20. August 2019
    
Rodové osady - komunity 3. tisícročia. - Dolezite.sk

Rodové osady - komunity 3. tisícročia.


  2013-02-21  (09:13)  |  Zo sveta
  57% hlasovalo = 4  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Rodové osady - komunity 3. tisícročia.

Špecifickým a úplne novým druhom komunít sú rodové osady v Rusku. Myšlienka rodových osád pochádza z kníh ruského spisovateľa Vladimíra Megreho o sibírskej pustovníčke Anastázii. Knihy sa stali v Rusku bestselerom. Na základe vzájomných dialógov sibírska pustovníčka Anastázia navrhla model rodovej usadlosti a rodovej osady, ako koncept alternatívneho spôsobu života. Model rodovej osady sa pretavil do podoby celonárodného projektu „Rodná zem", ktorý hovorí o tom, že každý občan Ruska má právo získať aspoň 1 hektár pôdy do súkromného vlastníctva, na ktorom by mohol spolu s rodinou hospodáriť ekologickým spôsobom podľa vlastných predstáv a v súlade s rytmami Matky Zeme a Univerza. Na tomto jednohektárovom pozemku je treba založiť systémom permakultúry rôzne ekosystémy - les (ten má zaberať 1/4 až 1/2 pozemku), jazierko, lúku, ovocný sad a záhradu. Pri správnom rozmiestnení výsadby na pozemku už za niekoľko rokov nebude treba hnojiť pôdu a rodové sídlo bude poskytovať dostatok zeleniny, ovocia, liečivých bylín, húb a iných plodov (cieľom je vysadiť okolo 300 druhov trvalých rastlín - ovocných stromov, plodonosných kríkov, trvaliek, atď.). Pozemok má byť ohradený živým plotom z rôznych stromov a kríkov, ktoré môžu po istom čase poskytovať nielen drevo na kúrenie (výsadba rýchlorastúcich drevín), ale zabezpečovať aj obživu a úkryt pre vtáctvo a iné tvory. Na pozemku je tiež potrebné zasadiť rodový strom, ktorý bude pamiatkou pre potomkov, a vybudovať tam domček, najlepšie z prírodných a recyklovateľných materiálov. 

Spojením okolo 90-tich jednohektárových pozemkov a pridaním ďalších cca 60 ha spoločných priestorov (infraštruktúra a spoločná verejná časť - napr. cesty, obchod, športové ihriská, kultúrny dom, spoločná záhrada a ovocný sad s pôvodnými kultúrami ovocia, atď.) môže vzniknúť sebestačná 150 ha rodová osada. Rodová osada okrem toho, že by zabezpečovala obživu a realizáciu vlastného tvorivého potenciálu každého jej obyvateľa, by bola otvorenou komunitou a vzorom ekologického a duchovného spôsobu života. Pozemky,  ako aj produkty vyprodukované v Rodovej osade by neboli zdaňované. Rodové osady by súčasne boli vedecko-intelektuálnymi centrami krajiny, vytvárali by sa tam alternatívne školy a vedecké centrá. Vytváranie rodových osád by súčasne riešilo problém nezamestnanosti, kriminality a podporilo rast populácie Ruska. Rodová osada by mala formu družstva, ktoré by združovalo všetky rodové pozemky, pozemok by sa nemohol predávať, iba dediť. V prípade, že by neboli dediči, tak by zostal rodovej osade. Hospodáriť na ňom by mohol každý podľa dopredu známych pravidiel odsúhlasených celou komunitou, čiže v súlade s celkovým modelom (a stanovami) rodovej osady. Veľa činností by prebiehalo v rámci vzájomnej spolupráce, osada by bola riadená na základe priamej demokracie. V rámci prebiehajúcej hospodárskej krízy a hľadania východísk z nej, sa práve tento model pre veľkú časť ruskej verejnosti stáva príťažlivou alternatívou. Už v súčasnosti (2010) existuje v Rusku (a v Bielorusku a na Ukrajine) viac ako dvesto rodových osád v rôznom stupni realizácie.

Často sa hovorí o tom, že Rusko potrebuje národnú ideu. Ideu, ktorá by dokázala nadchnúť a zjednotiť ľudí, ideu, ktorá by smerovala k vytváraniu svetlej budúcnosti, a bola by zmysluplná a realizovateľná v súčasných pomeroch. Táto idea by mala byť alternatívou ku komunizmu a kapitalizmu, a svojím spôsobom by ich mala prekračovať. Takouto národnou ideou sa pre mnoho Rusov stala práve myšlienka rodových osád. Má aj  silnú podporu vlády a priamo V. Putina a D. Medvedeva.  Projekt „Rodná zem" bol zaradený do zoznamu celonárodných vládnych projektov. Táto idea  je presne prispôsobená na ruské podmienky, vychádza z existujúcich reálnych možností, ktoré sú odrazom historických skutočností.

V Rusku od doby kolektivizácie až doteraz skoro vôbec neexistovalo vlastníctvo súkromnej pôdy (okrem v 70-tych rokoch prideľovaných malorozmerných záhrad), všetko bolo štátne (pseudo-družstevné). Krátko po boľševickom prevrate v roku 1917, bola najprv úplne zničená šľachta, cirkev a statkári, ktorým bola pôda zobratá. V 20-tych a 30-tych rokoch nasledovala krutá kolektivizácia, ktorá rozbila celú štruktúru vidieckeho života a spretrhala vzťahy ľudí k pôde. Následkom boli umelé hladomory a vzbury roľníkov, ktoré boli kruto potlačené. Takto boli zničené celé stovky dedín a statkov, vidiecky život ustal. Každý, kto mohol, odišiel do mesta. Dediny sa zmenili na osady s rozpadávajúcimi sa domami a starými ľuďmi pracujúcimi v nevýkonných kolchozoch, ktoré kapacitne stačili obhospodarovať iba malú časť z bývalých pozemkov, aj to nekvalitne. Ostatná pôda ležala ladom, kolchozy sa rozkrádali, ľudia pili, výsledky hospodárenia sa falšovali a Rusko muselo napríklad celé desaťročia dovážať obilie zo Západu. K tomu ešte treba pripočítať druhú svetovú vojnu a nepriaznivý demografický vývoj. V Rusku tak zostali obrovské plochy prázdnej nevyužitej kvalitnej pôdy, oficiálne patriacej štátu.

Po páde komunizmu v Rusku neprebehol proces reštitúcie, keďže pôdu nebolo komu fyzicky vracať. Kompletne celá šľachta, statkári, ale aj bežný stredný roľnícky stav bol vyvraždený, zanikol tak dokonale, že ani dokumenty spred revolúcie dokazujúce bývalé vlastnícke vzťahy neexistujú. Do úvahy treba brať aj rozľahlosť územia Ruska, pomerne rovinatý charakter a malá hustota obyvateľstva. To všetko bolo vzaté do úvahy a presne vymodelované tak, aby projekt rodových statkov bol pre Rusko tým najoptimálnejším projektom, ktorý sa dá teraz realizovať. Nebude kapacitný problém, keď do sto rokov sa 80% Rusov rozhodne žiť v takýchto rodových statkoch. Projekt „rodovej usadlosti" sa môže v Rusku stať (a zrejme sa aj stáva) celonárodným masovým programom, akousi duchovno-kultúrnou revitalizáciou, obdobou Marshallovho plánu pre východnú Európu, ktorý sa môže stať aj politickým programom nejakej ľudovej strany. Jeho realizácia môže na nepoznanie zmeniť v priebehu 50 rokov celú ruskú spoločnosť. Tomuto procesu nahráva aj ústretová ekonomická politika vlády. Súkromní vlastníci pôdy platia iba jednu, pomerne nízku pozemkovú daň, rodové osady by neboli zdaňované vôbec. Dôležitá je aj veľkosť vnútorného trhu, otázka cien produkcie a celej poľnohospodárskej politiky, ktorá je odlišná od politiky EÚ. Súkromné poľnohospodárstvo v Rusku nemusí byť dotované a ceny nie sú tak deformované. Dôležitým psychologickým faktorom je aj veľká nezamestnanosť a dlhoročná absencia bežných ľudí vlastniť niečo svoje, čo je predpokladom pre to, že projekt rodových osád im môže poskytnúť pozitívne využitie ich dlho potlačovanej energie tvorivosti a ponúknuť im naplnenie zmyslu života.   

Oproti predchádzajúcemu inštinktívnemu vzťahu k pôde, ktorý bol u ruského národa až do boľševickej revolúcie veľmi silný, nový vzťah by mal prebiehať na vyššej vedomej individuálnej úrovni. Ide o zapojenie individualistického princípu, ktorý je adekvátny dnešnému stupňu vývoja duše vedomej, do seberovného sociálneho bratstva, presne v duchu sociálnej trojčlennosti. Obraz vlastného veľkého statku, je obrazom ľudského individuálneho Ja, ktoré centrálne riadi a pôsobí organizujúco na nižšie duševné a fyzické zložky človeka. Ak je toto Ja silné a správne funguje v súlade s vyššími princípmi, tak pôsobí harmonicky a uzdravujúco na celého človeka. No aby takéto Ja neupadlo do určitého elitárstva a do pýchy, je dobré, ak začne vytvárať adekvátne svojmu rozvoju aj primerané sociálne väzby. Ak sa dá dokopy viacej takýchto Ja v rovnocennom vzťahu a so spoločným cieľom, tak sa vytvára skutočné sociálne bratstvo. Vo vytvorení rodových osád ide o spojenie viacerých samostatných usadlostí, ktoré sú obrazom individuálneho duchovného Ja v synergickom spojení. Každá rodina zvlášť môže byť bohatá a zdravo žijúca vo vlastnom raji, ale spolupráca viacerých takýchto rodín prinesie ešte väčšie bohatstvo a zdravie celej osade
a celej spoločnosti. Prostredníctvom takto fungujúcich osád sa môže vytvoriť nádherný, ekologicky čistý a vitálnymi silami plný, fyzický priestor, priestor lásky, v ktorej budú žiť duševne a telesne veľmi zdraví ľudia.

Rodové osady sú nový druh komunity, je to slovanská odpoveď západným snahám o alternatívny spôsob života. Rozdiel je v tom, že Rusko dáva pojmu permakultúra, čiže spôsobu kvalitného trvalo udržateľného života, nový spirituálny základ, a to je dôležité. Idea rodového pozemku je komplexná idea. Rodové osady môžu nadviazať na občinový princíp starého Ruska v novej vyššej podobe. Rodové osady by sa mohli stať hlavným dodávateľom ekologicky čistej poľnohospodárskej produkcie do celej Európy. Zároveň by boli vedeckou a kultúrnou  bázou, odkiaľ by prúdili nové inšpirácie pre celé ľudstvo.

 

 kapitola je z knihy  David Sulík : Zodpovedná spoločnosť- Alternatívna ekonomika, priama demokracia a komunity ako cesta k spravodlivejšej spoločnosti 

www.ekoobchod.sk/zodpovedna-spolocnost-david-sulik.html

 


David Sulík
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2013-02-21  (10:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no totok som teda nevedel že by to aj realne fungovalo. Je to rozhodne cesta z tohto marazmu. Tí rusi fakt majú niečo do seba. otázne už len je, aká je reálna podpora týchto projektov u obyvateľstva celkovo. Držím tomuto projektu palce. Snáď ešte slovania nepovedali svoje posledné slovo ...

veľmi dobre


POPI . fopepuli28   |   ip:212.55.24   |   2013-02-21  (11:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dobra sprava toto.
slniecko este stale vychadza na vychode.
zeby sa sloveni zacali prebudzat?
mozno ze co nevidiet zacnu mat znova vahu aj slova nasj hymny a basne mor ho.


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.173   |   2013-02-21  (12:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čítal som niekde na ruských stránkach že dávajú na obhospodárovanie od 1 do 4 há pôdy!


hr . qocywibi08   |   ip:85.237.22   |   2013-02-21  (12:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nádhera a krása.


Pandemonium . kamysiqu56   |   ip:188.123.1   |   2013-02-21  (12:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto môže existovať len v určitých častiach sveta, ďaleko od civilizácie. (za Uralom, v stepi, na prérii...) Má to však jedno veľmi vážne úskalie. Akonáhle sa tam rozmohne akékoľvek náboženstvo, zdecimuje to celý projekt ako mor. Celá rodová komunita skĺzne do zaostalej sekty. Pozor na to...! :-DDD


Preator . tixyvote58   |   ip:185.9.114   |   2013-02-21  (14:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slovania su spasa Zeme ...
taky svet by mal byt, spojenie s prirodou a slobodny clovek


bogy . covowejo77   |   ip:188.167.1   |   2013-02-21  (14:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pred dvomi rokmi som niekde cital ze v Rusku idu prijat taky zakon ze kazdy kto sa rozhodne zit na vidieku dostane podu zadarmo do vlastnictva. Boli tam aj nejake podmienky ohladom minimalneho poctu deti a podobne. Ci ten zakon prijali, to neviem.

Ale viem ze maju prijaty zakon na podporu porodnosti. Je tam prispevok pri narodeni dietata cca 9000 dolarov. Su tam tiez podmienky ako moze rodic minut tie peniaze. Na vychovu dietata, na vzdelanie dietata, nieco na zveladenie domacnosti, bytu.


ss . qivomoke82   |   ip:91.127.12   |   2013-02-21  (15:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to nemôže fungovať!
nemali by z čoho platiť zdravotné poistenie, odvoz odpadu ani dane a pôdu by im zabavil exekútor. a eu vyžaduje povinne osady napojiť na kanalizáciu a čističky. taktež ako by stavali napríklad diaľnice, jedna komunita áno, susedná nie ...
a kde by bývali, predsa na dom potrebujú stavebné povolenie, to nie je krásnohorské podhradie.
a kto zaručí každej komunite, že jej pôda jej skutočne patrí keď nebude geodézie. čo keď na ich polia príde investor zo zahraničia a bude budovať priemyselný park.
anástázia bude mať holú p.. a investor za sebou žoldákov.
utópia!jan . pukikyri5   |   ip:78.99.173   |   2013-02-21  (16:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Ak sa dole uvedený odkaz v Rassí presadí, tak chazarsko-sionistický-žido-kresťanský neoliberálno-fašistický parazitujúci systém už nebude mať dlhé trvanie! A bude dosť peňazí aj na rozvoj Ruska!http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1701-jevgenij-fedorov-proc-rusko-musi-odstoupit-od-dolaru

Slovania všetkých štátov spojme sa! Nech žije védické poznanie, dŕžava, kon a zdravomyslie! Zatraťme všetko občianské a rozvíjajme národné!


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-02-21  (17:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Navrhujem exaktné pomenovanie: Utopistický projekt modelu rodového socializmu s národnou tvárou. Tým by bolo vyjadrené všetko. I konečný výsledok... :-DDD


zero . vaxipyke63   |   ip:85.71.37.   |   2013-02-21  (19:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ss

Výborně jste mne pobavil! Odvoz odpadu, stavební povolení, geodézie aj.zbytečnosti ... haha, skvělé!


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-02-21  (20:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no v rusku objavili teplu vodu, na mnohych miestach po svete take veci funguju ale v rusku musia napravat skody sposobene komancami a ich kolektivizaciou kedy sa im podarilo spretrhat puta medzi ludmi a ich podov


zero . vaxipyke63   |   ip:85.71.37.   |   2013-02-21  (20:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všem kteří mají toto řešení za utopii.

1) Toto je jediný model který bude fungovat i při krizích většího rozsahu, jako může být ropná nebo finanční krize, anebo světová válka. K těmto stavům se nás ovšem loutkovodiči snaží dovést. V roce 1994 jsem jezdil na Ukrajinu. Viděl jsem hrůzné důsledky komunismu naimplantovaného německými a americkými manipulátory. Co mne ale zaujalo v pozitivním slova smyslu bylo to, že v každém větším městě se vyrábělo všechno co přilehlý region potřeboval. To že bylo čehokoli nedostatek byl samozřejmě důsledek komunismu. Kdo nebyl v nějaké ruské zemi neví o čem to je. U nás jsme zvyklí na menší vzdálenosti a tak se zboží stejné kvality nehospodárně vozí křížekrážem,mnohdy úplně zbytečně. Například nevím nač mi je v supermaketu Jihočeské mléko,když mám za humny mléko z Valašského Meziříčí. Toto ale při ruských vzdálenostech není možné,nehledě na rozmary počasí. Sněhové nebo písečné bouře dokážou odříznout velké regiony od přísunu zásobování čímkoli na několik měsíců. Sověti by určitě rádi vytvořili úzce specializované superfabriky které by zásobovaly celý Sovětský svaz,ale nezbylo jim nic jiného než učinit regiony soběstačnými.

Toto je to co si málokdo z nás uvědomuje,ale v případě výpadku dodávek ropy nebude mít půlka Evropy co dát do huby.

Pokud je to co se píše v článku pravda,tak je to jediné co může v ruských vzdálenostech opravdu fungovat.
zero . vaxipyke63   |   ip:85.71.37.   |   2013-02-21  (20:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2) V Česku je asi 5300000 ha do nadmořské výšky 500m. Nad 500 m to jsou pozemky na kterých se dá nadřít,ale těžko uživit. I když lesy ve vyšších polohách menší obživu také poskytují. Z toho ale vyplývá,že na naši zem je nás trochu moc. Na jednoho obyvatele vychází něco málo přes půl hektaru obdělávatelné půdy.zero . vaxipyke63   |   ip:85.71.37.   |   2013-02-21  (20:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  3) Bohužel pro nás. Protože až tento režim z výše uvedených důvodů padne, budem chodit krást jak nadnárodním zemědělským producentů,tak malým sedlákům plodiny přímo z jejich polí. Výsledkem bude že všichni budem mít kulové, a z toho stát neuvidí ani kačku daní.
Ruský systém se v době krize dá kdykoli zákonem změnit. V krizi není problém uzákonit odvody či desátky. A celý státní systém může fungovat dál.
V našem ne,protože to co se urodí se také rozkrade.
Když stát nebude schopen zajistit základní životní potřeby občanům,zhroutí se. Jsme na pokrají kolapsů evropských států, Rusové zdaleka ne.


harry . paholenu0   |   ip:95.103.13   |   2013-02-21  (21:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  David,tieto tvoje chimery,vznikaju urcite volakde v panelaku.

Co myslis,kto z mladych pojde do takejto osady dobrovolne?Myslis ze mladi su je.bn.u.t.i?Tvrdo robit,a zit skromne?Kde zijes?

Plan sa plni,dari sa im s.kur.v.i.t,ludske mysle,uz nas maju.A este k tomu zavalis ze

pozemok by sa nemohol predávať, iba dediť.

To ze by nasi priatelia ,ked si natlacia papieriky a navzajom si ich napoziciavaju,nemohli za ne skupit tieto pozemky?To akoze myslis,ze TOTO v dnesnom svete je priechodne?

Ale inak napisane pekne,s uvedenim do praxe odporucam planetu mars.


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.102.98   |   2013-02-21  (23:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na prvý pohľad pekné myšlienky ale - tých rodových osád - dedín tu máme kopec a všetci plačú že žijú v hladovej doline. Majú aj role či pozemky aj vśetkého a aj tak nedobre im je.

Tak neviem že ako to budú rusi v tých domčekoch tam kde líšky dávajú dobrú noc pestovať zemiačiky a popíjať domácu vodku.. Hotová idylka.


MeGusta . mybodite20   |   ip:95.102.9.   |   2013-02-21  (23:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zero: a riesenie je kde? mas nejake? ajked hovoris spravne no tieto veci uz (niektori) vieme. Preto by nebolo odveci kebyze dodas aj tu druhu cast ktora ku kazdej problematike ma byt zahrnuta: 1pomenovanie/uvedomenie 2analyza moznosti/riesenie


zero . vaxipyke63   |   ip:85.71.37.   |   2013-02-21  (23:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko

Jestli to nebude nízkými cenami zemědělských produktů, stlačenými dotacemi a konkurencí z úrodnějších a pracovně levnějších krajin. Za pokřivené ceny způsobené globalizací a dovozem si toho rolník opravdu moc nepořídí.

V odlehlých oblastech Ruska jim žádná konkurence ceny nezkazí,protože se tam málokdo dopraví,tak to bude asi o něčem jiném,nehledě k tomu že část obživy může poskytnout lov. Hlavně to bude ale o změně životního stylu ve smyslu ruského rčení. Není třeba spěchat,zítra je taky den!

Spotřebitelům domácích produktů už pomalu začíná docházet že levnější produkt nemusí být nutně lepší. Jako příklad uvedu levný čínský česnek,stále víc lidí u nás dává přednost českému. A takových produktů je víc.ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.18   |   2013-02-21  (23:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Anastázia" je výmysl, bohužel pro jiné varianty hospodaření je zrovna z těch nejvíc propagovaných, čímž může i ostatní znemožnit.


MeGusta . mybodite20   |   ip:95.102.9.   |   2013-02-21  (23:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko: povedal by som ze mas pravdu ale zober si to tak ze vzdy ide o ludi - kebyze tam posles sedlakov tak sa stazuju a opijaju ale teraz tu hovorime o ludoch ktori vedia co robia a chcu zit s prirodou a spolocne si pomahat. Preto si myslim ze to ma velku sancu a pojde to velmi dobrym prikladom uz len staci aby si to kazda krajina podla podmienok prisposobila

Vzdy je ina moznost inak by rovnica nedavala zmysel :-)


zero . vaxipyke63   |   ip:85.71.37.   |   2013-02-21  (23:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MeGusta

Nemám. Pro svoji rodinu jsem koupil 5 ha polí a lesa,komfortně jsem si vybavil dílnu díky které nepotřebuju řemeslníky. Umím vyrobit a opravit vše co se týká bydlení. Vykopal jsem studnu. Pěstuju si jen trochu zeleniny a ovoce,zatím mě situace nedonutila využívat pozemky naplno,tak je pronajímám družstvu. Víc jsem nestihl. Pozemky mám jen pro případ nouze. Třeba až vláda nekřesťansky zvedne DPH, nebo pro případ ztráty práce.zero . vaxipyke63   |   ip:85.71.37.   |   2013-02-21  (23:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MeGusta

Nemám. Pro svoji rodinu jsem koupil 5 ha polí a lesa,komfortně jsem si vybavil dílnu díky které nepotřebuju řemeslníky. Umím vyrobit a opravit vše co se týká bydlení. Vykopal jsem studnu. Pěstuju si jen trochu zeleniny a ovoce,zatím mě situace nedonutila využívat pozemky naplno,tak je pronajímám družstvu. Víc jsem nestihl. Pozemky mám jen pro případ nouze. Třeba až vláda zvedne DPH na nepřijatelnou úroveň, nebo pro případ ztráty práce.Elliminati . wenokemu1   |   ip:78.136.18   |   2013-02-22  (00:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Škoda, že už samotná města nejsou trochu "rozvolněnější" (např. na jedné straně třeba daleko vyšší mrakodrapy pro bydlení, ale hned u paty třeba poměrně rozlehlé soukromé zahrady plné ovocných stromů obyvatel s možností separovaného bydlení, atd. Nebo i mrakodrapy pěstební prosklené :))
Vůbec např. co má za smysl vysazovat "okrasnou neprodukční zeleň"? Zabírá masivní plochy. Každá zeleň je přece krásná. Jsou škodlivá nařízení, že se do města nedoporučuje na veřejná a jiná taková přístupná místa vysazovat produktivní zeleň! No má to hlavu a patu toto?!


zero . vaxipyke63   |   ip:85.71.37.   |   2013-02-22  (01:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Elliminati

Viděl jsem dokument o tom jak embargem zatížená Kuba měla potíže s produkcí potravin. Vláda proto povolila a doporučila všem aby se obdělávaly všechny dosud neprodukční plochy,tj.parky,zatravněné plochy o paneláků atp. Výsledkem bylo že nikdo netrpěl hladem a díky většímu podílu rostlinné stravy se snížila nemocnost na civilizační nemoci.

V našich parcích jsou často vysazeny dřeviny do jisté míry nejdlé či dokonce jedovaté jako tis,škumpa a mnoho jiných. Proč tam nejsou vysazeny třeba obyčejné třešně? Já mám na zahradě přes sto jedlých stromů a jen dva neužitečné, škumpu a jakousi japonskou okrasu,ani nevím jak se jmenuje,protože z ní není užitek. Trpím ji jen kvůli manželce. Plody ze zahrady lze jíst po celý rok,od prvního rybízu,přes letní plody až po pozdní jablka která ve sklepě vydrží do skorých. A samozřejmě ořechy,ty se dají jíst kdykoli,třeba za dva roky. Věnování nadbytečného úsilí pěstování neužitečných rostlin,navíc přivlečenýc z bůhvíjaké tramtárie působí hezky,ale nic z něj není. Akorát halda listí na podzim. Tomu se říká turecké hospodářství.


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-02-22  (02:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zero ale plody tisu su jedle, take sladke mazlave

inac na travniky mam svoj nazor ale za vola som ja lebo podla majority neviem, co je "pekne" :P


Elliminati . wenokemu1   |   ip:78.136.18   |   2013-02-22  (02:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Řešení, které může vše obrátit je tak prosté až hanba, že to někoho nenapadlo dřív a neprosadil ho do své blízkosti. Nesít trávu. Sít půdokryvné trvalky a nebo plochy využít jinak. Vybírat z rostlin, které nedorůstají více jak 15-20 cm, což je dost málo na to, aby takto založené prostranství nevyžadovalo téměř žádnou další údržbu - je tedy energeticky, pracovně, finančně i ekologicky vyspělé. Případné vyšší a nežádoucí rostliny odstranit i s kořeny dříve než se vysemení - říkám tomu negativní selekce. Nenarušovat půdní kryt rytím a podobně.

Ovšem to by pak neměly firmy s kterými uzavírají městské části kontrakty na „udržování“ veřejné zeleně – nutno podotknout na udržování takto chorobného stavu – profit. A kdo by těm chudákům dal jinou kontraproduktivní práci? „Ruka ruku myje“ - o to jde. V odosobněných podmínkách kvete nepřímá korupce, dohazování zakázek či jen vytváření domnělých předpokladů pro ně – jako je mem – někým vymyšlená a do populace šířená a utužovaná představa o tom „jak má vypadat správný trávník“ a jak se „správný člověk“ nemá zajímat o podmínky ve kterých je nucen žít a přenechat toto "odborníkům".

Někdy to pozorujte a dejte mi vědět, hlavně neotevírejte okno ani když je horko a dusno, pokusem o vyvětráním si jen vše pustíte dovnitř..."

Čítajte viac aj s diskuzí pod tím, která vystihuje jak to většina diskutérů brala na lehkou váhu: http://dolezite.sk/Znicte_mem_travniku_nez_on_znici_nas_18.htmlElliminati . wenokemu1   |   ip:78.136.18   |   2013-02-22  (03:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Oni tam schválně vysazují to o co se pak musejí starat"
-To aby "zakázky" jely a zároveň aby superhypermarkety neměly konkurenci.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:58.179.10   |   2013-02-22  (06:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DT7UIRTYWT


zero . vaxipyke63   |   ip:85.71.37.   |   2013-02-22  (07:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Yanath

Jsou,ale trochu neprakticky. Ale nebyl jsem si jistý,tak jsem se podíval na Wikipedii. Snad je to tam správně:
"Téměř všechny druhy tisu jsou prudce jedovaté. Jedovatá je celá rostlina, vyjma dužiny jedlého míšku, semena jsou jedovatá také. Obsahuje alkaloidy, např. taxan. Udávaná smrtelná dávka pro člověka je odvar z 50 g nebo 200 g čerstvého jehličí,[1] dříve se užíval také k vyvolání potratu. Semena s oblibou požírají a rozmnožují ptáci, nejčastěji drozdovití."


POPI . fopepuli28   |   ip:195.91.10   |   2013-02-22  (11:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zero
tie plody tisu su v pohode-robievala sa z nich vyborna marmelada.
ale ak ich papas surove-daj si pozor aby sa ti semiacko nez ho vyplujes ani len neoskrelo o zuby.


Bezejmeny . dupakyqe28   |   ip:90.178.25   |   2013-02-22  (13:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Co se tyce Tisu TAK JE JEDOVATY ! Akorat DUZNINA MISKU je JEDLA !

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tis


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-02-23  (10:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zero, bezejmenny, no pisete to tak, ze kuk na wiki, ctrl-c, ctrl-v, hlavne bezejmenny, co si nam tym ako chcel povedat?

ja som vravel plody, ihlicie snad zrat nebudeme, bobule sa mozu bez obav jest, semeno v plode je dost velke, da sa vyplut podobne ako ceresnova kostka a ked ho nahodou polknete tak nic, prejde cez vas neporusene...ibaze by ho nejaky magor rozhryzol


Sakirujesekera . wewusyre87   |   ip:92.52.36.   |   2013-02-23  (12:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tik - tak...


Bezejmeny . dupakyqe28   |   ip:90.178.25   |   2013-02-23  (13:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Yanath si normalni ? Myslis ze to vi kazdy tak jako ty ?? Chces snad aby se nekdo kvuli tvym recem otravil ???

Radeji tu hodim odkaz na Wiki at kazdy vi a muze si precist...


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-02-23  (14:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veru tak, najväčší otravní grafomani tu na týchto diskusiách interpretujú "svoje" vedomosti formou: kuk na wiki, copy - paste. Aké výstižné...! :-DDDD


zero . vaxipyke63   |   ip:85.71.37.   |   2013-02-23  (14:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Yanath

Zero je nula. Tím mám na mysli to,že si uvědomuju jaká nula z hlediska lidstva a vesmíru jsem. Je to o vědomém potlačení ega.

O něčem má docela slušné znalosti,ale o tisu jsem si matně pamatoval že jej jedovatý. Že má jedlou dužinu jsem nevěděl. Nevidím důvod proč bych se nemohl podívat na wikipedii. Jsem si vědomý toho že údaje z ní mohou být nekompletní,nebo dokonce zavádějící a lživé. A diskuze je tu mj. na to,abychom se dozvěděli nové informace. Děkuju za ně.


Bezejmeny . dupakyqe28   |   ip:90.178.25   |   2013-02-23  (14:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Yanath

Zero je nula. Tím mám na mysli to,že si uvědomuju jaká nula z hlediska lidstva a vesmíru jsem. Je to o vědomém potlačení ega.

O něčem má docela slušné znalosti,ale o tisu jsem si matně pamatoval že jej jedovatý. Že má jedlou dužinu jsem nevěděl. Nevidím důvod proč bych se nemohl podívat na wikipedii. Jsem si vědomý toho že údaje z ní mohou být nekompletní,nebo dokonce zavádějící a lživé. A diskuze je tu mj. na to,abychom se dozvěděli nové informace. Děkuju za ně."

:)

Jsi moudry Clovek :) zero :)


Vlastimilech . jafemelo8   |   ip:178.72.20   |   2013-02-23  (19:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Trávník ve městě: Pokud tam někdo nasadí půdokryv, který se nekosí, tak tam za dva roky bude bude půdokryv odpadků. Zvláště jestli v okolí bydlí Kikáni. Za války v německých městech pěstovali na veřejných prostranstvích krmivo pro dobytek, krmnou řepu především. Ale aut tolika nebylo a hlavně jezdili na jiný benzin.
Anastasia: Tu knihu jsem přečetl. Otázka.Kdepak pobývala ta děvčice-poustevnice během sibiřské zimy?
Rodový statek: Před počátkem kolektivisace bylo zjištěno, že rodina se čistě zemědělství může uživit jen tehdy, má-li k disposici alespoň 5 ha orné půdu, luk a pastvin. Pokud je plochy méně, musí mít i jiný, další zdroj obživy. Práce bez odpočinku je samozřejmým předpokladem.
Neznám správnou cestu, způsob... ale tyhle rodové statky jsou blábol, který nemůže delší dobu fungovat.


LogON . mowogesu02   |   ip:78.98.200   |   2013-02-24  (09:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak by ma zaujímalo ako by dopadol nájazd inej "komunity" na tú vašu, tak ako sa to deje prvým nadšencom.
:-)


harry . paholenu0   |   ip:95.103.13   |   2013-02-24  (12:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium,verim ze hovoris len za seba.Lebo jediny otravny mi tu pripadas len Ty./vsimni si ze som napisal Ty,to len preto,ze si v poslednej dobe dokazal zo seba vypotit aj viac ako jednu vetu/.

A neboj,buducnost ta nauci moresom.Chce to len cas.A vobec mi nevadi,ze ty to vidis inak.


Sakirujesekera . wewusyre87   |   ip:92.52.36.   |   2013-02-25  (11:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V rodovej osade každý muž, každý mládenec ovláda bojové umenie, tým, že si pestuje kondičku, zároveň ubráni úrodu svojej rodiny pred parazitmi...
ak sú útoky na produkty ich práce väčšie, spoja sa do akejsi domobrany...
harry . paholenu0   |   ip:178.40.10   |   2013-02-25  (12:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak z tejto debaty som uplne mimo.

Najprv predate vsetci podu po vasich rodicoch nasim priatelom o kozku kratsim.Oni sa na vasu podu strasne narobia,musia dnom a nocou hnat tlaciarensky lis.

Mladenec bude robit v rodovej osade,ktoru bude vlastnit kto_?

Alebo je to inak?


Sakirujesekera . wewusyre87   |   ip:92.52.36.   |   2013-02-25  (16:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja v tom celom vidím návrat k občine,dŕžave, ak viete čo to je(nehľadajte uspokojivé vysvetlenie vo wiki) vyzerá to tak, že ak chceme žiť lepšie než v súčasnosti, je to pre nás jedinečná alternatíva...aspoň že je spravodlivá, každý je pracovitý a má všetkého dostatok, nik na ňom neparazituje, dohoda je v komunikácii...nik nemá pána, a nik nie je pánom...pripomína mi to Sama Chalupku : mať pána je neprávosť, no väčšia byť pánom, Mor ho...takýto odkaz nám teda predvídavo zanechal náš klasik...


LogON . mowogesu02   |   ip:84.47.10.   |   2013-02-25  (17:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sakirujesekera
Otázočka na dokreslenie, bude tam aj fara?


julo . gopomipy8   |   ip:109.236.1   |   2013-02-25  (17:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LogON-bez fary a farazitov:-)


LogON . mowogesu02   |   ip:84.47.10.   |   2013-02-25  (18:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Julo
Neber moju otázku ako sarkazmus, mám čo to prečítane, preto na dokreslenie predstavy mám otázku, bude tam nejaká organizačná štruktúra. Myslel som "rada starších" resp. "starosta" ?Sakirujesekera . wewusyre87   |   ip:92.52.36.   |   2013-02-25  (23:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LogON, ako píšem, žiaden pán, teda ani fara...

Organizačná štruktúra dokonale prepracovaná, dokonale funkčná... každý jeden má svoje úlohy, na základe svojich schopností, daností...


Roman . radejado41   |   ip:77.247.22   |   2013-02-27  (01:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V prípade krachu štátov je budúcnosť bežného človeka v rovnocennej komunite či osade kde každý má rovnocenný hlas. Tajomný je tento systém v ktorom žijeme. Zmeníš ho tak, keď pochopíš že tento systém ovláda iba hrstka ľudí. Je to správne, keď menšina ovláda väčšinu? Príď aj ty na občiansky snem a nájdeš spôsob ako to zmeniť pokojnou cestou: http://www.facebook.com/events/291178657676439/


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.168   |   2013-03-01  (17:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zero.vaxipyke63

Prosím ťa, keď je v ČR málo pôdy, povedz mi prečo ČSSR, resp. ČSFR bola v potravinách sebestačná, dokonca nadbytky potravín vyvážala? Hádam nechceš povedať, že Slovensko malo tej pôdy viac / lesnatejšie /!diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

NEBUDE VIDNO ŽIADNE HVIEZDY

Nedávno som mal bezsennú noc.Ležiac v hluku noci,som len tak čumel cez okno.Bola noc,ale svetla ako pri svitaní.


Australia Hovori Nie Druhy Raz

Karel Kryl už dávno věděl, jak to s naší slavnou ...

Palmové listy: Odhaľujú budúcnosť!

Maďari neexistujú, tvrdí profesor L. L. Cavalli - ...

Médiá nechcú, aby sme premýšľali

Archív

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce?

2. března 2013 protestovaly proti vládě škrtařů v Portugalsku statisíce lidí, jen v Lisabonu jich bylo půl miliónu, od té doby opět mlčení. Mlčí se o revolučních událostech v Řecku, Albánii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, mlčí se o demonstracích ve Francii, Německu, Maďarsku, Rumunsku. Cenzura je totiž dobrým nástrojem totality.


Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Den bez lékaře, nákupů, médií

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Hlinové vystúpenie v parlamente


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.4196 s