21. September 2019
    
Utajený Tesla a normalizácia zvyšovania spotreby - Dolezite.sk

Utajený Tesla a normalizácia zvyšovania spotreby


  2012-05-23  (08:58)  |  Technológie
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Utajený Tesla a normalizácia zvyšovania spotreby

Vzniká štátna regulácia v záujme občanov alebo ide o lobing existujúcich korporácií?

Každý má svoju odpoveď, postavenú aj na pozorovaní oblasti, ktorej sa venuje. Ja sa pokúsim venovať problematike, v ktorej sa regulácie – technické normy – dajú považovať za logické a užitočné. Efektívne a bezpečné fungovanie elektrickej sústavy bez zjednotenia pravidiel jej výroby, distribúcie a používania nie je možné. Mohol by o nich rozhodovať aj od štátu nezávislý profesný orgán, ale povedzme, že na štátnej a medzištátnej úrovni sa energetické záležitosti kočírujú a hlavne vynucujú lepšie.

Ani nabitie maličkého mobilu nie je možné prostredníctvom rovnakého káblika v USA aj na Slovensku. Samotné vedenie v bytoch, kanceláriách, nemocniciach – závislé od danej prenosovej sústavy – je pre našu bezpečnosť zas nevyhnutné chrániť tak, aby nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom či iné nebezpečenstvá, boli minimalizované na najnižšiu možnú mieru. Práve toto sa zabezpečuje technickými normami a vyhláškami.

Definície

Podľa definícií sa technická normalizácia používa na zabezpečenie, stanovenie a regulovanie najvhodnejších riešení pre opakujúce sa technické úkony najmä z hľadiska bezpečnosti, akosti a hospodárnosti. Technická normalizácia zabezpečuje zostavovanie a vydávanie technických noriem. Technická normalizácia

 - umožňuje plynulú sériovú a hromadnú výrobu
– zvyšuje produktivitu práce
– lepšie využíva energetické a materiálové zdroje
– zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
– zjednocuje požiadavky na konštrukcie
– využíva osvedčené technické riešenia

Technická normalizácia prispieva k zvyšovaniu efektívnosti hospodárstva. Uplatňuje sa prostredníctvom noriem. Normy sú záväzné pre danú oblasť. Nesmú byť v rozpore s inými platnými predpismi. Normy nižšieho stupňa nesmú byť v rozpore s normami vyššieho stupňa. Výnimku povoľuje iba orgán, ktorý ich vypracoval alebo iný oprávnený orgán. Normy štátu sú záväzné aj pre iné štáty ak chcú v tomto štáte podnikať.

Dostatok dôvodov považovať normalizáciu za správnu.

Norma je záväzné vyjadrenie pravidla alebo súhrnu pravidiel, spojené obvykle s určitým donucovacím opatrením. Norma vyjadruje a zabezpečuje hodnotu.

Teda pre vynútenie dodržiavania noriem sú nevyhnutné inštitúcie, ktoré to majú mať pod palcom resp. s celým procesom úzko súvisia. Či ich je veľa alebo málo môžeme posúdiť z výpočtu inštitúcií, ktoré u nás s normalizáciou majú niečo spoločné:

 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR;
Slovenský ústav technickej normalizácie;
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.;
Slovenská národná akreditačná služba;
Slovenský metrologický ústav;
Slovenský metrologický inšpektorát

Na medzinárodnej úrovni v oblasti elektrotechniky pôsobí:

IEC – Medzinárodná elektrotechnická komisia
CENELEC – Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike

Opodstatnenosť a nevyhnutnosť všetkých týchto inštitúcií nechajme na posúdenie ľuďom, ktorí sa v ich fungovaní a právomociach vyznajú. Nám stačí vedomie, že sa pravdepodobne môžeme cítiť pod toľkým dohľadom bezpečne.

Elektrotechnické spoločnosti sa všemožne snažia inovovať už známe a vyvíjať nové zariadenia tak, aby priniesli viac bezpečnosti, viac efektívnosti a pochopiteľne im samotným viac zisku. Našťastie je ich toľko, že z tej konkurencie môžeme ťažiť a vyberať si výrobky, ktoré sú kvalitné, bezpečné, stále menej energeticky náročné a cenovo prijateľné. Trh tak, ako všade inde, spôsobuje všeobecný úžitok. Alebo to je omyl a tento stav je zásluhou regulácií a vynucovania?

Nikola Tesla

Ťažko povedať ako a kedy začali v tejto oblasti štátne regulácie. Ale rivalita funguje od úplného počiatku. Slávny Thomas Alva Edison sa zasadil o využívanie jednosmerného prúdu. Jeho kolega a obrovský rival, ktorý do USA prišiel odkiaľsi z Balkánu – Nikola Tesla, zase objavil striedavý prúd a dokázal jeho výhody. Okrem toho sa venoval výskumu v riešení problémov, ktoré nás ešte dodnes na Zemi trápia a jeho vynálezy by mohli do očakávanej smutnej budúcnosti vniesť výrazný optimizmus. Tí, ktorých elektrika aj jej história viac zaujíma, si o živote, práci a neuveriteľných vynálezoch a nápadoch tohto génia môžu prečítaťv tomto výbornom článku.  Tu len stručne k téme uvediem:

Striedavému elektrickému prúdu postačujú tenšie káble, jeho vynález preto nevyhovoval výrobcom káblov. Tým, že pri skrate vo vedení jednosmerného elektrického prúdu sa roztaví kompletne celý kábel a je nutná jeho výmena v celej dĺžke aj so súvisiacimi, napríklad zemnými prácami, bol prechod na sústavu striedavého prúdu nežiadúci okrem výrobcov aj pre elektromontážne firmy, ktoré tak prichádzali o prácu. Napokon však svojou vytrvalosťou dosiahol Tesla najväčší úspech, aký sa len v živote dosiahnuť dá a to, že zdravý rozum zvíťazil.

Čo sa týka jeho ďalších geniálnych pokusov, tieto nie sú k dispozícii verejnosti. Po jeho smrti totiž FBI zhabala všetko, čo po ňom zostalo – prototypy, plány, poznámky. Oficiálne pre našu bezpečnosť, vo vzduchu však smrdia iné dôvody. Pre ilustráciu Teslovho nebezpečenstva pre ľudstvo uvediem, čo začiatkom 20. storočia o svojom vynáleze bezdrôtového prenosu sám napísal:

„Bezdrôtová komunikácia na ktoromkoľvek mieste na zemeguli je prakticky možná. Moje pokusy ukázali, že vzduch je pri normálnom tlaku vodivý a toto otvorilo nesmierne možnosti prenášania veľkého množstva elektrickej energie pre priemyselné potreby, na veľké vzdialenosti, bez drôtov. Praktické použitie tohto poznatku by znamenalo, že energia bude k dispozícii na ktoromkoľvek mieste na zemeguli. Neviem si predstaviť žiaden technický pokrok, ktorý by zjednotil rôzne elementy humanity efektívnejšie ako tento, alebo nejaký, ktorý by viac prispel alebo ekonomizoval ľudskú energiu…“

Normovanie – predtým a teraz?

Fungovanie elektriky a jej bezpečnejšia prevádzka sa vylepšujú neustále. Napríklad po ističi (pôvodný Edisonov patent z roku 1879, vylepšený v 20. storočí), ktorý chráni elektrické vedenie tým, že sa vypne pri nadprúde a tým zamedzí zhoreniu vedenia, prišiel ďalší vynález na priamu ochranu životov. Je to prúdový chránič (Henri Rubin, 1955, JAR), ktorého postupným zlepšovaním sa dosiahlo, že pri nebezpečnom dotyku s fázou sa tok prúdu preruší skôr, ako dôjde k nezvratnému poškodeniu organizmu elektrickým prúdom

Zapracovanie prúdových chráničov do technických noriem núti profesionálnych elektrikárov, aby nedbali na nariekanie šetrného zákazníka a túto vecičku mu do rozvádzača nainštalovali, aby si napríklad jeho dieťa nemohlo privodiť devastujúci zásah elektrickým prúdom po strčení klinca do dierky na zásuvke. Chrániče sú už tak prepracované, že si môžne vybrať z drahších značkových, aj tých lacnejších od menej známych výrobcov. Všetky vďaka vyššie vymenovaným inštitúciám musia byť spoľahlivé. V čase, keď sa tento prvok dostal do normy, bol technicky zdokonalený a vyrábaný mnohými spoločnosťami.

Novinka v nízkonapäťovej elektrotechnike má zabezpečiť, aby Vám v byte nezačalo horieť vtedy, keď napríklad ešte máte staré hliníkové vedenie, ktoré neustále mechanicky pracuje alebo sa zalomí drôt v kábliku k vašej lampe. Vtedy vzniká tzv. nechcený elektrický oblúk, ktorý prepáli izoláciu kábla a môže spôsobiť požiar. Tou novinkou, ktorá ešte ani nemá slovenský názov, je prístroj, ktorý dokáže zdetekovať, že dochádza k chybe spôsobenej elektrickým oblúkom a preruší tok elektrického prúdu skôr, než začne horieť. V USA a Kanade sa podobné prístroje pod názvom AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) už predávajú a dokonca sú zapracované aj v tamojších normách. Európa nemôže zostať pozadu, tak sa už aj v CENELEC pracuje na norme, ktorá bude riešiť povinnosť inštalovať do rozvádzačov tento prístroj pod názvom AFDD (Arc Fault Detection Devices).

Za normálnych okolností by už výrobca mal prístroj propagovať po veľtrhoch, presviedčať projektantov a developerov, že v ich stavbách pomôže uchrániť veľké hodnoty a možno aj ľudské životy. Bude mať náskok, dokým sa chytí konkurencia a nájde možnosti, ako fungovanie pôvodného prístroja zlepšiť, alebo ho vyrobiť lacnejšie. No a po širokom overení funkčnosti, po zjednotení požiadaviek na výrobu, ktoré z tohto procesu vyplynú a pri využití už osvedčených technických riešení (ako sa uvádza v definíciách vyššie) sa pristúpi k normalizácii samotnej.

Neviem, aký postup pri normalizácii AFCI bol zvolený v Amerike. V Európe je postup pri normalizácii AFDD vzhľadom na vyššie popísané definície a aj bežné správanie sa výrobcov v trhovom prostrední viac ako podivný. Podľa šepotu priamo z kuchyne, má mať na norme, ktorá bude nútiť profesionálnych elektrikárov povinne inštalovať tento prístroj, záujem istá mamutia elektrotechnická firma (známa okrem profesionálnych súvislostí u nás aj z istého nedávno na internete zverejneného zvieracieho spisu). Tento prvok má vraj vyrobený, odskúšaný a pripravený na inštalácie. Technici, ktorí spolupracujú na vytváraní noriem, údajne nemajú ako posúdiť jeho vlastnosti, sú ale tlačení veriť tomu, že ide o vec užitočnú, funkčnú a využívajúcu osvedčené technické riešenia.

Na jednej strane je každé zvýšenie bezpečnosti vítané, na strane druhej je podozrivé, že už teraz sa vďaka lobingu v európskej normalizačnej inštitúcii pracuje na norme nútiacej elektrikárov do používania prístroja, ktorý je zatiaľ v režime hlbokého utajenia. Všetky obvyklé postupy, ktoré by fungovali v normálnej trhovej spoločnosti, sú obrátené naruby. Firma pochopila, že spojená Európa je zaujímavý trh a tak sa sústredila na snahu o normalizáciu priamo v európskych orgánoch, tie následne tlačia na tie národné. Vďaka firmy v prípade úspechu patrí úradníkom, ktorí schvaľovanie majú pod palcom i vládnej podpore, ktorá sa okrem iných vyvolených aj tejto korporácii dostáva z najvyšších miest.

Odpoveď

Moja odpoveď na úvodnú otázku je mierne zmodifikované príslovie: Cesta spotrebiteľa do pekla je dláždená dobre prezentovanými úmyslami firiem a štátu. A vôbec tým nespochybňujem potrebu noriem v elektrotechnike.

Lobing je tu už dávno, veci sa však zhoršujú. Tesla musel tvrdohlavo dokazovať a presviedčať, aby dostal do používania svoj bezpečnejší a peniaze spotrebiteľa šetriaci vynález. Teraz stačí existencia mena firmy, štátnych úradníkov a sídlo materskej firmy v správnej krajine, aby sa pod rúškom normy elektroinštalácia neustále predražovala.

Vzhľadom na používanie medených káblov vo vnútorných priestoroch je vznik chyby z elektrického oblúka minimálny. Aj v normalizácii je retroaktivita vylúčená, použitie prvku v starých hliníkových vedeniach bude pravdepodobne postavené na dobrovoľnosti, naopak, vynucovať sa bude v nových medených inštaláciách, ktoré sú z tohto hľadiska podstatne bezpečnejšie. Bude prínosnom v podobnej miere, ako nariadenie používať káble funkčné v požiari k núdzovým svetlám, hoci tieto majú autonómnu batériu a aj tak zhoria spolu s rozvádzačom skôr než samotný kábel. Alebo použitie v požiari funkčných nosných konštrukcií, ktoré odolávajú teplotám vyšším ako betón, v ktorom sú uchytené Ale norma je norma. Veľmi často tvorená priamo firmou, ktorá chce svoje materiály a výrobky bezpracne dostať do širokého používania.

Quo vadis?

Netreba zdôrazňovať, že to všetko znamená pre koncového zákazníka vyššiu cenu. Dodávatelia – často monopolní – majú zabezpečený odbyt, štát má vyšší príjem z vyššieho daňového základu, je jasné, kto to všetko zaplatí. Vynucovanie vyššej spotreby pomocou technickej normalizácie, teda štátnej regulácie, je tak dobrým prostriedkom na zvýšenie hospodárskeho rastu štátu a bohužiaľ aj na rýchlejšiu likvidáciu prírodných zdrojov. Tesla pred viac ako storočím našiel spôsob na bezdrôtový prenos elektrickej energie, štát jeho vynález drží v utajení a naďalej sa ťahajú pod zemou, vo vzduchu, po morskom dne kilometre a tony káblov. Dokedy má Zem toto vydržať a aké riešenie nás čaká v budúcnosti? Neviem si spomenúť na technickú normu, ktorá by vypustila z inštalácie nejaký drahý prvok, ktorá by nariadila používať tenšie vodiče (ak nerátam zmenu lacnejšieho hliníka na drahšiu meď) alebo lacnejšie materiály. Ešte aj solárna energia, ktorej byrokratické preferovanie pojedlo a pojedá obrovské finančné dotácie, sa využíva na úkor ornej pôdy, čiže likviduje prírodné zdroje. Tesla sa musí v hrobe obracať.

Existuje vlbec oblasť, v ktorej sa vyskytujú pre spotrebiteľa/občana len prospešné štátne regulácie, ktoré mu život skutočne zjednodušujú a skutočne šetria peniaze a životné prostredie? Rada sa o nejakej dozviem. Ale zvádza ma to staviť sa o debničku šampanského, že neexistuje.

http://www.menejstatu.sk/utajeny-tesla-a-normalizacia-zvysovania-spotreby/


Jana Kováčová
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Marco . favusabu8   |   ip:195.80.18   |   2012-05-23  (10:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nikolou sa zaoberám už dlhšie a mám potvrdené že jeho nápady sa dajú využiť, aj keď len na nabíjanie mobilu ale niekde treba začať. Tieto jeho nápady treba chápať ako cestu . Keďže FBai sa postarala o záznamy a schémy tak kto chce musí začať od 0 . Bohužiaľ väčšina ľudí sa správa spotrebne a čo mi povedia , dajú to je fakt. Našťastie je zopár človekov ktorí sa neuspokoja a hľadajú cestu ktorú nám ukázal Niko . Jedinou cestou je každý objav poskytovať masovo bez nároku na financie a obísť tak systém ktorý, niektoré objavy a riešenia zožere a zatají pre vlastný prospech.


duki . hejebana90   |   ip:195.28.12   |   2012-05-23  (11:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  myslis si, ze prenos energie vzduchom je dobry napad ?
vies si predstavit, keby megawaty elektronov posles do vzduchu len tak ?
co takto ionosfera ? aky by to malo vplyv na planetu ? pocasie, prirodu, ludi samotnych ? aky by to malo vplyv na elektornicke zariadenia, magneticke pole zeme a podobne ?
technicky je to mozne, ale tam treba brat do uvahy aj dalsie faktory.
zda sa ti, ze je malo elektronickeho smogu v priestore (a to su len slabe signaly, nie kilowaty a megawaty).
Ja osobne som za to, aby mi co najmenej umeleho ziarenia premrvalo a zemnilo telom.


Shane . notyqiwy07   |   ip:217.31.37   |   2012-05-23  (12:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prenos energie vzduchom ... Tiež sa zaoberám Teslom už dlhší čas. Nejde o žiadny prenos na diaľku. Je to podvrhnutý pojem, aby to vyzeralo zložito. Zem so svojou geologickou stavbou (pravdepodobne železné jadro) pri obiehaní okolo slnka pretínaním jeho energetických siločiar budí silné jednosmerné magnetické pole (podobne ako v generátore el. energie), tak stačí tento fakt jednoducho využiť na získanie elektrickej energie tam, kde práve treba - takže žiadny prenos nehrozí. Toto Tesla dokázal využiť na pohon automobilu, ktorý mu následne zhabali a automobilka, ktorá mu auto poskytla, za záhadných okolností zanikla.


Jana . lexyhadu88   |   ip:85.216.21   |   2012-05-25  (08:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keď už preberáte cudzie články, aspoň si dajte záležať, aby ste prebrali všetko a pokiaľ možno v lepšej grafike než tu. A samozrejme, nezabudnite uviesť aj pôvodný zdroj. Inak vyznieva dosť divne ak na svoj chod ešte pýtate finančnú podporu.

http://www.menejstatu.sk/utajeny-tesla-a-normalizacia-zvysovania-spotreby/

Ďakujem


Braddock . jepoqapa65   |   ip:194.154.2   |   2012-05-25  (13:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To pozadie je hrozne, dajte to prec lebo sa to zle cita...


kiluminat . jepelaxu72   |   ip:92.52.2.1   |   2012-07-05  (10:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  HAARP to uz existuje dlho neviem co riesite
diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


päť + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID


 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID2013-05-28  (09:14)  |  Technológie
Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.

VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV


 - VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV2013-05-28  (09:13)  |  Technológie
Jak tak místní, státní a federální vláda hledá způsoby, jak zavést legislativu k omezení vlastnictví, převozů a prodeje poloautomatických zbraní a jejich doplňků, příznivci druhého ústavního dodatku přichází s novými inovativními způsoby jak ošálit systém nenažraně lačnící po zničení vaší schopnosti bránit sebe a svou rodinu.


Pozor na brýle Google


2013-05-17  (12:02)  |  Technológie
Koncem tohoto roku prodělá naše společnost nejpodivnější formu společenské změny – a bude to znamenat hodně sporů a konfliktů. Příčina? Brýle Google.


Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš


2013-05-16  (09:44)  |  Technológie
Kdokoliv užívajíc Skype svolil, aby tato společnost četla vše, co píše. Společnost The H v Německu od heise Security teď objevila, že tato pobočka Microsoftu tohoto privilegia v praxi využívá. Krátce pod odeslání HTTPS URL přes službu instant messaging se těmto URL dostane neoznámené návštěvy z ústředí Microsoftu v Redmontonu.


Kriticky o okuliaroch google glass


2013-05-15  (19:42)  |  Technológie
Nejsem sám, komu dochází dalekosáhlé následky rozšíření šmírovacích systémů na rozpoznání obličejů a jejich okamžité porovnání s databázemi na všechny kolemjdoucí. Mark Hurst, zakladatel analytické společnosti Creative Good, o tom sepsal článek "The Google Glass feature no one is talking about, který jsem si tímto dovolil přeložit a zpřístupnit českému a slovenskému publiku.


Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou


2013-05-07  (09:17)  |  Technológie
Rebecca Morelle viděla první test této zbraně z 3D-tiskárny v Austinu v Texasu. První zbraň zhotovená technologií 3D tisku už v US úspěšně střílela. Ta kontroverzní skupina Defense Distributed, která vytváří takovéto on-line stahovatelné výrobní plány, už takto střelnou zbraň vyrobila.


10 MODERNÍCH METOD OVLÁDÁNÍ MYSLI


2013-05-03  (09:05)  |  Technológie
Čím více se zabýváte ovládáním mysli, tím více si musíte myslet, že existuje nějaký koordinovaný plán, který je realizován již velmi dlouho a jehož cílem je učinit z lidí nemyslící stroje. Po celou dobu, co jisté skupiny usilují o ovládnutí mas, snaží se o ovládnutí mysli jedinci, kteří zkoumají lidské chování v zájmu toho, aby podřídili celé masy vůli úzké „elity“.


VIDEO: PODPRAHOVÉ SIGNÁLY V REKLAMĚ, ANIMOVANÝCH FILMECH A HUDBĚ


2013-04-25  (09:20)  |  Technológie
Problémem mnoha lidí je to, že jsou pod vlivem masové hypnózy a vůbec si to neuvědomují. Naše smysly jsou bombardovány obrovským množstvím informací a dezinformací. Jen malá část z nich se dostane do našeho vědomí. Podvědomí je však absorbuje všechny.


VORTEXOVÁ ELEKTRÁRNA JAKO ALTERNATIVNÍ ZDROJ ENERGIE


2013-04-23  (10:05)  |  Technológie
Zkušební prototyp této elektrárny zkonstruovala společnost Sumatel v Savojsku. Věž vysoká 300 m by dala výkon 242 MW pro teplotní gradient 30 stupňů. Francouzský letecký inženýr Edgard Nazare pracoval v 60. letech v Alžíru, kde pozoroval větrné víry na Sahaře. Výsledkem jeho přemýšlení byl francouzský patent N° 1439849/P.V. 983953 podaný 3. srpna 1964 v Paříži (Générateur de cyclones artificiels). Na základě jeho návrhu podala 31. března 1982 skupina dalších vědců a inženýrů průmyslový patent N° 8205544/2524530 (Procédé pour la construction de tours de centrales aérothermiques). První zkušební prototyp této elektrárny najdete na fotografii v anotaci. Zkonstruovala jej společnost Sumatel v roce 1997, a to v Savojsku.


Čo je Bitcoin? (titulky) a ako ich "zadarmo" získať


2013-04-15  (12:41)  |  Technológie
Titulky nastav v pravo dole funkciou CC. Mining v poole Keďže príjem zo solo miningu je naprevidelný a ťažko predvídateľný, začali sa mineri združovať do skupín, tzv. mining poolov. Ak jeden zo skupiny nájde validný blok, rozdelí sa odmena medzi všetkých spravodlivým dielom podľa množstva odvedenej práce.


STANOU SE VÝPRAVY K HVĚZDÁM SKUTEČNOSTÍ?


2013-04-03  (09:19)  |  Technológie
Dá se doletět do neslunečních planetárních soustav rychleji rychlosti světa? Ano, říká Harold White. Se svým týmem v NASA vyvíjí supersvětelný (superluminal) motor pro cesty ke hvězdám. Do soustavy Alfa Centauri 4 světelné roky od Slunce doletí taková loď za pouhé dva týdny. Dá se doletět do neslunečních planetárních soustav rychleji rychlosti světa? Ano, říká Harold White. Se svým týmem v NASA vyvíjí supersvětelný (superluminal) motor pro cesty ke hvězdám. Do soustavy Alfa Centauri 4 světelné roky od Slunce doletí taková loď za pouhé dva týdny.


Bashar - Jak funguje teleportace


2013-03-25  (23:15)  |  Technológie
převzato od uživatele: LIGHTENINGIAM1111 channeling: Darryl Anka www.bashar.org


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?


2013-03-17  (10:46)  |  Technológie
Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Rub a líc internetu rozhovor s hackerem Varovné signály a vše neznámé o internetu


2013-03-15  (20:21)  |  Technológie
Video.


SÍLA MYŠLENKY (z cyklu Pološero, ČT)


2013-03-12  (09:42)  |  Technológie
Objevujeme, co už od pradávna víme...Jaké možnosti a jakou sílu má vlastně lidská myšlenka? Existují věci a jevy, které se zdají být za hranicí reality. A my na to znovu přicházíme. (Česká televize 2012, režie Pavel Dražan)


Zpřístupnění převratných technologií zdarma celému světu!


2013-03-10  (10:39)  |  Technológie
21. září 2012 bude v nadaci Keshe uveřejněna první fáze její kosmické technologie a gravitačních a magnetických systémů, které vyvinula, pro všechny vědce na celém světě zároveň, pro výrobu a kopírování. Od toho okamžiku přestanou mít mezinárodní hranice jakýkoliv skutečný význam. To proto, že jakmile bude postaven první létající systém a uveden do provozu pro veřejnost, doba cesty například z Teheránu do New Yorku potrvá maximálně 10 minut.


MIT OBJEVILA UMÍSTĚNÍ PAMĚTI: JEDNOTLIVÉ NEURONY


2013-03-08  (08:52)  |  Technológie
Výzkumníci MIT ukázali vůbec poprvé, že paměť je skladována v určitých specifických mozkových buňkách. Nabuzením určitých svazků neuronů byli výzkumníci schopni subjekt donutit, aby si vybavil určité vzpomínky. Odstraněním těchto neuronů by subjekt tyto vzpomínky ztratil.


V USA SE PODAŘILO VYTVOŘIT NESMRTELNOU BUŇKU


2013-02-25  (09:21)  |  Technológie
Americkým vědcům se podařilo vyvinout buňku, která zůstane živá i po smrti. Je to sice paradoxní, ale mrtvá buňka je neuvěřitelně životaschopná. Vydrží například mnohem vyšší tlak a vyšší teplotu než buňka obyčejná.


Pentagon (TERORISTICKÝ ÚTOK 9/11)


2013-02-24  (12:07)  |  Technológie
Podle svého názvu (z anglického výrazu pro pětiúhelník) je to mohutná čtyřpatrová stavba ve tvaru pěti soustředných pravidelných pětiúhelníkových okruhů (rings, značených A až E, s délkou strany přes 200 m), protnuté na každé straně třemi spojnicemi. Uprostřed celé struktury se nachází zahrada s několika stromy. Jeho stavba začala 11. září 1941. Na přelomu století prošel významnější renovací, některé strany byly ztvrzeny ocelí. 11. září 2001 (přesně 60 let po začátku stavby) se stal cílem teroristického útoku. Byl na něj naveden unesený Boeing 757 z letu 77.


Bioprinting - nová technologie pro výrobu umělého masa


2013-02-19  (09:00)  |  Technológie
Po zavedení tohoto způsobu získávání masa a kůže by tak poklesl celkový rozsah zabírané plochy země o neuvěřitelných 99%, spotřeba vody by klesla o 96%, elektrické energie o 45 % a ubylo by také celých 18% z celkového objemu emisí CO2 - pro zvířata by pak samozřejmě tato změna znamenala konec utrpení ve velkochovech a na jatkách.


Výrobca sa naozaj pokusil odstaviť môj výrobok, viac krát - Nervy mám


2013-02-07  (11:49)  |  Technológie
Písalo sa to tu viac krát že výrobcovia dávajú do výrobkov "kazítka" ktoré majú za úlohu po určitej dobre pokaziť výrobok aby ste si kúpili druhý. Aj to že sa dali nájsť tak to zase začali reišiť softwarovo aby sa kazítko nedalo nájsť. Veril som tomu už predtým ale teraz keď som si skúsil na vlastnej koži a takmer ma dobehli tak mám chuť vražiť už je to osobné.


Asteroid nás mine, nebezpečí přetrvá


2013-02-04  (09:52)  |  Technológie
Ti z nás, kteří čekali a nedočkali se v prosinci konce světa, mají další důvod k obavám. 15. února proletí kolem Země pětačtyřicetimetrový asteroid DA14. Maximální sblížení bude činit 28 tisíc kilometrů. Od 90. let ještě tak blízko Země neprolétalo žádné nebeské těleso takových rozměrů.


Zapomeňte na zedníky, vytiskněte si vlastní dům


2013-01-30  (09:09)  |  Technológie
Převratná technologie 3D tisku pokročila k další metě. Vydaří-li se experimenty, zcela to změní architekturu i budoucnost stavebnictví.


Tažný paprsek z Hvězdných válek a Star Treku existuje


2013-01-25  (09:00)  |  Technológie
Brněnským vědcům se podařilo jako prvním na světě potvrdit, že tažný paprsek známý například ze sci-fi filmů Hvězdné války či Star Trek funguje. Svůj objev zveřejnili v prestižním časopise Nature Photonics.


Hacker z argentiny zveřejnil mapu nezabezpečených domácích kamer


2013-01-23  (19:13)  |  Technológie
Jeden Argentinský hacker veřejnosti ukazuje, že je důležité si pečlivě stahovat nový firmware.


Domácí spotřebiče vás budou špehovat


2013-01-11  (09:14)  |  Technológie
Bloomberg přináší zprávu, která upřesňuje, jak zdánlivě nevinné elektrické spotřebiče jako vařič rýže a lednička jsou nyní vyráběny s operačním systémem Android od Googlu a s internetovým připojením. Samozřejmě že tento článek zdůrazňuje, že je to dobrá věc, užitečný inovativní technologický skok. Pravdou však je, že tyto přístroje se nyní stávají nástrojem pro vaše špehování ve vašem vlastním domě.


Televízory, ktoré sledujú VÁS: Panasonic odhalil nové sady, ktoré spoznajú ich vlastníka


2013-01-10  (09:27)  |  Technológie
Sme stále viac zvyknutí sledovať naše televízory, avšak Panasonic to všetko dokázal zmeniť – televízory sa budú pozerať na nás, kým my sa budeme pozerať na nich. Spoločnosť tvrdí, že nové sady televízorov Viera, ktoré boli odhalené na Consumer Electronics Show v Las Vegas dokážu spoznať ich vlastníkov a nastaviť sa podľa ich obľúbených nastavení a kanálov.


VIDEO: Mladý génius a sny v kódech


2013-01-10  (09:23)  |  Technológie
Santiago Gonzalez je 14 letý génius. Mladý Američan miluje programování, až se mu zdají sny v programátorských kódu. Santiago je mimořádně inteligentní chlapec a jeho životní příběh sledují světová média už minimálně poslední dva roky. Od svých jedenácti let studuje na špičkové americké technické univerzitě, na prestižní Colorado School of Mines. Dnes patří k jejím nejprestižnějším žákům. Každé ráno vstává o 5:30 h na na jeho nočním stolku nesmí chybět zápisník. Proč?


NÁŠ DENNÍ CHLÉB - (ukážte to deťom na školách vy promovaní pokrytci v kravatách)


2013-01-09  (13:56)  |  Technológie
V supermarketu na pultu, úhledně zabalené, to vypadá dobře! Ale kolik je za tím utrpení zvířat? Jak vlastně vzniká náš „denní chléb"? Režisér Nikolaus Geyrhalter ve svém dokumentu přináší děsivě chladnou impresi obrazů a informací ze současného zemědělského průmyslu..


VIDEO: Nevídaný jev ve vesmíru


2013-01-09  (10:21)  |  Technológie
Astronomové prozkoumali hvězdu HD 142527, kterou zachytili v blízkosti jiných planet. Obrovská masa plynu, která se nacházela kolem zmiňované obří formující se planety je poprvé, kdy byla ve vesmíru zpozorována.


Software ke stažení: Vybavte si počítač programy zdarma


2013-01-07  (00:46)  |  Technológie
Tohle samozřejmě není konečný ani nejlepší výčet programů, které můžete získat zcela zdarma. Pokud si je oblíbíte a přesvědčí vás, pak zkuste rovnou nějaký linuxový operační systém, kde jsou mnohé z těchto aplikací doma. Může to být třeba přenosný Slax nebo tradiční Ubuntu či Linux Mint.


Ďalšie prekvapenie na Google Earth...


2012-12-28  (14:02)  |  Technológie
Žeby opäť niečo zabudli urobiť, alebo čo sa opäť našlo, čo tam nemalo byť...?


Ďaľšie z technológií...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Šokujúca teória: Za apokalypsou je americká tajná zbraň!

Prírodná katastrofa alebo cielený útok na ekonomiku? Položiť si túto otázku vás donúti video, ktoré sa stalo po nešťastí v Japonsku hitom na internete. Kanadský novinár žijúci v Japonsku v ňom totiž tvrdí, že zemetrasenie vyvoláva americká geofyzická zbraň HAARP. Dokonca prezradil, že japonský minister financií mu v rozhovore priznal, že Spojené štáty sa jeho krajine vyhrážali zemetrasením s cieľom ovládnuť tamojší finančný systém.


Minimálna mzda na Slovensku.

Homeopatia

HAARP LOKACIE

VÁCLAV KLAUS: MODRÁ, NIKOLI ZELENÁ PLANETA – O ČO ...

Pre istotu!

Archív

Zavádzanie slovenských médii ohľadne Grécka

Sorry, že obťažujem čitateľov tohto fóra, ale neviem kde a ako mám zverejniť informáciu, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá pretože jednoznačne poukazuje na to, ako "pravdivo" a "plnohodnotne" je informovaná slovenská verejnosť o existenčnej kauze "GRÉCKO"...


Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Hlinové vystúpenie v parlamente


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.3072 s