16. September 2019
    
ZNEUŽITÉ UČENIE KRISTA NA IDEOLOGICKÉ CIELE - Dolezite.sk

ZNEUŽITÉ UČENIE KRISTA NA IDEOLOGICKÉ CIELE


  2011-01-19  (21:44)  |  Náboženstvo a mystika
  46% hlasovalo = 3  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - ZNEUŽITÉ UČENIE KRISTA NA IDEOLOGICKÉ CIELE

Sfalšovaný Nový Zákon


Pokiaľ ide o Nový Zákon, cirkev ponecháva veriacich v tom, že nasledovníci Ježiša Krista zaznamenávali jeho preslovy, životné pravidlá, proroctvá a jeho zázraky. Kresťan má totiž Bibliu - knihu kníh chápať ako zbierku autentických správ. Preto možno právom konštatovať, že nevedomosť kresťanov tkvie najmä v nedostatočnej informovanosti zapríčinenej teológmi a cirkevnými historikmi, ktorí používajú vo svojich prácach dvojaký meter, ako odškriepiť škandalózne fakty. Buď prekrúcajú realitu v jej pravý opak, alebo ju zahmlievajú.


Ani jeden z evanjelistov nebol Ježišov súčasník a ani jeden súčasník v tej dobe nenapísal očitú svedeckú správu. Nepísali totiž dejiny, ale vyrábali dejiny... Napríklad: prvokanonický text Codex Sinaiticus v znikol v 4. kresťanskom storočí rovnako, ako Codex Vaticanus, ktorý objavili v roku 1844 v Sinajskom kláštore.


Väčšina ľudí dôverujúcich Biblii má naivnú vieru, že ona od začiatku jestvovala vždy v tej podobe, akú má dnes, že obsahovala vždy tie časti, ktoré sú obsiahnuté v ich domácom exemplári Biblie. Vôbec nevedia alebo ich ani nezaujíma, že prvý kresťania nemali takmer dve storočia, okrem Starého Zákona nijaké spisy a že ani tento vtedy nebol ešte definitívne stanovený. Novozákonné záznamy vznikali veľmi dlhý čas a najstaršie vierouky, ktoré si dodnes uchovali dogmatickú hodnotu boli koncipované postupne na prvých piatich ekumenických konciloch.

    1. ekumenický koncil v Nicei zvolal cisár Konštantín, ktorý nemal o Ježišovi ani potuchy, lebo vyznával Mithtrov slnečný kult. Keď v r. 318 vybral a pozval biskupov na koncil, bola v pozadí číra mocenská politika a nie cirkevné záležitosti. Po tomto koncile platil názor Ária Alexandrijského – Boh a Kristus neboli totožní, ale boli si len podobní...

    2. ekumenický koncil v Carihrade (Konstantinopole) zvolal cisár Teodózius I. , ktorý sa zapísal do dejín ako utláčateľ chudoby a ľudu naložil na plecia neznesiteľné dávky daní... Zhromaždenie teológov zaviedlo do kresťanskej náuky hlavný článok viery – učenie o trojjedinosti Otca, Syna a Ducha svätého...

    3. ekumenický koncil v Efeze zvolal východorímsky cisár Teodózius II. a západorímsky cisár Valencianus III. Na koncile sa rozhodlo ucievať Pannu Máriu, ako Bohorodičku...

    4. ekumenický koncil sa konal v Chalcedóne a formálne ho zvolal byzantský cisár Marcianus. Koncil tu vyhlásil dogmu, že v osobe Ježiša sú „čisto a nerozlučne“  spojené Božia a ľudská podstata. Táto dvojjediná podstata platí dodnes pod názvom „chalcedónsky princíp viery“...

    5. ekumenický koncil zasadal opäť v Carihrade a usporiadal ho východorímsky despotický cisár Justinián I. Koncil sa uzniesol na zásade, že kto sa uchýli od slova Božieho (rozumej teologických klamstiev) – je kacír. Prvý na rad prišiel vynikajúci grécky kresťanský filozof a teológ Origenes (asi 185-254). Zanechal po sebe asi 2000 spisov, ktoré boli spálené a tie, ktoré sa uchovali, boli drasticky cenzurované. Cirkev z nich nielen odstránila fragmenty, ktoré sa jej nehodili (celú časť o putovaní duší – reinkarnácii), ale navyše do originálnych textov vpísali vety, ktoré autor nikdy nenapísal...


Z uvedeného teda jasne vyplýva, že Biblia nie je „Slovo Božie“, ani nebola inšpirovaná Duchom Svätým.


Veľký pokrok v Anglicku dosiahli tajní jezuiti vtedy, keď prostredníctvom dvoch mužov - vysväteného anglikánskeho biskupa B. F. Westcotta a jezuitského profesora F. J. A. Horta prepísali pôvodný grécky originál Nového Zákona - Textus receptus (Prijatý text) - do svojej vlastnej predstavy. Prepis sa uskutočnil podľa jezuitskej vierouky, a to práve za výdatnej podpory profesora hebrejčiny Puseyho.


Čo znamená pre biblickú cirkev tento grécky Nový Zákon? Tento kompletný novozákonný grécky text bol až takmer do konca 19. storočia najrozšírenejším podkladom pre preklady Nového Zákona, z ktorého sa robili preklady do všetkých európskych a neeurópskych jazykov.


Na základe starých gréckych východných rukopisov bol tento grécky text vydaný v roku 1516 a 1519 Desideriom Erazmom, v roku 1522 preložený Dr. Martinom Lutherom do nemčiny, v roku 1522, 1527 a 1535 bol Erazmom vydaný znova. Potom v rokoch 1571 až 1574, 1583 a 1584 bol šesťkrát vydaný Plantinom v Antverpách, v roku 1534 Colineausom v Paríži, kde ho znova v roku 1546, 1549, 1550 a 1551 vydal R. Stephenson. Aj Theodor Beza vydal tento pôvodný grécky text so svojim doprovodným latinským prekladom v Ženeve v rokoch 1565, 1582, 1588 a 1598, pretože prvé vydanie z roku 1551 bolo celkom rozobrané. Okrem toho vydal aj samotný grécky text, a to v rokoch 1565, 1567, 1580, 1590 a 1604.


Tento Textus Receptus v Stephansovom a Bezovom vydaní slúžil potom ako podklad pre vznik anglického prekladu Nového Zákona pre kráľa Jakuba (KJV), vydaného v roku 1611. Súčasne slúžil aj pre preklad do českej Biblie Kralickej od univerzitného profesora gréčtiny Jána Blahoslava. Jeho preklad vyšiel prvý raz v roku 1564 v Ivančiciach a potom ešte veľakrát ako šiesty diel Biblie Kralickej, ktorá bola naposledy pred „Bielou horou“ vydaná ucelene v roku 1613.


Jezuiti vedeli, že keď Textus Receptus nenápadne prispôsobia katolíckej viere a vierouke pod maskou “vedeckosti”, dostanú tým veľa protestantských cirkví vrátane anglikánskej pod moc Vatikánu. Skontaktovali preto profesora Puseyho z Oxfordu. Dohodli s ním, že prinúti Dr. anglikánskej cirkvi Westcotta, ktorý sa verejne prikláňal ku katolicizmu, aby nadviazal spoluprácu s profesorom Hortom a že oboch mužov potom Pusey pozve do týmu, ktorý bude prevádzať revíziu Biblie v hebrejskej a hlavne v gréckej časti.


Už dopredu bolo naplánované, že Hort pritom privedie Westcotta k mnohým západným a rímskym opisom gréckeho Nového Zákona, ktoré katolíckej cirkvi viac vyhovovali. Bolo dohovorené, že obaja “jazykovedci” protestantskému svetu “vedecky” opodstatnia zásah do gréckeho Textu Receptu Nového Zákona. Východzím rukopisom k práci sa mal stať Vatikánsky a Sinajský kódex ako základný kameň stavby nového, prokatolíckeho Textu Receptu.


Westcott ponuku k spolupráci prijal, lebo ho Sinajský kódex veľmi zaujímal a chcel ho dôkladne preskúmať už predtým. Sám totiž tajne inklinoval ku katolíckym obradom a rituálom, nachádzal v nich priamo záľubu a ľutoval, že anglikánska cirkev nič takého nemá alebo len vo veľmi chudobnej podobe. Jeho snom bola anglikánska cirkev plná práve všetkých týchto náboženských katolíckych ceremónií. V Hortovi našiel svojho veľkého priateľa a spolupracovníka.


Hort bol naviac jezuitský profesor pod zvláštnou, tajnou prísahou určený k infiltrácii anglikánskej cirkvi od samého základu až po jej najvyššie špičky. Spoločne s jezuitským profesorom Puseyom potom Westcotta usmerňovali tak, ako si to jezuitská rehoľa želala.


Všetci traja veľa rokov “vedecky” skúmali a pracovali na obrovskom diele. Dnes sa mu hovorí Westcott-Hortov grécky Nový Zákon. Z neho následne vzniklo Nestlé-Allandovo vydanie gréckeho Nového Zákona, ktorý sa každým novým vydaním stále viac a viac odchyľuje nielen od pôvodného Textu Receptu, ale aj od prvého vydania Westcott-Hortovho Nového Zákona, a to smerom k jezuitským doktrínam katolíckej vierouky.


Z Westcott-Hortovho vydania a neskôr z Nestlé-Allandovej úpravy vznikli revidované preklady Nového Zákona. V súčasnej dobe sú používané vo všetkých denomináciach, cirkvách, zboroch, kostoloch apod. pod rôznymi názvami a sú označované ako preklady medzinárodné, interdenominačné, nadnárodné, svetové, ekumenické, nadcirkevné, živé atď. Všetky tieto preklady majú však jedno spoločné: Vedú čitateľa od protestantskej viery do ekumenického vyznania a cez toto ekumenické chápanie Biblie nakoniec až k Vatikánu.


Jezuitský rád je prepojený s okultnými vedami. Jezuiti používajú tajné charizmatické hnutie, v ktorom využívajú montanistické metódy (učenie starokresťanskej asketickej sekty z 2. až 6. storočia, ktoré založil Frýg Montan), mystiku a Loyolove „Duchovné cvičenia“, ďalej filozofiu, metafyziku, psychoanalýzu, logiku, psychológiu, hypnózu, telepatiu, telekinézu, parapsychológiu (vedecké čarodejníctvo), psychiatriu a psychoterapiu. Dnes sa tieto vedy súhrnne nazývajú “Vedy o správnom ľudskom správaní v skupinách”. Všetkými týmito znalosťami okultných vied sa jezuiti zaoberajú. Používajú ich pre svoje úlohy. Vybavili nimi tiež svojich kňazov, aby získali vládu nad národmi.


Svoju okultnú organizáciu - organizáciu osvietencov - umiestil Ignác Loyola pod dáždnik rímskokatolíckej inštitúcie. A títo osvietenci sa tajne stali najdôležitejšou vetvou jezuitského rádu. Ignác Loyola vedel, že osvietenci budú môcť nakoniec vďaka svojmu hlbokému spojeniu s duchovným podsvetím ovládnuť ekonomiku, medzinárodné bankovníctvo, vojenské sily, všetky odvetvia čarodejníctva a náboženstva sveta tým, že zrazia ľudí na kolená, aby vedome aj nevedome, priamo aj nepriamo slúžili pápežovi.


Žiadna iná skupina sa nikdy nezaoberala okultizmom hlbšie než jezuiti. Intenzívne štúdium okultizmu ich privádzalo do stále tesnejšieho spojenia so Satanom. A k tomu používali aj transcendentálnu meditáciu zo všetkých druhov budhizmu. V dnešnej dobe napríklad spolupracujú s čarodejnými doktormi na celom svete a posielajú im napríklad svätú vodu. Jezuiti napomáhajú rozvíjať kulty pomocou financií a infiltrácií.


8. júla 1980 sa ukázalo, že pápež Ján Pavol II. vôbec nič nenamietal proti africkému čarodejníctvu založenému na duchovných kultoch, ktoré ovládajú katolicizmus, lebo prechovával nadej, že keď tieto kulty trochu očistí, môžu pomôcť šíriť »Kristovo« evanjelium.


„Okultný systém“, ako píše ďalej Dr. Rivera, „nikdy nebol kresťanskou cirkvou. Preto i akákoľvek organizácia, ktorá je na okultizme založená, nie je kresťanskou, biblickou organizáciou. Staroveké satanské obrady používali pri obetiach detí bohu Baálovi soľ a olej. A bez toho, aby o tom katolícki rodičia mali v dnešnej dobe poňatia, používajú sa tieto symboly znova k tomu, aby ich nevinné deti boli opätovne zasvätené babylonským démonom. Počas obradu krstu sa dieťa zatiaľ nesmie stretnúť s rímskokatolíckym »Ježišom«, to je oplátkou, do ktorej kňaz počas omše magicky - transsubstanciaciou - premení Ježiša Krista. Potom tohto oplátkového boha (rímskokatolíckeho Ježiša) umiestni na oltár cirkvi. Kňazi prehlasujú, že musia dieťa zariekavať, aby ho uchránili pred mocou démonov. Kňaz urobí olejom na hlave dieťaťa okultný znak Tamuza - znamenie kríža. Potom vloží do úst dieťaťu soľ a pokrstí ho postriekaním alebo polievaním vodou. Tým sa dieťa stáva členom veľkého babylonského náboženstva Vatikánu. V tomto okamžiku je dieťa domnelo očistené od pôvodných hriechov a stáva sa dieťaťom boha a dedičom nebies. Dieťa je takto údajne znovuzrodené.


Avšak Biblia v skutočnosti krst malých detí vôbec nepozná. To nie je kresťanská záležitosť, krstiť novorodencov. Odkiaľ teda táto tradícia pochádza? Práve z pôvodného babylonského náboženstva ako rituál k očisteniu detských obetí tesne pred ich obetovaním. Na dušiach týchto »očistených« detí je potom nezmazateľné diablovo znamenie. Je to znamenie čarodejníc“.


Avšak vráťme sa opäť na začiatok, k podvrhu za pôvodný grécky Nový Zákon Textus Receptus. O tom, ako vznikol Westcott-Hortov “nový Textus Receptus”, ktorý svojou úpravou uprednostňuje katolicizmus, dopĺňa nasledujúca správa:


“Na rozdiel od Erazma, ktorý zostavil svoj grécky Nový zákon podľa tradičnej textovej línii, siahajúcej od apoštolov až po cirkev na púšti, Westcott a Hort vychádzali z Eusebiovej gréckej biblii. Jeronym túto bibliu nahradil latinskou bibliou.


Dá sa preto logicky predpokladať, že z 50 opisov tejto biblie, ktorú nariadil Konstantin Veľký, sa do dnešnej doby zachovali dva. Že sa vôbec nejaké zachovali, za to môžeme vďačiť tomu, že boli napísané na trvanlivom jemnom pergamene z teľaciny, a tiež preto, že potom, čo rímskokatolícka cirkev prijala asi o šesťdesiat rokov neskôr Jeronymovu bibliu, prestali sa Eusebiove grécke biblie používať.


Jeden z týchto rukopisov pretrval celé stáročia zamknutý v hlbinách Vatikánu. Tam zostal v ústraní až do roku 1844, kedy bol »znovu náhle objavený«. Druhý rukopis vzdoroval zubom času pod ochranou suchého vzduchu na Sinaiské púšti. V roku 1859 bol znovu objavený medzi smetím v kláštore sv. Kataríny na hore Sinai. Vyhodil ho tam niektorý mních, ktorý ho zrejme považoval za bezcenné nezmysli.


Tieto dva Origenom presýtené rukopisy boli nazvané Vaticanus (alebo B) a Sinaiticus (alebo A, aj Alef). Pre prácu Westcotta a Horta boli tieto grécke rukopisy Nových zákonov ako východisko z veľmi dobrých dôvodov. Prvým dôvodom bolo to, že Origenove učenie, ktorým sú tieto rukopisy prestúpené, vyhovovalo ich modernistickej filozofii a rituálnym túžbam.


Ďalšou okolnosťou, ktorú mohli Westcott a Hort obrátiť vo svoj prospech, bola skutočnosť, že hoci sú tieto rukopisy pokladané za dva z päťdesiatich opisov, ktoré si Konstantin Veľký rozkázal urobiť, boli natoľko poškodené, že sa výrazne líšili na viac než troch tisíc miestach už len v samotných evanjeliách! Takže využitím eklektickej metódy (zo všetkého niečo) si mohli títo dvaja intrigáni vyberať z oboch rukopisov to znenie, ktoré sa najviac hodilo pre ich filozofiu. Naviac všade, kde nebola Rheims-Douayova biblia radikálne odlišná od verzie kráľa Jakuba, mohli teraz vytvoriť grécky Nový zákon ako »autoritatívne východisko« pre revidovanú bibliu. Ta by predstavovala celkom nový preklad, ktorý by sa zaľúbil nielen Rímu, ale zapôsobil aj na modernistických odpadlíkov protestantizmu, ktorí milujú rituály. Konečná biblia by bola ďalej z »prijatého textu« (Textu Receptu), a nie z Rheims-Douayovy biblie.


Používaním rukopisu Vaticanus a Sinaiticus mohli naďalej tiež tvrdiť, že vďaka tomu, že sa tieto rukopisy datujú približne k roku 331 n. l. (čo je zvlášť u Vatikánskeho rukopisu úplne spochybnené), získa revízia na vierohodnosti prijatím predpokladu, že čím starší je rukopis, tým je pravdepodobnejší, že to budú pravé rukopisy.


Ale ako vidíme, táto teória je nesprávna z dvoch dôvodov. Za prvé nemusí nutne znamenať čistejší text a za druhé, valdenské biblie pochádzali z antiochejsko-talianskej rodiny, ktorej pôvod spoľahlivo datuje historik Allix a Scrivener, jeden z popredných anglických kritikov, do roku 157 n. l.


Zatiaľ, čo Westcott a Hort mali veľa práce so svojim novým gréckym zákonom, narastala propagácia tejto revízie. Väčšina tejto propagácie vychádzala z oxfordského hnutia, ktoré bolo výplodom dr. Newmana.


Anglikánska cirkev sa v tej dobe skladala z dvoch synod - severnej a južnej. Ani jedna nemala o plánovanú revíziu záujem. Trojica biskupov pod vedením významného revizionistu, biskupa Ellicotta, sa snažila tento problém prekonať tým, že prehovárali kráľovnú Viktóriu, aby menovala kráľovskú komisiu pre revíziu, ale boli ňou rezolútne odmietnutí.


V južnej synode pôsobil veľmi vplyvný oxfordský biskup menom Samuel Wilberforce. Ellicott ho dokázal presvedčiť, že je potrebné previesť revíziu oddielov, kde sú zjavné chyby a zastaralé výrazy. V roku 1870 teda bola v južnej synode prijatá rezolúcia, ktorá vymedzovala rozsah, do akého je revízia dovolená. K Starému zákonu bol pridaný doplnok.


Šestnásťčlenný výbor potom hľadal podporu severnej synody. Ale táto synoda očividne rozumela pravým pohnútkam revizionistov, takže odmietli ho so slovami: »Nebola priaznivá doba pre revíziu a risk bol väčší než pravdepodobný zisk.« (viď W.F.Moulton: Anglická biblia, str. 215).


Južná synoda sa teda rozhodla pokračovať sama, ale s určitými preventívnymi pravidlami a opatreniami: »Táto revízia by sa mala týkať iba gréckeho textu, kde je to pokladené za nevyhnutné. Mala by tiež nahradiť jazykové výrazy jedine tam, kde je podľa tých najoprávnenejších vedcov taká zmena nutná, a v takých nevyhnutných prípadoch by mal zostať zachovaný štýl kráľa Jakuba.« (viď Wilkinson: Our Authorised Bible Vindicated, str. 164).


To je nepopierateľným dôkazom, že prijatý text (Textus Receptus), ktorý obsahoval grécky text, mal naprostú dôveru anglikánskej cirkvi. Stačí, keď si prečítame len úvod k Biblii kráľa Jakuba, aby sme si  uvedomili, že tento text bol považovaný za text, ktorý pravdivo odráža originál (alebo jazyk apoštolov).


V roku 1870 bol teda ustanovený revízny orgán, ktorý pozostával z osemnásť členov. Sedem z nich sa malo starať o Nový zákon a zvyšok o Starý zákon. Medzi Novozákonnou „sedmičkou“ mal význačné postavenie Dr. Moulton, ktorý bol vedúcim obhajcom revízie a bol otvoreným obdivovateľom jezuitského Rheimsovho Nového zákona. Odhalil svoj kritický sklon, keď prehlásil: »Rheimsov zákon sa zhoduje s najlepšími kritickými vydaniami súčasnej doby« (viď Moulton: Anglická biblia, str. 185).


„Sedmička“ rozoslala pozvánky, ktoré prijalo osemnásť ďalších. Týmto sa Novozákonní revízny výbor rozšíril na dvadsaťpäť členov. Nie je žiadnym prekvapením, že medzi pozvanými bol aj dr. Newman a jeho pokračovateľ v oxfordskom hnutí, dr. Pusey. Obaja síce protestovali, ale to bolo len tak na prvý pohľad, lebo títo muži v skutočnosti otvorene hlásali svoje odpadlícke stanoviská. Pri podrobnejšom pohľade sa ukázalo, že to boli vysoko diplomatické jednania, aby tak vďaka svojej úskočnosti nespôsobili žiadny poplach.


Vedeli, že anglikánski duchovní, dr. Westcott a dr. Hort mali teraz príležitosť zaniesť do »revidovanej« biblie svoj pokatolíckený Nový zákon. Bolo preto nevyhnutné, aby boli zvolení. Naviac bolo oveľa vhodnejšie, aby túto prácu previedli samotní anglikánski protestanti. Nakoniec boli obaja zvolení, spolu s Moultonovými kolegami, dr. Lightfootom a Ellicottom - ktorí boli všetci zanietení ritualisti a kritickí revízori.


Jediným háčkom bol biskup Wilberforce. Ten bol presvedčený, aby podporoval revíziu s tým, že bude dohliadať, aby bolo na Autorizovanej biblii vykonaných čo možno najmenej zmien. Veď to bol práve jeho súhlas, ktorý viedol celú južnú synodu k zvoleniu, a tak nezostávalo nič iné, než aby bol zvolený za predsedu. Jeho zvoleniu sa nedalo obísť.


Starozákonný výbor, ktorý si tiež zvolil ďalších členov, dospel až k počtu dvadsaťsedem. Ale vzhľadom k jeho zámeru sa sústredíme len na záležitosti, ktoré sa týkajú revízorov Nového zákona a na taktiky, ktoré zvolili Westcott a Hort k tomu, aby zaistili úspech pre svoj zámer zničiť protestantskú bibliu.


Tesne predtým, než sa Westcott pustil do práce, naznačil svoje zradcovské zámery nedbať na podmienky, ktoré mu uložila synoda. Napísal: »Pravidla, aj keď liberálne, sú neurčité. A ich výklad bude najprv závisieť na rozhodnom čine.« (viď Hemphill: Historia revidovaného prekladu, str. 44).


Westcott nemal žiadne pochybnosti o Hortovej ochote zúčastniť sa tohto nepoctivého intrigánstva. Veď už v roku 1851, ešte predtým, než začali svoj grécky Nový zákon, vyjadril Hort svoju nenávisť k prijatému textu: »Pomysli len na ten mizerný Textus Receptus.« (viď Život Horta, sv. 1, str. 211).


Je celkom jasné, že Ellicott, biskup z Gloucesteru, s ním bol charakterovo spriaznený, lebo Westcott mohol Horta ubezpečovať: »Zdá sa, že biskup z Gloucesteru je celkom schopný bezo zbytku prijať a osobne prevziať celý plán.« (viď Život Horta, sv. 1, str. 393).


A pokiaľ ide o cieľ celého plánu, potom nás Westcott nenecháva na pochybách, keď svojmu priateľovi Bensonovi 7. novembra 1870 napísal: »Za niekoľko minút idem s Lightfootem do Westminsteru. Z týchto stretnutí vzíde, myslím, viac než len revidovaná verzia.«


Netrvalo to dlho a sprisahanci uviedli svoj plán do chodu. Už pri prvom stretnutí musel predseda Wilberforce pochopiť, čo bola väčšina členov výboru zač. V dopise svojmu kolegovi dal priechod svojmu zúfalstvu: »Čo sa dá robiť v tejto nešťastnej záležitosti?« (viď Hemphill: Historia, str. 36).


Niet divu! V revíznej skupine bol jeden nekresťan, významný unitár, dr. G. Vance Smith. Westcott nie dlho predtým rozzúril anglických kresťanov tým, že vyzval tohto človeka neveriaceho v Kristovo božstvo, aby sa zúčastnil sviatosti prijímania vo Westminsterskom opátstve !


Wilberforce poznal, že situácia je natoľko nebezpečná, že viac menej z funkcie predsedu odstúpil, a to tak, že sa všetkých ďalších pracovných jednaní a schôdzok prestal zúčastňovať. (O tri roky neskôr zomrel ako veľmi sklamaný človek). Intrigáni boli spokojní. Okamžite si zvolili za predsedu Ellicotta a »plán« mal úspech zaistený !


Pomerne malá menšina, ktorú zastupoval predovšetkým dr. Scrivener, bola teraz ponechaná svojmu osudu. Poctivosti revízie sa zastávala sama. Scrivener, jeden z z popredných vedcov v obore gréckeho Nového zákona, sa v spolupráci s iným zo svojich súčasníkov, Deanem Burgonom nevyhnutne stretol s dr. Hortom. Westcott a Hort neoblomne nahradzovali Textus Receptus svojim gréckym textom. O Scrivenerových námietkach Ellicott neskôr hovoril ako o »akomsi kritickom dueli medzi dr. Hortom a dr. Scrivenerom«. (viď Ellicottove prejavy, str. 61).


Netreba dodávať, že Scrivener a jeho menšinoví stúpenci boli systematicky a vytrvalo prehlasovaní. Aj vzdelaný biskup Gore nadobudol pevné presvedčenie, že grécky text, ktorý revízori používajú, vychádza z Vatikánskeho a Sinajského rukopisu.


Z dôvodov týchto všetkých udalostí teda nevyhnutne došlo k tomu, že na rozdiel od »niekoľko nutných zmien v záujme jasnosti« (ako pôvodného zámeru nič netušiacich revízorov) bol revidovaný Nový zákon pozmenený na mnoho tisíc miestach. V gréckom texte bolo prevedených v skutočnosti 5337 zmien !


Zrejme najsilnejší dôkaz toho, že tzv. revízia bola rímskokatolíckou intrigou, ktorá mala viesť k nahradeniu protestantskej Biblie katolíckou, pochádza od zákerného kardinála Wisemana, ktorý spolu s Newmanom tento celý podlý plán vymyslel. Keď už bolo isté, že »revízia« sa naozaj uskutoční, nemohol už ďalej potlačiť svoju nadradenosť a povedal: »Keď uvážime, akému pohŕdaniu vystavujú reformátori Vulgatu, a že sa kvôli tomu snažia nájsť riešenie v gréčtine (teraz podľa Vaticánu a Sinaiticu) ako v jedinom presnom merítku, potom môžeme iba jasať nad tichým víťazstvom, akého pravda dosiahla nad hlučným bludom. Lebo v skutočnosti hlavnými pisateľmi, ktorí sa mstia Vulgate a zaisťujú pre ňu kritické a výsadné postavenie, sú protestanti.« (viď Wiseman: Eseje, sv. 1, str. 104).


Hoci revízori pracovali vo veľkej tajnosti, je z vyššie uvedeného citátu jasné, že Wiseman bol v tesnom spojení so svojimi protestantskými otrokmi. On a Newman teraz plánovali, že uvidia úspešné zavŕšenie úlohy, ktorú im asi pred 33 rokmi uložil otec Benigno - predstavený františkánov.” (viď H. H. Meyers: Battle of the Bibles, Austrália, 1993, str.104-110).


Rím zaviedol tzv. kritický prístup k hebrejskému a gréckemu textu Biblie. Učenie o vyššej textovej kritike je pôvodne jezuitské učenie z roku 1678 od katolíckeho jezuitského teológa dr. Alexandra Gathese a o niečo neskôr od francúzskeho jezuita Richarda Simona. Útok na základ protestantizmu - na Bibliu zrealizoval Rím.


“Jedným z prvých vedcov, ktorí sa začali zaoberať umením kritického výskumu, bol Richard Simon. Katolícka encyklopédia o ňom hrdo hovorí pod titulom »Otec biblickej kritiky« (Katolícka encyklopédia, sv. IV., str. 492-493). V rokoch 1689 až 1695 neustále napadal Božie Slovo tým, že publikoval celý rad komentárov o novozákonnom texte. Bol naklonený textu, ktorý používali jezuitskí prekladatelia Rheims-Douayovej Biblie, poangličtenej verzie Jeronýmovej latinskej Vulgaty. Zdiskreditovanie Biblie, ktorá vychádza z Textu Receptu otvorilo stavidla pochybností o samotnom základe protestantizmu. Veľa kritikov potom vystupovalo s teóriami a názormi, ktoré doslova roztrhali rôzne časti Biblie - zvlášť tie časti, ktoré pojednávajú o nadprirodzenosti.” (H. H. Meyers: Battle of the Bibles; NMP, Australia, 1993, str.89-90).


Vyššia kritika uviedla v pochybnosť všetko, o čom sa v Biblii dá pochybovať. Boli napadnuté a celkom spochybnené prvé tri kapitoly Biblie o stvorení a páde ľudí do hriechu, spochybnené boli všetky výroky Ježiša Krista, spochybnený bol popis jeho pozemského života a boli spochybnené aj iné historické udalosti, o ktorých sa v Biblii píše. Korunou všetkého bolo učenie, ktoré všetky biblické proroctvá začalo vykladať ako dávno naplnenú minulosť (préterizmus) alebo naopak, ako nejakú neurčitú a veľmi vzdialenú budúcnosť (futurismus).


Učenie textovej kritiky však bolo pre protestantov neprijateľné a ľahko odhaliteľné. Bolo preto potrebné vymyslieť ešte iný trik, aby reformácia textovú kritiku uznala. Jezuiti sa zišli v meste Douay a rozhodli sa, že preložia do angličtiny Jeronýmovu latinskú Bibliu, ktorú potom podstrčia anglikánskej cirkvi ako správny text Biblie.


Prvým útokom na Viclefovu a Tyndalovu anglikánsku Bibliu sa uskutočnil vlastne útok na samotnú anglikánsku cirkev. Jeronýmov latinský text bol jezuitmi preložený podľa plánu do angličtiny. Rozhodujúca bola pri preklade latinská predloha. Na hebrejský text Starého Zákona a grécky text Starého a Nového Zákona nebol braný ohľad. Mnohí historici a textoví kritici jezuitského prekladu pochybujú, či vôbec boli pôvodné biblické knihy pri preklade používané, lebo anglický preklad jezuitov vykazuje mnohé nedostatky, hrubé textové nepresnosti a preukazné chyby.


Tento preklad však v anglikánskej cirkvi spôsobil, že sa začali porovnávať anglikánske preklady s jezuitskou Rheims-Douayovou Bibliou. Tým bol jezuitom nepriamo podstrčený princíp vyššej kritiky do anglikánskej cirkvi, kde sa im tiež súčasne otvorili brány k pochybnostiam.


A potom bez toho, aby to duchovní a členovia anglikánskej cirkvi spozorovali, nastalo medzi nimi na základe rozdielnosti prekladov rozštiepenie. Pri štúdiu Biblie začali potom sami používať princíp kritického prístupu k textom Písma ako základný študijný spôsob k jeho pochopeniu. Duch protestantizmu tým však utrpel veľkú porážku a celkové oslabenie. Miesto pôvodnej anglikánskej viery nastúpila pochybnosť, zatemňovanie jasných výrokov Biblie a prijímanie vopred pripraveného filozoficko-teologického ľudského učenia rímskokatolíckej cirkvi.


Okrem tohto vysokého efektu dosiahli jezuiti ďalšieho víťazstva tým, že sa učenie o vyššej textovej kritike začalo prostredníctvom anglikánskej cirkvi dostávať postupne do ostatných reformačných prúdov. A protestantizmus textovú kritiku nakoniec bezo zbytku a bez výhrad prijal. O pár storočí neskôr urobili jezuiti ďalší útok na svetový protestantizmus. Znovu si k tomu vybrali anglikánsku cirkev a znovu to previedli prostredníctvom zmeny pôvodného biblického textu. Treba konštatovať, že protireformačné ťaženie bolo zase úspešné.


Všetky protestantské smery súčasne s textovou kritikou prevzali aj filozoficko-teologický pohanský chaos, aký má katolicizmus v celom svojom náboženskom systéme. Samy ho potom ešte viac rozšírili v rámci ekumenizmu.


Katolícka cirkev sa však k zmrzačenému učeniu protestantských smerov vôbec nehlási. Tvrdí, že ona sa nezmenila, ale zmenu, že previedli protestanti, a to dokonca sami, bez jej prispenia. Ovšem iniciáciu k zmene urobila na začiatku práve rímskokatolícka cirkev. Dnes všetci protestantskí teológovia zastávajú učenie buď préterizmu alebo futurizmu a ospevujú vyššiu textovú kritiku Písomností ako základné pravidlo štúdia Biblie. Protireformačné ťaženie jezuitov bolo teda prevedené dokonale.


Keď sa Rímu podarilo podmaniť si protestantstvo a dostať ho presne tam, kde ho pápežstvo chcelo mať, zahájil ťaženie za nové uchopenie svetovládnej moci. V roku 1864 pápež Pius IX. prehlásil slobodu za šialenosť, priznáva cirkvi stále ešte donucovacie právo, podľa ktorého boli kacíri inokedy popravení a označuje rovnoprávnosť kresťanských vyznaní za blud, ktorý si zasluhuje zatratenie.


V roku 1869 pápež Pius IX. zvolal 1. Vatikánsky koncil a na ňom vyhlásil dogmu o zvrchovanej moci rímskeho pontifa. Dogma bola za podpory jezuitov prijatá a pápež bol koncilom vyhlásený ako “zvrchovaný vládca celého sveta”.


Tým v podstate cirkev nadviazala na dogmu z prelomu 12. a 13. storočia, keď pápež Inocent III. vyhlásil dogmu, že “Rímsky pápež nezaujíma len miesto človeka, ale aj pravého Boha na tejto Zemi. ... Pápež je korunovaný trojitou korunou - ako kráľ neba, zeme a pekla. ... Všetky mena, ktoré Písmo sväté pripisuje Kristovi, skrz ktoré je On hlavou cirkvi, tie samé mená sú použité pre pápeža. ...  Ty si pastier, ty si lekár, ty si riaditeľ, ty si vinár; konečne, ty si Boh na Zemi.” Cirkev tiež nadviazala na dogmu z prelomu 13. a 14. storočia. Vtedy pápež Bonifác VIII. vydal bulu UNAM SANCTAM, v ktorej hovorí: “Rímsky pápež je sudcom všetkých ľudí, ale on nemôže byť súdený nikým.” O kúsok ďalej sa píše: “Každý, kto chce získať spasenie, musí sa podriadiť rímskemu pápežovi.” A ďalej v texte pápež hovorí: “Pokiaľ je reč o Kristovi »musí to byť potvrdené ešte mnou«. ... Ja mám autoritu Kráľa kráľov, som nad všetkými, takže Boh sám a ja, Zástupca Boží, tvoríme jednotu. A ja som schopný urobiť všetko, čo môže urobiť Boh.” A potom pápež hovorí: “A preto som Boh.”


Tento pápežský výrok, v ktorom v podstate hovorí: „Ja som to isté čo Boh” nebol nikdy žiadnym pápežom odvolaný. Nebol tiež nikdy zrušený ani spochybnený žiadny z predchádzajúcich výrokov. Bula Unam Sanctam ako aj ďalšie, ktoré pojednávajú o tejto téme, sú plne platné a záväzné dodnes !


To napokon tiež potvrdzuje ďalší krok pápežskej stolice, a to z roku 1870, keď bola 13. júla vyhlásená pápežská neomylnosť a pápež bol prehlásený za neomylného. To napríklad potvrdzuje tiež katechizmus kardinála Gibbonsa (vydaný v Olomouci roku 1876), v ktorom cirkvi rímskokatolíckej a pápežovi rovnako pripisuje Božskú moc a autoritu záväznú pre celý svet.


Výrokmi z druhej polovice 19. storočia zahájil pápež svoju vojnu proti celému svetu. Je to presne tak, ako keď v dobe reformácie zahájil pápež vojnu proti protestantom tým, že vyhlásil rímskokatolícku cirkev za Matku všetkých cirkví. Vtedy vyhlásil duchovný monopol, teraz vyhlasuje monopol svetovládnej moci nielen nad všetkými cirkvami, ale súčasne aj nad všetkými mocnosťami a národmi sveta.


Falzifikát Biblie je dnes východiskový bod viery


Pokladal som za potrebné poukázať podrobne na pravé zákulisie vzniku súčasnej gréckej verzie Nového Zákona. Pretože Westcott-Hortov text sa potom vplyvom neúnavného úsilia jezuitov dostal do celého sveta. Vďaka ich úsiliu bol tiež preložený do všetkých jazykov a v súčasnej dobe aj do jazykov rôznych exotických krajín.
Z tohto revidovaného gréckeho textu vychádzajú aj rôzne ekumenické, nadnárodné a interdenominačné preklady. Viac sa približujú katolíckej Vulgate než pôvodnému gréckemu Textu Receptu.A tak čo nemohli jezuiti dosiahnuť v Anglicku násilím, podarilo sa im dostať ľsťou, intrigami a zákulisnou diplomaciou. Dokonale infiltrovali revíznu komisiu Starého i Nového Zákona. Jezuitský rád znova slávil jedno zo svojich veľkých víťazstiev.


Vplyvom tohto podvodu anglikánska cirkev nakoniec splynula s katolicizmom, aj keď si to nepripúšťa alebo nechce priznať. Dnes môžeme napríklad sledovať veľké priateľstvo medzi tajným mužom Ríma - Tony Blairom a kráľovnou Alžbetou rovnako, ako medzi pápežom (bývalým J. P. II.) a ňou samotnou. Môžeme sledovať priateľské dialógy medzi jezuitskou teroristickou stranou Sinn Fein v čele s Gerry Adamsom a Tony Blairom (slobodomurár, má 33 stupeň zasvätenia) alebo veľké priateľstvo medzi pápežom (bývalým J. P. II.) a jeho biskupmi s anglikánskymi biskupmi.


Z rádia BBC zazneli aj tieto slová: “Pravdepodobne sa v Británii schyľuje k novej afére. Podľa tradičného výnosu Henricha VIII. smie byť predsedom vlády výlučne človek anglikánskeho vyznania. Tony Blair je však s najväčšou pravdepodobnosťou na ceste konverzie ku katolíctvu. Doposiaľ navštevoval katolícke bohoslužby s manželkou a svojimi deťmi, ktoré vychováva v katolíckej viere. Ale v poslednej dobe bol tiež niekoľkokrát videný na katolíckej omši už bez sprievodu svojej rodiny. Je tiež verejne známe, že sa o katolíckych bohoslužbách vyjadruje s neskrývanými sympatiami.” (Rozhlasová stanica BBC: „Volá Londýn“, 8.3.1998, o 15.45 hod.).


A ohľadom prepojenia svojej vlády s rímskokatolíckym projektom “Európska Únia” neváha predseda vlády Blair prehlásiť: “Členovia vlády musia vedieť, že celú show riadim ja a nikto iný ...” (Lidové noviny, 28.4.1998, str.9).


Prostredníctvom Westcott-Hortovy verzie sa potom postupne otupilo ostrie európskeho a amerického protestantstva a dnes postupne splýva s katolicizmom do stále väčšej jednoty a “porozumenia”. To je ďalšie celosvetové víťazstvo jezuitov !


Vatikán prostredníctvom jezuitov a ďalších rádov priamo pôsobí v rámci OSN pod hlavičkou ECOSOC (Hospodárska a sociálna rada Spojených národov s výborom pre technickú pomoc), UNICEF (Organizácia pre pomoc deťom), UNESCO (Organizácia pre výchovu, vedu a kultúru), FAO (Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo), WHO (Svetová organizácia zdravotníctva), ILO (Medzinárodná organizácia práce), UNREF (Fond pre pomoc utečencom).


Vplyvom politiky Vatikánu sú v organizácii OSN sekretariáty, ktoré podliehajú NCWC (National Catholic Welfare Conference), ktorá je vrcholnou organizáciou amerických katolíkov. V roku 1960 budoval Vatikán ďalšiu sieť svojich medzinárodných organizácií a výberom uvádza K. Molnau 21 medzinárodných katolíckych organizácií, zväzov, centier, únií, rad a združení, ktoré už vo vtedajšej dobe plne fungovali. Takmer všetky tieto organizácie boli prepojené s vyššie uvedenými organizáciami.


Jezuita Rousseau bol šesťkrát členom vatikánskej delegácie na každoročných valných zhromaždeniach OSN, zúčastňoval sa konferencií o oceánografii, o vedeckých informáciách a podieľal sa na celej rade diplomatických akcií Vatikánu. Jezuiti sú zastúpení aj v niektorých nevládnych medzinárodných inštitúciách. Napríklad. jezuita Higgins bol členom americkej delegácie na belehradskom stretnutí zástupcov vlád, ktoré podpísali Záverečný akt konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (Helsinky).” (L. N. Velikovič: Čierna garda Vatikánu, str. 77).


Tam, kam sa jezuiti v politike, ekonómii, technike a v hospodárstve dostanú, obsadzujú potom tieto miesta znova svojimi ľuďmi. Takže vyššie uvedené miesta sú neustále v rukách Vatikánu.


V dnešnej dobe sú to ešte naviac rôzne organizácie s podpornými programami, ďalej s ekologickým, humanitným a lekárskym zameraním, ďalej ide o vedecké organizácie a združenia - hlavne v oblasti atómového výskumu a využitia vedeckých poznatkov, meteorologické organizácie, astronomické organizácie a združenia a pod. Pochopiteľne nemôžeme vynechať ani komisie pre udeľovanie Nobelovej ceny a iné podobné komisie udeľujúce rovnako významné (väčšinou politické) ocenenia.


Nesmieme zabudnúť, že neexistuje ani jedna jediná nadnárodná alebo monopolná organizácia, v ktorej by jezuiti alebo ich agenti chýbali.


S požehnaním Vatikánu majú tiež jezuiti pod svojou kontrolou všetky rímskokatolícke rády. V Českej a Slovenskej republike je napríklad predĺženou rukou jezuitov mužský rád saleziánov, ktorý združuje približne 200 oficiálnych členov rádu. Svojim počtom patrí k silným rádom. Ich činnosť sa dnes schováva za starostlivosť o rómske obyvateľstvo, zvlášť o rómske deti a mládež.
K ďalšej predĺženej ruke jezuitov patrí napríklad ešte rád Maltézskych rytierov, Opus Dei, Preláti svätého kríža, Katolícka akcia a ďalšie, ktoré takmer všetky pôsobia aj u nás.


Maltézski rytieri


Chápadla Vatikánu a jezuitského rádu sú teda naprosto nekonečné a nespočítateľné. Jednou z organizácií, ktorá je jezuitami infiltrovaná, sú Maltézski rytieri, ktorú dnes v Čechách a na Slovensku vidíme ako charitatívnu zdravotnú spoločnosť. Avšak ich skutočné zámery popisuje už literatúra 60. rokov takto:


“Katolícki finanční magnáti sú politicky rozhodujúci silou katolicizmu, hoci nevykonávajú vždy navonok viditeľnú funkciu v katolíckej cirkvi. Zvlášť pápežsko-šľachtická skupina nevystupuje tak na svetlo verejnosti. Práve táto časť čiernej finančnej oligarchie hrá úlohu šedej eminencie v katolicizme. Členovia tejto skupiny sú organizovaní predovšetkým v ráde maltézskych rytierov. Je to organizácia medzinárodného rázu, ktorá vznikla z rádu Johanistov. ... Dnes udržuje asi 20 štátov diplomatické styky s rádom maltézskych rytierov. Rád má asi 6 000 členov. ... Maltézski rytieri ... snívajú o nastolení pápežsko-monarchistickej univerzálnej ríši, ktorej začiatky vidí v severoatlantických integračných snahách politikov NATO. Rád maltézskych rytierov skrýva svoje intrigy namierené proti národom a ľudstvu rozsiahlou charitatívnou činnosťou, ktorou vykonávajú hlavne v západoeurópskych krajinách. Vodca rytierov, tzv. veľmajster, je knieža Chigi, zástupca jedného z najstarších pápežských junkerských rodov.” (Karl A. Molnau: Hriechy politického katolicizmu, pravá tvár cirkevnej hierarchie, str. 46-47).


Árpád de Tarnóczy (vpravo) skladá sľub do rúk veľkokomtúra Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov Ludwiga Hoffmanna von Rumerstein (vľavo), asistuje mu tzv. sponzor Fridrich von Furherr (stojí).


Vysoká európska šľachta sa v máji 2002 tajne zišla v Bratislave, aby vzdala hold slávnostnej investitúre (pasovaniu) slovenského šľachtica Árpáda de Tarnóczy za rytiera cti a oddanosti rádu maltézskych rytierov. Táto výnimočná udalosť bola starostlivo utajená pred novinármi, prísne bezpečnostné opatrenia zodpovedali významu prítomnej nobility. Do lavíc Konkatedrály svätého Martina sa posadili aj Habsburgovci z Viedne a ďalší vysokopostavení hostia.


Strážca vlajky barón Ján Mariássy a v pozadí príslušníci Uhorskej šľachty.


To bude asi nejaký starý tajný spolok, niečo ako templári, napadlo mi, keď som sa dozvedel o pripravovanej udalosti. Teraz prešľapujem na chladnom mramore konkatedrály a medzi desiatkami vyobliekaných šľachticov hľadám známe tváre. Vidím ministra Jána Čarnogurského - rytiera rádu nemeckých rytierov, fotografa a šľachtica Karola Kállaya, dokonca z Viedne pricestovali arcivojvoda Michael von Habsburg s manželkou...


Je to prvá investitúra na území Slovenska od roku 1570, keď maltézski rytieri odišli z Uhorska, - zdôrazňujú význam udalosti ceremoniár investitúry Denis gróf Pongrácz a tajomníčka maltézskeho veľvyslanectva na Slovensku Ivanka Muchová.


Začala sa sv. omša. Maďarčinu, nemčinu a slovenčinu vystrieda vznešená latinčina. Do chrámu vchádzajú maltézski rytieri v čiernych rúchach, vedie ich sám veľkokomtúr Ludwig Hoffmana von Rumerstein z Vatikánu, omšu celebruje náš biskup Vladimír Filo. Latinčina, Mozartova hudba, tajomné znaky a obrady rádu... Mám pocit, že som sa preniesol o niekoľko storočí späť.


Árpáda de Tarnóczy na znak prijatia odeli do rúcha a dekorovali insígniou člena rádu zo šľachtickej cti.


Stredobodom pozornosti je Árpád de Tarnóczy. Tento potomok starého šľachtického rodu, bývalý poslanec a veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku, sa stal po slávnostnej investitúre pätnástym maltézskym rytierom na Slovensku. Deň pred obradom si zlomil na dvoch miestach ruku, bolesť však zvláda bez mihnutia oka.


Splnil sa mi sen, dúfam, že to bude na prospech celému Slovensku, - prezradil nám neskôr. Investitúra Árpáda de Tarnóczy potvrdila, že slovenská aristokracia predsa len existuje a môže napĺňať staré heslo maltézskych rytierov pomáhať chorým, opusteným a chudobným ľuďom.


Arcivojvoda Michael von Habsburg-Lothringen, vnuk posledného rakúskeho cisára Karola VI., s novoprijatým rytierom pri slávnostnej čaši vína.


Korene rádu siahajú do 11. storočia, keď v Svätej zemi vzniklo mníšske bratstvo založené talianskymi kupcami, ktoré ošetrovalo chorých a zranených kresťanských pútnikov. Prišli však križiacke výpravy, v Palestíne museli zabezpečiť aj ozbrojenú ochranu pútnikov, a tak sa z bratstva stal vojenský rád. Jeho zakladateľom bol roku 1120 burgundský rytier Raymond du Puy a novozriadený rád dostal názov špitálníci alebo Johanisti, podľa rádovej nemocnice, ktorá stála v blízkosti kostola sv. Jána Krstiteľa v Jeruzaleme.


Členmi rádu bola vysokopostavená európska šľachta, ktorá zachovávala mníšske sľuby - napríklad aj sľub celibátu. Johanisti mali štatút a organizačnú štruktúru podľa vzoru templárov s tým rozdielom, že si aj naďalej ponechali vo svojich povinnostiach starostlivosť o chorých. V 13. storočí sa usadili aj na Slovensku, ich sídlom bola najmä Nitra. Johanisti sa postupne stali významnou vojenskou a politickou silou, ktorá bola podriadená iba pápežovi. Začiatkom 14. storočia dobyli ostrov Rodos, kde si zriadili nové sídlo a začali sa nazývať rodoskými rytiermi.


Ich najslávnejším obdobím je 15. storočie, keď úspešne prenikali do prednej Ázie, odrážali útoky Egypťanov aj Turkov. Roku 1530 dostali rodoskí rytieri od rímskeho cisára ako dar ostrov Malta a odvtedy sa im hovorí maltézski rytieri. Hoci rád si vplyv v Stredomorí zachoval, postupne strácal moc a majetky. Po Veľkej francúzskej revolúcii dokonca v roku 1798 stratil domovský ostrov Maltu. Až roku 1834 dostal rád povolenie natrvalo sa usadiť v Ríme, pápež zrušil niektoré mníšske sľuby a rád sa preorientoval na charitatívnu činnosť.


Na čele rádu stojí veľmajster Fra Andrew Bertie, pôvodom z Anglicka, zvolený spomedzi profesijných rytierov. Rád má medzinárodnú právnu subjektivitu a je členom OSN ako stály pozorovateľ. Maltézski rytieri dnes zabezpečujú charitu prostredníctvom vlastných nemocníc, domovov dôchodcov, útulkov pre bezdomovcov a malomocných, alkoholikov... (Radoslav Igaz, Život 5/2002).


Magnátmi medzi maltézskymi rytiermi sú znova tajní jezuiti, aj keď organizovaní dokonca v iných rádoch alebo organizáciách. Napríklad, Vladimír Mečiar bol vyznamenaný rádom Maltézskych rytierov priamo pri návšteve Jána Pavla II. vo Vatikáne v roku 1995 ako sám píše vo svojej knihe „Slovenské tabu“ (samozrejme, že to tabu platí pre slovenský národ – pozn. F. Š. ). V knihe hovorí: „V čase, keď cirkev dôraznejšie kritizovala vládu, vyhlásil som, že cirkev by mala postupovať tak, ako to bolo povedané v liste Svätého otca po návšteve Slovenska, ktorý poslal biskupom. Všetci spochybnili to, že existuje takýto list... , a opäť som bol klamárom. Tento list som dostal oficiálnou diplomatickou cestou priamo zo Svätej stolice, lebo išlo o vzťahy medzi dvoma štátmi. Jeden list je od pápeža Jána Pavla II. a druhý list od štátneho tajomníka, jeho eminencie kardinála Sodana. Ak som ho nezverejnil a zmieril sa s nálepkou podvodníka, tak len z úcty k cirkvi a pre vec cirkvi... (teda nie pre úctu k štátu ani k národu, vyznáva sa V. Mečiar – pozn. F. Š. ).


V rovnakom ráde bol dekorovaný aj bývalý prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster krátko po nástupe do funkcie. Boli azda takí naivní a vo svojej ješitnosti si neuvedomili, to príslovečné „niečo za niečo“? Skôr sa však dá povedať, že po návšteve vo Vatikáne obaja až pridobre vedeli o čo ide... Pretože, proces uzavretia zmluvy s Vatikánom rozbehol 19. 7. 1997 Vladimír Mečiar, vtedajší predseda Vlády Slovenskej republiky, keď sa stretol s členmi komisie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) v Trenčianskych Tepliciach, kde vyšiel s iniciatívou prípravy tzv. Veľkej zmluvy... A základnú zmluvu neskôr podpísal vo Vatikáne 24. 11. 2000 Mikuláš Dzurinda a štátny sekretár Svätej stolice kardinál Angelo Sedano. Národná Rada SR vyslovila so zmluvou súhlas až 30. 11. 2000, teda po jej podpísaní...


Je tiež nutné uvedomiť si, že skutoční (tajní) členovia maltézskeho rádu, držia vo svojich rukách veľkú moc a disponujú obrovským finančným kapitálom. Sú šedou eminenciou nielen Vatikánu, ale aj celého bankového svetového systému.


Po páde komunizmu, o ktorý sa kresťanská cirkev markantným podielom pričinila, môžeme sledovať jej dvojakú propagandu - otvorenú a skrytú.


Otvorená mediálna propaganda sa týka všetkých kníh, časopisov a novinových článkov, ďalej všetkých relácií v rozhlase, v televízii alebo v kinách a na internete.


Tu všade je katolicizmus postavený na úroveň pravého kresťanského náboženstva, je mu prisudzovaná monopolná náboženská úloha v celej Európe a je neustále verejnosti predkladaná ako najstaršie kresťanské náboženstvo existujúce už od dôb narodenia Ježiša Krista alebo dokonca už od dôb Starého zákona... Táto otvorená propaganda katolicizmu je uspôsobená pre všetky vekové vrstvy obyvateľov postkomunistických krajín. Stretávame sa s ňou napríklad nielen v reláciách a knihách pre dospelých či pre mládež, ale tiež aj pre tú najmladšiu vekovú kategóriu, a to hlavne pre ňu !


So snahou katolizovať všetky vrstvy obyvateľstva sa k tejto cirkevnej snahe nemôže predchádzajúca marxisticko-leninská propaganda šírená zo strany komunistických úradov a ZSSR, vôbec rovnať. Katolícky nátlak v médiách je intenzívny a silný. Ovšem ľudia ho nevnímajú tak citlivo ako marxizmus-leninizmus, a to z toho dôvodu, že je v nich predchádzajúca skatolizovaná Európa ešte zakódovaná, čo sa u púheho štyridsaťročného obdobia komunizmu povedať nedá. Inými slovami sú ľudia na katolícku cirkev zvyknutí viac než na komunistickú stranu.


To však nijako neoprávňuje rímskokatolícky systém k tomu, aby to zneužíval vo svoj ideologický prospech a aby si robil mediálnu reklamu na to, že je obľúbeným a uznávaným náboženstvom celej Európy, a že má preto právo deformovať nekatolícke náboženské presvedčenie a slobodné rozhodnutie u všetkých ľudí a najviac už u tej najmladšej generácie ľudstva.


Pápež Ján Pavol II. “...vyzdvihol význam náboženských slobôd ” a ďalej povedal, že tieto náboženské slobody “musia cirkvi umožniť, aby ... mala prístup k mediálnym prostriedkom (rozhlas, televízia). ... je naliehavé umožniť cirkvi, aby bola prítomná v oblastiach prevažne duchovného rázu, ako je tomu už dlho v iných európskych krajinách. Mám na mysli vyučovanie náboženstva v štátnych školách, ktoré si zaslúžia, aby boli považované za zásadný prínos k budovaniu Európy, ktorá má základy v onom bohatstve kresťanskej kultúry, ktorá je spoločná národom európskeho Východu aj Západu. Myslím ďalej na pastoračnú starostlivosť v nemocniciach a vo väzniciach a hlavne na duchovnú službu v armáde vykonávanú dobre pripravenými vojenskými kaplánmi. ”(Prejav pápeža Jána Pavla II. v Českej republike, Apoštolská nunciatura, Stretnutie s členmi Českej biskupskej konferencie... To isté však platí aj pre Slovenskú republiku).


Monopolizácia katolicizmu nielen trvá, ale stále viac a viac silnie. A pokiaľ si to občania nechajú ľúbiť, môže nastať chvíľa, kedy bude zbytok slobodne uvažujúcich a ešte nezideologizovaných občanov vystavených krvavým represáliám tak, ako tomu bolo nedávno na Balkáne.


Nespoliehajme sa však na to, že nenávisť rímskokatolíckeho systému a jeho neznášanlivosť k inovercom už pominula. Dnes je iba skrývaná a pokiaľ to parlament tej či onej krajiny dovolí, potom nastane pri prevahe katolíkov násilná katolizácia zostávajúcich obyvateľov bez ohľadu na ich kultúrnu historickú tradíciu a postavenie v Európe. Ako sme poznali, Rím dokáže vyprovokovať ku krvavému povstaniu a prenasledovaniu akýkoľvek národ a v ktorejkoľvek dobe.


Skrytá propaganda rímskokatolíckeho systému sa premieta aj do novín a časopisov. Veľa novinárov, rozhlasových a televíznych pracovníkov sú rímskokatolícki prostredníci, väčšinou z jezuitského, františkánskeho, dominikánskeho či iného rádu (viď napr. Katolícky týždenník č.27, 5.7.1998, str.11). Ich jedinou úlohou je neustála a nenápadná prokatolícka mediálna propaganda. V televízii sú vyberané filmy s prokatolíckou tematikou alebo zápletkou, v rozhlase počúvame rôzne prokatolícke diskusné relácie, hry, súťaže atď. A v novinách sú rôzne rubriky vyvyšujúce katolícke rády, pútnické miesta, svätých, kláštory, katolícku európsku “kultúru”, v kostoloch stále častejšie zaznieva moderná hudba...


Na Slovensko prišiel na pozvanie prezidenta republiky, predsedu vlády a biskupov rímskokatolíckej cirkvi trikrát „Svätý Otec" - pápež Ján Pavol II., vraj pre väčšiu slávu Slovenskej republiky... Naši prominenti toto právo pozvania majú z Ústavy SR a zo zákona. Určite je však možné pochybovať, či to bolo pre väčšiu slávu SR, alebo iba pre upevnenie moci rímskokatolíckej cirkvi v politike nášho štátu a jeho premenách na cirkevný štát, ktorý bol na Slovensku odskúšaný v rokoch 1939 - 1945. Aby sme pochopili túto snahu našej rímskokatolíckej cirkvi (ďalej len RKC), pripomeňme si stručne dejiny:


V roku 325 v Nikai koncil stanovil základy kresťanského učenia. V roku 330 Konstantin Veľký preniesol hlavné mesto ríše z Ríma na východ do Byzancie, ktoré po sebe nazval Konstantinopol (neskôr dostal názov Carihrad a potom Istanbul), tým prakticky došlo k rozdeleniu kresťanstva na západné a východné. Okolo roku 386 sv. Jeroným napísal Vulgatu – latinskú verziu biblie. V roku 391 cisár Theodosius zakázal pohanské rituály po celej rímskej ríši a dal zatvoriť chrámy pohanských bohov.


Pápež Gregor I. (560 - 604) určil hranice v kresťanstve a tak stanovil prvú železnú oponu na svete... Avšak k definitívnemu rozchodu medzi východnou a západnou cirkvou došlo v roku 1054. Vo východnom kresťanstve bol najvyšším predstaviteľom cirkvi cisár, cár, patriarcha, ale cirkevnú politiku riadi štát. V západnom kresťanstve si pápež uzurpoval svetskú aj cirkevnú moc, a to sa snaží s väčším či menším úspechom za pomoci čierneho generála a jeho jezuitského rádu, aj keď skryto, presadzovať dodnes.


Celé obdobie kresťanstva je možné charakterizovať tým, že si cirkev udelila výnimku zo základného zákona - Desatora. Biskupské ekipy RKC, bojové i rehoľné rády a šľachta boli a sú oslobodené od rešpektovania štvrtého, piateho, šiesteho a siedmeho prikázania, čo dosvedčujú svetové dejiny, ako aj dejiny Uhorska a Slovenska, ktoré boli dlhý čas jeho súčasťou štátnou a cirkevnou. Nie je možné nespomenúť, že rímskokatolícka cirkev bola hlavnou hybnou silou maďarizácie slovanského a slovenského etnika od roku 1000 až do roku 1947 a tiež po „nežnej revolúcii“ doteraz, keďže podporuje maďarizáciu južného Slovenska aj výchovou kňazov a školstva. Tiež je potrebné pripomenúť, že od roku 1868 ustanovil Uhorský snem za štátny jazyk maďarčinu - všetky úradné veci sa mohli vybavovať len v maďarskom jazyku a v roku 1870 odovzdal školstvo rímskokatolíckemu rádu jezuitov, ktorí sa veľmi dôsledne venovali maďarizácii slovenského národa (viď rok 1907 Apponyiho zákony) tak, že už v roku 1875 Kálmán Tisza vyhlasuje, že v Uhorsku neexistuje žiaden slovenský národ ani etnikum... V roku 1879 vyhlásil bansko-bystrický podžupan na sneme v Pešti nasledujúce slová: „Ak chceme žiť, musíme vzrásť a zmocnieť asimiláciou cudzích živlov (rozumej – hlavne Slovákov)... Či môže byť krajšie poslanie, ako organizovať školy na taký spôsob, aby sa vzdelávaním cudzí živel maďarizoval a aby takto živel slovenský ak i veľká masa ľudu zostane slovenskou, pripojil sa k nám svojou zmaďarizovanou inteligenciou. Škola maďarská je ako veľký stroj – na jednom konci hádžeme doňho na stá slovenských detí, na druhom konci nám vracia Maďarov...“ (A. Denis, prof. na Sorbonne, „Otázka Rakúska – Slováci“).


Vráťme sa však do dnešných čias, porovnajme a uvažujme o uzavretých a schválených zmluvách medzi Vatikánom a Slovenskou republikou, ktoré predpokladali a vnútili Slovensku kresťansko-demokratické strany (KDH, KDS, SDKÚ) a spolu s biskupskou ekipou Slovenska (BES) – viď Zb. z. 326/2001.


Informácie o konkrétnom „rozbehu“ iniciatívy V. Mečiara a ďalších členov vlády z roku 1997 a tých neskorších z Dzurindovej vlády, prenikli až v roku 2003 na verejnosť.


V tejto zmluve s Vatikánom (konkordát) si môže po jej prečítaní uvedomiť radový občan (možno nie veriaci fanatik), že Slovenská republika vydala vlastných občanov na milosť a nemilosť Svätej stolice, aby na prepych a luxusný život kresťanskej cirkvi prispievali, platili odvody a dane... Zmluva obsahuje 25 článkov a každý z nich začína slovami: „Katolícka cirkev má právo alebo výlučné právo.- vykonávať, vlastniť, obsadzovať, zriaďovať, spravovať, užívať, vstupovať, organizovať, vychovávať... “, čím sa suverenita SR ako nezávislého subjektu medzinárodného práva vytratila! Slovenská republika má na svojom území (podľa predmetnej zmluvy) iba povinnosti voči cirkvi a Svätá stolica má v našom štáte všetky práva!? (Marián Baťala: Čierna má zelenú – Pohľad za zatvorené dvere cirkvi na Slovensku).


Napríklad:

Čl. I.

Základná zmluva medzi SR a Svätou stolicou

Práva RKC: ČI. l a 2 - Sú všeobecné ustanovenia.

Dôsledky: Dávajú však rovnosť medzi právnym poriadkom SR a kanonickým právom.

Práva RKC: ČI. 3, ods. l - Katolícka cirkev má výlučné právo meniť svoj poriadok, zriaďovať, meniť a rušiť platné cirkevné štruktúry, provincie, diecézy atď.

Dôsledky: Tento článok zmluvy de facto ustanovuje štát v štáte a povyšuje kanonické právo nad štátnu Ústavu SR a jej zákony.

Práva RKC: ČI. 6 hovorí, že len rímskokatolícka cirkev rozhoduje o zložení biskupskej ekipy Slovenska, menovaní a odvolaní biskupov a toto nie je povinná prerokúvať so štátom.

Dôsledky: Viď realizáciu v odvolaní biskupa, ktorý vysvätil Bojnický oltár. Bol okamžite preradený do Bieloruska (stal sa nežiaduci). Ide o biskupa Dominika Hrušovského...

Práva RKC: ČI. 9 nariaďuje štátne cirkevné sviatky.

Dôsledky: Rešpektujú zvyklosti a len preto museli byť menované. Práva RKC: ČI. 17, ods. 2 - Charita.

Dôsledky: Toto sa uskutočňuje v cirkevných zariadeniach len za úplatu štátu, čiže z daní občanov.

Práva RKC: ČI. 19 má právo vlastniť majetok a... veci.

Dôsledky: Tento článok umožňuje RKC požadovať i návrat arizovaného majetku v roku 1938, 1945 (napríklad 16 tisíc ha pôdy a lesov, okrem pozemkov, záhrad, lúk, budov, kláštorov a iných nehnuteľností).

Čl. II.

648/2002 Z. z. Zmluva medzi SR a Svätou  stolicou

0 duchovnej službe katolíckych veriacich v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR. Táto zmluva vlastne zakotvuje absolútne právo RKC na cirkevné obhospodarovanie všetkých príslušníkov ozbrojených a donucovacích zložiek v štáte. Čuduj sa svet, podlá článku č. 10 štát túto činnosť musí zabezpečovať tak materiálne, ako aj vecne finančne. Čiže nejde o žiadnu charitu, ale o obyčajný kšeft, ktorý je upieraný iným cirkvám v SR.

Čl. III.

Zmluva medzi SR a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní. (Bola schválená vládou SR.) ČI. I RKC môže kdekoľvek, kedykoľvek a ktokoľvek, kto patrí k Biskupskej ekipe Slovenska, alebo je ňou poverený, zriadiť si školu. Avšak vylučuje zriaďovanie škôl iným cirkevným inštitúciám.

ČI. 2, 3 Plány výučby a štatút vypracúva Biskupská ekipa Slovenska, ak bude rímskokatolícka cirkev chcieť, môže to maximálne štátu oznámiť. Finančne ich v plnej výške zabezpečuje štát. Tieto zákony teda povyšujú kanonické právo nad Ústavu SR a ústavné zákony...

Určite si mnohí z nás pamätajú udalosti po „nežnej revolúcii“ ako nasledovali za sebou, a kto nie, má šancu si osviežiť pamäť v archívoch vo vtedajšej tlači. Keď si prečítame správy ČTK od začiatku roku 1989, zarazí nás v prvom rade narastajúci počet diplomatických návštev cirkevných predstaviteľov Vatikánu u českých a slovenských politikov, ktorý sa v tomto roku prudko zvýšil... Za českú stranu viedol prijímanie delegácií väčšinou námestník ministra vlády ČSSR, riaditeľ Sekretariátu pre veci cirkevné, komunista a stúpenec cirkvi, Vladimír Janků. Rozhovory boli väčšinou niekoľkodenné a často pokračovali aj na Slovensku. (ČTK, 11. a 13. apríla 1989).

Došlo to tak ďaleko, že: V Prahe sa najvyšší duchovní predstavitelia zaujímali o plán Generali a o jeho realizáciu. Tento plán zahrňoval tiež cirkevné stavby...

Článok v ČTK: “Setkání s duchovními” informuje, že sa primátor Prahy stretol s predstaviteľmi cirkvi a náboženských spoločností v Prahe v Novej radnici. “Pražští duchovní získali informace o aktualizaci Generalu rozvoje hlavního města Prahy do roku 2005 i o přípravě dalších zásadních dokumentů, jež zakládají budoucnost města.” ... Primátor “ je seznámil s ekologickým programem ... zejména pak s velkými stavbami ... v té souvislosti vyslovil podporu opravám historických objektů včetně církevních. Podrobně byly rozebrány i problémy výchovy mladé generace a podíl všech na tomto programu.” (ČTK, 17.5.1989)

Ako sme sa tiež mohli dozvedieť z Rádia Vatikán, zo Slobodnej Európy a z ČTK, došlo súčasne k prepusteniu Václava Havla z väzenia (vraj) na vlastnú žiadosť a na žiadosť jeho brata a manželky... Žiadosti bolo vyhovené s podmienkou na 18 mesiacov (ČTK, 18.5.1989).

“Ve dnech 19. a 20. května zasedalo v Praze církevní zastupitelstvo ... církve čs. husitské. ... Zastupitelstvo se zabývalo podmínkami přípravy církevního sněmu, který se má konat v roce 1991.” (ČTK, 22.5.1989) atď.

17.11.1989 hlási Slobodná Európa a Hlas Ameriky, že pri demonštrácii ľudí bol zabitý študent Martin Šmíd, čo bola, ako sa neskôr ukázalo, kamufláž. Od tohto dátumu sa stupňujú demonštrácie študentov zo 100 až na 200 tisíc.

To je na Václavské námestie a priľahlé ulice trochu moc. Sú to najväčšie demonštrácie od roku 1968. Poriadkové sily násilne zasahujú. (Viď tlač z tohto obdobia a vysielanie Slobodnej Európy, Rádia Vatikán, BBC, Hlasu Ameriky a ďalších západných staníc). Treba podotknúť, že v zástupe demonštrantov boli aj niektorí cirkevní hodnostári a farári a tiež nekonečné rady katolíckej a protestantskej mládeže. Pri týchto búrkach asistovala zvlášť rímskokatolícka cirkev. Nie náhodou sme sa potom dozvedeli z novín nasledujúce správy:

“O poslání církví: Předseda vlády ČSSR Ladislav Adamec v úterý přijal ThDr. Josefa Hromádku, synodního seniora českobratrské církve evangelické a předsedu Ekumenické rady církví v ČSSR.. Během rozhovoru si vyměnili názory na současnou vnitropolitickou situaci v Československu a na poslání církví v této době.” (ČTK, Streda, 22.11.1989).

Ďalšia predlžená ruka Vatikánu - Českobratská cirkev na čele s provatikánskym agentom, ekumenikom ThDr. Josef Hromádka zoznamuje predsedu vlády s tým, že okolnosti sú plne na strane “občanov” - presnejšie však prostých Čechov a Slovákov vo vleku katolíkov z rímskokatolíckej mašinérie a vo vleku ekumenikov. Záujmy všetkých ľudí boli zmiešané so záujmami Vatikánu. Záujmy neveriacich sa stali plášťom pre záujmy Ríma. Veriaci boli premiešaní s neveriacimi a všetci boli zjednotení do kúzelného slova “občania”...


Z iných zdrojov než z ČTK, a to z cirkevných staníc Západnej Európy tiež vieme, že predsedovi vlády bolo navrhnuté ústami ekumenie (hnutie protestantských cirkví, ktoré chce zjednotiť všetky cirkvi sveta), aby odstúpil z vlády, s poukázaním na možnosť krvavých akcií pri demonštráciách. Predseda vlády vedel, že Vatikán je toho schopný a diplomaticky prisľúbil ďalšie kolo jednania a prešetrenia zásahov verejnej bezpečnosti a poriadkových síl zvláštnych jednotiek “baretov” ministerstva vnútra. (ČTK, 22.11.1989).

Vzniknuté „Občianske fórum“ (na Slovensku „Verejnosť proti násiliu“) sa stalo hniezdom Vatikánu. Jeho zakladatelia boli mimo iných “kresťanov” tiež Lobkowiczi (Lidové noviny, 5.1.1998). Bola to prvá “všeľudová” organizácia vyslaná k jednaniu s komunistickou vládou. Akcia tieňových jezuitov v pozadí začala vrcholiť. Demonštrácie prešli do štrajku študentov, boli založené štrajkové výbory, pridali sa herci, speváci a ďalší ľudia z kultúrneho života.

26.11.1989 o 11 hodine doobeda sa v salónku Obecného domu v Prahe odohralo stretnutie a jednanie medzi predsedom vlády Ladislavom Adamcom a medzi zástupcami Občianskeho fóra v čele s disidentom Václavom Havlom:

“Občanské fórum zastupovali vedle Václava Havla, spisovatele a dramatika, prof. Zdeněk Jičínský, odborník na ústavní právo, Milan Hruška, horník, Václav Klaus, ekonom, Alexandr Vondra, mluvčí Charty 77, Petr Čepek, herec, Václav Malý, jezuita a mluvčí Občanského fóra, Michael Kocáb a Michal Horáček, představitelé iniciativy Most, Martin Mejstřík, představitel pražského koordinačního studentského stávkového výboru.” (ČTK, 27.11.1989)

Verejnosť si iste všimla suverénneho vystupovania hovorcu, kňaza Václava Malého, oproti nesmelým výstupom vyššie citovaných. Okrom iných disidentská delegácia požadovala prepustenie šéfredaktora Ľudových novín Jána Rumla. On, ako správny rímsky katolík a obdivovateľ jezuitov (viď napr. Příloha Lidových novin, PÁTEK, 6.2.1998) však tiež musel priniesť obeť utrpenia... Bol náhle uväznený, aby mohol mať Vatikán v ruke ďalší argument a dôvod k tlaku na vládu.

28.11.1989 sa odohralo ďalšie jednanie. Vedľa Václava Havla sedeli aj cirkevní predstavitelia. Jednanie sa týkalo zloženia novej vlády a úpravy budúceho zákona a ústavy ČSSR. (ČTK, 29.11.1989)

Jezuiti prešli do útoku a nasledovala jedna akcia za druhou v rýchlom slede. 18.12.1989 odletel senior synody Českobratskej cirkvi evanjelickej ThDr. Josef Hromádka do Ríma za pápežom. “Cieľom jeho návštevy je prejednanie návrhov na obsadenie biskupských stolcov v ČSSR a riešenie ďalších cirkevných otázok.” (ČTK, 19.12.1989).

19.12.1989 Federálne zhromaždenie schvaľuje novú vládu (ČTK, 20.12.1989). Teda vládu plnú prisluhovačov Ríma a jeho jezuitov.

28.12.1989 bol do čela parlamentu zvolený slovenský katolík Alexander Dubček a na čelo vlády zasadol M. Čalfa (ČTK, 29.12.1989).


Kardinál Tomášek sa vyjadruje, že cirkev zatiaľ neuvažuje o tom, že by mohla vznášať nároky na reštitúcie cirkevného majetku (ČTK, 30.12.1989), ale už hneď v Novom roku ČTK píše: “Otázky nové koncepce a zásad církevní politiky byly ve čtvrtek na programu porady představitelů všech církví v Československu, která se konala v Praze z podnětu místopředsedy federální vlády Josefa Hromádky. Účastníci porady se zabývali přípravou nového zákona o církvích a náboženských společnostech a o postavení bohosloveckých fakult. Na závěr jednání byly projednávány, kromě jiného, i otázky způsobu a rozsahu restituce některých církevních majetků.” (ČTK, 12.1.1990)

Ako vidieť, aj po prevrate teda hrá kardinál Tomášek dvojitú hru. Ako inak, keď to má vo svojej jezuitskej morálke...


1.1.1990 vstúpil v platnosť nový zákon o bankách, bankovníctve a sporiteľniach na základe trhového hospodárstva a peňažného trhu. Hlavnou, ústrednou bankou sa stala Štátna banka československá.


Na svojom prvom zasadaní rozhodla vláda ČSSR dňa 18.1.1990 “obnoviť diplomatické styky so Svätou stolicou na úrovni veľvyslanectva” a ďalej rozhodla, že “Urýchlene bude vypracovaná koncepcia prístupu ČSSR k európskej integrácii.” (ČTK, 19.1.1990)


Väčšiu rýchlosť vo všetkých vyššie uvedených krokoch už ani nemohla byť. Ďalšiu správu prináša ČTK o tri dni neskôr: Pápež Ján Pavol II. prisľúbil navštíviť Prahu, Velehrad a Bratislavu v druhej polovici apríla (ČTK, 22.1.1990). Návšteva bola síce ešte ďaleko, ale pápež už sondoval prístup českej vlády a majetkového úradu k nasledujúcej žiadosti:


“Nezávislá iniciativa České děti se obrátila na vládu ČSSR dopisem, ve kterém žádá o navrácení státního zámku Orlík svému majiteli, knížeti Karlovi Janovi ze Schwarzenberga.” České děti nazývají tohoto habsburského knížete “Jeho Jasnost kníže Karel Jan ze Schwarzenberga.” (ČTK, 23.1.1990)


A ďalší záujem cirkvi o majetok na seba nenechá dlho čakať. 23.1.1990 v Ostrave KNV rozhodol o navrátenie niektorého cirkevného majetku Saleziánom. Odovzdanie kostola bude prevedené vrátane úprav na štátne útraty. Týchto objektov bolo viac. (R.P., 24.1.1990).


“Do pátku je hostem arcibiskupa olomouckého ... papežský nuncius se zvláštním posláním arcibiskup Francesco Colasuonno. Účelem vatikánské návštěvy je především bližší poznání olomoucké arcidiecéze, která má 731 farností a patří k největším v Evropě.” (ČTK, pátek, 26.1.1990).


Na Slovensku sa v januári formuje nadnárodná, nadnáboženská, nadpolitická a nadrezortná inštitúcia - Matica slovenská “integrujúca všetky zdravé sily slovenského národa doma i v zahraničí a upevňuje ich povedomie”. (ČTK, 31.1.1990)


Vidíme v tom ozvenu bývalého slovenského jezuitizmu? Dnes má už zafarbenie New Age presne tak, ako to žiada trend tajných jezuitských špičiek po celom svete.


V prvej časti svojho príspevku som písal konkrétne, čo všetko cirkev dostala od štátu vrátené. Teraz je veľmi užitočné pozrieť sa na presné znenie dvoch prvých zákonov, ktoré to umožnili a ktoré upravujú majetkový vzťah medzi cirkvou a štátom, aby sme videli, ako hlboko sa verejnosť a rímskokatolícky veriaci mýlia a ako sú stále zo strany cirkevných tvrdení všetci klamaní:Strana 1070                    Sbírka zákonů č. 298/1990               Částka 47

298

Z Á K O N

ze dne 19. července 1990

o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací

 a arcibiskupství olomouckého

     K nápravě křivd způsobených řeholním řádům a kongregacím v padesátých letech, zejména protiprávním odnětím jejich nemovitého majetku se Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky usneslo na tomto zákoně:

§ 1

     (1) Nemovitý majetek uvedený v příloze č. 1 tohoto zákona se prohlašuje ke dni účinnosti tohoto zákona za vlastnictví jednotlivých řádů a kongregací.

     (2) Nemovitý majetek uvedený v příloze č. 2 tohoto zákona se prohlašuje ke dni účinnosti tohoto zákona za vlastnictví arcibiskupství olomouckého.

§ 2

     Dnem účinnosti tohoto zákona zanikají nároky příslušných řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého vůči dosavadním vlastníkům a uživatelům majetku uvedeného v § 1 na náhradu škody a neoprávněného majetkového prospěchu, včetně nároků na úhradu nájemného, pokud vznikly v době od 1. ledna 1950 do dne účinnosti tohoto zákona.

§ 3

     (1) Spory z uplatňování tohoto zákona rozhodují soudy.

     (2) Orgány geodézie provedou zápisy změn vlastnických vztahů vyplývajících z tohoto zákona.

§ 4

     Vyklizení nemovitého majetku uvedeného v § 1, pokud slouží k poskytování služeb zdravotnických nebo sociálních anebo pro školství nebo kulturní či osvětovou činnost, se lze domáhat jen po předchozím souhlasu orgánu stanoveného zákony národních rad.

§ 5

     Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Havel v.r.

Dubček v.r.

Čalfa v.r.strana 1554                   Sbírka zákonů č. 338/1991                       Částka 66

338

Z Á K O N

ze dne 18. července 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého

     Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

     Zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, se mění a doplňuje takto:

     1. § 1 se doplňuje o odstavce 3 a 4, které zní:

     “(3) Nemovitý majetek uvedený v příloze č. 3 tohoto zákona se prohlašuje ke dni 1. srpna 1991 za vlastnictví jednotlivých řádů a kongregací.

     (4) Za vlastnictví jednotlivých řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého se ke dni účinnosti tohoto zákona prohlašuje též movitý majetek, který byl ke dni 10.4.1950 umístěn v nemovitostech uvedených v přílohách č. 1 a 2 zákona č. 298/1990 Sb. a v příloze č. 3 tohoto zákona, pokud existuje a je známo, kde se uvedený movitý majetek nachází.”.


     2. Dosavadní text § 4 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novými odstavci 2, 3 a 4, které zní:

     “(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro nemovitý majetek uvedený v § 1 odst. 3, pokud slouží pro potřeby archivnictví.


     (3) O vyklizení nemovitého majetku uvedeného v § 1 uzavřou řeholní řády a kongregace s dosavadními uživateli nemovitostí, kteří je užívají k účelům uvedeným v odstavcích 1 a 2, dohodu. Nedojde-li k této dohodě, vzniká řeholním řádům a kongregacím nárok na vyklizení nemovitostí uvedených v přílohách č. 1 a 2 zákona č. 298/1990 Sb. a v příloze č. 3 tohoto zákona, které slouží k účelům uvedeným v odstavcích 1 a 2 tohoto zákona, po uplynutí deseti let ode dne účinnosti tohoto zákona. Uzavření dohody o užívání bytů a nebytových prostor se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor a předpisy souvisejícími. Tento závazek přechází na všechny další vlastníky v uvedené době.


     (4) Nedojde-li k dohodě o výši nájemného a podmínkách jeho placení mezi dosavadními uživateli nemovitostí, kteří je užívají k účelům uvedeným v odstavcích 1 a 2 tohoto zákona, a řeholními řády, kongregacemi a arcibiskupstvím olomouckým, rozhodne o výši nájemného příslušný orgán státní správy podle obecně platných cenových předpisů.”.

Čl. II

     V příloze č. 1 k zákonu č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého,

v části -                Mužské kláštery ve Slovenské republice

                            Společnost svatého Františka Saleského

                            (salesiánů) - slovenská inspektorie


položka č. 44     Řeholní dům salesiánů Žilina


                           první řádek zní:                           “pozemky č.k. 4437/4 stavební plocha”.

Čl. III


Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1991.


Havel v.r.


Dubček v.r.


Čalfa v.r.


Nikto z politikov necíti voči národu žiadnu zodpovednosť


Po zamietnutí návrhu o odluke cirkvi od štátu, je táto čoraz arogantnejšia a od učenia Ježišovho stále vzdialenejšia. Český kardinál Vlk na otázku, prečo kňazi v ČR a SR nenasledujú svojho zakladateľa Ježiša Krista a nežijú v skromnosti a chudobe?, odpovedal: „Ježiš Kristus nekázal žiť v chudobe, ale v pokore...“! Táto jeho arogantná a cynická odpoveď, ale aj mnohých iných hodnostárov cirkvi priam bolí v srdci a volá o nápravu až do neba...


Mnohí ľudia sa pýtajú - dokedy ešte budeme tých ľudí platiť z našich mozoľov a daní? Ak by si však mali farárov „veriaci katolíci" platiť sami (vydržiavať), tak ich počet by rapídne klesol na celkom zanedbateľné množstvo. A toho sa všetci cirkevní hodnostári boja najviac. Preto sa všade usilujú uzatvoriť konkordát so štátom. Pritom katolíckej cirkvi vôbec nejde o blaho ľudstva, ale tak isto ako politikom, predovšetkým len o svoje vlastné blaho a korytá. Cirkev sa správa tak, ako v súčasnosti banky. Stavajú si kostoly za milióny zo štátnych a obecných peňazí. Osobujú si právo rozhodovať o všetkých občanoch bez ohľadu na ich slobodu vierovyznania. Veď ako inak sa dá nazvať nehorázna zmluva s Vatikánom, ktorú nikde nezverejnili v plnom znení len preto, aby si ju ľudia nemohli prečítať, ale to, čo bolo z nej uverejnené, stačí normálne rozmýšľajúcemu človeku, aby si uvedomil, že znovu ide o „nás, bez nás“ alebo „na večné časy a nikdy inak" – a to sme tu už mali ešte donedávna. Všetkým ľuďom, nielen mužom bol daný život a slobodná vôľa, ale napriek tomu si cirkev osobuje právo a obmedzuje tie najzákladnejšie práva žien... Kresťanská filozofia sa bohužiaľ, rozhodla ignorovať biologické pravdy. Akoby podľa katolíckej cirkvi ženy ani k ľuďom nepatrili. Je to paradox a znie to ako výsmech, keď si uvedomíme, že slovo „náboženstvo“ vzniklo vďaka ženám, veď tu ide o – odvolávanie sa na Boha a ženstvo... A faktom tiež je, že práve markantná väčšina žien navštevuje kostoly, odovzdáva milodary a neraz odkazuje cirkvi aj celý svoj majetok... Podľa tohto patriarchálneho vzoru sa správajú k ženám aj židovské a moslimské náboženstvá. Nič nové pod slnkom, keďže všetky tri stvoril ten istý mocensko-ideologický „duch“...


A čo majú povedať na tento „kšeft“ medzi cirkvou a štátom tí veriaci či ateisti, ktorí k svojej viere nepotrebujú žiadnych sprostredkovateľov, alebo tí, ktorí sú prívržencami iných vierovyznaní? Už od svojho vzniku sa katolícka cirkev správa ako „štát" medzi štátmi s mocenskými ambíciami, pachtí po majetku, vybudovala si vlastnú byrokraciu a mocenský aparát (čiernu légiu jezuitov). To, že súčasná rímskokatolícka cirkev sa absolútne nezhoduje s učením Ježiša – akoby veriacim unikalo a samotná cirkev sa k tomu nemieni vyjadrovať. V armáde už dnes máme vojenských hodnostárov, kňaz požehnáva vojakom odchádzajúcim so zbraňami do iného štátu bojovať (okupovať ho a prípadne aj zabíjať blížneho svojho) a ešte tieto zvrátenosti vysiela televízia a rôzne komentáre k tomu nehorázne klamú (o terorizme, nastolovaní demokracie a mieru...). To je v súčasnosti ďalšia absurdita.


Preto je namieste otázka: „Za akým účelom prišiel pápež trikrát navštíviť „veľmi bohaté Slovensko", kde je 20 % nezamestnanosť a väčšina obyčajných ľudí sa ocitla nie vlastnou vinou na hranici chudoby“?


Faktom zostáva, že mnohí rodičia si nemôžu dovoliť kupovať deťom ovocie, dopriať im zdravú výživu, riadne ošatenie, zaistiť dovolenku atď., keď chcú dajako vyžiť od výplaty k výplate - pokiaľ majú to šťastie a sú zamestnaní. A to už vôbec nerozvádzam ťažké životné pomery mladých ľudí, ktorí vyšli zo stredných a vysokých škôl, ktorí si chcú založiť rodiny alebo tých, čo boli prepustení po dovŕšení dospelosti z detských domovov, invalidov či dôchodcov. Avšak pre návštevu a okázalé ceremónie sa v štátnej kase (každej krajiny) vždy nájdu stovky miliónov na „privítanie" pápeža. Nikto z cirkevných predstaviteľov nikdy nemôže rozumne zdôvodniť tento vatikánsky luxus, egoizmus, cynizmus a chamtivosť na úkor chudobných ľudí sveta.


Žiadna zmena nenastala


Dovoľujem si preto položiť otázku – v čom sa zmenilo kresťanstvo za dvetisíc rokov vo svete a na Slovensku? Odpoveď znie - v ničom! Rímskokatolícka cirkev vlastní obrovské majetky, stavia si nové kostoly, nezamestnanosť svojich kňazov nepozná, majú kde bývať, aj platy majú stabilné (dokonca im boli na Slovensku zvýšené o 42 %) a k tomu dostatok nezdanených milodarov (od hlúpych veriacich) a ich práca v porovnaní s robotníkmi je priam zanedbateľná. Žijú ako mnoho iných obyčajných ľudí, sú medzi nimi tiež homosexuáli a pedofili, kňazi s vlastnými aj s nevlastnými deťmi. Vlastné deti, ktoré splodia nerešpektujúc celibát však nevychovávajú, starosti nezamestnanej matky pri výchove ani svojich detí nepoznajú, ani výchovu a život matky a detí tam, kde je v rodine otec alkoholik, drogovo závislý, gambler atď. Je preto len prirodzené, že, s takýmto stavom je cirkev až priveľmi spokojná a bodaj by chcela pripustiť nejakú zmenu...


Svet je rozdelený na mnoho náboženských skupín (a pribúdajú ďalšie - horšie aj lepšie odnože a sekty), každá skupina má svojho boha a pokladá ho za toho pravého, za ktorého sú členovia ochotní aj zomrieť. Preto budú na planéte Zem boje dovtedy, kým budú náboženstvá existovať v súčasnej dogmatickej doktríne. Teda nielen preto, že istú bojovnosť z dávnych vekov máme zakódovanú v génoch. Každá náboženská skupina chce naverbovať čo najviac členov, lebo čím má viac členov, tým má aj väčšiu moc, ktorá jej potom zaručuje trebárs aj totalitnú moc! Presne tak, ako politické strany... Cirkev tých ľudí, ktorí jej protirečia, bez ohľadu na to, či majú, alebo nemajú pravdu, dokáže veľmi kruto trestať, ak sa dostane k moci, a u nás (ako aj inde) sa o to vehementne snaží, využívajúc k tomu i nepravdivú štatistiku o veriacich kresťanoch.


Cirkev sa bojí odluky od štátu a ani nechce, aby tí, čo sa hlásia ku kresťanstvu - platili „členské“ ako je to zavedené stanovami v politických stranách. Prečo!? Asi by štatistika o veriacich katolíkoch dopadla inak...


Nie som ateista ani neveriaci, hoci po prečítaní mojich príspevkov si to môžu mnohí myslieť. Pravdou však je, že neverím v „kostolného“ Boha, ale v skutočného Stvoriteľa, ktorého síce nepoznám, avšak bytostne cítim, že existuje... A to mi v živote pomáha byť tolerantným, čestným a statočným.


Čo sa to deje okolo nás?


Rôzne kauzy a škandály zatieňujú „prípravy" na ďalšie a ďalšie úpravy, ktoré chystá skorumpovaná vláda, parlament a dobre zazobaní politici (v službách sionistov, illuminátov, slobodomurárov, jezuitov, cirkvi...) a zároveň veľkí podnikatelia, ktorí o obyčajného človeka vôbec nedbajú.


Pozrime sa na krátku rekapituláciu doterajších víťazstiev rímskokatolíckej cirkvi:


- vyvinula maximálnu snahu o zákaz interrupcií. (Vláda jednomyseľne schválila dlho pripravovanú zmluvu s Vatikánom. Do konca roka by ju mal ratifikovať parlament i prezident. Mala by sa tak uzavrieť jedna z trecích plôch súčasnej koalície, kde dosť ostro proti sebe vystupovali predstavy KDH a SDĽ. Odsúhlasenie zmluvy vo vláde je teda zrejme kompromisom. Zatiaľ nie je známe akým, keďže definitívne znenie zmluvy verejnosť nepozná. V zmluve nie je zakotvený spôsob financovania cirkvi, uplatňovanie výhrad svedomia, pastoračná činnosť v armáde a polícii a otázky školstva a školských zariadení, čo by sa malo stať obsahom štyroch čiastkových dohôd. K vypracovaniu týchto štyroch dohôd však zrejme tak skoro nepríde, pretože na to nie je v koalícii zatiaľ dostatok politickej vôle. PLUS 7 dní č. 35/2000.


Napriek tomu však hlavné slovo tu musí predsa patriť žene. Na jej pleciach je totiž ťarchavosť, pôrod, výchova a chod domácnosti. Akým právom potom rozhodujú o jej ľudských právach „polomuži“, ktorí sa dobrovoľne zriekli sexu so ženou a žijú v celibáte?! Celibát im vôbec neprikazuje učenie Ježiša Krista, ale chamtivý, finančne a materiálne nenásytný Vatikán. Jezuiti plne schvaľujú aj potrat plodu, zvlášť u slobodných alebo bohatých žien a schvaľujú tiež atentáty na “kacírov”, nekatolíckych kráľov a
panovníkov!).


- dosiahla zavedenie náboženstva v školách. („Vatikán je vládou sám pre seba. Je to politický štát, ktorého členom sa stáva každý rímsky katolík pri krste. Jeho občianstvo je predovšetkým rímske, až potom tej krajiny, v ktorej sa narodil alebo v nej žije.” (A. Rivera: Double Cross, str. 30) Pápež konkrétne vyzval Tovarišstvo Ježišovo, aby vycvičilo kňazov pre východnú Európu, aby tak rímskokatolícka cirkev získala to, čo denník The European nazval »vedúcou úlohou v politickej reforme Východnej Európy.« (The European, 14.-16. decembra 1990).


Time Magazine v tom istom mesiaci oznamuje, že uprostred decembra 1990 sa v Ríme zišli jezuitskí experti, aby si túto prácu naplánovali. Jezuiti, ktorí v súčasnej dobe vychovávajú 1,8 miliónov študentov na univerzitách a školách po celom svete, sú považovaní za »intelektuálnu elitu«, ktorá vzdeláva smotánku katolíckej spoločnosti, a zároveň  za najväčší misijný útvar v katolíckej cirkvi).


- presadila si financovanie cirkví zo štátneho rozpočtu. (Pritom však tvrdí, že bez slobody viery, nemôže byť spoločnosť celkom humánna. Nestačí ak je ľuďom dovolené chodiť na omšu. Kresťania musia mať právo organizovať semináre, konferencie, útulky, dovážať zahraničnú teologickú literatúru. Náboženské rády je potrebné legalizovať, dať im možnosť náboženskej propagandy, rovnako je nutné umožniť kňazom prevádzať pastiersku činnosť bez štátneho zasahovania. Týmto spôsobom by cirkvi malo byť navrátené postavenie, ktoré zaujímala v buržoáznom Československu).


- zavádza svojich duchovných do štátnych orgánov - polícii, armády, väzenstva. (Kaplán je členom veliteľského zboru, jeho poradcom a konzultantom vo všetkých otázkach týkajúcich sa náboženstva, morálneho stavu a správania vojakov. V mnohých prípadoch je »očami« a »ušami« veliteľského dôstojníka, ktorého informuje o pomeroch vo vojenských oddieloch a ktorému dáva užitočné rady – v skutočnosti takto nahradili komunistických politrukov...).


samozrejmosťou je, že návštevy pápeža sú financované zo štátneho rozpočtu. (Návštevy pápeža si vyžadujú veľké finančné prostriedky, ktoré mohli byť použité tam, kde najviac chýbajú – v školstve, zdravotníctve, v sociálnej oblasti... Veriaci by si mali konečne uvedomiť, že Ježiš Kristus bol chudobný a viedol ľudí ku skromnosti a k pokore. Nevidia, že cirkevná pokora vlastne vôbec neexistuje? Veď sa o tom môžu presvedčiť v kostoloch alebo priamo vo Vatikáne, že katolíckej cirkvi v podstate ide len o mámenie peňazí od štátov a veriacich, o kľačanie na kolenách a ťahanie Pána Boha za nohy! Príchod pápeža nesprevádza žiadna pokora, ale honosná svetská sláva a manifestácia náboženskej moci, chytráčenie a hlavne biznis - a to nielen na Slovensku. Veriaci kresťania, myslíte si, že ak by ste sa venovali klasickej modlitbe pod krížom bez akejkoľvek cirkevnej pompy a mimo kostola, že by vás Boh menej miloval...?).


vyvolala parlamentnú krízu pri presadzovaní svojich záujmov, keď „násilím“ dosiahla súhlas parlamentu pri schválení zmluvy s Vatikánom. (Konkordát - zmluva s Vatikánom je v podstate uzatvorený spolok s diablom... Medzinárodné katolícke organizácie prostých veriacich sú rovnako riadené ústredňami podriadenými vatikánskym mocenským pokynom. Tieto organizácie sú predsunutými rozviedkami politického katolicizmu v rôznych krajinách, je to pápežské vojsko v civile. Činnosť týchto katolíckych organizácií je koordinovaná výročnou Konferenciou medzinárodných katolíckych organizácií.


Preto by sa veriaci mali zamyslieť nad tým, čo tým ako štát získame a o čo v skutočnosti prichádzame ?!).


- presadila si rozširovanie náboženského vysielania v rádiu a televízii. (Ak si ktorákoľvek súkromná televízia dá do svojho vysielania niekoľko hodín náboženstva, je to len a len jej vec, ale v štátnej STV by sa rozhodne nemalo posilňovať náboženské vysielanie... Hlavne by sa malo skvalitňovať vysielanie a to tak, aby mali všetci diváci pocit, že sa na nich nezabúda – nielen veriaci. Vplyvom nenápadných náboženských vsúvok do vysielania ľudia časom podvedome odmietajú analyzovať skutočnosť - napr. hrozbu z podpísania konkordátu a zo zavedenia katolíckych zákonov alebo ustanovenia rímskokatolíckej vlády a podobne, ako nebezpečnú situáciu. Vôbec si neuvedomujú, že také vysielanie bolo už spracované na základe princípu podprahovej sugescie. Prah ostražitosti veriacich, ich vedomie, ich inteligencia, ich svedomie a cit ich duše je systematicky odbúravaný a postupne likvidovaný práve obalom žánru filmov alebo rozhlasových hier či kníh, prípadne pomocou prvkov napätie, drámy atď. Potom nielen veriaci človek koná presne podľa želania, resp. podľa diktátu Vatikánu).


- neustále, hoci nebadane si cirkev posilňuje svoje pozície v štáte. (Náboženstvo je manipulácia s vierou a dušičkami. Vraciame sa ním do stredoveku. Chýbajú tu už len ohnivé hranice na pálenie kacírov a bosoriek. Občania, aj vy veriaci, nemyslite si, že ten stredovek je dnes iba nadsadené slovo! Otvorme si napríklad “Veľkú apologetiku” od abbého Jeana Vieujana, ktorá môže byť ťažko považovaná ako stredoveká, pretože jej vydanie je datované rokom “1937”. Čo sa tam dočítame?


“K prijatiu zásady inkvizície človek potrebuje iba kresťanské zmýšľanie, ale práve to mnohým kresťanom chýba.... Cirkev žiadnu bojazlivosť nepozná.” (Abbe Jean Vieujan: Grande Apologetique; Bloud et Gay, Paříž, 1937, str. 1316).


Výsledkem II. vatikánskeho koncilu je dnešný katechizmus, upravujúci vzťah rímskokatolíckej cirkvi k súčasnému svetu, v ktorom prevláda materializmus, ateizmus a celá plejáda nekatolíckych cirkví. Nový katechizmus je však vrchol skutočného pokrytectva a pretvárky celého rímskokatolíckeho systému. Je to iba oficiálna tvár toho, čím Rím v skutočnosti je. Keď sa pozrieme do skutočných rímskokatolíckych cirkevných doktrín, dogiem, učenia a vierouky spísaných od tzv. cirkevných učiteľov, ktorými boli a sú dodnes hlavne jezuiti, zistíme, že všetky “morálne” kódexy cirkvi sú platné až doteraz, pretože nikdy neboli odvolané. A sotva sa dá očakávať, že niekedy budú. Aj napriek tomu, že rímskokatolícky pápežský systém dnes nehovorí o takých témach ako cirkevné tresty (vrátane trestu smrti) alebo o moci cirkvi nad štátom, i napriek tomu, že o takých témach nikde v katechizme otvorene nepíše, zostávajú tieto témy naďalej v platnosti. Napríklad: “Cirkev môže kacírov odsúdiť k smrti, pretože akékoľvek práva, ktoré majú (rozumej - veriaci aj ateisti, či všeobecne ľudia), majú vďaka našej tolerancii a tieto práva sú zdanlivé, nie však skutočné.” Autorom týchto slov bol jezuitský generál Franz Wernz (1906-1915) a to, že bol Nemec, dodáva jeho prehláseniu ešte väčšiu váhu, keďže aj dnes je bývalý Veľký inkvizítor nielen Nemec, ale zároveň aj pápež...!


Počas 20. storočia tiež kardinál Lepicier - neslávne cirkevné knieža, napísal: “Keď niekto verejne prehlasuje, že je kacír, alebo sa snaží svojou rečou alebo príkladom zvádzať ku zlému ostatných, nemôže byť iba exkomunikovaný, ale tiež aj spravodlivo zabitý...”


- Vatikán dosiahol reštitúcie cirkevných majetkov. (Viď vyššie prijaté zákony a v predchádzajúcom článku konkrétne vrátenie majetkov).


- pravidelné ovplyvňuje cez kňazov v kostoloch voličov pred voľbami. (O tom sa po roku 1989 mohli veľakrát presvedčiť nielen veriaci, ale všetci občania Slovenskej republiky).


- pokúsila sa o zasahovanie do podnikateľských aktivít a snažila sa zakázať nedeľný predaj v obchodoch. (Keď to všetko zhrnieme, je jasné, že odluka cirkvi od štátu by bola celkom prijateľným riešením, ak by sme v skutočnosti chceli, resp. mohli žiť v demokratickom štáte, ako sa to verejne deklaruje. Avšak skutočnosť je celkom iná...).


Ak teda sledujeme činnosť a politiku Vatikánu po páde komunizmu vo všetkých krajinách bývalého socialistického bloku, súčasne sledujeme jezuitskú politiku a diplomaciu. Keď sledujeme pohyb, ideológiu a stanovisko dnešného Vatikánu, súčasne sledujeme jezuitské zákulisie pápežskej stolice.


V mene božom


Vlnu nevôle medzi slovenským ľudom zdvihla správa, že sa STV chystá rozšíriť náboženské vysielanie. Namiesto redakcie náboženského vysielania bude mať STV riaditeľstvo a hitom bude každý mesiac omša a denné správy zo života cirkvi. Vedenie STV chce poskytnúť viac priestoru cirkvám aj preto, že sa pri ostatnom sčítaní obyvateľstva veľká väčšina občanov prihlásila k jednotlivým cirkvám. Tu sa podľa mňa stal omyl. Ľudia pri vypĺňaní dotazníkov chceli zdôrazniť, že nie sú neveriaci, preto sa hlásili k svojej viere. Lenže viera je jedna vec a cirkev druhá. Kým viera je osobnou vecou každého z nás a je určitým postojom, cirkev je organizácia, a ak má mať na obrazovke svoj čas, mali by platiť pre ňu rovnaké zásady ako pre iné organizácie. Najmä ak máme v Ústave jasne zakotvené, že štát neuprednostňuje nijakú ideológiu. Argument, že cirkev potrebujú všetci, neobstojí, aj chlieb potrebujeme všetci a napriek tomu pekárne nemajú svoju reláciu - ani vodárne a elektrárne... Škoda, že sa pri sčítaní ľudu neevidovalo, koľko ľudí má rado futbal. Možno by bolo v STV viac priamych prenosov... Mám strach, aby sa v dobrej snahe nestalo to, že sa stúpajúci počet náboženských relácií prejaví na klesajúcom počte sledovanosti a ľudia sa opäť začnú pýtať, za čo platia zvýšené koncesionárske poplatky. Niežeby niekomu ublížila bohoslužba. Slová bohoslužby síce nikomu nič zlé neprinesú, len niektorých obozretnejších na smrť vyľakajú. Pretože cirkev v poslednom období je na Slovensku na víťaznom ťažení a niektorým sa jej činnosť javí ako nekresťanská drzosť.


Znovu zavedenie povinnej spovedi u všetkých ľudí je tak dôležitý plán a úloha, že rímskokatolícky systém dokonca neváha v Európe investovať do rôznych detských skautských oddielov, rôznych detských letných cirkevných táborov, do detských turistických atrakcií väčšinou súvisiacich s katolíckymi púťovými miestami a kláštormi, ďalej do rôznych športových a hudobných akcií pod organizáciami katolíckej mládeže alebo priamo pod Katolíckou akciou a tiež do armádnych kaplánov. Vojenskí kapláni “musia byť schopní poskytnúť útechu rovnako kresťanom ako napríklad moslimom, Židom či hinduistom. Kapláni musia byť pripravení na to, že sa ocitnú vo vojne kdekoľvek na Zemi...” Je to úloha ako stvorená práve pre rád jezuitov. Je to pochopiteľné, keď si uvedomíme, že to boli práve oni, ktorí túto úlohu v armáde zaviedli už v dobách stredoveku a udržiavali ju v každom režime, pokiaľ to bolo len trochu možné.


Všetky tieto organizácie kladú na kamarátstvo a na oporu v človeka veľký dôraz. Deti, mládež a vojsko je pritom postupne vedené k tomu, aby sa naučili čo najviac svojim “kamarátom” dôverovať a zverovať im čo najviac informácií osobného charakteru. Postupne ich vedú k tomu, aby sa svojim dospelým “kamarátom” zverovali úplne so všetkým a aby sa naučili spoliehať sa len na nich. To je základ budúcej spovedi. O preniknutí Ríma do skautingu nie je potrebné vôbec pochybovať... Katolícky týždenník, č. 23, 7. 6. 1998 nám ukazuje na titulnej strane pravé zákulisie oddielu Junák a síce, že ako skautský, mládežnícky oddiel má tiež svoju “ústrednú duchovnú radu” zasadajúcu v Prahe, kde za katolícku cirkev vystupuje biskup F. V. Lobkowicz alebo páter Gereon O´Praem. Ako z článku vyplýva, udržiavala katolícka cirkev tajne kontakt so skautmi aj v dobe komunizmu. Katolícky týždenník, č. 34, 23. 8. 1998 prináša reportáž o skautoch z pohľadu medzinárodného významu a Katolícky týždenník, č. 39, 27. 9. 1998, str. 5 hovorí o omši k 60. výročiu úmrtia zakladateľa československého skautingu v chráme sv. Petra a Pavla. Keď teda pochopíme prepojenie Vatikánu so skautmi, potom nás nemôže prekvapiť správa, že sa v bazilike sv. Petra a Pavla na Vyšehrade uskutočnilo “udeľovanie skautských ľaliových krížov, ktoré dostalo viac ako dvadsať skautov a skautiek ...” (Katolícky týždenník, č. 41, 11.10.1998, str. 5).


Po celej katolíckej Európe slúžia mládežnícke kluby k aktívnemu odpočinku mládeže, k nadväzovaniu rôznych známostí s protestantmi a s nekatolíkmi, k duchovnému vyžitiu a k rôznym akciám mladých ľudí. Tieto kluby sú zamerané hlavne na študentov rôznych škôl. Spomeňme si, ako sa jezuiti vždy usilovali o monopolnú výchovu mládeže v každej krajine, do ktorej sa infiltrovali. A dnes to robia prostredníctvom moderných katolíckych klubov. V nich sa snažia študentov podchytiť a urobiť z nich svojich prostredníkov alebo priamo členov.


Činnosť týchto klubov je sledovaná, podporovaná a navrhovaná rehoľníkmi z rôznych rádov. Táto záujmová činnosť klubov je tak široká, aby bola čo najviac lákavá, príťažlivá a zaujímavá pre čo najväčšiu sféru študentov. Tieto kluby majú okrem ďalšieho aj rôzne kempingy, prevádzajú skauting, tramping, vodáctvo a iné športy, poriadajú “kresťanské” stanové tábory, ekumenické zhromaždenia, misijné prednášky pod šírym nebom, country koncerty, turistiku, výlety, zájazdy, púte, tematicky zamerané putovné pochody a podobne.


Je to veľký psychologický ťah na mládež, ktorý vedú prevažne jezuiti. Napríklad: “P. Manuel Casanova, SJ, najvyšší predstaviteľ projektu »Evanjelizácia 2000« pre Európu, zavítal začiatkom júna na Slovensko. Navštívil Bratislavu, Turčianske Teplice, Trnavu, Brestovany, Zlaté Moravce a Topoľčany. Je to jeho už tretia návšteva, pri ktorej sa zoznámil s rôznymi formami evanjelizačnej a pastoračnej práce u nás.” (Katolícky týždenník 2.8.1992, str. 4).


Kluby sú v skutočnosti moderné rehoľné domy. Nie sú uzatvorené nikomu. Môžu ich dokonca navštevovať aj neveriaci materialisti, ateisti, nihilisti a ďalší, pokiaľ svojimi názormi nebudú proti klubu priamo bojovať a vystupovať. A práve v tom je “čaro” týchto novodobých moderných rehoľných domov. Tu sa odohrávajú prvé kontakty nič netušiacej mládeže s rôznymi rehoľníkmi.


Všetky rehole sú však s jezuitským rádom rôzne prepletené. Na základe mnohých pápežských búl a príkazov musia byť tieto rehole jezuitom neustále ku všetkému nápomocné, kde si to len jezuiti budú želať. Tieto pápežské príkazy nikdy zrušené neboli a pochopiteľne nikdy ani nebudú.


Pre tak vysoké privilégium, ktorému sa jezuiti tešia dodnes, sú od ostatných rádov potajomky nenávidení. Avšak nie je im to nič platné a musia, či chcú alebo nechcú podľa rozkazov Vatikánu s tovarišmi spolupracovať.


To je dôležité si uvedomiť preto, že v týchto mládežníckych kluboch často ani jezuiti priamo a otvorene nevystupujú (maximálne len ako prizvaní hostia k rôznym besedám), a napriek tomu to sú práve oni, kto majú v zákulisí celý klub pod svojim patronátom.


Tu sa však stavia na mládežníckej naivite, priateľskosti a dôverčivosti, že práve ten klub, ktorý navštevujú, jezuitom nepatrí. Práve to sú atribúty, ktoré u mládeže najviac zneužívajú a využívajú jezuiti a ktoré potom v rukách jezuitov dokážu urobiť v konečnom dôsledku hrozné peklo stá tisícom ľudí (viď napr. Leon Degrell v Belgicku). Zvyšujúci sa počet týchto jezuitských spolkov a klubov alebo rôznych mládežníckych organizácií, hnutí, nadácií a aktivít v rámci katolíckej cirkvi je nielen viac než zarážajúci, ale je aj priamo varujúci.


V týchto kluboch sa formuje vedomie a poznávanie mládeže presne tak, ako to rímskokatolícky systém požaduje. Je tu utváraný svetový názor ľudí, ktorí v budúcnosti môžu zastávať rozhodujúce posty v politike, kultúre, umení, školstve, ekonomike a v hospodárstve krajiny.


Cirkev je veľmi trpezlivá a ide za svojim cieľom hoci aj celé stáročia. Ale nikdy sa svojho cieľa nevzdá. A pokiaľ tomu ľudia nevenujú pozornosť a rímskokatolíckemu systému všetko dovolia, potom sa tieto storočia skracujú len na desaťročia alebo len na púhe roky.


Ciele rímskokatolíckej cirkvi a jeho vojska (jezuitov) pod rúchom ekumenických spolkov sú teda jasné: Čo najviac zasahovať a do verejného politického, kultúrneho, ekonomického a vedeckého diania v Čechách, či na Slovensku všetky tieto roviny poprepájať s “kresťanskou”, resp. rímskokatolíckou Európou ako náboženským monopolom. Tomu sa pochopiteľne nevyhnú ani masmédia v oboch krajinách. Cieľom jezuitov v každom štáte je trvale ovplyvňovať a nakoniec ovládnuť pre svoju propagandu (okrem iného) aj všetky verejnoprávne média.


Na deti a mládež je vo všetkých krajinách vyvíjaný ten najväčší prokatolícky nátlak. Tento tlak cíti a vníma mládež pochopiteľne oveľa viac, než dospelí a bráni sa mu svojim spôsobom. Cíti znásilňovanie a spútavanie osobnej slobody svedomia. Nedefinovane a podvedome cíti, že ich indikátor slobody je v ohrození.


Kto je vinný, že mladí ľudia túžia po slobode bez nátlakov, bez propagandy, bez falošných cirkevných “kamarátov” a “priateľov” a bez obmedzovania zo strany duchovných a rôznych cirkevných “psychológov” alebo moderných spovedníkov?


Kto je vinný za to, že túto slobodu, ktorá rešpektuje človeka ako najvyššiu slobodnú bytosť na tejto Zemi - hľadajú mladí ľudia v nereálnom svete počítačových hier a virtuálnych svetov alebo v “uvoľňujúcom” a “oslobodzujúcom” drogovom opojení ducha, duše aj tela? Určite nie ich prirodzená mladosť alebo detstvo!


Nikdy tiež neprestane platiť pravidlo, že násilie plodí zasa len násilie. Ak je teda propaganda - znásilňujúca slobodné náboženské cítenie - oficiálne povolená a má dokonca aj podporu verejnosti a štátu, nedivme sa potom, že je mládež nervózna, traumatizovaná, v depresiách a v bezvýchodiskovej situácii. Nedivme sa, že je potom v podvedomej agresívnej obrane voči všetkému verejnému a štátnemu, že je vulgárna, zlá, sadistická a s teroristickými sklonmi. Je to odozva na okolie a na usporiadanie systému, odozva na poradie hodnôt a na požiadavky spoločnosti.


Každý kostol na celej zemeguli, vo všetkých štátoch, má Vatikánom centrálne a presne rozvrhnuté časy konania omší alebo dobu neustáleho obetovania katolíckeho Ježiša Krista v katolíckej oplátke - hostii pri omši. A tak, ako musia byť na našej Zemi konané omše každú minútu, tak je to aj s obetovaním Panne Márii, teda znova každý deň a každú chvíľu! Pripomeňme si, že napríklad Aztékovia bohu slnka obetovali viac, ako tisíc živých sŕdc týždenne! V súčasnosti však kríž aktu obetovania z veľkej časti nesú neeurópske alebo necivilizované oblasti na Zemi. Tam je celý rituál pred očami civilizovaných zákonov lepšie ukrytý... Dr. Rivera hovorí, že katolicizmus je natoľko ohavné a skazené náboženstvo, že keby sa ľudia dozvedeli celú pravdu, prinajmenšom by z toho ochoreli...


Memento:


V knihe Abbého Brugerettea si môžeme v kapitole s názvom “Duchovenstvo za druhej Ríši” prečítať toto:


“V dobe, keď romantizmus stále ešte prevyšoval zmysly na úkor triezveho rozumu, bola čím ďalej tým viac oceňovaná zvláštna zbožnosť, stará či nová. Uctievanie svätých a ich ostatkov, ktoré po dlhú dobu potlačoval studený dych racionalizmu, nabral novú silu. Uctievanie svätej Panny vďaka jej zjaveniu sa v La Salette a v Lurdach získalo nebývalú popularitu. Narastalo púti do týchto miest, ktoré mali vplyvom zázrakov zvláštne privilégiá.


Francúzske biskupstvo bolo tejto novej zbožnosti naklonené. Vrúcne a vďačne prijalo v roku 1854 encyklický dopis (určený všetkým) pápeža Pia IX., vyhlasujúci dogmu o nepoškvrnenom počatí... Tiež biskupstvo, ktoré sa zišlo v Paríži v roku 1865 ku krstu cisárskeho princa, požiadalo Pia IX, aby sa sviatok posvätného srdca... stal najdôležitejším sviatkom všeobecnej cirkvi.” (J. Brugerette: Le pretre francais et la societe contemporaine; Ed. Letjhielleux, Paříž, 1933, I., str. 183-184).


Pokiaľ ide o uctievanie Márie, ktoré bolo jezuitom vždy tak drahé, práve mu veľmi pomohlo presne načasované “zjavenie” Panny malej pastierke z Lurd. To sa stalo dva roky potom, čo Pius IX. vyhlásil dogmu o nepoškvrnenom počatí (1854) z podnetu Tovarišstva Ježišovho. Hlavné činy tohto pontifikátu boli všetky víťazstvá pre jezuitov, ktorých všemocný vplyv nad rímskou kúriou bolo poznať na verejnosti čím ďalej tým viac.


V roku 1864 - 8. decembra vydal pápež Pius IX. na naliehanie jezuitov encyklický dopis Quanta Cura spísaný od generála jezuitského rádu a spolu s ním Syllabus, complectens praecipous errores nostrae aetatis, ktorý preklial tie najlepšie politické zásady súčasných spoločností.


“Preklial všetko, čo bolo modernému Francúzsku drahé! Moderné Francúzsko chcelo nezávislosť štátu - Syllabus učí, že cirkevná moc musí svoju autoritu presadzovať »bez súhlasu alebo povolenia svetskej moci«. Moderné Francúzsko si želalo slobodu svedomia a slobodu vyznania - Syllabus učí, že rímskokatolícka cirkev má právo použiť silu a znova nastoliť inkvizíciu (dnes je to “Sväté officium”, resp. “Kongregácia pre otázku viery.” Čitateľ nech si uvedomí, že vláda Slovenskej republiky podpísala s Vatikánom konkordát, preto všetko, čo tu číta o Francúzsku pred 140.-timi rokmi, sa v plnej miere týka aj občanov Slovenska dnes v 21. storočí!?). Moderné Francúzsko uznáva existenciu rozličných vierovyznaní - Syllabus hlása, že katolícke náboženstvo musí byť chápané ako jediné štátne náboženstvo a všetky ostatné musia byť zakázané. Moderné Francúzsko tvrdí, že ľudia sú naprosto nezávislí - Syllabus odsudzuje všeobecné hlasovacie právo. Moderné Francúzsko prehlasuje, že všetci Francúzi sú si pred zákonom rovní - Syllabus potvrdzuje, že duchovenstvo nepodlieha žiadnym bežným občianskym ani trestným súdnym tribunálom.”


“Také učenie vyučujú jezuiti na svojich školách. Stoja v čele kontrarevolučnej armády. ... Ich poslanie spočíva v tom, aby mládež, ktorá im bola zverená, priviedli k nenávisti voči zásadám, na ktorých je založená francúzska(či iná) spoločnosť. Zásadám, za ktoré predchádzajúce generácie Francúzov draho zaplatili. Svojim učením sa jezuiti snažili rozdeliť Francúzsko na polovice a spochybniť všetko, čo sa udialo do roku 1789. My si želáme súlad, jezuiti boj, my chceme mier, jezuiti vojnu, my túžime, aby bolo Francúzsko slobodné, jezuiti ho chcú zotročiť. Jezuiti sú bojachtivá spoločnosť, ktorá prijíma rozkazy z vonku. Bojujú proti nám. Bráňme sa! Ohrozujú nás. Odzbrojme ich!” (Adolphe Michel: Les Jesuites; Sandoz et Fischbacher, Paříž, 1879, str. 77)


“Jezuitský rád obrátil svoju zbraň všade proti novovekej vzdelanosti a vedeckej slobode. ... v 80 článkoch preklial a zatratil akékoľvek aj tie mierne slobodnejšie novoveké názory o náboženstve a občianskej vzdelanosti. K tomuto obežníku bol pripojený zoznam všetkých bludov súčasnej doby, obsahujúci 80 bludných učení, týkajúcich sa náboženstva, vedy a občianskeho života. A tak sa pápež postavil za stredoveké stanovisko. Podriadil vedu a štát výhradne moci pápežskej stolice. Vyzval panovníkov k potlačeniu všetkých nekatolíkov, ktorým upieral aj večné spasenie.” (T.V.Bílek: Dejiny rádu Tovarišstva Ježišovho, str. 315).


V článku pod názvom “Klerikálny liberalizmus” sa znova potvrdil večný zámer Svätej stolice ovládnuť občiansku spoločnosť, ako povedal už Renan v roku 1848: “Syllabus dal najavo, že suverenita národov, sloboda svedomia a všetky moderné slobody cirkev odsudzuje. Inkvizíciu vykladá ako »logický dôsledok celého ortodoxného systému«,ako »súhrn ducha cirkvi«.” A ešte dodáva: “Až jej to bude umožnené, znovu cirkev zavedie inkvizíciu. Keďže to ešte nerobí, je to len preto, že nemôže.”


(J. Brugerette: Le pretre francais et la societe contemporaine; I., str. 221, 223).


Na záver možno odcitovať slová N. Machiavelliho: „Kde je veľa vinníkov, netrestajú nikoho. Malé poklesky sa trestajú, veľké a ťažké zločiny sa veľa ráz odmeňujú. Keď mnohí trpia, málokto sa snaží o pomstu, lebo hromadné príkorie sa znáša trpezlivejšie, ako utrpenie jednotlivcov... Pozorujte konanie ľudí a uvidíte, že všetci, ktorí sa dostali k veľkému bohatstvu a k veľkej moci, dosiahli to násilím a podvodom. To, čo dosiahli, okrášľujú klamnými slovami, aby zakryli nepeknú tvár tohto prírastku. Verní a čestní ľudia ostávajú chudobní. Iba zradcovia a nebojácni lámu putá, iba zbojníci a podvodníci sa odpútajú od chudoby. Všetok ku šťastiu potrebný majetok, ktorý Boh a príroda rozhodili medzi ľudí, je skôr údelom lúpeží než usilovnosti a skôr špatnosti. Preto sa ľudia navzájom požierajú a preto je slabý vždy v nepráve. A do toho treba buchnúť, len čo sa naskytne príležitosť.


mr.equitable zdroj: www.astro-tabu.sk
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Tony   |   ip:92.245.8.   |   2011-01-22  (09:41)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ani jeden z evanjelistov nebol Ježišov súčasník...

No tak to presne vždy dopadne, keď niekto nesprávne číta z hviezd, počúva viac rozum, a nedá na hlas ducha, keď číta aj evanjelia! Slovo sa nedá pochopiť rozumom, lebo ten je uspôsobený len smerom k hrubej hmote, ale citom, teda duchom, ktorý je uspôsobený smerom k svetlým výšinám, kde už niet zla a bolesti, ale len láska a mier, kde je radosťou žiť.
Tony   |   ip:92.245.8.   |   2011-01-22  (10:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique, ale on je aj protikresťanský...Viete ono nestačí niečo skopírovať, dať to niekam v domnení, že ide o novú pravdu, ktorá ľudí už konečné oslobodí z neistoty, ktorá panuje medzi ľuďmi, ktorí hľadajú odpovede aj v tejto oblasti.

Viete, Vy ste sám už príliš ovplyvnený zeitgestom, to je tak všetko. Preto jeden citát z Evanjelia podľa Matúša:

,,Ježiš im odpovedal: Hľaďte, aby vás nikto nezviedol! Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Kristus, - a mnohých zvedú.,,

Presné v tom zmysle vidím aj Zeitgest, ako ďalšiu spasiteľskú pomoc pre ľudstvo, tak ako aj tu stránku, na ktorú sám odkazujete, hoci aj tam je čo to prekrútené a popreté, s tvrdeným, tak to je správne, tak ako všetko, čo sa tak tvári, hoci pomoc, ta skutočná, pre túto dobu, môže pochádzať jediné od BOHA, nie od ľudí, ktorí by sa radi postavili na to miesto, lebo buď ešte niečo nechápu, alebo je vtom jasný úmysel zavádzania...a zvedenia!


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-22  (10:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tony:
ale ja niesom zastancom zeitgest lebo zeitgest je hmmm alebo mozno len mne pride ako hnutie NEW AGE co je vlastne len nove nabozenstvo zeitgest doslova ludi uspava ako by chcel ludom povedat kludne spite dalej my to vieriesime za vas..

ak je ten clanok proti krestansky tak sa ospravedlnujem dopredu vsetkym ktory su veriaci...joplins   |   ip:95.209.24   |   2011-01-22  (14:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  roztrhlo sa vrece z utokmi na krestanstvo na intelektualnej urovni...

druhy krok bude fyzicka likvidacia.. no este nie je cas, este nie je cas...


Skladacka   |   ip:178.41.11   |   2011-01-22  (15:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins

roztrhlo sa vrece z utokmi na krestanstvo na intelektualnej urovni...

druhy krok bude fyzicka likvidacia.. no este nie je cas, este nie je cas...

No ja som si to už zahral na PC. Poučnésemper   |   ip:78.136.18   |   2011-01-22  (15:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Souhlasím s Joplins, každý den nás TV bombarduje smyšlenými kausami, polopravdami, Holywood točí jak na běžícím páse protikřestanské pamflety, prostě NECHUTNÁ KOMUNISTICKÁ RESP. ŽIDOZEDNÁŘSKÁ PROPAGANDA . Docela by mi zajímalo, kdo tenhle web administruje.
joplins   |   ip:79.138.22   |   2011-01-22  (15:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skladacka..
super..


Skladacka   |   ip:178.41.11   |   2011-01-22  (15:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Myšlienka že by všemohúci stvoriteľ nechal odkaz v šupáckej knihe kde každý dopíše čo chce ?

Ak by chcel nechať niekto odkaz určite tak aby ho nikto nezmenil a aby sme vždy mali možnosť si ho prečítať, čas a miesto tým pádom nemusíme brať v úvahu. hm ?

Ten odkaz vždy a všade :D


joplins   |   ip:79.138.22   |   2011-01-22  (16:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skladacka.. Boh vsetko urobil tak aby bolo mozne neverit..

Biblia je nie zmenena..je zmenena len v tvojej mysli, lebo rozmyslas ludsky..

Boh si svoje slovo strazi a ustrazi si ho az do konca aby ludia nemali vyhovorky...

inak ako by si si predtavoval taky Bozi odkaz pre ludstvo?? ziariaca kniha vznasajuca sa nad nejakym vrchom a celysvet z uzasom hladi k vrcholu???

si smiesny..


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-22  (16:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins:

ten clanok nieje protikrestansky ide tam cisto o kritiku katolickej cirkvy a radu jezuitov ked si pozres
celu stranku astrotabu tak uvidis ze je proti slobodomurarska je proti NWO. Ja osobne ked som zacal ponarat moj cumak do konspiracii som zacinal na astrotabu.sk
kebyze nerozmyslas "LUDSKY" asi chapem ako si to myslel\a tak nepotrebujes bibliu.
ja osobne mam pocit ze vsetko co clovek potrebuje nosi v sebe ani ja osm to este nenasiel tak moc vyskakovat nechcem...
PS: si muz alebo zena to joplin ma trochu metie:)


Skladacka   |   ip:178.41.11   |   2011-01-22  (17:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins:inak ako by si si predtavoval taky Bozi odkaz pre ludstvo?? ziariaca kniha vznasajuca sa nad nejakym vrchom a celysvet z uzasom hladi k vrcholu???
si smiesny..

Prečo by som mal byť smiešny ?

Ja som písal že ak by BOH chcel nechať odkaz, nenechal by ho v hlúpej knihe ktorá sa dá prepísať. Ešte som písal že ten odkaz by bol taký ktorý by sa dal prečítať všade a vždy. Takže tvoja predstava knihy nad hlavami má spoločné čo s mojou definíciou ?

Mám pocit že sa rozprávaš iba sám so sebou a len o sebe a svojich predstavách.

joplins   |   ip:95.209.23   |   2011-01-22  (18:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique. nie som zena..

neviem neviem.. ked clovek hlada sam , vzdy sklzne do predstav,,preto tu musi byt voditko.. mnoho ludi si mysli,ze bolo sto krat prepisane, no podla toho ako to vsetko podla toho frci , dost pochybujem,,
pokial clovke veri v Boha nesmie zabudat na opoziciu ktora ma velku moc, inteligenciu a jeden zamer, zmiast a oklamat.. takze by som vsetky pokusy zosmiesnit a spochybnit pravdivost biblie pripisal jemu..

lebo ak je Boh je aj satan.. ak Boh nie je , nie je ani satan a potom je uplne jedno ci prepisana je alebo nie..pravda??

no pokial Boh je, musi byt jeho slovo pravda.. jednoducho musi.. lebo keby dovolil prepis, zmenu jeho slova a verili by sme klamstvu, nema nas ako sudit.. veril som klamstvu, tak ako som mohol dobre zit..? chapemem sa??
Skladacka   |   ip:178.41.11   |   2011-01-22  (18:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins
pokial clovke veri v Boha nesmie zabudat na opoziciu ktora ma velku moc, inteligenciu a jeden zamer, zmiast a oklamat.. takze by som vsetky pokusy zosmiesnit a spochybnit pravdivost biblie pripisal jemu..

VYHOVORKY !

Nemyslíš že ak by bol BOH všemohúci tak by nemusel ani použiť písmo ? aby sme si to mohli prečítať ? Veď načo by nám už písal písmom ktoré používa aj satan ? chápeme sa ? Nemyslíš že forma je dôležitá práve preto aby chránila obsah ? alebo sme už prestali myslieť ?joplins   |   ip:95.209.23   |   2011-01-22  (19:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skladacka.

Boh stvoril vesmir a zem pre nas ludi,, dal nam moc nad vsetkym na zemi.. vsetko ovladame.. akedze sa Boh k nam prihovara PRIRODZENYM SPOSOBOM tak svoje slovo napisal na obycajny papier, ci kozu a napisal ho cez ludi ktori mu verili.. vsetko je mozne spochypnit , Boh si vybral uplne prirodzeny sposob aby ukazal sudom svoju volu.. a sice,ze si to precitas v normalnej papierovej knihe.. abud ju prijmes alebo zahodis..

mas na vyber..slobodna vola.. zabudol si..Boh nas tak miluje ,ze vsetko robi tak aby bolo mozne neverit.. vzdy je na vyber..

keby urobil svoje slovo nespochybnitelnym, nezmenitelnym a jasnym,ze je Bozie( svietiaca levituja obrazovka na oblohe) tak ludia nemaju na vyber.. bol by to proste holy fakt,,ludia by nemali moznost neverit.. chapes???


joplins   |   ip:95.209.23   |   2011-01-22  (19:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zabudol som dodat.. Boh na s tak miluje ,ze vsetko robi tak aby bolo mozne neverit. LEBO NADOVSETKO AKCEPTUJE NASU SLOBODNU VOLU... NADOVSETKO... ZIADNE VYNIMKY,, ZE TOTO JE ODOMNA A JE TO NESPOCHYBNITELNE!!!

DAL NAM SLOBODNU VOLU A NIJAKO JU NEPORUSI..CHAPEME...NIJAKO A ZA ZIADNYCH OKOLNOSTI.. A PRETO JE MOZNE NEVERIT..Skladacka   |   ip:178.41.11   |   2011-01-22  (19:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins

Z tvojich rečí ide strach. Fanaticky vysvetľuješ ale iba sa zasekávaš.

Píšeš
Boh nás miluje,preto robí to aby bolo možné neveriť písanému odkazu ktorý nám zanechal.Pretože je to znak toho že máme voľbu.

Chápe niekto tomuto výroku ? ja asi nie.....

Veď ak by nám dal odkaz ktorý by bol nespochybniteľný o akú voľbu by sme prišli ? hmmm ?


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-22  (19:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja ta chapem ale tak na kazdu otazku existuje odpoved a na kazdu odpoved existuje otazka mozeme sa motat do nekonecna moze to byt vysvetlene aj tak ze Boh ako nejaka pricina vsetkej existencie existuje nepochybne
ale keby neexistoval diabol cirkev by nas nemala predcim chranit cize jej existencia by bola zbytocna.
diabol je len bububu ako su teraz terroristi ako boly volakedy pre ameriku komunisti a ako boli pre komunistou kapitalisti opoziciu aj koaliciu vzdy ovlada ta ista skupina mam aj pravu aj lavu ruku ale srdce mam len jedno.Nejdem proti kristovy lebo v jeho slovach je mudrost ale vatikansky su obycajny mafiani...


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-22  (19:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA NEVERIM CIRKVY TOD VSE:)
mas rad janis joplin???


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-22  (19:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V jednej casti toho clanku sa autor pise:
Nie som ateista ani neveriaci, hoci po prečítaní mojich príspevkov si to môžu mnohí myslieť. Pravdou však je, že neverím v „kostolného“ Boha, ale v skutočného Stvoriteľa, ktorého síce nepoznám, avšak bytostne cítim, že existuje... A to mi v živote pomáha byť tolerantným, čestným a statočným.

joplins   |   ip:95.209.23   |   2011-01-22  (20:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skladacka.. mas diery v poznani a poriadne..

Boh preto dal do rajskej zahrady aj strom poznania dobra a zla aby mali ludia na vyber, kedze im dal slobodnu volu , musel im dat aj moznost ju zneuzit...nerozumies???

keby ludia chodili po raji bez moznosti vybrat si zlo ( ci poznat zlo) tak by boli ako roboty..otroci...

si nechapavy alebo len nasraty ???

zavriet niekoho do miestnosti bez okien, nedat mu moznost vyjst von a utiect, a hovorit mu ako ho milujem je chore a sadisticke..ak si to neuvedomujes tak je to s tebou zle..

ak sa ti paci byt otrokom, tak bud.. ja mam rad slobodnu volu..
joplins   |   ip:95.209.23   |   2011-01-22  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique.. mam rad janis, ,taky hlas sa uz nenarodi..

cirkvi katolickej neverim ani ja .. a auz pekne dlho.. no blud je blud a mnohy si ju stale zastavaju aj ked vidia ako to s nou je.. no ich problem..

Boh neprebyva v chramoch vybudovanymi ludskou rukou...

staci citat bibliu ,, tam je vsetko.. tot vsjo o kostolnom bohu..


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-22  (20:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aj ja ju mam rad najradsej mam summertime,,,
ja myslim ze nemusim citat bibliu:)
myslis ze napr. taky mahatma ghandy cital bibliu?

vies kto je tu na fotke s janis?
http://www.google.sk/imgres?imgurl=https://www.morrisonhotelgallery.com/images/medium/gracejanis.jpg&;imgrefurl=http://www.morrisonhotelgallery.com/photo/default.aspx%3FphotographID%3D1632&;usg=__x1tY8KxcLbET_ffHBAijfa5Ii00=&h=490&w=743&sz=41&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=G6116TJskA3NJM:&tbnh=121&tbnw=193&ei=VCw7TaG3Osas8QON9YCvCA&prev=/images%3Fq%3Djanis%2Bjoplin%2Band%2Bgrace%2Bslick%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26biw%3D1024%26bih%3D549%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=126&vpy=80&dur=2772&hovh=182&hovw=277&tx=171&ty=133&oei=VCw7TaG3Osas8QON9YCvCA&esq=1&page=1&ndsp=17&ved=1t:429,r:0,s:0


joplins   |   ip:95.209.23   |   2011-01-22  (20:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kosmic blues..to je song..
ked nechces necitaj. je tam toho dost, co je aktualne, a kto cita nezakopne.. kto necita, pojde z davom oklamany..

ghandy povedal, keby sme dostali Kristovu kazen na vrchu do srdc ludi tak su vyriesene vsetky problemy sveta.. takze myslim,ze cital.. aspon raz urcite..

a tie linky nefuguju


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-22  (20:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vyskusam:)
a vyskusam aj tu bibliu uz dlho sa chystam ze sa do nej pustim ale nejak my furt do toho nieco pride:)

ghandy tiez tvrdil ze nema rad krestanou lebo su mu nepodobny:)

no tak to nevadi ze neslo len my je divne ze pocuvas psychedeliu 70 rokov a uvazujes o existencii diabla take dost divne:)na tej fotke bola s grace slick z jefferson airplane a ty maly silne skladby:)ale ja mam najradsej jimi hendrixa:)

ta grace slick inak boly dobre kamaradky s janis mala taku skladbu el diablo a ak dobre rozumiem tomu textu tak je moc moc moc silna ta skladba len neviem ci ty umelci vazne veria v existenciu diabla alebo je to akoze taky ich rebelansky postoj..fakt neviem ako to je,,,v kazdom pripade o takych ako bola janis,morrison alebo hendrix a tupac do teraz katolici tvrdia ze boly spolceny s diablom iked jedine ocom spievaly je SLOBODA:)paradox co:)
takych ako gaga a podobne vygumovane trubky neberem vazne:)classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-22  (20:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a to kosmic blues = summertime?:)


Skladacka   |   ip:178.41.11   |   2011-01-22  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins : tak mi ich pomôž vyplniť.

tvoj citát1:Boh preto dal do rajskej zahrady aj strom poznania dobra a zla aby mali ludia na vyber, kedze im dal slobodnu volu , musel im dat aj moznost ju zneuzit...nerozumies???

Dobre dal ho tam ale čo to má spoločné že to všetko spísal do obyčajnej knihy z papiera ? Ak ten strom tam dal malo to mať účel ? Ak mal nejaký účel aký to malo zmysle dať niekde strom s určitým zámerom a potom strom preč a už len to ako ten strom ,tam ako kameň stál a celé to spísať do jednej knihy ?

Potom sa pýtam načo tam BOH dal ten strom keď BOH je všemohúci prečo to len nenapísal že ten strom tam bol načo tam bol naozaj ? Veď všetci čítame že ten strom tam ból ale načo o tom iba čítame

JA CHCEM VOLBU UKAZ MI TEN STROM ABY SOM SI MOHOL VYBRAT NECHCEM IBA O TOM CITAT CHCEM SI VYBRAT REALNE!

tvoj citát2 : keby ludia chodili po raji bez moznosti vybrat si zlo ( ci poznat zlo) tak by boli ako roboty..otroci...

Takze kym nepoznali strom ktory sice nebol zly ale bolo to porusenie otcovho zakazu ,takze ty ludia by zatial boli otroci bez moznosti poznat zlo ? jedine zlo v raji bol otcov zakaz jest neskodne jablko ?

bibliofil   |   ip:188.167.8   |   2011-01-22  (23:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  GENERACE věřících lidí po staletí věnovaly bezpočet hodin čtení, studiu a pečlivému zkoumání Křesťanských řeckých písem, jimž se obvykle říká Nový zákon. Tyto spisy patří k nejznámějším, jež kdy byly napsány. Společně s ostatními částmi Bible velmi silně ovlivnily svět, stanovily měřítka morálky a etiky a inspirovaly literární a umělecká díla. Nejdůležitější však je, že pomohly milionům lidí — a možná i vám — získat přesné poznání o Bohu a Ježíšovi. (Jan 17:3)

Jestliže seřadíme knihy Křesťanských řeckých písem přibližně podle roku (n. l.), kdy byly napsány, vznikne toto pořadí: Matouš, 41; 1. a 2. Tesaloničanům, 50 a 51; Galaťanům, 50–52; 1. a 2. Korinťanům, 55; Římanům, 56; Lukáš, 56–58; Efezanům, Kolosanům, Filemonovi, Filipanům, 60–61; Hebrejcům, Skutky, 61; Jakub, před rokem 62; Marek, 60–65; 1. Timoteovi, Titovi, 61–64; 1. Petra, 62–64; 2. Petra, 64; 2. Timoteovi, Juda, 65; Zjevení, 96; Jan a 1., 2. a 3. Jana, 98. Toto období dlouhé necelých 60 let je v příkrém protikladu k tomu, že psaní celých Hebrejských písem si vyžádalo téměř 11 století.

Když nadešel čas, aby tyto knihy Křesťanských řeckých písem byly spojeny do jednoho svazku, nebyly tyto spisy uspořádány v pořadí, v němž byly napsány. Byly naopak sestaveny do logického pořadí podle námětů, které mohou být rozděleny na (1) pět historických knih, a to evangelia a Skutky, (2) 21 dopisů a (3) Zjevení.

Čtyři evangelia (slovo „evangelium“ znamená „dobrá zpráva“), která napsali Matouš, Marek, Lukáš a Jan, nám poskytují čtyři na sobě nezávislé historické zprávy o životě a činnosti Ježíše. První tři z nich se někdy označují jako synoptická (což znamená „stejným pohledem“), protože — v porovnání s evangeliem Janovým — pohlížejí na Ježíšovu službu z přibližně podobného hlediska, ale v každém z nich se projevuje osobitý přístup pisatele. Janovo evangelium doplňuje některé podrobnosti, které jsou v ostatních třech evangeliích vynechány.

V logickém pořadí pak následují Skutky apoštolů, v nichž jsou popsány dějiny křesťanského sboru od jeho založení o Letnicích až do doby téměř 30 let po Ježíšově smrti.
Po historické části následuje 21 dopisů, které se zabývají tím, co se dělo uvnitř sboru, jeho problémy, jeho veřejnou kazatelskou činností a jeho jinými výsadami i nadějemi. Pavel je jmenovitě uveden jako pisatel 13 dopisů. Všeobecně je mu připisován i dopis Hebrejcům. Za těmito spisy následuje řada dopisů, z nichž většina byla napsána všem sborům všeobecně; jejich pisateli jsou Jakub, Petr, Jan a Juda. Nádherným vyvrcholením celé Bible je Zjevení, které poskytuje předběžný pohled na závažné události, k nimž dojde v budoucnosti.

A teď k tomu co bilo cílem článku "z uvedeného teda jasne vyplýva, že Biblia nie je „Slovo Božie“, ani nebola inšpirovaná Duchom Svätým," tedy že bilo zneužito na ideologické cíle...


Zprávy evangelií jasně ukazují, že mezi Ježíšovými následovníky a posluchači byli lidé, kteří zřejmě potřebovali psát při své každodenní práci. Patřili k nim například výběrčí daní Matouš a Zacheus (Matouš 9:9; Lukáš 19:2), úředník synagogy (Marek 5:22), důstojník (Matouš 8:5), Joana, která byla manželkou vysokého úředníka u Heroda Antipa (Lukáš 8:3), a také znalci Zákona, farizeové, saduceové a členové Sanhedrinu. (Matouš 21:23, 45; 22:23; 26:59) Psát bezpochyby uměli mnozí, ne-li všichni Ježíšovi apoštolové a učedníci.

To vše svědčí o tom, že první Ježíšovi učedníci nebyli odkázáni pouze na ústní podání, ale že se intenzivně věnovali studiu, čtení a psaní. Byli badateli, učiteli a pisateli. Především to však byli duchovně smýšlející lidé a spoléhali se, že je povede svatý duch. Ježíš učedníky ujistil, že ‚duch pravdy‘ jim ‚připomene všechno, co jim pověděl‘. (Jan 14:17, 26) Boží svatý duch jim pomáhal, aby si připomněli a zapsali, co Ježíš dělal a říkal, a to dokonce i dlouhé promluvy jako například Kázání na hoře. (Matouš, kapitoly 5–7) Tento duch vedl pisatele evangelií také tehdy, když zaznamenávali, co Ježíš v některých chvílích pociťoval a co říkal v modlitbě. (Matouš 4:2; 9:36; Jan 17:1–26)

Pisatelé evangelií tedy sice bezpochyby čerpali z ústního podání i psaných pramenů, ale věci, které zaznamenali, pocházely ze zdroje, který je daleko spolehlivější a všemu nadřazený — od samotného Boha. Můžeme proto mít naprostou důvěru, že „celé Písmo je inspirováno Bohem“ a že nás může učit a vést, abychom dělali to, co se Bohu líbí. (2. Timoteovi 3:16)

Zneužit je možné cokoliv na politické cíle, a není to problém v prostředí, v kterém sa preferuje nevědomost a zastíraní skutečností tak jak je opisuje článek. Bible až do vynálezu knihtlače bila pod zámkem latinskému rytu, kterému lid nerozuměl. Změna nastala reformací. Proto cílem jezitú bilo zastavit hlbokou krizy katolicizmu, úpadek pápežské moci a zabránit dalšímu šíření reformace a jinak smýšlejícich všemi prostředkami, aj násilím, presvědčovánim privest pod správu RKC.joplins   |   ip:94.191.25   |   2011-01-23  (14:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skladacka..
ale si to dopisal.. nic z toho mismasu nerozumiem.. skus este raz..a pomaly..Tony   |   ip:92.245.8.   |   2011-01-23  (14:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V Ráji zlo, to si ozaj myslíte, že tam niekedy také niečo bolo?

A kde si predstavujete, že sa nachádza Eden alebo ten Raj?


DrHujer   |   ip:95.103.15   |   2011-01-23  (15:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja mám tri: U mňa na dome na humne pod jabloňami, na Korzike v Ille Rouse pri západe slnka a v Michalovej v Penzióne Fantázia :-).


joplins   |   ip:94.191.25   |   2011-01-23  (15:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tony. zlo tam nebolo, ale bola tam moznost ... to je ten strom..

bez toho stromu by to bola diktarura, nemyslis??


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-23  (16:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V Genezis sa o Božej záhrade rozkoše Eden píše v 2. kapitole ako o mieste kde vyvierali 4 rieky , dve z nich Eufrat a Tigris stále existujú a majú pramene blízko seba. Stačí sa pozrieť do mapy a zistíme kde asi bola záhrada Eden. Niekde v blízkosti pohoria Ararat v blízkosti jazera Van na turecko arménskom pomedzí.

Strom poznania dobrého a zlého predstavoval symbol, výsadu, ktorá patrí len Bohu - Stvoriteľovi a to je právo rozhodovať o tom, čo je pre jeho stvorenie dobré a čo zlé. Nie div, že kradnúť z tohto stromu bol zločin, za ktorí boli priestupníci odsúdení. Naproti tomu stromu bol v raji ešte jeden strom , symbolicky označený ako strom života, ktorý predstavoval dar, ktorý opäť môže dať len Boh - večný život.


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2011-01-23  (16:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista, takže tam je stále, alebo kde je dnes?

A strom poznania, istotne nie je nejaký strom, ale ide o opis niečoho, čomu ľudský tvor časom podľahol, lebo had, teda temno a jeho predstaviteľ môže len takto pôsobiť na ľudí, aby ich zvádzal a navádzal na zlé, ale nie je možné, aby ich nútil, o tom rozhoduje ľudský tvor sám, či tomu podľahne a či nie.

A Stvoriteľ je dokonalosť, teda absolútne dobro, to zlo zaviedol ten, ktorý časom padol. Preto je naozaj prinajmenšom čudné ak niekto napíše to, čo napísal biblista...

A ten večný život, si musí každý zaslúžiť sám, pokiaľ o to stojí... Pokiaľ nie, tak padne, hoci žil niekoľko životov aj na tejto Zemi, ale ako je vidno, tak zbytočne, keď nepochopil, že prečo, kam a kde...


joplins   |   ip:94.191.25   |   2011-01-23  (16:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tony.. kolko krat mozes zit na zemi.. ??
nemas to nejak domiesane?

"ludom je ulozene raz zomriet, a potom bude sud" hovori ti toto nieco???

a hovori ti nieco izaias 45-7.. skus mi toto vysvetlit...


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2011-01-23  (16:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins, u každého je to iné, niekomu stačí menej niekomu viac, niekomu ani to nie, preto musí padnúť...ale aj to má svoju hranicu...a ten čas je tu...

Raz zomrieť, to nemyslíte vážne, čo také dieťa, ktoré zomiera hneď po narodení, v 8 mesiaci, v 7 mesiaci, čo potom, im nie je dovolené prežiť si ten jeden život podľa vás, prečo, keď žijeme len jeden život pozemský podľa vás, keď dokonca oni sa vlastne ničím neprevinili...Ale aj o tom už bola reč. Keď chcem vidieť celú Pravdu, tak ju aj vidím, keď polovičatu, tak ju tiež vidím, ale už nie celú...


joplins   |   ip:94.191.25   |   2011-01-23  (17:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tony. bludis ,lebo nezas pisma.. co ti mam na to povedat..Boh je spravodlivy,, on vie kedy je clovek zodpovedny za svoje myslienky a skutky... takze take 8 mesacne diata, je po smrti zachranene a nie je o com..

inak bude tu 1000 rocne kralovstvo a kazdy kto stratil zivot pre Krista bude mat ako zadostucinenie zivot v kralovstve a pri uplne inych podmienkach..

takze nikto nebude ukrateny..

myslim tony, ze bud Boh je , alebo nie je..

ak je tak musi hovort pravdu a byt spravodlivy.. a ked taky je tak jeho slovo je pravda a to uplna..bez vinimky.. je tak..tak prosim ta necin z Boha klamara tym ,ze spochybnujes jeho slovo..

lebo ak Boh nieco zamlci co je dolezite ku spase,, tak nas Boh ochranuj pri sude..

je napisane,ze na tej ceste nezabludi ani hlupy.. tak co vsetci spekulujete a doplnate k pismu este vselieake reinkarnacie a bludy...

bud je spasa zadarmo v Kristovi alebo nie je.. bud je Boh pravda alebo zamlzuje a zavadza..

ja neviem co sa to s vami vsetkymi robi.. vsetko miesate dokopy. kadejaky abdrushinovia, reinkarnacie..stovky zivotov..

otazka pre teba tony.. Je Boh klamar?? alebo napisal viac knih a rozhodil ich po svete a clovek ma hladat a spajat tu spravnu kombinaciu, ked chce byt spaseny , alebo je pravda v jednej knihe???

cakam


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2011-01-23  (20:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins, a čo sa to robí s Vami, tak si položte otázku, ešte prv, keď budete niekoho opäť obviňovať z klamstva a zavádzať, že niečo nie je, bez čoho by nebol žiadny vývoj!

Pýtate sa ma niečo, a ja Vám rád aj odpoviem: Nie JE!

Hovoríte o Biblii, a pritom ešte stále nechápete, že čo áno, čo nie... Viete citovať je málo, pochopiť oveľa viac!

A spása, tak ta je pripravená určité pre každého, pokiaľ o to ozaj stojí, pokiaľ preto je ochotný ozaj aj niečo urobiť, lebo Slovo je spásou, ale nie že len verím, ale že podľa toho Slova aj žijem, že sa s ním stotožňujem, že ho nasledujem...biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-23  (21:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tony, do celosvetovej potopy bol Eden tam, kde ho opisuje Biblia. 1656 rokov ho ľudia mohli vidieť aspoň z diaľky, keďže vieme, že následkom porušenia zmluvy s Bohom, boli vyhnaní z raja. Po potope sa zmenili podmienky na zemi, následkom množstva vôd, ktoré spadli na zem, vznikli na základe tektonických tlakov nové pohoria, ráz krajiny sa zmenil. Ale z opisu raja zostali dve rieky Eufrat a Tigris aj miesta kde pramenia, preto zhruba vieme, kde asi približne bol raj. Dnes sa ten kraj na rajskú záhradu rozkoše rozhodne nepodobá. Dnes sa nazývajú rajmi, gr. paradis miesta na zemi, kde ľudská ruka nezasiahla.Aspoň ten názov zostal, keď nič viac.

Keď si kúpime nejaký drahý výrobok, obyčajne je k nemu priložený záručný list, ktorý obsahuje zákaz zasahovania a narúšania funkcie výrobku, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť. Život a jeho hodnota sa nedá vyčísliť, preto aj zneužitie slobodnej vôle prvými ľuďmi a porušenie záručnej zmluvy prinieslo nešťastie v podobe straty záruky. Dokonalí ľudia sa stali neopraviteľní, preto stratili záruku večného života, ktorú im dal Boh. Spomeňte si, že boli vyhnaní z raja, aby nezobrali zo stromu večného života a žili by večne.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-24  (11:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  presne ako niekto hore uz pisal nezalezi na mieste nezalezi na case nezalezi ze je milion krat prepisovana aj tak ziadny clovek nedokaze menit a zmenit to co PanBoh nechce,a ak tomu,mate problem verit,tak neviete kto a co je PanBoh.je to tak ze najprv musis uverit a pak muzes chapat.na opak to nejde.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-24  (11:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ty numero, ked napilis gulu na kruhy, a kocku na stvorce, potom sa stanes rovnym toho imaginarneho priatela, lebo menit 3d na 2d to uz je bozie.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-24  (11:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista ako mi vysvetlis mikroevoluciu leva z bylinozravca na masozravca po vyhnani z raja?


joplins   |   ip:95.209.23   |   2011-01-24  (11:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael. presne tak isto ako stvorenie..

bud sa bavime, ze Boh je alebo nie je.. na tomot stoji vsetko.. ci nie??

a kedze ty neveris, ze Boh je tak ti to tu budeme bytocne vysvetlovat..

Ten co stvoril cely vesmir aj s nami nema problem asi pretvorit leva na mesozravca... ci nie??

no ak Boh nie je , tak sa to nestalo.. mas pravdu..


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-24  (12:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins takze mikroevolucia u vlka na psa a na vsetky druhy psov z toho vlka je zasluha boha, alebo krizenie?


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-24  (12:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins
jeho hlava nechape ze z gule ked ju rozpilis vznikne v rovine rezu kruh a ked odpilis este milimeter tak je to kruh a ty chces aby chapal nieco viac. ale hlavne ze bude tu valit a nadavat ludom aky su sprosti. on si stale mysli ze ked je nieco tri de tak uz to neni kruh.to co tu tliacha chapu a enchape chapu deti na zs.a on sa tu hra na mudraka ,co pozral vsetku mudrost.ako chodi tu var vela ludi a isto chapu ze prierez kule na os je kruh.aj ked ma treti rozmer cize hrubku.ci?joplins   |   ip:95.209.23   |   2011-01-24  (12:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RAFAEL. toto je trochu iny sport nemyslis??

z bilinozravca mesozravec, jedine zazrak , ci nadprirodzena sila co to stvorila ma tu moc.

a co je dovolene sa krizit, to je dovolene, v medziach stvorenia..(tiez silou co to stvorila) nie??

inak odkial mas info, ze zo vsetkych psovitych seliem bol prvy a jediny vlk, a vsetky ostatne sa odvojaju od neho??

aky bol potom prvy vtak?? orol alebo lastovicka??


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-24  (12:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ty numero, ano prierez gule je podorys kruhu, ale nic viac, akonahle gulu ides pilit uz to nie je kruh, ani narezany platok kruhu, lebo narusas nedelitelnu hranicu medzi priestorovym a rovinnym utvarom ty genius. A to je nase zname 2D a 3D,ale to mozno casom pochopis ty stvorec napileny z kocky.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-24  (12:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Numero, kruh je mnozina bodov, este raz aj pre teba nechapaveho, mnozina bodov umiestenych vo vnutri kruznice, stale ide o rovinny utvar, nikdy z toho neurobis priestorovy utvar. A ak to chces urobit naopak, tiez ti to nikdy nepojde narezanim akehokolvek malickeho platku z gule neurobis nikdy kruh.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-24  (12:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins, vidis aka je nedokonala teoria zvana stvorenie? Na vsetko uz veda nasla odpoved, teda myslim evolucie najma co sa tyka vlka. Ale to treba aj ine vedomosti, lebo citanim pisma sa to nemozes dozvediet, boh to totiz nevie.


joplins   |   ip:95.209.23   |   2011-01-24  (12:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RAFAEL. veda nasla len jednu z moznych odpovedi..

nezabudaj , ze stale napredujeme.. a tak ako ludia kedysi verili vdaka katolikom,ze zem je rovna ako placka, tak aj dnes si namyslaju ,ze uz poznaju odpovede.. a pride doba kedy sa to zmeni a vsetci budu mat otvorene usta.. a mnohy vedci sa budu hanbit a vykrucat..

je to mozne??

a z druhej strany, to co sa bude za chvilu diat na zemi a to ako dostat ten zrak aby si to uvidel nad slnko jasnejsie , tiez nepisu v ornitologii..

ja mam mozno problem co sa tyka evolucie vlka.. no ty mas problem vidiet jasne veci ktore su predo dvermi a nevidis ziadne suvislosti.. lebo tvoj zrak je zakryty...

tak to je zariadene...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-24  (13:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael-už by si mal priznať porážku-začínaš s tým byť trápny.
Rotáciou kruhu okolo osi vznikne guľa.
Z dvojrozmerného telesa vzniká teleso trojrozmerné.
Rovnako rovinným rezom gule vzniká kruh.
Tu nejde o to,že vytvárame trojrozmerný objekt z ničoho.
Ide o geometriu.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-24  (13:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael | ip:188.167.7 | 2011-01-24 (12:44)

Numero, kruh je mnozina bodov, este raz aj pre teba nechapaveho, mnozina bodov umiestenych vo vnutri kruznice, stale ide o rovinny utvar, nikdy z toho neurobis priestorovy utvar. A ak to chces urobit naopak, tiez ti to nikdy nepojde narezanim akehokolvek malickeho platku z gule neurobis nikdy kruh.

-wow a co potom to je?valec?lebo kruch je mnozina bodov,to myslis vazne.ty pako to je kruznica.nakreslena na papieri ale ak ju obstrihnes po jej hranici vznikne krh.z papiera.omg


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-24  (13:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins a odkial mas tu nadradenost a Pychu v hlase, odkial mas tu preukrutnu formulku pravdy vycitanu? Lebo takych ako si ty uz boli tisice, este dokonca teraz stovky sialencov pobehuje po Jeruzaleme v bielom habite a vykrikuje, ze je novy mesias. Odkial to maju oni? A maju aj oni pravdu, alebo sa mylia, presne ako pisatelia biblie v mnohych veciach, ktoremu cloveku v tych casoch zname neboli, a preto o nich bud nepisal, alebo si jednoducho vymyslal. Evolucie vlka na psa uz ziadna ina vedecka metoda, ani ziadne ine poznanie nevyvrati, analyzu veku vesmiru a zvlast zeme uz ziadna ina metoda neobrati naruby, len nevedomosti napisane v biblii robi vypuklejsimi, ocividnejsimi, ale pre veriaceho stale nedostacujucimi. Lebo tu u veriaceho nejde o pravdu, nejde o poznanie, ide len o vieru. Mylis sa vo mne, ze by som neuveril v boha, aj keby sa mi zjavil, v tom nie som neempatickejsi ako ostatni, ale kedze sa to nikdy nestalo, mam tendenciu neverit ako verit. Ak sa zjavi, nebudem sa klamat, ale viera to nebude, bude to skutocnost, no a to je velky rozdiel medzi tymi dvomi slovami.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-24  (13:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a ked uz sme pritom .tak si rozpil gulu daj ju na papier tou vacsoucastou ktoru si pilil a obkresli si ju a vzmikte co?asi kruch a ten kruch sa spomina v bibli co ti dal joplins citat takze mal on pravdu nie ty ze biblia tvrdi ze zem je doska doska je obdlznik ty pako.ako verim ze nie vseci ateisti su zadubeny,ako ty ty,


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-24  (13:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Numero, valec je tvoj napileny platok z gule, stalker tu sa nebavime o rotacii kruhu, tu sa bavime o narezanych platkov gule, tak nefabuluj. Ano rotaciou kruhu v strede osi sa stane gula, ale po skonceni rotacie je to stale 2D, teda aby si pochopil dvojrozmerny, teda rovinny utvar, nikdy to nebude priestorovy utvar. A navyse nikdy nenapilis priestorovy utvar na miliony kuskov rovinnych utvarov. Numero mnozina bodov neznamena, ze ten bod ma vysku, ale to musis okrem pisma studovat aj technicke vedy. Bod totiz nema ziadny rozmer, takze kruh nema ziadnu vysku, lebo je to mnozina bodov v kruznici.


joplins   |   ip:95.209.23   |   2011-01-24  (13:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zaujimava debata o tom kruhu..

ja si myslim, ze aj ked odsrihnes ten kruh s papiera hrubeho 1 mm tak po mikroskopom je to valec o vyske 1mm... pravda..

bavite sa o somarine.. v nasom ponimani ked odrezem platok z gule je valec v tvare kruhu o vyske( hrubke) ktoru som si zvolil pri rezani.,, takze je to valec o nejakej vyske..

kruh vlasnte nemoze byt z nicoho co sa nazyva hmota,
nieco take moze mat LEN TVAR KRUHU...

NO KRUH AKO TAKY SAM O SEBE MOZE BYT LEN OBRAZ....

ZIJEME TOTIZTO V TROJROZMERNOM SVETE..

a uz skoncite s touto blbostou..


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-24  (13:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Numero ak obkreslis napileny platok gule, nebude to kruh, ale kruznica, este raz kruznica ty genius netechnicky. A nikdy numero, nikdy sa nestalo ani s bozou pomocou to nedokazes, nedokazes napilit z 3D na 2D, kedy to pochopis?


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-24  (13:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins je to neuveritelne, ale musim s tebou suhlasit, lebo to presne pisem ja, ono ak niekto nevie rozdiel medzi kruhom a kruznicou, medzi valcom a kruhom, tak debata je nanajvys neplodna.


joplins   |   ip:95.209.23   |   2011-01-24  (13:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja som sa raz dokazal napojit palenkou tak ze z 3D obraz som mal len 2D...


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-24  (13:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja som dokonca minule, v predajni pri kupe kresla, dostal znicujucu informaciu o tom, ze latka, ktorou je potiahnuta je 3D. Sokovalo ma to, lebo som si neuvedomil, ze latky pred tym vyrobene oni vlastne povazuju za dvojrozmerne, moja reakcia preto bola, ze casom budeme jest aj 3D rezne, predavac sa na mna pozrel a vravel, ze to asi hadam nie. Nedokazal pochopit, ze jeme 3D veci, myslel si, ze je to vlastne novinka.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-24  (13:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins valec v je podstate ta vasa mnozina bodov, ktore ohranicuje kruznica +vyska ten vas trei rozmer,z matematickeho hladiska je 0,1 milimetra je zanedbatelna cize je to kruh.a nie valec,ked mse uz pri tom.a ked sme uz pritom tak ten valec je furt kruh s pohladu pozdlznej osi valca.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-24  (13:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  z matematickeho hladiska to nie je zanedbatelna vec, zanedbatelna vec je to z hladiska oka pozorovatela, ale matematicky akykolvek napileny platok gule bude vzdy valec, kruh z toho numero nikdy nebude.


joplins   |   ip:95.209.23   |   2011-01-24  (13:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael.. tak toto je dobre..

ze tak to hadam nie,, ja nikdy do papule ziadnu 3D šniclu nevopcham..

uz som sa takto ddllho nenasmial...


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-24  (13:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  netechnicke numero, z pohladu pozdlznej osi to kruh nie je, je to podorys valca, resp. ak napils gulu na valce, prierez tvori kruh, ale napileny kusok je vzdy valec, presne ako z napilenej kocky je kvader a nie stvorec. Mozes to tu obhajovat ako chces, nezmazatelnym pismom si sa vryl, ako netechnicke poleno.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-24  (13:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Valec
z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Valec môže byť:
v geometrii: priestorové teleso vzniknuté posunom kruhu v smere jeho osi alebo rotáciou obdĺžnika okolo jednej z jeho strán, pozri valec
stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-24  (13:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael-že som taký smelý...
Ty si aj niekedy dokončil základnú školu?


joplins   |   ip:95.209.23   |   2011-01-24  (13:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333. vseto je vec pohladu..keby si mal vysku 0.1mm a stal by si pri papieri o vyske 1mm tak by sa ti to zdalo ako vysoky valec z papiera...

ked na to kukas ako clovek. jasne, ze to beries ako kruh..nebudeme si komplikovat zivot, nie??

no z geometrickeho hladiska, aj kruh s papiera je vlastne valec..

uz som to vysvetlil.-. vsetko co je z hmoty a je v tvare kruhu ,je pod mikroskopom valec.

kruh moze byt len obraz.. vsetko ostatne je valec, aj ked len miliontinu mm hruby.. chapes??

alebo vies co?? vysveli mi kedy sa z "kruhu " zo zeleza stava valec..
kedy je ta hranica..ktore cislo lame tu hranicu??rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-24  (13:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  numero a uz si sa nad sebou aspon zamyslel, clovek by to ocakaval, ale ty si ako verklik, je tam napisane, ze dokazes napilit gulu na kruhy? Je tam napisane, ze kruh ma vysku? Nie ty zrazu prides s valcom, o ktorom si sa len tot pred niekolkymi minutami dozvedel, ze vznikne napilenim gule a uz si svojim malym mozockom zacal opacnu teoriu ako vznika valec, ale este si neprisiel na to, ako urobis z gule kruh.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-24  (13:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker urob pre mna nieco, az napilis gulu na kruhy, potom sa zapoj do diskusie, lebo stale na to ides z druhej strany, bavim sa o tom, ze z priestoroveho utvaru nenapilis geometricke utvary, to sa na zakl. skole ucilo, alebo nemam pravdu. Tak nevymyslaj s rotaciou kruhu, ale sustred sa na pilenie gule.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-24  (13:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins tu hranicu medze som sa pytal aj ja, kedy povazuje kruh za kruh, a kedy za valec, ale nedozvedel som sa to. Dozvedel som sa len, ze ak nakresli kruznicu, tak vyska tuhy je predsa tiez meratelna, ale on to este mozno pochopi, i ked ma zleho radcu v stalkerovi.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-24  (13:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Valec-priestorové teleso vzniknuté posunom kruhu v smere jeho osi alebo rotáciou obdĺžnika okolo jednej z jeho strán.
Guľa vzniká otáčaním kruhu okolo osi.
Kruh vznikne rezom guľe...
Atd...

rafael už pochop,že geometria opisuje dvoj,alebo trojrozmerné objekty.
Nezaoberá sa ich výrobou.

Nikto nechce vyrábať z kruhu guľu.
Geometria opisuje jej teoretický vznik.

joplins-debata je to veľmi zaujímavá a dokonca ani nie je off-topic.
Ukazuje nám spôsob "rozmýšľania" ateistov,materialistov a im podobných...


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-24  (13:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kruh nevznikne rezom gule, vznikne podorys kruhu, to nie je to iste, napileny rez gule nie je kruh, ale valec, stalker, chodil si aspon do materskej skoly?


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-24  (13:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker wikipedia je pre cloveka neschopneho logicky rozmyslat absolutne zbytocna, lebo ak nepoznas presne matematicke terminy, prides k nespravnym uzaverom.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-24  (13:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael | ip:188.167.7 | 2011-01-24 (13:50)
napilenim gule nikdy nevznikne valec ked uz tak kuzel bez vrcholu lebo gula je ovalny tvar a nie rovnomerny ako valec.ty technik. takze sa tu moc nenaparuj.rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-24  (13:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ano v tomto mas presne pravdu, ale nechcel som ta zatazovat viac, lebo napor na tvoj mozog by bol znicujuci, ano valec to priamo nie je, ale ma to jednu vlastnost, ktoru nedokazes nikdy pochopit, ze stale je to priestorovy utvar, a na rovinny ho nikdy nenapilis, o tom sa snad uz hodiny bavime ,nie?


joplins   |   ip:95.209.23   |   2011-01-24  (13:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333 teraz mas pravdu

nech by bola gula akokolvek velka , rez z nej akokolvek tenky, teoreticky by tam mala byt zbiehavost..

takze je to pravda.. vyrezom z gule dostaneme kuzel bez vrcholu.(neviem ako sa tento utvar vola)

takze malinky valec dostaneme jedine vyrezom z vacsieho valca..

fuu ...toto je dobre.. to uz sme sa kde dostali.. psychiatria..
rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-24  (14:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale chybu si neprizna, neprizna si, ze kruh nikdy nedostane napilenim gule, ale bude chytat za slovicka a skutocny vyznam mu stale unika.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-24  (14:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  valec je rovnaky kruch na zaciatku po celej vyske valca az do jeho konca.natoz co gula sa od povedat teoreticky od jedneho bodu zvacuje jej priemer az do najvacsieho preimeru v prestnom strede jej pak se zas znizuje az do jedneho bodu na jej konci,ked berieme v uvahu len jej jednu os povedzme x.preto nemuze nikdy vzniknut presny valec jedine ak by sme ty rozdieli 0,01mm zandbali a to z matematickeho hladiska ,ale tym ze by sme tieto rozdieli zandbali vznikne nam kruh,takze kedze ich nezanedbavame vznikne nam kuzel alebo ked odrezeme gulu mimo jej prestneho stredu vznikne nam ovalne teleso nie valcove.ano mate pravdu pokial nezanedbame z hladiska vyssku 0,01mm tak nam nevznikne ktuch ale kuzel. prajem vam hezky den .


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-24  (14:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cize etse raz k veci v tom ze sa biblii spomina kruh(podla vas valec lebo isto ten kruh ak je z hmoty ma aj treti rozmer hoc zanedbatelny ako napr 0,001mm). ohladom zeme je ovela blisie ku jej gulatosti ako to ze je to doska.co tvrdil rafael.a teraz uz ozaj hezky den vam:)))


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-24  (14:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael-presne ako som povedal...
Kladieš dôraz na hru na slovíčka,lebo sa bojíš priblížiť sa k hlbším debatám.
Presunutím záujmu na detaily sa vyhýbaš pohľadu na hlbšiu podstatu vecí.
Stále sa bavíme o rovinnej a priestorovej geometrii.
Vravíš:
"stale je to priestorovy utvar, a na rovinny ho nikdy nenapilis"
To sa práve mýliš!
Rovinným rezom guľe v ktoromkoľvek mieste vzniká kruh.
Nikto nejde nič pilovať-inak mudrlant-mohol by si vedieť,že sa nepiluje,ale reže!
http://www.ostrovskeho.sk/sou/technologia/pilovanie.htm
Skús si osvojiť učivo pre SOU-budeš múdrejší.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-01-24  (14:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechcem sa velmi miešaťdo tejto plodnej debaty, ale rafael zase vela zbytočne mudruje a zase mimo. Že gula obsahuje kruh je snad jasne – priklad - ak by sme nechali rotovať par svetelnych kruhov okolo rovnakej osi, tak by sme videli guľu.

Ale inak ma fascinuje, ake "plodne" debaty vie rafael viesť a že to ešte niekto aj rieši


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-24  (14:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333,v biblii sa spomina zemekruh, co z hladiska geometrie nema ziaden vyznam, a navyse gulu z toho nikdy neurobis, tot vsjo. A navyse z matematickeho hladiska, co asi tazko pochopis, nie je akakolvek vyska zanedbatelna, ak by si vedel nieco o teorii strun, tak tie tvoje matematicke zanedbatelne veliciny hovoria nie o trojrozmernom svete, ale o viacrozmenrych svetoch, takze aj malicka z tvojho pohladu velkost, nie je z matematickeho a fyzikalneho pohladu zanedbatelna. Alfou a omegou vsetkych taranin bolo, ze si musel kapitulovat o svojej nicim nepodlozenej teorii, ze dokazes narezat gulu na kruhy, co sa ti evidentne nepodarilo.


joplins   |   ip:95.209.23   |   2011-01-24  (14:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333. zasa mas pravdu..

mne osobne tiez slovo KRUH ci OKRUH viac evokuje gulatost ako placku..


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-24  (14:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker ty si naozaj chumaj, narezanim gule vytvoris podorys kruhu, ale narezanim na platky, o com sa hodnu chvilu bavime, nikdy kruh nenapilis. ak to nevies pochopit, nedebatuj, lebo tvoja vizia je hlupost. nedokazes pochopit rozdiel medzi kruhom, kruznicou, valcom, alebo spravne kuzelom. Je totiz rozdiel bavit sa o trojrozmernych a dvojrozmernych telesach.


joplins   |   ip:95.209.23   |   2011-01-24  (14:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Jediny kruh ktory moze vzniknut z gule,je jej tien".. (joplins)


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-24  (14:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  IQ test pre nášho rafaelka:
1.Koľko môže mať trojuholník najviac pravých uhlov?
2.Ak máme úsečku s bodmi A a B,je vzdialenosť medzi nimi deliteľná donekonečna?rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-24  (14:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins a videl si placku hranatu, alebo okruhlu, videl snad niekto z pisatelov biblie roh zeme, ale horizont, ktory nema hranu? preto je lahsie evokovat aj bez patricnych vedomosti, ktore chybali pisatelom biblie, ale ktore uz grecki matematici mali dlhsie zmaknute, ze doska v ponimani nich, ale aj mnohycn z nas, nemusi byt hranateho tvaru. ako priklad som uviedol dosku zachodovu, slovo doska sa tam vyskytuje, ale nesedis na stvorci.


Ip   |   ip:188.112.9   |   2011-01-24  (14:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael:
ak chceš niečo vedieť s iného pohľadu ohľadom bylinožravcov a mäsožravcov s pohľadu stvorenia, alebo evolúcie tak Ti dávam odkaz:
http://www.4shared.com/file/64013819/22dbf1e2/Veith_-_Poruen_stvoen.html
prvých 31 minút kľudne preskoč s tým aj tak nebudeš súhlasiť po 31 minute sa venuje čisto rôzným druhom zvierat a pokusom ktoré sa robili ohľadom stravovania. Prenáša univerzitný profesor ktorý vyučuje zoologiu, boli časi keď prednášal aj evolúciu.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-24  (14:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins pritom keby pisatelia biblie necumeli na papier, ale pozreli na Mesiac, nemuseli by pisat blbosti. A otazka pre debila stalkera, az dokazes napilit predmety na obrazce o dvoch rozmeroch, potom sa budem s tebou bavit, inak si pre mna neuzitocny idiot.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-24  (14:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tým "plátkam" sa inak hovorí "guľový odsek"...
Ty Ajnštajn!
http://www.priklady.eu/sk/Riesene-priklady-matematika/Telesa/Gula.alej


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-24  (14:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael neda mi no doska zachodova je ovaklneho tvaru cize jej rotaciou nemoze vzniknut gula ale elipsovite teleso:)cize spravne by bolo elipsa zachodova ale kedze sme ludia jednoduchsie je povedat ze je to doska zachodova.ano moze byt kruh znamena plohu ale ma blisie ku guli ako ku doske .tod vse:)


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-24  (14:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafelko-ty náš ajnštajnko!
Bež si pilovať plátky,alebo skús odpovedať aspoň na jednu moju otázku:
1.Koľko môže mať trojuholník najviac pravých uhlov?
2.Ak máme úsečku s bodmi A a B,je vzdialenosť medzi nimi deliteľná donekonečna?
(nech zistíme,ako si na tom)


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-24  (14:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ty si renomovany debilko, odchovavany klatiacim knazom, uznaj, ze nedokazes napilit gulu na kruhy ty mozog.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-24  (14:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No urcite v matematike som daleko pred tebou, lebo tvoje vedomosti su uplne nespravne, vychadzas z predpokladov, ktore nesuvisia z danou temou. tema od zaciatku je jasna, ale fabulovanim sa snazis odviest podstatu veci na okraj. a pritom je to tak jednoduche, co aj oko materialistu dokaze pochpit, nehladiac na empatickeho idiota, ktory v tom jasno nema stale.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-01-24  (14:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael keby ta neucili ze mesiac je gulaty ale ze je to vyfarbeny kruh tak sam nikdy na to pri pohlade volnym okom zo zeme nedojdes,lebo vidis len kruh vyfarbeny.alebo hadam ty vidis lepsie ako sup?


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-24  (14:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafaelko-nie.
To nedokážem-lebo v čase ked som ja navštevoval základnú školu,ty si navštevoval školu špeciálnu.
Toho chumaja a debilka si ale láskavo odpusti!
Radšej odpovedz:
Koľko môže mať trojuholník najviac pravých uhlov?
Alebo na to nemáš?


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-24  (14:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker ty neuzitocny idiot klateny knazom v katolickej skole, odpovedz mi najprv ty, lebo tvoja otazka nema s danou temou nic spolocne.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-24  (14:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Testujem tvoje znalosti z geometrie.
Vidím ale,že nie je čo testovať.
Bež radšej pilovať plátky...
:-Drafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-24  (14:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalke rsi chudak, lebo vo svojej primitivnej mysli, nevies pochopit, co sa od teba ocakava. Si idealny tvor veriaci v troloch, jezibaby a bozikov, tymto svojim predstavenim si urobil medvediu sluzbu vsetkym uctievacom zazrakov. Lebo ty ma chces testovat a sam nie si schopni priznat, ze tvoja vedomost o tom je mizerna. Koncim s tebou, lebo ako som vravel rozhovor s neuzitocnym idiotom je neplodny. Nikdy by som si nepomyslel, ze napisem tuto vetu, ale joplinsova oponentura je oproti tvojmu fabulovaniu a odbacaniu od temy az neuveritelne krasna. a to uz je co povedat.


Beebee   |   ip:87.197.13   |   2011-01-24  (14:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Velmi zaujimave, naozaj. Ja tiez pridam troska do mlyna.
Ked vezmem "svatu vodu" (vid clanok) a zmiesam ju so "svatou zemou", vznikne "svate blato"??


joplins   |   ip:95.209.23   |   2011-01-24  (15:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael.
tak teraz si ma zrazil :D
asi sa hodim pod rozbehnutu kuru na dvore..


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-01-24  (15:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins ja som bral ako pochvalu voci tebe.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-24  (15:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Beebee-presne.
Ale treba brať do úvahy dve veci:
1.citujem:
"Potom Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života a tak sa stal človek živou bytosťou." /Gn 2, 7/

Písmo tu hovorí ako Boh stvoril človeka. "Pán utvoril z hliny človeka (ha' adám)", tak ako hrnčiar utvára nádobu z hliny (zeme, blata, prachu), ktorú berie zo zeme ('adámáh).

Teda už v mene človeka - Adama je označená látka, z ktorej pochádza ľudské telo. Tým sa chce naznačiť, že telo človeka je z tej istej zeme ako telo zvierat, a že je smrteľné. "A vdýchol do jeho nozdier dych života", oživovacieho ducha. Človek sa okrem tela skladá aj z duše človeka, ktorá je bezprestredne od jestvujúcej hmoty, hliny,
priamo od Boha.Človek sa stáva živou bytosťou len skrze dušu. A dušou človek predčí všetko viditeľné tvorstvo, dušou, ktorou sa človek pripodobňuje Bohu. Preto je duša viac ako telo.
2.Existenciu živlov:
http://magialila24.blog.cz/0904/ohen-voda-vzduch-zem-zivly


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-24  (15:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael-tak to bude najlepšie.
Dosť sa hanbím za to,že sa vôbec bavím s takým hulvátom,ktorý ked nemá odpoved uráža.Tony   |   ip:92.245.8.   |   2011-01-24  (15:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo je podstatou ľudského tvora?

Čo je podstatou zvieracieho tvora?

A uvidíme, že ako ste na tom...

Truhlíci nech neodpovedajú, oni vedia všetko...
Skladacka   |   ip:178.41.11   |   2011-01-24  (15:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins

Tvrdíš že strom hriechu (neškodná a zdraviu prospešná jabloň) v raji existoval iba preto aby ľudia v ňom neboli ukrátený o poznanie zla ? Inak by ľudia boli iba otroci roboti ?

Vieš o tom že aj šľachta v minulosti zakazovala nosiť neškodnú bradu ? Vidím v tom veľkú paralelu :D Ty nie ?


Skladacka   |   ip:178.41.11   |   2011-01-24  (15:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tony:
Čo je podstatou ľudského tvora?
Čo je podstatou zvieracieho tvora?
A uvidíme, že ako ste na tom...
Truhlíci nech neodpovedajú, oni vedia všetko...


Skladacka:

to survive-PREŽIŤ

Akú známku dostanem ?


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-24  (18:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skladacka:
Neišlo o strom hriechu,ale o strom poznania dobra a zla.
A Boh ho tam dal kvôli tomu,aby človek pochopil,že je slobodný a má možnosť výberu.


Skladacka   |   ip:178.41.11   |   2011-01-24  (19:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker:
Neišlo o strom hriechu,ale o strom poznania dobra a zla.
A Boh ho tam dal kvôli tomu,aby človek pochopil,že je slobodný a má možnosť výberu.

skladacka:
Ale vysvetlite mi ako môže obyčajná jabloň jedna z najzdravších vecí byť hriechom poznania ? Len preto, že BOH zakázal dobrú zdravú vec musí človek zhrešiť ak ich bude využívať ?

NEPOVIEM KEBY ZAKÁZAL "boží" NEZDRAVÝ CHLEBA :D ale jabloň ?

Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-01-24  (19:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/user/NetiNetiFilms?blend=2&;ob=1#p/u/1/O55QQonD9C0


Strucne vysvetlene.. Staci vediet anglicky ;)


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-24  (19:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skladacka:
Prví ľudia boli nevinní ako deti.
Dieťa sa naučí rozlišovať dobro od zla ako?
Prví ľudia vedeli rozlišovať dobro od zla asi ako deti.
Boh im dal na výber-bud budete poslúchať mňa a bude vám dobre,alebo zjete ovocie poznania a budete vyhnaní z Raja.
Ak by im nedal možnosť výberu,nedal by im ani slobodu.
Ved si slobodný,ak nemáš na výber a robíš,čo musíš?
Toto Zlý využil a oklamal ich.
Využil ich ego-preto je pýcha smrteľný hriech-je pôvodcom ostatných hriechov.Skladacka   |   ip:178.41.11   |   2011-01-24  (20:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker:
Prví ľudia boli nevinní ako deti.
Dieťa sa naučí rozlišovať dobro od zla ako?
Prví ľudia vedeli rozlišovať dobro od zla asi ako deti.
Boh im dal na výber-bud budete poslúchať mňa a bude vám dobre,alebo zjete ovocie poznania a budete vyhnaní z Raja.
Ak by im nedal možnosť výberu,nedal by im ani slobodu.
Ved si slobodný,ak nemáš na výber a robíš,čo musíš?
Toto Zlý využil a oklamal ich.
Využil ich ego-preto je pýcha smrteľný hriech-je pôvodcom ostatných hriechov.

skladacka: To by som ešte pochopil že ak by boli tí ľudia v raji natoľko pišní na svoje vedomosti o ovocí že by zjedli aj otrávené ovocie. Ale že by ich BOH vyhnal za to že zjedli zdravé jablko tomu nechápem potom akú slobodu im dal ?

To znamená poslúchajte ma na slovo! aj keď vám rozkážem aby ste neskúsili dobré a zdravé veci pre vás. To už akú slobodu im dal. Poslúchajte ma na slovo alebo pálte do pííp... ? to mu hovoríš sloboda ? ja tomu hovorím doslovné otroctvo.stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-24  (20:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie-nepochopil si...
Co by si chcel radšej?
Keby ti niekto prikázal:
Nesmieš vložiť ruky do ohňa!
Alebo:
Nevkladaj ruky do ohňa,lebo sa popáliš-ale ked neveríš,skús-ale varoval som ťa!
Kedy máš väčšiu slobodu?
A jablko je len symbol-nemá zmysel skúmať,čo to bolo za odrodu,alebo či si ho pred konzumáciou umyli...
Nebud ako poniektorí ortodoxní zaslepenci!Skladacka   |   ip:178.41.11   |   2011-01-24  (21:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker: Co by si chcel radšej?
Keby ti niekto prikázal:
Nesmieš vložiť ruky do ohňa!
Alebo:
Nevkladaj ruky do ohňa,lebo sa popáliš-ale ked neveríš,skús-ale varoval som ťa!

Skladacka:
Áno presne tak chcel by som slobodu. Ako sám hovoríš . Ale prečo ma BOH vyženie z raja ak zistím že ma to vôbec nepáli ?

stalker:Kedy máš väčšiu slobodu?

skladacka: Väčšiu slobodu mám ak môžem zistiť či je niečo zlé sám. A ak zistím že to zlé nie ,že ma nikto za to nebude diskriminovať ! Ako nás BOH zdiskriminoval za to že sme zjedli zdravé jablko ktoré nám dáva zdravý život.

stalker:A jablko je len symbol-nemá zmysel skúmať,čo to bolo...
Nebud ako poniektorí ortodoxní zaslepenci!

skladacka: Ak nemá zmysle že čo to bolo potom ako môžem vedieť že to bolo zlé ? Len preto že to povedal BOH-diktátor-stalin, preto to musí byť zlé že to niekto povedal aj keď to nemalo negatívne dôsledky.

Jediný dôsledok bola diskriminácia za to že sme to vyskúšali a nič nám to zlé neurobilo ?

A aký mám byť mám veriť niečomu čo ani neviem čo to bolo ? To znamená aj keď to mu nerozumieš ale ver mi !

Nie je lepšia teória že neverte mi že 2 + 2 = 4 ale si to overte vlastnou mysľou ?
stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-24  (23:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skladacka:
Kto si,že sa opovažuješ súdiť Boha?
Ved bez neho by si nebol.
On je dokonalý a nekonečne spravodlivý-ako ho môžeš ty chápať a nebodaj dokonca súdiť?
Pýcha je smrteľný hriech!


Skladacka   |   ip:178.41.11   |   2011-01-24  (23:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker: Kto si,že sa opovažuješ súdiť Boha?

skladacka: ja som BOH. poznámka !bez srandy! Súdim iba SEBA !

stalker: Ved bez neho by si nebol.

skladacka : Ja viem že sám bez seba by som nebol to mi nemusíš pripomínať !

stalker: On je dokonalý a nekonečne spravodlivý.

skladacka : Tomu ver že som dokonalý a nekonečne nekonečno spravodlivý. Jediné čo mi chýba je to aby moja súčasť tiež pochopila čo ja som už pochopil. Ak určitá časť všetko nepochopí pravdepodobne sa bude iba trápiť napriek svojmu božstvu !

stalker: ako ho môžeš ty chápať a nebodaj dokonca súdiť?

skladacka: Ako hovorím už som pochopil sám seba a sám seba môžem aj súdiť !Nikto iný nie ! Ak by moje súčasti iba!

stalker: Pýcha je smrteľný hriech!

skladacka:

Úplný Súhlas ! Asi si myslíš že som pyšný no ale nie som, za terajšiu formu vďačím svojmu prvotnému JA ! Teraz ako som.... to som iba dostal v tejto forme som ešte ničím významným neprispel do vesmíru aby som mohol byť významne pyšný. A možno som bol v minulosti veľmi pyšní a preto som v tejto forme aby som už nebol.Alebo aby ma to viac bavilo ja neviem :D všetko som ešte neposkladal ! mám iba základ ostatné časti zbieram a kombinujem do výsledného uceleného obrazu !
pitkin   |   ip:193.87.13   |   2011-01-25  (08:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vážne a seriózne už dlhší čas rozmýšľam nad možnosťou vystúpiť z RKC. Neviem aké následky mi to prinesie, ale tá faľoš a pokrytectvo čo počúvam každý deň z úst cirkvených predstaviteľov ešte mojej cirkvi ma núti k tomuto kroku. Viete mi poradiť ako mám postupovať pri vystúpení z katolickej cirkvi? Ďakujem a prajem pekný deň. M.


igelit   |   ip:188.177.1   |   2011-01-25  (10:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pitkin.. urob to.. nebut pokrytec. ja som to uz urobill. no bol som ako na razni.. budu si ta podavat ako odpadlika.. no neviem z akeho dovodu chces odist..ak z toho ze poznas pravdu tak fajn.. ak ju nepoznas tak tiez fajn , spoznas ju neskor.. urob to..


JanaKatarina   |   ip:91.127.17   |   2011-01-25  (17:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael, toto si pozri
http://media.bloguje.cz/474277-veda-nabozenstvi-a-vira.php
stanley7   |   ip:78.98.197   |   2011-01-28  (08:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a vám veriacim aj ateistom to stále nedochádza... bojové pole...
ale kto tomu velí?


xxx   |   ip:88.212.40   |   2011-01-28  (21:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ochutnávka - Citáty z Talmudu:

Midrasch Talpioth 225: „Nežidé byli stvořeni, aby sloužili Židům jako otroci.“
Orach Chaiim 57, 6a: „Nežidům je třeba se vyhýbat jako všemu nečistému, například jako neštovicím, vepřům a lejnu.“
Kethuboth 3b: „Soužití Nežidů je jako soužití oslů.“
Zohar II, 4b: „Porodnost nežidů musí být masivně potlačována.“
Sanhedrin 104a: „Všude, kam (Židé) přijdou, budou knížaty.“
Schabbat 105a:„Já (Jahve) vás (Židy) činím praotcem národů, činím vás vyvolenými mezi národy, činím vás králi nad národy, činím vás milovanými mezi národy, činím vás nejlepšími mezi národy, činím vás nejdůvěryhodnějšími mezi národy.“
Zohar I, 168a: „Židé se vždy musí snažit oklamat nežidy.“
Babha Kama 113a: „Každému Židovi je dovoleno používat lež a křivou přísahu, aby přivodil Nežidovi zkázu.“
Talmud IV/3/54b: „Majetek gójů je jako majetek bez pána, a každý (Žid), který se jej zmocní, se stává jeho vlastníkem.“
Erubin 43b: „V čase Mesiáše se všichni (Nežidé) stanou otroky Židů.“
Moed kattam 17a : Jestliže žid chce učinit zlo, měl by jít do města kde ho nikdo nezná a spáchat ho tam.
Erubin 21b : Kdokoliv neuposlechne rabíny zaslouží si smrt a bude potrestán v pekle, kde se bude vařit ve výkalech.
Sanhedrin 58b : Jestliže se pohan dotkne žida, musí pohan zemřít.
Sanhedrin 57a : Žid nemusí platit pohanovi mzdu za vykonanou práci.
Baba Kamma 37b : Jestliže nějaký izraelský dobytek potrká kanaánského dobytka nemusí mu nic nahrazovat. Ale jestliže kanaánský dobytek potrká izraelského dobytka musí být odškodněn.
Abodah Zarah 36b : Nežidovská dívka je ve stavu niddah (špíny) již od narození.
Abodah Zarah 22a-22b : Pohané preferují sex s kravami.
Sanhedrin 106a : Je řečeno, že Ježíšova matka byla děvka : Ona byla potomek princezen a guvernérů a spala s tesařem jako děvka.
Baba Mezia 24a : Jestliže žid nalezne něco co patří pohanu, nemusí mu to vracet.
Sanhedrin 76a : Bůh neušetří žida, který si vzal svou dceru za ženu nebo manželku, která si vezme svého nezletilého syna a neušetří žida, který vrátí věc po té co ji ztratil pohan.
Sanhedrin 57a : Když žid zabije pohana nebude potrestán. Když žid okrade pohana může si to nechat.
Baba Kamma 37b : Pohané jsou mimo ochrany zákona a Boha a jejich peníze jsou vystavené Izraeli.
Baba Kamma 113a : Žid může užít lži (úskok), aby zaskočil pohana.
Yebamoth 98a : Všechny nežidovské děti jsou zvířata.
Gittin 57a: Ježíš je v pekle a vaří se v horkých výkalech.
Sanhedrin 43a: Je řečeno o Ježíši (Yeshu Nazaretský), že byl popraven, protože provozoval čarodějnictví. Před večer Paschy byl Ježíš pověšen a čtyřicet dnů před tím byl opilý k smrti při provozování magie, lákal lid k modlářství.... Byl to svůdce a jako takového je netřeba litovat ho či ho bránit.
Rosh 17a: Křesťané (minnim) a jiní, kteří odmítnou Talmud půjdou do pekla a budou tam mučeni po všechny generace.
Sanhedrin 90a: Kdo četl Nový Zákon (nekanonické knihy) nemá žádnou účast ve světě budoucím.
Yebamoth 59b: Žena, která obcovala se zvířetem si může vzít židovského duchovního. Žena, která souloží s démonem si může vzít židovského duchovního.
Hagigah 27a: Žádný rabín se nemůže dostat do pekla.
Baba Mezia 59b: Rabín vedl diskusi s Bohem a porazil Ho. Bůh připustil, že prohrál.
Shabbath 116: Židé musí zničit knihy křesťanu, to jest Nový Zákon.
Gittin 69a: Pro uzdravení těla žida, ať vezme prach, který leží ve stínu kolem toalety, smíchá to s medem a sní to.
Yebamoth 63a: Adam souložil se všemi zvířaty v zahradě Eden.
Yebamoth 63a: Zemědělství je nejnižší povolání.
Sanhedrin 55b: Žid se může oženit s tříletou dívkou (doslova : tři roky a den).
Sanhedrin 54b: Žid může souložit s dítětem pokud je starší devíti let.
Kathuboth 11b: když dospělý muž obcuje s malou dívkou není to nic
Gittin 70a: Člověk přicházející z toalety by neměl souložit dokud neujde půl míle, protože ho provází démon. Jestli bude souložit, narodí se mu epileptik.
Menahoth 43b-44a: Židovský muž je povinen říkat následující modlitby každý den : Děkuji ti Bože, že jsi
mne neučinil pohanem, ženou či otrokem.
Soferim 15, Pravidlo 10: "Tob shebe goyyim harog" (dokonce i ti z nejlepších pohanů by měli být zabiti).
Kerithoth 6b: Ten kdo lije posvěcený olej nad dobytkem či nádobou není vinný, jestliže ho lije nad pohany (goyyim) nebo mrtvými je nevinný. Zákon týkající se dobytka a nádob je správný, protože je psáno : "Nesmí se vylít na tělo nepovolaného člověka" (Ex. 30:32) a dobytek a nádoby nejsou lidé (Adam).
Kodex Majmonida, svazek 10: "Je to nicméně micva (náboženská povinnost) vymítit židovské zrádce, minnim a apikorsim, a způsobit jim pád až do propasti zničení, dokud budou způsobovat nepříjemnosti Źidům a obracet lid od Boha, jako to dělal Ježíš Nazaretský a jeho žáci a Tzadok, Baithos a jejich žáci. Kéž jméno bezbožníka shnije."
Sanhedrin 59a: „Zavraždit gojíma je jako zabít divoké zvíře.“
Abodah Zara 26b: „Nejlepší z nežidů musí být zabiti.“
Sanhedrin 59a: „Gój, který strká nos do Zákona (Talmud) je vinen smrtí.“
Kniha Davidova 37: „Sdělit gójovi cokoli ohledně našich náboženských vztahů se rovná zabití všech židů, protože kdyby gój věděl, co o něm učíme, chtěl by nás otevřeně zabít.“
Kniha Davidova 37: „Pokud je žid povolán, aby vysvětlil nějakou část rabínských knih, má dát pouze falešné vysvětlení. Kdokoli nedodrží tento příkaz, bude zabit.“
Yebhamoth 11b: „Pohlavní styk s malou holčičkou je dovolený, pokud jsou jí aspoň 3 roky.“
Schabouth Hag. 6d: „Žid může přísahat falešně, pokud při tom použije úskočných formulací.“
Hilkkoth Akum X1: „Nezachraňuj gojíma v nebezpečí smrti.“
Hilkkoth Akum X1: „S gojímem neměj slitování.“
Choschen Hamm 388,15: „Pokud se prokáže, že někdo dal peníze Israelitů gojímům, musí být nalezen po rozvážné úvaze způsob, jak ho vymazat z tváře Země.“
Choschen Hamm 266,1: „Žid si může ponechat jakoukoli věc, kterou najde a která patří Akumovi (nežidovi). Ten, kdo vrací ztracený majetek (nežidům), hřeší proti Zákonu, protože tak roste moc porušovatelů zákona. Je chvályhodné vracet ztracený majetek, pokud je to uděláno ke cti božího jména, protože při takovém jednání křesťané budou chválit židy a hledět na ně jako na ctihodné lidi.“
Szaaloth-Uthszabot, kniha Jore Dia 17: „Žid má a musí učinit falešnou přísahu, pokud se ho gojím zeptá, jestli naše knihy obsahují něco proti němu.“
Baba Necia 114,6: „Židé jsou lidské bytosti, ale národy celého světa nejsou lidští tvorové, ale zvířata.“
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: „Až přijde Mesiáš, každý žid bude mít 2800 otroků.“
Nidrasch Talpioth, p. 225-L: „Jehova vytvořil nežidy v lidské podobě, protože židům by neměla sloužit zvířata. Nežid je proto zvíře v lidské podobě a je odsouzený sloužit židovi neustále.“
Aboda Sarah 37a: „Nežidovská dívka, která je 3 roky stará, může být znásilněna.“
Gad. Shas. 2:2: „Žid může nežidovskou dívku zneuctít, ale nesmí si ji vzít.“
Tosefta. Aboda Zara B, 5: „Pokud gój zabije góje nebo žida, je za to odpovědný, ale pokud žid zabije góje, tak za to NENÍ odpovědný.“
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: „Je dovoleno zabít udavače židů všude. Je dovoleno ho zabít ještě předtím, než někoho udá.“
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: „Všechen majetek ostatních národů patří židovskému národu, který je proto oprávněn se ho zmocnit bez jakýchkoli ohledů.“
Tosefta, Abda Zara VIII, 5: „Jak vysvětlit slovo krádež. Gójovi je zakázáno krást, loupit, nebo brát ženy za otrokyně, atd., od gójů nebo od židů. Ale židovi NENÍ zakázáno dělat toto všechno gójovi.“
Seph. Jp., 92, 1: „Bůh dal židům moc nad majetkem a krví všech národů.“
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156: „Když má žid nežida ve svých rukou, další žid může přijít k tomu samému nežidovi, půjčit mu peníze a tak ho podvést, že nežid bude zničen. Majetek nežidů, v souladu s naším zákonem, nepatří nikomu a první žid, který ho spatří má plné právo se ho zmocnit.“
Schulchan Aruch, Johre Deah, 122: „Židovi je zakázáno pít ze sklenice vína, které se dotkl nežid, protože tento dotyk učinil víno nečistým.“
Nedarim 23b: „Pokud někdo touží po tom, aby žádná jeho přísaha, kterou udělá během roku, nebyla závazná, ať se postaví na začátku roku a prohlásí: „Každá přísaha, kterou bych mohl udělat v budoucnosti ať je neplatná.“ Tím jsou jeho přísahy neplatné.“
Sanhedrin 58b : Jestliže se goj dotkne žida, goj musí zemřít.
Sanhedrin 57a : Žid nemusí gojovi platit mzdu za vykonanou práci.
Baba Kamma 37b : Jestliže nějaký izraelský dobytek potrká kanaánského dobytka nemusí mu nic nahrazovat. Ale jestliže kanaánský dobytek potrká izraelského dobytka musí být odškodněn.
Abodah Zarah 36b : Nežidovská dívka je ve stavu niddah (špíny) již od narození. Abodah Zarah 22a-22b :
Gojové upřednostnuji sex s kravami.
Sanhedrin 106a : Je řečeno, že Ježíšova matka byla děvka : byla potomkem princezen a guvernérů a jako děvka spala s tesařem.
Baba Mezia 24a : Jestliže žid nalezne něco co patří gojovi, nemusí mu to vracet. Sanhedrin 76a : Bůh neušetří žida, který si vzal svou dceru za ženu nebo manželku, která si vezme svého nezletilého syna a neušetří žida, který vrátí věc po té co ji ztratil goj. Sanhedrin 57a : Když žid zabije goje nebude potrestán. Když žid okrade goje může si to ponechat.
Baba Kamma 37b : Gojové jsou mimo ochrany zákona a Boha a jejich peníze jsou vystavené Izraeli.
Baba Kamma 113a : Aby žid zaskočil goje, může použít lži (úskoku).
Yebamoth 98a : Všechny nežidovské děti jsou zvířata.
Gittin 57a: Ježíš je v pekle a vaří se v horkých výkalech.
Sanhedrin 43a: Je řečeno o Ježíši (Yeshu Nazaretský), že byl popraven, protože provozoval čarodějnictví. Před večer Paschy byl Ježíš pověšen a čtyřicet dnů před tím byl opilý k smrti při provozování magie, lákal lid k modlářství…. Byl to svůdce a jako takového je netřeba ho litovat či bránit.
Rosh 17a: Křesťané (minnim) a jiní, kteří odmítnou Talmud půjdou do pekla a budou tam mučeni po všechny generace.
Sanhedrin 90a: Kdo četl Nový Zákon (nekanonické knihy) nemá žádnou účast ve světě budoucím.
Yebamoth 59b: Žena, která obcovala se zvířetem si může vzít židovského duchovního. Žena, která souloží s démonem si může vzít židovského duchovního.
Hagigah 27a: Žádný rabín se nemůže dostat do pekla.
Baba Mezia 59b: Rabín vedl diskusi s Bohem a porazil Ho. Bůh připustil, že prohrál. Shabbath 116: Židé musí zničit knihy křesťanu, to jest Nový Zákon.
Gittin 69a: Pro uzdravení těla žida, ať vezme prach, který leží ve stínu kolem toalety, smíchá to s medem a sní to.
Yebamoth 63a: Adam souložil se všemi zvířaty v zahradě Eden.
Yebamoth 63a: Zemědělství je nejnižší povolání.
Sanhedrin 55b: Žid se může oženit s tříletou dívkou (doslova : tři roky a den).
Sanhedrin 54b: Žid může souložit s dítětem pokud je starší devíti let.
Kathuboth 11b: Když dospělý muž obcuje s malou dívkou není to nic.
Gittin 70a: Člověk přicházející z toalety by neměl souložit .
Gittin 70a: Člověk přicházející z toalety by neměl souložit dokud neujde půl míle, protože ho provází démon. Jestli bude souložit, narodí se mu epileptik.
Menahoth 43b-44a: Žid je povinen říkat následující modlitby každý den: Děkuji ti Bože, že jsi mne neučinil gojem, ženou či otrokem.
Soferim 15, Pravidlo 10: “Tob shebe goyyim harog” (dokonce i ti z nejlepších gojů by měli být zabiti).
Kerithoth 6b: Ten kdo lije posvěcený olej nad dobytkem či nádobou není vinný, jestliže ho lije nad goje (goyyim) nebo mrtvými je nevinný. Zákon týkající se dobytka a nádob je správný, protože je psáno : “Nesmí se vylít na tělo nepovolaného člověka” (Ex. 30:32) a dobytek a nádoby nejsou lidé (Adam).
Kodex Majmonida, svazek 10: “Je to nicméně micva (náboženská povinnost) vymítit židovské zrádce, minnim a apikorsim, a způsobit jim pád až do propasti zničení, dokud budou způsobovat nepříjemnosti židům a obracet lid od Boha, jako to dělal Ježíš Nazaretský a jeho žáci a Tzadok, Baithos a jejich žáci”.
Moed kattam 17a : Jestliže žid chce učinit zlo, měl by jít do města kde ho nikdo nezná a tam zlo spáchat.
Erubin 21b : Kdokoliv neuposlechne rabíny zaslouží si smrt a bude potrestán v pekle kde se bude vařit ve výkalech.
Sanhedrin 58b : Jestliže se goj dotkne žida, goj musí zemřít.
Sanhedrin 57a : Žid nemusí gojovi platit mzdu za vykonanou práci.
Baba Kamma 37b : Jestliže nějaký izraelský dobytek potrká kanaánského dobytka nemusí mu nic nahrazovat. Ale jestliže kanaánský dobytek potrká izraelského dobytka musí být odškodněn.
Abodah Zarah 36b : Nežidovská dívka je ve stavu niddah (špíny) již od narození.
Abodah Zarah 22a-22b : Gojové upřednostnuji sex s kravami.
Sanhedrin 106a : Je řečeno, že Ježíšova matka byla děvka : byla potomkem princezen a guvernérů a jako děvka spala s tesařem.
Baba Mezia 24a : Jestliže žid nalezne něco co patří gojovi, nemusí mu to vracet.
Sanhedrin 76a : Bůh neušetří žida, který si vzal svou dceru za ženu nebo manželku, která si vezme svého nezletilého syna a neušetří žida, který vrátí věc po té co ji ztratil goj.
Sanhedrin 57a : Když žid zabije goje nebude potrestán. Když žid okrade goje může si lup ponechat.
Baba Kamma 37b : Gojové jsou mimo ochrany zákona a Boha a jejich peníze jsou vystavené Izraeli.
Baba Kamma 113a : Aby žid zaskočil goje, může použít jakekoliv lži (úskoku).
Yebamoth 98a : Všechny nežidovské děti jsou zvířata.
Gittin 57a: Ježíš je v pekle a vaří se v horkých výkalech.
Sanhedrin 43a: Je řečeno o Ježíši (Yeshu Nazaretský), že byl popraven, protože provozoval čarodějnictví. Před večer Paschy byl Ježíš pověšen a čtyřicet dnů před tím byl opilý k smrti při provozování magie, lákal lid k modlářství…. Byl to svůdce a jako takového je netřeba ho litovat či bránit.
Rosh 17a: Křesťané (minnim) a jiní, kteří odmítnou Talmud půjdou do pekla a budou tam mučeni po všechny generace.
Sanhedrin 90a: Kdo četl Nový Zákon (nekanonické knihy) nemá žádnou účast ve světě budoucím.
Yebamoth 59b: Žena, která obcovala se zvířetem si může vzít židovského duchovního. Žena, která souloží s démonem si může vzít židovského duchovního.
Hagigah 27a: Žádný rabín se nemůže dostat do pekla.
Baba Mezia 59b: Rabín vedl diskusi s Bohem a porazil Ho. Bůh připustil, že prohrál.
Shabbath 116: Židé musí zničit knihy křesťanu, to jest Nový Zákon.
Gittin 69a: Pro uzdravení těla žida, ať vezme prach, který leží ve stínu kolem toalety, smíchá to s medem a sní to.
Yebamoth 63a: Adam souložil se všemi zvířaty v zahradě Eden.
Yebamoth 63a: Zemědělství je nejnižší povolání.
Sanhedrin 55b: Žid se může oženit s tříletou dívkou (doslova : tři roky a den).
Sanhedrin 54b: Žid může souložit s dítětem pokud je starší devíti let.
Kathuboth 11b: Když dospělý muž obcuje s malou dívkou není to nic.
Gittin 70a: Člověk přicházející z toalety by neměl souložit .
Gittin 70a: Člověk přicházející z toalety by neměl souložit dokud neujde půl míle, protože ho provází démon. Jestli bude souložit, narodí se mu epileptik.
Menahoth 43b-44a: Žid je povinen říkat následující modlitby každý den: Děkuji ti Bože, že jsi mne neučinil gojem, ženou či otrokem.
Soferim 15, Pravidlo 10: “Tob shebe goyyim harog” (dokonce i ti z nejlepších gojů by měli být zabiti).
Kerithoth 6b: Ten kdo lije posvěcený olej nad dobytkem či nádobou není vinný, jestliže ho lije nad goje (goyyim) nebo mrtvými je nevinný. Zákon týkající se dobytka a nádob je správný, protože je psáno : “Nesmí se vylít na tělo nepovolaného člověka” (Ex. 30:32) a dobytek a nádoby nejsou lidé (Adam).
Kodex Majmonida, svazek 10: “Je to nicméně micva (náboženská povinnost) vymítit židovské zrádce, minnim a apikorsim, a způsobit jim pád až do propasti zničení, dokud budou způsobovat nepříjemnosti židům a obracet lid od b-ha, jako to dělal Ježíš Nazaretský a jeho žáci a Tzadok, Baithos a jejich žáci”.


MichalM . tabiboku39   |   ip:78.99.27.   |   2012-03-12  (20:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Od r. 1989 investovala cirkev do šírenia propagandy miliardy euro, a výsledok? Pri sčítaní obyvateľov sa v r. 2011 sa zistil pokles rkc katolíkov z asi 69% na 62%.
Pokles pokračuje...


vlado . surahyqi9   |   ip:80.87.209   |   2012-04-14  (12:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Enormne zbožní rodičia a syn satanista. Prečo?
Počul som príbeh o údajne jednej hlboko kresťanskej rodine,
v ktorej sa stalo niečo nevídané:
syn sa napriek silne kresťanským rodičom stal satanistom

Ja by som vysvetlil najpravdepodobnejší scenár, prečo k tomu došlo:
-rodičia rodiny sú navonok veľmi zbožnými kresťanmi,
ale v skutočnosti vo vnútri pred Bohom sú odporní faloší farizejskí kresťania
-syn videl tento zlý vzor svojich rodičov, že sú len farizejskými kresťanmi a že niečo v ich falošnej viere nepríjemne smrdí a zapácha, že niečo v ich viere je veľmi odpudivé a protiviace sa normálnosti
Preto syn zo vzdoru a zo znechutenia nad týmto zlým vzorom rodičov sa stal satanista
**
Marginálna pripomienka:
Nenávisť voči kresťanom v našej spoločnosti rastie.
Môžeme nájsť noho webových stránok od rôznych protikresťanských fanatikov.
Avšak musíme si jedno uznať: dôvod prečo tak robia je znechutenie nad zlým vzorom farizejských kresťanov.
Pred Pánom Bohom môžu by milší takýto protikresťanskí fanatici, ktorí vidia na RKC chyby, ako zaslepení „zbožní“ farizejskí katolíci, ktorí si namýšľajú, že sú svätí a že v RKC to funguje bezchybne
Preto paradoxne väčšina ľudí čo nechodia pravidelne do kostola bude spasených, ale drvivá väčšina tých čo sa považujú za najzbožnejších kresťanov, pôjde do večného zatratenia

http://www.vierafilozofia.estranky.sk/clanky/clanky/krestansky-farizejizmus.html
http://www.vierafilozofia.estranky.sk/clanky/clanky/Jan-Pavol-II.-Jan-Pavel-II.-3.html


vlado . surahyqi9   |   ip:80.87.209   |   2012-04-14  (12:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Enormne zbožní rodičia a syn satanista. Prečo?
Počul som príbeh o údajne jednej hlboko kresťanskej rodine,
v ktorej sa stalo niečo nevídané:
syn sa napriek silne kresťanským rodičom stal satanistom

Ja by som vysvetlil najpravdepodobnejší scenár, prečo k tomu došlo:
-rodičia rodiny sú navonok veľmi zbožnými kresťanmi,
ale v skutočnosti vo vnútri pred Bohom sú odporní faloší farizejskí kresťania
-syn videl tento zlý vzor svojich rodičov, že sú len farizejskými kresťanmi a že niečo v ich falošnej viere nepríjemne smrdí a zapácha, že niečo v ich viere je veľmi odpudivé a protiviace sa normálnosti
Preto syn zo vzdoru a zo znechutenia nad týmto zlým vzorom rodičov sa stal satanista
**
Marginálna pripomienka:
Nenávisť voči kresťanom v našej spoločnosti rastie.
Môžeme nájsť noho webových stránok od rôznych protikresťanských fanatikov.
Avšak musíme si jedno uznať: dôvod prečo tak robia je znechutenie nad zlým vzorom farizejských kresťanov.
Pred Pánom Bohom môžu by milší takýto protikresťanskí fanatici, ktorí vidia na RKC chyby, ako zaslepení „zbožní“ farizejskí katolíci, ktorí si namýšľajú, že sú svätí a že v RKC to funguje bezchybne
Preto paradoxne väčšina ľudí čo nechodia pravidelne do kostola bude spasených, ale drvivá väčšina tých čo sa považujú za najzbožnejších kresťanov, pôjde do večného zatratenia

http://www.vierafilozofia.estranky.sk/clanky/clanky/krestansky-farizejizmus.html
http://www.vierafilozofia.estranky.sk/clanky/clanky/Jan-Pavol-II.-Jan-Pavel-II.-3.html


tindo . qadulite   |   ip:176.107.1   |   2013-06-06  (11:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V článku hneď na začiatku čítame:
"Ani jeden z evanjelistov nebol Ježišov súčasník a ani jeden súčasník..." ale zo štyroch evanjelií sú dve pripisované 2om z 12stich apoštolov, autor článku to ani nevyvracia a celé to potom zaváňa iba protikresťanskou propagandou.
Inde autor píše: "rímskokatolícka cirkev bola hlavnou hybnou silou maďarizácie slovanského a slovenského etnika od roku 1000 až do roku 1947.." Zaujímavé, že to že prvým slovenským národným buditeľom, ktorý kodifikoval spisovnú slovenčinu bol rímskokatolícky kňaz sa už nepíše. Článok pôsobí veľmi jednostranne, zaujato a neobjektívne, čo je len a len na škodu veci.


Luboss . xixavomy61   |   ip:78.98.66.   |   2017-10-02  (13:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nerozumiem ako môžu ľudia ešte v roku 2017 veriť bud "pôvodnému" kresťanstvu, o ktorom mimochodom h. vie lebo pôvodné spisy sú ukryté alebo zničené alebo nebodaj veria mocenskej inštitúcií ako je vatikán.

Už existuje dostatok dostupných informácií o našej starej viere, o našej predkresťanskej vyspelej kultúre ale ľudia aj tak chodia do kostola a hlásia sa k odkazu rozdeľ a panuj, chlieb a hry a ničeniu pôvodných hodnôt, cti, svedomiu a morálky.

A teraz sa idú ľudia urážať, že "nám ničia kresťanstvo". Ničia nám tu kultúru a kresťanstvo k tomu prispieva. Kedy si ľudia uvedomia, že všetko dobré v kresťanstve si tam priniesli (dobrý) ľudia? Ono to tam pôvodne vôbec nebolo.

Odpovedzte mi na otázku: ste kresťanom kôli kresťanstvu alebo kôli (dobrým) ľuďom čo sú kresťania???

Je rok 2017 ale niektorí sa asi ešte zasekli v stredoveku. A potom že nám tu vládnu sekty, mafiáni a tajné spoločnostidiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Novinárka vzniesla obvinenia proti Svetovej zdravotníckej organizácii a OSN za bioterorizmus a úmysel hromadného vraždenia

S blížiacim sa júlovým uvedením Baxterovej vakcíny proti pandémii chrípky na trh, rakúska vyšetrujúca novinárka varuje svet, že najväčší zločin v histórii ľudstva je už v plnom prúde. Jane Burgermeisterová podala FBI (Federal Bureau of Investigation) trestné obvinenia proti Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO), Organizácii Spojených národov (OSN) a niekoľkým najvyšším vládnym funkcionárom a vedúcim predstaviteľom obchodných spoločností, a to vo veci bioterorizmu a pokusu o hromadnú vraždu.


Hovorme otvorene o cigáňoch

Chemoterapia pomáha liečiť rakovinu a Zem je plochá!

Projekt odhalenia

Teória očkovania možno stojí na vratkých nohách.

Bankovníctvo je vlastne úžerníctvo

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.2345 s