22. September 2019
    
Prečo kráľ Svätopluk na Bratislavský hrad - Dolezite.sk

Prečo kráľ Svätopluk na Bratislavský hrad


  2010-04-06  (16:31)  |  Z domova
  45% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Prečo kráľ Svätopluk na Bratislavský hrad

Prečo kráľ Svätopluk na Bratislavský hrad


28.03.2010

Zvláštnosťou súčasných slovenských pomerov je to, že sa do vysvetľovania histórie, rovnako stredovekej ako novovekej, bohorovne púšťajú nielen nevzdelaní ľudia, ale najmä primitívni exegéti, ktorí sa radi štylizujú do úlohy jediných správnych vykla-dačov Písma svätého.

Byť celoživotným vedcom je pritom nesmierne ťažké. Vystavať si počas života renomé seriózneho slovenského historika predpokladá nielen erudíciu, ale i schopnosť vidieť fakty, udalosti a osudy osobností v európskych súvislostiach. Byť skutočným odborníkom na dejiny si vyžaduje mať schopnosť byť k vlastnému národu primerane kritický, nekompromisný, ale aj primerane štedro nezištný. Byť slovenských historikom je najmä služba, do ktorej sa človek najíma dobrovoľne.

Mediavelista európskeho mena

Poznám jedného takého dobrovoľníka. Keď sa zjaví na televíznych obrazovkách, alebo keď vystúpi v Nočnej pyramíde Slovenského rozhlasu, relácie lámu rekordy v sledovanosti. Ten muž sa volá Matúš Kučera. Jeho názory na slovenskú históriu, osobitne na stredovek, radia pána profesora medzi najlepších európskych mediavelistov (stredovekárov). Vo svojej najnovšej pozoruhodnej knihe Bratislava a starí Slováci (Matica slovenská 2009) uviedol:
„Najvážnejším znakom etnicity je a zostáva jazyk, ktorým sa toto spoločenstvo dorozumieva. Jazyk prostredníctvom ktorého pomenúva nielen okolie, ale najmä svojich susedov, čím potvrdzuje aj znak svojej identifikácie. Štúdium histórie slovenského jazyka ukázalo, že obyvateľstvo Slovenska okolo roku 1000 nehovorilo ani po rusky, ani po poľsky, ani po česky či chorvátsky, a tak je skutočne vedecky i pragmaticky správne a primerané označovať toto obyvateľstvo tak, ako to už dávnejšie robí časť európskej vedy – etnickým názvom – Slováci, alebo ak treba, aj starí Slováci. Sú to naši prapraprapredkovia. A Slovensko je naša vlasť, domovina.
Aj Slováci, ako obyvatelia suverénneho štátu na mape Európy, majú legitímne právo niekde začínať svoje dejiny tak, ako to robia všetky európske či stredoeurópske národy. Rozumný historizmus je súčasťou programu každej štátnej politiky a nemôže sa mu vyhýbať ani Slovensko a už vonkoncom nie slovenská veda.Je šťastím, že demokratické zásady, na ktorých sa buduje nová Európa, dávajú priestor všetkým národom a štátom, aby v nej boli rovnoprávnymi členmi a partnermi, o čo sa Slovenská republika svojou politikou správne a rozumne usiluje.“

Rozumný historizmus

Kto si bez predpojatosti prečíta tento citát, pochopí, že je prirodzeným právom Slovákov pestovať rozumný historizmus ako súčasť vlastnej, štátnej politiky. Práve výraz rozumný historizmus privádza „übermenschov – nadľudí“ Petra Schutza, Františka Šebeja a Štefana Hríba, či popleteného Petra Gettinga do horúčkovitej nenávistnej extázy postojov hodných jezuitu Koniáša.
Každý národ naokolo si môže slobodne pestovať rozumný historizmus ako súčasť svojej štát-nej politiky v strednej Európe. Je tu však jediný národ, ktorý to má od „nadľudí“ zakázané. Sme to my, Slováci! Rozumný historizmus znamená, že sa ako starý národ v mladom vlast-nom štáte nesmieme báť otvárať akékoľvek historické témy a vyrovnať sa, konečne, aj s od-kazom a omylmi osobností, ktoré formovali a ovplyvňovali slovenské dejiny. Jedno, či to bolo v stredoveku alebo novoveku.
Slováci potrebujú dostať do krvi voči sebe vysokú mieru kritickosti, aby z nich nevyrástol národ, ako ten na juh od našich hraníc, ktorý si z dejín vytvoril mýty a legendy. A preto sa nevie ani po 90 rokoch vyrovnať so skutočnosťou, ako je napríklad Trianonská mierová zmluva.
My Slováci potrebujeme to, čo esejista a mysliteľ Alexander Matuška v časopise Přítomnost roku 1930 už vo svojom prvom kritickom článku Hra na fujaru a pokrok napísal o slovenskej povahe martinských a ružomberských konzervatívcov: „Títo páni chcú mať Slovensko čisté, lemované oštiepkami a prácou za boha a národ.“Dobiehame sami seba

Nič, čo ideme ako národ aj v 21. storočí konať, by nemalo byť len formálne pestovanie hurá-vlastenectva, ale premyslené budovanie historického povedomia aj kritického vedomia o sebe samých. Presne do tejto kategórie patrí odvaha súčasného premiéra, ktorý sa rozhodol podpo-riť projekt osadenia Jazdeckej sochy kráľa Svätopluka na národnej kultúrnej pamiatke Brati-slavskom hrade.
Pri príležitosti 190. výročia narodenia prvého predsedu SNR Jozefa Miloslava Hurbana 9. júna 2007 v Hlbokom predseda vlády Robert Fico povedal: „Kým cyrilometodskú národo-tvornú a kultúrnotvornú tradíciu rozvíjali všetky slovenské kresťanské cirkvi, svätoplukovskú štátotvornú tradíciu nerozvíjal nik, nik sa o ňu nestaral, ani sa, žiaľ, o ňu nestará náš nezávislý štát. Táto úloha stojí pred slovenskými školami, pred slovenskými vzdelancami, pred sloven-skou inteligenciou, ale aj pred nami politikmi. Pýtajme sa sami seba –ako to, že na Bratislav-skom hrade nestojí Svätoplukova socha na koni?“
Postavenie reprezentačnej jazdeckej sochy má okrem splatenia podlžnosti voči najväčšiemu kráľovi Slovenov aj novú symboliku. Ako národ sme my Slováci nemali toľko šťastia, ako naši susedia Maďari, ktorí si sochu sv. Štefana, v uhorskom kráľovstve aj kráľa Slovákov, na Budíne (a nielen tam) dávno postavili. Nemali sme toľko šťastia ako Česi, ktorí si Myslbe-kovu sochu sv. Václava vztýčili na Václavskom námestí ešte v 19. storočí.
My dobiehame sami seba. Preto bude Svätoplukova socha stáť na Bratislavskom hrade ako symbol slobody, nezávislosti starého európskeho národa, ktorý mal Wogastisburg, hlavné mesto Samovej ríše v okolí Bratislavy už v 6. storočí a Nitrianske vojvodstvo i so strategic-kými hradiskami v Bratislave a Devíne ako súčasť Veľkomoravskej ríše v 9. storočí.

Nová štátotvorná tradícia

Postavenie Svätoplukovej sochy bude začiatkom pestovania svätoplukovskej štátovornej tradície. Mať šťastie založiť vlastný štát je okamih hoden osláv a pripomienok. No vyšší zmysel má proces zvaný zápas o budovanie vlastného nezávislého štátu a najmä jeho udr-žanie, budovanie jeho demokratických tradícií, ale i kredit jeho diplomacie v Európe a v transatlantických súradniciach. Rovnako dôležitý je aj kredit stálej prítomnosti a rozvíjania dobrých a priateľských vzťahov so slovanskými národmi Európy: Rusmi, Poliakmi, Bielo-rusmi, Ukrajincami, Slovincami, Chorvátmi, Srbmi, Macedóncami a samozrejme, s našimi najbližšími bratmi – s Čechmi.
Svätopluk, ktorý vládol v rokoch 871 až 894, patril k výrazným vojvodcom a bojovníkom. Jeho kredit štátnika a dobyvateľa bol taký vysoký, že mu dokonca núkali post rímskeho cisára. Svätoplukovská štátotvorná tradícia slovenského štátotvorného národa je tradíciou staroslovenského mocnára Svätopluka, ktorý spravoval a rozhodnou rukou predvídavo a múdro vládol v obrovskej ríši zvanej Regnum Suentebaldi – Svätoplukovo kráľovstvo. Patrila do neho okrem Slovenska, celá Morava a Česko, časť Lužice v súčasnom Nemecku, Malopoľsko s Krakovom, celá Panónia, teda územie súčasného Maďarska, ale aj Chorvátsko, časť Srbsko a Sedmohradska. Aký to musel byť vladár, ktorý dokázal takmer štvrťstoročie udržať a spravovať túto ríšu v susedstve s mocnými Frankami?
Toto historické dedičstvo musia Slováci dobre poznať, stotožniť sa s ním, precítiť ho a naučiť sa z jeho pozitív čerpať sebavedomie do ďalších osudových dní nezávislej Slovenskej repu-bliky. Ale rovnako by sa mali poučiť z chýb a márnomyseľnosti kráľa starých Slovákov, ktorý sa v rozhodovaní aj v skutkoch viackrát mýlil. Vtedy, keď vyhnal žiakov Cyrila a Metoda, alebo keď nehumánne naložil s kniežaťom Rastislavom a odovzdal ho do rúk franských nepriateľov.

Prečo nie Rastislav či Pribina?

Naše slovenské morfondírovanie sa obyčajne končí pri otázke: Prečo práve Svätopluk? Prečo nie Rastislav, ktorý pozval bratov vierozvestcov zo Solúna, prečo nie Pribina, veď bol prvým známym slovenským kniežaťom... Pýtame sa prečo, ako si túto otázku kladú trojročné deti.
Angličania sa nikdy nepozastavia nad tým, že sa ich stredovekí králi vraždili, trávili, stínali si kráľovné, páchali bratovraždy. To však neznižuje ich úctu k Henrichovi­ VIII. ani k Alžbete I. Ak však ide o Svätopluka, tak sa spomínajú predovšetkým jeho mylné rozhodnutia. To, že to bol panovník obrovskej dŕžavy, ktorému písali listy dvaja najvyšší cirkevní predstavitelia vtedajšieho sveta – pápeži, v júni 880 Ján VIII. a v auguste 885 Štefan V. – zväčša nepoznajú. Najmä listina Jána VIII. Bula Industriae Tuae sa začína naozaj prenádherne: „Dilecto filio Sfentopulcho, glorioso comiti – Milovanému synovi Svätoplukovi, mocnému vládcovi.“ Práve tento citát bude napísaný na podstavci jazdeckej sochy.
Ale je tu ešte jeden list, od pápeža Štefana V., ktorý zobral Svätopluka pod svoju ochranu. Tento dokument sa našiel v susednom rakúskom kláštore v Heilgenkreuzi, okolo ktorého letíme autami po diaľnici pred Viedňou do Salzburgu. Začína sa slovami, ktoré po vyše tisíc rokoch znejú ako nebeská hudba: „Štefan biskup, sluha sluhov Božích, Svätoplukovi, kráľovi Slovenov.“
Napokon je tu dôvod, ktorý nám prihráva sama história. Sochu kráľa Svätopluka odhalíme pri príležitosti 1130. výročia jeho korunovácie, ktorá sa podľa listinných svedectiev odohrala roku 880.

Naučme sa byť Slovákmi

Ak je svet krásne miesto a stojí za to na ňom žiť, ako to napísal americký spisovateľ Ernest Hemingway, potom je pre mňa Slovensko to pravé miesto na život. Slovensko sa musíme naučiť vnímať ako najväčší dar, ktorý sme dostali. Nemáme inú šancu, ani príležitosť, len od odvážneho kroku od 1. januára 1993, keď sme si zvolili vlastnú slobodnú, demokratickú cestu v nezávislej Slovenskej republike, učiť sa byť za seba a za svoje skutky zodpovední. Už sa, našťastie, nemôžeme vyhovárať na Čechov, ani na Maďarov. Sme konečne dospelí, dostali sme svoj občiansky preukaz – vlastný štát.
Verím, že sa Svätoplukova socha stane pútnickým miestom mladých aj dospelých Slovákov. Verím, že každý starý otec či stará mama, ktorí prídu s vnukmi a vnučkami pozrieť hlavné mesto, zavedú ich aj k pamätníku kráľa Svätopluka na hradnom kopci.
J. M. Hurban adresoval často pomýlenej slovenskej inteligencii tieto slová: „Aj my teda musíme sa už raz naučiť byť Slovákmi. A najprv to musíte urobiť vy, učení a osvietení ľudia slovenskí. Lebo od vás ide dobrý tón po strunách národného života. Lebo akože sa bude pýšiť menom Slovák slovenský remeselník, keď vidí, že jeho kňaz, jeho advokát, jeho sudca, jeho pán nič na to nedrží, ale práve svoj slovenský pôvod zapiera a svoje plemeno falošne sa hanbí... My sme však národ života a budúcnosti.“

Socha v hlavnom meste

V hlavnom meste Slovenska staviame sochu kráľa Svätopluka. V tom meste, ktoré sa, žiaľ, neraz neúctivo až hanlivo správa k slovenským osobnostiam, v roku 2007 si nepripomenulo ani 1100. výročie svojho prvého slovanského názvu Brezalauspurc – Braslavovo mesto! Zato obdivuje a klania sa každému privandrovalcovi.
Ale tak ako dobyli Bratislavu jedineční mladí revolucionári bernolákovci a štúrovci, aj Slovensko sa raz dožije Bratislavy, ktorá bude hodná toho, aby si ju Slováci vážili ako prirodzené centrum svojho národného a občianskeho života.
V hlavnom meste konečne staviame „meis­terstück“ – vôbec prvú bronzovú jazdeckú sochu. Meno jej autora, národného umelca Jána Kulicha bude viacerým dodatočným disidentom a kádrovčíkom prekážať. Boh s nimi! Umelec sochu venoval ako dar Národnej rade Slovenskej republiky.
A tí, ktorí sme slovenskí vlastenci (nie hejslováci), iste radi prispejeme do finančnej zbierky na bronz na toto dielo. To nás má viesť k pestovaniu jednoty v mnohosti. K úcte a súzvuku národného a občianskeho, k vznešeným, dvojjediným princípom, ktoré sú ako základné stavebné kamene nášho mladého štátu zapísane v Preambule Ústavy SR z 1. septembra 1992: ,,My, národ slovenský... teda my, občania Slovenskej republiky.“Drahoslav Machala - autor je spisovateľ a publicista
http://www.noveslovo.sk/clanok.asp?id=18663&cislo=11/2010


pridal rannkor
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
JanoMatis   |   ip:86.142.26   |   2010-04-07  (11:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ono by na pozdvihnutie narodneho povedomia mozno bohate stacilo aby sa nasej narodnej minulosti neprizivoval kdejaky hejslovak a zlodej.

A k panom historikom. Poradis mi nejaku popularno naucnu knihu o slovenskej historii na urovni napriklad Churchilovho Zrodu Britanie ?
NoirOrioN   |   ip:212.5.222   |   2010-04-07  (15:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Churchill nebol, pokiaľ viem, historik. ale možno sa pletiem. A keď poradiť, potom určite knihu Pravdivý príbeh Slovenska od Mariána Tkáča. Pútavo, na pozadí (ne)známych faktov veľmi prívetivo napísaná útla kniha. Ak chceš niečo serióznejšie, potom určite prof. Matúša Kučeru. Alebo jednotlivé články občas vo výbornom časopise Historická revue (vydavateľ SAHI - Slov. archeolog.-histor. inštitút)


NoirOrioN   |   ip:212.5.222   |   2010-04-07  (15:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pán Machala - B R A V O...a ďakujem! (a prečo práve Svätopluk a nie Pribina, Rastislav? - nuž...hádam NIEKÝM z nich treba začať! Slovenské mestá majú pramálo sôch /i fontán - toto by sa veru aj mohlo skĺbiť nabudúce!!) :-)


Jaro   |   ip:94.113.81   |   2010-04-07  (15:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SUPER-takýchto článkou by to chcelo VIACEJ!!!!!!!!!!!!!
Koľko to maďarónou máme na Slovensku a koľko naších SLOVAKOU????????


Anonym   |   ip:178.40.80   |   2010-04-07  (17:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý článok nemám výhrady, len azda jasnejšie a nie obklukami treba odpovedať na otázku Prečo vlastne Svätopluk na Bratislavsky hrad? Je to politická otázka a politické rozhodnutie. Bratislava hlavne mesto - Svatopluk jediny vladca velkej moravy (aj ked pomenovanie je sporne) ktorý dostal titul Král. A král patri do hlavného mesta. Ide o symbolické spojenie Svätopluka , velkej moravy zo Slovenskom. Čo je ale v poriadku Slovensko je tou jedinou krajinou ktora si može nárokovať (z rôznych dôvodov) byt pokračovateľom velkej moravy.


INFERNO   |   ip:217.12.48   |   2010-04-08  (09:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Velmi dobre napisane som rad , ze konecne zacinaju byt najma mlady Slovaci hrdy na svoj narod. Konecne staviame sochy a spominame na svojich predkov a narodovcov ktory bojovali za blaho nas a casto za presvedcenie a nie za peniaze ako je tomu teraz.


NoirOrioN   |   ip:212.5.222   |   2010-04-08  (11:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A komu nie je SLOVENSTVO ľahostajné, môže prispieť (tak ako ja) nejakou sumou na sochu kráľa Svätopluka: info: www.ozsvatopluk.sk


durislav   |   ip:87.48.148   |   2010-04-08  (12:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Výborný článok. Ako rád hovoriema, takéto články by mali byť povinné čítanie na základných a stredných školách. Pán Machala, ďakujem.


slovenskykral   |   ip:86.26.143   |   2010-04-08  (23:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  moja prevelika ucta...

sklaniam korunu...


matej   |   ip:95.105.13   |   2010-04-13  (21:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prečo by mala byť na Bratislavskom hrade práve jeho socha? Svätopluk je spájaný hlavne s nitrianskym kniežatstvom...Prečo nie taká Mária Terézia? O tej nikto ani neuvažoval a pritom ona je tá, ktorá zviditeľnila Bratislavu a urobila z nej mesto, akým je dnes...Myslím, že by si viac "zaslúžila" preukázanie takejto pocty.
Nemám výhrady k budovaniu historického povedomia,určitého spôsobu vlastenectva týmto spôsobom... Len nie som presvedčený o správnom "spojení" osoby a miesta


miso   |   ip:213.151.2   |   2010-04-14  (16:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   No konečne sa s niečim pozitívnym začalo.!Naše mestá si doslova pýtajú sochy z našej slovenskej histórie.Aj keď by som radšej sochu kráľa Svätopluka videl na nejakom námestí napr.na terajšom nám.Slobody al.inom väčšom námestí...no ale snáď budme pokračovať aj ďalej...Som veľmi potešený a dúfam v skorý a zdarný výsledok...


betterdeadthanred   |   ip:178.41.28   |   2010-06-06  (12:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Svatopluk na hrad? Nieje to tak trochu schyzofrenicke? Ved on nebol slovak ale moravan. A vyhnal garantov vzdelanosti a vierozvestcov Cirila a Metoda z Moravy. Co sa tyka umiestnenia tak ako by sa ta socha nehodila na strechu kaviarne bystrica tak sa nehodi ani pred bratislavsky hrad. Nadvorie BA hradu je barokove a ako take ma uplne iny ucel ako miesto na nejaku kontroverznu sochu. Cervene kryptokomunisticke prasce nemali nikdy cit pre historiu , coho dokazom je aj znicene bratislavske podhradie. Ja verim, ze raz pride konecne doba, ked komancovia nafasuju majzliky a kladivka a pekne rucne rozoberu most SNP a mozu spolu s nim rozobrat aj sochu Svatopluka. Banda cervena sa absolutne nezmenila, zasa si stavaju pomniky bez stipky vkusu a respektu k historii a obcanom.
RITA   |   ip:193.84.19   |   2010-06-07  (19:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Clanok plny bludov a zavadzajuci spolocnost. Skladam imaginarny klobuk, takymto stylom spravite z historie rozpravku, ktorou vobec nie je.


aras   |   ip:188.75.18   |   2010-11-01  (13:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  VelkoMORAVSKA rise, kdy to konecne pochopite?


meno   |   ip:89.185.23   |   2011-03-11  (10:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Inteligent napisal:
- schyzofrenicke – nie schizofrenicke?
- „Ved on nebol slovak ale moravan“ – fiha, „narod“ Moravanov v 9.storoci?
- Cirila – nie Cyrila?

„Cervene kryptokomunisticke prasce nemali nikdy cit pre historiu , coho dokazom je aj znicene bratislavske podhradie.“ – verim aj ja a verim aj na to, ze o tom nebudu rozhodovat tupci, jako si ty!


aras   |   ip:89.185.23   |   2011-03-11  (10:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mily aras VM risa to bola, ale rec je o ETNIKU a to MORAVSKE nikdy nebolo, boli to SLOVENIdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


štyri + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Torontské protokoly (podľa novinára, ktorý ich uverejnil) dokazujú že plán vytvorenia Nového Svetového Poriadku (ďalej NWO) sa zosnoval už pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu, že pojem New World Oorder „legalizoval” 11.9.1990 vo svojom prejave prezident USA Busch starší. Úzka skupina ľudí, ktorá sa usiluje o vytvorenie NWO svoje „ako na to?“ zaktualizovala už pred najmenej 45 rokmi, čím vytvorili scenár na najbližšie roky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Na Slovensko zamieril úspešný projekt Výtlky.sk. Štartuje motoristická anketa Najhoršia diera na Slovensku

Projekt Výtlky.sk, ktorý už 3. rok úspešne monitoruje stav ciest v Českej republike, tento rok ohlásil medzinárodnú pôsobnosť. Svoj potenciál ponúkne aj slovenským a maďarským motoristom a správcom ciest. Web Vytlky.sk a mobilné aplikácie pre smartphony pomôžu monitorovať cestné úseky s nebezpečnými výtlkmi. Projekt je založený na koncepte efektívnej spolupráce medzi vodičmi a cestármi.


USA se lekly úspěchů syrské armády

Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945

Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci ...

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1

Ako som sa vyliečil

Archív

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!


Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Hlinové vystúpenie v parlamente

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.5126 s