23. September 2019
    
Úplný text projevu íránského prezidenta Ahmadínežáda na Valném shromáždění OSN - Dolezite.sk

Úplný text projevu íránského prezidenta Ahmadínežáda na Valném shromáždění OSN


  2011-09-30  (14:52)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Úplný text projevu íránského prezidenta Ahmadínežáda na Valném shromáždění OSN

New York, 22. září 2011

Ve jménu boha soucitného a milosrdného

Všechna chvála Alláhovi, pánu vesmíru, a mír a požehnání našemu Pánu a prorokovi Mohammadovi, jeho vznešeným společníkům a všem božským poslům.

„Ach, bože, urychli příchod imáma al-Mahdiho a dej mu dobré zdraví a dopřej vítězství, a učiň nás jeho následovníky, jakož i ty, kteří uznají jeho legitimnost.“

Pane prezidente,

Excelence,

Dámy a pánové,

Jsem vděčný všemohoucímu Alláhovi, který mi, opět, poskytl příležitost stanout před tímto světovým shromážděním. Mám to potěšení vyjádřit své upřímné poděkování jeho excelenci Josephu Deissovi, prezidentu šedesátého šestého zasedání, za jeho obrovskou snahu během svého funkčního období. Také bych rád poblahopřál jeho excelenci Nassirovi Abdulaziz Al-Nasserovi k jeho zvolení prezidentem šedesátého šestého zasedání OSN, a přeji mu úspěch.

Dovolte mi věnovat chvilku na počest všech těch, kdo přišli o život minulý rok, obzvláště obětí tragického hladomoru v Somálsku a ničivých záplav v Pákistánu. Vyzývám všechny, aby navýšili svoji pomoc zasaženým obyvatelům těchto zemí.

V předešlých letech jsem mluvil o různých globálních záležitostech a o potřebě provést zásadní změny v současném mezinárodním řádu.

Dnes, vzhledem k mezinárodnímu vývoji, se pokusím analyzovat současnou situaci z jiného úhlu.

Jak všichni víte, nadvláda a nadřazenost lidských bytostí ve vztahu ke všem ostatním stvořením spočívá v samotné povaze a pravdě lidstva.

Co je božský dar a projev ztělesnění božského ducha:

- Víra v boha, který je neustálým tvůrcem a plánovačem celého vesmíru.

- Projevování soucitu ve vztahu k ostatním, velkorysost, hledání spravedlnosti a udržování integrity jak ve slovech, tak v činech.

- Hledání důstojnosti, aby se dosáhlo vrcholu dokonalosti, usilování o povýšení materiálního a spirituálního statutu člověka a touha po naplnění svobody.

- Vzdorování útlaku, korupci a diskriminaci, na rozdíl od podporování utlačovatelů.

- Hledání štěstí a trvalé prosperity a bezpečnosti pro všechny.

- To jsou některé projevy společných božských a lidských atributů, které lze jasně pozorovat v historických aspiracích lidských bytostí a které se odráží v dědictví našeho umění a literárních děl, jak v próze, tak poezii, a sociálně-kulturních a politických hnutích lidských bytostí během historie.

- Všichni božští proroci a sociální reformátoři vyzývali lidské bytosti, aby kráčely touto spravedlivou cestou.

- Bůh dal lidstvu důstojnost, aby povýšilo svůj statut a ujalo se role na Zemi jako jeho nástupce.

Drazí kolegové a přátelé:

Je živě jasné, že navzdory všem historickým úspěchům, včetně vytvoření OSN, které byly produktem neúnavné snahy svobodomyslných a spravedlnost hledajících jedinců, jakož i mezinárodní spolupráce, lidská společenství svá vznešená přání a aspirace ani zdaleka nenaplňují.

Většina zemí na světě je nespokojena se současnými mezinárodními poměry.

A navzdory obecné touze a snaze prosadit mír, pokrok a bratrství, války, masově vraždění, široce rozšířená chudoba a sociálně-ekonomické a politické krize nadále porušují práva a suverenitu zemí a nechávají za sebou nenapravitelné škody na celém světě.

Přibližně tři miliardy lidí na světě žijí s méně než 2,5 dolary na den, a více než miliarda lidí žije bez toho, aby měla denně aspoň jedno dostačující jídlo.

40% nejchudší populace světa se dělí o pouhých 5% globálních příjmů, zatímco 20% nejbohatších lidí se dělí o 75% celkových globálních příjmů.

V důsledku chudoby umírá ve světě každý den více než dvacet tisíc nevinných a strádajících dětí.

80% finančních zdrojů ve Spojených státech je kontrolováno 10% populace této země, zatímco pouhých 20% těchto zdrojů přináleží 90% populace.

Jaké jsou příčiny a důvody těchto nerovností? Jak lze takovou nespravedlnost zmírnit?

Ti, kteří ovládají a řídí centra globální ekonomické moci svalují vinu na aspirace lidí, náboženství a na to, že se vydali cestou božských proroků, nebo na slabost zemí a špatný výkon řady skupin nebo jedinců. Tvrdí, že pouze jejich názory, přístupy nebo recepty mohou lidstvo a světovou ekonomiku zachránit.

Drazí kolegové a přátelé,

Nemyslíte, že základní příčinu problémů je třeba hledat v panujícím mezinárodním řádu, nebo ve způsobu, jakým je svět řízen?

Rád bych upřel vaši laskavou pozornost na následující otázky:

- Kdo násilně unesl desítky milionů lidí z jejich domovů v Africe a dalších regionech světa během temného období otroctví a udělal z nich oběti své materialistické hrabivosti?

- Kdo vnutil tomuto světu kolonialismus na více než čtyři století? Kdo okupoval území a masivně plundroval zdroje ostatních zemí, ničil talenty a odcizoval jazyky, kultury a identity národů?

- Kdo vyvolal první a druhou světovou válku, ve kterých bylo zabito sedmdesát milionů lidí a stovky milionů byly zraněny nebo připraveny o domov? Kdo vytvořil války na Korejském poloostrově a ve Vietnamu?

- Kdo uvrhl, prostřednictvím podvodů a pokrytectví sionistů, Palestince a země tohoto regionu do více než šedesáti let války, bezdomovectví, teroru a masového vraždění?

- Kdo desítky let uvaloval a podporoval vojenské diktatury a totalitní režimy na asijské, africké a latinsko-americké země?

- Kdo použil atomovou bombu proti bezbranným lidem a nahromadil tisíce hlavic ve svém arzenálu?

- Čí ekonomika se spoléhá na vedení válek a prodávání zbraní?

- Kdo vyprovokoval a povzbuzoval Saddama Husseina, aby napadl a vnutil osmiletou válku Iránu, a kdo mu pomáhal a vybavil ho chemickými zbraněmi, které použil proti našim městům a lidem?

- Kdo použil záhadný incident z 11. září jako záminku pro útok na Afghánistán a Irák – a v těchto dvou zemích zabil, zranil a připravil o domov miliony lidí – s konečným cílem dosáhnout nadvlády nad Středním východem a jeho ropnými zdroji?- Kdo zrušil Breton-woodský systém a natiskl biliony dolarů, nekrytých zlatými rezervami nebo ekvivalentní měnou? Krok, který spustil inflaci na celém světě a jehož smyslem bylo ukořistit ekonomické příjmy ostatních zemí.

- Vojenské výdaje jaké země přesahují ročně tisíc miliard dolarů, převyšujíc tak vojenské rozpočty všech ostatních zemí na světě dohromady?

- Jaké vlády jsou nejzadluženější na světě?

- Kdo ovládá politiku vytvářející struktury světové ekonomiky?

- Kdo je zodpovědný za světovou ekonomickou krizi a kdo uvaluje její důsledky na Ameriku, Evropu a svět obecně?

- Jaké vlády jsou vždy připraveny shodit tisíce bomb na ostatní země, ale zdráhají se zaslat trochu potravinové pomoci hladomorem zasaženým lidem v Somálsku nebo na jiných místech?

- Kdo jsou ti, kteří dominují Radě bezpečnosti, která je zdánlivě zodpovědná za střežení mezinárodní bezpečnosti?

Existují desítky další podobných otázek, a odpovědi jsou, samozřejmě, jasné.

Většina zemí a vlád světa nesehrála ve vytvoření současné globální krize žádnou roli, a ve skutečnosti byly sami oběťmi takové politiky.

Je jasné jako denní světlo, že tuto bídu a nepořádek, s dalekosáhlými důsledky na celém světě, vyprovokovali titíž otrokáři a koloniální mocnosti.

Drazí kolegové a přátelé,

Mají tyto arogantní mocnosti opravdu kompetenci a schopnost řídit nebo spravovat svět, nebo je přijatelné, aby se sami označovaly za jediné obránce svobody, demokracie a lidských práv, zatímco jejich armády útočí a okupují ostatní země?

Mohou z raket, bomb nebo zbraní NATO vykvést květy demokracie?

Dámy a pánové;

Pokud některé evropské země stále používají holokoust, po šedesáti letech, jako výmluvu pro placení pokut nebo výpalného sionistům, nemělo by být povinností otrokářů nebo koloniálních mocností platit reparace zasaženým zemím?

Pokud by škody a ztráty za období otroctví a kolonialismu byly skutečně kompenzovány, co by se stalo manipulátorům a politickým mocnostem za oponou ve Spojených státech a v Evropě? Zůstal by nějaký rozdíl mezi Severem a Jihem?

Pokud by jen polovina vojenských výdajů Spojených států a jejich spojenců v NATO byla věnována na pomoc řešení ekonomických problémů v jejich vlastních zemích, byly by svědky nějakých symptomů ekonomické krize?

Co by se stalo, pokud by stejná suma byla věnována chudým zemím?

Jaké je ospravedlnění pro přítomnost stovek amerických vojenských a výzvědných základen v různých částech světa, včetně 268 základen v Německu, 124 v Japonsku, 87 v Jižní Koreji, 83 v Itálii, 45 ve Velké Británii a 21 v Portugalsku? Znamená to něco jiného, než vojenskou okupaci?

Nepodkopávají bomby umístěné na uvedených základnách bezpečnost ostatních zemí?

Dámy a pánové

Hlavní otázkou je hledání základní příčiny takového přístupu.

Primární důvod by měl být spatřován ve víře a tendencích elity.

Shromáždění lidí v rozporu s vnitřními lidskými instinkty a dispozicemi, kteří také nevěří v boha a v cestu božských proroků, nahrazují nebeské hodnoty jejich touhou po moci a materialistických cílech.

Pro ně má smysl pouze moc a bohatství, a jakákoliv snaha se musí soustředit na tyto nekalé cíle.

Utlačované národy nemají žádnou naději, že obnoví nebo ochrání svá legitimní práva proti těmto mocnostem.

Tyto mocnosti usilují o svůj pokrok, prosperitu a vážnost prostřednictvím ožebračování, ponižování a likvidace ostatních.

Považují se za nadřazené vůči ostatním a domnívají se, že mají zvláštní privilegia nebo oprávnění. Nemají k ostatním žádný respekt a snadno poručují práva všech zemí a vlád.

Prohlašují se za nezpochybnitelné poručníky všech vlád a zemí, prosazují to prostřednictvím zastrašování, výhružkami a silou a zneužíváním mezinárodních mechanismů. Prostě porušují všechny mezinárodně uznávané dohody a pravidla.

Trvají na vnucování svého způsobu života a víry ostatním.

Oficiálně podporují rasismus.

Oslabují země prostřednictvím vojenských intervencí a ničí jejich infrastrukturu, aby vyplundrovali jejich zdroje a učinili je ještě závislejšími.

Zaseli semena nenávisti a nepřátelství mezi národy a lidi různých přesvědčení, aby jim zabránili naplnit jejich cíle u vývoje a pokroku.

Všechny kultury, právní subjekty, životy, hodnoty a bohatství zemí, ženy, mládež, rodiny, jsou obětovány jejich hegemonistickým tendencím a inklinaci k zotročení a porobení ostatních.

Pokrytectví a podvody jsou dovoleny, aby se zajistily jejich zájmy a imperialistické cíle. Pašování drog a zabíjení nevinných lidských bytostí je při prosazování takových ďábelských cílů dovoleno také. Navzdory přítomnosti NATO v okupovaném Afghánistánu tam došlo k dramatickému nárůstu produkce nezákonných drog.

Netolerují žádné otázky nebo kritiku, a místo aby předkládali důvody svých porušování, vždy se staví do pozice žalobce.

Pomocí jejich sítě imperialistických médií, která jsou pod vlivem kolonialismu, vyhrožují všem, kteří zpochybní holokoust a 11. září, sankcemi a vojenskými akcemi.

Vloni, když bylo předstoupeno s potřebou vytvořit fakta hledající tým, který by důkladně vyšetřil skryté elementy zapletené do incidentu 11. září – myšlenkou, která je také podporována všemi nezávislými vládami a zeměmi, jakož i většinou lidi ve Spojených státech – jsem se já osobně a má země dostali pod tlak a výhrůžky vlády Spojených států.

Místo aby vytvořili fakta hledající tým, zabili údajného hlavního pachatele a hodili jeho tělo do moře.

Nebylo by racionální přivést hlavního pachatele před spravedlnosti a otevřeně ho soudit, aby se identifikovaly prvky stojící za bezpečným prostorem pro útočící letadla, aby mohla zaútočit na věže WTC?

Proč nebylo dovoleno předvést ho k soudu, aby pomohl identifikovat ty, kteří vytvořili teroristické skupiny a přinesli do regionu války a další utrpení?

Existují nějaké utajované informace, které musí být udrženy v tajnosti?

Považují sionismus za posvátnou teorii nebo ideologii, a jakékoliv otázky týkající se samotných základů a historie jsou jimi zatracovány jako neodpustitelný hřích. Nicméně podporují a umožňují rouhání a inzultování vír ostatních božských náboženství.

Drazí kolegové a přátelé.

Skutečná svoboda, spravedlnost, důstojnost, blahobyt a trvalá bezpečnost jsou právem všech zemí.

Těchto hodnot nelze dosáhnout ani spoléháním se na současný neúčinný systém světového vládnutí, ani prostřednictvím intervencí světových arogantních mocností a hlavní děl sil NATO.

Tyto hodnoty mohou být realizovány pouze za nezávislosti a uznání práv ostatních, a prostřednictvím harmonie a spolupráce.

Existuje nějaký způsob, jak se vypořádat s problémy a výzvami zakořeněnými ve světě za použití převládajících mezinárodních mechanismů nebo nástrojů, aby bylo možné lidstvu pomoct dosáhnout jeho dlouhodobé snahy o mír, bezpečnost a rovnost?

Všichni ti, kteří se pokusili zavést reformy, zatímco zachovávali existující normy a tendence, selhali. I cenná snaha hnutí nezúčastněných a Skupiny 77 a 15, jakož i některých prominentních jedinců, prosadit zásadní změny selhala.

Vládnutí a správa světa si vyžaduje zásadní reformy.

Co je třeba udělat nyní?

Drazí kolegové a přátelé

Je třeba odhodlané snahy a rozhodnutí vytvořit prostřednictvím kolektivní spolupráce nový plán, na základě principů a samotných základů univerzálních lidských hodnot, jako monoteismus, spravedlnost, svoboda, láska a hledání štěstí.

Myšlenka vytvořit OSN stále zůstává velkou a představuje historický úspěch lidstva. Jeho význam je třeba docenit a jeho možnosti musí být použity pro naše vznešené cíle v co největším rozsahu.

Neměli bychom umožnit, aby se organizace, která je odrazem kolektivní vůle a sdílených aspirací společenství národů, odchýlila od svého hlavního kurzu a hrála do rukou světových mocností.

Je třeba připravit nápomocné základy pro zajištění kolektivní účasti a zapojení zemí do snahy prosadit trvalý mír a bezpečnost.

Sdíleného a kolektivního řízení světa musí být dosaženo ve skutečném smyslu a musí být založeno na výchozích principech zakotvených v mezinárodním právu; a spravedlnost musí sloužit jako kritérium a základ všech mezinárodních rozhodnutí nebo akcí.

Všichni bychom měli uznat fakt, že neexistuje žádný jiný způsob, než sdílené a kolektivní řízení světa, abychom skoncovali se současnými zmatky, tyranií a diskriminací na celém světě.

To je skutečně jediná cesta k prosperitě a blahobytu lidské společnosti, což je platná a živá pravda.

Zatímco člověk uzná výše uvedenou pravdu, měl by poznamenat, že to nestačí a že v to musíme ještě věřit a při realizaci nešetřit námahou.

Drazí kolegové a přátelé

Sdílené a kolektivní řízení světa je legitimním právem všech národů, a my jako jejich zástupci máme povinnost jejich práva bránit. Ačkoliv některé mocnosti se neustále pokouší veškeré mezinárodní úsilí, namíření na prosazení kolektivní spolupráce, mařit, musíme posílit svoji víru v dosažení tohoto cíle, nastolení sdílené a kolektivní spolupráce na řízení světa.

OSN bylo vytvořeno, aby umožnilo účinnou účast všech zemí v mezinárodních rozhodovacích procesech

Všichni víme, že tento cíl zatím nebyl naplněn, kvůli absenci spravedlnosti v současných řídích strukturách a mechanismech OSN.

Složení Rady bezpečnosti je nespravedlivé a nepoměrné. Proto jsou změny a restrukturalizace OSN považovány za základní požadavek zemí, kterým se musí zabývat Valné shromáždění.

Během loňského zasedání jsem zdůraznil význam této záležitosti a vyzval jsem k tomu, aby bylo toto desetiletí vyhlášeno za desetileté sdíleného a kolektivního globálního řízení.

Rád bych nyní svůj návrh znovu zopakoval a jsem si jistý, že prostřednictvím mezinárodní spolupráce oddaných a pracovitých světových vůdců nebo vlád, a prostřednictvím trvání na spravedlnosti a podpoře všech ostatních zemí, můžeme urychlit vytvoření společné zářné budoucnosti.

Toto hnutí je zcela jistě na správné cestě a je příslibem slibné budoucnosti pro lidstvo.

Budoucnosti, která bude vytvořena, když lidstvo vykročí na cestu božských proroků a spravedlivých, pod vedením imáma al-Mahdiho, nejvyššího spasitele lidstva a dědice všech božských poslů, vůdců a čistého výtvoru našeho velkého proroka.

Vytvoření dokonalé a ideální společnosti, s příchodem dokonalé lidské bytosti, která skutečně a upřímně miluje všechny lidské bytosti, je zaručeným slibem Alláha.

Přijde spolu s Ježíšem Kristem, aby vedli milovníky svobody a spravedlnosti a vymýtili tyranii a diskriminaci a přinesli znalosti, mír, spravedlnost, svobodu a lásku do celého světa. Předloží každému jedinci všechny krásy světa a všechny dobré věci, které lidstvu přinesou štěstí.

Dnes se národy probudily, a za rostoucího uvědomění veřejnosti již nebudou podléhat útlaku a diskriminaci.

Dnes je svět, více než kdy jindy, svědkem širokého probouzení v islámských zemích, v Asii, Evropě a Americe. Tato hnutí každým dnem rostou a získávají vliv pro přikročení k realizaci spravedlnosti, svobody a vytvoření lepších zítřků.

Náš velký národ je připraven podat si ruku s ostaními národy a vypochodovat na tuto krásnou cestu v harmonii a v souladu se sdílenými aspiracemi lidstva.

Vzdejme úctu lásce, svobodě, spravedlnosti, znalostem a zářné budoucnosti, která lidstvo čeká.
Full text of president s speech at UN General Assembly vyšel na serveru president.ir.

Překlad Zvědavec.


Dominik Bordáč
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Groover . kyrovuse69   |   ip:217.119.1   |   2011-09-30  (17:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  wow


Steve . susabobe41   |   ip:178.41.15   |   2011-09-30  (18:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pekna reč ale toho alaha nech si necha na doma. Chcel predsa osloviť všetkych...


John11146 . vexutefo87   |   ip:89.102.36   |   2011-09-30  (18:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ... ticho pred Burkou


sxg . nexadipu01   |   ip:178.40.17   |   2011-09-30  (18:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SPIN doctoring:
http://afinabul.blog.cz/1109/prijde-spolu-s-jezisem-kristem


fidel . famiqane39   |   ip:91.148.14   |   2011-10-01  (00:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Alah Nealah ale jedno je isté pár rodín ovláda svet vládne chamtivosť najbohatších napr.aj u nás podnikateľ má doma pre každého člena auto, deťom stavia rodinné domy, dovolenky má aj 5x za rok a svojim zamestnancom dá minimálne platy ak vôbec dá?! Kde to spejeme za 20rokov kapitalizmu sa pre ľudí nič nezmenilo a nepostavilo akurát firmy si stavajú sídla nech mladý vedia že Kňažko, Budaj a spol nám tu vytvorili nie ako sľubovali a štrngali s kľúčami a otvárali koridory do 5rokov Švajčiarsko ale jednu veľkú čiernu dieru....


Voltaire . fejixule89   |   ip:88.212.36   |   2011-10-01  (06:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krátený prejav iránskeho prezidenta Mahmúda Ahmadinedžáda v OSN (v slovenčine) na http://voltaire.netkosice.sk


hex . vagiroqu78   |   ip:95.103.16   |   2011-10-01  (10:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ten chlapik ma moje sympatie...


sklb . myrebema78   |   ip:62.152.22   |   2011-10-01  (13:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve . susabobe41 : V tomto pripade mozes brat toho "alaha" ako dobro.Jarmila . venavyke92   |   ip:88.103.69   |   2011-10-01  (19:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Se mi zdá, že na tom obrázku má Ahmedinežád šest prstů. Jakoby takový satanský pozdrav.

Čím to je, že Kaddáfimu díky jeho Zelené knize naprosto věřím, ale Ahmedinežádovi zatím moc ne.Mazy . hynuweku19   |   ip:94.69.95.   |   2011-10-02  (09:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  K tomu podvodu s bibli z minula: Jezis byl vegetarian, jste to co jite, jezis nebyl zvire! A rozhodne nikdy nepil zadny alkohol, musim se smat nad demenci vsech lidi ktery chodi do kostela!


Jarmila . venavyke92   |   ip:88.103.69   |   2011-10-02  (19:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Proč jsem dostala to nízké ohodnocení? Vy tam těch 6 prstů a satanský pozdrav nevidíte, nebo jste slepí? :) Ale teď vážně: Ahmedinežád mi nepřipadá důvěryhodný z toho důvodu, že ve své vlastní zemi má nesvobodu. Takže jeho hezké řeči mě v žádném případě neoslňují. Je to kontrast vůči Kaddáfimu, který pro své občany udělal co mohl- a oni se mu taky za to odvděčili: svinské NATO v jeho zemi prohrává.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-10-02  (20:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...Jarmila...ja ti dávam za pravdu.


Hm . bibykiwe5   |   ip:87.244.20   |   2011-10-02  (21:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jarmila

Tebe sa este nestalo, ze ta niekto odfotil a bola z toho taka momentka, na ktorej si sa tvarila uplne cudne, ze si sa skoro ani nespoznala? :) Myslim, ze sa to stalo takmer kazdemu, koho niekedy niekto odfotil bez pozovania... Takze taketo s prepacenim DRBNUTOSTI by nemal nikto priemerne inteligentny napisat ani vyslovit... A ked chces vediet ci ma 6 prstov tak si najdi jeho ine fotky :DD .. akoze rozum postava z tohto...si myslis ze k tomuto clanku pridaval fotku sam Ahmadinedzad? Ak by tam bolo nieco navyse tak sa pytaj na toho kto tu fotku upravoval vo photoshope.... A hento obycajne gesto? Ukazuje prstom ked hovori bud o Bohu alebo o vladnucich mocnostiach - je na tom nieco cudne??? Keby si ukazovakmi robil na hlave rozky a certika :D to uz by bolo znamenie cohohohoho ho... jajaj


Jarmila . venavyke92   |   ip:88.103.69   |   2011-10-03  (06:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hm: Máte pravdu, že je to otázka spíš pro toho, kdo tam tak divnou fotku dal. Ale na druhou stranu jsem Ahmedinežáda viděla na jiných fotkách, kde stejně jako jiní vrcholní politici typu Bushe, Berlusconiho či Sarkozyho udělal ono známé satanské pozdravné gesto. Já prostě Ahmeinežádovi od počátku nevěřím, je pro mě nedůvěryhodný- a to tu ani nemusela být ta zpotvořená fotka. Mám dojem, že on to hraje na obě strany, že je to falešný politik- něco jako náš prezident Klaus, který si také hraje na tatíčka národa a přitom je to zlodějský hajzl na entou.MM . sidasafa91   |   ip:217.75.73   |   2011-10-03  (12:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vzdy som myslel ze veriaci fanatici sa zhoduju aspon na tom ze boh je jeden a len ho inak volaju. Ale ked tu pride Alah s Jezisom tak to sa uz mame fakt na co tesit. Uz si ich zivo predstavujem ako si vykracuju, sem tam ukazu na niekoho prstom a ten sa rozplynie v oblak pary :-))

By ma zaujimalo ci ich znova pravo lavo stredne najsamlepsie veriaci zas umucia na krizi alebo pouziju uz dake sofistikovanejsie metody 21. storocia ako elektricke kreslo - nech aj boh zisti ze sme pokrocili a mame dobu elektriny :-)) Popripade ho mozte upiect z ekologickeho zdroja, dakeho solarneho panelu :-))

AAAAMMMEEENNN


Thyrmael . puqeteko53   |   ip:188.167.3   |   2011-10-03  (21:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  @MM.sidasafa91
Nie som praktizujuci krestan, ale taka neznalost ako si predviedol Ty je zarazajuca. Precitaj si prosim Ta nieco o tom, k comu sa vyjadrujes.
To co si napisal je uplny blud. Alah je oznacenie Stvoritela vesmiru, sveta. Jezis je (aj) v Islame jednym z prorokov, vysoka duchovna bytost. Ale v ziadnom pripade sa nerovna Bohu. Ani v Islame, ani v Krestanstve. Este keby si napisal, ze pridu obaja - Jezis a Mohammed, tak by to davalo zmysel.


MM . sidasafa91   |   ip:217.75.73   |   2011-10-04  (08:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No dakujem ti za osvietenie. Ci uz to bude boh,alah,jezis,mohamed,krysna z vysni alebo trolovia stale je to pobavujuce. Mna tieto bachorky fakt ze nezaujimaju a ani sa nad talafatkami starej matere nemienim zamyslat. Ale som rad ze tie rozpravkove knizky niekto cita a ze ma usmernuje - je dolezite vediet ako to "naozaj" je :-)


Lojza . risicoxe44   |   ip:81.19.2.1   |   2011-10-06  (14:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Když má takový soucit, tak proč vyvíjí jaderné zbraně? Aby jimi nasytil hladové a nemocné ve vlastni zemi? Ať si napřed zamete před vlastním prahem. A Aláhovi děkovat nemusí, muslimské státy OSN nezaložily.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


päť + štyri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

To slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo... oprava, znova spí

Takto sa snaží vláda SR zlepšiť životnú úroveň Slovákov, takýmto čudesným spôsobom láka zdieračských zahraničných investorov na Slovensko:


Pani Radičová – a je to?! Galko? Prečo?! Ľudia – ...

Kto boli naši predkovia? DNA európskych národov

Akú odpoveď na núdzový stav? Generálny štrajk.

Financial Times: Eurozóně zbývá deset dní

Niekto veľmi bohatý sa rozhodol dostať do politiky

Archív

Ako také ovce

To bolo prvé, čo som si pomyslel, keď som včera videl Fica, Dzurindu, Mikloša a Radičovú v jednom šíku, ako sa hrajú na veľkých Európanov. Neverím vlastným očiam a ušiam, keď týchto ľudí, ktorí už dávno mali byť na politickom dôchodku, vidím a počujem. Fico ešte donedávna mal plné ústa národnoštátnych záujmov, Dzurinda s Miklošom ani nie pred dvomi rokmi odmietli pôžičku Grécku a Iveta Radičová len tri dni dozadu navrhla referendum v prípade zásadných otázok.


Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Hlinové vystúpenie v parlamente

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Poďme konfrontovať Zbigniewa:


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.2586 s