21. August 2019
    
Vznikla Zem pred 6000 rokmi ?(polemická korešpondencia medzi predstaviteľomi kreacionizmu P. Vajdom, D. Vajdom a a sofilógom E. Pálešom) - Dolezite.sk

Vznikla Zem pred 6000 rokmi ?(polemická korešpondencia medzi predstaviteľomi kreacionizmu P. Vajdom, D. Vajdom a a sofilógom E. Pálešom)


  2011-08-30  (22:40)  |  Náboženstvo a mystika
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Vznikla Zem pred 6000 rokmi ?(polemická korešpondencia medzi predstaviteľomi kreacionizmu P. Vajdom, D. Vajdom a a sofilógom E. Pálešom)

 

Otvorený list E. Páleša Petrovi Vajdovi zástancovi kreacionizmu

22. júla 2011

RNDr. Peter Vajda, PhD.

Geofyzikálny ústav SAV

Vážený pán doktor,

povolaním ste geológ a vierovyznaním kreacionista. Zastávate názor, že Boh stvoril Zem pred 6000 rokmi a to v priebehu šiestich dní, doslova tak, ako to stojí v biblickej knihe Genesis.

Súhlasím, že taká možnosť sa nedá len tak hneď vylúčiť. Keby totiž nejaká všemohúca bytosť bola stvorila Zem pred 6000 rokmi v jedinom okamihu, so všetkým čo je na nej aj v nej, asi by sme na to neprišli. Všetko by vyzeralo rovnako ako teraz, a možno by sa ani nedalo zistiť, či to vzniklo postupným vývojom alebo naraz.

No ak bola Zem v tejto podobe stvorená naraz, natíska sa iná otázka: prečo Stvoriteľ uložil pod povrch Zeme do kilometrových hĺbok vrstvy hornín s fosílnymi kostrami v takom poradí, ako tam teraz ležia? Pod zemou, po ktorej chodíme, ležia stovky a stovky vrstiev rôznych typov hornín a v nich fosilizované schránky a kostry miliónov druhov vyhynutých organizmov. Tieto fosílie sú pod zemou roztriedené tak, že v každej vrstve sa nachádzajú len určité druhy organizmov, ktoré sa nenachádzajú v iných vrstvách. A poradie vrstiev je také, že organizmy každej vyššej vrstvy nadväzujú svojím tvarom tela, orgánov a typom tkanív na organizmy nižšej vrstvy pod nimi.

Prečo to Boh všetko uložil do zeme tak, že to pre ľudský rozum vyzerá, ako keby sa boli organizmy postupne vyvíjali jedny z druhých? Je to dajaký zlomyseľný Boží vtip? Dal človeku rozum a zároveň pripravil takúto dômyselnú pascu pre rozum, aby nás pokúšal a skúšal našu vieru?

Odpovedáte, že fosílie do zeme neuložil Boh pri stvorení. Všetky tie druhy zvierat a rastlín žili ešte pred pár tisíc rokmi na povrchu Zeme. Až pri potope zahynuli. Voda ich roztriedila a uložila do kilometrových hĺbok, vrstvu za vrstvou, do každej vrstvy vždy len určitý typ zvierat a rastlín tak, aby v susedných vrstvách ležali organizmy navzájom si blízke podľa svojich biologických vlastností. Najprv prvoky a bezstavovce, státisíce druhov voda uložila tak, aby všetky schránky boli zoradené podľa druhov akoby išlo o postupné tvarové premeny; potom ryby všetkých druhov tiež v poradí podľa anatómie; obojživelníky, plazy; desiatky druhov koní voda roztriedila do vrstiev nad sebou tak, aby tvary kostí a kopýt tvorili súvislý morfologický rad; a najdlhšie plávali na hladine mŕtve opice, lebo tie sa uložili len do najvrchnejších vrstiev. Ani raz sa voda nepomýlila, aby dajme tomu nejaká opica klesla ku dnu spolu s dinosaurom, alebo nejaký druh amonita s nesprávnym druhom amonita, či nejaká kvetinka s inou kvetinkou, ku ktorej nepatrí.

Keby vytopilo veľkosklad kníh, a prílivová vlna by roztriedila knihy podľa žánrov, na lyriku, epiku, romány, novely, a v rámci každého žánru by sa všetky knihy po opadnutí vôd ocitli zoradené podľa abecedy – bol by to matematicky pravdepodobnejší scenár než to, čo predkladáte Vy.

Voda by mohla roztriediť dajaké objekty podľa ich fyzikálnych vlastností, ale nie podľa ich biologických vlastností (morfologických, fyziologických, histologických). Mohla by rozvrstviť kamene podľa veľkosti, ako tečúca rieka, podľa mernej hmotnosti, hydrodynamického odporu a pod. Ale nie podľa DNK, podľa proteínov v sietnici oka, podľa tvarov kostí a pod. Takú inteligenciu voda nemá.

Keby ste boli človek celkom bez prírodovedného vzdelania, domnieval by som sa, že tomu možno veríte. Ste však vedecký pracovník Geofyzikálneho ústavu a Váš (predpokladám) otec Drahoslav Vajda vyučoval fyziku na Žilinskej univerzite. Musíte si byť naprosto vedomí, že voda takéto schopnosti nemá. A predsa o tom presvedčujete poslucháčov, ktorí nemajú dostatočné vzdelanie a spoliehajú sa na Vašu odbornosť.

Pri najlepšej vôli, nevidel som inú možnosť ako tú, že buď zámerne klamete alebo Vám chýba inteligencia. Aby som zistil, či existuje tretia možnosť, napísal som Vám. Dvakrát som Vám túto otázku položil v súkromnej korešpondencii a zostali ste pri tom, že poradie geologických vrstiev vytvorila voda potopy, alebo snáď existuje nejaké iné vysvetlenie, ktoré ste nám ale neprezradili. Teraz Vám kladiem tú istú otázku tretíkrát, s tým že je to otvorený list, ktorý dám na moju webovú stránku, či už s Vašou odpoveďou alebo bez nej.

Napísali ste mi už dosť riadkov, ale nie o tom, na čo som sa pýtal. Nezdá sa preto, že by ste nemohli odpovedať kvôli času, lebo namiesto iných vecí ste mohli radšej odpovedať na otázku. Ak nie ste ochotný odpovedať na danú otázku, nepíšte mi o ničom inom. Nepíšte mi o Vašej viere, o Biblii, nedoporučujte žiadne DVD o kreacionizme. Toto nemá nič spoločné s Bohom a Bibliou – je to jednoducho falošné tvrdenie, že voda má také zázračné schopnosti.

Zmyslom mojej otázky bolo zistiť, či je vo Vašom hľadaní pravdy dajaká úprimnosť. Zatiaľ vyzeráte na nepoctivého človeka, ktorý nedokáže priamo a jasne odpovedať na priamu a jasnú otázku. Získajte si najprv dôveru tým, čo robíte – a potom budeme mať dôvod venovať pozornosť aj Vašim osobným názorom na Boha a dáme si od Vás doporučiť, akú knihu či DVD si máme kúpiť.

K písaniu ma motivuje predstava, že práve názorovo najvzdialenejšie skupiny by mali spolu komunikovať. Buď preto, aby sa navzájom obohatili, ak je ich hľadanie úprimné; alebo preto, aby sa triedili duchovia a názorová scéna sa čistila od nepoctivých fenoménov. Aj napadnutie zo strany Vášho otca, že „pálešovizmus“ je bludným nezmyslom, ktorý odvádza ľudí od pravého zmyslu života, prispelo k tomu, že ešte píšem. Vyjasnime si to!

S pozdravom, Emil Páleš

 

Odpoveď Petra Vajdu

23. júla 2011

Vážený pán Páleš,

moja viera je založená na Božom slove, na slove Stvoriteľa. Táto viera má racionálny obsah, biblický obsah.

Zdrojom poznania pravdy je pre mňa na prvom mieste Božie slovo, teda nie moderné vedecké poznanie.

Koniec koncov prírodné vedy nepoznajú duchovné nemateriálne bytosti akými sú anjeli, nepoznajú nadprirodzené zázračné pôsobenie, nepoznajú počatie z Ducha, nepoznajú vzkriesenie z mŕtvych, nepoznajú nové nebo a novú Zem, nepoznajú večný život. V materializme veda nepozná dušu, ktorá by bola schopná existencie bez naviazanosti na telo, teda pri fyzickej smrti celkom zaniká existencia človeka. Nakoniec prísne vzaté ak niekto konzistentne zastáva evolúciu, musí skončiť v redukcionalizme, kedy zredukuje vôľu, svedomie, morálku, etiku, city a lásku len na prejavy hmoty a energie (elementárnych častíc v konečnom dôsledku), teda neexistuje slobodná vôľa.

Z takéhoto pohľadu (vedecký materializmus) je aj mnoho z toho, čo vy publikujete na webe nevedecké. Takže najprv by sme si museli zadefinovať, čo je vedecké a čo je nevedecké. Vy sa tvárite, že všetko čo publikujete je vedecké. Uniklo vám však to, že i keď vychádzate z prírodovedných nálezov, vaše tvrdenia sú metafyzické, postavené na vašich interpretáciách, ktoré majú pôvod vo vám vlastnej viere (presvedčení). Vaše interpretácie nie sú slobodné od náboženského presvedčenia, a majú náboženský charakter.

Problém s vedeckým poznaním dávnej minulosti a pôvodu je ten, že empiricky môžeme skúmať len výsledky dávnominulých procesov, a nie samotné procesy. To je nesmierne limitujúce. Paleovedné poznanie potrebuje riešiť obrátenú úlohu, ktorá je nejednoznačná (mnohoznačná). Nástrojmi sú modelovanie, extrapolácia dozadu v čase, rekonštrukcia a dedukcia. S modelovaním je problém nepoznania počiatočných podmienok, a nejednoznačnosť úlohy. S extrapoláciou je problém robenia predpokladov, ktoré nie sú zaručené. Tak či tak sa jedná o špekulatívnu rekonštrukciu, v ktorej obrovskú úlohu zohráva svetonázor vedca, prijímaný vierou. Pre tieto dôvody pre mňa moderné paleovedné poznanie nepredstavuje hodnoverný zdroj poznania pravdivej histórie planéty a vesmíru, a dupľom nie zdroj poznania pôvodu života a pôvodu vesmíru. Jediný, kto nám môže priniesť empirické poznanie o pôvode a histórii je očitý svedok. Takým je len jeden, ten kto pri tom bol, nestvorený večný Stvoriteľ. Naviac On sám o sebe dáva svedectvo, že je pravdivý.

Preto je jeho slovo pre mňa primárnym a všetkému nadradeným zdrojom pravdy.

Z vašich publikácií som porozumel, že veríte v anjelské bytosti, ktoré pôsobia v našom svete. Nedozvedel som sa však (zatiaľ, ešte som neprečítal všetko čo uvádzate na vašom webe), čomu veríte o ich pôvode. Pýtam sa vás teda priamo tu, aký je vo vašom presvedčení pôvod anjelských bytostí. Sú večné? Sú stvorené? Existuje vo vašej osobnej viere aj duchovná moc, ktorá je nad nimi, alebo sú anjeli najvyššie duchovné bytosti?

V biblickej viere je Boh Stvoriteľ večný a nestvorený, má bytie sám v sebe. Stvoril svojím slovom a svojou mocou všetko stvorené, anjelský nemateriálny svet (bytosti), vesmír, Zem, rastlinnú a živočíšnu ríšu, a človeka na svoj obraz. Urobil to svojím slovom a mocou Ducha (to sú jeho atribúty, má takú moc a schopnosť) a nie cez prírodné procesy na základe prírodných zákonov, ktoré platia až už v dokončenom stvorenstve. Neurobil to prostredníctvom procesov trvajúcich stovky miliónov rokov, procesmi evolučného vývoja. Na konci stvoriteľského týždňa je stvorený celý vesmír a všetok život.

Neexistuje smrť, choroby, zápas o prežitie. Pádom človeka do hriechu prichádza smrť ako trest za hriech a prichádza kliatba do tvorstva, ktorá tvorstvo zásadne modifikuje a poznačí. Boh prorocky zasľúbi záchranu a vykúpenie človeka i tvorstva. Odvtedy sú dejiny dejinami utrpenia smrti a neprávosti a zároveň aj dejinami realizovaného Božieho plánu záchrany. Od stvorenia do potopy trvá „vtedajší svet“. Potopa je priamy Boží trestný zásah. Potopa zničí celý vtedajší svet.

Od potopy máme „terajší svet“. Zem a vesmír čaká ešte jeden Boží súd, súd ohňom. Potom bude nové nebo a nová Zem.

Som presvedčený, že aj empirické nálezy sú v dobrej zhode s takouto históriou, najmä:

1) priestorový (horizontálny a vertikálny rozsah) sedimentárnych súvrství na kontinentoch a ich charakter

2) fosílny záznam – kambrická explózia

3) fosílny záznam – absencia prechodových medzičlánkov a stáza, žijúce skameneliny

4) fosílny záznam – fosílne cintoríny kde sú pokope fosílie morských, sladkovodných a suchozemských organizmov

5) absencia vedeckého vysvetlenia pre evolúciu z chemikálií na prvý život

6) absencia vedeckého vysvetlenia pre evolúciu nových telesných foriem

Zároveň však netvrdím, že poznám odpoveď na každý paleontologický nález, napríklad na otázku amonitov, ktorú ste mi položili. Tieto otázky však považujem za čiastkové, pre mňa nepredstavujú dôvod opustiť moje presvedčenie.

DVD „Darwins Dilemma“ nie je kreačné, ale od vedcov z hnutia Inteligentného Dizajnu (ID). Týchto vedcov nepriviedla k ich presvedčeniu biblická viera, ale ich vlastný výskum, kedy sami dospeli ku presvedčeniu že vo fosílnom zázname nie je vývoj zdola-nahor, ale je tam dizajn zhora-nadol, kedy v Kambriu máme väčšinu kmeňov plne funkčných a hotových a v Prekambriu im nepredchádza žiaden adekvátny vývoj. Ďalej uvádzajú fantastické argumenty z genetiky a embryonálneho vývoja, prečo treba opustiť postupný pozvoľný evolučný vývoj a prijať dizajn a prístup zhora-nadol (prirodzený výber je zodpovedný za variabilitu v rámci druhu, kmene či iné „skupiny“ sú dané ako hotové konštrukčné celky). Ak vás to DVD nezaujíma a nestojí vám za to si ho zakúpiť a pozrieť, to je vaša slobodná voľba. Hádam ale odo mňa nečakáte, že vo forme textu prerozprávam/prepíšem hodinový obsah toho DVD, kde okrem iného je hodnotný grafický obsah a videosekvencie.

Svojím presvedčením sa nijako netajím ani v práci ani na verejnosti, takže vaše obvinenie z nepoctivosti považujem za neopodstatnené.

Už skôr som sa vyjadril, že našu komunikáciu považujem za osobnú či súkromnú a nie verejnú. S kým komunikujem akým spôsobom si ponechávam na vlastnom rozhodnutí. Či budete alebo nebudete toto z mojej strany rešpektovať bude pre mňa odpoveďou na otázku poctivosti z vašej strany.

s pozdravom, Peter Vajda

15. augusta 2011


 

Reakcia E. Páleša

Vážený pán Vajda,

položil som Vám konkrétnu otázku: ako mohla voda potopy roztriediť fosílie do geologických vrstiev? Respektívne námietku, že nemohla. Píšete opäť o všeobecnostiach a o Vašej viere, ktorú poznám – a celkom ignorujete, že som sa niečo pýtal. Dívame sa jeden druhému do očí a rozprávame sa, ako ľudia ktorí reagujú navzájom na zmysel toho, čo hovorí ten druhý – alebo sa rozprávam s automatickou databankou vierovyznania, ktorá zo seba vydá stále rovnaké informácie bez ohľadu na kontext?

Nikdy som netvrdil, že moje osobné názory sú vedecké. Moje empirické odborné štúdie sú vedecké, ale k mojej osobe patrí aj moja mystická skúsenosť a filozofická koncepcia sveta. Ide o to, aký je medzi týmito troma vecami vzťah. Ja ich skĺbujem do jedného harmonického celku – to je ideál sofiológie a známka osobnej integrity. U Vás sa viera a rozum vylučujú: keď veríte, nemôžete zároveň rozmýšľať a naopak.

Všetky geologické vrstvy, pohoria a kontinenty podľa Vás vznikli globálnou kataklyzmou okolo roku 2300 pred Kristom. V tom čase vládol v Mezopotámii Sargon Akkadský a v Egypte Pjopej I. Na povrchu Zeme už stáli pyramídy a Stonehenge. No podľa Vás ešte ani neexistovalo kilometre hrubé zemské podložie, ale sa ešte len chystalo vzniknúť. A jediným žijúcim človekom, ktorý sa plavil po Zemi pokrytej bezo zvyšku vodou, mal byť vtedy Noe s rodinou.

Máme veľké množstvo písomností priamo z ruky vtedajších ľudí o ich živote. Zákoníky, obchodné zmluvy, ľúbostné listy, krásnu literatúru, dejepisné diela – originály datované rokmi, kedy a kto ich napísal a prečo – a všetky tieto dokumenty, aj s múmiami a obrazmi a umeleckými dielami ich tvorcov, všetky tie chrámy, hroby a veľké mestá – všetky existujú, existujú teraz, dajú sa navštíviť v teréne a pozrieť v múzeu. Nie je to žiadna špekulatívna rekonštrukcia, viera či domnienka. Vy ale tvrdíte, že celá archeológia je podvrh!

Toto ste predniesol minulý rok na žilinskej konferencii. Tretíkrát Vám kladiem jednoduchú otázku: ako si to s tou potopou v roku 2300 pr. n. l. predstavujete? Čo tu rozprávate o nejakom vzniku života a kambrickej explózii, keď sa bavíme o nedávnej dobe? Hovoríte, že empíria je v dobrej zhode s Vašou teóriou. Máte dajakú konkrétnu predstavu o tom, odkiaľ sa vzali všetky písomné historické dokumenty a archeologické monumenty, keď sa celá táto raná história podľa Vás vôbec neodohrala?

Považujete našu korešpondenciu za súkromnú a nechcete, aby sa o nej vedelo. Ja som Vás vopred upozornil, že ju zverejním. Ak nechcete, aby sa o niečom vedelo, tak to nehovorte.

S pozdravom, Emil Páleš


 

Otvorený list D. Vajdovi

 

31. júla 2011

Doc. RNDr. Drahoslav Vajda, CSc.

Združenie Solas

Vážený pán docent,

jeden z mojich čitateľov, pán Makáň, mi tlmočil Váš postoj k mojej práci. „Pálešovizmus“ je podľa Vás chaotický zlepenec, bludný nezmysel, zlá a slepá cesta, ktorá odvádza od viery v evanjelium a od Krista. Využil som vraj kreacionistické argumenty, aby som podporil môj vymyslený myšlienkový konštrukt o anjeloch, ktorý nie je ani vedecký a nie je o ňom zmienka ani v Biblii. Začnem vyjadrením k faktickej pravdivosti Vašich námietok a skončím vysvetlením, prečo píšem.

Za prvé, inšpiráciou k mojej práci je stará náuka o siedmich anjeloch, ktorí sa cyklicky striedajú ako duchovia času. Toto je centrálnou témou Jánovho zjavenia, kde cyklicky vystupujú sedmice anjelov a otvárajú nové dejinné epochy. Týchto anjelov mám na mysli. Nie je teda pravda, že Biblia sa nezmieňuje o anjeloch, o ktorých píšem.

Za druhé, je logickým nezmyslom, že by sa kreacionistické argumenty dali využiť ako opora pre evolucionistickú teóriu. Podľa kreacionizmu svet vznikol naraz a čokoľvek svedčí v jeho prospech, nemôže zároveň svedčiť v prospech veky trvajúcej evolúcie, akú učím. Niekedy sa zmieňujem aj o námietkach, ktoré kreacionisti zhromaždili proti darwinizmu, lebo som za to, aby boli vzaté do úvahy a preskúmané. Avšak z toho, že darwinizmus má nedostatky, ešte nevyplýva pravdivosť mojej evolučnej hypotézy (a ani Vašej vízie o jednorázovom stvorení).

Za tretie, moja vývojová hypotéza sa opiera o vlastné dôkazy, ktoré sú výsledkom 25-tich rokov mojej pôvodnej práce s empirickým materiálom. Je to testovateľná, falzifikovateľná hypotéza a preto vedecká. Na rozdiel od Vašej vízie o stvorení sveta za šesť dní, ktorá je prinajlepšom vecou čírej viery. Už pred dvadsiatimi rokmi – keď všetky univerzity sveta verili v pravý opak - som písal a prednášal, že spoločný predok človeka a šimpanza sa podobal viac na človeka než na šimpanza. Potvrdilo sa to až nálezom kostry Ardipiteka, ktorý je najvýznamnejším súčasným objavom paleo-antropológie. Keby ste Vy dokázali takto predbehnúť dobu a predpovedať vopred tvar ešte neznámych fosílií a vrstvu, kde sa nájdu – vyjadroval by som sa o Vás s rešpektom, tým viac keby som sám nemal v ruke nič viac než číru vieru, ako Vy. Z takej schopnosti predikcie vyplýva, že môj pohľad musí byť v niečom správny, aj keď v mnohých ďalších aspektoch sa môže ukázať ako nesprávny.

Poviem Vám, ako ja hľadám pravdu a kde je podľa mňa Kristus. Boh nám dal tri pramene poznania: 1) zmysly, ktoré nám sprostredkujú hmotný svet; 2) svetlo rozumu 3) schopnosť mystickej intuície, ktorú nazývame aj vierou, ale je to vnútorné oko ducha prijímajúce zjavenie (a nie ľubovoľná viera v niečo). Všetky tri pramene majú svoje prísne podmienky, ak majú byť neskreslené a čisté. Podmienky práce s empirickým pozorovaním najlepšie vypracovala veda (kritériá vedeckosti). Podmienkam logicky správneho a konzistentného myslenia sa najviac venovala filozofia. A pravé zjavenie má tiež svoje prísne (najmä morálne) podmienky, o ktorých hovorí teológia a mystika, takže za zjavenie Ducha nemožno považovať hocičo.

Tieto tri pramene si neprotirečia, lebo všetky tri – zjavenie, svetlo rozumu aj zmyslové stvorenie – prichádzajú od jednej Najvyššej inteligencie. U človeka sa však zdajú byť oddelené, a k pravde sa môže dostať len ich organickým skĺbením, syntézou.

Vytváram a overujem si obraz o vzniku sveta, ktorý je súčasne v súlade s pravým zjavením, rozumom aj skúsenosťou. Vy očividne ignorujete všetky tri. Rezignujete na skúmanie pravosti osobného zjavenia – nota bene, teraz nehovorím o Biblii – ale Vaša voľba Biblie za svätú knihu, a ďalej Vaša voľba doslovnej interpretačnej metódy sú Vaše osobné mystické zjavenia. Mali by podliehať riadnemu skúmaniu, či sú správne, ale Vy rovno s každým komunikujete ako keby to bolo už niečo dané, len preto, že sa to zjavilo Vám.

Ignorujete aj zmyslovú evidenciu a zdravý rozum. Všetky geologické vrstvy, pohoria a kontinenty podľa Vás vznikli globálnou kataklyzmou okolo roku 2300 pred Kristom – teda v čase Sargona Akkadského a faraóna Pjopeja I., keď už na povrchu Zeme stáli pyramídy a Stonehenge a máme plno originálnych písomností o živote vtedajších ľudí – vtedy podľa Vás ešte ani neexistovalo kilometre hrubé zemské podložie, no ešte sa len chystalo vzniknúť. A jediným človekom na Zemi pokrytej bezo zvyšku vodou mal byť vtedy Noe s rodinou a v jeho lodi z každého zvieraťa (25.000 druhov plazov, vtákov a cicavcov a 1.000.000 druhov hmyzu) po sedem žijúcich párov!

Pretože nerobím definitívne závery o niekom bez toho, aby som s ním osobne komunikoval (čo by ste sa odo mňa mohli naučiť), požiadal som o vysvetlenie geológa (a zrejme Vášho syna) Petra Vajdu, ktorý to prednášal na Vašej Konferencii Stvorenie a súčasná veda v lete 2010 a zverejnil to aj vo Vašom časopise Solas. Uviedol tam rad nedoriešených problémov geológie, z ktorých však vôbec bezprostredne nevyplývala pravdivosť Vašej vízie o potope. Od jedného k druhému by bolo treba sklenúť veľmi dlhý a vratký most zložitých predpokladov a konštrukcií. Naopak bezprostrednú a nepomerne závažnejšiu evidenciu, že Váš scenár potopy sa nemohol odohrať – neuviedol vôbec. Neinformovaný neodborník by na základe Vašich výkladov mal uveriť, že Vaša vízia o potope je v dobrom súlade s poznatkami súčasnej vedy!

Vaša argumentácia je taká nevyvážená a zamlčujúca protiargumenty, že sa rovná podvodu. Petrovo vyhýbanie sa úprimne odpovedať na otázku, ako mohla voda roztriediť milióny druhov do vrstiev podľa anatomických, histologických či biochemických kritérií je len dôkaz, že ste si toho vedomí. Ale nepostupujete úprimne, lebo presadenie seba, vlastnej sekty kladiete nad pravdu.

Moja vízia je neistá, no aspoň v niečom sa potvrdzuje. Vašu víziu fakty nielenže nepotvrdzujú, ale ju vyvracajú. Jediné, čo vieme s istotou, je toto: že Kristus je tam, kde sa pravda o živote hľadá úprimne z celého srdca – teda určite nie u Vás – a kde v komunikácii medzi názorovými skupinami láska a duch spolupráce víťazia nad nevraživosťou a ohováraním, aké ste predviedli.

Ja mám pred očami to, čo nás spája: ja aj Vy, priaznivci Sophie aj Solasu intuitívne vnímajú, že stvorenie má Stvoriteľa a zmysel, že veda musí byť dajako zosúladená a vyvážená s vierou, že do vedeckých teórií sa podvedome vkradli hmotárske filozofické predpoklady. Chcete spolupracovať alebo ohovárať? Ide Vám o pravdu alebo len o sebapropagáciu?

Toto je otvorený list, ktorým som zaujal postoj. Ak odpoviete, pripojím aj Vašu odpoveď.

S pozdravom, Emil Páleš

Docent Vajda na list E. Páleša zatiaľ nereagoval. 

Zdroj: www.sophia.sk

 


Slavo
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-31  (17:53)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ...túto zem stvoril BOH a bodka.


contedisavoya   |   ip:109.58.13   |   2011-08-31  (18:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  S evoluciou je to asi takto:
1.Dnes nikto normalny nepochybuje o tom ze Zem ma kapanek viac ako 6000 rokov :D (Zem vznikla spolu so slnecnou sustavou po explozii supernovy asi 4 mld rokov dozadu, tento dej mozeme stale pozorovat vo vzdialenych galaxiach z ktorych k nam svetlo priletelo po miliardach rokov, de fcto vidime minulost vesmiru.) da sa to spolahlivo dokazat radionuklidovou metodou.
2.Evolucia je tak isto spolahlivo dokazana. Je iste ze spociatku (a to hovadsky dlho) existoval na zemi iba 1-bunecny zivot. Az asi pred 700 mil. rokmi sa objavili viacbunkove zivocichy
3. Je dokazane ze evolucia neprebieha spojito ale v skokoch (spominana prekambricka explozia kedy praveke oceany naraz zaplavili viacbunkove formy zivota ktore naviac tvorili zharmonizovany, vykonny ekosystem). Da sa lahko matematicky dokazat ze je prakticky vylucene aby mohla evolucia prebiehat nahodnymi mutaciami cez nejake prechodne formy ktore sa len postupne prisposobuju prostrediu.Prave tento moment-mechanizmus evolucie je dodnes nevysvetlenou zahadou. Ziadne prechodne formy zivota neexistuju, nikdy neboli najdene pokial by platila klasicka evolucna teoria, musela by väcsina zivych organizmov v minulosti i dnes existovat v prechodnej forme.Dnes vieme ze paleoekosystemy boli riadne fungujuce, zharmonizovane ekosystemy podobne dnesnym.Bol trilobit nejaky "nevyvinuty" zivocich? Prave naopak, bol perfektne prisposobeny vtedajsim podmienkam! Boli dinosaury nejake "primitivne " tvpory, primitivnejsie ako cicavce? Opak je pravdou: boli perfektne prisposobene vtedajsim pomerom, vieme ze polovali v hierarchickych svorkach ako dnesne vlky alebo sa pohybovali v organizovanych stadach ako dnesne bylinozravce, starali sa o mlade praktizovali pariace ritualy. Evolucia je cosi ako gravitacia ci elektricky naboj-vieme ze je, vieme jav popisat ale podstatu nepozname...lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-31  (18:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  contedisavoya-prestaň pozerať toľko tých flinstounovcov...na marse vznikol život?...na mesiaci vznikol?...a to sú staršie ako ZEM...BOH STVORIL ZEM AJ VÁS...a na tvoje prekvapenie BOH ŽIJE tak AKO TI....a mimochodom teória o meteorite asi hovorí za všetko...ak by tu padol skončili by sme ako mŕtva planéta či nie?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-31  (18:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...nikto nedokáže určiť presný vek ZEME a viete prečo?...lebo by sa musel dostať k samotnému JADRU....tam je totiž peklo...rovno pod Vašimi nohami.


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-08-31  (18:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  problem je len jeden..
na zaciatku biblie sa nehovori o dni ako ho pozname my dnes.

Na počiatku stvoril Bôh nebesia a zem.

1 M 1,2
A zem bola neladná a pustá , a tma bola nad priepasťou, a Duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami.
1 M 1,3
A Bôh riekol: Nech je svetlo! A bolo svetlo.
1 M 1,4
A Bôh videl svetlo, že je dobré, a Bôh oddelil svetlo od tmy.


1 M 1,5
A Bôh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. A bol večer, a bolo ráno, prvý deň

takze tieto casove obdobia nepozname,,nevieme kolko trvali,,ni je to tam jasne napisane,ze sa jednalo o 24 hodinovy interval!!!

dalej to poracuje:

A Bôh riekol: Nech je obloha medzi vodami a nech delí vody od vôd!

1 M 1,7
A Bôh učinil oblohu a oddelil vody, ktoré sú pod oblohou, od vôd, ktoré sú nad oblohou. A bolo tak

zem vypadala uplne inak.. VSETKO BOLO Z VODY!! vsade bola voda a nebolo oblohy!!!

A Bôh nazval oblohu nebom. A bol večer, a bolo ráno, druhý deň.
tu si treba vsimnut,ze sa sice hovori "den druhy" no stale este nie je stvorene slnko atd!!!

A Bôh riekol: Nech sa shromaždia vody pod nebom na jedno miesto, a nech sa ukáže sušina! A bolo tak.

cela vodna gula sa meni na obyvatelnu zem!!

dalej vznika,,trava.. byliny ,stromy..
a bol "den treti"!!A Bôh riekol: Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby delily deň od noci, a budú na znamenia, na určité časy, na dni a na roky.

a teraz to prichadza..

A budú svetlami na nebeskej oblohe, aby svietily na zem. A bolo tak.
1 M 1,16
A Bôh učinil dve veľké svetlá, väčšie svetlo, aby panovalo nado dňom, a menšie svetlo, aby panovalo nad nocou, a tiež i hviezdy.
1 M 1,17
A Bôh ich dal na nebeskú oblohu, aby svietily na zem
1 M 1,18
a aby panovaly nado dňom i nad nocou a aby delily svetlo od tmy. A Bôh videl, že je to dobré.
1 M 1,19
A bol večer, a bolo ráno, štvrtý deň.

no a posledny problem je ten.. ZE STALE NEVIEME AKY VELKY VESMIR PRI STVORENI BOL..KEDZE JE TEORIA ,ZE SA STALE ROZPINA.. A TYM PADOM CAS PLYNUL INAK AKO DNES!!!

potom sa vsetko ustalilo do dnesnej podoby a mame tu 24 hodinovy interval ,ktorí samozrejme vsetci radi pouzivaju na zosmiesnenie stvorenia!!

no kludne to mohlo byt tak, ze ked bol svet aj vesmir stvorene,,tak cas plynul rychlo,,a 100000 rokov mohlo trvat jeden nas den!!


a tam sa nazbierali tie miliony rokv.. dynosaury(ktore samnozrejme zili) vsetky tie vrstvy a skameneliny..

vsetko je tak ako to hovoria vedci..akurat problemm je v CHAPANI CASU!!!

vsetka ta miliardorocna historia zeme bola vtesnana do kratsieho casoveho useku ,,ktory mohol kludne trvat povedzme tyzden.. lebo vesmir bol maly a cas plynul neskutocne rychlo!!

je to len jedna s teorii.. nehovorim ,ze to tak bolo,,no mohlo a znie to aj logicky..nikto to nemoze ani popriet ani potvrdit..


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-08-31  (18:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no a posledny problem je ten.. ZE STALE NEVIEME AKY VELKY VESMIR PRI STVORENI BOL..KEDZE JE TEORIA ,ZE SA STALE ROZPINA.. A TYM PADOM CAS PLYNUL INAK AKO DNES!!!

potom sa vsetko ustalilo do dnesnej podoby a mame tu 24 hodinovy interval ,ktorí samozrejme vsetci radi pouzivaju na zosmiesnenie stvorenia!!

no kludne to mohlo byt tak, ze ked bol svet aj vesmir stvorene,,tak cas plynul rychlo,,a 100000 rokov mohlo trvat jeden nas den!!


a tam sa nazbierali tie miliony rokv.. dynosaury(ktore samnozrejme zili) vsetky tie vrstvy a skameneliny..

vsetko je tak ako to hovoria vedci..akurat problemm je v CHAPANI CASU!!!

vsetka ta miliardorocna historia zeme bola vtesnana do kratsieho casoveho useku ,,ktory mohol kludne trvat povedzme tyzden.. lebo vesmir bol maly a cas plynul neskutocne rychlo!!

je to len jedna s teorii.. nehovorim ,ze to tak bolo,,no mohlo a znie to aj logicky..nikto to nemoze ani popriet ani potvrdit..

lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-31  (18:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...okuliarnatý vedci sa tu predbiehajú ktorý z nich je múdrejší a vy im to žeriete aj s navyjákom...mimochodom neboli to práve vedci ktorý začali BOHA prvý popierať?...ak by v neho neverili nikdy by ho ani slovkom nespomenuli....jediné čo od Vás potrebujú aby ste v neho prestali VERIŤ a tak by ste sa dostali rovno do pekla...priamo k mojim nohám....a ja by som sa smial až by som na kolená padal.


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-08-31  (18:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer akosi začínaš zaostávať za svojou povesťou najinteligentnejšej bytosti vo vesmíre. Teraz si sa dal k fundamentalistom- svetlonos sa zmenil na nosiča tmy? A to je fakt luciferské- teraz je tvojou úlohou ľudí o rozum oberať? Pán Páleš zjednocuje vedu a vieru, ale lucifer chce aby to bolo rozdelené.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-31  (18:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slavo...prepáč nečítal som to...urobím to...ale aby ste prestali veriť že existuje mimozemšťan...tak verte že v slovíčku šťan...je zakódované slovo satan..odoberte mekčene a pridajte áčko...a aké meno Vám vznikne?


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-08-31  (18:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Počuj operuješ aj na pravda. blog Branko?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-31  (18:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...nie prečo?..ale mrknem tam:)


Guess   |   ip:78.102.13   |   2011-08-31  (18:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je legrace pozorovat horlivé debaty o hologramu...:)


illuminatedBimbo   |   ip:95.103.13   |   2011-08-31  (18:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Starý zákon popisuje mnohé ,ale otázkou je či to bol len zámer zasvetených židov "rodín" takto tieto doby popísať a podsunúť v tých dobách temna prostému ľudu aby získali pred stádom náskok vo svojom nehumánnom podvode a povýšenectve.Viac menej židia krista neuznávajú a berú ho ako rádového teda jedného z nich,ale je vidno ako jeho poslanie zneužívajú vo svoj prospech i ked ho vysmiali a jeho poslanie pe nich neprijali!
Kristus sa len vzoprel "židovskému Bohu" a týmto ponúkol židom vytvoriť nepriestrelné povýšenecke ego v tých národov ktoré ho budú uctievať!

Bohužiaľ zákony univerza nepoznajú pojem "odpustiť" dokážu len odplácať každému podľa jeho skutkov. Tentoraz sa ale blíži sila kde zhynie všetko čo sa zákonom postaví na odpor ,aby nastala rovnováha a harmonia v týchto svetoch!


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-08-31  (19:01)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  vies kto je "zidovsky boh"??
Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-08-31  (19:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  K takýmto kolosálnym kravinám sa nedá diskutovať. Nechajme teda voľne drístať dánsku ovcu so svojim pritakávačom. Bodka.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-31  (19:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slavo...ten tvoj Páleš ani nevie o čom píše....máš niekde na zemi niekoľko kilometrové diery?...a ak aj nejakú navŕtali...tak zrazu hneď na kostru starú niekoľko miliónov rokov...to je ako nájsť ihlu nie v kope sena....ale hneď v desiatich...toto o čom píše je podvod a nemá nato žiadny dôkaz...čo myslíš ak ho vyzvem aby my ho dal čo my predloží?...fotky?...alebo rovno tú fosíliu...ktorej pravosť si nemôžem ani overiť...len tomu môžem znova veriť...na budúci rok tu zase niečo skonšpiruujú a ľudia tomu budú veriť.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-08-31  (19:54)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ja si myslim, ze v kazdej geologickej vrstve je ukrizovany nejaky magor, aby to dodalo pravdivosti krestanskeho ucenia.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-31  (19:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...áááá rafael...porovnaj si tieto dve slová...ATEISTA
SATANISTA
....vidíš ten rozdiel v tých písmenkách...dobre som Vás nazval...ani neviete ako často ste vyslovili moje meno.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-31  (20:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...hahahahahaha...a ešte ste naňho boli aj hrdý...hahahahahahaha


illuminatedBimbo   |   ip:95.103.13   |   2011-08-31  (20:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujímavé vzorky stáda tu denne prispievajú a takto prezentujú seba a záujmy tých ,ktorý ich ovládajú...z určitosťou sa dá na takom rôznorodom stáde veľmi dobre "zarobiť"!


pavol   |   ip:94.136.13   |   2011-08-31  (20:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  www.leva-net.webnode.cz Nikolaj Levasov
www.vedy.sk


pavol   |   ip:94.136.13   |   2011-08-31  (20:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nikolaj Levasov o vzniku planety


johnyGL   |   ip:178.18.71   |   2011-08-31  (20:45)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Neskutocne, proste po precitani tejto debaty si myslim ze na slovensku je mozne vsetko. Neviem ci takato demencia ochromuje aj ine narody, co pochybujem, ale mam pocit ze vsetkym vam ktori zastavate nazor kreacionizmu, dobre ale riadne preskakuje v hlave jedno kolecko. Kludne si verte aj v nebo peklo, ale ak mam pred sebou nezvratne fakta a i tak ich budem ignorovat to sa da nazvat iba ako zaslepenost, strach zo skutocneho poznania celej podstaty vzniku. Vsetko slepo popierate, len aby sa nenasla strbinka vo vasej bludoviere, lebo tym by ste uz nemali v tych vasich lopatach predstavu vas a nebo a vecny zivot. Vsetci zdochnete a ostane z vas len hviezdny prach, lebo ten je podla mna jedine vecny.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-31  (20:50)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  johnyGL-fakta...ale nie sú dôkazy...a BOH tu bol skôr ako tvoji vedci....takže rozmýšľaj ďalej...alebo zajtra uver novým faktom.


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-08-31  (20:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  uz nie je daleko cas,,kedy budu vsetky tvoje "fakty" obratene hore nohami..a tvoj mozog bude zapeceny od otazok typu" ako je to mozne"???

ty , "fakt"!!!


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-08-31  (20:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "ten tvoj Páleš ani nevie o čom píše....máš niekde na zemi niekoľko kilometrové diery?...a ak aj nejakú navŕtali...tak zrazu hneď na kostru starú niekoľko miliónov rokov...to je ako nájsť ihlu nie v kope sena"

Lucifer vieš ono žiadne kilometrove diery vŕtať netreba(mimochodom v ZSSR navrtali jednu dosť hlbokú, teraz neviem presne koľko, ale ak si dobre pamätám bola hlbšia ako mariánska priekopa, potom to nechali tak) a to s jednoduchého dôvodu, že povrch Zeme je premenlivý- pohyby tektonických dosiek (6. ročník ZŠ). Takže to čo bolo nikedy pod morom, je časom púšťou, pevninou., ale nechápem prečo to nevieš, ak si bol osobne účasný pri stvorení. Skleróza?

illuminatedBimbo   |   ip:95.103.13   |   2011-08-31  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  johnyGL
"Nestrácaj dych" Vitaj vo svete ilúzie!
http://youtu.be/p3lOsM2IBoU?t=3m9slucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-31  (21:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slávo...dosky?..čo na nich surfuješ?...blud...vyvŕtali my dieru priamo do mojej mučiarne....a dosky boli vymyslené z jednoduchého dôvodu...nejak sa muselo vysvetliť vznik skalnatých hôr...vitaj v realite.


johnyGL   |   ip:178.18.71   |   2011-08-31  (21:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ak fakta niesu dokazy tak to ma teda podrz. vidlaci zakapani, za svoju blbost skoncite vo vasom pekle hahaha


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-08-31  (21:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vyvŕtali my dieru priamo do mojej mučiarne.
To si ty komunisti fakt dovolili:) Počuj, ak by sa nejakou náhodou stalo, že sa tam dostanem, môžem rátať s nejakou protekciou, keď už sme taký kámoši.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-31  (21:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  johnyGL...prečo by som mal byť vidlák?...v PS3 ma neporazíš veríš my?...je to len o viere...a ateisti z roka na rok veria novým faktom...to nie sú dôkazy..ale teórie dobre zaplatených klamárov...aby ti odvrátili tvár od BOHA....Slavo...po poslednom súde bude len ohnivé jazero...nechci v ňom skončiť...to utrpenie neznesieš ani pohľadom....a mimochodom ja idem do NEBA...bolo my odpustené:)))))


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-08-31  (22:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer, No vidíš ja som taký kámoš, že by som za tebou išiel aj do pekla a Ty mi zdrhneš do neba. To nie je od teba pekné. Ja sa ti celú večnosť vnucovať nebudem.


AlonsoQuijano   |   ip:178.41.74   |   2011-08-31  (22:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Áno diskutujme o tom, čo je pre nás nepodstatné... Zaujímajme sa o to, či bola prvá sliepka alebo vajce. Urážajme sa pretože ja a iba ja mám pravdu... Veďme vojny kto z nás má väčšie ego a koho viera je silnejšia.
V pekle už sme a vytvárame si ho svojou vlastnou hlúposťou. Sme dokonalým nástrojom svojej skazy, a aj keď sme jedineční táto jedinečnosť by nás mala spojiť, zjednotiť do celku pretože nik iní nám nepomôže. Kedy to konečne pochopíme ???


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-31  (22:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slavo...nemusíš sa my vnucovať priatelia môžme byť aj v NEBI a ak sa chceš so mnou porozprávať aj po smrti...tak len v NEBI:)))))....AlonsoQuijano...tu nejde koho viera je silnejšia ale kto má PRAVDU...prvá bola sliepka...ktorú stvoril BOH...potom prišlo vajíčko...a to z logického dôvodu...ak by BOH stvoril ako prvé vajíčko...nemal by ho kto vysedieť:)))))


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-31  (22:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   a AlonsoQuijano...skaza a peklo ľudstva...pýcha...klamstvo...arogancia...nenávisť...sebectvo a strach o svoj život...keby ste VERILI V BOHA...vedeli by ste že ste NESMRTEĽNÍ....a nebáli by ste sa ničoho...žiadneho klamára...ani bankára.


johnyGL   |   ip:178.18.71   |   2011-08-31  (22:17)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Hadam najzavaznejsi a nespochybnitelny fakt je ze sa lit. dosky pohybuju voci sebe urcitou rychlostou. Teda niekolko mm-cm za rok. Extrapolaciou tohto javu nam jednotlive kontinenty zpadnu do seba ako puzzle. Navyse na okrajoch kont., teda povodne stycnych plochach su rovnake rastl. a zivoc. fosilie. Casove rozmedzie od prakontinentu su mld rokov. Popri toto. Dokazou je neurekom, ale kto nechce tak ich nebude vidiet nikdy. Preto je mi vas luto. Ste brzdou pokroku, ci uz vedeckeho, technickeho alebo poznania ako takeho. Viac nemam cas sa zaoberat s hlupakmi nesvojpravnymi. strata casu


johnyGL   |   ip:178.18.71   |   2011-08-31  (22:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a lucifer pozor na reci, zajtra by ta mohol niekto olupit alebo zabit. Ved si aj tak nesmrtelny, a pojdes do neba. Este by si mal byt z toho stastny. Ty si totalny cvok, a pattris na psychiatriu ako vsetci panbickari. Je to tazka neliecitelna psychoza.


kacmed   |   ip:95.102.16   |   2011-08-31  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  humor citat taketo diskusie :D kopec z vas ma pekne v hlave nasrate :D tam sa chodte modli a dufajte v zivot po smrti :D tupci :D kebyze menej takych sracov ako vy je na svete o kolko lepsie by sa zilo :) myslim ze slovo vojna by asi ani neexistovalo ;) pretoze historickym faktom bolo je a bude ze vzdy za kazdou srackou a krviprelievanim hladaj krestanstvo ;) enjoy lamas


Ip   |   ip:188.112.9   |   2011-08-31  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  johnyGL:
A kde je záruka, že sa litosferické dosky stále pohybovali rovnakou rýchlosťou?John11146   |   ip:89.102.36   |   2011-08-31  (22:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Evolucia sa pasuje za vedecky fakt, ale zabudate, ze aj vy verite, ze x miliard rokov dozadu tam niekdo stal, aby to dosvedcil.
Ako inac, by sa tato informacia dostala az k nam?

Pre porovnanie, pri stvoreni Sveta o tom svedci samotny Boh YHWH, a nechava nam o tom zaznam.
Plynutim casu ludstvo odpadlo od svojho povodneho poslania; ano nie sme vzdelane opice, ako sa nam viera v evoluciu snazi nanutit; a prislo bozie zuctovanie - globalna katastrofa potopy.

Ak niekoho vyvadza z miery, ako sa akasi kostra dostala do zeme, nech pride na pohreb. Tam mu to nazorne predvedu.
... a preto bol skazeny svet pochovany v kalnych vodach potopy, a aby nam, buducemu potomstvu Noemovmu, mohol o tom podat svedectvo.

Jedno i druhe je viera, v to, kto a preco sme.

Evolucia vysvetluje charakter, zakony, lasku a pravdu ako cisto nepredvidatelne a nahodne, a moze popripade vyselektovat skazenost, bezpravie, nenavist a loz, a vobec na tom nebude zalezat.
Tak ako na tom nezalezalo Darwinovi, Marxovi, Hitlerovi, Stalinovi, Mao Ce Tungovi, Pol Potovi, atd. co prispeli svojou troskou, aby evoluciu vyzdvihli na piedestal faktu.


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-08-31  (22:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  johny GL.

nebud taky chytry,,pisal som to hore.. tvoje "fakty" su krasne napadnutelne podobnou "teoriou" akej len veris Ty!!

mozno cas kedysi plynul inak ako dnes,,
mozes to popriet??

mozno tie miliardy rokov pri este malom vesmire ubehli za "dnesnych" 10 rokov!!

nie je to mozne??

to so pises,je len teoria , takisto ako ta moja..
tak sa tu nenaduvaj ako moriak!!!


AlonsoQuijano   |   ip:178.41.74   |   2011-08-31  (22:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer
A kto Vám povedal, že neverím. Kto Vám povedal, že nesmrteľnosť = apatia k životu. Brať nesmrteľnosť ako fakt a pritom ignorovať svet , kt. žijeme sa mi zdá veľmi ľahostajné. Určite sa zhodneme, že človek je na tomto svete s určitý "poslaním". A ak to tak nie je, je pre nás oto dôležitejšie aby sme svet zmenili na lepšie miesto. Vykrikovaním či je Alah, Jahve alebo Boh lepším ako tí predošlí, hádať sa koho pravda má väčšiu váhu a pritom ničiť svoje životy a životy iných by malo byť neľudské...
Ja sa nebojím o seba, ja sa bojím o ľudí v mojom okolí aj o ľudí, kt. osobne nepoznám, ale vidím ako trpia... Aký svet zanecháme ďalším generáciám ak nejaká budúcnosť bude ???


kacmed   |   ip:95.102.16   |   2011-08-31  (22:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  je vedecky dokazane ze hmota ako taka neexistuje ... je to len prejav energie ktora interaguej sama so sebou ... ergo ten vas boh ci jak mu nadavate ... aj ked nieco take existuje ... je len obycajny zhlucik energie kusok vacsi ako my ... len obycajny matematicky vzorec nic viac nic menej ... mysliet si ze je tu len rpe vas a ze len vam utiera zadky aby ste sa citili lepsie je maximalna kravina ;) aj kebyze sa poskladate faktu ze vo vesmire niesme sami nezabranite ... kludne si verte na prizraky ak vam to zaruci kludnejsi spanok ... no ste len dinosaury na pokraji vyhynutiam buducnost je nas svet buducnost patri nam a krestania v nej nemaju miesto


johnyGL   |   ip:178.18.71   |   2011-08-31  (22:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins je vidiet ze o dilatacii casu toho moc nevies, expanzia vesmiru na cas nema vpliv. Jedine co ma na cas vpliv je gravitacia. I to je treba brat rozne podla miesta pozorovania. Nic o com by sme sa tu zacali bavit by nemalo vyznam lebo tvoj mozocek ma kapacitu iba na slovicko boh. Zi si svoj ritolezecky zivot zi. Mozno dostanes v nebi od pana boha aj blowjob. Pocul som ze je to dabel :D


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-08-31  (22:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  astar.vierona.. kacmed..

je vedecky dokazane ze hmota neexistuje..
mas pravdu..

su to len tociace sa neutrony a protony..a keby sa tieto zastavia,, tak "hmota" zmizne!!

zmizne zem,,kamene..voda,, tvoje telo.. vsetko!!

otazka..odkial berie ten atom tu energiu na prevadzku elektronov a protonov v rychlosti 10 000 km za sekundu??

stale sa hlada nejaky Higgsov bozon.. hlada sa podstata vsetkeho ziveho..
hlada sa hlavny "zdroj" vsetkej hmoty a zivota!!
stale sa nedari!!

a preto je napisane v biblii.." keby Boh odobral svojho ducha, ZARAZ BY SKONALO KAZDE TELO"!!!

ON dava tomu vsetkemu energiu,,on to vsetko udrzuje pri zivote.. tvoje telo dycha a mysli,,ci moze pchat do seba lacne knedle z tesca len vdaka nemu!!

ked pride cas.. a on toho ducha odtialto vezme.. co raz aj urobi..
rozplynie sa cely vesmir,,cela tato dimenzia ktora fuguje na zaklade jeho vole!!

a jedneho dna to uvidis sam na vlastne oci..joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-08-31  (22:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  johny gl.

uau..
som nemyslel,ze si az taky debil,,no si ma prekvapil..

si dobry..

:-DDD


kacmed   |   ip:95.102.16   |   2011-08-31  (22:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  o tom mozes akurat tak snivat ;) zakon zachovania energie ... s tym ano boh nepohne


illuminatedBimbo   |   ip:95.103.13   |   2011-08-31  (23:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Hádali sa včely v úli kto im stvoril úľ"
Stvoril ho boh za jeden deň! hlásali veriace včely...
Neveriace včely argumentovali! Nie to nieje možné ved drevo z ktorého je úľ postavený je zo starého dreva ktoré rastie tisíce naších generácií ale netušíme kto ten úľ zrealizoval ,,,,za jeden den to nieje možné!

A Včelia matka na nich:hor sa makať "na pánske"!

Dá sa zmeriať daný časový úsek univerza, ked vskutočnosti čas stojí?!
Ak zoberiem časť energie z počiatku teda "myšlienku" zo sveta kde "čas stojí" a vložím ju do slova a knihy ,ako môže niekto túto myšlienku zmeriať časom ,prípadne časom a poločasom rozkladu matérie univerza ktoré nepozná iné než len "časopriestor"?!joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-08-31  (23:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kacmed.

takze uz vsetko vieme.. a uz ziadna teoria nebude zborena..od dnes.. dobre??

´kedze tomu veris ty.. a ty to tu hlasas.. tak to inak ani byt nemoze..

uz sa nemoze prist na to ,ze sme sa cele storocia mylili.. ako to bolo uz mnoho krat..ze??

ty ,zakon zachovania energie!!


supa   |   ip:178.40.65   |   2011-09-01  (00:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No neda mi to :) Vy ste kompletne vypatlani fesaci.
Jeden si vravi Lucifer, drista o bohu a je neporazitelny v hrani PlayStation3. Ha Ha.
Dalsi postuje link na "Leyla feat. Tlčhuba" Ha ha ha. Az mi slzy tecu a po stehnach
si plieskam. No ale k veci.
Prave tieto dva momenty mi vravia ze vacsina z vas osciluje okolo teenagerskeho veku.
Tzn. mate vela zbytocneho casu a mrhate nim na dolezite.sk, aby ste sa dnes opat
vyjadrili k hocakej teme. Co su to za "temy" a co k nim mate povedat to je doslova
KREACIONIZMUS na 100%. Keep it up! Nikde sa mi tak dobre nedvihne nalada za
taky kratky cas. Dakujem :)


Anupew   |   ip:91.191.12   |   2011-09-01  (02:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak boh ako taký existuje, tak poprosím dôkaz a jedna kniha menom biblia to nieje relevantný dôkaz takú knihu vám napíše každý.
Všetci veriaci ste len naivný idioti.
PS: prečítajte si knihu Dvanásta planéta tam to máte všetko a je mnoho dôkazov, že je to pravda viď. súčastnosť - výzkum kmenových buniek, klonovanie manipulácia s DNK. To sú výsady boha stvorenie života prakticky my sme BOHOVIA a to sme len na sklonku civilizácie.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (06:40)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  kacmed...všetky vojny ktoré sa viedli v mene BOH...upalovania v mene BOHA..a iné zverstvá v jeho mene...robil lucifer...a to z jednoduchého dôvodu...aby ho ľudia ZNENÁVIDELI...alebo začali jeho existenciu popierať pomocou teórii...o dinosauroch....mimozemšťanoch...a iných hlúpostí ktorým ste tak radi uverili...a viete prečo ste im uverili?...lebo nemáte sebemenšie znalosti o BOHU...alebo Vám jeho slová nevyhovujú do vašej pýchy...lebo SLOVO BOŽIE je nemenné...a vy tak radi dokazujete, prekrúcate a dopĺňate cudzie výrazy ktorým rozumiete len vy, pri rozhovore s jednoduchým človekom...cítite sa potom ako niekto inteligentnejší a chytrejší a ste tak radi ak Vás ľudia počúvajú a veria Vám...ale jedno týmto ľudom NIKDY NEDÁTE...a to je DÔKAZ...vždy to budú len Vaše teórie z vašich hláv...ktoré poskladáte z kníh alebo internetu...ale ja Vám dám dôkaz o vašej nadutosti...každý ateista...alebo vedec..verí iba tej svojej teórii...ak sa ju náhodou niekto snaží vyvrátiť okamžite si začnete ťukať na čelo...a kričať že KLAME...alebo nič nevie...no nemám pravdu?...a ak Vám vaše teórie začne vyvracať KRESŤAN okamžite je z neho blázon...ako viete že sme blázni?...len preto že ste to povedali vy?...a čo ak je to naopak?


John11146   |   ip:89.102.36   |   2011-09-01  (06:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Polozim vam otazku.
Ak najdete nerezovu lyzicu medzi 'dinosaurami' znamena to, ze

1) vyvynutejsia civilizacia z buducnosti sa teleportovala do minulosti a zabudla ju tam
2) alebo niekto sucasny s 'dinosaurami' si ju vyrobil a ostala tam?

Ked sa pozries na auto napr., tak si povies, ze to nechali ufonci?
A ked sa pozries na cloveka, ako vies, ze sme 'bohovia' ponechani tu na pobavenie super-ufoncov.
A ak sme 'bohovia', ako to ze, na kazdeho ci smrt pocka a nemozno tomu uniknut.
Prosim uved tu svoju adresu aktualneho pobytu, aby som sa mohol pozriet na prveho 'boha', co to dokazal tliachanim.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (06:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anupew...každý takú knihu nenapíše....iba BOH a to z jednoduchého dôvodu nikto by nikdy tak slová neposkladal do takej dokonalosti a krásy...všetci ostatný ktorý sa o to pokúsili...si získali možno stovky čitateľov ale časom skončili aj tak pod pultom...pretože vznikli ďalšie a ďalšie...ale žiadna z nich sa nezachovala ani 50 rokov...zato BIBLIA tu je už tisícročia a stále jej VERIA miliardy ľudí...asi tak.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (07:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  John11146...teraz nechápem na koho narážaš..či na vedcov..alebo VERIACICH.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (07:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anupew...zajtra víde kniha trinásta planéta a dokonale vyvráti teórie o dvanástej planéte...čomu potom uveríš?...znova písmenkám a fantázii toho kto napíše aj o štrnástej planéte?


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-01  (08:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2011-08-31 (23:06) pekne bimbo:)aj ty chováš včeli?


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-01  (09:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer aj aj som veril, ze nikdy ti uz nic nenapisem, ale mylil som sa, citanie tvojich psychotickych dristov nemozu nikoho normalneho nechat chladnym. Prepac,ale si teenedzersky dusevny trpaslik, ak biblia je tu tisice rokov a nic krajsieho sa nenapisalo, tak ta velmi lutujem z tvojej malilinkej kniznice, ktora ti je dostupna.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (09:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...oúúúúúú...to bolelo...zase urážky došli ti argumenty?...doteraz si ich mal a bol si v tom dobrý...prečo teraz urážaš?...ateista...vieš ono je to tak...ten kto sa drží pravej PRAVDY čiže BOŽEJ...vyvráti všetky argumenty...vašich vedcov.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (09:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a rafael....našiel si dokonalejšiu a krajšiu knihu o vzniku života?..nemyslím romány alebo vojnové knihy...myslím priamo o stvorení nás človeka....lebo ako je známe a dôkaz máš aj ti, že všetky tieto knihy do 50 rokov ktoré napísal človek už nikto nečíta...ale BOŽIU BIBLIU číta stále miliarda ľudí...rozmýšľaj prečo?


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-01  (09:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nasli ich ini a starsie ako tvojim bohom diktovana biblia, je to usmevne, ale totozny text, aky si privlastnili zidovski dojici oviec, sa nasiel na sumerskych doskach, ktorych vek je ovela starsi, nez si Mojzis vobec prdol do plienky.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (09:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..te moje psychotické výlevy..majú podstatu takú že ich nikto nechce počuť...a vieš prečo rafael?...lebo Vám tu ťukám na priamu podstatu veci...nechodím dookola ako vy...jediné čo viete konštruovať vety ktoré sa páčia Vám ale nič nevysvetľujú...ja poukazujem priamo nato čo vy všeobecne popierate...že všetko čomu veríte je len viera...nemáte nič...žiadny dôkaz...a nikdy ho ani mať NEBUDETE...preto sa uchyľujete k urážkam...ja Vás neurážam..zatiaľ som odpovedal na všetky vaše otázky...prečo asi rafael?...prečo?...lebo som ich vymyslel....a tak ako som Vás o týchto klamstvách presvedčil, dokážem Vám ich aj vyvrátiť...asi tak rafael...maj sa krásne aj tak už spolu nebudeme komunikovať.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-01  (09:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Preto ich nik nechce pocut, lrbo su naozaj psychoticke a narusene myslenim postihnuteho cloveka, bez ohladu akej teme sa venuje. Ak by si komentoval odchody elektriciek z Hlavnej stanice, aj tak by si do toho tahal imaginarne postavicky, ty skratka inak ani nemozes.


Pandemoniun   |   ip:188.123.1   |   2011-09-01  (09:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael, dajme nínusky tomu narušenému kostolnému pakovi. Aj ovci lešenárke.


illuminatedBimbo   |   ip:95.103.13   |   2011-09-01  (09:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique | ip:217.12.58 | 2011-09-01 (08:29)

2011-08-31 (23:06) pekne bimbo:)aj ty chováš včeli?

Nie nechovám ....:)


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (09:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  áááách rafel...ak ti zajtra napíšu ateisti že našli dosky staré 80 000 rokov a je na nich vyznačená slnečná sústava...tak tomu uveríš?...aj májovia mali znalosti o slnečnej sústave a neprežili rozmýšľaj prečo?...lebo ich zmietli BOŽÍ anjely...uverili bohu slnka...to bol lucifer...ktorý ich oklamal...a to isté sa stalo oveľa...ale oveľa viacerým civilizáciam...boj DOBRA zo ZLOM...chápeš...plán bol jednoduchý...oklamať hlúčik ľudí na malom kontinente...dať im znalosti z vesmíru, ktorými som samozrejme disponoval a pomalým krokom to rozširovať medzi ostatné kontinenty...ale BOH ma zastavil skôr ako prvý oklamaný prekročili vôbec more...preto doteraz nájdeš stavby vyspelejších civilizácii...ale len na jednom mieste...a v niekoľko kilometrovej dĺžke ďalej sa totiž táto civilizácia nedostala....a mimochodom rafael...logika ti čo hovorí..ak by tieto civilizácie boli naozaj tak vyspelé...doteraz by tu vládli...alebo nie?...nepáčilo sa im tu?...veď už tu žili a darilo sa im či nie?


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-09-01  (09:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  magori zem je plocha a to ze vyzera gulata je len diablove mamenie,treba zabit kazdeho co ma globus a jeho majetok pripadne udavacovi,boh to tak chce a vas miluje.amen


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (09:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael a vyvráť mi toto tvrdenie...veď dôkazy ti stoja doteraz...ale iba na jednom mieste...a v malom množstve...ďalej sa už nedostali...a zo svojimi znalosťami to mali mať jednoduché či nie?...ateista rafael.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (09:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Boh je len jeden a v bohu su tri bozske osoby. otec, syn a duch svaty. Vyznam tejto vety nevie ani jeden krestan vysvetlit, ale z tejto vety jednoznacne vyplyva, ze boh ma inu podobu v "starom zakone" a inu v "novom zakone". Takze sucasny boh existuje len 2000 rokov a ani len 6000 a kedze boli ludia aj pred rokom 0 tak nemozeme byt stvoreny na jeho obraz. Mam aj silny pocit, ze nie som trojjediny.
Ja som silne veriaci. Verim, ze si konecne vsetci krestania daju v hlave 2+2 a prestanu obtazovat zivoty triezvo zmyslajucim ludom. Musia pochopit, ze veria len preto ze ich rodicia verili, kamarati verili, knazi verili... a nie preto ze nato prisli sami a tak ako je teraz kazdy krestan presvedceny o vykupeni z hriechov vdaka Jezisovi by na inom kusku zeme tomu neverili, ba by dokonca boli schopny viest proti tomu vojny. Musi by uznat POLYATEIZMUS, pretoze neveri v ostatnych "pseudobohov", v ktorych veria ostatní, takze on sam je ATEISTA. Presne taky pohan a ateista ako ja, len s rozdielom, ze ja neverim este o jednoho boha navyse.
Vyznavat Krista za boha je ruhanie sa proti prirode a proti vsetkym logickym zakonom.
Tvrdite, ze taka viera nikomu neublizi. Chcem Vas vyviest z omylu. Nasilnou formou berie kazdemu novorodenatu osobnost. Stava sa krestanom a vdaka dlhodobenu dogmatizovaniu uz ani nema sily odporovat. Cirkev vlastni obrovske majetky a uz len tento fakt svedci o tom, ze to nie je nezmysel.
Jasne poviete si "aj tak verim v jezisa a boha". V pohode. Musim Vas vyviest z omylu, ze tu tento mytus bude donekonecna. Kazdeho boha totizto zabil cas a tak zabije aj toho Vasho.
Nakoniec Vam vysvetlim ako sa to stane. Samozrejme ze boh existuje, pretoze na existenciu staci aj hipoteza o existencii. Ak sa Vas spytam, ci verite ze spenat obsahuje vela zeleza, poviete si, ze nie, pretoze to veda uz vysetlila. No 100% nebude existovat nikdy. Co ak vedci nerozrezali ten spravny spenat, co ak ten zelezity spenat rastie v inej galaxii. Ja tvrdim, ze zelezity spenat existuje pretoze existuje aj teoria o tom ze spenat obsahuje vela zeleza. Tento zelezity spenat momentalne drzi vas Jezis spasitel v oboch rukach ...

Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-01  (10:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma:" Vyznavat Krista za boha je ruhanie sa proti prirode a proti vsetkym logickym zakonom"
A v čom spočíva to rúhanie? Veď rúhať sa dá len niečomu "vyšiemu", a ateisti sa nemajú komu rúhať, ibaže by ste prírodu považovali za boha, no ale to potom nie ste ateista.classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-01  (10:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  illuminatedBimbo
mám rád také prirovnanie ktoré nadobudneš pozorovaním prírody:DD
napr. postaviť sa nad také mravenisko a spýtať sa seba čo pre mňa znamená jeden mravec s mraveniska:DDa potom pouvažujem nad veľkosťou univerza a pochopím svoju bezvýznamnošť:Dto tak ako ša ja pozerám na mravce tak ša niečo pozerá namna?:Dalebo ako to je niekdy ša citim ako entita len šom ešte úplne maličky:DD


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-09-01  (10:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  KRESTANIA ZOBUDTE SA
uz vas klamu dlho


budte slovania
spoznajte svojich predkov , svojich bohov , svoj ROD


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-01  (10:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Od slaboduchých oviec nečakaj snahu o poznanie...


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-01  (10:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  len len
ty si to už spoznal?


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (10:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slavo, vysvetlujem, ze uznat kritsta za boha znamena rozmyslat staroveko. Ak tvrdis ze boh moze byt aj priroda uz popieras ze si krestan. Pretoze v biblii je jednoznacne dana definica boha a preto nemoze existovat. Nikdy som nepopieral ze tento svet riadia aj ine sily. Tvrdim len to, ze sa to nedeje vdaka Kristovi.
Ako si vsimnes, som proti krsteniu novorodencov a uznavania tejto dogmy za jedinu moznu. Nech nato pride kazdy sam.
Myslim si ze ani samotnemu bohu by az tak nezalezalo na tom, aby si v neho veril. Ved kazdy krestan tvrdi, ze je nekonecne dobrotivy, milostivy,....
Nemoze sa preto na nikoho hnevat zato, ze ked si ho nevidel, tak neveris a uz vobec neposielat niekoho do pekla na vecne muky.
Toto robia len ti, ktori maju z toho ze ta presvedcia zisk.
lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (10:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...ale BOH nechce aby si vedel ale aby si v neho uveril ako vo svojho stvoriteľa...a príroda funguje aj vďaka nemu a JEŽÍŠ na tvoje prekvapenie je tiež BOHOM...lebo JEŽÍŠ má presne to čo BOH...a krsteným sa zbavuješ prvotného hriechu...ktorý ti zanechal Adam s Evou...a to že peklo existuje vidíš sám na svete existuje zlo...tak kde je potom to zlo?...v iných dogmách?...a kto ho tvorí?


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-01  (10:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak boh ma takehoto schopneho hovorcu ako ten nado mnou, tak s panombohom....


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-01  (10:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pokial tomu spravne rozumiem Adam, spravne sumersky Adupa, lebo aj tu mu spotvorili meno, bol bohom zostrojeny a na jeho kvilenie posilneny o Evu a dost.


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-01  (10:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma, proti krsteniu novorodencov som vlatne aj ja. Som kresťan mám dvoch synov a ani jeden nie je pokrstený, a do kostola nechodím už od 15 rokov.

"Ak tvrdis ze boh moze byt aj priroda"- No ja som ti vysvetlil, že to vlastne tvrdíš ty- implicitne(nepriamo), pretože si použil slovo Rúhanie, no a rúhať sa dá len niečomu "vyšiemu", niečomu čo je človeku nadriadené- je tak?
V prvom príspevku sa definuješ ako ateista a v tom druhom už akosi zázračne tvrdíš že: "Nikdy som nepopieral ze tento svet riadia aj ine sily" Aké su to sily?


kuma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (10:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takze luciferik. Prave toto sa mi teraz sanzis nanutit ty a nie boh.
Existuje vela "bohov" takze kde zastavas nazor, ze nato aby si nebol ateista staci uverit v jedneho. Chces ci nie, aj ty si polyateista.
Svet postaveny na zakonoch polyateizmu je tolerantny svet, pretoze by sa ludia dokazali vzit do koze toho druheho.
Neexistovali by ziadne nabozenske vojny. Ja som krestan ty si zid. Nemozeme ist spolu na pivko. Ale do paroma, keby boli moji rodiaca ortodoxni zidia a tvoji krestania, tak by sme sa tu hadali v opacnom garde.
Ved sme polyateisti, tak podme na pivo. Asi tak som to myslel...


vsevedko   |   ip:95.103.16   |   2011-09-01  (10:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ah jaj. tak pred 6000 rokmi.ah jaj.kam som sa to dostal?.ah jaj.


kuma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (11:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slavo. Bohuzial, ak nie su pokrsteni, tak nie su krestania, pretoze stale nesu bremeno dedicneho hriechu.
Boh je definovany presne, trojjedine a nemenne. Preto, ak tvrdis ze exisuju sily tak neveris v boha. V toho biblickeho boha. Ak tomu das ine meno, tak to uz nie je boh ale ruhanie sa biblickemu bohu. Presne danemu a ine meno nema


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-01  (11:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja som čítal že to krstenie je ešte pozostatok babylonskej tradíci obetovania novorodeniatok, ktoré museli byť pred obetou molechovy zbavený špiny...čo myslité?ale je jedno či uverite jednému alebo druhému


JanaKatarina   |   ip:178.41.10   |   2011-09-01  (11:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pridem sem po dvoch dnoch a co tu zas nenajdem. Sokovana nadpisom clanku nemam odvahu docitat ho do konca. Neveriacky krutim hlavou. Ako moze vobec niekto( s vynimkou pralesnych kmenov) tvrdit, ze Zem vznikla pred 6000 rokmi ?! Potom, ked adrenalin opadne, mrknem na diskusiu a uvedomim si, ze clanok svoj ucel splnil. Akurat nechapem, preco tu nie je ziadny prispevok od biblistu. Asi mu na klavesnici nefunguje Ctrl a na myši prave tlacitko. Namiesto neho je tu lucifer, ten malý provokatér, ktorý snáď ani neverí tomu, čo píše.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (11:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kuma...polyateizmus?....ťažko...pretože rozdiel by bol len v náukach...ale viera v BOHA ostáva či nie?...ja sa držím kresťanskej cirkvi ti židovskej...vidíš tam iného BOHA v ktorého veríme obaja?...polyateizmus...no mňa snáď šlak trafí:))))))


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-01  (11:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kuma dristaš a neodpovedáš na moje otázky. Aké sú to sily, čo si mal na mysli, buď trocha konkrétnejší.
Cirkevné dogmy pre mňa nie sú záväzné, len svedomie.
lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (11:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jankakatarína...viete prečo Vás moje slová šokujú?....lebo to je PRAVDA o ktorej ste nikde nikdy nečítali...preto je pre Vás nepochopiteľná...mala zostať utajená...ani slobodomuráry a ich konšpirátori o nej nepíšu...a vieš prečo?...aby ste jej neuverili...ale uverili ste všetkému možnému...vaše myšlienky sú tvorené iba tým čo ste sa kedy dočítali...či nie?


kuma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (11:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer, ty si to vobec nepochopil. ja nie som zid, namiesto toho som tam mohol kludne pouzit moslim alebo hocico ine.
vysvetlujem ti, ze tak ako si teista - veriaci vo svojho boha, tak si polyateista - neveriaci v ostatnych.
takze nastava velka otazka, ci mozes byt oboje.
vsetci teisti prehlasuju, ze su veriaci, no a mne neveri ani jeden...lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (11:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...ale mne nejde o to aby som Vás tu presviedčal...ale aby som nahlodal vašu ateistickú vieru a myšlienky o ktorých ste presvedčení že existujú...tak ako som to robil keď som nahlodával vašu VIERU V BOHA...aby ste v neho neuverili.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-01  (11:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zato myslienky krestanov su tvorene empiriou. Keby nebola napisana biblia, a nasli sa len Zvitky od Mrtveho mora, kopa z vas tzv, krestanov by ste sa modlili k nejakemu Ucitelovi Spravodlivosti a o Kristovi by ste nikdy nepoculi, Lebo napocudovanie v tych Zvitkoch pisanych aj v obdobi hypotetickeho vyskytu Krista o nom nenapisali ani jedno slovko.


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-01  (11:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No a či sú moje deti kresťania alebo nie, o tom je priskoro hovoriť. Rozhodnú sa sami.


kuma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (11:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slavo, proste sily. niektore uz vdaka vede dostali meno, ine este len dostanu. gravitacna, odstrediva, deformacna... strasne vela sil. no sila jezisa krista ovplyvnuje len chore mozgy a nie tok sveta.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (11:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kuma...alah...budha...hinduista...všetko sú to moje mená...luciferové....aj tie ich biblie...ale jednu podstatu som nemenil a to slovo BOH a vieš prečo?....lebo voľakedy celý svet veril v jedného BOHA toho KRESŤANSKÉHO podotýkam...a keby som im začal v tej dobe tvrdiť že neexistuje rovno by ma upálili....ich biblie sú nepresné a plné odlišností...dokonca potláčajú slobodu....ale BOŽIA BIBLIA tá kresťanská Vám dáva Slobodu všetkým....či nie?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (11:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..prorok mohamed začal popierať JEŹÍŠA..ako vykupiteľa...dokonca mu jeho prvý učeníci neuverili a opustili ho...vydobyli si túto vieru krvou...nie slovom.


kuma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (11:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer. a ja nahlodavam tu tvoju. nepresviedcaj ostatnych, ked sam nie si 100% presvedceny


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (11:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kuma....vďaka vede...dostanú mená...ale dôkaz nám tvoja veda nedá...tak ako vieš že je to pravda?...nie je náhodou aj veda len viera?


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (11:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hohoho lucifer. takze kedysi existoval len tvoj boh?
si robis srandu. pred tvojim trojjedinym bolo kvantum bohov, a ako som uz povedal zabil ich cas tak ako zabije aj krista ako boha.


JanaKatarina   |   ip:178.41.10   |   2011-09-01  (11:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer, ty si aj humorista?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (11:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...tak my ich vymenuj:))))))))...a ako vieš že existovali?....lebo si to čítal na nete?


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (11:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer. mas pravdu veda je viera v to, ze to co tvrdi je spravne. takze som vedec a aj ty. v podstate nie si veriaci ale vedec.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (11:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JankaKatarína..prečo si to myslíš...prečo si myslí že nemám pravdu?...napíš my o mojom humore trocha viac...to že som humorista nieje argument.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (11:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer. humorista si ty a vobec nevies z coho vzikla viera v jezisa krista. mas malo dokazov, tu ti jeden predostieram. prosim ta pozri si to cele a daj uz rozmyslajucim ludom pokoj
http://www.youtube.com/watch?v=LvzoJskUBfU


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-01  (11:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kuma a videl si už Gravitáciu nevidel, lebo vidíš len jej účinky.
Vieš o tom, že keď Newton postuloval gravitáciu, tak bol obvinený, že zavádza okultné sily.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (11:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...niečo ako neverím ani neexistuje...je to len prekrútené slovo od verím...a tú vieru do Vás vložil BOH pri stvorení...je nezničiteľná...len záleží na Vás čomu veríte...ateisti...internetu a tv....alebo máte bibliu?


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-01  (11:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak sa zamyslime, preco tak tvrdosijne haja vek Zeme na cca 6000 rokov, co mimochodom vyratal jeden biskup menom Ussher, tym ze spocital roky udavane v biblii. Ich vobec nepresvedcite ani vekom vesmiru, ani vekom Zeme, kedze to nekoresponduje s dobou udavanou v ich knihe. Tato dogma ich pohltila az tak,ze odmietaju uplne vsetko. Preto vo vsetkom hladaju sprisahanie, falsovanie, klamanie, lebo predsa kniha im neklame. Je preto uplne zbytocne tieto deti starovekych povesti a baji nejakym sposobom presviedcat, oni ziju vo svojom svete, svete vil, carodejnic, trpaslikov a imaginarnych priatelov.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (11:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slavo. presne pre tento okultizmus nenavidim krestansku vieru. aj ked galileo tvrdil ze zem je gulata a nie je stredom vesmiru ho cirkev upalila. vladu ziskala inkviziciou, vari sa uz nato zabudlo? vsetko sa nastastie vysvetlilo a zabudlo sa aj na to.
dinosaury nepotrebovali vieru v boha a aj tak tu boli dlho. neriesme preto ci je nutne verit, pretoze sa zda, ze sa zem bude tocit aj bez toho.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-01  (11:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slavo kvarky alebo ciernu dieru tiez nikto nevidel, napriek tomu vedci dokazali este daleko predtym, ze nieco take musi existovat. Tak je to aj so silami, ktore nevidime,ale napriek tomu, ze svet funguje podla urcitych principov, musia sa dat dokazat, alebo vysvetlit.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (11:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...prečo mám veriť v boha slnka?...máš na iných planétach život?...nevznikol by náhodou...ako ten náš?...nemáme susedov prečo?...lebo to boh slnka nechcel?...alebo ako si to myslel?..a kto stvoril potom slnko?...a vlial doňho toľko energie?...to tam asi nehovoria.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (11:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer. asi si si to nepozrel, pretoze si tu akosi skoro. ja pisem ze som silne veriaci, veriaci tomu, ze kristuj nie je spasitel ani boh. pohana a neveriaceho zo mna robil len ty.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (11:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer ty si fakt nechapavy. jezis je tvoj boh slnka. vstupil na nebesia - aj ked vieme ze modra vznika len lomom svetla a nie je to presne miesto lebo ani neexistuje a to len pravekym ludom zijucim v sklenniku nevedomosti sa zdalo ze sa nane da siahnut a ze nas z nich niekto pozoruje, tak ako je to na stenach kostolov.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (11:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...vieš prečo tu tak živo diskutujeme...lebo ste nám kresťanom doteraz nepredložili žiadny DÔKAZ..prečo rafael?...nemáte nič len svoju vieru tak ako my...u vás sa píše na nete o inom stvorení u nás v BIBLII zase o BOŽOM stvorení...ale dôkaz nemáte...tak kto je pokrokovo zaostalí vy či my?...veď stále len veríte.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (11:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...ti si silno veriaci?...a v koho veríš...ak popieraš JEŽÍŠA?..no daj:))))


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (11:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer. verim vo svoje presvedcenie a verim,ze svet by bol lepsi bez jezisa a bez krestanov a ich neustalemu vnucovaniu nazorov
moje "nabozenstvo" je, ze ak spravim nieco dobre citim sa dobre, ak konam zle, citim sa zle.
nepotrebujem ziadne desatoro a ine kategorizacie hriechov. uz vobec neuznavam odpustanie hriechov knazmi. robia zo zlych veci rutinu.
ak nieco ukradnem, je to podla mna zle. krestan sa ide vyspovedat pomodli sa ruzenec a je ocisteny.
toto je nutne ihened zakazat, robit rutinu zo zleho je podla mna najvacsi hriech.
kratez by ta mala tazit do konca zivota a nie len do spovede.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-01  (12:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer, ak by bola len malicka pravda, co hovoris, tak vek vesmiru, ci Zeme by sme vyvodili z nejakej knihy, ktora by nam o tom pisala. nenaslisme taku, ale na rozdiel od vas vedci patrali aj po tom, co ak ta kniha, ktorej veris, predsa len neklame. a ajhla, zistili kopec nezrovnalosti, ktore tu knihu dikvalifikuju a vracaju na uplne ine miesto, ake by ste si zelali. na poviedkovu alebo rozpravkovu uroven. Lebo nicim inym ani byt nemoze. vsetky vyskumy, vsetky poznatky, vsetky nalezy, ci vedomosti potvrdzuju to, co vas naozaj rozculuje, vek vesmiru je 2 000 000 krat dlhsi ako vase predstavy, vek Zeme je minimalne 4 000 000 000 rokov, co vedeli zhruba Indovia uz vtedy, ked prva ovca dala nejakemu zidovskemu tinedzerovi.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (12:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...ak by chceli vedci zistiť skutočný vek tejto zeme museli by sa dostať priamo...ale priamo do jadra...čiže stvorenia..nieje to tak?...a to že nejaký matematik vyráta hlúposť o vesmíre...tomu už vôbec neuverím...pokiaľ nezostúpia vedci do samotného jadra...vždy to budú len ich klamlivé teórie...ktoré sa mimochodom menia z roka na rok...či nie?...kucma...za vyspovedanie o vražde ti ateista neodpustí a dostaneš 25 rokov...je to o tom aby ti odpustil BOH a po smrti si prišiel do NEBA..a nie o tom aby si behal po slobode ďalej.


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-01  (12:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael presne ako hovoríš svet funguje podľa určitých princípov, je v ňom poriadok, ktorý sa s veľkou pravdepodobnosťou nemohol ustanoviť náhodou. V staroveku ten poriadok nazývali Logos. Kresťania ho nazývajú Kristus. Ako ho nazveš ty?
Prečo je v dejinách poriadok? Ako je možné že v nich nachádzame synchronicity a periodicity?


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (12:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  naco potom chodia krestania na spovede, ked o vsetkom rozhoduje boh.
moje presvedcenie je ze vrazda je zla, petoze ani mne by sa nepacilo ak by ma niekto zabil. preto verim ze je to zle.
ak lev zabije leva, neide sediet do vezenia na 25 rokov. nijaky boh ho takto neodsudi. on to povazuje za dobre jedine nevyhnutne na prezitie. jeho "nabozenstvo" to povoluje.
existuje vela knazov, ktori sa prechadzaju po vezeniach a snazia sa nanutit vieru jezisovu. oni su ti ktori tvrdia, ze ak uveria, tak este mozno nie su strateni. taki su krestaniarafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-01  (12:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Matematik to nemusi vobec ratat, su na to ine objavy, ale o tom sa v tej tvojej knihe nepise, lebo o tom este ludia tej doby, ked ryli majzlikom na kamennu dosticku, este nevedeli.


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-01  (12:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  je jedno či ste kresŤania alebo ateisti či sa riadíte dogmou alebo doktrínou odpovedzte my len na jednu otázku k
čomu je dobré poznaŤ vek planety a vobec vek čohokoľvek?
k čomu?k čomu?k čomu:Da viete sa ta naťahovaŤ kvoli ničomu:D


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (12:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...v strede zemegule je peklo...Rusi sa tak zľakli že to rovno zapečatili...a zvalili to na tektonické dosky...aby náhodou ľudia neuverili...lebo niekoľko miliónov múdrych vedcov by prišlo o prácu...ale jasne tam ľudia trpia a démoni kričia...trápia vinníkov.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (12:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer. v stede zemegule... este len pred cca 500 rokmi krestania zistili ze zem je gulata. momentalne tvoja viera v boha sa priblizuje 0.


mkultra   |   ip:95.102.15   |   2011-09-01  (12:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins, rešpekt. Tento článok je dobrá ukážka ako sa niekto účelovo snaží manipulovať s ľuďmi a umelo vytvárať schizmu medzi vedou a vierou. Geológ a teológ sa budú hádať o 6000 rokoch donekonečna. Pritom by stačilo zavolať si do debaty fyzika, ktorý by im vysvetlil, že čas je vlastne fiktívna veličina. Na našej úrovni existuje iba časopriestor - čas a priestor sú neoddeliteľné a vzájomne sa ovplyvňujúce. Ak si zoberieme tézu, že vesmír/priestor sa stále rozpína, začne byť každému jasné, že čas nie je konštanta a v priebehu vekov dochádza k zmenám v jeho plynutí.

Off topic- Čítal som kadejaké šialené teórie o Nibiru, jedna tvrdila, že Sfinga je astronomické určenie miesta prvého pozorovania Nibiru na oblohe - telo leva a ľudská hlava = medzi súhvezdím leva a hlavou súhvezdia panny. Neviem, NASA sa nedá veriť, ale skúste túto srandu:
1,Choďte na Google Sky
2, Zapnite si súhvezdia = Constellations
3, Nájdite si súhvezdie Leva, zazoomujte k jeho pravej prednej labe (z nášho pohľadu)
4, Neuvidíte Nibiru, pretože konšpirátori tvrdia, že je to hnedý trpaslík, nevydáva svetelné žiarenie a hnedého trpaslíka možno vidieť iba v infračervenom spektre.
5, Prepnite sa do INFRARED (vpravo hore na obrazovke)
6, NIBIRU!

Pekná haluz, čo? Uvidíme, čo z toho nakoniec vzíde, zdá sa mi nepravdepodobné, že by NASA neretušovala Nibiru a nechala ju len tak všetkým na očiach, na druhú stranu ... hidden in plain sight?classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-01  (12:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  archaniel lucius brat moj ty musíš byť riadne znudený človek alebo ti za tvoju robotu aj platia?:DDD


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (12:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...ale odpustenie BOŽIE nieje o slobode tu na zemi...ale o tom že prídeš do NEBA ak oľutuješ svoje hriechy...pretože aj oni sú BOŽIE deti a keď im odpustí po smrti neprídu do ešte horšieho väzenia...stačí že si zažijú väzenie tu na zemi.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (12:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...nie iba nahlodávam ateistov ich vieru aby uverili v BOHA....čož po smrti určite uveria...ale chcem aby prišli do NEBA:)))


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (12:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer. asi ta zase sklamem, pretoze po smrti uz nemoze exitovat zivot. smrt = koniec zivota. nikam uz nerpidu, tak ako dusa nebola pred zivotom = narodenie.
smrti by si sa nemal bat, pretoze si tu uz biliony rokov predtym nebol a tiez si nemyslis ze to bolo nieco strasne.
smrt a posmrtny zivot je silny motor pre vieru v boha, no podla mna uplne zbytocny.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (12:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hééééj...tak presvedč tých ktorý boli v kóme:))))...a vrátili sa z tunela...mimochodom...títo ľudia sa navzájom nepoznali a každý tvrdí to isté.


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-01  (12:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čoskoro tomu kostolnému dilinovi ostatní diskutujúci príspevky zbalia. Zas dostane verejnú facku. :-DDD


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (12:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  čau troll:)))))


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (12:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a troll..mne nejde o popularitu...ale o diskusiu.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (12:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  heeej. z tunela som sa vratil aj ja. kadzy den sa mi snivaju take kraviny. hadam kazdemu sa snivalo ze leti a nikto nelieta. ze bezi a nevie sa nikam pohnut.
videl som aj viacero videi o vypovediach tychto ludi, niektori boli v nebi niektori v pekle, ale az take presne to nebolo.
zase nasleduje dokaz. 2 videa z pekla
ak aj tomu veris, si podla mna silny psychopat
http://www.youtube.com/watch?v=wqtbyhkvRNk
http://www.youtube.com/watch?v=D93y7pxuNR4&;feature=grec_index


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-01  (12:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucius
keby nám nejde o popularitu tak tu nikto ani len pismeno nenapíše:DD
kto zvás si vie priznať že vlastne nič nevie?:DDD


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (12:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...kucma..nájdi si v googli slovíčko kóma a tam je to presné definované...nehovorí sa tam o spánku:)))))


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (12:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...ja viem...že existujem..nemôžem poprieť sám seba:)))))


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (12:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ani o tuneloch :))))))


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (12:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja viem ze existujem, nepopieram sam seba, popieram ze to spravil jezis. teraz je to uplne.


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-01  (12:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucius
mám podobný problém takže vlastne lucifer je len falošné ego?:Dneviem odhodiť tú masku ktorá nič neznamená,bojím sa straty vlastnej identity:)keď ju odhodím budem nič a to je nemyslitelné:Dpreč stým všetkým bratia vstávajte:Da neriešte p*čoviny:D


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (12:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...práve JEŽÍŠ Vás pred peklom zachránil Ďakujte mu.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (12:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...troll...kde si?...ľúbiš ma?


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-01  (12:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  keby nebol krist nebol by ani antikrist:Dkucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (12:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer. a to akoze vsetkych na svete zachranil? o akom pekle to hovoris? kto to peklo stvoril? mas ty vobec sajnu o com tocis?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (12:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...ten kto uverí...a oľutuje svoje hriechy..tomu ich BOH odpustí...a kto neuverí a oľutuje ich iba pred súdom človeka, len aby si znížil trest vo väzení tomu ich BOH neodpustí a príde do pekla....asi tak.


kalimurti   |   ip:217.12.58   |   2011-09-01  (12:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vidno aký ste necitlivý keď zvážnosťou reagujete na príspevky ktoré vznikli len na váš výsmech však lucius:D


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (12:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  podla krestanov tvoje ciny predsa riadi boh, o akych hriechoch teda rozpravas. stale si neodpovedal na otazku, ak je nekonecne dobry naco vytvoril peklo. preco neriadi vsetky vase ciny bez hriechu. to akoze s nami hra babkove divadlo? taky boh sa mne osobne nepozdava


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (12:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kalimurti....aký výsmech?...smejem sa?...len vyvraciam tvrdenia v článku...alebo tomu mám veriť?....kucma...BOH neriadi tvoje činy....dal ti slobodnú vôľu...máš v sebe dobro aj zlo...pravdu aj klamstvo...lásku aj nenávisť...ale len na tebe záleží čo si vyberieš a to je tvoja slobodná vôľa...ak by BOH riadil tvoje činy nemal by si slobodnú vôľu, ale bol by si len jeho hračkou a nie človekom.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (12:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a kucma...BIBLIA ti nepíše aby si konal zlo...ale máš sa ho vyvarovať...aby si neprišiel do pekla.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (13:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer. cakal som tvoju dogmu ako odpoved. no nanestastie ti musim povedat, ze aj farar v kostole kazdemu tvrdi ze riadi vsetko.
boh je vraj vsevediaci. to so slobodnou volou ma velky defekt. ak dal ludom slobodnu volu, vopred vedel, ake nasledky to bude mat, ak to nevedel, tak nie je vsevediaci.
tiez ak je vsemohuci, si myslim ze sa to dalo vyriesit aj nejako inac, nez smrtou svojho syna.
sam vyssie pises ! ze vrazda je hriech, za ktoru sa ma ist do pekla.
takze zaver boh patri do pekla a nie do neba.
do pekla aj s jezisom kristom nazaretskym


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (13:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aaa biblia je plna zla a vrazd , plna zla


kalimurti   |   ip:217.12.58   |   2011-09-01  (13:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  v biblií by bola pravda jedine keby znej vypadli všetký písmená:)taká krásna čistá, pripravená na nové písanie:DD


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-01  (13:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie, už žiadnu knihu oviec nevymýšľať...!


kalimurti   |   ip:217.12.58   |   2011-09-01  (13:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jeden žák se zeptal zenového mistra: „Co mi zenový mistr může dát?“ Mistr na to odpověděl: „Nemůže ti dát nic, co už nemáš, ale může ti vzít mnohé, co je cizí tvé pravé přirozenosti.“


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-01  (13:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma a Rafael- páni triezvy mohli by ste mi vysvetliť ako je možné že v dejinách existujú synchronicity a periodicity?


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-01  (13:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a čo to tie synchronicity a periodicity prosimťa sú?


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (13:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slavo. jezis nie je synchronny ani periodicky. v case sa vyskytol len raz a tak nie je periodicky, tiez sa tu uz nevrati.
nechapem uplne preco je tvoja otazka spojena s touto debatou


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (13:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tvoj obrat na slovnik cudzich slov mi dava jedine obraz o tom, ze sa uz nevies pohnut dalej.
som triezvo zmyslajuci a dakujem, neurazilo ma to skor potesilo.
narodiel od ludi, ktori maju v hlave klapku, ktora im nedovoli vyuzivat mozog naplno. jednoducho sa za nu nedostanu, preto si myslim, ze nie su triezvo a 100 % rozmyslajuci


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (13:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...čau kucma..prepáč menil som rybičkám vodu...takže kde sme to skončili?..že BIBLIA je plná zla?...a kde si o tom čítal?...v časti ako ukrižovali JEŽÍŠA?...a pochopil si vôbec pointu prečo bol ukrižovaný?...práve pre zlo ktoré páchali ľudia...či nie?..a čo sem vôbec ťaháš matiku?...to už nechápem ani ja.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (13:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a kucma...farár neklame..on je vševediaci...vie aj o tvojich činoch...ale nezasahuje do nich...je na tvojej slobodnej vôli či ich dokonáš v zlo alebo dobro:))))


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-09-01  (13:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma.. ty moj tirezvo a 100% rozmyslajuci koník!!

to snad nie je ani pravda.. ziadna pochybnost?? 100% pravda sa nachazda v tvojej sivej kôre?? super..
tak vsetci pocuvajte kucmu!!

keby som len nevedel ako funguje svet..keby som len nezil uz nejaky ten rôcik na zemi anebojoval zo vsetkymi tymi pohcybnostami a ludskou psychikou ktora podvadza na kazdom kroku..
keby len..
tak by som ti aj uveril..
no zabudas ,ze sa rozpravas s ludmi,,nie zo stromami kucma!!

my vieme ako fungujeme..kazdy si mysli ,ze ma pravdu no kazdy bojuje s pohcybnostami..len ty nie!! radi ti to verime!!

ty mozog naplno!! na plne trenirky!!
ty mas v hlave takisto klapku ,lenze si ju este nezaregistroval..je trosku inej farby a tvaru..no je tam takisto..

pravdepodobne ti chvilu este potrva ,kym si ju uvedomis a zaregistrujes..
prajem vela uspechov v hladani..lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (14:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a mimochodom nepleť si slovíčka kucma...on STVORIL...nie riadi všetko STVORIL...a to JEŽÍŠA ukrižovali židia...ktorý v neho neuverili...mali na výber...pamätáš?...či vrah alebo JEŽÍŠ...oni zvolili JEŽÍŠA...pretože im nesedel do ich plánov na pohodlný život...ktorý farizeji radi preferovali...on im ZAKAZOVAL takto žiť...ale nechceli sa svojho pohodlia vzdať preto ho radšej ukrižovali...kázal rovnosť ľudí a SLÁVU A DOBROTU BOŽIU a oni zrazu zistili že žijú a preferujú zlo...lebo boli bohatý a to nezískali dobrom ver mi.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (14:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins...kucma...si myslí že ja neovládam hi-tech vecičky ak verím v BOHA.


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-09-01  (14:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja ich ani neovladam,,a problem je v tom ,ze ani nechcem..

mam stary telefon..
teraz som si kupi stare auto..
vies , my co sme si tym uz presli , to akosi nepotrebujeme a len sa nad tym usmievame..

tí co su zavislí, zmanipulovaní,, potrebuju mat image.. potrebuju sa blysnut novymi hrackami,, tí co musia mat ,,musia ukazovat.. tí su jendoducho otrokmi tych vecí!!
a preto to robia,, no a samozrejme si to nepriznaju a musia svoje otrocke spravanie nejak ospravedlnit..tak zhadzuju vsetkych co to nemaju a neovladaju!!
detske,,a infantilne..

nechaj ho..

"Silu človeka treba merať podľa citov, ktoré dokáže potlačiť, nie podľa sily citov, ktoré ho ovládajú. " A.P.Čechov.

a dnes kazdy debil co je niecim zotroceny,, to prezentuje ako jeho vysadu..
no my co rozlisujeme tieto ich zvieracie pudy..sa mozme akurat tak pousmiat a zazelat im vela zdravia..
aktualita   |   ip:85.248.57   |   2011-09-01  (14:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=Ti4vduEaclU&;feature=p%ADlayer_profilepage


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-01  (14:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Synchronicita- paraaelný jav v dejinách, to jest že v dejinách sú udalosti, ktoré sa kauzálne nemohli podmieňovať, napriek tomu spolu súvisia. Napr. vznik filozofie v 6. stor. p.n.l. Filozofia vznikla nezávisle od seba (čiže sa kauzálne nepodmieňujú)v Grécku, Indii aj Číne. Alebo rovnaké( resp. majú mnoho podobnosti) umelecké štýly sa objavujú na rôznych miestach v tom istom čase. Napr. Gotika v Európe časovo koreluje s podobným štýlom v ázijských krajinách. Tých príkladov sú stovky.

Periodicita- jav kedy sa podobná udalosť opakuje v nejakej perióde. To tvrdíme keď povieme frázu, že história sa opakuje. Každých 500 rokov, stúpne počet vojen a prevratov.
O tom je vlastne kniha Angelológia dejín.


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-01  (14:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma tak vysvetlíš mi to?


kacmedo   |   ip:95.102.16   |   2011-09-01  (14:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hinduisti maju na to take prislovie stare 7 rokov ktore na vas krestanov krasne sedi : vy ludia mate oci a predsa ste slepy, a mate aj usi a predsa ste hluchy a mate aj usta a predsa ste nemy, zatrateny naveky nech je ten co sklopi svoj zrak pred pravdou a od strachu ho ponori do temnoty ... a toto presne ste vy :) meliete si to svoje furt dookola co ste v nejakej biblii precitali a aj kebyze vas pravda kopne priamo medzi nohy budete ju s usmevom na perach ignorovat ... ste dinosaury! uz ste vymreli


kacmedo   |   ip:95.102.16   |   2011-09-01  (14:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  *stare 7 tisic rokov


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-01  (14:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slavo nemas pravdu, Cinaia napr. objavili knihtlac a v Europe o nej stovku rokov nechyrovali, cislo nula pouzivali Indovia uz min. 1000 rokov, kym Europa dokazala tento fakt aspon zaregistrovat, takto podobne to bolo aj s tvarom planety, ci vekom vesmiru, alebo Zeme. A nemusime chodit velmi daleko, ved aj tu sa este predvadzaju ludia veriaci vo vek Zeme 6000 rokov a nevahaju k tomu pouzivat dokonca aj kvantovu fyziku.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-01  (15:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Slavo navyse zabudas na dost podstatny fakt, ak by na tom bolo nieco pravdive, tak goticky styl by sme mali objavit aj v Amerike v tom istom case ako vznikol v Europe, co sa samozrejme nestalo, ale to, ze urcite veci sa objavili na inych kontinentov skoro sucasne ma na svedomi nieco uplne ine. To, ze sa mnohe objavy dostali do Europy vdacime paradoxne za to, ze Arabi dobyli uzemia v Spanielsku a tym sa dostalo kopa objavov a vynalezov z Indie a Ciny do Europy, kedze arabsky svet culo obchodoval a cestoval hlavne do tychto krajin.


illuminatedBimbo   |   ip:95.103.13   |   2011-09-01  (15:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bibliu písalo 40 ateistov v priebeho 1500 rokov!

Všetky Písma Biblie boli "vdýchnuté" nevercom v dobrom rčení a na ich usvedčenie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti!

Je to ich trest!


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (15:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer. kain zabil abela. abraham mal zabit syna. mrtve novorodence tusim ich zabili filistinci...
diki rafael za pomoc, zhruba tak by som to povedal aj ja. joplins ja stale pochybujem, to ty si ten ktory ma uz davno na vsetko odpoved. kto stvoril zem - boh, preco sa toci zem - boh, preco je den a noc - boh, ...
nebyt tychto pochybnosti a skumania, tak by sme nikdy neprisli nato ze zem je gulata a nie je stredom vesmiru, tak ako to tvrdili krestania este pred 500 rokmi.
nemyslim, ze ty nevyuzivas mozog na 100% sucasne moznych. ty pochybujes o nicom, co je aj pilier vyvoja a evolucie.
preto Vas vsetkych vyzyvam, neverte nicomu, skumajte, objavujte. ak sa zamknete v krestanskych dogmach budede nadalej hlupi a uz nanic nove nepridete.


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-09-01  (15:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ked ta niekto oklame na trznici o 100 eciek.. stale je to ok..

ked ta niekto oberie o tvoj dom,, stale je to ok..

keby ta niekto obral o tvoj majetok co tvoja rodina budovala 200 rokov..stale je to ok..

no ked ta niekto vovedie do BLUDU.. vtedy ti ide o zivot..a ty to ani nevies!! a to je uz vazne!!

a to sa ti stalo..
kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (15:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins tu mas ten svoj blud.
http://www.youtube.com/watch?v=LvzoJskUBfU
pozri si to prosim, fakt prosim cele.
ja som ten kto ti pomaha rozmyslat dostat sa z bludov krestanskych.
o zivot ide tebe, pretoze je dost mozne ze zasatis svojmu presvedceniu tolko casu ze uz nikdy neotvoris poriadne oci a nezistis, ze aj na zemi je krasne.Thyrmael   |   ip:89.173.12   |   2011-09-01  (15:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemyslim, ze by existencia Bozskej entity musela byt v protiklade s vedeckym pohladom na svet.
Ak by som bol v ulohe Boha a chcem zabezpecit domov pre ludi, ako by som to urobil ? Postupne by som im pripravoval miesto, kde by mohli zit a rozvijat sa. Kedze "som" vsemohuci a vsevediaci viem napriklad aj to, ze na zaciatok budu vyuzivat suroviny ako uhlie, ropa. Vychadzajuc z aktualnych vedomosti, ze cierne uhlie, ropa a podobne vznikli rozkladom organickych (zivocsisnych a rastlinnych) zvyskov. Nebolo by vhodne na zabezpecenie dostatku pouzit zivocsichov s velkymi telesnymi proporciami ? Preco teda nie dinosaurov ? Ich existencia by teda vobec nebola "slepou vetvou" v evolucii, ale konkretnym dovodom.

Ci sa clovek skutocne vyvinul z opice nevie nikto povedat na 100%. Je ale kludne mozne, ze aj ludske telo sa mohlo (muselo) vyvijat postupne, kym dosiahlo istu uroven, aby bolo pouzitelne pre rozvinutejsieho ducha. Rovnako je mozne, ze duch sa rozvijal spolu s fyzickym telom.

A toto vsetko prebiehalo v case ktory, ako Albert Einstein tvrdil, je relativny. Ked niekto povie, ze nieco vzniklo za jeden den, moze za mernu jednotku zobrat predsa uplne nieco ine ako my, ked za den berieme otocenie Zeme okolo svojej osi.
Niekto by mohol tvrdit, ze take nieco predsa Boh nepotrebuje, pretoze ked bude chciet, stane sa okamzite vsetko. Je to mozne, ale skor sa to javi, ze on sam ustanovil zakony, ktore sa prejavuju tak, ako ich vidime/vnimame a studujeme.
Ked sa pozrieme na to takymto sposobom, vobec nemusime z pohladu veriaceho, odsudzovat ucenie Charlesa Darwina - O povode druhov, spochybnovat existenciu fosilnych nalezov. Naopak, je zaujimave vidiet, ako tieto uzasne veci prebiehali a stale tam je priestor pre Bozsku pritomnost.
Jedinym skutocnym problemom su ludia, ktori sa tvrdohlavo drzia svojich manualov, tak casto prepisanych (nahodne, alebo zamerne), ze niektore pasaze uz mohli stratit svoj skutocny vyznam.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (15:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pekne si to napisal thymael. ale nestalo sa to za 2000 rokov - terajsich. jezis preto nemoze byt sucastou toho trojjedineho stvoritela a teda nemoze existovat boh.
boh je konkretny a nemenny, nema ine meno. preto existuje len 2000. ak ho nazves inac, napriklad priroda, tak to uz nie je boh. porusis tym 1. prikazanie z desatora.
preto tvrdim ze boh neexistuje, no zaroven tvrdim, je je tu moznost, ze existuje nejaka riadiaca sila. urcite sa neuspokojim s krestanskym vysetlenim boha.
ze uz je vsetko konecne a nemenne.
veda je poznanie noveho, preto nemoze byt v sulade s krestanskou vierou.


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-09-01  (15:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma..
pocuvaj nepostuj sem tieto vsetkovysvetlujuce klipy!!
touto oblbovacou skôlkou som presiel pred rokmi!!
ci sa nazdavas,ze teraz po vzhliadnuti stareho cajtgaistu sa poserem a pridem ta poprosit o odpustenie a dakovat ti za osvietenie??

clovece..si pozadu..

toto mam najradsej,ked sem pride nejaky novic a zacne tu vsetkych ucit ,,a to prostrednictvom JUTUBU,, z velavravnym prispevkom.."toto si pozri,,a prosim ta cele aby sa ti otvorili oci"

ked prejde par rokov,,tak zistis na akej urovni si sa pohyboval z cajtgaistom a JUTUBOM!!!rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-01  (15:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Thyramel pouzi Occamovu britvu, ja viem, ze teraz sa Joplins zasa napajedi, ale tvoje uvazovanie ma skratka zbytocny obal, preco by vsemohuci hned nedal vzniknut uhliu, alebo rope? Preco by najprv Zem zacal stvorenim najmensich zivocichov, ked teda chcel z velkych zivocichov urobit ropu? Preco, preco? Na to jednoducho nie je normalna odpoved, iba ak sa stale budes krutit len okolo bozieho stvorenia.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-01  (16:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Einsteinov relativny cas nema absolutne ziadnu spojitost s vasou vykonstruovanou dobou, len aby sedela s bozimi 6 dnami. Tam je dolezitejsi iny paradox v case, ako napr. paradox dvojciat, ale to je na inu temu.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (16:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins.
pouzivat tu pekne slova. asi sa ma snazis urazit.
ako som spominal klapka ti neumoznuje coilen trosku porozmyslat o moznej pravdivosti tohto videa.
nemyslim si ze som novic. dom pokrsteny mam aj birmovku, takze krestan ako vysity. prave preto mam mnozstvo informacii a som rad ze som sa konecne dostal z osidiel bludov.
ty my hadam nechces tvrdit, ze keby tvoji rodicia boli ortodoxni zidia prekonvertoval by si na inu vieru.
neviem ci si cital celu diskusiu, pretoze to ma spad.
len pre istotu pripomeniem, ze ani ty neveris vo vsetkych "bohov" na tomto svete a teda aj ty si neveriaci - ateista, priam polyateista tak ako ja.
neviem, kde beries odvahu tvrdit, ze si veriaci, ked sam neveris milionu veci okolo seba. spochybnujes ich tak ako spochybnujes aj moje slova. ale aj to sucastou vyvoja a evolucie a takto to a si musi byt.kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (16:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kresťan Hitler nenávidel ateistov
Stephen Law, výber z knihy Boj o myslenie detí. Preložil Rastislav Škoda a doc. Dr. Matej Beňo
Hitler bol vychovaný ako kresťan a opakovane sa vyjadril, že bol kresťanom. Odvolával sa dokonca na Bibliu, keď ospravedlňoval svoje prenasledovanie Židov. Napríklad:
Moje city ako kresťana ma vedú k môjmu Spasiteľovi ako bojovníkovi. Vedú ma k mužovi, ktorý raz v osamelosti pred malým hlúčkom prívržencov označil Židov za to, čo boli, a vyzval mužov, aby proti nim povstali. Boh vie, že bol najväčší nie ako trpiteľ, ale ako bojovník. S nekonečnou láskou som ako kresťan a ako muž prečítal pasáž (v Biblii), kde sa hovorí, ako sa Pán nakoniec rozhneval, vzal metlu a vyhnal z chrámu toto plemeno hadov a zmijí. Strašný bol jeho boj proti židovskému jedu. Dnes, po dvoch tisícoch rokov, s najhlbším pohnutím chápem skutočnosť, že to bol príčina, pre ktorú prelial svoju krv na kríži. Ako kresťan nemám povinnosť nechať sa oklamať; mám povinnosť byť bojovníkom za pravdu a spravodlivosť … A ak je oblasť, kde sa dá dokázať, že konáme správne, je to naša bieda, ktorá denne rastie. Ako kresťan mám povinnosti voči svojmu národu. (Reč Adolfa Hitlera 12. apríla 1924, Baynes 1942: 19-20).
Kde bol teraz ten vas boh. Ked robil zazraky a dokazal previest zidovsky narod tym ze roztvoril more, preco teraz nevzal klieste na neprestrihol ostnaty drot a nevyslobodil nevinnych.
Papez Ratzinger tvrdi ze za vsetko zle v 20 storoci mozu ateisti. "bohuzial" opak je pravda.


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-09-01  (16:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja neviem ci si ty ozaj taky blby alebo to len hras a zneuzivas vyvrhelove slova na "dokazanie" krvilacnosti krestanstva..

nemam chut sa stebou ani bavit,ked vidim co tu pises,, ako male dieta.."mamiiii on ma udrel,, a urobil to naschval,,mamiii"""

tieto detske "argumenty" typu.. preco boh nezobral klieste a nevyslobodil veznov..,.ci keby bol Boh tak nakrmi hladujucich v afrike,,sa mi uz nechce ani citat,,nieto este na ne reagovat!!

sorry..

kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (16:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins
lebo nato nemas odpoved. nie len toto su krvilacnosti krestanstva.
vari tvrdis ze kriziacke vypravy a inkvizicia vobec neexistovala.
som rad ze si skoncil a tvoje slova platia hlavne pre teba. chod sa vyplakat. chod v nedelu do kostola aby si sa uistil o svojej nemennej pravde. ver cuzdiemu cloveku - knazovi.
rob si co chces mne si ukradnuty.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (17:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..no ako ste pokročili vo svojich teóriách moji neveriaci...kucma ti snáď spojíš aj mimozemšťana s hitlerom....hitler pracoval pre lucifera...neveríš?....BOŽIE meno iba zneužíval...pre plány slobodomurárov...a mimochodom...neuveríš v BOHA ale veríš blábolám na yutube...poskladané už do takých konšpirácii že už je to na smiech...a mimochodom daj mi dôkaz...stále ti chýba....vieš čo je na tom najhoršie?...že nikto nevyvracia na yutube alaha...ani budhu ale stále iba KRESŤANSKÉHO BOHA...prečo asi?..porozmýšľaj...žeby preto že je to skutočná PRAVDA...ktorá je pre luciferových verbovačov nebezpečná?...čoho sa bojíte žeby Vám BOH neodpustil Vaše hriechy?...vlastne všetko čo vedci napíšu a dokazujú je obrátene proti môjmu BOHU...ako by sa tu viedla proti nemu nejaká vojna či čo?...kucma..myslíš že nemám PRAVDU?...prečo stále útočíte len na Kresťanskú vieru?


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-09-01  (17:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  priatelu aj ty mne..

nevies ani hovno..


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (17:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...všetky zverstvá v BOŽOM mene páchal lucifer...zneužil jeho meno aby ho ľudia znenávideli a zabudli na jeho VIERU....fakt neklamem.


Pandemonium   |   ip:78.98.169   |   2011-09-01  (17:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zatiaľ ti ateisti zbalili tvoje adolescentné príspevky, dilinko. Aj dánskej roxorke uštedrili verejnú facku.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (17:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  čau troll...žeby sa báli pravdy?...ateisti...satanisti:)))))...tu nejde o fackovanie ale o diskusiu už to pochop...my nehráme o zlatú medailu:))))))...tak len pekne vydrž...budem im vyvracať ich vieru ateistickú..a stav sa so mnou že odídu s pochybnosťami:)))))


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (17:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma....kde si:))))))...prečo je všetko namierené len na KRESŤANSKÉHO BOHA?....všetky dôkazy na svete...všetky konšpiračné teórie...prečo....odpovedz...lebo ťa vymením:)))))))


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (17:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...pamätáš na upaľovania?....hádaj kto to vymyslel:)))))...a samozrejme bohatý Biskupi to robili radi...prečo boli bohatý?...rozmýšľaj....je toto písané v BIBLII aby žili v takom prepychu?...je? vidíš to tam niekde v BIBLII napísané?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (17:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...žeby kucma...plakal niekde v rožku?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (18:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...čítal som tvoje príspevky...tak ti máš birmovku a svoju viru si zavrhol vďaka dôkazom na yutube?....hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha...prepáč.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (18:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma..obnov svoju VIERU...ver mi.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-01  (18:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...kde ste ateisti...dáko ste my poutekali:))))))...ako keby ste uverili že sa Vám prihovára samotný lucifer...troll aspoň ti my odpovedz...ľúbiš ma? :)))))))))))))))))))))))))))))


JanaKatarina   |   ip:178.41.10   |   2011-09-01  (20:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  POZOR, lucifer je v skutočnosti admin, ktorému ide o to, aby diskusia neviazla


JanaKatarina   |   ip:178.41.10   |   2011-09-01  (20:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  .. a maskuje sa i množstvom gramatických chýb


Pandemonium   |   ip:78.98.169   |   2011-09-01  (20:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Málokto ale vie hrať totálneho blba, ak ním naozaj nie je...


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (20:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dobry vecer. bol som hrat futbal.
lucifer, svoj vieru som nezavrhol na youtube. ja len predkaladam dokazy toho aky ti hlupy.
vy krestania ste nebezpecni. pocul si hadam o ateistovi, ktory v viedol vojnu vdaka svojmu presvedceniu.
tu ti predkladam dokazy, akym sposobom nadobudli krestania svoju moc. nie motlidbami, nie presvedcenim, ale nasilim a zastrasovanim, vojnou a inkviziciou.
narazam len na krestanskeho boha, lebo iny hadam neexistuje. budha uz nie je boh. ak by si mi tvril ze existuje budha, tiez by som ti to spochybnil.
takze neveris, ze hitler bol krestan? neveris ze existovali kriziacke vypravy? neveris ze existovala inkvizicia?
ty si nekonecne neveriaci.
v poslednych clankoch poukazujem nato aka je krestanska viera nebezpecna a hlupa. ak veris ze robil zazaraky kedysi, kde je teraz tvoj boh. ked vyviedol izraelsky-zidovsky narod cez more, preco nevinnych zidov neoslobodil z koncentracnych taborov.
kde su dnes tvoje zazraky, vari sa mu uz zunovali?
bohati biskupi su vdaka takym oveckam ako si ty. nekonecne oddani.
ja vieru mam, tak ako som ti to uz pisal. verim ze jezis kristus nazaretsky nie je boh. boh co dal ukrizovat svojho syna je vrah a patri do pekla. na to stale akosi zabudas.


MeGusta   |   ip:78.99.155   |   2011-09-01  (21:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ak tu je vobec nejaky boh tak jediny a to stvoritel verte ci nie nejako sa to vsetko tu muselo stvorit samozrejme ze ako sa to stalo a co je za tym nieje v nasom vnimani...

ALE tuto robi cirkev a krestania velku chybu...bozi syn bozia matka su niekde viac uctievany ako samotny boh..."ved ona je jeho matka modlime sa k nej ved to je vpohode" to uz je ako vytvaranie modiel zo zlata fakt

nova "BIBLIA" by mal byt skorej pribeh o tom co sme robili a v com by si mali davat buduce generacie pozor na co klast dôraz a na co si dat pozor inak vytvarat modly a ine komplikacie ich zivota by bol iba dalsi hriech a opakovane pochybenie


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (21:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  me gusta
boh je len jeden, v bohu su tri bozske osoby... tak pravi 1. prikazanie desatora.
suhlasim, ze ziadna modla ani jej uctievanie chod tohto sveta nezmeni.
nova biblia je vsetko, co budes povazovat za svoje presvedcenie, stara biblia je len pojem toho v co uz davno neveris a nie je nevyhnutne pre fungovanie sveta


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-09-01  (22:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma.. poznas prislovie.." neskoč hop kým nepreskočíš hop"?

tak aby si nahodou nekrical hop..a potom si si zakvacil nôžku o laťku, zachytil sa trepol na papulku a vybil si predkus!!

to sa ti moze lahko stat stym tvojim janym postojom a jedinou pravdou co sa tu usadila v mozocku ohladom existencie Boha a pravdivosti Biblie..

davaj pozor priatelu..lebo cas este neskoncil..stale plynie..
ani svetovlada este nie je.. ale bude..
este ani v izraeli nezacali stavat 3-ti chram.. ale zacnu..
este stale sa veci len vyvyjaju... takze pozor..

mysli, ze ty si uz doziapal "hop" a este si ani nôžky od zeme neodlepil..

myslim si ,ze ty si sam seba predbehol..
ty si taky chytry,,ze si vomrdal aj sam seba..

a to je tvoj problem.. priatelu..
:-DDDD


DrHujer   |   ip:178.40.14   |   2011-09-01  (22:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A kedy to presne, aký je dátum vzniku Zeme? Dík za info.


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-01  (22:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael v čom nemám pravdu? Že žiadne synchronicity v dejinách nie sú? Ale sú a sú ich stovky. Sú detailne opísané v Pálešovej práci. Synchronicita je empirický fakt- ak sa to snažíš poprieť, tak si nepoctivý. Synchronná udalosť je taká, ktorá sa nedá vysvetliť kauzálne, napr. podobné umelecké štýly- v literatúre, hudbe aj maľbe. To čo si tam popísal o knihtlači a Araboch je samozrejme pravdivé, ale tým si vôbec neodpovedal ako je možné, že synchronicity a periodicity v dejinách sú. Nikto nepoiera , že niektoré objavy a myšlienky sa šíria migráciou (kauzálne),ale niektoré objavy a mylienky sa objavujú synchróne.


alfo   |   ip:95.102.63   |   2011-09-01  (22:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mat tolko medzier vo svojich dogmach ako kreacionisti ale aj evolucionsti nehral by som sa na frajera...


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-09-01  (22:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=nVsHjnY-o9s&;feature=fvwrel

kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (22:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mily joplins
zajtra sa chod vyspovedat a pozajtra tu zase debatuj tak ako to robis doteraz.
nazval si ma priatelom no v skutocnosti to tak vobec nemyslis. snazis sa ma urazit a z tvojich slov plynie vela hnevu. dnes si spachal vela hriechov. si proste typicky krestan. ako decko, ktoremu vzali lizatko.
toto dokaze len nabozenstvo. vdaka za vedu - od slova vediet.
uvediem ti priklad. ak by si bol clovek, tvrdiaci teoriu 20 rokov napr. ze zem je doska, vsteci by ti verili. no pride student a povie ti ze sa mylis a predlozi ti dokazy. vedec by ti podakoval, ze si ho vyviedol z omylu a ze si pre jeho smer vedomia spravil neskutocne vela. zacal by presviedcat ostatnych o novej, pravdivejsej teorii. veriaci trvajuci na svojej teorii by to aj tak neprijal a stale by tvrdil to iste. ak by ho to ohrozovalo, tak by si skoncil na hranici. vravim o faktoch z dejin.
prosim ta joplins, nerob to. daj ludom slobodnu volu a nech sa kazdy rozhodne. nech skuma, poznava nove veci a nech neprijme tvoje tvrdenia za konecne.
takto sa svet zastavi.
Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-01  (22:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To je tak komické, ako tu poniektorí kostolní "vedátori" získali svoje zaručene "vedecké poznatky" z videí na tvojatrubka.com. Mali by radšej v tom exile spájať poriadne lešenárske trubky, aby im náhodou nespadol šiator...


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (23:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slavo.
prestan s tou hlupou teoriou o synchronicite a periodicite v spojeni s vierou. ved ak by to fungovalo, ta cely svet by veril len v jezisa.
ako ty vysetlis ze do ciny sa jezisovo ucenie nedostalo.


adam   |   ip:78.98.176   |   2011-09-01  (23:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dr hujer
a v akýx jednotkáx to xceš, lebo pokiaľ ešte zem nebola neboli stanovené roky, dni, hodiny...
neviem či bolo cézium=definícia sekundy, ale pri 0 K a to je kde?
čo je vlastne jednotka času bez svetla tj bez E?
čo je teda minulosť, či budúcnosť?
ty vieš odpovede?


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-09-01  (23:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oooo ano..

a pandebilovia by mali zacat aj nieco robit tymi chudymi ruckami a nie len brat socialku a zobrat peniazky od mamky!!

ty blekmetalovy onicko..
doteraz si tu niec okrem utokov na mna nenapisal..
zijes len z toho.. si chudacik..


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-01  (23:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oltárna svieca by už mala dávno spať. Zajtra od rána zas bude drieť na stavbe šiatrov, ako mula. Ja sa prebudím až niekedy okolo desiatej. To mytologickí severskí zmyselníci, na ktorých kostolná Džoplička tak rada a neodolateľne reaguje, zvyknú vstávať tak...


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-09-01  (23:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma..

napisem to este raz..lebo ty to asi nevies..

do kostola nechodim..
nie som katolik ani evanjelik.,,.ani jehovista, ani babtista..
nie som v ziadnej cirkevnej organizacii..
nespovedam sa ziadnemu cloveku..
neplatim ziadne peniaze ,,ziadnej organizacii..
nesedim v kostoloch na laviciach a nepocuvam knazov v ciernych robach!!!

uveril som biblii, po precitani a porovnani s udalostami co sa deju vo svete..
dôkaz ziaden nemam..
sledujem co sa deje..a citam.. vidim v tom spojitost..
to je cele..
nehovorim,ze som ukazkovy krestan.. to nie..
su omnoho lepsi ludia ako ja..
nie som ziaden odchovanec katolickej maminky ako pandemonium alebo ty,, a teraz ste nasratí a domylení a miesate stale katolikov z Bohom!!
pochadzam skor z "mapicistickej rodiny" ziadne navstevy kostola,,ziadne krsty!!

nie som konfirmovany..!jeden z mala z nasej deniny) za co ma uz oznacovali za antikrista..

ty si aj aj.. a preto si velice nasraty..
presiel som vela vecami..skoro ma aj zavreli.. uveril som ako zhruba 25 rocny..
ziadne manipulovanie od rodiny.. babky.. atd..
nasledne som dal pisomny vystup z evanjelickej cirkvi,ktorej som bol proti svojej voli clenom!!
ratam, ze vo svojej nenavisti a triezvom rozume si vystupil aj ty,,co??
ci pre pokoj v rodine predsa len zavitas niekedy do kostolika,,aby babka nepovedala??

takto to bolo zo mnou.. a mozes zacat urazat inym sposobom..ides!!.
a invektivy typu,,chod sa vyspovedat a zaplatit fararovi.. atd vynechaj.. na mna to neplati..
joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-09-01  (23:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pandebilium.. zasa napodobnujes..
nevies a nevies vymysliet nic svoje..
stale len kopirujes ako kopirka..

moooooje malinke.. nevie..


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-01  (23:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Naša svätá chaplinka še rada vytočí. Onehdá, len čo skoro ráno oči rozdrapila, hneď skočila ku klávesnici. Prečítajúc si môj nočný príhovor oltárnym ovciam na dobrú noc, békala ako pominutá:"Admííín... admíííín! Zbav ma tejto osoby a neuvoď ma do pokušenia...!" Skvelé nabudenie do rachoty, čo myslíte? Mohla aspoň z vďačnosti zatikať... Čas šichty sa kráti :-DDDDD


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-09-01  (23:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a prestan urazat pracu..lebo 99% ludi co chodi na tuto stranku,, a verim ze aj tvojich mastnohlavych spoludebilov tiez pracuje rukami..

to ze ty beries socialku a mozes spat do 10 je skor na plac ako na chvalenie..
normalny ludia dospeju,,a ak aj maju to stastie ,ze nemusia pracovat,,tak maju harmonogram dna.. rano vstavaju,, venuju sa spotrom a konickom..

lenze ty si len debil, co si mysli,ze ked napise,ze on vstava o 10 tak sa tu vsetci posereme a rozmrdame pocitace..

si hlupak..

buvinkaj dalej.
a o 11 nezabudni zakricat na maminku nech ti urobi ranajocky..aby si sa mohol napapkat..

:-DDDD


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-09-01  (23:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jasne ,ze sa vytocim..
no ja ta pouzivam ako brusny kamen..
ja reagujem na teba.. lebo sa ucim ako zaobchadzat z debilmi ako si ty..
to je trening vies,, nieco ako posilovanie..
lebo debilov je coraz viac..
a ked sa na tebe natrenujem,,a stretnem nejakeho v reale,, tak uz budem pripraveny..

takze do toho..ukaz nam este viac svojej prizemnosti..
nech sa zasa posunie moja hranica tolerancie na debilov..

robis uper pracu..
okrem toho ,ze vyžieras mamkinu chladnicku ,,pomahas aj mojim crevam v pohybe a mojmu egu prekonavat utoky neskutocnych debilov..

takze vdaka..
PS.. na zaciatku som sa vedel naozaj nahnevat..
no teraz som uz vo vyssom leveli,,a to vsetko len vdaka tebe..

super..
kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (23:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mily joplins.
toto ma dostalo. pochopil som ze mas v sebe vacsi nepokoj nez som si myslel. si nahnevany na cely svet a potrebujes sa len vyhadat.
zelam ti aby si sa znovu nasiel. neurazal tu ludi a nie preto, ze je to nekrestanske, ale preto ze to nie je ani ludske.
nechapem, kde si nabral ze ludia neveriaci v boha nepracuju a maju mastne hlavy. tvoris si len iluziu ako sa povysovat nad ostatnych.Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-01  (23:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vytočená... Úloha dňa splnená. Dobrú noc. A nezabudni počítať ovečky.


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-01  (23:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma 1. Aj v číne su kresťania aj arabských krajinách sú kresťania. Ty o
tom nevieš?
2. S tou hlúpou teóriou neprestanem, nerozkazuj mi, ja ti tiež
nerozkazujem podľa čoho máš utvárať svoj svetonázor. Ďakujem
3. "veď ak by to fungovalo, tak by celý svet veril tak celý svet by veril v Ježiša"
Ono to funguje, tak ako funguje gravitácia, to však neznamená, že si toho je každý vedomí. Proste zem je guľatá aj keď tomu krovák neverí.


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-09-01  (23:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma..ty necitas prispevky od pandebilium??

hm.. co tam mas biele miesta??

ci sa ti to javi ako hieroglify??
neviem,,nechapem..

no je to jedno..inac,,napodobne nieco plati aj o tebe..
robis a pises to iste co aj ja..je tu par jednotilivcov o ktroych sa da povedat,ze neurazaju,,prispievaju vyhradne k clankom a k veci..
no ty k nim nepatris..
ty si porotca..a psycholog v jednej osobe..
no samozrejme ako väcsina, na sebe tonebadas.

vynasas psychologicke sudy o ludoch co ich nepoznas,,alebo len na zaklade prispevku..
si biedak taky isty ako vsetci co sme tu,,no samozrejme zo svojho pohladu vidis len nas..
potrebujes zrkadlo!!
a stym psychologickym posudkom ohladom mojej osoby si sa trochu kopol..
ja som vyrovnany viac ako dost.. mam sa fajn.. dobre zarabam..mam nadej..
poste je mi fajn.
neviem co robis ty..ako si zarabas.. ci beries socialku ako pandebilium,,a ci ti tie tvoje teorie od darvina davaju nejaku nadej,,a tesis sa na nieco.. no necham to tak..
pandebilium..
az tak si ma zasa nevytocil..ani ty nevies citat??
uz si davno zo svojim vytačacím mechanizmom za horizontom..
uz na to nemas..poznam ta ako vlastne vrecka..
si slaby..
nejde ti to,,a len kopirujes..
no na zasmiatie to je dobre..
takisto ako ja bavim teba.. takisto sa ja smejem s teba a preto na teba reagujem..
sem tam sa viem nasmiat aj riadne..
kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-01  (23:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slavo.
ten krovak nie si len vdaka racionalnemu rozvoju. tvoja organizacia za tento nazor v stredoveku zabijala ludi.
v cine a arabskych krajinach nie je povod krestanstva, dostala sa tam len migraciou z europy. pre tvoje tvrdenie je priznacna skor globalizacia nez synchronicita a periodicita.
nic ti nerozkazujem, ja len spochybnujem tvoj svetonazor, pretoze mi nepride spravny.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-02  (00:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mily joplins.
prispevky od pandemonia sa mi nezdaju falosne ani nepopieraju nic z toho o com som presvedceny.
tvoje prispevky nie su ani k teme ani v veci. su vo velkom rozpore toho comu ja osobne verim.
ak som sa kopol tak som sa kopol, aj ked tomu velmi neverim. to necham na tebe. takto som jednoducho pochopil reci o vytacani, brusnych kamenoch a toho nasledkom bol aj moj "psychologicky sud". poznam ta len na zaklade tvojich prispevkov a to je dost dobry argument na tvoje hodnotenie.
pises ze nie si ani katolik, evanjelik, jehovista ani baptista a tvrdis ze si stastny. v podstate mi len davas za pravdu, ze viera v jezisa krista nie je podmienkou statneho zivota.
myslim ze uz ani ty sam nevies, o com to tu vlastne tocis.


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-02  (00:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vytočená je viac, ako dosť, to je isté. Inak by nebečala v tak rozsiahlom slohovom traktáte. Reagovať jej už zakázal aj jeden CHF vekslák, ale ona neodolá a neodolá. Mám z toho radosť. Dobre som jej radil, aby už zacúvala do košiara spať...


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-09-02  (00:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hehe..
pandebilium..
mal by si uz ist do postielky..lebo mamina musi na poobednu ku pasu..a ked vstanes az po 12 tak zostanes hladny.. a to predsa nechces..ci??

musis uz ist..aby si stihol spapat cerealie co ti pripravi mamka..

no..pssss pssss.

uz aj..


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-02  (00:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma 4. nie som v žiadnej organizácií 5."v cine a arabskych krajinach nie je povod krestanstva, dostala sa tam len migraciou z europy". Tak to je vrchol. Najprv sa ma drahý kucma pýtaš prečo sa ježišovo učenie nedostalo do číny( Táto otázka je buď hlúpa, alebo neznalá faktu), a potom už konštatuješ že sa tam dostalo migráciou. Proste ani neviem čo my chceš povedať. Asi toto:
Aby sme mohli synchronicitu považovať za fakt musel by sa Ježiš narodiť na viacerých miestach naraz.
Nie drahý priateľu. Synchronicita je faktom aj, keď sa Ježiš nenarodil na viacerých miestach naraz. Ako v škôlke.
joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-09-02  (00:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma ,,nejdem sa stebou dotahovat..

je to jedno..mas proste predsudky a to je cele..
ja som zil zivot rebela,, mam za sebou toho dost..
cital som vsetko mozne..hadal som sa s kde kym..aj katolickymi knazmi aj jehovistami..

viem comu som uveril.

este kratky cas a vsetko sa ukaze..

ja nemam co stratit..
zijem si dobry zivot.. verim tomu co hovori biblia..
aj ked nie som 100% -ny..
no proste nemam co stratit..
lebo ked mas pravdu ty( comu neverim) tak je nic.. a sme na tom rovnako..

no ak ma prevdu biblia a Boh je.. tak mas problem ty.. a to dost velky!!

nie, ze by som ti to prial..mas svoj rozum a svoju volu..
narabas snou ako chces..
budes za svoje nazory a skutky plne zodpovedny..

tymto to ukoncim..nikam to nevedie..
tak sa maj..
Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-02  (00:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No, to musí byť fakt ***ovsky dobrý a plodný život - drieť ako nádenná mula v exile a veriť v hlúposti. :-DDDDDD


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-02  (00:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slavo.
moja otazka mi nepride hlupa. o akej synchronicite to rozpravas? jezisovo ucenie sa tam dostalo ovela neskor a nie synchronne. samozrejme, ze sa nenarodili ziadni jezisovia na viacerych miestach a podotykam ze v tom case tam mali uplne inych "bohov" ako v jaslickach


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-02  (00:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak pá-pá, ovečka, pá... Dúfam, že už nezabečíš.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-02  (00:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins
samozrejme ze budem mat voci takym ludom ako si ty predsudky.
tvrdis, ze si uveril, ale doteraz som sa nedozvedel v co.
nie si ani katolik, evanjelik, jehovista ani baptista. ta co si?
ci zijes dobry zivot tvrdis ty. ci je to vdaka jezisovi to nepotvrdis nikdy.
ja taktiez nemam co stratit, ak existuje tvoj dobry boh. zijem cestne, podla mojej kategorizacie hriechov co je dobre a co zle a taktiez podla mojej slobodnej vole, ktoru ako tvrdis som od neho dostal.
povedz mi jeden dovod, preco by som mal skoncit v pekelnych mukach, alebo v co veris ze skoncim.
mne sa len zda, ze tebe zalezi na viere viac ako by zalezalo samotnemu bohu...
joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-09-02  (00:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nie tak rychlo,, oničko!!

zavist je na hovno,ze??

divne pre teba chapem,,no fakt sa mam dost dobre..
robim robotu co ma bavi.. je zaujimava..zarobim az nad pomery..
staviam dom z vlastnych penazi..
vozim sa v 180 konovej toyote..
sem tam idem na dovolenku..
jazdim tu v dansku na koni..
idem si kupit paraglajdove kridlo a budem lietat v tatrach,,mozno uz buduci rok..

mam konicky.. fotim.. pisem si zo psychopatmi na dolezitom .sk.
popritom mi biblia dava zmysel.. vidim ze sa deje co je v nej napisane..
tesim sa na uplne dokoncenie tych proroctiev..

mam sa super.. az nad priemer..

chapem je to tazke,,ked ty beries socialku..a mamina ti vari a perie..
upratuje tvoju oplagatovanu ,zaštatu izbicu..
chcel by si aj ty ist aspon do bulharska,,no zo zivotneho minima to tazko.. a este k tomu ked urcitu cast tohto prispevku v hmotnej nudzi das na cervene s kamosmi,,tak to uz vobec nie!!

no mozno si aj ty raz najdes pracu..ci uz v lidli nocne..
alebo niekde pri pase.. a zarobis si..a pojdes aspon na balaton.. ci kupis si novy kazetak!!
verim ze to dokazes..
kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-02  (00:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  och joj joplins.
tvoja viera je zalozena na materializme a to je v silnom rozpore s krestanstvom. tvrdis ze si bohaty ale ak si cital knihu tak vies akoby to malo skoncit s bohacom a ihlou.
uz chapem comu veris. pravdepodobne si aj ty cital tuto pasaz a bojis sa toho, zeby si smrtou o vsetko prisiel.
ano je to tak. poradim ti, uzivaj si vsetko co mas, sprav si nebo na zemi, pretoze tvoja dusa po smrti uz nikam nepoputuje, tak ako tu nebola ani pred tvojim narodenim.
fakt, teraz som pochopil spravodlivemu boziemu sudu.


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-02  (00:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vraj sa majú naplniť rozprávky pátričkárskych pacientov o konci sveta. To je mrzuté... Tí, čo zarobia nad pomery stavajú domy, vyvážajú sa v Toyotách, trtúšia sa po dovolenkách (sic len sem-tam) a rajtujú na koníčkoch, si toho už veľa neužijú. Na nejaké krídla už ani nedôjde...


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-09-02  (00:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja nehovorim,ze som bohaty!!
takto sa tu v dansku ma kazdy jeden..
ba povedal by som,ze aj omnoho omnoho lepsie..
je to len vyhoda,,ze robim v dobrej krajine,,robim vela,,aby som som nemusel brat pozicku.. a neminam zbytocne,,teda nezijem na vysokej nohe..
to co pisem je tu uplne normalne..
spolahlive auto som si kupil kvoli dlhym cestam medzi SK a danskom.

dom si stavam z vlastnych a ty to vidis ako ze som bohac??
kolko ludi na slovensku co zaraba 400 eciek,,zije omnoho hyravejsim zivotom ako ja..
vsetko na dlh.. vsetko na splatky..,nove auta..domy..dovolenky..

ja to kocirujem stale v medziach..
naucil som sa jazyky a teraz nemusim brat pozicky to je cele!!

no ty zasa sa snazis vmanipulovat ma niekam,,kde by si ma rad videl..
nechces pochopit ci pisem..stale hladas ako ma napadnut..

toto je original predsudok!!

PS.. ja som si myslim, aj pripraveny o vsetko prist..
lebo ratam s tym, ze ked pride to co je opisane v biblii,,tak si svoj dom a auto nebudem moct nechat,,lebo ho nebudem moct financovat..
takze zasa si vedla..
joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-09-02  (00:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a inac..je rozdiel medzi bohacom co ma vstko z dedicstva ci z podvadzania..

a clovekom co si svoj majetok zarobi svojimi rukami!!

ci nie???
joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-09-02  (01:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  panda..
ty si uz normalne nenormalne trapny s tym napadanim kazdeho slova co napisem..

uz som videl zopar trapkov.. no ty zatial vedies..
nevies vymysliet nic originalne,,len kazde slovo co napisem obratit ako iqvačský cigan co sa hada z debilnou cigankou..
ziaden argument, len osocovanie..

no vies co ,,ja ti to nezazlievam..
na viac nemas.. tak robis len to co vies..

ja to chapem..
pisem to preto aby som ti nastavil zrkadlo..

aby si videl, ze si uz fakt trapny..
no ked to tebe nevadi..tak mne vonkoncom nie..
pokracuj..mna to bavi..

inac ako obocie..
drzi??Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-02  (01:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vidíte, na veriace ovečky sa musí pekne nekompromisne a zostra!


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-09-02  (01:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zasa si si vycital nejak ,ze si ma vytocil??

ty mas asi v hlavke nainstalovanu ENIGMU alebo co..
nejak ti to tam tie pismenka poprehadzuje a dava ti to iny vyznam,,ci??

no to ,ze si trapny to zostava..
na to mas talent..
nic nove vymysliet nevies ,len napadas kazde slovo hlupej ovce..
to je tiez na zamyslenie..lebo vrana k vrane sada a rovny rovneho si hlada..


a my sme sa nasli,,priatelu..
dlho sme sa hladali ,ale nasli sme sa..
ty si sice tak trochu chvatnuty,, no mne to nevadi..
ja sa pro tebe ucim,..co ,,to som ti uz pisal,,
a ak ti to enigma neprelozila do tvojej demonskej konspiractiny,,tak aj vies co..

idem spat.. zajtra ma caka dlha cesta autom na SK..
idem si porobit nejake vecicky na dome.. do tatier na turu..krasne pocasie mame..
a trochu si oddychnut..

ak chces..tak okolo 11 v noci budem prechadzat ruzomberkom..
ako som vyzistil , tak si niekde z okolia.. tak ma mozes vyzerat..
auto z danskymi znackami..
zober si nejaky transparentik,,aby som ta poznal..
budem ti kyvat..

zatial sa maj..:-)))


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-02  (07:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Odkaz na napísané Rafaelom: Slavo kvarky alebo ciernu dieru tiez nikto nevidel, napriek tomu vedci dokazali este daleko predtym, ze nieco take musi existovat. To fakt musím napísať lebo je to pocta klasikovi :
Paní doktorko , Vaši píču sem ješte nevidel , ale vím že ji máte.
Čitateľom a adm . sa ospravedlňujem za porušenie pravidiel.kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-02  (08:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vacsina krestanov (cest vinimkam) su to najplytkejsia a najpokryteckejsia cast ludstva. neakceptuju ziaden iny nazor a budu tvrdo presadzovat ten svoj aj bez najmensich dokazov
ziju falosne a len maloktory podla jezisoveho ucenia.
keby teraz jezis zisiel na svet znova, urcite viem, cim by nechcel byt - KRESTANOM.


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-02  (09:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma
ja stebov súhlasím i keď ja nemám nič voči kristovej osobe veľa krát si nejaký ten citát od ježiška prečítam ale keď
sa pozrieme čo predchádzala tzv modernému západnému svetu tak to bolo práve kresťanstvo však sa len pozrite čo sa deje v modernom svete to všetko je budované na kresťanských základoch.


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-09-02  (09:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  adam. Ľudia čas zaznamenávali i pred našim letopočtom. Tak snáď stačí nejak tak podobne.


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-02  (10:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V r. 1970 vyšiel u nás ešte za socíku článok, kde bolo podrobne vysvetlené , že v Japonsku našli záznamy o civilizácii starej 80 miliónov rokov. Takže koľko má Zem – 6000 rokov ? Tu boli nepredstaviteľné civilizácie už pred 3 400 mil. rokmi. A takisto mysliace bytosti.


johnyGL   |   ip:178.18.71   |   2011-09-02  (10:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hadanim sa i tak nic nevyriesime. Mi ateisti, ktori skumame detaily a procesy, ktore boli zakladom pri vzniku galaxii, zrodu novych hviez a vzniku planet so zbytkovej hmoty vybuchnuteho slnka, to mame vsetko nastudovane a plne tomu rozumieme a dava to vsetko zmysel. Totizto ja som od mala nebol vedeny ziadnej viere, vyvinul sa u mna zmysel, ktorym skusam a snazim sa pochopit vsetko comu nerozumiem. Nevzdavam sa tak lahko ako vy veriaci a nedam na to miesto kde si nieco neviem vysvetlit hned BOHA a som s tym spokojny. Nechcem pisat teraz ako vedator, ale skor sa pokusim zmiernit tuto diskusiu tym, ze obe strany trosku podporim. Pomaly sa vsetci vratme vcase. Do cias ked este bola zem bez zivota, dalej ked este vobec zem nebola ale zacala sa zhlukovat hmota z prachu a kamenia byvalej vyhasnutej hviezdy, ktora skoncila exploziou ako Supernova typu 1A, vratme sa do doby kedy bol vesmir hustejsi, horucejsi, v dobe ked sa zrodila prva galaxia. Do tej doby bol vesmir tak husty a extremne horuci ze taketo struktury nemohli vznikat, lebo akykolvek naznak nehomogenity hmoty bol zniceny vysokou teplotou. Az ked sa casom vesmir rozpinal viac a viac, zaroven aj chladol. Vratme sa az do doby temna vo vesmire, je to doba kedy bolo svetlo uzamknute v hmote a teda bol vesmir bez zdroja svetla, az ked sa sformovali prve hviezdy znovu sa zapalili "sviecky" vo vesmire. Dokonca sa vratme az do momentu BIG BANG-u, je to okamih kde :nepresne povedane "exploziou" skor teda bezhlucnym rozopnutim priestoru za vzniku casu (treba brat spolu ako priestorocas, kedze su od seba zavisle) vznikol vesmir z miniaturnej bodky atomarnej velkosti (tzv singularity), ktora v sebe zahrnovala vsetku hmotu vo forme energie, nekonecnu teplotu a hustotu. Je dolezite poznamenat ze je bezvyznamne bavit sa o tom kde sa odohral bigbang alebo co bolo pred nim, pretoze v okamihu bigbangu este len vznika samotny priestor s casom. Ak vsak bigbang vznikol doslova z nicoho, aj dnes si nikto netrufne povedat ani vedci, co za fyzika alebo aka sila viedla k vzniku tejto zivotadarnej udalosti. Toto vsetko som napisal preto, aby som naznacil ze je jedno ked si tam niekto nasunie pana BOHA, alebo tomum mi budeme vraviet neznama sila, energia, ci neznama fyzika. Podstata je jedna nevieme si to dnesnym chapanim vysvetlit. Preto sa ludia delime na veriacich v booha a ateistou. vy sa uspokojite s tym ze tam date boha a mi to budeme skumat az do smrti, a posunieme dalsiu generaciu vzdy blizsie a blizsie k tomuto okamihu a jeho porozumeniu. Dnes vieme cestovat v case az spet do 10 na-15stu sekundy po Bigbangu, a vieme popisat vsetky fyzikalne procesy, ktore stali za tym ze dnes sa javy vesmir taky ako ho pocname a vidime. Dakujem ak si to niekto precital cele :)


johnyGL   |   ip:178.18.71   |   2011-09-02  (10:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ospravedlnujem sa za tvrdky mi=my :( To v tom zhone pisania :)


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-02  (10:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  na ateistickom pohľade vzniku sveta nieje nič nereálne a pravdepodobe to tak aj bolo problém je vtom že ateista vtom vidí vec náhody, je tak samoľúbi a presvedčený o svojej vlastej dokonalosti že nepripustí fakt že to čo formuje vesmír je naozaj niečo inteligentné;)vy naozaj tomu veríte že nič mohlo vytvoriť niečo?


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-02  (10:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  .....sofilógom E. Pálešom) Dnes sú blbiny už aj v nadpisoch článku . Nie je to prvý raz. Správne sofiológ, nie ?
johnyGL   |   ip:178.18.71   |   2011-09-02  (10:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zjednodusene povedane ANO, budem stat skor za tym ze nahoda tu hrala velku rolu, lebo mi to pride realnejsie ako to, ze uz pred tym vsetkym muselo byt nieco inteligentne. Je to tak nerealne a nepravdepodobne, ze pred nicim uz musela byt inteligentna bytost, ze uz hadam aj vesmirny lide a vsetko ostatne je realnejsie.


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-02  (11:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Gordon dik za opravu. Áno má tam byť ...sofiológom E. Pálešom a nie sofilógom. Chybička se vloudla. Neokopíroval som si HASH kód, tak to nemôžem opraviť, ale keby to za mňa spravil admin, má u mňa jedno pivo.


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-02  (11:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a možno tá samoľúbosť ľudí dosiahne takej úrovne že začnete tvrdiť že ste vesmír stvorili vy


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-02  (11:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dakujem johny GL za zatial najpresvedcivejsiu odpoved.
dokonca podla krestanov je clovek stvoreny na obraz bozi, alebo syn bozi vzal na seba ludsku podobu - je to skor hadanie sa co bolo skor sliepka ci vajce s jasnou odpovedou.
ba tito spoluobcania dokonca netvrdia, ze akasi inteligentna osoba, ale osoba so vzhladom cloveka !!!
taketo povysovanie je priam nadgalakticke.johnyGL   |   ip:178.18.71   |   2011-09-02  (11:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ziadna samolubost, staci si uvedomit svoju bezvyznamnost vo vesmire a hned clovek rozmysla racionalnejsie. A rad by som poznamenal, ze rozumnym, vzdelanym ludom netreba desatoro aby vedelo co je spravne teda dobre a co je nespravne, zle. Ty co to nedokazu bez desatora, to nedokazu ani s destorom. Vidime to v dnesnom svete.


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-02  (11:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skor bolo vajce viď evolúcia ktorú nepopieram...


ten kresťanský pohľad na stvorenie je prebratý s hermetiky

Legenda stvorenia
Mikrokozmos

Príbeh sa spomína v knihe Poimandrés (C. H. I). Rozpráva ho Nús–Boh Hermovi Trismegistovi po meditáciách. Začína tým, že Boh ako zhliadol Kozmos a stvoril živly, vytvoril náš svet s vlastnými prvkami a dušami. Potom Nús–Boh, súčasne božský Otec aj kozmická Matka, majúci Logos (Slovo), zrodil Nús–Tvorcu, tvorcu sveta. Nús–Tvorca stvoril sedem Správcov alebo božstiev (pokladaných za Merkúr, Venušu, Mars, Jupiter, Saturn, Slnko a Mesiac), ktoré sa pohybujú v kruhoch a vládnu osudu.

Logos preskočil ďalej, z materializovania živlov, ktoré stvoril bez inteligencie. Nús–Tvorca vytvoril okruh Správcov a ich hmota vydala stvorenia bez reči. Zem bola oddelená od Vody a z nich vyšlo množstvo tvorov, rozdielnych od Človeka.

Nakoniec Nús-Boh stvoril Človeka androgyna na svoj obraz a odovzdal mu stvorenie. Človek pozorne sledoval tvorenie svojho brata – Nús–Tvorcu a prijal od neho a aj od svojho otca právo na všetko. Človek sa potom vzniesol do sfér, aby videl a poznal všetko stvorenie a vtedy ukázal tvár Najvyššieho Fysis (Prírode). Fysis sa do neho zamilovala a Človek, vidiac v nej svoju zrkadliacu sa podobu, zaľúbil sa do nej (v skutočnosti do svojej podoby). V tom momente, ako sa rozhodol ostať s ňou, stal sa jej súčasťou a otrokom jej obmedzení, akými sú pohlavie a spánok. Stal sa nemým, pretože stratil Logos, rozdvojeným, smrteľným telom, ale ostal nesmrteľný duchom, ostalo mu právo na všetko ale podliehal osudu


johnyGL   |   ip:178.18.71   |   2011-09-02  (11:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  @kucma; za malo :)

ano to co vravis, nad tym by sa mali troska zamysliet, alebo lepsie : nech vydaju nieco aktualizovanejsie. Predsa uz nie sme v stredoveku.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-02  (11:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique.
tvoj nazor o samolubosti ateistov je falosny. nikdy som netvrdil ze som dokonaly ani nejak extra inteligentny.
som clovek, zivocich riadiaci sa pudmi, vyvijajuci sa fyzicky aj psychicky. este velmi vzdialeny od dokonalosti.
zase ti musim odpvedat, ze tvoj popis sedi len pre krestanov. nasli si dokonalu intelgentnu osobu s ludskym vzhladom.
classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-02  (11:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hermetické spisy sú starišie ako predpokladaný vek sveta podľa autora článku..keď to budeš čítať a budeš tomu rozumieť uvidíš že oni písali už vtedy o tom istom o čom píše veda dnes je to podané inou formou a je tam toho viac ale je to o tom istom o inom by to a ni nemohlo byť.


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-02  (11:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na kľúčovú otázku, položenú o niekoľko príspevkov vyššie, naši vedecky založení svätí diskutéri doposiaľ neodpovedali. Dovolím si ju zopakovať ešte raz: Na ktorý dátum pripadá vznik Zeme? I ja by som si to rád poznačil do kalendára, ako potenciálne ďalší dôvod k oslave. Smiešnosť tohto webu spočíva vo väčšine jeho obsahu, cez ktorý si často v živote
zneuznané existencie vylievajú svoje prihlúple teórie a potrebujú sa vyklásť z niečoho, čo v sebe nosia ako zaručene absolútnu (hádajte koho?) pravdu. Inde by ich za to kopli do zadku - a právom! Avšak tu, medzi väčšinou podobne zmýšľajúcimi pátričkármi, nachádzajú svoje zázemie. Podľa nadpisu by sa zdalo, že ide o úsmevný slohový pokus pacienta v rámci terapie na uzatvorenom oddelení. Tragédiou je však zistenie, že takýto blud hlása nejaký "člen" vedeckej obce. Text sa len tak hemží rozprávkovými pojmami, vrátane neexistujúcej modly na tri. Z akého stredoveku tohto magora s titulmi vyhrabali? Kto ho za to platí? Rozumný človek by predpokladal, že toto indivíduum svoje názorové exkrementy tlačí iba do prázdnych makovičiek oviec pod kancľom. On je ale dokonca členom akadémie! No pre nás je podstatné, aká široká diskusia sa tu k takýmto absurdným paškvilom rozvinie k všeobecnej radosti nás, menšiny so zdravým rozumom. Ak tento článok mal za úlohu odhaliť neuveriteľné tragikomické spiatočníctvo, díky zaň! Už sa teším na pokračovanie o tom, že Zem - stará 6000 rokov - je doska plávajúca na vode. Humor, neopúšťaj nás nikdy!


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-02  (11:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ten mikrokozmos je super - je to pre ľudí s fantáziou, vlastnou tvorivosťou a predstavivosťou, s rozletom- tí to chápu.


johnyGL   |   ip:178.18.71   |   2011-09-02  (11:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takmer vsetci veriaci, ani nevedia preco su veriaci, a aky to ma historicky podklad. Veria jedine preto lebo ich k tomu viedla rodina a prostredie v ktorom vyrastali. Jedine co mozno citali je biblia ktora je podla mna najnedoverihodnejsou knihou, pretoze od jej povodneho originalu bola uz tolko krat pozmenena, povytrhavana z kontextu, aby sa este udrzala v tej ktorej dobe, ze to uz ani nieje mozne brat ako historicky pramen. A staru bibliu povodnu v ktorej bol boh vyobrazeny ako zlomyselny, sebecky, uchylny by ste vzivote nedocitali do konca.classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-02  (11:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma
ja som ti písal že kresťanstvo bolo príčinou vzniku západného sveta v ktorom žiješ a možno preto sa tak hryziete veriaci a neveriaci lebo vo svojej podstate ste rovnaký len verite inej pravdeclassique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-02  (12:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  johnyGL 2011-09-02 (11:58)
stým čo si napísal možem o5 súhlasiť


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-02  (12:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To nič to je v pohode, už som dva razy narazil na dosť zaujímavé fyzikálne interpretácie ako to vlastne je s tými 6000 rokmi. Zmanipulovať sa dá všetko. Aj dnešná veda je zmanipulovaná a svojou nebojím sa to napísať šialenou modelistickou matematikou sa úplne odtrhla od reálneho sveta. Viď - superstruny, atď...


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-02  (12:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To nič to je v pohode, už som dva razy narazil na dosť zaujímavé fyzikálne interpretácie ako to vlastne je s tými 6000 rokmi. Zmanipulovať sa dá všetko. Aj dnešná veda je zmanipulovaná a svojou nebojím sa to napísať šialenou modelistickou matematikou sa úplne odtrhla od reálneho sveta. Viď - superstruny, atď...


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-02  (12:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Londýn - Vedci našli na austrálskom pobreží zatiaľ najstaršie skameneliny živých organizmov na Zemi. Podľa nich je mikroskopický objav jasným dôkazom toho, že na Marse môže byť život.
Fosílie buniek a baktérií totiž boli schopné prežiť na prvých plážach pred 3,4 miliardy rokov, keď na svete ešte nebol kyslík. Energiu čerpali prvé formy života zo síry.
SME / VEDA

Život mohol prísť na Zem z kozmu
Vedci po prvý raz potvrdili, že meteority mohli na našu planétu priniesť základné zložky života.
BRATISLAVA. Všetci na našej planéte môžeme byť mimozemšťania. Naznačuje to nový výskum, ktorý budúci týždeň zverejnia v odbornom magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences.
Vedci zistili, že ak už sám život na Zem neprišiel z kozmu, prinajmenej jeho stavebné kamene sa vo vesmíre vytvoriť dokázali. A tieto základné zložky dopadajú spolu s meteoritmi na našu planétu. Ak sa tak stalo pred miliardami rokov, práve ony mohli stáť za štartom života aj evolúciou.
V meteoritoch
Vedci už desaťročia špekulujú, či sa život na našej planéte vyvinul sám, alebo sem doputoval z kozmu.
K druhej alternatíve teraz vedú aj nové výsledky z Carnegieho geofyzikálneho laboratória.
Tím Michaela Callahana preskúmal pomocou prístrojov niekoľko meteoritov a zameral sa najmä na hľadanie a analýzu zložiek potrebných na vytvorenie DNA. Práve v nej sa ukrýva kľúčová genetická informácia. Výskumníkov preto obzvlášť zaujali bázy nukleových kyselín a aminokyseliny dôležité pri tvorbe bielkovín.
Pri preskúmaní dvanástich pozostatkov vesmírnych telies takéto zložky objavili. Dokonca v niektorých meteoritoch našli aj také zlúčeniny, ktoré sa na Zemi bežne nevyskytujú.
„Objavenie zložiek nukleových báz, ktoré sa v biochémii našej planéty bežne nevyskytujú, silne podporuje domnienku o mimozemskom pôvode,“ hovorí pre magazín Physorg Jim Cleaves, ktorý sa na výskume podieľal.
„Meteority môžu byť čosi ako súprava náradia, ktorá poskytla základné stavebné kamene pre život na Zemi.“
Moderná analýza
Zložky DNA objavujú vedci v meteoritoch už od 60. rokov. Až dosiaľ si však neboli istí, či nemôže ísť o pozemskú kontamináciu. Nová analýza vďaka spektroskopii to vylúčila.
„Po prvý raz sme mali tri línie dôkazov,“ komentuje zistenia vo vyhlásení NASA Callahan. „Tie nám spolu dávajú istotu, že tieto zložky DNA boli vytvorené vo vesmíre.“


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-02  (12:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique .
neda sa verit inej pravde. len inej teroii a ta teoria moze byt pravdiva. pravda je totizto len jedna a ide o to ci sa k dopracujes alebo nie. jedno akym sposobom.
na margo podla evolucie nebolo skor vajce. podla evolucie zivot vznikol z jednobunecnych organizmov, takze tak ako sa vyvijala sliepka, tak sa vyvijalo aj jej vajce. predtym malo vajce maksiu podobu - nieco ako placenta a postupne sa vytvrdzovalo.
verit mozes aj pravdivej aj nepravdivej teorii a to uz znamena ze existuje. teraz ti to vysvetlim. existuje teoria, ze spenat obsahuje vela zeleza. tym padom existuje aj zelezity spenat. ten zelezity spenat ktory bol len omylom a nikto ho nevidel, len sa pomylil. no nikto zatial nevyvratil, ze ten zelezity spenat 100% neexistuje. mozno len vedci nerozrezali spravny spenat. mozno ten zelezity spenat rastie na jupiteri.
ano existuje zelezity spenat a boh ho momentalne drzi v oboch rukach.
je na tebe ktorou cestou sa vyberies, ci dokazov alebo nic nedavajucich teorii.
ja osobne davam prednost faktom a to ze spenat neobsahuje vela zeleza, pretoze sa predchadzajuci vedec pomylil v desatinnej ciarke.
takto sa zrodila pravda.


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-02  (12:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zákon polarity: „Všetko je duálne, všetko má svoje póly, všetko má svoj protiklad, podobné a nepodobné veci sú rovnaké, protiklady sú vo svojej podstate identické, líšia sa formou, protiklady sa priťahujú, všetky pravdy sú len polopravdami, všetky paradoxy sa dajú urovnať.“

ide oto že už plazy sa rodili z vajec a pravdepodobne boli predchodcami sliepok tak je dosť možné že voláka salamandra zniesla vajce a znej sa vyliahlo niečo s perím:Duž je len doležité či tomu uveríš a začneš to považovať za pravdu alebo tomu neuveríš a nebudeš to ani vidieŤ:)

to o tej 10tinej čiarke som počul ešte na základnej a je my to putna:D


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-02  (12:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takze aj salamandra je len predchodcom sliepky aj svojim stadiom predchodcu vajca. asi tak som to myslel.


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-02  (12:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no neviem či práve zo salamadry :DDale ak máš doma sliepky tak to pozorouj či ti to nebude pripadaŤ ako nejaký výjav s jurského parku ja som sa veľmo na tom nasmial a tak som si vytvooril domnienku že skor bolo vajce ako sliepka:)
možno že po páde meteoritu na zem prišla nuklearna zima či ako to nazývate a to zaplo voláky evolučný proces vo vajci ktorý sposobil to že keď sa začali jašterice rodiť mali už aj perie aby sa prisposobily podmienkam ktoré bičovali svet,,,


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-02  (12:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  suhlasim. je to v pohode teoria. schvalujem ti ju, ale ja ti ju za pravdu neuznam - nemam nato schopnosti.
takto by mal fungovat svet. nic by nemalo byt konecne a pevne dane. svet by sa mal hybat stale novymi teriami a novymi dokazmi.
teoria o jezisovi kristovi je pre mna smiesna a velmi malo pravdepodobna. no ani v tomto pripade nemam tu schopnost uznat to za pravdu.
a myslim, ze taketo schopnosti nema ziaden clovek.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-02  (12:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takze v podstat uz k tejto teme nemam co viac dodat.
odchadzam so slovami. krestania neoznacujte ostatnych za neveriacich, ateistov a pohanov. pretoze ani vy im neverite.
nestanovujte dogmy, presne dane pravidla.
snazte sa pochopit, te na teoriu o jezisovi ste neprisli sami. dajte preto aspon najmensiu sancu k moznosti pomylenia.
vnucovanie nazorov je velmi nebezpecne a casto vedie k rebeli.
a ked uz niecomu fakt verite, tak sa tak aspon snazte zit, bez nadavok, urazok, proste tak ako sa na krestana patri a nebrali si z vasej viery len to dobre co sa vam hodi pre osobnu spokojnost.jaja   |   ip:85.237.22   |   2011-09-02  (12:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  keď raz vyhrabú vaši potomkovia tieto dialogy,tak budú prinajmenšom tvrdiť,že ich predkovia boli ožratí slováci.Aspoň väčšinou.Podstata uverejnených príspevkou totiž leží v diskusii a v rôznorodosti názorov.Väčšina z vás sa radí do kategórie neomylných a bohužial aj hulvátskych diskutérov.V televíznej telácii boli diskutujúci lekári kde jedni rešpektovali alternatívne metódy a iní zásadne nie.Potial je to v poriadku.Ale keď jeden lekár adresoval inému,že homeopatia je blud ,tak sa ho redaktor opýtal,či ju študoval,alebo z čoho vychádza jeho názor.odpovedal,že predsa nebude študovať také hlúposti a predstavte si,že práve lekár-tvrdý zástanca klasickej medicíny ho upzornil,že ako akademicky vzdelaný človek sa má vyjadrovať k veciam ktorým rozumie.zamietnuť niečo len tak,je jednoduché-preštudovať to a potom sa vyjadriť,to chce námahu a čas.
Takto by bola každá diskusia oveľa plodnejšia,zaujímavejšia a od stola by sme vstávali vždy o niečo múdrejší-bez toho,aby sme menili názor.A nič iné nechce ani E.Páleš od p.profesora.A nič iné nechce ani táto stránka-len diskusiu.Mnohí sa tu však predháňate vedomosťami o všetkom a o ničom.Kto z vás čítal Angeológiu dejín?Sedem Archnjelov?od Páleša alebo kto bol na prednáške prof.Vajdu?Aj mňa by zaujímalo,keby p.Vajda začal hovoriť k veci a doložil niečím svoje tvrdenia.zatial sa naozaj zmohol len na ohováranie a vyhýbanie sa debate o priamo položenej otázke?Pán profesor Vajda-zapadáte v tomto zmysle do košíka s tu diskutujúcimi,ktorí nemajú argumenty,ale slov je tu habadej.


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-02  (13:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jaja súhlasim s tebou do bodky. dik


adam   |   ip:78.99.7.2   |   2011-09-02  (14:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dr hujer
a čo s tým má spoločné pnl. a nl.?
snáď len predpokladané narodenie krista /aj to pokiaľ viem nie je známy presný dátum, vianoce sú stanovené dodatočne a odxýľka je niekedy braná až 7 rokov./
pýtal som sa z materialistického hľadiska tj.
ako xceš merať čas na pozemské roky a dni, pred vznikom zeme?
je rýxlosť rotácie zeme okolo svojej osi, alebo okolo slnka konštantná?
podľa jednotiek SI je jednotka času sekunda, a je definovaná takto":http://sk.wikipedia.org/wiki/SI
takže ani vedec ti nepovie, či je vznik zeme práve ten okamih keď sa ňáká žeravá masa hmoty dala dokopy a začala rotovať okolo slnka, či až keď oxladla, či kedy, a ako ďaleko je už to žiarenie, ktoré sa vyžiarilo v tom okamihu.
ani to nepopiera inteligentného tvorcu-boha.
tvrdím len to že čas je relatívny. ale niektorí z vás xcete akýsi presný dátum vzniku zeme. a čo ak ešte len vzniká, a jej vývoj nie je ukončený? zamýšľate sa niektorí, ako hlúpo kladiete otázky?
a mimo to, často tu prebieha diskusia o evolúcii.
prečítali ste si pozorne bibliu, genezis - stvorenie sveta?
veď tam to je. je tam spomenutá postupnosť zem- oddelenie dňa a noci=rotácia, voda,súš, potom rastliny, až potom na nix závislé živočíxy a až potom človek./bez tekutej vody a svetla niet fotosyntézy a rastín, bez nix niet živočíxov, bez nix niet ľudí/
obdivujem ako to už v staroveku ľudia dokázali zapísať a pomenovať tú postupnosť-evolúciu.ako ľudia už vtedy dokázali svojim vtedajším poznaním popísať dielo božie=svet aj vesmír.
dávno tvrdím že biblia nie je o slovíčkarení, treba komplexný pohľad na ňu, a stále niekto prixádza s dátumami, výpočtami koľko rokov mal matuzalem a podobnými špekuláciami.
classique
ty máš zaujímavý pohľad na evolúciu, k podobným veciam som dospel aj ja. a možno tá sliepka je len istý druh plaza a len my ľudia sme také druhy plazov pomenovali vtákmi.neviem či sa samotné sliepky cítia viac vtákmi, alebo plazmi, možno len my ľudia sa nafukujeme, že sme viac, ale to nie je naša zásluha.


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-02  (14:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemudruj a nauč sa písať ch...!


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-02  (14:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...och kucma...srší z teba pýcha...cítiš na nad vecou...rozmýšľaš a píšeš tak ako keby si rozlúštil život samotný....ja ti tvrdím mýliš sa...pretože ak by si skutočne UVERIL V BOHA pochopil by si všetky jeho slová a v tvojom SRDCI by nevznikli žiadne pochybnosti...možno si čítal BIBLIU...možno si ju aj študoval...ale iba očami...alebo z donútenia...BIBLIA ti pokladá otázku aj odpoveď...ale odpoveď nájdeš vždy len vo svojom svedomí...to si totiž ti ktorý pokladá tieto otázky a BIBLIA ti dáva odpoveď...ak sa ti nepáčia ľahko zavrhneš BOHA, ale ver že vo svojom vnútri ho vždy budeš hľadať...lebo on je v tebe a ti v ňom...a ak ho nenájdeš počas života...alebo nechceš nájsť..nenájdeš ho ani po smrti...počas života si zakryl zrak pred jeho odpoveďami a slepí zostaneš aj zavrhnutý...pretože kto ho nevidí v SRDCI za života...jeho TVÁR neuvidí ani po smrti...každému tu oponuješ ako tiger...to sa my páči...ale ver že tvoje odpovede majú takú cenu..ako keď začneš vysvetľovať...ako a z čoho sa skladá plazmový televízor...nemáš totiž o tom žiadne znalosti a nevieš ako funguje...pretože jeho vznik a chod ani nevieš...tak ako môžeš tvrdiť s takou istotou že BOH neexistuje?...alebo ako vznikol život?....keď vlastne o pochopení BIBLIE nevieš NIČ.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-02  (14:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...čau troll.tak ľúbiš ma?...či nie? :))))))))))))))))))


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-02  (14:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  GORDON...ja viem ako vznikol život ne marse?....vo vedcovej hlave:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-02  (14:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gordon...vieš ako vznikol názov mimozemšťan...je v ňom zakódované slovo satan...nájdeš ho v tom slove?...dám ti jednotku:)))))))))))))


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-02  (15:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer
uz nemal som v plane reagovat na tvoje debiliozne vety. ale ty jednoducho nechapes, ze som uplne nepoprel aj tvoje presvedcenie o biblii. mne budu pripadat hlupe tak ako mi za hlupaka pripadas ty.
pochybujem ze mas cas nikedey citat tu svoju bibliu a hladat boha ked cele dni presedis na takychto forach.
tvoj absolutizmus je az chorobny. pokracuj a skoncis na psychiatrii.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-02  (15:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...presne som čakal čo napíšeš...kde dôjdu argumenty...začneš napádať urážkami...ale opýtam sa ťa túto otázku...je toto DOBRÉ?...ako to cítiš vo svojom vnútri....cítiš pýchu ak položíš človeka na lopatky?...kucma..ja som ťa ani raz neurazil..pretože to nepotrebujem...vždy som rád konverzoval s ľudmi a hlavne podkopával ich VIERU...ale teraz to robím naopak...a presne reagujete ako pred tisícami rokov...urážky že som blázon...ale s tým rozdielom že vtedy ľudia verili tak silno že ak som im raz našepkal že neexistuje...ani si to nepripúšťali...a teraz je to rovnaké...ani náznak toho že by si sa niekedy mýlil...a to je tvoja pýcha kucma...ktorú si povýšil nad PRAVDOU...BOH EXISTUJE kucma...zahoď svoju pýchu a nájdeš ho.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-02  (15:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a mimochodom BIBLIU čítam často:)


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-02  (15:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer
este zdaleka som nesiahol na dno svojich argumetov.
tvoja "pravda" zostane stale len pravdivou teoriou pre teba a hlupou pre mna.
bohuzial s tym ty nic nespravis aj keby si sa roztrhal. nikdy nenajdem boha lebo ho ani nehladam a ani to nepotrebujem.
maj sa. idem radsej zit, nez sa tu zase natahovat s nezmyselnymi myslienkami, ktore som uz hadam dostatocne vysvetil.
ty to pre zmenu skus s niekym dalsim, ale vedz, ze tu budes dovtedy dokedy sa ti to nepodari so vsetkymi, ktori nezdielaju tvoj nazor.
A TO JE NEMOZNEEEEE :)


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-02  (15:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...kucma...cukáš sa ako keby som ti ťukol na tvoju pýchu?...prepáč len som na ňu poukázal...a teraz viem že sa nepohla...neuveríš za života...ale uveríš po smrti kucma...ver mi...UVERÍŠ...ale potom nezvaľuj vinu na mňa...lebo tieto slová sa k tebe dostali pretože to tak chcel BOH...ale ako je známe ponechal ti slobodnú vôľu a ti si sa rozhodol...no možno sa uvidíme v NEBI...lebo v pekle určite nie...a ak porozmýšľaš nad touto vetou pochopíš čo som ti chcel povedať.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-02  (15:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...v pýche je aj neomylnosť...a to práve preferuješ.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-02  (15:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...predlož mi ďalší argument o tvojej neomylnosti...a ja ti poviem PRAVDU...ale záleží na tebe či ju prijmeš, alebo nie....preto sa to volá VIERA.


iz   |   ip:178.40.61   |   2011-09-02  (15:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  6000 rokov?? to čo je za zavádzanie? to mohli napísať aj že 2 škôlkári sa hádajú.
Druhá strana mince je:
že takýmto klamstvom nás navedú na nie falošnú stopu, a to tú, že biblia je dejepisecké dielo s chýbajúcimi údajmi so začiatkom datovania cca 4000pnl.
Prosím vás dajte link na nejkú knihu ktorá je podľa Vás najbližšie k pravde jedinej, alebo teda ktorý dvorný pisár mohol klamať najmenej tak, aby to jeho panovníkovi nevadilo?
Podľa tohoto videa je už len jeden dodnes zachovalý jazyk starší ako 20 tis. rokov..
http://www.youtube.com/watch?v=6vq3wOgDb2s


kucma   |   ip:87.244.22   |   2011-09-02  (17:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  haleluja luciferovi. dokazal, ze vsetci co neveria v jeho boha nie su ani nebudu nikdy stastni. 3/4 populacie ludstva je naveky zatratenych, pretoze necitali slovo bozie a hlavne bibliu. 3/4 zberby a odpadu. 3x haleluyah luciferovi. existuje ale riesenie. podme ukrizovat dalsich 3 kristov. to by pre zachranu tohto nestatneho sveta malo stacit. asi sa uz malo ludi boji toho tvojho boha. treba to min. ztrojnasobit. 3x haleluja luciferovi. amen


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-02  (17:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mne zatratenie napríklad vyhovuje. Tam, dole, je lepšia spoločnosť, veľa známych a zábava. V nebíčku je iba banda buzerantov s krídelkami a svietiacou pneumatikou nad hlavou.


kucma   |   ip:87.244.22   |   2011-09-02  (18:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer. nazval som ta hlupakom, pretze tak neustupcivo presadzujes teoriu o biblii. tato teroia nikdy nevznikla z tvojej hlavy - len si ju ukradol. viac mi uz o moj drahocenny cas nestojis.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-02  (18:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...ej PRAVDU si vyriekol kucma....3/4 populácie...no vidíš kam som to dotiahol...ale neviem či skončia v pekle?...lebo BOH je nekonečne milostivý a vie že boli mnou oklamaný....ale ti POZNÁŠ PRAVDU a preto je rozdiel medzi nimi a tebou:)...troll...ti si naozaj myslíš že v pekle k tebe bude niekto milosrdný?...a začo?...už my na tebe záležať nebude...nemusím ti byť potom vďačný:)...no a tak som klamal stále aj tých ktorý my verne na zemi slúžili:)...a kucma...ukrižovanie sa už konalo.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-02  (18:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  troll..tak ľúbiš ma či nie?


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-02  (18:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nuž pako, taká by bola adekvátna predstava normálne uvažujúceho človeka z obsahu rozprávkovej knihy oviec a ktorý by mal urobiť jej výstižné zhodnotenie v dvoch vetách...


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-02  (18:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...a vidíš napokon si sám priznal že si čítal BIBLIU iba očami a nie SRDCOM...pretože túto knihu s názvom BIBLIA...BOH ľudom daroval...nemusel ju nikto kradnúť...je dostupná všetkým...aj mne kucma...aj mne.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-02  (18:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...óóó troll...chceš svoj popis?....si ako myška...ktorá vylezie iba ak je v bezpečí....meníš wi-fi aby ťa nikto za tvoje urážky a škodoradosť nezažaloval?...tak veľa šťastia...lebo ako vieš dovtedy sa chodí zo džbánom po vodu až sa nerozbije:))))...a až ti raz príde predvolanie...som zvedavý aký budeš potom hrdina:)


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-02  (19:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kde sú zrazu všetci? Akonáhle sa tento pako vyhráža svätou vatikánskou inkvizíciou, akosi to tu stíchlo. Určite striehne za rohom, ale hádam sa toho pacienta, krívajúceho v kostolnej zvonici, nebojíte?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-02  (19:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...tu som:)))))...stále čakám na tvoju odpoveď.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-02  (19:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  troll...len jedno...ak s tebou niekto nesúhlasí...začneš urážať...a to je svedectvo o tvojich znalostiach...nevieš argumentovať...nevieš dokazovať...vieš len TVRDIŤ a urážať...a ja sa nevyhrážam nikomu...čítaš tu niekde o mojich vyhrážkach...bavíme sa o viere...a ja tvrdím niečo iné...to neznamená že sa vyhrážam...ale diskutujem s ľuďmi...či sa mýlim troll?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-02  (19:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...počkaj..počkaj....odpoviem za teba...si pako a kostolná ovca...tak je to správne?...troll....alebo my dokážeš opak?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-02  (19:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a mimochodom troll...neber to ako verejnú facku.


kucma   |   ip:87.244.22   |   2011-09-02  (19:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takze lucius. sprav pre mna este jednu vec prosim. uz viac nikomu to o bohu nevrav. tak ako pises k ludom, ktori boha nepoznaju tak je milostivy. zda sa ze im svojou "pravdou" ublizujes, pretoze tak ako to podavas ty, by presvedcilo len malokoho. to ty vsetkym v tvojho boha neveriacim robis peklo.


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-09-02  (19:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na hrubé vrece hrubá záplata.Pandemonium   |   ip:78.98.169   |   2011-09-02  (20:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Platí aj na CHF vekslákov?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-02  (20:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...ale ja ľudí nesúdim a ani nebudem...sudcom bude BOH a kto sa dožije tak uvidí JEŽÍŠOV príchod...ja len tvrdím že BOH existuje...o pekle som nevravel nič...ani sa im nevyhrážam....BOH je SUDCA...ja nie...len im tvrdím že EXISTUJE a to je rozdiel.


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-09-02  (20:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tá luciferova záplata je iba prirodzenou reakciou na tunajších trollkov.
Kto seje vietor, žne búrku...

Představme si, že pod některým zdejším článkem probíhá plamenná diskuse, diskuse sice ostrá, ale stále ještě jakž takž v mezích slušnosti. Vtom vchází trol a okamžitě, většinou bez toho, že by článek četl, k diskusnímu štěstí mu stačí jméno autora, se do diskuse zapojí nějakou, s předchozí diskusí naprosto nesouvisející poznámkou. V našich podmínkách to bývá nejčastěji nějaká invektiva, beroucí v potaz zdravý rozum autora článku, popřípadě nadávka do modrých bolšánů, modrých strak či komoušů nebo oranžád...doplňte dle libosti a zkušeností. A pak trol čeká. Pokud někdo, nejlépe autor článku zareaguje, má trol vyhráno. Ostatně, o ostatní diskutující jde trolovi jen velice zřídka a jen v případě, zakusil-li ten den v oblasti trolování příliš mnoho neúspěchů. Na autorovu reakci odpoví trol ještě větší invektivou, teď už se obvykle zapojí i další diskutující, ať už z jedné či druhé strany, a výsledek je jasný...celá, dřív celkem zajímavá diskuse, je v ...háji. Poté, co tohle trol dokázal, spokojeně odchází do diskuse u dalšího článku, v případě pokročilé noční hodiny uléhá s blahým vědomím dobře vykonané práce na lůžko.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-02  (20:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...a BOH JE NEKONEČNE MILOSTIVÝ:)...asi tak.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-02  (20:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tule...ďakujem...hádam to pochopí...a ak nie bude urážať ďalej:)


ANONYM   |   ip:77.93.216   |   2011-09-02  (20:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  .


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-09-02  (20:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nepochopí, je to IBA troll - nižšia forma života patriaca skôr do živočíšnej ríše.
Nemá záujem viesť dialog na úrovni - chce iba provokovať a hádať sa.classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-02  (20:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  túto stránku ovládli démoni:D


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-02  (20:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classigue...já som z obliga:)


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-09-02  (20:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Typický príklad:

Představme si, že pod některým zdejším článkem probíhá plamenná diskuse, diskuse sice ostrá, ale stále ještě jakž takž v mezích slušnosti. Vtom vchází trol a okamžitě, většinou bez toho, že by článek četl, k diskusnímu štěstí mu stačí jméno autora, se do diskuse zapojí nějakou, s předchozí diskusí naprosto nesouvisející poznámkou.

________________________________________________________
Pandemonium | ip:78.98.169 | 2011-09-02 (20:00)
Platí aj na CHF vekslákov?
________________________________________________________

V našich podmínkách to bývá nejčastěji nějaká invektiva, beroucí v potaz zdravý rozum autora článku, popřípadě nadávka do modrých bolšánů, modrých strak či komoušů nebo oranžád...doplňte dle libosti a zkušeností. A pak trol čeká. Pokud někdo, nejlépe autor článku zareaguje, má trol vyhráno. Ostatně, o ostatní diskutující jde trolovi jen velice zřídka a jen v případě, zakusil-li ten den v oblasti trolování příliš mnoho neúspěchů. Na autorovu reakci odpoví trol ještě větší invektivou, teď už se obvykle zapojí i další diskutující, ať už z jedné či druhé strany, a výsledek je jasný...celá, dřív celkem zajímavá diskuse, je v ...háji. Poté, co tohle trol dokázal, spokojeně odchází do diskuse u dalšího článku, v případě pokročilé noční hodiny uléhá s blahým vědomím dobře vykonané práce na lůžko.

Atd, atd...


_________________________________________________________

Pre mňa osobne sú však útoky trollov iba dôkazom ich nevyspelosti.
Zväčša materialisti, ateisti, či nihilisti.
Duchovne nevyspelí a slizkí - čo sa týka protiargumentov.

Raz som dal jednému typickému materialistickému truľľkovi otázku, prečo má iba pre ľudí incest tak fatálne následky.
A prečo Boh ľudom incest zakázal.
Materialisti tvrdia, že človek je iba zviera s vyšším IQ - nič viac.
Potom čo im bráni v tom, aby súložili s matkou a dali tak život daľšiemu materialistickému debilkovi?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-02  (20:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tule...a čo ti odpovedal?


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-09-02  (20:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Potom, ako pripustil, že je to síce zaujímavé, ale nič to nedokazuje sa odmlčal.

Ani neviem, čo to bolo za trullka.
Opäť urážali duchovne založených ľudí a o človeku vraveli ako iba o zvierati s vyšším IQ.
Tak som dal pár otázok:

Prečo má iba u človeka incest deštruktívny dopad a zároveň je človek jediné zviera schopné pochopiť zákaz incestu od Boha?

Ak ateisti degradujú lásku iba na výsledok hormonálnych procesov v organizme, čo im bráni súložiť s matkou, prípadne so sestrou?
A ak by sa ich dieťa narodilo postihnuté, nebolo by potom jeho usmrtenie najvyšším prejavom humanizmu?

A podobné témy.
Lebo materialisti uctievajú tzv. racionalizmus, ktorý je v rozpore s výsledkom konania ľudí pod božou láskou.
To už ale bolo úplne mimo ich chápania...


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-02  (21:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tule...klobúk dole.Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-09-02  (21:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dík.
Ale aj tak nie som na seba hrdý, už len preto, že som na trollov reagoval.
Napriek tomu, že mi je jasné, že nechcú viesť dialog argumentami, ale urážkami.
Ale niekedy mi to proste nedá.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-02  (21:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...práve naopak...buď na seba hrdý pretože, to ťa posunulo vpred k týmto otázkam....našiel si obranu...porazil si zlo.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-09-02  (21:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bolo to presne pred 6112 rokmi. Bol som tu, vesmírom lietali okrídlené indivíduá a lepili zemeguľu. Nadávali ako pohani, boh im neplatil a mali málo manny nebeskej. Preto to hrozne odflákli, a tak to vyzerá, ako keby to vzniklo samo.
Medzi vedcami sú neuveriteľní troloni. Aj mnohé známe osobnosti veria... Mám menovať? J.Grygar, astronóm. A.Markoš, biológ. J.D.Barrow, astrofyzik. P.Davies, astrofyzik. atď, teraz si nespomeniem.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-02  (21:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...ale ZEM nelepili Anjeli...ale BOH a je dokonalá...a funguje stále...ľudia ju nezničia....NIKDY....a Anjeli BOHU slúžia z lásky a nie pre peniaze:)...to že sú z BOHOM na veky...to je ich ODMENA:)


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-09-02  (21:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A čomu veria materialisti?

Vesmír vznikol z ničoho.
Nebola ani energia, ani hmota, ale nakoniec prišlo Big Bang a zrazu tu energia aj hmota bola...
Zároveň však VERIA vo fyzikálny zákon o zachovaní hmoty a energie.
Očividný rozpor.
Ich riešenie?
RAZ to veda vyrieši, RAZ na to vedci prídu...
Veríme...

Ako vznikol život?
Na Zemi boli iba zmesi chemických látok v rôznych skupenstvách a miliony rokov sa nič nedialo.
Potom raz udrel blesk do prapolievky a vznikol život!
Síce sa im to NIKDY nepodarilo dokázať v laboratornych podmienkach, ale VERIA tomu.
Pritom dôkazy považujú za rozhodujúce.
A žiadne nemajú...
Ich riešenie?
RAZ to veda vyrieši, RAZ na to vedci prídu...
Veríme...

Alebo taká evolúcia...
Archeopteryx je podvrh, ktorý vytesal do kameňa nejaký robotník z Bavorska.
Takzvané prechodové články medzi opicou a človekom boli podvrhy slávychtivých pseudovedcov, ktorí skombinovali napríklad čeľusť orangutana a lebku domorodca.
Prišlo sa na to až v tejto dobe, kedy sa rádiokarbonovou metodou dokázal podvrh.
NEEXISTUJE žiaden dôkaz súvislého vývoja človeka z opice.
Bud ide iba o podvrhy, alebo o slepé vývojové anomálie.
Materialisti však VERIA, že RAZ vedci tieto dôkazy nájdu...
RAZ to veda vyrieši, RAZ na to vedci prídu...
Veríme...

Alebo evolúcia ako teoria...
Kto sa trochu vyzná, pozná tie záležitosti okolo vývoja oka, ktoré naštrbili celú tú VIERU v evolúciu.
Evolúcia verí v náhodu, ktorá má inteligentný dopad.
Akože buchneš s kladivom po hodinkách a pôjdu lepšie...
Pôjdu rýchlejšie...
Ked sme pri hodinkách...
Niekto raz porovnal tzv.vedeckú teoriu o vzniku života s tým, že hodíte súčiastky do miešačky na beton a za milion rokov odtiaľ vytiahnete perfektne idúce presné hodinky.
A predstavte si zložitosť najjednoduchšej bunky a milion a viac krát primitívnejšie švajčiarske hodinky...

Potom kto je tu veriaci?


martintrue   |   ip:95.105.23   |   2011-09-02  (22:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  6000 rokov? to co je za shit.

dementi a retardaci co tomu veria, skoda slov.

"NEVIEM CO BOH JE, ALE VIEM CO NIEJE"

nabozenstva musia vymriet a az potom bude klud a mier na zemi..

kto to nechape nech popremysla..

sa musim smiat


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-09-02  (23:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  martintrue:
Porucha v chápaní je ale v tvojom prijímači...
Pre Boha je deň ako 1000 rokov a 1000 rokov ako deň.
Boh stvoril všetko za 6 dní a siedmy odpočíval?
Teda v preklade za 6000 rokov?

Typické materialistické chápanie.

Skúsim to vysvetliť na inom príklade:

Rabíni obmedzovali odpustenie na tri prehrešky.
Ten štvrtý prehrešok považovali za neodpustiteľný.
Potom prišiel ale Kristus a Peter sa rozhodol túto hranicu posunúť na číslo 7.
Ježiš mu však povedal:

" Vravím ti - nie sedem ráz, ale až sedemdesiatkrát sedem "

(Matúš 18:22)

Znamená to, že máme odpustiť človeku 490 krát?
Nie, aj ked 70x7=490

Tu ide o niečo iné.
Tu ide o nezrátateľné.

Boh stvoril svet za 6 dní, pričom pre Boha je deň ako 1000 rokov?
A koľko dní má 1000 rokov?
A ked každý z tých dní má daľších 1000 rokov?
Je známe, že pri rozpínaní vesmíru neplynie čas rovnako.
Ak bola hmota blízko seba, čas plynul omnoho rýchlejšie.
Rovnako aj namerali drobné časové rozdiely medzi výškou a hlbinami Zeme.
Súvisí to s gravitáciou.
Počul som raz jeden názor, ktorému osobne verím:

Cím bude ľudská veda vyspelejšia, tým bude čoraz viac v súlade s tým, čo o svete vraví Boh prostredníctvom svojich zástupcov.


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-03  (00:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lepšie ti ide to vekslovanie s CHF papierikmi. Ježišoviny tomu dávajú hnusnú pachuť...


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-09-03  (00:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Představme si, že pod některým zdejším článkem probíhá plamenná diskuse, diskuse sice ostrá, ale stále ještě jakž takž v mezích slušnosti. Vtom vchází trol a okamžitě, většinou bez toho, že by článek četl, k diskusnímu štěstí mu stačí jméno autora, se do diskuse zapojí nějakou, s předchozí diskusí naprosto nesouvisející poznámkou.

________________________________________________________
Pandemonium | ip:78.98.169 | 2011-09-02 (20:00)
Platí aj na CHF vekslákov?
________________________________________________________


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-09-03  (00:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Poté, co tohle trol dokázal, spokojeně odchází do diskuse u dalšího článku, v případě pokročilé noční hodiny uléhá s blahým vědomím dobře vykonané práce na lůžko.


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-09-03  (00:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  troll = chudák
(zväčša samohonko a žebrák, ktorý si trollovaním kompenzuje oprávnený pocit menejcennosti)


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-03  (00:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý večer! Práve som sa vrátil z baru... kde pan čašník... všetky moje objednávky... prijal...! (nasleduje frenetický potlesk) A teraz vážne, kostolné zrúdy. O čom to tu momentálne točíte? Uveďte ma do obrazu, ale nie do pokušenia...! P.S.: S CHF papierikmi nekšeftujem.


ANONYM   |   ip:193.200.1   |   2011-09-03  (01:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  troll


ANONYM   |   ip:193.200.1   |   2011-09-03  (01:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vyskoč na mater a zasuň-ved ty to riešiť nemusíš-vy potomkovia opíc môžete.
Tvoja mať si zarábala v budapeštianskej zoo ako šlapka a občas zo zúfalstva otrčila aj orangutanovi za banán-tak si sa narodil ty.
Tvoj tato zasúval zas do tvojej segry,ale vám-primátom a primitívom to nevadí,ved sex je prirodzenou súčasťou života-že?
Nemáš ani peniaze, ani dzýru-jediný, kto ti dá je mater a retardovaná sestra.
Závidíš úspory v švajčiarskch frankoch a závidíš každému,kto si lepšie žije,prípadne má vo veciach jasno.
Je to pravda-si iba obyčajný trol,chudák,žebrák a impotent,čo ho má jak jelenicu.


ANONYM   |   ip:193.200.1   |   2011-09-03  (01:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Fíha-Karolko.
Ale si stíchol!
Nerátaš s jednou vecou-že sa tu môže objaviť niekto,kto ťa pozná.
Poznám teba,aj tvoju bývalú frajerku Janu z Kalinčiakovej.
Ani nie frajjerku,lebo sme sa dozvedeli,ako je to s tebou.
Si ešte panic,lebo máš z porna husté reči a to baby neznesú.
Robíš sa strašný frajer,ale pritom si si iba honil a pýtal peniaze od mamky,ked si chel babu pozvať do kina,alebo si sadnúť.
Si obyčajný smradlavý chudák,ktorý si nonstop honí za klávesnicou a na nete vypadá dôležito.
V skutočnosti chodíš jak zmoknuté kura s hlavou plnou lupín.
Tak to dahánaš tu hustými rečami.


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-09-03  (01:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://dolezite.sk/Nekrmte_trolly_98.html


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-09-03  (08:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tule
čomu veria materialisti? No materialisti neveria. A v tom to je. Všetko zvyšné, čo si napísal, je zbytočné, lebo si nepochopil ten jednoduchý princíp: Materialisti nie sú na to, aby verili, ale aby skúmali, čo je v učebnici sveta napísané.
Článok som prečítal celý, postoj niektorých vedcov ma deprimuje. S pánom A.Markošom som si vymenil niekoľko listov, prečítal niekoľko jeho kníh, môžem zostaviť recenziu na niektorú jeho knihu, popísal som do nich množstvo poznámok, v čom sa podľa mňa mýli. Bezpochyby je odborníkom na svoju profesiu, a ja v nej nie som ani len amatér. Napriek tomu robí predčasné a unáhlené závery v zmysle: Samo to vzniknúť nemohlo, musel v tom byť vopred plán. K takému záveru ho nič materiálne nenúti. Núti ho k tomu neschopnosť zbaviť sa potreby poníženia pred stádovým vodcom /on ho volá boh/, teda neschopnosť zbaviť sa inštinktu.


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-09-03  (08:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Materialiti neveria, materialisti skúmajú?
Skúmali a veľmi často prispôsobovali výsledky skúmania teorii, s ktorou sympatizujú.
Typickým príkladom sú napríklad freudisti.
Okrem toho často ignorujú fakty, ktoré nezapadajú do ich teorií, prípadne ich označia nálepkou " vedci na vyriešení tejto záhady pracujú a časom na to určite prídu ".
Ked toto nie je viera, tak už neviem čo.
Pre mňa osobne ako veriaceho je otázka doby stvorenia irelevantná.
Pre mňa je dostatočným dôkazom už len skutočnosť, že Starý Zákon popisuje postup pri vzniku Zeme v súlade s zistenými skutočnosťami.
Tieto debaty sú podľa mňa jalové a žabomyšie vojny vedú iba daľšej neistote a k hádkam.
Treba si uvedomiť jednu vec.
Ak by Boh chcel, aby sme mali istotu, dal by nám nepopierateľný dôkaz.
Akú cenu by však potom mala viera?
A okrem toho, pre mňa - ako silne veriaceho je nepopierateľným dôkazom existencie Boha každý atom vo vesmíre.


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-03  (08:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  k téme?:D
raz keď som bol zhhúlený totál tak sa my v hlave premietol taký výjav ako zo slnka vyšlo malé slnko ktoré potom schladlo začalo sa s toho malého slnka rodiť planéta najskor to vyzeralo ako merkur potom už to bolo ja s atmosférov ako venuša a nakoniec to už vyzeralo ako naša zem preto ma napadlo že rodičom naších svetov alebo planét je slnko a vlastne my sa točíme od slnka špirálov dalej od neho?tá špirála no neviem:Dale všetko som to videl ako evolúciu samotných planet ktoré sú živé ako my:)...
v hermetike sa hovorý že akaša t.j boh alebo proste príčina stvoril tejas to je oheň príčina potom stvorila vodu
a spojením týchto dvoch prvkov alebo živlov vznikla zem a vzduch to sa my dokonale hodí na to čo som tam videl:Dlucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-03  (08:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique...neklam nebola to tráva...priznaj sa čo si si dal?...LSD?...iba tá droga má halucinogénne účinky:)...ostatné sú iba omamujúce a pôsobia euforicky...nie halucinogénne:)


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-03  (09:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tráva tiež píše príbehy len musíš precitnúť aby si videl:DD
síce luciferovy to načo vysvetľujem:)


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-03  (09:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  clssigue...no určite...nedal som kvalitu do všetkého...zato si treba priplatiť...za málo peňazí eufóriu a za ešte menej iba smiech....halucinácie sú vrchol môjho obchodu a kto ich chce musí platiť:)


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-03  (09:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classigue...mimochodom vieš prečo viem že klameš?...lebo do slnka sa voľným okom pozerať dlhšie ako pár sekúnd nedokážeš:)


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-03  (09:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  veď ty by si najradšej na všetko čo stvoril boh dal svoj ean s 666 a vy dával to za svoje, ten diabol je podľa mňa strašný hlupák:D...


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-03  (09:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Je známe, že pri rozpínaní vesmíru neplynie čas rovnako.

Tule, kde je to zname?lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-03  (09:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique....chcel som ale už nechcem...jediné čo chcem byť znova v BOŽEJ prítomnosti:)


kucma   |   ip:87.244.22   |   2011-09-03  (09:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer a tule. vyborne chlapci. ide vam to. stvorili ste najdokonalejsiu bytost v celosirom vesmire. boha a seba cloveka na jeho obraz. tato bytost mala vela pochybnosti. ako vznikol svet, ako vznikol sam. snazil sa nato prist nejakym skumanim. no neslo mu to velmi. tak co by som sa nato nevykaslal. spravila to isto taka inteligentna osoba ako som ja. HEUREKA. dava to zmysel. teraz som fakt uz najiteligentnejsia osoba. ved uz mam odpovede na vsetko.

TULE. popierat evoluciu mozes. ale vedz, ze sa ludstvo vdaka vedcom a pokroku nenachadza v tom bode rozvoja kde sa nachadzalo pred 2000 rokmi. myslim klasickymi 2000 rokmi skladajucimi sa z 365 - 366 dnami, pretoze aj ked je nejake zakrivenie casopriestoru, toto sa za poslednych 2000 velmi nezmenilo.
vdaka ze nie vsetci veria v nabozenstvo. neberu vsetko za uz pevne dane a nemenne. to by fakt ziadna evolucia nebola. svet by sa pravdepodobne tiez zastavil. pevne dany...


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-03  (10:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...to je tvoja odpoveď?...máš len pár desiatok rokov...a BOH je tu od večnosti...pochop už BOH EXISTUJE...a máš OTCA poslúchať a nie sa mu rovnať...pretože to nikdy nedosiahneš....čo krok to chyba...keby ho poslúchali od stvorenia sveta...mohol si žiť ako v raji...mimochodom to čo zostalo po pozemskom raji..vidíš z okna sám.


kucma   |   ip:87.244.22   |   2011-09-03  (10:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
mas pravdu. bol tu raj. pre mna zamna nech to bolo pred 6000 rokmi. to sa tu este neprechadzal ani jeden krestan.


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-09-03  (10:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veľmi nerád sa opakujem, ale očividne ste nečítali moje predchádzajúce reakcie.

Comu veria materialisti?

Vesmír vznikol z ničoho.
Nebola ani energia, ani hmota, ale nakoniec prišlo Big Bang a zrazu tu energia aj hmota bola...
Zároveň však VERIA vo fyzikálny zákon o zachovaní hmoty a energie.
Očividný rozpor.
Ich riešenie?
RAZ to veda vyrieši, RAZ na to vedci prídu...
Veríme...

Ako vznikol život?
Na Zemi boli iba zmesi chemických látok v rôznych skupenstvách a miliony rokov sa nič nedialo.
Potom raz udrel blesk do prapolievky a vznikol život!
Síce sa im to NIKDY nepodarilo dokázať v laboratornych podmienkach, ale VERIA tomu.
Pritom dôkazy považujú za rozhodujúce.
A žiadne nemajú...
Ich riešenie?
RAZ to veda vyrieši, RAZ na to vedci prídu...
Veríme...

Alebo taká evolúcia...
Archeopteryx je podvrh, ktorý vytesal do kameňa nejaký robotník z Bavorska.
Takzvané prechodové články medzi opicou a človekom boli podvrhy slávychtivých pseudovedcov, ktorí skombinovali napríklad čeľusť orangutana a lebku domorodca.
Prišlo sa na to až v tejto dobe, kedy sa rádiokarbonovou metodou dokázal podvrh.
NEEXISTUJE žiaden dôkaz súvislého vývoja človeka z opice.
Bud ide iba o podvrhy, alebo o slepé vývojové anomálie.
Materialisti však VERIA, že RAZ vedci tieto dôkazy nájdu...
RAZ to veda vyrieši, RAZ na to vedci prídu...
Veríme...

Alebo evolúcia ako teoria...
Kto sa trochu vyzná, pozná tie záležitosti okolo vývoja oka, ktoré naštrbili celú tú VIERU v evolúciu.
Evolúcia verí v náhodu, ktorá má inteligentný dopad.
Akože buchneš s kladivom po hodinkách a pôjdu lepšie...
Pôjdu rýchlejšie...
Ked sme pri hodinkách...
Niekto raz porovnal tzv.vedeckú teoriu o vzniku života s tým, že hodíte súčiastky do miešačky na beton a za milion rokov odtiaľ vytiahnete perfektne idúce presné hodinky.
A predstavte si zložitosť najjednoduchšej bunky a milion a viac krát primitívnejšie švajčiarske hodinky...

Potom kto je tu veriaci?

Pre Boha je deň ako 1000 rokov a 1000 rokov ako deň.
Boh stvoril všetko za 6 dní a siedmy odpočíval?
Teda v preklade za 6000 rokov?

Typické materialistické chápanie.

Skúsim to vysvetliť na inom príklade:

Rabíni obmedzovali odpustenie na tri prehrešky.
Ten štvrtý prehrešok považovali za neodpustiteľný.
Potom prišiel ale Kristus a Peter sa rozhodol túto hranicu posunúť na číslo 7.
Ježiš mu však povedal:

" Vravím ti - nie sedem ráz, ale až sedemdesiatkrát sedem "

(Matúš 18:22)

Znamená to, že máme odpustiť človeku 490 krát?
Nie, aj ked 70x7=490

Tu ide o niečo iné.
Tu ide o nezrátateľné.

Boh stvoril svet za 6 dní, pričom pre Boha je deň ako 1000 rokov?
A koľko dní má 1000 rokov?
A ked každý z tých dní má daľších 1000 rokov?
Je známe, že pri rozpínaní vesmíru neplynie čas rovnako.
Ak bola hmota blízko seba, čas plynul omnoho rýchlejšie.
Rovnako aj namerali drobné časové rozdiely medzi výškou a hlbinami Zeme.
Súvisí to s gravitáciou.
Počul som raz jeden názor, ktorému osobne verím:

Cím bude ľudská veda vyspelejšia, tým bude čoraz viac v súlade s tým, čo o svete vraví Boh prostredníctvom svojich zástupcov.
lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-03  (10:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...ale vy ste kresťania všetci...a to od narodenia...len ste sa sami začali premenovávať...lebo ste si mysleli že ste našli kód na vznik života...nemáte v rukách NIČ...len to čo ste si sami vytvorili z tejto zeme...ktorú BOH stvoril pre Vás.


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-09-03  (10:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Problémom náboženských fundamentalistov, ale aj ateistov je doslovné chápanie Písma.
Adam nebol prvý a ani nie jediný človek na Zemi.
Boh ho stvoril z hliny, ale nie tak, že ho uplácal ako Golema.
Na počiatku bolo skutočne iba slovo.
Lebo slovo je prejavom energie a vôle a vytvára energiu - čiže formu hmoty.
Zivot nevznikol na Zemi, ale každá forma mala na Zemi určitý čas vhodné podmienky na prežitie.
Tieto formy dovtedy prebývali a prebývajú na Zemi a v okolí v latentnej forme a čakajú na vhodné podmienky.
Clovek vznikol z naplaveniny - čiže bahna.
Latentná forma života prišla z vody a väčšinu pôvodcov života v tejto latentnej forme prišlo z komét, čo sú akési spermie oplodňujúce vajíčka - planéty.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-03  (10:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Je známe, že pri rozpínaní vesmíru neplynie čas rovnako.

Tule, kde je to zname?rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-03  (10:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tule, Adam je presne taka ista myticka postava, ako sumersku Adapu, s rovnakymi rysmi.


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-09-03  (10:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael - mne a ostatným vzdelaným je to známe.
A Adama nechaj na pokoji - ten, ktorého tak nazývame nebol ani prvým, ani jediným, ktorý zaľudnil Zem.
Písmo je Písané tak dobre, že ho môžu pochopiť aj veľmi jednoduchí ľudia, zároveň však v ňom nájdu odpovede aj vzdelanci.
Ale ak arogantní pseudovedci čítajú Písmo ako jednoduchí nevzdelanci, vznikajú posmešky na fakty napísané v Knihe.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-03  (10:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...prestaň už veriť n sumersku vieru...pravda je taká že ich oklamal lucifer....dal im znalosti vesmíru a zeme...aby tak rozširovali po celej zemi že BOH neexistuje....zastavili ich BOŽÍ Anjeli skôr ako prekročili more...preto doteraz nevidíš nikde na SVETE ich stavby ani ich slová...sú len tam kde začali...nikde inde....asi tak rafael...o tvojich sumeroch.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-03  (11:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tule rad by som poznal tvoj zdroj, odkial si zistil, ze cas sa meni pri vesmire, ktory sa rozpina. Pokial viem vesmir sa rozpina neustale, tym padom sa musi menit cas neustale. Takze este raz, tebe je to zname, ale nevies odkial, len to potrebujes na zdvovodnenie pravdivosti 6 dni v biblii a zazracne ti k tomu ma prist na pomoc veda, ktoru ale zaroven odmietas pri jej definicii vzniku vesmiru, ci Zeme, ci zivota na nej. Si uzasny zajatec biblie, mantinely ta dalej nepustia, lebo by to mohlo ohrozit tvoju vieru.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-03  (11:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...za vesmírom je NEBO...rafael NEBO:)


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-03  (11:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to urcite...............................


kucma   |   ip:87.244.22   |   2011-09-03  (12:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak to vyzera, ze bez krestanov by vobec nebol zivot na zemi. keby neexistovali tie ich pisma a dogmy, svet by sa ani netocil. sklamem vas. svet sa tocil aj za ery dinosaurov. tiez sa rodili, zili, nepotrebovali nejaku debilnu vieru. skapali po mnohych miliardach rokov. clovek je tu len kratko oproti nim. aj tak z tejto celej populacie tomu bludu o jezisovi ako bohovi veri len cca 1/4 sucasnej populacie. tiez ziju. rodia sa umieraju. ba co je vrchol dokonca bez vasej viery. tak sa zda ze pravda raz musi prist. loz ma kratke nohy. svet a zivot bude pokracovat aj na den 8-my. aj bez ludi.

kucma   |   ip:87.244.22   |   2011-09-03  (12:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  s krstanmi sa rozpravat je ako bavit sa s rozpravkovou knizkou. ak nemaju argument vytiahnu debilnu pasaz z biblie.

je mi vas luto. nemate vlastny nazor. precitali ste jedinu teoriu a uz odmietate coilen rozmyslat o onych. tato teoria vasa nie je. len ste ju prevzali za svoju. nemate ziaden nazor. poznate jedinu pravdu. ste OVCE, nie inteligentne osoby.


kucma   |   ip:87.244.22   |   2011-09-03  (12:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kazdeho boha zabil cas. zabije aj toho vasho.Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-03  (13:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kučma, dal si najlepší príspevok z celej diskusie. Tú vetu by si mali včetky ovce povinne vycapiť nad posteľou...


adam   |   ip:78.99.7.2   |   2011-09-03  (14:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma
http://www.youtube.com/watch?v=Sj2d5n1HiVI
počúvaj text.
je to tak strašné poxopiť?
nenútim ťa však meniť názor to je tvoja vec, ale vyhlasovať veriacix za blbov je veľmi prehnané.
troxa rešpektu, a tieto spory sú zbytočné.
pandáš, a dávaš do guľášu aj múku, či len strúhaš zemiaky?


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-09-03  (14:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tule
čo si vymenoval, ako predmety viery vedcov... No vidím, máš v tom pekný guláš. Nejde o to, že tomu vôbec nerozumieš, ale ani sa nesnažíš porozumieť, iba buchneš do placu, že niečo vylučuje niečo...
Teória Big Bangu je podoprená množstvom dôkazov. Tu nejde o to, či tomu vedci veria, oni si nemôžu pomôcť - či sa im to páči alebo nepáči: Bolo to tak! A prečo vznikol vesmír z ničoho...? No nevieme! Jediná správna odpoveď je: NEVIEME! Že ho stvoril boh, to nie je odpoveď, to je blbosť. Rovnako môžem povedať, že vznikol ako stávka bohov z multivesmíru. Čo sa dialo od Big Bangu po dnes, to už vieme, alebo upresňujeme. Že to nevieme na 100%? Veda nie je viera, veda skúma a rozpletá tajomstvá hmoty. Svoje tvrdenia mení a opravuje - no práve preto, že nie je vierou, ale vedou, nemá postuláty, ale má princípy dôkaznosti, musí dodržať postup pri poznávaní reality, aby neupadla v dogmatizmus. S vierou by sa nepohla z miesta. Viera je stagnácia, viera je najviac vhodná práve pánom v moci, aby udržali ľud v nevedomosti, ba až v hlúposti, lebo hlúpy ľud je pre nich neškodný a poslušný.


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-03  (15:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Máte tiež taký pocit, akoby sem chodilo stále menej a menej diskutujúcich? :-DDD


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-09-03  (16:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium
áno. Aj ja sem chodím stále menej. Je tu stále menej myšlienkovo náročnejších článkov a videá ma nezaujímajú. A potom... svalnaté reči, a skutek utek. V praxi je ľuďom šum a fuk čo sa okolo nich deje. Hlavne že je večer zase Pošta... Asi treba vymeniť ľudstvo.


Pandemonium   |   ip:78.98.169   |   2011-09-03  (17:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veru tak. Ale aspoň sa tu dá na veriacich ovečkách a ich "duchaplných" myšlienkach príjemne zabaviť...


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-09-03  (17:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium:
Menej ľudí sem chodí práve kvôli takým trollom, ako si TY.
Spamuješ, urážaš, skrátka - trolluješ.
Nedokážeš napísať nič rozumné, iba urážaš.
Bez teba by tu bol väčší kľud.
Veľa ľudí odišlo práve kvôli tebe.
Veľa to napovedá o neznášanlivých ateistoch a ostatných ľudoch tvojho druhu.

Ja:
"Čo sa dialo od Big Bangu po dnes, to už vieme, alebo upresňujeme"
A čo sa dialo pred Big Bangom, toho sa vedci boja, lebo existuje možnosť, že by sa zrútili všetky doteraz uctievané zákony - napríklad zákon o zachovaní hmoty a energie.
Alebo príde nejaký vedec a vyblúzni si nejakú teoriu, ktorá to vysvetlí.
Povie, že hmota prišla z dimenzie X a potom budú zas desaťročia skúmať, odkiaľ sa zobrala hmota v dimenzii X.

"Čo sa dialo od Big Bangu po dnes, to už vieme, alebo upresňujeme"

Toto ma teda pekne pobavilo!
Blesk udrel do prapolievky a vznikol život.
Dokázali to snád vedci aj v laboratornych podmienkach?
Nie.
Ale neustále chcú dôkazy, pričom dôkazy na podporu svojich teorií nepotrebujú.
Nie je to viera?

Zabúdaš ešte na jednu vec a síce že existuje veľmi veľa VERIACICH vedcov, pre ktorých nie sú výsledky bádaní v rozpore s vierou.

Pýtaš sa na zdroj informácií, ktorý vraví o vzťahu medzi časom, priestorom a gravitáciou?
Okrem VERIACEHO Einsteina to tvrdí napríklad aj Fritjof Capra - aj ked je to skôr taký popularizátor vedy.

JA:
Toto nie je o tom, že
Veda versus Viera...
Foriem je viac:
Veda ako viera, viera ako veda, viera akceptujúca vedu, veda akceptujúca vieru atd.
Pandemonium   |   ip:78.98.169   |   2011-09-03  (17:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veru tak. Dá sa tu dobre zabaviť...


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-09-03  (17:49)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  p.s.
A nezabudnite môj príspevok riadne vymínuskovať, lebo určite má menší prínos, než donemoty vypluskované pandemoniove príspevky plné urážok...
Rovnako, ako ked niečo K VECI napíšu ostatní, len sa vám to nepáči.
Pozeral som vymínuskované príspevky a boli tam príspevky, ktoré v rámci slušnosti nadväzovali na debatu, ale boli vymínuskované, pričom spam a drýsty od uctievačov otca Veľkého Blesku, ktorý udrel do Matky Prapolievky tam boli vypluskované...


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-09-03  (17:52)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Dan dík za link - je tak dobrý, že si ho zdovolím skopírovať.
Dík.

„Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.“ (Řím 1,20)Stačí pro vznik života elektrický výboj procházející správnou směsí chemikálií? Mohly se bílkoviny samovolně utvořit v prapůvodní "organické polévce"? Mohou vzniknout mimo živé buňky? Co všechno je zapotřebí, aby vznikla fungující bílkovina ve správnou dobu na správném místě? Jak složitý je to proces? Je existence bílkovin ohromujícím důkazem pro existenci Stvořitele?Stvořil Bůh život? Zeptej se bílkovin...V roce 1953 uskutečnil Stanley Miller experiment, který převrátil svět. Ukázal, že elektrický výboj, který projde určitou směsí plynů, utvoří některé aminokyseliny - stavební bloky bílkovin, které jsou hlavními složkami živých buněk. Pouze na tomto základě nás začaly učebnice biologie učit, že aminokyseliny byly koncentrovány v prapůvodní „organické polévce“, potom spojeny dohromady, aby utvořily bílkoviny. Učebnice začaly tvrdit, že tyto bílkoviny se spojily s DNA a zformovaly buňky. Ateisté se zaradovali. Pro vznik života už není potřeba Stvořitele! Bohu nemusí být na vzniku života přiznán žádný podíl. Vědecké důkazy skoncovaly s náboženským tmářstvím a pověrami...Opravdu? Problém je, že aminokyseliny se „nespojují“, aby vytvořily bílkoviny! Živé buňky jsou jediným místem v přírodě, kde jsou bílkoviny tvořeny, Jedině živé buňky totiž obsahují informaci, jak pro každou jednotlivou bílkovinu aminokyseliny správně uspořádat a mají malinké nástroje, kterými je spojují dohromady. Žádná bílkovina v přírodě se nevytvořila mimo již živou buňku. Nikdy se nic takového nestalo!Až budete číst jednotlivé důkazy předkládané v tomto článku, ptejte se sami sebe: „Který pohled tento důkaz podporuje? Vznikl život sám od sebe v „organické polévce“, nebo je tvůrcem života Bůh?“Problémy, problémy, problémy...Existují dva druhy aminokyselin – polovina je nazývána levotočivé a polovina pravotočivé. Pouze levotočivé aminokyseliny fungují v živých organismech. Bílkoviny, které obsahují jakékoliv pravotočivé aminokyseliny, mají špatný tvar a nenapojí se správně na bílkoviny kolem nich. Je to jako když vezmete dílek puzzle, přetočíte ho horní stranou dolů a pokusíte se ho vrátit zpátky do skládačky. Je to ta samá velikost a tvar, ale nebude pasovat. Aminokyseliny vytvořené v přírodě nebo v experimentech podobných tomu Millerovu nemohou tvořit bílkoviny živých organismů, protože polovina z nich je levotočivá a polovina pravotočivá. Toto je důkaz, který když přidáme k faktu, že bílkoviny se nikdy netvoří mimo buňky, ukazuje ještě jasněji, že život nemohl vzniknout z „organické polévky“.Přes velkou složitost celého procesu mohou živé buňky tvořit bílkoviny - mají pro to totiž potřebné mechanismy. Jeden druh RNA přečte informace z DNA, aby mohly být levotočivé aminokyseliny spojeny v přesném pořadí a vytvořit určitou bílkovinu. Aminokyseliny jsou poté spojeny dohromady „molekulárním strojem“, utvořeným z jiného druhu RNA a několika bílkovin. Každá živá buňka má mnoho druhů těchto „molekulárních strojů“.Je logické, že neexistují žádné stroje, které by neměly inteligentního projektanta. Všechny tyto buněčné „stroje“ jsou tedy logickým důkazem inteligentního Stvořitele...

Vědci 40 nebo 50 let lidem tvrdili, že život začal, když se aminokyseliny spojily dohromady v „organické polévce“ v oceánu a utvořily bílkoviny. Tuto tezi však opouštějí už i ateisté. Proč?

Aminokyseliny se v oceánu nekoncentrují. Rozpouštějí se a ničí.Aminokyseliny se mimo živé buňky nespojují dohromady, aby utvořily bílkoviny. A to dokonce ani tehdy, když jim vědci ze všech sil pomáhají a namíchají dokonalou „organickou polévku“ jen ze správných levotočivých aminokyselin.I kdyby se mohly sloučit správné levotočivé aminokyseliny, nebylo by to ve správném pořadí. To je v živých organismech zakódované v DNA a čtené složitým systémem, který vyžaduje již existující bílkoviny!Bílkoviny se v prapůvodní polévce nemohly spojovat s DNA, protože DNA se také mimo živé buňky netvoří. Dokonce ani vědci nejsou schopni DNA ve svých laboratořích vytvořit!Argumentace, která přesvědčila dvě generace, že život vznikl bez zásahu Stvořitele, se ukázala naprosto chybná. To, že jsou v posledních letech tyto argumenty opouštěny, není jen proto, že existují zdrcující důkazy o jejich nepravdivosti. Falešná teze mohla být opuštěna, protože ateisté mají novou teorii – život nevznikl díky bílkovinám, ale díky RNA. Počáteční makromolekuly prý byly složené z RNA a tato RNA později katalyzovala formaci bílkovin. Teorie vzniku života se tedy pozměnila, ale hlavní dogma zůstalo stejné: Pro vznik života není potřeba inteligentního Stvořitele.Jenže je tu problém. Ani RNA se nemohla utvořit v prapůvodní „organické polévce“. Stejně jako DNA ani RNA nemůže vzniknout mimo živé buňky. Ani vědcům se ještě nepodařilo RNA vytvořit...RNA dělá problémy. Nejenže se nemůže zformovat jinde, než v živých buňkách, ale také obsahuje cukry, které musí být všechny pravotočivé. Pokud by se v RNA objevily levotočivé cukry, RNA by nefungovala, i kdyby se mohla zformovat. Učebnice tato fakta nezmiňují. Naopak – popisují tvorbu RNA jako poměrně jednoduchou, stejně jako předešlým generacím studentům tvrdili totéž o tvorbě bílkovin.Uvedu příklad:

„Nejprve se RNA nukleotidy zformovaly z jednoduchých plynných molekul podobně, jako v pokusech podobných těm, které provedli Miller a Urey. Nukleotidy poté samovolně utvořily malé řetězce... Tyto malé řetězce byly schopné dělat své vlastní kopie. Jakmile se objevily takovéto reprodukující se molekuly, přirozený výběr a evoluce se stávají možnými.“ (Holt, Annotated Teacher`s Edition, Biology, Visualizing Life, 1994, str. 201)Toto není věda, ale sci-fi. Vědci opakovali pokusy Stanleyho Millera a jeho učitele Ureyho mnohokrát a v různých obměnách. Ani RNA ani nukleotidy, jejich stavební kameny, se nikdy nevytvořily. Nukleotidy si samozřejmě ani nedokázaly vyfiltrovat všechny pravotočivé cukry, které potřebují pro svou funkčnost... Ať tvrdí učebnice cokoliv, faktem zůstává, že ani po letech výzkumů se vědcům nepodařilo donutit RNA, aby se spontánně vytvořila, nebo aby katalyzovala tvorbu bílkovin. Jediným místem, kde je možná tvorba RNA a nukleotidů tak zůstává pouze živá buňka.Vezmete v úvahu vědecké důkazy, nebo před nimi budete raději zavírat oči, abyste nemuseli přijmout fakt, že život nemohl vzniknout samovolně? Ještě jednou opakuji, že je vědecky dokázané a ověřitelné, že RNA se (stejně jako bílkoviny) nemůže zformovat vně živých buněk. Bílkoviny přitom zajišťují funkčnost buňky pod vedením a s pomocí RNA a DNA. Všechny tři jsou často pro jejich velikost a složitost nazývány makromolekuly.Ať už je váš názor na vznik bílkovin jakýkoliv, jedna věc je jistá – bílkoviny jsou základními složkami živých buněk a pokud chceme seriózně zkoumat původ života, měli bychom se jimi vážně zaobírat. Než se ale do zkoumání pustíte, musím vás varovat: bílkoviny poskytují mocný vědecký důkaz, že živé organismy mají svého inteligentního Stvořitele!


ANONYM   |   ip:193.200.1   |   2011-09-03  (18:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vyskoč na mater a zasuň-ved ty to riešiť nemusíš-vy potomkovia opíc môžete.
Tvoja mať si zarábala v budapeštianskej zoo ako šlapka a občas zo zúfalstva otrčila aj orangutanovi za banán-tak si sa narodil ty.
Tvoj tato zasúval zas do tvojej segry,ale vám-primátom a primitívom to nevadí,ved sex je prirodzenou súčasťou života-že?
Nemáš ani peniaze, ani dzýru-jediný, kto ti dá je mater a retardovaná sestra.
Závidíš úspory v švajčiarskch frankoch a závidíš každému,kto si lepšie žije,prípadne má vo veciach jasno.
Je to pravda-si iba obyčajný trol,chudák,žebrák a impotent,čo ho má jak jelenicu.
Nerátaš s jednou vecou-že sa tu môže objaviť niekto,kto ťa pozná.
Poznám teba,aj tvoju bývalú frajerku Janu z Kalinčiakovej.
Ani nie frajjerku,lebo sme sa dozvedeli,ako je to s tebou.
Si ešte panic,lebo máš z porna husté reči a to baby neznesú.
Robíš sa strašný frajer,ale pritom si si iba honil a pýtal peniaze od mamky,ked si chel babu pozvať do kina,alebo si sadnúť.
Si obyčajný smradlavý chudák,ktorý si nonstop honí za klávesnicou a na nete vypadá dôležito.
V skutočnosti chodíš jak zmoknuté kura s hlavou plnou lupín.
Tak to dahánaš tu hustými rečami.Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-09-03  (18:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  klídek...
http://dolezite.sk/Nekrmte_trolly_98.html


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-09-03  (18:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja:
Aj ja tu končím.
Nemá význam pokúšať sa o dialog s trollmi-primitívmi, ktorí vymínuskujú všetko, čo sa im nehodí.
Pekne sa tu opatrujte, alebo opatruj, lebo nakoniec tu zostane asi iba Pandemonium.


ANONYM   |   ip:193.200.1   |   2011-09-03  (18:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium-Karol:Vyskoč na mater a zasuň-ved ty to riešiť nemusíš-vy potomkovia opíc môžete.
Tvoja mať si zarábala v budapeštianskej zoo ako šlapka a občas zo zúfalstva otrčila aj orangutanovi za banán-tak si sa narodil ty.
Tvoj tato zasúval zas do tvojej segry,ale vám-primátom a primitívom to nevadí,ved sex je prirodzenou súčasťou života-že?
Nemáš ani peniaze, ani dzýru-jediný, kto ti dá je mater a retardovaná sestra.
Závidíš úspory v švajčiarskch frankoch a závidíš každému,kto si lepšie žije,prípadne má vo veciach jasno.
Je to pravda-si iba obyčajný trol,chudák,žebrák a impotent,čo ho má jak jelenicu.
Nerátaš s jednou vecou-že sa tu môže objaviť niekto,kto ťa pozná.
Poznám teba,aj tvoju bývalú frajerku Janu z Kalinčiakovej.
Ani nie frajjerku,lebo sme sa dozvedeli,ako je to s tebou.
Si ešte panic,lebo máš z porna husté reči a to baby neznesú.
Robíš sa strašný frajer,ale pritom si si iba honil a pýtal peniaze od mamky,ked si chel babu pozvať do kina,alebo si sadnúť.
Si obyčajný smradlavý chudák,ktorý si nonstop honí za klávesnicou a na nete vypadá dôležito.
V skutočnosti chodíš jak zmoknuté kura s hlavou plnou lupín.
Tak to dahánaš tu hustými rečami.lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-03  (19:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...dinosaurus tu nikdy nebehal....je to výmysel vedcov a lucifera...mimochodom..máš ich DNA?...alebo sa zhoduje DNA s kosťami v múzeách?...nie sú to nič len kostry..ktoré vytvoril človek..nič viac nič menej...ak niekto napíše pod kostru nájdená prd 80 rokmi a je stará 3000 00O rokov?...mám tomu veriť?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-03  (19:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takže pandemonium je karol?...z akého je mesta?


Pandemonium   |   ip:78.98.169   |   2011-09-03  (19:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak po Bzooke tu konči aj CHF vekslák Tule. To je strata... to je nenahraditeľná strata...


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-03  (19:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tule...neodchádzaj...tento troll...v sebe nemá ani sebaúctu aspoň si z neho spravíme fackovacieho trolla...hej troll..máš sebaúctu?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-03  (19:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...hej troll stav sa som nou že ťa vytočím a ani raz ťa neurazím:))))


adam   |   ip:78.99.7.2   |   2011-09-03  (21:17)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  tule
to čo si skopíroval, je dobré, v podstate to zapadá do mojix poznatkov. snáď istú záhadnú formu "života" lebo niektorí to za formu života nepovažujú , tvoria prióny /napr . bse/
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pri%C3%B3n
aj tak je to pekné skúmať a poznávať, či už je niekto veriaci či nie. ja za týmy vlastnosťami bielkovín vidím boží zámer.
som rád , že tvoje príspevky sú inteligentné a k veci.


adam   |   ip:78.99.7.2   |   2011-09-03  (21:26)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Prióny

Prióny boli objavené ako pôvodcovia pomalých neurodegeneratívnych chorôb človeka i zvierat, ktoré dostali podľa nich spoločný názov prionózy. Pôvod prionóz je trojaký: prionózy môžu vznikať ako dôsledok infekcie, alebo spontánne, alebo hereditárne (po mutácii PRNP – génu pre prión PrPC).
Prióny sú svojím chemickým zložením i spôsobom rozmnožovania zásadne odlišné od všetkých živých organizmov. Sú to infekčné glykoproteíny, neobsahujú nukleové kyseliny a vyskytujú sa normálne v neurónoch zdravých jedincov - človeka a niektorých ďalších cicavcov. Ich funkcia zatiaľ nie je objasnená. Za istých okolností sa môže tento “zdravý” glykoproteín zmeniť na patologický, ktorý je rezistentný voči pôsobeniu proteolytických enzýmov. Preto sa nemôže v neurónoch fyziologicky odbúravať, čo vedie k ich degenerácii. Choroby týmto spôsobené sa súhrnne označujú za prionózy alebo prenosné špongioformné encefalopatie. K ich symtómom patrí demencia, ataxia, myoklonus, kóma a smrť, spravidla po hypostatickej pneumónii. Charakteristický je neuropatologický obraz – smrť neurónov, špongiózne zmeny v tkanive mozgu, glióza a astrocytóza, avšak bez zápalu.
Pôvodcovia prionóz prechádzajú bakteriologickými filtrami, podobne ako vírusy. Fyzikálnymi vlastnosťami sa odlišujú od ostatných biologických agensov. Sú vysoko termorezistentné – nie sú deštruované varom a odolávajú suchému teplu aj žiareniu. Na rozdiel od vírusov a viroidov nie sú citlivé na pôsobenie nukleáz.
Z prionóz zvierat treba uviesť najmä klusavku (angl. scrapie) oviec a kôz, a v ostatnom čase závažne sa šíriacu bovinnú špongioformnú encefalopatiu (BSE), postihujúcu hovädzí dobytok. K prionózam človeka sa zatiaľ zaraďuje kuru, Creutzfeldova-Jakobova choroba (CJD), Gerstmannov-Sträusslerov-Scheinkerov fenomén (GSS) a fatálna familiárna insomnia (FFI). Zo zvieracích prionóz je už dávno známa scrapie (klusavka) oviec a kôz, prenosná encefalopatia noriek, chronická zhubná choroba mulíc a losov a v ostatnom čase najmä bovinná špongioformná encefalopatia (BSE), postihujúca hovädzí dobytok. Kým scrapie je choroba vyskytujúca sa prirodzene, ostatné dve sú dôsledkom hospodárskych praktík človeka. Scrapie sa prenáša priamym kontaktom medzi zvieratami, BSE je dôsledkom prikrmovania dobytka nesprávne spracovanou kostnou múčkou z kadaverov chorých zvierat. Kuru bolo následkom rituálneho kanibalizmu. O mechanizme prenosu CJD sa definitívne ešte nevie, ale je vážne podozrenie na kontakt so zvieratami chorými na scrapie alebo BSE, príp s ich mäsom, ba dokonca sa uvažuje aj s konzumáciou ich mäsa alebo produktov.
Pre všetky prionózy je typická dlhá inkubačná doba, pomalý priebeh a postihnutie centrálneho nervového systému. Prionózy sa zatiaľ nedajú liečiť a končia sa fatálne. Aj keď sa na niektorých prionózach zásadne podieľajú genetické faktory, je dokázaná aj ich infekčnosť.
Gén pre priónový proteín PrP má človek na krátkom ramene chromozómu 20 vo všetkých jadrových bunkách. Konštitutívne sa však exprimuje len v neurónoch. Kóduje polypeptidový reťazec s 253-254 aminokyselinami a relatívnou molekulovou hmotnosťou 33-35 tisíc. Tento proteín, označovaný ako PrPC, je citlivý na pôsobenie proteáz a podobne ako iné proteíny v tele po uplynutí svojho funkčného času podlieha enzýmovému rozkladu proteázami, avšak jeho jadro s rel. mol. hmotnosťou asi 27-30 tisíc odoláva týmto proteolytickým enzýmom a je považované za špecifický chorobný proteín PrPSc. Neodbúrateľnosť tejto formy proteínu vedie k jeho hromadeniu v neurónoch, kde sa hromadí, zapĺňa ich vnútro a vyraďuje ich z činnosti, čo sa považuje za príčinu choroby. V mozgu dochádza k vakuolizácii - nadobúda špongiovitý výzor. Podobný patogenetický mechanizmus má Alzheimerova choroba, ktorú však zapríčiňujú tau proteíny a preto sa považuje za tauózu.
Mechanizmus premeny PrPC na PrPSc zatiaľ nie je potvrdený. Ak sa však do zdravej bunky dostane PrPSC, dôjde k premene normálneho bunkového PrPC na patologický PrPSc, čo vedie k prejavom infekcie. Rozdiely medzi obomi proteínmi nie sú v ich zložení, ale v štruktúre. Molekula PrPC obsahuje 42 % -helixu a len 3 % -štruktúry, kým priestorové usporiadanie PrPSc predstavuje len 30 % -helixu, ale až 43 % -štruktúry, ktorá je odolnejšia voči proteolytickým enzýmom. Konformačná zmena fyziologickej formy PrPC tohto proteínu na patologickú PrPSc sa vysvetľuje tým, že po preniknutí do neurónu vznikne komplex oboch izoforiem, v ktorom sa preformuje a po rozpade komplexu majú jeho obe zložky formu PrPSc. Tieto utvoria komplexy s ďalšími PrPC a proces sa opakuje, pokým nie je postihnutá celá bunka. Teda ide o zmenu terciárnej štruktúry a nie o vírusovú etiológiu, ako sa kedysi predpokladalo.
V dôsledku rovnakej primárnej štruktúry oboch proteínov imunitný systém nerozoznáva PrPSc ako cudzí a preto sa proti nemu neutvára imunita. Z rovnakého dôvodu sa nemôžu uplatniť ani imunochemické diagnostiká a vakcinácia či imunoterapia zatiaľ neprichádzajú do úvahy.
Prionózy majú dlhú latenciu a vyvíjajú sa pomaly, avšak doposiaľ nepoznáme ani účinnú terapiu, ani špecifickú prevenciu. Inkubačná doba je od 2 mesiacov do 30 rokov. Hoci existuje medzidruhová bariéra, nie je absolútne neprekonateľná a jej prelomenie má nedozierne následky. Príkladom je epidémia BSE, ktorá vznikla kŕmením dobytka mäsovokosťovou múčkou pripravenou z oviec uhynutých na klusavku. Táto choroba dobytka je príčinou obrovských hospodárskych strát v postihnutých štátoch. Je však hrozbou aj pre človeka, lebo je dokázaný medzidruhový prenos na primáty a o možnom prekonaní medzidruhovej bariéry svedčí aj výskyt nového variantu CJD v krajinách s výskytom BSE.


Priónové choroby ľudí (Telling, 2000)

Choroba Spôsob získania Vek vzniku/ inkubačná doba Klinické symptómy Neuropato-lógia
kuru kanibalizmus 2-40 rokov, doba trvania
3-12 rokov cerebrálna ataxia Amyloidné plaky
sporadická Creutzfeldova-Jakobova choroba (CJD)
(asi 90%) somatické mutácie alebo spontánna konverzia PrPC na PrPSc 30-80 rokov,
priemerný vek vzniku 60-65 rokov poškodenie intelektu (demencia), myoclonus, variabilné cerebrálne okulomotorické dysfunkcie, smrť do 6 mesiacov (70%) Amyloidné plaky v 10% prípadov,
Typické zmeny EEG
familiárna CJD
(5-10%) autozomálne dominantná mutácia PRNP skorší vznik,
dlhšie trvanie
iatrogénna CJD (1%) infekcia patogénnymi PrP po chirurgických zákrokoch, po liečbe ľudským rastovým hormónom akýkoľvek
nvCJD infekcia BSE priónmi priemerný vek 26 rokov,
priem. trvanie 14 mesiacov poruchy psychiky a chovania, cerebrálna ataxia, periférne senzorické neuropatie „kvetinové“ amyloidné plaky
Gertsmanov-Sträusslerov-Scheinklerov syndróm (GSS) autozomálne dominantná mutácia PRNP skorší vznik, dlhšie trvanie cerebrálne dysfunkcie, pyramidálne motorické dysfunkcie, poškodenie intelektu, demencia Amyloidné plaky
fatálna familiárna insomnia (FFI) autozomálne dominantná mutácia PRNP (ľudský gén
pre PrPC) skorší vznik, dlhšie trvanie poruchy spánku, motorické dysfunkcie Involúcia thalamu

Priónové choroby zvierat (Telling, 2000)

Choroba Prvý záznam Etiológia
Scrapie oviec 18. storočie infekčná, horizontálny aj vertikálny prenos
prenosná encefalopatia noriek (TME) 1947 infekčná, prelomenie medzidruhovej bariéry po kŕmení priónmi kontaminovanou mäsovokostnou múčkou
chronické chudnutie jelenej zveri (CWD) 1967 infekčná, horizontálny prenos
bovinná špongioformná encefalopatia (BSE) 1985 infekčná, prelomenie medzidruhovej bariéry po kŕmení priónmi kontaminovanou mäsovokostnou múčkou
scrapie muflónov 1992 Infekčná
prenosná encefalopatia mačiek (FSE) 1993 infekčná, prelomenie medzidruhovej bariéry po kŕmení potravou kontaminovanou priónmi BSE alebo scrapie
prenosná encefalopatia leopardov 1993 infekčná, prelomenie medzidruhovej bariéry po kŕmení priónmi kontaminovanou mäsovokostnou múčkou

Infekčnosť tkanív oviec infikovaných scrapie (WHO, 1991)

Kategória Stupeň infekčnosti Tkanivo
I. najvyššia mozog, miecha
II. mierna slezina, tonsily, lymfatické uzliny, ileum, proximálny kolón
III. minimálna Sedací nerv, hypofýza nadobličky, sliznica nosa, cerebrospinálna tekutina, týmus, kostná dreň, pečeň, pľúca, pankreas
IV. Nedetegovateľná Kostrová svalovina, srdce, mliečna žľaza, kolostrum, mlieko, krvná zrazenina, sérum, faeces, obličky, štítna žľaza, slinné žľazy, sliny, ovaria, maternica, semenníky, semenníkové vezikuly, koža
Rozdiely medzi normálnym (PrPC) a patogénnym (PrPSc) priónovým proteínom (Cohen a Prusiner, 1999)

Vlastnosť PrPC PrPSc
Citlivosť k proteázam Vysoká Nízka
Disulfidické väzby Áno Áno
Molekulová hmotnosť po deglykozylácii 16 kDa rPrP(90-231) 16 kDa PrP 27-30
Glykozylácia 2 A-naviazané cukry 2 N-naviazané cukry
Glykoforma Rôzna rôzna
Sekundárna štruktúra dominuje α-helix bohatý na β-štruktúru
Dostupné epitopy 109-112
138-165
225-231 225-231
Fyzikálny stav Monomér veľké agregáty
Lokalizácia v bunke povrch bunky intracelulárne a v medzibunkovom priestore
Lokalizácia v organizme CNS, srdce, semenníky, obličky, pľúca a i. CNS, lymfatické orgány, oko


Pandemonium   |   ip:78.98.169   |   2011-09-03  (21:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Presne, ako hovorím: takmer dve hodiny uplynuli a nikto tu už nediskutuje. Iba "iksudák" disgrafický akademik "adam", ktorý má vrodenú vadu prejavujúcu sa "neiksopnosťou" napísať slovo s ch, sa snaží niečo točiť o akýchsi priónoch, ktoré si vygúglil. Ovce, ovce...


slvka   |   ip:85.237.22   |   2011-09-03  (22:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins, tá úvaha s časom sa mi páči. Nový postreh...


ANONYM   |   ip:193.200.1   |   2011-09-03  (22:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://sk-sk.facebook.com/karolnagy77


ANONYM   |   ip:193.200.1   |   2011-09-03  (22:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandomagorium je trol Karol.
karle-karle - máš malý varle!
Karolov foter prcá jeho segru a on zas prcá svoju mamku-známu staničnú štetku,čo fajčíá bezdomovcom za držkovú.
mamka mu dá vždy,lebo iná ho nechce-smrdí mu totižto z chrapiny.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-04  (07:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Je známe, že pri rozpínaní vesmíru neplynie čas rovnako.


Pýtaš sa na zdroj informácií, ktorý vraví o vzťahu medzi časom, priestorom a gravitáciou?
Okrem VERIACEHO Einsteina to tvrdí napríklad aj Fritjof Capra - aj ked je to skôr taký popularizátor vedy.
Tule, vidis ako odpovedas? Najprv napises koninu cislo 1 a potom napises ako vysvetlenie nieco, co s rozpinanim vesmiru a zmenou casu nesuvisi. Ano to druhe plati, samozrejme to prve neplati. Ale zaroven ak to druhe plati, neplati teoria o 6 dnoch z biblie, ktoru si dolozil koninou c.1.
lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-04  (07:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...čas...priestor...a gravitácia...plynú v jednej paralele...ak sa dostaneš niekedy na koniec vesmíru budeš stárnuť rovnako...ako keď svoju cestu začneš zo zeme...čiže pre teba bod NULA...nič sa nemení jak na začiatku...tak na konci...všetky výchylky v čase boli a budú len vedcové matematické výpočty...o ktorých pravosť si NIKDY neoverí žiadny z nás...a už vôbec nie vedec...dokonca ak za 300 rokov sa uskutoční táto cesta a výpočet budú mať na 365 dní na koniec vesmíru...budú starý rovnako o 1 rok...na konci vesmíru...už to chápeš?.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-04  (07:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...kde vy chodíte na tieto teórie...pozrieť sci-fi film...nestačí na overenie pravosti...BOH stvoril deň prvý....a na konci vesmíru bude pre ľudstvo možno deň 1000 000 000-dový...asi tak...nekonečnosť a večnosť BOHA si over v matematike...začína číslom jeden...a končí ležatou osmičkou...čiže nekonečnom...BOH je začiatok aj koniec...tvojho vesmíru.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-04  (07:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer, ako vzdy places nad zlym hrobom, ja len reagujem na nespravne udaje dodane Tule, ktory sa snazi aby jeho prva definicia vyzerala o nieco schopnejsia.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-04  (08:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...prepáč ospravedlňujem sa.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-09-04  (08:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tule
trepeš hlúposti. Ak by sme priateľsky a ku vzájomnej úcte mali vec vyriešiť, musel by som s tebou diskutovať osobne. Často totiž plácneš ničím nepodloženú vetu a ďalej z nej vychádzaš. Písanou diskusiou sa nikam nedostaneme.
Adamovo svedectvo si musím prečítať neskôr, teraz nemám čas.


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-09-04  (08:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  387...tak to hovorí za všetko...Len mudrujte ďalej, veď čo iné už....A Diabol sa v pozadí smeje stále viac a viac....


Pandemonium   |   ip:193.200.1   |   2011-09-04  (10:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael máš pravdu-kašli na veriacich tupcov.
Ja nemusím dodržiavať božské zákony,lebo podľa mna boh neexistuje.
Preto môžem v kľude prcať svoju segru a stríkať mamke do papule.
Tatko zas pígluje mna a tak sa yebeme všetci navzájom.
Ale nemusíme to riešiť,lebo nie sme veriaci a navyše pochádzame z opice.
Ja teda určite,lebo moja matka bola známa štetka v budapeštianskej zoo a koľko razy od hladu otrčila chamajdu aj orangutanovi.
Tak som sa narodil ja.
A som na to hrdý,že patrím k retardovanej a zdegenerovanej rodine uctievajúcej eugeniku a materializmus,tiež ateismus povolujúci incest.
Sláva racionalizmu a bezbožnej nemorálnosti!
Hurá!Pandemonium   |   ip:193.200.1   |   2011-09-04  (10:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prepáčte,že som sa odmlčal,ale zas mamka dostala chuť na moje semeno.
Nenormálna suka!
Ale ked je zvyknutá,nič nenarobím.
Zachvílu ale pôjde fajčiť péra na staničné vecko,aby sme mali čo žrať-tak potom zas napíšem niečo múdre.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-04  (11:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pandemonium...nesmej sa nad tým čo si napísal...zamysli sa a rozmýšľaj nad tým čo si napísal...pretože asi budeš na svete jediný kto by s tebou súhlasil....alebo sa mýlim?


kucma   |   ip:87.244.22   |   2011-09-04  (11:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stale zabudate, ze tyzden ma 7 dni. cloveka dokoncil na siesty. na siedmy oddychoval. a to znamena, ze uz na vas vsetkych serie.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-04  (11:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...nič podstatné a ničím nepodložené si nenapísal...vidím že ti prišli argumenty a začal si s urážaním samotného BOHA...7 dní...ja skutočnosť ktorú dodržuješ aj ti...myslíš žeby človek vedel vymyslieť 7 dní...prečo nie 6?...alebo 5?...vieš prečo nevymyslí nič iné ako 7?....lebo je to v ňom zakódované....a ľudia si nepamätajú dobu...kedy by sa riadili ináč...alebo sa mýlim? kucma?....existuje niekde písmo alebo klinové písmo...ktoré píše o inom čísle v týždni?


kucma   |   ip:87.244.22   |   2011-09-04  (11:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  teoria o trolloch. presiel som bibliu a nikde. kua tak to pravdepodobne nebude pravda. skuste si ju dnes prebrat na kazni s fararom. jaj. asi to nepojde. je to "kazen". ok tak sa to pokusim napravit v inom chrame. internet. JA UZ NECHCEM BYT OVCA !!! POMOC!!!


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-04  (11:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..urážky...urážky..urážky...to by bolo donekonečna...kucma...myslím že už na tvojom dne nieje nič...ani tam nešahaj...sú tam už len urážky...a to nie sú argumenty.


kucma   |   ip:87.244.22   |   2011-09-04  (12:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prepac. ty si to pochopil ako urazku voci tebe. tam je slovo JA. luciferik, tak sa mi vidi ze si sa v tom nasiel SAM !!!


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-04  (12:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...kto je kresťan...žije v JEŽÍŠOVEJ jednote a s jeho telom....áno máš PRAVDU našiel som sa tam a som rád...ti ešte cestu hľadáš...ja už nie....ti budeš za rok veriť novej viere ja nie JA ZOSTANEM JEŽÍŠOVI verný...a tie urážky som nemyslel len na seba ale aj na ostatných ktorý úprimne VERIA...ak by som ti tu napísal že som skutočný lucifer...zasmeješ sa...ale klamať ti nemám prečo a ani nebudem...lebo viem že NEVERÍŠ.


DrHujer   |   ip:95.103.88   |   2011-09-04  (12:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  každý národ, spoločenstvo či skupina ľudí má svoju predstavu o dátume a spôsobe vzniku života.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-04  (12:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To vieme, ale uzka skupina ludi sa zahladela len na jednu cast sveta a jedno jedine obdobie, mysliac si, ze sa tam zacali pisat dejiny ludstva. Je to len znakom prilisnej tendencnosti a nepoznania historie.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-04  (12:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...v dobách bez vedy...ľudia verili každému peknému rozprávačovi...ale mal to ťažšie ako teraz...lebo dnes ľudia veria mechanike a mikroskopom...a stačí im dôkaz s mikroskopom na NETE...len v 20 stor. tu bolo o polovičku viac VERIACICH...preto JEŽÍŠ hovoril, či tu vôbec svoju VIERU nájde...vedel čo príde...a aky bude silný ľudský KLAM...lenže ľudia nerátajú s tým že JEŽÍŠ príde aj druhý krát.


DrHujer   |   ip:95.103.88   |   2011-09-04  (12:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo im dáva silu, presvedčenie a chuť bojovať za tú svoju teóriu alebo hypotézu?


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-04  (12:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Az dokazes ,ze vobec prisiel prvykrat, az potom mozes rozpravat o recidive.


kucma   |   ip:87.244.22   |   2011-09-04  (12:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale ja verim. verim ze sa tam ani najst nechcem. chem zit. objavovat. skumat. hladat. moj svet nestoji. hybe sa. tak ako sa toci zem. tak ako viem ze po nedeli pride zase pondelok. moj zivot este zmysel ma. to tvoj sa uz davno zastavil. uz nepotrebujes poznavat. uz budes len OVCA. pokorna. neznala. bez vlastnych nazorov. bez potreby rozyslat. bez osobnosti. bez ludskosi.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-04  (12:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma...zajtra vstanem a kúpim si novú hi-tech hračku...ale uvádzam to ako príklad...pretože viem že my hi-tech hračička život uľahčí...žijem rovnako ako ti...mám rád filmy...pozerám do budúcnosti...a chcem aby objavili lacnejší benzín...ale nesmrteľnosť my to nedáva...a ja sa rád cítim nesmrteľný a to môžem len v BOŽEJ VIERE...nebojím sa smrti ako neveriaci...pretože VIEM že budem žiť ďalej...ti tomu neveríš...tak hľadaj svoj zmysel života ďalej..ja už som ho našiel som vďaka BOHU nesmrteľný...a ak prídu lety na mars a dožijem sa toho ver že si ho zaplatím.


kucma   |   ip:87.244.22   |   2011-09-04  (12:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  informacny boom je skvela vec. umoznuje ludom poznat nove veci a delit sa o nove poznatky. uz davno neplati ze v dedine ma pravdu len ucitel a farar. len kvoli tomu mozu ludia zistit, ze neexistuje len "pravda" o kristovi. su tu aj mozne ine teorie.

lucifer. prosim uz nikoho neukrizuj za svoje presvedcenie. uz ziaden druhy jezis. hadam stacilo !!!


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-04  (12:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...mýliš sa vďaka učiteľom a farárom existujú vedci...učitelia aby učili budúcich vedcov...a vedci aby vyvracali farárove tvrdenia...a tých teórii kucma...môžeš nájsť na miliardy...ale žiadna ti nesmrteľnosť ako BOŽIA VIERA nesľubuje.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-04  (12:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...bol si na správnej ceste k nesmrteľnosti...ale možno tvoji vedci nájdu inú...ak sa toho ovšem dožiješ.


kucma   |   ip:87.244.22   |   2011-09-04  (12:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  smrti sa nebojim. nebol som na tomto svete biliony rokov predtym a nebolo to nic strasne. smrti sa bojis ty. preto si neustale potrebujes dokazovat neomylnost. lebo len to ti zaruci, ze sa jej bat nebudes. a popieras, ze je tu sanca ze to tak nebolo.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-04  (12:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma...dám ti otázku...ak namieria zbraň proti nám dvom a dajú tebe na výber koho majú zastreliť...koho vyberieš?..seba, alebo mňa?...odpovedz my úprimne.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-04  (12:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ved to je jednoduchy vyber, aj ked sa o nas ateistoch hovori ako len o materialistoch, s velkou radostou ti posmrtny zivot vo vecnej blazenosti dopraje tym, ze necha zastrelit teba.


kucma   |   ip:87.244.22   |   2011-09-04  (12:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no prave preto je nabozenstvo nebezpecne. popieranim pudu sebazachovy existuju sebavrazebni atentatnici. veriaci ze je to pre dobro ich presvedcenia.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-04  (12:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafel a kucma...ja by som vybral SEBA...pretože VIEM že som nesmrteľný...z VAŠICH odpovedí čítam strach zo smrti....a teraz ma Kucma porovnáva ešte aj s teroristom...ale mýliš sa Kucma ja život neberiem práve naopak ja by so ti ho daroval.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-04  (12:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nepochopil si to.....


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-04  (12:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..pochopil...zachrániš seba a mne skrátiš život na tejto zemi...ale ak by som vyberal ja vyberiem SEBA...toto chápeš?


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-04  (12:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ved hovorim, nepochopil, to je vlastne prejav altruizmu, chceme ti len dobre, aby si co najskor stretol toho, o kom si myslis, ze tam je.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-04  (13:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...ale ja si nemyslím že tam je BOH tam skutočne je...len ti ho stále nevidíš...možno preto že sa chceš vo vede zdokonalovať...ale veda ti život nezachráni...možno predĺži ale nezachráni...smrť pre kresťana nič neznamená...ale vedci sa jej boja preto stále hľadajú a vebujú takých ako si ti...ktorý im tie nezmysli zaplatia:)))))))))))))))))


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-04  (13:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vedci...Vás učia verte dôkazom...ale akým keď nám doteraz žiadni neukázali...zostali iba pri tom čo tu je už od nepamäti...pri BOHU a pri písaní...asi tak rafael...asi tak.


kucma   |   ip:87.244.22   |   2011-09-04  (13:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vravim ze si ovca. ty sa normalne tesis na smrt. preto si nebezecny. prosim ta, len nikomu ten pocit nesrtelnosti nenos.


chod na skalu a skoc. neskocis. pretze aj ked na posmrtny zivot veris, nemas istotu. pretoze ani prednardeninovy zivot neexistoval.


uz ti len vysvetlim spravodlivost bozieho sudu po smrti. vsetci su si rovni. vsetky mrtvloly vyzeraju po smrti rovnako.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-04  (13:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma...veď ti hovorím nesiahaj na dno svojich argumentov...sú tam len urážky.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-04  (13:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma...asi túto tému ukončím takto...ak by pri mne...pred namierenou zbraňou stál tvoj SYN...ĎAKOVAL BY SI BOHU zato že som KRESŤAN.


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-04  (13:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako ďaleko ste pokročili? Vidím, že Lucifak je opäť sám sebou a skvele nás baví. Všetko je tak, ako má byť...


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-04  (13:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  troll...pre teba mám odkaz...nemám sa s tebou o čom baviť, si asi jediný svojho druhu na tomto svete, kto takto píše o vlastných rodičoch....dúfam že aj posledný...lebo tento svet by zahynul skôr ako by začal...urážaj...nám to nevadí...nesmeješ sa len ti...ale aj my...pretože sa posúvaš aspoň dopredu...začínaš rozmýšľať a rozoznávať názory:


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-04  (13:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  poznáš tento zvuk troll?....plesk...rovno na verejnosti a rovno zato čo si napísal o tvojich rodičoch....maj sa a čítaj...pretože tým sa učíš....a nebudeš len troll.


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-04  (13:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aha, vidím... Škoda. Nedávno som hovoril s pánom primárom, aby ťa už preradili z oddelenia schizofrénie medzi ľahšie prípady kostolných fanatikov. Škoda, takto si to pokaziť...


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-04  (13:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  troll...a kam patríš ti zo svojim príspevkom o rodičoch?...ale odpovedz my úprimne?


kucma   |   ip:87.244.22   |   2011-09-04  (13:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  len dufam, ze moj syn nebude KRESTAN. to by znamenalo, ze pojde on.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-04  (13:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma...a preto vládne ZLO...vidíš to všade....oklamal Vás vedec...a vy ste mu uverili...takže ti zostáva len jedno...modliť sa aby tvoj SYN NIKDY pre tou zbraňou nestál.


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-04  (14:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Len kľud, Lucifuk, pekne kľudne. Tááák...! Popremýšľaj v kľude, čo napísať, aby si nebol večne smiešnym paňácom. Musíme ti začať budovať v týchto terapeutických sedeniach sebaúctu. Tá ti evidentne

chýba. Lekcie zo základov gramatiky už necháme tak, je to nad tvoje mentálne schopnosti. Teraz si daj nariadený poobedňajší spánok, lebo zas dostaneš ľadovú sprchu.


LordX   |   ip:178.41.85   |   2011-09-04  (14:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ake hlupe argumenty v clanku a diskusii. Stokrat omielana a davno vyvratena kreacionisticka propaganda. Noze sa tu vzdelavajte:
http://www.talkorigins.org


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-04  (14:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  troll...ale ja nepotrebujem pravopis nato aby som bol inteligentnejší....zober si ľudí v štátoch...kde majú len jedno íííííí...a tiež nepíšu takto o svojich rodičoch....ostatné sú len urážky...to je dobré konečne používaš aj iné slová.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-04  (14:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lordX..neviem po anglicky:)


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-04  (14:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No vidíš, "ti" inteligent s jedným ííí...


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-04  (14:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  troll..pochop inteligenciu myšlienok nevytvoríš pravopisom....ale SLOVOM...a ti si tie inteligentné slová zatiaľ ešte nenašiel...alebo sa ich len učíš...asi tak...troll..asi tak.


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-04  (14:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A nerev nám tu v kútiku, nikto ťa neurazil! Verejnú facku ti tentoraz strelila tvoja vlastná modlárska dokonalosť.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-04  (14:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  troll...ale mňa nemajú prečo fackať...ja tu nikoho neurážam...diskutujem s ľuďmi slušne...prečo si myslíš že že ma práve ti urážaš?...hnevám sa snáď na teba?...a ako si prišiel nato že plačem v kútiku...nehovorím ti snáď o TEBE PRAVDU?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-04  (15:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  troll..kde si?...diskutujem s tebou rád:)


Pandemonium   |   ip:193.200.1   |   2011-09-04  (18:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemám čas-akurát stríkam mamke do papule semeno-tá k.u.rva potrebuje bielkoviny


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-04  (19:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  OKLAMAL MA VEDEC.
bohuzial, aj ked si to neuvedomujes, predkladas nam kazdy den dokaz. biblia je sice hlupy dokaz, ale aj to moze byt dokaz na podporu nejakej teorie. hlupej teorie.
asi ta skamem, tvoja VIERA je len VEDA s hlupimi dokazmi. ak predkladas dokazy to nie je o viere ale o vede. ti si v podstate hlupy vedec. hlupy preto, ze ti to uz mnoho vedcov nevzalo teoriu o jezisovi a bohovi ako tvorcovi sveta. preto sa na vedcov hnevas. tak si si stvoril ine odvetvie vedy - NABOZENSTVO. tak moze byt pravdiva aj nepravdiva teoria. staci popierat vsetky dokazy a nehladat dalsie. naco ved JA MAM AJ TAK PRAVDU.


Pandemonium   |   ip:193.200.1   |   2011-09-04  (19:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja verím tomu,že vesmír vznikol z ničoho a život vznikol tak,že blesk buchol do prapolievky a hotovo!
Vedci všetko toto už dávno dokázali a v laboratoriách to zopakovali.
Takže hmota prišla odnikiaľ a život bežne vzniká údermi blesku do kaluží.
Ved čo ste si mysleli-odkiaľ sú žaby?
Blesk buchne do kaluže a ráno tam už plávajú žubrienky.
Ja som zástanca vedeckej teorie a ostatní veria hlúpostiam,lebo iba JA mám pravdu-ostatní ste hlupáci!


Pandemonium   |   ip:193.200.1   |   2011-09-04  (20:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Teraz som odrovnal šeckých veriach-čo?


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-05  (07:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takže to nakopírujem znova, keď to niekomu nesedí do jeho obrazu sveta , tak to vymínuskoval aby to druhí nevideli, však?

Londýn - Vedci našli na austrálskom pobreží zatiaľ najstaršie skameneliny živých organizmov na Zemi. Podľa nich je mikroskopický objav jasným dôkazom toho, že na Marse môže byť život.
Fosílie buniek a baktérií totiž boli schopné prežiť na prvých plážach pred 3,4 miliardy rokov, keď na svete ešte nebol kyslík. Energiu čerpali prvé formy života zo síry.
SME / VEDA :

Život mohol prísť na Zem z kozmu
Vedci po prvý raz potvrdili, že meteority mohli na našu planétu priniesť základné zložky života.
Všetci na našej planéte môžeme byť mimozemšťania. Naznačuje to nový výskum, ktorý budúci týždeň zverejnia v odbornom magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences.

Vedci zistili, že ak už sám život na Zem neprišiel z kozmu, prinajmenej jeho stavebné kamene sa vo vesmíre vytvoriť dokázali. A tieto základné zložky dopadajú spolu s meteoritmi na našu planétu. Ak sa tak stalo pred miliardami rokov, práve ony mohli stáť za štartom života aj evolúciou.
V meteoritoch
Vedci už desaťročia špekulujú, či sa život na našej planéte vyvinul sám, alebo sem doputoval z kozmu.

K druhej alternatíve teraz vedú aj nové výsledky z Carnegieho geofyzikálneho laboratória.
Tím Michaela Callahana preskúmal pomocou prístrojov niekoľko meteoritov a zameral sa najmä na hľadanie a analýzu zložiek potrebných na vytvorenie DNA. Práve v nej sa ukrýva kľúčová genetická informácia. Výskumníkov preto obzvlášť zaujali bázy nukleových kyselín a aminokyseliny dôležité pri tvorbe bielkovín.

Pri preskúmaní dvanástich pozostatkov vesmírnych telies takéto zložky objavili. Dokonca v niektorých meteoritoch našli aj také zlúčeniny, ktoré sa na Zemi bežne nevyskytujú.
„Objavenie zložiek nukleových báz, ktoré sa v biochémii našej planéty bežne nevyskytujú, silne podporuje domnienku o mimozemskom pôvode,“ hovorí pre magazín Physorg Jim Cleaves, ktorý sa na výskume podieľal.
„Meteority môžu byť čosi ako súprava náradia, ktorá poskytla základné stavebné kamene pre život na Zemi.“
Moderná analýza

Zložky DNA objavujú vedci v meteoritoch už od 60. rokov. Až dosiaľ si však neboli istí, či nemôže ísť o pozemskú kontamináciu. Nová analýza vďaka spektroskopii to vylúčila.
„Po prvý raz sme mali tri línie dôkazov,“ komentuje zistenia vo vyhlásení NASA Callahan. „Tie nám spolu dávajú istotu, že tieto zložky DNA boli vytvorené vo vesmíre.“

X   |   ip:89.173.36   |   2011-09-05  (08:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ved je to nad slnko jasné!
To iba zaslepení samozvaní vedci hľadajú samoľúbo dôkazy k tomu, aby povýšili Zem na kolísku života!
To vesmír je plný života!
Miliony životných foriem v latentnom stave putuje vesmírom na kométach.
Tie sú ako spermie oplodňujúce vajíčka - planéty.
Kométa niektoré čiastočky uvoľní a tie počas dopadu roztopia svoj zamrznutý obal, ale na planétu dopadnú neporušené.
Všetko je to dokonale vymyslené - v súlade s Božím plánom.
Nevidíte tú dokonalosť?
Môže byť dielo dokonalejšie, ako Tvorca?
Každý atom vo vesmíre je dokonalý a je dôkazom veľkoleposti jeho Tvorcu.
Každá bunka, každé teleso, každá rastlina, každý organizmus!
Všetko je absolútne dokonale vymyslené a všetko existuje v spoločnej harmonii.
To iba ego niektorých ľudí nedovolí vidieť tú krásu, nedovolí vnímať Boha.gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-05  (11:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vesmír je komplet živý.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-05  (11:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Panspermia je sice urcity sposob alibizmu voci vytkamkreacionizmu, ale tym padom este menej napadnutelny ako vznik zivota na Zemi.


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-05  (12:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  život na zemi vznikol rovnako ako keď muž oplodní zenu, to je zrýchlená evolúcia inak to ani nemohlo byť lebo všetko je o tom istomgordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-05  (12:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vo vesmíre sú a boli asi od začiatku sily a prírodné zákony , ktoré spôsobujú špirálovitý pohyb a rotáciu. Kdesi som čítal názor , že vznikanie / nie vznik , lebo ide o nepretržitý proces / DNA je zakôdované v samotnom vákuu.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-09-05  (13:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gordon
v príspevku o 07:16 máš celkom isto pravdivú vetu: Vedci už desaťročia špekulujú, či sa život na našej planéte vyvinul sám, alebo sem doputoval z kozmu.
To ostatné je klasický šum bulváru.
Že sú najstaršie fosílie živých organizmov staré 3,5 miliardy rokov, to viem ja už 20 rokov, takže o novinku nepôjde. Počet kandidátov na vznik života sa jednak rozširuje, ale do finále sa dostáva jeden pred ostatnými: Nie ten mimozemský, lebo ten práve vykazuje znaky neladiace s DNA na Zemi, ale iný. Totiž ak život vznikol zhruba pred 4 miliardami rokov, a to iba raz, a viackrát sa to neopakovalo, napriek tomu, že celý čas sú na Zemi vhodné podmienky pre vznik zložitých štruktúr, a predsa sa to nestalo!, znamená, že vtedy, pred 4 miliardami rokov tu bolo čosi zvláštne. Tým zvláštnym bolo mohutné bombardovanie Zeme asteroidmi. Pri obrovskom tlaku sa v mineráloch totiž vytvárajú zložité kryštalické štruktúry. Tie by mohli byť vážnym kandidátom na "formy" pre kondenzáciu organických molekúl. Tento nápad dostáva v poslednej dobe zelenú, je vážnym kandidátom na onen "svätý" grál vzniku života. Keď sa ho podarí vytvoriť v laboratóriu /ako život/, tak sa budú môcť konečne pozatvárať kostoly. Či nie?


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-09-05  (13:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ozaj, kde je STALKER?


Marcos001   |   ip:217.212.2   |   2011-09-05  (17:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V tom prispevku je urcite chyba.Kreacionisti urcite nikoho nepresvedcuju ze vek zeme je 6000 rokov!
Veda doteraz nevyvratila:
Ideu konstrukcie a funkciu stroja a pouzitie konstrukcnych nastrojov pri jeho vyrobe: nie je mozne ziskat nahodnymi ani static. procesmi ani ziadnou inou nekontrolovatelnou ( programovom nesmerovanou) interakciou medzi hmotou a energiou bez ohladu na jej mnozstvo a bez ohladu na mnozstvo casu ktory je k dispozicii.
Inak povedane, ak zive organizmy su biochemicke stroje, (predpokladam ze su, lebo vykonavaju urcitu funkciu) tak akykolvek nazor, ze zivot vznikol spontanne alebo nahodne, je hola viera, ktora sa nezaklada na vedeckom pozorovani.rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-05  (18:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Marcos hlavne tebe je urceny prispevok o 10:07


Marcos001   |   ip:80.239.24   |   2011-09-05  (19:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak chce niekto predniest svoju hustu vedecku teoriu o vzniku zivota mala by byt polozena na platforme dnesnych poznanych zakonov a zakonitosti, nie na filozofii .Vid prispevok od Tule.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-05  (19:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No a preto je teoria o vzniku zivota kreacionistami, ci ID, vzdy odsudena k neuspechu.


Marcos001   |   ip:80.239.24   |   2011-09-05  (20:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mi nehovorime ze je to vedecka teoria,ale nase uzavery vyplivaju z pozorovania ze usporiadane systemy nemohli vzniknut od spodu z primitivneho na zlozite, z neziveho na zive ale z hora.Bielkoviny sa nemohli samoorganizovat do bunky.Ake mechanizmy ju vytvorili tak aby sa tato tovaren dala do pohybu a bola schopna reprodukovat sa?To je prave tvoj problem ak chces popisat zivot cisto materialne.


X   |   ip:89.173.36   |   2011-09-05  (20:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na takzvanej vedeckej teorii nie je v skutočnosti vedecké nič!
Podarilo sa snád v laboratornych podmienkach vytvoriť hmotu z ničoho?
Podarilo sa v laboratornych podmienkach vytvoriť život elektrickým výbojom do nejakej chemickej zmesi?
Nie, nepodarilo...

"Empirický prístup by nebol kompletný bez teoretického overenia a teoretický objav nie je objavom kým ho nepotvrdíme experimentom"

Teoretické overenie?
To by museli poprieť zákon o zachovaní energie a hmoty.
Experiment?
Nijaký sa NIKDY nepodaril.

O čo sa vlastne vedci v tomto opierajú, ak nie o nejakú svoju vieru?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-05  (20:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...BOH EXISTUJE:)....ver mi...alebo my dokáž opak...ateisti...vyzývam Vás všetkých dokážte my vaše teórie...pozrite sa len pred seba...nepoznáte ani ako vznikol plast do ktorého máte vrite písmenka...ktoré tak radi používate na urážanie BOHA...tak teda kto z Vás má pravdu?...gordon?...pandemonium?...kucma?...alebo ti rafae?...ktorá z Vašich teórii je teda PRAVDIVÁ


X   |   ip:89.173.36   |   2011-09-05  (20:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Marcos001, aj ostatní majú pravdu.
Môžeš nejakú chemickú gebuzinu miešať stáročia a udierať do toho bleskami a život nestvoríš.
Alebo áno?


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-09-05  (20:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aký je ten svet krásny! Povie si romantik a díva sa na púšť, či kvaple v jaskyni, hory, či podmorské sopečné sopúchy /alebo Saturnove prstence/. Ako je možné, že niečo krásne vzniklo samo od seba? Veď sú to len chemické látky. A po takom kryštále diamantu sa idú ženy zblázniť! Ale príde Marcos a povie: To nie je chémia, to je boh.


X   |   ip:89.173.36   |   2011-09-05  (20:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer:
V týchto prípadoch ateisti používajú rafinovanú slizkú vykrúcačku:

" Vedci túto problematiku systematicky skúmajú a vdaka neustále novým poznatkom sa posúvajú vpred v poznaní, čo bude mať za následok úplné objasnenie všetkého "

Asi tak nejak - zhruba.
Skrátka - nič nevieme, ale pevne veríme, že vdaka skúmaniu raz vedieť budeme.

Klaňajme sa Otcovi Blesku a Matke Prapolievke...


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-05  (20:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  áááách vedci....tí chlapci čo sa stále hrajú na bohov...nestvorili doteraz nič živé...pretože nepoznajú ani život samotný...ich pýcha si myslí že sú samitný bohovia a ak to predostrú ateistom majú o chleba postarané...celé tisícročia tu boli falošný bohovia...ale vždy boli tvorení len niekym...kto sa dnes volá vedec...samozrejme zanikli spolu s časom...ale kým to dnešným ateistom príde...prejde ich život ako oheň po zápalke a oni umrú slepí...páči sa im svetlo čo im svieti z lampiónov a preto nechcú vidieť BOŽIE svetlo...lebo si myslia že čo nestvoria oni to nesvieti...lenže nám nevysvetlili doteraz ani samotný vznik slnka a kto mu dal toľko energie...iba ich trápne matematické výpočty...ako to že slnko stále svieti už tisícročia...vlastne miliardy rokov ako tvrdia ateisti...lebo podľa nich tu behal dinosaurus...ako je toto možné?...či náhoda...alebo blesk?...no možno vedci...neviem...hádam nám rafael odpovie?


Marcos001   |   ip:80.239.24   |   2011-09-05  (21:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja, neparoduj) V prirode mozeme pozorovat procesy ktore sa deju spontanne, lebo v systemoch su skryte energie, ktore sa mozu uvolnit a generovat pravidelne struktury napr.krystal.Ale tieto procesy a deje maju svoje hranice. Snehova vlocka sa vytvori podla prirodnych zakonov presne do pravidelnej struktury ale to neplati o snehuliakovi.Snehuliaka ziadny prirodny zakon nevytvori, Dovolim si povedat ze ani Saturn s jeho prstencami i ked ti to bude divne.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-09-05  (22:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Marcos
snehová vločka okrem pravidelnosti vykazuje aj neuveriteľnú nepravidelnosť: Nie sú na svete ani dve rovnaké, každá je iná. Ešte ma nehádž cez palubu.
Neuveriteľná pravidelnosť sa naopak vyskytuje u celkom nesúvisiacich javov: Zemetrasenia majú podobné sínusoidy ako ekonomické krízy, usporiadanie piesku v dune má podobný graf pravdepodobností, ako populačné trendy či epidémia cholery. Nie je to preto, že by všade sídlil duch svätý, ale preto, že tzv. živé systémy sa do bodky správajú presne podľa tých zákonov, ako neživé.
Snehové vločky vďaka obrovskej variabilite dokážu vykúzliť ohromné množstvá podôb vody, a tým myslím aj ľady na iných planétach. A pritom ide iba o dva plyny: vodík a kyslík. Nepodceňuj hmotu, aj tvoj mozog je z nej. Radšej skromne zves hlavu a priznaj si: Som prach a na prach sa obrátim.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-05  (22:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  viete preco su v kostoloch nakresleni anjeli ako sedia na oblakoch. pretoze sklenikovi ludia este nevedeli pochopit preco je nebo nebeske a fakt si mysleli je je to nebo. preto JEZIS=SLNKO vystupil na nebesia. a ze peklo je pod zemou. no zem je gulata. takze preveho vedca tvrdiaceho, ze zem je gulata a to o pekle je malo pravdopodobne, upalili. pozor KRESTANIA. uz zajtra bude vasa PRAVDA zase len PODOBENSTVO. ako aj teoria o SIEDMICH DNOCH, TEORIA O 6000 ROKOCH, TEORIA O NEBE - samozrejme je to len lom svetla, o ADAMOVI A EVE ako o prvych ludoch, o kopii eposovi o gilgamesovi NOEMOVEJ ARCHE - trosku plagiatorstva na vtedy modernu dobu,...

DOMACA ULOHA. KRESTANIA nechodte v nedelu do kostola sa uistovat o tom, co ako som si vsimol uz davno viete. navstivte staroveke chramy, spoznajte nasich predkov, ake mali zvyky, ake mali kultury, akych mali bohov, ako zili. nemate peniaze, vyguglite si to. napriklad vsetych predchodcov KRISTA (podotykam ze to mam z oblbovacej skolky ZEITGEIST, o ktorej si myslim ze je len vynikajucim suhrnom doteraz zistenych faktoch a o ktorych sa narozdiel od nabozenstva neucia na dejepise, chvala panu bohu): HORUS, ATTIS, KRISHNA, DIONYSUS, MITHRA. LUCIUS, aj teoriu o 7 dnoch je len KRESTANSKYM PLAGIATORSTVOM od boha MITHRA. a este sa skuste pozriet do biblie a porovnajte si JOZEF zo stareho "zakona" a JEZIS z noveho "zakona". a toto vsetko popierate. toto vsetko zistili VEDCI - nie satanovi sluhovia, ale ludia, ktori cely svoj zivot "zasvatili" svojmu a nie cudziemu presvedceniu. nastastie.

este raz link.
http://www.youtube.com/watch?v=LvzoJskUBfU
tomu ja VERIM. HALELUJAH, SOM VERIACI. PRAVDEPODOBNE NIKDY NIKTO NEBOL ATEISTA. aj ta posledna ovca niecomu VERI.

ak by mal prebehnut RACIONALNY SUD. mozete predkladat VASE DOKAZY. samozrejme tam bude biblia a ine sprostosti. ale nezabudajte, cim viac DOKAZOV tym viac VEDA a tym menej VIERA. dufam ze to pochopia aj OVCE.
lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-05  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   LUCIUS-lucifer...tak ako som nazval všetky tie postavičky ktoré som vytvoril...pamätaj začal som od Adama a Evy...číže od prvých ľudí...vždy som niekomu nanútil iného boha, aby zabudli na skutočného BOHA a tak sa dostali priamo do pekla....zem je guľatá...ale vieš skutočne čo sa nachádza v jej strede?....nieje jadro žeravé?...alebo sa mýlim?...kucma...pochop ti tvrdíš že život vznikol prirodzene...ale AKO?...to nám vysvetli...teraz začnem otázky pokladať ja tebe...takže prvá znie AKO VZNIKOL ŽIVOT.


Marcos001   |   ip:80.239.24   |   2011-09-05  (22:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  (Ja)Ja hmotu nepodcenujem a rad sa ucim trebars aj od teba.Posobenie erozie, magmatic cinnost atd hmotu premienaju ale nevytvoria vyssi stupen zoskupenia podla platneho zakona termodynamiky, ze v prirode vydis procesy v smere najlahsieho odporu.Dufam ze chapes o com hovorim.Zive systemy sa riadia presne podla danych instrukcii a plnia ucel ku ktoremu boli stvorene (mimo cloveka).


X   |   ip:89.173.36   |   2011-09-05  (23:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Duch stojí nad hmotou, teda duch ovláda hmotu.
Hmotné veci vnímaš hmotnými zmyslami, veci nehmotné vnímaš inak.
Poniektorí duchovne handicapovaní nevnímajú nehmotné vôbec.


Marcos001   |   ip:80.239.24   |   2011-09-05  (23:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Problem nasej debaty nie je vo vede a vedeckom skumani ale vo vyssom vnimani skutocnosti. Zial sa casto stava ze veda sa stane nastroj ideologie, ci je to liberalizmus, materializmus ale aj v stredoveku , ked si cirkev myslela ze je neomylna a ze jej poznanie je konecne.


X   |   ip:89.173.36   |   2011-09-05  (23:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mne dosť veľa napovedá o neistote ateistov to, že vymínuskúvajú príspevky, ktorých sa boja, lebo oni sa boja pravdy - tá by totiž odhalila ich omyl a pýcha má strach z pravdy.
Len pýcha im bráni spoznať pravdu, ktorá ich oslobodí.
Takže vážení ateisti:
Len veselo dávajte mínuská príspevkom, ktorých sa bojíte.
Aspon vieme, akí ste úbohí...JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-09-06  (07:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Marcos
"nevytvoria vyšší stupeň zoskupenia..."
A to ako vieš??? Si jediný na svete, kto to vyriešil. Či vytvoria alebo nie, to je predmetom vedeckého bádania.
Nepodceňuj hmotu vo svojej hlave, to ona ti dáva pocit, že máš "osobnosť", ba že máš "dušu", dokonca túžiš, aby bola nesmrteľná /o nesmrteľnosti sníva každý organizmus tejto planéty/.
O účele boli napísané stohy kníh. Lúčny koník má preto hlavu dole, aby mohol lepšie žrať, mestá vznikli pri riekach, lebo to tak múdro zariadil boh, nos máme na to, aby sme mali na čom nosiť okuliare... Skús prehodiť poradie a dostaneš správnu odpoveď.
Problém človeka, a nie len veriaceho, je nesmierna pýcha na seba a svoje dielo. Preto sa tak dištancuje od predstavy, že by mohol mať niečo spoločné so šimpanzom. Keby však študoval šimpanzy, priam ho udrie do očí: Veď to sú ľudia! Takí, ako my. Takí hlúpi.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-06  (07:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RE: JA

Doteraz neexistuje jediný reálny dôkaz ktorý svedčí o tom že pochádzame z opice. Existujú len teórie, hypotézy a predpoklady. To že vnucujete svoju vieru iným a zároveň opovrhujete vierou ostatných svedčí len o vašom pokrytectve.
gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-06  (07:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vo vesmíre sú a boli asi od začiatku sily a prírodné zákony , ktoré spôsobujú špirálovitý pohyb a rotáciu. Kdesi som čítal názor , že vznikanie / nie vznik , lebo ide o nepretržitý proces / DNA je zakôdované v samotnom vákuu.
Pekne ste túto info vymínuskovali , asi je fest nebezpečná. . Vesmír okrem energie a hmoty obsahuje aj niečo čo by som nazval samoorganizujúca informácia. O Bohu tu nepíšem to je každého vec.gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-06  (08:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zdanlivo od veci=== Druhá otázka čo mi nedala spať je, že ako je možné že na Zemi máme toľko rôznych jazykov. Nemyslím že sa to dá pripísať vývoju, lebo väčšinou z nich je od seba kompletne odlišných a nemajú so sebou nič spoločného. Toto musí mať svoj dôvod a podľa mňa je to za účelom oddeľovanie ľudí, aby nemohli spolu komunikovať. Prečo? Teraz už všetci vieme že informácie = moc!
Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-06  (08:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Špekulácie o hmote a vzniku vesmíru nikdy nič nepriniesli. Každý filozof a naozaj logicky uvažujúci človek došiel k poznaniu že Boh je vrcholom poznania a prapríčina stojaca aj nad hmotným svetom. Vedci veria v rôzne teórie a predpoklady rovnako ako nábožensky založený človek. Intelektuálnosť tvrdení sa nezakladá len na empirickej špekulácii ale aj na cite a realizáciách ktoré sú individuálne u každej osoby a zároveň nemajú konflikt s empíriou a jej tvrdeniami pokiaľ sú reálne overiteľné. Práve najväčší intelektuáli na svete ako Newton, Einstein, Jung, Steiner, Hesse, Voltaire a ďalší nikdy neopustili ideu Boha pričom práve na ich objavoch stojí dnešná veda a fyzika. Spiritualita ide ruka v ruke s vedou a nikdy to nebolo inak. Postoje dnešných laikov na otázku poznania ako takého sú veľmi suché a nemajú ani štipku rozumnej filozofie.

Informácie sú navyše ďaleko viac než len moc. Poznanie oslobodzuje.gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-06  (08:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ešte k jednotnému poľu vo vákuu a informácií. Keď som študoval biochémiu a genetiku / mal som vynikajúcich učiteľov /, sám učiteľ nám nastolil otázku, ako je možné že replikácia DNA prebieha ohromnou rýchlosťou niekoľko miliónov párov báz za sekundu z „ polievky „ kde sú obsiahnuté a dopravujú sa na miesto určenia. Z chemického hľadiska sa to vysvetliť nedá. Povedal , že nevie. Pôsobí tu univerzálna prírodná informačná veličina / napr. informačné alebo morfogenetické pole / cez fyzikálne sily / z vyššieho hľadiska chemická reakcia – tvorba väzieb/.
Uvedené informácie sa dnes berú ako vedecké / hypotéza /. Je to len popis. Čitateľom to môže prispieť k obrazu sveta ako jedno zrnko.gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-06  (08:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre G , moja pocta .....


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-06  (08:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LUCIUS. odpoved je prosta. BOH = NEVIEM.lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-09-06  (08:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover
zaujimave pises ze poznanie oslobodzuje ale sa chvalis ludi ktori nevedeli vysvetlit istu cast chovanie sveta a preto sa opierali o barlicku boha/vyssej moci
:))
vtipne

skus si precitat nieco od fyzika Levashova
o tom co je vesmir a ako funguje a prejavom coho je ZIVOT

zaujimave a lepsie ako veci opierajuce sa o boha

http://leva-net.webnode.cz/knihy/posledni-apel-lidstvu/
tu najdes vsetko v cestine

SILNE ODPORUCAM


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-06  (08:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Musím sa GROOVERA zastať . Asi ste veľmi mladý a preto blúdite v logike a sémantike pri analýze iných myšlienok. Nie je to tak ako píšete. Poznanie oslobodzuje- túto vetu pochopíte až pri určitom stupni poznania a životných skúseností a môže to trvať aj desaťročia, to je asi tak ako keď Vám niekto povie – človek má neobmedzené možnosti. Väčšina ľudí si povie , čo je to za blbosť . Prejde veľa času a potom to môžu pochopiť, s inteligenciou a vedomosťami to nemá nič. Je to tiež napríklad vec oslobodenia. Individuálna , neprenesiteľná záležitosť.
Použili ste slovo barlička. To je ale nič nehovoriaca nálepka. Pre jedného barlička, pre druhého zrejmá skutočnosť , pre tretieho viera, pre štvrtého logický výsledok úvah, pre piateho silné presvedčenie ,...............lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-09-06  (08:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gordon netaraj :)
chapem ze poznanie oslobodzuje
ale ak je moje poznanie postavene na barle boha tak to poznanie stoji za prd a nie som slobodny ale otrok gogmy a polopravd

barlicka je nalepka ?
no hybaj :)
zrejma skutocnost ?
ako chces povazovat boha/vyssiu bytost za zremu skutocnost ?
zazil si ho ?
ak ano , berem vsetko spat
ale o tom silne pochybujem
takych je tu len par na celej planete co maju o pritomnosti bohov vedenie a poznanie


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-06  (08:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen
boh je život ak si chceš v stvorení odmyslieŤ boha tak si odmysli život u svojej matky a otca pri tvojom počatí keby boli mrtvy asi tažko by ťa počali a otom to je BOH je život..bez života nič nieje nič sa nevyvýja ale boh je všetko a preto hovoria všetko žije a všetko sa vyvýja,


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-09-06  (09:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique , to je tvoj nahlad na svet, ktory ti neberiem
ale nie moj
pre mna su bohovia zive bytosti , pocnuc rodicmi , konciac Svarogom a Ladou

boh nie je vsetko
to si vymysleli krestania
pardon , ina skupina a oni to vsugerovali krestanom

ale ok , boh musi byt zivy (to je tiez diskutabilne co povazujeme za zivy)


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-06  (09:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Naučte sa čítať.


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-09-06  (09:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gordon dakujemclassique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-06  (09:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Svarogom a Ladou to máš ako ženský a mužský princíp?
spojenie týchto dvoch dualit je boh...
hej máš ľavú aj právu ruku ale len jedno srdce:)
a čo párom on nieje náhodov nad Svarogom a Ladou

a čo sa týka slovanov tak slovo slavia znamená velebiť vo svojej podstate slovo šiva znamená to isté..
šiva - kali Svarog - Lada perún-krišna...


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-06  (09:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  samozrejme ze boh existuje a je vsevediaci.
clovek ako jeden z mala zivocichov by "asi" neprezil keby nevedel vsetko. preto zaplatal vsetky svoje nevedomosti do slova BOH. a je to zrejme aj z tvrdenia, ze je stvoreny na obraz bozi, alebo syn bozi vzal na seba ludsku podobu.
HEUREKA. vdaka tomu tvrdeniu uz neexistuju ziadne pochybnosti. takto sa da vsetko vysvetlit. teraz som uz fakt vsevediaci. BOH.gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-06  (09:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Obľúbená zábava tu je info ľudkom " zosobňovať " . Info nie vlastný názor je na to aby sme sa obohatili , pripadne ju nemusíte prijať a nie aby sme sfúkli toho kto prispel.


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-06  (09:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to tým šivom som doplietol ale pravdepodone slovania a indovia čerpali a čerpajú z rovnakého zdroja
O pôvode slova "Sloven" sa veľa nevie. V tamilčine, v jednom z najstarších jazykov sveta (dravidský pôvod), napríklad "sol" (solu-, solv- atď.) znamená "velebenie", ale aj "povedať", čo sa prekvapivo zhoduje s význammi našich slov ako "sláviť", "velebiť". Niektoré názory, napríklad od Dr. Cyrila A. Hromníka, hovoria že pomenovanie "Sloven", "Sloveni" a takisto aj "Slovák" (či "Slavian" atď.) vychádza z dvoch tamilských slov a Dr. Hromník podopiera tento názor aj na tamilskom slove "tassar", čo znamená to isté, čo slovenské "tesár" (podobných slov nájdeme viac). Druhé slovo -"veni" - znamená v tamilčine husté zapletené vlasy. Termín "Sloveni" teda môže označovať toho, kto velebí vlasatého. A jediný Boh, o ktorom vieme, že je naozaj vlasatý, je Šiva. Dr. Hromník tvrdí, že styky starých Slovenov s Dravidmi boli kedysi dávno dosť intímne.


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-09-06  (09:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique

Svarogom a Ladou to máš ako ženský a mužský princíp?
aj tak sa to da chapat , ale lepsie ako pisem
muz a zena

tie maju deti a tie zas deti a tak sa ROD rozrasta

a čo párom on nieje náhodov nad Svarogom a Ladou ????
nejak nechapem
skus na mna jemnejsie , dakovam

perun - krisna ??gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-06  (09:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zdroj : matrix-2001 . cz

Fatima - zjevení Lady Bohorodičky
13.08.11 Anonym
Samozřejmě, ani ona nemohla hovořit současnými výrazy. Duchové a Bohové se s lidmi setkávají, obecně řečeno, alegorickou formou, která zkresluje nejeden význam. Odtud u lidí vzniká obtížnost výkladu dění, které patří tomu, či onomu proroctví. A přesto, ač se povýtce článek zaměřuje na současné problémy lidstva, může se shrnout do jedné věty, nazvané Náboženská podstata. Tato věta: "..budu nucena dopustit trestající paži Syna Mého, Peruna." Odkud se k novinářům dostaly slova tohoto proroctví, není známo. Což o to, drží osnovu proroctví. Tajemství třetího proroctví z Fatimy se údajně chystal odkrýt již Papež Jan Pavel II., který podnikl několik smělých kroků. 13. května roku 2000 prohlásil, že nevidí další nutnost tajit třetí proroctví.
________________________________________
V roce 1917 vešel ve známost úkaz, který přivedl pozornosti několika tisíc lidí. V průběhu 20. století se lidé znovu a znovu obraceli k této podivuhodné události, která se stala v Portugalsku, v městečku Fatima. Tuto událost nejčastěji zmiňovali v Rusku, které jak z doslechu, tak vyprávění, bylo spoutané podobnými mystickými okovy. 13. května roku 1917, si tři děti, ve věku od 7 do 13. let ( Lucia de Santos, Giacinta Marto a její bratr Francesco ), hrály v okolní přírodě Fatimy.
Najednou spatřily na bezoblačné obloze ostrý záblesk. Děti se vylekaly přicházející bouře a utíkaly se ukrýt pod rozložitý dub, ale byly přinuceny se v běhu zastavit…..
U dubu, přímo v úrovni jejich očí, uviděly mlhavou, světle zelenou kouli, uvnitř které se vznášela ženská postava, oděná do bílého šatu. Děti uslyšely její melodický a klidný hlas: " Nebojte se, přišla jsem z Nebes a žádám vás, abyste na toto místo přicházeli vždy 13. den po dobu šesti měsíců. Potom vám povím, kdo jsem"

Hlas slyšely pouze dívky Lucia a Giacinta, ale ženu ve světle zelené kouli viděly všechny tři děti. Udivené a vystrašené potom utíkaly k domovu, aby dospělým pověděly o celé události. Nicméně, dospělí nevěřili jejich zážitku a nakázali jim držet jazyk za zuby.
Přesto se zážitek dětí dostal do šuškandy… a když se za měsíc, 13 června, děti znovu vydaly k dubu, doprovázela je skupina zvědavců a nevěřících Tomášů. Mezi těmito svědky byla i Maria Korreira, která později vyprávěla, jak děti padly na kolena, potom vstaly a s někým hovořily. Ale před dětmi nebylo nikoho vidět, byl slyšet jen zvuk připomínající silný bzukot včel. Za další měsíc přibylo mnoho zvědavců, mrzáků a nemocných, kteří si představovali, že děti hovoří s Panenkou Marií, která jim může pomoci v jejich trápeních. A opět - nikdo z přítomných u dubu nikoho neviděl, ale mnozí slyšeli bzučení ve vzduchu.

Lucia doprovodu řekla, že Paní v jasně zelené kouli jim přikázala přicházet k dubu do 13. října, kdy jim odhalí příčinu svého zjevení a zároveň učiní zázrak, určený všem přítomným. Informace o tom, co se stalo, se rychle rozšířila po celém Portugalsku. Rodiče zakázali dětem opouštět domov a nutili je, aby se přiznaly ke lži. Ale všechny tři děti opakovaly jedno a to samé, že se setkaly s neobyčejnou ženou, kterou viděly a se kterou hovořily.
Když nastal 13. červenec, děty nebyly puštěny z domova. Na palouk tehdy přišel houf několika tisíc lidí . Přítomní viděli, jak se na nebi prudce zablesklo, načež se ke koruně dubu stáhl průzračný oblak, emitující barevné paprsky.

Na palouk, k dubu se děti mohly dostavit až 19. srpna, kdy se jim opět ukázala žena v jasně zelené kouli a stejně jako dříve jim připomínala, aby nezanedbaly dohodnuté dny jejich setkávání. V září, v předvečer dalšího setkání, již bylo na cestě do Fatimy ohromné množství poutníků, knězů, žebráků a zvědavců.


Mezi přítomní u dubu byl i opat kláštera z Lisabonu, Mantel Nunes Framigao, který si všiml, jak děti upadly do jakéhosi "svatého" transu. On sám nic podstatného neviděl, kromě toho, že pohaslo slunce. Ti, kteří stáli vedle něj, viděli ohnivou kouli, ale tu neviděli zcela všichni. Jak je možné, že člověk s tak vysokou církevní autoritou, nespatřil téměř nic? Přece není možné, aby žena, kterou Katolická církev nazývá Panenkou Marií, neupřednostnila svou pozornost k důležité církevní tváři, ale hovořila s obyčejnými, malými dětmi ! Nejspíše to nebyla Panenka Maria a níže se dočteme objasnění otázky.

Lidé na palouku se modlili za uzdravení, splnění posvátných slibů a za různé milosti.
Velké množství zvědavců se stalo svědky zázraku, který se stal na palouku u Fatimy, dne 13. října roku 1917. Údajně tam bylo přítomno 70 tisíc lidí, mnozí s sebou měli fotoaparáty, dalekohledy a filmové kamery a všichni si přáli zaznamenat průběh dění. Ten den bylo nepříjemné, chladné počasí, všichni stáli v dešti a blátě.

U dubu stály tři děti, spolu s jejich rodiči, všichni v napjatém očekávání. První ucítila setkání Lucia, která pozvedla tvář k nebi a upadla do transu. Mezitím i zbylé dvě děti uviděly z nebe přicházet ženu s děťátkem v náručí.

Lidé, kteří byli seskupenii kolem dětí, neviděli co se dělo na nebi, ale sledovali reakce dětí. Žena, která sestoupila z nebe řekla: " Válka již brzy skončí a muži se vrátí domů". V ten sám moment se žena nazvala Boží Matkou. Následující okamžik se u dubu začalo rapidně měnit počasí, což všichni přítomní později nazvali zázrakem. Lucia zvolala: " Podívejte, Slunce!" Déšť najednou ustal, oblačnost se rozestoupila a všichni uviděli Slunce. Ale vypadalo zvláštně, bylo stříbřité jako Měsíc a najednou se začalo rozpínat a rotovat.

Potom se divoce rotující Slunce vrhlo k Zemi, osvěcujíc ji v kruhu louči paprsků, žlutými, červenými, fialovými… Přítomní nejednotně křičeli: "Zázrak, zázrak!" , "Věřím v Boha!", "Ave Maria!" a zárověň je zasáhla vlna teplého vzduchu, která jim sušila oděv. Obdivuhodné bylo i to, že se mnozí z nemocných uzdravili. Avšak nejvíce podivuhodné, v celé této historii, byly proroctví, které žena řekla dětem. Kromě dětí, nikdo tyto proroctví neslyšel. Proroctví, řečená dětem zcela zmanipulovaným křesťanskými dogmaty. Tím pádem, církev nemohla neuznat tato proroctví, dobře si vědoma toho, že si děti nemohly vymyslet obsah řečeného.
Proroctví byly zapsány, zapečetěny do obálek a uschovány ve vatikánském archivu. Každý nově zvolený Svatý Otec měl možnost se s těmito texty seznámit. První dvě proroctví dal ke zveřejnění Pius XII, v roce 1942. V interpretaci Vatikánu, první proroctví hrozilo peklem a božím potrestáním "antikrista na východě". Druhé proroctví, říkalo, že za své soustavné zločiny budou lidé přísně potrestáni, ještě za života "nynějšího papeže". Je třeba říci, že čas, kdy se odehrálo zjevení ve Fatimě, se událo za papeže Pia XII, který řídil církev do roku 1939. Právě za dobu jeho působení v úřadu, projde Zemí vlna španělské chřipky, která vykosí několik desítek milionů životů, dále revoluci a občanské války v Rusku, Rakousku-Uhersku, Číně, Španělsku a v Německu.

Třetí proroctví zůstávalo po dlouhý čas neznámým. Podle svědectví Horacia Valenty, bylo pokoutně sděleno představitelům některých států: Chruščovu, Kennedymu, a také Lordu Mountbatennovi. K široké veřejnosti se obsah proroctví doposud nedostal. I když, roku 1985, 4.července, vydal italský časopis "Republika" údajný, zeditovaný text tohoto proroctví: " Veliký trest padne na celé lidstvo, ne dnes, ne zítra, ale v druhé polovině 20. století. To proto, že lidský rod zhřešil a ztratil Dar, darovaný Mnou. Ani v jednom kousku světa není řád a Satan panuje na všech vysokých místech, odkud řídí chod událostí. Podaří se mu vetřít na nejvyšší post církve. Poblouzní duše mnohých vědců, kteří vynaleznou zbraň, která může zničit velkou část lidstva. A pokud se proti tomuto lidstvo nepostaví, budu nucena dopustit trestající paži Syna Mého, Peruna. Ve druhé polovině 20. století vypukne velká válka. Oheň a dým padne z nebes, voda oceánů se změní na páru a budou stoupat vlny, které zboří a zatopí vše ve své cestě. Každou hodinu budou hynout miliony lidí a živí budou závidět mrtvým. Kamkoliv se podíváš, všude bude veliké hoře, strádání a to po celé Zemi."
Vatikán však nijak nereagoval na tento článek. Vlastně , je to pochopitelné, natolik nadčasová prognóza nemohla vyjít z úst holčičky, slyšící ženu příchozí z Nebes.

Samozřejmě, ani ona nemohla hovořit současnými výrazy. Duchové a Bohové se s lidmi setkávají, obecně řečeno, alegorickou formou, která zkresluje nejeden význam. Odtud u lidí vzniká obtížnost výkladu dění, které patří tomu, či onomu proroctví. A přesto, ač se povýtce článek zaměřuje na současné problémy lidstva, může se shrnout do jedné věty, nazvané Náboženská podstata. Tato věta: "..budu nucena dopustit trestající paži Syna Mého, Peruna." Odkud se k novinářům dostaly slova tohoto proroctví, není známo. Což o to, drží osnovu proroctví. Tajemství třetího proroctví z Fatimy se údajně chystal odkrýt již Papež Jan Pavel II., který podnikl několik smělých kroků. 13. května roku 2000 prohlásil, že nevidí další nutnost tajit třetí proroctví. Hlava Kongregace křesťanské věrouky, německý kardinál Josef Ratcinger, instalovaný papež z roku 2005 ohlásil text:

"Spatřili jsme Biskupa, v bílém ornátě a poznali jsme, že je to Svatý Otec. Okolo něj bylo shromážděno množství dalších Biskupů, Kněží a Popů. Tito všichni kráčeli na kopec, na návrší, na kterém byl umístěný veliký kříž. Pouť probíhala polozbořeným městem, posetým mrtvolami lidí. Svatý Otec najednou zastavil, aby se pomodlil za jejich duše. Když došli na vrchol kopce, Svatý Otec padl na kolena před velkým křížem. V ten moment se objevili ozbrojení vojáci, kteří rozstříleli Svatého Otce, spolu s ním mnohé Biskupy a Popy".
Vatikán v tomto textu vidí atentát na Jana Pavla II. Není náhoda, že sekretář Svatého Otce, Kardinál Angello Sodano, tento text vysvětlil jako narážku na pokus o atentát na Jana Pavla II, provedený tureckým teroristou Ali Agdžou 13. května 1981. To napovídá myšlence, že opublikovaný text Římskokatolické církve není o nic jiný, než text v časopise Republika. Vatikán vždy aspiroval a uměl jakékoliv znalosti, jakákoliv proroctví, použít ve svůj prospěch. Stačí zmínit mapu Piriho Reise, na které je zobrazena Antarktida a část Jižní Ameriky, přičemž Antarktida na této mapě je zcela bez ledové pokrývky. Tato mapa se k Pirimu Reisovi dostala při přepadení jednoho z korábů columbovy expedice. To, že se Vatikán podílel a dokonce byl iniciátorem plavby Columba, je známo všem seriozním badatelům.

Vezměme další věc, vynálezy a kresby Leonarda da Vinciho. U nich je také zcela zřejmý jejich prapůvod. Vatikán mu udělil povolení nakládat se starými znalostmi, které se zachránily po požáru v znamenitém římském archívu letopisů, svitků a jiných zdrojů. A tak Vatikán, čas od času, využívá staré znalosti, pokud se mu to zrovna hodí. V této souvislosti není nic k udivení, že katoličtí kardinálové preparovali fatimská proroctví takovým stylem, aby z nich byly vymazány všechny momenty, týkající se Ruska a také výstrahy na adresu Vatikánu, týkající se zodpovědnosti za všechny minulé a budoucí trestné činy.
Originální text proroctví nám není doposud známý, ale analýza umožňuje sestavit více méně pravděpodobný obraz události. Abychom jej pochopili, nejprve rozeberme, kdo je ta žena, která sestoupila z Nebes u Fatimy? 13. října, v roce 1917, v předvečer říjnového převratu v Rusku, z nebe, u městečka Fatima, u Posvátného stromu Slovanů - dubu, sestoupila z nebe žena a nazvala se Boží Matkou. Katolíci, přítomní u dubu ji přijali jako Pannu Marii, což je zcela přirozené, jelikož se již dávno naučili správně chápat opravdový smysl nauky. Panna Maria se však nejeví jako Boží Matka, jelikož porodila Ježíše Krista, kterého křesťané považují za Syna Božího. Mimo Ježíše porodila Maria ještě několik dětí, Bohy nerodila.

Potom tedy, žena sestoupivší z Nebes, nemá žádnou souvztažnost k Panně Marii. Má přímý vztah k Staré Věrouce Slovanů, ve které je Lada Bohorodička Boží Matkou, všech slovanských Bohů - Svarožičů.
Co se proroctví týče, nebyly tři, ale čtyři.

První se týkalo brzkého ukončení světové války a návratu vojáků domů.

Druhé se týkalo potrestání lidí za jejich zločiny, již za života papeže Pia XII. Spanělská chřipka se rozšířila do celého světa a vykosila cca 20 milionů lidí.

Kromě toho, nastaly revoluce a občanské války v Rusku, Rakousku-Uherku, Německu, Číně a Španělsku.

Třetí proroctví se bezprostředně týkalo Ruska. Kardinály preparovaná smrt Papeže a Biskupů, má bezprostřední vztah k povraždění křesťanských Kněží v Rusku, kteří byli vražděni bolševickými údernými skupinami. Přičemž, Lada Bohorodička jasně ukázala příčinu smrti těchto Kněží - byly to jejich zločiny proti Slovanům.
Čtvrté proroctví v "jinak řečené" formě vyžadovalo od Vatikánu, aby nepodporoval Hitlera v jeho mašinerii proti Rusku ( SSSR ) a také aby změnil politiku Katolické církve, z agresivní na mírumilovnou. Pokud se tak nestane, varovala Lada Bohorodička, že dopustí trestající paži Syna Svého, Peruna, který již letí s přísným trestem pro zlu sloužící síly na Zemi, jak se již ne jednou stalo v dobách minulých.

V této souvislosti se jeví srozumitelnou celá politika Vatikánu, v období Druhé světové války, kdy nepodpořil Hitlera a nezvyklé uvedení Jana Pavla II. do výkonu funkce Římského Papeže.
Odtud pramení jeho ekumenismus, pokání za křížové výpravy atd. Změna politiky Vatikánu je především svázána s nastávajícím příletem Peruna, kterého Papežové očekávali, očekávají a kterého se bojí.

Křesťanská církev v Rusku však stojí na ortodoxních pozicích, nic ji nenaučil pogrom v první polovině 20. století, jelikož pokračuje v utlačování Slovanů a zavděčuje se tak svým loutkovodičům..a tak tedy, čím větší bude vatikánská vzpupnost, tím strašnější bude jeho poslední pád.
Nadvädzuje to na tu uvedený príspevok o LADE.


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-06  (09:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen
moc neviem toho veľa o panteone slovanov ale ide tam pravdepodobne len o perzonifikácie o ktorých
som už písal,,,perun podľa mňa predstavuje akašu preto blesk tá akaša je pričina všetkého nosí v sebe
mužský aj ženský princím akaša je všetkým a prechádza všetkým čiže aj ty máš v sebe ženský princíp i keď
si telom muž...táto príčina stvorila oheň tam už máš perzonifikácie boha slnka a to je otom oheň svetlo, akaša stvorila potom vodu voda je temno, z vody a ohňa sa začala formovať zem a vzduh, keĎ budeš veci prekrívať tak to vtom uvidíš jedno,,


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-06  (10:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja len napíšem o akašickom poli, čo je o ňom známe je to záznam všetkého čo bolo je a bude_ budúcnosť však nie je jednoznačná. Keď akašu berieme izolovane tak je pričinou , ale staré civilizácie to tak nevnímali - je to akoby kniha záznamov. Alebo bezenergetický všehozáznam.


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-06  (10:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no podľa bardona ktorý študoval v indií je to takto
Akáša-princip éteru
Tejas-princip ohně
Vaju-princip vzduchu
Apas-princip vody
Prithivi-princip země
Indická nauka praví, že čtyři hrubší Tatvy vznikly z Tatvy páté, tedy z akášického principu. Akáša
je tudíž princip příčiny a můžeme ji pokládat za sílu pátou, za tak zvanou kvint-esenci

AKÁŠA neboli princip ÉTERU
Již při popisování živlů jsem několikrát podotkl, že vzešly z akášického principu. Je tudíž akášický
princip to nejvyšší, nejmocnější, nepředstavitelné; je prabytím, prapříčinou všech věcí a všeho
stvořeného, krátce řečeno: je sférou příčin. Následkem toho je akáša také bez času a prostoru.
Je to ono nestvořené, nepochopitelné, nedefinovatelné.
Náboženství pro ni určila slovo Bůh. Je pátou silou, prasilou, která vše stvořila a která udržuje
vše v rovnováze. Je počátkem a čistotou všech myšlenek a idejí, je světem příčin, v němž se vše
svořené udržuje, od nejvyšších sfér počínaje až dolů k nejnižší. Je kvint-esencí alchymistů. Je
VŠĺM ve
VŠEM.

lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-09-06  (10:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique

...pravdepodone slovania a indovia čerpali a čerpajú z rovnakého zdroja

indicke VEDY su od koho ? od bielych bohov, ktori prisli zo severu cez hory
a tam bol kto ?
velka Tartaria , vid Encyklopedia Britanica

cize slovania dali indom vedicke ucenie ale urcene indom
slovania maju svoje vlastne
slovansko arijske vedy


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-06  (10:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen
no je jedno kto to komu dal, je to o tom istom a to je podstatné, len forma je iná.
veď žijeme v rovnakom svete si myslíš že pri učení véd získaš iné poznanie ako získaš
študovaním hermetiky alebo toltékov?hmm alebo aj vlastným pozorovaním?
nieje doležitý práve ten obsah? to čo chcú povedať?nie o to kto ti to hovorý to nieje doležité ale o čom to či ono hovorý to je doležité..Marcos001   |   ip:217.212.2   |   2011-09-06  (11:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  (:Ja) Hmota ostane len hmotou podliehajuca prirod.zakonom.Prirodne zakony su nad hmotou a preto ju hmota nemohla stvorit.Vodna kvapka sa v mraze premeni vzdy len na vlocku, ktora ma pravidelnu abstraknu strukturu.Alebo na skle vytvori ornament vzdy len abstraktny a spontanny.Zakon alebo zakonitost je pravidelnost vo vztahoch,ktore sputavaju,zvazuju priestorovocasove dimenzie a procesy tak,ze vysledkom su generovane struktury,ktore su pravidelne.System je vytvoreny tak, ze bez programu vytvori strukturu spontanne.Toto vsak neplati pre zive organizmy.Tie pracuju podla programu.

Ucelovost zivych systemoch sa uplatnuje ekosysteme.Napriklad keby neboli bakterie,tak by sme sa zadusili v odpade.Kazdy organizmus ma svoj ucel a svoje miesto v ekosysteme.Je to presne podelene.


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-09-06  (11:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique a prave tento princip sa mi nepaci
nie je to jedno od koho studujes
pretoze pre kazdeho je urcene nieco ine

to ze zijeme v tom istom svete este neznamena ze sme uplne rovnaki

slovania a arijci maju svoje vedy , nedrzia sa ich a vidis vymierame

indovia maju svoje vedy , trosku ich casom menia (hlavne kastovny system zivota) a nevymieraju

zlta rasa ? detto ma svoje filozofie a ucenia a tyxch sa drzi a dari sa im

manual od zigulika ti bude sice na rozsirenie obzorov dobry
ale skodovku s nim neopravis

SA vedy pisu ze biely slovania maju 9 cakier
ako s tym yeraz nalozis ? nijak
pretoze vsade citas len vychodne ucenia ktor hovoria o 7
ano , pre indov je to super , lebo ich 7 majugordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-06  (12:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Teším sa , že namiesto hádok sa tu konečne zverejňujú rozširujúce info.

....System je vytvoreny tak, ze bez programu vytvori strukturu spontanne.

Dívam sa na to trochu ináč. Napríklad uvedené kryštály sa netvoria bez programu aj keď je tam v bežných podmienkach prvok náhodnosti / snehové vločky /. Je to program s prvkami nahodilosti. Adaptívny . Ak zachováme stále podmienky, vznikne najdokonalejšia neživá hmota v prírode – kryštál bez najmenšej chybičky. Programom sú tu vlastnosti hmoty- chemické väzby. A ich ovplyvňovanie fyzikálnými vplyvmi. Sú hypotézy o živých kryštáloch / ruské / ktoré žijú pomaličkým životom, látková výmena , rozmnožovanie. Sú poznatky o tom že väčšina buniek je z kvapalných kryštálov. Sú poznatky o tom , že v strede galaxie je kryštál, možno aj v strede Zeme. Sú mimozemské poznatky o kryštáloch ako médiach na ukladanie info o predmetoch a bytostiach pri teleportačnom cestovaní cez sieť v celom Vesmíre. Sú poznatky o kryštáloch a ich programovaní na rôzne typy energií . Vlastne všetky úrovne energií a dimenzií , ktoré vo Vesmíre jestvujú. Z tohto hľadika nejde o nahodilosť a neprogramovosť.

Trocha sme sa ale od Páleša vzdialili.classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-06  (12:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen
ale spaľovacie motory fungujú na rovnaký princípoch tak isto ako ľudske telo farba ani značka nieje podstatná:)
a keď si už pri tom aute tak auto je tvoje telo a ty ho riadíš si duša toho auta keď sa z autom stožniš už zneho nikdy nevídeš len keď sa pokazí tatoľko že ho budeš považovať za mrtve vtedy zneho vyštúpiš len vtedy:)
princípi a zákony sú pre každého rovnaké...

to stými čakrami rozoberať ja nemožem lebo stým mám len toľko skúseností že sa možem len domnievať....
to fakt neviem ako to je a bolo by odomňa hlúpe keby Ťa chcem vtom poučovať...


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-06  (12:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ináč ta akáša je zaujimavá. Mám knihu Veda a akašické pole - integrálna teória všetkého. nabudúci mesiac ak mi to zverejnia tu niečo o tom napíšem.


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-09-06  (12:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique
nuz vedy pisu o inom
nejde o farbu ale o to ze konstrukcia je ina


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-06  (12:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  v čom je iná konštrukcia?


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-09-06  (12:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  trosku iny metabolizmus , ine mnozstvo energetickych drah ,
kde co
to uz dnes ani lekari nepopieraju ze napriklad iny liek je vhodny pre cernocha a iny pre belocha

z ved sa

upozornujem ziadny rasizmus v tom nehladaj
ludsky zivot ma cenu najvyssiu , vzdy !


Marcos001   |   ip:80.239.24   |   2011-09-06  (13:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Gordon,Kazdy program, informacia detekuje inteligentneho agenta alebo tvorcu.Dalej co uvadzas sa da chapat vierou.Nemam to overene.


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-06  (13:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja len nerozumiem ako možeš brať vyspelosť ľudského tela na základe kultúry v ktorej telo prebýva:)
máš pocit že zato že vyznávaš slovanské treadície tak si telom vyspelejší ako niekto iný?
ako keby si si práve na základe identity ktorú si len prijal vytváral nadradenosť ale nieje práve pocit
sebadoležitosti veľkou prekážkou k duchovnej realizácií?gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-06  (13:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre Marcosa : jasne , rozumiem . Beriem to tak , že každý má právo na svoje. V živote by ma napríklad nenapadlo niekomu tu prideľovať mínusky. A takisto netvrdím , že keď sem prispejem- môže to byť len tak ako to píšem. Niekedy my to tu pripadá ako odbavovacia kancelária. Už som to ľudkom tu písal , že to tu nie je anonymné- za každou vetou vidieť autora: aký je vzdelaný , ako chápe čo druhý píšu, alebo nechce chápať, aké má zarytosti a osobné vlastnosti.........Ináč overiť sa jestvovanie Boha nedá, len veriť alebo neveriť. A ďalej, žiadný vedecký dôkaz nejestvuje a ani nikdy nebude. Ľudia sa v tomto často zamotávajú . Napríklad najďalej v tejto oblasti došiel akademik Šipov cez rovnicu 0=0, vyzerá to niekomu na smiech , niekomu ako dôkaz dokonalosti Vesmíru s neviditeľným Bohom. Čo to má znamenať? Absolútne nič z ktorého všetko pochádza. Je to nový objav? Nie je to popis a pomenovanie. Iné názvy: akaša, éter, fyzikálne vákuum, jednotné pole, prvotné pole, skalárne pole .......dlhá história názvov.


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-06  (13:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vedy.sk :::
Ja to beriem ako kompenzáciu . My Slováci sme boli stále ponižovaní a zneužívaní a to trvá až doteraz. Samozrejme , keď človek narazí na info , že naši predkovia boli naj, naj , a naše telo má lepšiu konštrukciu tak reakciou na to je hrdosť , uspokojenie , a kladné emócie.classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-06  (13:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gordon:
to zaujímavá teoria...tak to može byť.tomu rozumiem,,,čo nás nezabilo to nás posilnilo..akože to že sme boli utláčaný urýchľovalo náš proces vývinu..


Marcos001   |   ip:80.239.24   |   2011-09-06  (13:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gosdon,Mam spustu priatelov s diametralnymi nazormi.Aj tak si myslim ze fakty nie su az tak rozhodujuce ako postoje.Tie hovoria o nasich kvalitach a predurceni.Ak som egocentrik budem zneuzivat akekolvek fakty na dosiahnutie svojich sebeckych cielov.Kabatnik bude vzdy len kabatnik nech je v akomkolvek systeme alebo poznani.Preto tvrdim ze zmyslom zivota je budovanie charakteru, nie zhrnanie majetku a vedomosti.


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-09-06  (14:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique to je tvoja formulacia
vyspelost tela ?
ja hovorim o inom zlozeni

nikde neporovnavam co je vyspelejsie a co nie
takze toto si musis vyriesit sam
ja som pisal o inakosti
lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-09-06  (14:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ano motor je motor
ale jedno auto ma take suciastky a druhe take

nehladajte v tom nic ine

gordon preco kompenzacia ?

ak by bol tvoj otec Stefanik tak ho budes zapierat ?
len preto ze to bol velky clovek ?
no nie.
:)
nie je na tom nic zle


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-09-06  (14:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gordon

upravim tvoj prispevok , ak dovolis
nie my slovaci ale my SLOVANIA

a lepsiu konstrukciu zamen za inu konstrukciu
ak ti vadi inakost prirody , hold zmier sa s s tym :)

ta malost o ktorej pises je tu vtlkana do hlav uz dlho a potom sa ludia aj tak chovaju
ako malicke ovecky , ty vies na co narazam
a konci to az takym pripadom ako je pandemonium


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-06  (14:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Marcos- ja to tiež tak chápem , ale keď čítam slovo charakter tak sa trochu zľaknem, lebo je to fakt silné slovo. Dovolím si tu napísať jednu radu pre všetkých – dnes používajú slovo charakter a čestnosť a podobné slová podvodníci , aby Vás oklamali, lebo vedia ,že veľa ľudí si o sebe myslí že sú charakterní a takto Vás oblbnú , aby Vás nakoniec oklamali. Takže bacha na to.

Kompenzácia- to je len moja teória, vymyslená.
príklad : arabský svet bol stáročia Európanmi likvidovaný, ponižovaný, vyciciavaný a teraz majú krajiny EU problémy s Arabmi , napr . Francúzi doma . Ja to volám kompenzácia, akoby dejinná satisfakcia, nevyhnutný proces, návrat bumerangu.... nie je to nič jednoznačné.

Lenlen vedy sk –poznám dobre. Jasne, že to je o Slovanoch a tým aj o nás.gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-06  (14:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zhŕňanie vedomostí je na nič, ináč v dnešných časoch je more info a my ľudkovia si často s tým nevieme rady. Prieskumy ukazujú , že úroveň vedomostí upadá a decká v škole nevedia vyhodnotiť ani 4 vety. Čo tie vety dávajú za zmysel, aká je tam myšlienka. Aj tu je to vidieť , človek niečo napíše. Je mi akože jasné , každý to pochopí. Figu borovú , začnú mi do hlavy vkladať veci čo by mňa ani nenapadli a o čom som nepísal.


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-06  (14:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ešte niečo pre klasika : To že má naše telo priradené čakry nie je vyspelosť tela , ale ducha a duše . Dnes sa to tak nemusí javiť , ale ide o veľký potenciál do budúcnosti . Jestvuje predpoveď , že po anglosaskej civilizácií tu bude na Zemi vládnúť asi 200 rokov slovanská. Možno sa to začína napĺňať, ale my to nevidíme. Nemáme odstup.


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-09-06  (14:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gordon nu zpises to pekne
anglosaska civilizacia = paraziticky system
dlhy , otrocina , nesloboda , demokracia(oblbovanie ludi/ziadna zodpovednost)

slovanska ? skor by bolo pre mna vhodnejsie oznacenie vedicka
ale to je len hranie so slovamiclassique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-06  (14:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a načo slúžia tie 2 čakry ktoré majú slovania na viac?


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-09-06  (15:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique

5. Lada
Je umiestnená na pravom pleci. Zahŕňa podpažie, sústavu pleca. Prijíma a vylučuje energiu lásky, dobra, nežnosti. Okrem toho táto čakra zodpovedá schopnosť pracovať (mechanické ponímanie).
Farba: zelená.
Zvuk: „Fa“.
Vo východnom systéme sa nazýva Surma čakra.


6. Leľa

Nachádza sa na ľavom pleci. Reguluje prácu srdca, ale prijíma aj energiu intuície. Zabezpečuje intuitívne poznávanie sveta Javi, intuitívnu tvorivosť a predtuchy. Preto človek hovorieva: „cítim srdcom“.
Farba: nebeská.
Zvuk: „Sol“.
Vo východnom systéme sa nazýva Čandra čakra.

ked tak skus tu
http://vedy.sk/sk/vedy.php#energeticky_systemGroover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-06  (15:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vedci doteraz nevysvetlili z čoho vznikol život, čo je to vedomie a z čoho vzniká, čo sa deje po smrti, čo je zmyslom života, čo je to duša atď. Majú len svoje špekulácie a vieru v to že ich videnie matérie ako zdroj všetkého je rozumnejšia no pod prísnou logikou a dedukciou sebarealizovanej duše jej tá fasáda nepostačí. Ide o to že sa zamerali len na jeden typ uvažovania pričom sa nestali znalcom pola ktorý sa popisuje ako základ poznania. A to vedie rozlišovať veci podľa ich pôvodu z hľadiska duchovného a hmotného.

Podľa véd je vzdelaný až ten kto pozná tieto javy a má ich zrealizované. Kto nevie ani tieto základy tak je len špekulant, materialista a neznalec.

Naopak védy z ktorých pochádza aj samotná veda, filozofia a teológia davajú dokonalé poznanie ktoré presahuje chápania špekulatívnych démonov v kvalite vášne.

Priniesla vám snáď dnešná veda poznanie o cnosti, morálke, etike a karme ? Nie, lebo nemajú zásady a ich morálka existuje len preto aby jeden nestrkali pracky do života druhého.. tzv. len pre blaho jednotlivca či spoločnosti ako takej netušiac dlhodobejšie následky ktoré vychádzajú z toho že duša je večná.

„Duse se nerodi, ani nikdy neumira. Nikdy nevznikla, nikdy nevznika a ani nikdy nevznikne. Je nezrozena, vecna, trvala a puvodni. Nezahyne, je-li telo zabito.“ (Bhagavadgíta)

Jednoducho nevedia operovať na tejto úrovni a ich falzifikácia toho čo je poznanie je nesprávna. To že si určitá skupina ľudí definuje poznanie iba v určitom zmysle neznamená že sa takto aj dopracuje k objektívnej realite. Celá vedecká komunita a ich rozbor dedukcie poznania je rozumnému človeku dnes na smiech. Logicky treba poukazovať práve na tieto chyby čo sa týka oddelenia empirického uvažovania od filozofie a teológie.

Ďalej pripomínam že na celom svete sú len jedny Védy delené na „Štyri Védy ( menovite – Rig, Jadžur, Sáma a Atharva) a všetky sú písane v sanskrite. Žiadne Slovanské ani ďalšie napodobeniny. Sú pôvodne najstarším písmom na planéte z ktorého čerpá aj najstaršie náboženstvo a to hinduizmus. Ďalej je to jediné pôvodne a právoplatné náboženstvo ktoré sa popri jeho úbohých napodobeninách ako kresťanstvo a celkovo judaizmus dokáže udržať nad vecou z neoblomnou istotou po celé tisícročia pričom drží krok aj so súčasnou vedou a kvantovou mechanikou. Ba celé to obdobie ju môže kritizovať lebo nič čo tvrdilo nebolo vyvrátené ba práve naopak, dnešná veda stále žasne že pôvodne teologické verše sú dokazované pomocou vedy o tisícročia neskôr. Dodnes sa fundovaný vedci na ne obracajú ako na barličku poznania. A bez sanskritu by neexistovalo ani písmo čí zvukový prenos informácii ako taký vôbec. Matiku a fyziku by už dnešná civilizácia nemala tobôž. A dodnes sú verše ktoré obsahuje záhadou aj pre tých najvzdelanejších ľudí sveta.
kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-06  (16:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  krasne hypotezy o tom ako vedci nic nevedia.
ja vam len vsetkym mozem s kludom vedeckeho srdca povedat, ze jezis s tym ako vzikol svet nema, ale fakt nema najmensiu spojitost.
bol to len clovek ukrizovany na krizi. bezmocny rebel, ktory presvedcil zopar ludi.
este raz. svet nezmenil svoju trajektoriu pred 2000 rokmi a ani pred 6000 rokmi...


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-06  (16:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ked vobec nejaky jezis existoval...


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-06  (16:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  //krasne hypotezy o tom ako vedci nic nevedia.//

V prvom rade mystifikuješ a prezentuješ niečo čo som nepovedal.

V druhom rade nebola reč o Ježišovi.

A na koniec dodávam že pre diskusiu treba prekladať argumenty.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-06  (16:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover to nebolo urcene len tebe.
jezis je sucatou trojjedineho boha. to znamena ze boh existuje len 2000 rokov. ak tomu das ine meno, uz to nebude BOH. mozno to budes volat priroda, mozno INAC.
suhlasim, ze neexistuje len svet viditelny. a ked sa ti takymi hypotezami podari odhalit pravdu, drzim ti palce.
ako som uz vysvetlil vyssie, veda sa hybe vdaka novym a novym hypotezam a novym a novym dokazom.
ty tu predklads nejake dokazy, aj tebe musim povedat, ze rozmyslas. som na teba hrdy. nezdogmatizoval si nic. urazas vedcov, ale tvoje spravanie je priznacne pre VEDCOV.
ustalenie falosnej PRAVDY nikdy nic nevysvetli.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-06  (16:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dnes vedci nereprezentujú to čo by mali až na nejaký zlomok. Pokiaľ sa týka objektívneho spoznávania reality tak som sa o tom zmienil už vyššie. Väčšina vedcov zomrie v podmienenom vedomí vďaka nedostatočnému poznaniu. Mohli riešiť zložité funkcie a vynaliezať kopu užitočných vecí ale keď nespoznali svoju dušu tak v podstate ani nežili.

Čo sa týka Ježisa tak to bol človek ako ja alebo ty ale mal veľmi vyvinutý vzťah s Bohom čo ho už robí výnimočným, chápal súvislosti ktoré sa píšu aj vo védach (ktoré aj počas svojho života študoval) viz, záznam z Kašmíru a počas svojho života veľa precestoval kým došiel k poznaniu ktoré mal. Dnes Kresťania ani nenasledujú to čo učil. Zabíjajú zvieratá, sú v kvalite vášne, venujú sa intoxikácii a podobnePandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-06  (16:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krásny príklad pokrytectva veriacich oviec vám demonštračne zhrniem vetou: Neuznávajú zásadne vedu, ale parazitujú na jej výsledkoch. Berte to ako východzí postulát. Neštítia sa
využívať výdobytky vedy, od vecí každodenného užívania až po bezbrehú trúfalosť myšlienky, že aj oni sú (vraj) súčasťou pokrokovej civilizácie. Celé stáročia boli proti progresu, ale teraz už našťastie namajú takú moc, aby za to upaľovali. Keby boli na svete len ***abojné ovce s očami obrátenými k nebíčku, doteraz by sedeli na stromoch a nevymysleli by
ani koleso. Z dookola drmolených imaginárnych nezmyslov by sa ľudstvo nephlo dopredu ani o milimeter...!


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (16:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...ááááhoj ateiti.....tak ako vznikol život kucma, gordon, rafael....už to vieme?...tak čítam celý nervózni...kto my to objasní:)


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (16:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium....ahoj anjelik môj:)


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (16:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ATEISTI-PRISAJTE PRED A, S...VYMEŃTE E ZA A...A DOPLŇTE N....ktoré slovo tam vidíte?...nóóó...dostanete novú náuku...ak odpoviete správne:)


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-09-06  (17:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover
čo je pokryteckého na tom, ak niekoho upozorním, že tára nezmysly. Najmä ak sú to nezmysly dávno pradávno vyvrátené, a nie mnou, ale osobami oveľa fundovanejšími. Pôvod človeka sa vyučuje na tých naj...univerzitách sveta, je to výuka v základnej osnove darwinovská, ale ty si nad vecou, nad teba nemajú, podľa teba sú to prinajlepšom teórie.
O božskom pôvode človeka, to sú dogmy. O zvieracom pôvode človeka, to je vedecky dokázaná pravda. Nesúhlas s ňou je prirodzený stav mysle tvora, ktorý práve z tej zvieracej pliagy pochádza - je na seba nekonečne namyslený!
Ak si sa dočítal, že niektorí vedci nesúhlasia s darwinizmom, tak vedz, že ich je bezvýznamná menšina a sú nie bezvýznamne, ale práve naopak - poriadne dotovaní dnešnými kresťanskými feudálmi vo vládach všetkých demokratických krajín, ich diela sú bohato publikované, ich mená sú v médiách vyzdvihované, sú často oceňovaní rôznymi cenami /aj vedeckými/, zašlo to až tak ďaleko, že vedec v demokratickej krajine sa radšej nehlási k ateizmu, aby nemal zničenú vedeckú karieru. Takže zabudni na kresťanských vedcov, je v tom politika a propaganda.
Čo je zmyslom života, čo je vedomie a čo je pocit vlastnenia duše, to už veda objasnila. Ako vznikol život a ako vznikol vesmír, to ešte nie, ak budeš trpezlivý, tak sa toho dočkáš. Nehádž na kopu bombastické vyhlásenia, keď v tom nemáš prehľad! Ak ťa to nezaujíma, tak do toho nerýp. Ak ťa to zaujíma, tak študuj a snaž sa pochopiť. Buď vedcom v malom, váž si ľudí, ktorí obetujú svoj život za to, aby si ty, tvoje deti a všetci na svete neboli truhlíci vychovaní pedofilmi v sutanách.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (17:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja...a máš DNA podobné opici?


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-06  (17:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer

Hh oni ti to nevysvetlia. Veď ani nevedia akú má povahu a na čom sa zakladá život či vedomie.

A k Pandemonium

Veriaci neparazitujú na vede lebo veda by bola teraz v pralese s kameňom v ruke bez véd KTORÉ BOLI PODOTÝKAM pod najzbožnejšou civilizáciou ktorá bola veriaca a priniesla základy náboženstva tak aj objektívneho pohľadu na svet. Takže nie kvôli vedcom ale práve kvôli veriacim máte dnes technické výdobytky. Keby nebolo ich poznanie donesené na západ tak by si si teraz nevedel ani zaviazať šnúrky na topánkach. Môžeš si pozrieť aj vo wikipedii že kto ako prvý využíval matematiku, fyziku, filozofiu, sociológiu, ekonomiku, politiku atď. Takže máš len invalidné argumenty ktoré vidím u 90% ateistov. Vidno že jeden kopírujú od druhého tie nezmysli ;)

Ďalej 2 miliardy ľudí na celom svete uznáva reinkarnáciu a dokonca aj krajiny ktoré začali v posledných rokoch veľký technologický pokrok ako India či iné v Južnej Amerike majú stále svoj potenciál v tejto populácii. A celková kultúrna vyspelosť sa nehodnotí podľa technologického pokroku ale podľa arthy čo znamená civilizovanosti a zbožnosti ľudu. Všetko ostatné ako ekonómia, politika, technológia a podobne sa už od toho odvíja.lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (17:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ateisti...ani nevedia...ako vznikol, plazmový televízor a tie ich teórie...kde to len googlujú?...tak tak všetky vedy idú od BOHA.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-06  (17:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RE: Ja

//O zvieracom pôvode človeka, to je vedecky dokázaná pravda//

Nie je to dokázaná pravda. Dokonca aj podľa súčasnej vedy ktorú tak vehementne obhajujete je to len hypotéza a teória. Falzifikácia pravdy dokonca aj podľa vedných odborov sa zakladá na čistej pravdepodobnosti z absolútneho dôkazu. Napríklad ako v matematike. Preto sa matematika pokladá za najčistejšiu vednú disciplínu oproti ostatným. Doteraz nie je reálny dokaz ale iba veľa predpokladov a pravdepodobností. Najprv predpokladali o mutácie druhu na iný ale doteraz nenašli ani jeden medzi druh tak stále všemožne špekulujú na nových teóriách a evolúcii.

Ale Bhagavadgíta má v tom jasno už tisíce rokov. Existujú len druhy života. A je ich 8.400.000 a medzi nimi nie je žiaden evolučný medzi druh. Toto tvrdenie sa navyše zakladá na reálnom fakte ktorý je v prírode v každom jednom druhu a je podložené najpresnejším písmom na svete.

//ale práve naopak - poriadne dotovaní dnešnými kresťanskými feudálmi vo vládach všetkých demokratických krajín, ich diela sú bohato publikované, ich mená sú v médiách vyzdvihované, sú často oceňovaní rôznymi cenami /aj vedeckými/, zašlo to až tak ďaleko, že vedec v demokratickej krajine sa radšej nehlási k ateizmu, aby nemal zničenú vedeckú karieru. Takže zabudni na kresťanských vedcov, je v tom politika a propaganda.//

Kresťanstvo je jedna vec. Majú len zásterku náboženskej organizácie ale je to len taká lacná hra a skutek utek.

A k tým vedcom. To že sa medzi sebou budú oceňovať nevraví o tom nič viac než len vrana k vrane sadá a osol len oslovi sa páči. Kde aký skutočne fundovaný vedec a tých je po menej ich zotrie lebo zvyčajne sa vyznajú len v jednom vednom obore. Navyše v dnešnom spoločenskom rozpoložení sú západní vedci a tí čo utvárajú spoločenské normy ktoré ľudia dnes hltajú len panáčikmi illuminátov.

//Čo je zmyslom života, čo je vedomie a čo je pocit vlastnenia duše, to už veda objasnila.//

Toto veda doteraz neobjasnila. Ak by si naozaj čítal knihy ktoré píšu o serióznej vede tak by si mi tu podobné veci nestrúhal. Vedci doteraz neuviedli ani jeden reálny dôkaz že vedomie je prejav matérie. A keď nevedia ani toto tak čo mi chcú rozprávať o zmysle života. No keď to vedia tak mi to povedz ;)

Také rozprávky počúvam často.

//Ak ťa to zaujíma, tak študuj a snaž sa pochopiť. Buď vedcom v malom, váž si ľudí, ktorí obetujú svoj život za to, aby si ty, tvoje deti a všetci na svete neboli truhlíci vychovaní pedofilmi v sutanách.//

Ja o ich hlúpe nezmysli nestojím. Osobne idem žiť do Ashrámu. Minulá civilizácia z Dvapara Yugy mala navyše omnoho vyspelejšiu technológiu a nie betónové džungle ako to teraz vidno všade. Viz,Mahabharata.

Máš pokrivenú logiku a to hlavne v tom že prezentuješ technologické blaho ako pokrok. Lenže môžeš mať x technologického pokroku pokiaľ nemáš zbožnú civilizáciu ktorá nasleduje náboženstvo a pokoru pred Bohom. Človek ktorý si za celý deň neurobí ani malú chvíľku pre túto činnosť nie je hodný ani svojho súčasného tela. Dnešná civilizácia žije na jatkách a nedodržuje základne regulatívne princípy zbožného života.
kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-06  (17:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  GROOVER.
pochop ze mne duchovenstvo nevadi. je sucastou ludskej osobnosti, jeho intelelktu, ludskosti.
vadi mi NA-BOH-ENSTVO.
to fakt nevidis ze ak by bola vsetko uz dana a nemenna PRAVDA, tak by si zil v pralese ty?
kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-06  (17:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer nerozpravaj o ateistoch.
uz som ti vysvetlil hadam jasne, ze mas len jedineho BOHA.
v ostatnych nadpozemskych cloviekov neveris.
takze si stale POLYATEISTA.


Marcos001   |   ip:217.212.2   |   2011-09-06  (17:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Gordon:Nebolo by tolko nabozenstiev keby na kazdom z nich nebolo nieco z pravdy. Charakter je subor vlastnosti, ak je to dokonaly charakter je to obraz dokonaleho Boha. I ked Boha nikto nevidel neznamena to, ze nemame nijake dokazy o jeho existencii. Pre mna je najsilnejsi dokaz to, ze nam predostrel buducnost a ma ju pod kontrolou. Nic nam nezakryva a nehovori s nami v tajnostiach. Ma s nami plan.

Ja: ak niekto pride s vedeckym dokazom ako vznikol svet urcite to nebude vedecky dokaz.Vzdy to bude len interpretacia.

Pandemonium:Modernu emp.vedu zakladali ludia ktory verili ze svet je:1.Poznatelny
2.podlieha prirod.zakonom kt.su poznatelne
3.Prirodne zakony boli dane stvoritelom
4.Clovek bol stvoreny tak aby mohol rozumom pochopit dielo stvoritela


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (17:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma....jasné že neverím...veď som ich vymyslel...používaš slovíčko polyateista...ako keby si mi nadával do polysatanistu...neurážaj ma...slovíčko ktoré tak rád preferuješ potláča aj moju identitu:)


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-06  (17:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma

Pravda je stále tu.

Máte ju rovno pred nosom. Hrdonosi a pýcha sa však nechce pokoriť pred Bohom. Stačí len keby ľudia dodržiavali základne princípy a svet by sa zmenil. Úprimne osoby ju už našli a vo svojom srdci sa stali oddanými Bohu.

"Šrímad-Bhágavatam (Bhágavata Purána) 1.17.38 nám radí, abychom se zřekli určitých činností, a tak se vyhnuli nežádoucím vlivům věku Kali. Těmito činnostmi jsou strijah (nezákonné styky s opačným pohlavím), šúna (jedení masa), pánam (intoxikace) a djútam (hazard). Moderní člověk tyto činnosti považuje za projev svobody. Bohužel si ale vůbec není vědom otroctví, které tyto aktivity způsobují.

Jedení masa, nezákonný sex, intoxikace a hazard jsou čtyři pilíře hříšného života. Jsou protipólem čtyř pilířů zbožného života, jmenovitě milostivosti, čistotnosti, odříkání a pravdomluvnosti. Tyto čtyři usměrňující zásady přesto nejsou skutečnou podstatou duchovního života. Ten, kdo ale tyto principy dodržuje, staví si pro duchovní život pevný základ. "


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (17:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Marcos001...ja som ho videl:)...stál som pred jeho TVÁROU.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-06  (17:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Marcos v skutočnosti existuje len jedno Náboženstvo.

To čo tvrdí dnešná spoločnosť o x náboženstvách je klamstvo a lož. Definícia a slovo náboženstvo bolo použité v sanskrite a presne definuje vzťah človeka k Bohu. To čo sa s tým stalo za tie tisícročia je len ukážka ako sa vie civilizácia degradovať len pre ilúziu sebeckej túžby.

Boh po sebe zanechal odkaz a tí čo naozaj hľadajú ho nájdu. Dokonca aj ten čo by nikdy nič nečítal a len sa snaží úprimne ísť čo najlepšou cestou a spoznať Boha je už dobre umiestnený a v tejto jeho ceste ho treba podporovať. Lebo také duše sú cenné.

Nejde o to dodržiavať vymyslené princípy ale princípy objektívnej reality ktorá má svoju prirodzenosť v náboženskej kultúre. Či už je to moslim, ateista, kresťan alebo hocikto iný všetci sú podriadený rovnakým zákonom či už to prijali alebo nie. A tí ktoré tieto princípy poznajú a riadia sa nimi nehrozí že v budúcom živote poklesnú do nevedomosti ale naopak oslobodia sa.kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-06  (17:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover.
ludia svet nezmenia. ziadnym dodrziavanim "zakladnych" principov. oni totizto nemaju taku silu.
a urcite sa nepokorim pred BOHOM. pretoze si myslim, ze je prave opacna sila, NEVEDOMOST. stala by sa zo mna OVCA nie CLOVEK.Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-06  (17:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer


// Marcos001...ja som ho videl:)...stál som pred jeho TVÁROU.//


Netáraj hlúposti. Nikto v hmotnom podmienení nemôže vidieť Boha. Tým to vlastne berieš na ľahkú váhu. Boh nie je exkurzia a s hmotným svetom nemá čo dočinenia. Nemáš zmysli a ani schránku na taký typ zážitku. Tento svet má svoje zákony ktoré platia no Boha tu nenájdeš. Všetko je to len prejavom jednej z jeho energii Mahat tattvy a sú tu umiestnené duše v kvalite vášne.

Keď budeš vymýšľať takéto veci o Bohu tak skončíš v sekte a nie v pravom náboženstve. Toto je rovnako exaktná veda kde sa pracuje s osobnosťami ktoré majú vysoké realizácie a aj pri stovkách osôb sa ich poznanie zhoduje. Nazývajú sa Sanyásini a svoje putá s hmotou pretrhli oddanou službou Bohu.lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (17:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...nič o BOHU nechápeš...on nechce aby si sa pred ním pokoril...ale aby si ho miloval ako svojho OTCA...pretože si...len vďaka nemu...BOH ti nikdy neublíži ak sa zveríš pod jeho ochranu...BOH ťa nikdy nezotročí...dá ti všetko čo je pre teba DOBRÉ...pretože len BOH vie čo je pre teba dobré....lebo ťa stvoril.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-06  (18:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
vie to len BOH a samozrejme aj TY. podla tohto jednoznacne vyplyva BOH=TY.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (18:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover..ja a v sekte?...snáď žartuješ...a či nevieš že som padlý anjel...a Anjeli ho vidia vždy ak si ich povolá?...BOH je živý aj viditeľný...na to nezabúdaj.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-06  (18:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Kucma

//ludia svet nezmenia. ziadnym dodrziavanim "zakladnych" principov. oni totizto nemaju taku silu.//

A na to si ako prišiel ? Keby aspoň štipka civilizácie nedodržiavala tieto princípy tak prestane pršať a všetko vyschne. Ľudia umrú od hladu. Stav sveta je priamo ovplyvnení stavom ľudského vedomia. Keď človek spyšnie a nezavďačí sa tak dostane poučku. Je to prirodzené.

//a urcite sa nepokorim pred BOHOM. pretoze si myslim, ze je prave opacna sila, NEVEDOMOST. stala by sa zo mna OVCA nie CLOVEK.//

Ovce sú naopak tí čo si myslia že bez Boha si môžu robiť čo chcú. Realita ich časom naučí ako funguje svet a karma. Každý si nesie zodpovednosť za každý jeden čin a myšlienku ktorú vytvoril.

„Nikdo nemá rád, když se mu říká, co má dělat. Jsme pyšní na svoji svobodu. A když slyšíme o nějakých usměrňujících zásadách, přirozeně se o ně nezajímáme. Naše svoboda by jimi byla omezena. Ale usměrnění nemusí nutně znamenat omezení svobody. Ve skutečnosti určitá usměrnění nám umožňují svobody dosáhnout.

Můžeme uvést pěkný příklad. Když vám řeknu, abyste neskákali po střeše, a tím vás takzvaně budu omezovat ve vaší svobodě pohybu, neznamená to, že jde o skutečné omezování. Když budete na střeše tropit hlouposti, pravděpodobně brzy spadnete a skončíte někde v nemocnici upoutáni k lůžku. Nebo když vám poradím, abyste nepili jed, je to omezování? V jednom smyslu, velice krátkodobém, jde sice o omezování, ale z širšího úhlu pohledu se jedná o umožnění svobody.“lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (18:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover...presne tak ho vidíš v NEBI ako jeho SYNA JEŽÍŠA.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-09-06  (18:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover
nechajme to. Ja chcem ísť bývať na inú planétu, než ty. Aj keby som tam mal byť sám. Nelogično, nezmyselná pokora pred vymyslenými duchmi, neustále popieranie vedeckých dôkazov - hit cirkví od jedného konca sveta po druhý - to ma deprimuje, to ma zabíja, taký svet je nezmyselný! Áno, život je nezmyselný, lebo inteligencia nikdy nepremôže moc inštinktu, tým inštinktom je i viera v bohov. Za inteligenciu nepovažujem technologickú vyspelosť, ako sa mylne domnievaš, ale toleranciu a vzdelávanie. Snívam po spoločnosti, kde by ľudia pracovali na spoločnom diele, mali by regulovanú pôrodnosť, osobná sloboda by bola podriadená spoločenskej zodpovednosti a tolerancii /teda nie plné dvory štekajúcich psov a hulákanie tzv. hudby/, pracovali by fyzicky na kvalitných výrobkoch, odmeňovaní by boli podľa štátnych noriem /nie podľa tzv. trhu/ a v kostoloch by sa im zaviedlo doslovné plnenie Ježišových príkazov - kto by chcel s dogmami sympatizovať, najprv by nastavil líce, potom rozdal majetok a s holým zadkom by tiahol z omše domov. Do školy by farári ani nepáchli! Kresťanstvo by bolo vyčlenené ako sekta, čím aj v skutočnosti je, nemala by žiadne iné práva než práva záujmovej skupiny. Dlhodobá, viac než 3-generačná výchova detí k objektívnej realite, by viedla k prirodzenému odumretiu všetkých dogmatických fanatizmov, ľudia by si vážili svoju prácu, rodinu, svoje znalosti a odbornosť.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (18:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA...tak my predlož dôkaz...ktorému si uveril.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-06  (18:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  //groover..ja a v sekte?...snáď žartuješ...a či nevieš že som padlý anjel...a Anjeli ho vidia vždy ak si ich povolá?...BOH je živý aj viditeľný...na to nezabúdaj.//

Aký anjel Omg snáď nie si ďalší z tých ezoterických blogov. Ako vravím berieš Boha na ľahkú váhu a v tomto svete ho nikto nemôže uzrieť. Rovnako ako mravec sa nemôže pozrieť do ľudskej tváre tak je aj naša schránka príliš podmienená pre niečo takéto.


Kucma

//vie to len BOH a samozrejme aj TY. podla tohto jednoznacne vyplyva BOH=TY.//

Aká krásna dedukcia. Keď je človek Boh tak prečo potrebuje ísť k zubárovi keď ho bolí zub. Ďalšia lacná predstava Boha. Boh nemôže byť podmienený hmotou ako my a zvieratá a rastliny. Védy ľahko odhalia podvod.lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (18:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA...a mimochodom práva tejto záujmovej skupiny doteraz využívaš aj ti...všetky zákony na svete...majú základ z 10 BOŽÍCH PRIKÁZANÍ...už veríš...akú silu majú BOŽIE zákony?


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-06  (18:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  GROOVER.
Védy mozno, BOH nikdy. nazvi si to ako chces.
a BOH=CLOVEK. o com svedci aj tvrdenie z biblie, ze je stvoreny na obraz bozi, resp. syn bozi vzal na seba ludsku podobu. nezda sa vam, ze je to hadanie sa o tom, co bolo skor sliepka, ci vajce - s jasnou odpovedou.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-06  (18:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RE: JA

A ty si myslíš že ja som kresťan. Tie vaše predsudky ma už unavujú. Nevieš rozlíšiť základne pojmy.

Ďalej je rozdiel popierať vedecký dôkaz a teóriu ale pre laika je to jedno lebo on používa aj hypotézy a teórie za fakt keď mu to vyhovuje a naopak ak mu nejaký princíp nevyhovuje tak ho označí za dogmu. Takto sa ale k pravde nedopracuješ.

Normálnu spoločnosť bez princípov neuskutočníš. Keď si chce každý nahrabať tak kde máš tú mravnosť. Bez obete je artha, spoločenské blaho nemožné.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (18:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover...a ti si čomu potom uveril?...normálne si ma zaskočil.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-06  (18:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  GROOVER
tak sa mi zda, ze prave LUCIFER ta coskoro presvedci vymenit slovo BOH za ine. tvoje myslienky som cital a nezdaju sa mi hlupe.
slovo BOH pouzivaju len KRESTANIA. 1. prikazanie pravy, ze BOH je len jeden v nom su 3 osoby a blablabla
toto je princip, ktory moze platil len ako dogma. nema ziaden vyznam a je prijata za pravdu.
nikto z nich mi ale nevysvetlil, ze ked som stvoreny na obraz bozi, preco aj ja nie som trojjediny.
Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-06  (18:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma

Ja Bibliu neberiem ako autoritatívny zdroj lebo bola veľakrát v histórii zmenená zatiaľ čo Sanskrit zostal pôvodný a sám inšpiroval Bibliu. Je navyše 2,5x starší. Nemusím ani váhať a mám jasné ktorú z tých dvoch uprednostním. Tie veci v Biblii a toto čo si my aj teraz povedal je čistý dríst a pre mňa to nemá váhu. Duše nikdy neboli stvorené Bohom na nejaký seba obraz. Duše sú duchovné a nezrodené. Preto sú večné a nemajú svoj počiatok.

Biblia je len výsledok populizmu kresťanstva tejto doby.

A mimochodom vajce bolo prvé ;)

Už len z toho hľadiska že je mladšie a ako zárodok už obsahuje prvú sliepku.lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (18:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...veď aj sú OTEC...SYN...A DUCH SVÄTÝ...veď to sme tu už rozoberali...a prečo nie si trojjediný...no preto že si človek a nie BOH.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-06  (18:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  myslim, ze sme sa dohodli.
aj ked neviem ci ti ako odpoved na otazku o vajci viac nenapovie teoria o evolucii. podla nej by sa vajce vyvijalo spolu so sliepkou z jednobunecneho organizmu. proste vajce bolo len nieco ako placenta, no vdaka vonkajsim vplyvom (zima, ochrana pred predatormi) sa stala skrupinou.
je to len myslienka, moje duchovenstvo, ktore mi prosim neber. vytvor si vlastnu, len to neuzakoni ako DOGMU.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (18:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover...sanskrit?...jáj myslíš antikrist...troška to pomeň...a podobu v tom uvidíš.


Pandemonium   |   ip:78.98.169   |   2011-09-06  (18:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To znamená, že podľa biblickej knihy rozprávok je trojjediná modla vlastne trojhlavý drak. :-DDD


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-06  (18:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LUCIFER.
jasne, VERIM ti. len mi vysvetli, ci aj v "starom zakone" bol trojjediny. vies SYN sa narodil az v "novom zakone".


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (18:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium...ahoj:)


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-06  (18:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer.. ja uctievam Boha a som si vedomí pomocou véd a poznania že v tejto schránke a v mojom poklesnutom živote ho nedokážem vnímať priamo. Boha môžme vnímať v tomto svete len ako prítomnosť či obraz v srdci a nie hmotnými zmyslami. Ale toto vychádza až z toho že pochopíš karmu. Od mikróbov až po polobohov každá duša dostáva schránku podľa svojej karmy a činnosti v živote.

Sanskrit navyše nie je skomolenina Antikrista a podobne ;) To slovo existovalo už pred tým než bol Ježiš na zemi a predtým než sa používalo hocijaké anti...

Kucma

Ja ti neprezentujem však moje názory. Toto mám realizované a evolúcia je už dávno vysvetlená. Druhy existujú pôvodne samy o sebe a nikdy sa nestane že sa z jedného stane iný. Dokonca aj tí čo sa tým seriózne venujú tvrdia že nikdy nič také nenašli. Preto sa vedci pôvodne domnievajú že nejde o náhodne mutácie ale o rýchly skok, lenže ani táto teória nie je ničím potvrdená lebo neexistuje žiaden príklad či exemplár toho ako to funguje.lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (18:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...JEŽÍŠ v novom zákone zjavuje ako BOH žije...ako TROJJEDINÝ.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-06  (18:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "To znamená, že podľa biblickej knihy rozprávok je trojjediná modla vlastne trojhlavý drak."

Otec, syn a duch svatý ;)

Kresťanské rozprávky ...
lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (18:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover...a čo myslíš že odkedy som tu ja?...od Adama a Evy som pre ľudí vymýšľal falošných BOHOV...aj ten tvoj Sankrist..je môj blud...existuje len starý zákon a nový zákon...žiadny poloboh a nič podobné....ani karmy.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-06  (18:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechcem uraziť vašu vieru ale tak skúste to zobrať reálne. Nečudo že sa vam budú vysmievať za náboženstvo keď si začnete k tomu pridávať takéto výmysli. Náboženstvo bolo definované iba raz a to v staroindickej literatúre .. Bhagavadgíta konkrétne sanskrit písmo a Judaizmus , konkrétne celé kresťanstvo vzniklo len z toho že sa učenie presunulo viac na západ a niečo sa z neho stratilo a niečo pozmenilo.

Ja dobre viem ako berie Kresťanstvo svet. Ale nezhoduje sa to s objektívnou realitou. Keď zomrieš tak príjmeš taký typ tela aké si mal činy nezávysle od toho v čo si veril. Samozrejme až na Boha. ;)

Duša neustále mení telá tak ako oblečenie. Kresťania si naopak myslia že po smrti príde súd či spasenie. Pričom spasenie by mohlo byť len úplné sa oslobodenie od hmoty a pochopiť toto je už zložitejšie.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (18:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...nóó tak vysvetľuj.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-06  (18:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prednesiem ti pár veršov z Bhagavadgíty

“Kto sa očistil pomocou svojej inteligencie a vytrvalo ovláda myseľ, kto sa zriekol predmetov zmyslového pôžitku a zbavil pripútanosti i odporu, kto zotrváva v ústraní, málo je, ovláda reč, telo aj myseľ a je neustále v stave vnútorného vytrženia, kto je odpútaný, zbavený falošného ega, vlastníckeho pocitu, ilúzie moci, falošnej pýchy, žiadostivosti a hnevu, kto neprijíma hmotné veci a je mierumilovný, ten je určite hodný sebarealizácie.”

“Človek, ktorý sa neraduje, keď dosiahne niečo príjemné, a ani ho nerozruší, keď ho zastihne niečo nepríjemné, ktorý má neochvejnú inteligenciu, nie je pomýlený a pozná vedu o Bohu, už zotrváva v transcendencii.”

“Ó, Arjuna, som Naddušou sídliacou v srdci všetkých živých bytostí. Som počiatkom, stredom i koncom všetkých tvorov.”

“Kto zaujal toto transcendentálne postavenie, realizuje Najvyšší Brahman a je naplnený radosťou. Nikdy sa netrápi, ani po ničom netúži a k všetkým bytostiam je rovnaký. Za tohoto stavu dosiahne čistej oddanej služby Mne.”


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-06  (19:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  “Clovek, ktery netouzi po vysledcich svych cinu a ani k nim nechova nenavist, si skutecne odrika. Takovy clovek, prost veskere dvojnosti, se snadno vymani z hmotneho otroctvi a je uplne vysvobozen.

Clovek, ktery se neraduje, dosahne-li neceho prijemneho, a ani neni rozrusen, stihne-li ho neco neprijemneho, ktery ma neochvejnou inteligenci, je nepomyleny a zna vedu o Bohu, setrvava jiz v transcendenci.

Takovy vysvobozeny clovek se ve svem nitru tesi neustale radosti, nebot neni pritahovan hmotnymi smyslovymi pozitky. Takto se tesi bezmezne blazenosti, protoze je soustreden na Nejvyssiho.

Ten, kdo je ve svem nitru blazeny, kdo naleza ve svem nitru poteseni a kdo je zameren do sveho nitra, je ve skutecnosti dokonalym joginem. Je seberealizovanou osvobozenou dusi a nakonec dosahne Nejvyssiho.

Vysvobozeni na urovni Nejvyssiho dosahnou ti, kteri jsou mimo duality pramenici z pochybnosti, kteri jsou prosti hrichu, kteri neustale pracuji pro blaho vsech bytosti a jejichz mysl je obracena k nitru.”

“Na tomto svete neni nic tak vzneseneho a cisteho jako transcendentalni poznani. Takove poznani je zrale ovoce veskereho mysticismu a ten, kdo dosahl dokonalosti v oddane sluzbe, se z nej casem tesi sam v sobe.”

“Verici clovek, ktery je pohrouzen v transcendentalnim poznani a ktery ovlada sve smysly, velice brzy dosahne nejvyssiho duchovniho miru.”
JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-09-06  (19:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover
svoju inakosť voči kresťanom si rieš sám, to sem nepatrí.
K pravde sa nedopracujem, lebo vaša milovaná absolútna pravda leží za hranicami nášho vesmíru. Inklinujem k pravde relatívnej, platnej teraz, ako keď za Newtona stačila tá jeho pravda, neskôr musela byť upravená a dnes sme v stave, keď tú Einsteinovu asi už dlho neudržíme. Mňa to netrápi, dívam sa vedcom ponad plecia a zvedavo čakám, s čím novým ma oboznámia.
S hamonením máš pravdu, veď ja ten svoj svet beriem ako utópiu. Komunisti niečo začali, boli na dobrej ceste, výchovou dosiahli pomerne značnú vážnosť k práci, profesii, rodine, k hodnotám, ktoré sú podstatné. Vtedy som sa cítil oproti dnešku nesmierne slobodne. /a nebol som.../ Bolo treba však zobrať v úvahu inštinkty chamtivcov. Pre nich sociálne práva nič neznamenali, oni chceli bohatnúť. Zničili dielo, na ktorom ľudstvo pracovalo stáročia. Áno, chamtiví ľudia - dnes pravicoví voliči - rozvrátia každú spoločnosť, nech by bola založená na akýchkoľvek princípoch.
Ani neviem, čo mám robiť do konca života. Na týchto faktoch sa už nezmení nič. Stále bude len narastať dogmatizmus, bulvár, chamtivosť /i medzi vedcami/... to je hnusný svet!!!


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-06  (19:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RE: Ja

Svet nezmeníš ale seba hej. Keď niekto realizuje že je večná duša tak sa jeho vzťah prirodzene zmení. Voľakedy politici, bráhmani dostávali len toľko penazí a zlata koľko im bol ľud ochotný dať za to že im dávali poznanie. Museli mať všetky zbožné vlastnosti aby dostali rád Brahmana a navyše boli nezaujatý čo sa týka hmotného pôžitku.

"Nejvyssi Pan pravil: Nebojacnost, ocistovani byti, pestovani duchovniho poznani, dobrocinnost, sebeovladani, konani obeti, studium Ved, sebekazen, prostota, nenasilnost, pravdomluvnost, nehnevivost, odrikani, vnitrni klid, nechut k vyhledavani chyb, soucit ke vsem zivym tvorum, nechamtivost, mirnost, skromnost, pevna odhodlanost, sila, ochota odpoustet, odvaha, cistotnost a neznalost zavisti a touhy po pocte - to jsou transcendentalni vlastnosti, jimiz jsou vybaveni zbozni lide s bozskou povahou, o Bharatovce."

Mnohích by šokovalo aká osobnosť tu bola pred 5000 rokmi. Poviem len toľko že keď si niekto prečíta Bhagavadgítu a pochopí ju tak mu to zmení celý život. ;)


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (19:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover...a ti tomu veríš?....veď už len text je písaný tak zložito že podceňuje človeka na úplnú bezduchú transcendantálnu hmotu...ako potom ti ako človek vlastne môžeš rozoznať čo je pre teba v skutočnosti dobré?...veď z tvojho akože poznania som hneď poznal že za života nespoznáš vôbec nič....ani to čo teraz používaš...to jest holiaci strojček...či ten pre teba nieje dobrý?...a mimochodom...človek ktorý sa neraduje...nieje v skutočnosti NIKDY šťastný...tak ako potom môžem byť inteligentný keď ako dieťa odmietam hračky?...a mimochodom Bhagavadgíta...sa rovná genocíde národa...lebo telesný pôžitok je u vás smrtelný hriech...či nie?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (19:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a kde si prišiel na to číslo 5000?...nepoznáte ani vek zeme...tak ako ste nato prišli?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (19:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover...túto vieru vyvraciaš hneď základom...a to ŽIVOTOM SAMOTNÝM...asi tak.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (19:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover...dúfam že nemáš deti?...lebo ak sa tvoje dieťa voľakedy zasmialo...tak TI si musel naňho pozerať iba nemo...to by ho určite sklamalo.


lenlen   |   ip:85.239.25   |   2011-09-06  (19:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover divim sa ti, ze sa s nim bavis
ved je to TROLL
:)
navyse krestansky troll


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (19:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No dovoľ...to máte nové spojenie?...či čo...vymieňam si poznania...neodbočujem od témy...či áno?


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-06  (19:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ach jaj vôbec si to nepochopil.

Práve pred chvíľou som mal extázy štastia zo spievania mantry ale to štastie nebolo hmotné. Bolo duchovné.

Každý pochopí védy podľa toho aky sám je. Prečítaj si ich celé a pochopíš to. Dám ti odkaz na Bhagavadgítu.

http://www.mystika.cz/nabozentsvi/hinduismus/hindu-Bhagavad-gita.htm

Keby si to dočítal do konca tak ti sľubujem že to nebudeš ľutovať. Treba to čítať úprimne. ;)
lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (19:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a mimochodom ktorý Kresťan by si na seba vzal meno...lucifer...a bral tu luciferovú vinu na seba...ak to samozrejme nieje skutočný lucifer:)


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (19:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover... “Clovek, ktery netouzi po vysledcich svych cinu a ani k nim nechova nenavist, si skutecne odrika. Takovy clovek, prost veskere dvojnosti, se snadno vymani z hmotneho otroctvi a je uplne vysvobozen....stačí ak my vysvetlíš túto vetu:)


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (19:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ... “Clovek, ktery netouzi po vysledcich svych cinu a ani k nim nechova nenavist, si skutecne odrika...stačí iba toto:)


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-09-06  (19:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover
"...svet nezmeníš, ale seba hej..."
Ak svet nezmením, tak mu určite nijako nepomôžem tým, že zmením seba. Ostane taký naďalej. Opiáty akejkoľvek duchovnej povahy budú vždy len opiátmi. Svet má cenu, ak ho budem vidieť reálny, a napriek tomu bude znesiteľný. Bol taký kedysi, ale to už je pasé...
Zhruba v r.1995 som dal definitívne zbohom duchárskym, ufónskym, či "filozofickým" barličkám. Náuka o správaní sa živočíchov umiestnila človeka tam, kam patrí - medzi živočíchy. KAŽDÉ naše správanie má paralelu vo svete zvierat, nie sme ničím výnimoční. Okrem techniky, ale to je vedľajšie. Aj tak dopadneme, ako všetky živočíchy, ktoré sa premnožili. Mám pred tým zatvárať oči a vnucovať sa do nejakého šamanizmu?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (19:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..čakááááááám...alebo ti to mám vysvetliť ja?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (20:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  O.K. Groover...drž sa ideme z kopca...človek ktorý netúži po výsledkoch svojich činov...vlastne stojí..pretože každý tvoj krok je tvoj čin...a všetko čo urobíš a používaš, alebo čo si vytvoril a tvoríš vlastne nenávidíš, lebo nepociťuješ svojou karmou k nemu žiadnu nenávisť...čiže netúžiš a necítiš nenávisť...znamená že si v zaseknutí v strede...v tom strede je tvoj čin...ktorý si odriekaš...čiže všetko okolo teba..televízor...rádio..rodina...si odriekaš...lebo sú to výsledky tvojich činov...ktoré sa učíš a snažíš nechovať k nim nenávisť...čiže ich vlastne nenávidíš už len pred tým ako vytvoríš svoj čin a hmotný svet v ktorom sa pohybuješ...no jednoducho odriekaš si veškeré šťastie ktoré chceš v sebe pocítiť a to šťastie sa snažíš vďaka tvojej viere nájsť...čiže to šťastie nenávidíš ešte skôr ako ho nájdeš...šťastie ti nedáva...tento čin...ale to čo chceš v sebe pocítiť a to je pocit BOHA a ti si ho nazval krišnou...dokonalé klamstvo pre tých ktorý nehľadajú len materiálne ale aj duchovne...a BOH ktorý ťa stvoril čiže môj BOH KRESŤANSKÝ ti nezakazuje vytvárať a tvoriť...len táto viera ktorej si uveril...ale vlastne si uveril v môjho BOHA preto pociťuješ šťastie...ktoré už len tvoja prvá veta popiera...chceš ďalší výklad?...len si ho nazval ako to vlastne?...si ho nazval?


lenlen   |   ip:85.239.25   |   2011-09-06  (20:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer
otazka znie, ktory normalny clovek by si bral na seba meno z krestanskych vymyslov ? :)))


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (20:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..a na záver Groover...neuveril si ničomu...ale sebe sama..ako v dokonalú bytosť...ktorá nepotrebuje rozdávať a ani pociťovať lásku...ti sa bohom nikdy nestaneš groover...lebo lásku nerozdávaš...to je záver tvojho učenia...alebo sa mýlim?...stať sa bohom.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (20:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen...mne je jedno či my veríš....BOH EXISTUJE a BODKA.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (20:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a má SYNA JEŽÍŠA...ktorý Vás učil lásku rozdávať..a tak nájsť aj šťastie ktoré máte v sebe...iba keď sa ľudia okolo Vás smejú ste šťastný aj VY...to Vás učil JEŽÍŠ.


lenlen   |   ip:85.239.25   |   2011-09-06  (20:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer samozrejme ze existuje
otazne je ktoreho mas na mysli
svetlu frakciu tvorcov ? Svarog ? Perun ? Cislobog ? Lada ?

alebo temnu frakciu parazitov ? Jahve ? kosceji a spol.?

Jezis=Radomir
Jezis/Radomir prisiel k zbludilym ovciam izraelskym
nie k slovanom

urcite to nie je syn Jahveho :)lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen...a ti veríš v ktorého?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen..a ti veríš v ktorého?


lenlen   |   ip:85.239.25   |   2011-09-06  (20:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vsetkych
vedy opisuju vsetkych

a mne vedy davaju zmysel
v spojeni s levashovom to cele do seba krasne zapadalucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (20:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vedy vyvracajú..neopisujú..myslel si viery či nie?


lenlen   |   ip:85.239.25   |   2011-09-06  (20:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nie je to o viere ale o nauceni sa a preziti niektorych veci
ide o to nehladat barlu
a zit zmysluplny zivotlenlen   |   ip:85.239.25   |   2011-09-06  (20:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  VEDY som myslel


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (21:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen..pochop človek sa učí z minulých chýb neexistuje žiadne učenstvo..ktoré by nepochádzalo z chyby iného...nieje dokonala náuka...ak nespravíš prvú chybu..už chápeš...ďalší blud o tom že sa tu zjaví niekto kto nás Slovanov zjednotí a predstavil harmóniu...ktorá nás učiní šťastným.


lenlen   |   ip:85.239.25   |   2011-09-06  (21:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  chapem ze sa ucim na svojich chybach
to kazdy je to jeden z hlavnych zdrojov hlupacikov :)))

ale to o com pises dalej je divne a nesedi mi
nikde netrvdim a ani sa neopieram o nejake cakanie nejakeho slovanskeho spasitela

slovanske ucenie hovori PRACUJ NA SEBE (to obnasa aj tebou popisovane chyby) ALE NIKDY NIE NA UKOR INYCH
pracuj pre blaho svojho RODU
zveladuj holucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-06  (21:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen..prepáč...už som tu čítal aj o niekom kto nás zjednotí a nastolí harmóniu...samozrejme že jediné čo chce svoj Národ je to aby sa mal dobre....s tým s tebou súhlasím:)


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-07  (06:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer

Stať sa Bohom ?

Kde na také veci chodíš. Nič si si neprečítal. Ak nevenuješ aspoň toľko úsilia aby si sa snažil pochopiť zopár veršov tak žiadna diskusia nebude.

Jahve, Allah, Boh a Krišna je jedna a tá istá Božská Osobnosť ale ako najstarší z tých pojmov sa používa Krišna. Neskôr sa používalo aj ako Krista a Kristus.

RE: JA

S niečím súhlasím a to s tým že by sme sa nemali cítiť výnimočný lebo ako každé zviera či rastlina tak aj my sme duša. A duše sú aj v mikróboch. My nie sme naše telo. To je poznanie.

Po každom zrodení dostávame iné telo a zabúdame na predošlé životy. Boh však stále zostáva v jednom a tom istom tele a pamätá si nielen celú svoju minulosť ale aj minulosť nás všetkých.lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-09-07  (07:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover
jahve , alah a boh, ano to je ten isty parazit
ale neplet k tomu jezisa

toho len zneuzili vo svoj prospech


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-07  (07:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aký parazit.

Ty darebák. Myslíš si že tvoj slovanský kmeň, že to má niečo s duchovnom ?
To sú len rôzne špekulácie ega ktoré sa nevie podriadiť Bohu a ako zmysel života si určil hmotnú činnosť. Úbohý sebaklam.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-07  (07:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover.

Este starsim, ak nie najstarsim je egyptsky HORUS.
Oni boli prvi, ktori zaviedli ze rok ma 365 dni.
aj preto ma den 24 hodin nie 36.
Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-07  (07:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Egypťania sa objavili až po rozpade védskej civilizácie tak si dávaj pozor na to čo píšeš. Ich Bohovia sú Polobohovia a teda duše a nie skutočný Boh.

A deň mal vždy 24 hodín už aj z véd. Kým sa zem otočí okolo svojej osi.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-07  (08:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover.
vedske obdobie - niekedy v polovice 2 tis. p.n.l
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9dsk%C3%A9_obdob%C3%AD
egyptska civilizacia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Staroegyptsk%C3%A1_astron%C3%B3mia

hadaj sa s wikipediou nie so mnou.
len pre zaujimavost, lebo tvoje duchovenstvo je vyssie nez tvoja matika.
aj pri 36 hodinach sa moze zem otocit okolo svojej osi.
24x60=1440
36x40=1440


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-09-07  (08:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jahve je parazit
kazal vrazit , kradnut , klamat
to robia len PARAZITI

preco si knazi v ciernom ? lebo su to ciernoprdelnici
jahve je ich pan
ktory potrebuje otrokov , ovce
ktory za neho budu robit spinavu pracu
preto je to parazit
ale na kazdu svinu sa voda variSlavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-07  (08:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prečo sa géniovia v dejinách objavujú v zhlukoch? Sokrates, Platón Aristoteles-súčatníci. Leonardo, Michalengelo, Rafael- Súčatníci. Velikáni svetovej hudby- mnohý sa poznali osobne- To sú len tie naj-krikľavejšie príklady.
Prečo sa evolúcia odohráva v skokoch? Prečo sa vo vedeckom myslení striedajú paradigmy (epistémy)?
Tieto otázky sú z hľadiska angelológie zodpovedateľné.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-07  (09:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slavo
nezabudaj na vzajomnu interakciu v ramci jednotlivych zhlukov.
takto ich ludia jednoducho zaclanuju do obdobi. stale sa nasiel "rebel", ktory vybocil od ostatnych a k nemu sa pridali dalsi. preto zhluky.
individualneho rebela nemali ku komu priradit, preto nema ani svoje obdobie.


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-07  (09:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma samozrejme veď tá vzájomná interakcia má dôležitú úlohu Sokrates učil Platóna, Platón zase Aristotela- No a Aristoteles bolučiteľom Alexandra veľkého, ktorý sa dostal až do Indie. Jeho ríša sa po jeho smrti rýchlo rozpadla, ale takto vlastne rozšíril grécku kultúru.
Otázka teda znie prečo sa vytvárajú také zhluky, aby vôbec k takýmto interakciám mohlo dôjsť?


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-07  (10:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Wiki nie je autorita , len zbierka
verzií
info , neberte to ako Písmo Sväté. jedna


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-07  (10:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slavo
asi nechapem, k comu chces dojst ty.

gordon
wiki vie aj o zbierke s nazvom svate pismo. no nemoze zato, ze dokazy su starsie a preto to nemoze zaradit k nim. skus ich presvedcit.


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-07  (10:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma hovorím tu o angelológií a momentálne chcem dospieť k pojmu duch doby.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-07  (10:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slavo
angelologia je podla mna len DOGMATIZMUS, takze sa mi velmi nechce rozoberat tento pojem.
duch doby asi myslis PARADIGMU. jednoducho je zhluk rovnakych nazorov alebo podobnych. tymito argumentami sa vsak nedalo vysvetlit vsetko, preto sa nasiel "rebel" s novou teoriou a k nemu sa pridali dalsi. myslim, ze sa tomu vravi vedecky zvrat.


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-07  (10:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen
jahve je parazit:)
to s čoho je jahve je to isté s čoho si ty
parazit žije s teba,vlastne stoho čo ti dal jahve ale
je diskutabilné:)tu aj hovoriť o parazativoy kedže ego je výtvor vedomia a vlastne ho živím ja sám
a funguje to asi slavo
momentálne chcem dospieť k pojmu duch doby.kto ale chce k čomu dospieť?:)vidíš ego sa chce k niečo pútať
podobným sposobom a čerpá energiu s vedomia:))lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-09-07  (10:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique
skus to prosim trosku inac formulovat
moc tomu nerozumiem
dik


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-07  (10:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Áno angelológia (nie katolícka)od E. Páleša je "vedecký zvrat" a preto je pochopiteľné, že sa prevládajúci(starý) trend vo vede (v súčastnosti materializmus)
proti tomu bráni- to je v podstate tá tvoja pravda (pozorovanie), že každého boha zabil čas- lebo sa striedajú duchovia doby. To isté čo robili Newtonovi robia teraz Pálešovi -obviňujú ho že zavádza okultné sily do vedy. Pojmy epistéma, paradigma, duch doby sú identické.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-07  (10:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slavo
zda sa ne neprinasa nic nove. tak ako to zvrhli pretym, sa pravdepodobne udeje aj teraz.
to si asi predtym myslel periodicitou.


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-07  (11:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma veľmi ti nerozumiem čo zvrhli? Kto?


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-07  (11:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slavo
no sucasneho ducha doby.
aj teraz sa pravdepodobne najde "rebel", ktory presvedci ostatnych. vnesie noveho ducha doby.


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-07  (11:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen
keď lenlen zomrie potom ty pochopíš:Dlenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-09-07  (11:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ahaa :)
nechapavec som
ale s tym nesuhlasim
to je tvoje ponimanie svetaSlavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-07  (11:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma takto: Chceš sa niečo dozvedieť o angelológií alebo sa chceš venovať vešteniu, a vizionárstvu. Ako vieš, že sa ma nejaký rebel nájsť? Si Jasnovidec?


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-07  (11:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  angelologia od slova anjel je len malo pravdepodobna a preto nema dlhu buducnost. aj tejto myslienke raz dojdu argumenty, pretoze sa opiera len o subjektivne nazory malej skupine ludi.

tak ako sa nasiel rebel predtym, najde sa aj teraz. staci ze sa k mojej myslienke pripoja dalsi a budeme skupina.

nic to nemeni na tom, ze bola uzakonena ako DOGMA.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-07  (11:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slavo.
neviem, ci si si vsimol, ale mnoho ludi tu na tomto fore s Vajdovou angelologiou nesuhlasi.
mam preto obavy, ze sa to uz udialo.


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-07  (11:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  resp. ak suhlasim s p. Palesom, tak sa to udialo.


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-07  (12:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ˇPardon ľudkovia , vy si tu pletiete pojmy a dojmy a neviete čítať. Fakt v živote by som nepísal niečo aby som niekoho zhodil a ponížil , to by ma fakt mrzelo. Učte sa. Taktiež nie je dobré ak sa niekto vyjadruje k niečomu rozsiahlému a nepozná to. Ja som angeológiu čítal a píšem tu o nej už rok, ale to nič neznamená. Napísať Vajdova angeológia ... to neviem , čítam vás som z toho mimo ako ste mimo. Dogma, čo myslíte , čo to je? Nič mi nepíšte, nemusíte.. Sú také veci na tomto svete , už som tu písal o tom veľa razy- napr. čo tu píše GROOVER. Normálne je to taký text, že sa k tomu nedá nič povedať , všetko čo poviete je od veci. Je to akoby kritika a spochybňovanie niečoho čo poznali a uznávali milióny a staré to je ,že si to niekto nevie ani predstaviť a na Zem sa to dostalo tak, že by ste všetci onemeli a čumeli. Cítiť za tým nekonečno po všetkých stránkach. To je jedno čo si o tom myslím alebo myslia druhí. Vy to tu budete po kúskoch rozoberať a vyvracať ale to nejde. Snaha márna. Je to len naša arogancia. Nadostatok pokory , uznania, falošné Ego brániace našu nevedomosť a krivý obraz čo o sebe máme... Howgh..Prajem Vám všetkým pravé poznanie , dobre, že hľadáte, aj raz nájdete...


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-07  (12:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma prečo nemáš v sebe aspoň trocha slušnosti a nezistíš si o čom je reč?
Vajda je predstaviteľ kreacionizmu a tvrdí že svet vznikol pred 6000 rokmi, čo je očividný nezmysel načo ho pán Páleš predstaviteľ angelológie upozornil. Takže s Vajdovou angelológiou tu naozaj ani nikto súhlasiť nemôže, lebo on je predstaviteľ kreacionizmu. Chápeš? Neodpovedal si. Si jasnovidec?
Anjeli boli stvorení celkom určite skôr ako vzniklo kresťanstvo, takže je v celku jedno či boli alebo neboli nejakou dogmou uzákonení.
Angelológia nie je založená len na subjektívnych názoroch malej skupiny ľudí- to je lož.
Ako sy ty vlastne vysvetľuješ vývoj len ako nejaké rebelanstvo, odchylku?
Ak áno tak s týmto tvojím učením si asi prvý.


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-07  (12:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ešte niečo , to by sa tu malo kopírovať na začiatok každej diskusie. Pravda nejestvuje. Respektívne môžu platiť naraz aj tri súčasne. Že to nie je logické ? Áno nie je, ale poznáte tento Vesmír , so všetkým ? Nikdy sa Vám nestalo, že k jednej veci ste si prečítali tri rôzne, múdre, zaujímavé názory, info, postoje, vysvetlenia a všetky sa Vám páčili , ale nedali sa zatiaľ nijako spojiť? Sloboda mysle to umožňuje. Nebuďme zarytí , nedokazujme druhým že sú blbci, nevzdelanci , hlupáci, ...........


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-09-07  (12:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gordon to je blud

pravda je len jedna, je to fakt

to ze uz veci vnimame inac je druha vec
dvaja nemusia to iste vidiet rovnako

ale to furt nemeni fakt ze pravda je len jedna

v tom co opisujes to nie je prava ale osobny nahlad na veckucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-07  (12:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slavo.
mas pravdu. zamenil som tie 2 mena, pretoze som to cital davnejsie.
nic to nemeni natom, ze ak sa najdu stupenci p. Vajdu (podtykam, ze nepatrim ani k jednemu) budes mat co robit, aby nenastal novy duch doby.


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-07  (12:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma tvoju obavu nezdieľam, teda pokladám ju za zbytočnú.
No a máš ešte nejaké vízie? Si stále jasnovidný?


kucma   |   ip:88.212.37   |   2011-09-07  (12:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slavo.
len pouzijem tvoje slova epistéma, paradigma, duch doby.
ak by to neexistovalo, tak by sa to niekedy zastavilo.
suhlasim s tebou, plati to. na kazdy nazor sa najde protinazor.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-07  (13:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Podľa wikipedie existuje x náboženstiev no objektívne je len jedno. Dnes sa všetky základne pojmy vysvetlujú napríklad zle. Ľudia si mýlia vášeň s láskou a podobne. Podľa wikipedie je vznik Hinduizmu cca 1800 rokov pk. no podľa véd a fundovaných autorít z oblastí Indickej literatúri to je 3000 rokov pk. iba čo sa týka spisov. Samotné písmo je ešte staršie.


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-07  (14:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zase je to len uhol pohľadu- nie je to moja myšlienka a nie je to asi blud , našiel som to v ruských knihách o duchovne a prijal som to za svoje a ako som napísal je to o slobode ducha a mysle. Je to nedogmatické príjmanie pestrosti sveta, uznanie iných vecí bez odsudzovania - dá sa to chápať aj intuitívne. Mne keď niekto niečo napíše konkrétne aj s ním súhlasím a popritom tuším nie že by nemal pravdu , ale za tým sú nekonečné obzory , ktoré to rozťahujú do nekonečna. ja som sa tak narodil. A mńa tieto hádky a dokazovaniea vlastne celý život otravujú a odvádzajú od vlastných myšlienok. Je to známe odčerpávanie energie a ľudkovia to robia radi . Ako tu vidieť niektorí sem píšu len z tohto dôvodu. Keď chcete pochopíte všetko na svete aj to čo Vám je úplne cudzie. Aj to s čím nesúhlasíte. Napr. teraz si to niekto zapamätá a nabudúce to použije proti mne a bude chcieť len aby som sa zaoberal tým čo má vo vlastnej hlave. Aj s tým som sa stretol v najextrémnbejšej podobe akú si viete predstaviť. Takisto je dôležitá intuícia , ktorá nám našepkáva a neoklame nás. G to tu píše len inými slovami - o pestrosti. Vy ste to tu nepochopili že môže naraz platiť viac vecí súbežne. Pravda nie je jedna , k tomu raz dospejete, teraz si to abni neviete predstaviť. To čomu ste verili, zrazu bude ináč....


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-07  (14:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravda sa mení , len len ľudia sa nemenia.


illuminatedBimbo   |   ip:95.103.13   |   2011-09-07  (14:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.crystalinks.com/bythesea.html


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-07  (14:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravda je len jedna. Ak je niečo raz definované tak to tak je. Dokonca aj flexibilita pravdy je stále tá jedná pravda. Naopak nebezpečné je myslieť si že každý názor dokonca aj protichodné sú pravda. To vedie maximálne k voidizmu. Paradoxy môžu vytvárať pravdy lebo majú hlbšie pochopenie vlasnej statickej pravdy no samotná pravda nemôže byť rozdelená ale iba jednotná.

Minule som sa stretol aj s názormi že aj keď vyskočí niekto z okna tak je to definícia jeho pravdy. Ale toto nie je pravda ale len nevedomosť. Človek ktorý má poznanie neskáče z okna a preto je pravda a dokonalosť len jedna a vaše životy sú úspešné len do tej miery ako sa jej približujú. Nie je jedno čo považujeme za pravdu tak ako nie je jedno čo vo svojom živote robíme. Ignorovať túto základnú logickú súvislosť vedie len k bláznovstvu a pokrytectvu.


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-07  (14:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja som nemyslel osobné veci , názory , myslel som veci a javy a popisy takrečeno nadpozemské , abstraktné , ledva postrehnuteľné vedomím, vesmírne, tušiteľné, zjednotené v paradoxe , ktorý ste spomenuli , na hranici našich schopností, ezoterické a hermetické, nadpozemské, nevysloviteľné, hnutia mysle, unikajúce. Chápem že to čo vy poznáte je iné, kryštáľová jasnosť myšlienok , vysvetlení , pochopenia, poznania. Napísal som na dolezité.sk príspevok a asi väčšina nepochopila, žiadne múdrosti, obyčajnú úvahu na tému pravda, tak sa aj volal.


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-07  (15:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keď sa niečo zabstrahuje a povýši do neskutočných výšok tak tiež vznikne kryštáľová čistota myšlienky, fakt neviem či je to jediná pravda, a či také niečo môže jestvovať, keď sa Vesmír-Boh stále vyvíja interakciou s tým čo stvoril a realita sa tiež evolučne mení. Teraz to možno pochopíte ako som to myslel. Samozrejme je tu na Zemi kopec ľudkov , ktorí si myslia, že spoznali jedinú pravdu , najväčšiu a najdôležitejšiu. ďalej nič vedieť nepotrebujú.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-07  (15:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To je neosobný Brahma. Zárodok duchovného poznania.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-07  (15:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tiež som mal podobnú realizáciu pri ktorej sa všetky paradoxi spoja ako potenciál no aj v tomto momente musíme držať zodpovednosť za naše telo v hmote.


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-07  (15:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veľký dík za Vaše príspevky. Moja pocta.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-07  (16:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover...pripisujem ti odpoveď na tvoju diskusiu...čo ti vlastne dáva tvoja viera po smrti?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-07  (16:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Gordon...čomu si vlastne uveril ti?...nejak my to z tvojich príspevkov ušlo.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-07  (16:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Po prvé ja v to neverím. Ale viem a mám to realizované.

A za druhé ti to pomáha uvedomiť si hlbšie súvislosti.

Od hrubého poznania cez karmu až ku dharme duše.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-07  (16:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak načo potom veríš?...veď ti hovorím že si uveril v sebe sama...ak nepríde stretnutie s tvojim bohom načo by ti potom dával tvoju vier?...aby ťa iba vychoval na svoj obraz a potom nechal umrieť?...bez urážky ale trocha kruté nie?


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-07  (16:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tvoj príspevok je dosť od veci. Prečítaj si ešte raz čo som napísal.

Tvoja predstava Boha je poľutovaniahodná. Tvrdiť napríklad že si videl Boha tvárou tvár v hmote je len bláznovstvo a rúhanie. Zneužívaš to že väčšina spoločnosti sa nevyzná v náboženskej tématike.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-07  (16:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover...prečítal, a čo vieš že nikdy svojho boha neuvidíš?...ako vieš potom prečo ťa takto stvoril...dve ruky a dve nohy?...vtáctvo, zvieratá...kde to všetko skončí ak umrú...tam smeruje moja otázka...ak umrieš kam pôjdeš?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-07  (16:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...odpovedz my?...pýtam sa prirodzené otázky...či nie?


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-07  (16:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nepovedal som že ho neuvidím nikdy. Neuvidím ho len v tomto tele. Každý v hmotnom svete je podmienený svojim telom. Keď sa dostaneš z hmotného sveta tým že spáliš svoju karmu ohňom poznania tak sa môžeš dostať do duchovného sveta kde Boha vidieť môžeš. No pokiaľ sa duša bude ďalej zaplietať do plodonosných činností a karmy tak sa bude stále rodiť len v hmote a rôznych druhov tiel od ľudských cez zvieracie až po rastliny a hmyz. V tomto tele môžme vnímať Boha len veľmi obmedzene a hlavne skrze zákony a morálku prírody.

Denne napríklad recitujem tri hodiny mantry a dodržujem všetky regulatívne princípy čo preto robíš ty ?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-07  (16:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...nepoznáš odpovede v tak dokonale viere?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-07  (16:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Beriem späť svoju poslednú otázku...tak my ho teda opíš?


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-07  (16:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keď umrieš pojdeš presne tam kde ta zavedú tvoje činy v tomto živote.

Schránku ako máš teraz existuje z rovnakého dôvodu a to z tvojej karmy. Preto nie je náhoda či sa niekdo narodí ochrnutý, v biede, ako pes, ako boháč či v zbožnej rodine. Nič sa nedeje náhodou. Všetko je kauzálne a všetko je riadené presným systémom.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-07  (16:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Opísať koho ?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-07  (16:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover...podobá sa na ľudí...alebo je to len vznášajúci sa duch?...ako ho opisujete vo svojej viere a kde sedí alebo sídli...a kto je protiklad v tejto viere...čiže jeho protivník to zlo.


lenlen   |   ip:85.239.25   |   2011-09-07  (16:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Denne napríklad recitujem tri hodiny mantry a dodržujem všetky regulatívne princípy čo preto robíš ty ?


3 hodiny zabijas nic nerobenim ?
nuz kazdy ma pravo premrhat zivot ako potrebuje


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-07  (16:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Boh ? ;)

Slová ktoré poviem nikdy nevystihnú jeho krásu, dokonalosť, múdrosť a lásku. Je to najkrajšia a najvznešenejšia osoba aká existuje. Vždy sídli vo svojom večnom mieste Vrndaván a sám nie je ničím podmienený. Je totožný so všetkým no sám je pritom odlišný od všetkého a nie je ovplyvnený troma kvalitami hmotnej prírody. Na údržbu hmotnej tak ako aj duchovnej energie používa svoje dokonalé expanzie ktoré sa nazývajú Vishnu tattva a tie riadia pomocou svojich dalších expanzií chod všetkých vecí.

Jeho meno je Krišna. Čo znamená najprítažlivejší lebo ovplýva najväčšími nekončiacimi kvalitami ktoré nikdy nikto nespozná v úplnej miere. Dá sa spoznať len cez oddanú službu.

Jeho činy a konanie sú mnohokrát nepochopiťelné ani najväčšími polobohmi čo potom hovoriť o ľudoch a nedokonalých bytostiach.

Jeho telo je podobné ľudskému no má pleť ako búrlivy mrak tmavej farby a jeho oči su ako lotosové kvety. Nosí zlatistú róbu posatú šperkami a jeho úsmev dokáže poraziť aj najsilnejšieho nepriateľa.

Nemá soberovného nepriateľa. Samotný demóni ktorý sa mu postavia do cesty sú len v nevedomosti pretože sám pán im dáva poznanie. To on určuje kto má koľko poznania a atribútov.

Je sila silných. Rozum inteligentných. Bystrosť aktívnych a úspech ctnostných.
//3 hodiny zabijas nic nerobenim ?
nuz kazdy ma pravo premrhat zivot ako potrebuje//

O sto rokov uvidíme kto premárnil život a kto nie ;)


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-07  (16:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gooover...ja ťa nechcem nejako presviedčať že neexistuje?...ale chcem sa dozvedieť viac...a ti my pripadáš ako najlepší...ak si dosiahol stav o ktorom píšeš...tak sa neodmlčuj.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-07  (16:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover a to zlo tvorí on?


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-07  (17:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  //Groover a to zlo tvorí on?//

Nie, to zlo sme na seba uvrhli sami tým že sme si chceli užívať nezávysle na Bohu a postaviť sa proti svojej prirodzenej dharme čo je služba Bohu. Tento princíp riadi energia mahat tattvy ktorá z neho pochádza.

V skutočnosti neexistuje zlo ale len nevedomosť. Všetko čo k nám príde sú len naše vlastné činy. Nikdy sa nestane to čo sme si nepričinili vlastným rozhodnutím.

Iba malá časť duší je v hmotnom svete. Väčšina duší je v duchovnom svete. Hmotný svet je pre tých ktorý nerešpektujú Boha a radšej preferujú ilúziu falošného ega. Lebo aj naše telo vzniklo z jeho Energie a aj my sami ako duše sme vlastníctvo Boha.

Tí čo chápu povahu hmoty a seba ako duše sa chcú vrátit späť k Bohu a zas mu oddane slúžiť.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-07  (17:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...tak kto ho tvorí?...Groover...to ako nechceš alebo nevieš odpovedať?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-07  (17:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prepáč nejak my to zle načítava.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-07  (17:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jeho činy a konanie sú mnohokrát nepochopiťelné ani najväčšími polobohmi čo potom hovoriť o ľudoch a nedokonalých bytostiach....nedokonalé bytosti...to sme my...tak prečo nás takých stvoril?...a kto je poloboh...a jeho vyvolený?...aké mám šance ja...nedokonalá bytosť.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-07  (17:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-07  (17:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   //...tak kto ho tvorí?...Groover...to ako nechceš alebo nevieš odpovedať?//

Zlo tvoríme my tým že nerešpektejume pravidlá a zákony. Keď ich budeš rešpektovať tak ťa zlo nepostihne. Logicky keď sa porežeš máš za to následok. Tak funguje princíp. Boh dal slobodnú vôľu a každý je odmenený len do tej miery do akej miery sa mu odovzdal.

My nie sme najdokonalejšie bytosti v hmotnom vesmíre. Podľa véd existuje 400.000 typov ľudských bytostí na rôznych planétach. Od primitivnejšich až po Polobohov ktorý majú nesmierné sily.

To že sme taký ako sme je len prejavom našej bezbožnosti a sebeckých túžob. Keby sme boli ctnostné a zbožné duše tak by sme sa na zemi vôbec nenarodili. Vyvolený nie sú nikto iný než vyspelé duše ktoré sa rodia raz za čas aby postrkli civilizáciu správnym smerom pričom ich posolstvo pochopí zvyčajne málokto. Posledná taká osobnosť na zemi bol Prabhupáda. Prečítaj si jeho životopis. A celkovo odpoveďe na svoje otázky najdeš v Bhagavdgíte.

http://www.mystika.cz/nabozentsvi/hinduismus/hindu-Bhagavad-gita.htmGroover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-07  (17:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vzneseny pravil: Slys, o synu Prthy, jak Mne muzes plne poznat, budes-li provadet jogu plne si Mne vedom, s mysli na Mne uprenou a prost jakekoliv pochybnosti.

Nyni ti beze zbytku vyjevim hmotne a duchovni poznani, a kdyz si je osvojis, nezbyde jiz nic, co bys mel poznat.

Z mnoha tisicu lidi snad jen jeden usiluje o dokonalost a z tech, kdo dokonalosti dosahli, Mne stezi jeden zna pravdive.

Zeme, voda, ohen, vzduch, eter, mysl, inteligence a falesne ego - techto osm prvku tvori Me oddelene hmotne energie.

Vez vsak, o valecniku mocnych pazi, ze krome teto nizsi energie mam jeste jinou, vyssi energii, jez zahrnuje zive bytosti, ktere vykoristuji zdroje hmotne prirody.

Vez, ze vsechno stvorene ma svuj puvod v techto dvou podstatach. Ja jsem puvodem i zanikem vseho hmotneho i duchovniho v tomto svete.

O Dhanandzajo, nic vyssiho nade Mne neni. Vse na Mne spociva jako perly navlecene na snure.

Jsem chut vody, o synu Kunti, jsem svetlo slunce a mesice, slabika om ve vedskych mantrach, jsem zvuk v eteru a schopnost v lidech.

Jsem puvodni vune zeme, jsem zar ohne, jsem zivot vsech zivych tvoru a pokani vsech asketu.

O synu Prthy, vez, ze jsem puvodni seminko vseho byti, inteligence inteligentnich a statecnost statecnych.

Jsem sila silnych oprostena od zadosti a vasne. Jsem pohlavni zivot, ktery neni v rozporu s nabozenskymi zasadami, o nejlepsi z Bharatovcu.

Vez take, ze vsechny stavy byti, at uz v kvalite dobra, vasne ci nevedomosti, jsou projevem Me energie. Jsem vse, aniz bych na necem zavisel. Nejsem podrizen kvalitam hmotne prirody, nebot jsou ve Mne.

Cely svet je okouzlen tremi kvalitami hmotne prirody (dobrem, vasni a nevedomosti), a nezna Mne, jenz stojim nepomijivy nad temito kvalitami.

Tato Ma bozska energie, sestavajici ze tri kvalit hmotne prirody, se da stezi prekonat. Ale ti, kdo se Mi odevzdaji, ji snadno prekroci.

Neverici lide, kteri jsou velice hloupi, kteri jsou nejnizsi z lidi, jejichz poznani unesla vidina, a ti, kdo maji ateistickou povahu demonu, se Mi nikdy neodevzdavaji.

O Ardzuno, nejlepsi z Bharatovcu, ctyri druhy zboznych lidi Mi zacinaji oddane slouzit: trpici, touzici po bohatstvi, zvidavi a hledajici Absolutni Pravdu.

Nejlepsi z nich je ten, kdo Mi vzdy oddane a laskyplne slouzi obdaren dokonalym poznanim, nebot takovemu cloveku jsem ze vseho nejdrazsi a on je drahy Mne.

Vsichni tito oddani jsou nepochybne uslechtile duse, ale toho, kdo dosahl poznani o Mne, povazuji za sebe samotneho, nebot tim, ze Mi oddane slouzi, dospeje k nejvyssimu a nejdokonalejsimu cili, ke Mne.

Po mnoha zrozenich a smrtich se clovek, jenz je vpravde obdaren poznanim, odevzda Mne, veda, ze Ja jsem pricinou vsech pricin a vseho, co existuje. Takova duse je velmi vzacna.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-07  (17:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover...ale ako mám tvoriť...alebo učiť sa?...ak teda mám rešpektovať jeho slová?...ak by som ich rešpektoval...doteraz by som len sedel a čakal na smrť...a to pekne od narodenia...všetky materiálne veci ktoré používaš...pochádzajú z toho že nás niekto niekam postrčil?...tak nás teda strkajú rovno k vraždám, vojnám, klamstvám, to sa tvojim bohom páči? mimochodom máš vôbec nejaké dôkazy okrem tvojho Prabhupáda?...lebo ja som BOHA videl na vlastné oči a vôbec nevyzeral ako ten tvoj.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-07  (17:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A čo ak ten tvoj boh je v skutočnosti potom mimozemšťan?..však sám píšeš o iných planétach?..tak ako si môžeš byť tak istý že to nieje e.t.?


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-07  (17:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer

Ty si Boha nevidel a v tomto mám istotu. Lebo som videl ľudí ktorí mali ohromné znalosti a doslova sršali láskou k Bohu. Keď spievali mantry tak to bolo naozaj cítit a napriek tomu že celý život venovali Bohu nikdy ho nevideli tvárou tvár. Takže si nevymýšlaj.

A mimozemšťan to nie je už len z toho dôvodu že keď tu bol tak prejavil také veci a činy ktoré nevedia ani polobohovia. Expandoval sa 16.108 krát a pri ochrane jednej dediny zdvihol horu Govárdan na malíčku. Boh sa dá pochopiť jedine oddanou službou a nikdy nie špekuláciou ;)


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-07  (17:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nebudem ti dokazovať že som ho videl...a akými znalosťami sršali?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-07  (17:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Goordon..a ti máš len vieru...ale ja mám pyramídy...ktorým bohom slúžili faraóni?...to vieš...a boli tu skôr ako tvoji hinduisti a indovia...dokonca májovia...tvrdia znova niečo iné a dôkazy stoja doteraz.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-07  (18:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer kde bývaš ?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-07  (18:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...nemusíš vedieť odkiaľ ti píšem...len my odpovedz...prečo ja mám dôkazy a ti nie?...pyramídy...májovia, sumerské dosky a tak...a náhodne sa podobajú tomu pravému BOHU...ktorého som videl ja...jeho padlý anjel...o tvojom tam nieje ani zmienka...takže ako to vlastne je...obháj svoju vieru.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-07  (18:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...teda podobajú jeho viere...tam som sa preferoval ako ja boh slnka...pardón.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-07  (18:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...čo myslíš prečo mali znalosti zeme a vesmíru?...a tvoji indovia ešte ani neexistovali.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-07  (18:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...tvoji indovia nemajú staré stavby ani ako pyramídy...tak ako si môžeš byť tak istý tvojim bohom...je to môj klam groover...luciferov...otvor si oči...a nepočúvaj len seba...ja ti hovorím pravdu...si klamaný.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-07  (18:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover...ja som sa ťa nechcel nijako dotknúť, len som ti predložil dôkaz...tak obháj svoju vieru a presvedč ma že som nedokonalý?


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-07  (18:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hh v prvom rade to sú moje dôkazy (védicke) a nie tvoje ;)

Veď ani nevieš kto postavil pyramídy. Vieš niečo o tom že bola bitka v Kurukšétre cca 3100 pk. a zomrelo tam 640.000 miliónov ľudí ? Boli pri tom použité aj jadrové zbrane a dodnes je tam zvýšená rádioaktivita a našli sa pozostatky dávnych zbraní a materiálov.

Kšatrijovia ktorí prežili sa rozpŕchli po celom svete a tí čo mali poznanie si na západe od Indie postavili pyramídy pričom využili poznanie z véd o povahe sveta, prevažne empirickej a metafyzickej. Ďalší dôkaz sú tisíce Chrámov v Indii. Nikde na svete nemáš toľko chrámov na jeden kilometer štvorcoví. A najväčší dôkaz sú celé stohy sanskritu a kultúry ktorú môžeš dodnes vidieť keď navštíviš mestá ako Mayapúr a podobne. Vo Vrndávane v Indii napríklad nájdeš najviac oddaných Boha na svete a tie vaše západné špekulácie a angeológia tam neuspejú. Oni žijú z realizácii a logiky a nie výmyslov a hlúpostí. Pristupuješ k Bohu povrchne a tým že sa považuješ za anjela si v podstate uväznený vo falošnom egu. Veda o duši je zbavená faloše a vlastníckeho pocitu.

Ďalej čo sa týka májov tak oni sú vetva Indickej civilizácie. Všetky kultúry sveta pôvodne pochádzajú z Indie. India má najsilnejšiu kultúru na svete a dodnes tam dodržujú mnohé pradávne zvyky a pravidlá. Preto si udržali určitý typ zbožnosti aj v materialisticko-konzumnej spoločnosti.

Navyše védy sú najviac rešpektovaný zachovaný zdroj informácii na svete a dodnes sa nikomu nepodarilo ani empíriou vyvrátiť čo i len jediný verš. Sú v z hode s fyzikou, matematikou a filozofiou celkového náboženstva ktoré z nich plynie a sú zásadne striktné pri ich dodržiavaní.

Boh nie je môj alebo tvoj. Neexistuje tisíce bôžikov. Boh je len jeden a uctievajú ho všade nie len na tejto zemi či v tomto vesmíre ale v každom vesmíre a sú ich trilióny. Dokonca aj v duchovnej energii ktorá nie je vôbec viazaná s hmotou. Aj tam sa podriaďujú Bohu. Sanathana Dharma vychádza z večnej pravdy ktorá prekračuje hranice času a hmoty. Takže náboženstvo ktoré prezentujem je večné a poloboh o ktorom rozprávaš ma nejakých pár tisíc rokov.

Všetky duše tu na zemi sú poklesnuté inač by sa tu nenarodili. To je povaha zeme. Buď to akceptuješ alebo si môžeš špekulovať x životov no keď sa narodíš ako zviera tak nebudeš môcť robiť ani to. Preto sa treba riadiť védami a pokorne ich nasledovať.

Duša je dokonalá no jej hmotné telo nie. Žiť na úkor iných organizmov a prírody je povaha sveta za ktorú si môžeme svojou karmou. Normálne postavenie duše je v duchovnom svete kde duše nežije na úkor iných.

V tomto svete sa ti môže stať úraz a celý život budeš ochrnutý či zdeformovaný ale v duchovnom svete sa ti nič takéto stať nemôže a blaženosť je tam milionkrát lepšia. Každá duša sa rodí v takom svete do akej miery odovzdala Najvyššiemu. Tie ktoré su pyšné a vlastnícke tie upadnú do hriešnych svetov plných nevedomosti. To je svrchované poznanie véd.lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-07  (19:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...nóóó...tak egypťania by z teba radosť nemali...a to že v indii je najviac chrámov vo svete ešte nič nedokazuje...a o Kšatrijovích pyramídach vidíš zbytky kde?...veď sú dokonalé a predsa neprežili ani 5000 ročné pyramídy...alebo májske pyramídy...a to ich vystavali pred 3100 rokmi?...a mimochodom ten tvoj Sanathana je v skutočnosti "satan" v skratke...a ak neveríš uznaj že podoba tam je....ver...never...ale indovia nemajú nič okrem nových chrámov na meter štvorcový...a o tej atómovej vojne snáď žartuješ...ak by k nej v skutočnosti došlo...nezachovalo by sa nič ani materiáli a ani zbrane....pochoval by ich čas alebo oheň...a kde sú vlastne tie zbrane vystavené?...prezradíš nám?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-07  (19:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a vieš čo groover...ak by tvoje pyramídy existovali a zostali by po nich písomnosti...už dávno by ich našli:)


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-07  (19:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja ťa nemám potrebu presviedčať. Popremýšlaj o tom a vytvor si názor no pokiaľ sa nebude zakladať na objektívnej realite tak máš smolu ;)

Špekulácie nikdy neuzreli Boha. Oddaná služba však áno.

Sú informácie ktoré prijmeš až po určitých reálizáciach. Dnešná pýcha sveta odmieta prijať to že minulá civilizácia bola ďalej technologicky tak aj spirituálne a navyše sa to zachovalo v podope písma, monumentov, kultúry a celkového poznania.

Haribol


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-07  (19:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veď to sú tie pyramídy v Egypte..

ti nedošlo ;) a som zvedavý či vieš ako ich postavili..


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-07  (19:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...hééééj a prečo volali tvojho boha ináč...ako Sanathana?...viem ako ich postavili otrokmi:)...židmi...potom prišiel Mojžíš ktorého BOH zoslal a vyslobodil ich....tvoja viera je plná nejasností...ja mám dôkazi ktoré doteraz vidíš v múzeách...ti nemáš ani jeden...okrem veršov ktoré tu cituješ.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-07  (19:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aha ..


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-07  (19:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover...v tých pyramídach nieje ani zmienka o tvojich veršoch...dokonca ani o tvojom bohu....tak ako je toto možné...dokonca sa aj májovia museli tvojmu bohu obrátiť chrbtom...lebo ani tam nepíšu o tvojom bohu....sú tam len znaky boha slnka...tak kedy a kde vznikol?


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-07  (19:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Áno, na Boha sa všetci vykašlali.

Prvý symptón Kali Yugy.
lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-07  (19:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...čoho?...vysvetli toto slovo.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-07  (19:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V Bhágavata Puráne sa uvádza, že do písomnej podoby boli Védy prenesené pred 5000 rokmi, kedy nastával prelom vekov Dvapara-yuga a Kali-yuga. Kali-yuga je vek temna.

"Šrímad-Bhágavatam (Bhágavata Purána) 1.17.38 nám radí, abychom se zřekli určitých činností, a tak se vyhnuli nežádoucím vlivům věku Kali. Těmito činnostmi jsou strijah (nezákonné styky s opačným pohlavím), šúna (jedení masa), pánam (intoxikace) a djútam (hazard). Moderní člověk tyto činnosti považuje za projev svobody. Bohužel si ale vůbec není vědom otroctví, které tyto aktivity způsobují.

Jedení masa, nezákonný sex, intoxikace a hazard jsou čtyři pilíře hříšného života. Jsou protipólem čtyř pilířů zbožného života, jmenovitě milostivosti, čistotnosti, odříkání a pravdomluvnosti."


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-07  (19:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover...ja tu nehovorím a smilstvách, fete a hazardu...ale prečo sa faraóni otočili tvojmu bohu chrbtom?...veď im dával všetko...ochranu...peniaze...moc nad životom a smrťou svojich otrokov...všetko tak prečo...mali dokonalú slobodu...robili si čo chceli...tak prečo začali uctievať iného...čo im dal?...to čo ten tvoj nie?


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-07  (20:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kvôli tomu že sú v kvalite vášne.

Boh neponúka žiadne hmotné pôžitky.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-07  (20:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...tak prečo im dal takú moc?...aby sa mu iba klaňali?...a keď teda píšeš o takej dokonalej láske...prečo zotročovali okolo seba ľudí?...ako je toto možné?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-07  (20:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover...dobrú noc...a dnes večer sa pomodlím aj za teba...aby si neblúdil niekde vo védach...samozrejme k BOHU krotý má jediného SYNA JEŽÍŠA...vpusti do svojho SRDCA..JEŽIŠOVÉ SLOVÁ...a viac blúdiť nebudeš dokonca pocítiš skutočný pokoj...a nikto ti túto VIERU nevyvráti...lebo je skutočná a BOH EXISTUJE ako aj jeho JEDINÝ SYN JEŽÍŠ...ver tomu tak ako že máš pred sebou svoj počítač...dobrú noc Groover.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-07  (21:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja mám Ježiša už dávno rád ...

Ale tak aj ty by si sa mohol aj riadiť tým čo učil

xD


Marcos001   |   ip:62.168.65   |   2011-09-08  (19:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Svetlonos, nechaj ich.Budz k nim laskavy ako je nas Pan.On nikoho nikde netlacil a netahal . Treba respektovat slobodne rozhodnutie.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-08  (19:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neťahám...ukazujem im cestu k BOHU...k ich skutočnému OTCOVI....ktorý ich miluje a čaká na nich s otvorenou náručou...niektorý mu radi ukazujú chrbát...ale kam chcú ísť?...kam kráčajú?...ak neprídu nakoniec k niekomu kto ich MILUJE....a tak ako ich miluje BOH a JEŽÍŠ ich tu na svete nemiluje nikto.


lenlen   |   ip:85.239.25   |   2011-09-08  (20:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ktoreho pana mate na mysli chlapci ?
pana parzita ?
:)

on je vas pan
blacte ovce
blacte

hlupacik , otec ta doma urobil to je otec , to je prvy Boh


groover ?
"Tí čo chápu povahu hmoty a seba ako duše sa chcú vrátit späť k Bohu a zas mu oddane slúžiť."

hahah ani toto ucenie nechapes
smola
lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-08  (20:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen...nemusíš veriť...ale uver tomu že to čo sebe cítiš to DOBRO ktoré tam nosíš sa zhoduje s BIBLIOU...nedá ti to žiadna filozofia...ani náuky o prežití...iba BIBLIA ťa vykresľuje presne takého aký si...je to zrkadlo do TVOJEJ DUŠE...a ak sa nechceš doňho pozrieť...nevieš vlastne, ani kto si...slobodná vôľa...ťa robí ateistom...ale BIBLIA ťi ukáže ako sa rozhoduješ.


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-09  (07:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bibiia je v porovnaní s poznaním správania človeka v modernom svete málo vysvetľujúca ,zavádzajúca, cenzúrovaná , nezrozumiteľná, zastaralá, nie je vodítkom k pochopeniu správania ostatných ľudí. Neosvetľuje, ale zakazuje. To je kladné je , že definuje zákazy , ktoré treba dodržiavať. Neobjasňuje, ale postavenie človeka v tomto svete, jeho vývoj a smerovanie. Pohľady do ďalekej budúcnostia a minulosti / písal tu o inom náboženstve Groover a kedysi aj ja, vo vedy.sk je tiež mnoho faktov, ktoré sú pre nás potrebné . Človek okrem slepej viery by mal používať aj rozum. Boh je len jeden pre náš Vesmír.

Strašenie ľudí je otravné. Staré indické civilizácie mali náboženstvá úplne komplexné a integrované a zrozumiteľné. Kresťanstvo má oslavovaný text , ktorý má tisíce interpretácií a odnoží . Čím silnejšie veriaci kresťan , tým viac dogmatický. Kritizuje , čo nepozná. Zo strachu aby niečo nebolo náhodou ináč ako tomu uveril. A čo? Zrúti sa svet? Keby vpustil do svojej mysle aj niečo iné .. ,nemôže bolo by to od Diabla. Univerzálna nálepka.

V biblii sa popisujú hriechy. Neopisujú sa ale hriechy ,ktoré majú zdrvujúci vplyv pri dlhodobom pôsobení na ľudské zdravie .

1 . Idealizácia :

peňazí a materiálnych statkov
fyzického zdravia a tela
sexu
kariéry a budúcnosti
schopností
rodiny a detí
krásy
popularity ,slávy a uctievania
vzťahov medzi ľuďmi
duchovna a nábožnosti
vzdelania a intelektu
moci
mravnej normy
dôvery
tvorivosti

ďalej................
2. Nesprávny postoj
3 . Vedome negatívne konanie :
pýcha
zatrpklosť
žiarlivosť
odsudzovanie a pohŕdanie ľuďmi
nespokojnosť so sebou alebo vlastným osudom
kontrolovanie okolia / kniha: Karma , život bez konfliktov. A. Svijaš /
A to sú nesmierne dôležité vodítka pre dnešného človeka.lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-09-09  (08:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer

si na omyle a to velkom
takto hluposti tu tlacia krestania medzi Slovanov uz dlho

DOBRO a LASKA ide zo mna pretoze to je sucastou mna
spravna vychova a prostredie tvori skutocne dobreho , cestneho , svedomiteho cloveka

biblia je len kopa hnoja, ktoru dali dokopy ludia ktorych zaujmom je moc
ovladanie ludi
preto zastrasuju , klamu, podvadzaju , vrazdia

KRESTANSKA ORGANIZACIA SU PARAZITI , JAHVE JE PARAZIT
ano najdu sa medzi nimi aj taki co verili v dobro
ale jedna lastovicka leto nerobi

RKC je tu preto aby znicila Slovanov
znicili nase pismo
nas kalendar
znicili DRZAVU
vyvrazdili miliony Slovanov
ukradli majekty, ktore sami nikdy neboli schopni vytvorit

dnes su v mode hodnoty ktore nie su ziadne hodnoty
a to je ulohou PARAZITOU , ktorych sucastou je aj RKC

telka na uver ? aslebo dovolenka ?
potraviny ? su viac jedom ako potravou
kultura ? tie klipy kde sa pretrcaju vnady za pritomnosti monotoneho opakovania par zvukov ?
alebo velky raper ? nabuchany macho , ktory je husty len v pritomnosti 20tich takych istych opic ako je on sam
vid DEBILA REBUSA

ludia si cenia viac peniaze a pracu ako rodinu

sused susedovi zavidi aj sopel na rukave, ale pre svoje blaho nespravi nic , radsej si ide vypit do krcmy

pojedame zvierata
vyuzivame a zmykame ich cely zivot a ako vdaku na konci zivota ich zavrazime a zjeme

a ako ? ako najubohejsi chudaci , paltime si za to , lebo vacsina keby si mala sama zabit kuru, tak by pri tom sa 3x pocurali , pogracali a posrali

prirodu plundrujeme kde sa da
no a ? po nas potopa
nechapeme ze MY SME TIEZ PRIRODA
ze bez okolia nemozeme fungovat
ze betonove plochy nam nedaju jest

gordon v bibli sa nemoze pisat nic uzitocne , rpetoze je urcena na ine ucely
ovladat ludi
mat z nich tupe a sproste stado a je mi luto kazdeho cloveka ktory tejto mafii parazitov pomaha nevedomegordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-09  (11:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prečítali ste si čo som napísal, nie ? Tak ešte raz pomaly. Ja čítam , všetko čo tu ľudkovia píšu. A nereagujem ako mňavka / to raz povedal môj švagor, pekné prirovnanie. Meňavka reaguje len na svetlo a tmu.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-09  (13:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Gordon mne sa páčilo čo si napísal, máš aspoň trochú triezvejší pohľad.

Lebo mnohí ktorí sa hlásia za vieru v Boha obhajujú len ten koncept a dogmu ich náboženstva a nie skutočnú ideu a objektívne vnímanie pre ktoré Boh siaha až do mystérie ťažko poznaťelného. Iba načrieť do tejto témy trvá človeku celý život.
Pandemonium   |   ip:85.248.61   |   2011-09-09  (14:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vážení, mne je dobre aj bez tej imaginárnej modly. Nepotrebujem sa o túto prázdnu tému zaujímať a ani o tom bezcieľne drístať...


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-09  (14:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bravó


Tak tu potom nepíš. Logicky ;)


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-09  (15:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja sa snažím písať vždy logicky. Na rozdiel od kostolných príbuchov...


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-09  (15:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium, nerus prosim ta ich debatu, ved si tak dobre rozumeju, sice jeden pise ako schizofrenicky diabol, druhy vidi len sury starych Indov, dalsi spomina len slovanskych bohov, iny zasa opisuje vek Zeme v bilionoch rokoch, dalsi sa prida s kompletnym vykladom biblie aj s jeho proroctvami a stale ich debata nema ziadneho oponenta aj ked kazdy rozprava len o svojom. Preto ich vobec netreba drazdit, lebo sa na teba vrhnu a to ich spoji este viac. Inak ta debata je na sposob pokecu u hluchych v domove dochodcov, kazdy si tvrdi to svoje, samozrejme sa opierajuc o tu svoju jedinu knihu.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-09  (15:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A neviete, kde sa momentalne nachadza Tule? Od obrovskeho prepadu CHF , ktore sa udialo napriek jeho hlbokym vedomostiam o vekslactve, sa neozval.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-09  (15:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale chlapci...veď Vaša ateistická viera pácha najviac zla...ozaj k čomu sa vlastne modlíte...k banášovej, alebo k rolincovej:)))))))))))))))))))))))))))))))...rafael...čudoval by si sa....a určite sa tým nechválim iba tu na Vašom ateistickom fóre....ja som skutočný lucifer...stelesnený a žijúci medzi Vami:))))...ver...never...je my to jedno...ale raz rafael...my uzrieš tvár...teším sa:)


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-09  (16:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...BOH a JEŽÍŠ EXISTUJÚ a BODKA...mňa nikto z Vás nepresvedčí o opaku...pretože ja neverím...JA VIEM...narozdiel od Vás Vám zostáva len Vaša VIERA...ale najhoršia je tá internetová...tak pozor na ňu chlapci...aby Vás nepriviedla do omylu....nemáte sebemenší dôkaz o svojich vierach...a predsa veríte....ale JA VIEM...pretože som hľadel BOHU do tváre:))))


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-09  (16:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hh ako vyzeral ? ;)


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-09  (16:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Nemôže sa ozvať, lebo ho hanba o zem hodila. Alebo si ho našiel ten jeden nešťastník, ktorého nahovoril na kúpu CHF papierikov. Darmo som sa vysmieval z jeho veksláckeho handlovania, cítil sa najmúdrejší. Dokonca sa spriahol s kostolnými ovcami a pritakával im. Raz darmo, kto rozum nemá, nech príde o všetko...!


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-09  (16:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako vyzeral?....pekné šedivé vlasy a vyraz milujúceho OTCA..to je BOH...Pandemonium...prečo sa mám hanbiť a začo?...jedine zato čo som tu po tisícročia napáchal...a na tebe mám pekný vzor...ale to nechajme...Groover...chcem ťa varovať...vďaka tvojej viere si si vpustil so hlavy a srdca démona...ak počuješ spev a krásny spev je to démon čo ti spieva...dokážu aj to ver mi...ak my neveríš zájdi za Kňazmi potvrdia ti moje slová... na túto vieru úplne zabudni...klaňať sa mi už nemá zmysel pretože ja Groover idem do neba:)


ANONYM   |   ip:95.154.23   |   2011-09-09  (16:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  @Pandemonium - yebnutý si sa narodil, yebnutý aj skapeš.
Ak si myslíš, že € je istejšie ako švajčiarsky frank, tak si obyčajná ovca, ktorá vidí svoju spásu v Eú.
Nie nadarmo sa franku hovorí papierové zlato.
Ale ako hovorím - zbytočne hovoriť niekomu o krytí zlatom, kto videl zlato akurát tak v papuli svojho vyúdeného fotra, prípadne v papuli svojej suky - matky, po tom, čo skapala a ty si jej tie zlaté zuby vytlkal z tej smradľavej chrapiny, aby si mal na pivo.lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-09  (16:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover...nezabudni že démoni boli tiež bývali Anjeli...a vedia pekne spievať aj hovoriť...dávaj si pozor...nebudem ťa presviedčať...len ťa VARUJEM.


ANONYM   |   ip:95.154.23   |   2011-09-09  (16:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A nezabudni ma riadne vymínuskovať, aby sa ľudia nedozvedeli, aký si žobrák!Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-09  (16:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prečo má Boh šedivé vlasy ? Keď je taký mocný tak nikdy nezostarne mimo pekného mladíka.. no nie ?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-09  (16:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover...neviem až budeš s ním spýtaj sa ho...JEŽÍŠ má dlhé pekné čierne vlasy po ramená...a vzhľad pekného udržiavaného 33 ročného mladého človeka...naposledy som ho videl zahaleného v bielom šate až po členky:)


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-09  (16:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM veď príspevok má hodnotu až keď je riadne vymínuskovaný. ;)
rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-09  (16:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonym aj ked mas pravdu s tym krytim zlatom, aj tak nechapes suvislosti, mocni si robia menu po svojom, jej silu urcuje aj nieco ine, ako len tvoja marnomyselna predstava. Svajciari skratka nepotrebuju silny frank, jednoducho to tak zariadia, lebo ako proexportna krajina by sa zruinovali. Ak bude Euro klesat, bude klesat aj frank, nic s tym nenarobis.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-09  (16:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer

Boh vyzerá takto..

http://www.stopinternets.com/blah/wp-content/uploads/2009/12/krishna_0.jpg


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-09  (16:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael, súhlas! Nerušme teda ich kostolné kruhy.. Pardon, bludy.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-09  (16:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...je to jeden z mojich démonov...a vieš prečo to viem?...pozri sa ako drží píšťalku pravou rukou...je to môj znak luciferov...malíček a ukazovák v znamení rohov...fakt buď opatrní....pávie oko...na jej čelenke...znamená moje oko...skrze ktorého som sledoval ako sa my ľudia klaňajú...nežartujem...hovorím ti PRAVDU.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-09  (17:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium...dal som ti plusko:)


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-09  (17:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium áno správne, nechajte nás :) máš odo mňa +


RE: Lucifer

To čo ukazuje rukov sa volá mudra. Nie sú to žiadne satanské symboli. Usmerňujú určitým spôsobom pránu.

A ináč prečo máš meno Lucifer. Práve toto my skor signalizuje démonske povahy anjelov.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-09  (17:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover...a prečo so myslíš..že tieto znaky preferujú aj mocný na tomto svete?....hlavne rodina rotschildovcov...bush...obama?...sú to všetko slobodomurári..luciferová sekta aby ovládla svet...oko a zdvihnutý malíček?...rozmýšľaj...nevidíš tam podobnosť?...názov tvojho boha je v skratke "satan"...aby zblúdila čoraz viac ľudí.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-09  (17:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tieto fámy vznikli len v posledných rokoch. Illuminatské videá ktoré vidia iba všade démonov.

Trošku ťa o tom informujem. Lebo laická verejnosť má len konšpirácie.
Illumináti maju hmotné blaho a statky preto lebo ucitevajú polobohov ako Kali, Šiva a podobne a tým si vytvorili pozitívnu karmu.
Keď pokorne uctievaš Poloboha tak ti zošle svoju priazeň. Voľakedy to ľudia vedeli a teraz o tom nič nikto nevie (kvalita nevedomosti).

No pri uctievaní Boha samotného sa uctieva to najvyššie. Keď povieš.. klaňam sa tomu najvyššiemu v hmotnom aj v duchovnom svete tak sa vždy budeme klaniať tomu istému Bohu. Rozumieš ?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-09  (17:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover...a PRAVDA je že tvoji polobohovia...vedú vojny...prinášajú ľudom hlad...mrzačia ľudí...okrádajú národy..toto sú polobohovia?...plní lásky?...nemáš to troška s tou tvojou vierou opačne?...nestávaš sa démonom?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-09  (17:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...alebo sa mýlim?...groover...nevidíš to napokon sám?


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-09  (18:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie nezastávam sa Démona. To by ma nikdy nenapadlo.

Keď tu bol Krišna naposledy tak zomrelo 640.000.000 miliónov ľudí v bitke na Kurukšétre. A to z toho dôvodu že aj po opakovaných výzvach sa Kuruovci odmietli vzdať trónu ktorý im nepatril.
Nastolil pevné náboženske zásady, ctnosť, morálku a etiku. Tým dal jasné najavo že večné princípy prekonávaju aj smrť a život. Lebo duša je večná a len hmotne popletený ľudia ľutujú mrtvé telá.

Ďalej ja neuctievám Polobohov hoci viem o nich oveľa viac ako ty. Všetka láska pochádza len z Boha. Prečo odmietaš pochopiť že neexistuje kresťanský, židovský alebo hinduistický boh. Existuje len Boh ktorý je pánom všetkého aj vrátane nás. A má aj svoje meno. Krišna.

Dokonca aj Kresťania ho uznávaju a berú ako svojho Boha. Každý kto skutočne miluje Boha, miluje Krišnu. Lebo Krišna je Najvyššia Osobnosť Božstva. Keď naozaj máš vztah k Bohu tak máš vzťah k takej istej osobe ako ja ;)

Vypočuj si mantru..

http://www.youtube.com/watch?v=jgLrYPZHNyY&;feature=related

http://odpovede.wordpress.com/2010/01/19/kto-je-krisna/


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-09  (18:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...ale tvoj krišna...má polobohov a tí nám prinášajú smrť...skrze tých ktorý ich uctievajú...však si to napísal sám...a Kresťania vyznávajú KRISTOVO meno a to je veľký rozdiel...JEŽÍŠOVO meno prináša lásku a pokoru....aká atómová vojna?...kde si na toto prišiel...vo védach?...máš jeden jediný dôkaz?...nemáš...ja vychádzam z toho čo vidím...ti nielenže odopieraš moje dôkazy...pyramídy...májov...ale aj to čo vidíš teraz...to utrpenie vo svete....to utrpenie prináša tvoj krišna...tvoj krišna je satan....dokonca to má v mene...používa presne tie isté znaky, ktorými sa preferujú mocný...toto tvoje prekrúcanie je chabé...nemáš žiadne dôkazy...ja áno.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-09  (18:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a mimochodom videl si niekde vo Vatikáne tvojho krišnu?...alebo niekto iný?.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-09  (18:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nikto ho nevidel osobne ;)

A je pravda že má polobohov a ti prinášaju smrť. Áno je to tak. Čo iné si zaslúžia duše ktoré ho opustili.

Mám normálne dôkazy. Vedecké. Dodnes je tam zvyšená rádioaktivita bez toho aby sa tam konal čo len jediný jadrový pokus.

http://www.indiamike.com/india/chai-and-chat-f73/so-whats-wrong-with-kurukshetra-t70790/2/
http://controversialhistory.blogspot.com/2007/10/myth-of-ancient-nuclear-war.html#.Tmo8-_opqSo

Krišna vytvoril všetko čo existuje. A za utrpenie ktoré každý zažíva si môže len on sám. Krišna dal pravidlá. Keď ich nerešpektuješ tak budeš trpieť. Skús sa vysmievať gravitácii, empatii, toleranci, logike, dobru, odovzdanosti, ctnosti a zle dopadneš. To sú len niektoré z jeho pravidiel.

Všetko z neho vychádza.

Tvoja idea Boha je len časťou niečoho.
To potom nie je Boh.
Aký Boh keď je niečomu podriadený ?
V skutočnosti všetko pramení z Boha a prináleži mu.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-09  (18:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...osobne si si zmeral tú radioktivitu?....a mimochodom prečo potom ľudstvo začalo od nuly?...nebolo im pohodlnejšie používať aspoň zapaľovač?...alebo sa chceli vrátiť k začiatkom?...a tie jeho pravidlá asi nefungujú...ak sa mu postavili aj jeho polobohovia...pretože tí čo ho uctievajú robia presný opak...a ak ti napíšem že aj india má vo vlastníctve atómové zbrane a niekde ich museli odskúšať...tomu uveríš?...alebo budeš veriť tým nezmyslom o atómovej vojne?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-09  (18:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover...idem na kofču s kamošom...prídem cca za 1-2 hodinky tak zatiaľ čau.


adam   |   ip:78.98.206   |   2011-09-09  (19:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  anonym
pandášovi to nepáli, pozri už raz vymínuskoval aj sám seba :D a vymínuskuje zas:
http://www.youtube.com/watch?v=ySmCw2CempI&;
http://www.youtube.com/watch?v=FObbkzQppXo
joplins ho odhadol presne:D.
a tam je aj ten troll:D
on neznáša svoj obraz, on sa už hnusí aj sám sebe. on len tvrdí že je neveriaci, ale v skutočnosti je a preto sa sám na seba hnevá.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-09  (19:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Polobohovia mu slúžia rovnako ako my. My to však robíme nepriamo lebo sme v ilúzii. Takže ak sa rozhodne tak môže hocičo zmeniť. Pochybuješ o jeho dokonalosti ? Treba ti viac viery a realizácii.

Čo sa tyka tej vojny tak to všetko sa v priebehu generácii stratilo pod vplyvom Kali Yugy a zas sa začalo objavovať pod vplyvom Mini Golden Age ktorá začala cca 400 rokov dozadu. Technologický pokrok spôsobil že sa prebudil po čase aj spirituálny pokrok z presýtenia matérie.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-09  (20:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover...a prečo sa mu postavili samotný polobohovia?....rozsievajú medzi nami samotné zlo?...či nie?...a mimochodom mini zlatý vek?...v roku 1600 nepoznali ani čo to je parný stroj....tak aká technológia?...groover...vysvetli mi prosím ťa prečo si májovia svietili sviečkami...ak pochádzali z Indov a mali disponovať atómovými zbraňami?...naozaj som zvedavý:)


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-09  (20:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nikto sa mu nemôže postaviť na dlhý čas. Ani polobohovia.


Máyovia bolí vonkajšia vetva Indov a existovali až v Kali Yuge. Otázky ktoré dávaš som ti už vysvetlil, ide len o to že mi nedôveruješ. Jediné čo si odniesli sú kalendáre a zopár techník tak ako aj tí čo išli na server či na západ. Každý si niesol zbytky.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-09  (20:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A mimochodom groover....India nedisponuje ani super technológiou...tak kde je?...veď mu oddane slúžia a uctievajú tvojho krišnu....alebo ju nemá?


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-09  (20:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Má ju zopar pokročilých jogínov a dnešnej civilizácii ju nepredajú a vačšina sa stratila s minulou generáciou.

Zas sa pýtaš niečo čo som už vysvetlil ;)


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-09  (20:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover...ale nevysvetlil...nevysvetlil si my ani prečo majú májovia staršie stavby ako indovia...ani prečo faraóni uctievali iného boha...a to im dal všetko...nemám ti prečo dôverovať...pretože mňa nepustia dôkazy ktoré existujú...ti máš len svoje teórie...síce pekne napísané...ale nepodložené.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-09  (20:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...ja ti dám dôkaz chceš?...znak mojej tváre sa datuje od čias faraóna...nie tvojej krišni...mojej tváre luciferovej.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-09  (20:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a nosia ten znak doteraz a je všade...hádaj ktorý to je:)...tvoja krišna je len v Indii...nieje zobrazená nikde...ani v najstarších stavbách na svete.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-09  (20:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keď chceš diskutovať normálne tak mi neklam a nezavádzaj.

Májovia nemajú ani jednú staršiu stavbu ako védska civilizácia z čias Dvapara Yugy. A keď neveríš choď si vyhladať kamenné chrámy v Mayapúre či Dilli či ohromný most s čias Rámajány. Sú tam rôzne sochy Krišnu a môžeš si ich kľudne aj odfotografovať či vyhľadať na google. Keby nebola védska kultúra tak nie sú pyramídy, ani žiadny dalši uctievači polobohov na ktorých tak lpieš.

Za ďalšie faraóni neuctievali Boha ale polobohov. Myslíš že prečo mali viac osobností na uctievanie ? Logicky keď uctievaš mnoho polobohov tak nemôžeš uctievať najvyššieho Boha a zastávať monoteistické práve náboženstvo, Boh dokonca aj v Biblii vraví.. nebudeš mať iných bohov okrem mňa, takže sa neriadiš dokonca ani svojim kódexom. Kde je tvoj Boh v egypte ? Vidím len samých polobohov. Sám udávaš invalídne argumenty. Krišnu uctievajú po celom svete a nielen v Indii. Iba nevzdelanec ho môže považovať za poloboha či historickú postavu.

To ja sa pýtam. Kde máš dôkaz že uctievaš Boha. Poloboh Ra, Isis či Horus nie sú najvyššia Božská Osobnosť. Ani žiaden šedivý dedko. To čo si vymysleli Kresťania je len prekrútenie prvotného najstaršieho náboženstva ktoré bolo presne definované. Slovo na označenie Boha pochádza zo Sanskrtu takže ty nemáš právo vravieť mi čo Boh je a čo nie je. Predstava že je niečím podmienený či s niečim potrebuje doslova bojovať je nedokonalá a hodná opovrhnutia. Môžeš si o tom iba špekulovať pokiaľ nemáš realizácie.

Zbytočne ma nútiš opakovať to isté zas a zas.

A na koniec akej tvojej luciferskej tváre. Trpíš predstavami falošného ega. Stále viac mi dokazuješ že som ťa predcenil a myslel si že to dokážeš pochopiť. Ale ty vidíš len tie svoje fantazmagórie.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-09  (20:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover...a mimochodom pravý BOH KRESŤANSKÝ nieje podriadený nikomu...on je STVORITEĽ všetkého...je večný a má syna JEŽÍŠA...Kňazi v BOŽOM mene, nám hlásajú dobro, lásku a šťastie pre každého...ako si prišiel nato že je podriadený tvojmu krišnovi?....Kňazi doteraz zachraňujú nevinných a kŕmia v BOŽOM a JEŽÍŠOVOM mene hladných...mníšky hladia starcov a utešujú ich v BOŽOM mene...nerobí to tvoj krišna...uchyľujú bezbranných...pomáhajú slabým...hlásajú lásku...a tí tvoji polobohovia čo sa postavili tvojmu krišnovi rozsievajú len smrť, hlad a vojny....ako je toto možné?...veď splynuli v jeho viere a povýšil ich...prečo sa teraz postavili na stranu zla...mimochodom si to priznal...teraz to nezaprieš.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-09  (20:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover...jasné že v Dílii sú sochy Krišnu veď ho tam uctievajú...ale vedecké poznatky nepustia...májovia tu boli skôr ako vznikla samotná India...a nato existujú dôkazy...dokonca tvoji májovia ani neuznávali krišnu...nieje na ich stavbe ani jedna jeho tvár či socha...nieje tam o ňom ani zmienka...uctievali boha slnka...toho čo som im naordinoval ja...faraóni takisto uctievali bohov presne takých akých som im naordinoval...sú aj pekne vykreslený...na psích hlavách nie sú znázornené uši ale rohy...a to že uctievam skutočného BOHA ti nemusím dokazovať...ja to VIEM...a dáva my toľko slobody a slobodnej vôľe toľko koľko potrebujem...v ničom ma neobmedzuje...dal my desať prikázaní...jednoduchých a ničím nevyvrátených...doteraz je na nich založená každá ústava aj ústava tvojej Indie...mimochodom krišnové védy sú postavené tak aby si v nich našiel hlavne svoje pochybnosti...a tak vpustil do seba démona...žiadny poloboh a ani krišna neexistujú...sú to len rozprávky.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-09  (21:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kvôli takým ľudom ako ty sa dodnes hádaju všetky akože náboženstva na zemi a zbytočne metú ľudí svojou schyzou a netolerantnosťou. Toto má byť príklad ? Boh nemóže mať žiaden prídavok ako Kresťanský či Židovský atď. To je hranica času. Hádam mi nechceš tvrdiť že presne v tom čase sa objavil taký Boh. Ty nevieš ani meno svojho Boha. Voláte ho Boh a neviete jeho meno. Další prejav nedokonalosti toho akože náboženstva.

Navyše v sanskrite sa jasne vysvetluje o láske k Bohu. A bez toho by Kresťania nič nevedeli nič si nepriniesli. A to ty odmietaš prijať, hoci je to fakt. Tomu sa vraví ignorácia a sebaklam. Pokiaľ takto budeš príjmať informácie tak sa nič nenaučíš.

Lásku k Bohu navyše nechápeš. Hádaš sa o koncepty slov ktorým nerozumieš. No povedz my ako dlho denne recituješ Bohu, čo pre neho každý deň robíš ? Keby si to mal v činnostiach tak by si to mal aj v poznaní. Mňa neoklameš. Si falošný pokiaľ nežiješ tak ako kážeš.

Chodíš si na kofolu. Pritom kofein porušenie zásady intoxikácie. Lpíš na svojom tele a jeho vášniach. Otrok zmyslov. Tu nemôže byť reč ani o duchovnom pokroku pokiaľ nepríjmeš pravdu.

Dnešný ľudia sa neklaňajú ani polobohom tak nech od nich nič nečakajú. Ďalej každý si nesie individuálne vlastnú karmu a nie spoločenskú takže nevrav v hmotnom čísle. Keď pochopíš ako dokonale funguje karma tak by si mi tu podobne otázky nedával. Máš slabé znalosti véd a človek ktorý sa zaoberá náboženstvom by mal védy doslova študovať kým chce urobiť seriózny komentár k tejto téme. A nie bludy a špeky na zmätenie ľudí.

Vojna, hlad a mier je len spätná reakcia na ľudskú hlúposť a lakotu. Ten kto nevidí dokonalý zákon za všetkým opovrhuje dielom najvyššieho. Práve oni nepochopili podstatu sveta. Vo veršoch Bhagavdgíty sa to jasne vysvetluje ale ty si aj natoľko lenivý ísť si to prečítať a strúhaš rôzne tvrdenia ktoré sa ani netýkaju objektívnej pravdy ale len tvojích výmyslov ako sa ti kde hodí.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-09  (21:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mayovia boli nositeľmi vyspelej mayskej civilizácie. O prvých Mayoch môžeme podľa posledného stavu výskumu hovoriť už asi od roku 2500 pred Kr., čiže približne súčasne s výskytom prvých poľnohospodárov. Väčšina nálezov ale pochádza až z obdobia po roku 1500 pred Kr. Niektoré pramene nazývajú (bez dôkazov) už pobrežných rybárov z mayskej oblasti z obdobia okolo 5000 pred Kr. ako „Mayov“. Pojem Mayovia (podľa mesta Mayapán) sa pôvodne zrejme vzťahoval asi po roku 1263 len na „kmeň“ Itzov (Itzá).


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-09  (21:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Desať BOŽÍCH zákonov obsahuje všetko tak aby si nespáchal hriech....varujú pred zlým životom...učia žiť v mieri...učia ľudí aby sa navzájom nielen rešpektovali ale naučili sa navzájom milovať a spoločne žiť na tejto zemi...tam nenájdeš pochybnosť iba to čo nakoniec chceš sám...žiť v miery a v láske...tvoja krišna nedáva nič z tohoto...dokonca musela tvoja krišna poblúzniť aj svojich polobohov....keď sa vidali na cestu zla a začali ju páchať skrze iluminátov...ktorý doteraz preferujú moju tvár...pätcípu hviezdicu...otoč ju o 180 stupňov a neuvidíš tvár krišnu ale moju...a táto hviezdica je tu od čias faraónov...tvoj krišna nemá ani 1000 rokov...India je ako stará?...to vieš?.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-09  (21:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Védske obdobie nema pociatok su samozrodene,vydychla ich Absolutna Pravda,Krišna

Bhágavata Purána ( Šrímad-Bhágavatam ) detailne popisuje, ako toto poznanie zostúpilo učeneckou postupnosťou od najdokonalejšej prvorodenej bytosti Brahmy až sem na Zem. Brahma prijal učenie Véd od Najvyššej Božskej Osobnosti, Krišny, a ďalej ho predal Náradovi a ďalším svojim synom, ktorí toto poznanie rozširovali ďalej. Toto poznanie sa po dlhú dobu predávalo iba ústne, pretože ľudia boli dostatočne inteligentní a mali tak vynikajúcu pamäť, že im stačilo si raz vypočuť učenie od duchovného učiteľa a ihneď mu porozumeli a zamapätali si ho. Dokonca ešte v dobách starého Grécka existovali rečníci a rozprávači, ktorí poznali Homérove diela celé naspamäť. Pred 5000 rokmi ale Vjásadéva, ktorý je tri-kála-gja ( pozná minulosť, prítomnosť a budúcnosť ), videl, že ľudia v Kali-yuge budú žiť iba krátko a nebudú mať dobrú pamäť ani inteligenciu, a tak védske poznanie zapísal a pre lepšie pochopenie ho rozdelil na štyroch častí ( Rig, Sáma, Jadžur a Atharva). Tieto Védy potom predal svojim žiakom. Ďalej, pre menej inteligentných ľudí Kali-yugy spísal Mahábharátu ( obsahuje Bhagavad-gítu ) a 18 Purán. Nakoniec pre učencov a filozofov zhrnul všetko védske poznanie do Védánta-sútier ( véda-anta = konečné poznanie; sútry sú aforizmy). Vjásadéva, ako uvádza Bhágavata Purána, ani po spísaní Purán a Védánta sútier nebol spokojný. Jeho duchovný učiteľ Nárada Muni mu následne odporučil, aby vysvetlil Védántu. Vjásadéva teda spísal Šrímad-Bhágavatam ( Bhágavata Puránu ) ako prirodzený komentár k Védánta-sútre.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-09  (21:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veď ani nedodržujete základné Božie prikázania.

Povedz mi.. ješ mäso ?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-09  (21:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover...ale BOH je jeho meno...nepotrebuje iné tvoj krišna si ho len privlastnil a pridal k nemu to svoje...tak potom kto tu bol prvý?...mimochodom...stále my neodpovedáš na otázky len sa motáš okolo svojej karmy a mojej nevedomosti...vyvrátil som ti hneď prvú vetu čo si sem napísal z tvojej védy...tak aká dokonalosť...skús žiť tak aby si neporušil desať BOŽÍCH prikázaní a nezhrešíš...lebo sú dokonalé....a predstavujú dokonalu harmóniu života...tak kde sa o takýchto zákonoch píše vo tvojich védach.


lucifer   |