16. September 2019
    
Vesmír jako hologram - Dolezite.sk

Vesmír jako hologram


  2010-05-30  (13:20)  |  Technológie
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Vesmír jako hologram
V roce 1982 došlo k zajímavé události. Na univerzitě v Paříži provedl výzkumný tým vedený fyzikem Alainem Aspectem experiment, který by se mohl stát jedním z nejvýznamnějších experimentů 20. století. Jenomže z večerních zpráv jste se o něm určitě nic nedozvěděli. A pokud nemáte ve zvyku číst odborné časopisy, tak jste pravděpodobně asi nikdy neslyšeli jméno Aspect, ačkoli jsou zde i tací, kteří věří, že jeho objev může změnit tvář vědy.

Alain Aspect Aspect a jeho tým přišli na to, že za jistých okolností jsou subatomární částice, např. elektrony, schopny okamžitě komunikovat mezi sebou navzájem a to bez ohledu na vzdálenost, která je odděluje. Je lhostejné, zda je od sebe dělí 10 centimetrů nebo 10 miliard kilometrů.

Zdá se, že si každá částice uvědomuje, co dělají ty ostatní. Problémem této hypotézy je porušení Einsteinova postulátu, podle něhož se žádná informace nemůže šířit rychleji, než jaká je absolutní rychlost, tedy rychlost světla ve vakuu. Pohyb přesahující rychlost světla by měl mít stejné důsledky jako kdyby překonal časovou bariéru. Tento děsivý fakt byl příčinou toho, že se někteří fyzici pokusili sestavit propracované teorie, aby jiným způsobem uspokojivě vysvětlili Aspectův objev. Ovšem někteří jednotlivci se nezdráhali prezentovat podstatně radikálnější vysvětlení.

Například David Bohm z Londýnské univerzity se na základě Aspectova objevu domnívá, že objektivní realita neexistuje, zdání kompaktního vesmíru je v podstatě pouhým přeludem - obrovským a okázale detailním hologramem.

Pokud chceme pochopit, proč Bohm došel k takto překvapujícímu závěru, musíme si nejdříve krátce vysvětlit, co je hologram. Hologram je trojrozměrná fotogragfie, vytvořená prostřednictvím laseru. Proces vzniku hologramu začíná vystřelením laserového paprsku rozděleného při průchodu skrz polopropustné zrcadlo. Snímaný objekt se nejdříve vystaví expozici prvního laserového paprsku, tento paprsek se odrazí od objektu a vzápětí se střetne s tím druhým, čímž vznikne výsledný interferenční vzorec, který je zachycený na film. Po vyvolání se na filmu objeví nesmyslná spleť světlých a tmavých čar. Jakmile je však vyvolaný film osvětlen jiným laserem, dostaneme trojrozměrný obraz původního objektu.

Hologram Trojrozměrnost takového obrazu není jedinou pozoruhodnou vlastností hologramu. Jestliže je například hologram růže rozdělen na dvě poloviny a osvětlen laserem, každá polovina bude stále obsahovat celý obraz růže. A pokud tyto poloviny znovu rozdělíme, každá z jednotlivých částí filmu bude vždy obsahovat menší, ale nedotčenou verzi původního obrazu. Na rozdíl od normální fotografie každá část hologramu obsahuje vešekeré informace o celém obrazu.

"Celek v každé části" - tato přirozená vlastnost každého hologramu nám umožňuje úplně nový pohled na porozumění organizaci a řádu života. Po téměř celou svou historii se západní věda nedokázala zbavit předsudku, že nejlepší cestou k pochopení fyzikálních projevů (žáby i atomu) je rozpitvat je na kousky a studovat jejich příslušné části.

Fenomén hologramu svědčí o tom, že k některým otázkám ve vesmíru takto přistupovat nemůžeme. Pokud nějaký objekt rozkládáme holograficky, nedostaneme části, ale pouze menší celky. Tento princip motivoval Davida Bohma k odlišnému pochopení Aspectova objevu. Bohm věří, že příčina vzájemné interakce mezi různě vzdálenými subatomárními částicemi nespočívá v jakémsi záhadném transferu signálů mezi nimi, ale ve faktu, že jejich oddělenost je iluzí. Dále argumentuje názorem, že od určité hlubší úrovně reality přestávají být částice individuálními entitami a zastupují spíše svou jednotnou podstatu.

Pro lepší pochopení toho, co má na mysli, předkládá Bohm následující příklad:

Představme si akvárium s rybou. Představme si také, že se nemůžeme na akvárium dívat bazprostředně a to, co se v něm odehrává, nám zprostředovávají dvě televizní kamery. První sleduje akvárium čelně, druhá z profilu. Budeme-li pozorovat souběžně oba monitory, vyjdeme zřejmě z předpokladu, že ryba na jedné i na druhé obrazovce jsou navzájem oddělené entity. Konec konců, protože jsou kamery nastaveny pod různými úhly, budou i výsledné obrazy do jisté míry různé. Setrváme-li však v pozorování obou ryb současně, brzy si uvědomíme, že mezi nimi existuje zřejmá spojitost. Když se otočí jedna, ta druhá učiní také trochu odlišnou ale odpovídající otočku. Když jedna směřuje dopředu, druhá vždy směřuje ke straně. Pokud zůstaneme v nevědomosti o skutečné situaci, můžeme se dopracovat až k teorii, že první ryba musí být v přímém spojení s tou druhou, přestože je to ve skutečnosti úplně jinak.

A o to podle Bohma jde i mezi subatomárními částicemi v Aspectově experimentu. Domnělá, nadsvětelně rychlá komunikace mezi částicemi ve skutečnosti pouze naznačuje, že existuje i mnohem hlubší a kompaktnější úroveň reality, která je před námi zdánlivě utajena. Tato realita přesahující náš běžný svět je v analogii s výše uvedeným popisem akvária. Objekty jako subatomární částice vnímáme vzájemně oddělené, protože jsme svědky pouze části jejich reality. Tyto částice však od sebe nejsou odděleny, manifestují pouze hlubší základní jednotu, nedělitelnou stejně jako hologram a uvedený příklad růže. Jelikož všechno v této fyzické realitě je složeno z podobných "vzorů", je zřejmé, že vesmír sám o sobě je také projekce, neboli hologram. Kromě své fantomové přirozenosti má toto pojetí vesmíru i další překvapující důsledky. Protože oddělenost subatomárních částic je pouhou iluzí, znamaná to, že hlubší úrovně reality vesmíru se navzájem prolínají. Elektrony atomu uhlíku v lidském mozku jsou spojeny se subatomárními částicemi, které obsahuje každý losos, který plave, každé srdce, které tluče a každá hvězda, která září na nebi. Vše proniká vše a ačkoli lidé mohou kategorizovat, přihrádkovat a dále členit různé fenomény ve vesmíru, veškerá rozdělení jsou umělá a celá příroda je souvislou pavučinou.

V holografickém vesmíru nelze čas a prostor nahlížet jako fundamentální veličiny. Termíny jakým je pozice, selhávají ve vesmíru, kde není nic opravdu oddělené od toho ostatního, kde čas a třírozměrný prostor jsou podobně jako obraz ryby na monitoru jenom projekcí tohoto hlubšího řádu.

David Bohm Ve své hlubší úrovni je realita jakýmsi typem superhologramu, ve kterém minulost, přítomnost a budoucnost existují současně. To znamená, že s vhodnými nástroji může být někdy možné dosáhnout superholografické úrovně reality a získat výjevy z dlouho zapomenuté minulosti.

Problematika superhologramu před nás staví ještě další nezodpovězenou otázku. Superhologram jakožto matrice (matrix) umožňuje vznik a existenci všeho ve vesmíru a obsahuje všechny subatomární částice, jak ty, které byli, tak i ty, které teprve budou. Je zdrojem každého hmotného nebo energetického stvoření: Prostých sněhových vloček i kvasarů, velryb i paprsků gamma. Může být označen za jistý druh kosmického skladiště "všeho, co jest".

Ačkoli Bohm připouští, že zatím neznáme žádný způsob, jak zjistit, co všechno v sobě superhologram obsahuje, odvažuje se tvrdit, že nemáme žádný důvod k předpokladu, že neobsahuje ještě víc.Jinými slovy říká, že superholografická úroveň reality může být jen pouhým stupněm dosaženého vnímání, za kterým se nachází "další vývoj bez konce".

Bohm není jediným vědcem, který předložil důkazy o tom, že vesmír je hologram. Standfordský neurofyziolog Karl Pribram se nezávisle na Bohmovi zabýval výzkumem mozku a rovněž dospěl k přesvědčení o holografické podstatě reality. Pribram skončil u holografického modelu při hloubání nad otázkou, jak a kde je v mozku uložena paměť a vzpomínky. Po desetiletí trvajících výzkumech konstatoval, že paměť není omezena na určitou oblast, ale je rozptýlena po celém mozku.

V roce 1920 provedl mozkový specialista Karl Lashley zásadní experimenty, z nichž vyplynulo, že nezávisle na tom, která část mozku krysy byla odstraněna, krysa nezapomněla, jak vykonat množství úkolů, které se naučila před operací. Vysvětlit toto podivné ukládání paměti v mozku nebyl tehdy nikdo schopen vysvětlit. To umožnuje pouze princip "celku ukrytého v každé své části".

Teprve v roce 1960 se Pribram seznámil s holografickým modelem a uvědomil si, že objevil vysvětlení, které vědci tak usilovně hledali. Pribram se domnívá, že vzpomínky nejsou zakódovány v neuronech, nebo malých seskupeních neuronů, nýbrž ve vzorcích nervových impulsů, které protínají mozek skrz na skrz stejně, jako světlo laseru interferuje celou plochu filmu, na němž je uložen holografický obraz. Stručně řečeno Pribram věří, že mozek je sám o sobě hologramem.

Pribramova teorie také vysvětluje, jakým způsobem může lidský mozek pojmout tak obrovské množství informací a uložit je v tak malém prostoru. Odhaduje se, že lidský mozek má během průměrného života kapacitu zapamatovat si přibližně 10 miliard bitů informací, což odpovídá zhruba množství informací obsažené v pěti svazcích Encyklopedie Britannica.

Obdobně bylo zjištěno, že kromě dalších vlastností disponuje hologram ohromující kapacitou pro ukládání informací. K tomu postačuje změna úhlu, pod kterým dva paprsky zasahují kus fotografického filmu. Takto je možné zaznamenat na témže povrchu velký počet rozdílných obrazů. Názorně demonstrován byl příklad, kdy jeden čtvereční centimetr filmu pojmul až 10 miliard bitů informací.

Naše záhadná schopnost rychle si vybavit jakoukoli vzpomínku, kterou z obrovského množství uskladněných informací zrovna potřebujeme, se stává pochopitelnější, když si představíme, že mozek funguje jako hologram. Když vás přítel požádá, abyste mu řekli vše, co vás napadne, když se řekne slovo "zebra", nemusíte se nemotorně zpětně probírat ohromným kvantem abecedně poskládaných souborů, abyste se dobrali k odpovědi. Místo toho se vám téměř okamžitě vybaví asociace jako "pruhovaná", "podobající se koni", nebo "zvíře žijící v Africe".

Jedním z nejpodivnějších aspektů lidského myšlenkového procesu je skutečnost, že každý díl informace se zdá být okamžitě souvztažný se všemi zbývajícími částmi informace. Jelikož je každá část hologramu pevně navzájem spojená s každou další částí, jedná se zřejmě o prvotřídní příklad souvztažného systému v přírodě.

Uložení paměti není jedinou neurofyziologickou hádankou, která se ve světle Pribramova holografického modelu mozku objasnila. Další otázka zní: Jak mozek převádí nekonečný příval frekvencí, které přijímá prostřednictvím smyslů (například světelné a zvukové vlnění) do konkrétní podoby světa tak, jak ho známe? Kódování a dekódování jednotlivých frekvencí je přesně to, co princip hologramu vysvětluje nejlépe. Hologram totiž funguje jako jakási čočka, jako překládací zařízení schopné transformovat zjevně nesmyslnou změt frekvencí do souvislého obrazu. Pribram je přesvědčen o tom, že mozek se chová jako čočka a na holografickém základě matematicky konvertuje frekvence, které přijímá skrze smysly a přenáší je do našeho vnitřního světa vnímání. Působivé množství důkazů svědčí o tom, že mozek se chová holograficky. Není proto divu, že Pribramova teorie získává stále rostoucí podporu mezi neurofyziology.

Hugo Zucarelli, odborník italsko-argentinského původu, aplikoval holografický model také ve světě akustických jevů. Do rozpaků ho dostal fakt, že lidé dokážou lokalizovat zdroj zvuků, aniž by přitom museli pohnout hlavou a to přestože naslouchají jen jedním uchem. Zucarelli dospěl k závěru, že tuto schopnost může vysvětlit právě holografický princip. Zucarelli rovněž vyvinul technologii holofonického zvuku, tedy metodu záznamu schopnou reprodukovat akustickou pozici v prostoru s téměř mystickým realismem.

Matrix Pribramova víra, že naše mozky matematicky vytvářejí "tvrdou" realitu v závislosi na vstupních frekvencích, získala dosti velkou experimentální podporu. Bylo shledáno, že každý z našich smyslů je sensitivnější k mnohem širší škále frekvencí, než se původně předpokládalo. Výzkumníci například zjistili, že naše zraková soustava je citlivá na zvukové frekvence, že náš smysl čichu je částečně závislý na tak zvaných "osmických frekvencích", a že dokonce i buňky v našich tělech jsou citlivé na velké množství frekvencí. Tato zjištění indikují, že zaleží pouze na holografickém nastavení vědomí, jakým způsobem jsou takové frekvence filtrovány a kategorizovány do konvenčního způsobu vnímání.

K ještě překvapivějšímu výsledku se dostaneme, když propojíme Pribramův holografický model mozku s teorií Davida Bohma. Co se stane? Pokud je hmatatelný svět jenom druhotnou skutečností a to, co se nachází "tam venku" je pouhou změtí frekvencí, tedy pokud je vesmír hologramem, jehož určité frekvence jsou matematicky konvertovány do smyslové podoby, co nám pak zůstane z tzv. objektivní reality? Řečeno zcela jednoduše: Přestane existovat. Jak už východní náboženství dlouho avizují, materiální svět je Mája, iluze a ačkoliv si můžeme myslet, že jsme fyzické bytosti, pohybující se ve fyzickém světě, nejedná se o nic jiného, než o představu. Jsme pouhými "přijímači" plovoucími uprostřed kaleidoskopického oceánu frekvencí, a to, co si z tohoto oceánu vybereme a převedeme do fyzické reality, je jen jednou z mnoha variant, kterou lze v rámci superhologramu projevit.

Tento nový překvapující obraz skutečnosti, tato syntéza Bohmova a Pribramova přístupu, byla označena jako holografické paradigma, a přestože mnoho vědců na to reagovalo skepticky, mnoho jiných vyslovilo svou podporu. Malá ale stále početnější skupina odborníků se domnívá, že je to jeden z nejpřesnějších modelů reality, ke kterému věda až doposud dospěla. A více než to, většina z nich zastává názor, že toto paradigma může vyřešit některá mysteria, která nebyla tradiční vědou vysvětlitelná a mohlo by i tzv. paranormální jevy zařadit meti zákonné projevy přírody. Četní badatelé, včetně Bohma a Pribrama, si uvědomili, že mnoho parapsychologických fenoménů lze v termínech holografického paradigmatu vysvětlit.

Ve vesmíru, kde jednotlivé mozky jsou ve skutečnosti nedělitelné součásti obřího hologramu a všechno je navzájem pevně propojené, může být telepatie pouhým zpřístupněním holografické úrovně. Holografické paradigma poskytuje mnohem snazší porozumění tomu, jak se informace z mysli osoby "A" dostavají do mysli osoby "B" a to bez ohledu na vzdálenost. Řešení mají rázem i mnohé do té doby neřešitelné psychologické záhady.

Také Stanislav Grof cítí, že holografické paradigma nabízí model, který vysvětluje mnoho záhadných fenoménů zažitých lidmi během změněných stavů vědomí. V roce 1950, když vedl výzkum LSD jako psychoterapeut, se Grof setkal s pacientkou, která se nečekaně dostala do stavu, kdy se ztotožnila s druhem prehistorického plazu. V průběhu vize nejen že začala přesně líčit veškeré pocity, jako by byla opravdu plazem, ale dokonce podrobně popsala i jednotlivé části samčí anatomie. Mimo jiné uvedla, že hlava samce byla pokryta barevnými skvrnami. Grofa překvapilo, že ačkoli žena neměla do té doby žádné odpovídající biologické znalosti, z pozdějšího rozhovoru se zoologem vyplynulo, že u některých druhů plazů má barva v oblasti na hlavě vskutku důležitou roli jakožto iniciátora sexuálních podnětů. Případ této ženy nebyl zdaleka ojedinělý. Během své praxe se Grof setkal postupně s pacienty, kteří se indentifikovali prakticky s každým druhem na evolučním stromě. Ba co víc, Grof si ověřil, že jejich zkušenosti často vystihují s neuvěřitelnou přesností zoologické detaily daného druhu.

Stanislav Grof Regrese do říše zvířat nebyly jedinou psychologickou záhadou, s níž se Grof setkal. Dostal se do kontaktu s pacienty, kteří působili dojmem, jako by pronikli do jakéhosi druhu kolektivního nebo rasového nevědomí. Lidé s nízkým nebo žádným vzděláním náhle poskytovali detailní popis pohřebních praktik z dob Zarathustry a scén z hinduistické mytologie. Do další skupiny lze zařadit osoby, které přesvědčivě popsali své mimotělesné zážitky, vhledy do budoucnosti a regrese do minulých životů.

Během svého pozdějšího výzkumu se Grof setkal se stejnými projevy také u terapeutických sezeni, kde nedocházelo k aplikaci psychedelických látek. Jelikož společným jmenovatelem všech zmiňovaných prožitků byla transcedence individuálních vědomí mimo obvyklé hranice lidského ega a omezení daných časoprostorovým kontinuem, zařadil je Grof do kategorie "transpersonálních" zážitků.

Koncem šedesátých let pomáhal založit nové odvětví psychologie - "transpersonální psychologii". Jejímu studiu se po té plně věnoval. Přestože do nově založené Asociace transpersonální psychologie vstupoval stále vyšší počet obdobně smýšlejících profesionálů, a přestože se transpersonální psychologie stala respektovanou odnoží psychologie, Grof ani nikdo jiný nebyl schopen tyto zvláštní psychologické fenomény vysvětlit. To se změnilo až příchodem holografického paradigmatu.

Není to tak dlouho, co si Grof uvědomil, že příležitostné pronikání mysli do labyrintu světa a zažívání transpersonálních zkušeností nemusí být vůbec záhadné. Základním východiskem je předpoklad, že mysl je součástí kontinua, labyrintu propojujícího nejenom všechny mysli, které existují nebo existovaly, ale i všechny atomy, organismy a oblasti nacházející se v časoprostoru.

Holografické paradigma má význam také pro klasické vědní disciplíny, například pro biologii. Keith Floyd, psycholog z Virginie, vystoupil s tvrzením, že pokud je tvrdá realita jen holografickou iluzí, nemůže být i nadále platné tvrzení, že mozek produkuje vědomí. Spíše je to vědomí, které vytváří zdání mozku - stejně tak jako těla a všeho, co se nachází kolem něj a co interpretujeme jako fyzický svět.

Četní badatelé upozorňují, že radikální zvrat ve způsobu nazírání na biologické struktury mění i naše chápání medicíny a léčivého procesu, jež musí rovněž projít transformací v souladu s holografickým paradigmatem. Z představy holografické projekce fyzikální struktury našeho těla je zřejmé, že každý z nás je zodpovědný za své zdraví více, než dosavdaní lékařské vědomosti připouštějí. To, co nyní považujeme za zázračné uzdravení z nemoci, může být vlastně jen změnou ve vědomí, jež se následně projeví ve změně hologramu těla.

Stejně tak je třeba přistupovat ke sporným léčebným technikám, jakou je vizualizace, která může přinášet úspěsné výsledky, neboť na holografické úrovni jsou myšlenkové obrazy stejně tak reálné jako "realita". Dokonce i vize a zkušenosti s příměsí "nadpřirozených" skutečností lze na základě holografického paradigmatu vysvětlit. Biolog Lyall Watson ve své knize "Dary neznámých věcí" popisuje své setkání s indonéskou šamankou, jež byla během svého rituálního tance schopná stvořit celý háj stromů, který se objevoval a zase rozplýval ve vzduchu. Watson líčí, jak on a ostatní šokovaní diváci sledovali několikrát za sebou objevující se a znovu mizející stromy.

Svět je iluze Přestože na základě obvyklého vědeckého názoru není možné podobné události objasnit, výše uvedené případy nás stále více ubezpečují o tom, že skutečná realita je pouhou holografickou projekcí. Je-li to všechno pravda, bude mít holografické paradigma dalekosáhlé důsledky pro všechny lidi, protože to znamená, že zážitky, jaké měl Watson, nejsou obecnou lidskou zkušeností pouze v důsledku našeho přesvědčení o tom, že to není možné. V holografickém vesmíru neexistují žádná omezení v možnostech, do jaké míry můžeme měnit strukturu reality.

To, co my vnímáme jako realitu, je jenom plátno, na něž můžeme kreslit obrazy, jaké se nám zlíbí. Všechno je možné. Od ohýbání lžic silou vůle až po neuvěřitelné příhody, které zakusil Castaneda během svých setkání s Donem Juanem. Magie je naše vrozené právo, proto už nehovořme více o zázracích, všechno je dané pouze našimi schopnostmi programovat realitu podle svých přání, podobně jako je tomu ve snu.

Popravdě i naše nejzásadnější názory na realitu jsou zpochybněny, protože v holografickém vesmíru, jak konstatoval Pribram, musí být i náhodné události nazírány na holografických principech a tím i determinovány. Synchronicity nebo významné shody okolností dávají náhle smysl a všechno v realitě musí být nahlíženo jako metafora, neboť dokonce i ty největší náhody vyjadřují nějakou hlubší symetrii.

Je otázkou, zda-li Bohmovo a Pribramovo holografické paradigma bude přijato vědou nebo zůstane ignorováno. Jisté je jen to, že už ovlivnilo smýšlení mnoha vědců. I kdyby bylo shledáno, že holografický model neposkytuje nejlepší možné vysvětlení okamžité komunikace mezi subatomárními částicemi, Aspectův objev minimálně naznačuje, jak poznamenal londýnský fyzik Basil Hiley, že musíme být připraveni radikálně zvážit nový pohled na realitu.


Autor: Michael Talbot, převzato a redigováno


Další zdroje:
- Crystalinks (The Holographic Universe)
- Spirála (07.10.2003, Existuje objektivní realita, nebo je vesmír jen přelud?)
- Vesmír (10/1999, Karl Pribram)
- Baraka (Mozek: mýtus pro 21. století)
- Osviceni.unas.cz (Základy hologramu)
- Psychocentrum (Prof. MUDr. Stanislav Grof)
- Knihkupectví Hledající (Autor: Stanislav Grof)
- Kangaroo's Homepage (Vesmír jako hra)zdroj: http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2004060010


Martin Ondrejka
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
putnik   |   ip:195.80.17   |   2010-05-31  (14:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dakujem. Super.


stigd   |   ip:78.99.197   |   2010-05-31  (15:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tiež dakujem vyborné


Marko   |   ip:195.168.1   |   2010-05-31  (15:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dost odvazna teoria, ale paci sa mi. Avsak.... to by znamenalo, ze pred cca 2000 rokmi, ked si ludia mysleli ze stredom vesmiru je Zem a ze Zem nieje gulata ale ako obla doska, to v "skutocnosti" tak bolo.


ANONYM   |   ip:95.102.88   |   2010-05-31  (18:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hm zaujima´ve by som privital keby tu boli taketo a podobne clanky o vede a tak namiesto o ateizme.


Difficulet   |   ip:194.160.1   |   2010-05-31  (19:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Doporucujem Davida Ickeho. Ten podava tuto realitu v lahsie stravitelnej podobe staci 3 hodinky venovat jeho prednaskam a clovek vyciti ci by to tak mohlo byt. INTUICIA.


Marko   |   ip:195.168.1   |   2010-05-31  (20:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Absolutne suhlasim s ANONYMOM!!!


Palino   |   ip:188.121.1   |   2010-05-31  (20:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://dolezite.sk/Holograficka_paradigma.html


Yanath   |   ip:85.159.10   |   2010-05-31  (21:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  uz to tu bolo ale nevadi, je dobre pripomenut si starsie kvalitne prispevky


Jirik   |   ip:109.238.4   |   2010-06-01  (02:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V podstatě se takto dá vysvětlit i to chození po žhavých uhlících či ten ind co vůbec nejí a nepije...


TomasG   |   ip:78.98.118   |   2010-06-01  (04:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Naozaj skvelý článok po veľmi dlhej dobe. Je príjemné si konečne prečítať pre zmenu niečo pozitívne, čo rozširuje pohľad na svet a nevyvoláva pocit strachu a beznádeje, ako napr. stále čítať o cirkvi,ekonomickej kríze,vojnách, politike či o rómoch a homosexuáloch, ktoré iba odvádzajú našu pozornosť od uvedomenia si samého seba a "zmyslu života".


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-06-01  (06:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jirik, chodenie po žeravých uhlíkoch hologramom vysvetlovať nemusíš. Chodenie po žeravých uhlíkoch je fyzikálny dej ( prenos E a jeho nedostatok na spôsobenie popálenín ). Na to sa stačí pozrieť už spomenutou fyzikou a animálnou fyziológiou, nasypať žeravé uhlíky a prejsť sa. Veci sú niekedy jednoduchšie, ako by si dakto prial...


frozendiablo   |   ip:195.91.79   |   2010-06-01  (09:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Véľmi dobré. Tak toto mi vysvetľuje nielen moju realitu, ale aj moje sny abo čo to je.


Palino   |   ip:15.195.18   |   2010-06-01  (15:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre tych co by radi citali podobne kvalitne prispevky odporucam www.matrix-2001.cz . bohuzial si ho treba predplatit, ale stoji za to. kto ma hlboko do vacku, moze si pozriet aspon komentare Miroslava Zelenku ( http://www.matrix-2001.cz/autor/635-miroslav-zelenka/ ) alebo sledovat obcasne uvolnene clanky


Beebee   |   ip:87.197.13   |   2010-06-01  (17:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uzasne, skuste sa takto pozriet na "realitu" najblizsie, ked vas budu boliet zuby :o))))


mikeborecek   |   ip:95.102.85   |   2010-06-01  (19:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale nejake zakony tu funguju, pretoze ak by sa stavalo "realitou" vsetko na co len pomyslime, tak by tu bol dobry bordel. Podla mna veci, ktore sa nam stavju, aj ked na ne nemyslime dobre vysvetluje zakon kauzality.

Marko: to ze si ludia nieco myslia, nemusi byt nevyhnutne pravda - nejake zakony tu su, to ze na to ludia prichadzaju neskor - to je uz ina vec. Ale silne pochybujem o tom, ze zem bola doska len preto, ze si to ludia mysleli a v momente ked podla "niecoho" prisli na to, ze je vlastne gulata sa v sekunde zmenila na gulu...

Jirik: co sa tyka chodenia po zeravom uhli - pozri si o tom cast na discovery "Borici mytov" - kontakt chodidla s uhlikom je velmi kratka na to aby cloveka popalila a popol okolo zeraveho miesta je perfektny izolant tepla.DrHujer   |   ip:78.99.186   |   2010-06-06  (20:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mikeborecek. Presne o tomto som hovoril. A pot na chodidlách má tak veľkú tepelnú kapacitu, že ten čas nepostačuje na zvýšenie teploty pokožky pri štandardnej chôdzi na viac než cca 55°C. Takisto je to vidieť pri zdvihnutí uhlíka z koberca, zhasnutie sviečky prstami, vytiahnutie dačoho z vriaceho oleja. A akurát pchajú chlapíci na Discovery prsty do vriaceho olova...


Puma_sk   |   ip:213.151.2   |   2010-06-07  (13:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tento clanok uz to bol presne minulu rok, uz vtedy sa mi pacil a stale paci, zaujmava teoria


Raviel   |   ip:213.81.18   |   2010-06-21  (11:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  S článkom bezprostredne suhlasím. No je tu jedna vec čo by ma zaujímala: Nepozná niekto nejaký súbor pravidiel ako "tú realitu programovať"?


lant   |   ip:188.75.17   |   2010-06-21  (11:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 Raviel: Vedec, ktery uvazuje o spojeni hmoty(tvorene holografem) a vedomi - http://thepiratebay.org/user/ProjectLifeCommand/

Podle nej temna hmota, masa - to, co zpusobuje tezkost predmetu, zpusobuje vznik hmoty, ne naopak, jak se tvrdi dnes. Masa(temna energie, temna hmota) zpusobuje vznik hmoty. A podle nej je temna energie a temna hmota ovlivnitelna vedomim.


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2010-07-05  (02:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujimava teoria, ale len teoria. Predsa nebudem obdivovat oblecenie cisara, ktory ide nahy na cele sprievodu, lebo to robia druhy aby isli s dobou.


Good   |   ip:178.40.90   |   2010-07-07  (16:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Táto „Matrix“ teória je moc, moc lákavá. Ale v podstate do detailu ťažko pochopiteľná. Dáva viacej otázok ako odpovedí. V prvom rade účel takejto existencie a je jedno kto ju stvoril. Potom systém transformácie energií a ich možností ovplyvňovania ostatného okolia. A vlastne čo a aká energia generuje tzv. hologram bytia. No a v podstate potom je PC hra realistickejšia ako naše bytie boris   |   ip:89.176.24   |   2010-07-25  (03:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  já si myslím že člověk jako jedinec je nic. smysl dostává až v momentě kdy může komunikovat s dalším člověkem. pak teprve něco vzniká. když si vzpomenu na experiment sté opice - to když se na ostrově v rámci experimentu sto opic naučilo mejt brambory, tak se ta znalost jaksi samovolně přenesla k opicím i na ostatní ostrovy - tak mi to navozuje představu toho, že stejně jako částice a bity informací jsou propojený do sítí, tak i o řád výš to funguje stejně a když se někde začne ve větším počtu prosazovat nějaký nový princip, tak při určité "váze" se ta síť prohne a něco se v kolektivním nevědomí změní. zatím si to ale uvědomuju jen u názorů, vkusu apod. bylo by fajn věřit tomu, že se nic nemění, kromě způsobu jak všechno vnímáme. a i jako náboženství by to bylo fajn... všichni jsou jedno :)


underdroid   |   ip:195.28.83   |   2010-08-20  (13:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ahojte ... ,nasiel som inete povodne prelozene clanky,doplnene texty,rozvedene myslienky,linky a knihy.Koho zaujal "Holograficky vesmir" nech si to urcite precita ,je to v slovencine ~68 stran: http://www.nebicko.net/download/dokumenty/vesmir-jako-hologram.pdf ...dakujem vsetkym prispievatelom ,autorom, skeptikom, nihilistom za zaujimave myslienky.

Čítajte viac: http://dolezite.sk/Holograficka_paradigma.html#ixzz0x90oYjWBSite   |   ip:194.160.1   |   2010-09-15  (09:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  asi si ešte pekne dlho počkáme kým sa aspoň o chlp priblížime k pravde.táto teória holo grafického vesmíru vie dobre popliesť mozog.tak napr: čo je teda sen a realita?alebo na jednej strane vraj môžeme svet ovplyvniť naším myslením (dokonca myšlienku zhmotniť-v knihe D.Brown, Stratený symbol, beriem na vedomie, že nejde o vedeckú literatúru) ale na druhej strane nie je čo ovplyvňovať pretože ono to už všetko je dané - čo sa stane sa už stalo (viď.proroctvá, výchylky v čase) a pod. proste nechápem.


Masleyko   |   ip:95.102.17   |   2011-08-23  (15:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Inak sak holograficky princip je v sucastou kvantovej fyziky..
tie okamzite reakcie castic ... sa nazyvaju quantum entanglement a su vedecky potvrdene ..avsak nie medzi vsetkymi ale len dvoma specificky prepojenymi casticami nezavisle od vzdialenosti..
zaklad je ze tento svet sa riadi dvoma subormi fyzikalnych pravidiel .. makroskopicky je to vseobecna relativita od alberta :) ale na mikroskopickej urovni , najmensich castic funguje podla pravidiel kvantovej fyziky.. a ze tieto dve sady su komplet odlisne a pokusom o ich spojenie je teoria strun alebo m-teoria..
SITE> ovplyvnit sa da vela..ak chces nieco vedecky hodnotne a zaujimaju ta taketo otazky tak odporucam moj playlist na youtube >http://www.youtube.com/playlist?list=PL514CD541D6D674B9 ale je to anglicky a je to kvantova fyzika a vedomie


ContediSavoya . sibinaba02   |   ip:85.229.79   |   2012-07-28  (15:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Vesmir sa podoba skor velkej myslienke ako velkemu kolosu"
A. Einsteindiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID


 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID2013-05-28  (09:14)  |  Technológie
Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.

VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV


 - VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV2013-05-28  (09:13)  |  Technológie
Jak tak místní, státní a federální vláda hledá způsoby, jak zavést legislativu k omezení vlastnictví, převozů a prodeje poloautomatických zbraní a jejich doplňků, příznivci druhého ústavního dodatku přichází s novými inovativními způsoby jak ošálit systém nenažraně lačnící po zničení vaší schopnosti bránit sebe a svou rodinu.


Pozor na brýle Google


2013-05-17  (12:02)  |  Technológie
Koncem tohoto roku prodělá naše společnost nejpodivnější formu společenské změny – a bude to znamenat hodně sporů a konfliktů. Příčina? Brýle Google.


Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš


2013-05-16  (09:44)  |  Technológie
Kdokoliv užívajíc Skype svolil, aby tato společnost četla vše, co píše. Společnost The H v Německu od heise Security teď objevila, že tato pobočka Microsoftu tohoto privilegia v praxi využívá. Krátce pod odeslání HTTPS URL přes službu instant messaging se těmto URL dostane neoznámené návštěvy z ústředí Microsoftu v Redmontonu.


Kriticky o okuliaroch google glass


2013-05-15  (19:42)  |  Technológie
Nejsem sám, komu dochází dalekosáhlé následky rozšíření šmírovacích systémů na rozpoznání obličejů a jejich okamžité porovnání s databázemi na všechny kolemjdoucí. Mark Hurst, zakladatel analytické společnosti Creative Good, o tom sepsal článek "The Google Glass feature no one is talking about, který jsem si tímto dovolil přeložit a zpřístupnit českému a slovenskému publiku.


Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou


2013-05-07  (09:17)  |  Technológie
Rebecca Morelle viděla první test této zbraně z 3D-tiskárny v Austinu v Texasu. První zbraň zhotovená technologií 3D tisku už v US úspěšně střílela. Ta kontroverzní skupina Defense Distributed, která vytváří takovéto on-line stahovatelné výrobní plány, už takto střelnou zbraň vyrobila.


10 MODERNÍCH METOD OVLÁDÁNÍ MYSLI


2013-05-03  (09:05)  |  Technológie
Čím více se zabýváte ovládáním mysli, tím více si musíte myslet, že existuje nějaký koordinovaný plán, který je realizován již velmi dlouho a jehož cílem je učinit z lidí nemyslící stroje. Po celou dobu, co jisté skupiny usilují o ovládnutí mas, snaží se o ovládnutí mysli jedinci, kteří zkoumají lidské chování v zájmu toho, aby podřídili celé masy vůli úzké „elity“.


VIDEO: PODPRAHOVÉ SIGNÁLY V REKLAMĚ, ANIMOVANÝCH FILMECH A HUDBĚ


2013-04-25  (09:20)  |  Technológie
Problémem mnoha lidí je to, že jsou pod vlivem masové hypnózy a vůbec si to neuvědomují. Naše smysly jsou bombardovány obrovským množstvím informací a dezinformací. Jen malá část z nich se dostane do našeho vědomí. Podvědomí je však absorbuje všechny.


VORTEXOVÁ ELEKTRÁRNA JAKO ALTERNATIVNÍ ZDROJ ENERGIE


2013-04-23  (10:05)  |  Technológie
Zkušební prototyp této elektrárny zkonstruovala společnost Sumatel v Savojsku. Věž vysoká 300 m by dala výkon 242 MW pro teplotní gradient 30 stupňů. Francouzský letecký inženýr Edgard Nazare pracoval v 60. letech v Alžíru, kde pozoroval větrné víry na Sahaře. Výsledkem jeho přemýšlení byl francouzský patent N° 1439849/P.V. 983953 podaný 3. srpna 1964 v Paříži (Générateur de cyclones artificiels). Na základě jeho návrhu podala 31. března 1982 skupina dalších vědců a inženýrů průmyslový patent N° 8205544/2524530 (Procédé pour la construction de tours de centrales aérothermiques). První zkušební prototyp této elektrárny najdete na fotografii v anotaci. Zkonstruovala jej společnost Sumatel v roce 1997, a to v Savojsku.


Čo je Bitcoin? (titulky) a ako ich "zadarmo" získať


2013-04-15  (12:41)  |  Technológie
Titulky nastav v pravo dole funkciou CC. Mining v poole Keďže príjem zo solo miningu je naprevidelný a ťažko predvídateľný, začali sa mineri združovať do skupín, tzv. mining poolov. Ak jeden zo skupiny nájde validný blok, rozdelí sa odmena medzi všetkých spravodlivým dielom podľa množstva odvedenej práce.


STANOU SE VÝPRAVY K HVĚZDÁM SKUTEČNOSTÍ?


2013-04-03  (09:19)  |  Technológie
Dá se doletět do neslunečních planetárních soustav rychleji rychlosti světa? Ano, říká Harold White. Se svým týmem v NASA vyvíjí supersvětelný (superluminal) motor pro cesty ke hvězdám. Do soustavy Alfa Centauri 4 světelné roky od Slunce doletí taková loď za pouhé dva týdny. Dá se doletět do neslunečních planetárních soustav rychleji rychlosti světa? Ano, říká Harold White. Se svým týmem v NASA vyvíjí supersvětelný (superluminal) motor pro cesty ke hvězdám. Do soustavy Alfa Centauri 4 světelné roky od Slunce doletí taková loď za pouhé dva týdny.


Bashar - Jak funguje teleportace


2013-03-25  (23:15)  |  Technológie
převzato od uživatele: LIGHTENINGIAM1111 channeling: Darryl Anka www.bashar.org


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?


2013-03-17  (10:46)  |  Technológie
Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Rub a líc internetu rozhovor s hackerem Varovné signály a vše neznámé o internetu


2013-03-15  (20:21)  |  Technológie
Video.


SÍLA MYŠLENKY (z cyklu Pološero, ČT)


2013-03-12  (09:42)  |  Technológie
Objevujeme, co už od pradávna víme...Jaké možnosti a jakou sílu má vlastně lidská myšlenka? Existují věci a jevy, které se zdají být za hranicí reality. A my na to znovu přicházíme. (Česká televize 2012, režie Pavel Dražan)


Zpřístupnění převratných technologií zdarma celému světu!


2013-03-10  (10:39)  |  Technológie
21. září 2012 bude v nadaci Keshe uveřejněna první fáze její kosmické technologie a gravitačních a magnetických systémů, které vyvinula, pro všechny vědce na celém světě zároveň, pro výrobu a kopírování. Od toho okamžiku přestanou mít mezinárodní hranice jakýkoliv skutečný význam. To proto, že jakmile bude postaven první létající systém a uveden do provozu pro veřejnost, doba cesty například z Teheránu do New Yorku potrvá maximálně 10 minut.


MIT OBJEVILA UMÍSTĚNÍ PAMĚTI: JEDNOTLIVÉ NEURONY


2013-03-08  (08:52)  |  Technológie
Výzkumníci MIT ukázali vůbec poprvé, že paměť je skladována v určitých specifických mozkových buňkách. Nabuzením určitých svazků neuronů byli výzkumníci schopni subjekt donutit, aby si vybavil určité vzpomínky. Odstraněním těchto neuronů by subjekt tyto vzpomínky ztratil.


V USA SE PODAŘILO VYTVOŘIT NESMRTELNOU BUŇKU


2013-02-25  (09:21)  |  Technológie
Americkým vědcům se podařilo vyvinout buňku, která zůstane živá i po smrti. Je to sice paradoxní, ale mrtvá buňka je neuvěřitelně životaschopná. Vydrží například mnohem vyšší tlak a vyšší teplotu než buňka obyčejná.


Pentagon (TERORISTICKÝ ÚTOK 9/11)


2013-02-24  (12:07)  |  Technológie
Podle svého názvu (z anglického výrazu pro pětiúhelník) je to mohutná čtyřpatrová stavba ve tvaru pěti soustředných pravidelných pětiúhelníkových okruhů (rings, značených A až E, s délkou strany přes 200 m), protnuté na každé straně třemi spojnicemi. Uprostřed celé struktury se nachází zahrada s několika stromy. Jeho stavba začala 11. září 1941. Na přelomu století prošel významnější renovací, některé strany byly ztvrzeny ocelí. 11. září 2001 (přesně 60 let po začátku stavby) se stal cílem teroristického útoku. Byl na něj naveden unesený Boeing 757 z letu 77.


Bioprinting - nová technologie pro výrobu umělého masa


2013-02-19  (09:00)  |  Technológie
Po zavedení tohoto způsobu získávání masa a kůže by tak poklesl celkový rozsah zabírané plochy země o neuvěřitelných 99%, spotřeba vody by klesla o 96%, elektrické energie o 45 % a ubylo by také celých 18% z celkového objemu emisí CO2 - pro zvířata by pak samozřejmě tato změna znamenala konec utrpení ve velkochovech a na jatkách.


Výrobca sa naozaj pokusil odstaviť môj výrobok, viac krát - Nervy mám


2013-02-07  (11:49)  |  Technológie
Písalo sa to tu viac krát že výrobcovia dávajú do výrobkov "kazítka" ktoré majú za úlohu po určitej dobre pokaziť výrobok aby ste si kúpili druhý. Aj to že sa dali nájsť tak to zase začali reišiť softwarovo aby sa kazítko nedalo nájsť. Veril som tomu už predtým ale teraz keď som si skúsil na vlastnej koži a takmer ma dobehli tak mám chuť vražiť už je to osobné.


Asteroid nás mine, nebezpečí přetrvá


2013-02-04  (09:52)  |  Technológie
Ti z nás, kteří čekali a nedočkali se v prosinci konce světa, mají další důvod k obavám. 15. února proletí kolem Země pětačtyřicetimetrový asteroid DA14. Maximální sblížení bude činit 28 tisíc kilometrů. Od 90. let ještě tak blízko Země neprolétalo žádné nebeské těleso takových rozměrů.


Zapomeňte na zedníky, vytiskněte si vlastní dům


2013-01-30  (09:09)  |  Technológie
Převratná technologie 3D tisku pokročila k další metě. Vydaří-li se experimenty, zcela to změní architekturu i budoucnost stavebnictví.


Tažný paprsek z Hvězdných válek a Star Treku existuje


2013-01-25  (09:00)  |  Technológie
Brněnským vědcům se podařilo jako prvním na světě potvrdit, že tažný paprsek známý například ze sci-fi filmů Hvězdné války či Star Trek funguje. Svůj objev zveřejnili v prestižním časopise Nature Photonics.


Hacker z argentiny zveřejnil mapu nezabezpečených domácích kamer


2013-01-23  (19:13)  |  Technológie
Jeden Argentinský hacker veřejnosti ukazuje, že je důležité si pečlivě stahovat nový firmware.


Domácí spotřebiče vás budou špehovat


2013-01-11  (09:14)  |  Technológie
Bloomberg přináší zprávu, která upřesňuje, jak zdánlivě nevinné elektrické spotřebiče jako vařič rýže a lednička jsou nyní vyráběny s operačním systémem Android od Googlu a s internetovým připojením. Samozřejmě že tento článek zdůrazňuje, že je to dobrá věc, užitečný inovativní technologický skok. Pravdou však je, že tyto přístroje se nyní stávají nástrojem pro vaše špehování ve vašem vlastním domě.


Televízory, ktoré sledujú VÁS: Panasonic odhalil nové sady, ktoré spoznajú ich vlastníka


2013-01-10  (09:27)  |  Technológie
Sme stále viac zvyknutí sledovať naše televízory, avšak Panasonic to všetko dokázal zmeniť – televízory sa budú pozerať na nás, kým my sa budeme pozerať na nich. Spoločnosť tvrdí, že nové sady televízorov Viera, ktoré boli odhalené na Consumer Electronics Show v Las Vegas dokážu spoznať ich vlastníkov a nastaviť sa podľa ich obľúbených nastavení a kanálov.


VIDEO: Mladý génius a sny v kódech


2013-01-10  (09:23)  |  Technológie
Santiago Gonzalez je 14 letý génius. Mladý Američan miluje programování, až se mu zdají sny v programátorských kódu. Santiago je mimořádně inteligentní chlapec a jeho životní příběh sledují světová média už minimálně poslední dva roky. Od svých jedenácti let studuje na špičkové americké technické univerzitě, na prestižní Colorado School of Mines. Dnes patří k jejím nejprestižnějším žákům. Každé ráno vstává o 5:30 h na na jeho nočním stolku nesmí chybět zápisník. Proč?


NÁŠ DENNÍ CHLÉB - (ukážte to deťom na školách vy promovaní pokrytci v kravatách)


2013-01-09  (13:56)  |  Technológie
V supermarketu na pultu, úhledně zabalené, to vypadá dobře! Ale kolik je za tím utrpení zvířat? Jak vlastně vzniká náš „denní chléb"? Režisér Nikolaus Geyrhalter ve svém dokumentu přináší děsivě chladnou impresi obrazů a informací ze současného zemědělského průmyslu..


VIDEO: Nevídaný jev ve vesmíru


2013-01-09  (10:21)  |  Technológie
Astronomové prozkoumali hvězdu HD 142527, kterou zachytili v blízkosti jiných planet. Obrovská masa plynu, která se nacházela kolem zmiňované obří formující se planety je poprvé, kdy byla ve vesmíru zpozorována.


Software ke stažení: Vybavte si počítač programy zdarma


2013-01-07  (00:46)  |  Technológie
Tohle samozřejmě není konečný ani nejlepší výčet programů, které můžete získat zcela zdarma. Pokud si je oblíbíte a přesvědčí vás, pak zkuste rovnou nějaký linuxový operační systém, kde jsou mnohé z těchto aplikací doma. Může to být třeba přenosný Slax nebo tradiční Ubuntu či Linux Mint.


Ďalšie prekvapenie na Google Earth...


2012-12-28  (14:02)  |  Technológie
Žeby opäť niečo zabudli urobiť, alebo čo sa opäť našlo, čo tam nemalo byť...?


Ďaľšie z technológií...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

KOMU TO VLÁDLI ARPÁDOVCI?

V roku 898 (teda štyri roky po smrti Svätopluka) vystupujú Maďari „ako pomocné a nájomné vojsko panonských i čiernouhorských Slovenov za panovania Mojmíra II. ... proti Nemcom“. „Títo poslední (marehijskí Slovania) boli pánmi situácie, boli plukovodcami, Maďari len ich pomocníkmi, ktorých medzi seba prijali“. Zigmundík nás presviedča, že Maďari teda neprišli do Uhorska „čo výbojcovia, zaujímajúci túto zem následkom víťazných bitiev, lež čo pomocné vojsko, ktoré za vykonané služby dostalo dovolenie sa tu usadiť“. Nuž a toto vojnové spojenectvo viedlo k tomu, že „Mojmír II. Velehradský, panovavší od roku 894 do roku 920, dal jedinú dcéru svoju za ženu Zoltasovi Arpadovičovi, najmladšiemu Arpádovmu synovi.


STV :Do hodiny môže byť v USA vyhlásené stanné prá...

Obvinenie z degradácie národa!

Lživá realita alebo je pravda trpká?

Zlaté časy Verejnej bezpečnosti

Azet kazí DETI?

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.2212 s