17. August 2019
    
Projev, který jste neměli slyšet - Dolezite.sk

Projev, který jste neměli slyšet


  2009-04-30  (12:33)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Projev, který jste neměli slyšet

Jsem mimořádně poctěn, že se nacházím zde v České republice na jedné z nejvýznamnějších univerzit na světě, Karlově univerzitě, stojící na odvážném příkladu Jana Husa, jenž se vzdal svobody i života za právo promlouvat podle svého svědomí k českému národu.

 

Děkuji, že jste mi umožnili promluvit k vám podle mého svědomí a sdělit vám své názory. Domnívám se, že brzy zjistíte, že mé skutečné názory nejsou takové, jaké vám byly řečeny.

 

Skutečně můžete být překvapeni zjištěním, že hlavní motivací mého života je ochrana a rozvoj nejzákladnějších lidských práv pro všechny lidi. A ano, nestydím se to říct, také si dovoluji bránit lidská práva českých lidí, evropských a amerických lidí.

 

Věřím, že každý člověk musí mít právo na svobodu svědomí a projevu bez ohledu na to, zda s ním já nebo ostatní souhlasíme či nesouhlasíme. Jakmile je svoboda omezena jedné lidské duši, je zavražděna v srdcích všech.

 

Když bylo oznámeno, že na Karlově univerzitě přednesu tuto přednášku, v tisku se proti mně rozjela jedovatá kampaň nenávisti a lží. Tato lživá kampaň mě měla připravit o právo k vám promluvit a vás o právo mě slyšet. Ke snahám zabránit mému akademickému projevu zde na Karlově univerzitě došlo i přesto, že mám titul PhD. a jsem bývalý člen Sněmovny reprezentantů v Louisianě, a že jsem bez problémů přednášel na více než 300 univerzitách po celé Evropě, Spojených státech a světě. Ironické, že ano, když já a vy čelíme takovým problémům na této starobylé univerzitě, postavené na ideálu svobody myšlení, projevu a bádání.

 

Vím, že mě někteří ve vaší vládě nazývají rasista, nenávistný a popírač holocaustu a budu se těmto problémům hned věnovat, ale nejprve chci, abyste jasně pochopili, proč si myslím, že jakékoliv omezování politického projevu je porušování lidských práv a otevírá dveře porušování lidských práv každého jednotlivce.

 

V právo na svobodu projevu věří skoro všichni. Nicméně, pokud věříte v právo na svobodu projevu jen pro lidi a myšlenky, s nimiž souhlasíte, pak v toto lidské právo ve skutečnosti nevěříte.

 

Svoboda projevu pro populární názory ochranu nikdy nepotřebovala, jen pro ty nepopulární. Pokud tedy požadujete vězení nebo zákaz pro někoho, s nímž nesouhlasíte, jste narušitel lidských práv, který se nijak neliší od tyranů z inkvizice, kteří potlačovali a uvěznili Jana Husa, protože si mysleli, že je nebezpečný a špatný. Zatímco někteří pohlíželi na Jana Husa jako na ztělesnění zla, jiní na něj pohlíželi jako na ztělesnění dobra.

 

Jako americký mladík jsem vyrůstal v úctě k českým lidem, odvážně bojujícím za osvobození z komunistické tyranie. Snad to nejdůležitější právo ze všech, za které český národ v době komunismu bojoval, byla svoboda svědomí a svoboda projevu. Naši zakládající otcové v mé zemi, stejně jako antikomunističtí čeští bojovníci za svobodu, stavěli svobodu projevu a tisku na úplný vrcholek lidských práv.

 

Myslím, že měli pravdu, protože bez svobody projevu není zajištěna ani žádná jiná svoboda.

 

Svoboda před vládou sponzorovaným vězněním, svoboda před státními represemi a mučením nebo svoboda před státem sponzorovaným vražděním může být zajištěna jen se svobodou projevu. Jakékoliv omezení politické nebo náboženské svobody projevu dává státu moc omezit jakýkoliv projev, který se mu zlíbí. Masovému útisku a vraždění se může dařit jedině tam, kde je toto zlo drženo mimo zraky, mysli a srdce lidí.

 

Jakmile vláda označuje nějakou myšlenku za trestuhodnou nebo nepřijatelnou a dostane právo uvěznit člověka, který ji vyslovuje, pak není v bezpečí žádná myšlenka. Jako absolvent historie vám mohu říci, že se všichni akademici učí, že pokud nesouhlasíte s nějakým názorem, pak jste povinni o tomto názoru logicky a rozumně debatovat.

 

Akademik se nemůže vypořádat s protichůdným názorem tak, že mu dá nějakou nálepku, nebo nadává jeho zastánci.

 

Základní princip v akademické debatě je ve skutečnosti ten, že diskutujete o názorech, ne o člověku, který je předkládá. Existuje staré právnické pořekadlo, že když nemůžete vyargumentovat fakta nebo logiku svého protivníka, zaútočte na něj.

 

Žasl jsem, když noviny v titulcích uváděly, že jsem kdysi byl v Ku Klux Klanu. Faktem je, že jsem byl před 30 lety jako mladík v nenásilné skupině Klanu, a já ani nikdo ze členů mé skupiny jsme nikdy nebyli obviněni z žádného násilí vůči komukoliv! Od té doby už uplynula spousta času. Mezitím jsem byl třikrát zvolen do veřejného úřadu, napsal jsem knihy čtené po celém světě a získal vysokoškolský titul.

 

Porovnejte to s vaším novým premiérem, bývalým komunistou, příslušníkem politické ideologie, jež zavraždila víc lidí než jakákoliv jiná ve světové historii, a která tvrdě utlačovala český národ a zavraždila spoustu vašich předků. Když je o něm ve vašich novinách článek, tak v titulcích nestojí „bývalý komunista“. Někdo se opravdu musí bát mých myšlenek, když se snižuje k tak ubohým útokům na mou osobu, jako jsou tyto.

 

V akademickém světě jsme zavázáni poslouchat a číst nonkonformní názory a pak na ně odpovídat s rozumem a argumenty. Bez tohoto postupu zde není žádná skutečná akademičnost, jen dogma.

 

Když byl Jan Hus roku 1415 upálen na hranici, úřady té doby nevyvracely, ani vůbec nediskutovaly o jeho názorech skrze fakta nebo logiku. Prostě ho označily za kacíře, nenávidícího Boha. Přitom nebyl nenávistný ani kacíř. Jan Hus si jednoduše dovolil odhalit zkaženost náboženského establishmentu, jíž morálně oponoval. A měl pravdu, samozřejmě, protože i církevní establishment sám nakonec pochopil, že měl pravdu, jelikož představa bohatých, kupujících si cestu do nebes, musí jít proti celé pravé křesťanské nauce.

 

Ve skutečnosti ti, kdo nazývali Jana Husa kacířem, nenávistným, vzali mu svobodu a nakonec i život, byli skuteční kacíři lidských práv a zločinci proti lidským právům. Vlastně bych šel ještě dál a nazval je skutečnými nepřáteli Boha.

 

Prosím, povšimněte si, že výrazy „kacíř“ nebo „nenávidící Boha“ ve skutečnosti neměly nic společného s názory Jana Husa, ale protože zbožní lidé stojí proti kacířství a nenávisti k Bohu coby hrozným hříchům, tato slova měla moc ospravedlnit uvěznění a později dokonce i zavraždění Jana Husa na hranici.

 

Kdyby měl dnes stát zákon proti údajnému kacířství, bylo by snadné zavřít nebo zakázat kacíře, aby neměl právo mluvit k lidem. Všimněte si, že když je oklešťována svoboda projevu na základě toho, že je někdo nazván kacířem, tak vy fakticky nemůžete vědět, jestli je to skutečně kacíř, nenávidící Boha, nebo milovník Boha a pravdivosti Písma. Je tomu tak proto, že jemu samotnému není dovoleno mluvit nebo něco vysvětlovat. Jelikož se on sám nesmí vyjádřit, nemůžete znát jeho skutečné názory.

 

Totéž platí, když je dnes někdo nazýván rasista, nenávistný či „popírač holocaustu“. Pokud si toho člověka nemůžete poslechnout nebo si přečíst, co říká, pokud nemůže mluvit a diskutovat, jak víte, za čím opravdu stojí? Troufám si tvrdit, že většina z vás studentů a učitelů tuto přednášku nečekala, ale přesto jste příjemně překvapeni, jak doufám.

 

Kdyby Jan Hus mohl svobodně promluvit, nebyl uvězněn a zavražděn, všichni by zjistili, že není kacíř nebo nenávidící Boha a zkaženost by skončila ještě za jeho života, místo aby toto zneužívání pokračovalo dalších sto let. Museli jsme čekat až na Luthera, aby otřásl církví ke změnám.

 

Dnes máte šanci se o mně dozvědět, v co skutečně věřím. Musím vám říct, že jsem skutečně rád, že dnes už není možné být upálen na hranici. Jsem si jist, že po přečtení nenávistných a lživých věcí o mně by někteří rádi cítili mé hořící maso.

 

A děkuji studentům a profesorům Karlovy univerzity za to, že si mě dnes vyslechli, stejně jako si mě vyslechli na více než 300 univerzitách v Evropě, Spojených státech a celém světě, všude bez problémů.

 

Uvidíte, že nejsem kacíř vůči lidským právům, ale zapálený obhájce lidských práv, že nejsem člověk usilující o potlačování ras a jejich práv, ale bráním práva všech lidí uchovat si své dědictví a svobodu.

 

Jsem proti tomu, aby byl jakýkoliv národ ovládán jiným národem. Mimochodem, měli byste vědět, že i když jsem Američan, podporuji český národ v jeho úsilí nebýt ovládán Amerikou. Český národ by se neměl podrobovat americkým politickým vůdcům, její finanční tyranii nebo zvrhlému hollywoodskému establishmentu, který tolik otravuje zdravou morálku a hodnoty světa.

 

Říkám to jako skutečně vlastenecký Američan, který chápe, že Amerika byla původně založena na principu nezávislosti. Začali jsme s Deklarací nezávislosti, ideou, že každý národ, každý lid má právo řídit si své vlastní záležitosti a mít vládu, jež slouží zájmům jeho vlastních lidí, ne žádné cizí moci. Je mou smutnou povinností vás informovat, že samotná Amerika již není řízena americkým lidem, ale sionistickými extremisty, kteří jsou všeobecně nazýváni neokonzervativci.

 

Ačkoliv toho o mně moc nevíte, byl jsem jedním z mála vůdců na pravé straně politického spektra, kteří byli proti válce v Iráku a Georgi Bushovi.

 

Prosím, aby ti, kdo považují válku v Iráku za nějaký druh amerického imperialismu ve jménu amerického národa, uvážili toto. Nebyla to válka o ropu, protože Amerika touto válkou žádnou ropu nezískala a mohli bychom ji levně kupovat od Saddáma Husajna. Tato válka byla kompletně založena na lžích a můžete si poslechnout a přečíst má slova před válkou o tom, že deklarované historky o zbraních hromadného ničení jsou naprosté lži sionisty kontrolované vlády a médií.

 

Stručně řečeno, byla to válka pro Izrael, tečka. Amerika ztratila přes 40 000 Američanů, kteří byli v této nemorální válce zabiti nebo zmrzačeni. Bylo zabito přes milion Iráčanů. Stálo nás to a v příštích letech nás to bude stát biliony dolarů. Válka zapříčinila, že nás většina světa nenávidí. V každém ohledu to nebyla válka za Ameriku, ale válka proti všem skutečným zájmům amerického národa.

 

Dokonce i prosionistické New York Times připouští, že dva hlavní architekti války byli Richard Perle a Paul Wolfowitz, židovští extremisté, kteří opakovaně ukázali, že jejich největší loajalita patří Izraeli, ne Americe. Amerika napadla Irák, protože sionističtí extremisté ve vládě a médiích lhali americkému národu, že Irák představuje hrozbu pro Spojené státy. Konec konců, nemohli nás dostat do války tím, že by řekli, že vynaložíme biliony dolarů, zabijeme nebo zničíme životy desítek tisíc příslušníků našich vojenských sil a způsobíme, že nás svět bude nenávidět prostě proto, že to chce Izrael. Ale byla to válka za Izrael, stejně jako teď pracují na válce proti Íránu za Izrael. K této věci můžete najít spoustu dokumentů na mém webu Davidduke.com.

 

Pro ty, kdo věří, že Amerika je teď s Barackem Obamou na jiné cestě. Opět se zamyslete. Dva nejmocnější muži, spojení s Obamou, jsou David Axelrod a Rahm Emmanuel, šéf Obamova štábu. Než vedl Obamovu prezidentskou kampaň, proslavil se jako sionistický extremista, politický zabiják, který zorganizoval porážku senátora za Illinois Charlese Percyho, který si dovolil být pro Izrael jen na 99,9 % místo povinných 100 %.

 

Obamův šéf štábu, popisovaný NY Times jako druhý nejmocnější muž v Americe, je Rahm Emmanuel, sionistický extremista pojmenovaný po slavném teroristovi z Irgunu, který v první válce v Perském zálivu bojoval v izraelské armádě, ne za Ameriku.

 

Existuje spousta dalších faktů, jež bych mohl vysvětlovat, abych vám ukázal sionistický vliv na americkou vládu. Mohl bych o tom přednášet 5 nebo 6 hodin, ale protože máme omezený čas, řeknu vám jednu z těch nejdůležitějších skutečností.

 

Obamovi největší podporovatelé, finanční síly, které doslova odstartovaly jeho kampaň na prezidenta, byli židovští extremisté, sionističtí podporovatelé Izraele. Hned v začátcích jeho kampaně Obamovi poskytla obrovské částky peněz politicky nejvlivnější bankovní firma na světě, Goldman Sachs. Dalším zdrojem byli židovští aktivisté, hollywoodští magnáti jako Spielberg, Katz a Geffen, kteří na Obamu na jediné hollywoodské párty vybrali přes milion dolarů.

 

Goldman Sachs se nakonec stal jeho největším korporativním přispěvatelem a na seznamu prvních dvaceti Obamových přispěvatelů jednoznačně převažují Židy kontrolované mezinárodní bankovní firmy. Jak může být muž, z největší části politicky a finančně podporovaný nejmocnějším establishmentem finančních firem, vážně považován za člověka, jenž nabízí „změnu, ve kterou můžete věřit“?

 

V Chicago Tribune vyšel 12. prosince článek nazvaný „Barack Obama, první židovský prezident?“ a ten poukazoval na to, že Židé měli v kariéře a úspěchu Baracka Obamy větší vliv než u jakéhokoliv jiného prezidenta.

 

Dámy a pánové, já se silně obávám, že židovští extremisté povedou Obamu do války s Íránem, která bude katastrofální pro Ameriku, Írán, Evropu, Českou republiku a celý svět.

 

Je na čase, abych promluvil o zásadním tématu, které je skutečným jádrem důvodů, proč tyto mocné síly chtějí umlčet můj hlas.

 

Dovoluji si říkat skutečnou pravdu, celou pravdu o Izraeli, a pokud to děláte i navzdory obrovské moci židovských extremistů ve světových financích, médiích a vládě, vrhnou se na vás jako hejno piraní.

 

Řeknu vám se stejnou otevřeností jako Jan Hus, že Izrael je podle všech objektivních standardů rasistický, teroristický stát.

 

Je důležité objasnit, že tu nemluvím o všech Židech. Mluvím o židovských, sionistických extremistech. Souhlasím, že existuje nebezpečí od islámského extremismu, že existuje možná i nebezpečí od křesťanského extremismu, ale nesmíme zavírat oči před nebezpečím židovského extremismu. Kritizovat židovské extremisty a sionistický stát Izrael není antisemitismus. Ve skutečnosti se k této věci vyjadřuje mnoho Židů daleko hlasitěji než já. Vezměme si například Gilada Atzmona, Israela Shamira a dr. Normana Finklesteina, nebo Noama Chomskyho. Skutečně věřím, že židovští extremisté představují stejnou hrozbu pro Nežidy i Židy.

 

Zatímco představitelé vlády odsuzovali mou návštěvu, plánovali návštěvu Izraele na jeho podporu. Je ironií, že já jsem prohlašován za rasistu, ale oni na státnických hostinách skládají komplimenty masovým vrahům, kteří jen před pár měsíci v Gaze zavraždili nebo zranili tisíce nevinných palestinských mužů, žen a dětí.

 

Vaši čeští představitelé opustili místnost při projevu Mahmúda Ahmadínedžáda na protirasistické konferenci jen proto, že řekl pravdu o Izraeli.

 

Je Izrael rasistický stát? Jaká jsou fakta?

 

1. Izrael je stát apartheidu. Má separované školy pro Židy a Nežidy, separované nájemní domy, dokonce i celá města a osady jsou vyhrazeny výlučně pro Židy. Mnoho židovských osad, kompletně postavených na půdě ukradené Palestincům, tu Palestincům nedovolí žít a často dokonce ani vstoupit.

 

2. V Izraeli se nemůže oženit Žid s Nežidem. Manželství mezi Židem a Nežidem není v Izraeli právně uznávané. Ještě výmluvnější je izraelská vládní politika vůči Kohanim, historické židovské elitě, kterou představují Cohenové, Kohni a podobně pojmenovaní potomci židovské třídy duchovních. Této židovské elitě v Izraeli není dovoleno vzít si praktikujícího ortodoxního Žida, pokud má jen kapku nežidovské krve, dokonce až 1 000 generací zpět. Hitlerova elita SS požadovala šest generací čistoty. Židovský stát je mnohem přísnější.

 

A teď, mí přátelé, dokážete si představit, kdyby český stát právně zakázal manželství mezi křesťany a Židy? Dokážete si představit ten poprask po celém světě? Ale Izrael tuto politiku má a nikdo se neodváží na ní poukázat. Vašeho premiéra by přivlekli do Haagu před soud pro porušování lidských práv. Samozřejmě, evropští vůdci tyto věci běžně ignorují, protože ví, kdo má skutečný vliv v jejich médiích a finančních záležitostech.

 

Já nejenže nepodporuji to, co je definováno jako rasismus, ale dělám to, co se moderní církev politiky tak obává dělat – odhaluji nejrasističtější stát na zemi. Nejenže má teroristickou politiku, tento středněvýchodní rasistický, teroristický stát mučí a vraždí desetitisíce Palestinců, Libanonců, Syřanů a dalších středněvýchodních národů, ukradl jejich půdu a utiskuje jejich lid.

 

S tím, co jsem právě řekl, můžete nebo nemusíte souhlasit. Církevní vůdci nesouhlasili s Janem Husem, ale vy jste aspoň ochotní si vyslechnout mé názory a jednat se mnou jako s člověkem.

 

Tisk a někteří vládní úředníci mě označili za popírače holocaustu, ale já ve skutečnosti nepopírám, že docházelo k hrozným dějinným zločinům vůči Židům a důrazně odsuzuji veškeré násilí a útisk vůči Židům nebo jakýmkoliv jiným lidem.

 

Rovněž připouštím, že došlo k mnoha holocaustům, jež jsou ignorovány, jako byl největší holocaust všech dob, zavraždění více než 50 milionů lidí pod doktrínou komunismu. Mnoho vašich krajanů tady v České republice bylo obětí těchto hrozných komunistických vražd a represí.

 

Podívejte se na dnešní média. Vaši otcové a dědové, ani desítky milionů dalších, kdo trpěli pod krutým komunismem, podle všeho nejsou hodni jediného upřímného velkého filmu ze sionisty ovládaného Hollywoodu, ačkoliv letos (stejně jako každý rok) tu je velké množství filmů o židovském holocaustu, události, která se dostala daleko za hranici obyčejné historie a přešla do sféry náboženství. Holocaust se dostal do pozice bezmála státního náboženství. Jak řekl Mahmúd Ahmadínedžád, dokonce i v mnoha náboženských zemích může člověk svobodně popírat existenci Boha, ale nesmí zkřivit ani jediný vlásek holocaustu.

 

Oficiálně prohlašuji, že nejsem „popírač holocaustu“. Neříkám, opakuji, neříkám, že se nestal holocaust, protože všichni víme, že za druhé světové války byla vůči Židům páchána hrozná zvěrstva. Je nám to přece připomínáno skoro každý den. Ovšem říkám, že jakákoliv historická událost by měla a musí být zkoumána beze strachu, protože úplná pravda a detaily ohledně jakékoliv historické události mohou vyplynout pouze ze svobodného zkoumání, práva pochybovat a práva diskutovat jakoukoliv otázku.

 

Na co ohledně holocaustu poukazuji, je to, že řada akademiků, vzdělaných a inteligentních lidí, má na široký okruh problémů v jeho rámci odlišné názory. Jsou to lidé, kteří nejsou nenávistní, kteří odsuzují jakékoliv násilí vůči nevinným a kteří odsuzují zlo spáchané vůči Židům (a všem dalším) za druhé světové války.

 

Fakt, že někteří z těchto volnomyšlenkářů právě sedí na léta zavřeni v zatuchlých věznicích, je zneuctění základních lidských práv, práva na svobodu projevu, myšlení a svědomí. Jak mohou Evropané odsuzovat marginální diktátory tohoto světa za zavírání lidí kvůli projevu v Zimbabwe, nebo protestovat proti potlačování politického disentu v Číně a desítkách dalších zemí, když jsou v Evropě vězněni muži a ženy za zločiny myšlení, jen za to, že mají názory, které většina lidí považuje za špatné!

 

Svoboda je svoboda. Jakmile popíráte právo zastávat nějaký názor, nejste svobodní.

 

Rovněž věřím v právo všech lidí uchovat si své dědictví, svá práva, svou nezávislost a svobodu, a věřím, že rostoucí moc EU, mezinárodní matrix finanční, vládní a mediální moci a globalismus představují hrozbu vašemu dědictví zde v České republice, stejně jako mým lidem ve Spojených státech. Bylo vám řečeno, že jsem rasista a antisemita. V pravém smyslu jsem opak těchto věcí.

 

Myslím, že všichni lidé, rasy a národnosti mají právo ochraňovat samy sebe, svou jedinečnou identitu a kulturu, své hodnoty a víru. To platí pro domorodé kmeny Amazonie, Tibeťany, křováky v Jižní Africe, pro Palestince a samozřejmě pro Židy. Obhajuji pokračování existence a dědictví mé skupiny a všech skupin i jejich lidská práva. Můj problém je, že se nezastavuji u obhajoby dědictví a svobody Tibeťanů, křováků nebo Židů, ale i českého lidu a evropských a amerických lidí, dědictví a svobody mých vlastních lidí. My také máme právo žít.

 

Tibet je dnes populární téma. Přečtěte si vaše noviny. Tibet čelí existenciální krizi svého dědictví, víry a svobody kvůli masivnímu čínskému přistěhovalectví a kontrole. Ovšem to platí i pro národy Evropy. Evropané se ve vlastních zemích stanou do konce století menšinou, pokud Evropa nezastaví masivní imigraci, neevropskou imigraci, která přetvoří naše národy v země, které by naši předci nepoznali a v naprosto jiné země, než bychom si přáli pro své děti.

 

Představte si Evropu z naprosté většiny obydlenou a jako demokracii řízenou neevropskou většinou, s pohledem na život a kulturou i hodnotami, které by výrazně ovlivnily naše vlastní svobody a zničily kvalitní život našich dětí.

 

To není rasismus, chtít pro naše vlastní lidi tady v Čechách nebo kdekoliv v Evropě to, co chtějí všichni antirasisté pro Tibet nebo pro národy Třetího světa, které morálně vzdorují kolonizaci.

 

Jak může být špatné, když řeknu, že my v České republice nechceme být kolonizováni globalisty Nového světového řádu, který rozdrtí naše práva stejně jistě jako buldozer květinu?

 

Je také důležité říct, že obdivuji fakt, že se český národ brání hegemonii EU odporem vůči její nové ústavě. Bravo! Hospodářské a sociální spolupráci a přátelství mezi evropskými národy ano, ale ztrátě vaší svobody ve prospěch obrovské bezduché byrokracie ne!

 

Narozdíl od lží, jež jsou proti mně šířeny, jsem totalitě vzdálenější, než si dovedete představit. Můj záznam jako člena Sněmovny reprezentantů ve státě Louisiana ukazuje, že jsem stabilně hlasoval pro větší lidská práva, občanská práva, individuální i samosprávní práva a méně vládní moci.

 

Pravda je taková, že nějaký byrokrat v Bruselu nemůže skutečně znát vaše potřeby ve čtvrti, v níž žijete a skutečně nemá právo vám diktovat, jak musíte žít. Velikost řecké demokracie spočívala v tom, že byla blízko lidem. Byla dostatečně malá na to, aby naslouchala lidem a aby lidé byli vyslyšeni. Velká vláda a nedej Bože globální světová vláda se může rovnat jedině tyranii.

 

A konečně chci objasnit můj postoj k evropskému odporu vůči globalizaci, masivní imigraci, EU a ničení evropského dědictví a svobody.

 

Kromě přednášky zde na univerzitě jsem byl pozván, abych promluvil na několika setkáních českých vlastenců. Toto říkám jim a řeknu to i vám.

 

Obhajuji lidská práva a odsuzuji jakékoliv násilí, zastrašování, útisk nebo nenávist.

 

Odpovědí na problémy je politická činnost a nenásilný odpor. Prosím ty z vás, kdo souhlasí s mnohým, co bylo v tomto projevu řečeno, aby mě nechápali špatně. Já jakékoliv násilí odsuzuji jako nemorální.

 

A dále, dovolte mi objasnit těm z vás, kteří souhlasí s principy, jež jsem zde vyjádřil, že jakékoliv nenávistné projevy, rétorika nebo násilí jsou naprosto kontraproduktivní pro legitimní úsilí uchovat naše české a evropské dědictví, práva a svobody. Pokud děláte hloupé, nenávistné nebo násilné věci, jen posloužíte nepřátelům našeho dědictví. Pokud máte nějakou úctu ke mně a mým principům, žádám vás, abyste byli slušní a dodržovali zákony. Každého, kdo jedná násilně a nezákonně, považuji za nepřátele Čechů a Evropanů.

 

Doufám, že má slova zmenší napětí a problémy ve vaší krásné zemi. Chceme uchránit naše práva. Chceme změnu, ale také chceme mír.

 

Způsobem, jak jednat, je slušná a klidná rétorika a zformování politických stran a politiků, kteří se ve vládě a společnosti čestně postaví za vaše principy. Já jsem ve dvou velkých volbách získal přes 60 % hlasů evropských Američanů ve státě Louisiana, oblasti, která je co do velikosti podobná České republice a má zhruba stejný počet obyvatel. Když jsem tolik hlasů získal já, mohou je získat i vaše vlastenecké strany. Ve skutečnosti má spousta evropských států velké vlastenecké strany, stojící za naším dědictvím.

 

Jak vidíte z mých dnešních slov, jsou naprosto jiná, než jak mě vykreslila média. To je ten důvod, proč existovala tak silná snaha zabránit mi promluvit. Jak řekl Jan Hus, jedině nepřátelé pravdy by se snažili zabránit diskusi a zvážení různých názorů.

 

Jak řekl Jan Hus nedlouho před svou smrtí a jak já pevně věřím,

 

„Pravda zvítězí!“

Bůh žehnej vám všem, ať žije český národ a republika, ať žijí evropští a američtí lidé i jejich drahocenné dědictví a svoboda!

http://www.zvedavec.org/komentare_3126.htmShare/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Maze   |   ip:91.143.17   |   2009-04-30  (14:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Admin, mohol by si to rozkuskovat do blokov? Dat tam nejaky prazdny riadok, tu a tam. Lebo sa to tazko cita, ked je to taka masa textu.


IVO   |   ip:78.99.7.1   |   2009-04-30  (15:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  je to zaujmavy clanok a hlavne je psavdivy .


ZOLOMOLO   |   ip:78.98.168   |   2009-04-30  (15:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JETO NA ZAMISLENIE TEN CHLAP MA CO CHLAP MA MAT...


STORM   |   ip:88.212.6.   |   2009-04-30  (15:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobry prejav. Aktualny a pravdivy !


robo   |   ip:89.102.14   |   2009-04-30  (15:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  este dnes som cital na www.nwoo.sk, ze tu prednasku na karlovke mu zrusili. ze dokonca z vlady sa o to zaujimali, aby to zrusili.hajzli zidovski! tak predsa mal tu prednasku ? skoda, lebo som v prahe uz nejaky cas a teketo veci ma zaujimaju, hlavne ak niekto hovori pravdu a nie brainwashingove blbosti.


Filip   |   ip:95.102.42   |   2009-04-30  (15:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Fuuuha,... Tak to hej, to môže byť... A možno by to chcelo hodiť do nejakého lepšieho formátu...


Lopata43   |   ip:88.102.22   |   2009-04-30  (16:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  OMG a také plky psali v novinách! Další důkaz, že má Duke pravdu.


R.   |   ip:78.141.78   |   2009-04-30  (16:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Trikrat klikni mysou a oznacis si odstavec ktory citas.


Lenka s   |   ip:213.160.1   |   2009-04-30  (16:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nech citam, ako citam, tolko sebalutosti v jednej prednáške som už dlho nečítala. pan Duke sa mal zrejme narodit ako zid, vtedy by prezil stastny zivot. ci sa nam to paci alebo nie, židia sú ako národ nesmierne ctiziadostivi a jednotní. možno preto dostali v starom zákone prívlastok "vyvoleného národa". ale osocovat ich za to a urazat? kazdy ma rovnaku sancu v zivote....


sxg   |   ip:95.102.11   |   2009-04-30  (16:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V Čechách lezú sionistom doprdele otvorene, u nás najviac Harabin a poza chrbát občanov.
http://www.outsidermedia.cz/-Dusledne-na-strane-Izraele-1.aspx


screen   |   ip:89.24.7.5   |   2009-04-30  (18:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rozporuplný projev,trocha pravdy,spousta "omáčky",a některé vyložené nepravdy+med okolo huby posluchačům.Zkrátka oznámkované "3"


alex   |   ip:84.47.19.   |   2009-04-30  (19:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prejav pána Dukeho hodnotím známkov 1+, rovnako ako všetky prejavy prezidenta Ahmadinejada, zvlášť jeho Vianočný prejav. Veľkou chybou bolo rozbitie Československa priatelia, aj za tým stála tá banda. Spomeňme na Svatoplukove prúty. Keď sú národy svorné, tak odolajú, inak je s nimi Amen. Dubček za to zaplatil. Už len "vyššia moc" môže zmeniť to, čo teraz chcú nastoliť tí zločinci. Verme všetci spolu že "Pravda zvíťazí". K tomu však musíme vytvoriť most svojimi myšlienkami. Inak Sila nemôže pôsobiť. Spomeňme na národ židovský, myslím ešte v čase keď bol vyvolený. Ich útek z Egypta bol tiež racionálne nemožný a stal sa. Prečo? Spomeňte si na to, ako faraón Seti dal príkaz vyvraždiť všetkých novorodencov, ako pochopovia rvali zúfalým matkám deti z náručia. Oni už boli jednoducho tak zbiedačení a na dne, že pozdvihli svoj zrak do výšin. Tam hľadali pomoc. Mnohí z nich dosiahli stav, keď už v nich nebola žiadna nenávisť a dennodenne prosili o pomoc. Mnoho rokov trvalo, kým prišli do "zeme zasľúbenej". A keď nadyšla doba splnenia proroctiev, prišlo strašné zlyhanie, keď zavrhli všetky dobré hodnoty a zavraždili Krista. Nechali sa zmanipulovať mocichtivými kňazmi. Onedlho ich za to stihol trest. Jeruzalem bol vyplienený a oni prenasledovaní bez konca. Odvtedy sú prekliatym opovrhovaným národom bez domova. Boli rozprášení po celom svete. Už vtedy sa sformovala tajná skupina sionistov, ktorí prepadli temnotám, zaprisahali sa, že sa pomstia, dosiahnu svetovládu a opäť vybudujú v Jeruzaleme chrám. Boli to duchovné deti práve tých kňazov, ktorí zapríčinili úpadok svojho národa. Treba si uvedomiť, že sú to už tisícročia, čo zasahujú do diania v spoločnosti. S následovníkmi Krista sa vysporiadali asi takto: Podhodili ľuďom myšlienkou, že vražda Krista bola Bohom chcená, že z nás zmyla hriechy, hoci márne by ste v Bibli hľadali ospravedlnenie tohoto názoru. Urobili to jednak preto aby sa očistili zo svojho zločinu a taktiež preto aby ľuďom vystavali pohodlnú lživú cestu do nevedomosti a tím do záhuby. A keď sa niekto v pokore pýtal: "Ako by mohol Boh obetovať svojho syna za niekoho druhého, nieje to nespravodlivé?", bol kameňovaný v zmysle: Boh je láska, pýtať sa je hriech, drž hubu a ver. Priatelia, bola požadovaná slepá viera, čo je v absolútnom rozpore s Kristovým učením! Ešte aj dnes budú mnohí rozozlene bojovať proti pravde. Pravda je taká, že Kristus, tak ako každý hlasateľ pravdy bol popravený ako nepohodlný, pretože siahal na ich manipulovanie s ľuďmi zneužitím, kedysi čistých náuk. Jeho smrť nezmyla z ľudí žiadne hriechy, práve naopak. Spomente si na veľkňaza Kaifáša, ktorý Krista strašne nenávidel, ako sa zamaskovaný vmiešal do davu a vrieskal: "Ukrižuj ho". A ľudia vrieskali ako ovce to isté. Spomeňte na Judáša, ktorý sa obesil. A vytvorili cirkev, aby každé prebudeného jednotlivca mohli potierať, ako kacíra. Výsledok? Dnes majú pod kontrolou celé stádo a keď sa dotknete dogiem ste kameňovaní ovcami, ktoré sa mylne považujú za kresťanov a pritom slúžia sionizmu. Kresťan, podľa môjho názoru je ten, kdo pozná Kristove slová a snaží sa podľa nich žiť. Nie ten, kdo prešiel nejakými obradmi, robí zlo vyspovedá sa, kúpi si odpustky a ide zase robiť to isté zlo. Ten prvý je však dnes považovaný za kacíra. Kdo by chcel oponovať, nech si spomenie kto mal vždy pod kontrolou cirkev. Vždy to boli tí, ktorí ovládali financie. Dôkazom je obdobie renesancie, o ktorom sa vie, že skoro všetci pápeži boli z bankového domu Borgiovcov, ktorý súperil o prestíž z bankovým domom Mediciovcov. Avšak celé to samozrejme niekto šikovne riadil a my vieme kto. Náboženstvo bolo potupne zneužité a dnes mnoho schopných ľudí kvôli tomu nie je schopných ani veriť v Boha. To je ich víťazstvo. Škoda, že nad týmito vecami nikto nerozmýšla a nevezme si ponaučenie z dejín. Určite by to dnes vyzeralo inak. Hlavne sa neuchýliť k nenávisti k židom a podobným citom, to by sme asi nevyhrali. Tu pomôže už len jediné. 24hodín denne si predstavovať v myšlienkach, že žijeme v slobodnej zemi. Dať do tých citov všetko. Tvrdíte, že to nepomôže, avšak doteraz to nikdo neurobil. Ja verím, že by to pomohlo, no ani to nestačí. Musíme byť o tom presvedčení. A v tom je to úskalie. O tomto by sa malo viac písať na tomto serveri. Proti zlu treba bojovať dobrom. Ale aktívne, nie nečinnosťou. Bojovať neznamená však iba protesty na ulici a podobné aktivity. To sa v minulosti neosvedčilo. Pomohlo to iba vtedy, keď toto divadlo chceli oni. Ľudia štrngali kľúčmi na námestiach a oni sa smiali. Zlo aj Dobro pôsobí s tou istou neutrálnou silou, ale pri vytváraní zlých vecí dochádza k zkaleniu a oslabeniu, preto Dobro musí v poslednom rozhodnom boji vždy zvíťaziť, pretože zapôsobí čistota sily, ktorá bola pôvodne stvorená iba na tento účel. Nečítali ste "rozprávky" v ktorých dobro vždy zvíťazí? To je práve to, že to neboli pôvodne rozprávky, ale pravdivé príbehy. A my sme na to zabudli, prestali sme používať moc myšlienok na dobro, po generáciách to prestalo pôsobiť a nakoniec sme to nazvali rozprávkami. A tým sme sa pripravili o možnosť záchrany. Problém je, že tí zločinci tieto nástroje veselo používajú na svoje plány. A preto sú takí úspešní. Asi by sme sa mali zamyslieť, či sme im k tomu trochu nedopomohli a stále nepomáhame. Pretože keď sa zaoberáme iba negatívnymi vecami, tak sme tam, kde chcú aby sme boli a iba ich podporujeme. A väčšina príspevkov je len konštatovanie zlej situácie, no žieden krok vpred. Tak do toho bratia a sestri, nech vidia akého BOHA sme deti! BOHA, ktorý vládne nad všetkými národmi a ktorý strojcov každej ľudskej svetovlády musí nakoniec rozdrtiť, ako jedovatú háveď! Na tejto zemi niet pre ňu miesta! Boh je pánom všetkého, aj Zeme, my sme tu iba hosťami. Musíme byť o víťazstve Svetla nad temnotami presvedčení minimálne tak, ako sú oni o tom svojom. Tým môžeme vytvoriť prieplav pre pomoc zhora. Bojujme za Pravdu! Inak nikdy nezvíťazíme. Avšak najprv ju musíme poznať. Končím slovami majstra Jana Husa:

PRAVDA PÁNĚ VÍTĚZÍ!

HLEDEJ PRAVDU- každý ji hledej a když ji nalezneš, pak
SLYŠ PRAVDU- pozorně jí naslouchej a poznáš-li ji, pak
UČ SE PRAVDĚ- a snaž se poznat její velikost a když se jí naučíš, pak
MILUJ PRAVDU- protože Pravda a Láska jsou nerozdělitelné a když ji poznáš, pak
PRAV PRAVDU- všem, kdo ji hledají a je-li to nutné vystoupit proti nepřátelům Pravdy, pak
BRAŇ PRAVDU- a nikdy od ní neupusť pro něco jiného, ale
DRŽ PRAVDU- pevně ve svém srdci a bude-li to nutné pro svědectví Světla a z Vůle Boží, pak
BRAŇ TUTO PRAVDU AŽ DO SMRTI!
sxg   |   ip:78.99.97.   |   2009-04-30  (21:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  alex, 1*


aha   |   ip:91.127.21   |   2009-04-30  (21:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  NO DOST ROZDIEL OPROTI TOMU CO DAVALI V TV... HMM DRZIM TOMU PANOVI PALCE. INAK CHCEL SOM SI KUPIT JEHO NOVU KNIHU - UZ JU SAMOZREJME STIAHLI Z OBEHU!!!!


dukepdf   |   ip:95.102.11   |   2009-05-01  (09:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://vlastenecke.zpravy.free.fr/vz_pdf/duke.pdf


huh   |   ip:84.47.27.   |   2009-05-01  (12:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  wow diky moc priatelu


vasil   |   ip:91.127.22   |   2009-05-02  (09:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  viac dobrých kníh na europskenarody.info


slaco   |   ip:65.197.24   |   2009-05-02  (12:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  alex na 100% suhlas


moon   |   ip:195.168.4   |   2009-05-04  (15:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  alex :)) tiez som toho nazoru...


peppe   |   ip:78.99.2.9   |   2009-05-05  (02:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  CITÁT 1:
"Rovněž připouštím, že došlo k mnoha holocaustům, jež jsou ignorovány, jako byl největší holocaust všech dob, zavraždění více než 50 milionů lidí pod doktrínou komunismu."
Toto majú našej mládeži prednášať "vzdelanci" z USA?
Určite by ste si to želali???
Nepomýlil si náhodou fašizmus a obete druhej svetovej vojny s komunizmom?!!!

CITÁT 2:
"Říkám to jako skutečně vlastenecký Američan, který chápe, že Amerika byla původně založena na principu nezávislosti. Začali jsme s Deklarací nezávislosti, ideou, že každý národ, každý lid má právo řídit si své vlastní záležitosti a mít vládu, jež slouží zájmům jeho vlastních lidí, ne žádné cizí moci."
Ale k tomuto ste pristúpili až potom, ako ste vyvraždili 80% populácie pôvodných obyvateľov!!!
A hlavne časť citátu: "...každý národ, každý lid má právo řídit si své vlastní záležitosti a mít vládu, jež slouží zájmům jeho vlastních lidí..." považujem za drzú aroganciu USA!!!
Apropo, asi ste do to dodnes zabudli povedať aj Apachom, Hurónom, Navarajom, Mohikánom...
Alebo ste im to napísali na vstupnú bránu do rezervácie?!
Niečo na spôsob "ARBEIT MACHT FREI"?
Príhovor p.DUKEho obsahuje veľa dobrých postrehov a myšlienok, ale ako som predviedol aj veľmi veľa dezinformácií.
Ľudia, ozaj potrebujeme, aby najväčšia teroristická organizácia na svete pod názvom USA, prednášala našej mládeži???
mani7c   |   ip:78.102.43   |   2009-05-05  (06:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peppe: Kdyby přednášela USA, najdeš tam jenom dezinformace a pár přísah vlajce.
Jinak s tebou souhlasím, i když si myslím, že u komunistického 'holocaustu' - když zaměníš holocaust za vraždění - to je bez problému.


sxg   |   ip:78.99.97.   |   2009-05-05  (09:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Obhajoba D.D.
http://prop.sk/proc_jsem.html


bonzai   |   ip:78.98.115   |   2009-05-15  (13:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no nepotrebujem citat nieco co pise byvaly vodca KKK... je jedno ako pekne to zakriva recami.. stale je to rasista. Tak ako na prop.sk pisu nackovia a jedne z hlavnych na stranke napomahal nacistickej strane slovenska pospolitost...A to nech mi nikto nepise nezmysli ze neboli!!
Kedze kazdy blbec a aj clen to vie.


alex   |   ip:91.127.47   |   2009-05-27  (18:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nemusíš to čítať, nikto ťa nenúti. Podľa seba súdim teba. Poukázať na rozdiely medzi rasami a nevhodnosť masívneho kríženia rás nie je rasizmus. Rasizmus je považovať druhú rasu za menejcennú. To však Duke nerobí.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Nie sme chorí, sme smädní

Dva roky a sedem mesiacov som strávil vo väzení a za ten čas som liečil asi 3 000 podobných prípadov. Pritom som musel ako v normálnej nemocnici liečiť všetky druhy chorôb vyvolaných stresom. Bol som fascinovaný a vždy som znovu a znovu nevychádzal z údivu, ako obyčajná voda dokáže riešiť problémy. Mal som napríklad kohosi s tlakom 300 na 160. Vysoký tlak krvi namáhal cievny systém, a ak by neklesol, popraskali by mi cievy. Tomu človeku pomohla voda.


Košický protest 17.11.2012

Rotschildové: Rodina, která manipuluje s celým světem

Vrcholní ekonomičtí poradci předpovídají světovou v...

Od Fica do Fica (dokument)

Dzurindov americký sen skrachoval a Ficov európsky sen ...

Archív

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať zákony!

Opäť sa ukázalo, že na Slovenskú existujú ľudia rovní a rovnejší! Podľa aktuálneho vyjadrenia slovenskej prokuratúry a polície, keď pani Beňová prežíva emócie, môže porušovať zákon a urážať ľudí. Takýto neštandardný postup polície a prokuratúry je absolútne odlišný, oproti správaniu kompetentných orgánov voči ostatným občanom. V danej veci si pozorne prečítajte priložené vyjadrenie prokurátorky.


Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Stanovisko poslaneckého klubu Die Linke v německém ...

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Den bez lékaře, nákupů, médií


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.4581 s