22. Júl 2019
    
VÝZNAM ISLÁMU - Dolezite.sk

VÝZNAM ISLÁMU


  2011-01-01  (23:49)  |  Náboženstvo a mystika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - VÝZNAM ISLÁMUSlovo islám je odvozeno od arabského kořene "SLM", který kromě jiných věcí znamená mír, čistotu, podřízenost a poslušnost. V náboženském smyslu slovo islám znamená podřízenost vůli Boží a poslušnost Jeho zákonům. Spojení mezi původním a náboženským významem tohoto slova je silné a zřejmé. Pouze podřízeností vůli Boží a poslušností Jeho zákonům může člověk dosáhnout opravdového míru a těšit se z trvající čistoty. Někteří nezasvěcenci nazývají naše náboženství "mohamedánství" a označují Islámské věřící jako "mohamedány". Muslimové proti užívání těchto slov protestují a odmítají je. Bude-li naše víra označována jako mohamedánství a bude-li se nám říkat mohamedáni, pak budou vznikat určité mylné představy. Toto nesprávné pojmenování naznačuje, že naše náboženství je pojmenováno po smrtelné bytosti, tedy po Muhammadovi, a že islám je jen další "ismus" jako judaismus, hinduismus, marxismus atd. Dalším omylem jehož se nezasvěcenci dopouštějí, je, že mohou považovat muslimy, které nazývají, mohamedány, za uctívače Muhammada nebo za lidi věřící v Muhammada podobně jako například křesťané věří v Ježíše Krista. Další omyl spočívá v tom, že slovo mohamedánství může nezasvěcence přivést k domněnce, že toto náboženství založil Muhammad, a proto bylo po něm pojmenováno. Všechny tyto představy jsou naprosto mylné nebo přinejmenším zavádějící. Islám není jen dalším "ismem". Muslimové neuctívají Muhammada a nepohlížejí na něho, jak se křesťané, židé, hindové, marxisté atd. dívají na své vůdce. Muslimové uctívají pouze Boha. Muhammad byl pouze smrtelník, kterého Bůh pověřil učením slovu Božímu vedením příkladného života. Mohammed zaujímá v dějinách místo jako nejlepší model člověka v oblasti zbožnosti a dokonalosti. Je životným důkazem toho, čím se může člověk stát a čeho lze dosáhnout ve sféře výtečnosti a cti. Muslimové navíc nevěří, že Muhammad založil islám, přestože jej v poslední fázi náboženského vývoje uchoval. Původním zakladatelem islámu není nikdo jiný než Bůh sám a datum založení islámu spadá do časů Adamových. Islám existoval v té či oné podobě už od počátku a bude existovat až do konce času. Pravé jméno našeho náboženství je tedy islám a ti, kteří je následují, jsou muslimové. Přes rozšířené omyly islám nebo podřízenost vůli Boží společně s poslušností Jeho zákonům neznamenají rozhodně ztrátu individuální svobody nebo podlehnutí fatalismu. Každý, kdo si to myslí nebo tomu věří, nepochopil skutečný význam islámu a pojmu Bůh v islámu. Islámský pojem Bůh popisuje Boha jako nejmilosrdnějšího a nejvlídnějšího, nejvíce milujícího a nejvíce pozornosti k potřebám člověka majícího, jako plného moudrosti a péče o Jeho stvoření. Jeho vůle je proto vůle plná blahosklonnosti a dobra a to, co předepisuje Jeho zákon, je proto zcela určitě v nejlepším zájmu lidstva. Když civilizovaní lidé dodržují zákony svých zemí, jsou považováni za rozumné občany a čestné členy společnosti. Žádný zodpovědný člověk by neřekl, že dodržováním zákonů ztrácejí tito lidé svou svobodu
. Žádný rozumný člověk by si nemyslel, a ani na chvilku by neuvěřil, že lidé dodržující zákony jsou bezmocní fatalisté. Podobně i člověk, který se podřídí vůli Boží, což je dobrá vůle, a který poslouchá zákon Boží, což je ten nejlepší zákon, je rozumný a čestný. Získává ochranu svých práv, prokazuje opravdovou úctu k právům jiných lidí a těší se velké, zodpovědné, tvořivé svobodě. Podřízenost dobré Boží vůli proto osobní svobodu neodnímá ani neomezuje. Právě naopak, poskytuje svobodu velkého rozsahu a ve velkém měřítku. Osvobozuje myšlení od pověr a naplňuje je pravdou. Osvobozuje duši od hříchu a zla a oživuje ji dobrem a čistotou. Osvobozuje duši od marnosti a hrabivosti, od závisti a napětí, od strachu a nejistoty. Osvobozuje člověka od podřízenosti falešným božstvům a nízkým pudům a odhaluje před ním krásné horizonty dobra a výtečnosti. Podřízenost dobré vůli Boží společně s poslušností Jeho prospěšnému zákonu je nejlepší obranou míru a pořádku. Umožňuje člověku smířit se na jedné straně s ostatními a na druhé straně smířit lidskou obec s Bohem. Vytváří harmonii mezi částmi přírody. Podle islámu je všechno na světě nebo každý jev odlišný od člověka spravován Božím zákonem. Tento zákon podřizuje celý fyzický svět Bohu a Jeho zákonům, což zase znamená, že jde o islámský nebo muslimský stav. Fyzický svět nemá možnost volby. Nemá možnost volit vlastní cestu, pouze poslouchá zákon Stvořitele, zákon islámu neboli zákon podřízenosti. Pouze člověk se stal bytostí vybavenou inteligencí a schopností rozhodovat se. A protože má člověk vlastnosti inteligence a volby, je vyzýván, aby se podrobil dobré vůli Boží a poslouchal jeho zákony. Když si člověk zvolí cestu podřízenosti zákonu Božímu, vytvoří tak harmonii mezi sebou a ostatními částmi přírody, které jsou Bohu podřízeny. Bude ho pak provázet pravda a harmonie se všemi ostatními částmi přírody. Vybere-li si však neposlušnost, pak sejde z pravé cesty a nebude ho doprovázet pravda. Upadne v nemilost a postihne ho trest Boha, tvůrce zákonů. Protože islám znamená podřízenost dobré vůli Boží a poslušnost Jeho prospěšnému zákonu a protože toto je podstata poselství všech Bohem zvolených poslů, přijímá muslim všechny proroky před Muhammadem bez jakékoli nerovnoprávnosti. Muslim věří, že všichni tito proroci Boží a jejich věrní následovníci byli muslimové a že jejich náboženstvím byl islám, jediné pravé univerzální náboženství Boží (Korán, 2:128-140; 3:78-44; 31:22; 42:13). Na závěr této části by bylo prospěšné uvést moje výroky, které se objevily v Observer Dispatch (O. D.) v Utice 4. prosince 1972. Článek ukazuje, kolik překrucování a nejasností existuje v této oblasti. Snad omluvíte částečné překrývání a opakování určitých myšlenek, k němuž dochází vinou vysoké citlivosti celé záležitosti a potřeby zopakovat islámské stanovisko. Značný údiv vzbuzuje zpráva uveřejněná v O. D. dne 25. listopadu. U mnoha učitelů a kazatelů vyvolává soucit k neinformované veřejnosti a současně lítost. U každého člověka dobré vůle a svědomí požaduje, aby dostál svým morálním povinnostem. Marcus Eliason ve zprávě z části Izraelem okupovaného Jordánska napsal, že "Muslimové" kromě jiného "uctívají Abrahama jako Ibrahima ..." Je neuvěřitelné, že v této době, v našem malém světě, je možné v čerstvě vytištěných novinách číst, že muslimové uctívají Ibrahima. Ještě neuvěřitelnější je, že tyto zprávy pocházejí ze zdroje, který je považován za informovaný a jako takový se předkládá veřejnosti. Celá staletí lidé na západě zastávali a šířili názor, že muslimové uctívají Muhammada, jehož náboženství bylo nazýváno mohamedánství a jehož věřící byli na západě známí jako mohamedáni. Pak se tito lidé nějak dozvěděli, že muslimové uctívají Alláha, "nějaké božstvo". A teď dospěli k novému objevu, muslimové prý uctívají Abrahama jako Ibrahima. Faktem zůstává, že muslimové nikdy neuctívali Muhammada nebo nějakou jinou lidskou bytost. Vždy věřili, že Muhammad je smrtelný stejně jako četní proroci před ním a že nejvyšší poctou lidstvu je skutečnost, že člověk mohl dosáhnout tohoto nejvyššího stavu, tedy proroctví. Muslimové věří, že Muhammad byl posledním, ne jediným prorokem, který posílil a znesmrtelnil Boží poselství člověku. Toto poselství bylo zjeveno Bohem mnoha prorokům různých národností v různých dobách, patři mezi ně i Abraham, Izmael, Izák, David, Mojžíš, Ježíš a Muhammad (mír budiž s nimi). Mnohem důležitější však je, že muslimové v ně věří bez jakéhokoli rozlišování mezi nimi. Pro své všeobecné hledisko a všesvětové zaměření muslimové těžce nesou, že vinou nešťastného nepochopení jsou nazýváni mohamedány a jejich víra mohamedánstvím. Důsledky těchto názvů jsou nemilé, a to z mnoha důvodů. Muslimové se nepovažují za rasovou nebo etnickou skupinu s nějakým výjimečným monopolem. Jejich náboženství není pojmenováno po člověku nebo místu, je transcendentní a nadčasové. Správný název náboženství je islám a jeho následovníci se správně nazývají muslimové. V náboženské souvislosti slovo islám znamená pod-řízení se vůli Boží a poslušnost Božímu zákonu. Vůle Boží je v Koránu definována jako soucítící s lidmi. Jeho zákon jako nanejvýš prospěšný a spravedlivý. Každá lidská bytost, která se mu podřídí a poslouchá Ho, je tudíž v morálním islámském smyslu muslimem. V tomto smyslu Korán nazývá Abrahama a všechny autentické proroky muslimy a označuje jejich náboženství jedním a týmž slovem - islám. Z toho plyne, že muslim není jen následovníkem Muhammada, ale také Abrahama, Mojžíše, Ježíše a ostatních poslů. Konečně slovo Alláh v islámu znamená jednoduše, ale nanejvýš důrazně Jeden a jediný věčný Bůh, stvořitel vesmíru, Pán všech pánů a král všech králů. Jediným neodpustitelným hříchem v islámu je víra v jakékoliv božstvo jiné než Bůh. Nejběžnější denní muslimská modlitba zní: "Ve jménu Boha milosrdného, slitovného."
Aban Sarid
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
ateistka   |   ip:85.135.14   |   2011-01-03  (01:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  islam je predovšetkým zlo, nechutná zvrhlá ideológia, ktorá by mala byť v európskych krajinách postavená mimo zákon.

http://koranoislamu.cz/tema/nenavist-k-nemuslimum/


floutek   |   ip:77.48.185   |   2011-01-03  (01:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jednoduse a srozumitelne ateisto...O islamu nic nevite :D


tipek   |   ip:188.123.1   |   2011-01-03  (03:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pedofil Mohammed napisal slovo mier na svoj mec a to presne vystihuje kvalitu mieru v dusi priemerneho retardovaneho muslima .

Biblia ma istu kvalitu obsahu, ale Koran je odpad, staci precitat prvu stranu...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-03  (06:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechápem,prečo ešte nepostavili islám mimo zákon-ved sa jedná o intolerantné pseudonáboženstvo-zmes dogiem potláčajúcich základné ľudské práva!

Bití žen je krásné:
http://www.youtube.com/watch?v=iq9m_aXwgu0&;;;feature=related

Když muslim miluje ženu:
http://www.youtube.com/watch?v=Q7KLGDfDCqk&;;;feature=related

Ženy a krutý islám:
http://www.youtube.com/watch?v=yWR2f03eZJg&;;;feature=related

Problém islámu v Evropě:
http://www.youtube.com/watch?v=imqEPlNJ_90&;;;feature=related

Konec evropské kultury:
http://www.youtube.com/watch?v=T2ij_qtGy6Y&;;;feature=related

Bojovali za nás:
http://www.youtube.com/watch?v=eS8vt76OgZg&;;;feature=related
Jarmila   |   ip:88.103.69   |   2011-01-03  (07:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Judaismus, křesťanství i islám byly vynalezeny jako velmi účinné mocenské nástroje k tomu, aby úzká skupina lidí přinutila k poslušnosti většinovou společnost a velmi totalitně ji ovládala od kolébky až po hrob. Normální je situace, ať si každý věří čemu chce a v boha jakého chce- k víře nikdo nepotřebuje totalitní praktiky monoteistických náboženství, zlaté chrámy a zkorumpované církevní hodnostáře, kteří sami ve skutečnosti v boha nevěří, ale baží jen po moci a ovládání svých oveček.
stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-03  (08:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jarmila-v podstate s tebou súhlasím,až na jedno:
Nie je kresťanstvo,ako kresťanstvo...


JeanLaroux   |   ip:85.160.50   |   2011-01-03  (08:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jedno monoteistické náboženství a jediný monoteistický bůh, který je jen v různých jazycích nazýván různě. Je to vše hezké. Každý prorok se vždy snažil očistit církev od modlářství. Uctívání sošek personifikovaných božstev, uctívání chrámů a symbolů, uctívání veršů ze svatých písem a uctívání církevních autorit včetně uctívání proroků. Proč se vždy církev vrací skrze autoritářský systém k modlářství ? Historie ukazuje např. na Gnosticismu, že ideové hnutí není schopno přežít pokud není šířeno pomocí autorit a "na pravou víru" obráceného davu. Bez církevních autorit a davu oveček, které se křižují nebo mlátí hlavou o zem, aniž by vlastně věděli proč, TO PROSTĚ NEJDE. Islám není výjimkou. Přestože je v článku popisovaná nosná idea Islámu velmi pokrokovou ideou, samotný Islám je této ideji na hony vzdálen (tak jako každé jiné náboženství resp. náboženský systém). Muslimové vykonávají "člověkem" předepsané rituály, klaní se Imámům a svaté knize. Jde jen o určitou formu modlářství. Bez tohoto ovládání věřících by se Islám nikdy nemohl prosadit. Muslim se snaží odlišit od křesťana nebo žida a tvrdí, že ON se klaní bohu a ne prorokům nebo kněžím ale už ve chvíli kdy prezentuje své tvrzení tuší, že to tak vlastně vůbec není. Tím, že muslim respektuje Imáma, Korán a případně teorkatická pravidla své země se vzdaluje bohu a stává se poslušný jeho tzv. prostředníkům. Myslím, že jediná smysluplná cesta k nalezení boha vede skrze osobní probuzení každého svobodného ducha, který se přestal klanět církevním modlám. Po takovém probuzení nezáleží na tom jak je bůh vnímán v představách a chápán pomocí pokusů o jeho popis. Záleží jen na tom jak je cítěn každým jediným z nás.


Jarmila   |   ip:88.103.69   |   2011-01-03  (08:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalkere, to je pravda, že není křesťanství jako křesťanství. Naposled bylo křesťanství jako víra v pořádku tehdy, jak ho hlásal Ježíš. Ale ve chvíli, kdy se ho zmocnil judaista Pavel z Tarsu, pak se stalo křesťanství již jen nástrojem mocných, jak co nejlépe ovládnout totalitně společnost. Dnes se šeptá, že judaisti ovládli nejvyšší místa nejen v katolické církvi, ale i nejvyšší místa v islámu a odtud řídí společnost stále stejným způsobem: Rozděl lidi mezi sebou s pomocí rozdílných náboženství a panuj. Dále se mezi lidem šeptá, že celému světu vlastně ani tak nevládnou judaisti, jako spíše satanisti, kteří vzývají lucifera (světlonoše), čili jsou to ilumináti, kteří si z boha nic nedělají, protože v něho nevěří a šíří jen samé zlo- jsou to antikristi.
stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-03  (09:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jarmila-zhruba tak nejak,plus-mínus...
Preto utrpenie,ktoré priniesla cirkev a jej dogmy ešte nie sú dôkazom toho,že Kristus nie je náš spasiteľ.
Nie je to ani dôkazom neexistencie Boha-to všetko je ale už viera.putnik   |   ip:188.112.1   |   2011-01-03  (10:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oni su zli/hlupi/nespravodlivi a my sme dobri/mudri/spravodlivi. Vyhradnost vo viere? Aj ja som tym trpel ...
Na kazdy priklad zla v islame/nasom konani najdem dva podobne priklady zla v krestanstve/ich konani. Znamena to nieco?
Velmi podobne "korektury" v zivote (uceni) Mohameda mozno najst aj v zivote Jezisa.
Par desatroci spat nas okupovali Nemci, Rusi - a nam vstepuju nenavist k inakosti muslimov. Naozaj mame dovod? Aky?
Niekolko sto rokov spat v Europe upalovali "odlisnych", no ak niekto iny kamenuje, ... Mozno by sme mali prestat Stary zakon odsudit a vyhodit z nasej "svatej knihy" - ved v starom zakone je na mnohych miestach: "ukamenujte"!
Kto je bez hriechu, nech prvy hodi kamenom. - Alebo, nemaju moslimovia pravo robit chyby, ktore sme robili (nasi predkovia) alebo robime aj my?
Ano - su iny. No a co!? Kto nie je?

Napokon, ti co poznaju ucenie Jezisa a Mohameda z inych zdrojov ako su tie "hlavno-prudove", asi vidia v kazdom to co nas spaja, nie to co nas rozdeluje.
Dobry clanok.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-03  (10:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  putnik-medzi islamom a kresťanstvom je jeden obrovský rozdiel.
Kresťanstvo je náboženstvo,islam nie.
Nemôžeš porovnávať fašizmus s vegetariánstvom...


filip   |   ip:178.41.16   |   2011-01-03  (11:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Treba poprosiť židov,aby nám tých moslimov v rámci vytvárania multikulturalizmu sem neposielali ,keď sú takí zlí...

Potom nám môže byť jedno,podľa akých zákonov chcú žiť doma.


filip   |   ip:178.41.16   |   2011-01-03  (11:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aby náš národ rozpustili len v europskom bahne multikulti, tak to by nám mohla vylobovať premiérka tejto krajiny.


illuminatedBimbo   |   ip:95.103.79   |   2011-01-03  (11:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Islam je na svete najsilnejsia idea,ktora je v zakladoch ucenia tak silna ze sa zneuziva jej existencia pre prichod NWO!
Naproti krestanstvo udrzuje lud "ovecky" v stave vecsej tolerantnosti k nemravnemu sposobu zivota a tak sa aj lepsie ovlada!
Dufam ze vsetky nabozenstva zaniknu vcetne fanatickeho ateizmu ktory vznikol len na zaklade nabozenstiev,ateizmus je vlastne potrat nabozenstiev!


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-03  (11:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-D
dúfaš,že zaniknú náboženstvá,aj ateizmus a zostane iba nihilizmus?
:-D


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-03  (11:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tych, co najviac kritizujete, tych, ktorych najviac obvinujete z tohto stavu ,aky tu je, su len pokracovatelia predoslych vladcov, robia to uz tisice rokov. Je naivna si mysliet, ze nieco proti nim urobite, spoza svojich sidiel sa nam smeju ,ako sa snazime uctievat ich vymyslene idoly, ich nastrcene figurky, ako sa do prs buchaju mladi, stari, chori, zdravi, ako sa buchaju o zem, aby uctievali kdekoho, koho im vladna moc naordinovala v ramci odvekej tuzby cloveka po nejakom zmysle zivota. Zmysel zivot ma, ale treba ho naplnat pocas zivota, nie az po vykonstruovanej nadstavbe zvanej vecny zivot. Stale tu obhajujete nejakeho Krista, ak by zil, a mal taky uzasny vplyv na ludi, aky mu pripisuju, vladci tohto sveta by ho davno vyskrtli z dejin, nebolo by nic jednoduchsie. Ale im posluzil viac ako povodne mysleli, posluzil a sluzi nadalej ako nieco, co pohana ludi dalej sa buchat o zem, zehnat a cakat na nieco, co nikdy nepride.


illuminatedBimbo   |   ip:95.103.79   |   2011-01-03  (11:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ostane len to co nejde pochopit rozumom a ani to nepojde pomenovat slovom,pretoze tieto veci sa vymykaju nezmyselnym zakladom na ktorych sa snazime nieco pochopit.
Clovek moze urcovat len smer svojej existencie....a na NIC VIAC nema narok ani nema nato moc!Na tomto svete je clovek obmedzeny priestorom a casom ktore neovlada ani nimi nevladne a ani ich casto nevnima a nechape.... a tym padom skoncil!


adam   |   ip:78.99.48.   |   2011-01-03  (11:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hocijaká viera bez lásky vedie k fanatizmu. ja si svoju nenexám vziať. len sa bojím, že týpci ako mikloš, raz sprivatizujú aj nebo aj peklo /nebo systémom veľkej privatizácie, peklo systémom holandskýx dražieb, v tom má mikloš prax) a budú vyberať vstupné aj do neba aj do pekla. a to bude vrxol nwo.kedysi to už spravila r.k. cirkev a predávala odpustky=čosi ako vstupenky do neba. preto stop inštitúciam, stop pyramíde!


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-03  (11:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael-mýliš sa!
Posolstvo Krista je tak silné,že nemohlo byť dlhodobo umelo udržiavané ako mýtus.
Je autentické,i ked často zneužité synmi Temna k tomu,aby získali dôveru ovečiek...
Ty si iba zistil to zneužitie,čo je pre teba dostatočným dôkazom toho,že Kristus bol iba človek.
Ani nevieš,ako sa mýliš!


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-03  (12:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-D
adam-máš pravdu!
Inak-diamantový Ivan Bilderberg si tááák strašne nasral do papule,že to až pekné neni!
Najprv-ked presadzovali zníženie na 19%,argumentovali tým,že zníženie paradoxne prinesie viac financií do rozpočtu.
Vo volebnom programe mali tiež zníženie DPH a výsledok?
Presný opak!
Takže teraz,ked zvýšia DPH,tak sa znížia príjmy do štátnej pokladnici?
Aspoň vidno,aké sú to slizké zmije!


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-03  (12:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker, fakty, doloz to faktami, nie mytmi, posolstvo Krista je rovnako autenticke, ako posolstvo mimozemstanov z Rosswelu, alebo posolstvo ohniveho hada, alebo hocijakeho ineho boha. Posolstvoo Krista sa ktebe nedostalo ustnym podanim, nedostalo sa ti ani zjavenim, dostalo sa ti len a len volou mocnych tohto sveta. Ak by chceli, aby si uctieval hocico ine, uctieval by si to, dokazom a faktami su tisice roznych nabozenstiev po celom svete, ktore nic o tom Kristovi nikdy nepoculi. To, co ty povazujes za autenticke, je ciry sovinizmus krestana narodeneho v tomto teritoriu, pre ineho je autenticke ine bozstvo, v suvislosti s tradicioami v spolocnosti a vychovou .


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-03  (12:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael:
"dolož to faktami"...
Ty si typickým príkladom racionálne uvažujúceho občana tejto Tmy!
Velebíš racionalitu a odmietaš všetko nespracovateľné rozumom!
Nerobí snád človek často také rozhodnutia,ktoré sú iracionálne,ale robí ich z lásky k nejakému človeku?
Neobetuje matka svoj život kvôli záchrane životov svojich detí?
Tvoje rozmýšľanie je limitované a takéto deje isto nazveš výsledkom iracionálneho zmýšľania pod tlakom udalostí,alebo to zredukuješ na pudy.
Použijem myšlienku z filmu Kontakt:
Máš niekoho rád?
áno?
Dokáž!
Nevieš dokázať?
Potom nemáš rád!
Takto nejak rozmýšľaš ty,lebo dalej si sa nedostal.

Hovoríš:
"Posolstvoo Krista sa ktebe nedostalo ustnym podanim, nedostalo sa ti ani zjavenim, dostalo sa ti len a len volou mocnych tohto sveta"

Mýliš sa!
Ja mám okrem rozumu aj srdce a viem ním vnímať,viem sa ním aj rozhodovať.
Pričom tvoja existencia je limitovaná iba na racionalitu-čo sú iba chemické deje v hnijúcom kuse mäsa.
Ja ti nemôžem poskytnúť fakty,lebo ja vnímam Krista srdcom,pričom ty sa ho snažíš vnímať rozumom a to je už vopred stratené.
Blahoslavení tí,čo nevideli a uverili.
Vieš čo je to popretie rozumu?
Vieš čo je to popretie samého seba?
Je popretím rozumu to,ked sa zbláznime?
A čo ked je bláznovstvo to,ked veríme vo svoj rozum?
mir   |   ip:212.81.18   |   2011-01-03  (12:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechápem ako môže niekto, kto vyzdvihuje Bibliu odsudzovať Korán (či iné náboženstvá). "Boh povedal jasne" MILUJ bližného svojho a nie nenáviď. Nejde o to kto a čo vyznáva, akej je národnosti či rasy... ide tu len o jedno a to je cesta ... cesta k Láske/Bohu. To je pravý význam každého jedného náboženstva len každý to robí inak. Každý z nás má v sebe niečo ako duševný kompas ... skúste ho v sebe objaviť a keď sa vám to podarí tak sa ho aj naučte používať. Žiadny kostol, mešita,chrám či kopa zviazaných stránok vám nedá to, čo nájdeme v sebe. "Kráľovstvo božie je v tebe a všade okolo teba. Nie v budovách z dreva a kameňa. Rozštiepni kus dreva a ja tam budem, nadvihni kameň a nájdeš MA."


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-03  (12:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mir:
Miloval by si aj takéhoto zmrda
http://www.youtube.com/watch?v=iJGbE81D1Lc&;feature=related
ktorý by ostreľoval detské ihrisko a na ňom by zahynulo jedno z tvojich detí?
Považoval by si ho za blížneho svojho?
Biblia nekáže pasivitu voči násiliu a jasne vraví,ako bude naložené s burinou...


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-03  (12:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker, nevyvodzuj z toho co som napisal, vyvodzuj z toho, co su fakty. V tme si ty, lebo nevidis, ako ta klamu. Ja mozem povedat tiez ,ze tvoje uvazovanie je limitovane, mozem ta nazvat hocicim, na jednom jedinom to ale vobec nic nezmeni. Tu myslienku z filmu Kontakt si uz spominal, mozes spominat hocijake myslienky, stale su to len myslienky ludi, nie boha. Nemam zaujem ta presviedcat, je to zbytocne, lebo tak ako si ty myslis, ze zijeme v tme, z druhej strany to vyzera uplne rovnako. Nedokazete byt vo svojej viere sebakriticki, to je asi ta najvacsia vasa chyba, lebo Krista v srdci mas ty nie preto, ze existoval, ale preto, ze ty chces aby existoval. Toto nikdy neuznate, a donekonecna budete obvinovat vsetkych, ze rozumom a tma a pravda a dalsie blbosti. Lebo jedno je iste. Viera v hocico je prave to tmarstvo, rozum, pravda, ale len subjektivna. Nie je totiz nic jednoduchsie, nic lahsie, nic rozumnejsie ako uverit, ale tazsie je zapochybovat, vyvodzovat, eliminovat, zamyslat sa. To je to, co vam veriacim v hocijakeho bozika chyba, len obvinovat ostatnych zo zaslepenosti, a pritom masa veriacich je zaslepena, oklamana a zneuzivana. Krista vnimas srdcom, ale prweco ho nevnima ten, ktoremu nebolo pocas jeho zivota sudene zit v krajinach oddanych tomuto fetisu? Preco si myslis, ze by mali byt a najma hlavne, ze boli miliardy ludi, zijuci na tejto planete,ochudobneni o ten zazitok zvany Kristus? To bol nejaky umysel, ze sa zjavil v srdciach len tych, ktori o nom citali, poculi? Na toto hladaj odpovede, nie na nejaku myslienku z filmu. To je totiz to, co boha devalvuje na teritoralneho bozika.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-03  (12:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael-skús pochopiť jednu vec.
Ja mám dostatočné iq na to,aby som dokázal rozoznať rozprávky starej matere od rozumovo prijateľných vecí.
Ja som bol tiež svojho času prísne racionálny človek-asi ako ty teraz.
Spoznal som však niečo,čo stojí nad rozumom a pochopil som pravý význam racionality.
Ty si sa k tomu ešte nedostal.

Toto pochopenie NEVIEDLO SKRZE ROZUM-preto ti nemôžem poskytnúť tie tvoje fakty.

Na tú myšlienku z filmu Kontakt si nedokázal reagovať.
Máš ty niekoho rád?
Ak áno-čomu to pripisuješ,ako to vieš dokázať?

Miliardy ľudí nebolo ochudobnených o poznanie Krista,lebo jeho posolstvo je hlásané všade vo svete.
Presne ako bolo predpovedané.
Je na každom z nás,ako s týmto pozvaním naloží.
Máme slobodnú voľu,s ktorou prichádza však aj zodpovednosť za svoje činy.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-03  (13:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker ja ti mozem dat tisice otazok a nedokazes na ne odpovedat, ale boha to nedokaze. Pozri takisto som zazil vela nevysvetlitelnych veci, ale to este stale boha nedokazuje. Nedokazuje to ani Krista, nedokazuje to nic, len to, ze nas mozog je lahko ovplyvnitelny, lahko oklamatelny, lahko sa da zmanipulovat. Nemas pravdu, ze jeho posolstvo je sirene vsade, to, ze poslednych 30-40 rokov su media takmer vsade, nevysvetluje 2- tisicrocne vakuum. To ako odpoved neberiem. Ja sa nepovazujem len za prisneho racionalneho cloveka, len mozno tazsie ovplyvnitelneho, tazsie klamaneho, menej doverciveho. Na mojom mieste po mojich skusenostiach, ktore som zazil, by mozno vacsina zacala verit, ale nie v Krista, nie v boha propagovaneho , ale v nieco nezname. Ako som povedal, odmietam nalinajkovanu predstavu Krista aj s jeho zivotopisom a vlastnostami jeho hypotetickeho otca. To je to, co ma najviac uraza, a je jedno, ci by som zil trebars v arabskych statoch, urazala by ma zasa predstava toho ich boha. Moja odmietavost je rovnako pevna, ako tvoja viera v boha, preto viem, co citis, ale to neznamena, ze sa niekedy dozvieme, kto mal pravdu.


stigd   |   ip:178.41.9.   |   2011-01-03  (13:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  koran je len zle prelozena biblia stary a novy zakon plus nejake bulsiti uplne od veci


mir   |   ip:212.81.18   |   2011-01-03  (13:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker:
Je rozdiel medzi fanatizmom a tým o čom som písal. To video je odsúdenia hodné. No nezabúdaj, že kresťania v minulosti neboli o nič lepší... a nie len v minulosti (Amíci sa stále schovávajú za kresťanského Boha a pri tom vyvražďujú ľudí v Iraku, Afganistáne.) Na strane Moslimov sú debili a debili sú aj na strane kresťanov. Žiadne náboženstvo nekáže aby si zabíjal ľudí (asi len Satanizmus a jeho kultové odrody). Ako si spomenul, Biblia nekáže pasivitu voči agresorom ale taktiež nekáže aby si niekoho zabil či zmrzačil. Hlavne hovorí o odpustení... To že je vo svojej podstate Biblia vyše 2000 ročnou hrou na "telefón" je druhá vec. Mnohé z vecí si ľudia povymýšľali aby u ľudí vzbudili to vďaka čomu budú ľahko ovládateľný a to je STRACH. Satan prichádza prezlečený za Boha... či už v Kresťanstve alebo Islame. Len v sebe samom musíš nájsť odpoveď čo je dobré a čo zlé. Teba by naplnila pomsta láskou a šťastím? Ak hej tak si pod mocou zla a nebol by si o nič lepší než Moslimský či Kresťanský fanatici... Mám veľa kamošov či už z kresťanského prostredia alebo moslimského a nikdy som si nevšimol, že by medzi nimi došlo k nejakej "potičke" skôr naopak ... sú to racionálny a vyspelí ľudia, ktorý odsudzujú extrémne chovanie jednej alebo druhej strany. Si zaslepený a životom bežíš ako dostihový kôň s klapkami na očiach. Pre svoje vlastné dobro si ich daj dole a poobzeraj sa vôkol seba... spoznaj aj moslimov aj iné viery a až potom sa môžeš objektívne vyjadriť. Teraz si len kresťanský fanatik...


putnik   |   ip:188.112.1   |   2011-01-03  (14:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker:
Vtipkujes? Skus wikipediu, ...
(Islam nie je jedine nabozenstvo filozofia, ..., ktore su ovplyvnene aj Jezisom. Pravdu najdes na kazdom kroku - len sa skryva za lzou. Este ze prichadzaju informacie aj zvonku ...)


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-03  (15:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja len nechapem preco odsudzujete ludi a nie system v ktorom ziju;;nikto zato nemoze kde sa kto narodil ,nikto nieje nikym vo svojej podstate....Steve   |   ip:178.40.13   |   2011-01-03  (15:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nejak sa to vzájomne vyvracia

Jeho zákonům neznamenají rozhodně ztrátu individuální svobody nebo podlehnutí fatalismu.
Fyzický svět nemá možnost volby. Nemá možnost volit vlastní cestu, pouze poslouchá zákon Stvořitele, zákon islámu neboli zákon podřízenosti.Osvobozuje myšlení od pověr a naplňuje je pravdou.

A kde je tá individuálna Sloboda.. ?

Iba Pravda oslobodzuje myslenie od povier a naplňuje ho pravdou.
Pravdu aj tak nezabijete, akého Boha si vyberieme tak budeme žiť. To je skutočná pravda a dá sa aj reálne overiť.
Tak čo si vyberiete vyberte si nie podľa toho čo kto píše.. Ináč budete žiť v horúcom pekle a škvariť sa zaživa.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-03  (16:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mir-neodpovedal si mi na otázku,čo by si robil...
Okrem toho poznal som veľa moslimov-teraz už nie-vyhýbam sa im.
A boli to teda riadni farizeji a hajzlíci!

rafael-stále,stále si nepochopil jednu vec:
Ja som o Kristovi presvedčený-moja viera nie je o tom,že dúfam že je-lebo v tom je vždy štipka pochybností.
Ja som o tom presvedčený,ale dokázať ti to neviem,rovnako ako neviem dokázať existenciu svetla tomu,kto nechce otvoriť oči a žiada ma,aby som mu dokázal existenciu svetla pomocou sluchu...
Ja som presvedčený o tom,že existuje Boh a že Kristus je náš spasiteľ.
Pretože mi odpovedal,ked som pýtal.
Pretože odpovie každému,kto je ochotný načúvať a nezapcháva si uši pýchou.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-03  (16:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mir-prepáč,otázka bola určená iným v inej debate:
http://dolezite.sk/Diskusia_na_temu_NWO_trochu_inak_33.html?rand=43
Ale odpovedať môžeš aj ty-jedná sa o otázku,či by si strieľal...


zvyslk   |   ip:95.103.23   |   2011-01-03  (16:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  čím skôr pochopia ľudia tým nezmyslom,ktoré sú im servírované v mene viery to je úplne jedno ktorej,tým lepšie pre ních.ja si myslím že tých obetí už hádam stačilo či nie???


Toudy   |   ip:178.40.17   |   2011-01-04  (21:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Co to ma znamenat, tieto clanky o Islame na dolezite ? Ludia su uplne dementny. Zacinam stracat vieru ze ludia niekedy rozoznaju bullshit od pravdy. Ako mozte kurwa verit na imaginarne bytosti a zit podla nejakych zakonov, ktore Vam naordinuju iny ludia ? Preco v clankoch nehovorite o sharii ? O tom ako dokazete, zabijat, plodit sa ako kraliky, len aby islam dominoval svetu? Je Vam jedno, co si myslia druhy a kde je pravda. Islam je najagresivnejsie a zvrhle fasizoidne totalitne nabozenstvo. Islamisti ste ovce. Pravda je len to, co je nevyvratitelne a je podlozene dokazmi. Nikto nevie, ako vznikli zakony univerza a preco je vsetko tak ako je. To ze vy tvrdite ze je za tym Boh je Vas NAZOR A VIERA NIE DOKAZ. Predtym ste hovorili len o zemeguli, kym sme nepoznali vesmir. Zrazu uz je Boh zodpovedny za cely vesmir. Ak tak velmi nechcete vedu a chcete svoje rozpravky v korane, nepouzivajte vydobytky vedy, nepouzivajte nase ateisticke "satanske" vynalezy rozumu, vypadnite tam odkial ste prisli a zite podla svojich rozpravok. Ja nepotrebujem bullshit rozpravky od bradatych fanatikov, aby som vedel, co mam posluchat a co nie. Ja budem posluchat vedu, dokazy a pravdu a vy si posluchajte vasich bradacov, ale nepchajte sa nam do zivota.


pali   |   ip:217.172.1   |   2011-01-05  (11:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hmmm... a odkial vies, co je vola Bozia? Z vlastneho poznania, alebo to niekto sprostredkuje? Nejaky farar, alebo ako to nazvat?


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-07  (18:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pali - ja ti to skusim vysvetliť na priklade. Lameš si hlavu nad niečim. Ani za svet nevieš na to prisť - napriklad nazov skladby. Rozmyšľaš namahaš sa a stale nič. Potom sa na to vybodneš a zrazu o hodinu ti to dojde. Proste zrazu vieš. Ako to vysvetliš? No nijako, lebo sa to vysvetliť neda. Tak ako pocit Boha, viera a xy tajomnych a zvlaštnych veci, na ktore sa tzv. "racionalisti" budu donekonečna vypytovať a keď nenajdu "dôkaz" (samozrejme len taky, ktory vyhovuje im), tak to budu považovať za niečo, čo nemôže existovať. Pritom by stačilo tak malo, otvoriť srdce, pozrieť na oblohu, byť prirodzeny, prestať sa tvrdo snažiť na niečo prisť a možno by im niečo aj došlo - same od seba, hovori sa tomu pochopenie... A prestali by dookola vrieskať "chceme dôkaz!!!" Každy ten dôkaz musi hladať v prvom rade v sebe a nie od ostatnych a ešte k tomu na internete, aby mu to len polopate napisali. To sa totiž neda


mir   |   ip:78.98.192   |   2011-01-10  (10:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker: Ver comu len chces .... ale pravdu najdes aj tak iba sam v sebe... Ten hlas co dal odpovede nazyvas Kristom ale moslim ho nazyva Alahom. Nejde o to kto v co veri. Viera je ako Mt. Everest... vrchol je rovnaky pre kazdeho no cestu si zvoli kazdy inu. Nauc sa byt tolerantny a odpustat. Skus sa riadit Bibliou... v tom najlepsom slvoa zmysle a zbav svoju dusu nenavisti a hnevu voci druhym. Chces zmenit svet? Tak zmen seba a napln sa laskou voci bliznim! To kazal prorok Jezis nie? Kto do teba kamenom ty don chlebom. Alebo .. nastav druhe lice. Kazal o NEnasili, mieru a laske... to je jedina cesta k Bohu.. tak sa jej drz. Prajem vela stastia :)


sheevaun   |   ip:41.91.132   |   2011-01-16  (22:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je desive, ako media ovladaju myslenie ludi. Vacsina z vas osobne nepozna jedineho moslima, ale dovolujete si sudit. Na zaklade coho?

Islam je normalne nabozenstvo ako kazde ine. Ma svoje dogmy, ma svoje protirecenia, ma svoju symboliku, je zneuzivane na mocenske ucely, asi ako kazde ine nabozenstvo bud je, alebo bolo.

Zijem v Egypte, ale este som nestretla teroristu ani tyrana. Zaujimave. Mam moslimov priatelov a priatelky, su to velmi mierumilovni a napomocni ludia. Co moze a nemusi byt dosledok ich viery.

Lutujem vsetky obete islamofobie:)
vlado . surahyqi9   |   ip:80.87.209   |   2012-04-14  (12:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slam je teroristické satanské náboženstvo.

http://vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Veden_demony_Mohamed_ocima_svych_soucasniku-Adelgund
e_Mertensackerova.pdf
diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Emil Páleš: Jezuiti

Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Obrana pred psychopatmi III

Dokument.


Odhalenie Hudobného Priemyslu (1-11) video

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Je mi z toho zle

Dane by sa mohli zrušiť a štát by dokázal existovať!

20 faktů o kolapsu Evropy, které by každý měl znát

Archív

Aj OĽaNO sklamalo.

Aj OĽaNO sklamalo. Až by obyvateľstvo – voliči všetkých krajín sveta mali právo si vytvoriť volebný zákon bez účasti politických strán a mohli si voliť len osobnosti zo svojich obci či miest, krajov do parlamentu a mali pravo kontrolovať svojho voleného zástupcu a taktiež ho pri klamstve či korupcii odvolať, tak by vo svete neboli vojny, nebola chudoba, neboli protesty a demonštrácie a perfektne by fungovala aj trhová ekonomika k spokojnosti väčšiny obyvateľstva. Nebolo by tu integračného a globalizačného procesu v tej podobe, ktorú poznáme až dnes. Takže systém až príliš vyhovuje veľkokapitálu korumpovať politické stranícke záujmové skupiny, ktoré väčšine ničia život na čo nemajú právo. Zmenou volebného zákona by sa dlhodobo neudržal žiadny zástupca ľudu pri možnosti zastupovať svojich voličov, ale cez politické stranícke záujmové skupiny sa do parlamentu dostanú nečestný občania v každej krajine sveta, ba dokonca sa majú možnosť aj dlhodobo udržať u verejnej moci, keď ich voliči nikdy nemôžu za klamstva a podvody z postu ústavného činiteľa odvolať a potrestať, vid rôznych politikov politických trvalých karieristov v každej krajine sveta s výnimkou Švajčiarska a Islandu. Takže keď už tým politickým stranám už dnes nedôveruje až 40 percent obyvateľstva, tak sa pripojme k ním a zväčšime nespokojnú väčšinu, ktorú politici z politických strán majú len vďaka strachu 30 percent obyvateľstva z pravice. Už dnes by ich systém sa zrútil ako domček z kariet, keby neovládali vlastníkov a redaktorov z médií hlavného prúdu či politický verejnoprávne média, ktoré manipulujú obyvateľstvo žijúce v strachu z pravice v prospech ich systému prichádzať k slobodným voľbám, ktorí si vytvorili pre seba čiže pre 30 % obyvateľstva každej krajiny vo svete. Prečo zabránili obyvateľstvu politické strany vo svete vytvoriť si občianske Ústavy a občiansky volebný zákon? Odpoveď na tuto otázku som už dal v predchádzajúcich slovách, takže aj OĽaNO s týmto nechce pohnúť do predu a vyhovuje mu v plnej miere súčasný volebný zákon..


Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou ...

Počátek občanských nepokojů v USA?

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

V Banskej Bystrici sa diskutovalo o zavedení komunitnej ...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.4457 s