16. September 2019
    
Univerzálne riešenie kríz - Dolezite.sk

Univerzálne riešenie kríz


  2011-01-04  (15:43)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Univerzálne riešenie kríz

Zdá sa, že kríza je prakticky všade. V každej oblasti a v každej krajine. Ak sa aj podarí vyriešiť krízu ekonomickú, stihne sa pretransformovať na krízu spoločenskú, ekologickú, kultúrnu, morálnu, školstva, zdravotníctva...

 

Človek, ktorý toto vníma by z toho mohol prepadnúť aj depresii, alebo apatii. Problémy sa zdajú byť tak komplexné, že sa je ťažké nájsť ich riešenie. Existuje vôbec nejaké riešenie tejto situácie v ktorej sa ľudstvo nachádza?

 

Pouvažujme na túto tému. Jedno je isté. Riešenie tejto situácie existuje. To je poznatok o ktorý sa môžeme vždy oprieť. Správne, teda najlepšie riešenie totižto existuje vždy. Vždy jedno z riešení je to najlepšie. V každom momente teda stačí si toto riešenie uvedomiť a snažiť sa k nemu priblížiť.

 

Ale aké je toto riešenie všetkých týchto problémov, kríz, ktoré spoločnosť generuje? Na jeho nájdenie treba nájsť príčinu všetkých týchto problémov. Uvažujme teda o tejto príčine:

 

Kríza je vo väčšine oblastí a vo väčšine spoločností. Či už kríza v školstve, zdravotníctve, kultúre, politike, ekonomike, dlhová kríza... Tieto krízy ľudských spoločností prerastajú aj mimo ľudí až do ekologickej krízy, teda krízy celej planéty. Je to ako rakovina, ktorej metastázy sa šíra celou planétou.

 

Ale čo je spoločným základom všetkých týchto kríz? Všetky krízy sú len negatívnymi javmi, externalitami, ktoré rôzne ľudské spoločnosti a nimi vytvorené inštitúcie a organizácie spôsobujú na základe svojej činnosti. Či už je to ich hlavná činnosť, alebo iba dôsledok nejakej inej ich činnosti. Tieto negatívne javy sa však navzájom kombinujú v jednu nepretržitú krízu, ktorá sa v čase prejavuje stále inak a stále intenzívnejšie. Ekonomická kríza sa transformuje na krízu sociálnu. Vyriešením ekonomickej krízy sa zhorší kríza ekologická, kultúrna a mnohé iné.

 

Dajú sa tieto krízy vyriešiť? Prečo je ich riešenie také náročné? Sú jednoducho príliš komplexné. Každý spoločenský problém sa totižto týka príliš veľa ľudí, ich vzájomných vzťahov, vzťahov s inými problémami v danej spoločnosti a nepriamo vlastne všetkého. Všetko sa týka všetkého a teda aj riešenie každého spoločenského problému závisí od všetkého iného a teda aj od riešenia ostatných spoločenských problémov.

 

Bez riešenia jedného problému nie je možné riešiť iné a teda nakoniec je možné riešiť buď všetko, alebo nič. A keďže riešiť všetko naraz je prakticky nemožné, nerieši sa zväčša nič. Teda nič podstatné. Neodstraňujú sa zväčša žiadne príčiny, ktoré krízy vytvorili. To preto, že organizácie a inštitúcie, ktoré krízu vytvorili to spravili spravidla kvôli vlastnému obohateniu sa. Preto chcú krízu živiť ďalej a ďalej z nej profitovať, alebo profitovať na jej odstránení.

 

Preto sa väčšinou iba odstraňujú následky krízy a to často s mnohonásobnými nákladmi a energiou, akú by bolo treba na vyriešenie príčiny kríz. Tieto zbytočne vynaložené náklady odoberajú zdroje spoločnosti a vytvárajú nové negatívne javy, ktoré sa prejavia tým, že sa kríza prejaví niekde inde. Výslekom všetkých týchto kríz je, že väčšina ľudí, má stále viac práce, stále menej času na seba a svoju rodinu, má horšie životné prostredie a horšie životné podmienky a teda aj menej radosti zo svojho života a to aj napriek pokroku v automatizácii ľudskej činnosti.

 

Jednoducho čím je spoločnosť väčšia, vzdialenejšia občaom a čím viac agendy na seba preberá, tým sú aj jej problémy väčšie. Je preto oveľa ťažšie ich vyriešiť k spokojnosti väčšiny jej členov, bez nejakých negatívnych vedľajších javov. To je podľa môjho názoru prvotnou príčinou všetkých problémov. Zvyšujúca sa veľkosť a komplexnosť spoločností, teda snaha riešiť stále viac otázok na vyšších úrovniach spoločnosti, neúmerne komplikuje problémy v danej spoločnosti.

 

Počet obyvateľov na svete narastá, štáty, ako aj korporácie sa zoskupujú do čoraz väčších zoskupení a čoraz viac právomocí preberajú ústredné orgány týchto zoskupení (svetová banka, WTO, NATO...), ktoré ešte pred nedávnom ani neexistovali (ako napr. EU), alebo mali minimálne právomoci. Mnohé dnešné korporácie majú viac zamestnancov ako mali priemerné štáty pred storočím. Viaceré dnešné superštáty majú viac členov, ako bol počet všetkých obyvateľov na planéte sto rokov dozadu.

 

Je zrejmé, že takéto ľudské kolosy nie je možné riadiť ku prospechu väčšiny ľudí. Tak aby individuálne potreby jej členov mohli byť naplnené. Jednoducho neexistujú jedinci, ktorých mozgová a ľudská kapacita by bola tak výnimočná a ich zmysel pre spravodlivosť a morálku tak vyvinutý, aby mohli efektívne a spravodlivo riadiť miliónové spoločenstvá ľudí akým je napr. SR, nehovoriac už o EU, alebo napr. Činy tak, aby zohľadnili potreby a individuálne preferencie všetkých týchto ľudí, všetkých členov danej spoločnosti.

 

Na druhej strane tieto mnohomiliónové spoločenstvá sa skladajú z jedincov ktorí majú svoju vlastnú mozgovú kapacitu. Nie sú to žiadni analfabeti, žiadni mentálne retardovaní a nepodstúpili ani lobotómiu. Vedia sa preto sami rozhodovať. Nepotrebujú obrovskú haldu pravidiel, príkazov, zákazov, zákonov, vyhlášok a záväzných nariadení. Kto sa pri svojom rozhodovaní vlastne riadi všetkými tými zákonmi? Majú ľudia vôbec čas čítať všetky tieto zákony? A sú tieto pravidlá, zákony a smernice písané vôbec pre ľudí? Alebo skôr proti ľuďom?

 

Načo je ľuďom armáda policajtov, donucovacie prostriedky a všadeprítomná propaganda životného štýlu? Aby ľudia vedeli čo je správne a čo nie? Čo sa môže a čo nie? Ako sa majú správať a ako nie? Veď predsa každý má svoj vlastný rozum. Dnes je väčšina ľudí vzdelaných, majú často zodpovednú prácu, alebo vlastný biznis, alebo rodinu o ktorú sa úspešne dokážu postarať aj v dnešnej prekombinovanej spoločnosti. Sú teda dostatočne spôsobilí na riešenie väčšiny svojich problémov. A s problémami, s ktorými si nevedia rady sa môžu poradi5 s niekym komu veria. Napr. so svojim priateľom, alebo členom rodiny.

 

Samozrejme aj dnes existujú mechanizmy, ako zabezpečiť, aby sa miliónové ľudské masy sklonili pred nejakou autoritou, ktorú osobne ani nepoznajú a nechali sa ňou zmanipulovať na to, aby plnili nejaký ňou definovaný cieľ. Jedná sa väčšinou o jeden-dva konkrétne ciele, ako je napr. maximalizácia príjmu danej spoločnosti, minimalizácia jej nákladov, rozšírenie vplyvu, alebo alebo šírenie nejakej viery.

 

Je však zrejmé, že členovia každej takejto spoločnosti sú toto priamo, alebo nepriamo nútení robiť nie pre svoj vlastný prospech, ale pre prospech elity tejto spoločnosti. Robia to na svoj úkor a na úkor svojej rodiny, svojho zdravia, životného prostredia, svojho času a teda svojho života.

 

Od väčšiny z nich sa žiada podriadiť sa plneniu daných stanovených cieľov, ktorých výber zväčša nemôžu nijak ovplyvniť. Takže nakoniec väčšina ľudí robí v danej spoločnosti najmä to, čo nechce. Čo nevychádza z ich vnútra. Pre takúto spoločnosť teda plnia najmä stanovené ciele, s ktorými sa nie vždy stotožňujú. Robia to zväčša za zlomok z podielu na profite danej spoločnosti, ktorej sú členmi, alebo za nejaké iné čiastočné protiplnenie.

 

Cieľom týchto mega spoločností a spoločenstiev je teda obyčajný lov delenie koristi. V kalných vodách sa najlepšie loví. To je hlavný dôvod, prečo sú tieto spoločnosti tak veľké a komplikované. Musia byť, aby to fungovalo. Vytvorí sa tým mútna voda a lov rýb sa môže začať. Spoločnosti zhromažďujú od ľudí úpisy, alebo od nich akokýmkoľvek spôsobom lákajú peniaze. Malé spoločnosti to praktikujú na ľudí mimo spoločnosti, veľké aj na svojich vlastných členov. Menšie ryby, spoločnosti lovia ľudí a tie väčšie aj iné ryby.

 

Takéto zoskupenie ľudí v takýchto spoločnostiach však nakoniec poškodzuje všetkých ľudí. Ako príklad jednej naozaj veľkej spoločnosti, ktorá ma už našťastie nezažaluje, uvediem Rakúsko Uhorskú Monarchiu (RUM). RUM bola umelým neprirodzeným zoskupením množstva ľudí, ktorí v princípe nezdieľali nič spoločného. Nemali ani spoločný jazyk. Nič prirodzeného ich spolu nedržalo. Ani priateľstvo, ani rodinné zväzky. Samozrejme ľudia v RUM mali veľa spoločného, už preto, že všetci to boli ľudia. Ale to isté by platilo, ak by bola monarchia iba Česka a Slovenska poprípade spolu s Poľskom a pod.

 

Prakticky jediným spoločným prvkom, pojivom celej RUM boli monarchovia. Ich intelektuálna a ľudská kapacita však zďaleka nestačila na riešenie všetkých problémov a kríz v RUM. Niekedy nepostačovala ani na riešenie problémov a kríz ich vlastnej rodiny, alebo kráľovského dvora. Preto boli problémy v RUM často neriešené. Vývoj v celej RUM bol tým do veľkej miery paralyzovaný a neriešené problémy ľudí a ako aj často jej hlúpe riadenie nakoniec viedlo k rozpadu RUM na 1. ČSR a ostatné krajiny. Týmto rozpadom sa vyriešili mnohé problémy, ktoré boli v RUM neriešené (napr. národnostné) a otvorila sa možnosť riešiť ostatné problémy bližšie k ľuďom. Rozpad RUM bol teda pozitívom pre väčšinu ľudí z RUM.

 

Ďalším podobným príkladom je ČSFR, ktorá sa rozpadla na ČR a SR. Aj keď tento rozpad spoločnosti mnohí ľudia nechceli, opäť to bol krok správnym smerom. Ak by sa to nestalo, tak dnes okrem všetkých súčasných problémov, ktorým čelíme v SR a ČR máme ešte mnohé iné problémy navyše. Ak vychádzame z výsledkov ekonomickej transformácie v ČR a SR, tak nie je pravdepodobné, že by v ČSFR (či už s pomlčkou, alebo bez), táto ekonomická reforma dopadla lepšie. Naopak. Vzhľadom na riešenie zbytočných pseudoproblémov, ktoré by v ČSFR vznikli medzi Slovákmi a Čechmi by ekonomická transformácia mohla dopadnúť iba ak horšie.

 

Jediné, čo by ČSFR pravdepodobne priniesla navyše oproti štátom ČR a SR by bola nenávisť medzi Čechmi a Slovákmi. Ak by totižto v spoločnom štáte zostalo centrálne riadenie a Praha (a teda najmä pražskí ekonómovia a prognostici) by riadili celú československú spoločnosť podobným kurzom, ako boli riadené ČR, alebo SR po 1993, nepochybne by to viedlo k nevôli zo strany ľudí zo Slovenska. Český politik by sa preto pre mnohých Slovákov pravdepodobne stal stelesnením zla a slovo Čech by tým získalo negatívne konotácie.

 

Je tiež zrejmé, že podobný (aj keď nie veľmi pravdepodobný) vývoj by bol, aj ak by sa centrom Československa v r. 1993 stala Bratislava. V tomto prípade by bola situácia symetricky otočená. Slovenskí s prepáčením politici by pravdepodobne získali u ľudí z Čiech rôzne prívlastky, ktoré však bohužiaľ nemôžem v tomto článku uverejniť (čitateľ si ich však ľahko domyslí). Tým by aj označenie Slovák značne utrpelo a bolo mnohými Čechmi chápané práve touto optikou. V obidvoch prípadoch by teda vzniklo pnutie medzi týmito dvoma národmi.

 

Dnes, po rozdelení ČSFR však väčšina ľudí považuje vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi ako nadštandardné. Vzhľadom na uvedené sa domnievam, že spoločný štát by nepriniesol nič pozitívneho v tejto oblasti. Naopak, čím viac právomocí by si chceli mocipáni v Prahe, alebo Bratislave pre seba uzurpovať, tým viac by kazili vzťahy aj medzi bežnými ľuďmi, Čechmi a Slovákmi. Vďaka politickému zápasu českých a slovenských politických strán by sa šírila medzi týmito dvoma národmi nenávisť tak, ako sme toho svedkami v SR vďaka “maďarským” a “slovenským” pol. stranám. S nenávisťou medzi Slovákmi a Čechmi by v ČSFR vznikli aj mnohé iné problémy s tým súvisiace, ktoré dnes vôbec neexistujú, práve vďaka neexistencii ČSFR. Preto si myslím, že ako rozpad RUM, tak aj rozpad ČSFR bol potrebným a pozitívnym pre väčšinu obyvateľov týchto krajín.

 

Včasné rozdelenie ČSFR teda umožnilo, aby Slováci a Češi zostali priateľmi. Rozdelenie a zánik týchto spoločných štruktúr a inštitúcií teda nemalo negatívny vplyv na prirodzené pozitívne hodnoty, ktoré boli vytvorené, ako napr. priateľstvá, alebo rodinné, kultúrne a iné väzby. Ak by sme však jeden na druhého akokoľvek doplácali v spoločnom štáte, alebo by si to aspoň viacerí ľudia mysleli, napríklad vďaka propagande politických strán, tak to by naše priateľstvo spoľahlivo pokazilo. Pretože ako sa vraví, kamarátmi buďme, ale dlhy si plaťme...

 

Samostatnosť, dobrovoľnosť a možnosť nezávislej vôle je nevyhnutným predpokladom ako priateľstva tak aj lásky. Ak priatelia spolu naozaj chcú niečo podniknúť, nepotrebujú byť jedným organizmom. Ale ak by boli napríklad zrastení ako siamské dvojičky, či už nohou, alebo rukou, alebo inak, tak by nemohli jeden bez druhého robiť nič. To by určite ich priateľstvu nepomohlo. Naopak, pravdepodobne by to časom viedlo k averzii jedného s druhým...

 

Ale už bolo dosť argumentov. Je čas povedať závery tejto úvahy. Z vypovedaného pre mňa vyplýva poznanie, že väčšina globálnych, medzinárodných, národných, národnostných, náboženských, ekonomických a iných spoločenských problémov sú umelo vytvorené práve veľkosťou, teda počtom členov, ktoré tieto spoločnosti, organizácie a inštitúcie zastrešujú. S rastúcim počtom členov spoločnosti sa nielenže zväčšuje počet a komplexnosť problémov tejto spoločnosti, ale rastie aj moc tejto spoločnosti, ktorá korumpuje jej predstaviteľov.

 

Rozpad RUM a ČSFR odstránil niektoré z týchto umelých problémov. Odstránil národnostné problémy a zjednodušil život ľudí v tomto regióne. Odobral moc Viedni nad Prahou a Prahe nad Bratislavou. Naopak vznik mega štátov ako napr. USA a Čína zapríčinili a zapríčiňujú globálne problémy, globálnu vojnu proti terorizmu a ekonomickú a ekologickú krízu. Vznik megaštátu EU zapríčinil vznik dlhovej krízy, ktorú ďalej podporuje a ktorá poškodzuje väčšinu ľudí v EU. Bratislava, Praha aj Viedeň sa dostala pod Brusel. Vznik globálne pôsobiacich mega štátov a mega korporácií umožňuje, zjednodušuje a zefektívňuje drancovanie prírody, ktoré vedie ku globálnej ekologickej kríze. Vznik mega cirkví moslimských, kresťanských, židovských... rovnako zapríčiňuje globálne náboženské konflikty.

 

Dôvod prečo sa toto deje je zrejmý. Je to kvôli získaniu moci, profitu, privilégií a sebarealizácii rôznych s prepáčením elít na úkor väčšiny ľudí. V štátoch a megaštátoch ide o moc, profit a privilégiá štátnej byrokracie a jej sebarealizácie sa pri vláde a ovládaní ľudí. V korporátnej sfére ide o moc, profit a privilégiá oligarchie a firemného managementu a ich sebarealizácia sa pri ovládaní svojich zamestnancov a spotrebiteľov. V sektách ide o moc, profit a privilégiá klerikov a ich sebarealizáciu pri vláde a ovládaní veriacich.

 

Všetky spoločenské problémy majú teda rovnaký základ a teda aj rovnaké riešenie. Tým je rozpad a rozklad všetkých neprirodzených ľudských zoskupení až po tie prirodzené. Prirodzenými ľudskými zoskupeniami sú tie, ktoré pri sebe držia putá priateľstva a lásky. Sú to teda najmä rodina a okruh priateľov a spoločenstvá rovných s lobodných ľudí. Všetky ostatné korporatívne, národné, národnostné, medzinárodné, náboženské a ideologické a iné väzby sú umelo vytvorené a slúžia iba na vytvorenie závislosti, za účelom ich následného mocenského zneužívania.

 

Ako povedal Einstein, spravte to najjednoduchšie ako sa dá, nie však jednoduchšie. A potom to bude dobré. Chorobou dnešnej spoločnosti sú všetky umelo vytvorené, neprirodzené inštitúcie. Zväčšovaním a silnením týchto inštitúcií choroba ľudstva a celej planéty rastie ako rakovina. Zničenie všetkých týchto inštitúcií a atomizovanie spoločnosti až po samotných ľudí by však nebolo dobrým riešením pre väčšinu ľudí. Človek totižto potrebuje životné istoty v starobe a v chorobe, ktoré mu musia byť spravodlivo zabezpečené, aby mohol byť spokojným a šťastným vo svojom živote. Prirodzenou inštitúciou, ktorá by mu tieto potreby mala zabezpečiť je jeho rodina, jeho priatelia a známi, teda tí, ktorým v živote pomohol, jeho priatelia a jeho najbližší, ktorí ho majú radi. Rozpad a rozklad všetkých inštitúcii by sa teda mal zastaviť až pred bránou prirodzených zväzkov, zväzkov rodiny, priateľov a známych. Tým by sa naplnila Einseinova podmienka. Potom by to bolo naozaj dobre, najlepšie aké to môže byť.

 

Ľudsky prirodzené sú totižto iba rodiny, priateľstvá a tie spoločenstvá, v ktorých sa ľudia poznajú, majú spoločné názory a ciele, ktorých spolu viaže puto priateľstva, alebo lásky k členom tejto spoločnosti. Tieto prirodzené spoločenstvá sú preto zväčša počtom neveľké. Väčšie zoskupenia ľudí, ktorých je taký počet, že nie je možné, aby sa navzájom dobre poznali a vytvorili si prirodzené pozitívne symbiotické vzťahy medzi všetkými členmi tejto spoločnosti, preto nemôžu byť prirodzenými inštitúciami. Veľká skupina by sa prirodzene rozpadla, ak by ju nedržalo niečo umelého. Napríklad presadzovanie nejakého politického názoru, myšlienky, ideológie, alebo vierovyznania. Alebo napríklad dosiahnutie profitu na úkor iných ľudí.

 

Tieto veľké spoločenstvá, nedrží pokope priateľstvo, alebo láska ich členov, ale často nenávisť k inej skupine, alebo možnosť profitovať na úkor iných, alebo manipulovať inými. Tieto spoločnosti sú teda súčasťou rakoviny ľudstva a planéty, ktorú je potrebné čo najúčinnejšie obmedziť a eliminovať. Toto by mali spraviť najmä tí, ktorí z tejto spoločnosti neprofitujú, ale na ňu skôr doplácajú. Teda najmä ľudia, ktorí sú niektorou z týchto spoločností manipulovaní, klamaní a okrádaní, ľudia ktorých životné prostredie je ničené a ktorým negatívne prejavy týchto spoločností znižujú kvalitu ich života, alebo až upierajú možnosť žiť plnohodnotný, pokojný a šťastný život. Či už sú to štátne inštitúcie, politické strany, súkromné korporácie, náboženské sekty a pod.

 

Samozrejme každá z týchto organizácií, inštitúcií, alebo spoločnosti má aj svoje dobré stránky. Štát a politické strany robia často aj rôzne pre ľudí osožné veci, korporácie vyrábajú často aj rôzne pre ľudí prospešné veci a sekty okrem seba propagujú často aj rôzne pre ľudí užitočné informácie a náboženské hodnoty. Problémom však je, že čím je organizácia, ktorá akokoľvek zasahuje do životov ľudí väčšia, tým viac sú jej predstavitelia vzdialenejší od potrieb ľudí, ktorých táto spoločnosť ovplyvňuje. Tým menej následne zohľadňujú potreby väčšiny týchto ľudí.

 

Z mixu dobrých a zlých skutkov danej organizácie sa však už nedá selektívne vybrať iba tie dobré a zlé zavrhnúť. Ľudia sa musia zmieriť so všetkými pozitívami, ale aj negatívami takýchto spoločností. Nakoniec však, ak sa všetky negatíva každej takejto spoločnosti spočítajú, vzniknú presne tie problémy, ktorým teraz na celom svete čelíme.

 

Všetky tieto umelo vytvorené problémy by sa však stratili, ak by ľudia prestali akceptovať umelé, naučené stereotypy, ktoré sú im naočkované v štátnych školách, korporátnych médiach, alebo aj v kostoloch. Ak by boli ľudia prirodzení, ak by sa nesnažili byť nikým iným, iba samým sebou. Žiadnymi poslušnými a lojálnymi občanmi, podstivo platiacimi dane, ktorých nezaujíma, čo sa s ich daniami spraví. Ľudia bez výhrad prijímajúci osud poddaných a systémom vlastnených. Bez kontroly štátnych finančných tokov, bez transparentného a spravodlivého prerozdeľovania zdrojov si žiaden štát, žiadna firma a ani žiadna sekta nezaslúži akúkoľvek podporu zo strany ľudí.

 

Povinnosťou a zodpovednosťou každého dospelého človeka je konať iba tak, aby neubližoval sebe a iným ľuďom a prírode či už priamo, alebo sprostredkovane prostredníctvom spoločností, ktoré podporuje svojou prácou, alebo finančne. Ak štát, korporácia, sekta, alebo iná organizácia nedáva možnosť spolurozhodovať všetkým jej členom o smerovaní danej spoločnosti napr. prostredníctvom nástrojov priamej demokracie, tak si nezaslúži od ľudí žiadnu podporu.

 

Naopak. Povinnosťou a zodpovednosťou každého dospelého človeka je presvedčiť ľudí zo svojho okolia, aby takéto spoločnosti nijako nepodporovali a vyvolať tým nátlak na všetky tieto organizácie a spoločenstvá ľudí tak, aby zaviedli prvky priamej kontroly a riadenia všetkými členmi týchto organizácií. Tak, aby všetci ľudia, ktorí prispievajú pri tvorbe hodnôt danej spoločnosti mali možnosť svojim pričinením eliminovať všetky negatívne prejavy a tendencie týchto spoločností a naopak rozvinúť všetky ich pozitívne prejavy. To je jediné riešenie všetkých kríz.

 

Prečo by ľudia nemali byť iba poslušnými platcami daní, a pod. bez otázok, kam tie financie idú? Inak svojou prácou a peniazmi môžu podporovať akékoľvek svinstvá. Ničenie planéty ako aj mučenie a zabíjanie nevinných ľudí (toto však skôr platí pre mega štáty, ako napr. USA a Čína. Prostredníctvom NATO, EU a samozrejme aj vďaka spolupráci SR a ČR sú však v Afganistane a inde aj vojská platené z našich daní). Práve preto ľudia musia mať možnosť priamo ovplyvňovať rozhodnutia spoločnosti, ktorej sú členmi a voči ktorej majú mať záväzky. Ak túto možnosť nemajú, nemôžu mať ani akékoľvek záväzky voči týmto spoločnostiam.

 

Ľudia by nemali byť ani žiadnymi ovečkami, ktoré obetujú svoj život a svoju rodinu v prospech siekt. Bez otázok, argumentov, pochopenia na čo všetko je to presne dobré a aké sú všetky finančné toky a aktivity danej organizácie. Bez transparentného účtovníctva a agendy spoločnosti a možnosti priamo spolurozhodovať o jej aktivitách by ich ľudia nemali nijako podporovať. Inak nemôžu vedieť čo presne sa s danými financiami vykonáva a nemôžu to ani ovplyvniť. Napriek tomu sú však spoluzodpovedný za všetko zlo, ktoré daná sekta spácha, pretože jej k tomu dopomohli.

 

Taktiež by ľudia nemali byť žiadnymi lojálnymi zamestnancami, ktorí sa nechávajú zneužívať kvôli profitu anonymného vlastníka, za zlomkovú protihodnotu z jeho strany. Majiteľ danej korporácie totižto môže s daným profitom naložiť akokoľvek. Použiť ho na okrádanie vašich blízkych, ničenie planéty, alebo ľudí, alebo výrobu zbraní a drog ak mu to prinesie zisk. Majiteľ takejto korporátnej spoločnosti teda môže prácu a um ľudí pracujúcich v nej zneužiť na akékoľvek svinstvo proti ľuďom, ako aj planéte. Bez možnosti kontrolovať finančné toky danej organizácie, bez možnosti spolurozhodovať o aktivitách ako aj smerovaní celej organizácie by preto ľudia nemali súkromne vlastnené korporácie akokoľvek podporovať. Či už svojou prácou, alebo intelektom.

 

Na to, aby sa globálne problémy mohli vyriešiť, ľudia musia byť viac angažovaní pomáhať pozitívnym zmenám a menej ochotní spolupracovať zo zlom v akejkoľvek skrytej podobe. V ich očiach by sa mala zdiskreditovaná každá organizácia a každá spoločnosť, ktorá vykonáva, alebo ktorej členovia vykonávajú akékoľvek aktivity s ktorými daný človek nesúhlasí. Ak túto spoločnosť daný človek nemôže zmeniť tak, aby tieto aktivity nevykonávala, teda aby mohla byť príčina týchto negatívnych javov odstránená, povinnosťou a zodpovednosťou každého dospelého človeka je prestať túto spoločnosť akokoľvek podporovať a naopak pričiniť sa o jej transformáciu, zmenu k lepšiemu, alebo likvidáciu, ak náprava nie je možná.

 

Neexistuje žiaden prirodzený dôvod, prečo človek musel pracovať na iných ľudí, ktorých nepozná a tým podporovať ich akékoľvek možné iné činy, alebo aktivity o ktorých ani nevie. Nie je dôvod, aby musel zdielať akékoľvek spoločné veci, hodnoty, alebo ciele so všetkými občanmi v danom štáte, alebo v danej firme. Nie je žiaden dôvod, aby doplácal na iných občanov, ktorých ani len osobne nepozná len preto, že sú členmi štátnej byrokracie, alebo len bývajú v hraniciach daného štátu, prípadne sú majiteľmi danej korporácie, alebo v nej len pracujú. Nie je dôvod, aby sa človek riadil pravidlami, alebo cieľmi s ktorými nesúhlasí a ktoré mu boli vnútené rovnako ako ostatným ľuďom v danom štáte, alebo firme, ak sám nemá možnosť priamo spolurozhodovať o týchto pravidlách v rovnakej miere, ako všetci ostatní členovia tejto spoločnosti.

 

Ak aj dvaja robia to isté, nie je to to isté a teda nie je spravodlivé, ak sú štátom, alebo inou organizáciou rovnako ohodnotení. Toto a mnohé iné pravidlá sú umelo vytvorené a zapríčiňujú iba problémy v spoločnosti. Rodičia, ktorí vychovávajú svoje, alebo cudzie deti tak, že si tieto vážia iných ľudí a postarajú sa o rodičov v ich starobe, by nemali byť štátom ohodnotení rovnako ako iní rodičia, ktorí vychovávajú napríklad zlodejov, ktorí sa nielenže na staré kolená o svojich rodičov nepostarajú, ale sa na nich budú chcieť ešte aj v starobe priživovať. Ak by boli tieto dve rodiny pri výchove svojich detí rovnako ohodnotené, tak by to bolo nespravodlivé. A rovnako by bolo nespravodlivé, ak by štát tieto peniaze iným ľuďom vzal, aby tak všetci ľudia boli štátom nútení podporovať aj výchovu zlodejov.

 

Ak človek celý život nikomu inému nepomôže nemôže čakať, že iní ľudia budú pomáhať jemu. Prirodzeným spoločenstvom ľudí je ich rodina. Ak sa ani rodina nehlási k svojmu členovi a nie je ochotná sa oň postarať, keď už nie je schopný sa o seba postarať sám, prečo by sa oňho museli starať cudzí ľudia prostredníctvom štátu? Ak sa niekto chce o tohto človeka postarať, tak samozrejme vždy môže na základe dobrovoľnosti. Štát, ani nikto iný by ich však k tomu nemal nútiť prostredníctvom daní a inštitucionalizovaného štátneho teroru.

 

Ak by neboli vytvorené umelé inštitúcie a spoločnosti, neboli by ani problémy, ktoré tieto umelé spoločnosti vytvárajú. Ak by neboli globálne vytvorené umelé spoločenstvá ľudí, neboli by ani globálne a neriešiteľné problémy. Všetky problémy a všetky potreby by si ľudia vyriešili navzájom, medzi sebou v rodine a v okruhu svojich známych a priateľov v mieste svojho bydliska.

 

Preto navrhovaným riešením všetkých spomínaných spoločenských problémov a kríz je:

 

1. Ignorovanie, teda pasívny odpor, ale aj aktívne zosmiešňovanie a konštruktívna kritika umelo vytvorených neprirodzených spoločností, ich pravidiel, zákazov a príkazov, produktov, propagovaného životného štýlu, ich vedúcich predstaviteľov a funkcií s ktorými sa človek nestotožňuje. Inak povedané stratiť rešpekt, lojalitu a strach k všetkým týmto inštitúciám. Pozerať sa na ne optikou, ktorá zohľadňuje iba objektívne potreby daného človeka, jeho rodiny a priateľov tak, aby človek pomáhal ľuďom okolo seba a svojimi aktivitami neškodil sebe a iným ľuďom.

 

Ignorovanie, zosmiešňovanie a konštruktívna kritika najmä tých spoločností, ktoré sú prerastené, a ktoré vyciciavajú z ľudí viac, ako im prinášajú a vytvárajú tým voľné zdroje ktoré sa používajú k pochybným účelom. Teda najmä štátov, megaštátov, korporácií, megasiekt ich sebapropagačných ceremónií, aktov a propagandy, ako napr. nespravodlivých volieb, zbytočných a často škodlivých pravidiel, zákonov, zákazov a príkazov, daní, nepotrebných produktov a pod, ktoré je možné akýmkoľvek spôsobom zosmiešniť, skritizovať, alebo jednoducho ignorovať.

 

2. Ak človek nemôže nejaké pravidlá, s ktorými nesúhlasí a ktoré sú mu týmito neprirodzenými spoločnosťami nasilu, proti jeho vôli vnucované ignorovať, tak najlepšie čo môže spraviť je spraviť všetko pre to, aby dosiahol také zmeny, ktoré:

- zminimalizujú rozsah týchto nepríjemností, ktoré strpčujú život nielen jemu, ale aj jeho blízkym.

- presmerujú aktivity a realokujú zdroje týchto spoločností smerom o ktorom si daný človek myslí, že sú správnejšie, ako tie, ktoré daná spoločnosť vykonáva a to najlepšie tak, že sa zasadí o transformáciu daných spoločností na transparentné a priamo demokraticky riadené spoločnosti v ktorých všetci jej členovia budú môcť priamo a efektívne obmedzovať negatívne javy v týchto spoločnostiach a zároveň podporovať pre ľudí a prírodu pozitívne aktivity týchto spoločností.

 

Teda ak je človek napr. nútený zaplatiť štátu (väčšinou cudzím, anonymným ľuďom) dane v rozsahu napr. 50% svojich príjmov (20% DPH + 20% daň z príjmu + spotrebné a iné dane) a navyše odvody a iné poplatky, tak je v jeho záujme a v záujme celej jeho rodiny, priateľov a známych, ktorí musia robiť to isté a pritom nemajú zo štátu primerané protislužby (a často ani nevedia presne načo boli ich peniaze použité), aby vynaložili aj ekvivalentnú námahu, ktorú obetovali na zarobenie daného príjmu na to, aby svojím aktívnym pričinením znížili svoje daňové zaťaženie a daňové zaťaženie ostatných členov rodiny a pokúsili sa zasadiť sa o to, aby boli vytvorené také mechanizmy riadenia štátu, aby mohli byť výdavky štátu presmerované do tých oblastí, ktoré sú pre daného človeka a jeho rodinu a priateľov dôležité. Ktoré teda môžu efektívne čerpať tak, aby boli navzájom rodinné výdavky na štát a štátne protislužby vo vzájomnej rovnováhe.

 

Ak by štátu zostávali voľné zdroje na korupciu a z pohľadu danej rodiny nezmyselné štátne aktivity, mohli by sa tieto voľné zdroje používať aj na aktivity, ktoré sú v priamom protiklade so záujmami ľudí a prírody. Treba preto štátu a iným spoločnostiam platiť len toľko, koľko protislužieb štát pre ľudí vykonáva a pritom kontrolovať všetky finančné toky. Ak to niekto nerobí, tak zo seba a svojej rodiny robí ľahkú korisť pre tých, ktorí majú zo štátu väčšie protislužby, ako sú ich výdavky na štát, často aj neférovým spôsobom, či už korupciou, príživníctvom, alebo inak.

 

Ak by ľudia zariadili podľa tohoto jednoduchého návodu, tak by všetky umelé prerastené štátne, korporatívne a cirkevné inštitúcie časom stratili svoju moc a tým často aj zmysel svojej existencie a buď by zanikli, alebo by skolabovali by do malých efektívnych samosprávnych celkov s prvkami priamej demokracie. Prebujnelá štátna byrokracia ako napr. v SR, alebo ČR a megaštátna byrokracia v EU by boli nútené rozpúšťať sa do minimálnej a efektívnej priamo demokraticky riadenej samosprávy tak, ako je tomu napríklad vo Švajčiarsku. Réžia tejto byrokracie by bola mnohonásobne nižšia, pričom kvalita poskytovaných štátnych služieb mnohonásobne vyššia ako je tomu dnes.

 

Súkromné podniky a korporácie ako Mc. Donald by sa rozpadli do malých rodinných podnikov. Veľké fabriky do zamestnanecky vlastnených korporácií, typu Mondragon, priamo demokraticky riadených zamestnancami a nimi zvoleným managementom. Rodinné firmy a zamestnancami vlastnené podniky by neničili životné prostredie, tak ako to robia súkromne vlastnené globálne pôsobiace korporácie, pretože by svoje aktivity vykonávali vo svojom životnom priestore, ktorý by si chceli chrániť.

 

Cirkvi by sa zjednodušili do komunitných, alebo rodinou organizovaných zoskupení, ktoré by si svoj život a kázne organizovali sami. Priamo zvolená hlava rodiny, alebo komunity by utužovala vieru a morálku v danej rodine, alebo komunite. Takáto priamo demokraticky riadená cirkev by stratila schopnosť robiť globálne náboženské konflikty a vykonávať iné negatívne aktivity. Na čo sú vlastne pre cirkev potrebné stomiliardové majetky na šírenie viery? Viera sa dá šíriť aj dobrovoľnou aktivitou ľudí tak, ako to robil napríklad aj Ježiš.

 

Globálne problémy by prirodzeným spôsobom zanikli, spolu s inštitúciami, ktoré ich generujú, alebo by sa zminimalizovali spolu s minimalizáciou týchto inštitúcií. Medzištátne a náboženské vojny by ustali hneď po zániku mega štátov a mega cirkví. Biodiverzita by sa časom znova obnovila hneď, ako by mega korporácie prestali superefektívne drancovať prírodu. So zánikom, globálnej ekonomiky a inštitúcií ako WTO, Svetovej banky, FED, EBOR by zanikli aj globálne ekonomické krízy. Problémy by boli iba lokálne a lokálne by sa aj riešili. Boli by teda malé a ľahko riešiteľné. Každý člen rodiny, alebo komunity by sa mohol zapojiť do ich riešenia. Ľudia by mali menej povinností voči štátu a korporáciám a viac času pre seba, svoju rodinu a priateľov. Väčšina ľudí by teda mala kľudnejší, šťastnejší a plnohodnotnejší život.

A ako to vidíte vy?

 

Vybrané odkazy:

http://www.priamademokracia.sk

http://www.spravedlivereferendum.cz

http://www.spravodlivereferendum.sk

http://www.zvedavec.org/komentare/2010/10/4034-prima-demokracie.htm

http://www.vymenilijsmepolitiky.cz/index.php/petice-za-obcanskou-ustavu

http://www.snem.sk

http://www.akademickyrepozitar.sk/Lubos-Blaha/vyrobna-samosprava.doc

http://blisty.cz/art/39454.html

 


Marián Orávik
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
tranie   |   ip:217.112.1   |   2011-01-04  (21:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rezdelenie ČSFR umožnilo asby Česi a Slováci zostali pritelia ? Láry fáry, kydy. Z jedného melého státy sa staly 2 bezvýznamné. O to išlo v prvom riade.


Peter   |   ip:88.100.14   |   2011-01-04  (22:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  +++ Tomuto clanku. Vsatko je problem likvidacie lokalnych samoregulacnych procesov. Spomeniem iba jeden enviromentalny. Ked neboli regullavanie toky voda naprsala lokalne, lokalane sa odparila, lokalne naprsala a tak stale dokola. Vodne toky prirodzene meandrovali a zbytocna voda pomaly odtekala. Lenze potom niekto vymylsel a povedal, ze je mudrujsi ako matra priroda, ze voda by mala co najskor odtiect. Blbost na ntu. A mame na dolanych tokoch podhorskych povodne. Tiez pekny priklad o likvidacii lokalych procesov clovekom.


Peter   |   ip:88.100.14   |   2011-01-04  (22:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://openiazoch.zoznam.sk/nastroje/kalk/dane.asp
Kalkolacka mzdy mi hovori, pri mojej zmluvnej mzde 1000 E, ze rocne dam

na socialne poistenie 352x12=4224x40 rokov mojej prace=cca 170 tis. EUR. Som si isty ak by som si ich odkladal do trezoru, ze by som bol, bohaktsim dochodncom

na zdravotne poistenie 140x12=1680x40=67200E. Z tychto penazi by som si radsej platil doktora priamo ako este platil naviac za navstevu nemocnice. A mozno by som npaltil zbytocnosti, ved nachladnutie si tiez liecim sam.

Na dani statu platim 75x12x40=36000E a to este nehovorim o dani s.r.o. co plati moj zemastnavatel z mojej cinnosti na firme. Nie som is isty ci vyuzivam sluzby statu v tejto vyske ak musim platit este dialnice z poplatku za znamku a podobne.

SUMA SUMARUM: Cely system co si platime, je dost znacne plytvanie a platenie si nepotrebnych veci. Kto chce nech si to spocita na vlasnej mzde. Som si isty, ze su ludia co platia viac ale aj menej.JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-01-04  (23:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo všetko by sme robiť mali sa odborne volá MALIBYSMEUS. Je to vlastne samostatný vedný odbor, ktorý sa špeciálne venuje všetkým jalovým odporúčaniam, ako riešiť problémy. V skutočnosti sa vyriešia sami. Ako? Veľmi nerozumne. Stavím sa s hocikým na svete, že toto nedopadne dobre.
Jediným skutočným problémom ľudstva je premnoženie človeka. Za všetkými problémami stojí tento fakt ako výkričník.


Astar   |   ip:91.127.14   |   2011-01-04  (23:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  eee..akozeto bolo...milujte sa a mnozte sa a naplnte zem? :)) (tak aspon nieco sme ,,preboha,, splnili)


fh   |   ip:82.9.171.   |   2011-01-04  (23:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  perfekt clanok, totalny nadhlad, nenechaj sa otrvait negativne komentujucimi oveckami. drzim prsty


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-05  (00:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  toto my pripomenulo tu rozpravku s destva kde ma statocny ritier zabit draga:Dnajskor sa ho pokusal zabit tak ze mu odtinal hlavy ale stale ked mu odtal hlavu narastli mu miesto jednej dve nove :Dnakoniec mu doslo co ma urobit a mec namieril na jeho srdce:Da dobro opet vyhralo nad zlom:D


Krovak   |   ip:95.105.15   |   2011-01-05  (01:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  klasik: a to si mi s drakom pripomenul tento:
Pride rytier ku trojhlavemu drakovi, smik smik smik a hlavy su dole...
No co to?? Hlavy znovu narastli!
Rytier znovu smik smik smik a hlavy nikde...
Hlavy znovu narastli...
Rytier znovu smik smik smik a hlavy dole...
A hlavy znovu...
Rytier: "Drak, kde mas svoje miesto nesmrtelnosti ??"
Drak: "Vo vajci..."
.Smik...
Drak: "...ale v kacacoooooom..."otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-05  (01:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vazeny pan Marian Oravik, konecne som sa dockal, prvy clanok ktory dava i riesenie. I ked jak vidim s tupostou velmi tasko pohneme, ale aspon nebudu osocovat vasu gramatiku.Ja tu bombardujem tychto so zatvorenymi ocami par tyzdnov. Dufam, ze konecne otvoria oci a pozru sa pravde do oci. Ty naprogramovany sa zmozu len na to aby zhodnotili moju gramatiku na nic viac, lebo nie su schopny vlastneho usudku. Jednoznacne za vsetkymi krizami je rozklad spolocnosti. Najviac je poskodena moralka a vyznam rodiny v spolocnosti. Spolocnosti su deformovane povinnou solidarnostou, ktora ich rozklada jak zhubna rakovina. Dufam, ze tento clanok rozputa plodnu diskusiu na temu rodiny a jej vyznamu v spolocnosti. Lebo bez zdravej rodiny, ktora je jadrom spolocnosti musi viest ta spolocnost len k zaniku.
Boh zehnaj otcinu nasu.otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-05  (01:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vazeny Peter uz sme traja s otvorenymi ocami. Len jak ich otvorit druhym, mozno dinamitom.


Cromwell   |   ip:91.127.24   |   2011-01-05  (10:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Obávam sa, že takýto svetový problém je možné riešiť iba tak, že sa v rámci celej planéty ľudstvo nejako dohodne. Tento spôsob je ale dosť nereálny. Skôr je reálny predpoklad, že ľudstvo bude vonkajšími okolnosťami donútené urobiť krok smerom k dodržiavaniu prirodzených ľudských pravidiel.Najreálnejšie mi to vychádza,že ľudia tento obrat ,približne načrtnutý v článku urobia iba pod tlakom existenčného ohrozenia. Ľudia dávno vedia, čo sa patrí v tomto robiť.Boja sa ale následnej letargie pri dobrom triafaní do čierneho. Bohužiaľ...


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-05  (13:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vazeny Cromwell, clovece co je nerealne? Ved tymto systemom ludstvo zilo tisicrocia.
Citujem jeden komentar:
je neskoro
uz sa bez nasila nedaju ludom vybit z hlav "socialne" prava bez povinnosti nepotrva dlho,ked ludia s "pravami" prevysia tych s "povinnostami"."socialisti" zenu svet do zahuby.tak ako pises,este sa bude tvrdo bojovat o kapitalizmus.

Ja to ties vidim takymito ocami, ludska mudrost hovori je lepsie sa vratit z kratkej cesty jak z dlhej. Jak bol nevyhnuty pad komunizmu, alebo socializmu jak to chapu poniektory, presne tak je nevyhnuty pad terajsieho kapitalizmu s nutenou socialnou politikou. Bohuzial otrokom vyhovuje len otroctvo.


MM   |   ip:217.75.73   |   2011-01-05  (13:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujimavy clanok ktory sa ale na vec pozera len jednym smerom.Je naivne si mysliet ze ked bude vsetko len lokalne alebo na urovni rodiny bude vsetko zlo zahnane.Treba sa na to pozret opacne a uvedomit si ze to vsetko prave vzniklo s toho zakladu.Aj rodiny sli proti sebe aj sekty sli proti sebe a preto sa spajali do vacsich celkov aby sa navzajom ochranili.Vsetko ma svoje + aj - EU vznikla prave pre to aby sme boli schopny konkurovat USA - megastatu s obrovskym potencialom a peniazmi.Keby sa to nestalo za par rokov by sme boli mimo.Vzdy sa najdu privrzenci aj odporcovia a kazdy bude mat ruzumne argumenty.Cesta zjavne vedie niekde uprostred,je skutocne nutne vsetko kontrolovat a riadenie takychto celkov by malo vychadzat z vole ludi a nie opacne z vole par jednotlivcov tam na vrchu.To sa da dosiahnut cez rozne referenda atd.. Lenze v prvom rade treba zacat kazdy u seba a nie sa len rozculovat pri pive niekde v krcme. ROZUMU ZDAR


hr   |   ip:213.151.2   |   2011-01-05  (14:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  precital som si toho len málo , asi tak intuitívne niektoré z viet a prekvapuje ma nadhľad a schopnosť autora ,ísť myslením pod kožu až ku koreňu.
Možno sú tam akési nejasnosti , avšak ja ich ešte nevidím. Zatiaľ musím pochváliť štýl písania , a schopnosť ísť myslením až k podstate problému a zároveň dávať aj riešenie.


Toudy   |   ip:178.41.28   |   2011-01-05  (17:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Clanok chvalim, narocny, pozdvihol kvalitu dolezite.sk.

Musim zareagovat, ako by sme tie male dobrovolne institucie riadili ? Autor pise demokraticky. Fajn, minimalne najdeme skupinu ludi - kapitalisti, ktory budu proti demokracii namietat. Oni totiz z principu demokraciu neznasaju - pre nich to je tyrania vacsiny. Oni chcu svoju slobodu. Ale pre tych, ktory si ju zasluzia a vybojuju, pre ostatnych nie. To je ich vidina slobody - bojovat o vsetko so vsetkymi. Oni neberu ohlad na to, co chce vacsina, alebo co je moralne, spravne, pravdive, co chcu ostatny, to je pre nich tyrania. Im stacia tri veci - sebaobrana - vlastnit zbran na obranu (mozno aj na utok nie ? sak utok je najlepsia obrana), vynutenie respektovania sukromneho vlastnictva a trh - premena vsetkeho a vsetkych na komodity. Nasledne sa bojuje, ci uz ekonomicky, alebo vo vojnach o vsetko a vsetkych. To je vidina minimalne 30% ludi, a zial oni riadia tuto planetu. Ostatny, co nechapu, preco by mal mat pravdu len vitaz a silnejsi, len pritakavaju a robia co musia.

Kapitalisti nic viac nedokazu pochopit. Akekolvek vznesenejsie idealy su pre nich len tyraniou a utopiou. Poznaju len boj a nekonecnu sutazivost a pravo silnejsieho. Zaujimave je, ze ked im poviem, ze ked vidia zachranu v nekonecnom boji a navrhnem im totalnu vojnu, aby sa ludia strielali na ulici pre svoje slobodne rozhodnutia a nech sa ukaze, kto je aky silny, tak sa im to az tak nepaci. A pritom je uplne jedno, ci je to ekonomicka vojna, alebo totalna vojna. Zaklad je uplne rovnaky, pretoze bez ekonomickych prostriedkov potrebnych na zivot sa rovnako umiera ako ked vas zastrelia.

Kapitalisti nechcu pochopit, ze zjednotenie vzdy pochadza len z pochopenia a rozumoveho zakladu - mozme sa hadat, kolko vazi kus masa, kolko chceme, byt sa o to kto ma pravdu, pokial ho nedame na vahu, ktora nam objektivne povie, kolko vazi, tak konflikt nevyriesime a k pravde a mieru neprideme. Tyto ludia by mali pochopit, ze neexistuje pravo na nazor a trh, sila, alebo argumenty neurcuju, kto ma pravdu. Neexistuje 7 miliard pravd, existuje len 7 miliard nazorov a bojom neprideme k spravnemu rozhodnutiu(trhom). Existuje 1 pravda, a ta nas moze zjednotit, ale ku nej sa pride len metodov vedeckej metody, merania, overenia a dokazov. Ta je tu od zaciatku a nezaujima ju, kto je aky silny, kolko ma kto argumentov, alebo kolko krat zvitazil. Ak je niekto vitaz, neznamena to, ze ma pravdu. Tak co nastupime na cestu rozumu, mieru a zjednotenia, alebo budeme dalej bojovat o to kto ma pravdu ?


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-05  (18:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toudy o jakych vznesenych idealoch pises? Su to idealy mat spolocne zeny, o vsetko sa delit, len nie o robotu? Ja poznam jediny ideal a to je SLOBODA. Slobodne sa rozhodovat vo vsetkych smeroch samozrejme v ramci spolocnosti ktora bude fungovat na zakladoch slobodnej demokracie a tolerancie. Akakolvek nutena solidarnost je jednoznacne otroctvo.


Toudy   |   ip:188.123.9   |   2011-01-05  (18:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Otvoreneoci, a preco by sme sa nemohli delit o vsetko ? Kto povedal, ze vlastnictvo zeny - manzelstvo je spravne ? Kto povedal, ze vlastnime vlastnu pracu ? Nemame ziadnu obligaciu za nase schopnosti spolocnosti ? Ani trochu nam spolocnost a okolie nepomohlo stat sa tym, cim sme ? Mame pravo len brat a rozhodovat o vsetkom sam ? Vidim, ze stale vela ludi si mysli, ze moze fungovat ako slobodna oddelena entita od svojho okolia. Ale to je proste nerealne. Zijeme na konecnej planete. Sloboda je pekne slovo a kazdy by sme ju chceli, ale zial zijeme v realite a sloboda je nemozna. Viem ze nebudes suhlasit, ale co mi ine ostava, ako napisat svoj nazor.


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-05  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pan Toudy, myslim ze elita bude pysna na seba jak dokaze vymyvat mozgi. Elita je dnes dobre poistena i v Cine. Noze mi trochu napiste o tom Cinskom socialnom vlastnictve a prerozdelovani. To je vaz vzot, to skutocne by ste chceli zit takym zivotom jak miliony Cinanov? Zit v totalnom otroctve bez sance rozvinut osobne schopnosti a prijat zivot otroka za korku chleba?


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-01-05  (21:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nemame uz predsa spolocne zeny,ved v kazdom vecsom mestecku mame predsa kurvinec.


Toudy   |   ip:178.41.14   |   2011-01-05  (21:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja som nepovedal ze Cina je mojim vzorom. Ani zdaleka. Cina ma podla mna velmi blizko k fasizmu. Nevymenitelna oligarchia riadi a kontroluje trhovy mechanizmus. A taky model sa podla mna Elitam velmi paci. Nezda sa mi, ze by tam fungovali kooperativy a fabriky vlastnene robotnikmi, ktory v nich pracuju a rozhoduju o produkcii. Teda ziadny socializmus tam nie je. Mne vsak ani o tradicny socializmus nejde. Ja nechcem aby rozhodovali pracujuci, ale aby sme, co najviac rozhodovali vedecky vo veciach, kde o sa to vyzaduje, ako ekonomika a technicke veci. Teda v ekonomike nejde o to, co si kto mysli, alebo co chce, ale co je relevantne z hladiska udrzatelnosti a kapacity zeme. V ekonomickej stranke by teda mal zavladnut utilitarianizmus. Nie libertarianizmus. V politickej sfere by som vsak ovela viac chcel liberalizmus, osobne slobody by vsak mali obsahovat zakladne ludske prava ako ochrana zivota, slobodu slova, pravo na primerane sukromie, pravo rozvijat svoje schopnosti, slobodu vierovyznania, ochrana zivotneho prostredia atd.


Toudy   |   ip:178.41.14   |   2011-01-05  (21:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Haha ANONYM 100 bodov :) som sa zasmial :)


Jozef   |   ip:87.197.12   |   2011-01-05  (22:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toudy - ten článok si mal radšej napísať ty a nie Orávik. Ten keď len začuje niečo ako B'nai B'rith, slobodomurári a Protokoly sionských mudrcov, tak sa otáča chrbtom a nálepkuje antisemitizmom.
Neviem, či je taký naivný, alebo pre niekoho robí a chce z ľudí praviť naivných.

Otvoreneoci - no, keby si ich mal otvorené, tak by si videl, že ľudia sú si rovní a to že momentálne máš obe nohy,ktoré ti umožňujú slobodný pohyb, môže byť onedlho inak a ako beznohý sa budeš domáhať nútenej solidarity len taká radosť.


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-05  (23:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jozef precitaj si prispevok od Petra 22:42. Teraz mi povedz naco som si vychoval tri det, aby som zdochol bezvladny pod mostom. Ak by neboli ochotny pomoct tak by isli tam z kadial vysli. A v dosledku pre invalidov je miesto v mojom svete solidarity, len aj z tych to 90% zneuziva nerozumiem preco by sme mali zivit prizivnikov.


Jozef   |   ip:87.197.12   |   2011-01-05  (23:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zatvoreneoci - Petov prispevok som si precital a skoda reagovat. On je uplny egoisticky extremista, alebo extremny egoista. Navyše si neuvedomuje, že on zo svojej mzdy nedáva nič. Opakujem NIČ. Vôbec nič, ani cent. Hovno. Prd makový.
Prečo?
Lebo keby neexistovali dane a odvody, zamestnávalteľ by mu nedal mzdu 1000 Eur, ale presne toľko, koľko mu vyjde po nahádzaní tých čísiel do jeho neomylnej kalkulačky.
Dúfam, že chápeš.


Juraj   |   ip:92.245.8.   |   2011-01-06  (01:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  100 bodov, dobrý postreh má autor článku. Je to naozaj tak, treba stavať tam kde je dôvera, kde sa ľudia môžu navzájom poznať. Kde nie je, tam sa nedá nič robiť. Skôr si budú pomáhať na dedine ako vo veľkom meste kde sa človek stratí. V praxi by mohli používať alternatívne meny. Najznámejšou je LETS http://lets.ecn.cz/ Ale na druhej strane na tomto princípe akejsi vyššej etiky môžu spolupracovať aj firmy. Niečo podobné je vo Švajčiarsku, obchodovací systém sa volá WIR a majú aj vlastnú bankovú sústavu a zúčtovací systém.


Juraj   |   ip:92.245.8.   |   2011-01-06  (01:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak niekto nepozná knihu Budoucnost Penez, ktorá sa zaoberá alternatívnymi menami v komunitách, tak si ju fakt vyhladajte a kúpte. Autorom je bývalý pracovník US entrálnej banky a vie o čom hovorí. Tiež vidí východisko v komunitách a hlavne novej správe penazí, Prečo by si ľudia nemohli vytvoriť vlastné platidlo ako zúčtovaciu jednotku a používajú monopolnú menu, my EURO. Vlastná správne riadená mena by bola lacnejšia a nepodliehala inflácii a neprivádzala krajiny do pravidelných kríz. Ludí to asi nezaujíma a radšej frflú.


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-06  (04:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jozef skutocne nechapem, lebo ked sa s niekym dohodnes na 1000 Eur. nevidim dovod preco by ich nemal zaplatit. Tu ide o to pokusit sa zamysliet a predstavit si spolocenske zriadenie, kde vladne zlozky budu zit len z jednej dane a to z DPH. Ziadna dan z prijmu a ziadne nemocenske a ziadne povinne odkladanie do dochodku. Vsetko toto by bolo na dobrovolnej baze u poistovni. Ziadna solidarnost, kto by si chcel platit urcite zabezpecenie mal by to pristupne dobrovolne v poistovniach, predsa tie nezaniknu. Na kazdom jedincovi by bolo jak sa zaisti do buducnosti.


Jarmila   |   ip:88.103.69   |   2011-01-06  (11:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Zde se podívejte na globální pyramidu moci:
http://wrsbsa.bay.livefilestore.com/y1pNuVHbGptZiNJcpUnE8qQsoaGPfhad3C4zaySO42NQyJMjHz_J6Q9j4-_GjCubbwtNFhvIx8VNcolyCq5u7wGyQ/Pyramid%20of%20power.jpg?psid=1
To oko nad anglickou královnou neznačí oko slunce, ale je to oko několika iluminátů, kteří v dnešní době již vládnou celému světu. Možná je těch mužů 13- oni totiž třináctku zbožňují. Když jeden z nich zemře na stáří, je z nižších pater pyramidy pečlivě vybrán další vládce planety.

Nenechte se mýlit tím, že je na planetě zhruba asi 200 států, které mají své vlády. Pro těchto 13 mužů státy ani vlády neexistují, oni již vládnou v podstatě celé planetě. A i třeba Chávez, Putin, Medveděv, Ahmedinežád či čínský prezident jsou pouhé jimi schválené a dosazené figurky, které slouží svému přesnému účelu.

Těchto třináct nelítostných psychopatů si vymýšlí různé planetární hrátky a zdá se, že je to ohromně baví. Dohodli se, že uspořádají tři světové války, z nichž dvě již uskutečnili. Druhá světová válka se konala nejen kvůli tomu, že z ní globální bankéři nevšedně zbohatli, ale hlavně proto, aby byl založen Izrael a mohli do něj nahnat židy z celé Evropy.

Jozef   |   ip:87.197.12   |   2011-01-06  (16:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zatvoreneoci - ja som písal o Petrovi, ktorý žije v domnení, že on dáva niečo ostatným na solidaritu. Nie je to tak. Dáva to jeho zamestnávateľ, lebo ak by boli dane a odvody zrušené, zamestnávateľ by nevyplácal Petrovi mzdu 1000, ale len 500 Eur. Čiže Peter by mal toľko isto ako predtým. Už konečne rozumieš?
Jediná daň - napr. DPH, ako riešenie vzťahu občan - štát je podľa mňa tiež výhodné - pre pracujúcich. Ale tým by sa zrejme nezbavili povinnosti živiť nepracujúcich, ktorých by zrazu po zjednodušení daňového systému bolo neúrekom - štátni úradníci, pracovníci poisťovní a armáda účtovníkov.
Ak sa nezmení aj bankový systém - resp. nezruší sa slobodné úžernícke podnikanie v bankovníctve a nespravia ďalšie dôležité zmeny, pre týchto zrazu nadbytočných ľudí nebude práca - lebo na to nebudú peniaze.


Jozef   |   ip:87.197.12   |   2011-01-06  (16:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zatvoreneoci - ja som písal o Petrovi, ktorý žije v domnení, že on dáva niečo ostatným na solidaritu. Nie je to tak. Dáva to jeho zamestnávateľ, lebo ak by boli dane a odvody zrušené, zamestnávateľ by nevyplácal Petrovi mzdu 1000, ale len 500 Eur. Čiže Peter by mal toľko isto ako predtým. Už konečne rozumieš?
Jediná daň - napr. DPH, ako riešenie vzťahu občan - štát je podľa mňa tiež výhodné - pre pracujúcich. Ale tým by sa zrejme nezbavili povinnosti živiť nepracujúcich, ktorých by zrazu po zjednodušení daňového systému bolo neúrekom - štátni úradníci, pracovníci poisťovní a armáda účtovníkov.
Ak sa nezmení aj bankový systém - resp. nezruší sa slobodné úžernícke podnikanie v bankovníctve a nespravia ďalšie dôležité zmeny, pre týchto zrazu nadbytočných ľudí nebude práca - lebo na to nebudú peniaze.


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-06  (17:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jozef- ohladom toho Petra myslim ze si to spatne predstavujes. Na tu jedinu dan mas dobry postreh, lebo by sa odburalo vela uradnikov, ktory skutocne ziju len z tej dane. Na druhej strane by takyto stat pritiahol ovela viac podnikatelov, takze by nebolo problem zamestnat tych ludi. Ak sa pozries 70 rokov do zadu, vtedy stacilo v rodine, ked robil jeden z partnerov a bez problemov uzivil rodinu. Myslim ze take rapidne znizenie dani by viedlo ties k tomu, ze by stacilo aby robil jeden clen rodiny a druhy sa zaoberal chodom rodiny a staral o vychovu deti. Prave tato oblast sa dnes zanedbava, kde vznika k deformaciam a chorobnym vstahom. Zakladom kazdeho statu je zdrava rodina.


Marin   |   ip:94.199.24   |   2011-01-06  (17:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peter: Dane sú pre tých najchudobnejších (t.j. zamestnancov) vo výške 40-50%. (Podnikatelia to majú inak a môžu sa vyhnúť dni z príjmov aj DPH). T.j. za každých 1000E hodnoty tovarov, ktoré si kúpiš štát zinkasuje tiež približne 800-1000E daní od teba, tvojho zámestnavateľa a toho, od koho nakupuješ.

Tak si to teraz prepočítaj koľko za život zarobíš a zaplatíš daní. (To vravím iba iba o daniach, nie odvodoch v ktorých si platíš zdravotné, nemocenske a dôchodok osobitne).

Čo teda konkrétne dostane občan za tieto dane od štátu? Nie som si teda istý, či by ľudia dobrovoľne platili za tieto štátne služby takéto peniaze...
Marian   |   ip:94.199.24   |   2011-01-06  (17:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvoreneoci:

Veru veru. Málokto má dnes otvorené oči. Možno preto je to všade vyzerá tak ako to vyzerá... Ale na druhej strane o to viac poteší ak človek nájde človeka s očami otvorenými... A odkiaľ ste, ak sa môžem opýtať?


Marian   |   ip:94.199.24   |   2011-01-06  (18:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jozef:

Nepamätám sa, že by som niekedy niekoho nálepkoval antisemitizmom. To by som sa fakt divil... ;-)

Poznáme sa? Odkiaľ?


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-06  (18:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pan Marian, ties ste ma potesili ze vidite ze zakladom zdravej spolocnosti je zdrava rodina. To je jedina nasa sila, preto by sa mal kazdy zamysliet kto a preco nas chcu o nu pripravit. Lebo bez rodiny je clovek jak kol v plote, alebo sam vojak v poli. Teraz zijem v Kanade, ale predtym som zil v Rakusku par rokov, takze dobre poznam i Europsky kapitalizmus.


eros   |   ip:86.40.0.6   |   2011-01-06  (23:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mne sa ten clanok pozdava, lebo dava aj riesenia.
Chcem len povedat, ze podla mna ani nie sme tak daleko od raja. Cize problem mame pomenovany, vieme co treba zmenit a cca vieme ako by to mohlo fungovat. Treba len dotiahnut detaily a mozno bude treba aj konsenzus, lebo dobrych napadov je viac.
A to je velmi dolezite! Kazdy den je prebratych oviec viac a viac. Menej ich uz nikdy nebude - k tomu nam dopomahaj rozum a internet :D.

Ja osobne si myslim, ze mame pred sebou len dva konce. Obidva su extremne - Raj alebo Peklo na zemi.

Pokojna cesta vedie cez parlament; a to ze sa tam dostane vacsina co bude chciet zmenu. A to mame v rukach my sami. Lenze tu prichadza konstatovanie, ze so sucasnym rozhadanym materialom sa ziadna zmena neuskutocni a vlastne musim zakoncit svoju uvahu realisticky ( i ked zaciatok bol optimisticky ), ze bude vojna, bieda, hlad, nepokoje....proste ludska katastrofa. Bohuzial.


trakt   |   ip:88.146.72   |   2011-01-07  (08:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Poslední dobou nabírají zednáři příliš spolupracovníků a vykazují podezřelou aktivitu. Něco se chystá, ale co? / K článku: Ano, souhlasím, jen bych poupravil KLAN je přirozenější (namísto "rodina").


JeanLaroux   |   ip:85.160.41   |   2011-01-07  (09:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Trakt: Decentralizace moci je hezká idea ale na jaké skončíme úrovni ? Pokud se decentralizujeme až na samostatné jednotky (osoby) pak zmizí všechna pravidla. Ale bez hlubokého vnitřního uvědomění každého jednotlivce (uniformního uvědomění si všech jednotlivců) by nastala v systému anarchie. Určité řízení a pravidla jsou dnes nutná. I v rodině jako vyšším stupni popř. v klanu. Musí zde být nějaký vůdce a existovat dělba rolí. Musí se nastavit pravidla společného soužití ve skupině. Decentralizovat tedy na úroveň KLANŮ ? Teoreticky by to bylo i možné ale pouze za předpokladu dostatku prostoru a zdrojů. Jak zajistit aby spolu nesoupeřili (nebojovali) jednotlivé klany ve válkách o zdroje, kterých je vzhledem k přemnožení lidstva nedostatek ? Jak zabránit aby se neseskupovaly klany ve vyšší klany, které budou tak silnější a budou mít výhodnější podmínky při soupeření o prostor a zdroje ? Myslím, že i po decentralizaci by zcela přirozeně opět docházelo k centralizaci. Krásným snímkem dotýkajícím se této problematiky je film "Nádherná zelená", který byl zde na Dolezite.sk již jednou rozebírán. Zde funguje na vzdálené planetě cosi jako decentralizovaný klanový systém. Jedinci mají vysoce rozvinuté mimosmyslové vnímání a jsou schopni velmi silné empatie. V jejich harmonické společnosti se dělí o práci a praktikují směnný obchod. Rozdávají si navzájem přebytky své práce. Pravidelně se scházejí a hodnotí dostupnost ZDROJŮ vzhledem k síle populace, aby eliminovali možný nedostatek. Klima je příznivé, úroda je bohatá, prostoru je dost = akorát nám to stačí na uživení a spokojený život naší skupiny. Klidně bychom ještě uživili dalších deset lidí navíc. Kdo zemřel ? 5 lidí ? Není tedy problém aby se narodilo dalších 15 dětí. Kdo chce mít děti ? Vy, vy a vy ? Tak Vám přejeme hodně štěstí... Vy také .. no bude nás už moc a mohl by nastat problém .. NECHCETE JEŠTĚ ROK POČKAT? Není problém, my to chápeme .. cítíme tu potřebu omezování se, vzhledem ke zdrojům společně s Vámi .. je to i náš problém = empatie. Problém celku je problém každého z nás. .. Hezky idealistická vize. Fungovalo by to ale na této planetě se 7-mi miliardami lidí a s takřka žádnou empatií a pochopením druhých ?

Opravdu myslíte, že by decentralizace někam vedla ? Myslím, že už decentralizace na úrovni států EU je dost problematická protože se jednotlivé země (zejména ty naše) staly ekonomicky i bezpečnostně závislé (možná účelově) na celku .. na centralizované moci. Na Bruselu a po provázcích toho divadélka nahoru až k vedení nadnárodních korporací a elitám ... Já jsem pro decentralizaci na úrovni EU protože EU považuji za nepřirozený a diktátorský spletenec násilně eliminující identitu jednotlivých svých prvků. Navíc v systému řízení světa (elity) je zde VELKÉ riziko zneužití takové centralizované moci v neprospěch svobod těch dole. Nejdříve je ale NUTNÉ si zajistit ekonomickou a jinou soběstačnost. Bez toho by to byla cesta do pekla. Decentralizace na ještě nižší úrovně by přinesla ještě mnohem více problémů. Na této planetě není možné zajistit soběstačnost jednotlivých klanů ve vztahu ke zdrojům.


JeanLaroux   |   ip:85.160.41   |   2011-01-07  (09:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Trakt: Ještě to doplním. Já jsem v zásadě pro centralizaci. Ale jen v principu. Pokud bude docházet k centralizaci násilně seskupováním subjektů na rozdílné úrovni tak se v seskupeném celku projeví disproporce. V celku budou protichůdné tlaky a to bude celek narušovat zevnitř. Problémy s Řeckem, Portugalskem, Španělskem, Irskem atd. jsou jasným důkazem takových vnitřních tlaků. Pokud má celek s takovými tlaky fungovat pak musí být pevně spoután. Problematické prvky musí být utlumeny jinak vše vybouchne a impérium se rozpadne zevnitř. To je cesta postupného omezování svobod až k vytvoření totalitní diktatury !!! Jiná cesta není. Historie nás učí, že se impérium nakonec rozpadne tak jako tak. Čím větší diktatura tím silnější vnitřní odpor.

Pokud BY ALE docházelo k centralizaci přirozeně tzn. že by se sdružovaly jen ty prvky, které se srovnaly na stejnou úroveň pak by postupem času mohlo dojít k vytvoření harmonického celku s dobrovolně jednotnými pravidly řízení a za přítomnosti duchovní empatie jednotlivců by vlastně samotné řízení celého celku ztratilo svou důležitost. Nebyly by vnitřní tlaky = nebylo by nutno tolik centrálních zásahů. Centralizovaný subjekt by se tak za předpokladu všeobecné harmonie a svobody a za předpokladu dostupnosti a spravedlivého přerozdělování zdrojů stal vlastně ve své podstatě decentralizovaným uskupením lidstva až na ty nejzákladnější jednotky. Vypadá to zřejmě jako UTOPIE, že ? Člověk na to není připraven a dlouho připraven nebude. Přetvořit jej pod tlakem (jak to chtěli komunisti) není prostě možné. To bychom byli zase u prvního popsaného (násilného) modelu. Z tohoto hlediska je současné budování EU velmi podobné budování socialismu a dopadne stejně.


JeanLaroux   |   ip:85.160.41   |   2011-01-07  (09:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Ideální" společnost jakou jsem popsal lze přirovnat k ráji. Jde o harmonické soužití naprosto svobodných a moudrých bytostí. RÁJ ale nelze vytvořit či vybudovat ! K ráji musíme postupně (přirozenou cestou) dojít skrze vnitřní rozvoj každého z nás. A to bude ještě VELMI DLOUHÁ CESTA. Každý pokus o "Vytvoření" ráje vede zákonitě k vytvoření pekla.


Toudy   |   ip:95.102.19   |   2011-01-07  (11:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jean, suhlasim s tym, ze by sme sa mali snazit hladat centralizovane, pokial mozno globalne rozhodnutia, ale pravomoc robit tieto centralizovane rozhodnutia, nemoze zavisiet na centralizovanej moci. Na "slobodnej voli" ludi, ale musi byt podlozena faktami. To, ze niekto tieto fakty nechce akceptovat, znamena ze im nerozumie, a mal by sa dovzdelat, alebo mu nevyhovuju. Ale mame nase rozhodnutia zmenit a zit inak, len preto, ze on chce zit v klame ? Teda na rozhodnutia by sme nemali prichadzat demokraticky - opytame sa spolocnosti, co si kazdy praje a nech hlasuje a vacsina rozhodne, ale na zaklade objektivneho posudenia a vedomosti. Pretoze, ludia ani len netusia, co je spravne, a co maju robit, len tak sami od seba. Vzdy sa rozhodujeme na zaklade prechadzajucich skusenosti a vedomosti.

V sucasnosti zijeme z vacsa podla principu libertarianizmu - pravo na zivot, majetok, "slobodne" rozhodnutia teda v kapitalistickej spolocnosti. Rozhodnutia robime "slobodne" na trhu a zijeme oddelene, kazdy ako chce. To spolocne ani fakty nas nezaujimaju, kazdy ideme sam za seba. A vsetky problemy ktore vznikaju chceme aby riesili politici. Ale aku maju oni motivaciu riesit ineho problemy, ked my sami sa staviame do pozicie ze nas nic nezaujima, len vlastne brucho ? Ale to je vsetko preto, ze chceme vsetci byt oddeleny, nechceme vidiet problemy suseda, co mu mam pomahat ? Nech sa postara sam o seba. A ked potom zapali pol dediny, tak placeme a chceme ho zavriet do basy.

Nechapem preco ludia tak neustale chcu zit podla seba. Ako keby si mysleli ze su najmudrejsi, najvzacnejsi, najlepsi a len oni vedia, co je realita.

A teraz Vam konecne poviem pravdu, nebudem tu nic prisposobovat Vasmu chapaniu reality.
Sme manipulovany z kazdej strany a Nase rozhodnutia su asi take "slobodne", ake ma uzavrety dobytok v ohradke. Ludia su totiz biologicke pocitace a nic viac. Nemame ziadnu slobodnu volu ani ziadnu dusu. Zivot je prirodzeny vytvor fyzikalnych zakonov. Vo svete neexistuje nahoda. Vsetko ma pricinu a dosledok. Tak a pravda je vonku. A teraz ma mozte kamenovat, ale vsetko su to len Vase predstavy o tom, co je. Vsetky vedecke dokazy su na mojej strane.


Marin   |   ip:94.199.24   |   2011-01-07  (11:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JeanLaroux: Dobre ste to povedali.

Tento článok je o zjednodušovaní a rušení neprirodzených umelo centralizujúcich inštitúcií a decentralizovaní spoločnosti až po rodinu, ktorá je prirodzenou štruktúrou. Ak by súčasné štruktúry nad rodinami boli tvorené prirodzene, teda podľa potrieb ľudí (z dola, od ľudí a rodín) tak, aby tieto inštitúcie vykonávali iba tie právomoci, ktoré sú na nich zdola delegované, tak by ich nebolo potrebné zjednodušovať a rušiť. Mali by sme oveľa spravodlivejšiu spoločnosť.

Pokiaľ sa však centralizuje postupom "z hora" tak to vedie k nespravodlivej spoločnosti, kde sú ľudia utláčaní mocnými. Viac o tom píšem tu:

http://blisty.cz/art/39454.html

PS: My sa ešte asi nepoznáme. Škoda, že internet je také anonymné prostredie... Zaujímate sa o ideálnu spoločnosť - raj? Ja veľmi. Napísal som o tom aj knihu, na ktorej ešte stále pracujem:

http://www.spravodlivereferendum.sk/files/Dobro_a_Raj.pdf

Ak sa zaujímate o ideálnu spoločnosť, mohli by sme na tom možno pracovať spolu. Čo poviete?


Marian   |   ip:94.199.24   |   2011-01-07  (11:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toudy:
Táto diskusia mi robí naozaj radosť. Neviem, či to je len môj pocit, ale ľudia sú čím ďalej tým viac rozumnejší. A aj tento server tomu napomáha. Myslím teda, že ak vývoj bude napredovať týmto smerom, tak nás čaká skvelá budúcnosť.


JeanLaroux   |   ip:85.160.41   |   2011-01-07  (11:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toudy. Ano. Jsme různí. Nejsme jedno vědomí ale samostatné různě vnímající jednotky s rozdílnými a protichůdnými tužbami. Proto je ten RÁJ také utopií za současné materiální podoby člověka. Museli bychom se stát propojenu duchovní entitou v níž by individualita a rozdílnost ztratili význam. Takové seskupení BORGů ze StarTreku. Nebo takové POVZNESENÍ SE ze StarGate Atlantis. Člověk ve své fyzické podobě tedy nemůže stvořit ráj ale může se mu k němu postupně blížit nebo se od něj vzdalovat. Záleží jen na něm jaké prosadí principy fungování svého společenství. Jakou vyvine energii.

Není třeba Vás kamenovat. Jste jedinečná, a ať se Vám to líbí nebo ne, více či méně samostatně uvažující jednotka společnosti tak jako každý jiný. Máte své názory a pravdy a ty zapadají do celkového kontextu společnosti. Tvoříte realitu a svět kolem sebe už jen svou přítomností zde. Každým svým nádechem spouštíte řetězec dalších událostí a ovlivňujete svět kolem sebe. To jsou ony zákony. Jste příčinou a svou pouhou existenci způsobujete důsledky jako každý jiný jedinec v universu. Ovlivňujete vývoj. Rozhodnete-li se působit cíleně (manipulovat silněji) ovlivníte svět ještě mnohem více. Negativně nebo pozitivně ve vztahu vždy k něčemu. Budeme-li manipulovat světem skrze naši energii jen pro vlastní prospěch pak se dostaneme do konfliktu s těmi, kteří dělají totéž. Pokud se budeme snažit jednat nekonfliktně a v zájmu celku (což se nám nemusí vždy podařit) pak budeme generovat pro kolektiv pozitivní energii a ti co budou dělat pro celek totéž co my ji budou ještě více umocňovat. Z pozitivního CELKU se nám tedy pak bude pozitivní energie vracet zpět. Zkuste si to nejdříve v malé skupině např. v rodině a uvidíte, že to jde. Každý z nás je tvůrcem a omezení máme jen ve své hlavě. Ta ohrada a nesvoboda, kterou cítíte není tedy vně nás ale uvnitř nás. Ty, kteří vůči nám působí negativně můžeme vždy obejít a spojit se s těmi, kteří pracují pro celek. Můžeme se vymanit z negativního vlivu. Chystá-li se nás někdo udeřit nastavme mu druhou tvář nebo ještě lépe postavme se do zástupů lidí jako jsme my a nikdo nás už nebude schopen udeřit. Pokud se mu postavíme jeho zbraněmi staneme se tím co dává rány a budeme na svět působit stejně jako on. Budeme generovat to co generuje on. To neznamená NEBRÁNIT SE .. znamená to naopak BRÁNIT SE efektivně a ne vytvářením nekonečného kruhu negativní energie (vendety). Možné to je ! Jen musíme uvěřit, že jsme toho schopni a pak už jen stačí začít.


JeanLaroux   |   ip:85.160.41   |   2011-01-07  (11:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Marian. No proč ne ?! :-) jean.laroux@seznam.cz


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-01-07  (12:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na túto tému mám takú teóriu: Myslím si, že človek svoju spoločnosť nedokáže usporiadať stabilným spôsobom na viac, než pár desaťročí. Je to preto, že v populácii sa vždy rodí asi 30% jedincov "obdarených" vlastnosťou podrobiť si väčšinu ku svojmu prospechu. V minulosti títo hochštapleri, dobrodruhovia a podnikavci odchádzali za oceán a dnes sú sústredení v štáte USA. To je aj vysvetlenie, prečo táto krajina nevie jednať s inými inak, než z pozície sily.
Za komunistov práve táto skupina nemohla kvôli platným zákonom podrobiť si väčšinu. Teraz nás majú v hrsti a hovoria si demokrati.
Napadlo mi, keby sa Zem nafúkla, že by bolo viac miesta, založili by sme si my-neagresívni svoj vlastný štát. Fajn, ale skrachoval by. Lebo tí 30%-ní bez nás nevyžijú. Tento rébus nemá riešenie.
Uvažujem nad vládou centrálneho počítača. Diktatúra zákona platného pre všetkých rovnako. Vymáhateľnosť - opäť cez počítač. Tak by sme sa mnohí dostali do väzenia. Bol by to bežný trest, ako v stredoveku pranier. Bol by to veľmi spravodlivý svet.


Marian   |   ip:94.199.24   |   2011-01-07  (12:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA: Na Slovensku je to tak ako píšeš. Každých ~20 rokov je iný systém. Vystriedali sme medzičasom feudalizmus, kapitalizmus, fašizmus, komunizmus až po dnešnú... kleptopartokraciu? V každom systéme bola mena peňazí, hodnôt, kulúry a ľudia sa museli prispôsobiť tomu, čo chceli mocní...

Naproti tomu viem minimálne o jednej spoločnosti v ktorej to funguje úplne naopak. Vo Švajčiarsku majú už 150 rokov rovnaký spoločenský systém - decentralizovaný s prvkami priamej demokracie. Vďaka nemu je Švajčiarsko tradične neutrálne a nezávislé a prosperuje napriek ekonomickým krízam a svetovým vojnám, ktoré sa okolo nich odohrávajú.

A to vďaka tomu, že nie dosadení mocní rozhodujú o hodnotách celej spoločnosti, t.j. celej populácie, ale naopak väčšina ľudí rozhodujú na základe vlastných hodnôt o smerovaní celej spoločnosti.

Vďaka nástrojom priamej demokracie si ľudia môžu prispôsobiť spoločnosť k svojemu obrazu a preto kontinuita spoločnosti môže zostať zachovaná.

Viac o tom napr tu:
http://www.spravodlivereferendum.sk/vychodiska.html


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-01-07  (13:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Marian
zase o tom Švajčiarsku... Tam už spomínaných 150 rokov ukladajú peniaze práve tí 30%-ní. Tak nemaj ilúzie o tejto krajine.


JeanLaroux   |   ip:85.160.41   |   2011-01-07  (13:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA: Možná to je proto, že se člověk tak moc snaží si svou společnost uspořádat ;)

Funguje to tak, že se snažíme vytvořit představu ideálně fungující společnosti a pravidel podle kterých by měla fungovat. Pak to nějak (většinou nešetrně = revoluce) realizujeme. Rozbijeme předešlé a snažíme se stvořit nové. Bohužel jak praví Frank Herbert ve své Duně: "Každá revoluce v sobě nese sémě vlastní zkázy a impéria, která dnes vznikají,... jednoho dne padnou." .. Tvoříme pravidla fungování společnosti ale každé pro má své proti a proto se pravidla obvykle ukážou jako nedokonalá. Sama pravidla způsobují problémy tím, že se snaží něco ošetřit a současně zase něco poškozují. Asi to jinak nejde a proto bychom se měli zamyslet jestli je vůbec potřeba tolika člověka svazujících pravidel. Vraťme se ale k řádu a systému bez, kterého se neobejdeme. Někde se někým jistě ten řád být definován musí a pak se může dobrušovat (dolaďovat) v průběhu vývoje. Problém nastane když někdo ZASTAVÍ mechanismus možného dobrušování. Omezí např. svobodu názoru a tím zabrání některým alternativám vyplout na povrch - svazující pravidla. Další problém a to velký nastane obvykle když někdo vytváří IDEU zasazenou až do příliš velké vzdálenosti (neodpovídající současnému stavu) nebo IDEU opřenou o těžko prokazatelné myšlenkové konstrukce a na základě této idei spáchá revoluci = rozbije vše dosažené. Zde je obvykle ve světském řízení v-implementován prvek výchozí ideologie, který může vyústit v různé teokracie či na ismech postavené systémy např. socialismus. Jde o JEDNOSTRANNOU IDEU vnucenou mocensky ostatním lidským subjektům. Proto se to nakonec vždy nějak zvrhne a rozpadne zevnitř. Někdy to vydrží století a někdy mnohem méně. Cesta asi tedy nevede snahou o TVOŘENÍ SYSTÉMOVÉHO ŘÁDU vytvářením vnějších ideových koncepcí ale spíše by to mělo být naopak. Nevytvářet společnost ale nechat ji aby se utvářela sama. Nechat každé lidské ego aby mohlo působit svou energií na celek a důvěřovat v základní "dobro" v nás. Omlouvám se za použití relativního slova "dobro". Mám tím na mysli jistou pozitivní energii ve smyslu "Konám co je dobré pro celek protože to je nakonec dobré i pro mne". Negací je postoj "Konám to co je dobré pro mne na úkor celku neboť v davu může přežít jen ten nejsilnější". Já osobně "věřím" v převahu prvotní "pozitivní" energie v člověku a tu negativní alternativu vnímám spíše jako obranu ega, které se cítí bezmocné vůči vnějším vlivům a snaží se přežít, čímž vyvolává reakcí druhých na sebe řetězec negativní energie. Mým řešením je tedy vytvoření skutečně svobodné společnosti s minimem regulací a zejména společnosti s maximálním vyloučením direktivních ideologií směřující k nějaké vzdálené utopistické vizi viz komunismus, EU, NWO atp. Rozvíjejme vnímání svého ega a síly tohoto ega. Naučme se svou energii, čerpat ze svého nitra používat ji ve prospěch ostatních tj. dávat ji jiným protože pak ji dostaneme zpět ještě intenzivnější. Diktatura se rodí skrze možnost manipulovat lidmi a lidé jsou manipulovatelní pokud spoléhají na zásah zvnějšku místo na svou vlastní sílu. Pokud je člověk svobodný, otevřený a zná svou sílu není manipulovatelný a není možné jej řídit. Pak se neuchytí ani ti co by chtěli řídit. Pak nebude vlastně ani koho zavírat jak navrhuješ. Pak ten IDEÁLNÍ svět nebudeme muset vytvářet ale bude se zcela přirozeně tvořit skrze sílu každého z nás.

Já vím, že je to moc idealistické a příliš abstraktní na praktické využití. Ale zkusme si v tom každý najít to své a začněme se sebou něco dělat. Svět změníme JEN skrze sebe a ne skrze direktivy, které vnutíme jiným.


Marian   |   ip:94.199.24   |   2011-01-07  (13:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA
Ja nemám ilúzie... ;-)
Myslíš, že vo Švajčiarsku si žijú lepšie ako na Slovensku, pretože tam bohatí ukladajú svoje peniaze? Je je trochu zjednodušený pohľad, nie?

Prečo tí bohatí ukladajú peniaze práve tam?

A keby ich ukladali napr. na Slovensko, čo by z toho mali občania?

Ak nepoznáš odpovede, tak tu je o tom lepšia diskusia:

http://www.zvedavec.org/komentare/2010/10/4034-prima-demokracie.htm

JeanLaroux   |   ip:85.160.41   |   2011-01-07  (13:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pokud se skrze vnitřní svobodu a svou sílu pustíme do přetváření vnějšího světa tak to v nás vyvolá pocit osobní odpovědnosti za budoucnost kolektivu.

Pokud se staneme vojáky či užitečnými poskoky nějakého ideologa tak se vzdáme své svobody a svou sílu propůjčujeme tomu, kdo nás ovládá a tu naši sílu potřebuje k zesílení své manipulace a moci.

Pokud se staneme těmi kdož manipulují výše popsané vojáky za účelem zesílení své moci pak tvoříme svůj svět, kde jsou ostatní připraveni o svou sílu v náš prospěch. Vysáváme jejich sílu = Stáváme se upíry.

BOJOVAT S UPÍRY ? JAK ? Začít také sát sílu z nich a jejich přisluhovačů viz. 2. skupina ? Hledat pro tu válku spojence a vůdce, čímž se sami začleníme do nějaké té 2. skupiny ? .... A NEBO S NIMI BOJOVAT TAK, ŽE SE NEJDŘÍVE MY SAMI PŘESTANEME NECHAT NĚKÝM (kýmkoliv) vysávat a začneme tu energii (sílu) používat sami a předávat ji pak dál ? Je to o přijetí vlastní odpovědnosti za osud světa.


Marian   |   ip:94.199.24   |   2011-01-07  (13:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JeanLaroux.
Super povedané. Veľmi dobre a stručne si vyjadril túto netriviálnu myšlienku. Nie je to ani idealistické ani příliš abstraktní. Je to jednoducho pravda.


Marian   |   ip:94.199.24   |   2011-01-07  (13:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Myslel som hlavne ten príspevok z 13:14, že je dobrý...


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-01-07  (13:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JeanLaroux
za seba to dokážem v pohode. Robím všetko preto, aby som svoju silu neodovzdával tam tým. Bojkotujem vnucované. Ale oni majú zákony... Vieš, že Lenin vždy tvrdil: Dobrovoľne moc neodovzdajú. Nikdy!
Som bezradný, keď vidím, že ľud chce pohodlie, chce ho hneď, budúcnosť je mu ľahostajná. Také opice...!


JeanLaroux   |   ip:85.160.41   |   2011-01-07  (14:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Marian: K přímé demokracii. Osobně myslím, že jde rozhodně o krok správným směrem. Přímá demokracie je o zapojení lidí do řízení společnosti tj. právě o vytvoření podmínek pro to o čem jsem před chvílí psal ve vztahu k naší vnitřní síle, jejímu využívání a osobní odpovědnosti na utváření celku. Jen je tu otázka JAK NA TO.

Dnes existují 2. základní typy demokracie. Současná ZASTUPITELSKÁ, kde se jak vidno na zvolené zastupitele může pověsit jakákoliv vlivná mocenská loby a nezastupují nás nakonec zastupitelé ale jejich loutkáři. Pak existuje demokracie přímá, kde má jednotlivec možnost kecat zastupitelům do jejich práce a omezovat je nebo je v případě potřeby klepnout přes prsty. Tím může jednotlivec (skupina jednotlivců) snáze omezit vliv loutkářů. Položme si nejdříve otázku zda-li vůbec může přímá demokracie existovat bez zastupitelů. Jak by to fungovalo ? Každý by si kecal do všeho ? REFERENDUM: Zrušíme daně ? A kvantum lidí bez schopnosti chápat důsledky by pak odhlasovalo nový zákon. A pak by přišli ty důsledky. "KVALITA LIDU" je první co nás napadne. Nedávno tu byl článek na téma "Měl by mít právo volit každý blbec ?" .. To je tento argument dotažený do extrému. Autor naznačoval cosi jako testy kvality voličů, které by pak rozhodovaly o tom jestli ten či onen bude vůbec připuštěn k volbám. Jako by ti méně kvalitní snad byli nesvéprávní a neměli by mít právo řídit společnost (podílet se) tedy volit. Jako by byli méně kvalitní obecně jen proto, že nemají tolik titulů a nepřečetli tolik knih jako ti "kvalitnější". Co na tom, že třeba umí udělat kvalitní stůl nebo vychovat skvěle dítě byť mají IQ 90 a nulový politický rozhled. Společnost jen pro NĚKTERÉ - ty vybrané KVALITNÍ. Kvalitní dle kritérií, která NĚKDO určil PODLE SEBE pro ostatní. Zavání to něčím, že ? ;)

TAK JAK VEN Z KRUHU ?

Já volím kombinaci ZASTUPITELSKÉ a PŘÍMÉ DEMOKRACIE. Volíme zastupitele po resortech, kteří by měli být vysoce erudovaní ve své problematice za kterou odpovídají a JSOU NA ROZDÍL od těch obyčejných a důsledků neznalých jedinců schopni navrhovat systémová opatření. To představuje TESTY KVALITY ne u obyčejných lidí ale právě u zastupitelů. ONI nejsou těmi co ví všechno nejlíp, kteří mají právo říkat nám dole, že jsme tupí a nemůžeme rozhodovat ALE JSOU TĚMI, kteří musí být schopni nám své návrhy objasnit a PŘESVĚDČIT NÁS o jejich správnosti. Dnes asi těžká věc, když se podíváme jak se na některé posty dostávají lidé, kteří problematice vůbec nerozumí ale mají super konexe. Zde je příklad důsledků dnešního stavu : Jedete po stejné silnici z Německa do ČR. Přesně na hranicích se z rovné kvalitní silnice stane tankodrom. Co na to média ? Ó je TUHÁ ZIMA .. ta za to může. Silnice praská v důsledku mikrotrhlin. Ale proč nepraská v Německu ? Mají tam snad za čárou najednou menší mráz ? Proč mají silnice bez mikrotrhlin ? Asi to tedy bude o kvalitě silnic (materiály, technologické postupy atd.). Kde je tedy příčina stavu ? Pokud by na odpovědném ministerstvu v ČR seděl někdo znalý problematiky a nezkorumpovatelný pak by 1. Udělal výběrové řízení s jasnou a detailní specifikací ve vztahu k technologii a materiálům. 2. Vybral by nejlevnější nabídku nejlépe od firmy s referencemi , splňující předepsaná kritéria kvality. 3. Ustanovil by nezávislý stavební dozor dohlížející na dodržování kvality výstavby. 4. Smluvně by zajistil záruku na stavbu, kde by platilo, že vznik výtluků např. do 2 let po výstavbě = oprava silnice zhotovitelem ZDARMA. POKUD by to ODBORNÝ zastupitel udělal takto, pak by se na hranicích nemohla rovná silnice změnit v tankodrom. NO JO ... ale při takovém postupu by si asi odpovědný úředník nenamastil kapsu úplatkem od vítězné firmy odvádějící nekvalitní práci. Někde se musí ušetřit aby bylo na kapsovné, že ? A od příkladu se dostáváme k MERITU VĚCI proč je nutné vytvořit mechanismus, kdy bude možné úředníka KLEPNOUT přes ty nenechavé prsty. Během 4. let důvěry po volbách nemáme nástroje jak ho klepnout a ani dokonce jak ho účinně kontrolovat. V současném čistě zastupitelském systému nikdy korupci a šlendrián nevymýtíme ! Je to moc důvěry na človíčka zastupitele. Tady tedy přichází potřeba prvků přímé demokracie. Smyslem je KONTROLOVAT, ZASAHOVAT, MĚNIT pokud je to nutné. Základem je REFERENDUM umožňující odvolání problémového zastupitele, který neplní to co slíbil či jinak škodí. On porušil důvěru lidí, kterými byl zvolen a ONI mají mít právo ho VYRAZIT okamžitě a ne až za nějaké 4 roky až si nahrabe na 3 vily a 4 auta. Pochopitelně nebude vyhlášeno referendum na základě přání osazenstva hospody v HORNÍ DOLNÍ. Vyhlášení referenda by mělo být umožněno na základě určitého - většího procentuálního požadavku voličů. Pro flexibilitu a rychlost jsem navrhl již dříve využití elektronického systému, který by byl jak systémem volebním tak i systémem sloužícím pro uplatnění následných mechanismů přímé demokracie. Jarmila (viz. odkaz) měla trochu jiné ale také velmi zajímavé řešení.

Jak říkám. Jde o dobrý nápad a podle mne krok správným směrem. Otázkou je jak to MY dokážeme prosadit. Jsem optimista ;) A Vy ?


JeanLaroux   |   ip:85.160.41   |   2011-01-07  (14:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA. Všímáš si, že jsme spolu ze začátku komunikovali mnohem více "negativně". Hádali jsme se. Předávali jsme si navzájem negativní energii nebo jak to nazvat. Myslím, že se to v průběhu diskuze obrátilo přestože máme stále každý svůj úhel pohledu. Už jen tím, že spolu komunikujeme, začínáme se navzájem chápat .. nakonec si vyměňujeme spíše tu "pozitivní" energii (aspoň to tak cítím ze své strany) aniž bychom museli nějak radikálně opustit své nabyté myšlenkové vzory. Co tak zkusit s "těmi NIMI" něco podobného ? Místo útoku jim zkusme začít posílat pozitivní energii .. Mohlo by to fungovat ? .. Nezní to příliš šíleně ? :-)


Jesimista   |   ip:194.138.1   |   2011-01-07  (14:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Komentuji co se me zda tak nejak nejzavaznejsi: ----------[
(pouziji citaty od JeanLaroux)

1.) bez hlubokého vnitřního uvědomění každého jednotlivce by nastala v systému anarchie. Určité řízení a pravidla jsou nutná. I v rodině jako vyšším stupni popř. v klanu. Musí zde být nějaký vůdce a existovat dělba rolí. Musí se nastavit pravidla společného soužití ve skupině.
Decentralizovat tedy na úroveň KLANŮ ? Teoreticky by to bylo i možné ale pouze za předpokladu dostatku prostoru a zdrojů.
Jak zajistit aby spolu nesoupeřili (nebojovali) jednotlivé klany ve válkách o zdroje, kterých je vzhledem k přemnožení lidstva nedostatek?
----------[ zdroju je nedostatek spise prot, ze nekolik nejbohatsich ("hornich 10.000") vlastni mozna az 90% zdroju! ]###########

Jak zabránit aby se neseskupovaly klany ve vyšší klany, které budou tak silnější a budou mít výhodnější podmínky při soupeření o prostor a zdroje ? Myslím, že i po decentralizaci by zcela přirozeně opět docházelo k centralizaci.
-----------[ v tomhle ja vidim nejvetsi problem, teorie z clanku o Univerzalnim reseni krizi. Fuze, slucovani se bude dit nanovo a pujde to opet az za hranice unosnosti, az jak je to i dnes ]#########

2.) Nejdříve je ale NUTNÉ si zajistit ekonomickou a jinou soběstačnost. Bez toho by to byla cesta do pekla. Decentralizace na ještě nižší úrovně by přinesla ještě mnohem více problémů. Na této planetě není možné zajistit soběstačnost jednotlivých klanů ve vztahu ke zdrojům.
-----------[ Ano, prvopocatek zminovane spontanni decentralizace je u klanu prokazana sobestacnost, vyzkousena napr. na 1 rok, tzv. nanecisto.

Dalsim problemem je, ze existuji urcite vicemene globalni temata a organizace, ktere by se zrejme i po decentralizaci museli udrzovat centralne. Jak by se pak tyto veci v decentralizovane spolecnosti resili? (veda, vyskum, skolstvi, dohled na obsahem potravin, chemickem slozeni hracek a vubec sport.zbozi a pod, nebo se pletu?) ]##########


Marian   |   ip:94.199.24   |   2011-01-07  (14:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo sa týka PD, resp polopriamej demokracie, teda nejakej kombinácie zastupiteľskej a priamej demokracie, tak ako majú napr. vo Švajčiarsku, tak momentálne existuje viacero skupín ľudí, ktorí sa o to snažia. Aj v Čechách a j na Slovensku. Kto sa chce, môže sa pridať. Linky na niektoré z nich sú v článku. Ja som optimista. Určite sa to časom presadí, pretože je to jednoducho krok správnym smerom. Či to bude o 5, 50, alebo 500 rokov, to záleží iba na nás.

Ja som ale optimista. Vývoj celej spoločnosti rastie exponenciálnym tempom. Aj množstvo informácií a vedomostí ľudí. Teda vývoj, ktorý predtým trval stáročia teraz trvá desaťročia a stále sa to zrýchľuje najmä vďaka internetu. (V 1991 Tim Berners-Lee publikoval svoj nový projekt World Wide Web. Zverejnil prvé stránky organizácie CERN vo Švajčiarsku. Google vznikol v r. 1998)...


JeanLaroux   |   ip:85.160.41   |   2011-01-07  (14:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MARIAN: Ještě doplním k přímé demokracii. Za předpokladu vytvoření mechanismu vývěru kvalitních zastupitelů současně s mechanismem dle kterého je bude možno okamžitě odvolat vznikne situace kdy:

1. Zastupitel bude cítit nad sebou bič a nedovolí si tolik jako nyní, čímž se kupodivu OPRAVDU stane kvalitnějším zastupitelem.

2. VOLIČ s pocitem, že může klepnout zastupitele přes prsty a s vědomím, že opravdu nově funguje lépe (viz.1) přestane tolik naléhat na uplatnění svého vlivu na politiku. Jinak řečeno: "Nebude požadovat referendum na každou blbost". Tím svěří zastupiteli skutečnou a ne jen formální důvěru a bude se cítit vnitřně lépe aniž by své zastupitele příliš omezoval.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-01-07  (14:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JeanLaroux
za mladi, keď som bol technikom v soc. podniku, som sa o to snažil. Teraz už len vnímam ten pretlak obyvateľstva Zeme /niet času na ideálne riešenia/ a stále len sledujem, kam až môže režim človeka zraziť, veď na kolenách som už dávno.
Pozitívne sa ovplyvňovať, to sa dá, takto v malom, medzi rozumnými ľuďmi. Tam TÍ sa s nami už dávno nebavia, "zavírají vrátka". Nevieš, že keď sa prídeš sťažovať na úrad, pani ti s milým či iným úsmevom povie: Ale ja za to nemôžem!
Nikto za nič nemôže. Akoby tie nepríjemnosti padali z vesmíru. Je neskoro na pozitívne energie. Nakoniec utopizmus, ktorý popisuješ, pochádza predsa z 19.storočia. Nikdy sa neujal. A to bolo na svete asi tak... miliarda ľudí, odhadujem.


JeanLaroux   |   ip:85.160.41   |   2011-01-07  (14:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jesimista: Díky za podnětné doplnění. Zejména za poslední větu.


Jesimista   |   ip:194.138.1   |   2011-01-07  (14:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  -----------[ A VELKYM problemem je i to, ze decentralizaci nejde provest v celem svete najednou, a takove hybridni rozlozeni sveta muze jiz jednou nabytou decentralni spolecnost vratit zpatky do podruci silnych centralizovanych spolecnosti, treba jen diky vojensko technicke prevaze tech centralizovanych. Jednoduse maji imperialni zajmy a mnoho zdroju diky "svym ozebracenym otrokum" na to aby si podrobili kdyz ne obyvatelstvo, tak alespon uzemi novych decentralizovanych uzemi. Nemyslite?!

]##########


JeanLaroux   |   ip:85.160.41   |   2011-01-07  (14:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA: No vždyť právě v malém. Nesnažme se hned ovlivňovat politiku a celý systém. Docela dobře se dá začít v rodině, při výchově, mezi známými u pivka nebo třeba tady. Dobrá či pozitivní myšlenka, která se uchytí už pak roste sama. Ono se to časem poddá. Že se lidé nevzdávají a mají chuť a schopnost něco změnit cítím stále silněji. Pokud se na nás zesílí ten negativní tlak ještě více tak my budeme ještě silněji vzdorovat. Budeme-li vzdorovat pozitivisticky (vysíláním pozitivní energie) a současně s vírou v náš úspěch, tak to jistě vyjde.


JeanLaroux   |   ip:85.160.41   |   2011-01-07  (14:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jesimista: Ano to je velmi dobrá myšlenka. Nedávno jsem diskutoval nad možností přechodu od dluhové a spekulativní ekonomiky k ekonomice postavené na úsporách. Tady je ten problém patrný velmi silně. Úsporový systém by měl najednou mnohem menší dynamiku než systém postavený na okamžité realizaci projektů z úvěrů. V konkurenčním boji na úrovni státních útvarů s rozdílným systémem by tedy nakonec úsporový systém prohrál a skončil by. Je to v podstatě stejné jako se zaostáváním centralizované ekonomiky potlačující tržní principy, která stojí proti volnému trhu. Aby tedy úsporový systém mohl přežít musel by být nastaven globálně. To by ale asi přineslo zase své problémy pokud by k prosazení nového principu došlo "násilně".


Marian   |   ip:94.199.24   |   2011-01-07  (14:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jesimista:

> v tomhle ja vidim nejvetsi problem, teorie z clanku o Univerzalnim reseni krizi. Fuze, slucovani se bude dit nanovo a pujde to opet az za hranice unosnosti, az jak je to i dnes...

Ak na to raz ľudia prídu a dokážu sa zbaviť negatív tejto spoločnosti, tak budú mať šancu odovzdávať tieto poznatky a skúsenosti ďalším generáciám.

Ak sa však nepoučia z chýb, alebo na to zabudnú, tak budú nútení ich opakovať stále dokola... Tak to je a pretože tak je to aj správne.


Jesimista   |   ip:194.138.1   |   2011-01-07  (15:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JeanLaroux : vyborne, to je zrovna velmi aktualni !
citace: """
Úsporový systém by měl najednou mnohem menší dynamiku než systém postavený na okamžité realizaci projektů z úvěrů. V konkurenčním boji na úrovni státních útvarů s rozdílným systémem by tedy nakonec úsporový systém prohrál a skončil by.
"""

! skoda, ze kdyz je tohle uz snad vsem jasne, ze EU jde vlastne usporovym rezimem sama proti sobe. Kdyz uz by soudruhum EU byrokratum skutecne slo o to aby EU drzela krok s USA, pak by kopirovali jejich kroky - kvantitativne by uvolnovali (tiskli by penize).

Kdyz ale delaji presny opak je skoro evidentni, ze to speje spise k rizenemu krachu EU a pokud jeste USA nebudou na kolenach, jiste nam prispechaji na pomoc, rozdaji ty jejich TOLARY a udelaji z nas treba novou USA kolonii, dalsi jejich stat za ucelem elitama vytouzene centralizace = GV (globalniho vladnuti). Omlouvam se za pezimizmus ;-)


Marian   |   ip:94.199.24   |   2011-01-07  (15:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
-----------[ A VELKYM problemem je i to, ze decentralizaci nejde provest v celem svete najednou, a takove hybridni rozlozeni sveta muze jiz jednou nabytou decentralni spolecnost vratit zpatky do podruci silnych centralizovanych spolecnosti, treba jen diky vojensko technicke prevaze tech centralizovanych. Jednoduse maji imperialni zajmy a mnoho zdroju diky "svym ozebracenym otrokum" na to aby si podrobili kdyz ne obyvatelstvo, tak alespon uzemi novych decentralizovanych uzemi. Nemyslite?!

Nie. Systém, s ktorým sa ľudia stotožňujú menej, alebo vôbec, je vždy slabší ako ten, s ktorým sa ľudia stotožňujú viac. Slovensko, alebo Česko je preto tradične úplne bezbranné a hocikto príde, tak si ho jednoducho vezme. Jednoducho ten systém, ktorý nám tu naši mocipáni väčšinou nainštalujú je iba pre nich a nie pre ľudí.

Rovnako aj teraz. Ľudia nie sú vôbec stotožnení s týmto systémom. Väčšina naňho nadáva a len čaká, kedy príde niečo iného. Ale to je presne tá chyba. Mocipáni robia iba to čo im dovolíme robiť. Ich moc závisí iba od toho, koľko moci im my dáme. Ak im dáme všetku a o nič sa nestaráme, tak si ju všetku zoberú a urobia si s ňou čo chcú a na nás sa vykašlú.

Preto napr. Švajčiarsko mohlo zostať neutrálne a nebolo napadnuté ani v priebehu svetových vojen, aj napriek tomu, že bolo v ich epicentre. Jednoducho Švajčiarsko podporujú prakticky všetci Švajčiari, lebo je to ich krajina, ich pravidlá hry, ktoré si samy vytvorili, ich hodnoty, ktoré zdieľajú, ich spôsob života. Ak by tam prišiel hocikto cudzí a chcel ich silou obsadiť a vnútiť im iný systém, či už fašistický, alebo komunistický, alebo iný, tak bez ohľadu na to, kto by tam bol pri moci, tak by to vygenerovalo takú averziu hrdých Švajčiarov, že by sa zmobilizovalo niekoľkomilionové vojsko domobrany. Švajčiari by zobrali zbrane, ktorú povinne vlastní každý dospelý muž vo Švajčiarsku a bránili by svoju rodinu, obec, Švajčiarsko.

Bol by tam boj o každý dom a to si v takom teréne nemohol dovoliť ani Hitler so svojou armádou... Račej bral to, čo bolo najslabšie. A často bez boja...


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-07  (18:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vazeny velmi pekna debata, konecne som spokojny ubera sa to dobrym smerom. Ja bojujem za idealy slobody. Pre mna je zakladom rodina ziaden klan, v najhorsom rodinny klan. Mne ide o to zobrat politikom moc, aby nemali pravo rozhodovat. Politici by len navrhovali riesenia, ale koncove rozhodnutie by robili obcania. Obcan musi byt 100% oslobodeny od statu, jak v povinnostiech tak v zavistlosti. Nikto nesmie byt zavistly na state, lebo potom to moze jedna, alebo druha strena zneuzivat. Stat ma byt okliesteny a splnat a garantovat zakladne ludske potreby a prava. Stat ma zabezpecit narok na zivot, bezpecnost, zakladne vzdelanie, a sukromne vlastnictvo. Jediny prijem by mal mat len z DPH, urcite percenta z finalneho predaja zakaznikovi. Stat by nemal mat moznost zobrat si akukolvek pozicku, povinny by bol hospodarit len z penazi ktore vyberie na dani. Platy statnym zamestnancom by isli v bodovom systeme. Napriklad zamestnanec by mal na mesiac zarobyt plat v hopdnote 1000 bodov a tento mesiac by jeho rezort zle hospodaril, lebo pan minister rozfrckal urcitu ciastku, bod by tvoril hodnotu 65 centov a podla toho by mal vypocitanu vyplatu. Tento system by motivoval vsetkych od vratnika po ministra spravat sa zodpovedne. Myslim ze to by bol automaticky proces na zodvihnutie vzajomnej zodpovednosti, respektu a ucty medzi ludmi. Ludia su nekonpromisny ak by videli, ze niekto plytva zo zdrojmi (zvlast ked su vtom zahrnuty a tu stratu sami citia) rychlo by spravili stym clovekom poriadok. To by viedlo i tych zodpovednych k respektu. Statnou zlozkou ma byt len policia, sudnictvo, vojsko a skolstvo zakladneho stupna. Ked vladne zlozky budu mat okliestenu moc stanu sa bezpredmetne v rukach elity a i pre polkitikov toto povolanie sa stane velmi nezaujimave, lebo to budu vlastne len verejny sluhovia. Nemam najmensi problem s tedajsou vladou, ale aby za pol roka vyprodukovali 150 zakonov to je absurdum. Takto sa sprava kazda vlada, za kazde volebne obdobie sa vyprodukuje a zrusi okolo 1000 zakonov. Zakony maju byt stabilne nemenne a tym posvetne. K tomu staci 10 toro bozich zakonov a kazdy z tych jednotlivych zakonov rozvetvit o dalsie dodatky a upresnenia. Nepotrebujeme 10 000 zakonov ktore sa daju obchadzat. V kazdom mieste, kde by bola policajna stanica, by bol voleny serif, alebo riaditel, ktory by mal plnu moc nad chodom jemu zdovereneho okrsku. Tym by sa zabezpecilo, ze tie okrsky by fongovali a splnali ucel. Lebo lokalny clovek ma vecsi zaujem na komunite a ties lepsi prehlad. vseobecne sa znova navratia zakladne ludske hodnoty, jak je ucta, respekt a ked ludia vidia ze su skutocnymi tvocami svojej buducnosti budu sa viac angazovat i vo verejnom zivote. Jednoducho zaviest vladu ludu, nic viac nic menej.


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-01-07  (21:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tajomstvo preco svajciarsko malo neutralitu je v tom ze hitlerovske nemecko ho pouzilo ako sprostredkovatela pre svoje "obchodne styky "
clenmi protihitlerovskej koalicie hlavne usa ,anglickom a ako pokladnicu pre svoj nakradnuty kapital,ktory mu patril aj po prehranej vojne zaujimave ze.
Ziadna priama demokracia ani podobne taraniny nikdy nebudu ,lebo sucasna vladnuca vrstava najmajetnejsich ludi nikdy nedopusti zmenu a urobi cokolvek abi udrzala tuto pseudo demokraciju.
su len dve moznosti jedna nieco na sposob socializmu diktatura pracujuc
ich ,alebo korporacne poddanstvo.


Marian   |   ip:94.199.24   |   2011-01-07  (21:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvoreneoci

Debata, je síce pekná, ale to je málo. Treba niečo robiť. Lebo tých s otvorenými očami je stále veľmi málo. A aj z nich iba málokto má chuť niečo podniknúť. Bolo by sa treba zorganizovať a aktívne zapojiť v prospech pozitívnych zmien. Každý podľa svojich možností a schopností. Otvárať ľuďom oči na internete je tiež dôležité, ale ešte dôležitejšie je pričiniť sa o pozitívnu zmenu a tým aj ostatným ukázať, ako na to...

Kto by mal záujem, tak mailové diskusie o priamej demokracii, kde sa koordinujú ľudia podporujúci PD sú napr tu:
SR:
http://groups.google.com/group/priama-demokracia
ČR:
http://groups.yahoo.com/group/pdemokracie/
http://groups.google.com/group/spravedlive-referendum


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-01-08  (06:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM
presne tak, a ešte by som rád dodal, že za všetkými snahami "vymyslieť" fungujúci systém spoločnosti je jednak všeobecná nespokojnosť s tým, čo je a tiež snaha vrátiť sa k socializmu, len sa to tak nesmie volať.


Jarmila   |   ip:88.103.69   |   2011-01-08  (10:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Když už je tady řeč o přímé demokracii a mém článku na Zvědavci, tak sem ještě pro pořádek přidám svou nejnověji zpracovanou verzi své účetní přímé internetové demokracie, k jejímuž vylepšení přispěl i pan Marian Orávik, za což jsem mu vděčná a znovu mu za to děkuji:
http://www.kubata.nazory.cz/clanky/kap20.htm
Jinak musím říct, že ta diskuse na Zvědavci mě tak strašně zklamala, že jsem se zařekla, že víckrát již na Zvědavce nevkročím. Zklamal mě nejen pan Stwora, který to zveřejnil tím nejnemožnějším způsobem, ale i diskutéři, kteří tam jen tak plácali hlouposti a tím znevážili celou mou desetiletou práci. A zklamal mě i pan Jean Laroux, který se ochomýtal všude okolo ve vedlejších článcích, ale diskutovat o přímé demokracii pod můj článek nepřišel. Ani si nevzpomínám, že by kdy navrhoval nějaký typ přímé demokracie, spíš mám dojem, že byl k tomu v minulosti vždy značně skeptický v tom duchu, že lid si sám vládnout neumí a tak zde máme mít snad až do skonání světa zastupitelský podvod. Jediný kdo měl k mé přímé internetové demokracii velmi podnětné příspěvky byl pan Orávik a pan spisovatel Semerád, jinak nikdo.
otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-08  (11:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vazeny Marian, uplne stebou suhlasim, ja si myslim ze sa da v tom cosi robit, ked Sulikovci cez internet dokazali vybudovat stranu, co brani nam? Treba pripravit jasny a strucny program a ten sa musi prihovorit sirsim vrstvam jak Sulikov program. Ludstvo zilo v otrokarskom systeme, prezilo vo feudalnom Systeme, poucili sme sa z chyb socialnokomunistickeho Systemu a vykoristovany a zneuzivany sme v kapitalistickom systeme. Preco sa nepoucit a nezamysliet nad systemom slobody? Ja snivam o dni, ked clovek bude oslobodeny od statu, lebo i s diablom sa da dohodnut ale este som nevidel aby sa niekto dohodol so statom ak ano tak len na zlodejinach.

Vazeny JA, akokolvek socializmus nazvete vysledkom je stale len otroctvo a diktatura, ale nie sloboda. Ja osobne potom volim mensie zlo a to kapitalizmus, takze to nema uspech. Odovodnite my preco nevyskusat konecne zit slobodne? Preco ked niekto sa narodil otrokom chce zostat otrokom?


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-01-08  (12:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neteší ma byť úspešnejší. Je to tak ťažké pochopiť?


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-08  (20:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vazeny JA, mal by si co najskor vyhladat odbornu pomoc, lebo zacinam mat obavu o teba.


dobreusi   |   ip:92.52.22.   |   2011-01-08  (20:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ak snivas o takom kapitalizme, emigruj do Nigerie , Ghany tam je kapitalizmus o akom snivas, bud mas love ,ale zdochnes ,ako pes, je to raj pre uspesnych a cielavedomych ludi,kedze znu plody svojej prace a znikym sa nedelia, tych krajin je este viac , skoro cely svet okrem EU a Sev. Ameriky, zbal kufre a chod, vyriesil som tvoj problem a to celkom zadarmo.


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-08  (22:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dobreusi a co keby ze ty si vyskusas Cinu, tam patria taky socialny jako ty ktory sa chcu delit i o svoje organy. A pritom ti zaspievaju i internacionalku. Ja myslim ze som vyriesil tvoj problem a mozno nemas ani zdania kolkym ludom by si tym urobil radost. Ja mozem existovat kdekolvek na svete, lebo ja neparazitujem.


dobreusi   |   ip:92.52.22.   |   2011-01-08  (22:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  existuj,existuj ... odkedy je v cine socializmus, tam je diktatorsky ranny kapitalizmus, radsej dobre nacuvaj a bud rad ,ze si rad,mohol si v zivote dopadnut aj horsie , na margo SAS , nebankovka SUN... o tom asi nevies,ze?


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-08  (22:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nepis nic o rannom kapitalizme, ked nemas potuchy o co ide. A to stou Cinou si si ties spravil z huby rit, lebo tam teraz uspesne prebieha tridsat rocny experiment NWO. Hlupacik a ak sa nespametas a nevyspricujes usi aby si dobre pocul tak za kratku chvilu tam budes i ty.


dobreusi   |   ip:92.52.22.   |   2011-01-08  (22:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mi sme uz takou cinou 20 rokov,robot,robota a sama zobrota tu experiment NWO trva 20 rokov a uspesne sa blizi ku koncu, len dufam ,ze nam kanadska vlada vyda 5 mil viz , lebo ine ries,nevydim


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-08  (23:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Moj zlaty ty si nebol v Cine, ver my ze po pristati na Bratislavskom letisku by si vyboskaval Slovensku zem. Naposledy som bol v Cine v Oktobri a teraz koncom Februara znova idem na navstevu. Na Slovensku mate zdeformovany kapitalizmus postkomunistickymi srackami. Napis my co je na tom zle zobrat statu vladnu moc a dat ju do ruk narodu cestou priamej demokracie. A zhodit z pliec narodu tarchu vykoristovania statom a zalozit opasky na pritahovanie prizivnikom, ale na krk nie na pas. Alebo ty si z osady, ze tomu nerozumies?


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-01-09  (08:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvoreneoci
neteší ma byť úspešnejší, lebo nechám za sebou 10 menej úspešných, ktorí nie sú morálne horší, sú buď menej šikovní alebo menej chamtiví. Ak to budem opakovať, nechám za sebou 100, potom 1000, či milióny menej úspešných v zarábaní peňazí. Z titulu moci ich budem môcť stále lepšie oberať o peniaze. Za celý ten čas ich jedinou "chybou" je, že nevedia tak oblafnúť blížneho svojho, ako ja.
Za takéto morálne krédo by si ma chcel strčiť do blázninca. Tak vedz, že v mene tých, ktorých si okradol o peniaze, by som z titulu moci neváhal ani sekundu, a pratal by si sa do Jáchymova.


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-09  (16:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA ty si urcite zlodej najvyssieho rangu, alebo komunista to znamena chronycky povalac takze to ma daleko s uspesnostou. Ty musis byt velmi silny komunista, ktory mal tu moznost z pozicie sily zit na ukor druhych. Ja vobec tak nerozmyslam a uz vobec si neviem predstavit ze by som niekoho okradol, ked si pracu poctivo odvediem. Ja len menim moje vedomosti, zrucnost a poctivost za obzivu. Ja si cenim svoju pracu a podla toho ju i ponukam, kto chce so mnou spolupracovat tak na baze dobrovolnosti spravime spolu kontrakt, takze ked sme sa dobrovolne dohodli a suhlasili, potom ani jeden ani druhy sa nemozeme citit poskodeny. Ja v prvom rade som stastny ze som odviedol prvotriednu pracu za ktora ma reprezentuje a som na nu hrdy a az v druhom rade som spokojny, ze som za nu dostal primeranu placu. Moj zakaznik je spokojny, ze za jeho peniaze ma perfektne prevedenu pracu na sto percent. Moje kredo je ku vsetkemu pristupovat s maximalnou poctivostou. Ak clovek vedie konkurencny boj znizovanim ceny hodziake hovno ta prebije, ale ked do konkurencneho boja davas poctivost, solidnost a maximalnu kvalitu stavas sa maximalne neporazitelny. Takze ty hovoris za teketo hodnoty a zmyslanie sa ja mam hambit! VIES PRIATELU TY SI SKUTOCNE CHORY A POMYLENY CLOVEK. Ja ked cestujem autom a vidim niekoho stopovat tak zastavim, nerobim to kvoli krestanskej laske, ale kvoli tomu ze ta osoba je so mnou sto percentne v bezpeci a vnutorne som uspokojeny ze som nedal nejakemu hajzlovi sancu aby tej osobe ublizil. Vsatko je v Bozich rukach a on nas bude v jeden den sudit a ty si myslis, ze ty povalaci su bohu milejsi jak poctivo a castne zijuci ludia?


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-09  (17:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja este nieco uvediem, v Novembri som robil jednu pracu, kde som bol jak subkontraktor. To znamena robil som tu pracu na objednavku jedneho kontrektora. Tam som prisiel na nedostatok v konstrukcii toho objektu a upozornil som toho kontraktora natu chybu a ponukol som to opravit, aby sa ten problem neopakoval. On otom nechcel ani pocut, lebo ze nema na to extra peniaze, chcel aby som i napriek tomu pokracoval. Tak som sa spojil s majitelom vysvetlil o jaky problem ide a ponukol som mu ze ked zaplati material ja ten problem odstranim. Robil som na tom probleme styri hodiny aby sa to v buducnosti neopakoval ten problem. Kvoli tomuto som dost uspesny, lebo ked som dokoncil tu pracu ten majitel si ma hned objednal na druhy projekt. Tak to sa mam podla teba hanbit za to ze som uspesny a zanechavam za sebou tisice hajzlikov, ze nakoniec ja sam mam byt hajzel aby som nevycnieval z davu.


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-01-09  (21:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to su ale blaboliky ocicka.Jamas uplnu pravdu .to trdlo nechape ze kazdy clovek a je jedno ci vysipava smeti alebo je nejaky zmrd z manazmentu ma pravo na rovnaky pohodlny zivot .


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-10  (03:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM uplne stebou suhlasim, ten smetiar ma pravo mat stejne pohodlny zivot jak ten smrd manager a nikto mu ho tu v kapitalizme to pravo neberie. Len bohuzial tu sa kazdy ma podla toho jak si zasluzi, no a ten smetiar si za svoju pracu nezasluzi zarobit stejne peniaze jak ten manager, ale ak ten smetiar zdedil nejake miliony, tak mu nikto neubera pravo zit taky zivot jak ma ten manager. Len sa bojim, ze pri tej zaslepenosti to asi nepochopis.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-01-10  (05:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvoreneoci
kto rozhoduje, čo si smetiar zaslúži? TY?
Jeho mizerný život mu vnútili podnikavci tvojho typu. Je to jeho chyba, že neovláda počítač, že nemá na vyštudovanie výšky, že ulízané vystupovanie je mu protivné? Možno v živote nič neukradol a je to, čo sa za oných čias nazývalo "vynikajúci pracovník".
Mňa už špekulanti podviedli o tisíce eur /odhadujem to na rok života/. Ja si nie som vedomý, že by som podviedol niekoho o cent. Z tvojho pohľadu som ale idiot vhodný do blázinca, lebo "v tom neviem chodiť". Som živnostník - pre chudobných robím za symbolickú cenu. Pre pracháčov za maximum, čo to ide. A som to ja, kto boháčom dvíha ceny, ja sa im nepodsúvam ako tí pripečení Poliaci.
Ty tu predvádzaš svoje ego - z titulu akejsi "úspešnosti". Úspešní sú len tam, kde je veľa neúspešných. Ja sa snažím tým slabým pomôcť, nie ich o....ť o posledné. Nenávidím lajdákov ako ty. Ale zdá sa, že z celkom iného dôvodu.
Ja si vážim aj záchodovú paničku - ak má čisto a voňavo, pochválim ju za to. Vážim si aj podnikateľa, ktorý ma nikdy nepodviedol, a keď som potreboval, tak mi pomohol. Ja si ich však vážim úplne ROVNAKO! Práca sa nedelí na tú, kde sú vysoké obraty, a kde nízke, ale na poctivú a nepoctivú. O moju prácu záujem je, i keď je drahá, ale oni vedia, že na mňa je spoľahnutie, že spravím aj to, čo iní nedokážu. Nakoniec, poctiví podnikatelia mi príjem dvíhajú sami, ani nemusím žiadať. A do Číny hľadať otrokov určite nikdy nepôjdem.


raganpodstarosta   |   ip:95.103.17   |   2011-01-10  (08:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre JA ip:81.89.60
Už som myslel že všetci ako ti na Slovensku vymreli alebo emigrovali. Milo si ma prekvapil.


Toudy   |   ip:188.123.9   |   2011-01-10  (11:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Presne tak JA, suhlasim s tebou. Vzdy by sme mali zohladnovat schopnost platit je to v nasej prirodzenosti citit solidarnost. Bohacovi je 1000 euro smet, pre chudaka je to majetok. Ako si moze niekto hovorit doktor, ktoreho poslanim je pomahat ludom a pritom nepozera na to, ci je to stary dedko, co mu je 20 euro za lieky moc, alebo mlady podnikatel co 20 euro moze prepit kazdy piatok. Naco je bohacom ich majetok ? Keby som ho mal ja, tak s nim nemam co ine spravit len ho dat naspet spolocnosti. Ale oni bohatnu tak, ze ho len maju a zhrnaju a nechcu ho vratit spolocnosti spat, to je najvacsim zdrojom ich prijmov. Neustale robia investicie, nakupy aktiv, vsetko len zo ziskom. Do spotreby davaju minimum a tak stale len bohatnu. Tvorba majetku je podmienena vacsim mnozstvom aktiv ako pasiv. Takto zial nemozu existovat vsetci, niekto im tie zisky musi vytvarat a musi ich zivit. Majetok by sme mali drzat v pasivach a nie v aktivach. V domoch, bytoch, autach, peknych veciach, nemali by sme ho drzat vo fabrikach, v pode, v najomnych bytoch, v roznych akciach a dlhopisoch. Tvorba majetku by mala zavisiet na nasej podstivej praci pre spolocnost - to je podla mna najspravodlivejsi princip.


illuminatedBimbo   |   ip:95.103.79   |   2011-01-10  (11:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kasínový efekt
Model kasínového efektu v ekonomike
Príklad z ozajstného sveta
Osudná chyba
Slávny argument
Zlodeji vo frakoch
O 135.198,40 Sk viac. A za čo?
Aj bankári krachujú
Úžerníci vedia, ako na to
Z galérie podvodníkov
Krátka história Medzinárodného menového fondu
S čím nerátali
Z obetí podvodu - sprisahanci podvodu
Keď bol dolár zlatý
Najväčší dlžník planéty
Privatizácia, konverzia, likvidácia
Medzinárodný menový fond dnes
Keď príde vysnívaný čas
Je tretia cesta možná?
Historické korene tretej cesty
Čo urobil Solón
K rozkvetu bez úrokov
Ako to bolo v Nemecku
Vymývačka mozgov číslo 1
Vymývačka mozgov číslo 2
Určenie ceny našej koruny

http://www.ulozto.sk/3282874/22221323-rudolf-vasky-tretia-cesta-pdf


raganpodstarosta   |   ip:95.102.23   |   2011-01-10  (11:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tomáš Baťa ku kríze v roku 1932
„Příčinou krize je především morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující , dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.“


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-10  (15:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA nehnevaj sa ja ti neverim, lebo keby ze tak pracujes jak pises tak si vazis taskozarobene peniaze a do sveta nebudes pustat ideologie povalacov a prizivnikov. Ja mam z teba dojem ze si silny neschopny komunista zijuci na podpore. V kuse obvinujes kapitalistov pritom vobec nechces pochopit, ze u vas to nie su kapitalisti, to su komunisticke ludske smeti, ktori zneuzili sytuaciu na vlastne obohatenie. Kedze su to ludia bez chrptovej kosti vsetko robia tomu odpovedajucim sposobom. Jak ten pan nadomnou napisal, ze za vsetkymi krizami je pad ludskej moralky, ja presne na to poukazujem a vtom sa stotoznujem. Lebo vasi kapitoKOMUNISTI nigdy nemali moralku a tak ten kapitalizmus u vas vizera a presne tak ludia sa maju. Ty vidis za tym banky a kapitalistov, ja na rozdiel od teba vidim upadok statnej moralky, lebo su ludia pri moci, ktory za cenu vladnutia rozkradania a populizmu su schopny znicit fundament statu a ten tvori zdrava rodina. Ja vidim cely problem kriz ze vychadza z nezdravej moralky nezdtaveho prerozdelovania v spolocnosti. Za tym si stojim akakolvek nutena solidarnost vedie k ekonomickym krizam, ktore sa budu cim dalej viac a viac prehlbovat. Ja to sledujem poslednych dvadsat rokov i tu v Kanade, ta trieda ktora nakupovala v butykoch presla nakupovat o stupienok nizsie a vecsinu nakupov robi v lacnejsich obchodoch velkokorporacii. Len na jednej ulici tu v Ottawe sa zavreli teraz po sviatkoch dva butyky otazka je preco? Lebo stredna trieda ktora tam kupovala stratila kupischopnost. Urcite to nie je tym ze ich vykoristuju kapitalist, jednoducho je to tym ze ich VYKORISTUJE A ZDIERA STAT.

Akych mate kapitalistov na Slovensku? Tu je odpoved, jeden znami tu v Ottawe sa mi chvalil, ze jeho bratranec novopeceny majitel Rymavskosobotskeho maso priemysli nevie co s peniazmi. Ja som mu z fleku odpovedal, nech zvisi ludom platy a nakupi technologie na ulachcenie prace a ma po probleme nevediet co s peniazmi. Ja by som ho najradsej videl s prestrelenou hlavou, lebo je to postkomunisticky smrad ktory ine nevie len sa vozit na chrpte robotnika a zdierat a cicat z poslednej kvapky krvi. Teraz mi napis kto je horsi komunista, alebo kapitalista? JA mna nepresvedcis, lebo pravda je na mojej strane.


dobreusi   |   ip:92.52.22.   |   2011-01-10  (17:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ot.oci konecne sme pri jadre problemu,tj ten rimavskosobotsky podnikatel, to je realita celaho slovenska 95 podnikatelov, kazdy zdiera ,ako moze, maloktory da ludom zarobit, iban vyuzivaju nezamestanost a zufalstvo ludi, to je cely proble, zial ten nejakym tvojim liberalizmom nevyriesis, sk ma ine problemy ak ca, pochop tu ludia robia za 300 ci 400 eur, ich netrapy nejake prerozdelovani statu ich trapy chudoba a novotrokarstvo typu retazenia zmluv na dohodu... zial tvoja sas s tym suhlasi,ved su to pani podnikatelia, vies co povedal minister miskov na to ze ludia zarabaju 300 eur, ze on by asi umrel on ma problem vyzit zo 6000 tis eur, zial ak by sa aj vsetci slovaci rozhodli emigrovat, tak nasi rychlokvaseny primityvny podnikatelia naberu ukarajincov a biznys ide dalej


dobreusi   |   ip:92.52.22.   |   2011-01-10  (17:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fakt veris tomu ze na sk bude raz ziv.uroven ako v ca , nikdy


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-01-10  (23:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dobreusi, pozri sa ja nenavidim ten vas kapitalizmus stejne jako komunizmus, lebo ho vedu stejni ludia. Mna len mrzi, ze vsetci nadavate na kapitalizmus, ale tu v Kanade je ten kapitalizmus lepsi jak socializmus. U vas ho krivia a deformuju ty isty ludia co socializmus. Len narod je sprosty, ze ich nezobral na zodpovednost a nepostavil mimo zakon. Toto je vas problem, keby ze ich postavite mimo zakon cela europa s vami jedna inak. Jednali by s vami jak s rovnocennym partnerom, ale ked vam vladne doma hnoj, tak s vami aj jednaju. Tym hajzlom nezalezi aby robili take zmluvy, aby mohli zaplatit si i robotnikov, na vas seru z visoka hlavna vec ze im zostane. Ja som prisiel na jedno; vsetko ide, len sa musie chciet. Co ma rozculuju to su snilkovia, ktori snivaju o navrate socializmu len pod inym menom. Co je to za sproste rozmyslanie, preco niektori magori ktori spali v sociku snivaju o stejnom hovne? Dnes i kapitalizmus sa zenie do zahuby a nepotrva dlho padne na hubu, polozi ho ta socialna politika, lebo dneska je umelo vypestovana velka trieda prizivnikov a tych par pracujucich ich neuzivia. Preto sa staty zadlzene jako je Grecko, Spanielsko a Taliansko. Tieto staty su viac agrearne jak priemiselne, len kazdy chce zit nad pomeri. To nejde do nekonecna a v tychto statoch coskoro prestane
solidarnost, lebo na to proste nemaju. Jednoducho zozeru kolac, ktory budu splacat ich hladne deti. Preto ja burcujem ze teraz je cas vzdat sa tych odrobyniek z toho kolaca a zacat novy cas, novy system. Precitaj si prispevok od Petra 40:42 a sam si vypocitaj co vsetko vlonas do statu na podporu darebakov. Treba sa stat slobodnymi a nezavistlymi na state, len vtedy budete napredovat a potom budete mat i sancu predbehnut i Kanadu. Treba si uvedomit, ze tokymto sposobom si rezete vetvu pod vlastnou ritou a raz to krachnut musi aj to krachne jak socik, len je to otazka casu kedy. Preto hovorim a opakujem ludsku mudrost, ze je lepsie sa vratit z kratsej cesty jak z dlhej. Ja viem je tasko pochopikt slobodu, ked clovek sa narodi a zije v otroctve.


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-01-12  (19:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prestan tarat nezmisly,vsade je to rovnake.mala skupina ludi bohatne na ukor zvysku,a ty tvoji soc. odkazany nespotrebuju ani desatinu s toho co ukradnu najbohatsi.
ved sa staci pozriet k vasim demokratickym susedom usa kolko stoviek miliard vyplatil stat pre krachujucich milionarov,
zatial co miliony obcanou usa su v chudobe a byvaju v stanoch?mimochodom uz cele mesiace nebola v mediach u nas ziadna sprava tykajuca sa kanady,zaujimave.


Toudy   |   ip:178.40.65   |   2011-01-12  (19:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cely socialny stat si platila stredna vrstva. Nemyslite si, ze ludia co su za vodov platili nejake dane. Podla poslednych statistik je v USA rozdiel medzi majetkom ludi patriacich do 1% najbohatsich a primernou rodinou 225 nasobny. Este v roku 1960 to bol 125nasobok.

Zacnime uz konecne zdanovat top vrstvu, urobme smelinarenie na trhoch, rozne prenajmy, nakupy a predaje, uzernicke banky ekonomicky nerentabilne, zrovnopravnime ich s podstivou pracou. Ked im to zdanime 50% ako bezne zdanujeme pracu, tak urobime to najlepsie, co sme mohli a konecne urobime spravne kroky k tvorbe realneho bohatstva - z prace.


illuminatedBimbo   |   ip:91.127.49   |   2011-01-12  (20:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Najprv sa musime zbavit Bank,urokov a dani vcetne eura ....
Pracujte na tom a snazte sa!
Ak ste si vedomy svojej zodpovednosti,a mate silu nieco zmenit nemate sa coho bat.Zoberte svoj osud do vlastnych ruk a pomahajte si navzajom!
Nepouzivajte ich peniaze ani nijake financne produkty!Zacnite trebars aj z vymennym obchodom.....najdite uz konecne v sebe silu a dostante sa spod jarma systemu ktory z vas robi len ciarovy kod a hlupu ovcu ktora sa da jednoducho ovladat!diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


šesť + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

AMERO, nebo nový DOLAR?

Snímky unikly na veřejnost skrze volební štáb kandidáta na prezidenta, jediné bílé ovce (tedy logicky neúspěšné) mezi černými vlky, Rona Paula. Na bankovkách jsou uvedeni výhradně bankéři a průmyslníci.


Ilumináti nám dali Šach - Odpoveďov ból Šach ilumin...

a čo takto JÓB

Zvrácený svět

Nezamestnanosť na Slovensku

Pravda o Haiti !

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.2391 s