17. September 2019
    
Sme dvojičky. Rozpadne sa najprv Euro alebo Dolár ? - Dolezite.sk

Sme dvojičky. Rozpadne sa najprv Euro alebo Dolár ?


  2010-04-15  (19:26)  |  Úvahy a komentáre
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Sme dvojičky. Rozpadne sa najprv Euro alebo Dolár ?

Do Európskej únie národy vkladajú svoje nádeje a osudy, pričom si neuvedomujú, že sa zároveň "dobrovoľne" zaväzujú plniť hlavne zákony, ktoré im EÚ bude diktovať, resp. vnucovať cez ich prezidentov a vlády, v zmysle budúcej svetovlády. Preto je naivné domnievať sa, že národné identity nebudú dotknuté, napr. školstvo, kultúra atď. Európska únia má ako odpoveď pre túto oblasť pripravené silné argumenty - voľný pohyb pracovných síl a unifikáciu výroby... Ľudia budú musieť mať rovnaké profesijné danosti, ovládať jazyk a zvládnuť technologické procesy. A k tomu bude potrebné podriadiť aj školskú výchovu na určitý stupeň štandardizácie. Avšak kde bude hranica štandardizácie školstva a odkiaľ bude možné naplno rozvíjať regionálne a národné systémy, to nie je určené, ba ani priestor na rozvoj a uplatnenie prirodzenej ľudskej individuality. (PROTOKOLY v 15. sedení o tom hovoria toto: "Gojom sme nasadili do hláv ďalšiu hlúposť, totiž predstavu, že individualita človeka musí zaniknúť v kolektíve... Pravdou však je, že už od počiatku sveta príroda vytvorila každú bytosť odlišnú od inej len preto, aby mohla vyjadriť svoju individualitu".)

V Maastrichte sa vraj šéfovia štátov a vlád vtedajších dvanástich štátov Európskeho spoločenstva dohodli o založení EÚ. Avšak prieskumy verejnej mienky takmer vo všetkých štátoch vtedajšieho Európskeho spoločenstva jasne ukázali nezáujem a nesúhlas pre toto politické zjednotenie. Preto možno právom položiť otázku, či títo zástupcovia boli vôbec demokraticky zvolení a oprávnení voličmi rozhodnúť o národoch, ktoré zastupovali?!

Odpoveď na túto otázku nám dáva vojnový rok 1944, kedy sa na knižnom trhu objavil zborník s názvom: „Regionalism and World Organization. Postwar Aspects of Europes Global Relationships. A Symposium of the Institute on World Organization, Washington DC, 1944 (v preklade: Regionalizmus a organizovanie sveta. Povojnové aspekty globálnych vzťahov Európy. Sympózium inštitútu pre organizovanie sveta). Vydal ho M. B. Schnapper a obsahuje príspevky desiatich autorov (napr. okrem vydavateľa to boli: Arnold Brecht, Adolf B. Drucker a Oscar Jászi... Žiaden z nich nebol rodený Američan ani Brit), ktorí v roku 1944 spoločne ani jednotlivo, neboli šéfmi vlád ani hlavou niektorého z európskych štátov. Polovica z nich však bola občanmi USA a ostatní európski emigranti, ktorí utiekli pred rasovými zákonmi. Z toho vyplýva, že nemali žiadne poverenie ktoréhokoľvek európskeho štátu, ba ani v nich nezastávali žiadne vládne miesta! Práve na tomto sympóziu odznel tento výrok: „Ak chcete odstrániť národné armády a spojiť Európu hospodársky a sociálne v jeden celok, potom je zrejmé, že k tomu potrebujeme nejakú vhodnú európsku autoritu.“ Táto veta vyslovená jedným zo samozvancov a vynikajúcich politológov, sociológov a ekonómov (insidrov) vo Washingtone počas II. svetovej vojny, by mala stačiť každému ako dôkaz, že o Európskej únii nebolo rozhodnuté v roku 1992 v Maastrichte a už vôbec nie hlavami štátov a vlád dvanástich „suverénnych“ európskych štátov...!

mapky USA a Európy

Vznik symbolov USA a Európskej únie

V každom vytvorenom symbole v staroveku, novoveku, či v súčasnosti, je zatavená myšlienka buď náboženská, politická alebo nejakej sekty, spoločnosti či hnutia, v ktorom je zhutnená magická sila. V symbole zakliata myšlienka evokuje mysle ľudí, ktorí sú naverbovaní do týchto združení a pod jeho velenie. Táto magická sila vložená od prvopočiatku do určitého symbolu je v podstate nesmrteľná. Samotný symbol síce môže byť zničený a zabudnutý, ale v latentnej - "nič" nehovoriacej podobe pretrvá stáročia a dokáže oživnúť aj po tisícročiach. Ak je symbol "oživený" v pôvodnej podobe, povstane i jeho pôvodná myšlienka a magická sila odznova.

Každý symbol stráca svoju silu vtedy, keď je jeho tajný zmysel odhalený. V symbole je zakliate buď dobro alebo zlo. Ak je tajný význam symbolu vynesený na svetlo božie, odhalí sa i jeho skrytá pravda, ktorá túto magickú silu dokáže s pomocou ľudského umu a intelektu oslabiť alebo celkom eliminovať. Tým stráca svoj ezoterický význam a evokačnú silu pre ľudí. Pokiaľ je však v symbole zakódovaná pravda pre nepovolaných ľudí, ktorí by ho dokázali už pri jeho zrode zničiť, potom ani jeho význam v plnej nahote nestráca na magickej sile, ba naopak, ešte viac bude ochranou určitej skupiny ľudí alebo národa, ktorý ho stvoril.

V Bavorsku bol dňa 1.5.1776 založený prísne tajný spolok - rád lluminátov, čiže osvietencov, ktorý si vytkol za cieľ zbúrať každú autoritu občianskú aj náboženskú. Zakladateľom bol Adam Weishaupt, profesor bavorskej univerzity v Ingolstadte a jeho krycie meno bolo Spartakus. Svoju filozofiu čerpal od J. J. Rouseaua a hlásal, že vládcovia a národnosti musia zmiznúť, že človek niesmie poznať iný zákon, než veľkú knihu prírody, a že revolúcia musí byť dielom tajných spoločností. O revolúcii hlásal: "Ak je zámerom všeobecná revolúcia, všetci členovia spoločnosti (tajnej) smerujúcich k rovnakému cieľu a podporujúce jedna druhú, musia nájsť prostriedky, aby bez akéhokoľvek zdania násilných opatrení a nepozorovane ovládli nielen vyššie a významnejšie triedy v každom štáte, ale aj všetky národy, všetky náboženstvá, aby vštepili všade rovnakého ducha a aby v tichosti, ale čo najúčinnejšie viedli rozptýlené obyvateľstvo krajin k rovnakému cieľu."

Na ostrove Jekyll sa koncom roku 1910 konala tajná schôdza pre prípravu Federálneho rezervného systému. Niekomu sa bude zdať absurdné spájať mená Rothschilda, Rockefellera a Trockého so socializmom, ale všetkým trom slúžil len ako prostriedok na dosiahnutie určitého cieľa. Nešlo im o to, aby zlepšili osud robotníkov v USA, ale o to, aby získali kontrolu nielen nad čo najväčšou časťou výrobných prostriedkov, ale aj nad rozdeľovaním vyrobených statkov.

Ako prvý prišiel s myšlienkou socializmu Žid – plukovník House. V roku 1912 vyšla jeho kniha „Philip Dru, administrátor“, v ktorej sa vyslovuje pre „socializmus“, o ktorom sníval K. Marx (vl. menom Mardochaj).

Na ceste k tomuto socializmu predpokladá plk. House dva najdôležitejšie kroky:

1) zavedenie progresívnej dane z prijmu, 2) zriadenie ústrednej štátnej banky, ktorú tiež požaduje bod 5. desatora Komunistického manifestu, ktorý znie:

„Sústredenie úveru v rukách štátu prostredníctvom národnej banky so štátnym kapitálom a výhradným monopolom.“


V USA bol zavedený federálny systém v roku 1913. Dovtedy malo právo vydávať bankovky celý rad bánk, ktoré podliehali zákonodárstvu jednotlivých štátov. Paul Wargurg a jeho spolupracovníci upravili ceduľové bankovníctvo tým spôsobom, že práva emisie bankoviek boli sústredené u tzv. federálnych bánk, ktoré sú súkromnými podnikmi, teda – insidrovskými. Názov „Federálna rezervná banka“ si vymysleli insidri a nie je to žiadny bežný ekonomický pojem.

Federálny rezervný systém USA kontroluje zaobstarávanie peňazí a úrokové sadzby, čím manipuluje celým hospodárskym dianim. Vyvoláva infláciu alebo defláciu, rozkvet alebo krízu (haussu alebo baissu – hebr.), podľa vlastného uváženia ženie burzu buď nahor alebo dolu. Federálny systém je tak mocný, že členom Kongresu - Wrightpatman predseda House Banking Committe povedal: „V Spojených štátoch sú v skutočnosti dve vlády. Jedna je riadne zostavená... a potom máme nezávislú nekontrolovanú a nekoordinovanú vládu Federálneho rezervného systému, ktorá vládne finančnou silou, podľa ústavy vehradenou Kongresu...“ (možno si prečítať v k nihe INSIDRI od Cary Allena).

Insidri z CFR začali celým svojim úsilím otvárať hneď po revolúcii (1917 - VOSR) komunistické Rusko svetu Spojených štátov. V tých časoch však bola verejná mienka natoľko popudená proti boľševikom a ich barbarstvu, že sa oficiálna vláda nemohla riadiť úmyslami CFR. Preto USA až do roku 1933 boľševikov oficiálne neuznávali. Medzitým sa sovietske hospodárstvo zosypalo na hromadu trosiek a obyvateľstvo hladovalo. Komunizmus by sa bol zrútil, keby mu neboli pomohli insidri (pretože išlo o experiment – pretvoriť Rusko na prvý slobodomurársky štát v Európe. Všesvetový insidrovský štát je plánovaný ako štát socialistický !!!)


Boľševizmus bol chránený pred zrútením Herbertom Hooverom (insider CFR a prezident USA v rokoch 1929 až 1933). Ten zaobstarával peniaze a potraviny, ktoré si Lenin a jeho boľševici privlastnili pre svoje vlastné ciele. Tak sa im podarilo uskutočniť podmanenie hladujúcich roľníkov, ktorí dovtedy kládli odpor novým mocipánom. Zatiaľ, čo Hooverove „humánne“ gesto zachraňovalo sovietsky režim, panoval v sovietskom hospodárstve úplný chaos. A tu vstúpili do akcie insidri: Rockefeller, Harriman a Vanderlipp. Jedným z prvých bol Vanderlipp. – Rothschildov agent – spiklenec a prezident Rockefellerovej National City Bank, ktorý prirovnával Lenina (vl. menom Uljach Ben Elizar – Uljanov) k Georgovi Washingtonovi (?!).

Insider Herbert Hoover riadil počas I. svetovej vojny, ale aj po nej, vyživovaciu pomoc pre Belgicko, Nemecko, Rakúsko a Rusko.


kruh vplyvu

Symbol dolára sa skladá z písmena „S“ a znamená – SLOBODA...

V ezoterickej reči je v písmene tiež zakódovaný Sionizmus a Slobodomurárstvo. Dve kolmé priamky cez písmeno „S“ na jednej strane

vyjadrujú ROVNOSŤ... V skutočnosti však kolmice určujú dve cesty vedúce k víťazstvu. Tá prvá je cesta Sionistov a druhá cesta Gojov. Tieto cesty sú vlastne rovnobežky, ktoré sa nikdy nemôžu spojiť. Preto tajné BRATSTVO jestvuje len medzi sionistami a slobodomurármi. Ide o dva rôzne svety, ktoré navzájom rozdeľuje náboženstvo, politická ideológia a cieľ. Písmeno „S“ tvorí v hornej polovici polkruh, ktorý predstavuje západnú sféru a v dolnej polovici východnú sféru svetového finančného vplyvu – teda rozdelenie sveta. Bohatý kapitalistický Západ a chudobný socialistický Východ.

Zároveň v tomto rozdelení spočíva aj hlavný dôvod, prečo sa nemôžu tieto dva svety zjednotiť... Je to večný zápas dvoch princípov – dobra a zla. Ako vidno, symbol dolára bol odvodený a stvorený zo zavádzajúceho hesla francúzskej revolúcie: LIBERTÉ. ÉGALITÉ, FRATERNITÉ ale ľudu bol zamlčaný pravý význam týchto hesiel:

SLOBODA - znamená, že slobodný môže byť duch, ale nie fyzické telo, lebo inak ide o svojvôľu alebo právo silnejšieho. Sloboda je obmedzená nielen prírodnými zákonmi, ale aj ľudskými, ktoré "mocní sveta" určujú ako morálku a povinnosť...

ROVNOSŤ - platí iba pre materiálnu sféru, keďže všetci máme rovnaký obsah žalúdka. Duchovne a duševne je však každý z nás iný svojími vrodenými (karmickými) danosťami, schopnosťami a jedinečnou individualitou. Preto sa nemôže porovnávať človek a zviera, deň a noc, strom a klas, voda a oheň, zem a vzduch...

BRATSTVO - nebolo už medzi Kainom a Ábelom... Preto nemôže v bratstve žiť vrah a jeho obeť, dobyvateľ a otrok, boháč a chudobný, hladný a sýty, vlk a ovca...

Uvedené pojmy sa zamieňajú, pletú a abstraktne proklamujú, čo uvádza ľudí do omylov a zmätkov. Pôsobia ako katalyzátor. Pod ich revolučným vplyvom davy bedárov vedené slobodomurármi a jakobínmi zlikvidovali dovtedajšiu francúzsku vládnu elitu národa - kráľa, šľachtu, kresťanské duchovenstvo.

Situácia v spoločnosti sa vyhrotila do dvoch polarit - stúpenci Republiky a jej odporcovia. Neskôr sa začalo raziť heslo, ktoré prevzali aj komunisti a teraz v trochu „vylepšenej“ forme i prezident USA - Bush: "Kto nejde s nami, je proti nám"! Z toho vidno, že táto myšlienka je „večná“ a pochádza od toho istého duchovného otca...Abbé Barruel cituje vo svojich Pamätiach jakobinizmu hlavnú zásadu Jakobínov pre vyvolanie revolúcie: „Núdza a zmýšľanie sú dva činitele, ktoré nutkajú každého človeka k činom. Spôsobte núdzu, ovládnite zmýšľanie a zvrátite všetky súčasné poriadky, hoci by sa javili čo najviac stabilizovanými“. Apokalypsa novodobých dejín je pred dverami všetkých štátov...

symbol vlajky EÚZáklad vlajky Európskeho spoločenstva tvorí modrý podklad, (modrá farba znamená základňu verných, resp najpočetnejšie modré lóže vo svete) v kruhu (ktorý symbolizuje svetovládu pod zverokruhom, čiže na zemeguli) je umiestnených dvanásť (ako pôvodných hebrejských kmeňov) žltých hviezd (ktoré Židia museli povinne nosiť na odeve v nedávnej minulosti).

samostatný symbol EURO

Roku 1848 sa februárova revolúcia prehnala celou Európou. Základ k nej poskytol Marxov KAPITÁL a z neho vzišla aj myšlienka na vytvorenie tajného symbolu Euromeny.

Písmeno „C“ má v sebe tiež dve vodorovné priamky, ktoré z neho vytvárajú písmeno „E“. V skutočnosti však má ten istý ezoterický význam ako kolmice na doláre – idea sionistov sa nemôže stretnúť ani stotožniť s ideami markantnej väčšiny obyvateľov Zeme. V symbole „C resp. E“ pre zasvätencov znamená CAPITÁL nadnárodných monopolov, ktoré sú v rukách jednotlivých sionistických rodinných klanov a korporácii. Písmeno „C“, ktoré pretínajú vodorovné čiary, tiež tvoria v hornej polovici polkruh, ktorý predstavuje severnú sféru (bohatých štátov)a v dolnej polovici južnú sféru (chudobných štátov).sveta. Tým sa kruh k svetovláde uzatvára...

A napokon, ak sa lepšie pozrieme na symbol eura, ľahko v ňom rozozname aj astrologický symbol Neptúna – boha morí a oceánov, za ktorým leží americký kontinent.

farebné symboly Dolára a Eura


Roku 1997 „elita sveta“ oslávila významné výročie - 100. rokov od stretnutia popredných činiteľov slobodomurárskych lóži v Bazileji... Bilancia uplynulých sto rokov je preto viac ako varujúca:

      1) odohrali sa dve svetové vojny, ktoré si vyžiadali obete desiatok miliónov nevinných ľudí.       2) v rôznych častiach sveta boli zámerne rozpútané krvavé revolúcie.

      3) rozpadli sa štyri najmocnejšie monarchie kresťanskej Európy (okrem Veľkej Británie (?!).

      1) po I. svetovej vojne vo východnej polovici sveta bol násilím nastolený komunistický režim. Na západnej pologuli veľmoci za asistencie sionistov umožnili prosperovať demokratickým vládam.

      2) keďže sa komunistický režim (bol to prvý mohutný pokus sionistov na ovládnutie sveta) neujal v takom rozsahu, ako bol naplánovaný, nasledovala príprava a rozpútanie II. svetovej vojny Nemeckom. Zdá sa to, ak sa na uplynulé udalosti budeme pozerať jednotlivo, nelogické, aby svetový sionizmus podporoval Nemecko vo vyhubení Židov zo sveta. Avšak všetky indície, ktoré sú až doteraz k dispozícii, nasvedčujú tomu, že v skutočnosti išlo o diabolský plán pre zoskupenie nielen židovského majetku v Európe, ale aj ostatných do vojny zatiahnutých a vydrancovaných štátov na jedno miesto - čiže k „Zlatému teľaťu“ - do bánk neutrálneho Švajčiarska na tajné kontá!

Napriek všetkému je nesporné, že sa Židia na základe holocaustu" dostali do najväčšieho povedomia sveta od počiatku svojich dejín. Víťazné mocnosti II. svetovej vojny uznali ich nárok na "staronový" štát v Palestíne, kde sa zrodil štát Izrael. Nad Tel Avivom zaviala zástava 14.5.1948 (18,01 h) v mene židovského ľudu. O desať minút po tomto akte (18,11 h) ako prvé nový štát uznali Spojené štáty americké.

Netrvalo dlho (takmer do roka a do dňa - 28. 5. 1949) a prezident USA Truman bol nútený zaslať Izraelu ostrú nótu, aby sa Židia stiahli z území, ktorých sa vojnou s Arabmi (1948/1949) zmocnili (ďalšie vojny ako vieme nasledovali v rokoch 1956, 1967, 1973 a posledná spolu s USA proti Iraku roku 1990). Tento postoj Izraela (ohľadom vyhnania Arabov z ich území) kvalifikoval prezident USA ako "nebezpečný pre mier" a v rozpore s rezolúciou Valného zhromaždenia OSN. Táto nóta USA končila varovaním, že ak bude Izrael pokračovať vo svojom postoji voči Arabom, vláda USA bude nútená prehodnotiť a revidovať svoj postoj k Izraelu. Došlo to až tak ďaleko, že napokon Tel Aviv začal diktovať, resp. udávať pravidlá "politiky" Washingtonu... Židovská náboženská doktrína sa stala politickou skutočnosťou!

Len na margo citovanej stati uvádzam, že vojenský rozpočet Izraela roku 1976 bol odhadovaný na 3,3 miliardy dolárov (to bolo asi 40 % celého národného rozpočtu). K čomu má slúžiť toto vyzbrojovanie, ak Židia chcú s inými národmi žiť v mieri – slobode rovnosti a bratstve?

(averz bankoviek)(reverz bankoviek)

Na bankovkách novej európskej meny sú vyobrazené časti katedrál, portálov s otvorenými oknami a dverami, viaduktov a mostov, ktoré hlásajú otvorenú cestu sionistom a slobodomurárom do celej Európy. Sú to predovšetkým symboly, ktorých ezoterická výpoveď hovorí, čo tajná svetovláda v pozadí až doteraz dosiahla... "Protokoly sionských mudrcov" nadobúdajú od ich "odtajnenia" (po Bazilejskom kongrese) jasný zmysel a hrozivý dopad. Boj o prevzatie moci nad svetom (v 1. etape ide o financie) sa už teda začal... Napríklad: bola tam nasmerovaná aj bývalá ČSFR. Česi, Slováci a ostatné národnosti žijúce v spoločnej republike začali hneď po "nežnej revolúcii" pociťovať výpredaj národného majetku (kupónová privatizácia, holandské dražby, atď.) a nástojčivý nátlak na životné istoty - peniaze uložené v bankách a sporiteľniach.(Slovenská republika prestala byť ich ručiteľom od konca roku 1997).

Medzinárodná maffia (marxisticko-materialistická-finančná- filozofia) pod hlavičkou SB, EB, MMF, OECD atď. vytýčila pre EÚ od roku 2000 zaviesť jednotnú menu v členských štátoch. V jednotne zavedenej Euromene, v jednotnom jazyku a onedlho aj pod totalitnou svetovládou, bude dávny sen slobodomurárov a Dávidovej hviezdy naplnený!

Slová amerického spisovateľa a politika Gore Vidala, ktoré vyslovil nedávno na festivale spisovateľov v Prahe, sú dostatočným mementom: "Vy pravdepodobne veríte tomu klamstvu, že Amerika stelesňuje slobodu a demokraciu. Pritom to jediné, čo stelesňujeme, je zisk amerických korporácií. Uvedomte si, že 80 % naších ľudí sa nemá dobre a 19 % sa má celkom dobre, pretože pracuje pre 1 % bohatých, ktorí vlastnia celú Ameriku a teraz aj vás. Tieto korporácie v súčasnej dobe vlastnia a ovládajú všetko, vrátane Kongresu. Od roku 1950 viedli USA vojnu s takmer 60 krajinami sveta... Stále si musíme (vláda USA) vymýšlať nejakých neexistujúcich nepriateľov, aby sme ospravedlnili, že na armádu vydávame viac ako polovicu štátneho rozpočtu. V dôsledku toho nám chýbajú peniaze na budovanie vnútornej štruktúry krajiny, ktorú sme celkom opustili. Zrútil sa nám systém verejného vzdelania, nemáme žiadnu zdravotnú starostlivosť, nepodarilo sa nám vytvoriť civilizovanú spoločnosť, sme spoločnosťou čisto konzumnou. Je otrasné, že voľby u nás vyhráva ten, kto má k dispozícii najviac peňazí..."

Aj Rusko je v súčasnej dobe celkom podriadené kontrole USA, Veľkej Británii, Nemecka a Izraela. Už nie je tajnosťou, že svet stojí pred finančným zrútením, lebo Spojené štáty americké, ktorých dolar je dnes svetovou menou, sú vnútorne zadľžené piatimi triliónmi dolárov u svojich vlastných súkromných bánk, ktoré patria zväčša sionistom a ostatné banky z nich kontrolujú.

USA riešia situáciu schodku vo finančných fiškálnych rozpočtoch tým, že si jednoducho vytlačia chýbajúce peniaze. Týmto spôsobom však postupujú už od roku 1974 v podstate všetky štáty sveta, to znamená, že žiadna mena nie je krytá. Preto majú markantný vzostup špekulácie s nehnuteľnosťami, pričom všade vo svete výroba klesá a navyše vzrastá množstvo obeživa nielen vo svetovom meradle, ale aj v jednotlivých štátoch.

Aj preto je prvoradou úlohou pre USA zjednotenie Európy s Euromenou. Potom vraj bude vládnuť svetu Dolár a Euro ako menová polarita. Tak sa konečne svetové financie ocitnú v jedných a tých istých rukách - sionistických bankárov, ktorí ich budú prelievať tak, ako bude pre ich bezodné mešce najvýhodnejšie. Ak by sa však nepodarilo udržať Európsku úniu pokope, potom sa celá globálna politika USA definitívne zrúti a nastane celosvetový finančný a hospodársky kolaps, proti.ktorému bol rok 1929 len slabým odvarom.

Váhy s dolárom a eurom

Elita


Aby sme porozumeli osudu sveta, musíme si najprv uvedomiť podstatu moci a sily, jej koncentráciu a prúd. Prapodstata spočíva v dvoch štruktúrach, moci vnútornej, ktorá tajne poťahuje riadiace nitky sveta a sily vonkajšej - vojenskej, vrátane polície a bezpečnostných agentúr, politickej moci, finančného vplyvu a ovládania sociálnej sféry.

Vonkajšia moc sa prejavuje, uplatňuje a upevňuje brutalnou fyzickou silou individua (napríklad, v štáte hovoríme o diktatúre a v súkromnom živote ide o dominantnosť). Táto moc vychádza z megalománie človeka, dodáva mu pocit elitárstva, využívať výhody sociálne, finančné, rôzne privilégia a možnosť ovládať všetky okolnosti vo svoj prospech. Vonkajšia moc umožňuje získať a zastávať výsadnú pozíciu v každej spoločnosti. Zároveň taký človek alebo ľudia podľahnú ilúzii, že sú dôležitejší než ostatní, osudom predurčení alebo "vyvolení"... Doteraz tento zhubný fenomén môžeme pozorovať u politikov, poslancov, prezidentov, generálov, finančníkov atď., ale aj u rasisticky zameranej elity, ktorá sa neustále povyšuje nad ostatné národy. Z tejto mocenskej pozície je už len krok k rozhodovaniu o živote a smrti iných. Každá vláda si prisvojila rozhodovať o svojich želaniach na úkor občanov (voličov, ktorí do jej rúk vkladajú svoje nádeje na lepší a spravodlivejší život), pretože má zároveň moc vydávať zákony a nariadenia, ktorými prinúti občanov, aby "zaplatili" za všetky ich činy a rozhodnutia, ktoré môžu byť v priamom rozpore s predvolebnými sľubmi. Týmto spôsobom sa porušuje duchovná integrita vlády aj občana a preto je svet súčasnosti v takom zmanipilovanom chaose.

Demokracia nie je nič iné, len zmodernizovanou alternatívou minulosti, keď boli u moci králi, šľachta, duchovenstvo, a ktorých nahradil prezident, vláda a parlament. V demokracii sa majú dobre zbohatlíci, ktorí vystúpili po spoločenskom rebríčku a dočasne sa začlenili medzi "všemocnú" mocenskú silu a elitu. Kto má v demokracii peniaze, môže si užívať život naplno, ale komu chýbajú, je v podstate ako poddaný bez osobnej slobody v stredoveku.

Dopad daní na ľudí v demokracii (hlavne terajšieho východného bloku) je obrovský, ožobračuje ľudí, spomaľuje ich vývoj a donucuje pracovať polovicu pracovnej doby pre štát. Vládnuca elita všeobecne obyvateľmi pohŕda, považuje ich za príťaž, o ktorých sa musí starať.

Je nesporný fakt, že všetci na Zemi sme v rukách elitnej skupiny byrokratov, s gigantickým finančným kapitálom, ktorím ľudstvo nikdy nedalo a nedá oficiálnu moc. Preto na manipuláciu ľudstva nemajú žiadne právo. Elita sveta vie, že ľudstvo sa dobrovoľne nikdy nevzdá práva na dôstojný život a osobnú slobodu. Preto stále hlasnejšie zaznievajú hlasy na všetkých kontinentoch proti oligarchii mocných, ktorí si osobujú vo všetkom diani sveta to právo, ktoré patrí jedine Bohu.

Reč je o americkej organizácii "Establishment". Príslušníci tejto skupiny sa nazývajú "Insidri" (zasvätenci), ktorí stoja v ohnisku veľkej svetovej politiky a sú zasvätení do jej veľkých tajomstiev. Svedectvo o tejto organizácii podal prof. Georgetownskej univerzity vo Washingtone Carrol Guigley v knihe TRAGÉDIA A NÁDEJ, ktorá vyšla v roku 1916 súčasne v New Yorku a Londýne. Avšak okamžite ju však organizácia z knihkupectiev skúpila... V knihe hovorí: „Viem o operáciách tejto siete, pretože som ju pred 20 rokmi študoval a bolo mi dovolené, aby som dva roky skúmal jej tajné záznamy a dokumenty. Nepociťujem žiadny odpor voči tejto organizácii ani proti väčšine jej členov a cieľov, pretože väčšinu svojho života som bol v spojení s ňou a s jej početnými nástrojmi. V minulosti, ale aj nedávno som protestoval proti niektorým politickým opatreniam... Ale moje hlavné výhrady sa v podstate týkajú skutočnosti, že si praje zostať neznáma a ja oproti tomu verím, že jej úlohy sú v dejinách natoľko významné, že je nevyhnutné, aby sa stala známou“. Potom vydal ďalšie svedectvo Američan Cary Allen v knihe INSIDRI a vlastnými poznámkami doplnil toto dielo prof. Guigleyho.

Autorom myšlienky establishmentu je anglický zlatý a diamantový magnát Cecil Rhodes (1853-1902), ktorý pre britskú ríšu získal juhoafrické územie, po ňom nazvané Rodézia. Jeho bankármi boli Rothschildovci. Vo svojej prvej záveti objasňuje cieľ svojho života takto: „Rozšíriť britské panstvo na celý svet... založiť tak veľkú moc, že by sa vojny stali nemožnými a podporovať záujmy ľudskosti“. To znamená, že myšlienka svetovlády nepochádza od Žida, ale od Angličana. Z toho tiež vyplýva, že génius Židov nespočíva v ich vynachádzavosti, ale v podivuhodnej schopnosti zúžitkovať jestvujúce myšlienky alebo zariadenia vo svoj prospech. A tento fakt sa neustále potvrdzuje v celých dejinách židovstva...

V roku 1888 Rhodes odkázal svoj nesmierny majetok aj svoje plány Rothschildovcom, ktorí ich realizáciou poverili svojho agenta Lorda Alfreda Milnera, ktorý vystúpil na historickú scénu v súvislosti s financovaním boľševickej revolúcie v Rusku. (Na margo uvedeného, upozorňujem opäť čitateľa na mapu z roku 1888, v ktorej sa hovorí o "Čecho-Slovákoch"... Táto mapa zároveň dokumentuje, že išlo o plán pripojenia západnej Európy k impériu Veľkej Británie).


Establishment ako organizácia bola založená v roku 1891 a mala názov The Round Table (Okrúhly stôl). Jej cieľom bolo ovplyvňovať zahraničnú politiku.

V Spojených štátoch vtedy pôsobili dvaja významní spolupracovníci Rothschildovcov - "plukovník" Edward Mandell Hous (1858 - 1938) príslušník rádu Iluminátov a druhým mužom bol Jacob Schiff. E. M. House bol aj tvorcom novej politiky prezidenta W. Wilsona, ktorá znamenala prielom do tradície americkej zahraničnej politiky, a ktorá trvala prakticky celých 121 rokov od prvého prezidenta USA G. Washingtona. Plk. House tiež vytvoril mohutné a dokonalé spojenie všetkých medzinárodných bankárov v New Yorku ako boli: Paul a Felix Wartburgovci, Otto H. Kahn, Louis Marbugr, Henry Morgenthau, Mortimer Schiff, Herbert Lehman a rovnako silné spojenie nadviazal aj s rozhodujúcimi európskymi bankármi. Bez výnimky to boli všetko Židia.

House tiež dokázal presvedčiť prezidenta W. Wilsona, že USA majú misionárske poslanie (tajné poslanie prvého slobodomurárskeho štátu), ktorého cieľom je záchrana sveta pre demokraciu, a vytvorenie federácie všetkých národov, ktorá by zachránila vznik ďalších vojen (ako vidno, osvojil si myšlienku zo záveti Cecila Rhodesa a aplikoval ju na Spojené štáty)!

Klan Rothschild - Wartburg - Schiff - House sa vytvoril počas presadenia federálnaho rezervného systému. Výdatným pomocníkom klanu bol v tejto veci Woodrov Wilson, ktorému sa za to dostalo podpory v jeho prezidentskej kandidatúre. Ako prezident USA otvoril Židom aj vládne dvere. Tak sa stal plukovník House prvým osobným poradcom prezidenta W. Wilsona (jeho životopisci dokonca tvrdia, že prezidentom bol v skutočnosti House). Paul Wartburg sa stal predsedom Federálneho rezervného úradu. Židovský bankár Bernard Baruch sa stal predsedom úradu pre vojnový priemysel a Rothschildov spoločník Eugene Meyer viedol úrad pre financovanie vojny a neskôr (po skončení II. svetovej vojny) sa stal riaditeľom Svetovej banky.

Po I. svetovej vojne sa židovskí insidri rozhodli rozšíriť svoj establishment o nežidovských účastníkov - o tých najvplyvnejších. Patril k ním oceliarsky kráľ John Pierpont Morgan ml. (špičkový agent Rothshildovcov v USA) a petrolejársky magnát John Davison Rockefeller, pokladaný za najbohatšieho muža sveta. K ním sa pripojili aj významní politici ako bol: Walter Lipman, John Foster Dulles, Allan Dulles a Kristián Herter. Táto spoločnosť dokázala patričným spôsobom ovplyvniť parížske mierové konferencie. Mierových rokovaní vo Versailles sa napríklad ako člen americkej delegácie zúčastnil aj Paul Wartburg, zatiaľ čo medzi členmi nemeckej delegácie bol jeho brat Max Wartburg...

... V roku 1921 bol založený americký establishment s názvom Council of Foreign Relations - CFR (Rada pre zahraničné vzťahy) so sídlom v New Yorku. Na ustanovujúcej listine figurujú veľké mená ako Jacob Schiff, Averell Harimann (železničný magnát a vedúci vplyvného týždenníka "Newsweek". Rooseveltom bol poverený mnohými dôležitými diplomatickými misiami, najmä do ZSSR, kde sa stal nakoniec veľvyslancom), Frank Vanderlipp (bol prezidentom National City Bank, ktorá patrí Rothshildovcom), senátor Nelson Aldrich (bol po matke Rockefellerovým vnukom a stal sa hlásnou trúbou insidrov v senáte), Bernard Baruch, J.P.Morgan, a J. D. Rockefeller. Veľkou akciou insidrov bolo založenie SPOJENÝCH NÁRODOV v júni 1945. V americkej delegácii bolo 47 členov CFR.

Od nástupu F.D.Roosevelta do funkcie prezidenta v roku 1933 až dodnes boli všetci ministri zahraničných vecí USA, s výnimkou troch, všetci členmi CFR. Tiež najvýznamnejší členovia vlády prezidenta Jamesa Cartera bolo insidri: minister zahraničných vecí Cyrus. A. Vance, židovský minister financií Michael W. Blumenthal a prezidentov vojenský poradca Zbigniew Brezinski.

Insidri majú v rukách mohutné tlačové a iné masmediálne zázemie. Kontrolujú všetku tlač v USA a nepriamo aj celého sveta. Ak niektorá tlač začne písať proti insidrom, čoskoro zaznamená prudký pokles inzertných objednávok a musí svoje písanie buď zmeniť alebo skrachuje. Preto sa o CFR vo všetkej svetovej tlači zaryto mlčí, hoci má okolo 1.500 oficiálnych členov.

(Najlepším svedectvom o moci židovského establishmentu a o americkej slobode je prípad automobilového kráľa Henryho Forda, ktorý v roku 1920 vydal knihu MEDZINÁRODNÝ ŽID. Onedlho bol zatiahnutý do niekoľkých súdnych procesov, pozastavili mu úvery, takže sa ocitol vo veľmi zložitej finančnej situácii. Nakoniec sa podrobil a ospravedlnil Židom verejným listom. Jeho kniha už viac nevyšla...)


Keď vypukla európska vojna (II. svetová), bolo jasné, že USA budú musieť čeliť mimoriadnym problémom... Preto už koncom roku 1939 bol na návrh CFR zvolený výbor pre povojnové problémy (z toho zároveň vyplýva, akí si boli sionisti istý výsledkom vojny !!!). Tento výbor sa skladal z vysokých úradníkov ministerstva zahraničia, z ktorých až na jedného boli všetci členovia CFR.

Plody usilovnej práce tohto výboru obsahuje tajný list prezidenta Roosvelta z 20. februára 1943, adresovaný istému Židovi - Zarubskému, ktorý pôsobil ako spojka medzi Roosveltom a Stalinom. Tento list sa už v marci 1944 dostal do rúk španielského ministra zahraničia a neskôr bol publikovaný španielským veľvyslancom vo Washingtone M. Doussinagusom v knihe ŠPANIELSKO MALO PRAVDU, vydanej v roku 1946. V liste sa okrem iného hovorí: „Portugalsko, Španielsko, Taliansko a Grécko sa pod ochranou Anglicka budú rozvíjať smerom k modernej civilizácii, ktorá ich vyvedie z ich historického zaostávania. ZSSR poskytneme prístup k Stredozemnému moru, vyhovieme jeho želaniam, pokiaľ ide o Finsko a Pobaltie a od Poľska budeme požadovať porozumenie a kompromis.

Stalinovi ponecháme široké pole pre expanziu do malých štátov východnej Európy, pričom sa bude prihliadať na práva Juhoslávie a Československa, ktoré sme im dlžní za ich vernosť. Stalin ďalej získa územia, ktoré boli dočasne odtrhnuté od veľkého Ruska. Hlavné bude rozdelenie Tretej Ríše a začlenenie jej časti do iných územných celkov tak, aby vznikli nové štáty, úplne od nej odpútané, a tak definitívne zmizne nemecké nebezpečenstvo a jeho ohrozovanie ZSSR, Európy a celého sveta“.
Obsah tohto listu potvrdzujú aj pamäti kardinála Spellmana z roku 1962.

Až teraz si môžeme utvoriť jasný obraz o tom, prečo boli zotročené štáty a napísané krvou dejiny Estónska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Rumunska, Juhoslávie, Albánska, Maďarska a Československa.

Národy si čoraz nástojčivejšie uvedomujú, že budúcnosť ľudstva nie je v hromadení bohatstva, zväčšovaní ziskov a dobývania nových obchodných teritórii. To mohlo platiť v dobách, keď nás na matke Zemi žilo promile z toho, čo dnes. Budúcnosť ľudstva spočíva jedine v spravodlivom prerozdeľovaní spoločného bohatstva, ktoré nám poskytuje naša planéta, ktoré vlastnými rukami ťaží a spracováva práve tá obrovská masa ľudstva a z práce ktorej si v plnom blahobyte žijú iní, tzv. ľudské pijavice. Práca "v potu tváre..." je v súčasnosti dehonestovaná na najväčšiu mieru. Všetky skutočne cenné hodnoty, ktoré nosí ľudstvo v sebe a každý jedinec zvlášť, v konzumnej spoločnosti zotreli peniaze a oslepujúci lesk zlata.

Na vine všetkému je však aj to, že si ľudstvo nechalo vnútiť s nástupom marxizmu-leninizmu aj západný systém lineárneho myslenia (minulosť, prítomnosť, budúcnosť - začínajúca od primitivizmu k dokonalosti...), namiesto toho, aby sa vrátilo k mysleniu v kruhu, k viere a istote večne sa vracajúcich cykloch života. Prevažná väčšina ľudstva dávno zabudla, že cyklický návrat všetkých udalostí je prírodný zákon: „To, čo bolo, to aj teraz je, a čo bude, už tu bolo - lebo Boh obnovuje všetko to, čo pominulo“ - Kazateľ 3, 15. V tomto, pre väčšinu ľudí, zabudnutom zákone večného cyklu, spočíva naša súčasná nemohúcnosť, ktorú využívajú k vlastnému prospechu tí, ktorí nás vedia práve na základe neznalosti tohto prírodného zákona manipulovať ako stádo.

Smutné tiež je, že si ľudstvo nechalo materializmom vnútiť iluzornú vieru, že samo môže rozhodovať o svojej budúcnosti. Tým sa však ocitlo v diabolskej pasci, z ktorej sa mu doposiaľ nepodarilo bez ujmy uniknúť...

„Musí to vyzerať demokraticky, ale všetko musíme mať vo svojích rukách a pod kontrolou“
- tak znelo nepísané heslo komunistov po II. svetovej vojne a tak tomu je aj dnes v postkomunistických krajinách, ktoré sa pretransformovali na ranokapitalistické štáty, pod taktovkou finančnej elity sveta.

František Šteffek - astrológ
Bratislava
(Copyright – úryvky z kapitol pripravovanej knihy „APOKALYPSA PLANÉTY“ - symboly rozlúštil a navrhol autor)


zdroj : http://www.astro-tabu.sk/12unia.html
Ekonom Karol
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
xxx   |   ip:78.141.11   |   2010-04-17  (23:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DALSI SPAM JAK ruka.staci si precitat nadpis a kazdy co nema v hlave nasrane musi vediet ze dolar a euro sa rozpadnu presne rovnako.Cize dajte vediet ci sa nasiel taky magor co to cele precital.neverim ze sa taky niekto najde co tento clanok cely precital


xxx   |   ip:78.141.11   |   2010-04-17  (23:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ADMIN: nejako sa tu roztrhlo vrece so samými chmulovinami.

CO STE ZMENILI MAJITELA?


EkonomKarol   |   ip:95.102.25   |   2010-04-18  (10:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  xxx
citát1:" DALSI SPAM JAK ruka.staci si precitat nadpis a kazdy co nema v hlave nasrane musi vediet ze dolar a euro sa rozpadnu presne rovnako.Cize dajte vediet ci sa nasiel taky magor co to cele precital.neverim ze sa taky niekto najde co tento clanok cely precital "

citát2:"nejako sa tu roztrhlo vrece so samými chmulovinami."

To že si chmuľo ty si dokázal citát1, ak by si si prečítal hlavičku na prednej stránke dočítal by si sa toto :" O tom že sme dvojičky dokazuje článok ktorý prikladám k príspevku. Vyjadrite svoje názory, myšlienky, informácie, linky o tom ako sa bude vyvíjať blízka budúcnosť so Spojenými štátmi Európskymi a Spojenými štátmi Americkými. "

xxx Proste to ber ako fakt že sme dvojičky a nemusíš to vôbec čítať ale ak tomu neveríš tak potom si to prečítaj chmuľo. Úvahou tohto príspevku je toto : Vyjadrite svoje názory, myšlienky, informácie, linky o tom ako sa bude vyvíjať blízka budúcnosť so Spojenými štátmi Európskymi a Spojenými štátmi Americkými.EkonomKarol   |   ip:95.102.25   |   2010-04-18  (10:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  xxx
citát:" kazdy co nema v hlave nasrane musi vediet ze dolar a euro sa rozpadnu presne rovnako "

Prečo si myslíš že sa rozpadne dolár aj euro naraz ? Aj dvojičky nepadli naraz.


Lubor   |   ip:91.191.12   |   2010-04-18  (11:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To "S" je ale v angličtine , nie? Takže čo znamená?
A všetok majetok z privatizácie dostali ľudia, nie?


DIAF   |   ip:85.216.22   |   2010-04-18  (13:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nikto nevie "presne" z coho vznikol znak dolara, vraj na to vzniklo prave ze so spanielskeho pesa ktore sa pouzivalo v mexiku, docela logicke staci prepisat S pismenom P, americky dollar sa pise z tvoma ciarami tj zasa ako United States, U napisane cez U. Dollar ako taky vznikol v europe kontretne v Jachimove


cavo   |   ip:147.175.1   |   2010-04-18  (13:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Symbol dolára sa skladá z písmena „S“ a znamená – SLOBODA..."
:D :D to je co za blbost?? potom mozno za dolarom je nejaky slovak, alebo cech :D


No   |   ip:95.102.14   |   2010-04-18  (14:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  xxx- a to je aky symbol ?No   |   ip:95.102.14   |   2010-04-18  (14:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sipessocua-sloboda, obcianske pravo


ANONYM   |   ip:87.244.20   |   2010-04-18  (16:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pozor na tých,ktorí manipulujú .Čo im dáva také privilegium manipulovať.My sami,dáme sa kúpiť.Čo si zaslúžime?No to, čo si prajeme,aspoň niektorí.


Wind   |   ip:192.128.3   |   2010-04-19  (12:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No jo, ako pozeram, niektori su schopni uverit fakt hocicomu :)


EkonomKarol   |   ip:95.102.25   |   2010-04-19  (20:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pridám informácie ktoré som zachytil lebo vidím že ste mimo tému a neprinášate nič hodnotné k téme.Na otázku ako sa bude vyvíjať situácia s USA a EU

1. Pred pár dňami som sa dočítal od Karol alias GOOGLEistyckyKNAZ dobre ho určite poznáte. Podľa neho Slovensko ovládnu "Fašisti" a prídu nás oslobodiť nie ako v minulosti ZSSR ale USA ktoré zničí celé Slovensko.

2. Ďalšiu informáciu ktorú som zachytil je od "Hip-hopera" menom Rytmus tiež tej iste etnickej menšiny. Podľa jeho textu Slovensko vraj v roku 2012 zničí závisť a podľa jeho video klipu bude Slovensko vyzerať ako po bombardovaní. Tiež tvrdí že sme všetci Slováci liberálny skazený,závislý na drogách a hlavne že sme všetci primitívni. http://www.youtube.com/watch?v=SveYcR-kIMM

Aký máte názor na tieto tvrdenia ? Čo si myslíte ako sa budú vyvíjať udalosti ?!


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-04-19  (20:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pán Rytmus je úbožiak túžiaci po peniazoch, čomu zodpovedá všetko jeho konanie :-)


MP   |   ip:81.89.53.   |   2010-04-23  (18:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tento članok obsahuje vela mudrych myšlienok, dôležitých súvislostí a argumentov, ale aj strašne veľa hlupych tvrdení, a celkom zbytočných spikleneckých teorií. Autor sa mal obmedziť na dokázatelné, overitelné a logické tvrdenia. Tie rozumné myšlienky sa stracaju v balaste.


m   |   ip:212.5.202   |   2010-11-02  (12:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No to S je cista volovina ze to znamena sloboda, po anglicky je sloboda FREEDOM, po latinsky LIBERO, takze blbost, to ze to vychadza v slovencine je len NAHODA!!!


eviana   |   ip:195.202.2   |   2011-09-23  (13:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ake silne a jedovite reci:-))))....da sa to povedat aj kratsie, civilizovanejsie a odbornejsie-hlavne som cakala, podla nadpisu sudiac, nejaku ekonomicku rozpravu!
A nie psychologicky rozbor symbolov....to na co je komu dobre:-))))?

Moja horcica k clanku: Demokracia vznikla v grecku. Ziadni krali ani slachtici neboli pritomni:-)). Len slobodni obcania a otroci! Bohuzial demokracia je mozna len za vyskytu otrokarskej triedy-a tou sme my....diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Čo ak Mars...


2013-05-06  (17:14)  |  Úvahy a komentáre
Dnes stačí pár atómových bômb a na Zemi život zanikne. Keby k niečomu takému došlo, mohli by ľudia v civilizácii pokračovať na Marse. Vlastne by boli nútený. Čosi ako nový začiatok.

Československo Európe nevoňalo


2013-04-25  (10:34)  |  Úvahy a komentáre
Nechcem teraz obhajovať zarytých federalistov. Pokúsim sa len načrtnúť zopár myšlienok spojených s výhodami spoločného štátu.


Monštrum zvané ego (alebo ego - falošné centrum).


2013-04-21  (11:51)  |  Úvahy a komentáre
Takže máš dve centrá. S jedným sa narodíš, je dané samotnou existenciou. To je tvoje vlastné ja(self). To druhé centrum, ktoré vytvára spoločnosť, je ego. Je to falošná vec – a je to obrovský trik. Prostredníctvom tvojho ega ťa spoločnosť ovláda. Musíš sa určitým spôsobom správať, lebo iba vtedy ťa spoločnosť ocení. Musíš určitým spôsobom chodiť; určitým spôsobom sa smiať; musíš sa riadiť určitými spôsobmi, morálkou, kódexom. Iba vtedy ťa spoločnosť ocení, a ak sa to nestane, tvoje ego bude otrasené. A keď je ego otrasené, nevieš, kde si, nevieš, kým si.


Spomienka na slobodu


2013-04-04  (03:47)  |  Úvahy a komentáre
Keď pozeráte telku každý deň, ani vám to nepríde… Keď počúvate rádio denne, ani vám to nepríde… Pozriete si, čo vás zaujíma. Nejaký dokumentárny film napríklad. Chvíľu správy. Keď sa objaví politik, vypnete to. Predvčerom išiel pekný dokumentárny film o anglických záhradách. A tá superstar tiež nebola taká zlá, keby len niektoré tie detská tá porota tak nezhadzovala. Až nepríjemné to bolo mne miestami. Niekto sa na tom možno smeje. Vlastne je všetko asi v poriadku.


Žena a úcta


2013-04-02  (04:26)  |  Úvahy a komentáre
Veľká noc. Akosi sa nám tie zvyky zvrhli. Dievčatá sa cítia ukrivdené. Môžno až duchovne znásilnené, keď sú studenou vodou oblievané, švihané korbáčmi… Muži, často podnapití, im dávajú silne pocítiť, kto je pánom. Je toto ale naozaj tá podstata nášho zvyku?


Bitcoin, demokracia, náboženstvo, Slovanstvo.


2013-03-29  (11:46)  |  Úvahy a komentáre
Iba poznaním tisícročných dejín dokážeme pochopiť súčasné spoločenské dianie, dokážeme sa efektívne a múdro správať, dokážeme nestratiť hodnoty, ktoré sme v živote pracne vytvorili, dokážeme neublížiť tým, čo si to zaslúžia, dokážeme vychovať deti múdre, prosperujúce a odolné proti sociálnym parazitom.


Nevýslovné utrpenie odišlo, no môže zase prísť


2013-03-28  (07:36)  |  Úvahy a komentáre
Druhá svetová vojna je pomerne dobre zdokumentovaná. Sfilmované hrôzy rôzneho druhu vynikajúco varujú do budúcnosti. Ľudia, nebuďte hlúpi... Ten čas ukázal, ako veľmi ste boli vinní, ako veľmi ste šli nesprávne.


Chcite žiť obyčajne


2013-03-27  (09:08)  |  Úvahy a komentáre
Ale žiť. Súčasný svet je v zajatí virtuálnosti, priam sci-fi. Nič obyčajné sa neprijíma, to je nuda. Ako v Japonsku, chce to robotov na všetko, aj namiesto psa a potom aj cintoríny pre psov – robotov.


Čo to bol za režim?


2013-03-19  (08:55)  |  Úvahy a komentáre
V poslednom čase v komentároch pribúda nostalgických spomienok na bývalý režim. Ľudská pamäť je naozaj nedokonalá. A je to tak správne. Aspoň nás nepríjemné spomienky toľko netýrajú.


Belgický poslanec sa nebojí nazvať zločin zločinom


2013-03-12  (09:56)  |  Úvahy a komentáre
Všechno je to strategie. V Iráku si naši američtí spojenci přivlastnili zásoby ropy. V Afghánistánu se opium a narkotika ukázaly jako velmi užitečné a pomohly jim k pohádkovým ziskům. V Libyi, Tunisku, Egyptě, a dnes v Sýrii, hlavním úkolem bylo a dosud zůstává svržení umírněné moci a její nahrazení mocí islamistů, kteří se brzy stanou obtížnými a které my beze studu budeme likvidovat pod záminkou boje s terorismem a záštitou Izraele.


Kofein je hořký, jedovatý a rostliny ho tvoří aby se ochránily


2013-03-09  (07:48)  |  Úvahy a komentáre
Pro včelu to moc slavně nedopadlo. Kofein totiž není návykový jen pro lidi. Pro rostlinu to ale byl tah přímo geniální. Stačilo doladit jeho obsah v nektaru aby včelám nepřipadal moc hořký a pak už se jen těšily z pravidelných návštěv závisláků. Přesně podle strategie drogových dealerů. Místo idylického vztahu květinky s včelkou Májou tu máme spíš brutální snahu vytvořit si co největší armádu závislic. Zdá se, že vše jede v sobecké režii ku prospěchu vlastních hrátek lásky a opylení.


Veľký brat sa už pridlho pozerá, viete to, lebo Orwell to vedel už dávno!


2013-03-05  (17:24)  |  Úvahy a komentáre
V budoucnosti nebudou však ani manželky ani přátelé. Děti budou matkám odebírány při narození, jako se odebírají vajíčka slepicím.


Pracoval jsem v jatkách, dnes maso nejím


2013-02-22  (17:53)  |  Úvahy a komentáre
Přinášíme osobní výpověď bývalého pracovníka jatek v Uherském Hradišti. Jednalo se o provoz, kde se manipulovalo s již mrtvými zvířaty.


Máte zakázané


2013-02-21  (08:11)  |  Úvahy a komentáre
Nie som obhajcom bývalého, neslobodného režimu. Avšak po roku 1989 sa mnohé zmenilo. K lepšiemu, ale aj k horšiemu. Už vyše 23 rokov máte zakázané:


Ako prežiť nový svetový poriadok. Odkaz sebe samému


2013-02-20  (10:12)  |  Úvahy a komentáre
A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom: Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom. MOR HO!


Ako poraziť otrokársky systém.


2013-02-17  (12:07)  |  Úvahy a komentáre
Súčasná kríza je krízou morálky ľudstva. Spoločnosť sa zmení, ak sa zmenia jednotlivci v nej a nie keď sa zmení politika a vláda. Ak poznáme systém fungovania chazaro-židovského finančného systému, tak vieme ho aj riešiť. Otázka je či chceme zmenu a slobodného občana, alebo uprednostníme konzum a finančné otroctvo.


Nemocnica na kraji mesta…


2013-02-08  (09:41)  |  Úvahy a komentáre
Dnes ráno som náhodou narazil na článok, ktorý mi v tých najpestrejších farbách namaľoval obraz budúcnosti nášho zdravotníctva… Obrázok bol síce skutočne pestrofarebný, namaľovaný v štýle absolútneho realizmu, ale vôbec ma nenadchol. Skôr by som povedal, že vo mne vyvolal hrôzu. Uvedomil som si totiž, že k dosiahnutiu takého obrazu, vďaka našej vládnej politike, vlastne cieľavedomo smerujeme. Áno, cieľavedomo nasledujeme príklad autorov toho obrazu. Dávame si od nich radiť, ako na to? Oficiálne sa stotožňujeme sa s ich ideológiou. Tvrdo presadzujeme zavádzanie všetkých pravidiel zvráteného a nikdy v prospech obyčajných ľudí nefungujúceho systému... Pokúšame sa o samovraždu, alebo sa len nechávame niekomu vyvražďovať?


Naše deti nemajú detstvo


2013-02-08  (09:13)  |  Úvahy a komentáre
Kvôli škole. Naše deti sú zničené. Veru, nechcel by som byť dnes školopovinný. Jednoznačne sa v tomto národe vznáša myšlienka, že naše školstvo je slabé, deti sú nekvalitne vzdelávané a tým pádom nás nemôže čakať pekná budúcnosť. Naše deti totiž vraj nechápu, nerozumejú predpísanému učivu v osnovách pre matematiku, fyziku, chémiu. Hrozný stav, ak uvážime, že ich rodičia tomu väčšinou nerozumejú už vôbec.


Československo Európe nevoňalo


2013-02-06  (10:02)  |  Úvahy a komentáre
Nechcem teraz obhajovať zarytých federalistov. Pokúsim sa len načrtnúť zopár myšlienok spojených s výhodami spoločného štátu.


Vilo Rozboril: Zajtra zarobím na vašom kriplovi


2013-02-04  (17:45)  |  Úvahy a komentáre
Pravda je taká, že Vilovou úlohou je každého účinkujúceho priviesť k slzám a robí to kvôli vám, vy tie slzy totiž očakávate. Nie vždy sa to darí, ale Vilo je taký anjel, že neváha deptať napríklad deti, ktoré to už aj bez toho nemajú ľahké. Takto v predminulej časti sa nezabudol chalana, ktorý mal v izbe presne nula stupňov, spýtať Je ti zima?


V ťažkých časoch...


2013-01-25  (03:57)  |  Úvahy a komentáre
V ťažkých časoch ekonomicko-spoločensko-morálného úpadku sa masovo prebúdza nespokojnosť zo spoločenským poriadkom, prebúdza sa záujem o veci verejné a o to o čo by sa ľudia v dobrých časoch nezaujímali: pozerajú do histórie a analyzovaním a porovnávaním histórie s ich dobou sa snažia nájsť príčiny úpadku. Výsledok je pararelne ten istý: príčinou úpadku je lakomosť a nenásytnosť elít, ktoré nemorálne v rozpore zo spoločenským poriadkom, o zákonnosti pomlčím keďže sú to tie isté elity kto vytvára zákony, vysávajú ekonomiku a demoralizujú spoločnosť do času až sa spoločnosť dostane do slepej uličky. Na dnešnej situácii môžme pozorovať, že čim reálnejšia je demokracia, Švajčiarsko, Škandinávia a Benelux kde je prerozdeľovanie spoločnosťou vytvorených hodnôt najrovnomernejšie, tak tým je spoločnosť zdemoralizovaná menej a v podstate len znášajú následky úpadku iných. Ekonomická depresia v rokoch 1873-1896, ktorá de facto vyústila do vytvorenia Federal Reserve a oboch svetových vojen, vyprodukovala mysliteľov a o jednom z nich J.M. Keynes povedal: „Verím, že sa v budúcnosti viac poučíme z odkazu Silvia Gesella ako Karola Marxa.“


Ako je to v SKUTOČNOSTI s vysokou školou?


2013-01-24  (22:26)  |  Úvahy a komentáre
Áno mám 20 rokov, som prvák VŠ, ktorý tu momentálne nebude pliesť „kritické“ a často krát „skľúčené“ stavy, ako mu chýba mamičkina strava, a iné srdcervúce pocity čo mu ležia na srdiečku (o tom možno nabudúce :). Skôr mám iný problém.


Žijeme v najlepších časoch


2013-01-22  (09:00)  |  Úvahy a komentáre
Hlavne my, Slováci. Ani si to neuvedomujeme a ešte sme aj akosi večne nespokojní. Prosím vás, prečo sa napr. priam zatajuje, že Slovensko má za ostatných 8 rokov úplne najvyšší hospodársky rast z celej EÚ? Zo všetkých 27 štátov naše hospodárstvo poskočilo najviac.


Ako sa dostať zo zovretia systému obnovením sebestačnosti


2013-01-21  (23:23)  |  Úvahy a komentáre
Veci potrebné pre prežitie: Bezpečnosť, Dom, Voda, Potraviny, Odev a obuv, Energia, Doprava, Zdravotná starostlivosť, Peniaze..... toto všetko sme si nechali zobrať, stali sme sa závislí na systéme a ten systém toho patrične využil.


Opľuli Mikloša, Kuric bol obscénny a Mihály opäť hysterický


2013-01-19  (23:33)  |  Úvahy a komentáre
Vstupné na ples bolo 500 eur, čo mnohí hostia plesu s úsmevom ohodnotili ako pár stovák. Keď zoberieme do úvahy to, že milión Slovákov žije na hranici chudoby a že zvyšok nezarobí ani 350 eur, nedá sa ples považovať za nič iné, ako výsmech. Preto sme sa akcie s názvom „Slovensko nepotrebuje celebrity“ zúčastnili aj my, členovia SP, pretože rovnako i my považujeme takéto jednanie „elít“ za výsmech slovenskému národu a vždy sme ochotní sa postaviť za trpiacich ľudí.


Chov hospodárskych zvierat


2013-01-14  (14:54)  |  Úvahy a komentáre
Ošípané sa chovajú v betónových kotercoch, v budovách bez okien, kravy sa udržujú v stálom kolobehu gravidity, aby sa vyprodukovalo čo najviac mlieka, teľatá sú hneď po narodení odobraté a reťazou pripevnené v klietkach iba trochu väčších ako sú samotné zvieratá a po niekoľkých mesiacoch umelej stravy sú premenené na jemnú teľacinu.


Pomätený svet Monči F.B.


2013-01-10  (21:55)  |  Úvahy a komentáre
Na výstrelky „bláznivej Monči“ sme si akosi chtiac-nechtiac v poslednej dobe zvykli. Ten posledný, ktorý som však mal možnosť zhliadnuť, vo mne vyvolal zmiešané pocity, nakoľko som nevedel, či sa mám tomu smiať, či plakať.


A je vôbec možná zmena systému ?


2013-01-05  (04:35)  |  Úvahy a komentáre
Rád by som Vám predstavil svoju krátku esej ktorá má slúžiť výlučne na zamyslenie. Napísal som ju svojim internet priateľom, systémovým bojovníkom.


Telefonicke sutaze - Fair play alebo podvod?


2012-12-23  (14:12)  |  Úvahy a komentáre
Priznam sa ze za cely svoj zivot som volal na telefonicku sutaz iba dvakrat a urcite tusite ze som sa nedovolal priamo do sutaze. Otazky alebo ulohy tychto sutazi vyzeraju na prvy pohlad velmi jednoducho avsak kazda uloha ma nejaky chytak.


Ako som sa naučil byť sám


2012-11-10  (09:47)  |  Úvahy a komentáre
Ponížili lásku na sex a priateľstvo na fejsbukový lajk. Hľadaj šťastie v instantnom svete, kúp si niečo, zaži pocit šťastia. Zažeň pocit hladu, smradu, samoty, hľadaj pocit pohodlia, mäkka a istoty,… pocity, pocity, nadradené nad city. Dnes som si vybral byť tu pri jazere bez ničoho a sám. Je ticho, hladina je veľké zrkadlo a len niekedy sa vzduchom zachveje dlhé hrmenie vzdialenej búrky. Nikto tu nie je a nikto nepríde. V Laponsku už pár dní nemám spojenie so svetom. Robím zlobu… mal by som behať po meste, kupovať drinky dievčatám s rúžom na perách, zabávať okolie historkami a tešiť sa z priazne okolia. Ja už nechcem, nechajte mi moje ticho, ja som tu rád sám…


AKO TO BUDE 21.12.2012


2012-10-24  (18:14)  |  Úvahy a komentáre
Dnes, keď píšem tento text sú necelé dva mesiace do legendárneho dňa, ktorý predpovedá Majský kalendár. Ak mám veriť presnosti prepočtov a porovnaní súčasného merania času s tými dávnominulými a ak by aj sedeli do bodky, máme tu teda 21.12.2012 čosi ako vrcholový bod tohto veľmi dávneho príbehu. Čo sa má vtedy udiať? Superkatastrofa, ktorá zmietne celý starý svet, ukončí túto story a časť vyvolených katapultuje do Novej Zeme vo vesmíre? Ak sa tak stane – kto budú tí, ktorí budú vzatí tam Hore?


Je pozeranie porna správne ?


2012-10-23  (13:45)  |  Úvahy a komentáre
Do pošty my dnes prišiel článok s názvom 5 dôvodov, prečo POZERAŤ PORNO. Tak by som chcel začať úvahu o tom či je takéto pozeranie vôbec správne ?


Ďaľšie z úvah a komentárov...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Je predseda Jobbiku Slovák?

Vo veku 27 rokov, bol za predsedu strany Jobbik zvolený Gábor Vona. Gábor sa narodil v mestečku Gyöngyös v roku 1978. Po ukončení vysokoškolských štúdii v Budapešti (história a psychológia) sa Vona krátky čas venuje kariére učiteľa. Neskôr sa začína na plno venovať politike.


Nebezpečné lietanie?

Papierové zlato ?

Europarlament

Smrt hokejistů je tragédie, co dělá společnost je je...

Dolezite.sk 2.0

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.3528 s