18. September 2019
    
Proroctví rukopisů palmových listů - Dolezite.sk

Proroctví rukopisů palmových listů


  2010-03-06  (08:41)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Proroctví rukopisů palmových listů

 

V Indii existují tzv. knihovny palmových listů, v nichž se po generace uchovávají prastaré texty v sanskrtu dávající různé předpovědi a proroctví do budoucna. Staly se známými díky Němci Thomasu Ritterovi, který se o nich dozvěděl a navštívil je. Byl ohromen tím, co zjistil a sepsal své zážitky v knize "Proroctví o Evropě z knihoven palmových listů".

V knihovně nalezl list s výkladem svého života a také dostal další předpovědi týkající se Německa a vůbec celého světa. Zde je jedno proroctví, převzato ze stránky http://www.thomas-ritter-reisen.de/ a přeloženo do češtiny. Pro zajímavost ještě uvádím, že jedna knihovna putuje po světě a v březnu se bude nacházet v Praze(!). Bude se při té příležitosti konat seminář a bude zde možnost získání osobních výkladů osudu z palmových listů. Více na http://www.palmovelisty.cz/.

 

Proroctví rukopisů palmových listů na rok 2010

 


V r. 2009 se potvrdily předpovědi rukopisů, zejména pokud jde o hospodářský vývoj Evropy a severní Ameriky a vznik nových nemocí v USA a v Evropě.

 

 

U nové „nemoci“, „prasečí chřipky“ se jedná o pokus vyvolání pandemie, která měla nadělit několika málo podnikům báječné zisky. Tento pokus se v r. 2010 nepodaří.

Hospodářské a společenské problémy předpovězené v proroctví rukopisů palmových listů (americká finanční krize povede ke světové krizi, nepokoje v Německu, výtržnosti v Athénách) a bezmoc vládnoucích při řešení těchto problémů.

Předpovědi týkající se atentátů plánovaných v Německu se však v r. 2009 nesplnily. Pro budoucnost Německa a Evropy se v dosud přeložených předpovědích na r. 2010 uvádí:

Kosmické události věští úpadek stáří, nouzi, neštěstí, ale také transformaci. Zejména vzácně se vyskytující zatmění Slunce v prvním měsíci r. 2010 a další sluneční zatmění v sedmém měsíci v souvislosti s trojnásobnou konjunkcí Jupitera a Uranu poukazují na hluboké zvraty a význam roku 2010 jako roku rozhodujícího.

Tento rok bude velmi těžký pro lidstvo celého světa. V materiální oblasti ztratí hodně z toho, co považovali za obvyklé a samozřejmé. Zatížení prostých lidí daněmi, výdaji a další zátěží v Německu a v celé Evropě silně vzroste. Zejména v oblasti zdravotní prevence a péče o zdraví, ale také v zásobování potravinami a věcmi každodenní potřeby dojde ke značnému zdražení. Úlevy přislíbené vládami v předchozím roce se teď ukážou jako klamné. U státního sociálního zabezpečení a důchodů dojde ke krácení.

Ti kdo se zabývají mezinárodním obchodem poznají jaké škody působí jejich chtivost. Ze svých chyb se však nepoučí, ale budou chtít tak jako dříve jednat podle libosti, tak jak se jim líbí. Budou proti sobě stavět vládce jednotlivých států, aby od nich i nadále získávali peníze, s nimiž by mohli dále vést své obchody. Mnohé továrny a obchodní domy v Evropě a v severní Americe budou zavřeny. To postihne nejen mezinárodní koncerny, ale stále více i podniky, které zapustily kořeny ve svém regionu a dosud tam poskytovaly práci.

Také vládci zemí Evropy a v severní Americe budou stále méně schopni dostát svým závazkům. Veřejná zařízení, dopravní spoje, ale i zabezpečení potřebných tím bude značně trpět. Nejdříve v USA a potom také ve stále větším počtu států Evropy budou vládcové přecházet k poskytování pomoci potřebným nikoli v penězích, ale na odběrní poukázky.

Ti kdo jsou vlastně za ty problémy odpovědni, se dokáží šikovně vytratit z odpovědnosti a postarat se tak o to, aby oni, jejich rodiny a jejich bohatství bylo ochráněno. Budou se tvářit jako by jejich jednání nebylo utvářeno jejich vlastní chtivostí, ale zákony spočívajícími v lidské přirozenosti, aby se tak ze svých chyb dostali. Mocní za kulisami se v r. 2010 ještě více stáhnout z veřejnosti do oblastí pro ně jistějších. K nim patří země jako Švýcarsko, Nový Zéland, části Rakouska a oblasti jižní Ameriky jako Chile, Paraguay a Uruguay.

Většina lidí v západním světě bude mezitím zaměstnána především tím, aby zajistila svou každodenní existenci. Budou se dále omezovat a doufat ve zlepšení situace. Zůstanou převážně nečinní, nechají věcem volný průběh a budou čekat. To je jejich zkáza. Ačkoli budou vládci a odpovědní v hospodářské oblasti tvrdit, že to nejhorší je překonáno, nenastane v r. 2010 žádný návrat k normalitě. V první polovině r. 2010 budou známky rozkladu pro každého viditelné a začnou ovládat hospodářství a společnost západního světa. Prostí lidé poznají, že tento vývoj se týká také jejich existence a že pro bohaté, spekulanty a mocné není ani trestu. Jelikož ale neexistuje žádná fungující alternativa k  systému, v němž žijí, budou se snažit zavírat oči před skutečností. Budou hledat možnosti k rozptýlení a k odvedení od svého boje o přežití v nabídkách zařízení, označovaných v západním světě jako „media“.  Budou hledat levnější zábavu uspokojující nízké pudy člověka v hudbě, ve  sportu, v televizi, v (počítačových) hrách (v těchto výrazech se jedná o interpretaci starotamilského popisu – pozn. Th.R.) a v sensacích a zdánlivých dobrodružstvích náhradu reality, aby si tak učinili snesitelnými tvrdé všední dny.     

Především starší lidé se budou cítit bezmocní. Budou hledat štěstí pouze v soukromí a v rodinném kruhu. Naproti tomu mladí lidé dají výraz své bezmoci a z ní plynoucí nenávist zaměří proti symbolům mocných, ale také proti lidem. V r. 2010 se také stále častěji stanou terčem násilí zařízení a zástupci a spolupracovníci státních institucí (správa, justice, policie atd.).

V r. 2010 se pozornost lidí zaměří prostřednictvím manipulace medii především na sportovní události. Zejména v šestém měsíci a na začátku sedmého měsíce r. 2010 bude sport ovládat všechny titulky. Lidé budou odváděni od svých problémů zprávami o sportovních událostech v jižní Africe, na nichž se bude podílet celý svět. Přesto však tento plán mocných nevyjde. Světové zápasy budou zastíněny už v začátku a ve svém průběhu těžkými mohutnými nepokoji, jimiž budou chtít chudí upozornit na svou situaci. Tyto protesty vyvolají nadmíru ostrou reakci mocných, kteří dají najevo své pravé úmysly.

Vládce severní Ameriky bude v r. 2010 stále více ztrácet respekt a své stoupence. K jeho osobě se váže mnoho nadějí. Lidé uvěřili jeho slibům, že přivede situaci ke zlepšení. To však bylo naivní. Neboť tento vládce stejně jako jeho předchůdci je závislý na těch, kdo mu dopomohli k moci, a bude dělat všechno, aby sloužil jejich zájmům. Ztrátu důvěry ve svou vládu bude pociťovat velice tvrdě v jedenáctém měsíci r. 2010, kdy v jednotlivých oblastech jeho země budou zvoleni noví místní vládci. Tato volba jeho vládu jak uvnitř tak navenek trvale oslabí.

Společnost západního světa se v r. 2010 rozdělí jednak na ty, kdo si na základě svých příjmů mohou dovolit všechno, co si přejí a jednak na ty, pro které se dosažení jejich přání stane nedostupným, jelikož musejí vystačit s nízkými příjmy nebo státními podporami. Avšak přání jednotlivce se nestanou opravdovými potřebami, nýbrž pouze zdáním, vytvářeným médii a těmi, kdo určují výrobu a obchodují, aby lidi zdržovali od toho, co je opravdu důležité pro jejich vývoj a připoutávali je k materiálnu.

Německo patří k systému politiky a hospodářství, na který je navázána většina obyvatelstva Evropy.  Toto společenství bylo původně založeno šesti evropskými zeměmi s cílem zlepšit životní podmínky lidí, oživit obchod mezi jednotlivými zeměmi a podpořit hospodářství. Toto společenství evropských zemí se v průběhu doby rozrostlo a stalo se mocným. Několik vládců z Německa se zasloužilo o posílení této unie. V posledním měsíci r. 2007 západního počítání času byly vnitřní hranice mezi členskými zeměmi odstraněny.

Avšak s rostoucí velikostí je stále obtížnější řízení tohoto společenství a přizpůsobení jeho úkolů požadavkům lidí jednotlivých zemí, které je tvoří. Společenství se osamostatňuje, stává se samoúčelným a přestává sloužit lidem v zemích, jež jsou jeho členy. Instituce unie, její zákony a moc slouží pouze hospodářsky a společensky mocným, kteří tak prosazují své cíle. Od r. 2008 západního počítání začínají noví členové společenství pocházející z východní Evropy klást stále nové a vyšší požadavky, které původní členské země společenství nemohou splnit. V r. 2010 bude zjevné, že tyto požadavky už není možné plnit. 

Také ostatní členské země unie se v letech 2010 a 2011ocitnou v masivních finančních těžkostech, a rovněž země předsedající v první polovině r. 2010 unii (Španělsko, pozn. Th. Ritter). Ostatní země z jižní Evropy (Řecko, Itálie - pozn. Th. Ritter) a z nejzápadnější oblasti unie (snad Irsko a Portugalsko - pozn. Th. Ritter) nebudou moci dostát svým povinnostem a budou odkázány na pomoc ostatních států unie. Tato situace se stane těžkým břemenem zejména pro lidi v Rakousku a v Německu, které podle vůle vládců mají nést hlavní finanční břímě vyrovnání. To povede v těchto zemích k zesílenému sociálnímu napětí. A tak se rozdělení společenství stane nevyhnutelným. Stane se to v letech všeobecného hospodářského a společenského propadu – 2010 až 2017 podle západního počítání.

Tak jako v r. 2009 podle západního kalendáře došlo ve velkých evropských městech k  protestům prostých lidí proti politice vlády a proti hospodářsky mocným, stane se tak i v r. 2010.  Tyto protesty však už nebudou mít žádný vliv na jednání vládců. Ti budou vydávat stále přísněji zákony proti těm, kdo se odváží postavit na odpor. Mocní v pozadí vládců se budou starat o to, aby ve veřejnosti byl dále zastírán pravý stav, i když se jim to bude stále méně dařit.

V 1. polovině roku 2010 se začne rýsovat výrazné vyostření hospodářského rozvoje započatého v r. 2007, které povede do r. 2012 k těžké finanční krizi US-dolaru. Především US-dolar, ale také euro ztratí výrazně na hodnotě. Zdražování, další kolapsy bank a ztráty úspor postihne mnoho lidí v USA, ale také v Německu a u jeho sousedů. Tato směřování však budou hospodářsky a společensky mocní zastírat, ačkoli tento úpadek je pro ně od r. 2008 jistotou. Těmito problémy však budou postiženy země anglicky mluvícího kulturního okruhu (Velká Britanie, USA, Austrálie) podstatně silněji než německy mluvící kulturní okruh.

Pouze Švýcarsku se podaří zásadními rozhodnutími stabilizovat hospodářství i společnost. Tato země se proto v letech 2010 až 2015 stane pro mnoho lidí vzorem a útočištěm. Zvýšenou imigraci však Švýcarsko drastickými prostředky omezí. Tato opatření vyvolají silné napětí mezi přistěhovalci a domácími, které povede od r. 2011 ve velkých městech k násilným střetům. V r. 2010 má být zavedena nová verse měny země, která však u obyvatelstva narazí na nedůvěru, protože se lidé budou obávat, aby tím nezačalo znehodnocování jejich peněz ve velkém stylu.

Pomocí médií se ještě v r. 2010 mocným podaří narýsovat falešný obraz skutečnosti a postavit lidi proti sobě navzájem. Materiální osidla jsou mnohotvárná a mocní je umějí využít, aby si zachovali svou moc. Mocní znají skutečný stav Evropy a také Ameriky a jsou rozhodnuti z tohoto vývoje profitovat. V uplynulých letech si zajistili po celém světě vlastnictví zdrojů jako je země, nerostné bohatství a především voda. Doufají, že tímto způsobem budou přichystáni na přicházející krizi. Na jednom ostrovu v souostroví v jižním oceánu existuje tajné útočiště, o němž ví pouze málo zasvěcených. Mělo by to být jejich poslední útočiště, když se situace v západním světě stane nekontrolovatelnou.

Lidé, kteří se budou vyjadřovat proti mocným nebo budou žít podle alternativních ideálů spravedlivé společnosti nebo je propagovat budou oloupeni o svou existenci nebo označeni za zločince a odsouzeni. To postihne v r. 2010 především ty, kdo se budou aktivně zabývat vytvořením nové společnosti a odváží se nastolit otázku správnosti a spravedlnosti jednání vládců a mocných.

Situace ve společnosti se dále značně vyostří v první polovině roku 2010 západního kalendáře. K tomu silně přispějí zhroucení firem, vzrůstající nezaměstnanost a také kulturní a náboženské střety. Násilí a nejistota v mnoha velkých městech Evropy se stanou normálními, především ve čtvrtích, kde jsou problémy největší. V médiích však budou demonstrace a akty násilí nadále zamlžovány.

V 11. měsíci roku 2010 vznikne nebezpečí války mezi Indií a Pákistánem. Oblast, na kterou si oba státy činí nárok (Kašmír – pozn. Th. Ritter) se postará o napětí. Při vyjednávání o řešení hraničních sporů dojde k atentátu na vysoké hodnostáře obou států. Následkem toho vypuknou boje mezi Indií a Pákistánem, které budou rozdmýchány jinými státy (USA, ale také Afganistan). Tyto boje se mohou v r. 2011 dále rozšířit a na delší dobu trvale ohrozit mír v této oblasti. Mezi Amerikou a evropskými zeměmi na jedné straně a Ruskem a Čínou na straně druhé dojde k napětí, které bude mít základ v těchto bojích. Západ je ve svých postupech nejednotný. Mnohé snahy k uklidnění oblasti ztroskotají.

V r. 2010 a 2011 bude ale především střední a západní Evropa trpět mohutným přistěhovalectvím, jehož příčina spočívá v rozšíření společenství zemí Evropy a odpadnutí národních hranic. Skutečným důvodem k tomu jsou hospodářské problémy v chudších zemích unie a války v jiných oblastech světa, především v Africe a v Asii. Evropské sociální systémy budou integrací milionů uprchlíků přetíženy, takže infrastruktury Evropy dosáhnou do r. 2012 hranice zatížení. To se týká nejen Německa, ale také sousedních středoevropských zemí. Pouze v severní Evropě budou účinky přistěhovalectví menší. Také v r. 2010 dojde ve velkých městech těchto států k mohutným nepokojům vyvolávaným lidmi, kteří se budou cítit zrazeni společností.

V Evropě budou těmito vnitřními nepokoji zasaženy zejména Skandinávie, Itálie, Španělsko, Řecko a Francie, kde k nim bude docházet zejména ve velkých městech. V městech východní Evropy dojde v zimních měsících r. 2010 rovněž k nepokojům, pocházejícím především z nedostatku energie a pohonných směsí. Ale také v Německu se od léta 2010 z Porýní a Porúří rozšíří mohutné nepokoje především do Berlína, Mnichova, Frankfurtu n. M, Hamburku.

Tento vývoj povede k tomu, že mocní prosadí dalšími zákony ještě větší omezení svobod jednotlivých lidí. Už od časného léta r. 2008 je technicky možná úplná kontrola každého jednání nějaké osoby. Vládci budou zdůrazňovat, že zákony o kontrole j sou vydány v zájmu lidu k jeho ochraně. Budou říkat, že kontrola směřuje pouze proti nepřátelům země, kteří ohrožují lidi násilím. Ve skutečnosti ale tyto zákony a úsilí o úplnou kontrolu lidí slouží pouze k tomu, aby se předešlo nepokojům a revoltám v době hospodářského úpadku. Od 11. měsíce roku 2010 budou mít všichni lidé v Německu nové identifikační dokumenty, které umožní jejich trvalé sledování.

Vládce USA bude oficielně oslavován jako posel míru, avšak ve skutečnosti je i on vykonavatelem rozhodnutí skutečně mocných tohoto světa. Jeho činy nebudou lepší než u předchozího vládce. Především při svém nástupu k moci slíbil mnohé, co nemůže a také nechce dodržet. Válku v Arábii (Irák a Afganistan – pozn. Th. Ritter), kterou započal jeho předchůdce, proti svému ujišťování neukončí. Tyto boje budou trvat ještě mnoho let. Není to však válka kvůli svobodě a spravedlnosti, ale kvůli surovinám a rozšíření území, vlivu USA v části světa, kde se nachází Afganistan a Irák. Avšak USA nemohou tuto válku vyhrát. Už desetiletí předtím zažily v jiné zemi podobnou zničující porážku, před jakou stojí v Afganistanu a v Iráku. Přesto však své spojence do tohoto boje zatáhnou. Také Německo pošle v r. 2010 více vojáků do Arábie. Mnoho z nich tam v nastávajícím roce zemře nesmyslnou smrtí.

Mocní v pozadí vládců západního světa rovněž už v r. 2005 plánovali dobytí sousední země Íránu, odstrašila je však možnost zbraní, které by Írán mohl nasadit. Tyto zbraně jsou svým smrtícím účinkem rovné těm, které mohou nasadit Američané. Proto zřídily USA nejdříve ve většině zemí sousedících s Íránem základny, aby mohly tuto zemi ze všech stran ohrozit. V 6. měsíci r. 2005 západního počítání času přišel potom v Íránu překvapivě k moci člověk, který je Američanům trnem v oku. Tento muž je však chytrým politikem, který zabránil americkému útoku na Írán v r. 2005. Vládce USA odsunul napadení na následující rok. Avšak americká vojska ustoupila konfrontaci s vojsky Íránu. Ani v r. 2010 nedojde k žádnému přímému útoku na Írán. Mocní své plány změnili vzhledem k silné íránské armádě a podpoře, kterou Íránský vládce požívá u lidu. V letech 2008 a 2009 chtěli proti němu utvořit alianci ve vlastní zemi. Íránský vládce měl být tímto způsobem zbaven moci. Namísto něho se měli dostat k moci ti, kteří byli ochotni prodat svou zem zájmům mocných. Intriky ke zbavení moci íránského vládce se vyskytly v r. 2009. Neměly žádný následek. V r. 2010 se mocní pokusí izolovat Írán v oblasti výzkumu a výroby energie. Budou tvrdit, že Persie využívá svá zařízení k výrobě zbraní.

Vládce Ameriky se rovněž pokusí svou moc v Asii dále rozšířit a postavit proti sobě Čínu, Rusko a Indii. Už v r. 2008 se jeden z jeho vazalů pokusil o útok na Rusko, přitom ale utrpěl porážku. Jelikož se v r. 2010 situace mezi Indií a Pákistánem přiostří, pokusí se USA jako podporovatel Pákistánu využít situaci tohoto regionu ve svůj prospěch. Z toho se vyvine další konflikt v Asii.

Během r. 2009 se objevily po celém světě, především však v jižní Evropě a v USA nové, dosud neznámé nemoci. Z toho vniklo podezření na epidemii zahrnující celý svět, pandemie „prasečí chřipky“. Toto podezření však bylo přehnané a výrobci očkovacích látek ho z čistě hospodářských zájmů rozdmýchali.  Proto budou také lidé v následujících létech věnovat méně pozornosti novým nemocem. Proto v r. 2010 postihnou zvířata a lidi nové nemoci, které mají svůj původ v Asii a Africe. Příčinou těchto nemocí jsou změny klimatu na celém světě. Ve 14. A 15. století podle západního počítání zažila Evropa dobu velké zimy, která byla postupně vystřídána teplejším klimatem. To je vlastní důvod stupání teplot. V Evropě a v severní Americe se také od r. 2008 v zesílené míře vyskytují dosud neznámé povětrnostní jevy jako větrné smrště a přívalové deště. Tyto jevy jsou výsledkem experimentů s klimatem, prováděných některými národy, mezi nimi USA (jsou zde míněny HAARP nebo také Chemtrails? – pozn. Th. Ritter).

V r. 2010 se také stane známou nemoc pocházející z východní Asie a označená jako „smějící se smrt“. Postižení trpí nevysvětlitelným kolísáním nálady sahajícím od bezdůvodného veselí a záchvatů smíchu až k hluboké depresi. Deset až dvanáct měsíců po výskytu prvních symptomů se poplete rozum nemocných. Zemřou v duševním zmatení. Tato nemoc je známá už po několik desetiletí, avšak až dosud se vyskytla u jednoho domorodého kmene v Papui na Nové Guineji.

V Německu může dojít v létě r. 2010 v době, kdy si mnoho lidí bere dovolenou, k atentátům. Tyto atentáty se budou týkat vimanů (letadla – pozn. Th. Ritter). Budou napadeny nebeskými střelami (raketovými střelami – pozn. Th. Ritter). Dojde k tomu ve třetím týdnu sedmého měsíce a v druhém týdnu osmého měsíce ve dvou velkých německých městech.  K jednomu v hlavním městě země a k druhému ve městě, které považováno za hlavní město výměny peněz (Berlin a Frankfurt a. M. – pozn. Th. Ritter). Při atentátech dojde k těžkým ztrátám s velkým počtem mrtvých a zraněných.

Toto časové okno existuje pro atentáty v Německu v r. 2010. Zbývá doufat, že se tato předpověď nesplní.

Přece však je třeba zaznamenat v r. 2010 pozitivní vývoj.

Lidé budou stále více poznávat, že všechno, co nelze odstranit, tedy přivést k obratu se nerozvine nebo dokonce zničí. To znamená, že také každá dnešní státní forma, každá náboženská společnost nebo společenství víry se svým domnělým požadavkem na výhradní zastoupení je překonané. Všechno platí pouze podle vlastního uvážení, se všemi přednostmi a nedostatky. Existuje tolik cest k Bohu kolik je lidí. Na této cestě je požadováno bratrství se všemi. Vědomé rozhodnutí jedince pro jeho vlastní vývoj nabývá dále na významu. Lidé budou duchovní cestu nejen hledat, ale také ve svém životě uskutečňovat. Z toho vzniknou vztahy mezi hledajícími, nové sítě, které poslouží k přípravě duchovně uspořádané společnosti. Tyto osobní vztahy se stanou mnoha lidem v době obratu velkou osobní potřebou v každodenním životě. Proces obnovy započatý v uplynulém roce nabude v r. 2010 na dynamičnosti.

Chronika Akáša, která ve své povaze poskytuje jako světová paměť vlastní základ pro každý výklad budoucnosti, nemá výhradně popisný charakter. Rovná se spíše jakémusi druhu virtuální zásobárny, která trvale zaznamenává věci a události, které se inicializují nebo mění. Proto kronika Akáša nepředepisuje nevyhnutelný průběh událostí. Spíše je tomu tak, že každý člověk je prostřednictvím síly svého myšlení schopen podílet se aktivně na tomto procesu. Svými emocemi, myšlenkami, slovy a činy ustanovujeme příčiny, jejichž důsledky později zažíváme. Hindové to nazývají karma. Význam budoucnosti je v tomto smyslu rovněž jako kronika Akáša pouze pomocným prostředkem k vysvětlení příčin, které leží v minulosti a projeví se v současnosti nebo snad teprve v budoucnosti. Poznání vlastní budoucnosti prostřednictvím védského horoskopu nebo čtení palmového listu, znamená také současně možnost tuto budoucnost ovlivnit. To platí v každém ohledu. Strach, panika nebo setrvávání na tradicích vzhledem k hrozícím změnám jsou podle toho falešné signály. Doba obratu, ve které žijeme, nemá v sobě podle výpovědí tvůrců knihovny palmových listů nic děsivého. Je to naopak velká šance k dalšímu vývoji každého individua stejně jako veškerého lidstva. Takovou šanci dostaneme pouze jednou za mnoho tisíc let. Využijme ji!

Drážďany, prosinec 2009.

Thomas Ritter.

http://www.thomas-ritter-reisen.de/

přeložil J. Kult


Ladislav Zelinka, J. Kult
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
kokos   |   ip:78.99.106   |   2010-03-06  (14:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to je vtip ze stare listy?.to oni vedeli pred 200 alebo kolko roky ze budu dochodci ?.obchodne domy.a ze bude nezamestnanost?.haha.ved vtedy take slovo ani nepoznali.a oni vedeli ze bude nejaka europa pred davnymi rokmi.a ze banky budu krachovat.si tu robi nekdo z lusi blazna aby prdal knihu.smutne.


DavidB   |   ip:213.81.13   |   2010-03-06  (14:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ta to jaka sranda...ono je to s tym predpovedanim tak ako u ostatnych ... napisali nejake verse, bajky, rozpravky a kazdy co to cita si to vylozi po svojom tak aby to davalo zmysel...tak ako u nostradama...to co pisal keby cital obycajny clovek ta ani nepochopi ale vzdelani cita a si pozrie a toto sa podoba na druhu svetovu vojnu a toto na atomovu bombu ale pritom to nemusi byt to... ta s tymi palmovymi listami asi tiez tak..lebo pochybujem zeby tam pred neviem kolkymi rokmi ked slovna zasoba bola ina ako dnes pouzivali pojmy ake su uvadzane v preklade....a v poslednej dobe uz bolo tych predpovedi viac nez dost a uz to neje ani smiesne ale zacina to byt trapne...nechajme sa vsetci prekvapit co nam nasledujuce roky prinesu...


ggg   |   ip:217.73.18   |   2010-03-06  (15:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zaujimalo by ma ako sa interpretuju take detaily z tisice rokov starych palmovych listov...


LZ   |   ip:90.179.15   |   2010-03-06  (16:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ta proroctví skutečně pocházejí ze starobylých knihoven palmových listů.Jsou psána v sanskrtu a z něj byly přeloženy do němčiny. opisné indické termíny byly převedeny do moderního jazyka. např slovo vimana bylo přeloženo jako letadlo, protože tím slovem indové označují létající stroj. USA jsoutřeba popisovány jako mocná země za oceánem, nebo tak nějak. Detajlně je to popsáno ve zmíněné knížce.


fero   |   ip:217.145.1   |   2010-03-06  (17:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Choré strašne choré!!!!!!!!.Lepší by bol názov článku "Moje proroctva". Preto že sa tu nemajú používať vulgarizmy a má sa dodržiavať kultúra diskusie viac k tomu článku memam čo dodať.


dana   |   ip:80.242.33   |   2010-03-06  (18:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  predpoved je len jedna s alternatív nekonečných možností.
Tie možnosti tvorí tvorčie ludské bytosti.
Nutne s toho vychádza, že každá alternatíva predpovede je pravdivá a hlboko realna. Samozrejme, ak si množina bytostí si nestvorí inú realitu. Preto sa posmievať nejakej predpovedi /ktorá je hlboko realna/ smiešne a naivné, lebo sa môže naplniť.
Akáši je len otvorená alternatíva, s množstvom možností a variácií.


dana   |   ip:80.242.33   |   2010-03-06  (18:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  predpoved je len jedna s alternatív nekonečných možností.
Tie možnosti tvorí tvorčie ludské bytosti.
Nutne s toho vychádza, že každá alternatíva predpovede je pravdivá a hlboko realna. Samozrejme, ak si množina bytostí si nestvorí inú realitu. Preto sa posmievať nejakej predpovedi /ktorá je hlboko realna/ smiešne a naivné, lebo sa môže naplniť.
Akáši je len otvorená alternatíva, s množstvom možností a variácií.


gengar   |   ip:87.197.11   |   2010-03-06  (20:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všetci sme tu len na chvíľu, ale to čo som si teraz prečítal, tak na to nemám slov.


Peter   |   ip:85.135.16   |   2010-03-07  (00:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nemusi sa to stat jak sa to popisuje tu v tom clanku , ale musite priznat ze nas svet ide dole vodou a to riadne richlo a ze nasim , takzvanim bohom sa neda verit a mediam us vobec nie . Jedine tu na internete sa docita clovek aj inich veci


Majo   |   ip:78.141.95   |   2010-03-07  (07:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hm... proroctva su vysoko vseobecne vypovede, ved nepokoje a vojny tu boli vzdy, su a aj budu..povedat ze nejaka vojna bude alebo nepokoj bude, na to netreba byt ani jasnovidec... dalej, ludia boli od hier ako sposobu uniku z reality zavisli odjakziva.. a mocni odjakziva sirili rozne dezinformacie aby odvratili pozornost ludu od reality..internet a TV su len nove media.. teda suhlasim s davidom b, ze ci sa proroctvo svojim popisom triafa do sučasnosti zalezi od interpretacie. To co toto jasnovidectvo popisuje je sice pravdepodobne, nechajme sa vsak prekvapit, možno to bude úplne inak. Ja, keby som chcel ohromit svojim jasnovidectvom, a chcel by som predpovedat vojnu alebo nepokoje, by som pre slovensko predpovedal etnicke nepokoje medzi bielymi a cigánmi v horizonte takých 5 až 12 rokov...


klifton   |   ip:78.99.119   |   2010-03-07  (08:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nečítal som celý tento príspevok, lebo hneď na začiatku ma odradili tie predpovede pre celé spoločenstvá.

čo som ja čítal o tejto knižnici (a to z viacerých zdrojov aj keď ich žiaľ neviem uviesť, jeden je myslím souček) tak predpovede sa týkajú len konkrétnych osôb a to iba tých ktoré túto knižnicu navštívia (v podstate dvojitá predpoveď: jedna vlastne predpovedá, že konkrétna osoba tú knižnicu navštívi a potom je už dopredu napísaný jej osud, teda, nepotrebujú miliardy predpovedí) a tí sa tam dozvedia svoje skutky a osudy minulé aj budúce.

Preto považujem článok za fake.


LZ   |   ip:90.179.15   |   2010-03-07  (09:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  není to fake, ale je pravda, že vlastností proroctví je, že se nemusí vyplnit, je to spíš pro orientaci, kam míříme. Nemusí se to vyplnit-pokud máte schopnost výrazně změnit běh dějin, tak můžete změnit budoucnost jiným směrem, ano. Tak do toho...


klifton   |   ip:78.99.119   |   2010-03-07  (10:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LZ:
(známy príklad Lawrence z arábie )
osud nemožno zmeniť :o))), pretože potom by tie predpovede boli nanič .o)


viman   |   ip:95.105.21   |   2010-03-07  (22:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Táto predpoveď sa dá priebežne kontrolovať a žiaľ zatiaľ od roku 2001 vychádza.Odporúčam prečítať celú knihu Thomasa Rittera, alebo aspoň jeho predpovede od roku 2001
na webe.


mEIlosh   |   ip:77.234.22   |   2010-03-07  (22:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak toto je ``riadne proroctvo,, takych viem aj ja milion napisat :D


Steve   |   ip:78.99.36.   |   2010-03-08  (09:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tu nejde o proroctvo ale o ovplyvňovanie nášho vedomia. Ako vždy.


interbulo   |   ip:88.212.36   |   2010-03-08  (09:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A čo tak prorok Rak? Nič Vám to nehovorí! A Slovensko sa zviditeľní..a bude nám Hey, hey zlato....


ANONYM   |   ip:95.102.41   |   2010-03-10  (18:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Suhlasim s viman...kontrolujem tu knihu od 2005 a zatial vychadzaju


Mon   |   ip:77.234.22   |   2010-03-14  (22:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM... a kedy si začal kontrolovať? teraz? alebo pred rokom 2005? Lebo spätne je každý múdry a napíše proroctvo v pohode od roku 1. Skôr treba sledovať proroctvo do budúcnosti.... či všetko čo tam je skutočne aj tak bude. Čo bolo.... bolo.


velk1   |   ip:77.234.23   |   2010-03-18  (13:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hmmm zaujímavo nezaujímavé, osobne sa rokom 2010 nechám prekvapiť SÁM :Ddiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


päť + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Torontské protokoly (podľa novinára, ktorý ich uverejnil) dokazujú že plán vytvorenia Nového Svetového Poriadku (ďalej NWO) sa zosnoval už pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu, že pojem New World Oorder „legalizoval” 11.9.1990 vo svojom prejave prezident USA Busch starší. Úzka skupina ľudí, ktorá sa usiluje o vytvorenie NWO svoje „ako na to?“ zaktualizovala už pred najmenej 45 rokmi, čím vytvorili scenár na najbližšie roky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Rockefellerova globální chapadla odhalena v roce 1959 Sovětským svazem

Rockefellerovo globální ropné a bankovní impérium bylo předmětem mnoha kritických komentářů na internetu. Nicméně chapadla Rockefellerovy chobotnice sahající do všech aspektů amerického bankovnictví, aparátu ropného průmyslu (prostřednictvím kontroly Standard Oil), armády, vzdělávání a zahraniční politiky byla odhalena v monografii připravené Sovětským svazem v r. 1959. Anglický překlad sovětského článku připravený sekcí zahraničních dokumentů Ústřední zpravodajské služby, s datem 16. prosinec 1959, byl odhalen v archivu CIA. Tento dokument nese název „O těch, kteří jsou proti míru“.


Ako nás odrbávajú - držte si klobúky a sadnite si.

Tajný osud Ameriky (1. časť)

Desať najväčších lží o zdravotnej starostlivosti

Žaloba na Slovenskú repubiku a mesto Malacky

Tajný osud Ameriky (2. časť)

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.4848 s