17. September 2019
    
Václav Havel – z jiné strany mince - Dolezite.sk

Václav Havel – z jiné strany mince


  2011-12-19  (08:05)  |  Z domova
  73% hlasovalo = 23  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Václav Havel – z jiné strany mince

 

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.

Rodina Havlů patřila k nejbohatším židovským rodinám v Praze již na počátku 20. století. Otec a strýc Václava Havla byli členy zednářské lóže „Bohemia". Oba financovali Sionistické organizace, zednářské lóže, PEN-klub a oba byli členy Rotary-klubu. Současné bohatství, resp. zrestituované majetky jsou dílem strýce Václava Havla, Miloše Havla filmového podnikatele. Významnou měrou se na majetku rodiny podílel i otec Miloše Havla Václav Havel, majitel stavební firmy a stavitel Lucerny. Vztahy Václava Havla se svým synem Milošem Havlem však byly později poznamenány synovou neutajovanou homosexualitou.

Asi nejproslulejším projektem Miloše Havla bylo vybudování barrandovských studií, které vybudoval spolu s židovským podnikatelem Osvaldem Koskem. Miloš řídil i filmovou společnost Lucernafilm a bohatl na dovozu a promítání amerických filmů.

Po začátku války vstoupila na Barrandov německá správa a ateliéry se nebývale rozrostly. Točila se řada filmů, na kterých se podílela tehdejší elita českých herců. Rodina Havlů patřila k prominentním Židům, svědčí o tom fakt, že Miloš Havel a Václav Havel senior spolupracovali nejen s okupační správou, ale také s Gestapem a SD (Sicherheitsdienst). V Lucerně (která byla ve vlastnictví Havlů) ustavili rezidentůru SD a zřídili konspirativní byty. Zde získávali občany ke spolupráci s SD a Gestapem. Miloš Havel zajišťoval pro Gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty a optoval německou národnost i občanství. Dostal doklady na německé jméno a příjmení. Pracoval zpočátku jako agent, pak jako řádný úředník pražského Gestapa. Miloš Havel dostal také celou řadu osob do koncentračního tábora a vězení.

Po válce byl Miloš Havel zařazen pod svým německým jménem na listinu válečných zločinců. Byl také obžalován, ale obvinění bylo za nejasných okolností staženo. Z této doby existují také doklady o čilých stycích Miloše Havla s StB. Miloš Havel podepsal StB také spolupráci. Po navázání spolupráce s StB odcestoval Miloš Havel do Německa.

V Západním Německu požádal Miloš Havel jako „pronásledovaný" český Žid za války o odškodnění za majetek, který ztratil. V průběhu války totiž prodal polovinu barrandovských studí německé správě za částku asi 7 milionů korun, což považoval za podhodnocenou cenu, ke které byl přinucen. Západoněmecký rehabilitační soud nároky Miloše Havla uznal a v plném rozsahu jej odškodnil.

Vraťme se však k Václavu Havlovi. Ten se programově angažoval v Chartě 77, ve které byla řada (bývalých) komunistů, tzv. „osmašedesátníků". Namátkou uveďme jména jako Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Jiří Hájek, Jaroslav Šabata, Miloš Hájek, Karel Šiktanc a řada dalších. Václav Havel byl rovněž členem KSČ a to do roku 1967.. Všichni mluvčí Charty 77 byli Židé nebo zednáři.

Václav Havel nebyl řadový disident. Jezdil v lepším automobilu než tehdejší předseda komunistické vlády (vlastnil luxusní Mercedes), obýval rozlehlý a komfortní byt na Rašínově nábřeží a stejně tak měl k dispozici svou usedlost Na Hrádečku, kde mohl nerušeně pořádat své disidentské seance.

Havlův čas přišel v listopadu 1989, když na Letné a z balkonu Melantrichu mával nadšeným statisícům doufajících. V témže roce byl komunistickým parlamentem jednomyslně zvolen prezidentem a když skládal slib, přísahal symbolicky na komunistickou ústavu. Neštítil se mávat nadšeným a doufajícím davům a poté přísahat věrnost komunistické ústavě.

V roce 1990 se uvažovalo, jakým způsobem uskutečnit restituce a především v jakém rozsahu. Václav Havel, který měl tehdy v Občanském fóru rozhodující slovo, prosadil široké a rozsáhlé restituce. Vzhledem k hrozbě nároků sudetských Němců se parlament rozhodl navracet majetky zabavené teprve po 25.2. 1948.

Způsob, jakým se Václav Havel dostal k majetkům svého strýce a děda, je zahalen tajemstvím. Jeho strýc Miloš Havel byl po válce označen jako kolaborant a jeho majetek znárodněn podle Benešových dekretů. Proto se na něj klasické restituční předpisy o navracení majetku ztraceného po roce 1948, nevztahují. Václav Havel přesto jako jeden z prvních dostal veškerý majetek, o který požádal.

Možná i proto se Havel bojí tématu Benešových dekretů jako čert kříže. Na přímou otázku na svůj názor na ně uvedl pro BBC v roce 2002: „Já jsem se k tomuto velmi důležitému a citlivému tématu vyjádřil už mnohokrát, ale vždycky jsem se k němu vyjádřil, když jsem já chtěl a ne tehdy, když jakási zhysterizovaná atmosféra mě k tomu nutila, já zůstanu věrný této tradici, pokud jde o ty dekrety." Jednoznačné stanovisko k Benešovým dekretům však Václav Havel nikdy neposkytl a dobře ví proč.

O pozadí Havlových restitucí se nikdy nemluvilo a žádný novinář se jimi netroufl zabývat. Ještě dnes je Havel pěstovanou ikonou tzv. sametové revoluce a falešného sametového „národního obrození". Restituce příjemně postihly řadu disidentů z Charty 77 a ti chartisté, na které nic nezbylo, si dokumenty k restituci alespoň padělali. Učinila tak Havlova spolupracovnice a disidentka z Charty 77 (Židovka) Marta Chadimová , jejíž restituční podvod s nemovitostmi na Loretánském náměstí v Praze byl však odhalen a před odsuzujícím rozsudkem jí zachránila jen milost jejího přítele z Charty 77.

Restituce Václava Havla proběhly však tiše a úspěšně. Upozornit na to, že prolamují Benešovy dekrety a jdou hluboko za stanovenou restituční čáru 25.2.1948 si nikdo netroufl a netroufá si tak učinit ani nyní. Lze přitom konstatovat, že právě Havlovy restituce byly jedny z průkopnických v tom smyslu, že prolomily Benešovy dekrety.

Na počátku 90. let se u restitucí Havlova majetku objevuje jméno Miloše Červenky, současného miliardáře a pozemkového magnáta v Praze. Absolvent moskevského MGIMO (aneb „Akademie KGB") Červenka také Havlův majetek spravoval a fungoval jako Havlova „peněženka". Naskýtá se proto otázka, pro koho vlastně dnes agent Červenka svůj obrovský majetek spravuje.

Havlovy úzké vztahy na staré struktury v souvislosti s jeho majetkem ukazuje i známá transakce, když prodal svou polovinu paláce Lucerna společnosti Chemapol vedené agentem StB Václavem Junkem. I u této transakce asistovala šedá eminence jménem Červenka.

Dnes je (bývalý) majetek rodiny Havlů zdevastován a pomalu chátrá. Důkazem toho jsou jak Barrandovské terasy, tak Lucerna. Havel však rozhodně nezchudl, svá aktiva má uložené jinde.

Skutečný obraz Václava Havla je diametrálně odlišný od toho, jak jej vykreslují Židy ovládaná média a samozvaní kulturní elitáři. Vyzní tedy velmi trefně, je-li při jedné společenské akci k nazvání Václava Havla za „jednoho z nejlepších synů národa" vybrán jistý deviantní fotograf obscénních polopornografických snímků a sál plný ovcí nadšeně tleská. Je to jen důkazem, kterak se instalovaná „česká kulturní elita" (většinou tvořená Židy) utápí v bahně pokrytectví a bezpáteřnosti.

Václav Havel zneužíval ideály, kterými se zaštiťoval. Ač celý život žil s maskou bojovníka s totalitou a s komunismem, již v období Charty 77 s (bývalými) komunisty ochotně spolupracoval. A navíc jak už bylo řečeno byl sám bývalým komunistou. Po jeho úspěšném 17. listopadu 1989 Havel v čele Občanského fóra zajistil, aby si komunistická elita udržela moc ve státě. Symbolicky jmenoval federálním premiérem bývalého komunistického ministra Mariána Čalfu. Havel také obnovil všechny židovské společnosti ve státě a zednářské lóže, jejichž členy se stali téměř všichni vyvolení členové Charty 77 a Občanského fóra, vlády a diplomatického sboru, kteří byli povoláni pro budoucnost k vybraným rolím.

V březnu 1989 se v soukromých pražských bytech připojovala k televizorům videokazeta s Havlovou hrou „Asanace", natočenou malou divadelní scénou v Německu. Na konci děje hry byl připojen asi osmiminutový fotografický přehled autorova života. Na jednom snímku je Václav Havel se všemi rituálními symboly svobodných zednářů korunován králem. Václav Havel byl zasvěcen do zednářské lóže v roce 1968 při svém pobytu v USA. Do lóže byl uveden Arthurem Millerem, Židem a bývalým americkým komunistou. Havlovi se dostalo 30. stupně zasvěcení podle amerického rituálu (Ritual of Knight Kadosh z roku 1879). Etika rytířů 30. svěcení (Kádoš) je v rituálu charakterizována takto: „Moi, rien que moi, tout ŕ moi, tout pour moi, et cela par tous les moyens quels qu´ils soient", tj. Já, nic než já, všechno mě, všechno pro mne a to všemi prostředky, lhostejno jakými. Stupeň rytíř Kádoš je pojmenován podle rabína Ha-Kadoshe. V zednářském řádu Kádoš existuje 7 stupňů. Václav Havel byl zasvěcen ve stupni 1. jako Le Kadosh Israelite (Kádoš Izraelita).

Svým stupněm zasvěcení byl Havel předurčen (vyvolen) pro výkonnou politickou roli. V den své inaugurace předstoupil před veřejnost v krátkých nohavicích svých kalhot, což v nezasvěcené veřejnosti vzbudilo rozpaky, zasvěcenci v celém světě však věděli, že patří králi bosákuslužebníku Židů. Krátce po svém zvolení prezidentem navštívil Izrael, kde s rabínskou čepičkou na hlavě převzal čestný doktorát. Vídeňský Kurier přinesl fotografii Havla, na níž s židovskými modlícími řemínky na hlavě, opřen o Zeď nářků, šeptá hebrejské modlitby a skládá přísahu.

Václav Havel je dokonalý symbol falešné a pokřivené morálky naší společnosti. Na úpadku morálky a národního cítění se Václav Havel podepsal ještě více, než celý komunistický režim. Ten, kdo jej uznává a uctívá jako „morální symbol", tímto zároveň přijímá tuto pokřivenou a neupřímnou morálku za svou.

 

 

Autor: Richard Král. ,

J. Ahorn

 


Johny
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Ukázať príspevok od prispievateľa JarmilaKubatova . xysinype26  |   ip:208.94.24


Radusz . dusowelu76   |   ip:178.40.23   |   2011-12-19  (08:39)
71% hlasovalo = 7  
mínus plus
  Toto je dobry clanok, mozno by bolo dobre spomenut aj Havlove amnestie, kde dal prepustit ako prezident z vazenia samych vrahov, maniakov a sex.delikventov..na toto mu nikdy nezabudem.. a dobry bol aj dokument na ORF , kde ho krasne ukazali v plnej krasne ako ozrana a narkomana,presne taky proste bol, len media z neho spravili svatca.. proste zidovska loby spravila svoje..Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2011-12-19  (09:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Táto pitoreskná postava Česko-slovenských dejín je vzorovým príkladom, kedy presne cielené poslanie bolo ukryté pod masku neohrabaného klauna.Peter . fikymigu16   |   ip:85.248.61   |   2011-12-19  (09:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cest pamiatke zosnulemu.
Ale.
Mne to teda vychadza, ze Havel bol motivovany hlavne nenavistou voci systemu co vzal jeho predkom majetky a v tomto duchu podnikal kroky. Ako clen KSC rokov oteplania 60 rokov ked sa crtali snahy vracania majetkov sa aktivoval a rezignacia prisla v 70 husakovych rokoch kde ako prostriedok zalozili chartu 77. Pritom zneuzival zvasty o ludskych pravach a pod. veru tento socializmus s ludskou tvarou mu tedy vysiel dokonale. Ak je pravdou, ze mu vratili majetky spred roka 1948 a inym nie tak je to padny dokaz ako funguje svet len pre svojich vyvolenych. Rozdeluj a panuj s laskou a pravdou, ktora vitazi.
Este raz cest jeho pamiatke.


karol . jyfivype80   |   ip:178.41.11   |   2011-12-19  (09:13)
60% hlasovalo = 5  
mínus plus
  ZIDOVSKE PRASA--NIC VIAC!!!laci . nocyvifa32   |   ip:88.212.36   |   2011-12-19  (09:25)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  len dalsi teplosko v rade


Peter . fikymigu16   |   ip:85.248.61   |   2011-12-19  (09:46)
62% hlasovalo = 3  
mínus plus
  Svet, resp. vyvoleni sveta si vyberaju svoje figurky aby pre nich tvorili s perspektivou 20-40 rokov. Ak je pravdou, že v 60 rokoch bol Va.Ha. titulovany v slobodomurarskej lozi tak to bolo pre nejaky ciel. Bol vlasne agentom zapadu. A bol dobre chraneny ci uz zapadom alebo komunistami. Tak ako aj komunizmus alebo socializmus bol experiment slobodomurarov / trocha asi nevydareny/. Ked si vezmeme, ze stale si vyberaju svoje biele koniky tak v tomto svet funguje stale rovnako. Spoznate ich podla toho, ze dostavaju rozne staze na zapadnych univerzitach alebo zdruzeniach ako zamienku na svoje excelentne samostudium. Aj Orban co biely konik Sorosa bol na skoleni v Oxforde. Mimochodom sprava zo vcera aj nasa pani spravodliva / Iwka.R./ sa chysta na Oxford. Zeby len pre vlastnu vedecku cinnost? Nie, pre neskorsi navrat! Pracuju pre cudzie peniaze pre cudzich a pre vznesene ciele. Aj shmognerova dostala job hned vo svetovej banke ako skoncila v SR, aj miklosh mal ist do nejakej vychyrenej banky ale niekto usidil, ze v SR bude pre nich prospešnejší. V roku 89 sme sice na tom boli zle ale len relativne. Teraz nie sme na tom lepsie ale naviac s dlhmi co neboli v roko 1989.


Orech . jutofeqe03   |   ip:195.28.88   |   2011-12-19  (10:11)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  http://szcpv.org/07/havel.html


SLOVACISKO . piherete51   |   ip:82.41.43.   |   2011-12-19  (10:44)
62% hlasovalo = 3  
mínus plus
  A TERAZ HO POROVNAJTE S TISOM, ANDREJOM HLINKOM, A DALSIMI.
ONI NAM DALI SLOBODU SLOVENSKEHO NARODU. NEZILI A NEPRACOVALI VVO SVOJ VLASTNY PROSPECH, ALE V PROSPECH NARODA.
NA ROZDIEL OD SLOBODOMURAROV SIONISTOU.


SLOBODOMURARI-SIONISTI VYHLASUJU ZE IM IDE O HUMANIZMUS , ALE PRAVE NAOPAK, IDE IM O SEBA, IDE IM O OVLADNUTIE SVETA A OVLADANIE SVETA.

TITO SLOBBODOMURARI SU FARIZEJI, ONI SU TEN ANTIKRIST. ANTIKRIST, KTORY ZISKAVA LUDI POKRIVENIM ICH MORALKI.
VSETCI ELITNY POLITICI V SUCASTNOSTI SU ZIDI-SIONISTI, SLOBODOURARI.
NA SLOVENSKU SDKU, KDH A AJ MOST, A TIEZ SMER, V MADARSKU ORBAN, V NEMECU MERKELOVA ATD.
AJ UHORSKO SPRAVOVALI SLOBODOMURARI.

A TERAZ SA ZAMYSLIME.
DAME SA ZNOVU ZOTROCIT TUMI SIONISTAMI, DAME SI DOBROVOLNE OBOJOK, CI CHOMUT NA KRK A BUDEME OTROKMI MAKAJUCI NA POLIACH SIONISTOV AKO NASI PREDKOVIA? CHCEME ZNOVA UPADNUT DO TOHOTO STAVU?

vO VLASTNEJ ZEMI? ZEMI NASICH PREDKOV?
ZACNEME SI UVEDOMOVAT, ZE SME NIEKTO A NIE NIKTO, ZE SME BOLI KEDYSI OBAVANI A SILNY NAROD?
SPOJIME SA KONECNE AKO JEDEN SLOVENSKY NAROD V BOJI ZA SVOJU ZEM A SLOBODU?


Ukázať príspevok od prispievateľa Pletiplot . coxusehe15  |   ip:217.11.22


Peter . fikymigu16   |   ip:85.248.61   |   2011-12-19  (13:01)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Pletiplot: Asi len tolko, ze Zidia sa medzi sebou fanaticky kastuju a vyhlasuju sa za Jahvem vyvoleny narod. Ostatnu su pre nich len gojovia.


Divimse . qareriwa63   |   ip:78.102.86   |   2011-12-19  (13:03)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Ma tento text dohledatelne prameny?


lekno . xihunypo36   |   ip:165.72.20   |   2011-12-19  (13:10)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Zahadne nam elita umiera na liecitelnu rakovinu. Stratia sa zo sceny a odletia raketou dozit vysluzeny odpocinok na Mars.


JeanLaroux . kacisany0   |   ip:85.160.27   |   2011-12-19  (13:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano, tohle je sympatická ta "kadibudka" zevnitř.


Ukázať príspevok od prispievateľa hhh . sinogipy11  |   ip:87.197.54


Ukázať príspevok od prispievateľa TomJ . fesobowy85  |   ip:195.47.26


Ukázať príspevok od prispievateľa TomJ . fesobowy85  |   ip:195.47.26


bublinka . pahequji50   |   ip:91.127.58   |   2011-12-19  (14:50)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  dvojprispevkovy tom: zidia nie,ale okultni rothchildsion "zidaci" toho uz maju za usiskami dost.


tibir . tigasebe46   |   ip:91.148.24   |   2011-12-19  (16:57)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Václav Havel...česť jeho pamiatke..
...sám bol len postavou v dráme, ktorú napísali a režírovali západný nepriatelia socializmu...
...možno si aj uvedomil akú krutú rolu mu napísali a čo všetko spôsobil...
...posledné dni sa asi snažil zmieriť svoje trápenie...a striedali sa pri nom farári, mníšky až po dalajlámu...ahoj . tatikupy4   |   ip:188.123.1   |   2011-12-19  (17:08)
64% hlasovalo = 4  
mínus plus
  na kazdu svinu sa voda vari


VzdoropapeXVI . fimirida13   |   ip:82.144.15   |   2011-12-19  (18:22)
74% hlasovalo = 9  
mínus plus
  Havel byl nasazenéj dramatickéj šašek,rozbil Československo,zasadil se do členství diktatůry EU,zlikvidoval armádu,byl členem fašistického uskupení NATO,schvaloval všechny války NATO,byl členem Římského klubu,byl to velikéj zrádce !!!


Ra . sywelybe59   |   ip:195.91.10   |   2011-12-19  (20:16)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  tik....tak


Pandemonium . darujete36   |   ip:78.98.160   |   2011-12-19  (20:23)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  To bolo poznávacie znamenie nášho prorockého klauna spod Tatier, kým mu nezobrali ilúziu zaručene pravej ovčej knihy...


trydni . qiwotahe28   |   ip:217.112.1   |   2011-12-20  (00:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jo


mezzonett . kijuwuge89   |   ip:88.212.40   |   2011-12-20  (02:08)
42% hlasovalo = 2  
mínus plus
  to su bludy, neuveritelne jak su ludia blbi a hlupi = nebezpecna kombinacia
a prepokladam, ze 5rokov vazenia bolo tiez vymyslenych, on aj s Olgou ich stravili tajne na Havajskych ostrovoch, vsak ano hlupaci :)))


Ukázať príspevok od prispievateľa MartinRybka . kifojule55  |   ip:80.251.25


Ukázať príspevok od prispievateľa prezka . xafysefu71  |   ip:62.240.18


Gaibi . sajuxeba54   |   ip:85.237.22   |   2011-12-20  (12:54)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Keď chceš vidět toho bezpáternýho, pozri sa do zrkadla, len sa nenaplaš.vole.


Stierlin . moliqapi28   |   ip:85.237.22   |   2011-12-20  (13:21)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
   Čo čaká ľudstvo, ktoré oslavuje kadejakú temnú háveď nateraz Vaška a vraždí osobnosti, ktoré vedia a môžu pomôcť? Je mi s toho na zvracanie. Čo čaká


bublinka . pahequji50   |   ip:91.127.58   |   2011-12-20  (13:22)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  prezka: tvoj boj je marny, svatca uz z neho neurobis ani ked sa po usi zaseres.Stierlin . moliqapi28   |   ip:85.237.22   |   2011-12-20  (13:35)
62% hlasovalo = 3  
mínus plus
   Nechcel by som byť teraz vo Vaškovej koži. Potom ako sa po nejakom čase odpúta od tela, klesne do najhlbších hlbín pekiel. Môže tam čakať na tých, ktorím tu robil Tajtrlíka.


Sten . joxewufi58   |   ip:213.151.2   |   2011-12-20  (13:54)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Uraziť národ v stave predpokladanej “bezpríčetnosti „, a to hnutím zvaným fašizmus (nacionálno-šovinistické a rasistické hnutie spojené s totalitným vládnutím), pri tom vyzdvihovať človeka, ktorého osoby blízke (strýko a otec) kolaborovali s fašistickým nemeckom a ktorý „v plnom súlade so zákonmi reštituoval“ majetok „zhabaný Benešovými dekrétmi“, svedčí o veľmi vysokej inteligenčnej úrovni Vás a tých, ktorí ospevujú niekoho, kto si plne zaslúži gloriolu, pretože tak, ako to sľuboval, nie je nezamestnanosť, máme sociálne istoty, vrátane zdravotníctva, bývanie pre obyčajných mladých ľudí, ktorí sa od roztopaše nevedia kam skôr nasťahovať lebo ich príjmy sú tak vysoké, že nevedia od ktorej banky si vziať úver alebo či kúpiť byt v hotovosti. Máme banány, mandarinky, môžeme cestovať hoc aj do ... a o demokracii s ľudskou tvárou už nemusíme snívať. Máme dostatok práce, zabezpečené možnosti bývania, spravodlivosť a nikto tu neokráda štát a isť v noci po ulici je radosť (vlastne už aj cez deň Vás niekto môže nakopnúť). Ja sa čudujem, že si niekto dovolí otvoriť ústa proti svätému Václavovi, keď ho ospevujú všetky západné demokratické médiá. Ako môžeme my nehanebníci vôbec žiť, keď „Vladimír Iljič“ odišiel navždy. Myslím, že spoločnosť je chorá. Správanie nás občanov vyzdvihovaním alebo totálnym zatracovaním človeka (nech už bol aký bol). A ten, čo nezvláda jeho odchod nech ide s ním. Konečne tí, ku ktorým patril sa budú tešiť, že počet obyvateľov na zemi sa upraví tak, aby tu nebola preľudnenosť.


bendi . nujahado89   |   ip:78.98.30.   |   2011-12-20  (17:49)
47% hlasovalo = 5  
mínus plus
  autor musi byt psychopat. to ze sa njde dlasich x ludi ktory su chopny podobne sracky citata a fandit im, hovori viac o stave ceskej a slovenskej spolocnosti nech diplomovka zo sociologie


V . feworopy50   |   ip:94.199.19   |   2011-12-20  (23:28)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Kucí, tohle je supr stránka! Jsem rád, že je tady taková spousta chytrých lidí, kteří se vyjadřují věcně a k diskuzi pod zcela seriózním článkem tak vysoké odborné úrovně. Rád bych se zeptal, jestli existuje nějaká příručka k odhalení Židů, zednářů a bolševiků mezi námi? Vždycky jsem si totiž myslel, že hlavně to druhé a třetí jsou ve vzájemném silném rozporu, ale jsem rád, že když byl Havel reprezentantem všech 3 naráz, dokazuje to, že to opravdu jde. Není nic horšího než židozednářský bolševický spiknutí, zvlášť na takovejch vysokejch postech! Fakt moc děkuju autorovi článku, měl by toho psát rozhodně víc a přispívat tím k osvícení té části populace, která byla dosud od této kruté pravdy "chráněna"!


nick . renoqyna33   |   ip:213.220.2   |   2011-12-21  (01:35)
43% hlasovalo = 4  
mínus plus
  Zasraný náckové. Jděte se poklonit do Kremlu, blbečkové. Nebo si navzájem cucejte čuráky. Na nic jinýho se nezmůžete. Jak může někdo publikovat takovýhle sračky? Jak je to možný?


Ukázať príspevok od prispievateľa nick . renoqyna33  |   ip:213.220.2


Ukázať príspevok od prispievateľa nick . renoqyna33  |   ip:213.220.2


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-21  (08:41)
60% hlasovalo = 5  
mínus plus
  Drahí bratia česi, zvykajte si, toto nie sú žiadne židov..pardon lidové noviny


gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2011-12-21  (09:28)
50% hlasovalo = 4  
mínus plus
  Havel ovšem ani později nezapomínal na dobročinnost. Do Nadace Vize 97 vložil při jejím vzniku padesát milionů korun. Podle odhadů v letech 1986 až 1997 věnoval na veřejně prospěšné účely asi 85 milionů korun.

Václav Havel také daroval svůj majetkový podíl ve zlínské Vavrečkově vile městu Zlín pod podmínkou, že bude sloužit vzdělávacím účelům. I v tomto případě šlo o majetek získaný v restituci.

Zdá se, že větší vazbu k rodinným nemovitostem měla jeho druhá žena Dagmar. Ta ovšem podíl na Barrandovských terasách později prodala, a tak z původně restituovaného rodinného majetku Václavu Havlovi nezbylo prakticky nic.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/ty-restituce-mi-byl-cert-dluzen-rikal-vaclav-havel-o-svem-majetku-phr-/domaci.aspx?c=A111219_1703401_domaci_censvathavel . vonafuso27   |   ip:199.19.22   |   2011-12-21  (11:37)
67% hlasovalo = 5  
mínus plus
  Príspevok čo ma zaujal o Vencovi.

Jo, já Havliádu zažila, takže si to pamatuju všechno. A taky je mi už dost na to, abych naletěla na kecy. Kdysi sem chodil jistý týpek, rád nám kázal z výšin své blahosklonnosti, nám pomýleným (v zásadě nikdy nic zásadního neřek). Ale říkal jednu pravdivou věc. Po ovoci poznáte je. Za člověka nehovoří kecy. Dokonce ani to, co oněm nakecají druzí. Za člověka hovoří činy.

A já neviděla nic. Já jen slyšela kecy, kecy, kecy, chroch, ehm, chrrrr, pravda a láska, kecy, kecy, chrrr, kecy, hýk, humánnost, kch kch kch, kecy, kecy, svoboda, erghgrr, demokracie.

Vlastně blbost. Viděla. Pozvolný, až téměř sametový, privatizační puč. Likvidaci domácí produkce. Odliv národního majetku do soukromých rukou. Likvidaci obyčejného člověka, který neměl žádnou jinou ambici, než jen obyčejně žít.
Těmadle vočima

Asi tak.abk . qurofade43   |   ip:88.80.226   |   2011-12-21  (12:16)
62% hlasovalo = 3  
mínus plus
  Niekto tu vyslovil požiadavku na dohľadateľné pramene. No tak ak sa chcete dozvedieť skutočnú pravdu o 17. novembri, tu je jeden vysoko relevantný. Autor je dnes už bohužiaľ nebohý, pretože ho prisluhovači dotyčného "pána" uštvali na smrť .. V roku 1990 vyšla v ČSFR kniha (v oboch jazykových verziách a mala aj dva rozličné názvy) o pozadí prípravy a priebehu našej drahej "nežnej" sračky, (ach pardon, revolúcie). V Čechách pod názvom "Analýza 17. listopadu 1989" a na Slovensku pod názvom "Prevrat 1989 alebo história sa opakuje?" (Jej autorom ju pán Miroslav Dolejší, ktorý Havla, a nielen Havla veľmi dobre poznal. Bol totiž ich súčasník; presnejšie, bol od nich o 5 rokov starší.) Ja som ju čítal, a ako som bol z "nežnej" vždy znechutený, tak po prečítaní som z nej znechutený dva krát toľko. Už len úvod tejto knihy je tak dramaticky desivý, že po jeho prečítaní a uvedomení si toho množstva špinavých lží najhrubšieho zrna, čo na nás boli napáchané za všetky tie roky od "nežnej", mi v prvom momente vyhŕkli do očí slzy bezmocnej zúrivosti. Nečakám, že mi tu dajú všetci za pravdu, pretože, ako vraví jedno staré múdre ľudové príslovie: "pravda sa ťažko počúva, a hlavne, keď je o nás. HLAVNE, keď je o nás." Ja toto príslovie poznám aj z vlasnej, nie raz trpkej skúsenosti a preto mi je už teraz jedno, že si tu na mne bude nejaká intelektuálne-emocionálna mínus nula onanovať svoje úbohé, zaslepené, potažmo kolaborantské kydy. Prajem všetkým pekné a poučné čítanie a tu je adresa danej knihy: "analyza.wz.cz" krásne vianoce všetkým.


Ukázať príspevok od prispievateľa DavidAdamec . fohecuri37  |   ip:84.42.171


bublinka . pahequji50   |   ip:91.127.58   |   2011-12-21  (13:06)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  analyza.wz.cz- fakt na pozvracanie

Cely zaznam ITP GORILA - a toto tiez.
Admin,neda sa to urobit nejako inak? aby to bolo aj tu citatelne?
Jin . wutokida82   |   ip:90.176.19   |   2011-12-21  (15:30)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  
Vždy jsem měl pochyby o dosazení prvního prezidenta.Nebyl to asi špatný člověk,avšak byl manipulován.Nikdo však se nedoví co skutečně bylo,je a co bude.Ti co jsou nahoře vždy hned,či počase silně zneužívají poctivě pracujících ve všech oborech.Ale jak dál?!Po "nějakém" razantním kroku nebo revoluci se velmi rychle nahoru dostanou paraziti a inteligentní verbež.Při volbách vždy volím stranu nejmenšího zla a dostatečně silnou,protože malé se nahoru nedostanou.Je mi z toho náramně zle a smutno.A vulgaritou se také nic nepohne dopředu.Už to mám "za pár"a škoda,že se pipláme,závidíme,intrikujem - místo aby jsme táhli za jeden provaz..Přeji hezké a klidné Vánoce a rozumný krok do Nového roku 2012.Jóžin z bážin.


abk . qurofade43   |   ip:88.80.226   |   2011-12-21  (17:44)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  No bublinka, z Tvojho príspevku mám veľmi silný dojem, že namiesto mozgu máš iba jednu malú bublinku, a aj tá už zrejme dávno praskla. A tie dve posledné zúfalé otázky smerované na admina svedčia len o tom, že si iba obyčajná zakomplexovaná chuderka, ktorá nie je schopná prijať kritický názor iných na to svoje "zlaté teľa". A btw, predpokladám, že v čase "nežnej" si sa ešte ani oteckovi vo vajíčkach nehongala, takže neposudzuj niečo, o čom vieš akurát tak velké gulové .. ;)


Pavla . nyqogefe90   |   ip:78.80.192   |   2011-12-21  (18:13)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Autor článku J. Ahorn je pouhý hnidopich!V . feworopy50   |   ip:94.199.19   |   2011-12-21  (18:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Týjo, takže když jako napíšu knížku o tom, že J. Ahorn je židozednář, tak to taky jako bude pravda, protože jsem to vlastně napsal a tím pádem se z toho stává vysoce relevantní pramen? Wow, kucí, tak to jdu hnedka založit úplně novej směr historického bádání!


bublinka . pahequji50   |   ip:91.127.58   |   2011-12-21  (19:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  abk: ok,len myslim,ze to bude asi nejake nedorozumenie.
1. ty si to napisal jemne- ze si bol znechuteny,preto opisujem adresu od teba este raz,aby si ju vsimli viaceri,ja potvrdzujem tvoje slova,ze cloveku s tych lzi a toho zla moze zostat len nevolno, ba mam pocit,ze sa z toho da rovno zvracat.
A tie otazky k clanku "Cely zaznam ITP GORILA" adresujem adminovi ,lebo clanok bol necitatelny a ani sa nedal pridat reakcia,tak sa mi to podarilo vsunut tam.
Ja s tebou suhlasim na 100% .Asi ta to polietlo,tak sorry.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:193.85.16   |   2011-12-21  (21:13)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  To jsou ale paradoxy, pane Vaňku, aby som citoval z Audience.

Oni ti to boli všetko hnusní sionistickí židáci (súčasne rotariáni, slobodní murári, komunisti atď atď), ale zase neváhali kolaborovať s nacistami, ktorí sa im asi neodvážili siahnuť na majetok. Potom spolupráca M. Havla s štb, aby mohol ísť do západného Nemecka podvodne vylúdiť odškodnenie, ktoré mu zrejme zmyslov zbavený západonemecký súd nemal problém priznať.

Tu sa priatelia splieta toľko somarín, že to snáď ani nie je možné. No a charta je tiež sionistické sprisahanie, rovnako ako reštitúcie. Najrpv sa Havlovi vyčíta charta, vzápätí, že bol spolupracoval s komunistami. To písal nejaký magor, nie? A bonbónik na koniec: "zasvěcenci v celém světě však věděli, že patří králi bosákuslužebníku Židů"...


bublinka . pahequji50   |   ip:91.127.58   |   2011-12-21  (22:17)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  anonym: ja si tiez myslim, ze vyvoj bol a je uplne spontanny.:))))))))))
tie vojny,tie nadherne revolucie.....
Pomerne casto zastanci spontannej revolucie hovoria o tom,ze sa stalo v radoch na banany, tak ja navrhujem premenovat tu spontannu revoluciu na bananovu.Niekedy ma fakt takmer presvedcia,ze sa to stalo koli bananom.


abk . qurofade43   |   ip:88.80.226   |   2011-12-22  (01:02)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  No vieš bublinka, ja sa zvratkami nezaoberám, takže, keby som si o dotyčnom dokumente myslel, že je to zvratok, nedával by som sem na neho odkaz .. ;) A kauza GORILA len jasne poukazuje na ten, podľa mňa veľmi podstatný fakt, že by sa všetci rozumní, podtrhujem, rozumní voliči mali už konečne zobudiť a spraviť konečne s týmto bordelom tu už raz a navždy rázny koniec. vraví sa tomu tiež aj radikálny rez ..


abk . qurofade43   |   ip:88.80.226   |   2011-12-22  (01:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre V a ANONYM: ako som tu už raz vyššie napísal, "pravda sa ťažko počúva, a hlavne, keď je o nás. HLAVNE, keď je o nás." a na vás dvoch, bohužiaľ, toto príslovie platí 100 percentne. no ale to už je len a len vaša chyba. a btw, pravdu neumlčíte, ani keď sa rozlejete na kolomaž .. :)


rodogon86 . rakepipa64   |   ip:94.112.16   |   2011-12-22  (08:18)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  sipyrige36 - dobře že jsi to připoměl! Tak to bylo - Havel privatizoval cosi co už jeho strýc dotal zaplaceno a čehož dalšího nárokování se tím vzdal. Tedy jde nejen o prolomení Benešových dekretů, ale o prostý podovod. Jinak s těm somariama to je pravda, je to hodně domotaný a přespiklencovaný. Havel nebyl takovej "machr", byl to je floutek, bonviván, ožrala a flamendr. Ale ruku na srdce - kdo z nás by tak nechtěl žít a hlavně nežil, kdyby měl takový sponzory, že? Dějiny se ale nedaj dopředu plánovat a řídit, josu vektorem mnoha různých vzájemně protichůdných sil. Sám Havel navzdory spikleneckým teoriím netušil ještě pár týdnů před zvolením že to bude on, koho posadí do funkce prezidenta. Vše se peklo na koleni a improvizovalo. Je fakt že jeho role v té improvizaci plné kompromisů se ukázala jako fatální i dík jeho naprosté bezpáteřnosti a falešnosti člověka, který pro získání aureoly "dějinné osobnosti" je schopen ještě větších podrazů, veletočů a svinstev nebž pro získávání peněz a majetků, ve kterých se tak rád topil ...


bublinka . pahequji50   |   ip:91.127.58   |   2011-12-22  (09:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  abk: ani ja nemyslim dokument,ale to,na co poukazuje, ako sa to stalo,na tych ludi,na tu spinu.Dokument je vynikajuci.A mozno aj jedinecny a dakujem za ten odkaz.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-22  (09:06)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ja by som tak nechcela žiť...


PavelS . fymipabo84   |   ip:62.201.20   |   2011-12-22  (09:45)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Zdravím všechny kdo zavítali na tuto stránku.Ať už jste z Čech nebo ze Slovenska.Lidi,vyprďte se na to,jsou Vánoce,svátky pohody,štěstí.Sejděte se s blízkými,přáteli,dejte si něco vínka,dobrot.Nejlepší lék-nesledovat zprávy,tisk a jít se raději provětrat ven.Takže:"Šťastný a veselý Vánoce,a hlídejte si Ježíška!"


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-22  (10:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PavelS - svätá pravda:)


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-22  (11:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja som na celý týždeň vysadil čítanie správ, novín a sledovanie televízie. Opakuje sa presne situácia z roku 1982, kedy nás opustil náš milovaný tútor Leonid I. Brežnev. K normálnemu mediálnemu fungovaniu sa vrátim až budúci týždeň. Ešte poznámka: Ja už mám po sviatkoch. Zimný slnovrat bol včera...


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-22  (11:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tiez sa tesim z toho, ze konecne dni sa nam predlzuju, ale nechapem ten harmatanec okolo toho vzdyzeleneho kriaka.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-22  (12:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael - máš pravdu, nechápeš :)


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-22  (12:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  FC a ty hadam ano?


V . feworopy50   |   ip:94.199.19   |   2011-12-22  (12:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  abk: Už se nemůžu dočkat :-*


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-22  (12:51)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  R-ko - no – ide o tú atmosféru, o čaro vianoc. o to, že ludia sa snažia byť ku sebe lepší.
Vieš o tom, že kto neverí na zázraky – nie je realista?

Mili . wocyfoxy79   |   ip:78.102.98   |   2011-12-22  (13:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je mi úzko, když si uvědomím, že ti, kteří zde plivou jedovaté sliny, by za minulého režimu ani nepípli. Ze strachu, ze zbabělosti.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-22  (13:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  On zas pípal jak ptáček jarabáček a sedel v lochu. Už vtedy sa tomu hovorilo slobodná voľba...


Mili . wocyfoxy79   |   ip:78.102.98   |   2011-12-22  (13:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium: To je sice pravda, nicméně z toho mnohovyplývá...Hádejto, co.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-22  (13:35)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  No prinajmensom z toho vyplyva, ze prominentny vazen ako Havel, sa nemusel bat, ze by v base citivo stradal, na rozdiel od inych. Dokonca je zvlastne, ze mohol studovat na vysokej skole s jeho kadrovym profilom, i ked ako sa uvadza, nemohol ist na vysoku humanitneho zamerania. Ja poznam desiatky inych, ktori nemohli ist na obycajnu strednu skolu, vysoku ani nespominam z dovodov uplne prostych, lebo mali zly kadrovy profil, ich udelom bola ucnovka, preto je obzvlast zaujimave, ze takyto typek mohol ist studovat vysoku skolu.


emily . weliciwe34   |   ip:85.237.22   |   2011-12-22  (16:07)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Som presvedčená že slnko vykazuje zvýšenú erupciu čo nejako ovplyvňuje mozgy mnohých ľudí alebo sú nakazení tým novým vírusom. Inak nie je možné že je toľko zaslepených ľudí napriek jasným dôkazom Havlovej nemorálnosti, pokrytectvu a nečestnosti. Som znechutená nie z toho že za ním ľudia smútia, ale z toho že z neho urobili takmer modlu. Som z toho všetkého veľmi smutná pretože je nad slnko jasnejšie že sme manipulovaní niekým tak mocným, že sami nemáme šancu zmeniť smer ktorý nám bol daný novou svetovládou. Nechápem ako to všetko čo sa po revolúcii bude diať niektorí vedeli a snažili sa nás varovať už pred 20 rokmi. Je nad slnko jasnejšie že naše štáty sú účelovo riadené k tomu, aby sme ostali celkom závislí na cudzej pomoci a zotročení. Myslím že Havel bol určený istými ľuďmi k naplneniu týchto plánov. Som veľmi sklamaná a bojím sa o budúcnosť našich detí a vnukov...JA . mosimima27   |   ip:81.89.60.   |   2011-12-22  (17:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak omylom zapnem nejakú spravodajskú TV, neviem, či sa dívam do Severnej korei alebo do Prahy. Ako to mám rozoznať?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-22  (17:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...ako?...vyjdi na ulicu a s krikom dehonestuj havla...je to smiešna umelá propaganda.


Slavo . titeduvi40   |   ip:92.245.5.   |   2011-12-22  (17:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Počkaj kým začnú spievať, keď tomu budeš rozumieť, je to Praha.Mili . wocyfoxy79   |   ip:78.102.98   |   2011-12-22  (18:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Emily: Když jste tak zklamaná, co děláte pro to, aby se v dnešní společnosti něco změnilo? Nic, viďte, jen sedíte a halekáte. Stejně jako ostatní pisálkové zde.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-22  (18:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  alebo možno podľa šikmých očí


Slavo . titeduvi40   |   ip:92.245.5.   |   2011-12-22  (18:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mili tak nám poraďte čo robiť? Inšpirujte nás.


bublinka . pahequji50   |   ip:91.127.58   |   2011-12-22  (18:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slavo: asi mana mysli roxorove tyce


Slavo . titeduvi40   |   ip:92.245.5.   |   2011-12-22  (18:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bublinka, ako nie som z toho nadšený, ale asi si nakoniec nejaké stretko s tými roxormi budeme musieť dať- nazvime to plan B:)bublinka . pahequji50   |   ip:91.127.58   |   2011-12-22  (19:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dobrovolne opustenie koryt svinami sa nepredpoklada


Emily . pekebuji22   |   ip:85.237.22   |   2011-12-22  (19:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mili, predsa len niečo robím, no o tom tu písať nebudem. No v prvom rade poviem vždy čo si skutočne myslím. Podotýkam že v 89 som medzi prvými stála na námestí. Chcela som veriť a veľmi. Milujem svoje deti a chcela som pre nich dobrý život. Musím priznať že veľa vecí mi jednoducho kvôli osobným tragédiám ušlo. V dobe keď sa všetko zvrtlo, riešila som predovšetkým seba. No zobudila som sa, budem robiť všetko pre to aby som sa dopátrala skutočnej pravdy a keď si budem istá, ticho nebudem. V podstate to mám za pár, dospelé deti, život vďaka politikom zničený, báť sa niet čoho, stačí?


Slovien . rorytacy85   |   ip:174.7.75.   |   2011-12-22  (21:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na tejto diskusii je velmi zaujimave vsimnut si jeden dolezity, vypovedajuci fakt. A sice obsah prispevkov Havlovych odporcov versus jeho zastancov - konkretne, mnozstvo vulgarizmov, invektiv, ale hlavne zloby, jedu, hnevu a az takmer fanatickej nenavisti... V tychto atributoch na body vysoko "vyhravaju" obdivovatelia a velebitelia "humanistu, demokrata a intelektuala" V. Havla... Uz len toto ma bez akehokolvek dalsieho rozoberania vyraznu vypovednu hodnotu o charaktere a "spiritu" odkazu tejto cez vsetky masove media tak nekriticky zboznovanej glorifikovanej postavy...


JA . mosimima27   |   ip:81.89.60.   |   2011-12-23  (06:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slovien
keď zabili Heidrycha, tiež penili jeho priaznivci. A oponenti si len vzdychli: Konečne je po ňom!


Mili . wocyfoxy79   |   ip:78.102.98   |   2011-12-23  (09:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slavo: Vidíte, jste nespokojen se současnou situací, ale nepřemýšlíte nad tím, jak se přičinit, aby bylo lépe. Nevím, který společenský problém Vás trápí nejvíce, to víte vy sám, takže si to přeberte v hlavě a popřemýšlejte, jak můžete přispět ke změně- věřím, že když se spojíte s ostatními odpůrci dnešní společnosti (a že jich tady je), určitě něco vymyslíte. Emily: Chápu, sama jsem činná, s dovolením také nebudu uvádět jak a kde, naštěatí stále nějaké ideály v sobě neosím, i když samozřejmě zklamání s vývoje po roce 1989 mám v sobě také. Ale dávat vše za vinu jedné osobě, nadávat na ni a znevažovat její činy je asi jednodušší. Slovien: Souhlas!


abk . qurofade43   |   ip:88.80.226   |   2011-12-23  (12:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no ako z príspevkov vidieť, reagujú HLAVNE ľudia, ktorým sa o skutočnom (slovom: skutočnom) fungovaní režimu spred '89-ho ani nesnívalo. ale bohužiaľ to tak býva, že tí, čo vedia najmenej, najviac kvákajú. nuž ale to je tak: akí voliči, takí poslanci; akí poslanci, také zákony; aké zákony, taká krajina; aká krajina, taká história; aká história, také osobnosti; aké osobnosti, také národné povedomie .. takže, zamyslite sa nad sebou, kvákači .. ak vôbec máte čím .. národ, ktorý nepozná svoju minulosť, nemá právo na svoju budúcnosť ..


emily . weliciwe34   |   ip:85.237.22   |   2011-12-23  (12:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo už teraz? Už iba čakať...pravda vždy vyjde najavo. Smutné je že pre veľa, veľa ľudí je už zväčšia neskoro. No bojím sa že tentoraz neskoro bude pre väčšinu sveta. Václav Havel bol iba jednou nitkou z veľkého kotúča. To či sa cítil viac Židom, lebo Čechom, ukáže čas. Kotúč sa navíja a onedlho sa zaplní. Svetovláda klope na dvere...


Slavo . titeduvi40   |   ip:92.245.5.   |   2011-12-23  (13:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mili máte pravdu som nespokojný, ale nemáte pravdu, že nepremýšľam nad tým ako to zmeniť. Ako to zmeniť je môj ústredný problém. Problém je zložitý, ale vlastne celkom jednoduchý. Potrebujeme byť jednotný, ale ako to docieliť , keď ľudia ako jednotlivci niesu sami v sebe jednotný. Myslia si jedno, cítia niečo druhé a konajú niečo tretie. Myslenie,cítenie a vôľa musia byť v jednote.LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-23  (13:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  emily - teraz už nič, lahváč je už na pravde Božej a žožne len to, čo zasial. Nič viac a nič menej...

http://www.youtube.com/watch?v=EtjTsI5mw5g&;feature=player_embedded


Milou . lesugene19   |   ip:217.196.2   |   2011-12-23  (13:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto je špičkový web, bratia Slováci, važte si toho. A o tom zrádci Havlovi je to všetko napísané popravdě !!! Len aby to všetci veděli, aj ti "chudáci" v čechách, kteří mu jdou ještě na pohřeb se poklonit. Kdyby jen věděli, jakému zloduchovi se klaní... nyní už chápu, prečo nebol prezident Dubček... omlouvám se všem Slovákům za to, že odstranili Dubčeka, aby mohl být u koryta tento slobodomurár..
Mefistofeles . nukutoke48   |   ip:78.45.193   |   2011-12-23  (14:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Komediant nám hrál víc než 22 roků svoji komedii která měla název jak okrást československý národ,jak rozbít československou republiku,jak zaplevelit Slovensko a Česko cikánama kterým se už od tzv.sametového převratu říká havlovy děti,přes fyzickou likvidaci Alexandra Dubčeka a vyplenění Slovanů v Evropě ale to už nestihl.No měl toho másla hodně na hlavě! Ono se říká a je to pravda že jablko se od jabloně daleko neodkutálí.Aneb jaký otec takový syn a celá rodina.Ale přišla na něj ta nejspravedlivější spravedlnost a vzal ho čert! Dáša může být vysmátá dostala bohatou nadílku od Jěžíška.Ale ještě nakonec mu zahráli jeho komedii odcházení která málokoho zajímá a která je moc dlouhá při níž jeho řiťolízalové i krokodýlí slzu uronili.


Korcho . helutiwe68   |   ip:92.245.19   |   2011-12-23  (14:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Miroslav Dolejší: Prevrat 1989 alebo História sa opakuje?http://beo.sk/biblioteka/1187-prevrat-1989


kebal . caqelaru51   |   ip:89.173.13   |   2011-12-23  (15:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako dalej? O tom pise Anthony de Mello v knizke Bdelost. Co sa tyka Havla: Ked nepochopil, ze stat je moc a tuzba po moci siri zlo, potom to nebol ziadny demokrat a ani intelektual. Inak by nikdy do politiky nesiel. Skutocny demokrat nechce byt na cele ziadnej organizacie, ci statu, ktore funguju na principe moci. Po tom tuzia len ludia, ktori citia potrebu "ovladat" inych....Akymkolvek sposobom. Tak mozno odhalit kazdeho "falosneho" demokrata.


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2011-12-23  (17:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale nie , sranda skončila , "množstvo zahraničných dejateľov "odíjde a my tu zostaneme bez tohoto... Pána exprezidenta ale už ani ten smútok na tvári Dášenky nebol veľmi zreteľný....


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2011-12-23  (18:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keby sa dalo odpovedať na atázky " koľko ľudí už zabudlo na bývalých prezidentov " a aký prospech z nich bol ???? Jeden z nich hovoril že vajcia nezdražejúú..Ale pod gilotínu hlavu si strkali len tí ktorí vedeli že nie je začo im stínať hlavy .


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-23  (19:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  S tými prezidentami je to ťažké. Väčšinou sa nevydaria. Ani my v novodobej histórii Slovenska sme na nich nemali šťastie. Pritom sme mali dôstojného kandidáta, ktorý dal národu vlastný štát. Ale ako to už na Slovensku býva - žiadny dobrý skutok nemôže zostať nepotrestaný - šašovia sa rozvaľujú v paláci a génius doby žije v exile v Tr. Tepliciach...


abk . qurofade43   |   ip:88.80.226   |   2011-12-23  (19:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no vieš Pandemonium, toto je tiež extrém, a presne tak isto veľký, aký je tam teraz; neprijateľný pre drvivú väčšinu národa. a prakticky všetci, čo tam boli doteraz, sú neprijateľný extrém .. a úprimne, osobne ani nemám kandidáta, akého by som tam rád videl ..


emily . weliciwe34   |   ip:85.237.22   |   2011-12-23  (20:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neviem či si niekto pamätá na Ludvíka Slobodu. Bol prezidentom Československa.Bol to jediný prezident ktorého som si vážila. Bol to starší veľmi milý pán. Vládol spoločne s Dubčekom a bolo to obdobie na ktoré vcelku rada spomínam. No trvalo prikrátko...


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2011-12-23  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak pozor o Svobodovi nemožno váhať ako o ostatných ... lebo bol u toho keď sa niečo dialo .. a gilotína... a nie malborky a kaviar.. ono ani na viacerích potentátov nie je prečo si vôbec spomenúť...


ANONYM . casatypi50   |   ip:178.40.24   |   2011-12-23  (20:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  je škoda že sa v médiách neobracajú obe stranky mince a človek si môže spraviť vlastný názor, no sú tu stále taký čo im to takto vyhovuje


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2011-12-23  (21:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prezidenti boli vymyslený v nejakom období. Nie je jasné čím by mali byť prezentní či vierou, či rozumom ,či podporou nejakej skupiny ľudí, či manipulačnými schopnosťami ,či vojvodcovskýmí schopnosťami , alebo nedaj bože dedične.Sú niekde definovane /okrem veku, nemeniacej morálky/ pažiadavky na funkciu prezidenta ktoré by boli trvale obdivované????


Norika . loluxaxa88   |   ip:213.220.1   |   2011-12-24  (12:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je vidět co zde píší češi a co slováci. Slováky viditělně sere jak jsou na tom zle, tak proč si to nevylejt aspoň na mrtvém. Václave Havle my tě milovali a nadále budeme a děkujeme ti že si nás dovedl tam kde jsme ....


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-24  (12:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pietní pouť skončila a kadáver je už v peci. Téma je uzavretá.


abk . qurofade43   |   ip:88.80.226   |   2011-12-24  (14:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale Norika, to si treba najskôr poriadne prečítať, čo sem ľudia, a je jedno, či česi, či slováci, píšu, pretože inak by si nenapísala takú hlúposť. a btw, Norika, z Tvojho komentára mám ten dojem, že o "nežnej" vieš akurát tak veľkú nežnú .. ;) pravdu máš len v jednom, a to v tom, že mu všetky tri národy môžu fakt "veľmi pekne poďakovať" za to, kam nás zavliekol .. krásne vianoce všetkým .. :)


abk . qurofade43   |   ip:88.80.226   |   2011-12-24  (15:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no téma možno uzavretá je. škoda len, že takto zo dňa na deň, ako daná téma, nemože skončiť aj všetok ten bordel, čo sem s danou témou pred 22 rokmi prišiel. potom by to bolo úplné .. takto sa vlastne nič nestalo.


ILoveHavel . xebylute81   |   ip:208.77.23   |   2011-12-24  (17:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pietní pouť skončila a kadáver je už v peci. Téma je uzavretá.

žiadne že uzavretá, ešte treba premenovať letisko v Prahe hlavné ulice a hlavné námestia v mestách a mestečkách v ČR a postaviť mu pamätník na Letné a v každom meste nadživotnú sochu a vydať knižky a brožúrky ktoré ho budú vykresľovať ako kresťanského svätca, lídra demokracie a umelca. A samozrejme v tomto duchu nejaké tie výučbové brožúrky pre občiansku náuku a pre hodiny dejepisu ktoré budú používať na hustenie do detí na základných a stredných školách. A toto bude minimálne tak 3-4 roky(hustenie do detí min. 10 rokov) a až potom bude: Téma uzavretá.

Václav Havel satanista a vysoko zasvätení slobodomurár, by z toho mal veľkú radosť.JA . mosimima27   |   ip:81.89.60.   |   2011-12-24  (17:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale jedno je fakt: Prečúral nás všetkých! Mal život ako vymaľovaný. Sral do huby všetkým celý život a ešte ten maras po smrti! Bol to superborec - hochštapler par excelence.


ja . hywekuwi20   |   ip:178.40.18   |   2011-12-25  (21:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nebyt havla tak dodones stojíte na banány, neotierajte si o neho svoju hubu, zatial čo vaši tatkovia držali hubu a kradli z fabrík prešiváky a všetko čo sa zmestilo do tašky, tak tu boli komunistami mučení a vraždení ludia, svoju vlastnú zakomplexovanú neschopnosť, na to môžte napluť


emily . weliciwe34   |   ip:85.237.22   |   2011-12-26  (10:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Myslím že viacerí by sme radšej opäť stáli na tie banány. V obchodoch bolo oveľa zdravšie ovocie. Veľmi by som chcela dožiť svoj život v socializme a nemusieť sa báť že skončím ako bezdomovec, pretože napriek tomu že celý život makám, už dnes viem že dôchodok mi nebude stačiť ani na nájomné a energie. Chcela by som opäť vidieť smiať sa ľudí, chcela by som aby sa deti nemuseli od rána do večera naháňať v práci a zo života nič nemať. Aj keď som stála na námestí medzi prvými, nikdy som nechcela tento hnusný vykorisťovateľský podvodný, svinský kapitalizmus. Mučení a vraždení ľudia boli v každom systéme ako nepriatelia, či špióni, dokonca aj v samotnej Amerike. Bolo to iba v 50 rokoch, neskôr už nie, alebo iba ojedinele. Nebyť Gorbačova, nebola by revolúcia, nie Havla. Určite ste dostal nazad z reštitúcií veľké majetky a žijete si ako prasa v žite. Iste by ste písal inak keby ste makal za pár šupek niekde na stavbe a z výplaty rozmýšľal či zaplatiť nájomné alebo nakŕmiť deti...


abk . qurofade43   |   ip:88.80.226   |   2011-12-26  (11:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prečo mám ten dojem, že admin tohoto článku je viac než subjektívne zameraný? tri krát po sebe som pridal príspevok bez vulgarizmov a tri krát bol odmietnutý. zdá sa to len mne, alebo sa z dôležité.sk stáva krajne zaujaté.sk? vopred vďaka za odpoveď ..


JA . mosimima27   |   ip:78.99.51.   |   2011-12-26  (17:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  abk
tiez mam ten pocit, ze admin je lavicovo orientovany. Ale ber to tak, ze odkedu nam Havel usiel z lopaty, neda sa TV vobec pozerat, tie orgie pokrytcov, co sa mu cez truhlu pchaju tam, kde inak clovek ani zastruhany vlas nestrci, tak je pocinamie admina viac, nez pochopitelne. Ak si sa este malo odbavil na kondolenciach tomuto vlastizradcovi, pusti si CT, tam pocujes iba tebe lahodiace sracky.


abk . qurofade43   |   ip:88.80.226   |   2011-12-26  (21:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no tak to je tearz to posledné, na čo mám chuť .. veď sú predsa vianoce .. :)


abk . qurofade43   |   ip:88.80.226   |   2011-12-26  (22:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no a ako vidím, keď mi prešlo predchádzajúce a uložený príspevok zasa nie, už asi viem, pod akým nickom tu vystupuje admin .. a je to plytké od človeka, ktorý má zabezpečovať rovnocenný prístup per všetkých .. no čo už s vami, charakeroví malomocní .. :)


Petera . ximevuva56   |   ip:145.255.1   |   2011-12-26  (23:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nedivím sa takýmto článkom, vždy sa nájdu ľudia, ktorí svoju vlastnú mizériu zosobňujú iným. Na rozdiel od iných, ja necítim potrebu nahlas obhajovať pána Havla, pretože on mal pre takýchto ľudí vždy pochopenie a taktiež vás nechcem ani súdiť. Úprimne vám všetkým želám len to najlepšie.


emily . weliciwe34   |   ip:85.237.22   |   2011-12-27  (07:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iba vďaka ľudskej zaslepenosti, neschopnosti vytvoriť si vlastný názor, neochotou prijať fakty, ľahkou manipulovateľnosťou, postupným vymývaním mozgov, nekritickosťou, mohli vzniknúť nadľudia akými bol Lenin, Stalin, Hitler,nebudem tu vypisovať všetkých tých veľkých vodcov národov. Pre mnohých mohol byť Havel idolom pofidérnej slobody nad pofidérnym útlakom. No väčšinu národa či Českého, ale hlavne Slovenského mu na tie jeho kecy nenaletela. Napriek tomu stihol urobiť veľmi veľa zlého aj vďaka zapredanosti slovenských politikov. Jeho taktika v mene lásky a demokracie, pravý opak búchania po stole a arogancie, zmiatla mnoho ľudí. Väčšina národa vďaka porevolučným politikom stratila veľmi veľa, ta menšia časť naopak veľmi veľa získala. Hrabte si na svojom piesočku, prehŕňajte sa v peniazoch ale nenanucujte tým ktorí stratili uctievať tých, ktorí im vzali...


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-27  (07:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  celá „nežná revolúcia“ slúžila na rozkradnutie a zruinovanie východného bloku. Za socializmu vzali majetky a pôdu ľudom a prinútili ich k závislosti na štáte a poslušnosti. Za kapitalizmu vzali majetky aj štátu a prinútili ich k poslušnosti zahraničnému kapitálu…Havel vedel presne, čo robí, bol to slobodomurár, stýkal sa s tými ľudmi a bol s nimi v spolkoch. Podporoval bombardovanie, východné filozofie – plnil agendu slobodomurárov, takže nech mi nikto nehovorí, že to bol šľachetný a dobrý človek, ktorý mal pochopenie. Bol to slizký had, preto aj toľko chrčal a grglal a mal rečové vady – degenerát.


emily . weliciwe34   |   ip:85.237.22   |   2011-12-27  (10:50)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ako si vôbec Havel a jeho poskokovia mohli dovoliť zneužiť národ ku svojim vlastným cieľom. Ako si mohli dovoliť zvrhnúť bez súhlasu väčšiny národa socializmus a nastoliť tu ten najtvrdší ranný vykorisťovateľský kapitalizmus. Ako si mohli dovoliť rozdeliť Česko-Slovensko bez referenda.80% národa s tým nesúhlasilo. Napriek tomu to urobili. To nie je arogancia najhrubšieho zrna? Bezohľadnosť ku svojmu vlastnému národu? To mala byť demokracia? Dúfam že raz budú sedieť na lavici obžalovaných, dúfam že sa dozvieme kto dal odstrániť Dubčeka. Veľká náhoda ta havária, zrovna vtedy keď bol na obtiaž. Áno chodila som na námestie, chcela som socializmus s ľudskou tvárou ako nám sľubovali, otvorenie hraníc. Ale dnes, spätne začínam chápať čo otvorenie hraníc prinieslo. Aký hnus a bordel.Koľko nešťastia do rodín v podobe drog, vrážd. A toho hnusu v televíziách ktorými bez hanby kŕmia aj malé deti. Z ľudí sa vytratil cit, z mnohých ktorých som osobne poznala sa stali ľudské trosky. Boli to dobrí ľudia, nebáli sa práce, mali svoje plány, svoje ideály. Iba prišli okolo 50 o robotu a už si inú nenašli. Ešte zopár rokov kým celkom neprišli o zdravie pracovali v SBS, iba tam takých ľudí zobrali, aby napokon skončili ako bezdomovci. Za toto mám blahorečiť Havlovi? Za to že sa ľudia prestali celkom smiať a veseliť? Moji dvaja synovia nechcú do tohto sveta ani deti. Ešte aj to mi zobral, radosť byť babičkou. Mám tri deti a jediné vnúča a tak to aj ostane, iba vďaka strachu o holú existenciu...


Mallena . kijeneby   |   ip:89.176.19   |   2011-12-27  (10:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Článek je to nesporně velmi zajímavý a hodně věcí mi objasnil. Jen mi v něm vadí jedna věc, a to zjevný autorův antisemitismus.


citatel . jigonile96   |   ip:92.52.18.   |   2011-12-28  (06:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Havel bol opilec kolaboranta a predsa prerazil,
to je síla .Huhnavec nás dobre oje.kal.CEST JEHO PAMIATKE


lahev . cukyjinu41   |   ip:91.127.46   |   2011-12-28  (14:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zomrel šimpanz Cheetah z filmov o Tarzanovi z 30. rokov....
Po Havlovi ďalší velikán...
...úprimnú sústrasť pozostalým...OttoHjek . sapycate58   |   ip:89.176.16   |   2011-12-28  (23:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zveřejňování takových nehorázností je nejlepším důkazem toho, že Václav Havel byl člověkem, který se do značné míry zasloužil o to, abyste Vy mohli své bláboly beztrestně psát. Dovedete si představit, co by se Vám za totáče stalo, kdybyste rozšiřovali zprávu, že Gottwald byl syfilitický alkoholik, jeho manželka bývalá šlapka?


GodFather . ruhogujy8   |   ip:85.70.209   |   2011-12-28  (23:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak toho nacíčka přiblblýho, kterej spatlal tuhle neuvěřitelnou blbost, bych chtěl potkat osobně...Ozvi se!


lahev . cukyjinu41   |   ip:95.103.49   |   2011-12-28  (23:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zomrel tento velikán, len neviem si spomenúť konkrétne čo takého významného urobil, ale nevadí Bratislavu treba premenovať na Havelgrad.


Slavo . titeduvi40   |   ip:92.245.5.   |   2011-12-29  (12:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skopirujem tu dve skvelé kritické mniúvahy k eseji -Moc Bezmocných-.
1.proletář Zelinář II od .radoslav práznovský | 28. december 2011 18:36
U literátov ako Havel alebo jeho ideového či ideologického protipólu Marxa tvorí jazyk významnú zložkou ich osobnosti. U bežného človeka z davu teda aj u Havlovho Zelináře hrá jazyk zanedbateľnú alebo len praktickú úlohu. V Havlovej analytickej eseji sa okrem moralizujúceho intelektuála(autora) a Zelináře z davu vyskytuje ešte Sloganista. Tento je spomenutý len ako "plakát mezi cibulí a mrkví" ale v skutočnosti je za ním persóna, intelekt, zvrátená duša. Táto persóna sa pod tlakom Havlovho pera mení na plakát buď autorovým premysleným rozhodnutím alebo podvedomým vytesnením, pretože proletář Zelinář a tvorca jeho plakátu sú psychologicky nezlučiteľné typy čo by komplikovalo kritiku smerovanú apriori na Zelináře resp. masy. Nehovoriac o tom ,že skupina Sloganistov či Ideológov si či už priamo alebo nepriamo vynútili umiestnenie plakátu na trhovisko. Havlovo opomínanie kritiky Sloganistu vyvoláva otázku či problém Havel-Zelinář-Sloganista sa dá ešte viac typovo zredukovať. A to menovite na problém patológia – kolektív ignorantov – patológia.

2.havlův proletář Zelinář od .alfonz jemilíto | 28. december 2011 18:19
Havlova výčitka nasměrována vúči kolektivistickému(masovému) naturelu proletářů je na míste. Zároveň ale opomíjí, neboli necháva bez hlubší analýzy naturel těch, kteří jsou tvůrcemi sloganu “proletáři všech zemí spojte se” a samotného slova “proletář. Havlova moralizujíci esej o zelinářovém sloganě by si měla klást otázku : Je psychologický profil proletáře zelináře neboli mas, kterých je zelinář v eseji přectavitelem shodný s psychologickým profilem koncipovatelů práva , ideologií, nebo sloganů? Negativní odpověď má zásadní a dalekosáhlé implikace ve smyslu lokalizace zdrojů problémů tohoto světa. Proletariát neboli sebranka či spodina jsou , zejména v téhle předkataklizmické fáze deevoluce „lidské“ společnosti, nesporně částí problému. Jsou ale tím zdrojem?

Zdroj:http://www.tyzden.sk/lampa/lampa-vaclav-havel.html

Ak ste si prečítali oba kritiky, tak je vám jasné, že sú významovo, v hlavnej myšlienke takmer identické. Mňa zaujalo že oba úvahy boli vložené v krátkom čase za sebou(18:36, 18:19). Autori od seba pravdepodobne neopisovali, pretože k sformulovaniu je potrebný aj istý čas. Ide tu teda o veľmi podarenú synchronicitu.standa . fyberedu76   |   ip:82.100.0.   |   2011-12-31  (20:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To jsou keci ktere nemaji cenu.To jsi měl řešit za jeho života a veřejně ale na to se nikdo z nas nezmuže.Jsme jen ovce nasměrovane na poražku.Máme jen strach a to nas ovladá.Povznesme se nad sebe a seberme posledni kus hrdosti a nakopejme těm "sráčum"prdele.Všichni vyte o koho jde tak se postavte rovně a prestante jen plkat.


Mefistofeles . nukutoke48   |   ip:78.45.192   |   2011-12-31  (22:02)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Dnes vyplul z Prahy pekáč plný květin a věnců pro Václava Havla tažený remorkérem až do Děčína. Tam se mu budou židovští komedianti opět klanět a modlit se za jeho duši která už se beztak vaří v pekle v asfaltu! V Děčíně mají obsah toho pekáče naházet do Labe. To budou dělníci kurvovat až jim ty shnilé kvítka a věnce zaserou česle hydroelektráren na labské kaskádě a oni to budou muset čistit. Když vykouřili obtížné cikány ve Vítkově tak tu popálenou malou opici Natašu vzpomínali v TV ještě tento týden. Tak že u žida Havla to vidím tak minimálně na deset roků vzpomínek a státní svátky na jeho narozeniny potom oslava jeho dosazení na trůn to už vlastně svátek je a oslava když ho vzal čert! Tak abych to přehledně shrnul 5.10 + 17.11. + 18.12. ale pochybuji že ty dva budou placené. http://www.drhumor.cz/fotokolaze/humanitarni-bombarder http://www.youtube.com/watch?v=y98oH0EWMhY http://www.youtube.com/watch?v=psiq-mOeOaU&;feature=related Americký poskok a řiťolízal to byl! http://www.youtube.com/watch?v=baPljmZbUjU http://www.youtube.com/watch?v=tH005f68q9I&;feature=related http://www.youtube.com/watch?v=xX_lvzBPR9k http://www.youtube.com/watch?v=Bkztr16IHeM&;feature=related http://www.youtube.com/watch?v=8J9-SZhqtCM&;feature=fvwp&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=uZd1gtxpWxo Opravdoví národní hrdinové jsou vězněni a mučeni v židovských věznicích v Haagu ale vrahové podporovaní amerikou si vesele běhají na svobodě a bezostyšně rozkrádají východní slovanské státy a tyto navíc zamořují multikulturními přivandrovalci. říká se tomu ciganizacija! Na jihu se to píše takto: Циганизация. Ve všem tom měl i Havel namočeny svoje židovské špinavé pracky!A potom čest jeho památce? NE!!! Já říkám FUJ!!! Ale jak sám tento pacholek říkával.Boží spravedlnost zase jednou zvítězila nad lží a nenávistí.


MarlKrutinoka . kuhymuji86   |   ip:90.176.77   |   2012-01-03  (15:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Už ho nechajte na pokoji. Prídu inší chrapúni. Jeden trkvas - žiadny trkvas - ďalší trubiroh na obzore.


DuanKotyk . sututequ02   |   ip:62.201.24   |   2012-01-04  (13:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je zvláštní, kolik z vás si tu hraje na samozvané soudce, ublížené, týrané a ponižované patrioty, ale přitom je za vším vidět jen nacionalismus s velkou dávkou rasismu.
Komu z vás osobně, udělal něco zlého a nebo nějakým jiným způsobem ublížil nějaký žid? Asi nikomu z vás. Jen ve vás doutná potupná nenávist ke všem co něco dokázali a nebo něčím se proslavili, protože většina z vás, kteří tu vykřikujete ty neonacistické žvásty, nikdy nepřekročí práh své malomyslnosti a nevystoupí ze svého stínu.
To jen dokazuje smutnou, ale opravdovou ubohost vašich názorů na židovskou komunitu.
Nejsem žid a "bohudík" ani nejsem věřící, ale tohle špinění izraelitů se mi nelíbí. Dokáži si představit, že valná většina zde vykřikujících kazatelů, by za protektorátu lízala zadky všemu nacistickému a v při první možné situaci by vzala zavděk uniformou SS, aby bitím slabších mohla zakrýt svou slabost a jednoduchost.
Je mi z vás na nic. Chce se mi zvracet.


lenlen . lovegigu11   |   ip:195.212.2   |   2012-01-04  (13:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DuanKotyk . sututequ02

taras s ty to dobre vies :)
ziadny neonacizmus
toto je vas novy slovnicek ako hanobit narodovcov ?
nebud smiesny a zalez tam kam patris

samozrejme vacsina zidov su ok , ale sionisti, medzi ktorych patril aj havel su vykvet

takze sa tu nehraj na nackobijca a mysli
nepapaj vsetko co ti tv noha naserviruje


Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2012-01-04  (13:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ani Žid, ani veriaci... Už viem! Mimozemšťan bez znalosti miestnych pomerov, přicházejíci v míru...! :-DDD


Joplins . beguqege48   |   ip:94.145.22   |   2012-01-04  (14:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aj pre tvoju blekmetalovu hlávku je nachystana polievočka ktorú budeš papinkat,len tak budu rezance pliaskat:-DD

pre každého majú pripravené to, za čím mu srdiečko piští..
pre ateistov majú kontakt z mimozmštanmi..
pre krestanov maju príchod mesiáša..
pre moslimov muhdího..
pre budhistov budhu..
pre hinduistov krisnu..
a pre blekmetalisov majú pripravený dobrý koncert,,z vínom zadara..

bude polievočka neboj..aj pre teba sa ujde..
:-DDDDD


Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2012-01-05  (06:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vieš, čo je prichystané aj pre teba, "jasnozrivec"?? Zvieracia kazajka! Zodpovedá to plne tvojim názorom a prejavu... :-DDD


knieaubomr . vuresupi50   |   ip:212.5.210   |   2012-01-05  (10:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo nám urobili zlého?!? Napríklad zaviedli úročenie a tak si zotročili miliardy bezmocných. Umožnili bohatým bohatnúť a prinútili chudobných chudobnieť. Tiež vymysleli americký dolár ako virtuálnu hodnotu bez reálneho krytia reálnymi hodnotami-prácou, s nedoziernymi následkami......


karaoke . hugokewu17   |   ip:78.110.22   |   2012-01-05  (10:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A proč byl pohřben ve třech urnách, je to nějaký rituál (židovský,....)?


Annitalajov . jaminyta   |   ip:88.103.49   |   2012-01-05  (17:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Děkuji DuanKotyk . sututequ02 za příspěvek, vyjadřuje i můj názor a myslím, že všech slušných lidí. Článek a většinu příspěvků považuji za výplody chorých mozků, chce se mi nad nimi zvracet ...Annita


Narwampa . kynepaci87   |   ip:88.146.18   |   2012-01-05  (17:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tedy, bratři Slováci, krásný článek. Po té nekonečné havlománii všude to zní jako balzám :-) Díky.


DuanKotyk . sututequ02   |   ip:62.201.24   |   2012-01-05  (19:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen . lovegigu11
Jestli se "národovec" pozná podle toho, že dokáže házet špínu jen na lidi, kteří již jsou po smrti a své rasistické názory podává jako projev nejvyššího národního cítění, tak to tedy lituji, že jsem si myslel, že Dr. Tiso byl fašista. On byl vlastně jen vlastenec!
Značí to tedy, že vlastenec = rasista(nebo neonacista chcete-li)?


Nikola . tiqynove73   |   ip:89.190.90   |   2012-01-06  (10:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak toto je nechutné.. Co to tady předvádíte? Co je špatného na tom, že je někdo Žid? Podle mě je úplně jedno, jestli je to Žid, Křesťan, Muslim nebo uctívá pro mě za mě třeba animismus.. Je mi úplně jedno, co dělal jeho strýc nebo jiní příbuzní. Chtěla bych vidět jedinýho z vás, který by nežádal o navrácení majetku, kdyby byla šance, že jej dostane.. Václav Havel byl velice inteligentní člověk, který měl to štěstí, že pocházel z majetné rodiny, což ovšem není hřích a komu se to tak jeví, tak z něj mluví pouze závist.. Co se týče "náklonosti" ke komunistické straně - podívejte se po svém okolí. Vážně neznáte nikoho, kdo by se hlásil ke komunistům prostě proto, aby jeho děti mohli studovat, aby mohl mít slušnou práci apod.? Ono je hrozně hezký, takhle shrnout všechnu špínu na hromadu, ještě si něco přidat, aby to jo vypadalo.. Ale zkuste se nad těma kecama taky trochu zamyslet selkym rozumem..


lenlen . lovegigu11   |   ip:195.212.2   |   2012-01-06  (11:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nikola . tiqynove73

to ze bol havel zid je jedno
kazdemu podla chuti
ale ze bol sionista
to je hnus

takze nemoralizuj


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-01-06  (12:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dušan Ko...Kotyk, už nežiješ v dobe protektorátu, a tak tú orlicu holubičej lojality konfidenta už nemusíš nosiť na kabáte. Nikola, bol to napokon váš šašo, ale v porovnaní nikto od nás nikdy otvorene nesabotoval a nelikvidoval české hospodárstvo. V inom mi je tá tragikomická figúra ukradnutá...


Jana . welinoru66   |   ip:89.24.93.   |   2012-01-06  (18:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vaše příspěvky zde jsou neuvěřitelné!!! Ano, jeho život byl lehce nestandatní ve všech směrech a to jestli byl nebo nebyl Žid je naproto nepodstatné. Všichni jak tu vykřikujete, kdyby jste měli stejné možnosti (co se týče restitucí), jednali byste ÚPLNĚ STEJNĚ! Nikdo z vás by si ten majetek nenechal ujít! A bylo by vám úplně jedno, jestli strýček byl žid, arab nebo černoch, hlavně, že je to doma. Tak přestaňte závidět a žárlit a jděte něco dělat, ať po vás mohou vaše děti něco zdědit, ne jen plácání prázdné slámy.


Jana . welinoru66   |   ip:89.24.93.   |   2012-01-06  (19:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A pro upřesnění - nácek Hitler byl taky Žid, ale to vám eidentně nevadí.


Daniel . luxykuxy5   |   ip:85.248.46   |   2012-01-07  (01:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  keď umrel KAREL KRYL nikto o to ani nezakopol .... keď som videl hrob Karla Kryla tak mi bolo do plaču že pre mňa najväčší antikomunista má hrob hodný psa a nie takého veľkého človeka ..... keď umrel alkoholik Havel ktorý sa zviezol s ostatnými a ktorý prepustil (daroval amnestiu) na slobodu 15 000 vrahov násilníkov atď. (môj otec je policajt a povedal mi že 90% s tých čo boli pustení okamžite spáchali trestný čin niekoho zabili okradli znásilnili .....)toto bol ten váž veľký prezident .....


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2012-01-07  (07:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Havel dával amnestie vrahom, pozýval sem modloslužobníkov, propagoval humanitárne bombardovanie, likvidoval čo sa dalo a ešte niekto chce z neho robiť slušného človeka? Na základe ČOHO? Blbých kecov o láske a pravde, ktoré ostali len rečami?
A mimochodom Jana – ako si prišla na to, že Hitler nikomu nevadí? Máš fakt divnú logiku celkovo ...Jana . welinoru66   |   ip:89.24.52.   |   2012-01-07  (11:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Milá Lenko, nauč se číst. Reagovala jsem na úvodní příspěvky, kde se to jen hemží nacismem a neonacismem a blb, který tohle zavedl byl Hitler a byl to Žid. Jak to, že to náckům nevadí, když tady na Židy plují ze všech stran. Udělějte si v hlavě pořádek. A zatím, že byste přijali zděděný majetek po vrahovi, estébákovi, esesákovi, tak za tím si stojím. Už někoho vidím, jak řekne: "Ne, děkuji, já tu Lucernu za 200 milionů nechci, protože strýček byl Gottwald!" V těch příspěvcích nejde o to, kdo byl kdo, ale jen o závist, že se hold někdo uměl postarat a druhý čuměl.


aldo . milidixa08   |   ip:109.230.4   |   2012-01-07  (19:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak sa tu odbavili všetci slovenskí aj českí náckovia, bolševici a nímandi. Buď oni sami alebo ich rodičia čušali za komunizmu, chodili na schôdze KSČ, kšeftovali s ruskými okupantmi a hlavne boli ticho. No a samozrejme všetci prispievatelia boli a sú abstinenti a úúúplne bez ľudských chýb. HAVEL NEČUŠAL, či sa to niekomu páči alebo nie a to všetkých jeho kritikov najviac štve. Samozrejme, keď je niekto bohatý a ešte mu to aj myslí, tak je to neodpustiteľné.
A tie slovenské legendy o tom ako Havel amnestoval vrahov a zločincov, to ma vždy vytáča. Takže každý VRAH, GAUNER, PODVODNÍK je po odpykaní trestu pustený na slobodu, teda pokiaľ nemá doživotie. Havel nepustil, ani nemohol pustiť na slobodu nikoho, kto mal doživotný trest odňatia slobody. To znamená, že všetci, ktorí boli pustení na slobodu, by boli aj bez amnestie vyšli z väzenia o rok alebo o dva.


vierona . pawirevy15   |   ip:95.103.93   |   2012-01-08  (10:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  18.10.2011

Dagmar Havlová (58) získala do svých rukou prakticky celý majetek bývalého prezidenta! Václav Havel (75) totiž převedl na svou manželku nemovitosti, kterou jsou rozesety po celé republice, a které mají hodnotu několik desítek milionů korun.


Václav Havel (75) a Dagmar Havlová (58) jsou manželé již od roku 1997 a během svého soužití nabyli slušné jmění. Bývalý prezident navíc po sametové revoluci zrestituoval majetek po svých předcích, což z něj činilo jednoho z nejbohatších Čechů. Teď však tuto roli přebírá jeho žena, na niž Václav Havel postupně přepisuje svůj majetek po celé republice a jde především o nemovitosti za desítky milionů korun.

Bývalá první dáma je už šest let majitelkou poloviny slavné chalupy na Hrádečku na Trutnovsku a koncem září 2011 jí manžel předal i polovinu statku ve Žďárci. V minulosti také koupila a zrenovovala několikapodlažní vilu na Hanspaulce v Praze – Dejvicích.
Dagmar Havlová prý bude kupovat vilu v Hongkongu ...

Dagmar Havlová se teď podle médií stala vlastníkem i jejich vily v pražských Střešovicích v hodnotě 60 milionů korun. Chytrý exprezident si však na dům zřídil věcné břemeno užívání, které mu zaručuje doživotní právo užívat nemovitost bez ohledu na jakékoliv vlastnické změny. A je za vodou ... Myslim ze ktpmu nic netreba dodavat restituce se vyplatili-ked za 22 rokov klondajku ludom netvorilo oci tak nech si ho glorifikuju krv nevinnych obeti na jeho paprciach sieti a pali aj pekle -Ano kaviarni"Slavia" ma svoju sochu v nazivotnej velkosti-ceska mentalita je raz taka ze maju svoj vzor ako sme mali moznostvidiet ten hunbuk-jeho pohreb!!nech nam vysvetli biskup ktorí ho pochovaval ci bol prekrsteny!!Neotvorila im oci ani ta prazdna truhla ktoru vlacili po prahe no vnekonecnych radoch cakali aby ju videli uplne smiesne-Ma vobec p.fara povolenie z rima pochovavat??vela knazov po revolucii dostalo od Rima distanc ktorí nerespektuju to by mali ludia vediet hlavne veriaci !!


vierona . pawirevy15   |   ip:95.103.93   |   2012-01-08  (10:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  myslim ze som strhla na seba vela nevrazivosti -
jeho diela o piti jeho frustrujuce listy olze hnus !!
zaujimave ze jeho cinnost sa objavuje po roku 1968 ked ho vylucili zo strany!!


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2012-01-08  (10:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jana - ak nemáš rada nacizmus, prečítaj si toto:

http://axis.yw.sk/verejne/otvoreny-dopis-havlovi.pdf


vierona . pawirevy15   |   ip:95.103.93   |   2012-01-08  (10:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://beo.sk/images/ur/nesvaty-vaclav-cesky.jpg toto mu patri pravom!!
Zarazajuci bol jeden fakt piesen o svatom vaclavovi-ktoru cesi spievali pri korunovacii ci pohreboch kralov ci kniezat-Na slovensku v relacii pod lampou nechal sa pocut swancenberg hovoril superlativoch o havlovi mozete si to vyhladat v archive -pre mna nikdy nebol ani nebude osobnost dejin len ozran a clovek s pochybnym az schizofrenickym myslenim-aj u nas vela ludi velmi veri maestramovym mediam kde ovplivnuju mienku ludi -


JA . mosimima27   |   ip:81.89.60.   |   2012-01-08  (10:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ČESI!
Kedysi som si vás vážil. Po ére Havla by som už nikdy s vami nechcel byť v jednom štáte. Aj keby som mal skapať už s vami nie!


vierona . pawirevy15   |   ip:95.103.93   |   2012-01-08  (11:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  apropo sluzil kabale cely svoj zivot aj jeho rodina je jasne ze nenavist az chorobna sa objavuje vsade -tieo veci su zname uz davno -Niekto sa vyjadril ze slovaci mu nerozumeli -on rozumel ked robil vsetko proti slovakom -dobre ze uz certi snim v pekle obcuju!


DuanKotyk . sututequ02   |   ip:62.201.24   |   2012-01-11  (19:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium . darujete36
To se nám to tu předvádí. Krásná ukázka slovenské jednoduchosti a slabomyslnosti. Když už mi někdo odporuje a nemám na to argumentovat jako slušný člověk, tak si udělám legraci alespoň z jeho jména, ne?
Jsou lidé, kteří se ještě nebojí pod svůj příspěvek podepsat vlastním jménem. No a pak jsou přizdisráči, kteří jen melou hubou a na hrudníku mají vytetovaný hákový kříž......


DuanKotyk . sututequ02   |   ip:62.201.24   |   2012-01-11  (19:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA . mosimima27
Však my za Tebou do blázince taky jezdit nebudeme.....


JonHol . byholima86   |   ip:89.235.32   |   2012-09-06  (22:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  co je tohle za kravinu? "stejně tak měl k dispozici svou usedlost Na Hrádečku, kde mohl nerušeně pořádat své disidentské seance." - těžko nerušeně, když ho sledovali eStéBáci. autor tohoto článku je úplnej magor!!!

Čítajte viac: http://dolezite.sk/Vaclav_Havel_z_jine_strany_mince__166.html#ixzz25ixwU0R3


sdafsd . nifumane99   |   ip:90.183.82   |   2012-10-22  (19:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  havel je iluminat


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-10-22  (19:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobré ráno, stará mama... :-DDD


Honza . sukyqowa62   |   ip:62.201.24   |   2013-04-12  (18:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nevim kde autor článku sebral tyto informace o Havlovi.Měl by si přečíst všechny dostupné knihy a pak dělat nějaké závěry.Měl jsem možnost Havla vidět i sním hovořit a přečíst několik knih o něm a jeho životě.Je videt z článku žě jsi slobomyslny chudák, ktery umí jen pomlouvat ostatní.Asi máš nějaký komplex? Jen by mě zajimalo co jsi vživotě dokázal ty udělat asi nic moc. Takovi jako ty mají nejvíce másla na hlavě a měli by jsi nejdříve zamést před vlastním prahem a pak někoho pomlouvat.


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.184   |   2013-04-12  (20:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Havel bol korumpovaný žid spolupracujúci so sionistickou zločineckou klikou! Väčšina ľudí to dobre vie a nemusí ani knižky čítať! V zmysle talmudu, je každému jasné, že žid žida musí chváliť / aj keby nestál za nič /, že žid žida musí finančne odmeňovať - podporovať, veď to ide z peňazí gójov!

http://www.ulozto.cz/xJBXLZM/r-m-vlas-talmud-zdroj-nenavisti-cz-pdf
http://www.ulozto.cz/xi5YxPd/protokoly-sionskych-mudrcu-pdf
poltergeist666 . qiwudupe71   |   ip:88.103.12   |   2013-08-18  (12:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Richard kral kde si sa doteraz tulal s tymto clankom?


ANONYM . sipyrige36   |   ip:213.160.1   |   2013-09-10  (01:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ožran Havel dal odrovnať Dubčeka. S týmto strašným hriechom sa prechľastal na 2. svet. Dúfam že o takého bastarda, ktorý okrem iného sa zasadil o zrušenie zbrojnej výroby na Slovensku a o výrobu státisícov nezamestnaných.
Niektorí sú však tak oslepení svojou hlúposťou že ho vyzdvihujú ako veľkého osloboditeľa od komunistov. Prd makový, kamoši. Komunisti sú tu furt len sa ináč volajú. A majú iné priority, nie rozdávať prácu pracujpcemu ľudu ostošesť a kŕmiť ich ako nenažrané svine...


Honza . sukyqowa62   |   ip:90.179.22   |   2013-10-22  (11:38)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Pan Havel, byl velký člověk. Pisálek co napsal tento žvást je jen ......

Čest památce Václava Havla.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Spomienka na slobodu

Keď pozeráte telku každý deň, ani vám to nepríde… Keď počúvate rádio denne, ani vám to nepríde… Pozriete si, čo vás zaujíma. Nejaký dokumentárny film napríklad. Chvíľu správy. Keď sa objaví politik, vypnete to. Predvčerom išiel pekný dokumentárny film o anglických záhradách. A tá superstar tiež nebola taká zlá, keby len niektoré tie detská tá porota tak nezhadzovala. Až nepríjemné to bolo mne miestami. Niekto sa na tom možno smeje. Vlastne je všetko asi v poriadku.


Rusko: Jak daleko hodlá zajít Kim III?

Čína mobilizuje kvôli hrozbe Severnej Kórey

Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO

Hromadí si Rusko s Čínou zlato, protože plánují ...

Hlupák Kaliňák a príčiny hurbanovského masakru...

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.6383 s