18. September 2019
    
Trilógia o priamej demokracii, časť 1. - ŠVAJČIARSKA PRIAMA DEMOKRACIA - Dolezite.sk

Trilógia o priamej demokracii, časť 1. - ŠVAJČIARSKA PRIAMA DEMOKRACIA


  2010-11-17  (21:31)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Trilógia o priamej demokracii, časť 1. - ŠVAJČIARSKA PRIAMA DEMOKRACIA

ŠVAJČIARSKA PRIAMA DEMOKRACIA

Švajčiarsko je jedinou krajinou sveta, kde existuje priama demokracia. To je v 21.storočí vedy a techniky viac než zvláštny úkaz. Švajčiarska priama demokracia je super, všetci o nej básnia, ale povážte: Hoci sa už toľko desaťročí osvedčila, nebola zavedená dodnes nikde inde na svete. Ako je toto vôbec možné?

Nemusím sa domnievať, ale môžem s určitosťou tvrdiť, že je to preto, že svetoví vládcovia si priamu demokraciu neželajú. Ryby si predsa svoj rybník nevypustia. Svetové veľryby a žraloci rozhodujú o miestnych skorumpovaných rybách a rybičkách, ťahajú ich ako bábky na špagátoch. Nie je teda v ich záujme, aby si ľud bez miestnych bábok rozhodoval sám.

Zostáva otázka, z akého dôvodu priamu demokraciu dovolili vo Švajčiarsku, prečo tam tiež radšej nenechali zastupiteľský podvod. Domnievam sa, že to má súvislosť s tým, že sa Švajčiarsko stalo pokladničku svetových bankárov. Potrebovali mať vo Švajčiarsku trvalo stabilné prostredie, bez najmenších sociálnych otrasov. Z toho dôvodu jednak urobili zo Švajčiarska neutrálnej krajine, kde sa vraj už asi 200 rokov nebojovalo a zaviedli v ňom priamu demokraciu, aby bol ľud maximálne spokojný a nevytvárali sa nikde žiadne trecie plochy, alebo nedajbože akékoľvek odbojné skupinky.

Vo Švajčiarsku dodnes existuje aj domobrana, ktorá umožňuje, že všetci muži majú doma zbrane a môžu byť kedykoľvek povolaní brániť svoju vlasť. Takže zlatá bankárskej pokladnička je skutočne veľmi dobre zabezpečená v stabilnom prostredí.

Zdá sa, že ľud nikde vo svete nemá šancu, aby sa priama demokracia presadila a zaviedla, hoci sa vo Švajčiarsku toľko osvedčila. To by sa k tomu museli odhodlať svetoví vládcovia, ale tí premýšľajú nad inými vecami. Americko-izraelská oligarchia vraj už niekoľko rokov pripravuje vojnu. Najprv vraj chcú napadnúť Irán a postupne rozšíriť konflikt na ďalšie štáty. Teda vlastne vyprovokovať riadenú tretiu svetovú vojnu. Je toho plný internet. Už dlho po internete kolujú názory, že vládcovia sveta chcú vybiť 5 miliárd ľudí, aby si zo zvyšku obyvateľstva urobili otrokov, ktorých by si očipovali a definitívne ich tým zotročili a zaviedli tzv NWO.

Ale zanechám katastrofických predstáv a radšej popíšem, v čom spočíva švajčiarsky zázrak priamej demokracie. Menšina proti väčšine zvyčajne nemá z matematického hľadiska žiadnu šancu. Existuje však spôsob, ako dokonca aj menšinám zabezpečiť právo na sebaurčenie - a to je švajčiarsky systém priamej demokracie.

Švajčiarsky zázrak začína tým, že hoci Švajčiarsko nemá takmer žiadne suroviny, napriek tomu je to jedna z najlepšie prosperujúcich krajín sveta. Napríklad úroveň životnej úrovne vo Švajčiarsku prevyšuje životnú úroveň v Mozambiku 400 krát. Začiatkom 19.storočia to bolo však len 5 krát. Veľký význam v diferenciáciu krajiniek však zohrali hlavne štrukturálne reformy MMF v Mozambiku, o čom snáď nie je nutné ďalej pokračovať písať.

Ďalším zázrakom je, že aj keď ľudia žijúci v tejto krajine majú rôzne jazyky (nemčina, francúzština, taliančina a ďalšie), rôzne náboženstvá (katolíckej a protestantskej) a rôznou kultúru (nemeckú, francúzsku a taliansku), tak v tejto krajine neexistujú vnútorné konflikty. To všetko sa podarilo len vďaka osobitnému systému štátnej správy, ktorý je pre občanov hlavným stmelujícím princípom. Jedná sa o vyváženú kombináciu držaných, zdieľaných a delegovaných právomocí na 3 úrovniach štátnej správy: na úrovni obce, kantóne a federácie. Vďaka tomu Švajčiarska konfederácia existuje už viac ako 700 rokov a Švajčiarsko je tradične nezávislé a neutrálne.

Tento vyvážený demokratický systém nevznikol rýchlo. Vyvíjal sa od r.1291, kedy tri horské kantóny, Uri, Schwyz a Unterwald, založili konfederáciu štátov, ku ktorej sa postupne pripájali ďalšie, až dosiahli dnešného počtu 26 kantónov. Švajčiarska konfederácia vznikla "zdola" tak, že jednotlivé kantóny - vlastne samostatné štáty - dobrovoľne odovzdali časť svojich právomocí konfederácii. Ale Švajčiarsko sa nestalo "taviacim kotlíkom" ako tomu je v prípade USA, ale zostalo štátom pozostávajúcim z rôznych menšín.

Aby takto rôznorodý štát držal bez konfliktov a s plným súhlasom všetkých občanov pohromade, vznikol tu účinný systém priamej demokracie. Štát tvorený rôznymi etnickými, náboženskými a jazykovými skupinami využíva k tomu dômyselný systém referend na federálnej, kantonálnej a miestnej úrovni, doplnený systémom ľudových iniciatív.

Ako švajčiarsky systém priamej demokracie funguje? Priama demokracia Švajčiarska je uskutočňovaná na troch úrovniach: na úrovni obce, kantóne a na úrovni federácie. Medzi federáciou, kantóny a obce, je rovnováha moci. Existuje federálne ústava, ale každý kantón má tiež svoju vlastnú ústavu.

Hoci je suverenita kantónov obmedzená, kantóny majú všetky tri tradičné štátnej právomoci: legislatívne, výkonnú a súdnu. Rozhodujú o svojom vlastnom demokratickom systéme a určujú vykonávanie moci v systéme ich priamej demokracie. Rozhodujú o svojej vlastnej štruktúre vnútornej decentralizácie vrátane právomocí miestnych úradov.

Pre porovnanie: na Slovensku anonymné byrokracie v centrálnych inštitúciách v Bratislave a veľmi často dokonca len politická menšina - hŕstka vládnych politikov - rozhoduje o administratívnej štruktúre celého štátu. To znamená, že politici v Bratislave rozhodujú aj o veľkosti okresov a krajov, o zahrnutie obcí pod jednotlivé okresy a kraje, rozhodujú, či sa okresy alebo kraje zmenšia, zväčšia, zrušia alebo obnovia, aké budú ich právomoci, ktoré inštitúcie pod ne budú patriť - či školy, nemocnice, atď, a to bez ohľadu na želanie občanov, ktorí v týchto krajoch, okresoch či obciach žijú, bez ohľadu na to, či si tam určitú školu alebo nemocnicu želajú alebo neželajú.

Vo Švajčiarsku si ale o všetkých týchto záležitostiach rozhodujú priamo občania v rámci svojich kantónov alebo obcí sami, lebo oni sami najlepšie vedia, čo a ako potrebujú a sami si rozhodujú, čo chcú zo svojich daní platiť. Prečo by o ich daniach mala rozhodovať hŕstka anonymných centrálnych úradníkov kdesi v hlavnom meste?

Každá obec sa taktiež stará o každodenné potreby občanov a prostredníctvom systému priamej demokracie kontroluje finančné výdavky, volí miestne parlamenty a členmi výkonnej rady, rozhoduje o daniach, zúčastňuje sa miestneho plánovania atď. Miestna demokracia je veľmi podstatnou súčasťou systému spoločnosti pri zabezpečovaní práv na sebaurčenie a pri urovnávaní konfliktov.

Federálne štruktúra krajiny zase musia miestnu demokraciu zabezpečiť jej existenciu v duchu poňatí švajčiarskeho federalizmu. Referenda a iniciatívy existujú na všetkých troch úrovniach: federálne, kantonálne aj miestne:

Legislatívne referendum nepovinné je možné buď na základe iniciatívy 50 000 občanov, alebo na základe iniciatívy 8 kantónov. Federálne štátne úrady samy nemôžu vyvolať legislatívne referendum. Akonáhle je zákon podliehajúci referende prijatý oboma komorami, je uverejnený vo Federálnom vestníku a beží lehota 90 dní, počas ktorých môže byť žiada referendum. Ak je získalo 50 000 podpisov občanov počas týchto 3 mesiacov, referendum sa stane záväzným - úrady nemôžu napadnutý zákon odvolať. Potom jeden mesiac pred referendom všetci švajčiarski občania dostanú vo forme publikácie legislatívny text a ako jeho súčasť všetky námietky ako proti jeho prijatiu, tak i pre prijatie. Občania sa potom môžu pri hlasovaní kvalifikovane rozhodnúť. Ak je vyšší počet zúčastnených hlasujúcich proti zákonu než je počet hlasov pre, zákon je považovaný za neplatný a neprijatý. V opačnom prípade vstúpi zákon parlamentu do platnosti.

Povinné ústavodarné referendum. Žiadna úprava ústavy nie je možná bez ľudového hlasovania a bez získania dvojitej väčšiny: jednoduchej väčšiny hlasov v rámci celej konfederácie a súčasne súhlasu väčšiny kantónov. Povinne musia byť v referende schválené aj medzinárodné zmluvy týkajúce sa pripojenia Švajčiarska ku kolektívnej bezpečnostnú organizáciu alebo k medzinárodnej organizácií a tiež v prípade naliehavých rozhodnutia meniacich ústavu. (Pre porovnanie: V SR o zmene ústavy rozhoduje 101 hlasov poslancov, teda iba 101 volených zástupcov môže, v súlade so zákonom, zmeniť ústavu 5,5 miliónov obyvateľov!

Ľudová iniciatíva umožňuje ľubovoľné skupine voličov navrhnúť celkovú alebo čiastočnú revíziu ústavy. Návrh na referendum musí získať 100 000 podpisov, zozbieraných počas 18 mesiacov. V tom prípade federálne úrady nemôžu ľudovému hlasovania brániť. O tom, či sa tento návrh stane súčasťou ústavy rozhodne opäť iba rozhodnutie väčšiny zúčastnených voličov.

Záver: Vo Švajčiarsku je demokracia chápaná ako nástroj individuálneho a kolektívneho sebaurčenie a tým aj individuálnej a kolektívnej slobody. Demokracia tvorená na základe súhlasu neslúži len na ustanovenie zákonnej vlády, ale je to aj spôsob ako zabezpečiť mierové urovnanie všetkých konfliktov v spoločnosti k spokojnosti väčšiny jej členov. Toto mierové urovnanie konfliktov je mimoriadne dôležité pre štát, ktorý je tvorený rôznymi etnickými, náboženskými a jazykovými skupinami. Švajčiarsky systém priamej demokracie je systém otvorený a pružný, aby reagoval na potreby obyvateľov, a je dostatočne pevný na to, aby odolal tlakom zvonka i rozvratom zvnútra. Je veľmi dynamický a vždy spojený so svojimi občanmi - s ich aktivitou stojí a padá. Občania Švajčiarska si svojou aktivitou a zodpovednosťou sami vybudovali svoj unikátny systém, ktorý im slúži, a v ktorom sú šťastní.

 

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2010/10/4034-prima-demokracie.htm

So súhlasom autora: Jarmila Kubátová

Preložil: Slobodoslav

A dopĺňa porovnanie podmienok referenda vo Švajčiarsku a na Slovensku:

Krajina Švajčiarsko         
Slovensko
Počet obyvateľov 7,5 milióna 5,5 milióna
Povinný počet podpisov pod petíciu žiadajúcu referendum 50 - 100 tisíc 350 tisíc
Povinné percento účasti v referende pre platnosť referenda        
0 % 50 %
Povinné percento hlasov "za" pre platnosť referenda 50 % 50 %

 

 


Slobodoslav
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
anon   |   ip:78.141.71   |   2010-11-17  (23:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  naši buržoázni legislatívci na toto nikdy neskočia, do posledného budú brániť tento súčasný, pri nich vyhovujúci systém buržoáznej "demokracie"


sten   |   ip:213.151.2   |   2010-11-18  (08:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Asi tomu nerozumiem. Ale ak platí, že pri parlamentných voľbách (kde sa rozhoduje o celej republike na 4 roky) nie je povinná 50%-ná účasť voličov, prečo platí takéto skvórum pri referende, kde sa rozhoduje len o pár otázkach. Toto nie je predsa demokratické, či?
Kto vysvetlí čo je na tom správne a spravodlivé? Možno p. poslanec Galbavý, ktorý vie veľa a o všetkom. Aj najprv o tom, že má byť rozhlas oddelene od TV a dnes zase vie, že tieto dve verojnoprávne médiá majú byť zlúčené. Myslím, že tie jeho vyjadrenia k danej problematike nie sú vhodné ani pre STV2, do relácie Táraninky. Ak parlament, ako zákonodárny orgán funguje na princípe pokus - omyl, tak sa hlásim za poslanca. Pretože výhody ďaleko prevyšujú zodpovednosť a čo už ak je ešte aj kolektívna. Obávam sa, že všetky parlamentné strany sú rovnaké nech sú modré, červené alebo zelené, prípadne označené symbolom otočeného meča.333   |   ip:85.216.14   |   2010-11-18  (08:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V Tichém oceánu se rozrůstají jedovaté řasy
Roman Kopytar (17. 11. 2010)

Jednobuněčné mořské řasy jsou již přinejmenším posledních deset let považovány za jednoho z kandidátů na lék proti globálnímu oteplování. Dokáží totiž odebírat z atmosféry velké množství oxidu uhličitého. Šíření některých druhů má však nepříjemný vedlejší efekt: řasy vypouštějí do vody toxiny, které se hromadí v dalších článcích potravního řetězce.

Sezónní nárůst koncentrací tzv. fytoplanktonu, neboli obrovských kolonií drobounkých řas, je zejména v severních a jižních vodách oceánů základ potravní pyramidy. Řasy však ke svému růstu potřebují nejen sluneční svit, ale také řadu důležitých živin. Jedním z důležitých zdrojů je pro ně i železo, obsažené ve stopovém množství v mořské vodě. V otevřených oceánských vodách je ale železa nedostatek. Vědci proto již několik let zkoušejí, zda by nezafungovala jednoduchá strategie - „přihnojování“ otevřených oceánských vod tímto prvkem, kterého je všude jinde poměrně dost. Takové oceánské „zahrádky“ by zabily dvě mouchy jednou ranou. Jednak by obohatily oceánské pustiny o potřebné živiny a přispěly by k růstu života, jednak by ulehčily atmosféře o nezanedbatelné procento oxidu uhličitého.

A v čem je tedy problém? O tom, že nárůst oceánských řas nemusí mít výhradně pozitivní efekty, je mohou již delší dobu přesvědčovat obyvatelé různých pobřežních oblastí Severní Ameriky, ale také Jižní Afriky či Austrálie. Řasy totiž nejenže zamořují moře tak, že si o koupání či jiných volnočasových aktivitách mohou nechat obyvatelé pobřeží jen zdát, ale produkují i nepříjemné toxické látky. Jednou z nich je i kyselina domoová, která funguje jako neurotoxin, způsobující u člověka ztrátu paměti či žaludeční nevolnosti. Její nadměrnou koncentraci v tělech planktonožravých mořských živočichů, jako jsou korýši či drobné rybky (např. sardinky), mají na svědomí řasy rozsivky z rodu Pseudo-nitzschia. Sibel Bargu z Lousianské státní univerzity však se svými kolegy nedávno zjistil, že rozsáhlé kolonie těchto řas už nejsou jen výsadou pobřežních vod, ale dají s najít i na mnoha místech v otevřeném Pacifiku. Příčinu se vědců zatím poznat nepodařilo. Jejich výzkumy však povážlivě oslabily zastánce „přihnojování“ oceánských pustin železem.


333   |   ip:85.216.14   |   2010-11-18  (09:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://afinabul.blog.cz/1011/grupen-soros-gang


Unnamed   |   ip:95.103.12   |   2010-11-18  (11:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nádherný článok...
http://www.blisty.cz/2010/11/18/art55541.html


marcelKE   |   ip:88.212.40   |   2010-11-18  (14:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stale to tvrdim, ze nasim vychodiskom je mix socializmu a priamej demokracie.
Uznavam len 2 staty a to Svajciarsko a Bielorusko.
Mix dobreho z tychto krajin je idealnym systemom pre nas svet.


m   |   ip:195.49.18   |   2010-11-18  (14:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  marcelKE , mozes prosim ta upresnit preco prave bielorusko? - co je na nom take zaujimave, dik


Bertold   |   ip:178.41.10   |   2010-11-18  (16:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ďakujem za poučný článok...Len ako spropagovať, aby to vedelo čo najviac ľudí?


duves   |   ip:95.103.62   |   2010-11-18  (16:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vo Švajčiarsku ak zle zaparkuješ, nič sa nedeje. Potom to však na človeka vytiahnu, ked chce v banke úver. Dobre prepojene spravy. Nikto tam neodhodí papier, alebo ohorok na ulici. Nikto si tam nič nezamyka a nič sa nekradne.


marcelKE   |   ip:88.212.40   |   2010-11-18  (19:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lebo tam chodim a vidim ako sa tam ludom zije.
Pozri si aj dokumenty, ktore som tu dal asi pred mesiacom.
Slobodoslav   |   ip:94.199.24   |   2010-11-19  (17:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ospravedlňujem sa za pravopisné chyby a chyby formátovania v článku.
2 Bertold: A ako spropagovať priamu demokraciu? Každý kto chce tak tak, ako vie. Článkom, odkazom, mailom...

Spoločnosť sa sama dopredu hýbať nebude. Najmä nie s takým nákladom, aký sme si nechali naložiť...

Zopár príkladov:
http://www.priamademokracia.sk/
http://www.snem.sk/
http://www.spravodlivereferendum.sk/
http://www.blisty.cz/2008/3/12/art39454.html
http://www.zvedavec.org/komentare/2010/10/4034-prima-demokracie.htmADLO   |   ip:78.98.129   |   2010-11-20  (07:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre zákazníkov firmy ADLO (bezpečnostné dvere a vložky) zo SR (Banská Bystrica a okolie). Jeden zamestnanec si spravil kšeft z databázy zákazníkov a ich údajov. Nemá zábrany nechať vyhotoviť kópie kľúčov pre väčšinu predaných bezpečnostných vložiek spolu s bezp. dvermi. Je v tom zapojených viac ľudí. Postupne zbierame dôkazy a po dohode s právnikom podnikneme ďalšie kroky.
Preto odporúčame všetkým zákazníkom firmy ADLO v BB a okolí vymeniť si bezpečnostné vložky najlepšie osobne zakúpené nie na meno v akejkoľvek inej predajni najlepšie mimo BB.


Kolobot   |   ip:89.173.10   |   2010-11-21  (15:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  marcelKE:
Len to o bielorusku je po rusky ten youtube nemáš to náhodou niekde s titulkami ? Ja moc po rusky neviem niečo rozumiem predsa je to slovanský jazyk ale rád by som vedel presne čo hovoria.

A inak veľmi by som nepodceňoval ani kontroverznú Kubu keď už sme pri tom napríklad v tomto dokumente
http://www.csfd.cz/film/270777-interview-s-fidelom/

Bolo veľa zaujímavých informácií ktoré sa dajú overiť že kubánske deti vychádzajú z medzinárodných školských testov najlepšie.

Alebo napríklad v tomto dokumente
http://www.csfd.cz/film/226756-sicko/
sa neskor ukáže aj kuba a zisti sa že tam sú ľudia niesu taký chorí ale zdravotníctvo je tam na úrovni parádnej aj doktori a že tam ošetria okrem miestnych aj zahraničných občanov.

A povedzme si pravdu čo robí dobrý štát dobrým štátom. Počet vyrobeného spotrebného tovaru v tonách ? alebo špičkové zdravotníctvo školstvo kvalita okolitej prírody a spokojný, dravý a radi doma žijúci a domov sa vracajúci občania.

A v tomto smere predbieha kuba západ dovolím si povedať o 100 rokov lebo ak by kuba zostala tak ako je tak západ tým smerom ktorým sa uberá ju nedobehne ani za 100 rokov.


Milan   |   ip:195.28.82   |   2010-11-25  (14:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chyba. Na zmenu ustavy sr je potrebna trojpatinova vacsina, co je 90 poslancov, a nie 101, ako je uvedene v clanku.


Slobodoslav   |   ip:94.199.24   |   2010-11-26  (17:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Milan. Dík za info.

A aký máš na to názor? Teba to neserie? V Maďarku má jedna strana ústavnú väčšinu...

Takže vlastne iba predseda tejto strany rozhoduje za všetkých Maďarov, že či zavedú komunistický režim, fašistický, alebo aký...

Parlamentná "demokracia" je buď rovno diktatúra, alebo len krok od nej...


Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2010-12-08  (00:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Slobodoslav:

Diktatura ... vlada jednotlivca (pripadne jeho rodiny) nad vsetkymi ostatnymi v spolocnosti.

Totalita ... vlada MENSINY nad VECSINOU.

Demokracia ... vlada VECSINY nad MENSINOU.


Demokracia sa deli na dve odlisne typy:
1) Priama demokracia, kde vetsina rozhoduje o comkolvek a mensina sa musi prisposobyt.
2) Zastupna demokracia, kde si ludia zvolia zastupcov, ktorym v podstate udeluju/deleguju MANDAT, aby za nich v istych veciach rozhodovali. Dolezite je si ale uvedomyt, ze ak si strana da konkretne veci do svojho programu, musi ho na 100% dodrzat. Z toho dovodu je napriklad KOALICNA RADA PROTIUSTAVNA.

Inak povedane, ak si strana dala v programe ze NEBUDE dvihat dane, ze NEBUDE privatizovat, a tato strana sa dostane do parlamentu, JE POVINNA Z USTAVY TOTO DODRZAT, a ZIADNA koalicna ci ina zmluva jej nemoze nariadovat nieco ine.

Este inak to poviem, STRANA dostava ZAVEZNY MANDAT od volica, ktory ju volil, aby HLASOVALA tak, ako sa zaviazala v programe STRANY. NESMIE V ZIADNOM PRIPADE KONAT OPACNE !!! JE TO PORUSENIE USTAVY, pretoze k OPACNEMU konaniu nedostala od VOLICA mandat, a tak sa jedna o VOLEBNY PODVOD !

Preto je plne ustavne pravo, ak sa k moci zase dostane LAVICA, moze s kludnym svedomym ANULOVAT VSETKY PRIVATIZACIE a vyvodit TRENSTNOPRAVNU/FINANCNU ZODPOVEDNOST voci jednotlivym poslancom, ktory konali v ROZPORE s ich volebnym programom.

Ak by sa k moci dostala KSS, moze vyhlasit veskere privatizacie strategickych a monopolnych podnikov za ANULOVANE/NEPLATNE, pretoze predchadzajuce vlady, ktore privatizovali strategicke podniky, mali vo VLASTNYCH PROGRAMOCH STRAN napisane (s cim vstupovali do volieb) ze STRATEGICKY a MONOPOLNY majetok statu NEBUDU PRIVATIZOVAT, coz nedodrzali, to znamena HLASOVALI v ROZPORE s tym, k comu mali MANDAT od ludi.

Byt na mieste FICA, zvolam tlacovku a verejne vyhlasim, ze doporucejem, aby si kazdy zaujemca o podniky, ktore bude tato vlada privatizovat (pre hlupych sa to nazyva VSTUP strategickeho investora ci predaj akcii), dobre rozmyslel ci do toho pojde, pretoze ak sa DOSTANEM k moci, OKAMZITE VSETKY privatizacie tejto vlady ANULUJEM/VYHLASIM za protiustavne/bez mandatu volica, a to BEZ NAHRADY SKODY. A ze na tento ukon ani nebudem VYPISOVAT referendum, ale ze to bude BOD programu strany s ktorym pojde do dalsich volieb (takze bude mat plnu legitimitu a mandat toto urobit).

Takze v DEMOKRACII, VETSINA rozhoduje nad MENSINOU, ovsem v zastupnej demokracii to nieje tak, ze si vytazna strana moze robit co chce. Musi sa DRZAT programu strany, nesmie hlasovat v jeho rozpore. A veci ktore niesu v programe strany, tak tam uz rozhoduje podla svojho presvedcenia kazdy poslanec SAM. Takze ak SAS slubila nedvihat dane, ci neprivatizovat, alebo povolit kanabys, tak MUSI pri hlasovani volit PRESNE PODLA PROGRAMU a NESMIE konat inak. Ziadna koalicna rada ci vladny program nesmie mat vyssiu moc, ako je program strany, ktorym su poslanci (zastupcovia volicov) 100% viazany.

S trochou fantazie by sa dalo povedat, ak poslanec zahlasuje v rozpore s jeho programom strany, dopusta sa VLASTIZRADY a TRESTNEHO cinu PODVODU.


Igor . jugalaro23   |   ip:217.12.51   |   2012-02-27  (14:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pozor na to čo si želáte. Priama demokracia nie je žiadna výhra. Okrem nie veľmi zdarilého systému (u nás by asi nemohol fungovať rovnako ako v Švajčiarsku) je tu aj problém so sociálnym zabezpečením a faktom, že Švajčiari ťažia hlavne z neutrálnej ekonomiky a daňových úlav. Ale choďte do Švajčiarska a skúste sa tam dať ošetriť. Mesačne dáte na poistenie až 300CHF. A len za sanitku zaplatíte aj 1000CHF ak nie ste poistený...

Švajčiarsko nie je žiadna výhra. A priama demokracia vie byť rovnako zkorumpovaná ako ten svinčík, čo máme tu.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Zelená cesta

Cesta akou sa dá zmeniť náš svet


Kde to vlastne žijeme?

Karl Marx: Odcudzená práca

Finančná kríza – čo si musíme neodkladne uvedomiť ...

Mobilní telefony

Niečo zo života..

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.2246 s