20. Júl 2019
    
Sme tu naozaj tisícky rokov? - Dolezite.sk

Sme tu naozaj tisícky rokov?


  2009-11-13  (13:50)  |  Kultúra
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
Rimania, Kelti, Vandali, Slovania, sťahovanie národov, genetika  - Sme tu naozaj tisícky rokov?

Genetika tvrdí niečo iné, ako klasický dejepis. Veď práve... Kto má pravdu? Privandrovali sme sem v 5. či 6. storočí, alebo sme tu tisícky rokov? Archeológia nám tu nemôže pomôcť, lebo „tak ako sa nedá vykopať feudalizmus, nedá sa vykopať ani etnogenéza Slovanov“, konštatuje archeológ Pavol Mačala. Ten ako jeden z mála archeológov sa už dlhšie domnieva, že „Slovania (najpočetnejší národ v Európe) sú aborigénnym – domácim obyvateľstvom“, že „Slovania sa vyvíjali na územiach na západ od stredného Dnepra, v priestoroch medzi Odrou a Vislou rovnako ako na juh od Karpát v povodí Dunaja.“

A na čej strane sú písomné doklady?

Jordanes, Gót, ktorý žil v 6. storočí v Ravenne, vo svojom diele spomína Sklavenov (Slovenov) a zároveň aj Venetov a Antov: „Pri ľavom úbočí (Karpát), ktoré sa skláňa na sever, na nesmiernych priestranstvách v smere od prameňov rieky Vistuly sa usadil ľudnatý národ Venetov. Hoci sa teraz pomenovanie Venetov obmieňa podľa rozličných rodín a lokalít, jednako sa volajú hlavne Sklaveni a Anti. Sklaveni sídlia v priestore od mesta Novietunum (zaniknuté mesto na južnom Dunaji) a jazera, ktoré sa nazýva Mursianum (ústie Drávy do Dunaja), až po Danastar (Dnester) a na severe až po Visklu (Vislu)“ a Anti sídlili pri Čiernom mori. Zhruba v rovnakom čase zapísal meno „Sclavini“ aj Pseudo-Caesarius Naziánsky.

Teda 6. storočie. Začiatočný bod histórie Slovenov – Slovanov?

Slovenov (Sklavenov, Sclavinov) nik predtým nespomenul, na „scéne písaných dejín“ sa objavujú naozaj až v 6. storočí. Teda predtým neboli? Ale veď čítajme Jordanesa ešte raz: „pomenovanie sa teraz obmieňa“, Veneti sa „volajú hlavne Sklaveni a Anti“. Teda nie sú Veneti aspoň približne to isté ako Sloveni? Ak je to tak, o kom to potom píše Plínius starší, ktorý žil v rokoch 24 – 79 po Kristovi: „Germáni prinášajú (jantár) do provincie Panónia, odkiaľ ho kupujú Veneti, najbližšie sídliaci k Panónii (Gréci ich nazývajú Eneti)? Platí alebo neplatí, že aj Veneti sú Sloveni? Lebo ak sú... Je to len nepozornosť, že si takto skracujeme pobyt na strednom Dunaji o 400 rokov?

Táto logická úvaha zrejme nestačí klasickým dejepiscom, aby sa čo i len zamysleli nad teóriou oneskoreného vstupu Slovanov na scénu dejín (až v 5. či 6. storočí). Fabulujú, domýšľajú, ale v tom hlavnom sa nepohnú z miesta. Zrejme ani sami nevedia, prečo nie sú ochotní posunúť „začiatok“ slovenských dejín aspoň do 1. storočia?

Teória o prisťahovaní sa Slovanov pred 1500 – 1600 rokmi (pred 60 až 68 generáciami) do svojich terajších sídel z východu (len preto, že zo západu prísť nemohli?) skadesi z priestoru medzi Dneprom a Pripiaťom, zo zablatených močiarov, vznikla v 19. storočí a dodnes pretrváva. Napriek všetkému. Aj napriek logike, aj napriek genetikom a aj zaujímavým novým poznatkom, ktoré k nám prichádzajú zo severu i z juhu. Dokonca z južnej Afriky. Je to taká „silná zlatá žila“, že niektorí vážení bardi dodnes pomýlene hľadajú aj pôvod slova Slovan na baltsko–slovanskom pomedzí, „kde slovo označuje blato“? Napokon, keby mali pravdu... bol by to naozaj heroický čin: vyjsť „z blata“ v 6. storočí a už o tri storočia mať štvrtý bohoslužobný jazyk na svete!

Podľa „sťahovacej“ hypotézy Slovania „obsadili“ Tráciu, Peloponéz, Macedónsko a Tesáliu v rokoch 577 – 588 a následne sa dostali dnešné slovanské národy na miesta, kde sídlia dnes. Na jedenásť či dvanásť rokov celkom slušný výkon! Stovky kilometrov, státisíce ľudí... Ako blesk z jasného neba? Zbraňami si vydobyli územie v Karpatskom oblúku? Vytlačili stade dobyvačných Germánov? „Slovania, ktorí vraj pred 6. storočím ani neexistovali, zabrali bez akýchkoľvek dobývačných tradícií pol Európy bez jedinej vojny, čo si vynucuje otázku, proti komu vlastne boli opevnené limes romanus?“ pýta sa Cyril A. Hromník v texte Vstup údajných Slovanov-Zablatencov do európskych dejín, Kultúra 16. septembra 2009. Alebo tu, v srdci Európy našli krajinu nikoho? There is no evidence that the Sla ys made any considerable migration from their first home until the 1st century AD Their first Transcarpathian seat lay singularly remote from the knowledge of the Mediterranean peoples. Herodotus (iv. 17, 51, 105) does seem to mention the Sla ys under the name of Neuri , at least the Neuri on the upper waters of the Dnestr are in the right place for Sla ys, and their lycanthropy suggests modern Slavonic superstitions; so we are justified in equating Neuri and Sla ys, though we have no direct statement of their identity.

Bijú sa tieto logické závery s antickými zápismi? Apologéti sťahovania národov síce pripúšťajú, že starí rímski vzdelanci o nás nepísali, lebo „nevedeli o nás takmer nič“ (pretože „nebojovali s nami, a obchodovali len zriedka“). Nuž naozaj, keď o nás nevedeli, nemohli nás „zaznačiť“ do zoznamu vtedajších národov. Musí to však znamenať, že sme ani neboli? Alebo...? Písali o nás, ale nepresne – keďže „nevedeli o nás takmer nič“? Nie je to napokon tak, že viac-menej neopodstatnene prenechávame trvalých či prechodných obyvateľov nášho územia, Kvádov, Markomanov, Jazygov, Skýtov, Sarmatov, Svébov, Vandalov, Osov a ďalších a ďalších – Germánom? Z diel najstarších dejepiscov – Arrianos (95-175), spomínaný Plinius Starší, Strabón, Publius Cornelius Tacitus (narodený v r. 55) – sa pritom v každom prípade také jednoznačné priradenie vyčítať nedá. Nie je to len zaužívaná „germánska“ interpretácia starých antických textov?

Plínius Starší napríklad uvádza, že takmer 600 míľ od panónskeho mesta Carnuntum leží germánske pobrežie. Carnuntum je dnešný Deutsch Altenburg-Petronell oproti Devínu, takže hranica Germánie bola odtiaľ, z Panónie, bohatej na žalude (ako si pochvaľuje Plínius starší), od Devína, vzdialená 600 míľ, čo nie je málo. Najstarší zemepisec Klaudios Ptolemaios (100-170) vymedzuje Germániu na juhu „ohybom pri Karpe“ a na východe „Sarmatským pohorím“ a prameňom rieky „Vistuly“. Karpa a Sarmatské pohorie, to sú naše Karpaty a Vistula je poľská Visla, ktorá pramení v Beskydách, neďaleko spoločného bodu hraníc Slovenska, Česka a Poľska. Nie, Slovensko nebolo súčasťou, ale iba susedom Germánie, a teda aj kmene, ktoré tu žili, nežili v Germánii! Museli byť napriek tomu Germánmi? Veď napokon keď Ptolemaios vymenúva aj kmene žijúce v Germánii, nehovorí o germánskych kmeňoch, ale len o kmeňoch, ktoré majú v držbe Germániu, iba sa na jej území nachádzajú. Ak teda ani v Germánii nežili len vyslovne „germánske kmene“, zaiste nemusíme za germánske považovať kmene žijúce mimo Germánie, teda aj na dnešnom Slovensku. Ak Valleius Paterculus (nar. v roku 19 pred Kr.), priamy účastník rímskych vojenských akcií na strednom Dunaji napísal, že Marobud, vodca slávnych rímskych súperov Markomanov, „susedil zľava a spredu s Germániou, z pravej strany s Panóniou a za chrbtom svojich sídel mal Noricum“ – kde to teda žil? V susedstve Germánie, nie v Germnánii. Boli teda Marabudovi Markomani Germánmi?

Napokon u Tacita čítame: „Vzadu od chrbta (to znamená zo severnej strany) obkľučujú Markomanov a Kvádov Marsingovia, Kotíni, Osi a Búri. Z nich Marsingovia a Búri pripomínajú rečou a spôsobom života Svébov; keltský jazyk Kotínov a panónsky jazyk Osov dokazuje, že nie sú Germánmi“. Panónsky jazyk? Podľa Plínia Staršieho „k Noriku prilieha jazero Pelso“ – teda „Pleso“, „Blatné Pleso“, dnešný Balatón. Nenapovedá „Pelso“ o „nácii“ v Panónii žijúcich obyvateľov, ktorých mená nám dnes nič nehovoria: Breukovia, Andizéti, Ditióni, Peirusti, Mazaiovia, Diasitiati, Skordiskovia, Tauriskovia a celý rad iných? Nebol panónsky jazyk jazykom našich predkov?

A okrem toho, a navyše: Markianos z Hérakley, žijúci na prelome 4. a 5. storočia, píše jasne: „Podrobnejší opis (Sarmatie) je takmer neznámy, práve tak, ako opis neznámej krajiny omývanej zo severu“. A ešte: zápisy názvov riek, hôr a miest sú nepresné a skreslené, najmä ak sa v nich vyskytujú hlásky, ktoré gréčtina a latinčina nepozná...

Pomôže nám logika, rozlet a – odvaha rúcať staré nepodložené mýty? Ak sa zbavíme predsudkov o sťahovaní sa Slovanov a začneme sa na známe pramene pozerať iným pohľadom, dokážeme objaviť stopy našich predkov pod nálepkou Germánov či Keltov a obraz histórie pred 6. storočím dostane diametrálne odlišné kontúry? Je to tak: pre ľudí s logikou a odvahou je viac ako isté, že naša história je celkom iná ako tá, ktorú sme sa učili a učíme v oficiálnych dejinách. Tá skutočná bola i je utajená.

Tak teda, ak o prítomnosti Keltov, Kotínov, Osov, Kvádov, Svébov, aj Markomanov, Jazygov, Getov (teda Dákov), Sarmatov či Vandalov na Slovensku niet pochýb, pýtame sa: kto to boli?

Začnime Keltmi, najstarším známym etnikom žijúcim na našom území. Ich meno sa po prvý raz objavuje v názve krajina Keltiké, ktorú grécky historik Hekateos Milétsky kladie na začiatku 5. storočia pred Kristom do bezprostredného susedstva Ligurie, oblasti dnešného severného Talianska. Aj Herodotos písal o Keltoch už v 5. storočí pred Kristom a umiestnil ich do Podunajska. Významné je, že „ranní Kelti spopolňovali svojich mŕtvych až do 5. storočia pred Kristom“ (všetko sú to informácie od Durosella), nevzišli teda zo stredoeurópskych ľudí popolnicových polí? Popolnicové polia, pohrebiská s keramickými urnami sa od roku 1250 pred Kristom (pred 130 generáciami) objavujú práve v strednej Európe. Sú prejavom roľníckej civilizácie, tesne spätej s pôdou, a svedčia o spoločenskej rovnosti. Pripomeňme si, čo sme už raz uviedli: roľnícka kultúra má svoj pôvod v strednej Európe. Nositelia tejto kultúry, ktorí sa po smrti spopolňovali, sa zhruba o dvesto rokov neskôr dostali do severného Talianska, v 9. storočí pred Kristom do Gálie, následne do južného Francúzska a krátko nato do Španielska. Takže: Kelti „vzišli“ z presne neurčeného širšieho územia strednej Európy, v ktorej my žijeme doteraz, a ich expanzia po takmer celej Európe bola jedným z najväčších sťahovaní sa v dejinách Európy – ak už teda si dejiny bez sťahovania národov nevieme predstaviť. Išlo pritom o neusporiadanú migráciu, pričom ňou privodili zmenu osídlenia celých krajín, vyvrátili alebo prinajmenšom oslabili postihnuté ríše, ako napríklad ríšu etruskú a naplnili domáce obyvateľstvo strachom a hrôzou.

Aj svojej prednosti, výrobe železa, sa Kelti priučili u nás. Tacitus doslova píše: „Kotíni ťažia aj železo“. V 7. storočí pred Kristom dosiahlo hutnenie a kovanie železa práve u nás plný rozvoj, ktorého presvedčivým prejavom bola výroba dlhých mečov. Železná dýka z Gánoviec je najstarším dokladom výskytu železa v strednej Európe. Išlo o 108. a možno aj staršie generácie pred nami, ktoré sa stretli so železom, s výrobou ktorého pravdepodobne už v 15. storočí pred Kristom začali Chetiti. A Sloveni sa pri jeho spracovaní a obchodovaní s ním, stretli s Dravidmi...?

Kelti aj keď sa túlali po celej Európe, predsa len boli iní, ako klasickí koristníci ázijského typu. V roku 387 ohrozovali Rím a nebyť husí, ktoré ich vyplašili, by ho možno aj zdolali; v roku 274 vyplienili veštiareň v Delfách; no popri tom zaujali ich mnohé civilizačné vymoženosti. Spoznali výhody používania mincí a začali zhruba okolo roku 310 pred Kristom s ich razbou, čím vstúpili do klubu najvyspelejších národov sveta.

Významným strediskom Keltov s vlastnou razbou mincí bola Bratislava – inde v Európe sa zatiaľ keltská mincovňa nenašla. Razili sa tu zlaté a strieborné mince rôznej veľkosti a hmotnosti v rokoch 79 – 58 pred Kristom: tetradrachmy, didrachmy a drachmy. Sú to tie „naše“ biateky podľa nápisu BIATEC, ktorý je na väčšine bratislavských strieborných tetradrachiem, ťažkých 13,9 – 18,8 gramu. Vyskytuje sa však na nich aj 14 ďalších mien. Boli to ich vodcovia či vysokí úradníci, ktorých každoročne volila rada starších? Biateky ako platidlo „celej Európy“, po ktorej sa Kelti túlali (predobraz eura?), sa našli v Bratislave na mnohých miestach. Správa o prvom náleze je z roku 1776, no priam symbolický bol nález pri kopaní základov Tatra banky v roku 1923 (dnes ministerstvo kultúry) – aj preto je štylizovaný Biatek v logu Národnej banky Slovenska. Najnovšie (2009) archeologické nálezy na Bratislavskom hrade – šestnásť zlatých biatekov! – primäli rakúskych archeológov, aby priam vyzvali svojich slovenských kolegov: neváhajte a označte svoj nález za najreprezentatívnejšiu rímsku stavbu v keltskom prostredí z obdobia prvého storočia pred Kristom severne od Álp. Bratislavu už v tej dobe – v prvom storočí pred Kristom! – pozdvihuje tento nález na úroveň kráľovského sídla! Vyvstáva jednoduchá otázka: naozaj na tomto prastarom sídle kráľov sa nemohol ocitnúť kráľ Svätopluk v 9. storočí? Teda o tisícročie neskôr? A prečo by nemohol práve tu byť onen záhadný Samov Vogatisburg? A prečo by nemohlo byť práve tu aj ústredné sídlo kráľov v 9. storočí...? 

Existujú určité doklady o možných ďalších mincovniach zo Šaštína a Liptovskej Mary, Veľkého Bysterca (súčasti Dolného Kubína), ako aj z Janoviec na Spiši. Na niektorých minciach, ktoré majú na averze hrboľ namiesto zobrazenia hlavy, na reverze štylizovaného koňa sa objavujú písmená CAT, čo sa považuje za skratku názvu kmeňa Kotinov (Cotinov), sídliaceho na severe Slovenska. V súbore mincí s hrboľom samostatné miesto zaujíma zemplínsky variant drobných strieborných mincí so silne štylizovaným koňom s miestom najväčšieho výskytu na hradisku Zemplín. 

Okolo roku 50 pred Kristom stalo sa vládnucim spoločenstvom u nás keltsko-dácke (Dákov nazývali Gréci Gétmi), a to až do druhého desaťročia po Kristovi. Potom sa správy o Keltoch u nás strácajú. Klasický dejepis hovorí, že toto keltsko-dácke spoločenstvo „ustúpilo“ kmeňom Markomanov a Kvádov. Klasický dejepis je presvečený, že Markomani a Kvádi boli Germánmi. Už sme uviedli, že záznamy antických historikov sú v tom nepresné. Jedni ohraničujú Germániu na východe prameňom Visly a na juhu Karpatami, čím je dnešné Slovensko mimo Germánie, no iní situujú „zázračný dážď“ počas bojov rímskych vojsk v Kvádii (na Slovensku), ako boj v Germánii.

Štefan Šmálik (1909 – 1991) preskúmal toponymiu (pomenovanie hôr a riek) z tých čias a prišiel k názoru, že keltské názvy sa kombinujú so slovanskými a nie germánskymi – akoby to mohlo byť v prípade, že by naše územie v tom období obývali germánske kmene. Oskár Cvengrosch (Marava a Markomani, www.beo.sk) prichádza k záveru, že Markomani (Marcomani) aj Kvadi môžu byť, ba sú, Slovanmi. Podľa neho je Mar-coma-ni výraz skladajúci sa z dvoch slov, zo slova „Mar“ (slovenská Marava) a „Comani“ (latinské comāns, odvodené zo slovanského „choma“, „chumáč“, čo znamená vlasatý) a zo slovanskej koncovky „ni“. Markomani = Vlasatí Moravania. Podľa Hromníka Kvádi – Kovádi boli Kováčmi, Kovaľmi. Aj z prác spomenutého katolíckeho kňaza Šmálika vyplýva, že Kvádi neboli germánskym, ale slovanským kmeňom.

Z historických prameňov vieme, že Kvádi patrili do kmeňového zoskupenia Svébov, a tak vystupovali až do 5. storočia, kedy všetky slovanské kmene dostávajú súhrnné pomenovanie Vandali. V roku 776 vydal španielsky benediktínsky opát Beatus mapu sveta, na ktorej medzi Dunajom, Moravou, Váhom a Tisou – na dnešnom Slovensku – žijú Vandali. Archeológovia objavili pri obci Ražňany (neďaleko Prešova) unikátne stopy pravdepodobne rímskej kamennej stavby. Jedinečný nález, starý vyše 1600 rokov (z prelomu 3. a 4. storočia), bol pravdepodobne súčasťou sídla kráľa Vandalov. Ten bol – podľa archeológov – pravdepodobne voči rímskemu impériu lojálny a umožňoval napríklad bezpečné obchodovanie so severnejšími oblasťami. Panovník tiež mohol byť v istej dobe ich vojenským spojencom. Nález môže súvisieť s dávnejším objavom veľmi bohatého hrobu v blízkej obci Ostrovany. (Na Slovensku našli archeológovia unikátne sídlo kráľa Vandalov, ČTK 8. júla 2009).

Možno však považovať Vandalov za Slovanov? Nielen preto, že sa im pripisujú tie najhoršie známe ľudské vlastnosti: sú považovaní za okupantov, pirátov, odpadlíkov, zlodejov chleba... Prečo, kto to o nich rozšíril? Pôvod ich zlej reputácie sa dá nájsť v ich náboženstve. Vandali boli kresťanmi, lež ariánmi. Toto kresťanské hnutie vzniklo paralelne s katolíckym a ortodoxným učením. Pôvodcom bol Árius, kňaz z Alexandrie, ktorý žil v 3. storočí. Náboženský spor sa týkal výkladu vzťahu medzi troma božskými osobami: Otcom, Synom a Svätým Duchom. Otázka bola, či Otec, Syn a Duch sú tri rozličné osoby alebo či sú to tri stránky tej istej podstaty. Pravdaže, príčinou nenávisti voči ariánom neboli len, či predovšetkým tieto rozdiely. Ariáni neakceptovali spojenie cirkvi a svetskej moci, čo v časoch, keď kresťanstvo na čele s pápežom (spolupracujúce s Germánmi) malo aj svetské ambície, veľmi nepríjemné a nebezpečné.

Všeobecný názor je taký, že Vandali boli Germánmi. Tak ich zaraďuje aj Plinius Starší. A Cassius Dion v Rímskych dejinách napísal: „Veď tých, čo obývajú tieto vzdialené končiny, nazývame Germánmi“. Na druhej strane v Životopise filozofa Marca Antonina sa uvádza, že Markomani, Sarmati, Kvádi a Vandali spoločne bránili Panóniu proti Markovi Aureliovi. Panónia však nebola súčasťou Germánie – prečo by ju mali brániť práve Germáni? A v titule cisára Commoda, Auréliovho syna, sa zdôrazňuje, že bol „víťazom nad Sarmatmi, Germánmi, Britanmi...“ Keby boli Sarmati Germánmi, stáli by ich mená v cisárskom titule vedľa seba?

A najnovšie sa dozvedáme, že kanonik brémskej cirkvi Adam v roku 1210 v IV. knihe Descriptio insuluram Aquilonis  uvádza Vandalov (obyvateľov dnešného Švédska) ako Slovanov, ktorí sa na sever dostali z juhu v dávnych časoch! (Podľa Antona Semeša a jeho textu Ruky sa očisťujú prácou a srdce modlitbou, Kultúra 11/2009 z 3. júna 2009.) Po tom, čo v 5. tisícročí pred Kristom začal ustupovať na sever ľadovec, dotýkajúci sa dovtedy nášho karpatského oblúka a Sudet, vznikli podmienky, aby v 3. tisícročí nastúpila od stredného Dunaja – podľa Nestora kolísky Slovanov – invázia na sever, ktorý sa postupne zaľudňuje. Ľuďmi od Dunaja.  

 „Tradičné učebnicové tvrdenie o tom, že sa Slovania do svojich už historických sídel jednoducho prisťahovali, pokrivkáva, na základe najnovších vedeckých výskumov je toto tvrdenie značne problematické“, napísal Dušan Čaplovič v knihe Ivana Hudeca Báje a mýty starých Slovanov, Bratislava 1994, a dodal: „Napríklad je viac ako nepravdepodobné, žeby na prelome prvej a druhej polovice prvého tisícročia nášho letopočtu mohlo jestvovať práve v stredoeurópskom prostredí – v centre záujmov etník – územie nikoho, ktoré by si jednoducho prisvojili migrujúce poľnohospodárske kmene Slovanov“. Čaro nechceného: „migrujúce poľnohospodárske kmene“? Už len otázka: aj s pôdou, alebo bez nej?

Je pravda, že po páde Ríma (5. storočie) Európou nerušene tiahli útočné barbarské koristnícke kočujúce kmene rabujúce a plieniace všetko, vznikali a zanikali malé kráľovstvá, neschopné udržať stabilný poriadok na dlhší čas alebo zriadiť funkčný daňový systém. Možno však obdobie od polovice 4. do 6. storočia nazývať sťahovaním sa národov, spájaným s Hunmi, stepným národom z Mandžuska, ktorý dorazil v roku 425 do Panónie? Nie je ono veľké sťahovanie „národov“ iba veľkým sťahovaním sa koristníckych a lúpežných kmeňov a skupín typu Huni v 5. storočí, Avari v 7. či v 8. storočí a o storočie neskôr ešte kočovníci v starej literatúre uvádzaní ako „Turkoi“, teda starí Maďari? Počas týchto nájazdov roľníci sedeli vo svojich dávnych sídlach, nanajvýš sa pred šípmi kočujúcich bojovníkov schovali do svojich hôr (hory sú našim domovom).

Môžeme konštatovať, že história Slovenov, starých Slovákov, je prastará a spája sa so strednou Európou? S veľkou pravdepodobnosťou môžeme. A môžeme ešte dodať, že zmätok, ktorý nastal a pretrváva, „prichádza zo západu“. Z bývalej Franskej ríše. Naozaj dlhodobo ho spôsobovali Frankovia, od čias Merovejcov spojenci Ríma a pápeža a teda nie ariánskych Vandalov. Napokon už aj preto mohli byť Vandali Germánmi, keď za tých sa predsa považujú Frankovia? Najnovšie a dosiaľ trvajúce „mätenie myslí“ spôsobil tiež German, pruský filozof nacionalizmu Johan Gottfried von Herder (1744 – 1803). Ten rozdelil Európu medzi Germánov a Slovanov na večné veky smerom dopredu, a na to potreboval rozdelenie aj smerom dozadu. A tak sa naša pradávna prítomnosť na Dunaji „skrátila“ na príchod po Kristovi v 5. či 6. storočí.

Napriek tomu, že niet na to niet nikde nijakého dokladu, ale pražská škola to prijala a odvtedy je to v učebniciach.

Logika výkladu dosiaľ utajovaných súvislostí našich dejín, čoraz viac vypovedajúce archeologické nálezy doma i vo svete, predovšetkým však naše gény – čo nie je nič špekulatívne, to hovoria takpovediac exaktné analýzy DNA – to všetko svedčí o tom, že začiatok našich dejín je oveľa ďalej v minulosti, ako sme sa to učili v školách a ako to dodnes pripúšťame. Siaha až niekoľko storočí a možno až tisícročí pred Krista. Do jednoduchej pravdy to zhrnul Cyril A. Hromník takto: „O vstupe Slovenov do európskych dejín sa hovoriť nedá, pretože Sloveni (Slováci) boli súčasťou stredoeurópskej a hlavne podunajskej kultúry od doby kamennej alebo odjakživa“. Dá sa to nejako spochybniť?

Zaiste, možno v súlade so zdravým rozumom klásť veľa otázok, no tá základná je takáto: prečo len ťažko pripúšťame, že dejinnú niť aj na našom území súkali a predlžovali až dodnes v podstate tí istí ľudia, teda s rovnakými génmi? Veď každý, kto žije dnes, musel mať vždy svojho predka, pretože neexistuje ani jedna ľudská bytosť bez minulosti v ktoromkoľvek okamihu dejín. Prečo by sme mali aj naďalej usilovne, takmer úporne vyhľadávať svojich predkov všade inde, len nie práve tu, teda doma?

 

Marián Tkáč

13. decembra 2009.


Marián Tkáč
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
publikum   |   ip:87.197.15   |   2009-11-13  (15:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a okrem ineho sme svedkami citania textu z buducnosti (autor podpisany 13.decembra 2009) :)


Sarapata   |   ip:78.98.152   |   2009-11-13  (15:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :) co ty vies...Ale je dost mozne, ze niekto si dejiny pretvoril na svoj obraz(ten ktory je nam dnes znamy)


chodiacazelatina   |   ip:95.103.9.   |   2009-11-13  (16:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ha. slovania .fuj.zakerny a zavistlivy narod. a nedrzia spolu jeden druheho by za maly uspech u mocnych zadupal do blata aj svje decko. preto sa nam vsetci v europe smeju. sme narod zradcov. aj cigani spolu drzia a v tom je ich sila.ale vecsina slovakov im zavidi a ohovara.ale sami vidite ake je sila v jednote ciganov aj v jenote madarov.slovaci su blbi zo zavist idu sami proti seba .taky narod neni na celej zemeuli.tam vsade ludia spolu drzia len na sk nie.zradcovsky narod.ja som slovak a hambim sa za to.teraz si nadavajte .aj tak ste sami s anedosaihnete nic lebo spolu nedrzite a zavidite si .slovania najhorsi narod na zemeguli.


999   |   ip:85.135.15   |   2009-11-13  (17:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Maďar za Maďara, cigáň za cigáňa, žid za žida a Slovan proti Slovanovi. Smutná história Slovanských národov. Ešte smutnejšie ale vyznie ich budúcnosť. Je vôbec nejaká? Chce ju niekto zmeniť? Paraziti (inteligentný vládcovia) – nie! Ovce (primitívne) – nie! Ostáva zopár rozumných, ktorý by mohli len chcieť - ale tí sa buď prispôsobia, alebo sa ich zbavia.


Sarapata   |   ip:78.98.152   |   2009-11-13  (19:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a vy sa hanbite za slovanov kvoli tomu ze za vami nestoja?Prosim vas.Ja sa hanbim za vas!Nie je ziadna nahoda ze tu mame rozvratenie spolocnosti ake vidime dnes.Co mate z toho ze tu jojkate aki su slovaci?Myslite si ze cigan cigana neokradne?To je len povrchna sudrznost...


sudruh   |   ip:80.81.232   |   2009-11-13  (20:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skveli a este raz skveli clanok pan Tkac. Tento clanok ma to co ine clanky nemavaju a to je logicke uvazovanie.


rod   |   ip:78.141.10   |   2009-11-14  (00:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to 999, chodiacazelatina

Idealizujte si západ, budúcnosť má každý takú, akú si zaslúži.
Keď sme sa nedokazali vzoprieť rannofeudálnej "kresťanskej" kultúre vraždenia brata bratom, znášame následky.

Ked vsak budeme cakat, ze zo "zapadu" pride sloboda a posvätno, obávam sa, že sa nedočkáme.


rod   |   ip:78.141.10   |   2009-11-14  (00:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Sarapata
"niekto si dejiny pretvoril na svoj obraz"

Ako vždy víťazi!

Len či títo zvíťazili na veky, alebo len do času?
Len budúcnosť ukáže, či vláda meča alebo srdca ...

"Kto mečom bojuje, mečom zahynie ..."


chegevara   |   ip:89.242.79   |   2009-11-14  (01:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pridam este, ze by to chcelo viacerych slovenskych dejepiscov, ktori by si pripustili tuto myslienku a zacalo by sa patranie po Slovanskych resp. Slovenskych skutocnych dejinach. Teraz uz nie pisanie dejin niekym inym, ale prave tymi, ktori tu podla gennomu osidluju tuto oblast uz tisicky rokov pred kristom. Trosku viac odvahy by nebolo na skodu. A nie si donekonecna diktovat co sme a kym sme boli. Z minulosti je zname, ze urodzene rodiny si radi prepisovali a pripisovali (kroniky) historicke udalosti ktore im ani nepratrili.


johnzzz   |   ip:71.197.20   |   2009-11-14  (07:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A čo keby sme konečne začali pozerať dopredu a nie dozadu? História je história a jediné čo sa z nej dá je poučiť. Tak sa poučme a konajme. Slováci sú hlavne národ šomravý. (veľa rečí žiadne skutky) To čo nás zmenilo bol pravdepodobne socializmus. (z ruky do úst) Treba sa už konečne zobudiť a konať.


reakcianaChodiacazelatina   |   ip:78.98.33.   |   2009-11-14  (09:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To co si napisal ja skoro uplna pravda az na to,ze sme najhorsi narod na svete,su na svete este pekne s.urvene narody ale je pravda,ze patrime medzi tuto skupinu najhorsich,vedel by som teda popisat cele clanky o k.kotizme Slovakov a ich skor pudovom ziti ako inteligentnom ludskom,ale na co,aj tak tu budu vselijaky zaslepenci pisat,ze zem je plocha a chciet ma upalit,tak s.riem na to.


vivatSlovakiauznikdyziadensvar   |   ip:78.98.33.   |   2009-11-14  (09:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To,ze Slovaci prezili a nezanikli je zasluhou par Mucenikov v historii o ktorych vacsina Slovakov ani nevie,ale o tom kolko stoji pol deci v najblizsej krcme vedia velmi dobre.


prechodiacazelatina   |   ip:82.37.114   |   2009-11-14  (13:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ty zradca,dufam ze ti je jasne,ze pises len o sebe!Nepoznam lepsich ludi od slovanov a to som uz toho pochodil a prezil.Ano,hanbi sa!


krstitel   |   ip:80.250.14   |   2009-11-14  (20:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všichni máme v minulosti něco,za co se stydíme.
Jak jednotlivci,tak i jako národ.V historii byly ale momenty,kdy jsme to byli my kdo posouval svět vpřed a k lepšímu.Věřím,že té naší unijní Evropě ještě dodáme chuti jako sůl polévce.interbulo   |   ip:88.212.36   |   2009-11-16  (20:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Teda, p. Tkáč, je prínosom, že ste objavili pre publikum p.Hromníka!! Totižto, naši historici ho akosi nechcú uznať!!! Ťažké je čosi celý doterajší život tvrdiť a naraz uznať, že všetko je inak!!!Aj pražský rabín až na smrteľnej posteli povedal: Všechno je jinak!!!Takže, treba ešte dovzdelať našu mládež a hádam o 20, 30 rokov bude mať ktosi odvahu napísať naše skutočné dajiny, ale, možno sa mýlim, možno neskôr, ale raz sa to stane, o tom som presvečený, pretože nášmu národu síce pomaly, po dlhom spánku zapaľuje, no keď sa preberie, nebude k zastaveniu...Viď internet! Tej Slovače je už vážne na sieti dosť, je to už vážne kultúrna sila!!! :-)))rainbow   |   ip:213.253.2   |   2009-12-22  (02:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tá ďaleká historia je nepresná,skreslená a asi sa nevie ako to bolo či už germani,slovani alebo tí či iní...Jedno čisla nedavno minulé uvadzajú koľko bolo slovakov na dnešnom uzemí pred I.svetovou vojnou cca 2,5 miliona obyvateľov v 19.storočí literatura uvadza ktorí sa hlasili pri sčítaní obyvatelstva k slovenskému obyvateľstvu asi 1,8 miliona ľudí.V 18.storočí niečo cca 1.miliona ľudí,staršie zaznamy už zrejme nie su,ak by sme takto počitali niekde k 6.storočiu k akemu číslu by sme sa dostali.Slovania tu mohli byť ale ktorí,je možné že predchodcovia slovákov medzitým prišli od inakial.Cyril a Metod boli gréci,dajme tomu že nejaky slovansky jazyk vedeli a prišli z východo kresťanským náboženstvo teda pravoslavnym,takže.


fjury   |   ip:194.138.1   |   2010-01-05  (13:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dakujem, je to úžasné čítanie, ktoré je naviac omnoho logickejšie než dejiny, ktoré nám doteraz "zhora" nariadili učiť sa, pretože to tak rozhodli páni. Jednoducho uzavreli našu historiu bez dokladneho skumania, faktov a dokladnej analyzy celokontinentalnych euroazijskych dejin. Takto im to vtedy vyhovovalo a pražski historici tomu slepo verili, pretože to bolo pohodlné, skúmať veci polovičato... Najhoršie je, že i keď historia je postupná, iteračná veda, tak na to historici zabudli a ďalej už dejiny nejako nedoladuju. Preco mlcia oficialne zdroje o vysledkoch genetickych analyz europskeho obyvatelstva !? Nehodi sa im to? Neexistujú už historikovia ?


JOHNY   |   ip:95.103.15   |   2010-02-19  (23:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Narod - co je to? Spolocna rec, uzemie? Odkedy uz ano a odkedy este nie? Podla Biblie - evanjelia - konecny ciel je to co kdesi pise apostol Pavol: "nie je uz Zid, ani Grek (jadodavam ani Slovan/Slovak, ani Madar) ale vsetko je v Kristovi NOVE STVORENIE!!!! Chapeme????


hoho . fyqesyde51   |   ip:46.227.17   |   2012-02-22  (16:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ano johny vsetci budeme rovnaky a to by znamenal totalny upadok vsetkeho pretoze rast je len vzájomným kultúrnym obohacovaním potom by už nebolo akým :Ddiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + osem =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!


2013-05-19  (12:43)  |  Kultúra
Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.

Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – lobby pedofilov


2013-04-06  (00:58)  |  Kultúra
Je důležité vědět, že program propagace a šíření homosexuality byl obsažen i v různých nacistických plánech pro oblast východní Evropy. Existovaly dva oficiální plány na snížení populace východní Evropy(např. i v Čechách či Polsku) pomocí potratů, antikoncepce a legalizace a zavedení homosexuality. U těchto populačních plánů byla homosexualita vždy přítomna.


Pološero KONEC PORNA V ČECHÁCH DOKUMENT CZ ZAJÍMAVÉ dabing cz


2013-03-10  (11:20)  |  Kultúra
Změna totalitního režimu u nás po roce 1989 měla i negativní stránky. Uvolnila se prostituce, drogový trh a začal se rozvíjet výdělečný pornoprůmysl. V tomto odvětví jsme se totiž během několika let vypracovali až na úplnou světovou špičku. Proč se dnes nad tímto dříve tak výnosným podnikáním stahují mračna?


Nešťastné děti - ukážte pravdu zákazníkom !!!


2013-02-28  (22:41)  |  Kultúra
Ukážka ľudskej brutality a primitivity. Žiadajte, aby vám ukázali pravdu v reklamných spotoch !!!


Mystérium Hudby


2013-02-17  (12:33)  |  Kultúra
Hudba je v dnešnom svete veľmi dôležitá téma, pretože sa s ňou v podstate stretávame každý deň. Mnoho krát si ani neuvedomujeme akým silným nástrojom je a ako dokáže ľudí ovplyvniť. Tento 4.dielny dokument s dabingom nám odhalí vývoj hudby od 60-tych rokoch, cez rock a hippies až po súčastnú spoločnosť. Hudba bola stvorená ako nástroj na uctievanie Boha. Skutočne počúvame hudbu, ktorá uctieva nášho Stvoriteľa ?


Odhalenie Hudobného Priemyslu (1-11) video


2013-01-09  (21:14)  |  Kultúra
Takže čo má toto spoločné s hudobným priemyslom ? Vesmír je v podstate zložený z hmoty vibrujúcej na rôznych frekvenciách. Vesmír je tvorený zvukom a to zahrňuje aj nás, ľudské bytosti. Zvuk je používaný ako terapeutická pomôcka a dokáže zmeniť psychický a fyzický stav ľudí. Hudba aktivuje skoro všetky oblasti mozgu. Limbický systém je aktívny, keď máme rôzne príjemné zážitky. Rovnaká sieť neurónov je aktívna, keď počúvame hudbu, ktorá sa nám páči. Tieto neuróny umožňujú v mozgu regulovať neurotransmiter dopamín. Dopamín je jednej z neurotransmiterov, vďaka ktorým sa cítime dobre. Takže keď počúvate vašu obľúbenú hudbu, dochádza k chemickým zmenám v mozgu. Ako náhle osoba pozná obľúbeného umelca, začne ho napodobňovať. Ich pesničky a videá sú navrhnuté, tak aby ovplyvňovali poslucháčov a divákov, ktorí ich majú imitovať. Platí to tiež pre filmy a televízne programy. Keď máte skoro každú časť mozgu aktívnu, stanete sa náchylnými k psychologickým útokom.


Odkiaľ sa vzal názov Slovák


2012-10-09  (14:09)  |  Kultúra
V určitom štádiu debaty prišla na rad téma odkiaľ sa vzal názov Slovák. V tom čase som sa výraznejšie zaoberal skrytými stránkami javov a vecí a úplne spontánne ma začali napádať myšlienky, ktoré neskôr začali mať logiku a súvis. Predniesol som svoju úvahu a zožal som dlhotrvajúci smiech


Modré z neba prerastá Markíze cez hlavu


2012-09-11  (21:33)  |  Kultúra
V stredu som po dlhšej prestávke videla Modré z neba a ostala som v úžase. Markíza prešla do vyššieho levelu vyhrocovania emotívnych situácií na zvyšovanie sledovanosti postavenom na ľudskom nešťastí. Slzy, spomalené zábery na plačúce deti a do toho roztrasený hlas Vila Rozborila. Modré z neba už nemá nič spoločné s pôvodným zámerom o plnení snov bežným ľuďom. Je to továreň na emotívne vypäté situácie. Tomu je prispôsobený výber tém, spôsob natáčania a dramatizácie.


Ateistické Švédsko sa zbavuje kostolov


2012-08-31  (08:24)  |  Kultúra
Švédsko sa bude zbavovať kostolov. Niet za čo udržiavať veľký počet objektov — v krajine je podľa prieskumov viac ako 80 percent obyvateľov, ktorí sa hlásia k ateizmu. Lákať veriacich treba takými metódami, ktoré by sotva odobrili zakladatelia protestantských prúdov. Na miestach výkonu obradov sa otvárajú kúpeľne salóny a centrá čínskej medicíny. Profesor etiky, švédsky pastor Hans Berje Hammar sa obrátil otvoreným listom na spoluobčanov v ktorom navrhol vyhodiť kostoly do vzduchu, alebo nájsť iné využitie tým, že by sa z nich urobili pizzerie, obydlia, či priemyselné objekty.


Bosenské pyramídy


2012-07-28  (02:19)  |  Kultúra
Medzinárodná konferencia o pyramídach v Bosne, ktorá sa konala v roku 2011.


Autentická reportáž studentky veterinární medicíny ze své praxe na jatkách


2012-07-23  (12:32)  |  Kultúra
Poměrně dlouho jsme váhali, než došlo ke zveřejnění tohoto článku. Po jeho přečtení asi pochopíte proč. Ke konečnému rozhodnutí přispěla diskuse o souvislosti vegetariánství s duchovním pokrokem, která se tady rozvinula. Článek opravdu není vhodný pro slabší povahy.


Prejav, na ktorý sa nezabúda


2012-07-18  (11:52)  |  Kultúra
Prejav od Ch. Chaplina, z filmu Diktátor - 1940, ktorý je vždy aktuálny a nadčasový, tak ako v roku 1940, tak ako dnes, v roku 2012...


Cesta do duše človeka: Úvod


2011-12-26  (22:01)  |  Kultúra
Obrazne sa hovorí, že dušou počítača je procesor. Naprogramovaným procesorom človeka je DNA, o čom bude reč. Ako sa archeólógia stala viac vedeckou, namiesto propagandy, a otvorenou, vďaka internetu, umožňuje nám pozrieť sa do hľbín histórie oveľa otvorenejšie. Pozrime sa na niektoré momenty z približne 500 000 ročnej histórie inteligentného života na zemi predtým, ako sa pozrieme na jadro samotného procesora- DNA.


Kvantový aktivista - film o spiritualitě kvantové fyziky


2011-12-12  (14:06)  |  Kultúra
V tomto inspirativním filmu revoluční fyzik, doktor Amit Goswami, sdílí svůj pohled na neomezený potenciál vědomí jako podstaty všech cítících bytostí, a přemosťuje ohromnou propast, která leží mezi kvantovou fyzikou na straně jedné a duchovními představami Indie na straně druhé.


Život pochádza zo života


2011-11-13  (15:27)  |  Kultúra
Současná biologie staví na prědpokladu, že život je možné vysvětlit z hlediska chemie a fyziky, které obratem vysvětlují všechny jevy na základě vzájemného pusobení atomových částic... To je příčina našeho současného úpadku v otázkach pohledu na človeka, neboť lidská bytost se tímto stává buď nevedomým automatem, nebo pouhou smésicí automatických instinktu. Z tothoto duvodu muže být věda použita jako záštita bezohledného násilí a zároveň se v současné době největší měrou podílí na chybách lidstva, které mohou mít katastrofální následky.


Ježíš v Indii - dokument, 2008


2011-11-08  (16:10)  |  Kultúra
Vynikající dokument! - Kde byl Ježíš během svých „tajných let" mezi 12-ti a 30-ti lety svého věku??? Nový zákon o tomto období mlčí, ovšem v Indii je známo, že se Ježíš vydal na Východ, kde žil s hinduisty a buddhisty. Do jaké míry jsou tyto informace založeny na pravdě? Dokumentem provází bývalý fundamentalista z Texasu, který byl vyloučen z místní provinční církve, protože se PTAL NA PŘÍLIŠ MNOHO OTÁZEK. Řekli mu: "Kdyby Bůh chtěl, abys toto věděl, dočetl by ses o tom v Bibli. Takže se starej raději o své spasení." Ovšem taková odpověď pro něj nebyla dostatečná a tak se vydal pátrat... Americký dokument, režie: Paul Davids.


Postoj západnej vedy k reinkarnácii


2011-10-16  (10:19)  |  Kultúra
Od svých počátků věda považovala reinkarnaci za pouhou náboženskou víru nebo pověru a zamítla zkoumání jejích tezí a důsledků. Jenže věda, což je jejím hlavním problémem, není schopná vysvětlit fenomén života. I přesto, že se snažila vysvětlit základ a původ života pomocí biochemických kombinací hmoty, nemohou tyto teorie uspokojivě vysvětlit například otázky ohledně tak rozmanitého množství životních druhů, vrozené schopnosti nebo zkušenosti lidí, kteří zažili klinickou smrt.


Náš Domov - Nosso Lar


2011-10-03  (13:20)  |  Kultúra
K zamysleniu nad doležitými otázkami našej existencie.


Filmová rozprávka "Obušku z pytle ven!" a jej reverzne-rasistický podtext


2011-09-21  (15:17)  |  Kultúra
Krátka úvaha o škodlivosti niektorých rozprávok


Kipling- pieseň mužov


2011-07-28  (19:39)  |  Kultúra
Když bezhlavost svým okem klidně měříš, ač tupen, sám že nejsi bezhlavý, když podezříván, pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví, když čekat znáš, ba čekat beze mdloby, jsa obelháván, neupadneš v lež, když, nenáviděn, sám jsi beze zloby, slov ctnosti nadarmo však nebeřeš,


Prečo podporujeme hnutie Zeitgeist EN.


2011-06-30  (20:57)  |  Kultúra
Video EN.


O Esklarmonde Katarov, najospevovanejšej žene stredoveku


2011-06-16  (20:51)  |  Kultúra
Jej totožnosť oproti posvätne uznávanej Esklarmonde z Foix potvrdil v prácach v anglickom jazyku Richard Stanley, keď si všimol tú skutočnosť, že všetci historici sa v angličtine odvolávali na ten istý zdroj z francúzskeho jazyka. Vznikol dojem, akoby nik nebol preskúmal staré okcitánske balady a romantické príbehy trubadúrov z onoho času, ako napríklad balady Guilhelma Montanhigola, ktorý bol priamym svedkom udalostí, ktoré popisuje. To viedlo k objavu mladšej Esklarmondy, ktorá oveľa lepšie zapadla do popisu nadľudskej ženskej bytosti ospevovanej nespočetnými baladami.


Čo najčastejšie ľudia lutujú na smrteľnej posteli ?


2011-06-15  (20:50)  |  Kultúra
Keď pani Bonnie Ware, zdravotná sestra, ktorá roky pracovala s umierajúcimi ľuďmi, zverejnila svoj zoznam hlavných 5 ľútostí ktoré ľudia vyjadrujú na smrteľnej posteli, trochu sme si tu v TNW zaplakali. Podľa blogu nasledujúce ľutovania zverejnené v r. 2010 v Observer, a my sme ich skopírovali nižšie. Ale miesto babičkiných rád ohľadne nenaplnených snov sme každé poľutovanie doplnili o niektoré skvelé rady ohľadne toho, ako tieto ľútosti v digitálnom veku nemať.


Medzi riadkami - Rozhovor s autorom knihy Skutočný príbeh o Mikešovi


2011-06-04  (16:13)  |  Kultúra
Moju pozornosť začiatkom tohto roku upútala malá, ale významná publikácia, ktorá bola vy-daná v obmedzenom náklade. Je s podivom, že tieto informácie boli u nás doteraz neznáme. No môže nás tešiť, že Slovensko drží takpovediac prím pokiaľ ide o vydanie tohto raritného diela. Preto vám prinášame veľmi zaujímavý a podnetný rozhovor s autorom a vydavateľom v jednej osobe, ktorý nám miestami ochotne zodpovedal pár otázok v príjemnom prostredí miestnej krčmy.


Mapa vedomia, mapa Vesmíru.


2011-05-20  (10:03)  |  Kultúra
Záblesk Ničota Plastičnosť Neporozumenie Dotyk Bolesť Hľadanie Zásah Tón Úžas Spokojka Citlivosť Dezorientácia Kĺzanie Skok Súvislosti Dno Plynutie Neviera Synergia Pochopenie Osvietenie Vôľa Svety Nekonečno Krútenie Tlkot Skepsa Posun Vyžarovanie Žiarivosť Jasnosť Zrýchlenie Blahosklonnosť Chvenie Bzučanie


Konzum - KONFLIKT


2011-05-11  (20:14)  |  Kultúra
Nie iba hip-hopove kapely bubnuju na poplach pred alarmujucim stavom konzumnej spolocnosti. Skupina Konflikt zaradila do posledneho albumu Somnium aj piesen Konzum, ktora kritizuje tento styl zivota a smerovanie ludstva. zaujal ma dobry text, hudba a fotky co piesen sprevadzaju a preto to sharujem...


Debordelizácia hlavy: čo máte riešiť


2011-05-09  (17:56)  |  Kultúra
Na zmenšenie zmätku vo svojej hlave, okrem odstránenia dilem, potrebujete ešte: ...


Pravda za pozadím porno fantázie.


2011-04-18  (13:36)  |  Kultúra
Odfarbené blondýnky vystupujúce v porno filmoch plných sexu, ktorých pohľad evokuje predstavu: "Chcem Ťa, túžim po Tebe" sú pravdepodobne jednou z najvačších lží všetkých čias. Verte mi, viem o tom viac než dosť. Celý ten čas som to všetko robila kvôli túžbe po moci a kvôli láske k peniazom. Vlastne som nikdy nemala rada sex. Nikdy som nechcela sex a v skutočnosti som strávila viacej času s Jack Daniels (alkohol) než s borcami s ktorými som súložila, nakoľko som za to bola platená. Áno, je to v skutočnosti tak, žiadna z nás nerobí porno rada. V skutočnosti to nenávidíme. Nenávidíme, ak sa nás dotýkajú cudzí ľudia ktorým na nás nezáleží. Neznášame byť ponižované odporným pachom ich prepoteným tiel. Niektoré ženy to nenávidia tak, že ich je medzi scénami počuť ako v kúpeľni dávia. Daľšie môžme nájsť fajčiť nekonečné množstvá Marlboro lights ...


Islam je z časti nepravé Vierovyznanie .


2011-04-17  (15:35)  |  Kultúra
Aj u nás na Slovensku občas pozoruje ako dospelých adolescentov rodičia nútia chodiť do kostola , ale aká je to viera keď to robím iba z vôle rodičov . Viera je podľa mňa vec presvedčenia , niečo v čom si snažím nejaké dobro vhodné pre moju dušu a povahu . Raz sa ma otec spýtal či nejdem do kostola ,lebo som trocha meškal , hneď som ho poslal niekam viera je osobná vec človeka . Blízka minulosť , prečo niektorý hudobníci začala dávať do skladieb satanské znaky ¬? Jedna teória je že ich rodičia od nich vyžadovali dosť veľkú nábožnosť a keď boli starší rozhodli sa tomuto vyhlásiť , možno im aj pán Boh dá za pravdu , že to bola od rodičov šikanovanie ,len to mohli slušnejšie vysvetliť a neurážať pána Boha , kázať môžeme malým deťom ktorý sa ničomu nerozumejú . Aká je potom islam viera , keď je tam všetko prikázané zákonom . Ten kto je neveriaci je iba otrokom štátu . Andrej Kotleba autor


A ČO AK SA ZEM NETOČÍ? PREČO NEVZDELANÍ ĽUDIA MILUJÚ KONŠPIRAČNÉ TEÓRIE


2010-12-22  (19:49)  |  Kultúra
Pošpekuloval nedávno na stránkach Sme autor, ktorý sa snaží vidieť spoločnosť a – prečo sa zastavovať len pri nej - už aj prírodné vedy „inak“. De omnibus dubitandum! je základ descartesovskej metodickej skepsy, ktorá stála pri zrode modernej vedy. Klásť skeptické otázky sa preto môže ľahko javiť ako uplatnenie vedeckého prístupu. Prístup je však vedecký len v prípade, keď je skepsa kombinovaná s tvrdým nadretím dát a poznatkov, ktoré sa snažíme spochybniť . V opačnom prípade nejde o vedu, ale o veľmi lacnú a povrchnú snahu o originálnosť tam, kde chýbajú elementárne základy.


Aleister Crowley - hrdina našich čias


2010-11-23  (12:12)  |  Kultúra
Jeho životopisec J. Symonds o ňom napísal: "Nepoznal žiadne zábrany. Žiadostivo sa vrhal do každého dobrodružstva, ktoré zodpovedalo jeho nálade (čim strašnejšie, tým lepšie), a nemal žiadny strach pre šialenstvom ... Jeho potreba fantastických dobrodružstiev bola neukojiteľná ... Nemal žiadnu úctu k svojmu alebo inému telu." "Vo svojej vzbure proti bohu sa Crowley postavil na jeho miesto. Nebol to len dočasný postoj, ale presvedčenie, ktoré mu vydržalo a ktoré ovplyvnilo celý jeho život."


HOMOSEXUALITA U ZVIERAT JE MÝTUS


2010-11-11  (18:54)  |  Kultúra
1. Homosexualita je daná geneticky; 2. Homosexualita je nezvratná; 3. Keďže aj u zvierat nachádzame homosexuálny model, homosexuálne správanie je prirodzené


Ďaľšie z kultúry...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Dahlia Wasfi – strhující projev (české titulky)

Projev, na který se nezapomíná – strhující řeč írácko-americké lékařky a mírové aktivistky, Dahlie Wasfiové, nejen o současné situaci v Iráku, ale též vystihující pravou podstatu americké zahraniční politiky, odstartované tzv. válkou proti teroru.


Čo my len vieme ?! CZ dabing

Zničte mem trávníků než on zničí nás

Sedmá z duchovních příčin pádu Západu

Konzumujúce Deti. SK titulky

Prečo (ne)trpieť v ústach smrteľný jed ?!

Archív

Počátek občanských nepokojů v USA?

První náznaky organizovaného občanského odporu, inspirovaného zejména španělským hnutím 15-M, se objevily 17. září ve Spojených státech. V zemi, jejíž představitelé se domnívají, že disponují monopolem na výklad demokracie, je stále více lidí nespokojených se stávajícím systémem banksterského kapitalismu a vlastní neutěšenou sociální situací. Skupina aktivistů doufá, že také Američané začnou s pokojnými masovými protesty na Wall Street.


Aj OĽaNO sklamalo.

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Alternatíva priamej demokracie

Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.3474 s