18. August 2019
    
Svobodné Zednářství - Dolezite.sk

Svobodné Zednářství


  2011-07-30  (19:40)  |  Náboženstvo a mystika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Svobodné Zednářství1. Svobodné Zednářství ve své klasické formě vždycky trvalo na zásadě, že nemůže působit a pracovat bez vědomí a souhlasu odpovědných představitelů státu. Tak i československé Svobodné Zednářství se nejprve ujistilo souhlasem vlády, když po násilném přerušení v době nesvobody opět své Lóže otevřelo a znovu se ustavilo v Národní Veliké Lóži Československé. Tehdy také v roce 1947 předložilo vládě výklad o podstatě a cílech Řádu. Podle staré definice, které se učí každý Zednář po svém zasvěcení, Zednářství jest "zvláštní soustava mravouky, zahalené alegoriemi a vyjádřená symboly". Obsah této mravouky se shoduje se základními a vším kulturním lidstvem uznávanými principy mravnosti a v ničem se od nich neodchyluje. Alegorie a symboly, přijaté ze stavebnictví, mají svůj půvab a smysl v tom, že Svobodný Zednář je mohl míti stále před očima jako své míry, že se k nim ve své všední práci mohl vracet jko k výmluvným zkratkám mravních příkazů. Tyto symboly živě ppůsobily na jeho cit, mysl a svědomí a pojily ho s ostatními Zednáři řetězem bratrství. Pro toto jejich bratrství nebylo žádných přehrad rodu či bohatství, národnosti či náboženství, nízkého či vysokého postavení. Staré povinnosti zednářské určují neomylně také poměr ke státu a vlasti. Učí, že "Zednář je pokojný občan, poddaný státní správě, ať kdekoli bydlí nebo pracuje a nikdy nesmí být zapleten do úkladů aneb spiknutí proti míru a blahu národa, ani zanedbávati svých povinností k úřadům. Ochotně se podrobuje každé zákonité autoritě, při každé příležitosti hájí zájem celku a horlivě podporuje rozkvět své země". Tento skvělý závazek je také výslovnou částí slibu, který se požaduje od každého Mistra Lóže. Staré povinnosti jsou proto důsledné i v požadavku, že "soukromé hněvy a hádky nesmějí být přeneseny přes práh Lóže, právě tak jako pře o náboženství, národnost a státní politiku", neboť Svobodné Zednářství se nikdy nepokládalo za půdu, na které by se takové věci měly či mohly řešit. Jestliže některá zahraniční Veliká Lóže nedbala této zásady a propůjčovala se ke sporům politickým nebo náboženským, byla u řádných Zednářů pokládána za "neregulérní" a nebyla uznávána. V našich zemích mělo Svobodné Zednářství svou vlastní půdu. Obecně se uznává, že některé pansofické a irenické spisy Jana Amose Komenského, jmenovitě Panegersie z r. 1666 a Via lucis z r. 1668, měly rozhodný vliv na rozvoj Zednářství v Holandsku, Anglii a Švédsku. Mnozí proto pokládají Komenského za otce československého Zednářství. V dějinách našeho národního probuzení vyplňuje Svobodné Zednářství pozoruhodnou kapitolu. Ve Fričově "Čechu" z r. 1861 v č. 12 se čte:"Slušno zde podotknout, že větší díl našich národních buditelů vstoupil pod Josefem II. do bratrstva svobodných zedníků, kteří vůbec mají o naší vlast dosud netušené zásluhy". Jan Neruda píše ve Květech 1865/66 na str. 515: "Každý opravdový vzdělanec je nyní svobodným zedníkem a staví na domu humanity. Již nehledí svět vzdělaný k rozdílům stavů neb vyznání a ve prospěch lidstva pracují dle dávného pravidla masonského všichni šlechetní bez strachu před trestem a bez očekávání odměny." Pravda je, že zakladatel Učené společnosti r
. 1770, Ignác Born byl horlivým Zednářem a podobně všichni její původní členové : Ungar, Voigt, Cornova, Dobner, Dobrovský, Jungmann. Od svého vzniku tato zednářská společnost byla až do doby Palackého jediným ohniskem české vědecké práce, práce pro český jazyk, české dějiny, českou literaturu. Dějiny české společnosti nauk jsou dějinami počátků Zednářství v Čechách a dějinami české vědy. Tito čeští Zednáří měli nejen plné vědomí slovanské příbuznosti, ale rodilo se v nich a skrze jejich dílo, co se později stalo slovanskou vzájemností. Obraceli zřetel od kultury německé ke kultuře ruské, polské a jižních Slovanů. Kromě činnosti vědecké zakládali nebo podpírali dobročinné ústavy nebo stáli v čele sociálních institucí a spolků. Byl-li ve středověku úhlavním nepřítelem Svobodného Zednářství klerikalism, v nové době byl to fašism a nacism. Proto v letech nesvobody se musel tento svobody milovný a pokrokový řád rozejít a Svobodní Zednáři trpěli obzvláště ničivou persekučí. Pokud bylo lze zjistit, z těch , kteří se zúčastnili národního odboje 52 bylo popraveno a 175 zahynulo v mučírnách a na následky věznění. Rodinní jejich příslušníci a příbuzní byli stíhání nejrůznějším způsobem. Členové, kteří přežili dobu útisku a shromažďovali se opět pod klenbou v bratrském řetězu, pociťovali hlubokou vděčnost československé vládě, když svým souhlasem jim umožnila otevření jejich dílen. Prohlásili tehdá ve svém Memorandu, že "není nic v požadavcích a potřebách dnešní doby, co by Zednář nemohl z celého srdce podporovat." A ve svém projevu k ustavujícímu shromáždění V. M. řekl, mluvě o budoucí práci:"V těchto dnech naše práce má takřka přízvuk boje. Národ náš a mnoho jiných národů se dnes chvěje o mír, jeho zachování, děsí se mraků, kteří se sbírají ve skrýších sobectví a vládychtivosti. Je nám jasné, že Svobodní Zednáři vědí, kde je jejich místo, jejich povinnosti. A proč by měli o tom mlčet? Proč by neměli hlasitě volat?" Svobodní Zednáři českoslovenští zůstalo věrni zednářským zásadám a tradicím, a proto také mohli zůstat věrni své vlasti a národu. Prokázali to svou vnitřní práci, prokázali to i všemi formálními opatřeními, když budovali Národní Velikou Lóži. Dnes, po třech letech s lítostí docházejí k názoru, že nadchází chvíle, kdy je jim zříci se své existence a podle zednářských obyčejů uspat své Lóže. Než se k tomuto kroku odhodlají, pokládají za vhodné, aby rozptýlili zdání nesprávných důvodů a falešné předsudky. Tři plná léta nového rozvoje čs. zednářství prokazovala jeho životnost v mnohém směru. Jeho hodnoty, půvab a přitažlivost se mohly opírat o nejcharakterističtější rysy českého myšlení a cítění, o vrozenou a historii potvrzenou lásku ke pravdě, o touhu po svobodě, o smysl pro bratrství. Bylo přirozeno, že se k obnovenému Zednářství vraceli staří členové s hlubokým uspokojením a důvěrou, mezi nimi vynikající osobnosti života kulturního, vědeckého, politického a uměleckého, a že beze vši okázalé propagandy množil se počet nových uchazečů. Doba tří let však nestačila k tomu, aby zahradila všecky stopy pochybností, nedůvěry a předsudků, které dříve zasela zlovolná propaganda. Zvláště naše revoluční doba budovatelská, nám nedovolovala, abychom na takový boj soustřeďovali dostatečnou pozornost, pozornost vlastní i pozornost veřejnosti. Byly před námi všemi úkoly mnohem naléhavější. Aby však nezůstalo, klamné zdání, že Svobodný Zednář sám se zříkla jasné odpovědi, budiž i nyní, byť ne poprvé, řečeno těm, kdo o čistou pravdu stojí: Svobodné Zednářství není společností exklusivní, tajnou a třídní. Je to společnost selektivní a její přísně demokratické formy zaručují každému čestnému muži přijetí, o kterém právě rozhodovaly jeho čestnost a karakternost. Není to společnost tajná, aby měla tajné cíle. Ty cíle, které sledovali Zednáři, jsou známy všem vzdělaným lidem a jsou hodny každého ušlechtilého úsilí. Není tu ani tajných cest, které by nebyly známy Zednářům všem, a také těm, kteří se o ně zajímají. Zednářství se nikdy nemůže stát hnutím podzemním nebo ilegálním. Tajemství, o kterých odpůrci mluvili zlovolně nebo pohrdlivě, jsou v podstatě starobylé poučky, které nabádají člověka, aby dospíval k vyšším pravdám postupně, tedy po stupních, protože každé vyšší poznání musí zůstati tajemstvím tomu, kdo k němu nedochází postupně, ba může se mu stát nebezpečím, nedozraje-li k němu ve svém svědomí. Není správné domnívat se, že Svobodné Zednářství je přežitkem nebo výtvorem nějakého společenského řádu. Ze všech vývojových etap existovalo právě jako útvar, jenž sám o sobě překonal třídnost. Jeho nepřáteli byli vždy titíž: římská církev, carism, rasism, fašism. Dochází-li dnes československé Zednářství k odhodlání, že uzavře své dílny, je vedeno důvody, které udává přítomná doba, politický a mezinárodní vývoj věcí. Revolučním nástupem socialismu byl celý náš národ stržen k takovému budovatelskému ruchu, obzvláště od r. 1948, že se takřka před očima a den ode dne měnily formy našeho života hospodářského i kulturního. Každý jednotlivec byl postupně připoutáván k povinnostem a úkolům, které dostávají masový výraz a význam. Jim patří všechen čas a energie. A Svobodné Zednářství podle své povahy se nemohlo stát organizací masovou, ani se nemůže včlenit do žádné jiné organizace. Bez pochopení a podpory by se dostalo na okraj společenského a veřejného života, muselo by jen vegetovat a posléze ustrnout v malé společnosti bez skutečného vlivu a významu. Mnoho je, čeho se Svobodné Zednářství tím vzdává , ale to jsou ztráty vnitřní, ztráty, jimiž neutrpí většina národa. Přitom vědí čs. Zednáři, že staré lidské ideály, které tvořily od pravěku náplň ušlechtilých společností, a které jsou vlastním jádrem Zednářství, nezhynou. Sama dnešní společnost jde za nimi ve velikých bojích a bolestech, mocněji a soustavněji, než kdy předtím. Proto tím spíše mohou Svobodní Zednáři Československa odkázat své ideály příštím generacím, i když jim nemohou odkázat své formy výrazu a své staroslavné a osvědčené metody mravní výchovy. Svobodní Zednáří, po uzavření Lóží již bez zástěry, zůstanou věrni svému slibu. Zůstanou budovateli ušlechtilého lidství, chrámu lidskosti. Nezničitelné jsou podklady, uložené hluboko v lidském vědomí, které nemůže dopustit, aby lidstvo ustalo ve svém úsilí o svobodu, o pravdu, o pokrok a mír.
zednar
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Zdenko   |   ip:78.141.69   |   2011-07-30  (21:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...mám pre tieto prasatá na fotke veľký odkaz....lucifer je MŔTVY...kajajte sa proste o milosť BOHA a všetkých ktorým ste ublížili....lebo peklo bude patriť Vám a démonom....no nudiť sa s Vami nebudú:)))))))))))))))))))))


miko   |   ip:184.154.4   |   2011-07-30  (21:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  chcel by som sa k nim priadat ale neviem ci by ma prijali.poradi mi niekto ako sa k nim dostat?


Zdenko   |   ip:78.141.69   |   2011-07-30  (21:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...naozaj chceš?


illuminatedBimbo   |   ip:95.103.11   |   2011-07-30  (21:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak si "murár" tak si sluha "osvietených" a formuješ dianie sveta podľa toho ako si to stádo zasluhuje! I v tomto je prozreteľnosť dokonalá!
Teším sa!
Zdenko   |   ip:78.141.69   |   2011-07-30  (21:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...miko...viem ako skončíš...naozaj to chceš?


Zdenko   |   ip:78.141.69   |   2011-07-30  (21:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...miko a uvedom si...bude to na celú VEČNOSŤ...naozaj to chceš?


miko   |   ip:184.154.4   |   2011-07-30  (21:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mam zaujem hladat pravdu aj u slobodomurarov.bavi ma skumat nove veci.kde by som ziskal kontakt na slobodomurarov?


miko   |   ip:184.154.4   |   2011-07-30  (21:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nechcem mat predsudky a chcem sa nieco naucit aj o svete slobodomurarov a na tom nieje nic zle.


1lukas123   |   ip:195.91.55   |   2011-07-30  (21:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  xD Hladat pravdu.. Aj Miklos je slobodomurar a pozri kde je ? doteraz im len utieral zadky.. a to tam je uz dobre dlho


miko   |   ip:184.154.4   |   2011-07-30  (21:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mne ide o vzdelavanie.chcem preskumat vsetko a ziskat skusenosti.


Zdenko   |   ip:78.141.69   |   2011-07-30  (21:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..bimbo...tešíš sa do pekla:)))))))))))))))


Zdenko   |   ip:78.141.69   |   2011-07-30  (21:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...bimbo...tak tešíš?


adam   |   ip:178.40.99   |   2011-07-30  (21:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  miko
tak sa pouč, to hlása jeden z nix.
ja to nepropagujem, len uvádzam fakt:
http://www.bestgore.com/murder/anders-behring-breivik-video-manifesto-knights-templar-freemason/
bohužiaľ všetci o tom kecajú, ale nájsť originál sa mi podarilo len na tejto úxylstránke


slovan   |   ip:66.90.109   |   2011-07-30  (22:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ubohy PR clanok snaziaci sa ich vykreslit ako humanistov a pritom to je Luciferova spolocnost. Akoze nechapem ludi, ktori vstupia do niecoho bez toho aby si nasli o tom informacie. Ti hlupaci na tych najnizsich stupnoch ani nevedia komu sluzia. Tato spolocnost hlada vacsinou naivne a nerozmyslajuce telata, ktore ani nevedia do coho idu. Potom sluzia zaujmom Lucifera bez toho aby si toho boli vedomi. Proste Boha o odpustenie, lebo v inak ked budete nasledovat tuto cestu, tak vas cakaju nepredstavitelne muka. Tato spolocnost uz pocas svojej existencie narobila tolko zla.


slovan   |   ip:66.90.109   |   2011-07-30  (22:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  miko ty si ale srandista, dufam, ze to nemyslis vazne. U nich sa pravdy nedozvies, vsak tie telata na najnizsich stupnoch to tiez nevedia pravdu. Len tie najvyssie stupne vedia pravdu a potom je uz pre nich neskoro cuvnut, lebo kocky boli hodene a cesta spat uz nie je.


miko   |   ip:184.154.4   |   2011-07-30  (22:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  adam:brevik bol fanaticky krestan.viem to,lebo patram aj v nabozenskych spolocenstvach.
slovan:pocas svojho hladania som prisiel na to,ze informaciam na internete sa neda moc verit a kazdy ma na nich iny nazor preto chcem vstupit do loze a ziskat informacie.


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-07-30  (22:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  miko
viem že ku rossecrucianom sa dostaneš cez žiadosť s nejakou prácou + členské cca 20€ a je nutná znalosť hebreštiny:)

mňa skor zaujíma že či sú všetké lože podrobené illuminátom čítal som knihy od sri aurobinda a junga a oni patrili ku nim ale nepríde my žeby ich práce ľudom mali uškodiť skor naopak tak ako to teda je?


Steve   |   ip:178.41.96   |   2011-07-30  (22:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na Slobodomurarov a Iluminatov su na tychto strankach sami experti ale žiadneho Slobodomurara ani Iluminata nikdy nevideli a ani nepoznali. Poznaju vśetky ich symboly, sposoby dohovarania sa a takisto ich plany. Su tu skratka sami experti.trtko   |   ip:85.216.23   |   2011-07-30  (22:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve -plne stebou súhlasím


adam   |   ip:178.40.99   |   2011-07-30  (23:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve
veľmi sa mýliš!
http://www.bratislava-danuberotary.org/ClubMembers.cfm
http://rotary-zilina.sk/en/Honorary%20Members
http://www.rotary2240.org/zvolen/en/member-list/honorary-members/
http://www.rotary2240.org/zilina/en/member-list/?id=200
http://www.rotary2240.org/martin/en/member-list/
........

classique
k slobodomurárom patrili aj napr: beneš, štefánik, mark twain,....
to sa dá dobre ilustrovať na m.r.štefánikovi
čo myslíš, všade hovoria ako poxádzal z xudobnej rodiny a kto mu teda platil štúdiá na sorboni?
oni si vytypujú vhodnýx ľudí, napr . šikovnýx študentov, zaplatia im štúdiá, tí však na oplátku musa plniť ix príkazy. myslíš že taký vznik čsr bol bez vedomia lóží? kto rozhodoval napr o hraniciax štátov po ww1, vari tí čo tu žili v ňákom referende?
nie, týx postavili pred hotovú vec. nejdem teraz obhajovať prehnité rakúsko uhorsko /v ňom tvorili triedu elít šľaxta/, pre slovákov čsr znamenalo odstránenie maďarizácie, ale za týmto "humanitným" cieľom bol iný, skutočný, tj. zisky pre svetové korporácie a iluminátov!
jednoduxo si spočítali, že keby ostalo R-U , bol by tu väčší bordel, a mali by menšie zisky, tak usporiadali európu ináč. štefánik a beneš sa im do toho hodili, investície do nix nevyšli nazmar.keď už štefánika nepotrebovali /svoju úlohu splnil, prípadne by im ďalej už prekážal/, odstránili ho. tak ako teraz poprú, že brejvik konal na ix pokyn.
slobodomurári, ilumináti, elity, v minulosti boli tvorení šlaxtou, po príxode kapitalizmu niekde šľaxtu zavrhli /francúzsky model lóží, tam patrilo aj čsr a bol založený na ateizme/, niekde šľaxta splynula s novými elitami=buržoáziou /anglo-americký model, uznávali boha, vid v nórsku/.vzhľadom na príxod nového spoločenského zriadenia- kapitalizmu, z historickýx udalostí vyplýva, že značnú časť "elít" tvorili židi /vlastníci bánk, fabrík... za feudalizmu nemohli vlastniť pôdu ako hlavný výrobný prostriedok/
rkc oficiálne poprela slobodomurárstvo, tj nemala vplyv na tieto tajné elitné spolky, tak spočiatku sa ix snažila potláčať, neskôr ale splynula s nimi a infiltrovali sa navzájom a tvoria elity.napr žid jacob fuger bol v podstate zakladateľ vatikánskej banky a veselo zarábal na odpustkox, a s rkc výborne spolupracoval.
neskôr sa vzájomne infiltrovali aj iné cirkvy či vo väčšej či v menšej miere, takže xápem napr joplinsa , že vystúpil z cirkvi. jednoduxo moc elitášom xutí.
takže zhrnutie: niekedy činnosť iluminátov nám pripadá prospešná, ale v tom je práve ix záludnosť, lebo skutočné ciele taja a tie sú len v prospex nix, nie ľudstva!classique   |   ip:217.12.58   |   2011-07-31  (00:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  adam
inak povedané murary sú zly a aurubinda a junga už nemám čítať?:)


bazooka   |   ip:92.52.11.   |   2011-07-31  (03:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve + trtko

hlavne, ze vy dvaja ste uz murara videli... ak tak prave teraz na tej fotke, blbeckovia.


bazooka   |   ip:92.52.11.   |   2011-07-31  (03:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  k clanku:

Jeho autor nas oblbuje prazdnymi recickami, ale ked tak hovori o tom, ze murari nie su a ani nepotrebuju byt v utajeni, preco nespomenie aspon jednu jedinu ich viditelnu aktivitu ? V com konkretne, okrem dristov, sa zasluzili o rozkvet humanizmu ? Preco je ich clenstvo utajovane a mena clenov nesmie nikto prezradit, ked sa venuju iba takej slachetnej cinnosti ? Preco sa boja verejnosti prezradit svoju identitu ?

A na zaver - autor zabudol uviest jednu podstatnu vec, slobodomurarstvo je v sluzbach zidovstva a preto mu davam za pravdu v tom, ze naozaj jeho nepriatelom bola katolicka cirkev, carizmus, fasizmus... ved vedeli dobre preco.


Zdenko   |   ip:78.141.69   |   2011-07-31  (08:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...


Zdenko   |   ip:78.141.69   |   2011-07-31  (08:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...prispievam ťažko čo sa deje?...miko...NEPRIDÁVAJ SA....VARUJEM ŤA....ver mi...viem o čom píšem....Joplins...oslov mika vysvetli mu do čoho ide....lebo mne asi neuverí:))))))))))))))


adam   |   ip:178.41.96   |   2011-07-31  (10:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  adam

S tymi internetovymi odkazmi si ma chcel ohuriť ?
To su Ti zli slobodomurari. No nebuď smiešny, napíš čo zlé kto z nich urobil.
Si slobodný chápeš ? Môžeš sa sdružovať do spolkov akých len chceš.
Tak napíš čo je hriechom tých na ktorých si mi dal odkazy.classique   |   ip:217.12.58   |   2011-07-31  (10:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ak sú murári zlý alebo nehovorme o murároch ale spolkoch a lóžach ak sú lože ktoré sú zlé vecte že to muselo vyvolať reakciu a existujú aj lože ktoré vás chránia!to je moj názor
veľa ľudí tu píše negatívne o murároch ale keď tak čítate čo píšete po niektorý tak sa vaše myšlienky dosť shodujú stým o čom píšu vo svojích knihách rozne lóže..nechcem sa ich zastávaŤ ale nechcem ani byť proti niečomu čomu nerozumiem...


Steve   |   ip:178.41.96   |   2011-07-31  (10:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No ja si myslím že ak má človek nejaké ideály a ciele prečo by ich nemohol v slobodomurárstve uplatniť a realizovať.. A keď Vy píšete že slobodomurári sú Tí zlí lebo majú nehanebné ideály a ciele, potom by som chcel jasné dôkazy nie nejaké zoznamy slobodomurárov ako dôkazy. Alebo nejaké pochybné reči že sú takí a hentakí..

Malo by to vyzerať asi takto.

Ten a ten boli slobodomurári. To že boli slobodomurári sa dá dokázať tak a tak.
Urobili to a to zlé. A to sa dá dokázať tak a tak..
To že týchto slobodomurárov nevylúčili zo svojich radov je dôkazom že všetci slobodomurári sú zlí, a nebolo to iba pochybenie z ich strany. To že ich nevylúčili a stále patria do ich radov sa dá dokázať tak a tak..

Pretože doteraz som o Slobodomurároch čital len samé kydy.illuminatedBimbo   |   ip:95.103.11   |   2011-07-31  (11:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://youtu.be/ZI94jxx2SUU

Absolútny a exkluzívny!

Hľadáte-exkluzívne kontakty, spojenie, na medzinárodnej, na osobnej a podnikateľskéj úrovni .... môžeme pomôcť!

Hľadáte-"tajné vedomosti" pre akumuláciu majetku alebo koncentráciu bohatstva , alebo "univerzálne vedomie", skutočnú moc a vplyv, môžeme vám pomôcť!

Hľadáte-"úspech stratégiu" a "štatút", aby ste dosiahli vyššie (napr. akademické tituly, honorárny konzul, aristokrat, atď) sledujete ideologické ciele ako prijat exkluzívne členstvo v elitnom "novom poriadku" môžeme členom pomôcť i komukoľvek diskrétne a na najvyššej úrovni!

Zvyšovanie celkovej etiky, vďaka neustálemu zavádzaniu špeciálnych seminárov, stretnutí, gala večery na celom svete, kontakty s rôznymi organizáciami, ktoré nefigurujú na verejnosti. Agentúry, kluby, zväzy, nadácie, rovnako zmýšľajúce kontakty po celom svete a vo všetkých smeroch,
obchodných kontaktov, z ktorých každá strana pozná požadovanú krajinu kdekolvek na svete, všetko požadované je riešené na úrovni predstavenstva, akékoľvek spojenie, ako sú licencie, zmlúvy, investičných ponúky, víza, priame kontakty! Špeciálne osoby z firiem, ministerstiev, vládnych agentúr , inštitúcií, vlád, atď .Priamy kontakt s priemyselníkmi, peniaze ,aristokracia,obchodníci, šľachta atd.

Sprostredkovania služieb na celom svete..

Stretnutia každého druhu, na celom svete, konzuláty, konzulárne hc / hc generálny konzul úradu alebo štatutar; doktoráty: Dr hc všetkých fakúlt / Prof hc čestné ocenenia , vlády, univerzity. Notárske možnosti všetkých zákaziek,,, manželskej zmluvy, dedičstvo, odpustenie, prijatie,
obrady,stretnutia, atď

Investície do majetku spoločnosti, investícia a tvorba, akvizície,nákup akcií prostredníctvom priamych aj nepriamych spôsobov, zakladanie spoločností, v prípade potreby diskrétne, globálne záujmy a transakcie v tajnosti.

Ochranné opatrenia k majetku / prísne dôverné!
Monako, Argentína, Paraguaj, Uruguaj, Kostarika, Gibraltár, offshor bankovníctvo atď.... prisťahovalectvo, druhý domov, druhý pas.


adam   |   ip:178.40.8.   |   2011-07-31  (11:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique
nič nikomu čítať nezakazujem, niekedy aj tam nájdeš dobré postrehy, len netreba vše príjmať bezhlavo. správna lož obsahuje polovicu pravdy, inak by si tomu neuveril, preto treba rozlišovať, ktorá časť je pravda.
adam 2
samozrejme môžeš sa stať členom rôznyx spolkov. ja osobne necítim potrebu byť členom rôznyx "elitnýx" spolkov, a ak som niekedy nútený, je mi to na obtiaž a v duši mi je z toho zle. v minulosti napr. člen pionierskej organizácie a pod. i keď nie vše čo konali bolo zlé.
ľudové porekadlo vraví, že spolky sú dobré, ale dvaja je už príliš :).
adam 2
aj tu máš jeden taký elitný spolok, a porozmýšľaj či neokrádajú ľudí na daniax, a nerobia z nix motrokov!:
http://www.mesa10.sk/index.php?action=module&;id=mod_content&content_id=181&rand=3
čo myslíš, dostane sa jednoduxý motrok za ix člena?
a aký dostávajú mediálny priestor, na vyjadrovanie a vnucovanie a propagáciu svojix názorov.
čo spravili zlého? nex tu napíšu iný čitatelia, budem rád, keď sa to tu spíše!
classique
nie sú dobré a zlé lóže. tým že sa vyčleňujú, tvoria istú "elitu" už tým preferujú svoje záujmy pred ostatnými. niekedy sa môžu zhodovať aj so záujmami väčšiny, ale to býva zhoda okolností.elitovať sa a vyvyšovať sa nad inýx je satanovo učenie.
jedinou cestou ako z tohto zla von, je návrat k jednoduxosti, k uznávaniu božíx zákonov, a návrat k prírode.


adam   |   ip:178.40.8.   |   2011-07-31  (11:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  v tej mese 10 si daj "história"


Steve   |   ip:178.41.96   |   2011-07-31  (12:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  illuminatedBimbo

To že sa elitari budu neustale spajať do organizacii je jasne, veď preto su elitari no nenašiel som nič čo by nasvedčovalo tomu že Slobodomurai su prave Ti elitari na ktorych si tu zanechal video odkaz. Takisto ak niekto z nich patril k Slobodomurarom to ešte nič neznamena tak by ma zaujímalo maš nejaky dôkaz že toto sú všetci tí zlí Slobodomurári ? Či len budeme ohovárať ako staré babky každého a konšpirovať ?


Steve   |   ip:178.41.96   |   2011-07-31  (12:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  illuminatedBimbo

To že sa elitari budu neustale spajať do organizacii je jasne, veď preto su elitari no nenašiel som nič čo by nasvedčovalo tomu že Slobodomurai su prave Ti elitari na ktorych si tu zanechal video odkaz. Takisto ak niekto z nich patril k Slobodomurarom to ešte nič neznamena tak by ma zaujímalo maš nejaky dôkaz že toto sú všetci tí zlí Slobodomurári ? Či len budeme ohovárať ako staré babky každého a konšpirovať ?


Zdenko   |   ip:78.141.69   |   2011-07-31  (12:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...bimbo...nesľubuj ľudom RAJ...keď im ponúkaš PEKLO:))))))))))))mkultra   |   ip:78.98.164   |   2011-07-31  (12:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Miko - dať sa k slobodomurárom je čisté nešťastie.

Som ochotný veriť tomu, že slobodomurári neboli vždy zlí. To bolo v časoch, keď slobodomurár bol presne to čo znamená slobodomurár. Čiže murár/staviteľ/architekt oslobodený od nevoľníctva, aby sa mohol voľne pohybovať po monarchii a v rámci monarchií a konať svoju prácu. Vtedy slobodomurári strážili tajomstvá matematiky potrebnej pri projektovaní stavieb a tiež tajomstvá geomancie a tzv. svätej geometrie. Celé sa to začalo kaziť niekedy okolo 17-18storočia, keď začali lóže prijímať tzv.čestných členov, ktorí nemuseli byť od murárskeho remesla. Čestným členom sa začali stávať mnohí bohatí obchodníci - bohatý obchodník=takmer určite žid. Ďalej mágovia, kabalisti, politici atď. Čo je horšie, Adam Weishaupt pre Rothschilda sformuloval plán na ovládnutie sveta a slobodomurárstvo bola ideálna platforma - tajný spolok, tajné kódy, rozšírené po celom svete. Slobodomurárstvo infiltrovali Ilumináti, Templári a členovia Priorstva Sionu a úplne ho ovládli a dali mu novú podobu. Temnú. Áno, slobodomurári veľa hovoria o Svetle a o vznešených cieľoch, o tom ako sa chcú zdokonalovať ako ľudia, ale v ozajstnom Svetle múdrosti("Spoznáte ich po ovocí") každý vidí, že je to prázdne slovíčkarenie a skutek utek. Logicky, stačí si zobrať, kto sa dnes dáva k slobodomurárom- biznismani, politici a vo všeobecnosti ľudia, ktorí majú na zreteli hlavne ich osobný prospech na hmotnom svete.

Čiže ak by som tom mal zhrnúť, Miko ak chceš byť na tomto svete a v tomto živote úspešný a byť členom golfového klubu, daj sa k slobodomurárom, pretože infiltrovali, čo sa dalo a držia spoločnosť hovorovo povedané za gule. Ak chceš hladať duchovné osvietenie, obíď slobodomurárov veľkým oblúkom, pretože ťa môžu akurát tak duchovne pokrčiť a morálne úplne domrviť.
Ak hľadáš pravdu, hľadaj Boha. Slobodomurári samozrejme veria, že majú patent na pravdu a určite ťa môžu ohúriť historickými pikoškami, keďže vedia, čo sa deje za oponou a čo je len divadlo pre ovčanov, ale žiadne vysoké pravdy ti nezjavia, pretože sami blúdia v temnote. Slobodomurárstvo je postavené tak, že každú chvíľu zisťuješ, že samotné "pravdy", ktoré ti zjavia ako nováčikovi sú úplne mylné. V podstate je to celé zamerané na vzbudzovanie pocitu výnimočnosti a elitárstva. Čiže slobodomurár si myslí, že je viac než obyčajný človek, učeník si myslí, že je viac než tovariš, majster si myslí, že je viac než učeník a tak ďalej.
Dôležité je uvedomiť si, že ako slobodomurár zložíš viackrát veľmi seriózne prísahy(kto nás varoval, pred skladaním prísah?:) A musíš rešpektovať autoritu nad tebou - rovnako ako v armáde či mafii.

Príklad zo života - Vittorio, choď za Giuseppem a zober od neho krabicu, je v nej torta pre moju mamu, potom zober Alfonsa a choďte na túto adresu, Alfonso si zabudol hodinky u svojej milenky, potom zavezieš Alfonsa k mojej mame a on jej dá tortu- kapiš?
No a v skutočnosti je v krabici upilovaná brokovnica a Alfonso je zabijak, ktorý ide niekoho sejmúť, lebo porušil omertu a ty mu robíš šoféra. To si však myslí Alfonso, že ho zabije kvôli omerte, v skutočnosti ten zastrelený pripravil vnučku krstného otca o panenstvo a jemu sa to vôbec nepáči. Čiže ten mŕtvy nespravil nič zlé, okrem toho, že sa vyspal zo zlým dievčaťom.
Vittorio nevie nič o tom, čo sa v skutočnosti deje a k akému činu vlastne pomáha, znamená to však, že je naozaj bez viny?

Tým chcem povedať, že pridať sa k slobodomurárom znamená namočiť sa do takého "karmického prúseru" že to môžeš ľutovať po zbytok svojej existencie a nielen života. Ale je to tvoja voľba, najprv si Miko však niečo naštuduj o slobodomurároch. Zdá sa, že ich máš akosi idealizovaných.


adam   |   ip:178.40.8.   |   2011-07-31  (13:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mk ultra
vystihol si to presne!


illuminatedBimbo   |   ip:95.103.11   |   2011-07-31  (13:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak sa pozriete triezvo na všetky doterajšie systémy a spoločenstvá ktoré si ľudstvo "akože" vymyslelo tak je tu len pád za pádom ..viac menej sa hodnotí a posudzuje v ktorom systéme bol viac či menej plnší žalúdok a ligotavé koráliky, na nič viac sa masy ľudí nezmohli.

Osvietený pozerajú na ľudstvo ako na svojich ,síce príbuzných ale z veľkým odstupom ale aj niekedy s odporom ,ako na druh ktorý sa prudko premnožuje na úkor prírody teda planéty. A problém je ten že osvietený majú tiež slobodnú vôľu ,a teda aj nesmiernu moc ktorou disponujú ,a táto moc im dovoľuje sa hrať na "Bohov" už medzi ľuďmi. Dokonca to došlo tak ďaleko že osvietený si vyberajú zo stáda ľudu svojich takzvaných zástupcov ,ktorý opantaní a v domnení nejakej svojej moci často presadzujú predstavy Osvietených.

Áno sú medzi vami Osvietený ale sú väčšinou len na začiatku "Evolúcie" ľudstva a hrajú sa na démonov a častejšie na zlých ako tých dobrých.
Moc ktorú majú a aj jej vládnu je nad bežnými smrteľníkmi je úplne neskutočná, úplne vás ovládnu ,dajú vám ciel za ktorý ste ochotný aj zomrieť teda dobrovoľne zničiť svoju vlastnú telesnú schránku, prípadne podstúpite čokoľvek čo od vás budú požadovať a vy si budete myslieť že to vy ste tak chceli a týmto často spomaľujú váš prirodzený vývoj teda evolúciu osobného vedomia teda osvietenia!

Ak sa pozriem na celú situáciu z nadhľadu tak sú tu dva tábory "Osvietených" ktorý presadzujú svoje záujmy dosť odlišným spôsobom!
1.Prvá skupina ktorá ovláda väčšinu populácie skrz média, politikov, banky teda moc peňazí teda materiálneho prežitia, chce nahnať populáciu do takzvanej rezervácie a regulovať váš počet na únosnú mieru, ako to podobne robia aj ľudia ,táto rezervácia sa volá NWO v skratke "plán udržateľného rozvoja" nižšie postaveného živočíšneho druhu!
Niektorý osvietený to chcú dokonca dosiahnuť menej humánnym spôsobom a pôsobia takto svojim vedomím na ľudí v tomto zmysle depopulácie obyvateľstva planéty ako vojny ,krízy ...atd!
2. Druhá skupina Osvietených sa vydala na cestu individuálnej cesty, kde sa viac venujú jednotlivcom ktorý sú už veľmi zrelý a môžu sa už stať Osvietený, teda v určitých smeroch ich ochraňujú pred pôsobením prvej skupiny osvietených . Evolúcia osobného vedomia teda povedzme "Duch" ktorým disponujú je už na takej úrovni že im to dovoľuje sa vedome znova inkarnovať do ľudského tela za účelom evolučného postupu teda "dozrievanie" v ľudskom tele. Smrť ich tela u nich nič neznamená a ani sa jej neboja, pretože sú si vedomý svojho ďalšieho života a postupu teda svojho pohybu v inom tele.
Dĺžka života osvieteného na tomto svete je podľa vášho času cca 700 až 1100 rokov. Počas tohto obdobia sa osvietený zdokonaľujú a neúmerne silnejú! Ich pôsobenie vo veľkom meradle ovplyvňuje svetové dianie obyčajných ľudí, ktorý túto evolučnú zmenu nepripúšťajú alebo nechápu ,ako deti stále len niečo vymýšľate objavujete a požadujete! Ale to podstatné čo máte a musíte v sebe zmeniť ,nato stále nemáte silu a nie ste schopní sa prebúdzať!joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-31  (14:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  illuminated bimbo..

bludis. len sa tak prasi!!!

ty si "osvieteny" a aj oni su "osvieteni" no akurat tak velmi mocnym duchom ktory sa vola "boh tohto sveta" vladcu temnoty!!

vodi vas aj teba za nos,, podsuva vam psycho-sračky a navodzuje vo vasich hlavach pocit dolezitosti a nadradenosti..
netusite s kym sa zahravate!! ten tvor je neskutocne mocny a inteligentny..
umoznil vam nahliadnut do duchovneho sveta, a vodi vas za nos..

sila klamu co prichadza na svet bude obrovska a nikto by neobstal pri tomu ,keby neezasiahne Boh..

a iluminati.."osvieteni" su len babky v rukach toho co nenavidi celu ludsku rasu..aj z iluminatmi..a aj teba..

tak sa tu nehraj na nieco co nie si.. a zlet z oblakov..mily bimbo..Zdenko   |   ip:78.141.69   |   2011-07-31  (14:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins.....ten tvor je MŔTVY:))))))))))))))...už nepríde nikto len Ježíš:)))))))))))))))))))))))...ver mi:))))))))))))))


Zdenko   |   ip:78.141.69   |   2011-07-31  (15:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...bimbo...osvietení sú démoni...odvráť sa...už ťa len držia aby neboli v pekle sami....budeš mať strašnú večnosť...ak nie si jeden z démonov.


klifton   |   ip:178.41.10   |   2011-07-31  (17:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :o))milan   |   ip:91.127.10   |   2011-08-01  (01:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  illuminatedBimbo vyhladaj odbornu pomoc toto uz presahuje akekolvek medze


bazooka   |   ip:92.52.11.   |   2011-08-01  (01:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve

a to si nedokazes o muraroch vyhladat nieco sam ?

tu mas jeden z mnohych zdrojov: http://www.diesirae.ic.cz/obzalovacireci1.html

tu dalsi : http://www.diesirae.ic.cz/03altavendita.html

tu mas video : http://rutube.ru/tracks/2969711.html?v=5fb3abb9da6c6643e61ee8af21b33e4e

tu dalsi : http://www.diesirae.ic.cz/cahill.html

tu dalsi : http://www.diesirae.ic.cz/obzalovacireci2.html
adam   |   ip:195.80.16   |   2011-08-01  (07:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aha mesácka mafia - :D.
trafená hus zagága. a ešte aký blbí, vymínuskujú aj toho, čo si domrvil meno a oponuje mi :D.


lenlen   |   ip:85.239.25   |   2011-08-01  (16:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak solidne kaky
aj v clanku aj vo velkej casti diskusie

kam na to chodite ? :)

otazka, kto ma potrebu sa schovavat ?
svetlo a dobro isto isto nie

mimochodom slobodomurari to je taka ista mafia ako RKC
treba sa ich zbavit


Adios   |   ip:193.110.1   |   2011-08-02  (19:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja si myslím že IlluminatedBimbo je agent New Age a osvietených...Určite tomu tak je.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-08-02  (19:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  HH ;) on sa prebudil trošku iným smerom. To sa stane keď sa duševné prebudenie spojí s vnútorným monológom ega. Potom vznikajú všelijaké teórie len aby sa ihneď vyplnili všetky nezodpovedané otázky.
illuminatedBimbo   |   ip:95.103.11   |   2011-08-02  (21:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie je jednoduché formulovať rôzne veci do primitívnej ľudskej reči.Hlavné je sa naučiť "rozlišovať" čo znamená "sion-illumiátstvo" a niečo úplne iné,a teda "osvietenie" vo forme evolučnej hierarchie rôznych foriem života kde na vás neustále tlačí evolúcia v duchovnej forme existencie života ,teda vo vašom vyššom vedomí ktoré dokáže prebudiť len málo kto,v dnešnom svete temna!

V dobách Krista židia veľmi trpeľi a hľadali pozemské kráľovstvo,a na koniec dostali pomoc v o forme "ježiša" teda posla ktorý im ukázal cestu osvietenia ...ale ježiš im ponúkol len duchovné kráľovstvo. A toto židia nedokázali akceptovať, takže ho odmietli a nechali ukrižovať.


MM   |   ip:217.75.73   |   2011-08-03  (14:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tiez by som sa ku nim pridal. Chcu len dobro pre cele ludstvo. Uznavaju vedu,pravdu,pokrok,mier. Nedivim sa ze ich cirkev prenasleduje od ich vzniku. Cirkev ma presne opacne ciele co je prekazatelne z historie.

ROZUMU ZDAR A BOHU NAKOPEME GULE


miko   |   ip:184.105.1   |   2011-08-03  (15:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zapracoval som na clenstve a pridu sa so mnou porozpravat.velmi sa chcem dozvediet o ich spolocenstve a vymenit si s nimi zivotne skusenosti.


miko   |   ip:199.167.1   |   2011-08-03  (15:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cirkev ich prenasleduje a ohovara,lebo likviduju jej moc podporovanim rozumu a vedy


Zdenko   |   ip:78.141.69   |   2011-08-03  (16:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  miko...na tvoje otázky ti odpoviem aj ja:))))))))....NEVER IM....hovorím ti študuj, ale nepridávaj sa...MM...ti nikomu gule nenakopeš...ver mi....skôr BOHA budeš prosiť o milosť.


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-08-03  (17:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Miko, všetko, čo likviduje a podkopáva cirkevnú moc je dobré a treba to podporovať.


Maatheww   |   ip:178.41.10   |   2011-08-03  (18:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Miko, chod k nim zved sa zide :D
Na zakladnych stupnoch by to malo byt v pohode ale tam sa toho aj tak vela nedozvies


illuminatedBimbo   |   ip:95.103.11   |   2011-08-03  (18:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Katolícka cirkev, ktorá bola považovaná za veľmi nepriateľskú voči slobodomurárom, zmenila úplne svoj ​​postoj a vidí teraz, podľa pápežových slov, v slobodomurárov bratov a Božie deti. Sám pápež Ján XXIII. bol v roku 1953 ako arcibiskup Roncalli prijatý do 7. stupňa lóže "Rytier a ruže".
V Jeho "denníku duša", ktorý si až do svojej smrti viedol, napísal, že on, Roncalli dostal pri prijatí do lóže meno "Ján", ktoré si podržal; neskôr aj ako pápež. Po zasväteni do ceremónie do 7. stupňa zaujal príslušné illuminátske postavenie kde sa už úplne ako slobodomurár prejavil:

"Kristus prebýva v každom človeku", alebo ked "Často hovoríme, že veríme v Boha. Oveľa dôležitejšie je, že Boh verí v nás."

Pozor! Tieto myšlienky spolu s tými o nekonečnej Božej trpezlivosti a láske k človeku, ktoré idú na úkor pravdy, sa zrodili v tábore satanistov a dnes sa už prelínajú skrz celé kresťanstvo.
Pápež Ján XXIIl. zaviedol do katolíckej cirkvi ekumenický-charizmatický, ale súčasne aj slobodomurárský prúd obnovy, v dôsledku ktorého dnes celá armáda slobodomurárov osídlila Vatikán.


miko   |   ip:199.167.1   |   2011-08-03  (19:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  niesom zid.chcem hladat pravdu priamo v ich skupine a nie v clankoch nezainteresovanych.


illuminatedBimbo   |   ip:95.103.11   |   2011-08-03  (20:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak chceš poznať pravdu tak otvor oči a sleduj svoje okolie...potom bude už len otázka času kedy prídeš nato že všetko čo sa deje si ľudia aj zasluhujú a najdeš v tom neúprosnú dokonalosť!


illuminatedBimbo   |   ip:95.103.11   |   2011-08-03  (21:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Murármi lásané... Bratstvo, rovnosť, sloboda slúži len na obalamutenie stáda!

http://dolezite.sk/Prapovod_komunizmu_232.html


MM   |   ip:217.75.73   |   2011-08-04  (11:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zdenko:

Vzivote ziadneho boha nebudem prosit o nic -
1. nie je to mozne ked ze neexistuje
2. keby nebodaj na 00000,1 % bol tak mu naplujem do xichtu za to co tu sposobil

JA SA TVOJHO BOHA NEBOJIM, TAKISTO SA NEBOJIM TRPASLIKOV A OKA Z MORDORU :-))diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + štyri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

V Čechách objavili hrobku prvého gaya

... Možno pre niekoho nedôležité, no dobré vedieť, že aj v stredoeurópskych preludnených krajinách stále prebiehajú výskumy a vykopávky. Dnes nám tieto nálezy vyvolávajú úsmev na perách, ale ktovie, čo tam niekde v hlbinách ešte čaká na svoje "odhalenie"...


Vlastná cesta

USA krajina slobodného prejavu

Privatizácia zdravotníctva ?

Bol Nostradamus tajným Templárom? A odkiaľ piatok trin...

Ochrana civilistu v Libyi ochuzenym uranem = tichy zabijak...

Archív

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Vzkaz pro NATO: Přestaňte lákat chudé a nezaměstnané mladé muže z Egypta, Tuniska, Pákistánu a Afghánistánu do svého odporného západního tažení do Libye, zastavte posílání těchto mladých lidí na smrt, přestaňte jim lhát o tom, kolik jim zaplatíte a přestaňte používat cizince k podněcování vašich děsivých, sobeckých, ropných válek v Libyi. Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl mít nějaké slitování pro krysy, které zaměstnává NATO jako nájemné žoldáky (v rozporu s mezinárodním právem) v Libyi. Teď ale říkám těmto mladým mužům, kteří byli vlákáni do této pasti příslibem tisíců dolarů… že budou zabiti a pokud nebudou zabiti, vrátí se domů bez peněz. V invalidním vozíku (najatém od NATO, nepochybně za cenu obrovských splátek). Paralyzováni. NATO bankrotuje a tisícovky žoldáků v Libyi přestaly bojovat, protože už několik týdnů nedostaly zaplaceno.


Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Dane by sa mohli zrušiť a štát by dokázal existovať!

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.2251 s