22. September 2019
    
Štyri najrozšírenejšie mylné predstavy peniazoch - Dolezite.sk

Štyri najrozšírenejšie mylné predstavy peniazoch


  2009-06-05  (22:47)  |  Ekonomika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Štyri najrozšírenejšie mylné predstavy peniazoch

Po prvé, dobrá správa: Peniaze sú jedným z najdômyselnejších vynálezov ľudstva, pretože pomáhajú výmene tovarov a služieb a prekonávajú obmedzenia bartru, čiže priamej výmeny tovarov a služieb. Keď napríklad bývate na dedine, ktorá sa spolieha výlučne na barter, ale nikto v nej nepotrebuje vaše umelecké diela s výnimkou hrobára, čoskoro budete musieť zmeniť buď vašu profesiu alebo bydlisko. Peniaze umožňujú špecializáciu, ktorá je základom civilizácie. Prečo potom máme "peňažný problém"?

Teraz však nasleduje nepriaznivá správa: peniaze nielen napomáhajú výmene tovarov a služieb, ale takisto ich výmenu sťažujú, v prípade, že sú v rukách ľudí, ktorí ich majú viac než potrebujú. Takto sami vytvárajú bariéru, pretože tí, ktorí majú menej, než potrebujú, musia platiť poplatok tým, ktorí ich majú viac, než by potrebovali. To v nijakom prípade nie je "čistý obchod". V skutočnosti naše súčasné peňažné systémy by sa vo väčšine demokratických krajín mohli nazvať ako "neústavné", ako to neskôr bližšie vysvetlím.

Skôr, než sa pustím do podrobností, dovoľte mi povedať, že mylných predstáv o peniazoch je pravdepodobne viac než iba štyri. Naše názory o peniazoch predstavujú zrkadlo našich predstáv o svete, v ktorom žijeme a tých je toľko, koľko ľudí žije na tejto planéte. Avšak tie štyri mylné predstavy, o ktorých budeme hovoriť na nasledujúcich stránkach, sú najčastejšie prekážky znemožňujúce pochopiť, prečo musíme zmeniť súčasný peňažný systém a aký mechanizmus namiesto neho potrebujeme.

Prvá mylná predstava

EXISTUJE IBA JEDEN DRUH RASTU

Prvá mylná predstava sa týka rastu. Máme sklon si myslieť, že existuje iba jeden druh rastu, a to ten, aký existuje v prírode, ktorý sme sami zakúsili na sebe. Obrázok č. 1 však ukazuje tri odlišné typy:


Krivka "A" predstavuje idealizovanú formu normálneho fyzického rastu v prírode, podľa ktorej rastie naše telo, rastliny i zvieratá. V prvých fázach nášho života rastieme dosť rýchlo, potom sa rast spomaľuje a fyzicky prestávame rásť vo veku zhruba dvadsaťjeden rokov. To nám však nebráni, aby sme rástli ďalej, nie "kvantitatívne", ale "kvalitatívne".

Krivka "B" znázorňuje mechanickú či lineárnu formu rastu, keď napríklad viac strojov vyrobí viac tovaru, viac uhlia vyprodukuje viac energie. Takýto rast sa zastaví vtedy, keď sa stroje zastavia, alebo keď sa prestane pridávať uhlie. Krivka "C" predstavuje exponenciálnu formu rastu, ktorá sa dá vysvetliť ako presný opak krivky "A", pretože na začiatku rastie veľmi pomaly, potom sa rast stáva rýchlejší a rýchlejší až nakoniec ide takmer kolmo hore. Vo fyzickej sfére k takejto forme rastu dochádza zvyčajne v prípade choroby alebo smrti. Rakovina napríklad postupuje podľa exponenciálnej šablóny rastu. Spočiatku rastie pomaly, aj keď sa ustavične zrýchľuje, a keď sa objaví, často je v takej fáze, kedy sa už nedá zastaviť. Exponenciálny rast vo fyzickej oblasti sa obyčajne končí smrťou hostiteľa a organizmu, od ktorého závisí.

V dôsledku úrokov a úrokov z úrokov sa naše peniaze v pravidelných intervaloch zdvojnásobujú, t.j. sledujú exponenciálnu formu rastu. To vysvetľuje, prečo nám náš peňažný systém spôsobuje také problémy. Úrok v skutočnosti pôsobí ako rakovina v spoločenskej štruktúre.


Obrázok 2 zobrazuje čas potrebný na to, aby sa peniaze zdvojnásobili pri úrokovej miere:

3%, 24 rokov;
6%, 12 rokov;
12%, 6 rokov.

Dokonca aj pri 1 percentnej úrokovej sadzbe máme exponenciálnu krivku rastu, pri ktorej dôjde k zdvojnásobeniu peňazí za 72 rokov.

Na našom tele sme zakúsili fyzickú formu rastu prírody, ktorá zastane na optimálnej úrovni (krivka "A"). Preto je ľuďom ťažké pochopiť, aké následky má exponenciálna forma rastu pre fyzickú oblasť.

Tento fenomén sa dá najlepšie demonštrovať na známom príbehu perzského panovníka, ktorého tak očarila nová šachová hra, že chcel splniť akékoľvek prianie, ktoré by jej vynálezca prejavil. Tento chytrý matematik sa rozhodol požiadať o jedno zrnko pšenice na prvé políčko šachovnice s tým, že na každom ďalšom bude dvojnásobok počtu z predchádzajúceho políčka. Panovník bol najprv rád, že vynálezca má také skromné prianie, avšak čoskoro zistil, že ani všetky zásoby obilia v jeho ríši nestačia na splnenie tohto "skromného" priania. Množstvo obilia na 64. políčku šachovnice predstavuje 440- násobok ročnej úrody obilia na celej planéte.

Podobná analógia priamo sa týkajúca našej schémy je tá, že jeden halier investovaný pri narodení Ježiša Krista pri štvorpercentnom úroku by v roku 1750 priniesol guľu zlata o veľkosti zemegule. V roku 1990 by sme si za to mohli kúpiť už 8 190 takýchto zlatých gúľ. Pri 5 percentnom úroku by sme si zlatú guľu mohli kúpiť už v roku 1466. Do roku 1990 by to predstavovalo 2 200 miliárd gúľ o hmotnosti zemegule. Tento príklad názorne ukazuje, k akému enormnému rozdielu môže viesť aj 1%.To takisto dokazuje, že nepretržitá platba úrokov a potom úrokov z úrokov je aritmeticky ako aj prakticky nemožná. Ekonomická potreba a matematická nemožnosť vytvárajú protirečenie, ktoré v minulosti - pri úsilí o ich riešenie - viedlo k nespočítateľným svárom, vojnám a revolúciám.


Riešenie problémov spôsobených súčasným exponenciálnym rastom spočíva vo vytvorení peňažného systému, ktorý sleduje krivku prírodného rastu. To si vyžaduje nahradenie úroku iným mechanizmom, ktorý bude udržiavať peniaze v obehu. O tom budeme podrobnejšie hovoriť v Druhej kapitole.

Druhá mylná predstava

ÚROKY PLATÍME IBA VTEDY, KEĎ SI POŽIČIAME PENIAZE

Ďalší dôvod, pre ktorý je nám ťažko pochopiť negatívny dopad úrokového mechanizmu na náš peňažný systém je ten, že funguje skrytým spôsobom. Preto druhá bežne rozšírená mylná predstava spočíva v tom, že úroky platíme iba vtedy, keď sme si požičali peniaze. Takže ak nechceme platiť úroky, stačí, keď si nebudeme požičiavať peniaze. Z obrázku č. 3 vyplýva, že to nie je pravda, pretože úroky sú zahrnuté do ceny, ktorú platíme. Presná výška sa mení v závislosti od pomeru mzdových a kapitálových nákladov vynaložených na tovary a služby, ktoré si kupujeme. Niektoré príklady jasne poukazujú na rozdiely. Podiel kapitálových nákladov v zbere odpadu činí 12%, pretože oveľa vyšší je podiel fyzickej práce. Iná situácia je v prípade rozvodu pitnej vody, kde podiel kapitálových nákladov je 38% a ešte vyšší je v prípade bytovej výstavby, kde činí až 77%. V priemere 50% kapitálových nákladov platíme v cene tovarov a služieb.

Preto keby sme mohli zrušiť úroky a nahradiť ich iným mechanizmom na udržanie peňazí v obehu, väčšina z nás by bola dvakrát taká bohatá, alebo na udržanie súčasnej životnej úrovne by nám stačila polovica pracovného času.

Tretia mylná predstava

V SÚČASNOM PEŇAŽNOM SYSTÉME ÚROKY POSTIHUJÚ KAŽDÉHO ROVNAKO

Tretia mylná predstava týkajúca sa nášho peňažného systému by sa dala formulovať asi takto: Pretože každý musí platiť úrok či už pri požičiavaní peňazí alebo pri kúpe tovaru a služieb, všetci sme na tom vlastne rovnako.

Opäť to nie je pravda. Existujú obrovské rozdiely medzi tými, ktorí v tomto systéme profitujú a tými, ktorí platia. Obrázok 4 obsahuje vzájomné porovnanie, koľko úrokov platí a koľko dostáva desať početne rovnakých príjmových skupín populácie Nemecka. Z neho vyplýva, že prvých osem skupín obyvateľstva platí viac než dostáva, deviata dostáva o trochu viac než platí a desiata skupina dostáva zhruba dvakrát toľko než platí, t.j. desatina dostáva úroky, o ktoré prvých osem skupín bolo ochudobnených. Toto veľmi jednoduchým a názorným spôsobom vysvetľuje, prečo "bohatí bohatnú a chudobní chudobnejú".


Ak sa bližšie pozrieme na poslednú desaťpercentnú skupinu populácie z pohľadu jej príjmov z úrokov, zistíme ďalší prejav exponenciálneho rastu. Stĺpec posledného percenta populácie by bolo treba rozšíriť asi 15 krát, ale posledných 0,001 percenta by bolo treba rozšíriť viac než 2000 ráz.

Povedané inými slovami, v rámci nášho peňažného systému prebieha operácia skrytého prerozdeľovania, ktorá ustavične presúva peniaze od tých, ktorí majú menej než potrebujú, k tým, ktorí majú viac než potrebujú. Je to iná oveľa rafinovanejšia a efektívnejšia forma vykorisťovania než tá, ktorú sa Marx pokúšal odstrániť.

K prerozdeľovaniu "pridanej hodnoty" však vo veľkej miere dochádza vo sfére obehu. To dnes môžeme vidieť jasnejšie než v minulosti. Stále väčšie sumy peňazí sú koncentrované do rúk čoraz menšieho počtu jednotlivcov a korporácií. Napríklad nadbytok hotovostného toku, čiže peňazí obiehajúcich po svete a smerujúcich všade tam, kde je možné očakávať zisk zo zmien kurzov národnej meny či na burzách, sa od roku 1980 viac než zdvojnásobil. Iba v New Yorku denná výmena mien sa v období rokov 1980 a 1986 zvýšila z 18 na 50 miliárd USD. Podľa odhadu Svetovej banky objem peňažných transakcií o 15 až 20 násobne prevyšuje potrebu financovania svetového obchodu.

Úrok a mechanizmus úrokov z úrokov nielenže je hnacím motorom patologického ekonomického rastu, ale - ako na to poukázal Dieter Suhr, porušuje ústavné práva jednotlivcov vo väčšine krajín.

Ak teda ústava garantuje každému človeku rovnaký prístup ku verejným službám - a peňažný systém je jednou z nich - potom je ilegálny taký systém, v ktorom 10% ľudí nepretržite dostáva viac peňazí než koľko platí za túto službu, a to na úkor 80% ľudí, ktorí dostávajú menej, než platia.

Môže sa zdať, že zmena nášho peňažného systému by priniesla prospech "iba" 80 percentám populácie, t.j. tým, ktorí v súčasnosti platia viac, než by bolo spravodlivé. Lenže v 3. kapitole ukážem, že z lieku budú mať prospech všetci, dokonca aj tí, ktorí dnes profitujú zo súčasného chorého systému.

Štvrtá mylná predstava

INFLÁCIA JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU NÁŠHO EKONOMICKÉHO SYSTÉMU

Štvrtá mylná predstava sa týka úlohy inflácie v našom ekonomického systému. Väčšina ľudí považuje infláciu za neoddeliteľnú a "prirodzenú" súčasť akéhokoľvek peňažného systému, pretože vo svete niet takej kapitalistickej krajiny s voľnou trhovou ekonomikou, ktorá by nebola postihnutá infláciou. Obrázok 5 - Jednotlivé ekonomické ukazovatele - obsahuje faktory, ktoré môžu spôsobiť infláciu. Zatiaľ čo Hrubý národný produkt a priemerné platy a mzdy vzrástli v období rokov 1968 a 1989 "iba" o 400%, platby úrokov vlády vzrástli o 1 360%.


Tendencia je jasná - dlh štátu skôr či neskôr prerastie jeho príjem dokonca aj v priemyselne vyspelých krajinách. Keby dieťa dajme tomu od jedného do deviatich rokov veku vyrástlo trojnásobne, ale jeho nohy by sa zväčšili 11 násobne, povedali by sme o ňom, že je choré. Problém je v tom, že iba málokto vidí, že peňažný systém je chorý, ešte menej ľudí pozná liek na túto chorobu a prakticky nikto nie je schopný vypracovať "zdravý" fungujúci model, ktorý by dokázal pretrvať.

Málokto si uvedomuje, že inflácia je iba inou formou zdanenia, prostredníctvom ktorej sa štát usiluje zvládnuť najpálčivejšie problémy rastúcej zadĺženosti. Je jasné, že čím väčšia je priepasť medzi príjmami a dlhom, tým väčšia inflácia je potrebná. Vlády môžu znižovať svoje dlhy tak, že dovolia centrálnym bankám, aby tlačili peniaze. Obrázok 6 ukazuje stratu hodnoty nemeckej marky za obdobie rokov 1950 a 1989.

Táto devalvácia postihla najtvrdšie práve týchto 80% ľudí, ktorí platia najviac. Oni zväčša nemôžu previesť svoje aktíva do cenných papierov, nehnuteľností alebo iných investícií odolných voči inflácii tak, ako tých 10% patriacich do najvyššej príjmovej skupiny.


Ekonomický historik John L. King vidí paralely medzi infláciu a úrokom plateným za úvery, ktoré ustavične stúpajú ako balón. V súkromnom liste dňa 8. januára 1988 mi napísal: „Doteraz som obšírne písal o tom, že úroky sú hlavnou príčinou nárastu cien, pretože tvoria neoddeliteľnú súčasť cien tovarov a služieb, ktoré kupujeme. Táto myšlienka však, aj keď je pravdivá, nie je plne akceptovaná. 9 biliónov USD domáceho dlhu pri 10 percentnom úroku znamená 900 miliárd USD zaplatených formou vyšších cien, čo je to isté ako súčasné 4 percentné zvýšenie cien, ktoré odborníci považujú za infláciu. To nabaľovanie úrokov považujem za akýsi neviditeľný deštruktívny stroj, ktorý ustavične pracuje a pracuje aj teraz. Musíme sa teda usilovať oslobodiť sa od tejto nezmyselnej finančnej posadnutosti.“

Za posledných 33 rokov došlo k 1000 percentnému nárastu súkromného a verejného dlhu, pričom najväčší podiel pripadá na privátny sektor. Vláda používa všetky možné zdroje, len aby tento rast ďalej podnecovala: garantovanie pôžičiek, dotované sadzby hypoték, nízke preddavky pri splátkových obchodoch, výhodné podmienky, daňové úvery, sekundárne trhy cenných papierov, poistenia vkladov a pod. Dôvod tejto politiky spočíva v tom, že je to jediný spôsob, ako dôsledky tohto úrokového systému spraviť znesiteľným pre väčšinu populácie. Presadzovaním ekonomického rastu, ktorý ide v pätách exponenciálnemu rastu peňazí je možné sociálne dôsledky ešte nejaký čas skrývať. Začarovaný kruh, ktorý sa otáča čoraz rýchlejšie, znamená viac inflácie, prehlbovanie sociálnej nerovnosti, či zhoršovanie dopadov na životné prostredie. Mnoho argumentov hovorí v prospech nutnosti nahradiť deštruktívny finančný mechanizmus úrokov iným, vhodnejším mechanizmom, ktorý bude zabezpečovať udržiavanie peňazí v obehu.


Celá kniha od Margrit KENNEDY: PENIAZE BEZ ÚROKOV A INFLÁCIE je k stiahnutiu na nasledujúcom linku:


http://letniskola.hornimlyn.cz/Files/Kennedy.pdfShare/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
slaco   |   ip:213.151.2   |   2009-06-06  (07:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujimavy clanok, zas mi o nieco viac pootvoril oci


lara   |   ip:78.98.3.2   |   2009-06-06  (10:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a to este nespomina, ze kym sa k cloveku dostane vyplata tak si banka zarata za pripisanie kreditu, za vyber, za vedenie uctu atd...takze to nie je len o urokoch, ale aj o poplatkoch - osobne som bola najspokojnejsia ked mi davali vyplatu pekne v podniku na ruku - takto mi zoberu este aj z tej trochy co dostanem


omasta   |   ip:78.99.26.   |   2009-06-06  (10:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  najsmutenjsie na clanku je to ze je pravdivy.vecsina vyprodukovanych penazi zostava na ucte podnikatelov a majitelov. pracovnici dostanu z podielu zisku firmy len nutne minimum na prezitie.takze ludia kupuju len nutne zivotne potreby a to sposobuje prehlbovanie krizy. pretoze tovar nema kto kupovat.tych par zbohatlikov nemoze kupovat tolko napr.aut aby pokryli vyrobne kapacity.proste v kapitalizme su zisky firiem nespravodlivo rozdelovane.


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-06-06  (12:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Opet jeden vypotek z kuchyne marxistickych snilku, predpokladam ze to sem pridal pitomecek Miso, ktery zde neustale blaboli nesymsly o tom ze puvod krize lezi v urocich a je nutno je zakazat. Kupodivu nikdo z techto hobby "ekonomu" jeste nevysvetlil, jak lze nekoho prinutit poskytnout uver resp. kapital bez jakekoli nahrady( Uroku), proc by mel nekdo podstoupit riziko ztraty, kdyz za to nebude nijak odmenen? Jak to dopadne kdyz politicke loutky porouci vetru a desti uz vime.Vyse zmineny exponencialni rust kreditu a inflace ma samozrejme v soucasnem fiat money systemu platnost, protoze jde o financni pyramidu a manipulaci uroku sabotovany kreditni trh neni funkcni ani volny, problem ale neni urok samotny nybrz jeho manipulace bankovni mafii a hlavne system frakcnich bankovnich rezerv, ktery ma hlavni podil na exponencialnim rustu kreditu. Hlupaci kteri nemaji o fungovani hospodarskych systemu poneti do nekonecna papouskuji vypotky priblblych marxistickych teoretiku ktere lze najit na webu po tisicich. Bez manipulace uroku centralnimi bankami a v rezimu kovem kryte meny bez systemu frakcnich rezerv totiz nikdy nemuze k exponencialnimu rustu kreditu a inflace dojit a dnesni okradani publika bankovni mafii by nebylo mozne. Jestlize r 1800 nekdo odkazal potomkum 1000 $, mely tyto dolary pred zavedenim FED r 1913 jeste stale stejnou nebo dokonce vyssi kupni silu.Dollar z roku 1913 vsak dnes ma kupni silu zbytkovych 3 centu, jinami slovy, majetek se vyparil.


hafan   |   ip:84.47.16.   |   2009-06-06  (13:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stan, myslím že máš problém pripustiť, že nová spoločnosť musí byť postavená na úplne nových základoch. Stále sa snažíš vo svojich predstavách inplantovať nejaké nové nápravné moduly do starého systému a tak ti to nejde do kopy a narážaš na problémy. Stále hovoríš o peniazoch, ako keby predstavovali nejakú hodnotu. To je chyba. V zdravej spoločnosti mali peniaze slúžiť iba na uľahčenie výmeny. Nemalo byť možné ich presúvať iba tak a už vôbec nemalo byť možné mať ich niekde uložené a žiť s úrokov. Rovnako nemalo byť možné len tak žiť bez produkovania hodnoty. Finančný sektor musí byť súčasťou štátnej správy. Nemal byť v súkromných rukách. Načo aj? Veď keď úrok nieje, nieje ani možné žiť podľa vety: "Peniaze robia peniaze". Dnes nič nefunguje práve preto, že najväčšiu spotrebu zdrojov majú práve tí, ktorí nič potrebné pre spoločnosť neprodukujú, iba sa starajú o svoje kontá. K tomu sa primiká kopa zbytočných povolaní. Dnes je zbytočne veľa obchodníkov, úradníkov, atd. Títo väčšinou nič neprodukujú. Vykrývať to musia otroci v "krajinách tretieho sveta". Úrok je zločin, ktorý to umožňuje. Za tým účelom bol vytvorený. Základnou myšlienkou bolo obohatenie sa na úkor druhých. Prečo by bezúročné pôžičky nemohol poskytovať napr. štát? Veď ten by tlačil národnú menu. Stále niekto hovorí, že by to nefungovalo. Ale ČO by nefungovalo? Nefungoval by akurát život na úkor druhých, ktorý je dnes hojne rozšírený. Zdravá spoločnosť, kde by mal každý podľa svojich zásluh to čo si zaslúži by fungovala. A hlavne štát by bol sebestačný, čo sa týka zdrojov na 99 percent. Ostatné, napr. drahé kamene, by sa získavalo výmenou s ostatnými krajinami. Prírodné bohatstvo je v správe všetkých ľudí. Nesmie byť privlastňované jednotlivcami alebo krajinami. Bezúročná ekonomika by umožnila takisto hľadať cesty k ozdraveniu životného prostredia a šetrenia zdrojov. Už len napr. využitie konope by znamenalo úplný prevrat vo všetkom. Nehovoriac o takých vynálezoch ako napr. vortexový motor Viktora Schaubergera a pod. Mohli sme už byť na zemi ako v raji, nebyť ľudskej tuposti. Sami si "serieme" do vlastného hniezda. To nerobí ani jedno zviera. Úplne sme zlyhali a tak aj dopadneme.


Muchatte   |   ip:78.99.144   |   2009-06-06  (13:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stan

Ide o to že sa treba vysrať na úvery...Tak buď na to máš alebo nemáš.... Jednoduchá logika.....Pôžičky sú len namotávky ,keď si dokážeš splácať splátky , tak si aj dokážeš našetriť na to bez úroku, to je len o tej ľudskej nenažranosti, veď aké to je jednoduché zobrať si " dohodu až do smrti". Pôžičky sú pre tých hlúpejších a najnenažranejších, kt. ten systém živia a podporujú. Odjakživa som proti nim a žijem si v pohode a len sa kukám jak ľudia okolo mňa makajú na banky.....Už dávno nepoužívajú mozog len idú na "autopilota"... Prachy sa dajú zohnať!!!


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-06-06  (14:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re hafan:
pokud temto nesmyslum veris, je mi te dost lito, patrne ti podobne jako Misovi tece mleko po brade. Hlupaci kteri neustale basni o novem idealnim svete zapominaji, ze nemuze existovat bez noveho idealniho cloveka,jenze kde ho vzit a nekrast? Povaha lidi je dnes naprosto stejna jako pred 500 lety. System musi fungovat s "materialem" ktery je k dispozici a ne s nejakou vysnenou pohadkou, bolsevici ztroskotali prestoze meli veskerou moc, nejak zapomeli zakalkulovat povahu cloveka. Pokud veris ze staci aby stat natiskl penize a tim automaticky budou mit nejakou hodnotu, nech se vysetrit.Jelikoz naprosto nechapes jak dnesni system funguje, nemuzes samozrejme pochopit dusledky tech nesmyslu o kterych snis v praxi.Prakticky vse bylo za komousu ve statni sprave a jak to dopadlo vi kazde male decko, jakykoli nositel statni moci bude vzdy zkorumpovatelny, proto nemuze fungovat zadny system ktery mohou jednotlivci ovlivnovat, to je duvod proc nefungoval socialismus a to je tez duvod proc nefunguje soucasna manipulovana plutokracie.Jedine system, ktery politikum neumoznuje nekontrolovane mnozit penezni objem muze fungovat, to je kryta mena.


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-06-06  (14:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re Muchatte:
bohuzel nestaci nedelat dluhy, za soucasneho zkorumpovaneho systemu jsi okradan i na usporach ktere jsou soustavne devalvovany, bez ohledu na to, zda penize mas doma nebo v bance.


gag   |   ip:89.102.44   |   2009-06-06  (14:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Stan:

koukni jak to dopadlo na západě. Diktát státu byl nahrazen diktátem korporací, které protlačí své vlastní návrhy zákonů přes své zaplacené (samozřejmě legálně) politiky. Díktát státní moci byl nahrazen diktátem peněz a těch, kteří je mají. Půjčky si neberu, a věnuji se věcem díky nimž můžu získat to co chci prostřednictvím barteru. Vyžaduje to důvěru, ale pro poctivé je to výhoda pro obě strany.


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-06-06  (14:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re gag:
samozrejme, jenze vetsina lidi nechape proc, nechapou ze duvod lezi v systemu nekrytych penez a systemu frakcnich rezerv, ktery bankovni mafii umoznuje neomezene mnozit penezni objem,za tyto "penize" (ve skutecnosti nejde o penize nybrz o kredit) si pak koupi vlady a parlamenty ktere jim vyhovuji a mohou diktovat zakony po libosti.Tento system tez umoznuje neomezene vest valky, coz by za meny kryte zlatem a stribrem nebylo mozne, je to podvod samozrejme ale s kapitalismem to nema nic spolecneho a duvodem problemu nejsou uroky samotne.


pepanos   |   ip:195.91.56   |   2009-06-06  (15:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj ked niektore napisane veci od STAN-a su tazsie stravitelne, v jednom ma urcite pravdu. Vsetko je sposobene sucasnym myslenim, postojom a povahou cloveka vo vseobecnosti. Este vela kriz a vojen sa vystrieda, kym clovek vo vseobecnosti zacne chapat a kym podla toho aj bude zit, bude konat. Mozno k tomu ani nikdy nedojde. Suhlasim, ze na tomto stroskotali aj bolsevici, ktorych ekonomicka filozofia vychadzala z marxistickych tez. Clanok beriem ako pravdivy v tom, ze jednaou z pricin problemu je naozaj existencia uroku, avsak urok je je len vysledny produkt zavaznejsieho problemu... a to tu uz tiez bolo spomenute... a sice hromadenia volnych prostriedkov jednotlivcom, pripadne korporaciou. Ako toto vyriesit, ked ti jednoduchi, okradani ludia zostavaju nadalej "blbi" a nic nespravia v tom smere, aby sa nejako branili, alebo taketo fungovanie "zatrhli". Ako vravim, kym dojde k takejto zmene, potrva to este velmi dlho a nie som si isty, ze takato uvedomela premena cloveka, ktora by vlastne bola odputanim sa od prirodnych "zvieracich" zakonov, niekedy nastane.SikmyAlbatros   |   ip:85.216.14   |   2009-06-06  (16:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kapitalizmus nebude fungovat pretoze system kapitalizmu je zalozeny na raste. ale rast ma svoje hranice pretoze zemegula nie je guma v trenkach. proste az sa rast rozsiri na maximum rozsahu tak proste system spadne. proste skonci, zdochne, zanikne, ukonci sa. ende. musi.


rasto   |   ip:78.99.233   |   2009-06-06  (17:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   re: posledná diskusia
Zdravý človek sa rodí na svet ako nevinná, neskazená bytosť, ktorá potrebuje lásku a spoluprácu aby prežil. Bohužiaľ prostredie a pravidlá hry vytvárané "očkom" nútia človeka medzi sebou bojovať a nenávidieť sa,aby nebojoval proti "očku" . My nikdy nebudeme vedieť ani vidieť všetko to čo "očko",tak to prosím nikomu nevyčítajme,nepotrebujeme to.Strácame tým čas! .My si potrebujeme vytvoriť prostredie, ktoré si zaslúžime,ktoré si zaslúži táto planéta, čo nám dala život.Človek sa vo svojej podstate nemusí meniť,len ju musí v sebe objaviť.


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-06-06  (17:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re Sikmy Albatros:
tvuj problem je,ze nevis co to kapitalismus je, na exponencialnim rustu je zalozen soucasny system postaveny na kreditu a fiat money protoze je to financni pyramida. Kapitalismus rozhodne na nepretzity rust neni odkazan, aby fungoval, musi byt zajisten pouze volny trh a podminka ze riziko investic nese investor a ne danovy poplatnik, samozrejme na bazi kryte meny a bez systemu frakcnich rezerv.


SikmyAlbatros   |   ip:85.216.14   |   2009-06-06  (18:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja dam sedliacky priklad. ja ako jedna osoba obrobim pole o nejakej velkosti. Dajme tomu 1 pole. na konci roka ako spravny hospodar zistim ze som vyrobil nejaku hodnotu, dajme tomu 1.000 korun. Ok, poviem si, makal som ako srob, ale chcem vyrobit viac. A kedze cas sa natiahnut neda tak musim kukat inde. Kupim si motyku. Hura. Na konci dalsieho roka sa tesim pretoze som s motykou dokazal obrobit vacsie pole, vyrobil som 1.300 korun. Trikrat hura, hospodarstvo sa prosperuje. Dokupujem k motyke voz. Na tretiu sezonu, vdaka vozu a motyke obrabam uz 2 polia, zarabam 2.000 a bohatnem.
Lenze ja pravy sedliacky rozum si poviem, motykou si okopem a potom mi lezi v kute, vozom pozvazam a zvysok roka stoji v stodole. Ja ho proste za poplatok prenajmem tomu kto nema na motyku alebo na voz. Ten dotycny mi sice odovzda cast svojho zarobku vo forme poplatkov, ale zas obrobi viac cize bude spokojny. Bravo, kapitalizmus sa rodi na svet. v dedine pracujeme rovnako dlho a obrobime viac, cize bohatneme. Tesime sa zo zivota.
Ale bohuzial pre nas, raz tato idylka musi skoncit . system ma totiz svoje hranice pretoze je zalozeny na neustalom zvacsovani poli ktorych je iba urcity pocet. Proste ak sa ta pomyselna dedina zvacsi nad hranice zemegule system skolabuje pretoze aj dalsi clovek v rade bude chciet mat motyku a voz a obrabat 2 polia ale nebude to mozne pretoze pole uz proste nebude. Koniec. Vymalovano.
Tento jednoduchy vzorec zo 100% rastom z 1 na 2 polia je jednoduchy, ale nevyvratitelny.orgonit   |   ip:78.99.233   |   2009-06-06  (19:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re:Sikmy Albatros
moment,tvoj príklad nevysvetluje princíp kapitalizmu. V tvojom príklade by mali vystupovať min. dvaja hospodáriaci sedliaci, ktorí sa snažia predať ten istý výrobok, sútažia medzi sebou a tým vytvárajú predpoklad pre určitú výhodu pre kupujúceho z toho vyplývajúcu.Ale v rámci sútaže sa pokúšajú rásť byť silnejší,bohatší aby mohli predávať lacnejšie ako ten druhý, teda uspieť a tak musia rasť neustále koľko to dá,lebo keby prestali rásť ten druhý ich dobehne a zvalcuje.Takže koniec koncov kapitalizmus je rovnako deštruktívny ako všetky tie skázonostné finačné piramídy. Máš pravdu koniec koncov,ale pozri si to ešte :-)


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-06-06  (19:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re Sikmy albatros:
nevyvratitelna je ocividne pouze Tvoje bezbreha naivita,to co Ty chapes jako problem a hranice rustu kapitalismu je ve skutecnosti problem populacni exploze a omezenych zdroju surovin,zadnou zmenou systemu to nezmizi a bez ohledu na system dojde jednou k ubytku surovinovych zdroju, nedostatku ploch urodne pudy a k tomu, ze si lidi kvuli jejich nedostatku pujdou po krku, krome valek pro ziskani ropy dojde brzo k tomu, ze budou valky o vodu.V Tvem priklade samozrejme existuje hranice rustu, pri konstantnim poctu obyvatel ale po dosazeni urcite urovne neni receno ze po zastaveni rustu budou lidi na tom spatne nebo budou hladovet, jejich zivotni uroven uz proste dosahne maxima a teprve s pribyvajici populaci a ubytkem ploch na 1 osobu dojde k poklesu zivotni kvality. Neco takoveho zadne socialisticke zitrky nevyresi.Zkus si precist co jsem zde uz uvedl u ostatnich clanku,treba pochopis v cem je problem.Staci kliknout na muj nick.


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-06-06  (19:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stan si totalne mimo!

k exponencialnemu rastu dochadza aj pri spominanom 1% uroku a dokonca aj v takom pripade keby nedochadzalo k jeho manipulacii.

dalej tu basnis o nasledovnom, citujem:

"Kupodivu nikdo z techto hobby "ekonomu" jeste nevysvetlil, jak lze nekoho prinutit poskytnout uver resp. kapital bez jakekoli nahrady( Uroku), proc by mel nekdo podstoupit riziko ztraty, kdyz za to nebude nijak odmenen?"

lebo si necital tu knihu, preto nevies. altrenativ je pritom daleko viac...

dalej, zamyslel si sa niekedy nad faktom, preco su uroky na vklady nizsie ako na uvery? kde je ta tvoja odmena pre tych, ktori si v banke sporia a to ci uz ide o fyzicke, alebo pravnicke osoby. to oni nesu hlavne riziko, lebo banka nepoziciava svoje vlastne peniaze, a dokonca neponuka ziadnu protihodnotu.

este dodam, ty sa tu hras na experta a tvrdis, ze to je poplatok za riziko. ale si len dalsi, ktory si neuvedomuje, ze riziko nesplatenia uveru sa pouzitim uroku zvysuje a nie znizuje.

to tvoje ohananie sa marxizmom a bolsevikmi je uz trapne. pozri si prezentaciu andreasa claussa, ten je liberal a tvrdi prakticky to iste co tvrdi autorka tejto knihy.

"Aristoteles rozlišoval potreby na prirozené a neprirozené. Mezi prirozené patrily ty, které
souvisely s nezbytným zajištením domácnosti a uspokojovaly se ideálne prací ci barterem,
tedy smenou výrobku bez užití penez jako prostredku smeny. Naopak smeny za úcelem
penežního zisku, tedy aktivity jako prodej zboží a obchod, považoval Aristoteles za
neprirozené a nemorální. Navíc peníze, nebot je není možné prímo použít k uspokojení
nejaké potřeby a lze je využít pouze k usnadnení smeny, nejsou produktivní a tudíž nemohou
samy o sobe zvetšit bohatství svého majitele. Aristoteles navíc predpokládal, že smena je
morální pouze tehdy, kdy dojde ke smene dvou statku stejné hodnoty. Nejsou-li tedy peníze
prímo produktivní, zpusobil by úrok vychýlení této rovnosti hodnot. Pujcit 100 a požadovat
napríklad 110 tak bylo v jeho očích nemorální a proti prirozenosti."

aj aristoteles bol marxistom, nebodaj bolsevikom?


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-06-06  (19:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re orgonit:
nesmysl, zrejme narazis na dnesni giganticke monopoly ktere samozrejme zkousi ovladnout vetsinu trhu, ty vsak mohou existovat pouze v rezimu dnesni financni pyramidy protoze jim umoznuje, diky manipulovanemu kreditnimu trhu umele zvysovat poptavku.K necemu takovemu v rezimu volneho trhu nemuze dojit, v okamziku nasyceni urcitym produktem a poklesu poptavky okamzite dojde k poklesu vyroby a likvidaci vyrobnich kapacit protoze jsou nerentabilni, za soucasneho systemu oligarchie vsak je mozno vyrabet na haldu a vyrabet produkty ktere nikdo nepotrebuje.Pri volnem trhu nemuze nikdo nikoho prinutit k rustu jestlize neni patricna poptavka a jestlize to je nerantabilni.


hafan   |   ip:84.47.16.   |   2009-06-06  (19:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie je náhodou tá oligarchia produktom "úroku", ktorý si vymyslela? Vidím, že niektorí ľudia nie sú schopní opustiť staré zmýšľanie a obhajujú tzv. "voľný trh". Avšak ako chcú docieliť, aby nebol zneužitý opäť tými "najšikovnejšími" to zatiaľ nevysvetlili. Každá hra monopoly končí víťazstvom jediného človeka. "Voľný trh" je o konkurencii. Už športové hry pre malé deti učia súťaživosti ako niečomu morálnemu a normálnemu. Nečudo, že sa mnohý človek po zbytok svojho života nevie zbaviť týchto svojich návykov. Nová spoločnosť však musí byť postavená na pomáhaní jedného druhému. Napr. keď mi zostane nadbytok úrody, dám ho do spoločného skladu a vezmem si odtiaľ, čo chýba mne. Načo by som z tadiaľ bral 10 vriec zemiakov, keď mi stačí jedno? Najväčším problémom je výroba energie. Tá však už by bola dávno zadarmo, keby Schaubergerove a iné vynálezy slúžili verejnosti tak, ako to on chcel. Tím pádom by bola zadarmo aj doprava a iné veci. Takmer všetko sa dá vyrobiť z konope. Všetky plasty, izolácie, olej, papier, a neviem ešte čo. "Voľný trh" bola iba zástierka, ktorá mala oklamať ľudí, rovnako ako tzv. "demokracia".


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-06-06  (19:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re kri:
ocividne nejsi schopen pochopit rozdil mezi soucasnym systemem ktery je samozrejme financni pyramida a muze tudiz fungovat pouze pri neustalem rustu, a volnym kreditnim trhem kde urok urcuje vylucne poptavka a nabidka, nenmam v umyslu se opakovat a je mi zcela jedno zda si nekdo rika liberal a placa marxisticke voloviny.V rezimu skutecne volneho trhu nemuze nikdy kredit(dluh) rust exponencialne protoze pri dosazeni urcite vyse uroku to pro ekonomicke subjekty neni dale rentabilni se dale zadluzovat a dojde zastaveni rustu a v pripade nerentabilnich produktu k likvidaci nepotrebne vyroby a nesplatitelnych dluhu. V soucasnem rezimu to nasledkem umeleho udrzovani nizkych uroku samozrejme jde a hranici je pouze celkova kapacita hospodarstvi kterou dosahnem vzdy zhruba po 60-80 letech kdy pak dojde ke kolapsu.Pokud chces ekonomii resit moralkou, nech se vysetrit, zkus se podivat do supermarketu kdyz tupe stado objevi nejakou slevu a prerazi se kvuli desetniku, 90% z nich se ti na moralku vykasle pokud pro sebe dosahnou urcite vyhody. Nejak jsi zapomel vysvetlit, jak prinutis normalne mysliciho cloveka k tomu aby nekomu pujcil kapital bez odmeny a zbytecne riskoval kdyz mu to nic neprinese, ty blaboly z te knihy si samozrejme dej za ramecek.


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-06-06  (19:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re hafan:
domnivam se ze tech nekolik prispevku ktere jsem zde u ruznych clanku napsal podstatu problemu vysvetluji a nehodlam se tudiz opakovat, prumerne inteligentni clovek by je mohl pochopit, hlupakum kteri si mysli, ze nekde nekdy neco muze byt zadarmo, nebo ze vsichni lidi si padnou okolo krku a budou si pomahat, doporucuji navstivit doktora.


Godwinson   |   ip:85.216.21   |   2009-06-06  (21:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  For Stan:
Len si ten výtvor prečítaj - pobavíš sa. Väzba medzi úrokom a kapitálovými nákladmi, programovo inflačné peniaze, "využitie" Greshamovho zákona a mnohé ďalšie perly. Na druhú stranu, v lokálnych podmienkach, menších komunitách, počas krízy to môže dočasne fungovať bez úroku, ale spotrebúva sa kapitál a spoločenstvo chudobnie.


blasphemer   |   ip:91.127.18   |   2009-06-06  (21:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stan - uplny suhlas...
for hafan: na sutazivosti nie je nic zle, naopak je to motor pokroku a vyvoja ludstva. To si mnohi socialisticki "filozofi" neuvedomuju...

"keď mi zostane nadbytok úrody, dám ho do spoločného skladu a vezmem si odtiaľ, čo chýba mne."
90%ludi ho radsej preda susedovi zo ziskom a potom si zo spolocneho skladu vezme co potrebuje a aj to co nepotrebuje, taka je ludska povaha! A ta sa nezmeni.


hafan   |   ip:84.47.16.   |   2009-06-06  (21:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Myslím, že viem o čom hovoríte. Problém nedorozumenia je, že vy hovoríte o teoretickej náprave systému ktorý je teraz a ja hovorím o systéme, ktorý by teoreticky mohol vzniknúť ak nastane totálny kolaps materialistickej spoločnosti a na troskách budú tí, ktorí prežijú (ak prežijú) budovať nový systém. Počet obyvateľov bude potom drasticky nižší ako teraz. Tam budú existovať menšie sebestačné komunity z ktorých sa budú skladať väčšie celky. Takisto nebude existovať "elita". Každý bude ďakovať, že vôbec prežil a ľudia si doslova padnú okolo krku a budú si do konca života pomáhať, presne tak ako to s pobavením píše "stan". Hrôza prežitia takisto zmení ľudskú povahu. Či sa to stane neviem. No snívať o tom je rozhodne lepšie ako nesnívať. A vždy je lepšie byť naivný ako napr. Dubček (pripomínam jeho heslo: "Verím v dobro človeka") a skončiť ako on, ako byť diplomatom a pokrytcom (tým nemierim na vás). Voľný trh a fungujúci kapitalismus o ktorom píšete neexistoval žiaľ ani pred FED-om. Iba naoko. Rozhodne nie v zmysle rovnováhy v dávaní a braní v globálnom meradle. Už dávno existovalo otrokárstvo a iné zverstvá zabezpečujúce fungovanie systému v prospech záujmových skupín. FED bol podľa môjho ponímania výsledkom a korunou snáh tých najšikovnejších z tvorcov tzv. kapitalizmu, či bolševizmu. Cieľom snáh väčšiny ľudí boli a sú peniaze. Tie si cenia viac ako všetko čo si za ne môžu kúpiť. Peniaze a machinácie s nimi sa stali dokonca zdrojom príjmu (to by dúfam vo vami spomínanom správne fungujúcom kapitalizme nebolo možné). A tak bez prevýchovy ľudstva aj v morálnom smere to nepôjde. Naivný však ani ja nie som. Ale inak klobúk dole pred vašimi vedomosťami v tejto oblasti (nie je to môj obor) a pred vašou neskrytou túžbou o nápravu nenapraviteľného.

godwinson, ako môže spoločenstvo chudobnieť, keď je sebestačné a produkuje reálne hodnoty? Jedine ak vo vzťahu k okolitému svetu, kde vládne stále mamon. Čo rozumiete pod pojmom "kapitál"? Má to byť cieľ ľudských snáh? Dúfam že nie. Tri štvrtiny obyvateľov planéty žijú v absolútnej chudobe. To je pekná harmónia. Je to dôsledok hrabivosti a nie elity a FED-u. Ak to raz príde aj na nás, tak veľmi rýchlo zabudneme na kapitál a začnete rozmýšľať inak. Aby nám ešte tie "menšie komunity" neboli dobré, nemyslím dočasne ale na trvalo.

blasphemer, súťaživosť je dobrá, ale mali by sme súťažiť skôr v tom, kto prvý vynesie smeti alebo druhému pomôže. A nie kto koľko nahrabe. Dúfam, že "pokrokom a vývojom ľudstva" nemyslíš súčasný stav.

Viem, že systém, ktorý som spomenul je pre vás naivný a dobre ste sa pobavili, no žiaľ inak si fungovanie spoločnosti neviem predstaviť. A čo by motivovalo suseda k dobrým skutkom? Na to je jednoduchá odpoveď: Dobrý pocit, ktorý by ho učinil šťastným. Dobrú noc kamaráti.


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-06-06  (21:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re stan

"Nejak jsi zapomel vysvetlit, jak prinutis normalne mysliciho cloveka k tomu aby nekomu pujcil kapital bez odmeny a zbytecne riskoval kdyz mu to nic neprinese."

nezabudol, je to tam. je to v tejto mojej vete:

"kde je ta tvoja odmena pre tych, ktori si v banke sporia a to ci uz ide o fyzicke, alebo pravnicke osoby?"

tym, ze ja si v banke sporim, som si vedomy toho, ze moje peniaze mozu byt pozicane, ze nelezia v banke. ak banka pozicia MOJE peniaze s urcitym urokom tak ten by mal byt v plnej miere pridany na moj ucet. toto sa ale nedeje, lebo vacsinu zisku na urokoch si nechava banka.

tym, ze to je penazna pyramida (banka poziciava peniaze od viacerych jej klientov jednej osobe) sa riziko, ktore banka podstupuje rozdeluje na v nej sporiacich klientov. banka nenesie takmer ziadne riziko a pritom vacsina zisku patri neopravnene prave jej.

dalej, nemusime to stavat na moralnych hodnotach. mozme zostat cisto na logickych. plati to co som pisal vyssie, ja som si vedomy faktu, ze moje peniaze nelezia v banke, som si vedomy rizika sporenia v banke, som si vedomy, ze sporim so stratou (vysoke poplatky za vedenie uctu atd) cize ja z toho prakticky nic nemam. kedze z toho nic nemam, tak je samozrejme, ze nech z toho nema nic ani moja banka. automaticky sa vynara otazka, ze preco by banka nemohla moje peniaze pozicat bez zisku, ked sa odmieta o tento zisk spravodlivejsie delit?

z toho jasne vyplyva, ze dnes som clovek sporivy, a ziadne vyhody z toho nemam. ale aj mne sa moze stat, ze si budem chciet pozicat, vziat uver...teda je logicke, ze ak mam nulovy zisk na tom, ze si niekto pozicia moje peniaze, tak ani ja nechcem tratit na tom, ked si poziciam peniaze niekoho druheho.

PS: vies o tom, ze to co si napisal v tejto vete:

"K necemu takovemu v rezimu volneho trhu nemuze dojit, v okamziku nasyceni urcitym produktem a poklesu poptavky okamzite dojde k poklesu vyroby a likvidaci vyrobnich kapacit protoze jsou nerentabilni..."

SI OPISAL MARXOVU TEORIU HOSPODARSKEHO CYKLU???


rasto   |   ip:78.99.233   |   2009-06-06  (22:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   stan
dobre ti to myslí, máš ťah na bránku,ale nestrielaš góly pretože máš pásku na očiach a tou je kapitalizmus. Kapitalizmus v ideálnych podmienkach ktoré si špecifikoval vyššie v diskusii,je skutočné bezkonkurečný a najlepší o tom niet pochýb,ale stále je to kapitalizmus a ten nikdy nebude naspravodlivejší čo sa týka ceny tovarov,surovín a osobného bohatsva.
1, Je nemysliteľné aby cena bola výsledkom ponuky a dopytu.Jedine skutočná cena je spravodlivá v žiadnom prípade nie trhová.
2, Príroda patrí všetkým,ľudia majú mať taký majetok aký potrebujú a nikto nemá právo nadobudnúť majetok na úkor iného

Nebuď prosím ťa veriaci, či v kapitalizmus, alebo iný izmus,daj si dole pásku bratu.


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-06-06  (22:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Godwinson

mal si namysli tento?:

"Drobne zalezitosti sa vezmu do ruk ihned, dolezite sa nevybavia nikdy." ;-DDDStan   |   ip:91.190.17   |   2009-06-06  (22:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re hafan:
tvuj problem je samozrejme maldicka naivita, zadny system ve smyslu rovnovahy davani a brani samozrejme nikdy neexistoval a existovat nebude, ani tve naivni predstavy o tom jak po konecnem kolapsu budou vsichni osviceni a padnou si do naruce, spolecnost byla vzdy materialisticka uz od doby lovcu mamutu a take tak zustane.To ale neznamena ze neexistoval volny trh a nebyla prakticky zadna inflace,tak to bylo 100 let pred r 1913, prevychovavat cloveka muze chtit pouze nekdo, kdo podstatu lidske povahy vubec nechape.Kdyby si totiz byli vsichni rovni a nebyl mezi nimi zadny rozdil, zivot by byl neuveritelne nudny a patrne by doslo k masovym sebevrazdam, lidska nerovnost je totiz ten motor, ktery lidi pohani usilovat o dosazeni nejakeho cile. Duvodem proc k tomu nikdy nedojde je take nestejna uroven intelektu lidskych subjektu, inteligentni clovek by mozna, za urcitych podminek, byl ochoten se delit o vysledky sve prace s ostatnimi, tech 70% blbcu k tomu rozhodne ochotno nebude. Takze nezbyva nez abys dale sladce snil, ovsem s tim rizikem ze se jednou probudis s rukou v nocniku.


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-06-06  (22:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re Rasto:
jsi naprosty detina jak vidim, nejak jsi zapomel dodat co je to cena spravedliva, jestlize to neurci trh, musi to nekdo rozhodnout, totez plati o spravedlivem prerozdelovani, v okamziku kdy dojde k dohadum co je spravedlive je po lasce, kazdy chape spravedlnost svyma ocima a samozrejme ve svuj prospech, to je tez duvod proc komunismus zustane utopie.Jinak k tomu co jsem ted napsal hafanovi nemam co dodat, jste snilkove a v realnem svete zustanete s timhle pohledem na svet vetsinou outsideri.


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-06-06  (22:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re kri:
tvuj problem je, ze zijes naprosto mimo realitu, zkus najit takoveho vola ktery povede banku jen aby vydelaval pro tebe,nemam v umyslu zde davat kursy absolventum pomocne ekonomicke skolky.Abys mohl o veci diskutovat musel bys soucasny system chapat, do toho vsak mas nedosazitelne daleko.


Z.A.B   |   ip:88.212.37   |   2009-06-06  (22:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To ALL

Zatiahli ste to do debaty, ktora asi nebude mat konca. Preto len tak strucne:
1. je rok 2009 ale nevyuzivame technologie, ktore su 100 rokov stare, pritom su energeticky vyhodnejsie atd. .... PRECO?
2. pri tychto "zastaralych" technologiach, stale musia ludia pracovat aj ked sa da system nastavit tak aby nemusel nik pracovat........PRECO??
3. pouzivame jednoucelove stroje na vyhladavanie a zabijanie "terroristov" pritom su to ludi, ktory si chrania svoje zakladne prava...... PRECO???
4. drobna uprava tychto jednoucelovych strojov z nich vie spravit zariadenia, ktore nahradia cinnosti ludi v polnohospodarstve, ale nejako na to ludia nemyslia.... PRECO????
5. zabezpecenie automatickej vyroby potravin, odbremeni ludi od tejto prace, v systeme penazi to tak nebude... jedlo nieje ZLATO pokial je ho dostatok, je naozaj zlato hodnotnejsie ako jedlo alebo je to len prelud stary 1000 rokov ak ano .......PRECO?????
6. vieme z 90% vyrobit automaticky automobil, zvysnych 10% sa robi rucne kvoli dotaciam od statu, vyhodam ktore z toho plynu a drahym technologiam, ktore dokazu cloveka nahradit. su peniaze viac ako ludsky zivot ak ano PRECO??????
7. je len otazka myslenia ci chceme zmenu alebo nie, pri dnesnom systeme "vzdusnych" penazi je to len ludsky zlozvyk - sposob vychovy - rast v urcitom systeme, ktory ta podnecuje ho vyuzivat ale pokial nevykuknes mimo system tak si nikdy neuvedomis, ze svet moze vyzerat inak - lepsie??
8.
a - nastav automaticku vyrobu - dodavku potravin
b - automaticku vyrobu
c - automaticku vystavbu
d - automaticku dopravu
e - zabezpec zdravotnu starostlivost pre kazdeho
e - umozni ludom vzdelanie

takto mozes ist dalej - otazka je ci CHCES??
pokial nechces a paci sa ti zivot na kolecku, kde sa striedas s kolegom a obcas vam majitel kolecka dosype potravu do akvarka, pritom on sam je v jednom velkom akvarku a je len trosku vacsi skrecok ako ty.
a to plati aj pre tych multinulovych ludi, tym je do akvarka prihadzovane to co na nich vyrobia ich nabehane kilometre alebo kilometre ich predkov, ale stale su to len skreckovia lebo su zavisli od systemu, ak by si ludia nepoziciavali peniaze na veci ktore aj tak zvacsa nepotrebuju (vymyvanie mozgov cez reklamu) tak by nasi multinulovy pokapali.

vyhovaranie sa na FED a vselijake mozne skupiny BILD... nikomu nepomoze, to je to iste ako ukazovat na "horiacu stodolu" a nic nerobit preto aby nezhorela uplne alebo sa od nej nechytili dalsie, ktore su vedla nej.

otvorte mysle, uvazujte, komunikujte, pytajte sa, pracujte na sebe, vykukajte von z toho akvarka aby ste vedeli co je dnes realne a co nie. a hlavne preto nieco robte a ukazujte ludom co ste spravili aby ste zahasili "horiacu stodolu" toto moze pomoct jednotlivcom, ktory cittaju tieto stranky.

jeden zo skreckov - ale uz dlho nie :-)

RTFW


rasto   |   ip:78.99.233   |   2009-06-06  (22:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re: Stan
si úsmevný,nevieš čo je to skutočná a trhová cena,buď taký dobrý najprv si naštuduj ako sa stanovujú ceny ako sa tvoria oceňovacie tabuľky, z čoho sa skladá cena čo je marža,čo je výpredaj atď.,keď si chceš niečo dokazovať. Veď sa tu s teba každý smeje ako sa tu zakaždým rozplívaš,pán doktor reálny svet.Trochu začni čítať aj text,nie len arogantne odpisovať, toto nie je AZET.


rasto   |   ip:78.99.233   |   2009-06-06  (23:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re: Z.A.B
ďakujem,ukončme to, dobrú noc páni


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-06-06  (23:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re ZAB:
gratuluji, 7 stupidnich otazek a jeste stupidnejsi odpovedi,
mozna nam prozradis co jsi uz udelal pro zachranu horici stodoly ty, jen tak pro zasmani.
Na tohle v lekarne leky nedostanes, jak znamo blbost se lecit neda.


Z.A.B   |   ip:88.212.37   |   2009-06-06  (23:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  raz ked dospejes, tak mozno budes nieco robit aj ty. momentalne mas len plne usta a nic viac,

tiez budes patrit k tej nepotrebnej casti populacie ktora len keca a ziadne skutky, vid, politici, pravnici, uradnici a zvysna "potrebna" cast

RTFW


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-06-06  (23:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re Stan:

to je vsetko? no kedze si nic podstatne na moj prispevok nenapisal, tak uz o5 nie je o com. je zaujimave ako sa tu hras na liberala a argumentujes marxom. to bol gol, ale zial na tvoju skodu, do vlastnej brany.

chces to pravne podlozene ako funguje penazny system? takto!:

http://www.foreclosurefish.com/blog/index.php?id=439

to musi pochopit aj taky ako si ty!

uz len doplnim, dva tyzdne po vyneseni rozsudku bol sudca zavrazdeny!


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-06-07  (00:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re zab,rasto,kri:
jste jak vidim pouze sbirka politovani hodny hlupaku, bez realneho chapani sveta, dukaz ze kazda generace si musi ten rypak nabit znovu.


Peter   |   ip:85.135.17   |   2009-06-07  (00:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Niekto tu pisal o nejakych poliach v dedine a o tom, ze kapitalizmus ma limit. Ja myslim, ze volny trh nema limit. To, co popisujes, je opat len demagogia, presnejsie, mas zle vychodiska. Predpokladas, ze vsetci chcu rovnako zbohatnut a mat maximum majetku a penazi. Lenze tak to nie je. Niektori chcu cestovat, ini mat cas, ini rodinu, niektori peniaze po case stratia alebo ich deti to minu alebo rod vymrie alebo cokolvek ine. Potom pridu ini, ktori budu chciet nieco ine alebo sa zmeni technologia a to stare uz nebude tak hodnotne.

Svet sa vyvija v cykloch, nie v exponenciale. Preto akykolvek strach o volny trh v zmysle vycerpania jeho funkcie, lebo uz nebude kam ist, je zbytocny. Zivot sa meni, technologia sa meni, hodnoty sa menia, ale jedno ostava konstantne, rozlozenie povahy ludstva ako celku.

Pre mna osobne, komunizmus je pliaga, podobne ako akekolvek ine utopie o stastnych a prosperujucich komunitach, kde vsetci budu zit stastne a v mieri. Ludia su raz taki, ze vzdy sa najdu dobri, zli, podnikavi, lenivi, chytrejsi, hlupejsi, zdravsi, chorejsi a pod.

Keby sme to dohnali do extremu a kazdy mal rovnake auto, rovnaky dom a rovnaku placu, v ziadnej utopii si nebudu vsetci rovni, lebo jeden bude vyssi, jeden silnejsi, jedna krajsia a jeden chytrejsi. A teda nerovnovaha a nespravodlivost a diskriminacia a nerovnost je princip nasej existencie, lebo iba ona nas pohana dalej.
Miso   |   ip:77.247.22   |   2009-06-07  (01:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chudák Stan.Nechcel by som mat v hlave to co on.Je mi ho uprimne luto.A mysli si ze nieco vie.Strasný sebaklam.
Komu není vzhúru dáno v apatéce nekoupí.


joplins   |   ip:94.191.24   |   2009-06-07  (01:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re-peter. spravne. ale toto tu pochopi ozaj malokto! a hlavne venusaci a cajtgaistaci si myslia, ze potom to uz bude ono.....liek na ludsku povahu je inde ako v solarnych paneloch!!!


SikmyAlbatros   |   ip:85.216.14   |   2009-06-07  (09:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vsetko ma svoje limity, aj kapitalizmus aj socializmus aj peniaze, a aj ludska hlupost.

su tu doslova a do pismena mraky mladych a agresivnych ekonomov ktori smahom ruky sermuju tonami vedomosti, davaju riesenia na pockanie , ale ekonomii proste nerozumeju. a ani nemozu. nemaju odkial. a to plati nielen pre ekonomiu ale aj pre vsetky vedne odbory. system ich vybavil infomaciami ale to nestaci. Prax od zeleneho stola nestaci. Ako je mozne ze typek v kravate hybe miliardami a ovplyvnuje zivot milionov ludi bez toho aby sa niekedy v zivote stretol s realnym obchodom. Kto mu dal moc do ruk a preco.Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-06-07  (09:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re Miso:
musis na tom byt velmi spatne usmrkanku, ani to prislovi nedas dohromady jak ma byt, takhle to dopadne, kdyz nekdo pusti k PC mentalne nevyvinuta individua se zastydlou pubertou a ukaze jim kde je "enter".


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-06-07  (09:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re Sikmy Albatros:
opet se mylis, lidska hloupost zadne limity nema, tvuj prispevek na pocatku teto diskuze je toho ostatne nejlepsim dukazem.


lara   |   ip:78.98.3.2   |   2009-06-07  (10:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ako potom vysvetlis nasledujuce
1. ako je mozne, ze ludia v case nestastasti su ochotny si nezistne pomahat
bez naroku na odmenu - poskytnut jedlo, oblecenie prip. strechu nad hlavou?
2. ako je mozne, ze v tomto case su ochotny napr. pri vyhoreni susedovho domu prist a pomoct bez naroku na odmenu na spalenisku a zacat budovat nove obydlie pre poskodeneho?
3. ako je mozne, ze v malej komunite napr. v pracovnom kolektive, kolega bez naroku na odmenu donesie nieco zo svojej zahrady pre ostatnych - co ja viem napr. ceresne, druhy dončesie napr. rajciny a paradajky? pripomonam ze bez naroku na financnu odmenu - proste len tak
4. ako je mozne, ze ked Ta pride sused popytat ci by si mu nemohol pozicat vrtacku, lebo on nema, tak Ty aj napriek tomu, ze si za nu zaplatil si ochotny mu ju pozicat bez naroku na odmenu? ak Ti za to donesie nejaku slivku ktoru vypalil je to len plus, ale v skutocnosti si to ani necakal ani nepozadoval?
5. ako je mozne, ze v ramci malej komunity ak mas nejake veci na oblecenie ktore nie si schopny viac vyuzivat /napr. veci po dietati - vyrastlo z nich/ si ochotny ich poskytnut cloveku ktory ma male dieta a mozu mu posluzit opat bez naroku na odmenu - proste sa ich chces zbavit a vies, ze niekomu este mozu posluzit? ak Ti za to dotycna osoba donesie cokoladu ktoru necakas je to len bonus navyse?
a funguje to

system penazi - tazi z neho len 10% obyvatelov planety, zvysnych 90% sluzia len ako otroci a prosriedok k ich dosiahnutiu pre spominanych 10%Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-06-07  (10:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re lara:
uz skutecnost ze klades takto hlupe otazky dava tusit, ze i tobe tece mleko po brade. Ani odpoved na ne nedokazuje nic o fungovani menoveho systemu. Bav se o tom u vas v detske skolce, bude vas vic kteri nemaji potuchy proc je to tak.


erik   |   ip:91.127.7.   |   2009-06-07  (11:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stan, vludila sa ti do rozmyslania mala logicka chybicka, podla ktorej vidim, ze rozmyslas presne tak isto idealisticky ako tvoji oponenti...
Hovoris o dokonalosti volneho trhu, ale pri tom nedokazes prijat za svoje, ze clovek nie je dokonaly tvor - alebo vidis okolo seba funkcny kapitalizmus? Nebavme sa o teoriach chlape...Tvoji oponenti na rozdiel od teba hladaju ine alternativy, kdezto ty haluzis mimo sveta rozpravky o idealnom kapitalizme...Pritom nezabudas okolo seba spliechat nadavky o zlych zlych idealistickych...cheche, ktovie ci najdes chybicku nekonzistentnosti


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-06-07  (11:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re erik:
obavam se ze se mylis erik, nikde jsem ani slovem nezminil ze by kapitalismus byl idealni a fungoval za kazde situace na 100%%, kdybys pozorne cetl co pisi, chapal bys to, v zadnem pripade nejde o zadnou teorii, uz jsem zde uvedl priklady kdy to fungovalo a tez jsem uvedl podminky za jakych to funguje, zkus si znova precist vse co jsem zde uz napsal i pod jinymi clanky, mimo jine jsem par radek nahore napsal "zadny system ve smyslu rovnovahy davani a brani samozrejme nikdy neexistoval a existovat nebude", je treba si tez ujasnit co si vubec pod kapitalismem predstavujes, zadny system nemuze bezet bez nejakych minimalnich pravidel, jednoduse protoze lidi jsou dobytek a nelze nechat uplne vse bez kontroly, pod tim si predstavuji bilance ktere nelze bilancni akrobatikou falsovat tak jako ted a nutnost veskere financni transakce provadet pres normovane burzy, ne jako ted v mimburzovnim nebo telefonnim obchodu, tam se deji miliardove podvody. Zjednodusene receno to chce system do ktereho politika nemuze strkat sve spinave pazoury, to je kovem kryta mena, veskere trhy lze manipuovat, krome fyzickeho trhu zlata a stribra. Krome toho jsem uz napsal, ze kazdy system bude mit problemy s populacni explozi a ubytkem surovinovych zdroju.


Godwinson   |   ip:85.216.21   |   2009-06-07  (11:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre Laru:
V miestnych komunitách, kde sa ľudia poznajú to tak fungovať môže, ale skús si predstaviť, že by si takýmto spôsobom, bez peňazí, mala získať od spoluobčanov všetko. To by bol barter, veľa vecí by malo nižšiu kvalitu a k mnohým dôležitým veciam by si sa nedostala vôbec.


Z.A.B   |   ip:88.212.37   |   2009-06-07  (11:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to "almighty" STAN

prebud sa uz, melies stale o tom istom a sam dobre vidis kam to vediet - system s peniazmi je predpoklad na korupciu. ci uz mas tvoj volny trh alebo nie, idealna ekonimika neexistuje, v idealnej ekonomike ma kazdy pristup k rovnakym informaciam, nieje korupcia ale s peniazmi to realne nieje.

este raz preber sa a vykukni z akvarka

RTFW


lara   |   ip:78.98.3.2   |   2009-06-07  (12:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otazka znie co je pre przitie cloveka podstatna a dolezita vec
to Stan: nezodpovedal si na otazky
tak podme hlbsie do historie leba tato tema ma fakt zaujima a verim kedze sa tu prezentujes ako clovek ktory ma patent na rozum, ze mi odpovies
v dejepise sa ucime o pracloveku : vyvinul sa na Zemi a doba bola taka, ze vsetko patrilo vsetkym: poda, dary zeme a tak
a zrazu sa ucime o faraonoch a ich bohatstve a otrokoch
medzitym je v dejinach ludstva cierna diera
ako k tomu doslo, ze zrazu niekto vlastni nieco co pred tym patrilo vsetkym, zrazu tu mame panovnikov ktory vlastnia podu a majetok a ostatny na nich otrocia? Hodnotu cloveka zrazu urcuje majetok a nie jeho ludske vlastnosti. Ludia ktory nemaju v hlave nasr...e su podriadeny v niektorzch pripadoch degeneratom ktorych ludska hodnota sa rovna nule a musia ich slepo posluchat?


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-06-07  (12:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re zab:
zrejme trpis komplexem menecennosti kdyz mne takto oslovujes, krome toho vyvracis co jsem nikdy netvrdil, idealniho neexistuje nic. Jelikoz soucasny system nechapes, nevis kde vznika korupce a proc, proto tez nechapes proc v systemu kryte meny sice korupce tez muze existovat, nemuze ale dosahnout dimenzi aby poskodila funkcnost celeho systemu jako je to dnes. V systemu fiat money je korupce primo zabudovana protoze politika muze vyrobit neomezene mnozstvi penez a nakoupit cele parlamenty, stejne tak muze financovat valky, to byl tez duvod proc UK,USA a dalsi staty zrusily kovem krytou menu, za zlateho standartu totiz nelze valky financovat, k tomu abys pochopil proc to tak je je vsak nutna hlubsi znalost celeho systemu, to jsou ovsem pro tebe o 3 cisla vetsi boty.


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-06-07  (12:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re lara:
nejsem nekdo kdo ma patent na rozum laro, jsem ale clovek s vice nez 30 lety praxe na burze a v makroekonomii.Jestlize chci o necem diskutovat, musim oplyvat nejakymi vedomostmi, vetsina zdejsich snilku je nema. Tobe chybi zrejme elementarni vedomosti o specie clovek, jinak bys dane otazky zodopovedela sama. Nemam v umyslu zde otevirat materskou skolku ani opatrovnu pro pubertujici subjekty, uz tak se to zde pubertaky jen hemzi.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-07  (12:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to jednoduche. Kto je nenazrany,plati urok, ale vdaka takym hlupakom mam aspon pracu. Dakujem


lara   |   ip:78.98.3.2   |   2009-06-07  (13:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re: stan neodpovedal si ani na jednu z mojich otazok, Tvoj odhad mojej osoby je tak daleko od skutocnosti.../predpokladam, ze teraz ma obvinis, ze ale tak ci tak kladiem otazky akoby som z materskej skolky naozaj bola - tymto som Ti usetrila tukanie do klavisnice/cize je toeriticky mozne, ze sa mylis aj v dalsich svojich domnienkach. Na zaklade Tvojich prispevkov do diskusie ked väčšinu svojich oponentov nazyvas skolkarmi a rovnako do tejto skupiny zahrnujes ludi ktory neoponuju, ale kladu otazky zistujem, ze Ty v podstate nechces ani diskutovat, ale naopak tvrdo presadzovat svoj nazor ako jediny spravny. pripomina my to /bez urazky/ pripad z historie ludstva ked clovek /Gelileo/ mal vo svojej dobe tu drzost že tvrdil: Zem sa pohybuje okolo slnka, ktoré sa nachádza v centre planetárnej sústavy, čo bolo dovtedy nemysliteľné. /Rovnako ako je pre dnesnu dobu memyslitelne, ze svet by mohol fungovat aj bez kapitalzmu, urokov atď/. Bol uvrhnutý do žalára. Cirkev vzdorovala týmto tvrdeniam ešte ďalších 350 rokov a sám Galileo bol formálne rehabilitovaný - zbavený obžaloby kacírstva, až v roku 1992... clovek ktory sa nechcel uspokojit s tvrdenim onej doby, kedze v samotnom uceni nachadzal trhliny, jedinej pripustnej teorie, ktora mala podporovat myslienky a ideu mocnych o vtedajsom fungovani sveta.Akykolvek nazor a tvrdenie, ze by to mohlo fungovat inac bol nepripustny, bolo potrebne len slepo verit, ze je to naozaj tak a ina moznost neexistuje


Godwinson   |   ip:85.216.21   |   2009-06-07  (14:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re: Lara
Ak chceš nazrieť za oponu Stanovho sveta, skús sa prehrýzť touto knihou, ktorá je o ekonómii, ale s trochou "filozofického" nadhľadu. Nevšímaj si počet strán, lebo ťa to hneď zabije. http://www.libinst.cz/etexts/mises_lidske_jednani.pdf


lara   |   ip:78.98.3.2   |   2009-06-07  (14:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re: Godwinson
dakujem
konecne nieco prinosne v tejto diskusii
idem si to hned stiahnut, rada si rozsirim obzor, ved o nic ine mi ani nejde, len sa snazim veci pochopit, a na vela mojich preco hladam odpovede
este raz Dakujem


Miso   |   ip:77.247.22   |   2009-06-07  (15:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ked sa pozries za oponu Stanovho sveta uvidis len ZUMPU a sračky.


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-06-07  (16:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re Miso:
nejak sis to popletl drobku, zrejme se podival do zrcadla.


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-06-07  (16:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re lara:
nehodlam se opakovat lara, ten link od Godwinsona ale jiste neni spatny zacatek, pokud chces neco pochopit, zde jeste dalsi pokud ovladas anglictinu.
http://www.econlib.org/library/Mises/msT.html
http://cus.ment25.net/ebooks/Rothbard/Rothbard%2c%20Murray%20N.%20-%20What%20Has%20Government%20Done%20To%20Our%20Money%20(1990%2c%20Economics%2c%20Anarchism).pdf

a zde je presny popis jak funguje dnesni fractional reserve banking
pokud se skrz to prokouses a pochopis to, pochopis hlavni duvody dnesni krize.
http://www.rayservers.com/images/ModernMoneyMechanics.pdf


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-06-07  (16:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re lara:
zde jeste jeden v cestine.
http://www.libinst.cz/etexts/mises_byrokracie.pdf


Z.A.B   |   ip:147.232.3   |   2009-06-07  (16:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to "A" Stan

"jsem ale clovek s vice nez 30 lety praxe na burze a v makroekonomii.Jestlize chci o necem diskutovat, musim oplyvat nejakymi vedomostmi, vetsina zdejsich snilku je nema"

dnes som uz rohliky papal, taketo veci si mozes vypisovat niekde inde. co myslis kto ti uveri ze mas taku prax a natahujes sa tu s "pubertiakmi" o ekonomii???

RTFW


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-06-07  (17:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re zab:
ver cemu chces pubertacku, jsi asi stejne relevantni jak lonsky snih.Buduj si dal na svem pisecku system kde nikdo nemusi pracovat a nezapomensi tam tez zorganizovat tu lekarskou peci pro vsechny, na tvoji hlavu ji budes potrebovat


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-06-07  (17:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stan, Stan, Stan...tak este raz!

"PS: vies o tom, ze to co si napisal v tejto vete:

"K necemu takovemu v rezimu volneho trhu nemuze dojit, v okamziku nasyceni urcitym produktem a poklesu poptavky okamzite dojde k poklesu vyroby a likvidaci vyrobnich kapacit protoze jsou nerentabilni..."

SI OPISAL MARXOVU TEORIU HOSPODARSKEHO CYKLU???"

preto som uz pisal, ze argumentujes marxom, ale odporucas knihy z liberalneho institutu. to je schizofrenia.


lara   |   ip:78.98.3.2   |   2009-06-07  (18:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Stan:
dakujem, urcite si to precitam. Kym si spravim na nieco nazor chcela by som poznat co mozno najviac uhlov pohladu na tuto temuStan   |   ip:91.190.17   |   2009-06-07  (18:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re kri:
nic si z toho nedelej, pro tebe neni dulezite co pisi nebo co pise nekdo jiny. Dulezitejsi jsou pro tebe cerstve plenky a v zime teple pradlo.


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-06-07  (20:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re stan: chrustik, napises konecne nieco k veci?


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-06-08  (18:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no a nebude vobec od veci spomenut fakt, ze knihu (brozuru) ktoru odporucas v nasledujucom linku:

http://www.rayservers.com/images/ModernMoneyMechanics.pdf

bola zakladnym pilierom filmu zeitgeist II addendum. spomina sa tesne pred 7. minutou filmu:

"A number of years ago, the central bank of the United States, the Federal Reserve, produced a document entitled "Modern Money Mechanics"."

"Pred mnohými rokmi centrálna banka USA (FED) vydala dokument s názvom "Modern Money Mechanics"."nats   |   ip:91.127.36   |   2009-06-08  (23:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stanovi
Keď je systém zlý, tak ho treba zmeniť, nestačí sa utvrdzovať v tom, že nie je to až tak zlé a iný systém by bol ilúzia. Každý dnes pozerá na seba a nie na druhého. Som proti tomu aby banda ekonómov, bankárov finančíkov a korporácií žila z práce dnešných slobodných robotníkov otrokov.


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-06-09  (12:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re nats: mozna by neskodilo si jeste jednou precist co zde pod ruznymi clanky pisi, treba by ti doslo, ze netvrdim nic jineho nezli Ty, nahradit zkorumpovany system funkcnim, socialismus ale rozhodne funkcni nebyl a nebude.


Miso_2   |   ip:88.212.37   |   2009-06-30  (04:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nejak mi nefunguje link na tú knihu :(


Miso_2   |   ip:88.212.37   |   2009-06-30  (22:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Už to ide :)


4sale   |   ip:85.135.14   |   2009-08-05  (16:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Momentalne sa vsetko prizivuje okrada a ponizuje na hodnotach tvorenych robtnikov rolnikov a ostatne manualne pracujucich.Kto nepracuje alebo nevitvara realne honoty nema pravo zit.TO JE SISTEM!!!diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + päť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?


 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?2013-05-26  (17:26)  |  Ekonomika
Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?

Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu


2013-05-14  (10:03)  |  Ekonomika
V průběhu posledních deseti let vládní instituce, německý kancléřský úřad, Mezinárodní energetická agentura, americké ministerstvo energetiky,... operují s argumentem, že vrcholu světově vytěžitelného množství ropy a zemního plynu již bylo dosaženo, nebo že již tato hranice byla překročena. Vžil se pro to termín „Peak Oil“ – ropný zlom. Následovat má už jen hrozivý růst cen a nedostatek energie.


Komu patří peníze v bance?


2013-04-26  (10:08)  |  Ekonomika
Lidé často žijí v přesvědčení, že když své peníze vloží do banky, stále jsou to „jejich“ peníze, že je mají v bance uschovány. Omyl. Hluboký omyl...


BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ


2013-04-25  (09:18)  |  Ekonomika
Finanční firma Boston Consulting Group prohlašuje, že krize eurozóny musí být řešena radikálním vyvlastněním normálních střadatelů. Mysleli jste si, že žijete ve společenském systému, ve kterém je soukromé vlastnictví nedotknutelné a že být pilný, spořivý a odpovědný vůči svým potomkům je ctností? Tak se probuďte z iluze!


Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová manipulace trhu se zlatem


2013-04-22  (09:14)  |  Ekonomika
Byl jsem první, kdo poukázal na to, že Federální rezervní systém manipuloval všechny trhy, nejen ceny dluhopisů a úrokové sazby, a že Fed manipuluje trh se zlatem za účelem ochrany směnné hodnoty amerického dolaru, který je ohrožen kvantitativním uvolňováním FEDu. FED zvyšuje nabídku dolarů rychleji, než jak roste jejich poptávka a tím je cena či směnná hodnota dolaru předurčena k poklesu.


Trh s papírovým zlatem kolabuje


2013-04-18  (09:46)  |  Ekonomika
Nedostatek fyzického zlata určeného na prodej v Asii. Oficiální historkou předloženou „spolehlivými“ finančními analytiky je, že cena zlata se propadla v důsledku „poklesu obav“, že centrální banky budou nyní schopny „krmit“ inflační tlaky, a tudíž že jednoho dne začnou opět důvěřovat americkému dolaru.


Zlato a jeho propad – co za ním může být?


2013-04-17  (12:58)  |  Ekonomika
Co je původem? Řada komentářů dávala propad zlata do souvislosti s prodejem kyperského zlata. To však vůbec nemusí být pravda. Toto je první ze série extrémních pohybů.


Už je to tady: Největší holandská banka oznámila klientům, že nedodá jejich zlato


2013-04-17  (09:18)  |  Ekonomika
Minulý týden došlo k pověstnému překročení Rubikonu na trhu s investičním zlatem ve fyzické podobě, když jedna z největších evropských bank v Evropě vypověděla smlouvy se svými klienty a informovala je, že dodávky fyzického investičního zlata nebudou možné.


HODNOTA BITCOINU PŘESÁHLA 1 MILIARDU DOLARŮ, ZATÍMCO DALŠÍ MĚNY SE HROUTÍ


2013-04-09  (14:01)  |  Ekonomika
Během jen několika málo let je Bitcoin už měnou, s níž je třeba počítat. Jejich hodnota už přesáhla 1 miliardu dolarů s tím, že pro budoucnost se počítá s většími zisky. Jelikož jde o revoluční a nezávislou virtuální měnu, tak se mnozí hrnou k bitcoinům ve snaze vyhnout se zabrání peněz v bankách a propadající se ekonomice spjaté s centrálními bankami. A navíc se široká škála příležitostí k využití Bitcoinů už stává běžnou věcí, jelikož popularita této inovativní a bezpečné měny roste.


Kyperská krize z pohledu tradera


2013-04-06  (19:39)  |  Ekonomika
Kyperská krize ovládla titulky médií. Zkušenější investoři i tradeři místo debat o variantách řešení vyhledávají způsoby, jak na aktuální situaci vydělat. Je to prostě tak, krize a katastrofy na finančních trzích mohou být skvělou příležitostí k zisku. Byl jsem požádán, abych ukázal, jak využívám takové situace k zobchodování. Pojďme se tedy podívat, jak krize na finančních trzích může přinést slušný zisk bez zbytečného rizika.


Světová finanční pyramida v číslech


2013-04-06  (15:33)  |  Ekonomika
Ptáte se, proč je světová ekonomika v tak vážných problémech? A jak si vlastně může být tolik lidí jistých, že světový finanční systém nakonec zkolabuje? Pravdou je, že pokud se na celou věc podíváme přes optiku tvrdých čísel, není tak náročné pochopit, proč je světová finanční pyramida odsouzena k zániku.


Hromadí si Rusko s Čínou zlato, protože plánují zabití petrodolaru?


2013-04-04  (09:57)  |  Ekonomika
Bude se ropa brzy obchodovat v měně, která je tisíce let stará? Co by systém „zlata za ropu“ znamenal pro petrodolar a US ekonomiku? Hromadí si Rusko a Čína ohromná množství zlata, protože plánují zabití petrodolaru? Už od 70. let byl US dolar tou měnou, kterou mezinárodní komunita používala k obchodování ropy po celém světě. To vytvořilo ohromnou poptávku po US dolarech a po US dluhopisech. Co se ale stane, když zbytek světa začne ten v rostoucí míře méně stabilní US dolar odmítat a počítání ve zlatě by se mohlo objevit v měnovém vypořádávání mezinárodního obchodu? Skutečností je, že není třeba mít moc představivosti, abychom si to spočítali.


Co se dá očekávat od zlata a stříbra v nejbližších týdnech?


2013-04-03  (09:27)  |  Ekonomika
Trpělivost a pevné nervy. Jediná tvrdá měna světa, zlato, opět poroste. Nachazíme se v nejdelším období konsolidace od roku 2001. Inflační deprese je však na cestě. Biliony nově tvořených peněz ze vzduchu zatím sedí v bankách, přibývají každým dnem a čekají na příležitost. Jakmile se hráze protrhnou, svět zaplaví inflační povodeň, která bude zničující pro úspory v papírových penězích. Kupní síla zmizí, životní náklady skokově narostou a příjmy většiny populace budou v nejlepším stagnovat.


Po Cypre potopa?


2013-04-02  (09:09)  |  Ekonomika
Schválil sa záchranný balík pre Cyprus. Má hodnotu 10 mld. euro a je podmienený tým, že na záchranu sa poskladajú i majitelia vkladov nad 100 000 euro, ktorí môžu prísť o 40 % svojich vkladov, pričom niektoré odhady hovoria aj o 80 %. Predstavitelia EU verklíkujú, že ide o jednorazové a úplne ojedinelé opatrenie.


História sa opakuje-netreba nič vymýšlať-všetko tu už bolo- banková mafia


2013-03-31  (14:34)  |  Ekonomika
Článok ktorí ba sa mali všetci občania naučit naspamat už v základnej škole a dennne sa ho modliť po očenáši.


Svetová finančná pyramída v číslach


2013-03-27  (12:51)  |  Ekonomika
Pýtate sa, prečo je svetová ekonomika v tak vážnych problémoch? A ako si vlastne môže byť toľko ľudí istých, že svetový finančný systém nakoniec skolabuje? Pravdou je, že ak sa na celú vec pozrieme cez optiku tvrdých čísel, nie je až tak náročné pochopiť, prečo je svetová finančná pyramída odsúdená na zánik. Celkový dlh vo finančnom systéme Spojených štátov je v súčasnosti približne 56 biliónov dolárov, zatiaľ čo vklady na bankových účtoch predstavujú približne len 9 biliónov dolárov. To znamená, že aj keby sme vybrali všetky bankové vklady v USA do posledného centu a znásobili ich šesťkrát, ešte stále by to nestačilo na zaplatenie nahromadených dlhov.


Bitcoin pro začátečníky


2013-03-26  (09:59)  |  Ekonomika
Všichni jistě máme v živé paměti, co se nedávno událo na Kypru – tamní vláda na požadavek Evropské unie provedla měnovou reformu a znárodnila svým obyvatelům část úspor. Je zcela evidentní, že vzhledem k děravým státním rozpočtům a neschopnosti států omezit své výdaje budou tyto scénáře pravděpodobně přicházet častěji a po celé Evropě.


Spolehlivý žlutý kov


2013-03-18  (09:08)  |  Ekonomika
V posledních deseti letech se stalo Rusko největším kupcem zlata ve světě. Experti se dohadují, zda není ještě před Ruskem Čína. Podle oficiálních údajů je to Rusko, které zvýšilo zásoby zlata o 570 tun. Existují však podezření, že Čína své údaje o nákupu zlata Čínskou národní bankou poněkud snižuje. Údajně utajováním skutečných rezerv připravují čínští finančníci jakousi velmi vychytralou strategickou linii s úmyslem předvést svou sílu ve „vhodnou chvíli“. Překvapení má být například spojeno s tím, že se najednou Čína objeví jako největší držitel zlata a zatlačí do pozadí dosavadního „šampiona“ – strýčka Sama.


VATIKÁN CHCE „CENTRÁLNÍ BANKU SVĚTA“


2013-03-18  (09:04)  |  Ekonomika
Vatikán volá po “globálním veřejném úřadu” a světové centrální bance, aby spravovali finanční záležitosti, až nastane zrežírovaný ekonomický kolaps. Dokument vydaný vatikánským ministerstvem spravedlnosti a míru “by měl být rajskou muzikou pro demonstranty z ‘Okupace Wall Street’


Zavedie nový pápež Bitcoin menu vo Vatikáne?


2013-03-18  (08:55)  |  Ekonomika
Najdôležitejšou neekonomickou udalosťou tohto týždňa bolo zvolenie pápeža. Tento post prekvapivo obsadí Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, ktorý podobne prekvapivo nepochádza z Európy – ako prvý pápež od roku 741.


Maďarsko vytvorí systém štátneho bankovníctva


2013-03-14  (23:16)  |  Ekonomika
Nový systém založený na sieti družstevných sporiteľní, ktoré kontroluje štát, zlepší dostupnosť úverov a zníži závislosť podnikateľov na pôžičkách v cudzej mene, uviedol maďarský premiér Viktor Orbán.


Indie a reálne používání zlata


2013-03-14  (09:20)  |  Ekonomika
Naposledy jsem se Indii specificky věnoval v červnu loňského roku v souvislosti s repatriací zlata. Nyní se na ní podívám znovu. Pokud jde o zlato, o Indii se často mluví v souvislosti s omezením dovozů. Přitom Indie se do trhu se zlatem aktivně zapojuje. Připojila se k Turecku, které začalo využívat zlato v mezinárodním obchodě.


Čo dnes znamenajú pojmy gramotnosť a negramotnosť?


2013-03-13  (06:22)  |  Ekonomika
Ako je možné, že 80% absolventov stredných škôl v New York city je braných za negramotných? Úlohou vzdelávania je pripraviť ľudí do života tak, aby mladí ľudia našli miesto v spoločnosti a uplatnenie na trhu práce. Pokrok priniesol tlak na spoločnosť zvýšiť laťku v pohľade na gramotnosť a negramotnosť. Čo teda gramotnosť a negramotnosť znamenájú v dnešnej dobe?


Zlato proti strachu z inflace


2013-03-12  (09:54)  |  Ekonomika
Německá Bundesbanka začala v uplynulých týdnech stahovat velkou část svých zlatých rezerv z New Yorku a Paříže do trezorů ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento krok znamená revoluci, protože je to poprvé od druhé světové války.


Má zlato reálnu hodnotu 20.000 USD za 1 uncu?


2013-03-08  (17:07)  |  Ekonomika
Podľa bretton-woodskej kalkulácie má zlato hodnotu 20 000 dolárov za 1 uncu. Globálny monetárny systém je založený na krehkých základoch dôvery. Vďaka pôsobeniu centrálnych bánk, tlak na systém bude aj naďalej rásť.


Mýty o zlých kapitalistech


2013-03-05  (10:47)  |  Ekonomika
"Nevěřím, že něčí chudoba je způsobena bohatstvím jiných. Nevěřím, že něčí neschopnost je způsobena schopností jiných. Nevěřím, že něčí nemoc se zhoršuje zdravím jiných." Michael Howard


Kde je inflace?


2013-02-26  (10:32)  |  Ekonomika
Kritici rakouské školy popichují rakušáky, jakým je například Robert Murphy, protože v americké ekonomice je momentálně velmi nízká inflace.


BITCOIN: MŮŽE FINANČNÍ MONOPOLY ZNIČIT INTERNETOVÁ TECHNOLOGIE?


2013-02-18  (09:05)  |  Ekonomika
Velké banky ničí naši ekonomiku … a naši zemi. Jsou doslova vedeny jako zločinné podniky (což už přiznávají i média mainstreamu), vlastní i naše politiky a to ony podněcují k těm nejhorším a nejautoritářštějším tendencím v naší vládě. Jak nedávno uvedl ten bývalý dohlížitel nad výkupem bank z dluhů, velké banky „nám pořád ještě drží zbraň u hlavy,“ a – potud, pokud ony vládnou hornímu bidýlku – věci se zlepšovat nezačnou.


Světový bankovní byznys: Šokující údaje


2013-02-13  (13:09)  |  Ekonomika
Výbor pro finanční stabilitu (FSB) byl vytvořen na summitu G20 v dubnu 2009, v době, kdy byla světová finanční krize v plném proudu. Na konci roku 2012 vydal svoji Zprávu o monitorování globálního stínového bankovnictví, vyhodnocující informace o aktivitách bank a dalších finančních subjektů v r. 2011 (1). Globální stínový bankovní systém vzrostl na 67 bilionů dolarů, hodnotu srovnatelnou s globálním GNP ve stejném roce. To se vymyká představivosti a drasticky to mění celý náhled na světovou ekonomiku…


Elektro varování pro Slováky


2013-02-10  (23:45)  |  Ekonomika
Pokud se v příštích 20 letech rozhodnete navštívit ČR, chovejte se tak, jako by žádná elektřina vůbec neexistovala.


Made in Czechoslovakia - tohle by mělo zajímat každého občana ČR


2013-02-10  (21:14)  |  Ekonomika
České značky se vyrábějí mimo ČR. Zde zůstaly jen obchodní a logistická centra. Již víte, proč má ČR nejvyšší nezaměstnanost od roku 1933 ? Z čeho se tu budou platit daně ?


Kto profituje z inflácie?


2013-02-01  (09:18)  |  Ekonomika
Inflácia, vždy a všade, je primárne spôsobená nárastom peňažnej zásoby a kreditu. V skutočnosti, inflácia je nárast peňažnej zásoby a kreditu. (pozn. inflácia definovaná ako nárast cenovej hladiny je zmena pôvodnej definície. Jedná sa o súvisiace, ale rozdielne javy.)


Ďaľšie z ekonomiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Čo nás čaká po roku 2050

Prognóza do budúcnosti očami sofiológie.


Regulacia internetu

Štyri príčiny rozpadu ZSSR

Dlhodobo udržatelné...

Každý útok na Pákistán bude vyložen jako útok na...

Španělsko, demonstrace, Máj 2011

Archív

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!


Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Hlinové vystúpenie v parlamente

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.4269 s