22. August 2019
    
Stanovisko odbornej komisie Matice slovenskej k soche kráľa Svätopluka. - Dolezite.sk

Stanovisko odbornej komisie Matice slovenskej k soche kráľa Svätopluka.


  2010-09-10  (13:13)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Stanovisko odbornej komisie Matice slovenskej k soche kráľa Svätopluka.

S T A N O V I S K O

odbornej komisie pri Slovenskom historickom ústave a Historickom odbore Matice slovenskej k odhaleniu jazdeckej sochy kráľa Svätopluka umiestnenej na Čestnom nádvorí Bratislavského hradu

Slovenský historický ústav v Bratislave a Historický odbor Matice slovenskej so znepokojením a s veľkým prekvapením prijali medializované vyhlásenia novozvoleného predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Ing. Richarda Sulíka, ktorý sa rozhodol, že utvorí komisiu, ktorej úlohou bude preskúmať, čo je to za sochu, odhalenú na Čestnom nádvorí Bratislavského hradu v júni 2010 za účasti najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky a čo je to za text umiestený pod tou sochou. Komisia nebola kreovaná štandardným spôsobom. Pán predseda NR SR totiž neoslovil relevantné profesionálne pracoviská, aby delegovali do komisie svojich odborníkov, ale jednostranne poveril pracovníčku Historického ústavu SAV Marínu Zavackú, ktorá sa venuje politologickým otázkam ideológií v 20. storočí, aby zostavila komisiu, ktorá posúdi otázky nastolené pánom predsedom NR SR. Pani Marína Zavacká je verejnosti všeobecne známa svojimi negatívnymi názormi na jazdeckú sochu kráľa Svätopluka a zostavila komisiu zloženú výlučne z osôb, ktoré sa politicky a publicisticky aktívne angažujú za odstránenie jazdeckej sochy kráľa Svätopluka z Čestného nádvoria Bratislavského hradu. Týmto bola od počiatku spochybnená objektivita komisie, ktorej vopred ohlasovaným poslaním je pripraviť pre pána predsedu NR SR „argumenty“ na odstránenie sochy.
Slovenský historický ústav 5. augusta 2010 verejne protestoval proti neobjektívnemu a tendenčnému zloženiu komisie utvorenej pani Marínou Zavackou a tento protest poslal e-mailovou poštou aj pánovi predsedovi NR SR Ing. Richardovi Sulíkovi. Dňa 18. augusta 2010 sa riaditeľ Slovenského historického ústavu Ján Bobák písomne obrátil na pána predsedu NR SR so žiadosťou o doplnenie ustanovenej komisie o ním navrhovaných odborníkov, alebo o poverenie renomovaného historika a medievistu univerzitného profesora Richarda Marsinu zostavením ďalšej komisie, ktorá by pre pána predsedu NR SR takisto pripravila odborné stanovisko na sochu kráľa Svätopluka.
Pán predseda Národnej rady SR Ing. Richard Sulík neodpovedal ani na oficiálny list riaditeľa Slovenského historického ústavu, preto bola pri Slovenskom historickom ústave a Historickom odbore Matice slovenskej vytvorená dvanásťčlenná komisia historikov, archeológov, literárnych historikov, jazykovedcov, architektov a umelcov (sochárov), ktorá – nezávisle na komisii zostavenej pani Marínou Zavackou – pripravila stanovisko k jazdeckej soche kráľa Svätopluka.

* * *

Členovia komisie vyjadrujú svoje znepokojenie nad spolitizovaním kampane vedenej proti soche kráľa Svätopluka umiestnenej na Čestnom nádvorí Bratislavského hradu a nad ohlasovaným zámerom členov komisie, zostavenej na pokyn pána predsedu NR SR Ing. Richarda Sulíka, odstrániť sochu z nádvoria Hradu a zmeniť text pod sochou. Pán predseda Národnej rady SR by mal zvážiť ústavnosť takéhoto rozhodnutia, keďže v preambule Ústavy Slovenskej republiky, odvolávajúcej sa na veľkomoravské dedičstvo, sa priamo píše, že slovenský štát pamätá „na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť“.
V tejto súvislosti je zarážajúce, že na posúdenie národných a štátnych symbolov susedných štátov, odhaľovaných na suverénnom území Slovenskej republiky, sa nezriaďovali nijaké podobné komisie, a to, či už pri odhaľovaní skulptúr mýtického vtáka turula na južnom Slovensku, reprezentujúceho najtemnejšie stránky veľkomaďarského šovinizmu a iredenty, proti ktorým sa otvorene stavajú na odpor demokratické sily aj v samom Maďarsku; alebo pri odhalení sochy sv. Štefana v Komárne, ktorá sa stáva miestom pravidelných stretnutí politických extrémistov aj zo susedného Maďarska, pričom svätoštefanská revizionistická ideológia bola na mierovej konferencii v Paríži v roku 1947 odsúdená a Maďarsku bol mierovou zmluvou uložený zákaz šíriť túto ideológiu.
Na druhej strane svätoplukovská tradícia, ktorú zosobňuje aj jazdecká socha kráľa Svätopluka na Čestnom nádvorí Bratislavského hradu, zohrávala a zohráva v slovenských dejinách pozitívnu štátotvornú funkciu, nebola a nie je netolerantne zahrotená voči susedným národom a štátom. Pritom „stáročné zápasy o národné bytie a vlastnú štátnosť“, tak ako je to vyjadrené v Ústave Slovenskej republiky, sú spojené práve s tradíciou kráľa Svätopluka a jeho ríše (pozri príloha 1).

Komisia historikov, archeológov, literárnych historikov, jazykovedcov, architektov a umelcov konštatuje nasledovné:

1. Kráľ Svätopluk patrí k najvýznamnejším historickým osobnostiam slovenských dejín. Popri Pribinovi, Mojmírovi, Rastislavovi, Slavomírovi a Koceľovi patrí k základným postavám slovenských dejín. Na rozdiel od spomenutých panovníkov bol kráľ Svätopluk na území Slovenska jediným domácim, skutočne nezávislým a suverénnym vládcom. Bol rešpektovaným partnerom vtedajších európskych panovníkov a Svätej stolice. Ako taký – mocný a suverénny panovník – vošiel do historického povedomia Slovákov. V kolektívnej pamäti reprezentoval Svätopluk túžby celých generácií Slovákov po samostatnom a nezávislom živote. Naňho a na jeho kráľovstvo sa odvolávali ideológovia slovenského národného obrodenia a slovenského národného hnutia, keď zdôvodňovali historické právo Slovákov na samostatný národný a štátny život. Preto spochybňovanie a negovanie Svätopluka pokladáme nielen za znevažovanie slovenských dejín, ale aj za znevažovanie slovenského národa, a jeho prirodzeného práva na samostatný štátny život. Preto aj súčasné útoky na svätoplukovskú tradíciu vnímame ako spochybňovanie aktu z 1. januára 1993 (vznik samostatnej Slovenskej republiky), a nie je vôbec náhodné, že sa v tom angažujú predovšetkým tí, ktorí vehementne odmietali rozdelenie Česko-Slovenska a utvorenie samostatného slovenského štátu.
2. Bratislavský hrad (v širšom zmysle celá Bratislava) je nespochybniteľne jedným z najvýznamnejších slovenských kultúrno-historických centier a súčasne aj hlavným mestom Slovenskej republiky. Stojí na mieste, ktoré na strednom Dunaji zohrávalo významnú kultúrno-spoločenskú, hospodársku a strategickú úlohu. Obývali ho mnohé kmene a národy. Po historicky známych Keltoch, Germánoch a Rimanoch sa na konci 5. a začiatkom 6. storočia na jeho vrchu usadili Slovania, naši slovenskí predkovia (Sloveni – starí Slováci), ktorí mu dali dnešné meno (Bresalauspurch, z toho Pressburg, Prešporok i dnešná Bratislava); ktorí ho kontinuálne obývajú podnes. Po vyhorení Bratislavského hradu v roku 1811 bol takmer 150 rokov ruinou. Keď ho v 50. rokov minulého storočia začali z podnetu Janka Alexyho a Alfréda Piffla obnovovať, vnímalo sa to ako obnovovanie symbolu slovenskej suverenity a štátnosti. Ako nespochybniteľný symbol slovenskej štátnosti bol Bratislavský hrad svedkom najvýznamnejších udalostí, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili slovenské dejiny. V našich moderných dejinách sa Hrad stal miestom podpisu ústavného zákona o česko-slovenskej federácii, podpisu a vyhlásenia Ústavy SR, vyhlásenia Slovenskej republiky, miestom významných medzinárodných politických rokovaní. Je úplne prirodzené a logické, ak sa takéto významné miesto doplnilo o sochu panovníka, ktorý bol po celé stáročia symbolom slovenských túžob po rovnoprávnosti, suverenite a štátnej samostatnosti.
3. Keďže odporcovia jazdeckej sochy kráľa Svätopluka sa neprimerane odvolávajú na údajné „historické dôvody“, chceme sa aj my vyjadriť k ich najčastejším námietkam:
a) Podľa nášho názoru je úplne nenáležité hovoriť o niektorých vraj nehistorických detailoch sochy (koruna, ostrohy a podobne). Spôsob umeleckého stvárnenia diela je totiž jednoznačnou otázkou umeleckej licencie. Keď sa pozrieme na veľké diela stredoveku, renesancie, baroka, ale aj súčasnosti, zistíme, že umelci v snahe čo najviac priblížiť historické scény či už z antiky, z biblických príbehov alebo aj zo stredoveku, stvárňovali osobnosti prevažne v kostýmoch svojich čias. Umelecké stvárnenie postáv zo starších dejín si vyžaduje použitie atribútov, typických pre ich život a činnosť;
b) odporcovia sochy kráľa Svätopluka spochybňujú najmä jeho kráľovský titul, ktorý vraj Svätopluk nemal, preto socha údajne „falšuje“ dejiny. Túto otázku pokladáme za pseudoproblém, lebo v 9. storočí neboli ešte presné kritériá, ktoré by túto otázku exaktne riešili (ako napríklad v období vrcholného stredoveku). V každom prípade bol však Svätopluk suverénny panovník. Za kráľa pokladali Svätopluka doboví vladári i kronikári a ako kráľa ho uvádzali aj stredoveké kroniky a neskoršie historické práce až do polovice 19. storočia (na Slovensku až do polovice 20. storočia), keď toto jeho postavenie začala z ideologických dôvodov spochybňovať najmä česká pozitivistická historiografia (výber záznamov o kráľovi Svätoplukovi pozri v prílohe 3);
c) negatívnu reakciu vyvoláva u odporcov sochy kráľa Svätopluka aj termín „starí Slováci“, ktorý sa nachádza na texte umiestnenom pod jeho jazdeckou sochou. Termín starí Slováci a prídavné meno staroslovenský sa používal oddávna, bez toho, aby niekto k nemu vyjadril vážnejšie výhrady. Do polovice 19. storočia (na Slovensku až do polovice 20. storočia) sa aj medzi historikmi pokladala Veľká Morava za slovenský štát (pozri prílohu 4); dokumentuje to okrem iného aj známy útok M. Benčíka z roku 1721 na Slovákov ako potomkov kráľa Svätopluka (pozri prílohu 1/b). V princípe ide o otázku historickej terminológie, ako pomenovať obyvateľstvo Slovenska, ktoré sa najneskôr od začiatku 9. storočia vo vlastnom jazyku až do 14. storočia samo nazývalo Slovenin, Slovene, Slovenka a až od 15. storočia sa v mužskom rode začali používať označenia Slovák, Slováci. Rovnako do 15. storočia sa Poliaci vo svojom jazyku nazývali Poľanin, Poľane, no zakladateľa poľského štátu Meška nenazývame Poľaninom alebo Poľanom, ale Poliakom a jeho krajinu Poľskom;
d) niektorí oponenti správne poukazujú na to, že Svätopluk nebol len panovníkom Slovákov, ale vládol aj Čechom, Poliakom, lužickým Srbom, respektíve, že bol Moravanom. Ani jedna z týchto výhrad však nie je relevantná, lebo to, že bol kráľom starých Slovákov (Slovenov) vôbec nevylučuje, že vládol aj inde. Nie je totiž povinnosťou Slovákov zdôrazňovať skutočnosti, ktoré sa ich priamo nedotýkajú;
e) poslednou námietkou oponentov je, že dvojkríž na štíte jazdeckej sochy kráľa Svätopluka vraj pripomína znak Hlinkovej gardy. Túto účelovú námietku pokladáme za zlomyseľnú. Dvojkríž vo všetkých svojich podobách a v akomkoľvek umiestnení je predovšetkým starým kresťanským, pôvodne byzantským, symbolom víťazstva a vzkriesenia (taký je aj na štítoch byzantských cisárovien Zoe a Eirene, na tzv. Monomachovej korune z 11. storočia, ako aj na Pala d´oro v Benátkach), ktorý aj v súčasnosti používajú viaceré európske štáty. Je nepravdivé tvrdenie, že dvojkríž s rovnakou dĺžkou brvien vznikol až roku 1938 ako znak Hlinkovej gardy. Jednak Hlinkova garda používala značne štylizovaný dvojkríž a jednak to nie je jediný znak, ktorý používala. Používala aj čierny obrys súčasného štátneho znaku Slovenskej republiky. Bolo by snáď nakreslenie obrysu dnešného štátneho znaku „propagovaním fašizmu“? Najdôležitejšie však je, že takýto dvojkríž – umiestnený i v kruhu – sa používal už od začiatkov heraldiky, a to nielen na území Slovenska. Dvojkríž na jazdeckej soche kráľa Svätopluka je svojou mierkou totožný s dvojkrížom z nitrianskeho erbu, kde je umiestnený v zástave, ktorú historici všeobecne pokladajú za nitriansku, vojvodskú (kniežaciu) zástavu, jej najstaršiu zachovanú podobu. Stvárnenie brvien a dvojkríža v kruhu, na štíte jazdeckej sochy, sa výrazne odlišuje od znaku Hlinkovej gardy tým, že je otvorené, na rozdiel od znaku HG, kde sú jednotlivé ramená kríža uzatvorené. Nejde teda o totožné znaky. Pri zvážení všetkých heraldických kritérií musíme v tejto súvislosti konštatovať, že znak zobrazený na jazdeckej soche kráľa Svätopluka vykazuje len veľmi všeobecnú podobu so znakom Hlinkovej gardy, ktorú bude vykazovať každé stvárnenie dvojkríža v kruhu (napríklad aj na slovenských eurominciach; rozličné varianty používania dvojkríža pozri v prílohe 5.)4. Jazdecká socha kráľa Svätopluka je originálnou autorskou koncepciou, s dôrazom na celkové dynamické vyznenie diela. Jednotlivé detaily a atribúty diela sú podriadené celkovému autorovmu zámeru. Autorova koncepcia priestorového riešenia jazdeckej sochy je v súlade s otvoreným priestorom, v ktorom je socha umiestená. Socha kráľa Svätopluka je v súčasnosti v Bratislave jedinou jazdeckou sochou na otvorenom priestranstve.

Záver

Na základe uvedených faktov konštatujeme, že svätoplukovská štátotvorná tradícia je živou, národnou tradíciou Slovákov a je integrálnou súčasťou nášho národného a historického vedomia. Nie je nijakým mýtom, pretože sa viaže k reálnym historickým osobnostiam a udalostiam, dokázateľným podľa objektívnych kritérií historickej vedy. Prihlásením sa k tejto tradícii bola aj inaugurácia prezidenta Rudolfa Schustera v roku 1999, keď vtedajší najvyšší ústavní činitelia symbolicky zväzovali Svätoplukove prúty ako výraz jednoty národa a občanov Slovenskej republiky. Rozvíjať túto pozitívnu tradíciu v podmienkach Slovenskej republiky je jedna z úloh aj slovenského parlamentu.
Jazdecká socha spĺňa požiadavky kladené na umelecké dielo takéhoto charakteru. Socha kráľa Svätopluka na Čestnom nádvorí Bratislavského hradu vyjadruje historickú spätosť slovenského národa s veľkomoravskou tradíciou, upevňuje v našom národe vedomie národnej spolupatričnosti, vedomie slovenskej štátnosti a príslušnosti nášho národa k slovenskému štátu, ako aj k širšiemu európskemu civilizačnému priestoru. Kráľ Svätopluk pokračoval v diele Karola Veľkého a významne sa zaslúžil o zjednocovanie sa Európy na národnom a kresťanskom základe.

Z uvedených dôvodov si dovoľujeme požiadať pána predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Richarda Sulíka:

1. aby sa zasadil o ponechanie jazdeckej sochy kráľa Svätopluka na pôvodnom mieste, na Čestnom nádvorí Bratislavského hradu;
2. aby zabezpečil zachovanie pôvodného textu umiestneného pod jazdeckou sochou a tak znemožnil úsilie niektorých skupín nahradiť ho textom a terminológiou, ktorá bola slovenskému národu naoktrojovaná v časoch neslobody.


V Bratislave na Deň ústavy Slovenskej republiky 2010


1. Prof. PhDr. Július Bartl, DrSc.

2. PhDr. Ján Bobák, CSc.

3. Prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc.

4. Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.

5. PhDr. Anton Hrnko, CSc.

6. Akad. sochár Alexander Ilečko

7. PhDr. Titus Kolník, DrSc.

8. Prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD.

9. Prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc.

10. Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc.

11. Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc. (predseda)

12. Akad. sochár Marián Polonský
P R Í L O H Y


Príloha 1

Už prvé uvedomelé prejavy slovenskosti v období renesancie sú spojené s menom kráľa Svätopluka. Svedčia o tom mnohé zápisy, z ktorých vyberáme:
a) V úvode k prvému slovenskému katolíckemu spevníku Cantus Catholici z roku 1655 sa zostavovateľ Benedikt Sölöši programovo prihlásil k veľkomoravskej tradícii ako celku, teda aj k sv. Cyrilovi a Metodovi a ku kráľovi Svätoplukovi: „Náš panónsky národ sa preslávil mnohými chválorečami a pamätníkmi dávnych pokolení. Keď za kráľa Svätopluka, sídliaceho na Belgrade, apoštolskí mužovia Cyril a Metod mu hlásali Kristovu vieru a on sa primkol ku Kristovi, hoci vynikal vo všetkej nábožnosti, jednako sa najväčšmi vyznamenal chválospevmi. Vysvitá to z rozličných piesní, podivuhodne prispôsobených na cirkevné slávnosti alebo na iné príležitosti. Spomenutí svätí mužovia, keď sv. krstom pripojili ku Kristovi Panónov spolu s kráľom Svätoplukom, taktiež i s Bulharmi, s Moravanmi, aj s českým kniežaťom Bořivojom, vymohli od rímskeho pápeža Mikuláša I. (povolenie), aby národom, čo pokrstili, bolo dovolené konať bohoslužby v ľudovom jazyku.“
b) Roku 1721 napadol na uhorskom sneme M. Benčík Slovákov, že sú potomkami kráľa Svätopluka, ktorý vraj predal svoju ríšu Maďarom za bieleho koňa, a preto sú v Uhorsku naveky odsúdení do poddanstva Maďarom. Táto otázka sa stala predmetom vášnivých polemík a obrán. Obrany vyvrcholili na konci 18. storočia najskôr vystúpením historika Š. Salagia, ktorý upozornil Slovákov, že nemajú rozmnožovať „svoju slávu predávaním dymu a bájkami. Je tu rozsiahla a slávna história starých Moravanov. Z tejto sa môže čerpať skutočná sláva“. Vo svojom diele pritom označil Svätopluka za „najslávnejšieho kráľa našich Slovákov“. Na Salagiove závery priamo nadväzoval Juraj Papánek svojimi Dejinami slovenského národa, ktorým dal podtitul O kráľovstve a kráľoch Slovákov. Svojou koncepciou slovenských dejín, v ktorej Veľkú Moravu vyhlasuje za kráľovstvo Slovákov a veľkomoravských panovníkov za slovenských kráľov, silne poznačil historické a národné povedomie nasledujúcich slovenských generácií. Ujali sa ho predovšetkým bernolákovci, ktorí či už prácami Juraja Fándliho alebo Jána Hollého rozšírili svätoplukovskú a cyrilo-metodskú tradíciu, obrazne povedané, do každej slovenskej chalupy. Epos Jána Hollého Svatopluk sa až podnes pokladá za národný epos Slovákov.
c) Na Papánkových dejinách a Hollého epose Svatopluk vyrástla generácia štúrovcov, ktorá sa pokladala za pokračovateľa svätoplukovskej štátoprávnej tradície. Na známej vychádzke na Devín roku 1836 si štúrovci dokonca dali mená podľa členov Svätoplukovej družiny tak, ako ich ospieval vo svojom epose Ján Hollý. Štúrov národný program bol filozoficky založený na Heglovi a jeho dialektike. Svätoplukov štát bol podľa toho tézou, začiatkom slovenských národných dejín. Obdobie Uhorska bolo antitézou, keď slovenský národný duch bol utlmený a štúrovci sú obrodením ducha Svätopluka, sú jeho zobudenou družinou (preto prijali tie mená), ktorá má priviesť slovenský národ opäť k jeho pôvodnej sláve. Aj nasledovné slovenské generácie rozvíjali túto štátotvornú koncepciu slovenských dejín a vieru, že národ, ktorý už raz mal svoj vlastný štát za kráľa Svätopluka, nemôže zahynúť. Bez tohto štátotvorného povedomia, odovzdávaného z pokolenia na pokolenie, by nevznikla samostatná slovenská politika, nieto ešte samostatná slovenská štátnosť.
d) Svätoplukovská idea sa aj v prvej polovici 20. storočia chápala ako obrana proti hungarizmu (svätoštefanská tradícia) a čechoslovakizmu (svätováclavská tradícia). Svätoplukovská tradícia, ako základ slovenského historického a národného povedomia, v rozhodujúcej miere prispela k tomu, že slovenský národ nepodľahol asimilácii. Preto aj súčasné útoky na kráľa Svätopluka a pokusy vymazať ho zo slovenských dejín a národného povedomia považujeme za útoky proti slovenskej identite a slovenským štátoprávnym úsiliam.


Príloha 2


Na novoobjavenom diele renesančného maliara Caravaggia „Judášov bozk“ vidieť, že všetky zobrazené postavy sú oblečené v dobových kostýmoch, aj rímski vojaci majú dobovú, renesančnú zbroj. Takto by sme mohli zdokumentovať v podstate všetky diela veľkých majstrov.

Tie isté „nehistorické znaky“ (ako Caravaggiov obraz) vykazuje aj jazdecká socha sv. Štefana odhalená v slovenskom Komárne.

Z pohľadu historickej korektnosti možno rovnako spochybniť sochu sv. Štefana v Komárne. Predovšetkým tzv. svätoštefanskú korunu, ktorú sv. Štefan nemohol nosiť na svojej hlave, lebo je produktom, ktorý vznikol až po jeho smrti. Takisto nemohol mať na prápore ani dvojkríž na troch vŕškoch, pretože do znaku Uhorska bol zavedený až v 14. storočí, 300 rokov po smrti sv. Štefana.Príloha 3


Slovo kráľ sa vyskytuje u všetkých Slovanov (po česky král, po poľsky król, po chorvátsky, srbsky a slovinsky kralj, po bulharsky kral, po rusky a ukrajinsky koroľ). Teda nielen Fuldské anály, Reginova kronika a list pápeža Štefana V. z roku 885 titulujú Svätopluka rex (kráľ), ale v čase jeho vlády ho názvom kráľ titulovali aj naši predkovia.
Jedným z dôkazov aj staromaďarský jazyk. Štátoprávna kontinuita prešla v právnej terminológii zo Svätoplukovej ríše, aj s titulom kráľ, priamo na arpádovských panovníkov. Nitrianske veľkoknieža (dux magnus) Gejza, keď sa stal suverénom Uhorského kráľovstva, je na kráľovskej korune (corona graeca) označený dokonca ešte s nezmenenou slovenskou podobou slova kráľ – krales-„Geovitzas pistos krales Tourkias“. Slovo kráľ prešlo zo staroslovenčiny aj do živej maďarčiny v podobe király (kiráľ). To svedčí nielen o spontánnom a trvalom používaní a prevzatí tohto dôležitého slova zo štátoprávnej praxe Svätoplukovej ríše, ale nepriamo aj o určitej forme kontinuity nášho prvého štátu, ktorá je lingvisticky dokázateľná.

Z listu pápeža Štefana V. Svätoplukovi (z roku 885)

Stephanus episcopus, servus servorum dei, Zventopolco, regi Sclavorum... – Štefan biskup, sluha sluhov Boží, Svätoplukovi, kráľovi Slovenov (starých Slovákov)...

Výťah z Reginovej kroniky (Regino žil v rokoch 840-915)

K roku 890: Arnolfus rex, concessit Zuentiboldo, Marahensium Sclavorum regi, ducatum Behemensium – Kráľ Arnulf odstúpil Svätoplukovi, kráľovi moravských Slovenov (starých Slovákov) České vojvodstvo...

K roku 894: Zvendibold, rex Marahensium Sclavorum – Svätopluk, kráľ moravských Slovenov (starých Slovákov).

Je prakticky nemožné, aby súčasník udalostí v jednej vete udelil titul kráľa vlastnému kráľovi a aj panovníkovi zo susednej krajiny, ak by ten druhý nebol pokladaný za skutočne suverénneho panovníka – kráľa.

Výťah z Kristiánovej kroniky. (Napísaná v roku 995)

regem Zuentepulc seu pontificem Metudium Moravie repetivit. A quibus clarissime et ut decebat suscipitur, aliquantulumque aput eos degens, perfeccius doctrinam Christi nanciscitur. At vero plebs prefata in nequicia sua permanens, quendam ducem Ztroymir,

Uvedené vety jasne ukazujú, že Kristián si uvedomoval rozdiel medzi kráľom a kniežaťom; v texte je uvádzaný kráľ Svätopluk a knieža Strojmír.

U Kristiána možno reálne predpokladať, že mohol stretnúť ľudí, ktorí fyzicky žili v čase kráľa Svätopluka, teda je nepravdepodobné, žeby nevedel, aký titul mal kráľ Svätopluk.

Kozmova kronika

V textoch vidieť, že autor rozlišuje cisára Arnulfa, kráľa Svätopluka a knieža Bořivoja. Kronika bola napísaná približne 150 rokov po smrti kráľa Svätopluka a zaznamenáva živú (tradovanú) legendu o Svätoplukovi na území Slovenska, v okolí Nitry.


Príloha 4

V prvej modernejšej syntéze slovenských dejín, ktorú napísal Július Botto roku 1906 a ktorá bola publikovaná aj po vzniku Česko-Slovenska (roku 1923), sa píše:

„IX. storočie je pre Slovákov najpamätnejším, ba jediným, kde Slováci mali svoju samostatnú históriu, kde sami pre seba žili a dejstvovali. Ich prvotné vlastné meno znelo vlastne Sloveni, lebo i dnes reč slovenská nemenuje sa slovackou, ale slovenskou. V IX. storočí žili na Váhu, Nitre, Hrone, Ipli a na rieke Morave, ba i v dávnej Panónii za Dunajom... Celé IX. storočie zápasili neprestajne so svojimi potlačiteľmi, ktorí im s kresťanstvom chceli nanútiť otroctvo. Ale to sa Frankom nepodarilo, lebo na sever od Dunaja sídlivší Slováci založili mohutné, do udalostí toho veku silne zasahujúce kráľovstvo, ktorého jadro bolo na Morave. (s. 7, vydanie Turčiansky Svätý Martin, 1923).
Július Botto označuje Svätopluka titulom „knieža“, keď bol vlastníkom údelu v Nitre, ale všade dôsledne používa titul „kráľ Svätopluk“, keď hovorí o jeho vláde na Veľkej Morave.

Po roku 1945 sa síce historická Veľká Morava naďalej pokladá za začiatok slovenských národných dejín, ale dochádza k veľkému rozkolísaniu pojmov – preberajú sa naoktrojované české pojmy, ktoré sa len hláskoslovne upravujú. V Slovenskej vlastivede z roku 1947 sa prvýkrát objavuje pojem Slovien (slovenský variant umelého českého variantu slověnský, Slověn zavedený roku 1883) a Svätopluk sa dôsledne uvádza bez titulu (teda ani knieža, ani kráľ).
V období komunizmu sa pri Svätoplukovi uvádza už výlučne len titul knieža. Veľká Morava sa z ideologických a politických dôvodov prezentuje ako údajne „spoločný štát“ Slovákov a Čechov. Táto nepriaznivá situácia trvala v slovenskej historiografii až do začiatku 90. rokov, keď sa časť slovenskej historickej obce vrátila k relevantným, objektívnym pojmom a odmietla komunistickou stranou naoktrojovanú čechoslovakistickú terminológiu.
Roku 1994 aj renomovaný český historik Lubomír Havlík dokázal, že Svätopluk bol kráľom, v jeho interpretácii „kráľom Moravanov“ (titulná strana nižšie). Na druhej strane však tvrdí, že pod etnonymom „Moravania“ chápe obyvateľov starej Moravy a starého Slovenska ako osobitnú slovanskú entitu. Z tejto osobitnej entity zostali v súčasnosti len Slováci. Pôvodní obyvatelia Moravy totiž splynuli s Čechmi a v súčasnosti sa už považujú za príslušníkov českého národa.


Príloha 5


Erb mesta Nitry. Prápor v rytierovej ruke sa všeobecne pokladá za zobrazenie nitrianskej vojvodskej zástavy. Tvarovo i rozmermi (2,5 : 1,5 : 1,5) je totožný so symbolom v kruhu štítu jazdeckej soch kráľa Svätopluka.

Jeden z používaných znakov Hlinkovej gardy. Pomer ramien veľmi blízky 1 : 1 : 1 (Podobne, ako v erbe Skalice)

Štít na jazdeckej soche kráľa Svätopluka. Pomer ramien 2,5 : 1,5 . 1,5.

Dvojkríž v kruhu používa v 15. storočí René z Anjou, vojvoda Lotrinský. Pomer ramien 2,5 : 1,5 : 1,5.

Vlajka Hlinkovej gardy. Pomer ramien veľmi blízko k 1 : 1 : 1. Najčastejšie používaný symbol Hlinkovej gardy. Všetky tri ramená kríža sa dotýkajú okraja kruhu(!). Tento oficiálny symbol Hlinkovej gardy, ktorý sa nosil aj ako rukávová páska, ani náznakom nepripomína symbol zo štítu jazdeckej sochy kráľa Svätopluka.

Ďalšie použitie dvojkríža na mestských znakoch jednoznačne dokumentuje, že ani v tomto prípade nemôže ísť o znak Hlinkovej gardy, lebo vznikli o mnoho storočí skôr ako samotná Hlinkovej garda.

Topoľčany Skalica ŽilinaZa správnosť: PhDr. Ján Bobák, CSc.
Slovenský historický ústav
Grosslingova 23
812 51 Bratislava
e-mail: shums@matica.sk
mobil: 0907/848025


Neon
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
pro   |   ip:217.112.1   |   2010-09-11  (00:15)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Proč nám Moravanům kradete historii ? Nemáte snad svoji ?


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2010-09-11  (05:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vazeny, pro vasu historiu nekradneme, len svoju si berieme spet.
K tej soche musim povedat, ze sa mi nepaci, Svatopluk si zasluzi dostojniejsiu prezentaciu a miesto.


Miki   |   ip:178.40.19   |   2010-09-11  (07:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vy ste si dali zobrať svoju históriu, keď ste začali používať cudzí jazyk ako svoj materinský. Doplňte si vzdelanie, pozrite, kam siahala ríša Svätopluka. Potom možno pochopíte, komu všetkému patrí "Vaše historie"


ja   |   ip:217.112.1   |   2010-09-11  (09:52)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Velkoslovenskou ríši neznám, o Velkomoravské jsme se učili. Vraťte nám naši historii !


Robo   |   ip:78.99.225   |   2010-09-11  (10:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tie argumenty nepotrebujú komentár !!! Vďaka !. Čo je však zarmucujúce, je nevzdelanosť nás Slovákov, keď možno vyše 50% neovláda naše národné a kresťanské dejiny a potom naletia mediálnemu teroru a kadejakým nenávistným protislovenským tárajom typu Holčíka. Je do oči bijúce, že proti pamätníku kráľa Svätopluka najzbesilejšie vykrikujú tí istí, ktorí vykrikovali proti vzniku samostatného Slovenska a teraz tu podvodom opäť vládnu. Možno chcú odpútať pozornosť od ďalšieho prichmatizačného rabovania. "Pro": Odporúčam vám navštíviť diecézne múzeum na Nitrianskom hrade, možno sa dozviete to, čo Vám v škole zatajili. "otvoreneoci": Hus má údajne len v Prahe 11 pamätníkov. A ten na Staromestskom námestí sa tam vôbec nehodí - ale nikto neprotestuje. Ak by bol Svätopluk Českým kráľom,bolo by ich možno ešte viac. A preto si myslím: NECH NAJPRV VYTVORIA LEPŠÍ PAMäTNÍK, Až POTOM MôŽU KRITIZOVAŤ. INAK NECH ZAVRÚ KLAPAČKY.


Miki   |   ip:178.40.19   |   2010-09-11  (10:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo hovorí Wikipédia.
Autor prvej českej gramatiky je Slovenský jazykovedec prekladateľ, matematik a pedagóg Vavrinec Benedikt z Nedožier (Laurencius Benedictus Nudozierinus, 1555 – 1615). Narodil sa v Nedožeroch pri Prievidzi. Po štúdiách na pražskej univerzite získal hodnosť magistra filozofie. Od roku 1604 prednášal na pražskej univerzite klasickú filológiu a neskôr matematiku. Bol dekanom a prorektorom pražskej univerzity. Je autorom prvej systematicky vypracovanej gramatiky českého jazyka Grammaticae Bohemicae. Druhú českú gramatiku napísal Slovenský jazykovedec, prekladateľ, vychovávateľ, evanjelický farár Pavel Doležal (1700 – 1778). Narodil sa v Skalici. Moravské nárečia vykazujú viaceré znaky spoločné so západoslovenskými nárečiami. Jeden z najzvýznamnejšách slavistov Vatroslav Jagič (1838-1923) dokonca tvrdil, že Moravania ešte koncom 19. storočia v podstate hovorili takým istým jazykom ako Slováci. Do polovice 20. storočia bolo aj v Česku a na Slovensku bežné považovať v odborných textoch prinajmenšom obyvateľov Moravy na juhovýchodnej Morave za Slovákov, ich jazyk za nárečie slovenčiny - "moravskoslovenské nárečia" a ich územia aj označovať ako Slovensko či moravské Slovensko - dnes Slovácko (pozri napríklad Ottuv slovník naučný heslo Slovensko či podrobne Slovenský náučný slovník heslo Slovenský jazyk, časť Slovenské nárečia). Dodnes toto stanovisko zastáva aj menšina českých jazykovedcov (pozri napríklad Václav Machek: "Etymologický slovník jazyka českého", 1997, ISBN 80-7106-242-1, str. 8).illuminatedBimbo   |   ip:178.41.29   |   2010-09-11  (10:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja:
""Vraťte nám naši historii!""

Nas ludi zaujima viac buducnost ,a historiu vam nikdo nebere ja osobne na tu Velkomoravsku risu seriem ,to len politici,zaslepeny privrzenci a diabol potrebuje rozhadat ludi z nejakym nezmyselnym blabolom.Miki   |   ip:178.40.19   |   2010-09-11  (10:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nikto Vám nemusí nič vracať. Stačí, aby ste sa Vy sami hlásili k svojej histórii. Alebo nepoznáte hrozenkovských chlapcov, ktorí sa po mesiaci v Prahe nazývajú my Češi křtení Vltavou?


valdo   |   ip:95.102.12   |   2010-09-11  (11:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Národ ktorý nepozná a teda nemá svoju históriu,.. nemá ani budúcnosť. A v tomto duchu je vedená vojna voči nášmu národu pre blaho sionizmu, EU a NWO. Ostatné je len zavádzanie a podvod. A preto verte spoločnej EU a zabudnite na svoj národ, históriu a nechajte sa zaviesť tam, kam oni chcú. Či správne to je, to nechám na tento národ. A preto Svätopluk bude len ten čo týra svojho koňa, Štefánik len mechanik letecký, Štúr,Hlinka len buriči. A nad našími historickými velikánmi sa budú týčiť Masarikovci,Benešovci,Štefani a Turulovia a v školách sa naše deti budú učiť o našich otcoch,ktorý nemali históriu -len demagógiu.
Milión krát opakovaná lož sa napokon stáva pravdou.Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-09-11  (12:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sedliackemu "inžinýrovi" Hulíkovi je nejaká odborná správa renomovaných historikov ukradnutá. Pre MS nastali opäť ťažké časy, ako v dobe miništrovania istého politicky prelietavého opilca a bývalého angažovaného komedianta väčšinou v partizánskych filmoch. Dnes je na jeho mieste sedliakov poskok z mrkvizáckej tĺk-šou. Budeme radi, ak MS nepredá do zahraničia, aby mal z toho províziu vypočítanú hulíkovskou papierovou kalkulačkou.


Uite   |   ip:89.173.92   |   2010-09-11  (13:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dejiny sa opakujú. Zrejme niekomu v pozadí veľmi záleží na tom, aby skutočné dejiny Slovákov boli zatajené. Všetko však len do času milénia, kde všetky veci budú odhalené a dané na pravú mieru. Nič z dejín sa nestratí pre tých, ktorí chápu prečo sa "minulosť stále mení a len budúcnosť je istá". Ale k veci.

Najväčšou dilémou diletantov "sochoborcov", pre ktorú chcú odstrániť sochu Svätopluka na koni je, či stál niekedy Svätopluk na hradnom vrchu...Čo si myslíte vy, s normálnym úsudkom? Ak Svätopluk hrad daroval ho do léna svojmu tretiemu synovi Pre(d)slavovi aj s okolím Bratislavi, ktorá po ňom dostala aj meno Preslava(Pressburg), mohol stáť na hradnom vrchu alebo nie? A keby aj nestál patril mu, či nie? Má preto právo /aspoň historické/ stáť na hradnom vrchu alebo nie?

Ďalším pseudoproblémom diletantov "sochoborcov" je vzhľad sochy a to, že japonský turisti sa radi pozerajú na sochu zdola.... Doporučujem preto celej pseudokomisii, pozrieť sa zdola na architektonický a sochársky paškvil súsošia najslávnejšieho Slováka v novodobých dejinách generála M.R. Štefánika zobrazeného ako muža v montérkach s levom nad hlavou v nadživotnej veľkosti, ktorá stojí medzi dvoma budovami Eurovei. A naskytne sa im pohľad ešte bizardnejší ako Japoncom na hrade. Pohľad o ktorom sa Japoncom môže len snívať...sudruh   |   ip:80.81.232   |   2010-09-11  (15:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja
pokiaľ si Moravan tak sa začni zaoberať trocha viac o históriu Moravanov a ak to spravíš tak pravdepodobne zistíš že história Moravanov a Slovákov má veľa spoločného a preto Slováci nekradnú históriu nikomu. A nech ťa nemýli to že Moravania sú pod Čechmi.


sudruh   |   ip:80.81.232   |   2010-09-11  (15:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mám námet na sochu ktorá by mohla nahradiť tú terajšiu:
Drevený voz na vozenie hnoja na ktorom sedí Bugár. Voz je vedený Bugárom a má zapriahnutých troch somárov ktorý sú pomenovaný podla politických postáv Sulík, Dzurinda a Figeľ.
Samozrejme aby nik nemal výhrady voči takejto soche musela by byť vyhotovená v reálnej podobe.


Lu   |   ip:95.102.37   |   2010-09-11  (15:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rozhovor s prof. Kucerom /oplati sa pozriet cele 2 diely/ Zo zaciatku sa nezda, ale dava na frak Steinhubelovi aj nasim neoliberalom.
http://www.youtube.com/watch?v=XMvSJtUhHh0
http://www.youtube.com/watch?v=Vi8FJtNqVp0Lu   |   ip:95.102.37   |   2010-09-11  (16:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ked tu uz hadzem linky, tak jeden od nasho velvyslanca, aby sme vedeli co visi v madarskom parlamnte
http://www.jetotak.sk/editorial/vyucujuci-odkaz-svatoplukovej-sochy

A pre nasho moravskeho brata tu prekopirujem text od moravskeho historika, lebo link mi na tejto "nezavislej "stranke neprejde
List od R. Keprta, historika umenia z Moravy

Vážený pane prezidente SR, vážení poslanci NR SR,

protestuji proti snaze některých občanů SR přestěhovat sochu krále Svatopluka z důstojného místa na Bratislavském hradě do ústraní! A protestuji proti projevu Maríny Závacké v dnešním pořadu Správy a komentáre na STV1 o soše krále Svatopluka!

Vzhledem ke své profesi - jsem historikem umění - si dovoluji pochybovat o tom, že by Marína Závacká neznala některá fakta, např. to, že jen v areálu hradu v Budíně v Budapešti je několik jezdeckých soch z 20. století, které obohatily areál středověkého, v baroku i později upraveného hradu. Komu tam vadí?

Přirovnávat symbol dvojramenného kříže na soše krále Svatopluka k symbolu slovenských Hlinkových gard mi přijde stejně absurdní, jako kdyby někdo chtěl tvrdit, že byzantští císaři byli přívrženci slovenských fašistů - tisíc let před vznikem Slovenského štátu. Není to snad přesně naopak - nepoužily Hlinkovy gardy a Slovenský štát starobylé, tisícileté symboly?

Typ argumentace, s jakým jsem se setkal ze strany Maríny Závacké, znám velmi dobře z českých médií. Obdobným způsobem bylo nám Moravanům vysvětlováno, že se v Brně nemá stavět jezdecká socha římského krále a moravského markraběte Jošta Lucemburského (Moravského), neboť v 21. století stavět v Brně jezdeckou sochu by prý bylo nemístným ahistorismem. Možná lze pominout fakt, že na stavbu téhož Joštova jezdeckého pomníku přispěli někteří národnostní Moravané z vlastní kapsy. Včetně lidí sociálně slabších. Možná lze pominout i to, že v místě, kde měl touto dobou už pomník stát, již byla provedena nová kamenná dlažba, která pomník, na který se vybraly asi dva milióny Kč, nerespektuje, a kterou moravští daňoví poplatníci museli rovněž zaplatit.

Nelze ale pominout jiný jezdecký pomník, který byl v čase bouřlivých diskusí o Joštově dosud nerealizovaném pomníku v tichosti již postaven v českých Lánech, letním sídle dříve československých a dnes českých prezidentů, totiž jezdeckou sochu T. G. Masaryka. Ta byla postavena bez diskusí, nikdo její stavbu nezpochybňoval.

Zřejmě v Čechách mají - pokud jde o ahistorismus - jiné časové pásmo, než máme my na Moravě. Nebo nám "někdo" takové jiné "časové pásmo" proti naší vůli vnucuje?

Nejsem Čech, ač je mi z mnoha stran nekorektně vnucována česká národnost a mnohdy jsem různými politiky a úředníky proti své vůli za Čecha označován. Přestože česká ústava zakazuje odnárodňování. Jak se žije národnostním Moravanům v ČR, na to se ale prosím zeptejte jiných Moravanů. Moravský národ byl během posledních stopadesáti let sražen na kolena a téměř umlčen. Vlastní moravský parlament jsme ve 20. století ztratili. V roce1996 jsme ztratili i vlastní politickou reprezentaci. Jaký je statut občanů moravské národnosti v dnešní ČR? Žádný?

EU se zajímá o české Romy. Zajímá ji i osud Moravanů, kteří tvoří polovinu občanů ČR, nebo je jí lhostejný? Slovensko pro nás Moravany bylo v 90. letech rájem na zemi. Nevím, nakolik si slovenští poslanci uvědomují, co pro nás, národnostní Moravany, znamenala skutečnost, že nás Slovenská republika nediskriminovala a přiznala nám na svém území stejná práva jako jiným slovenským občanům. Včetně přiznané podpory pro rozvoj menšinové kultury, vydávání časopisu a knih, které z finančních důvodů tehdy nemohly vycházet na Moravě. V neposlední řadě i včetně přístupu do Národnostního magazínu Slovenské televize (věc v České televizi, která na nás, národnostní Moravany, patnáct let neměla čas - kromě dvou minut jednorázového regionálního vysílání v Ostravě v roce 2001).

Otázkou ovšem je, co z toho všeho zbylo po vstupu Slovenska do EU a po dopise Petra Uhla z Prahy, ve kterém de facto neskrýval nelibost z faktu, že Moravané na Slovensku žijí svobodně.
Co jsme měli, jsme ztratili. Snad i naději. Přesto nám ale něco zbylo - srdce a paměť. Mnohé jiné národy na tom byly před lety či staletími ale stejně jako my. Platí to o Češích stejně jako o Slovácích. Chtějí se snad dnešní slovenští občané vydat moravskou cestou? Cestou nesvornosti do zapomnění dějin? Mohu Vás ujistit, že pokud jednou postavení Moravanů bude jiné než dnes, na případné stěhování sochy krále Svatopluka z Bratislavského hradu nikdo z kulturních Moravanů nezapomene. Ani na jména s takovým stěhováním spjatá.

Ve 20. století vznikla celá řada soch krále sv. Štěpána v Maďarsku. Jedna z nich stojí dnes v Komárně ve Slovenské republice. Neprotestuji a nebudu protestovat proti této soše. Sv. Štěpán byl uherským králem - králem Maďarů i Slováků. Sv. Štěpánovi byly zasvěceny kostely v dnešním Maďarsku, na dnešním Slovensku i v dalších zemích. Byly mu postaveny i sochy, namalovány obrazy. Podobně i jiným Arpádovcům, prohlášeným za svaté. Slovensko je dost velké i pro sochy sv. Štěpána a omlouvám se všem Slovákům, kteří tato moje slova pochopí jinak, než jak jsou míněna a možná se jich dotknou nebo s nimi neprojeví souhlas.

Ale ptám se kolik soch, obrazů, kostelů či pomníků bylo věnováno slovanským panovníkům Moravského království, možná nepřesně zvaného tu Velkomoravská říše, tu Ríša veľkoslovenská či "první český stát" (text v úvozovkách citován dle projevu zemřelého českého historika Prof. Dušana Třeštíka v Českém rozhlase). V Maďarsku i na Slovensku. Když chci jako Moravan vidět sochy (velko)moravských králů, nejjednodušší způsob byl - odjet na Slovensko. Svého času s pasem. Jedna z nejbližších soch Svatopluka stávala v bratislavském Devíně. Při poslední návštěvě Devína jsem byl překvapen, že už tu tato socha není. Místní, kterých jsem se ptal, o ní ani nevěděli, natož aby byli schopni mi sdělit, zda její zmizení z Devína je jen dočasné nebo trvalé a co se s touto Svatoplukovou sochou vlastně stalo. Dnes mám možnost se poklonit našemu králi na Bratislavském hradě. Chcete mi i tuto možnost vzít?

Pokud pro některé z Vás už na Bratislavském hradě není pro našeho společného Svatopluka místo, mám pro Vás návrh: věnujte ho Brnu, Olomouci nebo třeba Velehradu. Pokud nám bude českými úřady umožněno si ho přestěhovat, budeme si ho tu vážit. I s tím nápisem o slovenském králi, ve kterém nám chybí sdělení, že byl (i) králem moravským. Věřím a doufám, že tento protest z Moravy nebude poslední!

S poděkováním Robertu Ficovi, za to, že socha dosud ještě stojí tam, kde je. S poděkováním Vám všem, kteří jste věnovali svůj čas těmto slovům. S poděkováním všem z Vás, kteří se jednou v budoucnu zaslouží o sochy jiných (velko)moravských či slovenských panovníků - Mojmíra, Pribiny, Slavomíra, Hormidora a dalších!

Mgr. R. Keprt
Morava, země která k nelibosti některých politiků vůbec existovala, kupodivu dosud existuje a navzdory dnešní době doufám, že i existovat budeSKlb   |   ip:62.152.22   |   2010-09-11  (16:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to LU:
Dakujem


Miki   |   ip:178.40.19   |   2010-09-11  (17:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo myslíte, priatelia, ako ďaleko je doba, keď nám takéto „historičky“ Maríny budú chcieť zakázať napríklad piecť aj chlieb a veľmi „inteligentne“ to zdôvodnia hoci tým, že ho piekli trebárs fašisti? Takúto „historičku“ vôbec nebude zaujímať, že ľudstvo ho pečie už tisíce rokov. Tá doba nie je ďaleko... pokiaľ im to my dovolíme. To isté platí aj o politikoch. Tvrdia, že v parlamente sú zákonne. To však nie je pravda, podviedli nás. Pred voľbami sľubovali niečo úplne iné, ako teraz robia. To nie je podvod? Do kedy im to budeme trpieť?


opin   |   ip:95.105.14   |   2010-09-11  (18:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý článok.Ďakujem.


ferko   |   ip:178.40.16   |   2010-09-12  (01:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vyserte sa na to
podstata bola taka ze SMER s Fickom chceli pred volbami prihliat polievocku u hrdych narodovcov a tak dali fickovmu kamosovi komunistovi jak hovado urobit sochu ktora je tak hnusna ze ju tam ziadny bratislavcan nechce ale historici z dedin a ineho zapadakova sa potrebuju konecne na niecom vyburit lebo chudaci maju hnusnu pracu tak konecne nejake vzruso a mozu oponovat preco ju tam nechat aj ked co mal ten svetopluk spolocne s bratislavou a jej hradom nikto nevie


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-09-12  (01:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  I dnes bola v bare výmena názorov. Snažil som sa byť iba pozorovateľ a s vypätím síl sa mi to aj podarilo. S modrými sviňami ale nie je možné mať zľutovanie. Uvažujem o kurze o zbraniach a legálnom zbrojnom pase. Na jedno použitie je to historická obeta a vlastenecká povinnosť...


ANONYM   |   ip:178.40.19   |   2010-09-12  (07:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ferko, Ferko..., nebudeš Ty skôr nejaký dáky zhulený Hugo? („Sedláci“ tak volajú len psov). Alebo synček dajakej Maríny? Opýtaj sa mamičky a tatíčka odkiaľ prišli do Bratislavy aby si Ťa „Bratislavčana“ poriešili? (Mariková? Kysuce? Orava?, alebo skôr ešte ďalej na východ?). To hnusné čo vidíš nie je Svätopluk, ale huličské vidiny, lebo ak by si ho niekedy videl, vedel by si , že sa nevolá tak, ako si ho nazval Ty. No a teraz šikovne vytriezvieť, posadiť sa do vlaku, alebo „leasingového“ auta a poďme ho na východ (ako to robia v piatok všetci „Bratislavčania“) v k babičke nabrať trocha zdravého „sedláckeho“ rozumu.


JroCimmermanvekkresk   |   ip:83.208.13   |   2010-09-12  (09:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Netušil jsem že bratři Slováci máte takové slavné vladaře ve svém portfoliu historie. Rád bych věděl,jestli taky kníže Svatopluk věděl, že je vlastně král Slováků.Zajímavé taky je, že nikdy nebyl jako velký Slovák na svém slovenském hradě? Celé mi to připomíná ten vtip o "Velkej Oktobrovej Revolucii v Rusku. Vše tam bylo - nebylo. Oktobrová revolucia bola - lenže v novembri, Lenin vlastně nebyl Lenin ale Uljanov,Stalin nebyl vubec žádný Stalin, ale Džugašvili atd. Jsem nakonec rád že my v česku máme aspoň Kráľa Járu Cimmermana nejvýznamnější osobnost české kotliny....anebo počkejte- nenarodil se on vlastně na Slovensku (Horné Uhry) někde na Liptově?


ANONYM   |   ip:178.40.19   |   2010-09-12  (10:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pepča, netušíš toho podstatne viac,čo hovoríš na toto: V roce 846, podle zprávy Fuldských análů, východofranský král Ludvík Němec vytáhl s vojskem proti moravským Slovanům, kteří vyvolali vnitřní rozbroje. Uspořádal zde a urovnal vše podle vlastního uvážení a vévodou jim ustanovil Rostislava, synovce Mojmírova. Někdy kolem roku 851 se z Rostislavova knížecího lože narodil prvorozený syn, který při křtu dostal jméno Bořivoj. V roce 855 byl Rostislav již „opevněn tou nejpevnější hradbou“ a král Ludvík se tehdy z Moravy „vrátil bez vítězství“. Rostislavovo úspěšné počínání právě Čechové bedlivě sledovali, protože jejich území dosud leželo v zájmové sféře pasovského biskupství. Křest čtrnácti českých knížat v Řezně roku 845 byl dávno zapomenut a Čechy nadále sdíleli osud s Rostislavovou Moravou. Kníže ze Zabrušan na Bílinsku si zde našel nevěstu, Vistrachův syn Slavitah nalezl u Rostislava azyl. Při rozhodování, zda křesťanství přijmou od „uctívačů kříže“ z Bavorska,6 nebo ve slovanské podobě z Moravy, padla volba jednoznačně na Moravu. Někdy v této době Rostislav začal domlouvat dynastický sňatek svého mezitím již dospělého syna Bořivoje (18 let) s Ludmilou (14 let),7 dcerou pšovského vévody Slavibora (Slaviboris). Podmínkou pochopitelně bylo, že Ludmila přijme na Moravě křest, moravský aristokrat si přece nemohl vzít za ženu pohanku. Kristiánův zárodek přemyslovské pověsti převzal na počátku 12. století Kosmas (1120) a náležitě rozvinul. Vladařem čili vévodou Čechů se stal moravský kníže Bořivoj, syn krále-oráče Rostislava, jemuž dali za manželku pšovskou kněžnu Ludmilu. V tomto bodě tedy Kristián a Kosmas opravdu nelhali, Bořivoj byl skutečně potomkem oráče, jenže k ř e s ť a n s k é h o . Proč „Přemyslovci“, potomci slavného a mocného velkomoravského rodu Mojmírovců, nakonec asi sami převzali (někdy ve druhé polovině 12. století) latiníky podsunutou verzi pověsti se smyšlenými starobylými pohanskými českými předky? K tomu podává celkem přesvědčivé vysvětlení Kosmas. Kosmas který převzal na počátku 12. století Kristiánův zárodek přemyslovské pověsti (1120) a náležitě rozvinul. Mezi oráče Přemysla a jeho potomka Bořivoje vložil sedm nikdy neexistujících mytických knížat, přičemž Bořivoje měl zplodit poslední, sedmý Hostivít.
Alebo:Holt, někdo staví sochy k uctění lidu práce
a u nás sochy uctívače Benita Amilcare Andrea Mussoliniho, kterého roku 1926 vyznamenal náš tatíček Masaryček, Řádem bílého lva. A s tou revolúciou, neboli to náhodou Tvoji súkmeňovci,ktorí im ju organizovali?filip   |   ip:95.103.14   |   2010-09-12  (10:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  S tak hlúpym národom si židia robia čo chcú.Väčšina ani nevie o čo tu s tou sochou ide.


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-09-12  (10:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak niekomu vadia symboly Slovenska, tak nemôže byť ani Slovákom, vlastencom, tobôž dobrým človekom!


kako   |   ip:85.216.13   |   2010-09-12  (11:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mne osobne by ta socha nevadila, keby jej vytvorenie, instalacia a odhalenie neboli hnusnou, odpornou, navyse gycovito patetickou a vysostne politickou agendou minulej vlady. mile deti, ako tak citam vase prispevky, vy by ste aj hovno uznavali, pokial by bolo ficovo..


filip   |   ip:95.103.14   |   2010-09-12  (14:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kako -Bez toho aby si na tom niekto s tých čo dotiahli národ až sem prihrial polievku to nejde. Podstatné je či si necháme búrať sochy a špiniť na našich národných dejateľov , ako to robí napríklad bastard Getting v plus sedem dní.


xz   |   ip:85.248.6.   |   2010-09-12  (19:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre LU<: Cítim to podobne.. Morava má rovnaké korene ako Slovensko a som hrdý na historiu Moravy.. Historiu píšu vítazí, vždy je to síce vojnová historia no je predovšetkým naša spoločná Moravanov aj Slovákov. V historii sa nepíše nikde, že v tej a v tej dobe sa žilo v kľude a roľník obhospodaroval svojú pôdu, vždy sa píše len kto koho porazil v akej vojne. Krv nie je voda a Moravania a Slovania máme spoločnú krv a nedajme si ju otráviť dnešnou dobou Temna.


slavka   |   ip:213.151.2   |   2010-09-12  (20:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre ja:
Či sa vám to páči, alebo nie, vy ste len počeštení slováci. Teraz sa to dá už dokázať aj vedecky-geneticky.
U vás sa akurát zachoval názov Morava - jadro ktorej bolo na západnom slovensku - Devín.


slavka   |   ip:213.151.2   |   2010-09-12  (20:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre ja:
Či sa vám to páči, alebo nie, vy ste len počeštení slováci. Teraz sa to dá už dokázať aj vedecky-geneticky.
U vás sa akurát zachoval názov Morava - jadro ktorej bolo na západnom slovensku - Devín.


bazooka   |   ip:95.105.14   |   2010-09-12  (22:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ti blbeckovia spoza Moravy co tu trepu nezmysly, tym odkazujem ohladom Velkej Moravy toto -
Vy si myslite, ze ked sa Velka Morava pred 1200 rokmi nazyvala Moravou, tak je to automaticky historia dnesnych tzv. Moravanov ? Zobudte sa ! V skutocnosti ste aj vy Slovakmi, len hovorite ceskym jazykom, dajte si urobit podrobne mitochondrialne testy DNA a dozviete sa to.
Pravda coskoro vyjde najavo...

A ak mate stale problem s nazvom Slovenskej rise - tak potom ani dnesni Francuzi, Taliani, Nemci a ani Cesi nie su potomkami kralovstiev ci risi zo staroveku a stredoveku. Odkedy sa nazyvaju Nemci Germanmi ci Deutschland ? Ved ich predkami boli predsa Sasi, Frankovia, Goti,... a dalsi, Francuzi v 9. stor tak isto neexistovali a predsa povazuju za svojich predkov kmene, ktore zili v tom case na ich uzemi hoci sa nazyvali uplne inak ??? Komu to vadi ?
Len zakomplexovanym Cechackom, ktori zavidia Slovakom ich dejiny.


Monty   |   ip:85.135.14   |   2010-09-13  (16:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Niet pochyb o tom, ze vsetky tie dovody na odstranenie sochy krala Svatopluka a spochybnovanie jeho titulu su len zasterkou pre jediny ciel: Len aby Sloveni preboha nemali byt na co hrdi.
Na druhej strane je pravda, ze tam socha stoji len preto, aby Fico ukradol volicov inemu klamarovi hrajucemu sa na narodniara - Janovi.

Poznamka:
Objavil sa (aj tu) text od moravskeho "historika". Sice s nim suhlasim ale treba priznat, ze Mgr. Robert Keprt je absolvent vedy o vytvarnom umeni a historiu VM ma ako konicek (vid. Google), tak ho radsej nespominajte v argumentacii, lebo tohoto faktu sa odporcovia radi chytia.


yosarian   |   ip:91.191.81   |   2010-09-13  (22:44)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  trochu usmevne,ako si tu dokazujete,kto bol skor... jedno si uvedomte, vsetci mame spolocnych predkov vo vychodnej afrike,tak co keby pred tym bielym hradom postavili sochu nejakeho hominida,klanali by sa jej vsetci biely,cierny,sikmooky..


ANONYM   |   ip:213.81.18   |   2010-09-14  (07:02)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Čo myslíš yosarian,prečo sa potom Nemci,Maďari a ďalšie národy snažia úporne dokazovať, že tu boli skôr? Ale genetika nepovolí...


kako   |   ip:85.216.13   |   2010-09-15  (11:58)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  anonym - jediny dovod, preco tak nemci, madari a spol robia je ten ze su idioti. alebo jemne povedane - 75perc populacie tvoria nedospele, infantilne, smiesne deti, ktore sa biju do prs a vyhlasuju, ze na tomto pieskovisku sme boli prvi my!!! a preto si na tomto uzemi budeme kolaciky z piesku robit my a nikto iny!!! tato planeta by bola super, len keby tu ti ludia neboli... mam pocit, ze priemerne hodnoty IQ a EQ maju klesajucu tendenciu... dufam, ze sa elitam podari vybudovat nwo, pretoze ludstvo nepotrebuje nic ine, ako poriadne po hlave velkym kladivom... treba aby ludia pocitili realny strach o vlastne zdravie, zivoty a majetky... potom sa snad ludstvo spamata a prestane riesit detinske prvoplanove nezmysly typu, kto tu bol skor a pod... toto naozaj potrebuju riesit iba vykolajeni jedinci, neschopni adaptovat sa, presadit sa a zit v systeme, ktory im ziadne istoty nepodsuva na tacke priamo pod nos, ale nuti ich vziat zodpovednost do vlastnych ruk... poznam par nekonzistentnych jedincov, ktori maju rozbite zivoty, nie su schopni sa nikde zamestnat, nic robit a tak z nudy a vlastnej neschopnosti vyvolavaju narodnostne vasne a snivaju o socializme... a posielaju mi linky na bomba clanky na weboch typu dolezite, cez okno, beo, po ktorych sa mi chce casto grcat... zvlast po volbach v juni, sa tieto weby paradne vyfarbili...


Krovak   |   ip:193.93.73   |   2010-09-15  (22:17)
54% hlasovalo = 3  
mínus plus
  a zasa sa dostavame k jadru problemu. Politika. Ak pominiem to, ze socha je skareda (moj osobny nazor) tak hlavny problem, ktory s nou je spociva vo fakte, ze si historicky motiv zobrala jedna slovenska politicka strana a pouzila ho na svoje kortesacky. Vysledkom je socha, ktora by ovela lepsie vyznela na inom mieste a v inom prevedeni. Je tam kde je (dalo by sa povedat "aby ju bolo dobre vidno") a ludi, ktorych to zaujma to deli na dva tabory - jedni vidia pochybne "umelecke dielo" a dali by ju prec a druhi v nej vidia symbol a nechali by ho kde je. Ako vzdy pravda je zhruba v strede.
Inak by sa s argumentami clanku skoro aj dalo suhlasit, lenze... kto chce bit psa palicu si najde a napriklad zdovodnovat fakticke a anatomicke chyby sochy tym ze aj v inych dobach vznikali sochy, ktore su historicky nepresne je argument znacne zavadzajuci. Jeho ciastocna pravdivost je dana tym ze sa tak skutocne dialo, ale zamlcuje preco sa tak dialo. Dovolim si tvrdit ze dovody sa daju zhrnut do roviny symboliky (napr. co by to bol za rytier, keby nemal brnenie?) a roviny historie ako takej a hlavne jej neznalosti (dokedyze sa to verilo ze skameneliny su kostry drakov? kolko funguje archeologia?)
skusme sa radsej namiesto sochy bavit o tom ako zlepsit sucasnost a kde najst dovody preco by mal byt clovek hrdy na to, ze je Slovak!


Robo   |   ip:78.99.225   |   2010-09-16  (22:57)
54% hlasovalo = 3  
mínus plus
  to Krovak: ak si myslíš, že je socha kráľa Svätopluka škaredá, je to Tvoj osobný názor, ale nie dôvod ju odstrániť, pretože 75% respondentov (viď anketa Pravdy) je opačného názoru, ako je Tvoj. Problém je však v mediálnom terore protislovensky zameraných mienkotvorných médií. Ukázal sa hneď ako sa premiér Fico vyjadril, že chce v rámci rekonštrukcie hradu inštalovať pamätník kráľa Svätopluka (dávno pred voľbami!). Ešte nebolo známe meno sochára, ani miesto na hrade, ani ako bude pamätník vyzerať - a už sa rozpútala štvavá kampaň proti tomu - a boli za ňou stále tí istí. V takej zverskej mediálnej atmosfére sa nedá robiť ani súťaž, ani diskusia - lebo by sme sa toho nedožili. Však bol na to dvadsať rokov čas. Jediné a najlepšie čo sa dalo urobiť bolo postaviť ten pamätník. A keď niekedy urobia lepší, a zadarmo (myslím model 1:1, ako to urobil Kulich) potom sa dá diskutovať. zatiaľ platí toto: KRITIKOM BEETHOVENA: TU MÁTE ATRAMENT - A BRKÁ TU - PÍŠTE DEVIATU !!!


BOBO   |   ip:209.119.1   |   2010-09-17  (01:27)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  http://www.ceknito.sk/video/460772


djin   |   ip:217.112.1   |   2010-09-19  (14:39)
50% hlasovalo = 4  
mínus plus
  Nekradněte nám dějiny:

Máš v tom moc velký zmatek.Stačí se podívat na mapku s odobí Velké Moravy 860.To nejmrňavější co tam je okolí Prahy cca 6000 obyvytel nazýváno knížectvím Přemyslovců až po vyvraždění Slavíkovců.Ostatní kolem dokola je pořád až za Berlín Velká Morava.


VVVVV   |   ip:195.68.23   |   2010-09-20  (13:13)
50% hlasovalo = 4  
mínus plus
  Len v kratkosti. Ja som hrdy na to ze SOM slovak a nejaka socha na tom nic nezmeni ci bude pekna alebo skareda, a takisto je mi uplne jedno ci ju postavi klub historikov alebo to vyuzije nejaky politik na svou propagaciu a podobne. AK by som si mal vybrat nejaku historicku postavu tak pre mna by to bol Matus Cak Trenciansky - Pan Vahu a Tatier. Samozrejme na inom mieste, urcite nie v Bratislave :D
V podstate je to uplne jedno, mozu urobit nove, ine sochy mozu premalovat obrazy, prepisat texty... narodnu hrdost, citenie, dusu a srdce cloveka si podrobit nedokazu.


Lasob   |   ip:78.80.27.   |   2010-09-20  (15:39)
46% hlasovalo = 3  
mínus plus
  Prvý Slovenský štát založil knieža Sámo a jeho syn Jára da Cimrman v budovaní ríše pokračoval. Napr. vynalezl slovenčinu, z ktorej sa vyvinula po dlhých stárošiach čeština. Nech žije naveky pamiatka na týchto slovenských velikánov.


Jano   |   ip:85.216.16   |   2010-09-21  (20:16)
50% hlasovalo = 4  
mínus plus
  najdôležitejšie v dnešných dňoch je zachrániť Svätopluka. Zajtra sa rozhodne. Ak ho dajú preč, je to potupa rovnajúce sa zničeniu národného sebavedomia.


Jano   |   ip:85.216.16   |   2010-09-21  (20:16)
50% hlasovalo = 4  
mínus plus
  najdôležitejšie v dnešných dňoch je zachrániť Svätopluka. Zajtra sa rozhodne. Ak ho dajú preč, je to potupa rovnajúce sa zničeniu národného sebavedomia.


Krovak   |   ip:92.52.45.   |   2010-09-22  (15:19)
46% hlasovalo = 3  
mínus plus
  Nuz Sulik to tusim vyriesil pragmatickejsie nez som ocakaval. Aj ked som zastanca presunu sochy toto riesenie sa mi zda ako vhodny kompromis


Jano   |   ip:85.216.16   |   2010-09-23  (00:12)
46% hlasovalo = 3  
mínus plus
  Ano, p. Sulik zaujal skutočne dobrý kompromis, vhodný celospoločenský. Suhlasím a aj mu vlastne ďakujem.


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-09-23  (00:26)
50% hlasovalo = 4  
mínus plus
  Som veľmi zvedavý, čo bude tá zelená lysohlávka chcieť boriť zajtra...


Robo   |   ip:78.99.225   |   2010-09-23  (01:33)
50% hlasovalo = 4  
mínus plus
  Krovakovi: Odstrániť z pamätníka citát, že Svätopluk bol KRÁĽOM STARÝCH SLOVÁKOV nazývaš "dobrým kompromisom" ???!!! SI NORMÁLNY???. Určite si si už mohol preštudovať stanovisko komisie Matice slovenskej, teda skutočných odborníkov na toto obdobie, a nie Sulíkovych politických pätolízačov. A keď ti to ani potom nedošlo, tak si nájdi výsledky genetického výskumu, ktoré potvrdzujú, že asi 80% Slovákov má genetický kód rovnaký niekoľko tisíc rokov. Takže nazvať Slovenov, (ako si vtedy hovorili)"Starými Slovákmi" je absolútne v poriadku. Bol azda Svätopluk aj kráľom Rusov, Bulharov, Srbov, Chorvátov, alebo Čechov či Poliakov - teda Slovanov všeobecne??? NIE !!! (S výnimkou Čechov - ktorí si vtedy vraveli Boemi a Poliakov - vtedy Poľani, ktorých pripojil ku kráľovstvu len na krátku dobu). TAK NÁM LÁSKAVO POVEDZ, KOHO KRÁĽOM BOL PODĽA TEBA SVATOPLUK ??? Totiž, ak by sa tam napísalo kráľom Slovenov, všetci zahraniční turisti by si to nesprávne preložili ako "Slovincov" (anglické a nemecké slovníky to takto nepresne uvádzajú, pričom je nesporné, že Sloveni, ktorí už vtedy žili na strednom toku Dunaja sú predkovia dnešných Moravanov, Slovákov a pravdepodobne aj Slovincov). Tak prestaň ľuďom mútit mozgy...


Krovak   |   ip:92.52.45.   |   2010-09-23  (09:42)
50% hlasovalo = 4  
mínus plus
  Robo: Slovieni. A ako si si sam odpovedal boli predkami dnesnych Moravanov, Slovakov a pravdepodobne aj Slovincov. Tak o com sa tu bavime? Svatopluk bol vladca - knieza (keby sme sa chceli hadat o slovicka) Velkomoravskej rise. Ano, zaklad mala na uzemi Slovenska, ale historicky je tato vazba spolu s obyvatelstvom v podstate jedina vazba na sucasnu Slovensku republiku. Starych slovakov by som bral, keby ze tu je situacia podobna ako v Polsku - dlhe samostatne obdobie, pocas ktoreho to bolo polske kralovstvo, v zasade nie kontinualne, ale predsa je to iste vymedzenie. My ho nemame. Tym nechcem povedat ze na VM nemame byt hrdi a pocitat ju do svojich dejin, ale nemozeme si ju privlastnovat ako jedinu nasu.

Jo a stanovisko MS - ak ich nazyvas skutocnymi odbornikmi je to tvoja vec, niekto nazyva skutocnymi odbornikmi zasa tu druhu komisiu. Kazdy ma trochu pravdy a ta je ako vzdy v strede.


Robo   |   ip:78.99.225   |   2010-09-23  (17:09)
50% hlasovalo = 4  
mínus plus
  Re Krovak: Názov Veľkomoravská ríša sa v historických dokumentoch vyskytuje len jeden jediný raz. u cisára Porfyrogeneta, ktorý použil výraz: "Megale(vzdialená)Moravia", aby ju odlíšil od srbskej Moravy. Z toho jediného slova sa vyrobil názov "Veľkomoravská". Pritom sú desiatky zmienok o jazyku slovenskom (lingvus slovenikus). Keďže nazývať Moravanmi etnikum, ktoré hovorí slovenským jazykom je trochu zvláštne, bolo by asi najpresnejšie hovoriť o Kráľovstve nitrianskych a moravských Slovenov - nenadarmo sa relevantná časť Moravy donedávna po česky volala Moravské Slovácko.

Tých tvojich Slovienov "vyrobili" v 19. st. Češi, aby sa nehovorilo o staroslovenčine (to by asi neprežili), ale o staroslovienčine, čo je nezmysel.(lingvus slovienikus neexistuje !!!) Najprv dali slovenčine mäkčeň na "e" a keďže ho u nás nepoznáme, vyrobilo sa "ie"...koncom 19. storočia !

Svätopluk bol po narodení hádam aj kojenec, potom iste knieža, ale po porážke Frankov 870 je už všade spomínaný ako kráľ. Takže chceš byť pápežskejší od pápeža, ktorý ho písomne, ako mnoho iných tiež tituluje kráľ...Arabi ho titulujú ako vládca vládcov = cisár , a popisujú jeho zlatú korunu a mnohé skvostné brnenia, ktoré nosil...

"starých Slovákov by som bral, keby..." Nezáleží na tom, či bola kontinuita ríše, ale či bola kontinuita národa lebo TÚ nám Sulíkovci chcú vziať. Ale tá je chvála Bohu spoľahlivo preukázaná. Svätoplukova ríša BOLA v svojej dobe jednou z najvýznamnejších v Európe a jadro tvorili starí Slováci, čo uznávajú aj nemecké encyklopédie. Nakoniec starí Slováci mali svoju ríšu aj naďalej, len bola mnohonárodná a volala sa Uhorsko. Ale pred cudzincami používali výraz Uhri, aby sa odlíšili od Maďarov. (Robil tak aj Franz Liszt) Viaceré zdroje uvádzajú, že Uhorsko bol vlastne prevažne Slovanský a teda aj slovenský a nie maďarský štát, ako sa to snažia Maďari nahovoriť svetu...VeĎ za Turkov existovalo pár storočí len slovenské Uhorsko, ktorého stolica bola po storočia Bratislava...či ak chceš Pressburg...

"Nemôžeme si ju privlastňovať ako jedinú našu". Všetci počnúc Maďarmi, Čechmi, Rakúšanmi to presne tak robia. Kde si na pamätníku našiel napísané že Svätopluk bol "kráľ JEDINE starých Slovákov"??? Hovoria Češi o ich kráľovstve ako o kráľovstve Boemov, Dulebov, Moravanov a neviem koho ešte??? Moravských Slovenov dnes jednoducho asimilovali na Čechov.

"Každý má trochu pravdy" - len Sulíkova komisia ju prekrucuje. Prečo do nej nenominovali najrenomovanejších historikov na Slovensku, ktorí sa tomuto obdobiu venujú celoživotne, ale urobili "šéfkou" Zavackú, ktorá vie o tom období asi toľko, ako ja o živote babky jej domovníka. Ale podľa teba má každý svoju pravdu...
Rteiner   |   ip:85.160.26   |   2010-09-26  (18:18)
50% hlasovalo = 4  
mínus plus
  Vážení diskutující, zasílám příspěvek z královského města nad Vltavou - už to nepochybně vzbudí u některých zuřivost, takže se omezím na dvě poznámky: 1) Odborná komise Matice slovenské neříká pravdu, když tvrdí, že znak na štítu Svatoplukovy sochy není identický se znakem Hlinkovy gardy (přesněji se tento znak nazýval "štít Hlinkovho nacionálneho znovuzrodenia sa slovenského národa" a je zcela identický se znakem na štítu sochy na Bratislavském hradu (viz např. P.Sokolovič, HLINKOVA GARDA 1938-1945,ÚPN Bratislava 2009, příloha na str. 486-7, nařízení K.Sidora o stejnokroji a odznacích HG) Také není pravdou, že by HG používala černý obrys současného státního znaku SR (tedy dvojkríž na trojvrší) - s takovým znakem se lze setkat výhradně u jednotek Slovenské armády, a to dokonce i v době SNP! Z toho vyplývá, že dvojkríž na trojvrší byl výhradně symbolem armády astátu, narozdíl od "slovenského hákového kříže" nacionálneho znovuzrodenia sa slovenského národa, používaný Hlinkovou gardou. Zdůrazňuji oficiální termín "nacionálneho" znovuzrodenia, nikoliv "národneho".

2) poznámka k pro Slováky zřejmě citlivé diskusi na téma "staří Slováci vs.staří Moravané - přiznám se, že s tímto termínem (staří Moravané) se setkávám poprvé za 40 let svého života. Nehodlám bodat do sršního hnízda národnostně vypjatých emocí, ale prosím, aby si všichni povšimli, že veškeré dobové latinské zdroje- včetně zdrojů zde citovaných Maticí slovenskou-hovoří o Svatoplukovi jako o "dux Sclavorum" či "rex Sclavorum", tedy jako o vévodovi či králi SLOVANU (v jednom případě dokonce moravských Slovanů. Svatopluk byl ve své době vnímán i titulován jako
vládce, budiž, i král (byť ne v pozdějším chápání tohoto titulu), ovšem Slovanů, nikoli Slováků mstarých, mladých či jiných nebo dokonce Slovenů, termínu "vynalezeného" o téměř tisíc let později.

S pozdravem, "Národní uvědomění nemá vést k falšování historie." Radovan Šteiner, Praha


Robo   |   ip:78.99.225   |   2010-09-29  (04:32)
50% hlasovalo = 4  
mínus plus
  Asi pán Steiner nerozumie dobre po slovensky, takže opakujem otázku: "Bol azda Svätopluk aj kráľom Rusov, Bulharov, Srbov, Chorvátov, alebo Čechov či Poliakov - teda SLOVANOV V DNEŠNOM CHÁPANÍ VŠEOBECNE ??? ÁNO, alebo NIE??? Boemi - predkovia Čechov - sa po 5 vazalských rokoch pod Svätoplukom šli žalovať Frankom, že ich tí zlí "Sclavori" vykorisťujú, takže chcú byť radšej vazalmi Frankov. To je historicky zdokumentované. Takže Boemi medzi tých "Slovanov" nepatrili. Že by Bulhari? Ale tých pápež neoslovuje "Sclavori" ale Bulhari. A skúste presvedčiť Ruských historikov, že Svätopluk im vládol v 9. storočí!!! Vysmiali by sa Vám, rovnako ako Poliaci, Srbi a ďalší SLOVANSKÍ historici. Kto teda boli Tí Svätoplukovi "Slovania"? Je neodškriepiteľné, že pod tým pojmom neboli myslení všetci Slovania, ale len tí Slovania ktorí žili na strednom Dunaji - teda predkovia dnešných Moravanov, Slovákov (i Sloveniek!) a Slovenov (ako sa v ich reči volajú Slovinci).

TAKŽE HISTÓRIU FALŠUJE JEDNOZNAČNE TEN, KTO HOVORÍ O SVATOPLUKOVI AKO O KRÁĽOVI SLOVANOV - nakoľko to absolútne nezodpovedá dnešnému významu toho pomenovania. Pretože v danom prípade prekladať termín "Sclavorum" ako "Slovania" je evidentne hrubo zavádzajúce.

A polemizovať o tom dvojkríži na štíte je rovnaký nezmysel, ako dohadovať sa o veľkosti pohlavého orgánu Svätoplukovho koňa (neurazte sa, ale to sa tu skutočne dialo!!!) Stačí si totiž pozrieť historický znak Nitry. A tiež znaky na štítoch z Lotrinska z 10 st.,kedy tam vládol "Zuentibolch", syn cisára Arnulfa a krstný syn Svätopluka. Je dosť pravdepodobné že Svätopluk tento znak priniesol aj do Poľska, ktorého časť obsadil. Neskôr sa totiž stal znakom poľskej dynastie Jageloncov.(1377-1572) Takže spájať ho zlomyselne len s hlinkovou gardou môže len ignorant, provokatér, alebo hulvát. To teraz máme zakázať, alebo dokonca "prerobiť" historický znak Nitry len preto, že to podaktorým nevzdelancom dvíha adrenalín??!

Čítajte viac: http://dolezite.sk/Stanovisko_odbornej_komisie_Matice_slovenskej_k_soche_k_252.html#ixzz10sJPQXpL


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2010-09-29  (06:59)
46% hlasovalo = 3  
mínus plus
  2 Rteiner |ip:85.160.26| 2010-09-26 (18:18)

>>S pozdravem, "Národní uvědomění nemá vést k falšování historie." Radovan Šteiner, Praha

Pane, mal ste na mysli toto ??
http://www.extraplus.sk/content/view/327Robo   |   ip:78.99.225   |   2010-09-29  (17:23)
54% hlasovalo = 3  
mínus plus
  Re Oli63 - Veru, "postaviť pred nové národné divadlo sochu Štefánika v montérkach pod pylón s českým levom je to isté, ako keby pred pražským národným divadlom postavili sochu Masaryka v rajtkách pod pylón s rakúskou orlicou (V.Horňáček)". Určite by sa to pánovi Rteinerovi páčilo, navrhujem mu, aby začal robiť v kráľovskom meste nad Vltavou zbierku...


Rteiner   |   ip:85.160.1.   |   2010-10-10  (13:17)
46% hlasovalo = 3  
mínus plus
  Nedá mi to, abych nereagoval na následné příspěvky, zejména na Roba: ad 1)odpovídáte si sám, Sclavori skutečně v dané době bylo vnímano jako suma slovanských kmenů (slovo národ není na místě), které lze zhruba definovatdnešními slovanskými národnostmi či národy Moravanů, Čechů, Slováků, Slovinců a částečně i Poláků dle územního rozsahu Velké Moravy za jednotlivých panovníků včetně Svatopluka. Samozřejmě, že pod pojmem Sclavori je nutno vnímat i další slovanské kmeny - jen v Čechách například Pšované, Charváti, Doudlebové atd., dále zejména pannonští Slované a je pravděpodobné, že pod Velkou Moravu patřily i některé kmeny polabských Slovanů na území dnešního východního Německa. Je to velmi jednoduché a v podstatě identické k dnešku: Slované jsou prostě druhové jméno jednotlivých slovanských národů, ale ty používaly a používají názvy svých národů nezávisle na termínu Slovan - Česi, Slováci, Bulhaři, i ti Rusové, kteří opravdu se Svatoplukem asi mnoho společného neměli. Velmi zhruba řečeno, pojem Sclavori se ve zmíněných pramenech týká západních Slovanů, ale termín samotný lze přeložit jednoznačně a výhradně jako "Slovani" a nijak jinak. Identicky např.termín Římané mohl znamenat užší vymezení obyvatel Říma a okolí nebo všech kmenů a národů Říše římské. Svatopluk byl tedy vládcem (knížetem, vévodou, králem - jak chcete) Velké Moravy, tedy říše Slovanů. Žádný jiný termín neodpovídá dobovým pramenům a ani moderní historiografii.

Nechci se příliš vracet k tématu dvojkríže, ale argumentace Roba mne k tomu nutí: Proboha přece znak Nitry nebo lotrinský kříž nejsou shodné se "slovenským hákovým křížem", o němž jsem zde minule psal. Naopak dvojkríž ze štítu Svatoplukovy sochy zcela identický je - včetně poměru délek jednotlivých ramen a zasazení do kruhu. (znak Nitry je zcela odlišný, má pouze shodnou délku ramen - lotrinský kříž už ani to ne...)

Odkazuji na velmi fundovanou analýzu PhDr. Ladislava Vrteľa, kterého opravdu nikdo nemůže vinit z čechoslovakismu-viz jeho vůči čechům značně kritická knihaOsem storočí slovenskej heraldiky, Matica slovenská :-))) 2003. Dr. Vrteľ je nepochybně nejrenomovanějším slovenským heraldikema mimo jiné autorem dnešních státních symbolů SR, takže pevně doufám, že i autoritou pro všechny zde diskutující pány či dámy.

ad 2) máme zde nové téma - socha gen. M.R.Štefánika. Opět, nehodlám se pouštět do analýz uměleckého hodnocení sochy či jejího umístění před operou, ale vhodnost připomínky M.R.Štefánika v hlavním městě SR po 70 letech od dobrovolné destrukce pomníku je podle mne zcela jednoznačná. Lev je v případě integrální součástí kompozice sochy a jistě není možné sochu "rozpůlit" a vzít si z ní tu pro Slovensko 21. století "politicky korektnější část". Zobrazení MRŠ jako letce je myslím zcela na místě a v souladu s jeho odkazem evropské historii a vědě. Jen si dovolím připomenout, že ta zde zpochybňovaná Praha má sochu MRŠ již 20 let, a to na velmi čestném místě nad Prahou - u Astronomické observatoře M.R.Štefánika na Petříně - doporučuji návštěvu a procházku! - ale také od r.2008 nově pojmenovaný Štefánikův most, otevřený za přítomnosti velvyslance SR. Roba jistě zaujme, že Prahataké například vrátila na Smetanovo nábřeží (100 metrů od jím zmíněného Národního divadla) do Smetanových sadů jízdní sochu císaře Františka I. (sejmutou po r. 1918)jako vyjádření společné historie Čechů s rakušany a dalšími národy podunajské monarchie. Nevím komu může vadit lev s československým znakem v kompozici velkého zastánce společnéhostátu čechů a Slováků Milana Rastislavaštefánika jako připomínka desetiletí, ve kterých Slovensko jasně profitovalo kulturně, národnostně, vzdělanostně i ekonomicky.

Na závěrpřidám dva citáty na potvrzení těchto svých tezí:(v českém překladu) "Lituji, že naše republika byla nazvána československou, a nikoli prostě jen českou. Vždyť jsme všichni Češi." M.R.Štefánik, 1918

a pro národovce citát jejich guru Andreje Hlinky: "my musíme Čechynábožensky a Češi nás národně, hospodářsky a kulturně obrodit. O řeč se nebojím, vždyť jsme skoro jedno". Takže nemohu než zopakovat své heslo: "Národní uvědomění nemá vést k falšování historie" a poslat velký pozdrav na mé milované slovensko a všem přátelům (nejen slovenské)
historie.

R.Šteiner, Prahadiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


štyri + štyri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Ako je to vlastne s tými prachmi?? Pravdivý obraz finančného systému aj na Slovensku

Medzi predmety, ktoré Cirkev učí, patrí aj SOCIÁLNA NÁUKA CIRKVI. Sv. Otec Ján Pavol II., keď bol ešte kardinálom v Krakove, a dostala sa mu do ruky táto forma vysvetlenia finančníctva od Louis Elena, odporúčal každému, kto má záujem pochopiť záležitosti ekonomiky v spoločnosti, aby si precitali dielo Louis Elena. V tomto duchu podávame aj my tu toto dielo, v ktorom sa skvelým spôsobom vysvetľuje záhada peňazí a ekonomiky. Hoci toto dielo sa vzťahuje na kanadské pomery, nič to nemení na veci, lebo tento princíp finančníctva je teraz po celom svete. Pred nedávnom sa mi dostala napríklad správa do uši, že Slovensko si požičalo od IMF (medzinárodného menového fondu) peniaze. Aby svetová banka mala vraj istotu, že nás stať jej peniaze vráti, museli sa zvýšiť ceny elektriny napríklad. Toto je však len ako príklad, ako tí, ktorí sú za svetovými bankami ovládajú a dirigujú svet. Ak by Južná Amerika napríklad bola dlžná USA, dalo by sa to do určitej miery pochopiť. Ale ak všetky štáty sveta, vrátane USA a Kanady dlhujú ťažké miliardy komusi, otázka potom znie, komu vlastne cely svet vždy čosi dlhuje?


Trefa do čierneho : Po vypočutí tejto správy budete ...

IRAN

Tavistock inštitút pre medziľudské vzťahy

Krátke zamyslenie nad podstatou sviatku sv. Valentína

Videli ste lietajúci tanier ? Nesnívalo sa vám ! ,,...

Archív

Stručne k Ládinovej smrti

Bin Ládin sa stal číslom jeden v TOP hľadaných ľudí na svete za posledných 10 rokov. To vieme všetci. Pozrime sa, ale teraz na fakt primitívny vývoj udalostí posledných dní. USA teda hľadajú Ládina 10 rokov, potom ho akože nájdu. Čo sa, ale stane? Krvavo ho popravia. Tak neviem, ale dúfam že nie len mne pripadá táto celá akcia smiešna, nelogická a teda ak bola predsa skutočne zrealizovaná, vyzerala ako by ju zataktizoval prvák základnej školy...


V česku vzniklo nové politické hnutí, které spojí v...

„Čakáme na Obamu, Rada Európy a WHO v tomto prípade ...

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.2052 s