17. August 2019
    
Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii? - Dolezite.sk

Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


  2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
  56% hlasovalo = 8  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? Odpoveď je áno! Až 30 - 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že ich duša žila na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia, ale aj v kresťanskom učení. Pre biblických kresťanov je to neprijateľné, ale to nič nemení na duchovnej realite, ktorá sa neorientuje podľa zaškatulkovávania takzvaných "kresťanských teológov" už celých 2000 rokov. Pred ca. 1500 rokmi bolo učenie o reinkarnácii definitívne zamietnuté a potlačené cirkevnou kliatbou.

Potlačenie tohto prastarého poznania  ľudstva vznikajúcou cirkevnou mocou v západnom svete malo a má až do dnes fatálne následky pre celé dejiny ľudstva, pretože jeho potlačením cirkev relativizovala taktiež vesmírnu zákonitosť: to čo človek (národ) seje, to bude aj žať... Keď sa pozrieme kam "kresťanské" západné národy spolu s  cirkvou dohnali náš svet a našu  Zem tým, že nežili kresťansky, ale mnohokrát horšie ako pohansky, začne sa  človek na  mnoho vecí pozerať trochu inak...

Viera v znovuvtelenie duše je tak stará ako ľudstvo. Viac ako polovica ľudstva to považuje za úplne prirodzenú vec, že sa duša môže tu na Zemi narodiť viac krát.  Takzvané kresťanské náboženstvá reinkarnáciu odsudzujú ako východné učenie, pritom však ešte na začiatku kresťanských dejín bolo poznanie o reinkarnácii  úplne prirodzenou vecou.

 Podľa cirkevného učenia duša vzniká až pri splodení. Ak je potom dieťa cirkevne pokrstené podľa cirkevného učenia všetko záleží na tom, či človek bude nasledovať a prijímať od kňazov sakramenty, teda sviatosti. Ak nie, potom bude duša bezpodmienečne naveky zatratená.  Inak veriaci ľudia, alebo pohania sú už tak či tak zatratení, napriek tomu, že platia dane, z ktorých sú platení aj cirkevní služobníci a ich učenie. To je cirkevné učenie, ale nie kresťanské. To je obraz hrozného trestajúceho Boha, ktorý si v biblii sám protirečí.

Myšlienka reinkarnácie bola časťou gréckej filozofie, u Pytagorasa, Platóna ale aj v Egypte. Táto myšlienka sa dá nájsť aj v židovskej viere. Židovský náboženský vedec Ben Chorin píše: "Myšlienka znovunarodenia je v židovstve za čias Ježiša  očividne vierou ľudu ... Ľudia vtedy Ježiša považovali za jedného zo starých prorokov, ktorý sa znovu vrátil (Luk 9,8 a 19) znovu sa inkarnoval.. V Talmunde sa často vyskytujú zvláštne poznámky, ako napríklad: ´Mordechai, to je Samuel´. Tu je povedané, že Žid Mordechai, strýko kráľovnej Ester bol znovunarodením Samuela ..." (Z knihy Brat Ježiš, Mníchov 1977, nem. orig.)

Podľa židovského historika Flavia Josepha, ktorý žil v 1. storočí po Kristovi, boli  o tom dokonca  očividne presvedčení aj farizeji. Ježiš to vtedy nemusel výnimočne učiť, pretože bolo toto poznanie všeobecne známe. Ak sa teda vracali duše prorokov, teda znovu sa inkarnovali do ľudského tela  a vyučovali ďalej ľud, prečo to potom nemôže byť aj u bežných duší, či ľudí?

Do cirkevnej biblie žiaľ neboli pojaté mnohé  spisy z apokryfov, v ktorých boli často miesta dokladajúce myšlienku reinkarnácie. Biblia vlatne vznikala z mnoho tisíc apokryfov, ale  vznikajúca mocnárska cirkev už koncom 2. storočia žačala určité texty uprednostňovať pred inými. Proces cieľeného výberu textov (kanonizácie) bol ukončený až koncom 4. storočia, kedy už cirkev bola vonkajšou cirkevnou mocnosťou s hierarchickou štruktúrou a pápežom, teda presný opak toho, čo chcel Ježiš (nenazývajte sa rabim a svätým otcom).

V roku 383 dostal Hieroným(345-420), strojca konečného znenia biblie, poverenie od pápeža  Damasusa I., aby vytvoril jednotný latinský text biblie. Tento text (Vulgata) sa dodnes prezentuje ľudu ako bezchybné autentické Slovo Božie a síce do písmenka, napriek mnohým protirečeniam hlavne v Starej zmluve. Hieronym však nemal k dispozícii žiaden jednotný text. Doteraz je známych ca. 4860 gréckych rukopisov Novej zmluvy, z ktorých sa  nenájdu 2, koré by sa v texte zhodovali. Teológovia dnes počítajú ca. 100 000 rôznych variantov.

Je známe, že Hieroným musel pod tlakom  zmeniť text evanjelií na 3500 miestach. Pápežovi Damasusovi I. potom napísal:" Či nájde sa jeden, ktorý by ma nenazval nahlas jednoducho  falšovateľom a náboženským zločincom, lebo som mal odvahu mnohé pridať, zmeniť a vynechať v starých knihách, evanjeliách?..."

Hmm...? Avšak čo vynechal, čo pridal? Z ďalších citátov vyplýva, že vedel o poznaní prvých kresťanov o reinkarnácii, ako aj o tom, že žili bez mäsitej stravy. Hieroným bol sám vegetarián. Tieto aspekty  sa však tiež nedostali do oficiálnych textov biblie.  "Jedenie zvieracieho mäsa bolo až do potopy neznáme; ale od potopy nám boli vlákna a zapáchajúce  šťavy zvieracieho mäsa  pchané do úst... Ježiš Kristus, ktorý sa zjavil, keď sa naplnil čas, spojil koniec znovu so začiatkom, tak že nám teraz  nie je viac  dovolené jesť mäso zvierat. ...A tak vám hovorím: Ak chcete byť dokonalí, potom je prospešné, aby ste nejedli mäso." Lib I. Adversus Jovinian, Jovinianum II, 6

Predstavme si, že by sa už storočia nejedlo na celej Zemi mäso... to by aj klimatická zmena asi neexistovala, keďže podiel produkcie mäsa na producii CO2 a metánu je ca. 30% a to je podstatne väčší podiel ako má celosvetová doprava (ca. 18 %). A tu sa ukazujú obrovské následky a zodpovednosť cirkvi a štátu...

Historické falšovanie biblie, ktoré Hieronym dovŕšil, má dodnes fatálne dôsledky pre celé ľudstvo a celú Zem, pretože keby ľudstvo vedelo, že negatívne činy sa vrátia naspäť  na páchateľa v tomto alebo v jednom z ďaľších pozemských životov podľa princípu sejby a žatvy, určite by to tu na planéte Zem vyzeralo inak.

Toto zamlčovanie sa však začalo už od 2. storočia, kedy kňazská kasta začala bojovať proti Origenesovi. Origenes(185-254) bol najvýznamnejším ranokresťanským učencom. Ako prvý kriticky porovnával  rôzne texty starej zmluvy ako aj jemu dostupné texty evanjelií a k tomu preklady v rôznych rečiach.  Pred 1700 rokmi!  Origenes vyučoval na kresťanskej škole v Alexandrii, ktorá mala meno gréckej filozofickej školy.

Vychádzal z toho, že materiálny svet sa vytvoril z diania pádu v duchovnom svete,  že pôvodne čisté duchovné bytosti klesli odvrátením sa od Boha do svetov s hrubšou hmotou a stále viac sa zhusťovali, až kým dosiahli hrubohmotný stupeň človeka. Bolo pre neho samozrejmé, že ľudská duša existovala už pred jej vtelením ako duchovná bytosť, ktorá sa zaťažila a mala využiť svoje pozemské bytie na to, aby sa očisťovala. Učil, že na koniec sa celé stvorenie vráti naspäť k Bohu, teda nikto nie je naveky zatratený. Bránil sa hlavne proti automatizmu, že skrze cirkevné sakramenty(sviatosti), ako napr. krst,  sú splatené raz a navždy všetky hriechy.

Podobne ako prví kresťania vedel o reinkarnácii, čo je zrejmé z jeho spisov. Žil však už v dobe kedy bolo prepólovanie prakresťanstva na inštitúciu moci v plnom prúde. Už počas života proti nemu bojovala kňazská kasta kvôli jeho učeniam a jeho spisy boli od vlastných žiakov pod tlakom falšované a cirkevnými zástupcami systematicky likvidované. (porovnaj Robert Sträuli, "Origenes diamantový"Zürich 1987 str. 317 v nem. vyd.) Napriek tomu sa jeho učenie rozširovalo okrem iných prostredníctvom Ariusa (260-336), takzvaný "Arianizmus". Toto "kacírstvo" bolo pre cirkev veľmi ostrým tŕňom v oku. Kresťanský cisár Justínián začal vojnu proti ariánskym východným gótom v Taliansku a takmer dokonale ich vyvraždil. Ako prípravu na túto vojnu nechal na synóde východnej cirkvy v roku 543 v Konštantinopole zakázať Origenesovo učenie deviatimi strašne znejúcimi cirkevnými kliatbami, ktoré končia vetou:

"Cirkevná kliatba sa týka Origenesa ... ako aj jeho ohavných a kliatby hodných učení ako aj každého jedného, kto takto myslí alebo to obraňuje alebo sa to dakedy  pokúsi zastupovať:"(Ebenda, nem. vyd. str. 335)

V týchto kliatbách bolo prekliate učenie o tom, že všetci ľudia a duše raz znovu budú u Boha teda, že neexistuje "večné zatratenie". O desať rokov neskôr boli tieto kliatby doplnené o ďalších šesť a na koncile v roku 553 v  Konštantinopole ešte raz potvrdené s konečnou platnosťou pre cirkevné právo. Tým zaniklo ranokresťanské učenie o reinkarnácii úplne. A cesta pre inqvizítorov, pre križiacke výpravy bola otvorená. A prečo sa to stalo? Lebo viera v reinkarnáciu oslobodzuje človeka od všetkých dogiem a cirkevných zákonov. Origenes sa stal obeťou prenasledovania kresťanov v roku 250 cisárom Deciusom, bol uväznený a zomrel o 4 roky neskôr na následky mučenia.


V apokryfoch, (apokryf= skryté) ktoré neboli pojaté do oficiálneho kanónu cirkevného evanjelia sa  často hovorí o dialógoch s Ježišom Nazaretským, z ktorých je zrejmé, že keď hovoril so svojími učeníkmi predpokladal vieru v znovuzrodenie. Veľa citátov potvrdzujúcich znovuzrodenie sa dá nájsť aj v biblii. Tie tu však nebudem uvádzať. Zostanem len pri apokryfoch.

Napríklad v evanjeliu podľa Tomáša, ktoré sa našlo v roku 1945  neďaleko Nag Hammadi na rieke Níl, sa okrem iného hovorí v 84. verši: "Ježiš povedal: Dnes, keď vidíte svoj verný obraz( podobu), tak sa tešíte. Keď ale vidíte svoje obrazy, ktoré sa stali pred vami..., koľko znesiete?" Ďalšie evanjelium z apokryfov je napríklad  evanjelium podľa "Pistis Sophie", v ktorom Ježiš hovorí o "kolobehu" alebo "kruhových obežných dráhach vymieňania tela". Hovorí o tom, že človek " bude znovu hodený do sveta zodpovedajúc druhu hriechov, ktoré vykonával". Pritom duša dostane telo, „ktoré je prispôsobené hriechom, ktoré spáchala".

Ďalej hovorí Ježiš v spolusúvise s  návratom duše z oného sveta do nového ľudského tela, podobne ako aj Platón, že "duša pri návrate vypije pohár s nápojom zabudnutia" Evanjelium podľa Pistis Sophie, vydané C. M. Siegertom, Bad Teinach-Zavelstein 1991, 2.vydanie str. 234 v nem. orig.)        
Dáva to zmysel, pretože keby sme si asi pamätali, že  čo sme podľa okolností napáchali, určite by to človeka mohlo veľmi zaťažiť a odvádzať od úloh v prítomnosti, dokonca doviesť do zúfalstva, ak by naraz nemohol spracovať, to čo by vypuklo.

To, že si človek na nič nespomína, má teda slúžiť ako ochrana a má mu pomôcť, aby sa mohol koncentrovať na prítomnosť Tu a Teraz.  Každý deň ale človeku prináša a ukazuje  toľko, koľko by mal dokázať zvládnuť a pritom spoznať sám seba a oľutovať, očistiť a viac nekonať, to čo spoznal ako hriešne. Potom sa jeho duša očisťuje. Morálne a etické merítko je pre každého kresťana Desatoro prikázaní a Ježišova "Kázeň na vrchu",  tak by to asi interpretoval Origenes.

Každý môže svoj život a správanie porovnať s Desatoro Božími prikázaniami a Ježišovým Kázaním na vrchu, aby mal konkrétne morálne a etické merítko. "Čo nechceš, aby Ti robili iní, to ani ty nerob nikomu inému.." Je to jednoduché učenie... A keď sa človek usiluje takto žiť, potom sa skončí kolobeh inkarnácii, lebo sa duša ako duchovná bytosť postupne vráti do „Otcovského domu", kde je pripravených mnoho príbytkov, tam kam Ježiš odišiel a svojich apoštolov nemohol vziať so sebou... Boh je Duch.

Život v materiálnom svete je len dočasný a v nebeských svetoch matéria ako ju poznáme tu na Zemi neexistuje. Cirkev však verí vo vzkriesenie matérie a verí vo večné zatratenie dodnes. Uctieva svätých a modlí sa ku nim. Cirkev verí v Božie prikázania a zároveň koná a vždy konala proti nim. Nechávajú sa nazývať rabim a svätým otcom... Táto inštitúcia nemôže byť kresťanská aj keď používa meno Kristus.

Okrem apokryfov odkazujú na myšlienku reinkarnácie aj ďalší „cirkevní otcovia". Klemens z Alexandrie hovorí napríklad o „prelievaní sa duší" (okolo r. 200, Stromateis III, 13, 3) Otázku, či sa duša môže inkarnovať aj do zvieracieho tela , „cirkevný učiteľ" Justín (110 -165) poprel. Z kresťanského pohľadu sa ľudská duša môže inkarnovať iba znovu do ľudského tela. 

Východné náboženstvá veria, že duše sa môžu inkarnovať aj do zvierat, alebo rastlín, či kameňov. Z kresťanského pohľadu to však nie je možné, pretože by to znamenalo degenaráciu duchovného tela stvoreného v nebesiach (kedysi stvoreného v nebesiach ako čisté duchovné telo na obraz Boží)  na nižšie vývojové stupne vedomia prírodných ríš. Práve aj tomu však Ježiš, ten Kristus zabránil tým, že spasil každú dušu a človeka Svojim vykupiteľským činom. Pri vyslovení: "Je dokonané" vošla duchovná spasiteľská iskra do každej duše(aj najtemnejšieho démona) a do každého vtedy žijúceho človeka, ktorá podporuje jeho duchovné telo, aby sa aj napriek ďalšiemu masívnemu prehrešovaniu proti zákonom večnosti nemohlo degenerovať na nižšie vývojové stupne, pretože to by znamenalo rozpustenie stvorenia. Táto spasiteľská iskra pôsobí odvtedy v blízkosti srdca a človek jedine s   jej pomocou dokáže prekonať svoje hriešne aspekty a premeniť ich opäť na pozitívne stránky a  môže nastúpiť cestu naspäť do Otcovského domu, kde sa raz aj vráti. Tiež posledný démon sa nakoniec vráti naspäť do Otcovského domu.

A čo je s tými, ktorí denno denne trpia chorobami, ranami osudu, nespravodlivosťami, chudobou, prírodnými katastrofami, vojnami a mnohým ďalším. Deti, ktoré sa narodia postihnuté, choré... Akú odpoveď máme? To je podľa cirkvi  „tajomstvo Božie". Cirkev vymenila „zákon  sejby a žatvy" a „reinkarnáciu" za údajné „tajomstvá Božie"  a  Božie tresty. Údajné sprostredkovanie spásy farármi a kňazmi pod hrozbou „večného zatratenia" trestajúcim Bohom pod hrozbou prekliatím. Lenže v celom vesmíre neexistuje žiaden Boží trest. Každý  z nás sa trestá sám, svojou zlou sejbou. Našou dobrou sejbou sa deje zase opak a človek je zdravý a vitálny... a tak aj náš svet, keby ...


Dnes sme v 21. storočí a cirkevné kliatby sú ešte stále aktuálne a platné. Prečo ich cirkev spätne neodvolá?Nový pápež bude mať ešte mnoho práce...

Známy filozof minulého storočia Karl Jaspers sa vyjadril o týchto kliatbách takto:"Cirkev neúprosne zavrhla Origenesovo učenie, podľa ktorého znovu vytvorenie všetkých vecí časovo ohraničuje pekelné tresty. ...  Cirkev sa nikdy  týchto pekelných trestov nevzdala. ...  A tým zostali duše v jej ruke." Filozof Nietzsche poukazuje na to, že "cirkev svoje predstavy o pekelných trestoch použila ako najplodnejšie vajíčko svojej moci."

Prehnane sa dá povedať, že len momentálny politický systém zabraňuje tomu, aby sa znovu rozhoreli hranice ako v stredoveku, petože zavedenie ľudských práv sa dialo vyslovene s odporom cirkvi. To je historický fakt. Cirkev v spojení so štátom už celé storočia celosvetovo ovplyvňuje morálny a etický vývoj národov.  A ako sa prejavil tento vplyv... o tom hovorí Christopher Hitchens dolu vo videu ...

 

Prejav Christophera Hitchensa z debaty

Intelligence Squared o téze "Katolícka cirkev slúži dobru


Andrej Biras
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Reggie . vidyhoke70   |   ip:85.216.23   |   2013-06-01  (14:55)
57% hlasovalo = 4  
mínus plus
  Ako malo vieme a ako sme schopny slepo len verit. Historia nam to pekne spliecha do tvare. Vzdy sa nezabudam divit tomu. Aj to, co nas dneska uci cirkev nieje Jezisovo ucenie, ale ucenie o Jezisovi.


Fero . lifuroru61   |   ip:90.182.25   |   2013-06-01  (15:18)
46% hlasovalo = 3  
mínus plus
  dnesne tzv. krestanske nabozenske spolocnosti a ich ucenie su zial iba parodiou na krestanstvo. v poznani samych seba ako ludia sme za poslednych min. 100 rokov opat klesli na uroven plienok. ale za to mame novy ajfon.


jurosiq . jaqemela00   |   ip:195.91.8.   |   2013-06-01  (15:22)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  kam sme sa to dostali si moze kazdy pozret v dennych spravach_. tak ta posledna veta je najlepsia ze v dennych spravach ja som spravy nevidel uz niekolko desatroci a nie preto za by som nechcel ale preto ze tie rozpravky su len pre naivnych zmagorenych jedincou ktori uveria vsetkemu co pocuju v mediach


patrik . laqepuri21   |   ip:94.163.19   |   2013-06-01  (15:55)
40% hlasovalo = 10  
mínus plus
  autor je idiot,reinkarnacia je blbost,vymysel.


sxg . nexadipu01   |   ip:178.40.21   |   2013-06-01  (16:01)
47% hlasovalo = 5  
mínus plus
  Sa tu zlieza ta new age cháska, pozrite sa na názvy článkov, ak Vám to netrkne do očí, tak už neviem ...


Ukázať príspevok od prispievateľa chladomor . juqofasi08  |   ip:158.195.2


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:80.187.96   |   2013-06-01  (16:35)
57% hlasovalo = 4  
mínus plus
  "Cirkev už svoju historickú úlohu splnila"

historicka uloha cirkvi je spasa ludskych dusi, zda sa ti, ze spasu duse uz dnes nikto nepotrebuje? To je klamstvo diabla ..


hornik . juwogiko0   |   ip:188.123.1   |   2013-06-01  (16:41)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  lenko iba diabol slubuje ludom spasu :))...spasit sa moze clovek akurat tak sam.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:80.187.96   |   2013-06-01  (16:57)
47% hlasovalo = 5  
mínus plus
  hm... niekde som pocula, ze najhorsie su na tom zvycajne ti, co si myslia ze nepotrebuju nikoho, ziadnu pomoc a vsetko zvladnu sami.. lebo z nich hovori pycha. Kristus nas prisiel spasit a bez neho to nezvladneme, on ma tu silu nas chranit ... a cirkev je tu presne na to


chladomor . juqofasi08   |   ip:158.195.2   |   2013-06-01  (17:05)
42% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Lenka B.
Ak chceš pre seba spraviť niečo naozaj prospešné, tak si prosím preštuduj koncepciu sociálnej bezpečnosti, ktorá predstavuje akýsi súbor náuk objasňujúcich fungovanie sveta, ktoré sa neviažu na žiadnu ideológiu, náboženstvo či nejaké sekty. Nie je v tom ani Satan, Fico, Alláh, Amon, Kali Ma, Dzurinda či Belzebub.
http://leva-net.webnode.cz/products/koncepcia-socialnej-bezpecnosti/
http://leva-net.webnode.cz/products/dostatocne-vseobecna-teoria-riadenia-1-cast/
http://leva-net.webnode.cz/products/z-diskuse-o-konceptualni-moci-egregorech-a-dalsim/
Za prečítanie nič nedáš, skús možno len pár strán, Bude stáť za to. Ak vieš po Rusky, tak materiálov je omnoho viac


xxx . wefipipy88   |   ip:213.151.2   |   2013-06-01  (17:26)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  hlavne, vyhybat sa klerikom a na ich tvrdenia a vyroky sa treba VZDY KRITICKY pozerat a nebrat ich ako dogmu. Zdravy rozum namiesto ideologie. Nenechat sa osprostovat polovzdelanymi humanitnymi zvratkami!!


Sakirujesekera . wewusyre87   |   ip:92.52.36.   |   2013-06-01  (18:12)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Ariánski východní Góti, spomínaní v článku, sú podľa všetkého Slovanskí predkovia ...áno, toto učenie zodpovedá skutočnosti, tiež aj to, že boli cirkvou nemilosrdne takmer vyvraždení...

mimochodom, aj Metod uvalil cirkevnú kliatbu na Slovensko (po tom ako bol vyhnaný z Kniežatstva Veľkomoravského) a tu sa mu stavajú sochy ! absurdné...


koks . huburule   |   ip:188.123.1   |   2013-06-01  (19:33)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  lenko a ty nepotrebujes ziadnu pomoc? :)) krestanska pycha je Ta najretardovanejsia ...


filip . wyboceci64   |   ip:95.103.21   |   2013-06-01  (20:19)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  sxg- Žiadne obavy,zrno sa už oddelilo od pliev-od oficiálnej cirkevnej štruktúry,ktorú už na druhom vatikánskom koncile ovládli slobodomurári a pod rúškom "ekumenizmu" vedú do jedného spoločného náboženstva NEW AGE.

http://zivot.azet.sk/clanok/12784/knaz-ktoreho-arcibiskup-bezak-vyhodil-svoj-cin-nelutuje.html

http://www.spolocnostsbm.com/


AMEN . vagomebe14   |   ip:85.216.18   |   2013-06-01  (20:34)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Pre Andrej Biras
Klameš a ešte si na hlavu a nič nepoznáš.Cirkev ti asi ťažko niečo zamlčala!!!.Tá práve vraví že je to nezmysel diabla.No a samozrejme teba Andrej Biras.Ale diabol a ti asi vyjde na rovnako.
Ale ti asi poukazuješ na mikulášencov.Alebo pre nechápavých mikulášeneckú cirkev na čele s Borgogliom.Tak tý v reikarnáciu veria.Veď učia že J.K bol zavraždený a stal sa z neho zombie.A to prosím nie raz.U nich predsa môže aj P.M. porodiť telesne a iné ženy na zemi a pritom ani len muža nepozná.


illuminateBimbo . cokiwoka92   |   ip:178.40.93   |   2013-06-01  (20:44)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Paradoxne dnešná veda ,síce nepriamo ale z istotou hlása v takzv. "zákone o zachovaní energie" ,kde ide oto že všetko hmotné vo svojej energetickej podstate mení len svoju štruktúru kde energia stále ostáva v rôznych formách frekvencie hmoty, hustoty hlbky času,priestoru..Inými slovami energia nevzniká a nezaniká, ale sa len premieňa z jednej formy energie na druhú formu energie či na iné formy energií....v trvalom kolobehu ,kde pri hlbšom zamyslení sa natíska otázka kde samotné "vedomie","duch" atp. je na tento zákon pevne naviazané,ak sa má tu v tejto energii a hmote verbálne prejaviť ,viacnásobne prebývať alebo a či môže potom vôbec zaniknúť!Grál tento proces pomenoval asi ako "inkarnáciu nevedomého vedomia-ducha do hmoty aby dozrelo v nejednom živote do stavu "sebavedomia" a takto pretrvalo.


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2013-06-01  (20:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prečo? Aby jej dogmy a lži neskončili, preto!


MegaCica . lilutuhe74   |   ip:78.98.253   |   2013-06-01  (21:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...len blázni ako Andrej Biras sa spoliehajú na reinkarnáciu...
Mi veríme v Ježiša Krista nášho spasiteľa....


chladomor . juqofasi08   |   ip:158.195.2   |   2013-06-01  (21:15)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  V texte sa používa slovo hriech. Mne sa toto slovo nepáči. Úplne postačuje slovo chyba. Za chyby nemáme by trestaní. Máme len dostať možnosť dostatočne sa z nich poučiť.


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2013-06-01  (21:18)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Vy neveríte Ježišovi, ale cirkevným bludom a dogmám!

,,„7Keď (poslovia) odišli, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: Čo ste vy šli vidieť na púšť? Či trstinu, ktorú vietor sem-tam kolíše? 8Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka, oblečeného do mäkkého rúcha? Ajhľa, tí, čo nosia mäkké rúcho, bývajú v kráľovských domoch. 9Čo ste teda vyšli? Či vidieť proroka? Áno, hovorím vám: omnoho viac ako proroka. 10Toto je ten, o ktorom je napísané: Ajhľa, posielam svojho posla pred Tebou a on Ti pripraví cestu. 11Veru vám hovorím: Medzi narodenými zo žien nepovstal väčší nad Jána Krstiteľa, ale kto je najmenší v kráľovstve nebeskom, je väčší ako on. 12Odo dní Jána Krstiteľa až dodnes kráľovstvo nebeské trpí násilie a násilníci ho uchvacujú. 13Lebo všetci proroci aj zákon až po Jána prorokovali. 14Ale ak chcete prijať: ON JE ELIÁŠ, KTORÝ MÁ PRÍSŤ. 15Kto má uši, nech počuje!“ Matúš 11/7-15


JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2013-06-01  (21:59)
42% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Neverím v existenciu pána Boha a to že Ježiš bol jeho synom, verím v infinituzmus (nekonečnosť času a priestoru a to jedinú absolútnu pravdu právd) a verím v evolučný vývoj vo vesmíre aj na našej planéte. Homoaktivisti sa činia aj v písaní článkov na internete vo všetkých krajinách sveta v zaujme americkej homoloby zničiť a potupiť morálny život kresťanov vo svete napríklad aj takýmito článkami a čitatelia im naletia.

Ruský prezident, ruský priemer a ruský parlament nie sú babkami finančných oligarchov a psychopatov homoloby zapadu a jasne sa im postavil na odpor v Rusku, kde homoaktivisti platený americkou homoloby dostali červenú zo zákona v Rusku, kým politické mafie strednej a vychodnej Európy sa stali bábikami v rukách finančných psychopatov USA a celého západného sveta a ničia svoje krajiny a obyvateľstvo v prospech západného sveta čo je trestný čin z platného trestného zákona týchto krajín aj ústav krajín stredne a východnej Európy.

Stop politickým mafiám môžeme urobiť len ak si obyvatelia krajín strednej a východnej Európy dokážeme vybojovať väčšinový spoločenský systém cez občiansku tvorbu novely volebného zákona a odstavíme tým politické strany – mafie od moci v službám zločincov v MMF a Svetovej banke so sídlom v New Yorku.

Verím, že naším snahám pomôžu bratia Slovania z Ruska a taktiež je nutné ukončiť členstvo krajina strednej a východnej Európy v zločineckej transatlantickej organizácii v NATO, ktoré slúži nie ľudu západu, ale finančným oligarchom západu pokúšajúcim sa dobyť všetky krajiny sveta a vládnuť celému ľudstvu diktatúrou vydávajúcou za modernú demokraciu.Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-06-01  (22:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jožo
Teraz tak trošku meleš..

Zopakuj to!!


smartang . bohupyki56   |   ip:91.127.10   |   2013-06-01  (22:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  krestanske nauky sa snazili zatajit reinkarnaciu lenze to nebolo chcene a tak sa priamo v Biblii zachovali stopy, ktore jasne o reinkarnacii hovoria. Aj to svedci o tom ze RKC nema aj napriek upornej snahe veci pod kontrolou a to z jedineho dovodu - NIE JE PANOM, KTORY ROZHODUJE.


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-06-01  (22:47)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  smartang..

otázka č 1- "načo prišiel na zem Ježiš?"
otázka č 2- " keď už tu bol tak klamal?"
otázka č 3- " ak je Boh ktorý sem Ježiša poslal, aj on o ňom a svojom pláne klamal?"
otázka č 4- " Ak fakt funguje reinkarnácia a bude zachránený každý človek, kde má miesto Božia spravodlivosť a hlavne jeho čistota a svätosť?"

otázka č 5 -" Je podľa teba Boh len mĺvo prizerajúci sa, čakajúci až sa všetci očistia a naučia a prídu k nemu aby ich s laskou prijal?

tak načo to všetko do marii je??
Načo je Boh potom, načo niekto trpí a niekto si užíva, keď si to aj tak nepamätá..

je to celé na hlavu..
Podľa mna má učenie o reinkarnácii velmi veľa dier,,a vôbec sa nezhoduje ani z ľudskosťou ani z Božou spravodlivosťou,,ani z logikou,,ani zo zmyslom toho všetkého..

sorry..


smartang . bohupyki56   |   ip:91.127.10   |   2013-06-01  (23:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ta spravodlivost Joplins je v tom, ze nie kazdy bude spaseny ale len ten, kto si to zasluzi. Jezis prisiel aby ludom ukazal cestu a zachranil ich od vecneho zatratenia. Ale nemal umriet. Jeho obeta bola v tom, yze prisiel sem dolu k nam ..... aj ked si dobre uvedomoval ze svet je hriesny a z jeho pohladu nepriatelsky. Napriek tomu sa OBETOVAL a prisiel. priniesol seba, slovo ... abz ludia dostali sancu. A to je nesmierny akt lasky.


smartang . bohupyki56   |   ip:91.127.10   |   2013-06-01  (23:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  reinkarnacia patrila do 5 ekumenickeho concilu medzi normalne veci - niektori krestania ju uznavali a niektori nie. Faktom vsak je ze na tomto koncile sa OFICIALNE cirkev od tejto viery distancovala. Kridlo Origenovcov tak bolo definitivne porazene. Bol to rozhodnutie Joplins. Rozhodnutie tych, ktori boli vo vacsine a ktorim tato teoria nezapasovala.

Joplins, otazka na Vas. Ako moze mat politicke rozhodnutie vplyv na to, ci reinkarnacia skutocne existuje alebo nie?


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-06-02  (00:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  smartang.
V prvom rade som zaregistroval ,že máte prečítanú knihu "svätý grál" a ste aj dosť silno ovplyvnený abdrushinom..
Ježišova obeť bola teda v tom ,že "prišiel",,hm..
pred ním prišiel buddha,,a po ňom ďalší ktorí hovorili "ja som kristus!"..a nakoniec prišiel abdrushin..

pekne..

už chápem odkiaľ vietor fuka..

no čomu nechápem je otázka..


illuminatedBimbo . wavapihi67   |   ip:178.40.93   |   2013-06-02  (08:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre hmotu,energiu smrť neexistuje ,pre katolíka áno!Toto plánované šírenie strachu a neistoty je vhodne použité len na lepšie ovládanie stáda kde strach a neistota z neznámeho umocňuje nastolenie vlády,tyranie,despotizmu kde nakoniec takzané podsunuté "odpustenie" slúži len naivnému "egu" sa schovať za rozmary preludov a namyslenosti mysle v chaosu živorenia stáda!


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2013-06-02  (09:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je zbytočné sa dohadovať s tými, ktorí si nedovidia už takmer ani na špičku nosa, tobôž ešte ďalej. smartang to povedal správne, ale niektorým, tu nič nové, to opäť prinieslo bolenie brucha, preto ihneď útočia, lebo to ich sa opäť rúca, a vlastne sa už dávno zrútilo, len v kostoloch a školách im to ešte drží, tak tam najradšej, tam im nikto iné nepovie, len to, v čo oni slepo veria.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:80.187.10   |   2013-06-02  (09:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  „Lenka B.
Ak chceš pre seba spraviť niečo naozaj prospešné, tak si prosím preštuduj koncepciu sociálnej bezpečnosti, ktorá predstavuje akýsi súbor náuk objasňujúcich fungovanie sveta, ktoré sa neviažu na žiadnu ideológiu, náboženstvo či nejaké sekty. Nie je v tom ani Satan, Fico, Alláh, Amon, Kali Ma, Dzurinda či Belzebub.“

No ja vnimam Boha skor tak, ze je vsade – my v nom a on v nas, ako zivotny princip, duch nie obmedzene ludske predstavy, ci dokonca osoby, aby si pochopil – a dal nam ten dar, kde v cirkvi sa mozes vyspovedat, prijat eucharistiu – hej, dneska maju ludia radsej psychoanalitikov, prozac a atd. Ale ci to je naozaj dusi az tak naosoh ako ocista v kostole, to asi tazko, ale vlastne kazdy mame svoju volbu a svoje rozhodnutia, nebudem vas vobec presviedcat... ja viem ze to nema ziaden vyznam, ja viem jak sa citim cisto a sväto po omsi, na druhej strane kto tomu neveri, pre toho to je tyranie a nema ziaden vyznam aby tam chodil a vyrusoval ostatnych svojou negativnou pritomnostou.
Vy poniektori hrozne riesite svetske veci – NEW AGE, vatikansky koncil a pod. Ako to je v pohode – ale na spasu duse a na pritomnost Krista ste uplne zabudli – jeho nic nepremoze, naco ten strach a obavy furt, negativizmus, vystre


„  lenko a ty nepotrebujes ziadnu pomoc? :)) krestanska pycha je Ta najretardovanejsia ...“

myslis, ze hej? Ze som pysna? Ja potrebujem pomoc... ja to viem a nebranim sa tomu..... a som vdacna, ze mozem citit Boziu ochranu


brano . pelasedo59   |   ip:77.247.22   |   2013-06-02  (10:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Lenka

No ja vnimam Boha skor tak, ze je vsade – my v nom a on v nas, ako zivotny princip, duch ,nie obmedzene ludske predstavy, ci dokonca osoby, -----potialto zdravý rozum

aby si pochopil – a dal nam ten dar, kde v cirkvi sa mozes vyspovedat, prijat eucharistiu – hej, dneska maju ludia radsej psychoanalitikov, prozac a atd.-----odtialto chorý rozum

Lenka s tebou je to jasné...ani nemusíš ist už k lekárovi...diagnóza je tu

http://www.zdravie.sk/choroba/35918/schizofrenia-schizofrenne-psychozy
Martinos . cudyxyla04   |   ip:109.230.4   |   2013-06-02  (11:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenka aj si povedala fararovi: "ze (Boh)je vsade – my v nom a on v nas, ako zivotny princip, duch ,nie obmedzene ludske predstavy, ci dokonca osoby"?
Ak ano tak sa cudujem ze ten farar nezobral palicu a nevytrieskal ti to z hlavy.
LenkaB . lyrokemu25   |   ip:80.187.97   |   2013-06-02  (11:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  citajte v kontexte - on tam pisal , ze Dzurinda Allah atd - na to som nadväzovala, ze Boh je cisty duch, tajomstvo a je vsade, ziadny Dzurinda al. gin z flase alebo ake su tie vase obmedzene predstavy a sa tu nenavazajte do mna len pre to, ze ste ateisti alebo co ste to vlastne a ja chodim do cirkvi, ked chcete diskutovat, lebo s vami tu v podstate ani nediskutujem. Farar mi to nema preco vytrieskat z hlavy, lebo uz v detskom katechizme sa docitas, ze Boh je vsade, vsetko vidi a vsetko vie - a sväty duch moze prebyvat v nas

"aby si pochopil – a dal nam ten dar, kde v cirkvi sa mozes vyspovedat, prijat eucharistiu – hej, dneska maju ludia radsej psychoanalitikov, prozac a atd.-----odtialto chorý rozum"

ked to ty hovoris, asi to tak bude...


gordon . telulofe97   |   ip:89.173.20   |   2013-06-02  (11:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zmysel ľudského života je aby sa duša zdokonaľovala.Väčšina pripievateľov ako vždy nepíše k článku hore. Museli by zaujať postoj k historickým faktom.Radšej píšu o svojich osobných postojoch. To už je príznačné , že ľudkovia sa strašia 187 962 spôsobmi. Keď superkresťania nemajú argumenty tak vytiahnú New Age. Toto slovné spojenie sa okrem dolezite ani nikde inde nepoužíva. Alebo peklo,Satana...Stredovek neskončil , stredovek trvá.
Ináč teória egregorov dáva ľudskú vieru aj tú najsilnejšiu a najfanatickejšiu do úplne iného svetla. Mnohé to vysvetľuje. A kde je pravda?
Pravda sa mení , len ľudkovia sa nemenia.


chladomor . juqofasi08   |   ip:158.195.2   |   2013-06-02  (12:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenka B.
Prosím ťa, skús sa naozaj pozrieť na odkazy, ktoré som sem dal. Potom možno pochopíš, v akom stave sa v skutočnosti nachádzaš.
Naozaj by bolo pre teba dobré, aby si z KOB niečo preštudovala, ale rozhodnutie je len na tebe. Tvoje ponímanie Boha sa inak veľmi podobá na to v KOB, len nechápem, načo sú ti kňazi, omše a celá cirkev. Nič hrozné sa ti nestane, ak svojej cirkvi budeš naďalej veriť, veď mnohí ľudia tak prežili celý život, avšak ku skutočnej pravde sa nepriblížiš. Prečítanie aspoň zopár strán podľa mňa stojí za informáciu, ktorú dostaneš.
Prajem ti aby si si vybrala správne.


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.95.   |   2013-06-02  (12:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Každý sa dostane pomocou svojho egregora v ktorého verí a živí ho tam, kde si zaslúži!

Akurát tí ľudia, ktorí majú neprebudenú dušu (nie všetci ľudia majú dušu, regeneráti ju nemajú - slúžia priamo pod diablom) a veria vo falošného boha (diabla) ostanú v područí jeho egregora a budú prežívať svoje peklo ďalej, ich duša sa bude ďalej trápiť v tomto falošnom egregore falošnej žido-kresťanskej cirkvi, až nakoniec zahynie, bez možnosti sa rozvíjať na zlatej ceste rozvoja duše v súlade s zo zámerom skutočného a pravého boha!!!

Nielen východné náboženstvá, ale aj staré védické poznanie Slovanov - Arijcov """VIE""" o reinkarnácií a ak si niekto myslí, že v Novej koncepcií sveta (KOBu) sa nenachádza vyšší zámysel boha, tak je na veľkom omyle, pretože to nemá dobre naštudované!

Kto vie po rusky, nech si naštuduje:

http://kob.selfip.net:2010/Knigi-KOB/1%20-%20%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B
D%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%8B,%20%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B...)/%D0%9A%D0%
BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A.%D0%9F.%20-%20%D0%A2%D0%B0%D0%B
9%D0%BD%D1%8B%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0
%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20(%D0%A2%D0%A3%D0%A7)/

Darmo budeš niekomu rozprávať o reinkarnácií duši (zlatá cesta vývoja-vzostupu duše) ak ten človek dušu nemá alebo je v područí v egregore falošného žido-kresťanského boha! Zobudiť sa musí snažiť každý sám a jeho duša mu pri tom pomôže, človek bude v priamo v srdci cítiť a vedieť, že je na dobrej ceste!!!
mikkulas . kekyvyfe   |   ip:95.103.99   |   2013-06-02  (12:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Boh je najdolezitejsi, z neho vsetko vychadza. On je najvacsia dusa. Dusa je kvalitou vecna, preto po smrti tela transmigruje do ineho tela na zaklade svojich hmotnych cinnosti (karma). Ako moze niekto povedat, ze reinkarnacia je nespravodliva alebo ze vobec neexistuje. To v akom vedomi zijete v tomto zivote, k takemu vedomia dospejete po smrti. Takze si davajte dobry pozor, ake mate vedomie!


Patrik . vebasydi71   |   ip:87.244.19   |   2013-06-02  (12:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak je teda reinkárnacia reálna ako aj karma, potom Ježiš Kristus umrel zbytočne.. Takže ten kto sa rozhodol veriť v biblického Boha - YHWH, čo vlastne odkazuje na meno Ježiša - Ješua, nemôže prijať vieru v karmu a reinkarnáciu..

"Ale to vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni, bez lásky, nesmierliví, pomluvační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého, zradní, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli. A tých sa stráň." (2. List Timotejovi 3: 1-5).

"Poznajte pravdu a pravda vás vyslobodí" (Ján 8, 32)


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2013-06-02  (12:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Práve naopak, kto verí v opätovné vtelenia, ten s radosťou príjme učenie Ježiša, lebo ono to tiež potvrdzuje.


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2013-06-02  (12:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Práve naopak, kto verí v opätovné vtelenia, ten s radosťou príjme učenie Ježiša, lebo ono to tiež potvrdzuje, nie v to, čo učí cirkev a podobné spolky a učenia, ktoré už dávno opustili cestu Pravdy a Boha!


Leo . rabukaxa92   |   ip:213.160.1   |   2013-06-02  (13:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako slepo verie cirkevnym mocipanom. Je az neuveritelne aky ste kratkozraky.


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-06-02  (13:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hmm..karma..

Človek čo verí v karmu nepomáha umierajúcemu na ulici,lebo by to bolo zasiahnutie do jeho karmy a tým by na seba vzal zodpovednosť za jeho napredovanie,,teda vlastne pomocou mu vlastne škodí a tým aj sebe..

Takže nepomáhať ale prekračovať.
No tu v Európe vám to reinkarnisti ide dobre,,lebo sa nemusíte pozerať na umierajúce a žobrajúce deti ležiace v kanáloch,,a tak ste plní reinkarnácie..

Na druhej strane človek veriaci v Krista pomáha lebo vie ,že iná šanca nebude..a čo urobíš v tomto živote sa ráta.

"podľa ovocia ich poznáte".
dristy musia isť bokom..a vtedy každý súdny človek pozná čo je pravda a čo je hnoj..

"prekročiť umierajúceho z dristami na jazyku o jeho karme ktorou musí prejsť ,lebo bol v minulom živote bebený a tak teraz trpí je úbohé..a alibistické..no vám to stačí..že??

Každý má svedomie a to mu hovorí čo je dobré a čo zlé..a to svedomie dal do nás Boh.
No učenie karmy toto preobrátilo naruby..Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-06-02  (13:59)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Sloven,
Otázočka..
načo prišiel Ježiš?
aby kázal??
a načo kázal,,ked aj tak podla reinkarnácie každý skôr či neskôr dôjde k múdrosti a spáse,,lebo Boh na neho čaká kým sa neumúdri..

Načo to je?
A poprosím o triezvu odpoveď, pokiaľ to je v tvojej moci..autor . wyjysodu56   |   ip:93.222.12   |   2013-06-02  (14:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kristus prišiel na našu Zem vo veľmi temnej dobe. Ľudia stále a stále viac cítili, mysleli, hovorili a konali proti večným zákonitostiam vesmíru, múdrosti a lásky a tým zaťažovali svoje duše a duchovné telá stále viac. Až hrozilo, že rotácia duchovných atómov sa úplne zastaví a začne sa rotácia do opačného smeru(proti smeru hod. ručičiek). To by znamenalo degradáciu a postupné rozpustenie všetkých doposiaľ stvorených duchovných(aj materiálnych) foriem. To bol pôvodne plán najvyššieho padlého ženského anjela "Satany". Znamenalo by to, že by sa stalo presne to, čo učia dodnes východné náboženstvá. Všetko by sa rozplynulo v tzv. brahmu. Znamenalo by to taktiež, že Satana by potom mohla začať tvoriť duchovné formy, sama a odznovu. Kristus však tento vývoj zastavil a Satana uznala pod krížom svoju prehru a dnes je tiež na ceste naspäť do otcovského domu, no vráti sa ako posledná. Kristus by ale nebol musel zomrieť na kríži, keby Ho ľudia prijali a žili podľa večných zákonitostí, ktoré sú obsiahnuté v Desatoro a Jeho kázni na vrchu... Pretože keď ľudia žijú podľa týchto večných zákonitostí z nebeskej ríše, potom viac nezaťažujú svoje duše a duchovné telá(aj fyzické), ale naopak ich duše sa presvetľujú a získavajú na sile. Avšak ľudia ho vtedy neprijali.... A dnes??? Keby Kristus nebo spasil všetky duše, potom by negatívny vývoj došiel tak ďaleko, že by sa vývojovo degradované duše dostali opäť na stupne vývoja zvierat, rastlín, minerálov. Dnes mnohí ľudia spadli až takto hlboko v takomto štádiu vývoja, ale vďaka podporujúcej sile Krista v každom z nás zostanú naše duchovné telá zachované a budú sa môcť vyvinúť naspäť až do otcovského domu, aj keď to bude trvať celé vývojové eóny. Cirkev však z Krista spravila obetného baránka pre krvilačného boha... to zodpovedá starým pohanským náboženstvám... a starému zákonu, kde sa tieto náboženstvá už vtedy dostali a boli podsunuté Mojžišovi. Je však otázne, kto písal knihy Mojžišove a aké sily tam pôsobili. Preto je treba rehabilitovať aj Mojžiša...


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-06-02  (14:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  autor.
A tiež treba rehabilitovať abdrushina..
A hovoríš,že cirkev z neho urobila obetného baránka pre krvilačného boha,.hm..??

Božia spravodlivosť a svätosť ti nehovorí zjavne nič,,a ak áno tak len podľa svojej ludskej, padlej a pokrčenej mysle ktorá to nevie prehltnúť ,že niekto môže byt absolútne čistý a dokonalý a nevie len tak preglgnúť zlo a hriech...

Tak len tak dalej autor,,namýšlaj si o sebe ako si to všetko prekukol a odsudzuj Boha za jeho malichernosť,,možno ho aj naučiš ako má súdiť vo svojej svätosti, či by hádam neprivrel sem tam očko nad hriechom ako pozemskí sudcovia..

Načo by mal byť každý chriech a zločin potrestaný??Načo?
Toľká malichernosť,,a u Boha,,kto to kedy videl..??

autor . wyjysodu56   |   ip:93.222.12   |   2013-06-02  (14:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins
som kresťan a verím v absolútnu čistotu a dokonalosť Boha... Abdrushina však nepoznám, tak prepáč.
V článku píšem o následkoch cirkevných kliatieb a jeden následok je aj ten, že ľudia si vysvetľujú Boha ako trestajúceho Boha. Ale to by potom nebol dokonalý a absolútny, lebo láska netrestá... Zákon sejby a žatvy je však úplne jasný. Človek má slobodnú vôľu hrešiť, ale aj žiť podľa zákonov večnej lásky. Keď podľa nich nežije vytvára si sám svoj osud, presne ako keď s pomocou Krista podľa nich žije a očisťuje to, čo spozná, prosí o odpustenie a viac to nekoná, potom si tiež vytvára svoju pozitívnu sejbu... Verím, že jedine Kristus je cesta, pravda a život...


gordon . telulofe97   |   ip:89.173.20   |   2013-06-02  (14:35)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  To bolo pekné nepochopenie, zase ste človekovi vložili do úst a mysle čo tam nemal. Je rozdiel medzi karmou a fatalizmom. Učenie o KARME nehovorií nič o tom , že by sme mali niekoho prekračovať bez pomoci. Ja, Ty, on , ona majú svoju karmu a podľa nej sa rozhodnú,majú šancu sa dostať na vyšší level.
Mne sa stalo , že som v mraze pomáhal a bol som strhnutý na zem a pošpinený. Život je pestrý.
Načo prišiel Kristus na Zem? Aby ľuďom ukázal- miluj svojho blížneho ako seba samého. Ostatné je vo hviezdách a to myslím doslovne.
Ako to dopadlo , to vidí každý na týchto stránkách.
Kresťanstvo malo šancu naozaj spasiť svet a malo na to dosť, času ale hanebne zlyhalo.ľudkovia by chceli meniť svet , často hneď a zaraz.
Jestvuje len jedna cesta , začať od seba. To vám politici ani škola ani Biblia nepovedia. Tu by ľudkovia najradšej menili druhých a celé naše Slovensko, ale seba nevidia.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:80.187.97   |   2013-06-02  (14:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  preco slepo? kto povedal ze slepo verime mocipanom? To ty slepo veris mocipanom, ktory ti chcu zhnusit Jezisa Krista a vsetky dary ktore nam dal prostrednictvom cirkvi, keby ludia vedeli aku hodnotu ma a moze mat sväte prijimanie, pred kostolmi by boli nekonecne rady, ale ked tomu neverite, aj tak pre vas nema ziadnu vlastne...to by bola svätokradez

"nechápem, načo sú ti kňazi, omše a celá cirkev?"

ale preco by malo byt pre mna dolezite, ci to chapes? neboj sa, pre mna to zbytocne neni, minimalne cisty a super pocit na dusi, priblizenie sa k Bohu..proste dobry pocit a ocista...


Fero . lifuroru61   |   ip:90.182.25   |   2013-06-02  (15:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vyznam slova cirkev nie je organizovana nabozenska spolocnost, ako napr. RKC GKC atd..znamena to zbor, alebo akekolvek zhromadzenie, spolocenstvo ludi a nema to vobec nabozensky vyznam.
Lenka skus si tento vyznam vsadit do pasazi z biblie, kde sa nachadza slovo cirkev a moznoze to ziska celkom novy vyznam. napr. slovne spojenie Kristova cirkev...


smartang . bohupyki56   |   ip:91.127.10   |   2013-06-02  (15:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  " Načo by mal byť každý hriech a zločin potrestaný??Načo? "

Nuz pekne hlupa otazka fakt.

Lebo je to spravodlive Joplins. Mimochodom, so spravodlivostou ste zacali Vy. Ak hovorime Ze Boh je dokonaly - a na tom s asi zhodneme - potom musite uznat ze spravodlivost kde si kazdy odcini co nadrobil a dostane o co sa sam zasluzil je dokonale spravodlive. A Boh robi len dokonale veci.

smartang . bohupyki56   |   ip:91.127.10   |   2013-06-02  (15:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  uz ste Joplins niekedy rozmyslal aka je to spravodlivost ked sa niekto narodi ako tazko postihnuty? Preco umieraju dobri ludia? Toto v Biblii nenajdete. Ale to len tak na margo - ani omylom necghcem rozduchavat ziadny flame. Ja Vas Joplins nepresviedcam. Len si vymiename nazory ... Je mi v principe uplne jedno v co verite. Zato pre mna nie ste le[psi alebo horsi clovek. Sam ste zodpovedny za seba a tak ja Vas sudit nebudema a ani nechcem.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:37.82.198   |   2013-06-02  (15:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale vas tu je Lutherov a spol... radsej keby ste boli sv. Frantiskovia...ja viem, ze v cirkvi su ludia, hriesni, vselijaki, obmedzeni, aj sprosti, aj uboziaci, aj dzivi, vyrovnani aj sväti - cirkev je obrazom ludskej spolocnosti a jej stavu, vlastne stav cirkvi predurcuje stav spolocnosi.. atd, medzi fararmi su vselijaki, aj dobri aj horsi, Vatikan detto, rozni farizeji atd - ale preco by som sa koli nejakym, co "postavili svoju vieru na piesku a nie na skale" mala ja sama ochudobnit o dary, ktore nam dal samotny Boh? Mozme jest telo Boha a krmit dusu, keby ste len tusili vobec, ze to je naozaj duchovna potrava, ze to funguje, ze to zaplni dusu teplom a laskou a pocitom svätosti, by ste nevahali tam ist, by vas trhalo...a nepozerali na svet len negativne, stazujete sa furt na "mocipanov" atd., jak vas chcu oklamat, ale vy sa sami nechavate pomaly stahovat do ich osidiel... jaku maju nad vami moc? ziadnu, iba taku, aku im prisudite....to je moj nazor


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-06-02  (15:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  smartang.

prečítajte si ešte raz môj príspevok, bola to ironická otázka!!!

Ja chápem Božiu spravodlivosť aj svätosť lebo tieto dve vlastnosti sú neoddeliteľné!
A keďže sú neoddeliteľné tak nikto a za žiadnych okolností nemôže odčiniť svoje vlastné hriechy natoľko aby sa mohol postaviť pred svätého Boha a vyložiť pred neho svoje skutky, pri ktorých by bola Božia svätosť umlčaná a znásilnená ku kapitulácii!!

toto je blud nad blud.
Boh je omnoho väčší a čistejší ako si vieme my ľudia predstaviť, a je úplne jedno či vo svojej naivite a pokryvenom myslení separujeme od seba, zľahčujeme a prekrúcame Božie vlastnosti a charakter aby sme sa ospravedlnili!!

PS. A kedže žiaden ľudský skutok, čin , myšlienka ani utrpenie samo o sebe nie je dostatočné aby sa mohlo ukázať ako čisté v Božom svetle, musel byť niekto v dokonalej Božej spravodlivosti potrestaný,,a ten niekto musel byť aj dokonalý!
Preto boli aj zvieracie obete len a výlučne z najlepšieho kusa dobytka a nie z odpadu!

Chápeme sa?

smartang . bohupyki56   |   ip:91.127.10   |   2013-06-02  (15:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Este jedna vec posledna. Karma neznamena ze uz nic netreba robit lebo vsetko je dane. To je hlboke nepochopenie principu. Prave naopak. S istou karmou - teda istymi predpokladmi, do istych podmienok, atd. sa rodime to je fakt, ale nasou ulohou je veci spoznat, pochopit a ZMENIT k lepsiemu. S karmou vieme v zivote pracovat, da sa menit alebo aj zmenit ako a kedy je len na nas.


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-06-02  (16:01)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  A reinkarnácia toto všetko neguje a anuluje!
Celú Kristovu obeť stavia úplne do svetla zbytočnosti,kedže tak či tak každý bude spasený,jeden skôr druhý neskôr.
A navyše z robí z Boha nesvojprávnu bytosť ktorá je nútená akceptovať všetky chyby a následné opravy počas mnohých životov všetkých ľudí bez rozdielu,,a toto je trochu silná káva!!

Boh je zvrchovana bytosť, ktorá je úplne spravodlivá a svätá, no vo svojej láske dal ľudom možnosť skryť sa za krv dokonalej obete ktorá úplne a dokonale pokryla jeho vlastnosti a zo žiadnej neubrala ale naopak všetko bolo dokonale zachované a ukojené ako pred duchovným tak fyzickým svetom!!!

Jediná možná cesta.

Akákoľvek iná cesta musí ubrať a znehodnotiť aspoň jednu z Božích vlastností, či už svätosť alebo spravodlivosť.Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-06-02  (16:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  smartang.
Prečo posledná, máte pocit,že búram váš domček??


smartang . bohupyki56   |   ip:91.127.10   |   2013-06-02  (16:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jeden skor a jeden neskor. No ani nie. Pretoze niekto sa miesto zdokonalovania stale prepadava hlbsie a hlbsie do bahna a odcinovanie tak je stale tazsie a tazsie. Az sa dostane do bodu, ked toho uz nebude schopny ...


smartang . bohupyki56   |   ip:91.127.10   |   2013-06-02  (16:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nic neburate, len sa mi nechce pokracovat lebo vsetko uz bolo povedane a diskusia teda skoncila. Time to leave


Fero . lifuroru61   |   ip:90.182.25   |   2013-06-02  (16:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins, pochopenie vyznamu Kristovej obete. z mojho pohladu, super, len tak dalej


Fero . lifuroru61   |   ip:90.182.25   |   2013-06-02  (16:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenka, moj prispevok nemal za ulohu v ziadnom pripade utocit, alebo urazat. to aj tak nikam nevedie. nikoho neobhajujem, ani nezastupujem. ponukol som mozny iny pohlad na vyznam niektorych textov a snazil sa objasnit vyznam slova cirkev a jeho prekrutenie a zneuzivanie. o organizovanych nabozenskych spolocnostiach je zbytocne sa bavit, pokial to vyvolava u niekoho silne emocie.


autor . wyjysodu56   |   ip:93.222.12   |   2013-06-02  (16:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins: prestaň už prosím opakovať tú krvilačnú obeť... tie časy sa už dávno skončili. Mojžiš bol rehabilitovaný už skrze Jeremiáša, Izaiáša, Ámosa, Micheáša a ďalších.... To, že Mojžišove knihy boli falšované, to je medzičasom historický fakt... alebo si Boh sám protirečí a neustále sa mení?

"Lebo vašim otcom, v ten deň, keď som ich vyviedol z Egyptskej krajiny, nič som nehovoril ani neprikázal ani o zápalných ani o zábitných obetiach.
Ale toto som im prikázal:
Poslúchajte môj hlas a budem vašim Bohom a vy budete mojím ľudom.
Choďte vždy po ceste, ktorou vám kážem ísť, aby sa vám dobre viedlo.
Ale oni neposlúchali a nenaklonili si uši, lež nasledovali zámery svojho zatvrdilého zlého srdca; obrátili sa mi chrbtom a nie tvárou.
Odo dňa, keď vyšli vaši otcovia z Egyptskej krajiny, až podnes, neustále, deň čo deň posielal som k nim všetkých svojich služobníkov, prorokov, ale ma neposlúchli, ani si nenaklonili uši, ba zatvrdili si šiju, horšie si počínali ako ich otcovia. Keď im toto všetko budeš rozprávať, ani ťa nebudú počúvať, keď budeš volať na nich, neozvú sa ti.
Vtedy im povedz: Toto je národ, ktorý neposlúchal hlas Hospodina, svojho Boha, a neprijal výstrahu. Zhynula pravda a vymizla z ich úst." (Jer 7, 22-28)


"Ak aj vystierate vaše dlane, zastriem si oči pred vami. Ak sa aj veľa modlíte, ja to nepočujem. Vaše ruky sú plné krvi. Umyte sa, očistite sa! Zanechajte svoje zlé skutky! Prestaňte pred mojím zrakom konať zlo!" ( Jer 1, 15-16)

"Má vari Hospodin takú záľubu v zápaloch a zábitkoch ako v poslušnosti voči hlasu Hospodina? Hľa, poslušnosť je lepšia ako obeť a počúvanie lepšie ako tuk baranov." (1 Sam 15, 22)
"Načo mi je množstvo vašich obetí?, hovorí Hospodin. Sýty som zápalov z baranov i tuku z kŕmnych teliat, ani krv juncov, jahniat a kozlov nemám v obľube!" (IZ 1, 11)

"Neprinášajte viac márnu obeť, kadidlová obeť mi je ohavnosťou. (IZ 1, 13)

"Lebo lásku chcem a nie obete, poznanie Boha viac ako zápaly. (Oz 6, 6)

"Pretože si Efrajim rozmnožil oltáre, stali sa mu oltármi na hriech. Ak im predpíšem množstvo príkazov, za cudzie ich len pokladajú. Milujú obete, obetujú a mäso jedia, ale Hospodin nemá v nich záľubenie." (Oz 8, 11-13)

"Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky, neznášam vôňu vašich zhromaždení. Keď mi prinášate spaľované žertvy, vo vašich daroch nemám záľuby, na obete spoločenstva z vašich tučných zvierat sa nepozriem. Preč odo mňa s hlukom vašich piesní! Nechcem počuť hudbu tvojich hárf! Ale nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály potok!
Či ste mi prinášali obete a dary štyridsať rokov na púšti, dom Izraela? No ponesiete Sakkuta, svojho kráľa, a Kévána, svojho boha hviezd, svoje to modly, čo ste si spravili, a odvediem vás do zajatia za Damask, hovorí Hospodin; Boh mocností je jeho meno." (Ámos 5, 21-27)

"Načo mi kadidlo, ktoré prichádza zo Sáby, a vonná trstina z ďalekej krajiny? Zápaly vaše nie sú mi príjemné." (Jer 6,20)

"S čím mám predstúpiť pred Hospodina a skloniť sa pred Bohom na výsosti? Mám predstúpiť pred Neho so zápalmi a s jednoročnými teľcami? Má Hospodin záľubu v tisícoch baranov a v desaťtisícoch potokov oleja? Mám dať svojho prvorodeného za svoj priestupok, plod svojho tela za svoj hriech?
Hospodin ti oznámil, človeče čo je dobré a čo žiada od teba: Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom." (Mich 6, 6-8)

"Neprijmem junca z tvojho domu, ani kozlov z tvojich košiarov. Lebo mne patrí všetka lesná zver a tisíce dobytka na vrchoch. Znám všetko vtáctvo hôr, moje je všetko, čo sa hýbe na poli. Keby som lačnel, nepovedal by som ti, bo môj je svet i všetka jeho náplň. Či mäso z býkov jedávam a pijem azda kozlov krv?
Obetuj Bohu vďaku a splácaj Najvyššiemu svoje sľuby! Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, a ty ma budeš oslavovať.
Lež bezbožnému vraví Boh: Akým právom odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu, keď nenávidíš kázeň a moje slová hádžeš za seba? Keď vidíš zlodeja, držíš s ním a s cudzoložníkmi máš svoj podiel. Ústa si vydávaš na zlé, tvoj jazyk snuje zákernosť. Sadáš a ohováraš svojho brata, na syna vlastnej matky váľaš hanu. Ty toto robíš a ja mlčať mám, myslíš si, že som ako ty? Obviňujem ťa, staviam ti to pred oči ... (Žalm 50,9-21)


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.95.   |   2013-06-02  (16:40)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Joplins.xuhydime11

To tvoje:"""Sloven,
Otázočka..
načo prišiel Ježiš?
aby kázal??
a načo kázal,,ked aj tak podla reinkarnácie každý skôr či neskôr dôjde k múdrosti a spáse,,lebo Boh na neho čaká kým sa neumúdri..

Načo to je?
A poprosím o triezvu odpoveď, pokiaľ to je v tvojej moci.."""

Viem, oslovil si Slovana, ale ak dovolíš ja ti odpoviem!

Ježiš prišiel """varovať""" jedine židov aby zišli zo svojej cesty, pretože Ježiš bol prorok ( osvietení duchom zaslaným pravým bohom, vedel čo sa stane)! Na žiadný iný národ sa Ježiš neobracal, pretože v tom čase aj keď národy hrešili, ale žili """dobrovoľne""" (rozlišuj vieru v boha rozširovanú násilím) podľa svojich starých vier, teda verili svojim bohom, ktoré im boli zjavené, ktoré vieri mali svoje príkazania, zakazovali úžeru a nič nehovorili o svetovláde a ani jeden národ neuzavrel krvnú zmluvu s diablom ako to spravil židovský národ!

To, že diabol vládne zemi hádam nepochybuješ, ako by potom mohol diabol povedať Ježišovi aby sa mu poklonil(už z toho môžeš odvodiť, že Kristus nebol žid, pretože predsa už podľa prv uzavretej zmluvy z diablom by mu vláda nad zemou prislúchala), že mu dá vládu nad zemou, keby zem diabol nemal vo svojej moci? Ako vieš, vláda nad zemou bola diablom zverená židom (talmud, sionské protokoly, biblia), čiže sa mu klaňajú a svoju zmluvu s ním obnovujú každý rok pri svojich utajovaných krvavých rituáloch!

Nie je pravda, že každý človek cez inkarnáciu skôr či neskôr dôjde k múdrosti a spáse, lebo Boh na neho čaká kým sa neumúdri, pretože reinkarnácia je vyšším zámyslom pravého boha, ale nie diabla a predsa diablovi ide o dušu človeka v snahe prekaziť vyšší zámer boha - evolúciu duší a tak znemožniť človeku dosiahnuť možnosť rozvoja úrovne duše! Tiež je pravdou, že človek sám za svojho života """svojim úsilím""" v hľadaní pravého poznania sa môže vymámiť z osídlia diabla a jeho duša je účastná prípadne potrebných ďalších reinkarnácií, teda aj žid, ak za svojho života prehliadne môže nastúpiť cestu rozvoja duše, v tom je teda vyjadrená tvoja sloboda v rozhodovaní - ktorou cestou duše sa vydáš (či svetla alebo tmy)!

Nechceš povedať, že človek, ktorý upísal dušu diablovi a putuje po falošnej ceste, že jeho duša je po smrti voľná a zúčastni sa kolobehu, nie, diabol ju zo svojej moci - svojho egregora nepustí!

Teda tí ľudia, ktorí majú neprebudenú dušu (nie všetci ľudia majú dušu, mnohí regeneráti ju nemajú - slúžia priamo pod diablom) a veria vo falošného boha (diabla) a takto zomrú, ich duša ostáva v područí ich egregora (existuje v ňom) a budú prežívať svoje peklo, ich duša po svojom uvedomení sa bude trápiť v tom falošnom egregore falošnej žido-kresťanskej cirkvi(tieto duše sa reinkarnácií nikdy nezúčastnia), až nakoniec v kolobehu čase zahynú, bez možnosti sa rozvíjať na zlatej ceste rozvoja duše v súlade zo zámerom skutočného a pravého boha, čo je na druhej strane cieľom padlého ducha - diabla!!!

Tiež je pravdou, že darmo budeš niekomu rozprávať o reinkarnácií duši (zlatá cesta vývoja-vzostupu duše) ak ten človek dušu nemá alebo je v područí v egregore falošného žido-kresťanského boha! Zobudiť sa musí snažiť každý sám počas svojho života a jeho duša mu pri tom pomôže, človek bude v priamo v srdci cítiť a vedieť, že je na správnej ceste!!!

Veľa zla v poznaní človeka preukazuje aj his-tóra, pretože účelove skresľuje dávno-minulú dobu ľudských dejín, kedy skutočne k spojeniu a spolupráci medzi predchodcami židov - regenerátov a diablom prišlo! Ich dobrovoľné podriadenie diablovi prišlo ešte v čase pred potopením Antlantídy a po nej sa len zmluvne krvou utvrdilo!!!


DedoJozef . cemaneku35   |   ip:62.197.22   |   2013-06-04  (23:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Venujem všetkým mužom čo veria v bludy a taktiež priateľovi Pandemoniovi:

Hlboko v nohaviciach nosíte čosi,
čo nesmie uzrieť svetlo sveta.
Nechváľte sa tou vecou, pretože okamžite ako to urobíte,
bude z Vás ko.kot naveky.

Staročínsky budhista a urológ
- Ring Dang Dujan . pukikyri5   |   ip:78.99.164   |   2013-06-05  (10:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To svoje, čo nosíš hlboko v nohaviciach si už veľakrát ukázal, preto si už """tým""" naveky a nie len ty!

ip:62.197.22

DedoJozef.cemaneku35
JozefVarga.wajefuti49


DedoJozef . cemaneku35   |   ip:62.197.22   |   2013-06-05  (11:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ján krstiteľ
Zabudol si povedať Amen...
Ján
Dva najväčšie divy sveta nie sú Sfinga a pyramídy, ale
1) Že kok.tiv veria v svoje právo obťažovať druhých ľudí, a
2) Že sú urazení keď sú pristihnutí pri činu

- Svätý Erkulius
Kresťanský mučeníkDedoJozef . cemaneku35   |   ip:62.197.22   |   2013-06-05  (11:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   New Age a OSN

Synkretizmus a New Age a New World Order – nový svetový poriadok – vytvorenie jednotného svetového štátu na základe náboženského synkretizmu čiže spájania rozličných vierovyznaní.

Podľa nového svetového poriadku by celý svet mal mať jedno náboženstvo a jednotnú vládu, veľkú lóžu, to znamená, že asi 20 ľudí v svetovom centre v OSN v New Yorku, by určovalo osudy ľudí, prídel potravín, využitie energie, menovú politiku a hospodárstvo celého sveta.
.
http://www.youtube.com/watch?v=byzLVeLwUPU

http://www.youtube.com/watch?v=cQ6Zo4YysSQ&;feature=player_embedded#!


nirvana . dilabavu01   |   ip:195.168.1   |   2013-06-06  (15:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takze aby bolo jasne, reinkarnacia je univerzalne prevtelenie, myslene ako opakovane zrodenie toho isteho. Opakovane zrodenie proroka, osvieteneho jedinca, ktory "vidi" a je schopny osvietenie sirit dalej medzi ostatnych je originalny hodnotny jav, ale nejde tu o to ze sa "Janko" narodil do noveho tela a teraz pokracuje v predoslom zivote. Traba brat ludstvo ako prud, ktory plynie v case a ludia viac menej s tym istym vybavenim potom "opakuju" svoje zivoty. Kazde nabozenstvo ma v svojom jadre zhruba rovnake posolstvo o tom aby sme k sebe boli mili a nerobili si navzajom prieky a pocuvali "otca mamku" cize ucili sa na chybach cudzich aby sme to mali o cosi lahsie. Zvysok sa lisi v roznych detailoch, ktore sa historicky nabalili podla potreby v tej ktorej krajine. Plus su k tomu neake tie storky aby to pochopili aj tym menej nadani na citanie medzi riadkami, pripadne aj anlafabeti. Pre tych su tie nabozenske knizky robene s ilustraciami atd. Reinkarnacia nie je v zakladnom baliku krestanskej viery. V budhizme by sme napr. nenasli maskovanie cudzolozstva bozim oplodnenim a pod. ako hlavny lejtmotiv. Ale mozno kdesi v nekaom pribehu sa cosi take skobrtlo, neviem nemam to nacitane. Cize netrapte sa nad tym co v ktorom nabozenstve chyba, ak vam ta ci ona viera vyhovuje a vy pomocou tejto dusevnej barlicky dokazete byt mili k ostatnym, chvala vasim cinom. Niekto moze verit aj v bodkovany hrncek plny kavy pred prijemne blikajucim monitorom, pocuvat metal, kazdy vikend sa ozrat pod obraz a pri tom byt dobrym clovekom. A niekomu nepomoze ani kazdodenne zmolkanie patriciek a spoved kazdu nedelu, aj tak bude zavystlivy podrazacky parchant...


lubo2142 . nilugusi30   |   ip:89.173.16   |   2013-06-06  (19:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ľudia od pradávna verili v reinkarnáciu .. len preto lebo sa im tá myšlienka zdala najpravdepodobnejšia .. človek má hranicu fantázie obmedzenú len po hranicu poznania toho čo nám je dnes známe .. a kedže tento vesmír je vesmírom opakovaných ciklov .. tak si myslia že s ich životmi je to rovnaké ... ale to nemusí byť pravda len preto lebo si viac nemôžme predstaviť .. človek má tendenciu veriť tomu čo si dokáže v have predstaviť ako najrealnejšie .. lenže ako vieme čo môže byť reálne alebo nereálne? .. využívame len 10% .. a z toho čo sa nám vo svete javí vidíme len 2% .. takže vôbec sa nemôžme spoliahať na pravdepodobnosť reálnej myšlienky .. ked svet chápeme len s takým malým percentom potencionality.. :)


Yogake . lykugesu42   |   ip:92.52.61.   |   2013-06-06  (22:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dakujem za putavy clanok. Som rada, ze reinkarnacia bola povodne sucastou aj krestanskeho ucenia. Nie je mozne az takymto sposobom vyvodzovat, ze princip fungovania karmy by nas zachranil od sklenikoveho efektu, vojen ci priniesol vegegarianstvo / to je predsalen trochu pritiahnute za vlasy. Budhizmus napriklad je jedno z najtolerantnejsich nabozenstiev - a predsa, i v ramci neho existovali velmi krute boje o moc medzi jednotlivymi mniskymi skupinami - ano, prozaick boj o moc. Moc je mocnejsia, ako strach z karmy - to nam proste kaze ego. A je iba velmi malo ludi, ktori su schopni klamlive posobenie svojho ega rozpoznat a ovladat. K zachrane ludstva by to nestacilo :-)
________
http://www.jogaprezdravie.skDedoJozef . cemaneku35   |   ip:62.197.22   |   2013-06-06  (22:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nirvana . dilabavu01
stotožňujem sa a dávam +


Meris . ligovili76   |   ip:178.41.14   |   2013-06-21  (00:44)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Reinkarnácia je veľký omyl. Ale myslím že je pravda, že niektorí ľudia tu sú opakovane. Ale len niektorí. Boh proste niektorým výnimočne dovolil aby si to tu odžili ešte raz a pomáhali ľuďom.

Ostatní su v nebi, v očistci, alebo v pekle. A kto tomu neverí, nech si pozrie aspoň toto o tom pekle:

http://www.youtube.com/watch?v=DwY4qr_ySwY&;feature=player_embedded

Alebo aj túto stránku:

http://peklo.czweb.org
Pravdavyjdenajavo . rabibyle82   |   ip:88.212.37   |   2013-11-03  (22:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sledujte kazdy kto chce spoznat pravdu:
http://jezismaria.ic.cz/jezis_maria_subory/Bozie_milosrdenstvo_lub_ma_taky_aky_si/Boh_zachranil_nase
_manzelstvo.htm


ANONYM . sipyrige36   |   ip:89.144.23   |   2014-02-23  (03:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Reinkarnacia je ako ospravedlnenie za chyby,kt.sme urobili,nikto nechce byt zatrateny,tak radsej sa ospravedlni sam pred sebou,ze sa narodi este raz,tak ako aj v zivote sa za chyby plati,tak to bude aj po nom,otvorte uz konecne oci!!!


Semtamprispejem . tumefate94   |   ip:62.168.44   |   2014-04-24  (15:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sucastou karmy a predurcenosti celej civilizacie je aj upadok. Sucastou tohto programu su aj preslapy cirkvi a hlavne veduce rozhodnutia, ktore hybali dejinami. To vsetko je karma. Autor teda nezmyselne poukazuje na pokrivenost rozhodnuti, ked su sucastou karmy nasej civlizacie, ktora ma nevyhnutne spiet k zaniku, resp. k sebazmene. Ego hodnoti bytie. Ale bytie sa neda ohodnotit, ono "iba" je. Ako Boh, ktory sa opisuje - som, ktory som. Aka krivda, aka nespravodlivost, ake vybocenie, ... ? Vsetko je tak ako ma byt.


Andrej . bomefumi93   |   ip:93.211.75   |   2014-05-23  (13:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre: Semtamprispejem . tumefate94
Áno, všetko je tak ako má byť, ale nezabudnite na slovíčko "keby". Ako by sa vyvinula situácia na svete, keby ľudstvo prijalo Božie zákonitosti (prikázania) a skutočne by podľa nich žilo... Slobodná vôla je najvyšším darom pre každého jednotlivca a aj pre celé národy. Tým, že ľudstvo tisíce rokov pošliapavalo Božie prikázania, vytvorilo obrovský potenciál negatívnej energie, ktorá teraz nad ním visí ako ťažké čierne oblaky pred búrkou. Boh sa celé tisícročia usiloval ľudstvo upozorňovať skrze prorokov a osvietených žien a mužov. No ľudstvo a ani cirkev na nich nedbalo. Boh nikdy nezasiahne do slobodnej vôle svojich detí, ale nemôže zasiahnuť ani do účinkov príčin, ktoré si ľudia sami vytvorili. Jediná možnosť pre ľudstvo by bola, keby sa obrátilo. Ale na to už je neskoro a nie je na to ani vôla. Ale aj tak tu táto možnosť po celý čas bola... a pre jednotlivcov je aj stále reálna, nie však pre celé národy. Na to je už neskoro...


bezyps . xeqaqisi94   |   ip:88.212.40   |   2014-06-25  (14:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rat som čital pisacelku co še volala burinka-ale še stracela bo najsc ju neznam.tato nevadzi tato i vam pišem co tak milujece boha bo on tež vas tak mileje že ho dal zahubic.ta teraz pišem tej burinke-co som chcel pisac jej,dobre!...jak vidzim co pišeš dzecko mojo tato horor.ta ši mušela pod koscelom stac,kedz križ zneho padol!mušel ce bars uderic po hlave,kedz ši vidzela pulno chvezdi a uverila v zazrak,co pišeš.že ježiš ci dal to čudne meno burinka.vtom mal jednu pravdu-dzecko mojo.že ši burina medzi kvetmi ateistami-coi rozum maju.boti len chutoriš a kažeš co ten židokriž spackal na paper a dalej nevidziš bo idze kanar.ti len biblioteku trepeš a dzejini gdze ti mišliš že ježiš perši človek a furt len po nom trepeš.aco rim nebul,grecko a egipt gdze buli a o sumeroch ani nebudzem si pisac bo pomisliš že somarini trepem.!!!6


bezyps . xeqaqisi94   |   ip:88.212.40   |   2014-06-25  (15:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  povem ci rozpravku-chceš?pridzem opchodu a budzem pitac-co chcem to chcem dajce mi,chudak predavačka!co mišliš budze znac co som chcel?tato vaš boh tak chutorel som kto som.vedz som čital bibliu a telo gluposci som vživoce nečital neto ešče veric mal ado koscela trepac še jak ovca-tato rozum?še ce pitam. radšej dobru šlivovicu domacu sebe dam.ja ci povem-jak mali zasran vOSVIEDČINE bul!ta znam coto modlene je-na nič!bo za trest sme mušeli kukac jak rucali ešče dachtore ludze žive do ochna.povedz mi dzecko mojo gze bul ftedi tvoj boh co chutoriš jak von šickich miluje(asi na disco)?co.nato mi nehutor nič!perv počuvaj co bulo apotom nehutor volovini ato švinstvo co robia farari zmalimi dzecmi tato co laska?škoda reči bo aj tak temu nešmeš veric!bo še nedostaneš do neba,bo farar ci potom neda prepustku! a hotovo.lem še modli bo tak chce tvoj pan otrokar boh.


bezyps . xeqaqisi94   |   ip:88.212.40   |   2014-06-25  (16:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tato nelem islam fanatik jak hutorice ale šicke vieri ver mi ale jak vidzim ta aj ti.jedno ci povem na pochopenia-trebalo ci pri tom peci stac gdze zazraki nebuli,to mi ver gdze še na nich tvoj bohoduch vtedi visral prepač za viraz!to len človek-človeka zachranic može ane nigdzeboh co zabic dal akože seba-ježiša sina.uvažuj račej zrozumom a odruc tu bibliu čim skor kim znej uplne nezmagoriš.poradzim ci kedz možem? to ti ši boh a bibliu si pišeš ti-cali život...znaš co še mi najviac pači?-ježiš umar na križi po troch dnoch vsal zmertvich,maria porodzila ješiša bez sexu,12 apoštoli...a-t-dalej.kedz chceš znac pravdu idz do chvezdarne,tam najdzeš pravdu.a ešče jedno najlepšie z 1O božich prikazani je nezabiješ. original hutori nezabijem!!!ta napiš aki rozdzel medzi nimi je.!?


bezyps . xeqaqisi94   |   ip:88.212.40   |   2014-06-25  (17:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  boh??? b udete o slavovat h ebreja(žida)! išol koktavi po pušči a češko še mu dichalo i chcel povedzec že ma malo vzduchu tak povedzel duchu-ten co išol za nim to čul a hutori ostatnim že ma meno pre boha a že ho budu volad duch šveti!


bezyps . xeqaqisi94   |   ip:88.212.40   |   2014-06-26  (18:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nestaram še co vam farar trepe do vašej hlavi-o bohu,oca,sina,duha šveteho amen.ale povim len jedno,kebi vtedi davno cirkev postavila činski mur a rozdzelila ludzi na veriacich a neveriacich ja bi šol k neverimboha!časom bi sce zisceli-že čitac z biblie neda nič nove,že žijece jak ovce-čitanie-koscel-robota ručna drina.bo veda furt daco vimišli a da švetu daco nove lebo vono nemože še milic.vi sce dali švetu-co? no pravdu inkvizicii a zlu ne dabla jak tverdzice.teraz še priživujece nad tim co neveriaci dokazali, a furt daco zakazujece bo furt mišlice že len vi mace pravdu.-kukaj čas še kraci-fčera buli velo bohove-dneška už len jeden-a jutre!ani jeden!


Bynk . lojuwafe17   |   ip:195.91.43   |   2017-04-15  (20:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Predstavme si, že by sa už storočia nejedlo na celej Zemi mäso... to by aj klimatická zmena asi neexistovala, keďže podiel produkcie mäsa na producii CO2 a metánu je ca. 30% a to je podstatne väčší podiel ako má celosvetová doprava (ca. 18 %). A tu sa ukazujú obrovské následky a zodpovednosť cirkvi a štátu...

No ja neviem a čo by sme teda robili s tými miliónovými čriedami rožného dobytku spásajúce pláne neobývanej Európy? Aby sme ochránili svet pred CO2 a metánu, vybili by sme ich do posledného? :-)diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


štyri + štyri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.

2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Římskokatolická církev je největším pokrytcem na světě


2012-05-04  (08:39)  |  Náboženstvo a mystika
Římskokatolická církev je největším pokrytcem a lhářem na světě. 25. ledna jsou pronášena krásná slova plná pokory a lásky, ale všichni tak nějak vědí, že papežská poslání jsou pouhými lacinnými slovy, kterými se neřídí ani církev, natož papež sám. Církev organizovaná v Římě je právě tou církví, kteá se jako ztracená ovečka ztratila ze své původní cesty.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Euro: zdražovanie

Recepční jednoho hotelu v Bratislavě se ani nezačervenala. „Do Nového roku stojí pokoj 1400 slovenských korun, od Nového roku, kvůli přechodu na euro, 52 eur,“ upozornila hosta ze zahraničí suše. Dvaapadesát eur je podle oficiálního přepočítávacího kurzu 1566 slovenských korun, tedy o dvanáct procent více, než je cena platná pro tento rok.


Pravá tvář BSA

Zažijeme doposiaľ najväčšiu hospodársku krízu

Postavili mu nákupní centrum vedle domu – oběsil se ...

Subvertising - iná reklama (video s titulkami)

Michail Chazin : Skutočné príčiny svetovej finančnej ...

Archív

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Vzkaz pro NATO: Přestaňte lákat chudé a nezaměstnané mladé muže z Egypta, Tuniska, Pákistánu a Afghánistánu do svého odporného západního tažení do Libye, zastavte posílání těchto mladých lidí na smrt, přestaňte jim lhát o tom, kolik jim zaplatíte a přestaňte používat cizince k podněcování vašich děsivých, sobeckých, ropných válek v Libyi. Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl mít nějaké slitování pro krysy, které zaměstnává NATO jako nájemné žoldáky (v rozporu s mezinárodním právem) v Libyi. Teď ale říkám těmto mladým mužům, kteří byli vlákáni do této pasti příslibem tisíců dolarů… že budou zabiti a pokud nebudou zabiti, vrátí se domů bez peněz. V invalidním vozíku (najatém od NATO, nepochybně za cenu obrovských splátek). Paralyzováni. NATO bankrotuje a tisícovky žoldáků v Libyi přestaly bojovat, protože už několik týdnů nedostaly zaplaceno.


Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Naše výhody vstupu do EÚ

Hlinové vystúpenie v parlamente


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.2321 s