22. August 2019
    
Výzva k spoločnému postupu občanov proti skorumpovanému politickému systému - Dolezite.sk

Výzva k spoločnému postupu občanov proti skorumpovanému politickému systému


  2011-08-26  (12:31)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Výzva k spoločnému postupu občanov proti skorumpovanému politickému systému

Parlamentné politické strany, pomocou svojho privilegovaného postavenia v spoločnosti, ktoré si samy vytvorili, zneužívajú štátnu moc, odcudzenú občanom a postupne drancujú štát a menia základné pravidlách fungovania spoločnosti. Tieto ich aktivity sú zväčša v prospech záujmov veľkých zahraničných nadnárodných firiem a najbohatších vrstiev spoločnosti, ktoré sú na tieto politické strany úzko naviazané. Naopak na bežných občanov dopadajú tieto ich aktivity negatívne. Politické strany postupne demontujú štát a jeho základné funkcie a tým spôsobujú rozvrat celej spoločnosti.

 

Ak chceme zabrániť tomuto, pre väčšinu obyvateľov Slovenska negatívnemu vývoju, je nutné zmobilizovať čo najširšiu verejnosť k účinnému odporu. A to čím skôr, aby sa zabránilo ďalším škodám. Politické strany zviedli Slovensko na cestu úpadku a zobrali si pritom občanov ako rukojemníkov. Čím skôr sa nám, občanom podarí vyslobodiť svoju krajinu spod chápadiel moci týchto politických strán a čím skôr sa nám občanom podarí vrátiť svoju krajinu na cestu prosperity a demokracie, tým skôr sa občania budú môcť zbaviť biedy, beznádeje a nespravodlivosti, ktorú musí veľká časť z nich každodenne zažívať vo svojej vlastnej krajine a pred ktorou mnohí hľadajú útočisko v zahraničí.

 

V prvom rade treba jasne poukázať na to, že zlý stav, v ktorom sa Slovensko a jeho občania nachádzajú je spôsobený najmä aktivitami všetkých politických strán, ktoré sa od roku 1989 postupne vystriedali v parlamente a vo vládach nad Slovenskom. Všetky tieto politické strany sústavne parazitujú na občanoch prostredníctvom vysokého daňového a odvodového zaťaženia, ktorého štruktúra neúmerne dopadá najmä na tých najchudobnejších (napr. aj suverénne najvyššou DPH na potraviny z celej EU). Politickým stranám však takéto zdieranie občanov nestačí. Okrem toho nás, občanov ešte pripravujú rôznymi prostriedkami o náš spoločný štátny majetok a navyše popri tom nás ešte aj sústavne zadlžujú.

 

Tento zlý stav môže byť napravený iba tým, že si občania vezmú späť do svojich rúk moc na štátom a odoberú ju politickým stranám. Politické strany sa po roku 1989 zmocnili moci nad štátom podvodom, bez súhlasu občanov a sami si ju privlastnili v Ústave SR, ktorú si sami pre seba napísali a ktorú im občania nikdy referendom neschválili. Občania teda nikdy neodovzdali svoju moc, ktorú Nežnou Revolúciou odobrali KSČ, ani Národnej Rade SR, ani Vláde SR. Ústava SR, táto základná zmluva štátu a občanov nebola občanmi nikdy podpísaná, podpísali si ju iba politické strany samotné. Tie isté politické strany, ktoré túto podvodnú Ústavu aj vytvorili a to tak, aby im vyhovovala a aby im neskôr umožnila získať moc nad štátom. A preto, keďže táto zmluva nebola jednou zo strán - občanmi referendom podpísaná, je celá od začiatku neplatná a pre občanov irelevantná.

 

Politické strany sa prostredníctvom tohto podvodu, tejto Ústavy SR podvrhnutej občanom a prostredníctvom NR SR a vlády SR, ktoré na jej základe následne obsadili, zmocnili celej štátnej moci. Moc týchto politických strán a ich inštitúcií je však podoprená iba Ústavou SR, ktorá však nikdy nebola občanmi samotnými v referende uznaná. Preto moc politických strán, NR SR, ako aj Vlády SR nie je pre občanov SR záväzná a teda ani zákony NR SR a rozhodnutia Vlády SR a štátnych orgánov SR definovaných v tejto Ústave nie sú pre občanov SR záväzné.

 

Z rovnakých dôvodov pre občanov nie sú záväzné ani zákony vzniknuté pred schválením tejto Ústavy. ako napr. tie, ktoré vznikli v časoch ČSSR, ktorej štátne inštitúcie taktiež nemali referendom odobrenú základnú zmluvou štátu s občanmi. Zákony a nariadenia, ktoré tieto inštitúcie vydávali sú teda pre občanov SR rovnako nezáväzné – irelevantné tak, ako zákony a nariadenia súčasných inštitúcií - NR SR a Vlády SR.

 

Vzhľadom na uvedený podvod politických strán na občanoch a sústavné zneužívanie štátnej moci politickými stranami je preto potrebné, aby aj dnes občania zobrali štátnu moc, ktorá im bola týmito politickými stranami odcudzená, do vlastných rúk tak, ako ju v roku 1989 odobrali Komunistickej Strane Československa. Znovu je rovnako potrebné a naliehavé zorganizovať čo najširšiu verejnosť, aby nenásilnými demonštráciami, blokádami ulíc a námestí, organizovanou občianskou neposlušnosťou, štrajkmi až po generálny štrajk, zabránila politickým stranám, ich členom a nominantom, aby ďalej ovládali štát a spôsobovali občanom ďalšie škody.

 

Je v záujme všetkých občanov Slovenska, ktorí sa neorganizujú v žiadnej politickej strane, aby sa nepodieľali a naopak bránili výkonu štátnej moci všetkých štátnych inštitúcií, ktoré sú obsadené a kontrolované straníkmi a politickými nominantmi a aby týmto spôsobom, prispeli k tomu, aby sa všetci straníci a politickí nominanti v čo najkratšom čase vzdali svojich funkcií a svojej moci nad štátom a občanmi. Je nemorálne, aby straníci všetkých parlamentných strán, ktorých je dohromady menej ako 50 tisíc (t.j. menej ako 1% občanov) si pre seba uzurpovalo všetku štátnu moc, všetky štátne majetky a všetky prostriedky štátu, patriace všetkým občanom SR.

 

Avšak ani odstavenie súčasných politických strán od štátnej moci nevyrieši podstatu problému. Bez zmien súčasného systému zastupiteľskej demokracie, by časom prišli nové politické strany a noví politici, ktorým by tento systém opäť umožnil konanie proti záujmom občanov. Bez zmeny systému by sa opäť k moci dostali nové politické strany a noví politici, ktorí by znovu mohli zohľadňovať viac svoje vlastné záujmy a záujmy veľkých zahraničných nadnárodných firiem a najbohatších vrstiev spoločnosti, ako záujmy občanov.

 

Zmenu systému v prospech občanov však môžu spraviť iba občania, pretože táto zmena je iba v ich záujme. A môžu ju dosiahnuť iba tým, že sa sami stanú skutočnými nositeľmi moci v krajine, skutočnými vlastníkmi a zodpovednými správcami svojej krajiny. Ak hlavné a posledné slovo pri riešení akejkoľvek politickej otázky budú mať občania.

 

Na splnenie týchto podmienok však bude nutné v prvom rade vykonať kompletnú revíziu Ústavy SR tak, aby mohla byť štátna moc dôsledne odobraná skorumpovaným politickým stranám a aby mohla byť celá priznaná občanom. Vytvorenie takejto novej Ústavy však nie je možné prostredníctvom súčasných štátnych inštitúcií ovládaných súčasnými politickými stranami. Nie je preto možné žiadať, aby túto revíziu Ústavy vykonala NR SR, táto hlavná bašta moci súčasných politických strán. Na vytvorenie návrhu novej Ústavy, ktorá dôsledne odoberie odcudzenú štátnu moc politickým stranám a vráti ju späť občanom bude potrebné vytvoriť nové ústavodarné zhromaždenie - Snem Občanov SR.

 

Aby tento Snem Občanov SR naozaj priznal všetku štátnu moc občanom vo svojom návrhu Ústavy, ktorý vytvorí, musia byť splnené také podmienky, aby občania a nie politické strany mali v rukách kontrolu nad týmto snemom. To sa dosiahne iba vtedy, ak občania budú môcť účinne vetovať zákony tohoto Snemu, ktoré nie sú v ich záujme, pomocou referenda za podmienok, ktoré nebudú horšie ako majú občania Švajčiarka. Referendum preto musí byť vyhlásené ak o to petíciou požiada 1% občanov (2% v prípade občianskej iniciatívy na návrh nového zákona, alebo zmeny ústavy). V referende občania rozhodujú prostou väčšinou hlasov zúčastnených občanov – a to bez akýchkoľvek podmienok minimálnej účasti na platnosť referenda a iných obmedzení referenda - tohoto základného práva a nástroja moci v rukách občanov.

 

Občania (a nie politické strany) musia mať taktiež vo svojich rukách nielen kontrolu nad celým Snemom, ale aj kontrolu nad každým jedným poslancom Snemu - zástupcu občanov. Preto vo voľbách do Snemu musia občania samotní (a nie politické strany) vybrať kandidátov vo voľbách do tohto Snemu. Najjednoduchšie je to možné zrealizovať tak, že si vo voľbách občania v každej časti Slovenska, v každom okrese, spomedzi seba zvolia svojho jedného zástupcu do Snemu Občanov SR tak, že si priamo (bez straníckych kandidátok) vyberú svojho zástupcu zo všetkých uchádzačov, ktorí ich chcú v Sneme zastupovať. V Sneme potom bude 79 občanmi priamo volených zástupcov občanov (z každého okresu jeden).

 

Aby občania nestratili ani po voľbách kontrolu nad týmito svojimi zástupcami v Sneme (tak ako je tomu v súčasnom parlamente, ovládanom politickými stranami), mali by mať možnosť kedykoľvek svojich zástupcov v Sneme odvolať, ak prestanú v Sneme reprezentovať ich vôľu alebo ich záujmy, alebo ak nebudú spokojní s ich prácou. V okrese, v ktorom občania budú nespokojní s prácou svojho poslanca, si ho petíciou a následným okresným referendom budú môcť vymeniť.

 

Takýmto spôsobom budú mať občania, a nie politické strany, plnú kontrolu nad týmto ústavodarným zhromaždením - Snemom Občanov SR. Po tom, čo sa zástupcovia občanov v tomto Sneme dohodnú na novom znení Ústavy, ktorá reálne odoberie moc politickým stranám a prizná ju občanom, vyhlási Snem Občanov SR referendum, v ktorom občania budú môcť tento nový návrh Ústavy odobriť.

 

Ak občania budú s daným návrhom Snemu spokojní a v následnom referende uznajú (ratifikujú) tento návrh Snemu za svoju novú Ústavu SR, získa Slovensko prvý krát vo svojej histórii základný dokument štátu odobrený občanmi. Na základe tejto novej Ústavy potom bude môcť prebehnúť transformácia štátnych inštitúcií a zákonov v prospech občanov. Potom budú občania SR prvý krát vo svojej histórii môcť žiť v právnom demokratickom štáte.

 

Ak si následne občania SR budú chrániť svoju novú Ústavu SR, túto svoju základnú zmluvu so štátom tak, aby nebola zmenená bez súhlasu občanov v referende, potom budú môcť občania SR žiť v právnom a demokratickom štáte natrvalo.

 

 

 

Táto výzva bude prečítaná dňa 1. septembra 2011 v Deň Ústavy Slovenskej republiky na verejnom zhromaždení občanov s názvom Fórum občanov SR – hlas ľudu, ktoré sa uskutoční na námestí SNP v Bratislave o 15:00 hod.

 

V rámci tohto Fóra občanov SR prebehne aj diskusia občanov na ktorej sú vítaní všetci občania SR. Ak sa Vám táto výzva páči, dajte o nej vedieť aj svojim priateľom a známym. Ďakujeme.

Facebook: http://www.facebook.com/event.php?eid=181258568609373

 

Za organizačný výbor Fóra občanov SR – hlasu ľudu:


Marián Orávik
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-08-26  (13:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Súčasný vládny zlepenec mi nevyhovuje, ale počkám si na voľby. Aj tak najkrajšie roky budovania novej republiky a najlepšia slovenská vláda bola od roku 1992 až do štátneho prevratu v roku 1998. (Ak nepočítame v tom období krátkodobé uchopenia moci rozvratnými živlami).


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-08-26  (14:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Treba uvítať takúto iniciatívu a dúfam, že 1. septembra sa na SNP objaví viac ako 50 ľudí. Počet zúčastnených bude verným odrazom akcieschopnosti či apatie slovenského národa.


Slobodoslav   |   ip:94.199.24   |   2011-08-26  (14:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ďakujem Slavo. Dúfam že sa tam spolu stretneme ;-)

Mali by tam prísť všetci, ktorí chápu to o čom sa píše v tom článku a chcú s tým niečo robiť. Pokým budú ľudia ktorí chápu čo je zlé a iba sedieť za PC a nadávať a nič proti tomu nespravia, dovtedy sa nič nezmení. Tú zmenu musia práve spraviť oni.

"Zlo potrebuje k svojmu víťazstvu jedinú vec. Aby dobrí ľudia nerobili nič." Edmund Burke.


Batee   |   ip:78.99.157   |   2011-08-26  (17:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :) super, nieco sa kona. dufam ze sa budem moct zucastnit ajked nie som z bratislavy


adam   |   ip:78.98.210   |   2011-08-26  (18:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tú hodinu, ten deň a to miesto spomínal aj r. vaský, pre svoju "krvavú" akciu. jedná sa o to isté podujatie, alebo sú súbežné a 1 bude zakázané?


hr   |   ip:78.141.10   |   2011-08-26  (20:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som človek , ktorý neraz porušil ,, zákony" v Slovenskej republike , a vôbec to neľutujem. Práve naopak, som rád že mám tú možnosť porušiť zákon , s ktorým nesúhlasím , ktorý som neschválil a o ktorom zákone si myslím že je na škodu mne , mojim najbližším a spoločnosti.
A zákony o ktorých si myslím že sú užitočné pre dobro moje, mojej rodiny , mojich najbližších a spoločnosť, tie dodržiavam.


aso   |   ip:178.40.79   |   2011-08-26  (20:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  konečne niečo proti skorumpovanému systému !!!


jozef   |   ip:87.197.12   |   2011-08-26  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som zvedavý, či nabehne Vaského družina s roxormi. Pre istotu si beriem jednu metrovú 25-ku.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-26  (22:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ľudia v pvom rade si uvedomte že kto ten Vasky je...pýta KRV...prečo? a čo zato žiada...ďalej politici dostanú dôvod ak začne národ ohrozovať ich život samotný požiadať o azyl v ktorejkoľvek krajine...ja tipujem že všetci utečú do USA...krajine patriacej samotným slobodomurárom...pre ktorých pracovali aj tieto vlády...skôr ako niečo niekto zorganizuje a už vonkoncom takúto revolúciu...nesmie nič prenechať náhode...takže dobre vie ako to dopadne...politici v bezpečí a Národ zostane bez Spravodlivosti...ak prídu ďalší po nich povedia Vám presne to isté...nie sú peniaze...a ak ich budete chcieť získať späť...musíte do USA...príde spasenie z Rakúska a v tom momente je po slobode a po suverenite SLOVENSKA...obzrite a povedzte si toto chcete...z logického hľadiska...je tu riešenie ISLANDSKÁ REVOLÚCIA...ak by vasky chcel Spravodlivosť...po ktorej tak kričí...máte ISLANDSKÚ REVOLÚCIU...NIE KRVAVÚ.


RudolfVask   |   ip:85.216.16   |   2011-08-27  (02:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mariánko !

No výborne ! Výborne ! To je ono ! To je ono !

Nová Revolúcia je NEZASTAVITEĽNÁ !!!

Toto je teraz heslo novej revolúcie :

ZABUDNITE NA BUDAJA - TERAZ JE TU VASKÝ !

Toto heslo teraz všade rozširujte !

Tak a je to tu ! Ozajstná, krvavá revolúcia začína 1.Sept. na deň Ústavy SR, na nám. SNP. 1. Sept.

http://www.thoughts.com/johnybgood/tak-a-je-to-tu-ozajstn-krvav-revolcia-zana-1sept-na-de-stavy-sr-na-nm-snp-1-sept-2011-o-1500-hod


RudolfVasky   |   ip:85.216.16   |   2011-08-27  (02:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ešte tento link som zabudol dať :

http://www.thoughts.com/johnybgood/hrozn-odhalenie-s-to-vetci-pinav-zlomysen-a-zloineck-faistick-svine-


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-27  (06:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vasky...aj tebe dal BOH slobodnú vôľu rozhodni sa správne...aby si to neskôr neľutoval.


RudolfVasky   |   ip:85.216.16   |   2011-08-27  (07:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Luciféričko !

Ja už som sa rozhodol ako Ježiš Kristus keď mu diabol ponúkal moc !

O čom hovorím ?

Tu si to prečítaj :

http://www.thoughts.com/johnybgood/my-vetci-sme-jei-my-vetci-sme-hitler


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-27  (07:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vasky....ako si DOVOĽUJEŠ prirovnávať JEŽÍŠA k hitlerovi...či JEŽÍŠ kázal o vraždení?...kázal o mučení?...dobre rozhodol si sa prijal si luciferovú moc...pretože hitler ju prijal a tak aj dopadol...trpí v PEKLE...a mimochodom JEŽÍŠ, moc ktorú som mu ponúkal ODMIETOL...pretože vedel že jeho jediným BOHOM je jeho OTEC ktorý ho zoslal...medzi ľudí aby hlásal BOŽIU SLÁVU...a ako dôkaz ti slúži BIBLIA...nenájdeš tam zmienku o zlom...ktoré si sa rozhodol konať práve ti...PRELIEVAŤ KRV...je ZLÉ...Vasky...zlé...miluj svojich nepriateľov o tomto učení si od JEŽÍŠA nečítal?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-27  (07:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vasky...a aby si na barikádach nakoniec nezostal sám...pretože nemáš ani presvedčovacie schopnosti...tvoju lož som ľahko prekukol....ideš ruka v ruke zo slobodomurármi a takto odvedieš politikov do bezpečia aj s majetkom ktorý nakradli.


RudolfVasky   |   ip:85.216.16   |   2011-08-27  (08:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Luciferíčko !

Ako === ..ako si DOVOĽUJEŠ prirovnávať JEŽÍŠA k hitlerovi...či JEŽÍŠ kázal o vraždení ===

Keď si toto prečítaš : http://www.thoughts.com/johnybgood/my-vetci-sme-jei-my-vetci-sme-hitler

budeš vedieť ako,- a potom aj budeš so mnou súhlasiť !

Ale, pokiaľ to nemáš celé prečítané, tak odporúčam držať hubu !NO A ČO SA TÍKA TEJTO TVOJE IDIOTI-NY,

=== ...ideš ruka v ruke zo slobodomurármi a takto odvedieš politikov do bezpečia aj s majetkom ktorý nakradli.===

LEN TOĽKO : a ty ich chceš všetkých zabiť a nechať pána Boha nech ich vytriedi ?

Tak a teraz čakám na tvoju odpoveď - drahý Luciféričko, Luciferko - Luciferkovič !

lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-27  (08:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vasky...nebudem čítať bludy ktoré si vymislel aby si prirovnal JEŽÍŠA k hitlerovi....pretože aby som ti otvoril oči...hitler bol človek...ktorý bol jazykom zdatný...ak by hlásal o BOHU a JEŽÍŠOVI...bol by z neho vynikajúci Farár...ale on sa rozhodol pre moc a majetky ktoré mu lucifer ponúkol...nemajú nič spoločné...hitler sa rozhodol pre lucifera...a mimochodom je medzi nimi rozdiel taký že JEŽÍŠ je aj BOHOM a hitler len človekom a luciferovým poskokom...a mimochodom ja tu nehovorím o vraždení ale o ISLANDSKEJ REVOLÚCII...čiže pôjdu za svoje skutky do vezenia a možno tam umrú alebo sa rovno dočkajú BOŽIEHO SÚDU...neviem...ale rozhodne nebude správne ich nechať utiecť v obavách o svoj život do USA...tam by si užívali za majetok Slovákov...až by neumreli...ale takto budú v Ilave a majetok ktorý nakradli na Slovensku.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-27  (08:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a Vasky...o vraždení tu hovoríš práve ti...práve ti.


RudolfVasky   |   ip:85.216.16   |   2011-08-27  (08:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No Luciferko !

Keď nechceš čítať čo som písal, to je v poriadku !

Ale potom so mnou nedebatuj ! Taká debate je potom ako debata o voze a koze - ty debatuješ o voze a ja o koze !

Má to potom zmysel so mnou debatovať ???


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-27  (08:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vasky...nepotrebujem čítať tvoje bludy, aby som pochopil že všetko čo robíš, robíš v mene BOHA...takto iba zneužívaš BOŽIE a JEŽÍŠOVO meno aby si OKLAMAL ľudí...tak si to myslel?...vasky.


julo   |   ip:89.176.40   |   2011-08-27  (08:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vasky je aj podla mna dusevne nevyrovnany rojko a na jeho komentare sa neoplati reagovat,lebo to potom zahlcuje diskusiu.Ak chce krv,nech ide robit revoluciu.Na tu jeho su papalasi dobre pripraveni a odkrvia ho dost rychlo..:-)
Ja sa bohuzial nemozem dostat do Blavy,ale kazdy,kto moze,nech pride a ostatni,ktori s tym suhlasia,nech minimalne umiestnuju tento clanok na viacere stranky(dufam,ze autor nebude proti)..treba robit reklamu!:-)


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-27  (08:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vasky....zabudol si?...koho meno alebo nick používam?....ja som vymyslel tieto klamstvá...a poviem ti úprimne tvoje klamstvá mňa naozaj neoklamú....si len plagiátor...daj sa na správnu cestu na cestu BOŽIU...a prestaň klamať ľudí....lebo ani ja už neklamem.


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-08-27  (09:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vsetko je to na velky prd.lebo problem je v spolocenskom sisteme a ten nechcete zmenit.preto sa nic nezmeni a ludia to vedia .preto nik nepride.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-27  (09:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...prídu k referendu len to treba zorganizovať.


RudolfVasky   |   ip:85.216.16   |   2011-08-27  (09:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Julko.

Plne súhlasím čo píšeš Luciferkovi.

Ja som mu tiež povedal že nemá zmysel aby sme sme debatovali - on o voze a ja o koze !

Chuďák, on nemá ani šajnu o čom hovorím, on nič odo mňa dôkladne nečítal - a ako debilko - ide sa púšťať so mnou do debaty !

Julko, ja budem 1.Sept na nám.SNP !

Na shledanou !

Ak tam príde Lucifer a dôkladne si nepreštuduje moje materiáli - a bude tárať pičoviny - tak ho nakopem tam do riti - ja osobne !

Rudolf Vaský !!!
MarinOrvik   |   ip:88.80.245   |   2011-08-27  (09:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto bude prirodzene pokojný a nenásilný protest občanov SR, ktorí sú nespokojní s tým, že im politické strany ukradli ich štát.

Organizačný výbor tohoto zhromaždenia rozhodol, že nebude tolerovať žiadny prejav násilia na tomto zhromaždení. Či už slovný, alebo fyzický.

Organizátori tohoto zhromaždenia upozornia políciu na každého, kto naruší pokojný priebeh demonštrácie, alebo kto bude brániť všetkým slušným občanom na tomto zhromaždení vyjadriť slušnou a pokojnou formou svoju nespokojnosť so súčasným stavom spoločnosti.

Naším cieľom je pokojnou a nenásilnou cestou, podobne ako v roku 1989 zmeniť Ústavu SR. Našim právom je vyjadriť tento náš postoj vyjadrený v tejto Výzve verejne prezentovať na danom zhromaždení 1.9.

Ak má niekto iné názory o tom, že by sa tento problém mal riešiť (napríklad násilnou cestou). Môže si jednoducho zorganizovať vlastné verejné zhromaždenie niekde inde. Nemá však právo obmedzovať naše demokratické právo vyjadriť náš názor na zhromaždení, ktoré sme zorganizovali my pokojným a nenásilným spôsobom, ktorý sme si zvolili.

Od aktivít a vyhlásení Rudolfa Vazkého, propagujúce násilie sa dištancujeme a chápeme ju ako snahu o diskreditáciu našich aktivít.


julo   |   ip:89.176.40   |   2011-08-27  (09:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pocuvaj,Vasky,podla toho,ako kazdeho oslovujes,si zaspal dobu..gay pride uz skoncilo!RudolfVasky   |   ip:85.216.16   |   2011-08-27  (09:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pán Oravík.

Ale od radosti ktorú mám ja z Vás objať Vás a aj ostatných ktorí to organizujete môžem nie ?

Neviem koľko máte rokov,ja mám 60+ rokov, a zdá-sa mi že Vy všetci, Stanka, Dáša atď. by ste mohli byť aj moje deti !

Drahé milé detičky !

Teším sa na Vás a som hrdí na Vás !

Váš tatko : Rudolf Vaský

http://www.thoughts.com/johnybgood/my-vetci-sme-jei-my-vetci-sme-hitler


RudolfVasky   |   ip:85.216.16   |   2011-08-27  (10:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Julinko - drága fiam !

Ako dlho sem na dolezité.sk chodíš ? Ty mňa asi ešte nepoznáš !

Mám ti začať nadávať ?

Toto si prečítaj a drž hubu !

http://www.thoughts.com/johnybgood/tak-a-je-to-tu-ozajstn-krvav-revolcia-zana-1sept-na-de-stavy-sr-na-nm-snp-1-sept-2011-o-1500-hodPandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-08-27  (10:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je mi do smiechu, keď čítam - po koľkýkrát už - plamenné výzvy na borenie režimu, tak typické pre krčmové reči. Práve tam sa totiž zgrupujú veční nespokojenci, aby nad krígľom piva so spadnutou penou vášnivo diskututovali o zmenách a snívali sen o soc*ialist*ickom raji. Pritom je nad slnko jasné, že oni sami voliť neboli a ani to nepopierajú. Aké protesty by sa teda mali konať a proti komu? Proti tomuto zlepencu, ktorému dali ľudia v ostatných voľbách toľko hlasov, aby sa zas účelovo poskladali do židoboľševicko-kostolno-hungarošovinistického hybridu? Typický príklad je z roku 1998. Vtedy tiež horkokrvní pademokrati zvolávali okázalé protesty pred jednu štvavú TV vysielačku, sídliacu v paplndeklovej búde v Záhorskej Bystrici. Pozvážali tam luzu z celého okolia - takú, ako sa grupuje aj teraz - aby za riedky guláš, ktorý tam za odmenu podávali, zapredali aj vlastnú mater. Šašovia po jesenných voľbách uspeli. Výsledkom ich bačovania za 8 rokov bolo totálne ožobráčenie obyvateľstva. Samozrejme, nikto nebráni, aby sa na námestí zišlo zopár ľudí a zakričali si, ako na futbale. Ja dám radšej prednosť tradičnej akcii so známymi pri jazere. Ale garantujem vám, že všetci čo sa tam zídeme, si občiansku povinnosť vo voľbách, ako vždy, splníme.


RudolfVasky   |   ip:85.216.16   |   2011-08-27  (10:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium !

Toto je teraz heslo novej revolúcie :

ZABUDNITE NA BUDAJA - TERAZ JE TU VASKÝ !

Toto heslo teraz všade rozširujte !ivan   |   ip:91.127.17   |   2011-08-27  (11:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  chcel by som ponúknuť novú hymnu revolúcie : http://www.youtube.com/watch?v=eSYRtYzxD6Q


Slobodoslav   |   ip:88.80.245   |   2011-08-27  (11:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ivan:

Mám ešte lepší tip:
http://www.youtube.com/watch?v=MlYjkcZUKF8

;-)


julo   |   ip:89.176.40   |   2011-08-27  (11:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vasky,keby si nebol ebnuty,tak by ti trebalo ebnut..

Nepochopis,ze s tak arogantnym a neslusnym chovanim si celu revoluciu prezijes v dvoch sekundach,ked ti niekto da spakruky.Neospravedlnuje ta ani to,ze si prisiel z Ameriky.Ako neandrtalec sa chovaj tam!
A podobne uz na teba reagovalo viac ludi.Dobre clanky a potom taky dement v diskusii..
Je ti samemu zo seba na smiech,alebo na zvracanie,ked to citas po sebe?:-)


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-08-27  (11:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja si myslim, ze len drzi liniu toho egosamca a dalsich pokracovatelov, lebo ludia maju povacsinou taketo typy radi. Meciar si ziskal taku pocetnu zakladnu hlavne takymto sposobom. No a priznajme si, ze politici na Slovensku su popularni hlavne vtedy ak sa neokrochanym sposobom prezentuju, viac sa ludom dostavaju do pamati.


RudolfVask   |   ip:85.216.16   |   2011-08-27  (12:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ivanko !

Áááááááááá, Háááááááááááááááááááá, Hááááááááááááááááááááá !!!

To je ono !To je ono !To je ono !To je ono !To je ono !

ZABUDNITE NA BUDAJA - TERAZ JE TU VASKÝ !

Kto to spieva ? Môžeš mi dať kontakt na nich ?

Díky moc krát !

Juraj   |   ip:92.245.5.   |   2011-08-27  (14:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Rudolf Vasky,
bud sa za neho vydávaš a nie si RV, alebo si každý o tebe mohol urobiť obraz podľa úrovne tvojho vyjadrovania, palec dole... Skôr to prvé


Slobodoslav   |   ip:88.80.245   |   2011-08-27  (15:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Téma tohto článku nie je Vaský, ale Výzva k spoločnému postupu občanov proti skorumpovanému politickému systému. Nemá preto zmysel ho rozoberať v diskusii pod týmto článkom.

Čudujem sa luciferovi a aj iným, ktorí podporujú človeka s ktorými úplne nesúhlasia tým, že sa s ním donekonečna hádajú. Tým mu len vytvárate priestor, aby mohol výplody svojej chorej mysle stále dokola prezentovať a odkloniť pozornosť z každej zaujímavej myšlienky na svoju narušenú osobu.

Vaský by si zo svojimi svojimi názormi a prejavom zaslúžil pozornosť psychiatra. Je iba jediná možnosť ako s takýmito ľuďmi jednať - ignorovať ich, nereagovať na nich a dávať MÍNUS!


Slobodoslav   |   ip:88.80.245   |   2011-08-27  (15:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechcete radšej diskutovať tému článku?
Mne sa to páči a hrozne moc ;-)
Kto na tú demonštráciu 1.9. pôjde?
Ja určite áno...
Kto má nejaký nápad, ako by tomu mohol on sám nejako nápomocný?
Ja už som členom organizačného výboru:
http://www.facebook.com/groups/145649712189380
;-)


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-27  (15:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...vidíš vasky...a nie som tu sám...kto ťa prekukol...samozrejme že podporím čokoľvek okrem vaskyho, hlavne aby to bolo pokojné a plnilo účel...vasky vstúp si do svedomia...a mimochodom tvoju tvár už pozná veľa ľudí...radšej ich neurážaj...mňa do zadku nenakopeš...lebo ma ani nedobehneš 60+...prepáč...ale pri úteku pred tebou by som si pokojne zapálil:)...ale ber to z humorom.


Da   |   ip:89.173.60   |   2011-08-27  (15:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rudolf Vaský, myslela som, že si konečne pochopil, čo som ti písla na FB !!! ak nie, tak ešte raz : Ľudia chcú zmenu a treba vyjsť do ulíc to je bez komentára ! ale chceme vzor Islandu aj keď rátame s tým, že našeš hyeny sa moci a koryta tak ľahko nevzdajú ! rátame so všetkým , len nie s tvojou nepochopiteľnou ,,podporou,, aby sa situácia na SK ešte viac zhoršila, ako je, chceme problémy riešiť pokojnou cestou, nie násilím, tým ešte nikto nikdy nič nedosiahol ! Pohár trpezlivosti slovákov pretiekol a my ho nechceme rozbiť, ale vyliať ! Pochopil ???pistolnik   |   ip:87.197.14   |   2011-08-27  (16:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No nehovorím to stále ?
Okrem Vaského a zopár rozumných je tento portál plný absolútnych idiotov...

Idiot je každý z vás, ktorému keď je ponúknutá akákoľvek možnosť mať sa lepšie, nikdy nepochopí podstatu.

Idiot je každý z vás, ktorý sa vždy postaví proti tomu, kto mu chce podať pomocnú ruku.

Presne takto aj židia ukrižovali Krista... aj on im chcel dobre.

A takýto idioti ste aj vy tu.

Idioti, ktorí majú nasraté v hlavách... pre vás je škoda pohnúť prstom. Do pekla s vami ! Vám treba ešte viac pritiahnúť putá a zraziť vás ešte viac na kolená, lebo idioti nie sú hodní slobody.

Želám vám večné otroctvo, idioti...


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-27  (16:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pistolnik...práve že vasky je ten čo by nechal politikov utiecť aj s majetkom SLOVÁKOV...my sme múdry len ti si mu skočil na lep.


ORGANIZTOR   |   ip:91.191.12   |   2011-08-27  (17:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  p. Vaský nie je organizátor a nie je na uvedenej akcii dňa 1.9. ani vítaný. V opačnom prípade budeme kontaktovať políciu.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-27  (18:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a hodina?


ORGANIZTOR   |   ip:46.34.225   |   2011-08-27  (19:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Fórum občanov SR
Čas 1. septembra · 15:00 - 17:00
Miesto Bratislava
nám. SNP

Ďalšie informácie:

Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia
(v zmysle zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov)


Vážení občania!

Dňa 01. septembra 2011 o 15:00 hod. na Deň Ústavy Slovenskej republiky sa uskutoční na námestí SNP v Bratislave zhromaždenie Fórum občanov SR – hlas ľudu, aby sme prejavili svoju nespokojnosť a nesúhlasný postoj k vláde SR.
Zhromaždenie organizujú nezávislí a nespokojní občania! Zhromaždenie je v zmysle zákona vopred ohlásené a povolené.
nespokojn   |   ip:95.102.23   |   2011-08-27  (19:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mali ste tam pozvať premiárku a nech na rovinu povie, čo si myslí o politických zlodejoch, ktorí ožobračujú slovensko a prečo neplní sľuby, ktoré dala pred voľbami. ak by pozvanie odmietla, aspoň by občania videli, čo je zač!!!


illuminatedBimbo   |   ip:178.40.21   |   2011-08-27  (19:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je nutné prevziať kontrolu nad vlastným životom v smere odpojenia sa od systému...teda aspon pre tých ktorý naozaj chcú svoj život udržať v slobode a morálke a samostatnosti!
http://dolezite.sk/Cesta_z_pekla_vsednych_sedych_dni_198.html

Komu vyhovuje demokracia či dnešný stav nech si ho užije,nemám potrebu nikomu pomáhať pokiaľ si to nezasluhuje.

"Kto nebojuje za svoju osobnú slobodu ten si ju nezasluhuje"

Celosvetovo je ludská rasa velmi primitívna pretože hodnotí a porovnáva len dosledky v rôznych systémoch a socialnych zriadení a viac menej sa hodnotí a posudzuje v ktorom systéme bol viac či menej plnší žalúdok a ligotavé koráliky, na nič viac sa stádo nezmohlo. V podstate sa ale stádo javí ako dobré a "vymité" naivné a nechce ani moc,netúži po kontrole ale chce iba viesť pokojný teda jednoduchý život....čo samozrejme v tomto hroznom dnešnom svete nieje možné ....chcú tráviť svoj čas z rodinami a nechcú sa zúčastnovať boja proti utláčateľom ....i ked v historií už museli neraz povstať proti tým ktorý ich rodiny zabíjali v tyranii....teda nechali to až tak daleko dospieť....je možné to zvrátiť kým ešte nieje neskoro ?Bohužiaľ v historii častejšie nepovstali kým bol ešte čas....!!

Korupcia je vo všetkých úradoch a úrovniach štátu ,dokonca aj na úrovni súkromných firiem kde zakázku dastane ten kto dá províziu,prípadne si menežment vytvára "pseudofirmy" skrz ktoré tuneluje investície firmy,kde si ešte dovolia vytvoriť pracovnú agenturu skrz ktorú obťahujú chudobu a hlavne študentov bez práce.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-27  (19:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...pozvať radičovú?....asi nie...tá už nevyjde ani na balkón ak nemá na sebe nepriestrelnú vestu...oni vedia čo sa deje a prečo to robia...chcú vaše telá tu už nejde o peniaze...chcú dokonalú lacnú pracovnú silu...ktorá ak ukončí prácu má zomrieť...NWO...ľudia to je problém...žiadne riešenia neprídu..žiadne...len to ako zjednotiť SVET pod jednu slobodomurársku vládu...ale jedno sa im nepodarí aj keď zlo prevláda nakoniec vždy zvíťazí BOH...a kto v neho verí..nemusí sa slobodomurárov báť.


nespokojn   |   ip:95.102.23   |   2011-08-27  (19:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BOH sa na to zlo pozerá a tisíce rokov nič nerobí. dokonca tých zlosynov a zločincov posiela na svet! preto v žiadneho BOH-a neverím, lebo toto by nemohol dopustiť, ak by bol.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-27  (20:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nespokoj-máš PRAVDU on sa prizerá...ale nezasahuje...ponecháva v každom z Vás Slobodnú vôľu...aj pre tých ktorý sa rozhodli odvrátiť od neho svoju Tvár a páchať zlo...ktoré ma dopady na Vás všetkých...BOH ich bude súdiť za zlo ktoré na Vás páchajú...ale vy to zlo trpíte a kto trpí zlo dostane zlo...ak by ste sa zorganizovali a potláčali toto zlo aj BOH Vám pomôže..on za Vás zo stoličky nevstane a nepôjde na námestie...alebo nepodpíše petíciu...vy sedíte za stolom a jeho by ste chceli na námestiach?...to neviete že ak sa zorganizujete a budete kričať že tento systém je zlý, BOH bude kričať s Vami...pretože hlas ľudu je ako hlas BOŹÍ...ale na námestie musíte ísť v prvom rade VY.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-27  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oprava: hlas BOŽÍ


ORGANIZTOR   |   ip:46.34.233   |   2011-08-27  (21:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj to sme zvažovali pozvať politikov, ale načo. Svoj úkol už splnili na nedostatočnú nemáme s nimi o čom debatovať.


jozef   |   ip:87.197.12   |   2011-08-27  (22:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  súdruh ORGANIZATOR!
To ako si predstavuješ ten pokojný spôsob zmeny politického systému?
Budeš pokojne hovoriť zlodejom: milí zlodeji, bolo by od vás milé, ak by ste prestali kradnúť.
Budeš pokojne hovoriť vrahom: milí vrahovia, bolo by od vás milé, keby ste prestali vraždiť.
Budeš pokojne hovoriť otrokárom: milí otrokári, bolo by od vás milé, keby ste prestali zotročovať a zdierať ľudí
Budeš pokojne hovoriť klamárom: milí klamári, bolo by od vás milé, keby ste prestali klamať tento národ.
Takto nejako si to predtavuješ, milý ORGANIZATOR?

A potom z parlamentu, úradu vlády, redakcie SME a Plus 7 vyjdú von všetci zlodeji, vrahovia, otrokári a klamári a povedia: Áno, máte pravdu. Mali by sme s tým prestať. Od zajtra bude všetko inak a bude koniec zlodejinám, vraždeniu, otročeniu a klamaniu.

Takto to máme chápať?


Polaris   |   ip:88.7.221.   |   2011-08-27  (22:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechcem na seba upozornovat, ale kedze nie som za tento system, tak to aspon niekde napisem: Zial situacia je taka, ze ak chce clovek zmenu, tak ako uz vieme...musi zacat od seba. Na to, aby sa zacala od cloveka, tak sa musi mat zle...a na to, aby sa mal zle, tak musi byt zly system a na zvrhnutie systemu treba, aby vela ludi trpelo. Toto je moja formulka a recept na revoluciu. Pokial nas neni vela ( 50 - 100 ludi??? ) Tak je to zbytocne. Bohuzial, treba aby sa nam najprv nieco strasneho stalo, aby nastala zmena. Pokial nam to nenarusi osobny zivot a vlastny zivotny system, tak sa neudeje nic. A preto chcem aplikovat paradox. Paradox typu nech si politici a vsetci schvaluju co len chcu a mozno prave to co sa deje a teda aj sa riesi k horsiemu, nas spoji a budeme sa stretavat po 100 tisickach. Dovtedy...ak budeme pasivny a len si to tu pisat a stretavat po fakt ze par ludoch, tak je to zbytocne a prave dalsi paradox sem pripada - ze nas je vidno. Radsej by sme mali mat sukromnu siet ludi, co naozaj zacne riesit nieco, co by nam pomohlo a spolocne dumat nad tym, ze co je pre ludi najdolezitejsie a vytiahnut tuto kartu vo chvili, ked vlada a pani sveta si schvalia to najhorsie co mozu. Jedine vtedy nastane prava revolucia. Za dalsie je definicia revolucie, kde ma prist zmena myslenia a revolucia typu, ze nenicim mesto, alebo vyklady...ale jednoducho spalim peniaze a vsetko to co udrzuje tento system pohromade. Nakoniec pride to co chceme...skratka...kaslem na to a nechcem toto, ale chcem prezit na tejto planete a chcem nieco znamenat pre nas ludi a chcem byt niekym, kto skutocne riesi problemy ludi......System si upravime podla tychto kriterii a nie tym, ze ho skonstruujeme a debatujeme o nom. Mozeme len hovorit o koncepte. A ten koncept je jasny....PREZIT a ZIT zivot, ktory kazdemu umozni zit zivot aky chceme my: Pristup k vedomostiam a naplneni moralkou, kde kazdy si vie najst kusok v sebe, cim by prispel k tomu, aby sme vynikali a pomahali si navzajom. Pisem to len preto, ze toto som si ja uvedomil na zaklade myslienok inych ludi a toto je zatial moj zaver. Mozno som idealista a tato predstava sa zda byt nemozna pre vacsinu ludi...no pokial trva, zmena nikdy nepride. Bolo niekolko systemov, ale vzdy bol jeden clovek hierarchicky vzdy nad dalsim clovekom -> Takto to nikdy fungovat nebude a vzdy budeme nespokojni a vzdy pride bod, kedy sa tieto myslienky budu znova objavovat. Ak je skratka clovek nadany tak jeho jedinou motivaciou musi byt obdiv ludi, ktori ho nasleduju. Nic viac a nic menej. A vzdy ked ma nastat rozhodnutie, tak musi existovat kompromis az do momentu, kedy sa vsetci zhodnu na jednotnom vysledku.


Slavo   |   ip:78.141.10   |   2011-08-27  (22:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.sophia.sk/sites/default/files/Sophia_08.pdf

Chcel by som vyjadriť k téme R. Vaský. Dávam tu link na časopis Sophia z roku 1995. Toto vydanie bolo venované najma ekonomike. Ak si prečítate články "Činský múr" a "Bezúročná ekonomika" dozviete sa niečo o aktivitách R. Vaského v danom období, teda, že Vaský aktívne pracoval na tom aby sa Slovensko finančne nespájalo s MMF, a navrhoval bezúročnú ekonomiku, čo teda ja nemôžem hodnotiť ináč ako kladne. S tých člankov som si urobil pozitívny obraz o R. Vaskom ako dobrého ekonóma.
Teraz je však rok 2011, a chcel by som pána Vaského opýtať, či ešte spolupracujete z finančnou skupinou, pre ktorú ste pracoval v danom období, ktorej meno ste však v rozhovore s E. Pálešom nepovedali.KarolNagykarolnagy77gmailcom   |   ip:178.40.66   |   2011-08-27  (22:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo poviete na pravdepodobne prvú demokratickú a plne transparentnú petičnú akciu v histórii ľudstva, prinajmenej pokiaľ ide o jej rozsah (v tomto prípade celoštátny) a množstvo účastníkov (dnes ešte len predpokladaných)? Jej demokratičnosť je daná už tým, že aj petičný výbor a znenie textu petície budú kreované demokraticky - voľbou. Ide o petíciu za referendums pracovným názvom: NATO - Nie v našom mene - http://www.facebook.com/groups/201296256558272/?id=257513284269902&;cmntid=257513497603214


ORGANIZTOR   |   ip:31.3.62.1   |   2011-08-27  (23:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jozef vyprosujem si akékoľvek obviňovanie v zmysle "súdruh organizátor" A ja sa teda prizerať nebudem ako TY a zvyšok slovákov na to čo sa tu dejea čakať, že vláda opustí koryto...


lunex   |   ip:203.117.3   |   2011-08-28  (02:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  22


lunex   |   ip:203.117.3   |   2011-08-28  (02:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  admin tohto portálu oblízal hadovi falus. zapredaný cenzur.


lunex   |   ip:203.117.3   |   2011-08-28  (02:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rudo, judgement day príde. tu je kopa fagots, ktorí exkrement rozumejú to o čom píšeš.


lunex   |   ip:203.117.3   |   2011-08-28  (02:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pán orvik, dúhový sen, ktorý snívate, sa vám rozplynie tak ako prišiel. snívate, snívate, a ani z ďaleka netušíte ako sa robí revolúcia. s vašimi teplými snahami skončíte tak rýchlo, ako ste začali. ak chcete vedieť ako sa robí revolúcia, napíšte, rád vám to poviem / napíšem.

a vy, ostatí falusáci, či už vaský falus je alebo nie, či už došiel z ameriky alebo nie, zatiaľ sa nezachoval ako iní američania (napr., peťko happy či peťko justín topoľský) a píše (aktuálne) známu pravdu. ale vy, vy falusáci, nie ste schopní to pochopiť. ste retardovaní ako tri kýble gitu. namiesto toho, aby sme chytili do rúk vidy či sekery a popohnali tú lúpežnícku a podvodnícku pakáž do chlievov, tak tu budete mudrovať. zedli ste hadovi nohy.


RudolfVasky   |   ip:85.216.16   |   2011-08-28  (03:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto je kópia odkazu Stanislavke.
________________________________________________________


Drahá Stanislavka.

Dobre, ja nemám problém urobiť moje až stretnutie po ukončení vašeho o 17:00.
Len otázka je ako to teraz vybavím keď v pondelok je sviatok ! Pokúsim sa v utorok.

Veď sme sa dohodli že to bude spoločná akcia ! Ty si vtedy súhlasila s nevyhnutnosťou ozajstnej krvavej revolúcie.

Keby som bol vedel že takto to urobíš ja už by som dávno spravil moje stretnutie na 17:00 !!!

Tak prosím ťa povedz všetkým že ja presúvam moje stretnutie až na 17:00 hodinu, to je až po ukončení vašeho stretnutia - a že ja nemám NIČ Z VAŠIM STRETNUTÍM O 15:00 !!!

Ak tam budem o 15:00- tak iba ako divák a NIE ÚČASTNÍK !!!

A ja potom všetkým mojím ľudom ktorí tam prídu o 15:00 POVIEM ŽE JE TO PRESUNUTÉ NA 17:00 !

A na mojom blogu to zmením na 17:00.

http://www.thoughts.com/johnybgood/tak-a-je-to-tu-ozajstn-krvav-revolcia-zana-1sept-na-de-stavy-sr-na-nm-snp-1-sept-2011-o-1500-hod

Tak dobre ?

Takto sa vyhneme akým koľ-vek konfliktom medzi nami !

Ja si veľmi vážim a ctím čo robíte, - vy všetci ste moja obrovská radosť A JA VÁM FANDÍM A DRŽÍM PALCE !

Ja urobím všetko pre to aby som vám pomáhal - a nie škodil !

A myslím že toto je najlepšie riešenie aké môže existovať !

S pozdravom : R.Vaský

( kópiu tohto odkazu pošlem aj druhým ľuďom a aj ty ju môžeš rozposlať aby všetci vedeli že vaše stretnutie o 15:00 nebude mať nič s mojím stretnutím o 17:00 )


Hasanelhabit   |   ip:213.151.2   |   2011-08-28  (08:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Somozrejme ze ideme do toho. Nie som sice z BA ale skusim zorganizovat protest v rodnom LM. Uz aj posielam pozvanky vsetkym kamosom.Vela stastia.


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-08-28  (08:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V jednote je sila sa vraví, a je to tak. Pokiaľ nie je jednota, tak nie je víťazstvo. Stačí sa upriamiť, že aj akí ste tu nejednotní, jeden kričí tak, druhý onak, tretí hentak, tak ako chcete zvíťaziť nad tými, ktorí sú jednotní, aj to len preto, aby mohli vládnuť, brať, a nič nedávať? Pokiaľ nie je jednota, tak nie je nič. Ak je jednota národa, tak každý systém musí zákonite padnúť, každá vláda. A verte, že tu jednota už nie je, každý len šomre a nadáva, a keď treba urobiť ten správny krok, lebo doba si to žiada, tak opäť ich nieto, a to len preto, aby mohli opäť len nadávať, lebo tak im je dobre.

Zapamätajte si, že pokiaľ ešte majú na chleba, majú nejakú zábavu a hry, tak s nimi nepohnete, im toto stačí,a tí hore, ktorí dnes vládnu, tak tí to vedia. Presne to vedel aj Rím...

Pokiaľ nie je jednota, je všetko na nič...a tých niekoľko nespokojencov vedia rýchlo oni umlčať...


RudolfVasky   |   ip:85.216.16   |   2011-08-28  (09:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven.

Presne tak,nesmieme sa trieštiť nedorozumeniami.

Ako na príklad teraz, idioti si myslia, že ja tam prídem 1.Septembra na nám.SNP a začnem tam krvi prelievanie.

Ja hovorím na mojom blogu o začatí krvavej revolúcie - a nie že 1.Sept. idem začať krvi prelievanie !
http://www.thoughts.com/johnybgood/tak-a-je-to-tu-ozajstn-krvav-revolcia-zana-1sept-na-de-stavy-sr-na-nm-snp-1-sept-2011-o-1500-hod

No ale je to vyriešené, s mojimi sa stretnem o 17:00, teda po tom ako oni skončia. Takto každí má svoju akciu a nemáme konflikty, všetci chceme to isté.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-28  (11:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vasky...od návrhov krviprelievania...nieje ďaleko k realite...začne Vás 10 a davová psychóza sa postará o zvyšok...veríš my?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-28  (11:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vasky...ja ti hovorím že makáš pre NWO...a dokáž mi opak....porovnávaš sa tu s hitlerom a hitler chcel presne to isté svetovú vládu...či nie?


ORGANIZTOR   |   ip:31.3.32.2   |   2011-08-28  (12:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ako si to predstavuješ

Hasanelhabit. Vsak to planujeme na iny teramin taku akciu, kde sa ohlasi viac zhromazdeni v roznych mestach a potom sa budeme navzajom telefonicky spajat.... postup sa vsak dohodne spolocny a bude sa to spolocne organizovat... ak chces pridaj sa do skupiny na fb-uku Forum obcanov SR tam sa dozvies viac.


Servt   |   ip:90.176.58   |   2011-08-28  (12:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vážení bratia Slováci! Čítajte článok "Právní stát" na Seaplanet:
http://www.seaplanet.eu/index.php/souvislosti/organizace-spolenosti/324-pravni-stat-je-spoluvlastnictvi-oban-nikoliv-koist-politik


Peter   |   ip:91.229.28   |   2011-08-28  (18:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iniciativa 1.9.2011 je dobra. Je NUTNE skocovat s tymto spolocenskym systemom. Osobne si ale myslim, ze to nebude na jeden miting. ale na sled mitingov v urcitych prilezitostiach. Tak ako tomu bolo pred rokom 1989 tiez to nebol vyvoj po jednom mitingu. Bolo to zalozenie CHARTY 77>vyhlasenie 2000 slov>Nekolik viet>manifestacie v rokoch 1988-1989 a nasledne 17. nov. Takze dolezita je siet "revolucionarov" a nasledne pravidelne akcie. Len sa nemozen stat to co urobil Havel po 1989. Ze zacal kolaborovat so zastupcami komunistickeho rezimu aby ho zvolili za prezidenta. Co tak urobit pochod centrom Bratislavy aby bolo skutocne vidno, ze dav sa pohol. TO JE DOLEZITE.


anonym   |   ip:95.102.23   |   2011-08-28  (19:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no neviem, po prečítaní príspevkov mám dojem, že sú tu nasadení vládni provokatéri!!!


Pandemonium   |   ip:78.98.169   |   2011-08-28  (20:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Netreba tu teda zverejniť zoznam ich nickov? Ja len, aby sa vedelo, kto to asi je...


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-28  (20:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..dnes je tu nuda:)))))


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-08-28  (20:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  žiadný vládny provokatéri akúrat skupinka inteligentných hlupákov čo sem chodí ironizovať a smiať sa s vlastnej nevedomosti...je to tu bordel už som tu dávno nevidel voľáku múdrosť nad ktorou by som sa aj zastavil aby som pouvažoval...


ORGANIZTOR   |   ip:46.34.229   |   2011-08-28  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nikto nie je za tým z vládnych provokatérov a ni žiadna politická strana za nami nestojí. Ani nebudeme so žiadnou vládnou garnitúrou terajšou či predchádzajúcou vyjednávať. Je to iniciatíva občanov.


bazooka   |   ip:92.52.11.   |   2011-08-28  (21:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iniciatívu vítam, aj sa jej zúčastním.
Uvedený postup propagujem na tejto (aj ďalších stránkach) už aspoň 2 roky.

Všetkým, ktorí tu pindajú na R.Vaského odkazujem, že mu nesiahate ani po päty !


bazooka   |   ip:92.52.11.   |   2011-08-28  (22:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ORGANIZATOR

Ty sa nemáš dôvod dištancovať od R.Vaského, ani mu brániť v účasti na zhromaždení a vyhrážať sa mu políciou, tak to je už priveľa, nemyslíš, ty demokrat !?!

Mimochodom, ja si tvoje "demokratické" metódy dobre pamätám zo skupiny "Priama demokracia" ktorú si mal na Googli a z ktorej si ma "demokraticky" vyrazil, lebo sa ti nepáčili moje názory, tak ako sa ti nepáčia aj tu názory R.Vaského.

Takže M.Orávik, pomaly ďalej zájdeš, tak sa neunáhli.


Pandemonium   |   ip:78.98.169   |   2011-08-28  (22:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bazúčnik, veď si sa tu nedávno rozčuľoval, že na tomto webe končíš. Buď chlap a dodrž slovo!Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-08-28  (22:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=cpnyZ2BuWnw&;feature=feedujozef   |   ip:87.197.12   |   2011-08-28  (23:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre Mariána Orávika - organizátora:
V Protokoloch sa píše, že gójski slobodomurári, po tom, čo splnia svoju úlohu a budú použití, budú odstránení. Takže žiadna odmena, a sláva už vôbec nie - keď, tak in memoriam.


Jozef   |   ip:87.197.12   |   2011-08-28  (23:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dôležitá informácia:
R. Vaský oznámil svoju akciu na svojich blogoch presne na 1.9. o 15.00 v Bratislave oveľa skôr, ako Orávik and Co. Boli to blogy na HN a SME, medzitým demokraticky odstránené, takže dôkaz nemám, ale sledujem Vaského blogy už dlhší čas.
Prečo si Orávik vybral práve ten istý termín a čas ako Vaský?
Prečo sa Orávik Vaskému vyhráža, že na neho zavolá policajtov?s3rg1   |   ip:188.167.9   |   2011-08-29  (00:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uy som sa parkart pytal jednu celkom dolezitu otazku na ktoru nikto neodpovedal.

Ked uz sa nam podari zbavit sa vlady ktoru tu mame teraz, koho chcete dosadit miesto nich ?????

Som za kazdu zmenu len sa bojim ze budeme zase tam kde sme teraz len s novymi ludmi.


192011   |   ip:91.191.12   |   2011-08-29  (00:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  P. -Vaský nemá ohlásené verejné zhromaždenie ak ste čítali vyššie komunikáciu aj to čo píše Rudo. Tak čo tu píšeš Jozef, že Vaský oznámil akciu na svojich blogoch. Však Vaský nemá nič oznámené. Môžeš si to ísť overiť na príslušnzý úrad Jozefko a potom krákaj. To že tu niekto píše ako ORGANIZÁTOR neznamená, že aj ním je a už vôbec ním nie je Orávik - je spoluorganizátor a to je rozdiel!


192011   |   ip:91.191.12   |   2011-08-29  (00:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A prečo sa Vaský vyhráža, že všetkých pozabíja a.


ZMENA   |   ip:91.191.12   |   2011-08-29  (00:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BUDE VLÁDA ĽUDU!


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2011-08-29  (10:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  “Prvá vec, ktorú musíme uznať je, že nikdy nebudeme mať správne odpovede pokiaľ nepochopíme v čom sa stala chyba. Porozumieť pozadiu, dôvodom, príčinám. Neznamená to ospravedlnenie zločinu, ale pomôže nám voči nemu bojovať".
Toto, http://www.spolocnavec.sk/?p=2503#more-2503 ,by si mali prečítať všetci organizátori a veľmi agilní ľudia. Možno by potom bolo menej prázdnych vyhlásení a viac rozmýšľania ako proti tomu skutočne bojovať.


crow   |   ip:87.244.20   |   2011-08-29  (10:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Drzim palce, aj ked mam strach, ze takto to nepojde.. demonstracia 100 aj 200 ludi - co uz je asi aj tak prehnane cislo bude len na pousmiatie sa.... este par rokov potrva kym sa system potrha, az ked sa spoji lud az potom to nevyznie jak blud - od par ludi co si na moc brusia zuby.

Asi zabudame, ze Slovensko nieje iba BA...ved prave v BA su ludia najspokojnejsi a zvysok Slovenska je v opar percent vyssej biede.. Netreba stavat v Bratislave ale na vychod od nej.


Jozef   |   ip:87.197.12   |   2011-08-29  (13:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  počuj, ty 192011:
Vaský ohlásil zhromaždenie skôr, ako Orávik. Vaského zhromaždenie nie je oficiálne a ani povolené - ale na to ti szeriem, to nie je podstatné. Podstatné je to, čo píšem:
1. Orávik úmyselne vybavil svoje zhromaždenie na deň a hodinu, na ktorú to pred ním spravil Vaský.
2. Orávik sa vyhráža Vaskému, že na neho zavolá policajtov, ak sa tam objaví
Orávik je ďalší falošný "spasiteľ", ktorý volá po nežnej a pokojnej zmene. Všetci dobre vieme, čo nám nežná a pokojná zmena priniesla. S vrahmi a zlodejmi sa pokojne nedá. Vrahovia a zlodeji poznajú len silu. Jedine silu. A to napríklad okrem mňa dobre vie aj R. Vaský.
Stačí si prečítať Protokoly sionských mudrcov.


Majkl65   |   ip:78.141.67   |   2011-08-29  (13:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  clanok fakt vyborny! preco si myslite te že Oravik je slobodomurar? ved chce dobre! vysvetlite preco si to myslite - nejak my to uslo
Vasky - pane, musime do toho ist masovo, vladu nema zmysel vystrielat este by z nas spravili nejaky protektorat, musime ich vyhostit ale dokym sa nestane nieco velke co zasiahne do nasich zivotov ako bolo uz povedane tak sa nic nestane. ale ked sa zacne cipovanie a vrazdenie ktore planuju nasi elitacky kamarati tak to nieco uplne ine


Jozef   |   ip:87.197.12   |   2011-08-29  (13:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre s3rg1:
To je čo za nick? A odpoveď na tvoju otázku je: Vedenie novej strany je Rudolf Vaský a jeho družina.
prečítaj si od neho:
- Tretia cesta
- Neoliberalizmus 1, 2 3, hlavne trojku
- Nájdi si info na nete o tom, ako chcel do NBS naliať bezúročné peniaze z amerických fondov niekedy v 1995-96, ale NBS ho poslali do prdele a požičiavajú si v našom mene od úžerníckej intenacionály a my to splácame.
- Vaský je jediný politik, ktorý reálne chcel a chce dobre pre Slovensko. Nikto mu nesiaha ani po členky.


Jozef   |   ip:87.197.12   |   2011-08-29  (13:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Majkl65
Čítal si Protokoly? Tam sa píše o falošných spasiteľoch, užitočných idiotoch z Rotary klubov a slobodomurárskych lóží z radov gojimov. Tí sa snažia, ale márne, odmena ich nečaká. A tak, ako sa to píše v Protokoloch, budú po splnení svojej úlohy odstránení. Už budú nepotrební a navyše, budú vedieť príliš veľa. Neviem, či je Orávik murár, alebo len nejaký murár - kandidát, alebo Rotary, či Pen - kandidát... a ani ma to nezaujíma. Podstatné je:
- svojimi slovami a textami si získava masy. A tie slová a texty sú naozaj vábivé, všetko to znie logicky, múdro, nádejne... Ale ako inak by to malo znieť, keď chce všetkých oklamať? Klamári sú prefíkaní.
- forma, ktorou chce akože realizovať zmenu, je presne tá, ktorou sa to zahrá do stratena - pre národ, nie pre jeho šéfov, ktorí sa u nevedia dočkať, kedy vyhlásia kráľovstvo najvyššieho pomazaného z Jeruzalema.


Majkl65   |   ip:78.141.67   |   2011-08-29  (13:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jozef: nečítal ale mám to v pláne. to je pravda, ale zase netreba byť paranoidný - čo keď je naozaj tak charizmatický a vie ľudí presvedčiť? toto by sa dalo povedať na každého kto sa pokúša niečo spraviť. a aj keby bol falošný skôr by bol k úžitku. ak nám ukáže že sa dajú robiť zmeny a budeme protestovať, môžeme to robiť potom aj bez neho po ujasnení cieľov (moja predstava je priama demokracia)


Majkl65   |   ip:78.141.67   |   2011-08-29  (13:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jozef: ale z druhej strany väčšina "užitočných idolov" z prostredia ľudu (v akých pomeroch žije Oravkin?) je užitočných. čo ak je to plán aby sme nikomu neverili a nič neskúsili? a čo môže byť horšie ako NWO riadené absolútnymi psychopatmi? ak bude informovať (ten idol) o tom čo je NWO a čo je ich cieľ tak pomocou neho žiadne ciele slobodomurárov nebudu dosiahnuté


roham68   |   ip:94.199.24   |   2011-08-29  (14:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  NO , normálne nereagujem moc často, ale teraz mi to nedá. Chcel by som reagovať hlavne na pana Jozefa, ktorý tu bezbreho propaguje p. R.Vaského. Pán Jozef mali by ste sa nad sebou zamyslieť a to myslim vážne. Ale je mi to v podstate jedno.
Takže k Vaším pripomienkam :
>>1. Orávik úmyselne vybavil svoje zhromaždenie na deň a hodinu, na ktorú to pred ním spravil Vaský.
Skutočne neviem či to bolo tak ako píšete, ale viem že termín bol čisto pragmatický. Vo výzve sa spomína zmena Ústavy a tak 1.9.2011 je tak logický krok, kedy by asi tak nejaké zhromaždenie malo mať aj nejaký význam (Deň Ústavy Slovenskej republiky sa mi zdá dosť logický).

>>2. Orávik sa vyhráža Vaskému, že na neho zavolá policajtov, ak sa tam objaví
Prepačte ale toto sa mi tiež zdá logické. Ak niekto, v tomto prípade R.Vaský ,propaguje extrémne názory (a to myslím doslovne), tak skutočne na tejto akcii nie je asi žiadaný. Hovorí Vám niečo diskreditácia myšlienok a zámerov. A presne o toto ide. Nejde o to že by p. Vaský vadil ale jednoducho už svojou osobnosťou diskredituje. Bohužiaľ, s tým nikto nič neurobí, len p.Vaský!

No a nakoniec p. Jozef prečo tak vášnivo propagujete p.Vaského a jeho myšlienky? On Vám za to platí alebo ste obyčajný provokatér?
Poznam p. Orávika osobne a myslím že aj veľmi dobre a nezdá sa mi že by sa hlásal za nejakého spasiteľa!? Všetci dobre vieme že aj nežná a pokojná zmena je možná. M.L.King, Mahatma Gandhi a koniec koncov aj “Nežná revolúcia” presvedčili, že sa to dá. Vrahovia a zlodeji poznajú len silu, ale tá sila netrvá večne a rozbíja sa na sile masy ludi ktoré sa už nechcú len nečinne prizerať.

A pre všetkých prosim čítajte pozorne! Ak sa niekto pýta a čo potom!?!?!? Všetko je skoro vysvetlené v tej výzve. Nikto nechce navrat k starým časom....


illuminatedBimbo   |   ip:95.103.13   |   2011-08-29  (15:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pekná to prácička ....IRENE
http://www.upnito.sk/0/zbr7d4rqqpafxn3r3w8rjftf3q2sj8v9.jpg

Pri pohlade skr oko!:D
http://youtu.be/xhHWTys6db0?t=42s


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-08-29  (15:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  irene je aj tak ešte nič východné pobrežie bude komplet zničené vlnami cunami;)i believe


Majkl65   |   ip:78.141.67   |   2011-08-29  (15:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  roham68: ano toto slovo spasiteľ zmäkčené slovom idol... všimol som si tiež, utvoril som si názor ale radšej som nereagoval a nazval ho idolom


Adam   |   ip:144.36.13   |   2011-08-29  (15:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://pravdu.cz/iluminati/300-let-spiknuti


Slobodoslav   |   ip:88.80.245   |   2011-08-29  (15:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jozef si uplne mimo. Vasky nikdy nemal tu demonstraciu zahovorenu o 15.hodine. Inak aj sam to pise v tomto fore, staci vediet citat. Na 15 hod. maju SNP zahovorene ini ludia, ktori tam Vaskeho nechcu, lebo nesuhlasia s jeho nazormi.

Vasky si ale bude moct vraviet co chce po skonceni tohoto zhromazdenia, teda po 17. hodine, ak ho niekto bude chciet pocuvat. Ja urcite nie ;-)


Nezabudni   |   ip:195.98.15   |   2011-08-29  (15:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vazeni, ta vyzva, je cesta k uplnej anarchii. Skuste troska o tom porozmyslat.

-Moznost odvolat zvoleneho zastupcu kedykolvek. Ked dotycnej skupine (zelenym, modrym, fialovym, laviciarom, praviciarom, liberalom) nebude vyhovovat, ze nebol zvoleny jeho favorit, tak ho cast ludi odvola. Bude zvoleny iny. Zase sa najde ina skupina, ktorej nebude pasovat a zase bude odvolany dalsi. Cize nikto tam v podstate nebude. Nebude mat kto vladnut

-Ako chcete volit premiera, ministrov? Kto bude zostavovat vladu, ked vsetci budu nestrannici? Ved kazdy bude z ineho okresu, cize sa nebudu poznat. Teraz nadavate na zlepenec, ze sa nevie dohodnut (a to je tam 4-6 skupin), ako sa potom dohodne 79 ludi, kazdy inej 'farby' kto bude preceda?

-Vetovanie zakonov? Kto by chcel napr. platit vyssie dane? Cize takyto zakon nikdy neprejde a nakoniec sa schvali, ze nebudeme platit ziadne dane. Mate vobec predstavu ako funguje stat?

-Navrh na to, aby boli zastupcovia voleni po okresoch je dobry a o tom uz padli navrhy aj od nejakych parlamentnych stran. Treba rokovat s nimi a pritlacit na toto, ale inac je to cele zle.

-Vlada ludu? Kto je to lud? To budu vsetci hlasovat cez internet? Alebo mate na mysli vladu ludu v podani komunistov? Ano na zaciatku boli tiez idealisti, ze robotnici budu spravovat stat najlepsie. Ale po case sa z nich stanu taki isti politici, ako boli ti pred nimi.

Dalej nema zmysel ani pisat, strata casu.


illuminatedBimbo   |   ip:95.103.13   |   2011-08-29  (16:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique

Podakuj/te našim mocným "spojencom"vode,zemi,ohňu a vzduchu! I ked si dávajú neraz načas ,tak sú nám pri správnom a presnom oslovení bezohladne oddaný a poslušný...pretože tu ide o všetko,teda o nastolenie rovnováhy v týchto svetoch!


Slovan   |   ip:67.159.36   |   2011-08-29  (16:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  1).Davaš do jedného mecha všetkých straníkov všetkých politických strán-čo je nekorektné
2).Petícia je len odporúčanie pre parlament nieje povinnosť z petície
referendum
3).Nešiel by som tam už z princípu,lebo to organizuješ v Bratislave
John11146   |   ip:89.102.36   |   2011-08-29  (20:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biela, modra, cervena ...

PC hra auto-zavodov bez realnych zakonov nabada jazdit v ponukanych hraniciach.
Svet co pride, bude bez obmedzeni, a aj ak to tak bude prezentovane.
Napriek tomu traba jazdit podla skutocnych pravidiel, a nie tych, co ponuka svet.

Realita slovenskeho socialneho systemu prerastla do monstroznych rozmerov.
Asi tak, ako nechapavy utarany oslik, stazujuci sa, ze ho stale biju so slovami 'oslik otras sa';
majuc za priatela nevrleho zeleneho obra, ktory zije na okraji lesa v bazine.
A oslik sa mu stale vnucuje a chce sa kamaratit?! ... a zeleny obor neskor zisti, ze je to celko vyhodne.

No realita je za siedmymi horami ..., teda len tromi. Hrdy Slovak vsetko vydrzi?! Sladke recicky a lzi.
Hlavne, ze je co pit, a je do koho sa navazat.

Aj Balaam bol varovany nemym oslom, co prehovoril, aby nehyzdil cestu Izrealu.
Kazde z jeho troch prekliati, bolo pozehnanim, ale on stale vytrval ... a neskor bol za svoju opovazlivot zabity v boji.

Ako sa este prejavuje slovenska realita?
STV, sudy, armada, myto, sem-tam tender, EU(ro), dane a odvody,
blond premierka, cerveny ex-premier, modry ex-ex-premier, (biela, modra, cervena, pre Republiku stvorena)
bublajuce referendum a revolucia na diskusnych forach, tuzba po spravodlivosti hlavne tej socialno-ekonomickej,
brusenie nozov a sekier na katolika, krestana a zida, ale nech zije sloboda vieroviznania a extenzivne polnohospodarstvo,
duhovi a duhove, atd. ...

Treba sa burit a reptat. Ale ked ide do tuheho, tak nariekaju, ze dostali po hlave.
Toto je ta vasa velka Idea? Vekla huba vam ostane, len ked vam niekto vyklbi celust, zasrani!
Bezte radsej k matke pod suknu. Bohabojne Slovensko je minulost a vy ste buducnost. Boh s nami!

Je pravda, ze "zadarmo ani sliepka nehrabe", ale "bez prace nie su kolace".
Kazdi si chce urvat zvanec chleba, tak aj ja musim?!

Ale vedzte, ked vypochodujete, ten osol bude zlomeny a ostane len mrcina. Nebudte naivny!
Tento system ma LEGALNE pravo hajit svoje zaujmy, a bude vas mat nastupenych a budete sekat dobrotu.

Napadlo vas, ci v tom zmatku nebudu obete? Nespravni alebo nepohodlni pre system?
A vy bude brani na zodpovednost. Alebo budete novodobi osloboditelia?
A ked z toho vyviaznete, novy system vam da moznost poziadat o vernostnu kartu.
Svojou vlastnou hlupostou im to date darom do ruk, co tak 'nenavidite', a na vasu skodu nevidite, ze je uz tu.
System vam NEPOVOLI zmenit jeho smerovanie - a ani to nestoji za namahu zachranovat.
Radsej sa vy nechajte zmenit tym, komu patrite. Ak to neviete, ziste si to.lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-29  (20:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vasky...šíry násilnú propagandu a poburuje davy k páchaniu trestnej činnosti...podajte naňho niekto trestné oznámenie...a bude sa to brať ako všeobecné ohrozovanie...ak budeš pokračovať Vasky...tak nebudeš premiér ale väzeň číslo...a čo ja viem aké ti pridelia:))))


Jozef   |   ip:87.197.12   |   2011-08-29  (21:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Najprv Slobodoslav:
Vaský si nevybavoval povolenie, ale na svojich blogoch vyzval každého, kto má záujem, aby prišiel. Ani nemal v pláne zatjtkávať sa s nejakými pripečenými úradníkmi kvôli povoleniu.
Ale on ako prvý oznámil na svojich blogoch 1. september 15.00. Orávik mu ten termín ukradol a vybavil si povolenie. Veľmi dobre vie, kto je Vaský a vedel aj to, že pozýval na ten termín svojich priaznivcov. Prečo si to nevybavil na 12.00, alebo 17.00?

Nezabudni:
Zdieľam podobný názor. Ja nechápem, ako môže niekto po skúsenostiach z obdobia 1989 a potom tvrdiť, alebo snívať o tom, že títo zlodeji, vrahovia a klamári najhrubšieho zrna neštítiaci sa žiadnych prostriedkov použiteľných na svoje deprivantské egoistické ciele, že začnú s niekým diskutovať, alebo sa dobrovoľne vzdajú? Majú v Bilderbergu a iných organizáciách svojich mecenášov, v židovských médiách svoje hlásne trúby, tak to zase zahrajú podobne, ako v 1989.
Čo sa týka nového systému, už starí Rimania vedeli, že štát v ohrození nemôže byť riadený demokraciou, alebo niečím podobným. Slovensko je v najvyššom štádiu ohrozenia, tak ako onedlho bude Bielorusko. Ale rozdiel je ten, že Bielorusi majú na čele silného, osvieteného vodcu a preto tlačí židoboľševikov pod rebrami. Štát ako Slovensko potrebuje osobnosť ako Lukašenko. Mali sme Mečiara, ale odkopli sme ho a ešte to aj oslavovali (aj ja som bol vtedy taký sprostý). Teraz tu od 1998 máme samých tárajov, gágajov a prďúsov.
Priama demokracia teraz nemá zmysel, možno o 100 rokov, keď bude materiálna pohodička ako vo Švajčiarsku. Teraz potrebujeme osobnosž formátu Lukašenka, ktorá vykrúti židoboľševikom krky.


pistolnik   |   ip:92.52.11.   |   2011-08-29  (21:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer

skap ty dement !


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-29  (21:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pistolnik...nerozčuľuj sa...dostaneš infarkt a Vasky stratí jediného prisluhovača:))))))))))))))))))))


Slobodoslav   |   ip:88.80.245   |   2011-08-29  (21:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jozef: Ked to chces vediet, tak to povolenie na demonstraciu o 15:00 vybavilo jedno dievca z Blavy. Vasky sa k nej pridal a chcel zdiskreditovat celu demonstraciu svojimi blbymi recami a od veci pozvankami a tej demonstracii propagovat svoje chore myslienky. Ona si nechcela zobrat na triko vsetky tie hluposti co vykrikuje Vasky, tak ho poslala do prdele. Asi tak.

Oravik napisal ten clanok pre to dievca, aby mohla ta demonstracia prebehnut slusnou formou a aby to k niecomu viedlo. Vaskeho ma rovnako v pazi, ako vacsina ostatnych.


ehm   |   ip:82.145.20   |   2011-08-29  (22:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jozef...

Keby hlupost kvitla tak si mozes pootvarat kvetinarstva po celom svete..

Meciar bol osvieteny vodca? Odpadavam.... Ved kvoli nemu sme v takych srackach ako sme... Keby bol osvieteny tak by pri privatizacii dal podmienku - ano berte si podniky za 1,-sk s tym, ze budete musiet pokracovat vo vyrobe, budete ich drzat v chode... Keby bol osvieteny tak dnes mohla byt zamestnanost, mohol byt pokrok, priemysel... Po nom tu ostali prazdne vyrabovane pozemky bez hodnotneho majetku v rukach sukromnikov, ktory su uz na druhej strane zemegule a aj zabudli, ze im tu nieco patri. Okrem toho este kopa nezamestnanych... No a ked tak tuzis po ,,osobnosti,, tak za par rokov tu budes mat mozno Ficostan...a asi budes spokojny?... Hlavne nech je to diktator sak tebe je jedno aky ty dementny idiot...


pistolnik   |   ip:92.52.11.   |   2011-08-30  (02:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer

si tupy ako motyka. Za Vaskym su skutky, on nemusi nikomu nic dokazovat a uz vobec takym chujom ako si ty.
Kazdy kto vie citat a ma aspon priemerne IQ Vaskeho davno pochopil. Ty a dalsi podobni retardaci, co citat sice vedia, ale mysliet uz nie, ste si z Vaskeho zapamatali len slovo "krvava" a aj to ste nepochopili.

Idiotom je zbytocne vysvetlovat, takych len poriadne nakopat.


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-08-30  (08:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na môj vkus po svete behá nerušene priveľa psychošov.

Spravodajská hra.

Analytická skupina REDJACK Vám pridelila iba jeden bod z 10. Slabo prepracované. Akí ste slabí , taká je odozva.

Už tu bol nedávno jeden sebestredný narcis a vieme ako to dopadlo.

Ľudia skočia na hocijaký špek. Príkladov je dosť napr. Finančné pyramídové systémy.

Jozef   |   ip:87.197.12   |   2011-08-30  (09:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ehm:

tvoja logická skladba je, ehm, zaujímavá. Ešte raz si prečítaj môj príspevok a uvidíš, že nikde netvrdím o Mečiarovi, že je osvietený. Tvrdím to o Lukašenkovi.
Čo sa týka Mečiara - skús mi menovať aspoň jedného premiéra SR, ktorý mu siaha aspoň po členky. Z tých tárajov, gágajov a prďúsov nemáš šancu vybrať ani jedného.
Mečiar porozdával podniky svojim ešte predtým, ako si svoje nabrúsené zuby chceli do Slovenska zahryznúť medzinárodní úžerníci a fabrikanti. Umožnili im to až tí, ktorí by do smrti mali sedieť za vlastizradu - Dzurinda a Mikloš.
Prečo asi Mečiar dostával demarše? Nepripomína ti to trochu terajšie osočovanie Bieloruska? Kto si brúsi zuby na majetok Bielorusov?
To, že väčšina sprivatizovaných podnikov potom krachovala, už nemusí byť Mečiarova zodpovednosť. Zrejem precenil svojich ľudí, ktorí neodolali možnosti rýchleho bezpracného zbohatnutia - ale bol by som zvedavý, kto by konal na ich mieste inak. Možno ty, a možno ja. Možno. Ale som si istý, ako by na ich mieste konali Miklošovci.
Dokážeš uveriť predstave, že Hatina svoj podiel v Slovnafte nepredal pod nátlakom? Čo si myslíš, aké prostriedky sa používajú, keď ide o takéto prachy a moc, ktorú takéto dojné kravy poskytujú?
Ktorý blbec by predával akcie takéhoto podniku dobrovoľne?
Mečiar zanedbal jednu vec - mal si na svoju stranu získať médiá. Podcenil ich a príliš si veril.
Ďalšia vec - ľudia v jeho strane - dokážeš uveriť tomu, že medzi nimi boli murári, ktorí mali za úlohu práve takéto zruinovanie sprivatizovaných firiem a pripraviť tak pôdu na osočovanie a očiernenie Mečiara a na príchod novej vlády, ktorá začlení Slovensko do NATO a EU, predá zahraničným vlastníkom tie podniky, ktoré by Mečiar nikdy nepredal a umožní udrieť na Srbsko a tým založiť vojenskú základňu Bondsteel v Kosove?
Ešte raz - Mečiar bol jediný politik, ktorý si zaslúži nazývať ho Premiér Slovenskej Republiky.
Ostatní po ňom boli a sú táraji, gágaji a prďúsi, posluhovači úžerníckej internacionály.


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-08-30  (10:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Varovanie.
Správa analytickej skupiny Galaktickej federácie REDJACK momentálne dislokovanej na podzemnej základni Titicaca a stanici ISS / vyslaný korešpondent / : počet psychošov na území strednej EU naďalej z neznámych dôvodov stúpa.
Upozornenie :
Ak Vás uvedená správa rozčuľuje alebo irituje, ignorujte ju.JanaKatarina   |   ip:178.41.10   |   2011-08-30  (11:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium, ten vyraz židoboľševicko-kostolno-hungarošovinistického hybrid sa mi velmi paci, lebo presne vystihuje sucasnu vladu. Ja tiez chodim volit, ale nemyslim si, ze volby zmenia nieco k lepsiemu. Je to ako rozhodovat sa medzi certom alebo dablom. Kradne lavica aj pravica.


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2011-08-30  (11:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 Jozef
Ako vidím, si jeden z mála čo chápe túto situáciu. Gratulujem k otvoreným očiam a mysli ....


illuminatedBimbo   |   ip:95.103.13   |   2011-08-30  (12:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RudolfVasky

Bude nutné zhromoždiť zoznamy tých ktorý od roku 89 zapredali slovenský národ nadnárodným kartelom a banksterom ale aj rozkrádali majetok občanov skrz privatizáciu a vedú teraz už len toto zotročené a vimité slovenské "stádo" do náručia NWO.A všetci politici stále držia huby a len pre seba hrabú!

Aby bolo skôr či neskôr potreba nájsť si tieto hovedá včetne ich rodinných príslušníkov deti aj vnuky a samozrejme aj ich majetky....a tí čo sa snimi len vezú majú holt smolu pretože ich nezastavili a priživovali sa na tomto zločine proti národu!

Podobné zoznamy už boli a velmi pomohli napr.gestapu,ksč,štb...


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-30  (12:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pistolnik...a vieš aj ináč argumentovať ako urážať?...ja Vás ľudí mám strašne rád...ale nepodporím niekoho kto tu hitlera a krvavú revolúciu velebí....asi tak.


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-08-30  (12:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Psychopatológia sa vydáva za realitu. Budíček.Rozum do hrsti a hlavy hore.


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-08-30  (12:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Už tu bol nedávno jeden sebestredný narcis a vieme ako to dopadlo v Nórsku. Zaujímavé je ako si ľudia dokážu hocijakú nezmyselnú hovadinu na kvadrát zdôvodniť . Nabudúce sa nám tu bude vysvetľovať , že ľudstvo treba vyhladiť a začať odznova.


illuminatedBimbo   |   ip:95.103.13   |   2011-08-30  (12:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hádanka!

"Kde sa berú , kde sa tlačia alebo vytvárajú realne peniaze na -úroky- ktoré od vás požadujú Banky"

Vedia to vôbec zamestnaci banky alebo politici,premier,prezident,policajti,právnici,sudcovia?
Kto nevie a nedokáže si to zistiť tak je k-o-k-o-t pre-k-o-k-o-t!
Ved sa už zobudte!gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-08-30  (12:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Akčné filmy vyšli z módy už dávnejšie .


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-08-30  (12:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemáš používať vulgarizmy, nevieš dodržiavať pravidlá , tak čo chceš od ľudí? No jasne= ale...


mycleo   |   ip:178.41.15   |   2011-08-30  (13:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ak sa zúčastní málo ľudí, bude to asi preto, že mnohí nemajú na cestu do Bratislavy. aj ja by som sa s radosťou zúčastnila, ale v peňaženke mám 10€, doma tri malé deti a rodičovskú až 15.9. takže žiaľ musím ostať doma....


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-08-30  (13:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  keby bolo hlavné mesto BB tak by to bolo strategicky lepšie miesto na revolty ako blava inak BB malo byť hlavné mesto práve kvoli svojej polohe ale potom sa stavitelia rozhodli pre BA prečo asi;)


ok   |   ip:85.135.19   |   2011-08-30  (14:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aká by mala byt tá nová ústava??? čo tak si ju najprv navrhnúť a potom kričať_?? Mám bod č.1.
Politika nie je práca - Politik nedostáva plat.
č.2.
Spoločné pr.zdroje sa nepredávajú. Politik nemôže predať to čo je spoločné, ani vtedy keď zastupuje vačšinu.
atď, atď...Sak
Skuste nieco navrhnut a potom sa uvidi..


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-08-30  (14:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mycleo som v podobnej situácií ako ty- na materskej, 2 deti a ešte s východu (PO). Tiež by som sa rád zúčastnil, ale okrem financií ma od návštevy odrádzajú aj rečičky v tejto diskusií, že to nemá zmysel, lebo ľudia sú v takpovediac v spiacom režime, a X ďalších dôvodov prečo to nepôjde, ktoré sú
viac- menej opodstatnené, ale.... je to ako s gordickým uzlom. Kto ho vo svojom vnútri "rozplietol", vie že iný svet je možný.
Slovensko má dosť nešťastne umiestnené hlavné mesto, ale čo už.


Peter   |   ip:85.248.61   |   2011-08-30  (14:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano, nech niekto urobi navrh novej ustavy, spolocne ju budeme pripomienkovat a potom je dame na stol ostatnej verejnosti. urobte niekto stranku s adresou www.nova-ustava.sk


veru   |   ip:87.244.20   |   2011-08-30  (18:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veru, hlavne mesto jendoznacne BB.... A niesom odtial - dokonca BB mam o polovicu dalej.. Ale co uz, pi*i tam..


illuminatedBimbo   |   ip:95.103.13   |   2011-08-30  (19:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.abload.de/img/01kc4l.jpg


bertold   |   ip:95.102.22   |   2011-08-30  (19:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  môj príspevok do ústavy: Peniaze nemôžu byť "komoditou"(resp.tovarom) pre obchodovanie a tvorbu zisku. Peniaze sú výlučne! určené ako zmenná hodnota pre výmenu tovaru a služieb.


LordX   |   ip:178.41.71   |   2011-08-30  (20:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Moj prispevok do ustavy:
http://www.penaznareforma.sk


illuminatedBimbo   |   ip:95.103.13   |   2011-08-30  (23:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hustota prírodných katastrof stále rastie a bude narastať až do úplného zrútenia systému!
Tieto a dalšie ludstvom "dovolené" katastrofy sú nevyhnutné pre ľudstvo ale aj pre vašu krajinu, a preto nemajte strach!

Finančný krach kríza 2008
EÚ verejný dlh
USA štátny dlh
Japonsko štátny dlh
Thaisko tsunami 2004
Pakistan povodne
Austrália povodne
Čína zemetrasenie
Haiti zemetrasenie
Čile zemetrasenie
Nový Zéland zemetrasenie
Japonsko zemetrasenie, tsunami, sopky, Fukushima
Island sopky
Indonézia sopka
Rusko požiare
Mexický záliv Catherine,BP
Severná Afrika revolúcie......

s3rg1   |   ip:188.167.9   |   2011-08-30  (23:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX . celkom pekne lenze s terajsou vladou by som povedal ze nerealne :/

tiez by som sa priklonil k RVaskemu o zdaneni ziskov...aspon by peniaze neodtekali mimo SR.

Ale sak uvidime.


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-08-31  (00:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pekná sumarizácia.
Keď dávali nedávno v Tv obrázky z Japonska, na ktorých bolo okrem veľkého nešťastia vidieť aj súdržnosť, disciplínu a kolegialitu Japoncov, napadali ma myšlienky, že je to asi v povahe človeka, uvedomiť si čo je dôležité, až keď má celú márnosť nad márnosť priamo pred očami, až keď ho olizuje pani smrť.
A možno je to tak, že si svoj osud spievame vo svojej hymne a prebudíme sa až pod bleskami hromu.
A možno je to tak, že ak to nebudú blesky ducha, tak blesky fyzické.


oc   |   ip:213.81.18   |   2011-08-31  (07:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je potrebne davat najavo podnikatelskemu sektoru, ktoremu sa hovori i poslanci a vlada, ze ludia nie su spokojni. Na to je dobra kazda iniciativa, no na druhej strane si treba uvadomit velmi dolezity fakt. Sidlo vlady a parlamentu je v Bratislave, v meste, ktore je exentricky umiestnene na mape Slovenska a z toho vyplyva velmi dolezity fakt - ziadna demonstracia proti systemu nebude mat masovu ucast, pokial sa budu mat Bratislavcania aspon relativne dobre. Dalej si je potrebne uvedomit, ze akekolvek porovnanvanie s novembrom 1989 je mierne povedane naivne, pretoze vtedy neslo o ziadnu revoluciu. Bol to planovany prevrat podporovany a organizovany zo zahranicia.


elenin   |   ip:85.248.57   |   2011-08-31  (09:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=scZAOQNopok
zaujimava prednaska


elenin2   |   ip:85.248.57   |   2011-08-31  (09:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=15InIFnVoB0&;feature=watch_response
otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-08-31  (14:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pokial sa nevysporiadate s komunizmom a nepovesiate komunistov nespravite najmensi krok vpred, vsetko ine je len mlatenie slamy.


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-08-31  (15:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jozef, výborný príspevok - Jozef 2011-08-30 (09:25). Veru. jemu nik nesiaha z politikov do dnešného dňa ani po členky, možno ani po špičku malíčka. Pamätám sa, ako jeden americký politik povedal" Keby my sme mali takého politika ako je V. Mečiar, tak už dávno by bol prezidentom...

Vážim si ho, a vážiť si ho budem...môj hlas patrí len jemu pri voľbách, včera, dnes, zajtra.

A máte pravdu, že dosť tam bolo líšok, aby podkopávali, podkopávajú jeho dôveru. ale on to vždy ustal, ako správny politik, ktorému vždy budem držať palce, podporovať ho, aj keby celá táto zem sa postavila proti nemu.


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-08-31  (15:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  S tým p. Mečiarom máte absolútne pravdu. Nik neurobil pre Slovensko toľko dobrého, ako práve on. Nik iný by nedokázal na zelenej lúke vytvoriť nový štát takmer z ničoho. Svoje slávne miesto v dejinách už má isté.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-08-31  (15:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No z nicoho to az tak nebolo, hned ako prve co predal bol tabakovy priemysel, tam sa nabalili vsetci buduci milionari ako podnikatelska elita Slovenska, takze z neho nerobte alfasamca, bol taky isty uplatny politik ako vsetci jeho nasledovnici.


Pravdoslav   |   ip:88.80.245   |   2011-08-31  (16:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie všetci politici sú svine. Niektorí sú aj riadne kurvy... ;-)


pEET   |   ip:195.146.1   |   2011-08-31  (16:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Presne tak! podľa vzoru ISLAND !!! Euro vyhodiť, korunu a silu národa vrátiť! Poslancov pozatvárať, úradníkov povymieňať, pravú rozhodovaciu moc odovzdať ľudu.
Keď sa chce nič nie je problém zorganizovať. Keď sa nechce ... nájdu sa všemožné problémy a príčiny.


akovera   |   ip:95.102.16   |   2011-08-31  (18:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=nRXNlKdNl4o


akovera   |   ip:95.102.16   |   2011-08-31  (18:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=nRXNlKdNl4o


vaský v akcii


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-08-31  (18:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vy ste snad na hlavy popadali,,ze p. Meciar!!

najväcsi zlodej a kriminalnik.. to co ma ten za usami hadam nik na slovensku..

vrazdy ,, privatizacia,,zdieranie ,,rozkradanie..

vykuchat mu ten tucny bachor a hodit na ulicu nech ho prejde kukavoz!!

blazni..boze!!!


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-08-31  (19:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins, že vám hanba nie je, a že vraj kresťan? To čo ste predviedol, tým ste predčil tu každého, ako dokáže niekto, nenávidieť, že by až zabíjal. A že kresťan...viac sa už takto neoznačujte, ste hanbou tu, hlavne po tomto príspevku!

A ešte niečo: Pozrite sa prv na seba, vy chudák, a tak hodnoťte niekoho, kto toho toľko urobil, čo vy nedokážete ani za 100 pozemských životov! Ste len vernou ovcou modrej úderky, hoci sa tvárite tu, ako kresťan...aj oni, aj vy, aj vám tu podobní....


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-08-31  (19:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ešte niečo, to čo ste napísal, tak to je na trestné oznámenie, vy chytrák, bez citu, z nenávisťou a závisťou v srdci!


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-08-31  (19:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins ja som vedel, ze raz pride chvila, kedy sa zhodneme.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-31  (19:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloven...nevyhrážaj sa tr. oznámením...mečiar je verejno činná osoba...takže musí tieto sdlová strpieť či chce alebo nie...dnešná doba je taká že jednoducho zlodej je nemilosrdní k ľudom aj k rodinám...Joplins...je správni kresťan...preto len píše svoje návrhy...ale nekoná ich...lebo vie že za zlo ktpré vykonal mečiar ho bude súdiť BOH...a to že si niekto zanadáva?...a predstavuje si čo by s nim urobil?...ešte z neho vraha nerobí...práve naaopak..mečiar sa nevyhrážal a pozri čo narobil.


cellfactor   |   ip:178.40.16   |   2011-08-31  (20:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ludia drzim vam palce na tom SNP som dost daleko od Bratislavy ale pokial taketo zhromazdenia budu viacej tak sa pridam prosim vas posielajte odkaz vsade na forach nech to vidia vsetci


T   |   ip:87.244.20   |   2011-08-31  (22:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Eeej Sloven...esteze krestania nikdy nikoho nezavrazdili :)


atasi   |   ip:62.168.72   |   2011-09-01  (10:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vážený čitatelia,
je my zo všetkého smutno a veľmi nanič.veľmi sa hanbím za to čo ľudia umožnili zlodejom a lumpom napáchať za dvadsať rokov.Keď som v 90 rokoch upozorňoval na to že si ľudia na seba pletú bič a že toto nie je revolúcia ,lebo to čo sa odohralo u nás nemá nič spoločné s demokraciou.Ľudia ako vždy si nedali žiadnu námahu aby si zistili všetko o tom čo nás to bude stáť. To že ekonomika SR je dávno preč netreba pochybovať a že tu vládnu zlodeji a prisluhovači ktorý sú podplácaný skupinou ľudí ktorý vlastnia 98 celosvetového kapitálu o to málo ľudí vie a že všetko čo sa odohrá aj v EU je riadené nie USA ale touto skupinou ľudí cca 150.

Krízu samozrejme vždy dobre naplánujú tak aby zase niečo ukradli a to nehovorím o slovensku ale celosvetové krádeže a keď sa im to nepodarí tak je na svete ďalšia vojna a umierajú zbytočne ľudia a to hlavne nevinný.Čo si myslite o severnej Afrike čo a koho viedlo aby tam vyprovokoval tieto vojny,majiteľmi nato a iných organizácii sú uvedený ľudia a tieto používajú ako pomoc pre ľudí.
Ďakujem pekne za takúto pomoc pri ktorej zomierajú nevinný ľudia.

A všetko čo sa odohráva v EU čiže aj u nás je ich dielom,majú záujem si podrobiť celý svet a následne zredukovať počet ľudí ,lebo podľa nich nás je o 1 miliardu viac. A tak by som mohol pokračovať ďalej no pre Slovákov je to zbytočné,sú nenapraviteľný.

Nuž veru tak je, ak hemisféra nepracuje po celý život.

Pozdravujem všetkých.


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-09-01  (13:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rad by som videl tie cisla na tej demonstracii, bolo vas tam aspon petdesiat?


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-01  (14:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechápem, prečo by ich tam malo byť až toľko? U nás sú sporiadaní občania, a nie Amečanmi nahuckaná rabujúca luza z ulice, ako v Líbyi...


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-09-01  (14:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sloven.. skludni..

je to vec nazoru,,ja simyslim,ze Meciar je zlodej a vrah..to je cele..


no jedna otazka na teba:

preco si myslis, ze Remiasova matka otrieskala kyticu kvetov o Meciarovu bravcovu hlavu na pohrebe jej syna??

cakam..


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-01  (14:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pretože bola psychicky narušená, cvok. Nemohla prežiť, že jej podarený hochštapler si kúpil do svojej starej kraksne lacný a neautorizovaný plynový pohon a ten sa mu odpálil po d zadkom. Chapišto, trubkárka?


Jozef   |   ip:87.197.12   |   2011-09-01  (14:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pani Remiášová preto hodila kyticu po Mečiarovi, lebo:
1. myslela si a možno si ešte stále myslí, že on je zodpovedný za smrť jej syna
2. dostala za to zaplatené

Odhadujem možnosť 1 na 95%, ani tá dvojka sa úplne vylúčiť nedá


Jozef   |   ip:87.197.12   |   2011-09-01  (14:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins,
a položil si si otázku, prečo sa v médiách toľko skúmal únos ožratého Kováča ml. namiesto skúmania príčin toho únosu a skutkov zlodejov Kováčovcov?


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-09-01  (14:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  psychicky naruseny si ty aj z meciarom.. got it , otrombel??


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-09-01  (15:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jozef..
bohuzial nie.. nemam cas a ani chut zamyslat sa nad vsetkym..

ty si si uz polozil niekedy otazku, ci si si uz polozil otazku na vsekto,,vratane toho co ta nezaujima??

myslim ,ze za kazdym dianim niekto stoji..

ti co su za,, uveria hocijakej teorii o danej udalosti,,a tí co su proti takisto!!

tak zastancovia Meciara maju svoju jasnu pravdu..a odporcovia zasa svoju!!

takisto Stalin bol pre jednych satan..a pre druhych otec naroda..no fakt je ten , ze bol aky bol..

a Meciar je tiez len figurka vo velkej hre..
ma za usami, lebo ako politik by inac neuspel keby nerobil to co robil..
keby neposluchal a nepredaval,, neprivatizoval,,a nevrazdil,, tak by politikom dlho nebol!!

kto chce z vlkmi zit,musi s nimi vyt!!
takze kto mi tu bude tahat medove motuzy o meciarovi,,aky on bol slusak,,a chcel len to naj..pre SK,, tak nech ide rovno do riti!!

keby ozaj chcel tak by to na SK vypadalo inak..
je to predajna prostitutka,, co ani nevie odkial ma 30 milionov na elektru..
a koniec koncov., taky isty scenar sa odohral vo vsetkych postkomunistickych krajinach.. a ziadny meciarovia tam neboli,, co len dokazuje ,ze bol len predajna prostitutka,,ako aj v polsku, cechach.,madarsku,., bulharsku..a td atd!!

takze nic vynimocne"!!

len prostitutka..a takych prostitutiek ma kazda krajina dost!!


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-01  (15:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak veru tak... No ak niekomu staci, ze financovanie Elektry dokazal obhajit tym, ze mu pozicala manzelka, ktora samozrejme ako neverejny cinitel nemusela zasa dokazovat, odkial tie peniaze mala, tak si verte tomu gagajovi, prdusovi a zlodejovi.


Jozef   |   ip:87.197.12   |   2011-09-01  (15:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Eduard Chmelár je slobodomurár!!!
Alebo minimálne ich užitočný idiot. Tu je dôkaz - kradne myšlienku:

http://www.sme.sk/c/6037538/aktivisti-ziadaju-obciansku-ustavu-hrozia-referendom.html

Možno sa bude chcieť spojiť a Orávikovcami a potom ich odrbať ako Fico odrbal Vaského HTC.


Peter   |   ip:88.100.14   |   2011-09-01  (15:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na namesti SNP na webcamere ano niho, fijasko alebo podvod http://www.webcam.sk/video/kamera5.html


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-09-01  (15:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  peter..

cakal si nepricetneho Rudolfa z hrdzavym roxorom, penou v kutikoch a vyplazenym jazykom??

hm.. ktovie co ma za lubom,, ten loptoš!!!:-DDDD


Peter   |   ip:88.100.14   |   2011-09-01  (17:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cakal som kohokolvek len aby sa nieco dialo. Pekna idea a zla realia. Ale ak tam niekto bol nech napise ako to vyzeralo. Lebo mne sa to to tymto zdalo ako blaf cez web. Ak niekto takto pise o novej zmene ustavy a nic sa neudeje, tak mi to pripada dost spolocensky neseriozne. Proste si urobil srandu z ludi a hlave z vlastnej ustavy.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (17:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...ja som tam bol...ja som tam bol:)))))....cca 30-40 ľudí:))))))


Peter   |   ip:88.100.14   |   2011-09-01  (18:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer popíš priebeh a ako dlho to bolo.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (18:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...pribeh bol zorganizovný na profesionálnej úrovni..viseli aj transparenty...prvá hodina patrila púrejavom ohľadom zmeny ústavy...je to navrhnuté dobre...len treba zorganizovať ľudí...aby sa to dalo realizovať....potom prišla volná diskusia ale to som už odišiel...ale trvalo to do 17.00 hod...skutočne ľudia ak niečo nespravíme doplatíme nato...potrebujeme novú ústavu..presne takú akú navrhli organizátori...niečo na Svajčiarsky spôsob priama demokracia...a samozrejme nechýbalo ani slovo verejné a priame vykrikovanie ako zlodeji...vlastizradcovia...vlastne povedali len pravdu...bolo to pekné a nabudúce pôjdem určite znova...tam Vás nikto neklame...hovoria jednoduchý ľudia z ulice...poznáte hid park v londýne...niečo na ten spôsob:)))))))


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (18:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pardon..priebeh:))))


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (18:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a mimochodom to video z webky je pekný podvod skoro ste uverili že sa to nekonalo....no ešte že som sa zúčastnil:)


Peter   |   ip:88.100.14   |   2011-09-01  (18:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer
sledoval som webvideo od 15:15 do 16:00. Pri sochach Partizanov som nevidel ludi, pod kalvinskym kostolom ziadne aktivity. Cize video mohlo byt manipulovane? alebo kde konkretne boli ludia a recníci.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (18:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..nám...SNP..od 15.00..do 17.0 hod...rečníci boli aj transparenty...video je zmanipulované a ponechajte ho ako dôkaz o tom že tu vláda robí sabotáže.


Bertold   |   ip:91.127.40   |   2011-09-01  (18:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bol som tam...o15:05 som narátal 35ľudí...včít.organizátorov. O 15:35 možno do 50, z toho 2 "tajní"...Najlepší bol ten postarší pán, ktorý spomínal politickú reláciu vo Švajčiarskej verejno-právnej televízii vždy v piatok o 20:00 s názvom "Koloseo".(Žiadne časové obmedzenie - až do vyčerpania otázok, smerujúcich k tomu, ktorému referendu.)


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (18:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a ktorý to boli?...tí tajný ja som žiadneho nevidel?...popíš mi ich:)))


Pandemonium   |   ip:78.98.169   |   2011-09-01  (19:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pozri sa do zrkadla. To je hneď jeden...


Truman   |   ip:95.102.62   |   2011-09-01  (19:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak takýmto tempom a organizáciou možnoo 300 - 500 rokov a to som ešte optimista, ale fandím Vám...http://www.youtube.com/watch?v=W0Mydquf9S8&;feature=related


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (19:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Truman...neboj určite sa to rozbehne...lebo vláda s nami ešte ani zďaleka neskončila....už teraz občania zúria...a ver mi...možno padne ešte tento rok.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (19:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  troll...ja?...veď s mojim registrom ma nezoberú ani do SBS-ky:))))))))))))))))))))))))))))))))


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (19:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  troll...a ľúbiš ma či ne?


jozef   |   ip:87.197.12   |   2011-09-01  (20:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Len sa pozrite, na akú kravinu sa zíde tisícka somárov:

http://novezamky.sme.sk/c/6037861/v-komarne-protestovali-proti-zakonu-o-dvojakom-obcianstve.html

Ľudia sú ovce, ktoré potrebujú poriadneho baču. Nič viac. Stačí, ak ich nebude sprosto a okato okrádať, len tak primerane.
A nesmie zanedbať to, čo zanedbal Mečiar - médiá a banky. To je tá najsilnejšia armáda židoboľševikov.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-09-01  (22:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  1.septembra majú ísť decká do školy a ľudia do roboty. Do pekla aj s blbými sviatkami! Zase ste presrali jeden deň!


Pandemonium   |   ip:78.98.169   |   2011-09-01  (22:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takže vám sa nepáči súčasná ústava... Len si žiadajte jej revíziu! Hungaroidi v parlamente len na to čakajú. Kým sa tu vy budete dohadovať o nejakej hlúpej priamej demokracii, tak táto honvédska zberba zmení preambulu a úvodný text "My, národ Slovenský" napríklad na "My, občania Slovenska". Potom budete hľadieť s otvorenou hubou a ďalší krok k autonómii bude už aj na ústavnej úrovni. Nehovoriac už o tom, že ulica si nevie a nedokáže vládnuť sama


adam   |   ip:78.98.176   |   2011-09-01  (22:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique
revoltu môžeš robiť aj jednotlivo a hocikde a dlho, príklad:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hiroo_Onoda
nemusíš sa dať niekde na námestí natočiť, a popri tom dostať obuškom po gulox.
pandáš
tak predsa si veriaci!
a ten tvoj vladko je tvoj boh, alebo najvyšší démon z toho zboru démonov?
ústava je tvoja posvätná kniha, keď sa v nej nič nemá meniť?
aj si ju vôbec čítal?
vieš čo hovorí taký článok 32?
okrem toho poznám niekoľko ľudí v štátnyx službáx aj s 3 občianstvami, nejedná sa však o maďarov , ale o iné občianstva, a tam je to zrazu dovolené / žeby národ vyvolený?/.
nuž niektorí aj keď si serú do huby sú uctievaní.
pandáš, zrazu je z teba veľký európan a nexceš autonómiu. ja si myslím že eu sa rozpadne aj sama. ulica si sama nedokáže vládnuť, ani sa sama vyasfaltovať, nato sú potrební ľudia. elitáši nie sú ľudia. oni sami sa považujú za nadľudí.


Peter   |   ip:88.100.14   |   2011-09-02  (10:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chcem sa opytat autora clanku a zhromazdenia, ci urobi www stranku s navrhom novej ustavy aj pre siroku verejnu diskusiu.


Marian   |   ip:88.80.245   |   2011-09-02  (11:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ahoj Peter. Že či spravíme web? Časom asi áno. Včerajšia demonštrácia dopadla dobre. Bolo na nej síce iba 68 ľudí, ale stretli sme sa tam celkom dobrá partia, ktorá hádam zorganizuje aj ďalšiu demonštráciu a tá bude ešte lepšia a bude tam ešte viac ľudí... A tak.

Škoda toho, že väčšina ľudí radšej čumí na webku na nete a nadáva vo fórach na dolezite.sk a kde kade po internete, ale skutek utek. Ale hádam časom sa časom viac ľudí osmelí... Lebo ak budú všetci stále iba čumieť na PC, TV a pod. tak sa žiadna zmena v reálnom svete nikdy neudeje. Iba ak zmena v ich myslení, keď si všetci dajú vypláchnuť mozog nepodstatnými hlúpostiami a primitívnym zastrašovaním...

Ale späť k Tvojej otázke. Či spravíme www stranku s navrhom novej ustavy aj pre siroku verejnu diskusiu?

My nechceme spraviť návrh novej ústavy. Nemáme mandát od ľudí robiť novú ústavu. Bez toho by sme si s naším návrhom mohli akurát tak utierať zadok ;-)

To čo chceme je, aby ľudia pochopili, že bez novej ústavy budú vždy len "otroci" vo svojom štáte. Že nemôžu chcieť, aby im novú ústavu napísali ich súčasní "otrokári" a že si musia zvoliť nových ľudí, ktorí im tú ústavu napíšu. Ale tých ľudí si musia zvoliť tak, aby ich mali pod svojou vlastnou kontrolou a mohli ich aj odvolať, vymeniť a vetovať ich rozhodnutie. Teda tak, aby im nemuseli iba veriť a byť na nich závislí...Marian   |   ip:88.80.245   |   2011-09-02  (12:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  inak povedané aby zástupcovia občanov boli závislí od občanov, od ich podory a súhlasu a to v každom okamihu, nielen vo voľbách, ale aj po voľbách.

A nie tak ako dnes, že nie zástupcovia občanov, ale občania samotní sú po voľbách závislí od svojich zástupcov a títo zástupcovia sú závislí skôr od rôznych milionárov a mafiánov, ako od občanov, ktorých záujmy by mali zastupovať.


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-02  (13:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ďakujem organizátorom, aj ľuďom čo tam boli, lebo to robia pre nás všetkých. Ja som tam nebol(mám na to vážne dôvody), ale myslel som na Vás. Pokračujte prosím.
Jozef ako môžeš niekoho len tak obviniť so slobodomurárstva?
Ja by som najradšej videl Chmelára aj Vaského na jednej strane, a vlastne všetkých ľudí.


Stanka   |   ip:91.191.10   |   2011-09-02  (14:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ďakujem všetkým spoluorganizátorom a zúčastneným, hlavne nezávislým a nespokojným občanom na včerajšom Fóre občanov SR. Z mojej štatistiky v priebehu polhodinky od začiatku akcie som napočítala v určitý okamih 76 ľudí priamo na nám. SNP a v okolí nás sledovali ďalšie desiatky občanov. Oproti protestu, ktorý organizoval doc. Chmelár a SDĽ pred Úradom vlády a NR SR, kde za zúčastnilo cca do 20 ľudí som ako organizátor nadmieru spokojná a teším sa na ďalšie stretnutie dňa 15.9.2011, nám. SNP v Bratislave o 15:00 hod. pokračujeme. Ak ste sa nemohli zúčastniť máte opäť príležitosť. Všetci sú vítaní.


adam   |   ip:78.99.7.2   |   2011-09-02  (14:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stanka
k tvoja revolúcia voľného času je pre unudenýx a nevyťaženýx pseudonesokojencov.
keď nespokojnosť dosiahne svoje medze, nebude potrebný deň voľna na zmeny. elitáši ti akosi nedovolili vybrať si na tvoje protesty pracovný deň? alebo ťa platia aby si vyplnila ľuďom aj zbytky voľného času, aby sa nevenovali napr. rodine, či skutočnému odporu elitám?priznaj, že ty xceš byť riaditeľkou voľného času!
a snáď vás sledovali aj elitáši!
http://www.sme.sk/c/6037832/kamery-chystaju-vsade-sledovat-chcu-najma-mladez.html
na zdravotníctvo a školstvo sa peniaze nenájdu.
ak s xmelárom súťažíte o účasť, skúste rozdávať ňáké bonbóny alebo guľáš, pandáš ti už poradí ako na to.


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-02  (16:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neporadí. Neviem totiž, o čom to zas točíš. Kto je to pán Iksmelár? Tá tvoja vrodená vada písania musí byť pre teba veľký hendikep.


Stanka   |   ip:91.191.10   |   2011-09-02  (16:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Adam s elitášmi nemám nič spoločné. Chmelár iba okopíroval naše myšlienky ja som túto aktivitu plánovala už v júni a ohlásená bola mesiac vopred. Môžeš si overiť fakty a potom písať táraniny. Bonbóny sme mali :)


snego   |   ip:188.167.1   |   2011-09-02  (17:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Adam!Nemyslím si,že by som bol unudený nespokojenec,ktorý prišiel na túto akciu.Tvojmu príspevku nerozumiem.Ak berieš ostatných podľa seba,žeby nejaká Tvoja frustrácia?!Hm?
Pôvodne som chcel písať o zákone vlastizrady,ktorý bol účelovo zrušený medzi prvými v poprevratových dňoch.Odôvodnili to tým,že vraj tento zákon môže byť zneužitý.Už vtedy mi zablikala červená kontrolka.Budúcnosť ukázala,na čo to bolo dobré pre zlodejské hyeny odsúdené v budúcnosti hniť na doživotie v kriminále.Tento zákon potrebujeme ako soľ!


snego   |   ip:188.167.1   |   2011-09-02  (18:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pán Chmelár zavádza,odvádza pozornosť.Pekné reči od vlka v ovčom rúchu.Nech len ostane v Aktuálne.sk a Slovákov nech nechá na pokoji.Takých tu bolo na tribúnach v 89-tom dosť a ako to dopadlo všetci vieme.


snego   |   ip:188.167.1   |   2011-09-02  (18:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pán Chmelár zavádza,odvádza pozornosť.Pekné reči od vlka v ovčom rúchu.Nech len ostane v Aktuálne.sk a Slovákov nech nechá na pokoji.Takých tu bolo na tribúnach v 89-tom dosť a ako to dopadlo všetci vieme.


adam   |   ip:78.99.7.2   |   2011-09-02  (19:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  snego
samozrejme že som frustrovaný, tak ako väčšina populácie v svk. príčiny sú rôzne, ale aj spoločné. nex už máš akýkoľvek cieľ, /lebo zatiaľ som nepoxopil čo vlastne xcete dosiahnuť/, cesta takýx demonštrácií ako ste mali je zbytočná. kedysi som bol na takej odborárskej, účasť bola okolo 200 000 a dzurindáši si s tými požiadavkami vytreli riť. akurát ten kamerový systém nemali taký rozvinutý, a siskári museli pracne natáčať zo striex.
najprv som si myslel, že je to náhoda , že sa stretávate vo voľnom čase, teraz si myslím, že z toho vznikne ňáké hoby, preto ďalšiu plánujete 15.. prečo nie napr. 19.9 o 8.00?
jednoduxo pokiaľ na elitášov pokiaľ od nix niečo xcete /už len to , aby vôbec vypočuli vaše požiadavky/ potrebujete vyvinúť tlak. pokiaľ ho nepocítia, budú vaše požiadavky ignorovať, pokiaľ pocítia, spočitajú si čo je pre nix lacnejšie a ľahšie, tj potlačiť vás násilím, alebo vám ponúknu ňáké drobné ústupky tj kúpia si vaše vedenie.volá sa to cesta najmenšieho odporu.
nie nevysmievam sa ti, lebo viem, že ak to myslíš poctivo, si takisto frustrovaný a aspoň si vyvinul snahu, vysmejú ťa však elitáši.
míňať E na dosiahnutie tvojix požiadaviek takým spôsobom je zbytočnosť. je to slepá cesta, mám to odskúšané.
nezáleží od počtu zúčastnenýx ale od toho tlaku.
čo myslíš prečo také us, keď xcú aby napr. irán nemal centrifúgy neorganizujú v ny demonštráciu proti tomu , ale radšej v osn presadia embargo?
jedno staré čínske príslovie hovorí" čím viac zákonov, tým viac zlodejov"

a pandáš vám navarí guľáš, xodieval varievať na zjazdy hzds mladýx, a púšťal im tam metal, má v tom prax.
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/145202/meciar-si-koupil-topmodelku-za-3-5-milionu.html


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-02  (19:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nečitateľné...


illuminatedBimbo   |   ip:95.103.13   |   2011-09-03  (10:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://dolezite.sk/Piata_kolona.html


Peter   |   ip:88.100.14   |   2011-09-04  (06:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Marian, nesuhlasim s tvojimi tvrdeniami:"My nechceme spraviť návrh novej ústavy. Nemáme mandát od ľudí robiť novú ústavu." A kto potom. Potom ma prist zas nejaky iny clovek zo stareho rezimu a ten navrhne nejaky plagiat stareho systemu. Aj v roku 89 Charta priamo navrhovala zmeny v ustave a dokument sa volal "Nekolik viet". A ked Havel ziskal moc tak prezleceni komunisti modifikovali staru komunisticku ustavu. Podla mna to mozno myslis dobre ale cesta ku tomu sa mi nezda. Pripada mi to dost polovicate riesenie. Ak sa ma urobit zmena tak musi byt raznejsia a cielavedomejsia.


Peter   |   ip:88.100.14   |   2011-09-04  (06:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A este pouzivas pojem demonstracia. Podla mna to nie je moc vystizne slovo. Skor by si mal pouzivat len slova ako meeting alebo manifestacia. Dalsie nerobil sa ziadny pochod. Bol som vo Francuzku tam maju meeting snad kazdych 14 dni, robia to odbory a bez nasledneho pochodu hl. bulvarom sa to ani len nezaobide. Ludia vidia ten pohnuty dav ludi a pridavaju sa. Neviem uz ti tu viac ludi vycita ze tvoje zamery su "nenastne naslane". Ak budes takto pokracovat tak vas ako team budu ludia vnimat skor bezcielene. Musis definovat ciele a cestu


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-09-04  (08:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifuk, aha, takže keď je to verejno činná osoba, tak môžem si do neho kopnúť, opľuť ho, a predsa o nič nejde, myslíte? A takí by chceli meniť aj ústavu, lebo ešte nič nechápu, alebo chápu až príliš dobre, že čo tým sledujú, nie istotne pre blaho tohto národa....

A jedná perla za všetko, od Lucifuka: .Joplins...je správni kresťan...preto len píše svoje návrhy...ale nekoná ich...lebo vie že za zlo ktoré vykonal Mečiar ho bude súdiť BOH...a to že si niekto zanadáva?

Je to správny kresťan, lebo ma nenávisť v srdci voči niekomu, tak to áno, leda tak v krajine zla.... Zabudli ste na také vety, ako: Miluj blížneho svojho...milujte nepriateľov...


Aj slovo vyrieknuté je vždy činom, ale vám to tiež akosi uniká....


locust   |   ip:87.244.20   |   2011-09-05  (10:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vážení, my už nezmôžeme absolútne nič, sme lahostajní a letargickí a tento špinavý systém, ktorý nám vládne sa vyvinul k dokonalosti... bohužiaľ. Jediné radikálne zmeny môže ľudstvu priniesť vyššia moc, či to bude príroda, Boh, mimozemšťania... alebo ako to kto nazve. Mám 40 a nemám žiadne ilúzie o tom, že mi bude lepšie. Chcem sa dožiť len jedného a to toho, že sa po tomto zásahu vyššej moci budú ľudia živiť vlastnými rukami a týmto špinám, ktoré si myslia, že im patrí svet nikto nepodá za ich papieriky ani pohár špinavej vody...


Rudolf_Bacilek   |   ip:85.216.16   |   2011-09-08  (23:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ná á ludzé !

Vy sce sa tu plašeui že Vaský tam začné prelívac kref a vdzaká Vám Vy sce tému zabránili !

Keby nebeuo Oravíka a spol. ná á šááák včúl úž dávno by tékla kref po námesci SNP vé Bracislávje!

Šak tu si kuknice čo sém já o tem napísau :

http://dolezite.sk/Ludze_Ludze_Tu_mam_exkluzivny_rozhovor_s_RVaskym_o_tem__90.html


Váš Súdruh Rudolf Bacílek.


Dada   |   ip:89.173.60   |   2011-09-09  (14:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemôžem si pomôcť, ale tá webcamera.sk sa mi fakt ,,páči!Dada   |   ip:89.173.60   |   2011-09-10  (14:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.koloseo.info/d.htm


Dada   |   ip:89.173.60   |   2011-09-10  (17:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/user/chorademokracia#p/u


Dada   |   ip:89.173.60   |   2011-09-10  (17:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Doporučujem všetkým občanom. sk vypočuť koloseo 68 /na pravej strane/ rozhovor s vedeckým pracovníkom SAV s Mgr. Jozefom Sivákom CSc.Oddelenie: sociálnej filozofie, politickej
filozofie a dejín filozofie; Špecializácia: Fenomenológia, súčasná francúzska ...
som presvedčená, že dlho to tu nebude :(Dada   |   ip:89.173.60   |   2011-09-12  (01:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Šmolkovia Konečná Vystupovať !!!


fifo   |   ip:89.173.36   |   2011-09-12  (04:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ________________________________________________________


Dada   |   ip:89.173.60   |   2011-09-24  (01:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=EeQ2hhKwUTQdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


päť + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Zažijeme doposiaľ najväčšiu hospodársku krízu

Freeman: Ako vidíte súčasnú situáciu v Amerike? Celente: Finančný systém úplne skolaboval. Jediné, čo vláda ešte robí, je udržiavanie krajiny pri živote, a to buď tlačením stále väčších množstiev peňazí alebo znižovaním úrokov. Nazývame to Bernankeho dvojkrok, lebo existujú iba dva kroky, ktoré môže šéf FED (Federálna banka) urobiť. Ani jedno z týchto opatrení nekokáže zmeniť kurz a zastaviť pád hospodárstva.


Postavili mu nákupní centrum vedle domu – oběsil se ...

Subvertising - iná reklama (video s titulkami)

Michail Chazin : Skutočné príčiny svetovej finančnej ...

Aspartam - umělé sladidlo, bezpečné jako mateřské ml...

"Jsme na pokraji globální tranformace. Všechno, co...

Archív

Stručne k Ládinovej smrti

Bin Ládin sa stal číslom jeden v TOP hľadaných ľudí na svete za posledných 10 rokov. To vieme všetci. Pozrime sa, ale teraz na fakt primitívny vývoj udalostí posledných dní. USA teda hľadajú Ládina 10 rokov, potom ho akože nájdu. Čo sa, ale stane? Krvavo ho popravia. Tak neviem, ale dúfam že nie len mne pripadá táto celá akcia smiešna, nelogická a teda ak bola predsa skutočne zrealizovaná, vyzerala ako by ju zataktizoval prvák základnej školy...


V česku vzniklo nové politické hnutí, které spojí v...

„Čakáme na Obamu, Rada Európy a WHO v tomto prípade ...

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.3817 s