17. September 2019
    
Projev íránského prezidenta Mahmouda Ahmadinejada na Durbanské konferenci o rasismu v Ženevě, 20. dubna 2009 - Dolezite.sk

Projev íránského prezidenta Mahmouda Ahmadinejada na Durbanské konferenci o rasismu v Ženevě, 20. dubna 2009


  2009-04-22  (12:27)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Projev íránského prezidenta Mahmouda Ahmadinejada na Durbanské konferenci o rasismu v Ženevě, 20. dubna 2009

Následující je projev íránského prezidenta Mahmouda Ahmadinejada na Durbanské konferenci o rasismu v Ženevě, 20. dubna 2009

Pane předsedo, vážený generální tajemníku OSN, vážený vysoký komisaři OSN pro lidská práva, dámy a pánové:

Shromáždili jsme se, abychom zde jednali na Durbanské konferenci proti rasismu a rasové diskriminaci a vypracovali praktické mechanismy pro naše posvátné a humanitární kampaně.

Během posledních století lidstvo prošlo velkým utrpením a bolestí. Ve středověku byli myslitelé a vědci odsuzováni k smrti. Pak následovalo období otroctví a obchodu s otroky. Byli chytáni nevinní lidé po milionech a oddělováni od svých rodin a milovaných, aby byli převezeni do Evropy a Ameriky za těch nejhorších podmínek. Bylo to období temna, ve kterém došlo také k okupacím, rabováním a masakrům nevinných lidí.

Prošlo mnoho let, než národy povstaly a bojovaly za svoji svobodu a zaplatily za to vysokou cenu. Ztratily miliony životů, aby vyhnali okupanty, ustavily nezávislé a národní vlády. Nicméně netrvalo dlouho, než chamtivci vyvolali dvě války v Evropě, které také sužovaly část Asie a Afriky. Tyto strašlivé války si vyžádaly asi sto milionů životů a zanechaly po sobě obrovskou devastaci. Pokud by se z okupací, hrůzy a zločinů těchto válek vzalo poučení, existoval by paprsek naděje pro budoucnost.

Vítězné mocnosti se samy prohlásily za dobyvatele světa, zatímco ignorovaly nebo pošlapávaly práva jiných národů tím, že na ně uvalily utlačovatelské zákony a mezinárodní rozhodnutí.

Dámy a pánové, podívejme se na Radu bezpečnosti OSN, která je jedním z dědictví 1. a 2. světové války. Jaká byla logika za tím, že si pro sebe zaručila právo veta? Jak může být taková logika v souladu s humanitárními nebo spirituálními hodnotami? Není to snad neslučitelné s uznávanými principy spravedlnosti, rovnosti před zákonem, láskou a lidskou důstojností? Není to snad diskriminace, nespravedlnost, porušování lidských práv nebo ponižování většiny národů a zemí?

Tato Rada je nejvyšším světovým rozhodovacím sborem v oblasti zabezpečování světového míru a bezpečnosti. Jak můžeme očekávat nastolení spravedlnosti a míru, když je diskriminace zlegalizovaná a základy práva stojí na nátlaku a sile, spíše než na spravedlnosti a právech?

Nátlak a arogance je zdrojem útlaku a válek. Ačkoliv dnes mnoho stoupenců rasismu odsuzuje rasovou diskriminaci svými slovy a svými slogany, řada mocných zemí byla oprávněna k tomu, aby rozhodovaly za ostatní národy, a toto rozhodování je založeno na jejich vlastních zájmech a jejich vlastních důvodech, a mohou snadno porušovat veškeré zákony a humanitární hodnoty, jak také činily.

Po druhé světové válce se uchýlily k vojenské agresi, aby z celých národů udělaly bezdomovce pod záminkou židovského utrpení, a poslali migranty z Evropy, Spojených států a dalších částí světa, aby založili naprosto rasistickou vládu v okupované Palestině. A v podstatě v rámci kompenzace za strašlivé důsledky rasismu v Evropě pomohly k nástupu k moci nejkrutějšímu a represivnímu rasistickému režimu v Palestině.

Rada bezpečnosti pomohla stabilizovat okupantský režim a posledních 60 let ho podporovala, a dala mu volnou ruku pro páchání všemožných zvěrstev. Vše je o to více politováníhodné, když se řada západních vlád a Spojené státy zavázaly bránit tyto rasistické pachatele genocidy, zatímco probuzené vědomí a svobodomyslní lidé světa agresi, zvěrstva a bombardování civilistů v Gaze odsuzují. Podporovatelé Izraele tyto zločiny vždy buď podporovali, nebo o nich mlčeli.

Drazí přátelé, ctění delegáti, dámy a pánové. Jaké jsou hlavní příčiny amerických útoků na Irák nebo invaze do Afghánistánu?

Byl snad motiv stojící za invazí do Iráku něčím jiným, než arogancí tehdejší americké vlády a rostoucích tlaků ze strany vlastníků bohatství a moci s cílem rozšířit sféru svého vlivu a uspokojit zájmy velkých zbrojních společností, ovlivňujících vznešenou kulturu s tisíciletým historickým zázemím, eliminující potenciál a praktické hrozby muslimských zemí vůči sionistickému režimu, a nešlo snad o kontrolu a plundrování energetických zdrojů Iráčanů?

Proč, vskutku, byl zabit a zraněn téměř milion lidí a několik dalších milionů bylo vyhnáno z domova? Proč, vskutku, utrpěli Iráčané tak obrovské ztráty čítající stovky miliard dolarů? A proč bylo břímě miliard dolarů uvaleno na Američany, coby důsledek těchto vojenských akcí? Nebyla snad vojenská akce proti Iráku naplánována sionisty a jejich spojenci v tehdejší americké vládě, ruku v ruce se zeměmi vyrábějícími zbraně a vlastníky bohatství? Obnovila snad invaze do Afghánistánu mír, bezpečnost a ekonomické blaho této země?

Spojené státy a jejich spojenci nejen selhali při potlačení výroby drog v Afghánistánu, ale pěstování narkotik se během jejich přítomnosti zmnohonásobilo. Základní otázkou je, jaká byla odpovědnost a úkol tehdejší americké vlády a jejích spojenců?

Reprezentovali země světa? Měli od nich mandát? Byli pověřeni lidmi světa, aby zasahovali ve všech částech planety, a samozřejmě převážně v našem regionu? Nejsou snad tato opatření jasným příkladem egocentrismu, rasismu, diskriminace nebo zasahování do důstojnosti a nezávislosti národů?

Dámy a pánové, kdo je zodpovědný za stávající globální ekonomickou krizi? Kde tato krize začala? V Africe, Asii nebo v první řadě ve Spojených státech, odkud se pak rozšířila do celé Evropy a k jejich spojencům?Po dlouhou dobu uvalovali díky své politické moci nespravedlivé ekonomické regulace na mezinárodní ekonomiku. Uvalili finanční a monetární systém bez řádného mezinárodního dohlížecího mechanismu na národy a vlády, které nehrály žádnou roli v represivních trendech nebo politikách. Dokonce ani neumožnili svým lidem, aby dohlíželi nebo monitorovali jejich finanční politiky. Zavedli veškeré zákony a regulační opatření v rozporu s veškerými morálními hodnotami, jen aby ochránili zájmy vlastníků bohatství a moci.

Dále pak předložili definici tržní ekonomiky a konkurence, která upřela mnoho ekonomických příležitostí, které by byly jinak jiným zemím světa dostupné. Dokonce přehodili své problémy na jiné, zatímco burácející vlna krize zamořila jejich ekonomiky tisíci miliardami dolarů rozpočtových schodků. A dnes vytahují stovky miliard dolarů v hotovosti z kapes svých vlastních lidí a dalších národů a dávají je do krachujících bank, společností a finančních institucí, čímž situaci činí stále komplikovanější pro své ekonomiky a své lidi. Prostě jen myslí na udržení si své moci a bohatství. Lidé světa je naprosto nezajímají, a nezajímají je dokonce ani jejich vlastní lidé.

Pane prezidente, dámy a pánové, rasismus má kořeny v nedostatku znalostí ohledně lidské existence, coby zvoleného stvoření boha. Je také produktem odchýlení se od pravdivé cesty lidského života a závazků lidstva ve světě stvoření, jde o vědomé selhání při uctívání boha, neschopnost přemýšlet o filosofii života nebo cestě zdokonalování, což jsou hlavní přísady božských a humanitárních hodnot, jde o omezení horizontu lidského rozhledu a učinění z pomíjivých a omezených zájmů měřítko pro své činy. To je důvod, proč vykrystalizovala moc ďábla a rozšířila svoji sféru moci, zatímco odpírá ostatním těšit se rovným a spravedlivým příležitostem vývoje.

Výsledkem bylo vytvoření bezuzdného rasismu, který představuje nejzávažnější hrozbu mezinárodnímu míru a který zatarasil cestu budování mírové koexistence v celém světě. Není pochyb o tom, že rasismus je symbolem ignorance, která má hluboké kořeny v historii, a je vskutku známkou frustrace ve vývoji lidské společnosti.

Je proto kriticky důležité vysledovat manifestace rasismu v situacích nebo ve společnostech, kde ignorance nebo nedostatek znalostí převažuje. Toto rostoucí obecné povědomí a pochopení ve směru filosofie lidské existence je základem boje proti takovým manifestacím, a odhaluje pravdu, kterou lidský druh soustřeďuje na stvoření vesmíru, a klíčem k vyřešení problému rasismu je návrat ke spirituálním a morálním hodnotám a konečné přiklonění se k uctívání boha všemohoucího.

Mezinárodní společenství musí započít s kolektivními opatřeními na zvýšení povědomí v postižených společnostech, kde ignorance rasismu stále převažuje, aby se zastavilo šíření těchto zhoubných projevů.

Drazí přátelé, dnes lidská komunita čelí druhu rasismu, který poskvrnil obraz lidstva na počátku třetího tisíciletí.

Světový sionismus zosobňuje rasismus, který se falešně uchyluje k náboženstvím a zneužívá náboženské cítění, aby zakryl svoji nenávist a ošklivou tvář. Nicméně je velmi důležité dostat do středu zájmu politické cíle některých světových mocností a těch, kdo kontrolují obrovské přírodní zdroje a zájmy ve světě. Mobilizují veškeré zdroje, včetně svých ekonomik a politického vlivu a světových médií, aby poskytli marnou podporu sionistickému režimu, a aby ve zlém úmyslu umenšili potupnost a ostudnost tohoto režimu.

Není to prostě jen otázkou ignorance a člověk nemůže skoncovat s těmito odpornými fenomény prostřednictvím konzulárních kampaní. Je třeba vyvinout úsilí ke skoncování se zlými skutky sionistů a jejich politických a mezinárodních podporovatelů, a s ohledem na vůli a úsilí národů. Vlády musí být vyzvány a podporovány ve svém boji namířeným na vymýcení tohoto barbarského rasismu, a k posunu směrem k reformám stávajících mezinárodních mechanismů.

Není pochyb, že jste si všichni vědomi konspirací některých mocností a sionistických kruhů proti cílům a předmětu této konference. Bohužel existovala literatura a výroky na podporu sionistů a jejich zločinů. A je zodpovědností čestných představitelů národů odhalit tyto kampaně, které jdou proti humanitárním hodnotám a principům.

Je třeba uznat, že bojkot takových setkání, coby výjimečných mezinárodních podniků, je skutečnou známkou podpory do nebe volajícího příkladu rasismu. Při obraně lidských práv je primárně důležité bránit práva všech národů, aby se mohly účastnit rovnocenně na procesu tvorby všech důležitých mezinárodních rozhodnutí, bez vlivu jistých světových mocností.

A zadruhé, je nezbytné restrukturalizovat existující mezinárodní organizace a jejich příslušné uspořádání. Proto je tato konference zkušebním územím a světové veřejné mínění dnes a zítra bude naše rozhodnutí a činy posuzovat.

Pane prezidente, dámy a pánové, svět projde rychlými základními změnami. Mocenské vztahy se staly slabými a křehkými. Nyní lze slyšet zvuk praskání v pilířích světových systémů. Hlavní politické a ekonomické struktury jsou na pokraji kolapsu. Politické a bezpečnostní krize jsou na vzestupu. Zhoršující se krize ve světové ekonomice, u které není vidět žádná světlá vyhlídka, demonstruje narůstající přílivovou vlnu dalekosáhlých globálních změn. Opakovaně jsem zdůrazňoval potřebu změny tohoto špatného vedení, jehož prostřednictvím je svět dnes spravován, a také jsem varoval před strašlivými důsledky plynoucími z jakéhokoliv zpoždění v této klíčové odpovědnosti.


Nyní, při této cenné události, bych rád oznámil všem vůdcům, myslitelům a všem národům světa přítomným na tomto setkání a těm, kdo hladoví po míru a ekonomickém blahobytu, že nespravedlivé ekonomické vedení světa je nyní u konce cesty. Tato zarážka byla nevyhnutelná, protože logika tohoto uvaleného řízení byla utlačovatelská.

Logika kolektivního řízení světových záležitostí je založena na vznešených aspiracích, které se soustřeďují na lidské bytosti a nadřazenost boha všemohoucího. Proto to vzdoruje jakékoliv politice nebo plánu, který jde proti vlivu národů. Vítězství spravedlivých nad špatnými a ustavení spravedlivého světového systému bylo přislíbeno bohem všemohoucím a jeho posly, a bylo to společným cílem všech lidských bytostí z různých společností a generací v průběhu historie. Realizace takové budoucnosti závisí na znalostech stvoření a víře počestných.

Tvorba globální společnosti je v podstatě dokončením vznešeného cíle ctěného při ustanovování společného globálního systému, který bude fungovat za účasti všech národů světa na procesu tvorby všech hlavních rozhodnutí a pevných kořenů tohoto vznešeného cíle.

Vědecké a technické kapacity, stejně jako komunikační technologie, vytvořily společné a široce rozšířené chápání světové společnosti a poskytly nám potřebné základy pro společný systém. Nyní je na všech intelektuálech, myslitelích a tvůrcích politiky ve světě, aby vykonali svoji historickou zodpovědnost s pevnou vírou v tyto pevné kořeny.

Chci také zdůraznit fakt, že západní liberalismus a kapitalismus dosáhly svého konce, protože selhaly při chápání pravdy světa a lidí takových, jakými jsou.

Uvalil na lidské bytosti své vlastní cíle a příkazy. Nebere žádný ohled na lidi a božské hodnoty, spravedlnost, svobodu, lásku a bratrství a postavil život na intenzivní konkurenci, zabezpečování individuálních a kooperativních materiálních zájmů.


Nyní se musíme poučit z minulosti tím, že začneme s kolektivní snahou vypořádat se se současnými výzvami a touto spojitostí, a jako závěrečnou poznámku bych rád obrátil vaši laskavou pozornost na dvě důležité problematiky:

Zaprvé, je naprosto možné zlepšit existující situaci ve světě. Nicméně je třeba poznamenat, že toho lze dosáhnout pouze prostřednictvím spolupráce všech zemí, abychom z existujících kapacit a zdrojů dostali to nejlepší. Má účast na této konferenci je důsledkem mého uznání těchto důležitých otázek, stejně jako naší společné zodpovědnosti za obranu práv národů čelících hrozivému fenoménu rasismu, a abych byl zde, s mysliteli světa, s vámi.

Zadruhé, maje na paměti neúčinnost stávajícího politického, ekonomického a bezpečnostního systému, je nezbytné zaměřit se na božské a humanitární hodnoty tím, že navážeme na skutečnou definici lidských bytostí založenou na spravedlnosti a respektu k právům všech lidí ve všech částech světa, a uznáme minulé křivdy, ke kterým došlo za minulého dominantního řízení světa, a podnikneme kolektivní opatření a zreformujeme existující struktury.

V tomto ohledu je klíčově důležité rychle zreformovat struktury Rady bezpečnosti, včetně odstranění diskriminačního práva veta a změny stávajícího světového finančního a monetárního systému.

Je zjevné, že nedostatek pochopení naléhavosti změny se rovná mnohem větší ceně plynoucí ze zpoždění.

Drazí přátelé, vězte, že posun směrem ke spravedlnosti a lidské důstojnosti je jako rychlý pohyb v proudu řeky. Nezapomeňme na podstatu lásky a citu. Přislíbená budoucnost lidských bytostí je velkým aktivem, které může sloužit našim účelům společného budování nového světa.

Abychom udělali ze světa lepší místo plné lásky a požehnání, svět bez chudoby a nenávisti, spojení rostoucího požehnání boha všemohoucího a spravedlivého řízení dokonalých lidských bytostí, spojme všichni při snaze dosáhnout takového nového světa ruce v přátelství.


Děkuji vám, pane prezidente, generální tajemníku a vám všem ctihodným účastníkům za to, že jste měli trpělivost mne vyslechnout. Děkuji vám mnohokrát.


Zdroj translation OSUD.cz 2009


Pozn. jm: Ano, přesně takhle mluví údajný rasista, terorista a lidská bestie... co když je ale všechno naopak a rasisté, teroristé a bestie sedí v našich vládách a parlamentech? Obávám se, že B) je správně.Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
The Dude   |   ip:85.248.66   |   2009-04-22  (13:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pekné rečičky, ale realita v Iráne je iná. v Iráne vládne aj na začiatku tretieho tisícročia tradícia, ktorá sa volá „namus“ (neporušenosť, ctihodnosť). V jej mene zabíjajú otcovia vlastné dcéry a bratia vlastné sestry, pretože zneuctili česť rodiny. Čím? Napríklad tým, že boli znásilnené. Aj pod vládou reformistu Khatamiho sa v Iráne zachovalo kameňovanie, tradičný trest za „sexuálne delikty“ ako homosexualita a cudzoložstvo. Akékoľvek nádeje, že radikálny fundamentalista Mahmud Ahmadi-Nejad na veci niečo zmení sú iba utópiou. Naopak, napriek zákazu ministra spravodlivosti v roku 2001 zostáva kameňovanie žien iránskou špecialitou...


Hraby   |   ip:147.232.1   |   2009-04-22  (14:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...ta poznamka na konci clanku je trefna...


sxg   |   ip:78.99.148   |   2009-04-22  (14:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  The Dude, takže bude prospešné im tam vyviezť demokraciu, ala Irak...
S USraelom na večné časy!
http://www.youtube.com/watch?v=JLaS9qMIID8


The Dude   |   ip:85.248.66   |   2009-04-22  (14:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sxg, neviem co ma vojna v iraku spolocne s demokraciou. USA su tam iba koli rope... ja hovorim o porusovani zakladnych ludskych prav v Irane. neplet sem amikov a izrael. aj oni porusuju ludske prava, ale clanok je o prejave Ahmadinejada


tsss   |   ip:213.151.2   |   2009-04-22  (14:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tu sa nema riesit Iran ale svetova situacia o rasizme a to tu Ahmadínežád vystihol uplne presne. PRECO TO NEDAVALI V ZIADNYCH SPRAVACH ASI?!


putnik   |   ip:195.80.17   |   2009-04-22  (15:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  The Dude,
mudri vravia, ze mame posudzovat co clovek povie, a nie aky je, a uz vobec nie odkial pochadza. Ti co nevedia ako vyvratit slova, osopia sa voci osobe co rozprava, nie voci tomu, o com rozprava.
Kto si bez viny, prvy hod kamenom - lenze 'historia' zvycajne odsudi tych, co hadzali.


robo   |   ip:89.102.14   |   2009-04-22  (15:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak preco potom izrael + amerika, tak velmi chcu bombardovat Iran? ved oni tu ludom samponuju hlavu, ze iran to a hento. a pozrite sa, co je pisene v prejave. no zamyslite sa ! Obama trepe krasne slova ale ja z nich citim diktatorstvo a uplne ine kona. Takze takto: 1. jednu vec hovori
2. Ine mysli
3. Ine kona

ale tento prejav Ir. prezidenta je na vysokej urovni a skutocne je to tak ako hovori. Je to moj nazor a priklanam sa na jeho stranu.

Amerika rozduchava nepokoje: Sev. Korea a Iran. Činu chce vykolajit z Afriky a Lat. Ameriky a tym dostat do konfliktu s Ruskom. Obama to vsetko robi pod vedenim experta na medzinarodnu politiku podotykam stareho dedka 81 rocneho Berzinskeho ale velmi chytreho "šachoveho velmajstra".


The Dude   |   ip:85.248.66   |   2009-04-22  (15:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ano ma sa tu riesit rasizmus, ale z ust Ahmadinejada tie slova vyznievaju smiesne. o rasizme sa mozeme bavit, ked sa zbavime brutalneho porusovania zakladnych prav.


fuk   |   ip:195.28.68   |   2009-04-22  (15:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to The Dude : ľudské práva sa porušujú všade na čele z USA (CIA, väznice atď.) Izrael (Gaza), Čína ( takmer všade) ... od nich akýkoľvek prejav smiešne nevyznie?


The Dude   |   ip:85.248.66   |   2009-04-22  (15:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  robo ak napadnu Iran tak len koli rope, a koli iranskej ropnej burze. ako jedina na svete neobchoduje ropu za USD. to brutalne ohrozuje dolar, ktory uz mal by davno v p.ci, ale drzia ho JEDINE dve veci
: je rezervnou menou vacsiny statov a ropa sa obchoduje iba za USD. S.Hussain v Iraku zacal od novembra 2000 predavat ropu za EURO. po invazii do iraku a zaisteni irackej ropy Irak oznamuje 5.5.2003 ze obnovuje obchod z ropou VYLUCNE v USD. ropny vrchol uz nastal a je len otazkou casu kedy bude napadnuty Iran. problem je v tom, ze konvencnymi zbranami to v Irane nepojde tak lahko ako v Iraku. ale vojna o ropu uz zacala a vsetko nasvedcuje tomu, ze sa to este poriadne vyostri. ropny sok oddialila iba financna kriza (globalny pokles dopytu po rope) ale aj tak je len otazkou casu. pre tych co neprikladaju rope vyznam len pripomeniem, ze cela zapadna civilizacia dnes funguje vylucne len koli rope, teda jej dostatku za nizku cenu. doprava, polnohodospodarstvo, priemysel, zravotnictvo, energetika... a tak dalej a tak dalej. globalna vojna o ropu je iba otazkou casu, lebo prechod hospodarstva z ropy na iny zdroj sme presrali... to sa dalo urobit iba v case jej dostatku nie v case jej nedostatku


The Dude   |   ip:85.248.66   |   2009-04-22  (15:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fuk : vsak som pisal, ze aj amici aj izrael porusuju tie ludske prava. na tom sa zhodneme. od USA vyznieva vsetko smiesne, ked klamu a zabijaju vlastnych obcanov. samozrejme vsetko v zaujme narodnej bezpecnosti...


The Dude   |   ip:85.248.66   |   2009-04-22  (15:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nieco o Iranskej ropnej burze : http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dr%C3%A1nsk%C3%A1_ropn%C3%A1_burza


sxg   |   ip:78.99.148   |   2009-04-22  (15:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Irán je zlý, pretože ešte má "zlatý štandard".
http://www.g-vision.sk/dual/drahe_kovy/strach-manipuluje-cenu-zlata/ZAB   |   ip:147.232.1   |   2009-04-22  (16:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to co vravi je zaujimave ale ci aj podla toho kona.
K tomu ukamenovaniu:
Ak mam ukamenovat svoju dceru za to ze "sulozi" dobrovolne alebo nedobrovolne je isto nehumanne, ak ju niekto znasilni tak treba odstranit nasilnika. ak si uziva dobrovolne tak nech si uziva, pokial je fyzicky aj mentalne na tom tak ze to zvladne. jeden zakon z roku XXXX o zakaze kamenovania to nezmeni ak to mas vzite a vychovavali ta na tom od malicka.

taky blby priklad, ak si mam kazdy den sadnut na stolicku z ktorej trci kline a zakazdym si roztrhat nohavice tak predsa nebudem kupovat nove nohavice lebo stare sa mi roztrhni ale odstranim klinec.

ak je muzska cast naroda vychovavana v tom ze zena ktora chodi odhalena si ziada znasilnenie tak je problem uz v samotnych zakladoch a tie zaklady treba zmenit.

na dodrziavanie tych zakladov musi niekto dohliadat a isto to nieje mladez ale starsina, ktora uz ma nieco za sebou a ich pohlad na svet je dost blby (ako to uz u starsich ludi byva)

pocas znamej historie ludstva stale jeden narod utlacoval iny, ci to bolo kvoli viere alebo inym veciam.
samotny Platon a Sokrates povazovali svoj narod za nadradeny.

Padli ine civilizacie ako je ta nasa ale na tej istej chybe, rozdelili spolocnost na dve skupiny - extremne RICH a extremne HOMELESS. To sa deje tu aj teraz. Len s tym rozdielom ze oni nemali MASSMEDIA, a im to trvalo dlhsie ako nam :-) len teraz neviem ci je to dobre alebo zle.

RTFW - Read The F**cking WEB


STORM   |   ip:88.212.6.   |   2009-04-22  (18:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  THE DUDE: Tusim si prestavame rozumiet vsetci. Ahmadinejad spravil jedno velke ustretove gesto a pokusa sa ozrejmit situaciu nie len na blizkom vychode ale hlavne v Europe a vo svete medzi EU vychodom a USA vo vztahu k Izraelu a jeho nechutnej rasisticko militantnej politike. Vsetko co povedal je jedna cista pravda a to ze to vyslo prave z jeho ust je viac ako pozitivne. Iran je moslimska krajina kde tak ako v mnohych ostatnych je Koran sposobom zivota a nie len knihou tradicii v obraznom pomysleni ako v nasom pripade Biblia. Takze hovorime o ludoch duchovne silne zalozenych podmienujucich tomu cely svoj zivot nevynimajuc disciplinu ako priamy dosledok Islamu. Co a ako ziju je ich vec. Je to ICH VEC!!! Vsetko totiz ako ziju a akym sposobom naopak zomieraju je dosledok ich rebricku hodnot ktory je opat odrazom ich ucenia. Dostavame sa tak k rasizmu. Je zaujimave ako clovek europskeho alebo americkeho povodu dokaze byt netolerantny. Dokazeme mat plne usta roznych navodov a rad na temu zi ako ja a ak sa ti to nepaci si moj nepriatel pretoze si komplikovany a tym padom prinajmensom primitiv. Islamske zakony ktore su zavedene v praxi maju tice rokov a su overene a zauzivane ci sa nam to paci alebo nie. Hovoris o kamenovani. No jasne. Komu by sa tento tak casto zverejnovany akt pacil ? Clovek po kolena zahrabany v zemi a crieda idiotov hadzajuca kamene do ich hlav. Hm ano...relativne rychla smrt. No povedzme si na druhej strane ( ked uz teda porovnavame ) o poprave ktoru praktizuje vysoko uslachtily narod inteligentnych amikov ktora nema vo svete obdobu (kamenovanie ano )a to pecenie odsudenych na elektrickej stolicke. Kamenovanie je barbarske a pecenie odsudeneho kde pri samotnom akte exploduju ocne bulvy vnutorne organy hori pokozka vrie krv odsudeny sa samovolne zbavuje vsetkych tekutin (exkrementy nevynimajuc) je asi podla teba humanna a vysoko profesionalna poprava. Teda ak sme uz pri tom porovnavani. Chapes kamo. Cely rasizmus je o nepoznani a o netolerancii k sposobu zivota zvykom pravidlam teda k tradiciam vseobecne. Porovnavame narod a ich kvalitu na zaklade ich hrdelnych trestov ???? To snad nemyslis ani trochu vazne !!! Byt vychovany podla INYCH tradicii je normalne a je to pravo kazdej kultury zachovat si generacny odkaz aj ked je to prezitok. Moslimov zdehonestovali zidia a amici. Z Palestincanov spravili teroristov v snahe zobrat im uplne vsetko a zo Saddama spravili jadrovo-chemickeho poloboha napriek faktu ze od rana do vecera nerobil nic ine len hasil sarvatky medzi sunitmi a sitmi aby nedochadzalo k vaznym rozkolom v Islame ako takom ( amici teraz na tom horia ).Nehovoriac o ostatnych teroristoch napr. unoscoch lietadiel 11/9 tak zazracne ozivnutych ci nepochopitelne nadmernej produkcii afganskych drog...atd. O com to je ? Naozaj o rope :)Takze ano tazko budeme chapat Iracanov ci Irancanov alebo Egyptanov ci vo vseobecnosti moslimov. Su pe nas uplne ina planeta. Ale preco by sme ich mali za to ze su ini a ze vyznavaju ine tradicie a pravo poucovat a prisposobovat zivotu ktory sa im zda v porovnani s nasim tak prazdny? Preco by sme mali menit to v co veria a comu prikladaju vo svojich zivotoch vyznam a co vlastne povazuju za svoj zivot ? Preco hladame rozdiely v tom co nas ma spajat a podnecovat k uceniu a k siahosiahlym diskusiam ? Iste su medzi nimi blazni jasne. Ale nase blaznince su tiez plne... Rozdiel v tradiciach a prave vo farbe pokozky a v reci nie je podnet k nenavisti ale k moznosti rozsirit si obzory. Hladame vseobecne len a len negativne rozdiely alebo teda si myslime ze su negativne nevidime ale fakt ze im musime byt vazne smiesni a nerobia okolo toho taky cirkus ako robime my. Arabi vseobecne a Perzania snad este viac su jeden prastary narod ktory nam priniesol fragmenty kultury vedy a prava a v case ked zili to iste co ziju aj teraz slovania okradali karavany cestujuce prave do tychto krajin za obchodom a ucenim. Iran stoji pred vojnovym konfliktom a vsetci to vedia. Napriek tomu sa pani z OSN zdvihnu a odidu z miestnosti a to pred ocami Ahmadinejada ako najvyssieho predstavitela samostatneho zvrchovaneho statu. Tak toto by Arabi nespravili. To ze mu nepriamo uz teraz vyhlasili vojnu mu okrem toho nevzdali ani milimeter ucty ako k cloveku ktory si dal tu namahu a z vysky svojho postavenia prezidenta hovoril k evidentnym idiotom neschopnych ho ani len vypocut. Cest vynimkam. Hanbim sa za tych kretenov co odisli ...Hnus...Zi a nechaj zit-motto stale aktualnejsie a snad by nebolo od veci ho vpisat do Davidovej hviezdy....


pre STORM:Robo   |   ip:89.102.14   |   2009-04-22  (21:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vysoko suhlasim s myslienkami Storma !!!


Jerry   |   ip:195.47.47   |   2009-04-22  (21:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  STORM, pekne jsi to napsal, mluvis mi z duse.
Projev je z meho laickeho pohledu slusny, smirlivy a zrejme bohuzel i pravdivy.
To je skutecne cela "zapadni civilizace" naockovana narodem, ktery se prohlasuje za vyvoleny ?
Nasi predstavitele, co tu konferenci opustili, skutecne reprezentuji sve obcany, kterymi se tak casto ohani ? Rikam ne, reprezentuji jen sve zajmy. Mne tedy nereprezentuji a je mi z nich spatne.


frenkt   |   ip:217.12.49   |   2009-04-22  (22:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aj ja sa priklanam k nazoru STORMA pretoze ten nazor je spravny celaa zapadna civilizacia je uuplne znicena


enki39   |   ip:78.99.195   |   2009-04-22  (22:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  STORM, realny pohlad, radost citat.
Snad dodat, ze to co ich serie najviac, je asi slovne spojenie "samostatny zvrchovany stat"
a ozaj este toho zemneho plynu co tam maju. Na to aby mali NWO s jeho absolutnou
kontrolou zdrojov idu po krku vsetkym suverennym a samostatnym statom ci uz su cervene,
modre alebo cierne.


Rudolf   |   ip:195.91.79   |   2009-04-22  (22:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bez dlhych reci slovo je slovo a na osobe nezalezi, lebo kazde vykona svoje.
Slovo posobi a aj clovek posobi.
Takze je jasne ,ze ak raz ten clovek zasial pozitivne slovo tak s jeho nasledkami je nerozlucne spojeny.
Nic viac netreba dodat.
Prazdne reci o ludskych pravach.
Nikdy ludia nepochopili vyznam vety bohu co je bozie a cisarovi co je cisarovo.
Kazdy musime tu na zemi dodrziavat zakony prislusnej krajiny lebo sme sa tam nie nahodou zrodili ale v srdci si mozme uctievata vyznavat to co kazdy chceme, nikto nam to nevezme.
Pravdu riekol Iransky prezident niet co pochybovat.


Chiko   |   ip:92.52.55.   |   2009-04-22  (23:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Storm ma prehlad a vidi cloveka. To je to co deli vsetkych tych co prejav bojkotovali, ci uz predtym alebo priamo v sale, od Ahmadinejada a vsetkych nas co to citime podobne ludsky.
Mne stacia len vyroky izraelskeho predsedu vlady, ze ked mi (EU) neznicime Iran, znici Izrael nas, co podfarbene vyhlasenim nejakeho ich historika v minulosti, ze Izrael ma dost jadrovych hlavic aby znicil akekolvek mesto, napr. aj Rim (!), je do neba volajuci rasizmus a agresivita so zastrasovanim.
Moja otazka teda znie, koho mame razantnym sposobom odsudit popripade dat do laty?! (Toho co pochopil vesmirne principy a boha ma za najvacsiu autoritu, nema ani jednu jadrovu strelu alebo pozuby, najnovsou technikou, ozbrojenych zmrdov co si na zaklade nelogicky predlzovanych mindrakov z historie a nenazranosti po svetovom bohatstve (akomkolvek), nevedia nechat zajst chut a nicit zivoty jednotlivcov a celych narodov...
pozn. a kde su protesty na spomenute slova Izraelskych predstavitelov, nasich/europskych/americkych, atd demokratov uznavajucich slusnost?!!ahmed   |   ip:213.151.2   |   2009-04-22  (23:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  the dube
kamenovanie zien za neveru nema nic spolocne z ,,eu ludske prava,, oni to tak chcu ... a ty co urobis zene ked ju najdes v posteli z inym muzom ? tresnes jej zaucho nie?
je to ich nabozenstvo a potrva to dlhsie nez ich spacifizuju ako nas...
Iranky su inak krasne moderne zeny chodia s obnazenou tvarou fandim im...a tie vymysly a kamenovani to je len propaganda


Laco   |   ip:213.68.14   |   2009-04-23  (08:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Izrael, zidia a hlavne sionisti su hlavnym problemom nasej civilizacie. Mali by ich naozaj dokladne vyhubit aby bol konecne mier a pokoj.. Bohuzial sa to nestane a ani financna kriza nie je dost silna aby veci nakoniec zmenila k lepsiemu.


Jim   |   ip:78.99.89.   |   2009-04-23  (11:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Myslim, ze to bol velmi otvoreny prejav ktory by sa neodvazil povedat ziaden politik - a bohuzial pravdivy. Mozno sa v irane tiez porusuju ludske prava ale to este nikoho neopravnuje na invaziu do krajiny...(najma ked aj agresor porusuje ludske prava) Nikto s tym nic neroby a vsetko je v pohode... Podla mna je to chore...Štefan   |   ip:217.110.9   |   2009-04-23  (17:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravda ich vyhnala - farizejov!


robo   |   ip:217.77.16   |   2009-04-23  (17:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vazeni, z toho je mozno usidit, ze Iran je na odstrel. Vdaka Ti Brezinky si fakt super poradca. Len preco 81 rocny stary radsej nehorim co. by si mal radsej pozerat Playboy.


Janooo   |   ip:78.99.171   |   2009-04-23  (17:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zidovstvo, sionizmus, chamtivost, lichvarstvo etc je jedno a to iste. Je to ako ked si das tricko s napisom: Som chamtivy zlodej a za vase peniaze vas aj o zivot pripravim. Su to ludia ako my, s tym istym DNA len su na svoje neludske spravanie hrdi. Ich nabozenstvo je loz. Pozrite sa ako nas prezentuju medzi: politikmi, lekarmi, hercami, bankarmi... (ich heslo je: Nasinec predsa nebude pracovat! => cest vynimkam)


sused   |   ip:85.216.19   |   2009-04-23  (21:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zidi.odporna hnusna rakovina.normalne mi je znich na grcanie.robia zlobu kade chodia,chcu mat vsetko a este cosi naviac a plus bonus.
najhorsie na tom je,ze vetsina ludi im tie ich klamstva zere.nerozmyslaju,nechaku sa manipulovat (vid reportaz na tv Hnoj o pospolitosti,obycajne klamstvo prebrate z cudzej stranky a prezentovane ako orig.)
nerad to pisem, juden raus.navzdy.
matez   |   ip:78.99.178   |   2009-04-24  (09:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  the dude ktomu prvemu koment, to si videl v nejakom filme americkom ze?


Lucia   |   ip:161.3.1.4   |   2009-04-24  (11:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  STORMovi: Prepac storm, ale nedovodil si suhlasit s tebou vo vsetkom. Zila som dlhsie vo Francuzsku a Nemecku. Poznam odtial kopec ludi zo severnej afriky, z turecka, libanonu atd... Je vidiet ako turecke zeny su uz viac "poeuropstene" pretoze uz nenosia tradicne satky zahalujuce tvar. Tie zo severnej afriky ich este zvyknu nosit, no uz nie vsetky. Rozpravala som sa s tymi dievcatami a im sa to hrozne nepaci, ze v Irane je zena = cast majetku. Nechceli by tam nikdy zit kvoli tomu. Aj ked v maroku nosia satky, system nie je az taky radikalny proti prehreskom. Za to, ze v europe mozu tvorit pariky, by uz v Irane boli ukamenovane. Bohuzial viera je tam chapana velmi striktne a bohuzial musim povedat, ze je viac vyhodna pre chlapov ako pre zeny. Aj v nasej kulture ma byt chlap nadradeny nad zenou, je to proste zakon prirody a aj zeny si to uvedomuju a je to prirodzene. Kazda predsa tuzi mat takeho chlapa, ktoreho by obdivovala a oddala sa mu, netuzi mat sebarovneho! Bohuzial v menej rozvinutych islamskych krajinach je zena pokladana len za majetok. V rozvinutych islamskych krajinach je uz aj postavenie zien lespie! Tu vidno rozdiel medzi zaostalimi krajinami a pokrokovimi - je aj o pokroku v zmyslani!


STORM   |   ip:88.212.6.   |   2009-04-25  (01:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucia: ale ja som nepisal o rozdieloch na temu zena a muz a ich vzajomne spoluzitie a postavenie v moslimskej spolocnosti. Ak zavazi informacia ze som zil nejaku dobu v usa v skandinavii a presiel som skoro vsetky krajiny blizkeho vychodu tak teda to spomeniem. To je na margo tvojho francuzska a nemecka. Takze nepisal som o tom co sa mi paci a co nie. Pisal som o tom ze kazdy narod ma pravo sa odlisovat a pokial su ich tradicie aj sucastou ich prava tak nikdy nebude lahke ich akymkolvek sposobom menit. Nepisal som ci su dobre alebo zle. Su ine !!! Nesudim ich. Na to maju vlastne sudy a vlastne spolky ktore sa tymto problemom zaoberaju. Islamske staty su specificke. Netvrdim ze sa mi paci fakt ze maju specificky pristup k zenam ale to je uplne ina debata. Pises kludne o pokroku a zmyslani a zamerne opominas aky pokrok nam vseobecne arabi priniesli o zmyslani ani nevraviac. Turecke proeuropske zeny nie su tymi zenami o ktorych som pisal a vzhladom k teme o ktorej som pisal ani nie su tradicnymi moslimskymi zenami takze nechapu nosenie hajibu takisto ako kazda bezna europanka. Je zaujimave ze mnisky a ich zahalovanie v mene krista ti nevadi ale zahalovanie moslimskych zien v mene alaha ta vyvadza z miery... Chapem ako ta to poburuje ze sa tieto tradiciou vedene zeny nechaju ovladat a ze sa halia ale presne s takym istym nepochopenim sa oni divaju na teba. A asi budes prekvapena ale aj s opovrhnutim....Pozeras dost filmov na temu arab zasa bije svoju manzelku ale raz sa tomu povenuj a zistis ze pre arabov je rodina absolutne posvatna a ze svoju rodinu nedozierne miluju a ze s tym zabijanim a mlatenim je to naozaj trochu inak. Je dost mozne ze takto reagujes na clanky a videa kde Talibovia popravuju a mlatia zeny. Hmm ok ale to je partia zlodejov psychopatickych vrahov a nabozenskych fanatikov. Su to zlocinci. S beznymi Arabmi to naozaj nema absolutne nic spolocne. A co sa tyka Perzanov tak velmi sa nelisia od trafenych Talianov svojou vasnivou laskou a vybusnostou k svojim zenam. Skus pozriet rocnu statistiku vrazd zo ziarlivosti talianov a sicilcanov v porovnani s perzanmi a arabmi alebo sa porozhliadni o chovani sa japoncov k svojim zenam a mozno budes prekvapena.....


sxg   |   ip:91.127.17   |   2009-04-25  (05:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...aj Slovensko :/
http://www.zvedavec.org/vezkratce-3203.htm


Nancystat   |   ip:89.235.12   |   2009-04-25  (08:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zabavna diskuze, salonni muslimove si tady placaji po zadech jak na to vsechno prisli, kde je ten zvracejici smilik...

S radostí zahazujete evropské hodnoty, které jsou mnohem starší než ušmudlaný zloděj Mohamed a jeho Alláh...

Neskutečné...


sxg   |   ip:78.99.97.   |   2009-04-25  (10:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Európske, alebo prosionistické žvásty, ľudia tvojho kalibru majú vo všetkom jasno. Ľudia v diskusii sa predovšetkým snažia hájiť kresťanské hodnoty. Pretože ja ako kresťan uznávam len Nový Zákon: SLOVA JEŽÍŠE KRISTA K ŽIDŮM

VÁŠ OTEC JE ĎÁBEL A VY CHCETE DĚLAT, CO ON ŽÁDÁ.

ON BYL VRAH OD POČÁTKU A NESTÁL V PRAVDĚ, PONĚVADŽ V NĚM PRAVDY NENÍ.

KDYŽ MLUVÍ, NEMŮŽE JINAK NEŽ LHÁT, PROTOŽE JE LHÁŘ A OTEC LŽI.

EVANGELIUM SV. JANA 8, 44


sxg   |   ip:78.99.97.   |   2009-04-25  (10:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ježiš im odpovedal: Ameň, ameň vám hovorím, že každý, kto činí hriech, je sluhom hriechu. 35A sluha nezostáva v dome na veky; syn zostáva na veky. 36Tedy keď vás Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. 37Viem, že ste semä Abrahámovo, ale ma hľadáte zabiť, lebo moje slovo nemá miesta vo vás. 38Ja, čo som videl u svojho Otca, to hovorím: a tak aj vy, čo ste videli a počuli od svojho otca, to robíte. 39Odpovedali a riekli mu: Naším otcom je Abrahám. Na to im povedal Ježiš: Keby ste boli deťmi Abrahámovými, robili by ste skutky Abrahámove; 40ale teraz ma hľadáte zabiť, človeka, ktorý som vám hovoril pravdu, ktorú som počul od Boha; toho Abrahám neurobil. 41Vy konáte skutky svojho otca. Povedali mu: My sme sa nezrodili zo smilstva; máme jedného otca, Boha. 42Ježiš im povedal: Keby bol Bôh vaším otcom, milovali by ste ma, lebo ja som vyšiel z Boha a prišiel som; lebo ani som neprišiel sám od seba, ale on ma poslal. 43Prečo neznáte mojej reči? Preto, že nemôžete počúvať moje slovo. 44Vy ste z otca diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. On bol vrahom od počiatku a nestál v pravde, pretože niet v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je lhár a jej otec, otec lži. 45Ale ja, pretože hovorím pravdu, neveríte mi. 46Kto z vás ma usvedčí o nejakom hriechu? Ale ak hovorím pravdu, prečo mi neveríte? 47Ten, kto je z Boha, počúva slová Božie; vy preto nepočúvate, pretože nie ste z Boha.


sxg   |   ip:78.99.97.   |   2009-04-25  (10:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A Ježiš odpovedal: Ja nemám démona, ale ctím svojho Otca, a vy ma zneuctievate. 50A ja nehľadám svojej chvály; jesto, kto hľadá a súdi. 51Ameň, ameň vám hovorím, že ak niekto zachová moje slovo, neuvidí smrti na veky. 52Vtedy mu povedali Židia: Teraz sme poznali, že máš démona. Abrahám zomrel, i proroci pomreli, a ty hovoríš, že vraj ak niekto zachová moje slovo, neokúsi smrti na veky. 53Či si ty azda väčší ako náš otec Abrahám, ktorý predsa zomrel? Aj proroci pomreli. Kým sa ty robíš? 54Ježiš odpovedal: Ak ja sám seba chválim, moja chvála je nič. Jesto môj Otec, ktorý ma chváli, o ktorom vy hovoríte, že je to váš Bôh, 55a nepoznali ste ho, ale ja ho znám. A keby som povedal, že ho neznám, bol by som vám podobným lhárom; ale ho znám a zachovávam jeho slovo. 56Abrahám, váš otec, splesal, aby videl môj deň, aj videl a radoval sa. 57Vtedy mu povedali Židia: Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a Abraháma si videl? 58Ježiš im povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že prv než bol Abrahám, som ja. 59Vtedy zodvihli kamene, aby hodili do neho. Ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu prejdúc pomedzi nich a tak odišiel.
http://www.ceit.sk/wwwisis/biblia.htm


lara   |   ip:78.98.99.   |   2009-04-25  (10:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fanatici su aj ne jednej aj na druhej strane. V dokumente "abrahomove deti" to pekne nezaujato ukazuje. Je tam dokonca zid ktory presiel na islam ...


lara   |   ip:78.98.99.   |   2009-04-25  (10:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "abrahomove deti" -prorok Abrahám je ústrednou postavou troch významných monoteistických nábožienstiev - kresťanstva, judaizmu a islamu. Napriek spoločnému pôvodu a zmierlivému sľubu Abrahámovi, že "všetky národy sveta sa k nemu budú modliť", jeho potomkovia často pripomínajú rozhádanú dysfunkčnú rodinu. Tento dokument núti k zamysleniu a snaží sa nájsť odpoveď na zásadné otázky: Ak je jediný Boh, prečo existujú tri takzvané monoteistické vyznania? A prečo niektorí ľudia zneužívajú náboženstvo, aby démonizovali svojích nepriateľov, zatiaľčo iní k nim stavajú mosty? Poznávacou cestou do Svätej zeme, Egypta, Turecka, Bosny a Spojených štátov, skúma společné korene a hlboké nepriateľstvo týchto troch vier a odhaľuje, či existuje v budúcnosti nádej na uzmierenie.


sxg   |   ip:78.99.97.   |   2009-04-25  (10:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak povieš Ježiš kresťanovi, povie spasiteľ,
ak moslimovi, povie prorok, no ak to povieš židovi, povie antisemita.


STORM   |   ip:88.212.6.   |   2009-04-25  (20:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  NANCYSTAT: povedz na co pises taketo nezmysli?? stavias sa tak do pozicie totalneho primitiva a znacne sa tym dehonestujes...skus ine prispevky pretoze na tento kamo nemas...


robo: storm   |   ip:217.77.16   |   2009-04-25  (21:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Storm: suhlasim s kazdou vetou. mam skusenosti s arabmi tiez. A rodina je pre nich posvatna vec. Tiez treba vziat do uvahy temperament muzov, ktory je podstatne iny ako u muzov europskych a cudujme sa kolko arabov zbali pekne slovenky ale fakt krasavice. Mozno su na peniaze take baby si kazdy povie. No ktovie. asi by trebalo urobit nejaku tu statistiku na vzorke dievcat, ktore chodi, co chodilo z arabom. Tiez si treba uvedomit, ze mnohozenstvo pre nich je normalna vec, pokial to stavajuca zena povoli a sucasne sa vie o tu zenu a pripadne dalsie deti s nou postarat.To je pravidlo. Proste arabi su tema uplne samostatna a ako hovori storm. Ti zabijaci, teroristi, co ich pozname z TV su len nepatrna vzorka, ktora je sfanatizovana. Pozrite sa na info z inej strany. Opat pisali, ze U.B.Ladin a jeho Alkaida sa pripravuje na utoky na Europu. Myslim, ze skor CIA a zvrhnu to nejakeho Araba a povedia, ze to BinLadin. Treba konecne pochopit kto je terorista a kto proti komu bojuje. Nie vzdycky je nepriatel ten, co drzi nieco v ruke a vy to nevidite. moze to byt lizadko ale odstrelime ho pre istotu, co ked je terorista. Zatial, co ten skutocny unika. Uz som take vo filme videl. Urcite aj vy niektori? Viete chytame muchy, zatial, co nam slony utekaju pred očami.


Petr   |   ip:70.85.173   |   2009-04-26  (00:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nevim proc porad vetsina lidi nechape o co jde. Je prece zcela zrejme a dolozene, ze zidovska komunita ovlada kompletne veskere deni ve vetsine sveta a smeruje k NWO. Jakmile na to nekdo otevrene upozorni tak je ohen na strese. Ovladaji 96% sdelovacich prostredku, ekonomicky system, represivni slozky statu a cele vlady. Veskere dulezite volby politiku jsou jimi dopredu manipulovany s iluzi demokracie proobyvatelstvo - volice. Vetsina umele "uspesnych" umelcu a celebrit je zidovskeho puvodu a lide jim jeste tleskaji. Vetsina nadaci a jinych charitativnich organizaci je pod zaminkou "uslechtilych" cilu jimi ovladana. Pokud neverite podivejte se na stranky jejich sympatizantu zde: http://666info.wordpress.com


STORM   |   ip:88.212.6.   |   2009-04-26  (11:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ROBO: vidis to spravne. PETR: daj ludom cas. Vacsina to tusi a cas je trpezlivy ucitel. Skor ci neskor na svoju nenazratost zidaci doplatia. Opat.


Juro   |   ip:195.146.1   |   2009-04-27  (12:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Storm, naprosty suhlas s Tebou.Keby si bol z Bratislavy chodil by som s Tebou na pivo,lebo ked niekomu okolo esbe poviem takyto nazor tak pozera na man ako tela na nové vráta.Ludia musia dozriet,inak to nepojde.Teraz u mna zabodoval aj Sulik s clankom Ako Amerika okradla svet.Namiesto Amerika tam mohol dat "majitelia FEDu-Sionisti"


Miro   |   ip:217.118.9   |   2009-04-28  (15:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vsetkym mudrlantom odporucam odstahovat sa do iranu a uzivat si tamojsie hodnoty, ktore svojim pokrokovym ponatim prinasa ich vladnuce nabozentsvo, hodnotovo ukotvene v 15tom storoci.

ale uplne najlepsi su ti, co vidia zidov aj za zlym pocasim :-)

keby ste sa dokazali na seba pozriet z nadhladu, zistili by ste aki ste smiesni v tych vasich paranoickych spikleneckych teoriach. ako sa tu utvrdzujete vo svojich jedinych pravdach, ktore su platne iba preto, ze si ich tu solichate medzi sebou a nepisu o nich inde, len na roznych pokutnych weboch.

ono to vlastne ani nie je smiesne, je to smutne. len dufam, ze vy vsetci, -nastrocny nositelia svetla, rychlo dospejete a pochopite kde je sever.
hodnotovy svet toho uboziaka Ahmadinejada jednoducho nie je akceptovatelny v demokratickom svete. tam nie je o com diskutovat. v momente ked sa zacnu relativizovat hodnoty, na ktorych je vybudovany nas svet, voci hodnotam, ktore predtavuje tento magor, tak to tu mozeme rovno zabalit.

ani sa neda konkretne reagovat na hluposti co ste tu popisali, tolko ich tu je.


sxg   |   ip:95.102.69   |   2009-04-28  (16:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Miro, svoje bludy o demokratickom svete, choď písať na sme.sk, Jednu demokraciu západného strihu poznám aj na blízkom východe:
http://www.youtube.com/watch?v=9nkcYaqhpng
http://www.youtube.com/watch?v=2b46yFvUXSM


Petka   |   ip:213.160.1   |   2009-04-28  (17:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Miro, Miro. Rozumna kritika a konfrontacia nazorov dokazu debatu len posunut vpred. Bohuzial tvoj prispevok neobsahuje nic z toho.:)


Miro   |   ip:217.118.9   |   2009-04-29  (17:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sxg - svoje nazory si budem pisat, kde sa mi chce a kde mam moznost. ale tvoj postoj svedci o tom, ze ty nemas velku predstavu o tom, co to ta demokracia vlastne je. neboj, dorasties a pochopis.

Petka, mozes prosim ta citovat, kde vo vsetkych tych reakciach na clanok boli uvedene zmysluplne nazory, na ktore sa da rozumne reagovat? vsetko su to len protizidovske a protiamericke zvasty, lebo sa ich autori citia uzasne silni, ked take nieco pisu.

naozaj by som im odporucil sa odstahovat do iranu a pokusit sa na mieste napisat nieco v podobnom duchu o irane. ako dlho by si uzivali uzasne kvality miestneho zivota.

je to uz otrepane, ale amerika nas uz dva krat vytiahla zo sraciek, v ktorych sme sa ocitli vlastnou vinou (v tomto pripade myslim europu). aj vdaka tomu si tu mozete vypisovat co chcete a splietat konspiracne teorie a nestane sa vam, ze zmiznete a objavia vas po x rokoch v masovom hrobe, ako sa to bezne stavalo napr. v iraku.

znevazovat stav a hodnoty euroamerickej civilizacie proti svetu islamu vyzaduje naozaj silneho ducha. a mdly rozum.sxg   |   ip:78.99.97.   |   2009-04-29  (17:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Miro: Demokracia, je niečo čo zabezpečí niečo takéto: http://www.youtube.com/watch?v=IejevLN22qQ
lenže to nejaký sionácek nemôže pochopiť:
http://blogs.warwick.ac.uk/images/crossdale/2006/07/21/indiefrontpage2107.jpgJozef (belUSA)   |   ip:78.98.15.   |   2009-05-10  (12:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  K textu http://www.europskenarody.info/ .... http://www.europskenarody.info/Dejiny%20Domu%20Rothschildovcov.pdf

Ludia len diskutujte !!! upozornujte na fakty ktore sa deju !!!


Katka   |   ip:217.145.2   |   2009-06-25  (12:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  So STORMOM vrelo súhlasím. Miro a Ty si už v Iráne bol, keď máš také ohromujúce vedomosti?. Ja tam mám rodinu a všetky tie reči o neľudskosti k ženám sú naozaj len západnou propagandou. Vieš kto je v moslimských krajinách najväčším odporcom zneuctenia?? Sú to práve ženy, ktoré najviac vystupujú voči tomu čo my tu už berieme ako samozrejmosť. Byť kurvou či už oficiálne, alebo nie je prim. Práve my ženy si robíme tu u nás svojím nadmerne uvoľneným správaním vizitku predajných handier. Malo by byť práve v našom záujme udržať si určitú dôstojnosť. To však v dnešnej dobe nie je cool.Asi sa naozaj treba zamyslieť nad tým, ako je možné, že politik, ktorého krajina je označovaná ako porušovateľ ľudských práv je schopný poukázať na to, na čo nemajú odvahu, alebo ani len chuť poukázať politici tzv. demokratických krajín. Stalo sa už akýmsi pravidlom, že ak niekto poukazuje na fašistické praktiky tzv demokratických krajín, tak ich poprední predstavitelia sa chovajú absolútne nedemokraticky. Snažia sa takýchto ľudí umlčať, v prípade, že to nie je možne, tak sa aspoň vehementne postavia a odpochodujú, mysliac si, že tým pohania ich odporcu. Poukazujú však hlavne na to, že sa tu o žiadnej demokracii nedá hovoriť. Táto úžasná myšlienka, myslím tým demokracia, sa práve takýmito praktikami tak sprofanuje, že onedlho to bude nadávka. Tak isto ako sa sprofanovali hákový kríž, znak siegel a podobne. To čo bolo kedysi svetlom sa stáva tmou. Mám dojem ako keby to bol zámer zla urobiť z ikon dobra svoje nástroje. Zopár ľudí od nás sa občas dostane do moslimských krajín, ale idú tam s tak vymletými mozgami, že ani nechcú vidieť nič pozitívne. Nechcú vidieť tú neuveriteľnú lásku, ktorú venujú tamojší muži svojím rodinám. Nechcú vidieť slzy šťastia a to myslím doslova a do písmena, keď vravia o svojich blízkych. Táto téma je pre nich absolútne nevyčerpateľná a sú schopní Vám aj niekoľko hodín dookola ukazovať fotky či videa svojich najbližších. Wow, toť tí zlí ľudia. Irán je práve preto, že odoláva nátlaku na ovládnutie, číslom jedna na čiernej listine a budú snahy vyvolať tam jeden z ďalších vojnových konfliktov, aby bolo možne dosadiť tam tým správnych pajácov, ktorí budú západu pritakávať.


+   |   ip:91.127.17   |   2009-06-25  (13:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vyjel co možná nenápadně, jsa provázen jen dvěma věrnými sluhy. Nejdříve chtěl do Jathribu, severně od Mekky. Bylo to největší obchodní město v celé Arabii, kde se v určitém čase shromažďovali obchodníci se všech končin za obchodem. To ho vábilo.
Dojel v příhodný čas. Živý ruch naplňoval rozlehlé síně, které město zbudovalo za tímto účelem a jež otevíraly své brány jen třikrát do roka těmto shromážděným obchodníkům.
V prostém oděvu vmísil se mezi přítomné.
Pestrý obraz, který se mu zde naskytl, zaujal ho tou měrou, že skoro zapomněl na účel své návštěvy. Potom však se cele věnoval obchodu, nabízení a smlouvání. Připojil se k ostatním a uzavřel velmi dobré nákupy. Nakoupené zboží dal svými sluhy opatrně odnést.
Ačkoliv byl vlastně se svými obchody hotov, byl žádostiv zůstati tu až do konce trhu. Mnozí starší obchodníci mu o tom vyprávěli a zvali ho, aby počkal na slavnost, kterou se trhy končí.
Poslední večer byla uprostřed veliké síně prostřena bohatá tabule a kolem ní rozloženy tlusté rohože. Mužové se usadili kolem a slavnostní hostina započala. Byla při ní podávána šťáva z kvašených hroznů, která Mohamedovi velmi zachutnala. Avšak již po prvním doušku, poznav její opojný účinek, přestal píti. Zato ostatní pili dále, jen někteří se v pití mírnili.
Když po bohaté tabuli přišla na řadu silná hnědá káva, pohlíželi všichni přítomní plni očekávání na Mohameda. Ten nechápal, proč se na něho dívají, nechtěl se však ptáti, nýbrž čekal, až sami začnou. Konečně, chtějíce ho přiměti k řeči, začali sami:
„Poslyš, příteli,“ oslovil ho jeden z nejstarších obchodníků, „tys nejmladší v našem kruhu. U nás je zvykem, že nejmladší vždy nám všem něco vypravuje. Může to být cokoliv, třeba něco vymyšleného nebo nějaký zážitek, jenom to nesmí být odnikud vyčteno.“
„Proč jste mi to neřekli dříve?“ tázal se udivený Mohamed. „Byl bych si mohl něco vymyslet.“
„To je právě nejkrásnější na tomto obyčeji, že vypravěč neví dřív o ničem,“ odpověděli mu. „Překvapení oběti působí obyčejně velmi komicky a často slýcháme nejneuvěřitelnější příběhy.“
Bylo mu jasné, že něco vyprávět musí. Co však měl říci těmto mužům, z nichž většina nebyla již střízlivá? Když tak ještě přemýšlel, volali někteří na něho:
„Vypravuj třeba o holkách, to je přece to nejhezčí!“
„O ž e n á c h mám vyprávět?“ tázal se Mohamed, klada zvláštní důraz na slovo žena.
Někteří starší mužové náhle přišli do rozpaků. Mohamed však celou svou duší prosil o pomoc. Tu ukázal se mu obraz, za chvilku druhý a pak ještě třetí. Ač rychle přelétly před jeho zrakem, osvětlily mu bleskurychle, co má vyprávět.
Posadil se vzpříma, vzal do ruky na stole ležící růži a začal:
„Když byl stvořen tento svět, byl tak dokonalý, tak spořádaný jako vše, co vychází z ruky Stvořitelovy.“
Hlasitý výkřik ho přerušil:
„Jsi křesťan nebo žid?“
„Jsem člověk!“ odpověděl Mohamed, „nechte mne vyprávět.
Všechno na světě bylo co nejlépe promyšleno. Hory čněly do výše a mezi nimi rozkládala se úrodná údolí. Řeky vylily své vody k mořím a sloužily za příbytek rybám. Stromy houpaly svými větvemi v paprscích slunce a ptáci zpívali na větvích, kde zrálo ovoce. Mužové, kteří obývali tuto zemi, měli z toho všeho radost. Chytali ryby a lovili divokou zvěř, chovali domácí zvířata a sklízeli ovoce.
Po nebi chodila Láska Boží a dívala se dolů na zem. Také ona měla radost, jak je to všechno účelně zařízeno. Leč při tom přece cítila, že někde něco schází. Rozhlížela se kolem a přemýšlela. Náhle věděla, co to je: scházela tu krása! Byla sice krása ve všem nově stvořeném zde dole, ale krása nebeských zahrad byla jiná.
Tu královna lásky uchopila jednu z červených růží, jež rozkvétaly kolem ní a nechala ji lehce sklouznouti dolů k zemi. Jaký rozruch vzbudila mezi muži, když spatřili ten zázrak krásy, barvy a vůně, který šel na zem! Jejich duše se začaly rozpomínat na něco, co kdysi dříve směly vídat. „Nebeskou růží“ pojmenovali tuto něžnou květinu a pěstovali a opatrovali ji, až její kalich přinesl semena. A kam tato semena zaseli, tam rozkvetly a rozvoněly se růže.“
Mohamed pozvedl mimoděk rudý květ, který držel v ruce. Mužové naslouchali jako očarováni. To byla přece nádherná pohádka a nikdo ji nechtěl přerušit.
Mohamed pokračoval dále:
„S nebeských zahrad dívala se spanilá královna lásky a měla radost, co krásy přinesl její dar zemi.
Tu přistoupila k ní jiná vznešená ženská postava, bílá královna čistoty. A láska jí ukazovala, co její dar na zemi způsobil a vyzvala ji, aby i ona poslala dolů své zázračné bílé květy. Čistota promluvila:
„Mé bílé květy nehodí se do rukou mužů! Mám-li je darovati zemi, musíme nejdříve poprosit Stvořitele, aby pro ně vzbudil strážkyně tak spanilé a čisté, jako jsou mé bílé květy.“
I odebraly se ke Stvořiteli s prosbou, jíž vyhověl a stvořil ženu!
Něžná a čistá sešla dolů s nebeských výšin na zem, aby se stala strážkyní čistoty. Kdo lehkovážně o ní mluví, kdo si s ní zahrává, ten otrhává bílé květy nebeské královny čistoty!“
Skončil; hlas se mu chvěl pohnutím a hlubokou vážností. Mužové seděli jako v čarovném kruhu. Žádný z nich se neopovážil říci ani slova. Zdálo se, jako by všichni přemýšleli o tom, kolik čarovných bílých květů již otrhali a pošlapali.
Mohamed vstal a s přátelským pozdravem opustil síň. Když odešel, napětí povolilo. Jedni se tázali:
„Co nám chtěl říci tím svým vyprávěním? Což se již nemáme těšiti se ženami?“
Ostatní naproti tomu volali:
„Bylo to nádherné! Kdo je ten mladý muž?“ A jakýsi bělovlasý stařec vstal a pravil:
„Vraťme se domů a přemýšlejme o tom, co jsme slyšeli. Můžeme se radovat se ženami, pokud je považujeme za posvátné! Z květin máme přece také radost, aniž bychom je pošlapali.“
Pomalu se rozcházeli a mnozí si odnášeli něco pro celý život.

(úryvok z knihy o živote a pôsobení proroka Mohameda)

diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Maléry pána živnostníka

Už dlhšie obdobie vždy v tejto časti roka vypĺňam daňové priznanie. Konkrétne formulár pre fyzické osoby typu B. Pár rokov už snívam taký svoj tajný sen. Aby som raz mohol použiť rovnaké tlačivo ako minulý rok. Ešte sa mi to ani raz nesplnilo. Nádej ale umiera posledná.


Nová banka BRICS bude konkurovat MMF a Světové bance

Nevýslovné utrpenie odišlo, no môže zase prísť

Kyperští střadatelé to mají za sebou, kdo bude dal...

Kypr zavádí internetovou měnu Bitcoin

Světový bankovní systém na pokraji smrti (fondsk.ru)

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.6779 s