20. September 2019
    
Slovenské národné povstanie a Sovietsky zväz - Dolezite.sk

Slovenské národné povstanie a Sovietsky zväz


  2010-08-23  (22:55)  |  Z domova
  58% hlasovalo = 2  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Slovenské národné povstanie a Sovietsky zväz
Naša historická literatúra doteraz zamlčovala, že v priebehu partizánskej vojny v lete 1944 sa sovietski a niektorí slovenskí partizáni dopustili vrážd a iných zločinov najmä na nemeckom civilnom obyvateľstve. Najviac ich napáchali partizáni z Veličkovej a Jegorovovej brigády. V Sklabini od 21. do 31. augusta 1944, ale aj neskoršie, pôsobil náhly partizánsky "súd", ktorý dal popraviť okolo sto osôb prevažne z radov nemeckého civilného obyvateľstva. V Ružomberku (Podsuchá) partizánskemu teroru padlo za obeť 150 tamojších Nemcov. Zajatých nemeckých vojakov a dôstojníkov partizáni postrieľali pri Ružomberku, Strečne, na Orave a na iných miestach. Ani likvidácia členov nemeckej vojenskej a diplomatickej skupiny v martinských kasárňach 28. augusta 1944 neobstojí vzhľadom na medzinárodné konvencie o diplomatickom zbore a zajatcoch. Išlo o vojenských diplomatov a medzi zavraždenými boli aj civilné osoby, z toho ženy a deti, rodinní príslušníci členov skupiny. V Brezne partizáni zastrelili 6 popredných predstaviteľov regionálnej správy ľudáckeho režimu. Vraždenie a zločiny niektorých partizánov i povstalcov pokračovali aj v priebehu SNP - na Sliači, v Banskej Štiavnici, Hornej Mičinej, v Slovenskej Ľupči, Ľubietovej, na hornej Nitre atď. V masovom hrobe v Sklenom skončilo 187 slovenských Nemcov - obyvateľov tejto obce. Partizánsky teror na civilnom obyvateľstve treba jednoznačne odsúdiť. Padlo mu totiž za obeť podľa objektívnych odhadov asi 1 000 ľudí, podľa ľudáckych historikov okolo 4 000 a nemecká dobová propaganda hovorila už o 20 000 obetiach. Ako napísal J. Jablonický, "nezmyselné vraždenie civilného obyvateľstva na Slovensku vlastne začali sovietski a niektorí naši partizáni". Iný slovenský historik Ľ. Lipták na konferencii v Častej (Slovensko) na konci druhej svetovej vojny tento teror označil za „účelový". Jeho cieľom bolo vyprovokovať predčasný nemecký vojenský zásah na Slovensku.

Partizánska vojna na strednom Slovensku sa zintenzívnila po 24. auguste 1944, keď Ukrajinský štáb partizánskeho hnutia (ďalej UŠPH) dal súhlas k partizánskym akciám pre všetky jemu podriadené jednotky na Slovensku. Vyvstáva otázka, či v Kyjeve na UŠPH vedeli, čo znamenalo pokračovať v partizánskej vojne pre povstaleckú akciu na Slovensku. Riešili to paradoxne. Nariadili pokračovať v partizánskych akciách, ale kategoricky zakázali vyvolávať povstanie. Historickou skutočnosťou však zostáva, že na základe partizánskej aktivity v auguste 1944 sa nacistické Nemecko rozhodlo vojensky okupovať Slovensko. Tým prakticky určilo začiatok SNP v jeho nevýhodnom obrannom variante.

Najväčšiu pomoc SNP poskytol Sovietsky zväz, a to dodávkami zbraní, vojenského materiálu, prepravou jednotiek 2. čs. paradesantnej brigády a 1. čs. samostatného stíhacieho pluku v ZSSR na povstalecké územie. Začal na pomoc Povstaniu aj Karpatsko-dukliansku operáciu 8. septembra 1944, ktorá odpútala početné nemecké vojenské jednotky od povstaleckých frontov. Išlo zhruba o vyše 12 tisíc vojakov, čo umožnilo povstaleckým silám vydržať vo frontových bojoch 61 dní. Toto všetko je historická pravda. Pravdou zostáva aj skutočnosť, že sovietske vedenie a velenie si vyhradilo poskytovanie pomoci slovenským povstalcom voči západným spojencom. Gen. R. Viest však túto pomoc považoval za nedostatočnú a pri ústupe do hôr sa vyjadril, že slovenskí povstalci boli zo strany spojencov, vrátane ZSSR, ponechaní svojmu osudu.

Slovensko spadalo jednoznačne do sovietskej sféry vplyvu. Od príprav, vypuknutia a priebehu SNP sa v zahraničí, ale i doma zvádzal urputný zápas o to, či krajina bojujúca proti spoločnému nacistickému nepriateľovi prijme alebo neprijme pomoc od západných spojencov. Veľká Británia od začiatku príprav i v priebehu SNP odmietala bez výslovného súhlasu Sovietskeho zväzu dodať na Slovensko zbrane a materiál.

Predstavitelia britskej a americkej spravodajskej skupiny v Banskej Bystrici dali gen. J. Golianovi v Banskej Bystrici konkrétne návrhy na vojenskú pomoc, ktorú by mohli prepraviť zo základne v Bari, a pýtali sa na ďalšie požiadavky, čo by mohla povstalecká armáda potrebovať.

Žiaľ, na druhý deň sa ku gen. J. Golianovi dostavil mjr. I. I. Studenskij-Skripka, veliteľ sovietskej vojenskej misie v SNP. Na mape, ktorá visela Golianovi za chrbtom, urobil priamku spojujúcu Štetín a Terst a vyhlásil: "Sovietske velenie nedovolí, aby od tejto čiary na východ prelietavali lietadlá západných mocností." Moskva preťahovala odsúhlasenie britských dodávok až do konca augusta 1944. Súhlas z Moskvy nikdy neprišiel.

Sovieti s veľkou nevôľou sledovali prítomnosť a činnosť britských a amerických spravodajských dôstojníkov v Banskej Bystrici a ich návrhy na pomoc slovenským povstalcom. Dokonca došlo aj k fyzickej likvidácii členov československých spravodajských skupín z Veľkej Británie sovietskymi partizánmi na Slovensku. Sovietska strana dôrazne protestovala a žiadala vysvetlenie o prílete amerických lietajúcich pevností na letisko Tri Duby 17. septembra a 7. októbra 1944, pretože priviezli niekoľko ton vojenského materiálu a zbraní.

Skoordinovať povstaleckú akciu na Slovensku s rýchlym prienikom jednotiek Červenej armády sa nepodarilo ani dvom slovenským delegáciám. Hlavnou príčinou tohto neúspechu bola nedôvera stalinského vedenia k širokým antifašistickým demokratickým vystúpeniam (porovnaj vzťah ZSSR k Varšavskému povstaniu), snaha oslobodiť európske národy i za cenu najťažších obetí v záujme povojnového vplyvu na tieto krajiny a uprednostňovanie partizánskej vojny v okupovaných krajinách na čele s komunistickými stranami. Ako napísali J. Jablonický a A. Rašla už v roku 1969, 14. sovietske vedenie si neželalo povstanie na Slovensku. K tomuto názoru dospel aj A. Dubček, ktorý vo svojich pamätiach napísal: „Z retrospektívy neprekvapuje, že misia Šmidke-Ferienčík nedosiahla vytýčený cieľ. Vôbec nebagatelizujem paranoický vzťah a sklon vtedajšieho sovietskeho vedenia upodozrievať akékoľvek akcie, ktoré nemali úplne pod kontrolou. Pri čítaní pamätí sovietskeho maršala S. M. Štemenka ma šokovalo, že charakterizoval organizátorov SNP ako buržoáznych pučistov, čo bol dozaista názor, ktorý sa zhodoval so Stalinovým názorom. Faktom zostáva, že sa nevytvoril potrebný rámec na koordináciu Povstania s velením Červenej armády. Teraz verím, že sovietske vedenie jednoducho o takúto koordináciu nemalo záujem."

Ešte ďalej išiel vo svojich úvahách a názoroch exilový historik M. Ličko, známy svojím pozitívnym hodnotením SNP: „Pretože Moskva od samého začiatku neústupne forsírovala pre Slovensko partizánske formy boja, Kyjev orientoval partizánske výsadky odlietajúce na Slovensko na všeobecnú partizánsku vojnu proti nemeckým okupantom. Tí však až na malé strážne oddiely na Slovensku neboli! Takže Nemcov k zásahu na Slovensko bolo potrebné vyprovokovať. Sovietsky postoj k slovenskej ponuke na koordináciu akcií, ako aj ich oneskorená aktivita v Karpatoch, evokujú myšlienku, že Moskva si od začiatku povstaleckú akciu na Slovensku nepriala! Sovieti prostredníctvom Ukrajinského štábu partizánskeho hnutia v Kyjeve urobili všetko, čo bolo v ich možnostiach, aby akcie na Slovensku prepukli predčasne a živelne. To sa im dokonale podarilo a tým odsúdili naše Povstanie na neúspech."

Slovenská historická veda bude musieť v tejto súvislosti zodpovedať aj celý rad iných otázok: Bolo v možnostiach ZSSR vysadiť na povstalecké letiská (veď Tri Duby a Zolná boli v činnosti skoro celé dva mesiace) svoje jednotky? Prečo 2. čs. paradesantnú brigádu ihneď neprepravili na povstalecké územie, a keď sa rozhodlo o jej preprave, nasadili ju do bojov v Karpatoch, kde stratila tretinu mužstva, výzbroje a značnú dávku z výbornej bojovej morálky? Prečo sovietska vláda nesúhlasila, aby vojenskú a materiálnu pomoc poskytli bojujúcemu Slovensku aj Veľká Británia a USA? Bola už predsa dohodnutá a pripravená! Prečo bolo potrebné vyše troch týždňov internovať delegáciu SNR orgánmi NKVD a zatajovať jej prítomnosť v Moskve pred čs. orgánmi? Prečo sa odlet gen. R. Viesta z Moskvy zdržal skoro o 5 týždňov? Prečo Červená armáda a 1. čs. armádny zbor útočili na Karpaty priamo a nesnažili sa spojiť s povstaleckým Slovenskom z juhu, z Maďarska? Veď sovietske a rumunské jednotky útočiace z Maďarska dosiahli stredné Slovensko skoro o tri mesiace skôr ako z východného Slovenska? Bude potrebné preveriť údaje M. Ličku o tom, že Sovieti zastavili všetky prípravy na ofenzívu v Karpatoch, ktorá sa mala začať už 28. augusta 1944. Autor doslova napísal: „Zatiaľ v karpatskom predhorí intenzívne pokračovali prípravy 1. Ukrajinského frontu na prekročenie karpatských priesmykov. Podľa pôvodného plánu sa ofenzíva mala začať 28. augusta 1944, čiže zhodou okolností práve v kritických dňoch vypuknutia SNP na Slovensku. 26. augusta 1944, keď prípravy na karpatskú ofenzívu dospeli do vrcholného štádia, na rozkaz Hlavného velenia Červenej armády ich náhle prerušili. Akákoľvek ďalšia bojová aktivita smerom na Karpaty bola podmienená súhlasom Hlavného velenia ČA, t. j. J. V. Stalina a tým vlastne odložená na neurčito. Problém zámerov ZSSR v SNP je zatiaľ v rovine hypotéz, pretože chýbajú kľúčové sovietske dokumenty a je veľmi pravdepodobné, že ich slovenskí historici nikdy nebudú mať k dispozícii, i keď Ruská federácia najmä prostredníctvom pracovníkov Múzea SNP v Banskej Bystrici niektoré tabuizované dokumenty uvoľnila.

Autor: Prof. PhDr. Karol Fremal, CSc., Katedra histórie, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Vydal: Acta Historica Neosoliensia

(pozn. red.: článok prešiel jazykovou korektúrou)

Voltaire
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
vlka   |   ip:217.112.1   |   2010-08-25  (00:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kdy ukončí Slovenský štát válku vyhléšenou USA ? Že by velkou námořní bitvou Gabčíkovo Nagymaros ?


Peter   |   ip:81.30.228   |   2010-08-25  (10:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SNP bola rovnako ako Prazske povstani ceskeho lidu len posledna marketingova aktivita, ktora mala ukazat, ze komunisti su schopny organizovat odboj rovnako ako vo Francuztku a potom ho prezentovat dalsie desatrocia ako svoju marketingovu revolucnu aktivitu. Ak by SNP nebolo nic by sa nebolo stalo, vojna uz beztak bola neformalne skoncena, spojenci prosti Nemecku dohovoreni. Paradoxom je, ze ti spojenci co predtym podporovali aj financne Nemecko aby likvidovalo zidovskych beznych ludi co odmietali podporvat svoje elity typu Rockefeler alebo Rotschild. Podporili Nemecko aby sa vysporiadali v Europe so svojimi neposlisnymi zidmi a este na to zarobili tym, ze sa na konci vojny spojili a isli prosti Nemecku aj s Rusmi. 2. sv. vojna a SNP a podobne aktivity bol najvacsi podvod pre beznych ludi.


Slovk   |   ip:88.212.36   |   2010-08-25  (10:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Český provokatér vlka | ip:217.112.1 | 2010-08-25 (00:45). Vezmi si svoju opicu na plece, verklík, kolotoč a odpáľ smradiť na český web.


yosarian   |   ip:91.191.89   |   2010-08-25  (19:49)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  slovenske narodne povstanie je jedina zalezitost na,ktoru citim hrdost,jasne aj partizani robili zverstva, co je iba naskodu celemu povstaniu, mocnosti robili vzdycky svoju politiku,sledovali svoje ciele aj v povstani ,aj teraz. To o com sa v spolocnosti vela nerozprava je cinnost francuzkych partizanov,ktory tu polozili svoje zivoty, pre svoje idealy, kto z nas by toho bol v dnesnej dobe schopny urobit, nezistne pre dobro ludstva


tchetche   |   ip:85.248.42   |   2010-08-25  (21:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo robili Nemci nám , to sme na oplátku robili Nemcom my. Môžu si za to Nemci sami i keď zrovna títo za to nemohli...Beriem to tak, keby Nemci nezačali vojnu a nevyvražďovali svojich nepriateľov a civilistov a nepáchali na nich genocídu, nemuseli by partizáni robiť zopár takýchto zverstiev...Nech skúsi viesť proti nepriateľovi obranu autor, skúsil by aké je to náročné...Tá nenávisť ľudí, ktorým Nemci popravili len tak príbuzných a tí išli bojovať, musela byť nekonečná a silná až brutálna...Jedno dievča, ktorej pred jej očami Nemci zavraždili rodičov aj so súrodencami, prežilo toto vyvražďovanie, ušlo do hôr a tam pomáhalo partizánom...ako tých Nemcov muselo nenávidieť do konca svojho života..?


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2010-08-26  (05:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vazeny, SNP najvecsia hanba a spina na Slovenskom narode. To len tak sprosty narod jak Slovaci moze povstat proti vlastnej zvrchovanosti. A propo rusi napachali viac zverstiev jak nemci a pritom ste schopny sa im pchat do riti. Vela ludom to nic nehovori, ked modzog maju vygumovany bez vlastneho nazoru a vedomosti z tej doby.


underdroid   |   ip:195.28.83   |   2010-08-26  (07:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  <<< otvoreneoci >>> kolko mas rokov? urcite si cele SNP prezil ticho v ukryte, ze? ... ani tvoj stary otec nevedel oco ide.


filip   |   ip:178.40.92   |   2010-08-26  (08:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vojna bez zverstiev - vtedy ešte neboli na takej úrovni , ako dnes. Teraz už máme len "humanitárne bombardovania so starostlivo vybranými cieľmi , s minimálnymi stratami na civilných obetiach."


filip   |   ip:178.40.92   |   2010-08-26  (08:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otoči- 20 rokov sa už pcháme do nového zadku , tak sa v Kanade opýtaj, čí to asi môže byť.


Peter   |   ip:81.30.228   |   2010-08-26  (09:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  U nas dole pri NR boli urcity ludia, ktorym sa hovorilo "kukuricny partizani". Za vojny zmizli, potom sa po vojne vratili a videl som ich na tribunach 1. a 9. maja v obci ovesanych metalmi ako mal Breznev. Vraj priamo v odboji ani neboli len sa niekde zasivali a potom ich rezim vyzdvihoval na ukazku pred ludmi. Vzdy mi je luto ak sa hovori o mrtvich ci uz v SNP alebo 2.sv. v. Ale na rovinu. Slovensky vojnovy stat bol docela kludne miesto pre zivot ak sa naobjavovali urcity odbojari, ktori sa len ukazali napadli Nemcov a potom na to doplacali cele vypalene dediny. Ak by nerobili nic ako boli ludia nabadani v 1968 ani Nemci by nic neriesili. Nasa mienka je prilis deformovana vojnovymi socialistickymi filmami. Cele to spocivalo v tom, ze prechod frontu sa blizil a SR muselo verejne deklarovat zmenu od klerikalneho statu podporovaneho Nemeckom na stat socialisticky pod vplyvom ZSSR tak ako na tom boli uz dohovorene velmoci. Sice sme boli mala krajina ale ciara od Baltu po stredomorie bola uz nakreslena a my sme presne vedeli na ktore strane budeme. Najtazsie to mala v tom case slovenska inteligencia, ktore najprv muslela prejavoval lojalitu k nemeckenu narodu a vcas zmenit retoriku na oslavovanie ZSSR socializmu. Velmi mdobre je to zobrazene vo filme STV Alzbetin dvor tusim v predposladnej casti ked lekari boli v rozpolozeni a sami si nahovarali frazu, ze je dolezite vcas a nie neskoro presadnut na novy vlak. Takze SNP bola len fraska, ktora keby nebola bolo by lepsie a bolo by menej obeti a vypalenych dedin. Jedina nadej bol gen. Golian a Viest ktory vyjednavali s zapadnimi spojencami a ak by jendanie bolo uspesne mozno by sme boli po vojne neutralny, od CSSR samostatny. Lenze male Slovensko nebolo zaujimave a bolo jedno pre velmoci na ktorej strane bude. Coho sa hned a chytre ujali taky kolaboranti s KGB ako Husak a spol. Takze cele SNP bol len chytry tah komunistov aj za cenu obeti. Ale cest tymto obetiam. Vazeni kto s avs vie kto bombardoval Nove Zamky alebo Bratislavu, to neboli Rusi ale Americani tak aby si pripravovali vstup svojich vojsk. Ale z nejakych dovodov to potom cele vzali Rusi. Rovnako Plzen neoslovodili Rusi ale Americania. A americania. A boli schopny rychlo postupovat aj do Prahy, boli by tam skor ako Ruzi z vychodneho Nemecka. Len strategicky rozkaz znak aby do Prahy nechodili. Toto su veci, ktore sa vobec neprezentuju a nova generacia o nich uz nebude vediet.


historik   |   ip:202.179.1   |   2010-08-26  (11:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nejdriv pozdravuji pana profesora k. Frema z banske bystrice a jeho kolektiv
tak se zda ze otevrel sesnove hnizdo par vety Jinak jen tolko Stefanik se vracel zabili ho Kapitan Fliegel se vratil tez ho sestrelili nad gerlachem
Pak zacali v 49 cistky z moskvy sialencom stalinom ktore vycistili teren pre nastup spiclov podvodnikov a gestapakov do funkce v statech RVHP tak zacala slavna cesta UVKSS a nacelniku KS po vsech zemich
Kdyby nechali zit po vojne Tych co ozaj cestne branili Slovensko tak by se jim to nepodarilo Kdyby zil Svoboda ci Kapt PFLIEGEL a jiny svedkove kto je kto a co delal cez Vojnu Tak by nemohli prevzat Moc Po vojne skoncilo a bolo ubite v Gulagoch viac ludi ako zahynulo vo Vojne Je to jasne kazdemu Rusko stratilo tisice vzdelancov a inteligencie a doteraz sa z toho nespamatovalo ! Stalin bol schizofrenik a sedel na desiatich stolickach Mnoho jeho prikazov poslalo desattisice vojakov na smrt lebo tak si naplanoval navazne na jeho dalsie sialene fantazmagorie a dohody za chrbtom aj s nemcami ci s anglicanmi Cele rusko pretoze bol gruzinec mu bolo ukradnute aj s rusmi To je fakt uz dokazany a viac x citovany v dokladoch od inych Strategia bojov pod nim bola taka ze je zazrak ze Rusi nakoniec vyhrali vdaka Ruskej ZIME
O kapitanovi PFLIGELOVI tichucko po pesine aby historici nespojili so Stefanikom Cize SR nezaostalo za Cz zlocincami to je jasne uz Teraz Vo Varine je klub maladych postavili nejaky pomnik na gerlachu so slusnosti prave Ty ktory ho dali zostrelit aj s dalsimi a zabit !! Iba tolko pani Historici dalsi namet a davajte pozor aby ste nemali problemy ako novinar zo SMOLEnsk a iny Inac ked Vas je kolektiv tak maju smolu Zlocinci co maju urcite vedomosti ako to bolo aj ked Davno !! Ked sa im nepaci ze sa o tom zacne uz iba to je dokaz a tomu komu sa nepaci ho treba poslat do AFGANISTANU bojovat a ihned Cestnych posielaju na smrt a sami sedia v pohode v milionoch Dobre vymyslene niekedy Je rok 2010 a zialbohu zabudaju ze mnoho ludom je vsetko absolut jasne a su Ticho ale ked opka buchne bude fenestracia a vesanie na namestiach podla zoznamov a viny urcite A nezna revoluce co priparavili vtedy to urcite uz nebude !!
Pozdravuje 80 rocny zijuci Raz sa vsetko skonci Sme prach a v prach se obratime !!


historik   |   ip:202.179.1   |   2010-08-26  (12:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vyzva vsem vojakum odmitnot vrazdit a bojovat a zlozit zbrane Politici _ bankeri ze zadu strati moc Kdyby se to zacalo valit jak internacionala MIRU po svete Jak vymyslek Vladimira Iljic Lenin Ako pomstu na cara ze mu zabil jeho starsiho brata nikolaje a pak po vystrelu Aurory zacal CEKOU vrazdit osobnosti - jako ze burzuje Inac tyto burzuji vystavali vsechny budovy zahrady a vsechno UVKSS vystavala PRD bolsoj !! a vsechno iba 70 let nicila a rozkradala Cize nicit vsechno krasny a umelecke co Rusko vybudovalo za stovky let pokracoje tak isto i po RVHP dale nebot zlocinci sedi dale v centre a slapou podle planu Kazdy den vypoti 50 zakonov ich super mozgu ktere zosrobuji lidi az do nepricetnosti Ustava SR kdyz prectete ma clanky ze je svrchovanej stat a nesmi delegovat pravomoce nad Lidmi SR jinem statum a jinym
Kdyz si pozrete co podepisuji NASI hore bez lidi staci zakony poslednych 5 LET udelat analyzy a zverejnit tak by nebylo referendum ale obcanska valka
EU - UNIE ktera neni ani stat ? je fakticky zmotanec zlocincov Vid Historii zakladatelu IG farben atd uz v tomto case kdyz Rozhodne tak clenske staty musi posluchat bez VETA Co sa robiKTO su politici a prezidenti Clenskych statov ?? Dobra otazka je Uzas Co to historici nevidite Dodatocne budete analyzovat ?? Chujnu su niekomu Vase analyzy Ked bude zobrak a to bude vacsina Vy nebudete ? Vy asi nie aspon myslim Kto z vlkmi vyje Ten s nimi Zije a ma vzdy kost na zranie ked nic Viac Cudujem sa ze Vam to staci Tarakan povaha bude zrat i hovna a lizat rit len aby prezil o malo dlhsie Najprv zlikviduju ludi a potom vykonavatelov cize uradnickov co slapali p[odle prikazu
Dufam ze taky mozocek Vam este ostal vo Vasich kapustovych doktorskych hlavach Cize Vy ste tiez v plane o trocha neskor Stretneme sa hore a tam neplatia zakony a budeme Vas denne smazit za Vase hriechy Teste sa zlocinci bez moralky u terajsej moci
Policia Tam nie je ani imunita HE - HE uz sa tesim na stretnutie
BUDHOV ziak


historik   |   ip:202.179.1   |   2010-08-26  (12:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vyzva vsem vojakum odmitnot vrazdit a bojovat a zlozit zbrane Politici _ bankeri ze zadu strati moc Kdyby se to zacalo valit jak internacionala MIRU po svete Jak vymyslek Vladimira Iljic Lenin Ako pomstu na cara ze mu zabil jeho starsiho brata nikolaje a pak po vystrelu Aurory zacal CEKOU vrazdit osobnosti - jako ze burzuje Inac tyto burzuji vystavali vsechny budovy zahrady a vsechno UVKSS vystavala PRD bolsoj !! a vsechno iba 70 let nicila a rozkradala Cize nicit vsechno krasny a umelecke co Rusko vybudovalo za stovky let pokracoje tak isto i po RVHP dale nebot zlocinci sedi dale v centre a slapou podle planu Kazdy den vypoti 50 zakonov ich super mozgu ktere zosrobuji lidi az do nepricetnosti Ustava SR kdyz prectete ma clanky ze je svrchovanej stat a nesmi delegovat pravomoce nad Lidmi SR jinem statum a jinym
Kdyz si pozrete co podepisuji NASI hore bez lidi staci zakony poslednych 5 LET udelat analyzy a zverejnit tak by nebylo referendum ale obcanska valka
EU - UNIE ktera neni ani stat ? je fakticky zmotanec zlocincov Vid Historii zakladatelu IG farben atd uz v tomto case kdyz Rozhodne tak clenske staty musi posluchat bez VETA Co sa robiKTO su politici a prezidenti Clenskych statov ?? Dobra otazka je Uzas Co to historici nevidite Dodatocne budete analyzovat ?? Chujnu su niekomu Vase analyzy Ked bude zobrak a to bude vacsina Vy nebudete ? Vy asi nie aspon myslim Kto z vlkmi vyje Ten s nimi Zije a ma vzdy kost na zranie ked nic Viac Cudujem sa ze Vam to staci Tarakan povaha bude zrat i hovna a lizat rit len aby prezil o malo dlhsie Najprv zlikviduju ludi a potom vykonavatelov cize uradnickov co slapali p[odle prikazu
Dufam ze taky mozocek Vam este ostal vo Vasich kapustovych doktorskych hlavach Cize Vy ste tiez v plane o trocha neskor Stretneme sa hore a tam neplatia zakony a budeme Vas denne smazit za Vase hriechy Teste sa zlocinci bez moralky u terajsej moci
Policia Tam nie je ani imunita HE - HE uz sa tesim na stretnutie
BUDHOV ziak


Peter   |   ip:81.30.228   |   2010-08-26  (16:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  historik | ip:202.179.1 |
a preco v inej sekcii ine meno.
Pripas mi nielen nazormi najaky "ujety"


lant   |   ip:188.75.17   |   2010-08-26  (16:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 Peter: On je mongol(ne urazka) podle jeho ip adresy, asi pouzil translator


martin   |   ip:95.102.19   |   2010-08-26  (19:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kolko takých udalostí ako SNP máme v histórii ? Kolkokrat sa tentoúbohý národ(ktorí radšejvždy držal hubu a krok a nechal sa 1000 rokov utlačať Maďarmi) proti niekomu vzoprel ? NIkdy nesmieme zabudnuť na povstanie. Treba vzory pre budúcnosť, ked to bude znovu treba, tak aby si pomenuli na SNP a aby bolo SNP 2. Čo že postrielali nejakých Nemcov. Bola vojna. Ak by Nemci vyhrali, tak by oni zabili nás(považovali nás za menejcennu rasu) Trebalo by povstať proti sučasnemu politickemu vedeniu SR a všetkých 150 parazitov postrielať. Sú to zradcovia. Lepšiu buducnosť nebude mať ten kto za nu nič neobetuje.


Patt   |   ip:94.230.14   |   2010-08-26  (19:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   <<< otvoreneoci >>> Väčšiu sprostosť akú si napísal som ešte nečítal, ďalej to nemá zmysel rozoberať, apropo to čo možno máš v hlave aj ty sa píše mozog a nie modzog !


duri   |   ip:95.102.16   |   2010-08-26  (21:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvoreneoci si moj clovek!!! konecne nie som sam :D


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2010-08-27  (04:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vazeny, Martin a Patt, kazdy nech si precita martinov prispevok podany 19:00 co to je? Presna komunisticko-zidovska propaganda, ktorou boli manipulovane dejiny Slovenska a hlavy.
Bohuzial dnes je hrba hlupakov bez vlastneho nazoru a ja nemam cas a ani chut argumentovat s tou spodinou. Cest par jedincom, ktory maju otvorene oci.


yosarian   |   ip:91.191.77   |   2010-08-27  (08:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nejdem tu hod.otit uroven prispevmov,snp nebolo zalezitostou komunistov to je velky oparadox, bolo to zalezitostou protifasistickych zmyslajucich ludi, ktory verili v dobro a spravodlivost, ucastnili sa ho vzetky zlozky demokraticky zmyslajuceho obyvatelstva, nebolo namierene proti zvrchovanosti, ale proti nespravodlivosti, bohuzial jedneho rezimu sme sa zbavili a druhy prisiel, to je o inom,ci bolo snp zbytocne, z vojenskeho hladiska urcite,ale z moralneho hladiska nam to dalo velmi vela, je mi len neskutocne luto zversiev,ktorych sa niektory partizani dopustali, to treba jednoznacne odsudit, chapme snp ,ako moralny apel, nie ,ako komunisticky puc,co ani nieje pravda.


krovak   |   ip:95.105.15   |   2010-08-27  (08:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  yosarian: suhlas, plus myslim ze sa zhodneme ze to podstatne z povstania bola armada, cize Golian a Viest a to rozhodne komunisti neboli. Navyse nespolahlivi partizani (podporovani zssr) neboli realne pouzitelni - pekne to vidno na pocte hrobov na cintorine pod strecnom.
A ak tu niekto (otvoreneoci) hovori ze to bolo proti statnosti a podobne dristy - zlaty moj, stat tvoria ludia a vacsina z nich sa rozhodla trochu inak ako pre Tisa ;-)


yosarian   |   ip:91.191.77   |   2010-08-27  (08:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  krovak osobne som sa rozpraval z ucastnikom bojov o strecno , neby francuzkkych zajatych vojakov, ktory sa pridali na stranu snp, na strecne by bola situacia, totalne zla, je smutne,ako malo ludi na sk o ich hrdinskej smrti,za nasu slobodu vie, celkovo by sa uz tych vojen malo ludstvo poucit, ked vydim kolko mladyc muzov pomrelo pre ideologie, mali zivoty pred sebou, museli umriet zbytocne.


Patt   |   ip:212.8.174   |   2010-08-27  (08:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvoreneoci - nebol tvoj pribuzný v hlinkovej garde ? Ak ano, tak dalej sa nemame o com bavit. Moj stary otec jeden aj druhy boli v SNP a po vojne bojovali proti banderovcom a ja som a vzdy nato bude hrdy ! A odpust si tie reci o spodine ked ma nepoznas !


krovak   |   ip:95.105.15   |   2010-08-27  (10:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  yosarian: mal som na mysli skor to, ze nemuseli tolki pomriet keby sa nasi partizani ktori ich mali podporit racili dostavit. A tak zatial co za nas zomierali francuzi, nasi si vyvalovali sunky. :-(


Slovk   |   ip:88.212.36   |   2010-08-27  (10:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SNP je záležitosť čechoslovakistov, komunistov a nezorientovaných protifašistických, často zločineckých bánd, ktoré vraždili, znásilňovali a po vojne si rozdávali metále a finančné výhody.


yosarian   |   ip:91.191.77   |   2010-08-27  (10:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hitler to zo slovenskom nikdy nemyslel uprimne, boli sme len jeho babkou,pre nearijske obyvatelstvo tu nebolo miesta,ak by vyhral vojnu boli by sme germanizovany,vyvrazdeny,v neposlednom rade otroci,otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2010-08-28  (04:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vazeny, pan Slovk to nazval najvistiznejsie, presne take bolo nase SNP. Slovaci sa nemali v ziadnej dobe tak dobre jak za prvej Slovenskej republiky. Keby ze nas nezapredaju v SNP rusom tak sme dneska na tom lepsie jak Svajciarsko.
Yosarian, keby ze nie je vyhlasena mobylizacia, tak ti garantujem, ze by nenastupil jeden vojak do SNP. Kto nebol spokojny bol uz davno medzi partizanmi. A propo,nasa rodina vzdy patrila medzi lepsie a jej clenovia neboli medzi gardystami alebo komunistami, my nie sme chamrad.


yosarian   |   ip:78.141.74   |   2010-08-28  (07:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mobilizacia- pokial viem samotny vojaci sluziaci v posadkach SA si mohli vybrat ,ci sa k povstaniu pripoja,alebo odmietnu bez perzekucie.

Slovaci sa mali preto tak dobre,lebo slov.priemysel bol naviazaný na nemecký odbyt, vznikli tu prijmi po arizácii žid.majetku ( niekde som cital ,ze Nemci v platený neboli ,az taký poctivý, na nás úkor), ano stavalo sa železničné spojenie Bystrica -Martin, Prešov -Humenné,.... dokonca G.Huśak po vojne tvrdil,že po ekonomicko socialnej stránke sa v Slovenskom štáte nežilo zle, to je fakt,ale fakt je ,aj to, že sme boli účelovo využívanou bábkou v Hitlerových rukách, ak by vyhral vojnu pravdepodobne by nastala silná Germanizácia, ....,
ton ani nevravím o ostatných Slovanoch ,s ktorých by boli otroci,čo je hollý fakt,ktorý dnes potvrdzujú nemecký renomovanny historici, tak napríklad taka pikoška Slovania mali vedieť počítať iba do 500, večšina Čechov,Poliakov.. by bola presídlená...

Môj názor ,ak by v 48 nenastúpil nanútenný komunizmus ruského potemkinovského stylu, tak sme sa životnej úrovni mohli rovnať Rakúšanom, nemali by sme tu ten bordel čo teraz a najbližších 50 ešte budeme mať.nazor   |   ip:87.244.20   |   2010-08-28  (08:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vazeny,p.slovk,ot..oci/skor zatvorene/,typicke slov."zaujate"myslenie-na nasu hambu,znevazit ,roztriestit,slovakov-svatopluk,stefanik,snp, nase dejiny.....-kolko sa ludstvo z vojen "nepoucilo"!,ajteraz. snp nech sa otvoria archivy.."pravdy,skutocnych,nie kukuricnych ....hrdinov"si vazim,/zvlastnych rodin.krutych skusenosti/,coho sa stale bojime,nehovorime si pravdu,nezaujatu! k snp jednou vetou-po vojne mame privela generalov/co by bolo keby to ci ono sa inak/ja rozlisujem ,poznam-"dobrych normalne zmyslajucich ludi-a zlych,nenasytnych,aj vrazdiacich ludi" ato teraz,aj vminulosti to tak bolo.trochu to islo od temy ale/prepacte/suvislost je.


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2010-08-29  (03:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vazeny, yosarian do SNP boli stiahnute zalohy, takze tam si nemal na vyber, a moralka bola velmi slaba, lebo proti nemcom vecsina nechcela bojovat. Pan Slovk to velmi strucne a vystizne zhodnotil. To bolo len gesto v ktoromk komunisti ukazali oddanost Stalinovi. Tu tiez nezalezi z jakeho dovodu sa Slovaci mali dobre, ale sa mali dobre a vobec nemali chut ist bojovat. Kebyze nie je druha svetova vojna komunisti by nemali sancu prevzat moc do ruk. Na Slovensku v prvych povojnovych volbach vyhrala demokracia suverejne, to len prazsky lid nas zapredal Stalinovi z vdaky, pises ze slovania boli otroci, nie neboli, ale dneska su!!! Pan nazor, treba veci vidiet tak jak sa v skutocnosti odohrali a nie sa nechat manipulovat polopravdami a po druhe treba si priznat i chybu a ver mi ze nemame byt naco hrdy. Dokaz je vas Fico, len taka ludska smet jak je on dokaze oslavovat a recmi zavadzat narod na oslavach SNP. Uved meno druheho politika, ktory sa zucasnil tych oslav a nie je populista trebarz zo strany SaS alebo KDH?


yosarian   |   ip:78.141.74   |   2010-08-29  (09:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to otvorene oci - 1. Stalin SNP nepodporoval , vnimal to ,ako akciu slovenskych burzoaznych dostojnikov.
2. SNP bolo skor konstruovane v Londyne, ako v Moskve
3.je omyl ,ak niekto tvrdi ,ze SNP bola akcia Koministov,bola to odpoved ANTIFASISTOV
4. Hitler nevyhlkasil Polsku vojnu len kvoli Gdansku ..., primarny dôvod o ktorom sa akosi nehovori bol ten , ze jeho ekonomickemu zazraku vdaka ,ktoremu si ziskal popularitu u radoveho obyvatelstva ,uz dochadzal dych, jednoducho vojna bola najlepsia financna investicia do nemeckej ekonomiky.
5. nechut obyvatelstva k vojne je pochopitelna, da sa to zjednodusene povedat , kedze Slovensku sa dovtedy vojnove akcie priamo vyhybali .
6. Slovensky stat vznikol na popud Hitlera , my Slovaci sme si nemohli vybrat bud samostatnost, alebo delenie to je holly fakt. Takisto v 48 mas pravdu, 40 rokov hospodarskeho a spolocenskeho pokusu, ktoreho nasledky budeme niest este cele generacie
7. s otrokmi pracujimi v neludskych podmienkach za omrvinky suhlas.
8. uvedomujes si to ,utiekol si pred jednou totalitou, ale obhajujes inu, pritom zijes v krajine s dlhou dem.tradiciou

PS : pravda nie je nikdy cierno biela

http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovenské_národné_povstanieLenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-08-29  (10:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Yosarian - skus si zistiť aj koľko kňazov padlo počas SNP :)


yosarian   |   ip:78.141.74   |   2010-08-29  (10:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja viem len o tom ,Ty vies o kokych ?


yosarian   |   ip:78.141.74   |   2010-08-29  (10:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   PS :možno keby všetci kňazi ,ako tento boli fešáci a mali radi pekné ženy, možno by celé SNP dopadlo inak :=)


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-08-29  (11:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slovensko vždy bolo niekomu tŕňom v oku, lebo vždy prevyšovali iné národy svojou dobrosrdečnosťou, ktorú vždy bolo cítiť na každom kroku, nehovoriac o tom, že tento národ vždy bol pokorný, jednoduchý a mierumilovný. Nikdy neokupoval druhého, nikdy nebažil po druhých územiach, chcel len žiť na tom svojom, v mieri a pokoji, tak ako so svojimi susedmi, preto bol vždy tŕňom oku tým druhým, pre ktorých je také niečo nemožné, tobôž keď po duchovnej stránke prevyšoval, a ešte aj dnes prevyšuje všetky národy. Preto sa opýtam tých, čo sú na niečo hrdý, prečo potom nenechali Slovákom ich samostatný štát, ale opäť nasilu ho pričlenili k niekomu, aby opäť vzniklo Československo, ktoré si máloktorý Slovák aj želal?


yosarian   |   ip:78.141.74   |   2010-08-29  (11:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre Tonyho , keby v 92 bolo referendum, kolko Slovakov by bolo za samostatnost?

Sme malý národ, vždy doteraz to bolo o nás bez nás.


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-08-29  (11:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keby bolo, tak by to dopadlo v prospech samostatného štátu, čo som si na 100% istý, ale niektorým vždy vyhovuje ta propaganda o opaku!

Aj Dávid bol zrastom, oproti Goliášovi malý, a ako to nakoniec dopadlo? Zdanie je vždy klamlivé. Malý počtom áno, ale inak veľký národ to je...


yosarian   |   ip:78.141.74   |   2010-08-29  (11:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  moj nazor k narodu Slovenskemu, prvotnym nasim statnym utvarom bola VM (nepocitam Sam.risu), potom sme sa pod vplyvom nestastnych historickych okolnosti vyvýjali , ako Slováci, Ceši... . Podľa mojej logiky , ak by VM neprestala existovať boli by sme Slovaci, Češi ..?, alebo by sme boli Velkomoravania ( "Cechoslovaci"), ak niekto zatracuje ideu Ceskoslovenskeho naroda, tak zatracuje aj Velku Moravu.
Jazyk je ten isty , len iny dialekt.Jediny problem tejto idei bol Prazsky centralizmus, ak by odzaciatku bola presadena spravna federalizacia Ceskoslovenskeho naroda,(SRN, Bavorsko,Sasko,Westfalko...) zohladnujuc nabozenske a kulturne mentalne odlisnosti Slovenskej vetvi a to hlavne vplyvom Uhorskej monarchistickej odlisnosti, mohlo to byt vsetko inac.

Aproppo: Nemci su tiež jeden národ ,ale sú aj Bavori, Sasi....


yosarian   |   ip:78.141.74   |   2010-08-29  (11:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "čo som si na 100% istý" ,chcel by som mat tvoju istotu, ale pravda bude niekde inde.


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-08-29  (11:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako vidno, tak niekomu práve ta propaganda stále vyhovuje, preto ospevuje stále to, čo bolo brzdou pre rast Slovákov a samostatného štátu...


JoeChiclets   |   ip:89.173.92   |   2010-09-01  (20:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Proti komu bolo SNP? Veď Nemci tu prakticky neboli. No a pozvať si sem čechoboľševickú čvargu - to bolo skutočne krátkozraké. Bolo to importované povstanie proti vlastnému štátu. Skutočne tradičná slovenská hlúposť.


Laco1 . golegisa60   |   ip:78.141.95   |   2011-11-10  (10:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  „Slovenské národné“ po(s)ranie, bolo akciou slobodomurárskeho zahraničného odboja a boľševického ZSSR. Nemusela byť nutne z oboch týchto (inak konkurenčných) strán spoločne pripravená, stačilo využiť a zneužiť situáciu. Lebo ak aj nebola súčasne koordinovaná vyššie uvedenými, čo pravdepodobne nebola, tak spoločný menovateľ slobodomurárov a komunistov je zrejmý: úhlavné nepriateľstvo voči kresťanom a vtedajšiemu nacionálnemu socializmu, pod vplyvom ktorého sme boli.
Článok hodnotím ako dostatočne objektívny, posudzuje totiž vec z rôznych zdrojov a uhlov pohľadu.
Áno, tzv. SNP vnieslo na Slovensko len chaos a brutalitu, aká tu dovtedy od začiatku WWII. nebola, pretože Slovenský štát vo svojom fungovaní vôbec nemal ďaleko od statusu neutrálneho štátu.
Ak by ste chceli oponovať tým, že neutrálny štát neposiela predsa svoje vojenské jednotky do okupovaných území, tak by to bol slabý argument. Švédsko bolo cez WWII. neutrálne a predsa vedelo, na aké účely ide jeho železná ruda – vo veľkom - do Nemecka. A predsa ju nestoplo.
Nikto nie je úplne nestranný a apolitický. Vo vojne aj „nestranný štát“ hľadí hlavne na menšie zlo pre svojich ľudí, veď v tom je i podstata štátu ako taká - chrániť záujmy vlastného obyvateľstva, pokiaľ je to len možné, pokiaľ ten-ktorý politický krok čo najmenej ohrozuje väčšinu.
Deportáciami Židov sa rovnako argumentuje slabo, lebo práve dôsledkom „SNP“ sa mnohonásobne zvýšili. Dovtedy Tiso dosahoval ich minimalizáciu natoľko, že sme mali zďaleka najmenší počet deportovaných Židov pomaly v celej Európe. A sám sa tak podieľal na záchrane stoviek židovských obyvateľov Slovenska. A nakoniec čo sa týka politického diktátu zo strany Tretej ríše, ich priame intervencie do vnútropoliticko-hospodárskeho diania boli pomerne zanedbateľné. To sú fakty.MORHO . ribocibi63   |   ip:89.173.77   |   2013-03-21  (22:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SMRŤ NEMECKÝM OKUPANTOM!
SMRŤ FAŠIZMU!

VEČNÁ ČESŤ A SLÁVA HRDINOM SLOVEMSKĚHO NÁRODNÉHO POVSTANIA!
MORHO . ribocibi63   |   ip:89.173.77   |   2013-03-21  (22:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SMRŤ NEMECKÝM OKUPANTOM!
SMRŤ FAŠIZMU!

VEČNÁ ČESŤ A SLÁVA HRDINOM SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA!
MORHO . ribocibi63   |   ip:89.173.77   |   2013-03-21  (22:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mor ho! (text básne)


Zleteli orly z Tatry, tiahnu na podolia,
ponad vysoké hory, ponad rovné polia;
preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu,
sadli tam za pomedzím slovenského rodu.

Duní Dunaj a luna za lunou sa valí:
nad ním svieti pevný hrad na vysokom bralí.
Pod tým hradom Riman—cár zastal si táborom:
belia sa rady šiatrov ďalekým priestorom.
Pokraj táboru sedí cár na zlatom stolci;
okol neho cárska stráž, tuhí to paholci;
a pred cárom družina neveliká stojí:
sú to cudzí víťazi, každý v jasnej zbroji.
Pobelavé kaderie šije im obtáča,
modré ich oči bystro v okolo si páča.
Rastom sú ako jedle, pevní ako skala,
zdalo by sa ti, že ich jedna mater mala.
Krásna zem — jej končiny valný Dunaj vlaží,
a Tatra skalnou hradbou okol nej sa väží:
Tá zem, tie pyšné hory, tie žírne moravy:
to vlasť ich, to kolíska dávna synov slávy.
Slovenský rod ich poslal, zo slávneho snemu,
aby išli s pozdravom k cárovi rímskemu.
Oni čelom nebijú, do nôh nepadajú:
taká otroč neznáma slovenskému kraju,
lež božie dary nesú, chlieb a soľ, cárovi
a smelými sa jemu primlúvajú slovy:
„Národ slovenský, kňazstvo i staršina naša,
kroz nás ti, slávny cáre! svoj pozdrav prináša.
Zem tá, na ktorú kročiť mieni tvoja noha,
to je zem naša, daná Slovänom od Boha.
Pozri: tu jej končiny valný Dunaj vlaží,
tam Tatra skalnou hradbou okol nej sa väží.
A zem to požehnaná! Chvála Bohu z neba,
máme pri vernej práci voždy svoj kus chleba.
Zvyk náš je nie napadať cudzie vlasti zbojom:
Slovän na svojom seje, i žne len na svojom,
cudzie nežiada. Ale keď na naše dvere
zaklope ruka cudzia v úprimnej dôvere:
kto je, ten je; či je on zblíza, či zďaleka:
Vo dne, v noci na stole dar boží ho čaká.
Pravda, bohy vydaná, káže nám Slovänom:
pána mať je neprávosť a väčšia byť pánom.
A človek nad človeka u nás nemá práva:
sväté naše heslo je: Sloboda a sláva! —
Neraz krásnu vlasť našu vrah napadol divý:
na púšť obrátili sa bujné naše nivy;
mestá ľahli popolom: a ľud náš úbohý,
bitý biedami, cudzím dostal sa pod nohy.
Bláhal už víťaz pyšný, že si bude pásti
vôľu svoju naveky po slovänskej vlasti,
a žiť z našich mozoľov: ale bláhal darmo!
Dal nám Boh zas dobrý deň, zlomili sme jarmo.
A tí, krutým železom čo nad nami vládli,
kdeže sú? — My stojíme; ale oni padli. —
Lebo — veky to svedčia — vo knihách osudu
tak stojí napísané o slovänskom ľudu:
Zem, ktorú v údel dali Slovänom nebesá,
tá zem hrobom každému vrahovi stane sa. —
Nuž, povedzže nám, cáre! mocná ruka tvoja
čože nám nesie: či meč, či vetvu pokoja?
S mečom ak ideš: cáre! meče máme i my,
a poznáš, že narábať dobre vieme s nimi;
ak s pokojom: pozdrav ťa pán neba i zeme,
lepšie, ako ťa my tu pozdraviť umieme. —
Tieto dary božie sú priazne našej znaky;
z ďaky ti ich dávame: ber ich aj ty z ďaky.“
Nevzal cár božie dary, z jeho mračnej tvári
urazená sa pýcha ľútnym hnevom žiari.
A zo stolca zlatého takovým sa heslom
ozvali ústa jeho ku slovänským poslom:
„Mocný pán, ktorému boh celú zem podnožil
a osudy národov v ruku jeho vložil:
ten pán velí: Slovänia! pozrite po svete:
medzi národy jeho či jeden nájdete,
ktorý by putá minul abo nezahynul,
akže oproti Rímu prápor svoj rozvinul.
Skloníte šije i vy. — Tie krásne roviny,
túto zem vašich dedov dostane ľud iný.
A spurné rody vaše pôjdu Rímu slúžiť,
strážiť nám naše stáda, polia naše plúžiť.
A junač vašu k mojim junákom pripojím,
a z nej krajinám rímskym obranu pristrojím.
A kto sa proti mojim rozkazom postaví,
beda mu! ten sám sebe záhubu pripraví.
Vedzte, že som pán Rímu, a Rím je pán svetu:
To moja cárska vôľa; to vám na odvetu.“

Hriema pyšný cár, hriema zo stolca zlatého,
lenže Slovän nejde sa ľakať pýchy jeho.
Hoj, rozovrela tá krv slovänská divoko,
a junák ti cárovi pozrel okom v oko;
a z oka ti mu božia zablysla sa strela,
ruka sa napružila a na zbroj udrela;
a jedným veľkým citom srdcia im zahrali;
a jeden strašný ohlas ústa im vydali:
„Mor ho!“ kríkla družina slovänská odrazu
a meč zasvietil v pästi každému víťazu:
„Mor ho!“ kríkla a razom na cára sa metá:
To ti na rímsku pýchu slovänská odveta.
No, dokáž teraz, či máš toľko sily v meči,
koľko pýchy vo tvojej, cáre, bolo reči. —
Ale ten nie! — zbroje sa bojí podlá duša:
a tu ti o slobodu dobrý ľud pokúša. —
Skočil medzi stráž svoju cár bledý od strachu:
a zlatý jeho stolec už sa váľa v prachu;
a mečom za ním Slovän cestu si preráža
a junák za junákom padá cárska stráža.

Zasurmili surmity, volajú do zbroje:
povstal tábor, do šíkov zvíjajú sa voje;
a voj za vojom divým útokom ta letí,
kde boj na cára bijú tie slovänské deti.
Husté prachu kúdoly po poli valia sa,
zem dupotom a nebo rykom sa otriasa. —
A tá naša rodinka, tá slovänská čata,
už vám je zôkol—vôkol od vrahov obstatá.
Sto mečov sa každému nado hlavou blyští,
lež Slovän nečítava vrahov na bojišti,
ale morí. — Hoj, mor ho! detvo môjho rodu,
kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu:
a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom:
Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom.

Zúri boj a našina stala si dokola:
to vie, že premoc rímsku jej moc nepredolá:
lež, brať moja, ak už len padnúť mi máš v boji,
to že mi padni, ako víťazom pristojí.

A môj Slovän ešte raz bystré hodil zraky
ponad tie šíre rovne, na kraj svoj ďaleký.
Tam na tých horách sivé mihajú sa väže,
čo strežú slovenského národa čierťaže.
Svätoháj, stovekými zelený lipami,
v tajné tam lono túli bohov jeho chrámy.
A nad riekou biely dom, v ňom jeho rod milý,
a v čistom poli dedov posvätné mohyly:
dedov, ktorých niekdy ľud radievali rady,
ktorých meč divých vrahov odrážal nápady.
Ich popoly dávno už čierna zem tam kryje,
ale ich meno posiaľ v piesni ľudu žije.
A sláva zašlých vekov junáka oviala;
a duša jeho svätým ohňom splápolala,
a meč v jeho pravici strašnejšie sa zvíja;
bleskom blýska na vraha, hromom ho zabíja.
Praštia zlomené raty, bité štíty zvonia
a pyšné prilby rímske do prachu sa ronia.

Hynú i naši, hynú, ale sťa víťazi!
Žiadna rana zvuk bôľu z úst im nevyrazí,
vďačne lejú vernú krv po osudnom poli:
oj, veď padnúť za národ — oj, veď to nebolí!

A boj pomaly tíchne: strašná búry sila
divým svojím zúrením sama sa zničila.
— A kde naši, čo bili ten Rím svetovládny,
lebo koval úmysel na Slovänstvo zradný: —
Kde naši? — Hojže, Tatro, jasných orlov mati!
Nikdy sa ti tá tvoja detva už nevráti.
Páč! Nad valným Dunajom krvavô pobrežia:
tam ti tvoji synovia povraždení ležia.
Neostal, ani kto by tú zvesť niesol bratom:
Bratia vám za česť rodu padli v boji svätom.
Lež každý na junáckej spočíva posteli,
na kope vrahov, zbitých od jeho oceli.
Už nežije, a ešte hrozí tá tvár bledá,
tá ruka zmeravená meč odjať si nedá.

A cár s okom sklopeným na bojišti stojí:
A čo? — Azda tých padlých Slovänov sa bojí? —
Nie, lež bezdušné svojich hromady tam vidí
a zo svojho víťazstva radovať sa stydí.
No zahyň, studom večným zahyň, podlá duša,
čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša.
Lež večná meno toho nech ovenčí sláva,
kto seba v obeť svätú za svoj národ dáva.
A ty mor ho! — hoj mor ho! detvo môjho rodu,
kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu;
a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom:
Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom.Read more: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/83/Chalupka_Mor-ho/1#ixzz2ODJ29hjq


MORHO . ribocibi63   |   ip:89.173.77   |   2013-03-21  (22:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A TY MOR HO! HOJ MOR HO! DETVO MOJHO RODU,
KTO KRADMOU RUKOU SIAHNE NA TVOJU SLOBODU,
A ČO I TAM DUŠU DÁŠ V TOM BOJI DIVOKOM
MOR TY LEN, A VOĽ NEBYŤ, AKO BYŤ OTROKOM.


Noro . fykesedu16   |   ip:90.176.13   |   2017-05-24  (14:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je nepochopitelne, ze si niekto mysli, ze dosiahne svoje stastie za cenu vrazdy ludi.
Kto chcel vojnu?
Stalin, Hitler a znacny pocet obyvatelov Nemecka.
Vojna je vydieranie ludi:
Za neuposluchnutie povolavacieho rozkazu je trest smrti, a posluchnutie povolavacieho rozkazu znamena: pojdes hned na front a budes strielat do nevinnych ludi.
Vlada velkeho statu vydiera vladu maleho statu,
neuposluchnutie znamena bleskovu vojnu (Polsko v septembri v 39-tom), uposluchnutie znamena spolupraca na utocnych vojenskych operaciach.
diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


štyri + päť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Hrozí internetu kolaps?

Aj napriek tomu, že chrbticové siete internetu každoročne významne zvyšujú svoju kapacitu, je možné, že v najbližších rokoch dôjde k ich preťaženiu. Na svedomí to má veľký rozmach on-line služieb, obrovskú záťaž liniek v súčasnosti predstavuje najmä videomateriál.


Starý most - pamiatkou budú zrejme len časti

Krátky let sovietskeho raketoplánu - 20 rokov BURANU

Rezešovci - tunelovat se vyplácí

Životná úroveň Československa v historickom ...

Manipulácia v masových médiách

Archív

Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom House

Americká nezisková organizace Freedom House vydala nový žebříček svobody ve světě. Podle očekávání euroatlantické země jsou nejsvobodnější a „darebácké státy“ naopak nesvobodné.


Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko

Wikileaks - Ron Paul komentuje depeše o meetingu USA se ...

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.2366 s