18. September 2019
    
Sú židia nepriateľmi kresťanstva? - Dolezite.sk

Sú židia nepriateľmi kresťanstva?


  2011-04-22  (14:08)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Sú židia nepriateľmi kresťanstva?

Pojem "žido - kresťanský" je pokus o zlúčenie nezlučiteľného

Autor je Dr. Nidal Saleh na obrázku

Počul som z úst niektorých slovenských predstaviteľov, že Slovensko je "krajinou žido-kresťanskej civilizácie alebo kultúry". Podobné hlásanie som počul z úst rôznych európskych a amerických kresťanských predstaviteľov, hlavne od tých ktorých sa konvertovali z židovstva na kresťanstva.
Zdrojom židovskej kultúry alebo civilizácie je dnešný judaizmus. Dnešný judaizmus, v dobe Ježiša Krista sa volal farizeizmus. Významný rabín Louis Finkelstein, predstavený židovského teologického seminára v Amerike často označovaného ako "Vatikán Judaizmu", v predslove k prvému vydaniu jeho svetoznámej klasiky: "Farizeji - sociologické pozadie ich viery" na 21. strane píše:

"Judaizmus: Farizeizmus sa stal Talmudizmom, Talmudizmus sa stal stredovekým Rabinizmom a stredoveký Rabinizmus sa stal moderným Rabinizmom. Ale napriek všetkým zmenám mena, duch starovekého farizeizmu pretrval nezmenený. Z Palestíny do Babylónie, z Babylónie do Severnej Afriky, Talianska, Španielska, Francúzska, Nemecka, Odtiaľ do Poľska, Ruska a celej východnej Európy, staroveký farizeizmus putoval. . . dokazujúc tak trvalý význam, ktorý farizeizmus má ako náboženské hnutie."

Zdrojom kresťanskej kultúry a civilizácie je evanjelium a Kristovo učenie. Aby sme vedeli postoj evanjelia a Ježiša Krista k judaizmu ktorý sa volal za doby Krista farizejizmus, stačí aby sme otvorili evanjelium podľa Matúša (16:5,6) a dočítame čo hovoril Ježiš o farizeizme a farizejoch.:

"Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov a saducejov" a ešte rás to opakoval a až vtedy jeho učenci pochopili, "že im nehovoril aby sa chránili chlebového kvasu ale náuky farizejov a saducejov." ( Mat.16: 11,12). Ďalej čítame ( Mat.23:2-5) Vtedy Ježiš povedal zástupom í svojím učeníkom:" Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: Lebo hovoria a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľudom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. Všetko čo robia, konajú iba aby ich ľudia videli. Rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú rabín."
Ďalej Ježiš hovorí( Mat:23:13): "Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte."
" Beda vám zákonníci a farizeji, pokrytci". Tuto vetu pán Ježiš veľa kráť opakuje a farizejov opisuje ako " plní pokrytectva a neprávosti."( Mat:,23,25,27,29,).

Podobný popis farizejov nájdeme v evanjeliu podľa Marka (8:14 ), "Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa" a v evanjelium podľa Lukáša:( 11:37-44) "Vy, farizeji, čistíte čašu a misu zvonku, ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti." Ďalej nájdeme v novom zákone podrobný popis farizejov (list rimanom:3:13-18) ich hrtan je ako otvorený hrob. Svojím jazykmi hovoria ľstivo. Za perami majú jed vreteníc, ich ústa sú plné kliatby a horkosti, ich nohy sú rýchle prelievať krv, na ich cestách skaza a nešťastie, nepoznali cestu pokoja. Pred ich očami nieto bázne Božej."

Je veľkým omylom si myslieť, že židovstvo je," biblická viera" a že starý zákon má v židovskej viere to isté postavenie ako evanjeliá v kresťanstve. Židia chápu biblický text inak ako ho chápu kresťania, a to z jednoduchého dôvodu, že židia čítajú biblický text podľa interpretácie talmudu.
Náboženstvo známe ako farizeizmus, dnešný Judaizmus alebo židovstvo, bolo prakticky založené len na Talmude. Talmud bol za čias Ježiša spojením Magny Charty, Deklarácie nezávislosti, Ústavy a Listiny práv pre tých, ktorí vyznávali farizeizmus.

Dnes je Talmud v rovnako váženej pozícii u tých, čo sa hlásia k judaizmu. Talmud dnes predstavuje totalitnú diktatúru nad životmi takzvaných "židov". Je to právny kód ktorý formuje základy židovského náboženstva, a je príručka podľa ktorej sa trénujú rabíni. V roku 1935 medzinárodná hierarchia takzvaných "židov", po prvýkrát publikovala oficiálny neskrátený preklad Talmudu v angličtine s úplnými vysvetlivkami. Čo ich k tomu viedlo, presne nevieme. Bolo to zrejme preto, lebo veľa židov z mladších generácií nebolo schopných čítať Talmud v starých jazykoch, v ktorých ho autori mnohých krajín v rozmedzí rokov 200 pred Kr. a 500 po Kr. napísali. Medzinárodná židovská hierarchia vybrala na preloženie Talmudu do angličtiny tých najučenejších, Títo slávni učenci pripravili aj oficiálne vysvetlivky, ktoré vysvetľujú potrebné pasáže. Tento oficiálny preklad bol vydaný v Londýne roku 1935 a vydalo to vydavateľstvo Soncino press. Tento preklad Talmudu od tej doby bol známym pod názvom Soncino Talmud. Veľmi obmedzený počet tohoto prekladu bolo vydaných a nebol ani distribuovaný na trhu. Soncino preklad Talmudu môžeme nájsť v knižnici amerického kongresu a v ľudovej knižnici v New Yorku.

Každý ktorý mal príležitosť nazrieť do toho Talmudu a študovať ho, môže potvrdiť, že učenie Talmudu je ďaleko odlišné od učenie Krista a evanjelií. Naopak učenie Krista priam odporuje učeniu Talmudu. Kto nemal ani nemá možnosť sa oboznámiť s týmto prekladom Talmudu, môže čítať čo napísali vážení židia o Talmude ako je prof. Israel Shahak alebo Benjamin Freedman a iní, ktorí veľmi dobre znajú obsah Talmudu a nám ho verne odkryli.

Ježiš Kristus vyzval k láske," Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vzájomne milovali , ako som ja miloval vás"( Ján:13:34)" Milujte svojich nepriateľov a modlite za nich"(Mat5:44),k pokore," Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje bude povýšený" ( Luk:18:14) k spravodlivosti, rovnosti a odpor k chamtivosti a úžere." Nezhromažďujte si poklady na zemi" (Mat:6:19) "Ak ste neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo?....Nemôžete slúžiť aj Boha aj mamonu. Toto všetko počúvali aj farizeji ktorí mali radi peniaze a posmievali sa mu " ( luk:16:9-16)

Učenie Talmudu odporuje všetkému čo Kristus hlásil a kázal. Talmud vyzval k výlučnosti, nadriadenosti a nenávisti. Talmud k tomu všetkému hanobí Ježiša, kresťanov a kresťanskú vieru ako bezcenné duchovné a kultúrne dedičstvo tak, ako nikdy nič predtým alebo potom, čo bol Talmud v 5. storočí dokončený. Každý ktorý sa oboznámi s obsahom Talmudu ho šokuje vulgárny, obscénny, nemravný, neslušný a oplzlý jazyk, ktorý zbadá v jeho citáciách.Nasledujúce citácie sú len jedny z mnohých podobných, uvedených v spomínanom vydaní Talmudu (podľa knihy Facts are Facts, amerického autora B. Freedmana):


Sanhedrin, 55b-55a: "Čo to znamená? -- Rab povedal: Sexuálny styk (pederasti) s chlapcom mladším ako deväť rokov sa nepovažuje za taký istý druh pederastie ako s chlapcom starším.

Sandherin, 55b: "Dievča vo veku tri roky a jeden deň môže získať manželstvo pohlavným stykom, a ak pohlavne žije s bratom svojho zosnulého manžela, stáva sa jeho. Môže byť potrestaná za smilstvo; (ak je niddah,) poškvrní toho, kto sa s ňou spojí, takže aj on potom poškvrní tú, na ktorú líha, ako šat, ktorý spočinul na (osobe postihnutej kvapavkou)."

Sanhedrin, 69b: Naši rabíni učili: Ak žena laškuje so svojím mladým (nedospelým) synom, a on s ňou spácha prvý stupeň spolužitia, ako hovorí Beth Shammai, činí ju tým nevhodnú pre kňazstvo (1). Beth Hillel ju, naopak, vyhlasuje za vhodnú... Všetci súhlasíme s tým, že styk chlapca, ktorý má deväť rokov a jeden deň, je pokladaný za ozajstný styk, kým styk toho, kto má menej ako osem rokov, nie je. Ich spor sa preto týka iba tých, ktorí majú osem rokov.

Kethuboth, 11a-11b: "Rabba povedal, značí to toto: Ak má dospelý muž styk s malým dievčaťom, nie je to nič, pretože, ak je dievča mladšie, je to ako strčiť prst do oka , ale ak má malý chlapec pohlavný styk s dospelou ženou, je to ako keby ju zranil kúskom dreva."

Kethuboth, 11a-11b: "Rab Judah povedal, že Rab povedal: Malý chlapec, ktorý mal styk s dospelou ženou, jej spôsobí len ranu ako kúsok dreva . Aj keď styk malého chlapca nie je považovaný za sexuálny akt, napriek tomu je žena zranená akoby kúskom dreva.

Sotah, 26b: "R. Papa povedal: To nezahŕňa zvieratá, pretože v spojitosti so zvieratami neexistuje žiadne smilstvo. Raba z Paraziky sa opýtal R. Ashiho: Odkiaľ pochádza, tvrdenie rabínov, že nijaké smilstvo v spojitosti so zvieratami neexistuje? Pretože je napísané: Thou shalt not bring the hire of a harlot or the wages of a dog etc.

Yebamoth, 60b. "Ako uvádza R. Joshua b. Levi, ´V krajine Izrael bolo isté mesto, ktorého obyvatelia mali sporné zákony. Rabín poslal r. Ramanosa, ktorý viedol vyšetrovanie a našiel v ňom dcéru pokrsteného, mladšiu ako tri roky a jeden deň , ktorú rabín vyhlásil za spôsobilú žiť s kňazom ."


Po tom, čo ste si prečítali iba niekoľko doslovných citátov spomedzi mnohých ďalších, im podobných, ktoré nájdete v oficiálnej neskrátenej podobe Talmudu Soncinovo vydanie v anglickom jazyku, nazdávate sa, že Talmud bol "tým typom knihy", z ktorej "Ježiš čerpal svoje učenie, alebo vôbec v niečom podoba Kristov učenie? Tu ste si prečítali len zopár doslovných citátov z tých mnohých ďalších, ktorými sa zaoberá 63 kníh Talmudu. Pri ich čítaní musíte byť pripravený na šok.

Zabralo by veľa miesta, keby som chcel citovať všetky výroky týkajúce sa Ježiša Krista a jeho učení v Talmude. Preto vyberám len niektoré z nich:

Kallah, 1b. (18b) Nemanželský a počatý počas menštruácie. Schabbath, 104b Nazývaný bláznom a nikto nevenuje pozornosť bláznom.
Zohar III, (282). Zomrel ako zviera a pochovaný bol v hŕbe zvieracích výkalov.
Hilkhoth Maakhaloth. Kresťania sú modlári, neradno sa s nimi stýkať.
Schabbath (145b). Kresťania nečistí, podľa toho, čo jedia.
Abhodah Zarah (22b). Kresťania nečistí, lebo nie na hore Sinej.
Iore Dea (198, 48). Čisté židovky sa nakazia pri stretnutí s kresťanmi.

Podľa Talmudu, Kristus bol odsúdený rabínskym súdom za kacírstvo a uctievanie sôch a navádzanie židov na kacírstvo. Všetky židovské zdroje sa tešia, že nesú zodpovednosť za popravu Krista a dokonca sa Talmud ani nezmieni o roli Rimanov na jeho ukrižovaní.
Výlučnosti a nadriadenosti v Talmude sa javí v postoje k nežidom (gójom) vôbec.
Rabíni zakázali židom jesť a piť jedlo pripravené gójimom. Židom nebolo dovolené vypiť čo len pohár vody v byte gójima, a mnoho ďalších zákazov. Rabíni mohli hriešneho žida, ktorý sa nechová presne podľa Talmudu a porušia ich príkazy, potrestať peňažnými pokutami, bičovať, mučiť, uväzniť, vylúčiť z komunity a zakázať ho pochovať na židovskom cintoríne, a dokonca ho aj popraviť, čo de facto sa mnoho krát stalo.
Krádež je podľa Talmudu prísne zakázaná. Krádež gójimovi nie je celkom zakázaná a je povolená v určitých situáciách, hlavne keď sú gójimi pod mocou židov. To vysvetľuje rozsiahly súhlas židov s konfiškovaním arabskej pôdy v Palestíne. Židia sa nesmú zúčastniť osláv gójimov, jesť jedlo, piť nápoj, ktoré boli vyrobené alebo čo aj len dotknuté gójimami, a nesmú gójimov vôbec pochváliť.

Potom všetkom myslíte, že môže existovať niečo ako židovsko- kresťanská civilizácia alebo kultúra? Ten ktorý to hlása, nepozná ani jedno ani druhé, pretože ako sme videli, židovstvo a kresťanstvo sú dva odlišné pojmy. Kresťanstvo tak ako ho poznáme z Kristovho učenia a ako nás učí Evanjelium, odporuje židovskému učeniu zvanému Judaizmus alebo Farizeizmus a proti nemu bojuje. Farizeizmus tiež odmietol Krista a Kristovo učenie a priam ho nenávidel. Táto nenávisť práve bola hnacou silou k zavraždení Ježiša Krista, zakladateľa kresťanstva.

Dr. Nidal Saleh

zdroj: protiprudu.info, prop.sk


Ondrej
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
klifton   |   ip:178.40.8.   |   2011-04-27  (04:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  keby nebolo kresťanstva, nebolo by židovstva. nikto okrem nejakých pár kmeňov kdesi v palestíne by o tomto náboženstve nevedel.
kresťanstvo nezaložil ježiš, ale pavol z tarzu (predtým najhorlivejší prenasledovateľ prvotných následovníkov ježišových), ktorého "náhle osvietilo poznanie". kresťanstvo sa tak stalo trójskym koňom židovstva, lebo kdekoľvek sa začalo šíriť kresťanstvo, prišli napokon aj židia.
keby sa národy radšej venovali svojim prírodným náboženstvám a kresťanských "vierozvestcov" hnali kade ľahšie, bolo by asi menej zla na svete :o))))


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-04-27  (07:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  klifton
krasne si to
netreba nic viac


filip   |   ip:95.103.15   |   2011-04-27  (09:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Židia nepriateľmi kresťanstva? Veď nás učia,že najväčšími nepriateľmi kresťanstva boli komunisti.Alebo nie?
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&;v=M_2dgaIksCU


Tartus   |   ip:213.160.1   |   2011-04-27  (10:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skoda tych niekolkych vytrhnutych viet, kazi to cely clanok.
ale verim ze sa najde dost nescitanych ludi ktory zahoria hnevom. tych mozno len lutovat.


L   |   ip:80.239.24   |   2011-04-27  (20:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Civilizácia X

* Je exteritoriálna, nepozná hranice a je schopná napadnúť a zhltnúť hociktorú krajinu, od Iraku po Čínu, od Ruska po Nicaraguu. Nemá svoj prirodzený domov a môže sa donekonečna rozťahovať. Kdekoľvek sa nachádza človek, ktorého je možné zotročiť, dom, ktorý je možné zbombardovať, strom, ktorý môže padnúť, ona je hneď ochotná sa tam dostaviť.

* Jej hlavným povolaním je úžera. Poskytuje pôžičky štátom, uvaľuje na nich nesplniteľné podmienky a ruinuje ich.

* Považuje ľudskú solidaritu a bratstvo za "totalitu"

* Odmieta ducha a považuje ho za "fanatizmus a fundamentalizmus"

* Rovnako pohŕda aspoštolským kresťanstvom, aj islamom. Ale pritom rada štve kresťanov proti moslimom a naopak

* Je oddaná židovskému štátu. Nielenže je etnicky verná Izraelu, ale aj poradkyňa pre národnú bezpečnosť Condoleezza Riceová povedala, že bezpečnosť Izraela je kľúčom k bezpečnosti pre celý svet. Ďalej dodala, že ona je hlboko oddaná Izraelu.

* Ťažko sa zaplietla s drogami. Kdekoľvek zvíťazí, tam má hneď heroín hody. Londýnske noviny The Independent z Bagdadu hlásia: Mesto, ktoré prv heroín ani nevidelo, je teraz zaplavené narkotikami. Nie je nezvyčajné, že kamkoľvek Američania idú, tam hneď kvitnú narkotiká. Afganistan sa, odkedy sa kontroly zmocnili americké sily, stal najväčším producentom heroínu. Niektoré správy naznačujú, že nad drogami a nad obchodom so zbraňami má patronát CIA, aby mohla financovať svoje tajné operácie všade vo svete.

* Nadchýna sa pomstychtivosťou. Vojnu proti Afganistanu označovali za "odvetu za 9/11"

* Má dušu zbabelého podliaka ako "protiklad všetkého ušľachtilého". Netrúfla si napadnúť Irak prv, kým ho úplne neodzbrojila OSN.

* Je absolútne neschopná vyprodukovať umenie. Archeológovia 4. tisícročia budú darmo hľadať svoju Venušu. Hrdzavá americká Venuša, to dielo 5327, vystavené v Guggenheime, totožná s hocijakou hŕbou starého, pokrúteného železa. Niet tu žiadnych slávnych chrámov, žiadnej vzrušujúcej architektúry, absolútne nič, za čím by bolo ľúto, ak na jej mestá zvrhnú bohovia síru.

* Je posadnutá paranoidným strachom. To nestačí, že Amerika vydáva na zbrane desaťkrát viac, než celý ostatný svet. Ona chce všetkých odzbrojiť. Vojnu proti Iraku spôsobil zámer zbaviť sa jeho zbraní. A teraz chce odzbrojiť Irán, Sýriu, Kóreu a Ukrajina a Rusko len čakajú, kedy na nich príde rad.

* A ten strach zo zbraní nie je len smerom navonok; proponenti civilizácie X robia všetko pre to, aby odzbrojili aj americké občianstvo. Z toho dôvodu sa dopustili masovej vraždy vo Waco a nahovorili občianske milície na bombový útok v Oklahoma City.

* Pohŕda prácou a robotníkmi. Americká kinematografia, ten jediný kvázi umelecký produkt civilizácie X, ktorý zobrazuje milionárov a prostitútky, hazardných hráčov a burziánov, tulákov a gangsterov, ale jej posledný robotník je zobrazený v predvojnovom filme Grapes of Wrath

* Miluje boháčov. Je presvedčená, že len bohatí majú cnosti a to preto, lebo sú obdarení bohatstvom, zatiaľčo chudobní sú zlí a prekliati už preto, lebo sú biedni.


Áno; civilizácia X, ktorá je v súčasnosti vo vojne s ostatným svetom, je tou dobre familiárnou a opovrhnutiahodnou postavou - stredoveký úžerník, vyberač daní a nanucovač alkoholu, miliónkrát znásobený. Tá jej veľkosť je niekedy príčinou, že ju nevieme rozoznať, pretože to nie je len také ľahké identifikovať voš veľkosti slona.

Civilizácia X teraz nanucuje namiesto vodky heroín, požičiava miliardy namiesto dvoch zlatiek, vyciciava bohatstvo z celých krajín, namiesto ubiedeného života roľníka, obáva sa nukleárnych zbraní a nie sekery, ale je to ten istý komplex ideí a metód. V krátkosti, civilizácia X, to je nebezpečná a agresívna mutácia židovského ducha, sformovaného na anglo-saskej základni. Huntington mal pravdu - do istej miery. Konfliktu civilizácií sa nedá vyhnúť, lenže to nie je konflikt medzi kresťanstvom a islamom, ale konflikt kresťanov a moslimov proti neo-Židom.

A strategický mega-úžerník z New Yorku bude porazený a aj jeho partner, zabijak z Tel Avivu v novej, celosvetovej intifáde a to bude predstavovať koniec vojne civilizácií.

Izrael Šamír (izraelský publicista)


Yanath   |   ip:85.159.10   |   2011-04-27  (21:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  co na tom, ze prvotne krestanstvo bolo odlisne od zidovstva/talmudu ked sa neskor zacalo spravat rovnako? tak isto ma pocit nadradenosti voci inym nabozenstvam :\


alfo   |   ip:95.103.95   |   2011-04-28  (18:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cele je to tu nejake popletene. zidokrestansky pojem je ako keby sme povedli arabskobudhisticky...nemozno spajat etnikum s nabozenstvom


Ivana   |   ip:85.160.97   |   2011-04-28  (21:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  U nás v CR jsem se také setkala s pojmem židovsko-křesťanská kultura v TV.
Nechutné. Co mají židé společného s křesťanstvím? Křesťan je odvozeno od slova křtít, ne?


klifton   |   ip:95.102.19   |   2011-04-29  (05:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ivana:
Kresťan je odvodené od slova Kristus.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-04-29  (06:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  L
tento príspevok by som chcel vidieť o 19:00 na markíze. To by nastalo v pentagone šou! Razom by začali hľadať, kde že to Slovensko je.


Fridrich   |   ip:213.81.18   |   2011-04-29  (07:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA

Pekne napísané :) CIA by možno začali zaujímať aj naše minerálne pramene pre tie prachy.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-04-29  (13:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lokalizácia cieľa: Ceska republika Prag, predtým Horné Uhry Budapest.


filip   |   ip:95.103.22   |   2011-04-29  (18:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&;v=M_2dgaIksCU


adykr   |   ip:90.177.18   |   2011-04-30  (07:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je vidiet, ze autor clanku rozmysla logicky. Zabuda vsak ze krestania nejednaju podla logiky. V duchu Jezisovho ucenia sa snazia milovat tych, ktori im ublizuju.


optimistka   |   ip:78.98.216   |   2011-04-30  (12:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Reagujem na prvý príspevok, že kresťanstvo založil Pavol z Tarzu. To kde prišiel autor na takú hlúposť. Máme tu mladú a strednú generáciu, ktorej rodičia odložili kresťanstvo ako niečočo sa neoplatí a hlavne preto, že ho brali ako samozrejmosť a nič o ňom nevedeli. Generácia detí týchto rodičo teraz študujee všelijaké konšpiračné teórie, sektárske nepodložené informce a myslia si žebjavili Ameriku. Nielen kresťan, ale aj seriózny hostorik, korý pracuje s faktami by sa tu asi dosť pobavil.Aká sekta Vás poniektorých doplietla a vymyla mozog?


klifton   |   ip:178.41.4.   |   2011-05-01  (04:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  optimistka:
budem rád, ak ma poučiš :o) kto teda založil kresťanstvo??


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-05-01  (06:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Až Pavol mu dal čosi ako politickú podobu - zásady, kulty, hierarchiu, tresty a pravdaže postaral sa o finančné toky. On bol tým, kto "vysvetľoval", čo Ježiš mienil tým či oným výrokom. Bol to normálny diktátor.


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-05-01  (06:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  optimistka-presne tak, diabol využíva zaneprázdnenosť, kresťanov a začal manipulovať ich deti, veria všetkému čo sa tu šuštne a neoveria si fakta. Jeden večer som stretol priateľa z jeho mladou priateľkou a skočili sme na pivko:), po pár drinkoch keď sa nám začal jazyk rozväzovať, sme prešli aj na tému kresťanstvo. Nebolo by na tom nič zvláštne, vymenili by sme spolu na túto tému pár viet, ale priateľova nová známosť na nás vyhŕkla vety pri ktorých my padla sánka, bolo to mimochodom po hokeji SR:SLOVINSKO. Začala tým že: čítala som na nete, že NWO elity, už objavili vyvoleného, viete kde sa narodil? na Slovensku, tak som jej povedal dievča moje pokračuj, zachráň ľudstvo. Tak ona pokračovala, že elity čakali celé stáročia na tohto človeka a nieje to antikrist, ale samotný diabol. Dokonca nám predložila aj dôkaz, prvý gól za Slovensko mal streliť Šatan, aby takto dali celému svetu vedieť kde ho našli a vzdali mu tak svoju úctu, pri vyvesovaní štátnej zástavy, tieň ženy, ktorá držala vlajku, mimochodom keby na to neupozornila ani si to nevšimnem, má symbolizovať že je medzi nami skrytí a nepoznaní. Dalej šatan mal na drese áčko ako označenie vyvoleného, ja som jej oponoval že to áčko symbolizuje kapitána družstva, ale ona trvala na svojom, takže záver napokon bol že elity sa dočkali narodenia svojho pána a 21.12.2011 ho ukážu celému svetu, ale nebude to spasiteľ ale samotný diabol. No čo poviete? a to sme hrali len jeden zápas. Hovorím to stále ten kto si neoveruje fakta na internete, sa môže aj z internetu zblázniť:) čítal som už všetko možné ale toto bol fakt góóĺ, diabol medzi nami.


ss_totenkopf   |   ip:78.98.23.   |   2011-05-02  (13:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Par poznamok:
- zidoskrestanstvo sa vola preto, lebo ho zidia vymysleli, sirili a v skutocnosti im sluzi pre dosiahnutie ich zvrhlych cielov,
- skutocne krestanstvo je vlastne zmes gnozy a budhizmu. Zidokretanstvo je vlastne zmaterializovany, zvulgarizovany budhizmus a gnoza.
- a islam, prepanajana, ako moze miekto uverit tomu, ze ked imam vyhlasi svaty boj a muslim zomrie mucenickou smrtou, tak pojde okamzite do neba a tam si bude uzivat rozkosi s mladymi krasnymi dievcatami a zenami. Nic v zlom, ale tomu a podobnemu moze naozaj uverit iba dement.
atd......


Tradicionalista   |   ip:80.87.209   |   2011-05-02  (17:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nesúhlasím s tým, že krestanstvo je zmes gnozy a budhizmu.

Na nete aj v ezoterických knihách sa človek všeličo dočíta, aj mnoho nepravdivého. Táto myšlienka však určite nie seriozne vedecky, historicky dokázaná


klinec   |   ip:188.167.5   |   2011-05-02  (20:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ten nadpis je z mnoziny paradoxov. krestanstvo je predsa cisto zidovske nabozenstvo, ktore nam bolo v stredoveku nanutene. ved papez a biskupi nosia jarmulky a papez dokonca aj farizejsku tiariu.
nemam rad cudzie nabozenstva a uz vobec nemam rad semitske nabozenstva. su len o utrpeni pre veriacich, zatial co cirkev si uziva. su totalitne, tak ako oni sami.prdzpola   |   ip:213.151.2   |   2011-05-02  (21:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  klinec - omyl, tiara sa od cias slobodomurarskeho koncilu nenosi, uz len mitra :D


Tradicionalista   |   ip:80.87.209   |   2011-05-02  (21:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kresťanstvo je samo o sebe proti židom, pretože súčaasný judaizmus obsahuje viac ako dosť zla. Riadia sa kníh, ktoré boli napísané nimimálne 500 rokov po Kristovi. a to nemá nič z Bibliou spoločné.

Predkoncilová cirkev mala dosť negatívny názor na židov. Pokoncilová RKC začala žiaľ židom nohy bozkávať. To jeveľm negatívne.

Ale pápež sv. Pius V. vyháňal židov z Vatikánu. Mal politický vplyv na Rím a v Ríme im dovolil žiť iba v getách. A právom videl v židoch nebezpečie. Organizácie NWO sú postavené na základe židov


Tradicionalista   |   ip:80.87.209   |   2011-05-02  (21:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Za to, že Ján Pavol II. mal zo židmi viac ako nadštandardné vzťahy, ho tradicionalisti ostro kritizujú.


bazooka   |   ip:92.52.43.   |   2011-05-04  (04:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ten clanok hovori jasne a zrozumitelne a aj pravdivo.

Kto mu nerozumie, ma pred sebou este dlhu cestu poznavania.

Pred par dnami som tu pri nejakom inom clanku pisal de facto to iste - bol to clanok PRECO ZIDIA ODMIETAJU KRISTA, alebo tak podobne...
V diskusii som vyjadril podobny nazor tomuto clanku, ze nasa krestanska biblia, ako ju dnes pozname, je zlozena z dvoch casti - Stareho a Noveho zakona.
Stary zakon je v podstate judaizmus, zidia ho nazyvaju Tora. Je zahadou, ako sa do krestanskej biblie dostal... Kto ho cital, pochopi, ze v biblii a v kulturnej civilizacii nema co robit. Je to morbidna, barbarska, sektarsko okultna kniha, za ktoru by sa ziadna legalna satanisticka sekta nemusela hanbit. Okrem toho je rasisticka.
Neviem ako vy ostatni, ale ja nikdy neprijmem nejakeho zidovskeho boha, cudzieho boha, ktory si vraj zidov vyvolil za svoj jediny narod !!!
Kto ma rozum, ten toto nikdy neprijme, iba blazon, alebo mozno nejaka prostitutka, ktora nema ani stipku hrdosti.
Preto nema Stary zakon v biblii miesto !

Novy zakon je zakladom nasej viery a so Starym, zidovskym nema spolocne nic.
Jezis zidov, farizejov a judaizmus kritizoval do takej miery, ze musel za to zomriet. Kto tvrdi, ze existuje nieco, co je zido-krestanske, tak je totalny idiot.

Stotoznujem sa s teoriou, ze krestanstvo bolo a je akymsi Trojskym konom judaizmu. Ked si pozorne vsimnete sucasne dianie, zbadate snahy o priblizenie a postupne zlucenie oboch tychto vraj blizkych nabozenstiev do jedneho. Zidia to uz dlho pripravuju. Ti chudaci zblbnuti v Amerike uz ani nevedia, kto je to Jezis Kristus, hlavne, ze sa denne modlia z akejsi biblie, ale listuju si v nej iba na prvych stranach Stareho zakona, takze nenapadne uctievaju zidovsky judaizmus a ani to netusia, myslia si, aki su oni dobri krestania...

Je to hanba !

Kto nie je uplny analfabet, pochopi, ze judaizmus a krestanstvo su protikladmi. Su ako VODA a OHEN. Nebyt Jezisovej kritiky judaizmu, krestanstvo by nevzniklo. Keby Jezis judaizmus nekritizoval, nezabili by ho. Oni ho vsak zabili prave preto, ze bol pre ich nabozenstvo, pre ich moc, nebezpecim.

A krestanstvo, to prave krestanstvo, je pre zidov nebezpecim rovnako dnes, ako aj vtedy. Nenavidia ho. Nenavidia krestanov a ich cielom je znicit nasu vieru. Robia to vsemoznymi sposobmi. Jednym z nich je aj sirenie bludu, ze mame spolocne akesi zido-krestanske tradicie...

Precitajte si bibliu sami a urobte si vlastny nazor. Je lahke pustat do eteru blbosti, ale skuste si to najprv precitat. Potom napiste vase dojmy. Som si isty, ze vas viac nikto neobalamuti.


bazooka   |   ip:92.52.43.   |   2011-05-04  (04:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  odpoved jednemu z diskutujucich predo mnou :

Ano, myslis si dobre, najvacsim nepriatelom krestanstva (ale aj viery v boha vseobecne) bol naozaj komunizmus.
Pozri si prosim ta kdekolvek na NETe, kto bol otcom komunizmu. Boli to zidia. Pohladaj si v Googli hesla ako - Marx, Engels... teoretici, ktori obaja cerpali z teorie dalsieho zida (meno mi vypadlo). Oni boli samozrejme tiez zidia.

Dalej si prestuduj historiu bolsevizmu a bolsevickej revolucie v Rusku, tam zidovsku teoriu komunizmu priviedli zidia do komunistickej praxe. Lenin, mal pradeda zida, volal sa Blank. Trockij, vlastnym menom Bronstein, Kamenev a Zinoviev (Apfelbaum a Rosenfeld), Kaganovic, a aj Stalin mal pravdepodobne zidovsky povod.

Kto chce viac, nech si najde V.Uskujnik a jeho knizku "Kagan a jeho bek"


filip   |   ip:178.40.24   |   2011-05-08  (14:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bazooka-práve o tom som tu pridal linku: Židia a genocída bielych kresťanov,ale video nejde spustiť kliknutím ,ale len prekopírovaním linku.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-05-12  (08:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ľudstvo bolo židobolševické, tak prečo by nemohlo byť aj židokresťanské? Jedno druhému si neprotirečí. Len škoda, že to vždy stálo milióny nevinných obetí, ktorí uverili ich lžiam, klamstvám a podvodom, úskokom v úskokoch úskokov.Ľudia, kedy ich hru s vami prehliadnete? Dokedy sa dáte nimi manipulovať?Neotvorilo vám oči ani to množstvo obetí, ktoré položili na oltár svojmu bohu GOLDu? Vďaka Nidalovi Salehovi za liečenie duchovnej slepoty!


Kreten   |   ip:66.36.243   |   2011-05-12  (19:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ježiš bol Aramejcom. Aramejčina je semitský jazyk, ale to neznamená že Ježiš bol Canáncom. Preto sa aj pôvodné kresťanstvo vzniklo v Sýrii
http://en.wikipedia.org/wiki/Syriac_Christianity

Kresťanstvo ktoré poznáme dnes je prerobeným POHANSKÝM náboženstvom, s hlavným zdrojom Mithraizmu, ktoré priniesli vojaci Teutonskej Rímskej Légie z Perzie. Najprv bol Mithraizmus náboženstvom elity, ale neskôr sa stal hlavným náboženstvom Ríma. Ale keďže to bolo náboženstvo ich úhlavného nepriateľa Perzie, tak z Mithru spravili Krista.
http://www.near-death.com/experiences/origen048.html
Pohanské náboženstvo, PAGAN RELIGION, je naše pôvodné Teutonsko-Slovanske.
Preto Paganov prenasledovali.
http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_persecution_in_the_Roman_Empire#Persecution_of_Pagans_by_the_Christian_Roman_Empire

Zbytočne strácať čas západnou propagandou.Násilníkov treba ignorovať


Hebrew -Jewish religion as we know it today started AFTER the time of Jesus, so it would be incorrect to call Jesus a Jew.

And the ancient Hebrew/Israelite religion is no longer practiced, so nobody could join it anyway. In any case, Jesus was highly critical of many of the key religious practices of his time.

He was a member of an Essene sect that was deeply into Gnostic philosophies. You know the Gnostics, they're the guys the Inquisition was created to destroy. The Church created the word Heretic to define them. Gnostics believe every person is an extension of God, so Yeshua (You call him Jesus) calling himself the Son of God wasn't unique among the crowd he associated with.
http://en.wikipedia.org/wiki/Essenes

The bible records that the disciples of Jesus (Yeshua) not Jesus (Yeshua) himself were first called Christians in Antioch (a Roman territory) by the Romans (not by fellow believers) in a bid to dehumanize the brotherhood of faith in torturous games of amusement. The Romans used the Sanhedrin under Herod's control to find and interrogate the Jewish movement directed by Jesus (Yeshua) and that is the main reason why none of the Jews trusted Paul (Saul) as he used to work for Herod's court as an agent of death and the Jewish body of believers feared Paul and would not listen to him unless Barnabus was present. Eventually Paul (not of the original twelve disciples) had to turn to Gentile audiences and their pagan traditions (the disciples of Paul were totally responsible for the formation of a divide in the Jewish faith that still permeates Christianity today with many divisions) which are the early rudiments of Christianity.

Jesus (Yeshua) a practicing Jew who was a faithful steward of Judaism only! Christianity (a pagan religion developed in Rome from Paul's disciples) did not exist neither was it taught by Yeshua. Jesus's (Yeshua) only true religion was Judaism (Essene). There was never any such thing as Judaeo Christianity as all of the books of the bible are by Jewish authors only! The present bible was trimmed down by the Gentiles (Constantine the Great & Eusebuis) in a bid to Hijack Jesus (Yeshua) from Judaism as anti-Jesus teachings are paramount throughout Christianity! The early Christian movement in Rome became anti-Semitic and removed all Jewish elements from the early church.


Kreten   |   ip:66.36.243   |   2011-05-12  (19:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pokiaľ máte trošku logiky, a viete anglicky, tak pochopíte zťah medzi Esencami Krista a Katarmi. Aj Katarov považovali za gnostikov, ale katarské náboženstvo bolo priame od esencov a Krista, a nie tým čo hlásal Vatikán Rímska ríša. Katarov nezlikvidovali kvôli tomu čo boli ale kvôli tomu čo mali a kto to napísal:Kristus. O tom ale hovorí aj Da Vinci Code. Templári boli Katarmi. Veď žili v tom istom regione francúzka. V podstate to bol útok na politickú podstatu Vatikánskej ríše rímskej, keďže pápež nosí titul rímskych cisárov Pontius Maximus. Niečo podobne ako je dnešnym náboženstvom kapitalizmus a demokracia. Ak pochybuješ si terorista.
http://www.marketwatch.com/story/10-doomsday-trends-america-cant-survive-2011-04-19?pagenumber=2


Kiwo   |   ip:87.244.22   |   2011-06-02  (14:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ta istá biblia. Ten istý Ježiš (žid). Ten istý boh. Stačí sa pozrieť do Ameriky na tajnú vládu (NWO). Kto sú? Kresťania a židia. Kresťanstvo vzniklo zo židovstva pozrite si Wikipédiu vznik kresťanstva http://sk.wikipedia.org/wiki/Kres%C5%A5anstvo. Je to jedno a to iste. Vid ako kresťanská amerika podporuje Izrael. Toto sú najväčšie svine sveta a nech si kresťania myslia čo chcú. Podľa mňa sa jedna o veľký podvod zo strany sionských židov na obyčajných ľudoch veriacich kresťanov. Vytvorili im kresťanstvo. Dnes sú niečo ako ich pobočka. Kresťania sú hrozne oklamaný touto falošnou vierou, ktorá je po odkrytí masky v skutočnosti židovská.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + sedem =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Helena Máslová: Nechtěla jsem pracovat pod tlakem farmafirem

Jako lékařka asistovala u porodů, sama má tři děti. Ale byla také velmi blízko smrti – to když ji kvůli publikování článků o problémech masového užívání hormonální antikoncepce přemístili na LDN, tedy na místo, kde se umírá, a ne vždy důstojně. Viděla začátky i konce života, což jí dává sílu otevřeně mluvit o odvrácené straně medicíny. Právě v LDN si totiž mladá lékařka všimla, kolik léků může za život „nasbírat" jeden člověk. Někteří senioři jich běžně berou víc než patnáct, přitom podle odborných studií je jisté, že užívání již pěti různých léků staršímu organismu škodí. A nejde pouze o léčení nemocného těla.


Berieme si späť svoju krajinu: 17. novembra chystá veľ...

Takže kapitalizmus je zlý?

Odkiaľ sa vzal názov Slovák

Kolko by ste vydržali?

Stredná v Texase trestá študentov, ktorí odmietnu by...

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.4654 s