16. Júl 2019
    
Zabudnime na ekonomický rast, ide o prežitie! - Dolezite.sk

Zabudnime na ekonomický rast, ide o prežitie!


  2009-05-27  (00:48)  |  Ekonomika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Zabudnime na ekonomický rast, ide o prežitie!

Globálna ekonomická kríza sa, ako sa zdá, prehlbuje. Stále ešte existuje zopár naivných neoliberálov, ktorí veria, že sa rozplynie za niekoľko mesiacov. Čoraz viac ľudí si však jasne uvedomuje, že kríza potrvá roky, možno desaťročia. A ak súčasný sociálno-ekonomický systém nepodstúpi zásadné reformy, môže to mať nedozerné následky. Reformou číslo jedna musí byť opustenie paradigmy konzumu a samoúčelného ekonomického rastu.

Dlhé roky neustále počúvame o efektivite, o raste HDP, o výkonnej ekonomike, akoby najvyšším cieľom štátu nebolo nič iné ako hospodársky rast. Lenže rast sám osebe nemusí znamenať pre životnú úroveň občanov nič. Môže byť iba vyjadrením skutočnosti, že rastú zisky firiem a že sa žije lepšie horným desaťtisícom. Môže byť aj vyjadrením toho, že v mene produktivity práce sme prestali žiť normálne životy, zabudli sme oddychovať a našou jedinou starosťou ostalo plnenie pracovných úloh v súkromných korporáciách. Môže vyjadrovať, že kvôli ekonomickému rastu sa ignorujú ekologické kritériá a do ohrozenia sa dostáva samotný život na planéte. Skrátka, ako sa vyjadril nositeľ Nobelovej ceny za ekonomiku Amartya Sen, ekonomický rast môže byť pokojne priamou cestou do pekla.

Paretovo optimum – cesta do otroctva?
Čo je to ekonomická efektivita? Podobne, ako v súvislosti s inými pojmami, chápanie efektivity môže byť rôzne. V zásade však platí, že ekonomická efektivita sa stotožňuje s Paretovým optimom a nastáva vo chvíli, keď nemožno zvýšiť uspokojenie jednej osoby bez toho, aby sa znížilo uspokojenie inej osoby. Chápať ekonomickú efektivitu ako Paretovo optimum je však z viacerých príčin viac než problematické. Môže znamenať, že v mene efektivity budeme tolerovať nezmyslené rozdelenie spoločenského produktu. Tým, že Paretovo optimum nehovorí nič o distribúcii, nemusí nám jeho naplnenie zaručovať práve uspokojivý stav. Spoločnosť môže byť v paretovsky optimálnom stave aj v prípadoch, ak niektorí ľudia žijú v extrémnej chudobe, zatiaľ čo iní si užívajú bezbrehý luxus (ak nie je možné vylepšiť postavenie chudobných bez toho, aby sa obmedzil luxus bohatých).
Americký filozof John Rawls napríklad tvrdí, že nevoľníctvo môže byť paretovsky optimálne a jeho odstránenie by nebolo možné bez porušenia Paretovho optima. Paretovsky optimálny by mohol byť aj pomyselný stav, keď by všetka produkcia pripadla jedinému človeku, zatiaľ čo zvyšok populácie by umieral hladom. Čistý záujem o efektivitu, vymedzenú Paretovým optimom, teda môže viesť k morálne absurdným záverom. Čo je však ešte absurdnejšie, Paretovo optimum nielenže umožňuje zvrátené distribúcie, ale navyše bráni ich odstráneniu. Nejde teda o neutrálne technické kritérium, ako radi tvrdia ekonómovia, ale o hlboko normatívny regulatív. Jeho normativita však nemá morálnu legitimitu. Jedine, ak by sme chceli považovať otroctvo a chudobu za morálne žiaduci stav.

Nerovnosť je mrhanie potenciálom spoločnosti
Ako vidíme, v prípade Paretovho optima sa snaha o redistribúciu v záujme spravodlivejšieho rozdelenia dostáva do stretu s hodnotou efektivity. Z morálneho hľadiska sa však zdá byť neprijateľné, aby niekto obhajoval striktné udržiavanie Paretovho optima aj v prípade existencie nevoľníctva alebo v prípade extrémnych nerovností. Skutočnosť je však často iná. Niektorí neoliberálni teoretici neváhajú obhajovať existenciu nerovnosti, pretože ju považujú za stimulujúcu zložku spoločenského života motivujúcu ľudí k väčšej aktivite. Ako výstižne reagujú britskí teoretici Cockshott s Cottrellom, „je zaujímavé, že si obhajcovia spoločenskej nerovnosti myslia, že bohatí reagujú na celkom iné pohnútky ako chudobní. Ak je napríklad potrebné o nevyhnutnosti pracovať presvedčiť bohatých, potrebujú ako stimul prísľub ešte väčšieho bohatstva: z toho plynie prvoradý význam znižovania daní z vysokých príjmov. Keď sa však vyjednáva s chudobnými, predpokladá sa naopak, že nie je lepšej pohnútky k práci, než perspektíva ešte väčšej chudoby.“
Zabúda sa pritom, že nerovná distribúcia a tolerancia chudoby znamená mrhanie spoločenskými zdrojmi. Plytvá sa totiž talentom a schopnosťami tých, ktorí nemali šťastie dostať dobré vzdelanie či zabezpečiť si dôstojný život. Ako upozorňuje nositeľka Nobelovej ceny Alva Myrdalová, je v záujme efektivity, aby všetci potenciálni géniovia mali možnosť rozvinúť svoje možnosti a prispieť tak k rozvoju spoločnosti. To, že sa niekto narodí v dobrej rodine, ktorá mu dá vzdelanie a materiálne zabezpečenie, z neho ešte nerobí lepšieho a kvalitnejšieho človeka. Iba spoločnosť, ktorá zabezpečí dôstojný život všetkým, si môže povedať, že nemrhá potenciálom svojich občanov.

Koho preferencie odráža trh?
Pri efektivite sa často hovorí nielen o optimálnej alokácii zdrojov, ale aj o zvyšovaní materiálnej produkcie, o ekonomickom raste, o vyššej ziskovosti, atď. Liberálni ekonómovia často tvrdia, že najlepším prostriedkom na dosiahnutie efektivity je trhové prostredie, ktoré – ak opomenieme niektoré negatívne dôsledky – najoptimálnejšie alokuje zdroje. Dajú sa však všetky tieto naznačené vymedzenia efektivity chápať celkom neproblematicky? Postupne sa nad tým zamyslíme.
Ak za efektívny ekonomický systém považujeme ten, ktorý umožňuje zvyšovanie ziskovosti súkromných podnikov, dostávame sa do vážnych argumentačných problémov. Podnikatelia zaiste nemôžu dosahovať zisk, ak budú vyrábať niečo, čo nikto nechce, alebo bezdôvodne vyrábať technicky neefektívne. Ale to neznamená, že to, čo prináša najväčší zisk, je zároveň najekonomickejšie a pre spoločnosť najprospešnejšie. Ak sa napríklad výroba luxusných automobilov ukáže ako ziskovejšia než výroba autobusov pre verejnú dopravu, dokazuje to, že automobily predstavujú lepšie využitie zdrojov? V trhovom prostredí môžeme k takémuto záveru dospieť, ale len preto, že väčšia ziskovosť v konkrétnych sektoroch vyplýva z vysoko nerovnej distribúcie príjmov. Ak by neexistovala takáto nerovná distribúcia, výroba luxusných automobilov by nemohla byť ziskovejšia než výroba povedzme autobusov. Trhová alokácia teda nemusí automaticky viesť k optimálnym dôsledkom z hľadiska uspokojovania potrieb spoločnosti, resp. väčšiny jednotlivcov.
Možno tiež pochybovať o tom, či trh odráža autentické preferencie jednotlivcov, resp. či náhodou nemrzačí koncept dopytu. Ak trh efektívne uspokojuje túžby, ktoré sám umelo produkuje (napríklad masívnou reklamou), ťažko hovoriť o optimálnej alokácii. Ako tvrdí nórsky teoretik Jon Elster, trh dnes vytvára motiváciu produkovať haraburdie (junk), a nie uspokojovať potreby ľudí.

„Trh“ z učebníc ekonómie nie je reálnym trhom
Dá sa takisto pochybovať, či je reálne existujúci trhový mechanizmus presne tým istým trhom, o ktorom hovoria liberálni ekonómovia. Pravda je skôr taká, že neoklasickí aj neoliberálni ekonómovia hovoria o ideálnom trhu, v ktorom funguje dokonalá konkurencia a dokonalá informovanosť, a reálne existujúci trh sa vníma ako odchýlka od tohto ideálu. Ibaže, ako upozorňuje ekonóm G. B. Richardson, keby v realite existovala dokonalá informovanosť všetkých aktérov trhového procesu, nikdy by sa neboli vykonali žiadne významnejšie investície. Ak by totiž príležitosť výhodne investovať vnímali všetci potenciálni konkurenti rovnako, nikto by z potenciálnej investície nemal zisk. Nedokonalá informovanosť (lepšia u jedných, horšia u druhých) je teda esenciálnym predpokladom fungovania reálneho trhu. Inými slovami, trh zákonite musí fungovať deformovane, pretože inak by bol nefunkčný. Odvolávať sa na modely ideálneho trhu môže byť často zavádzajúce. Ideálne modely neoklasických ekonómov môžu viesť k nekorektným záverom o realite. To je aj jedna zo základných námietok, ktoré voči týmto modelom, odtrhnutým od konkrétnych historických a kultúrnych reálií, sformuloval slávny švédsky ekonóm Gunnar Myrdal, laureát Nobelovej ceny za ekonómiu.
Realita sa veľmi často líši od idealistických predstáv liberálnych teoretikov. Žiaden ideálny trh z učebníc ekonómie neexistuje. Rovnako ako neexistuje dokonalá konkurencia, resp. dokonalá trhová súťaž. V korporatívnom kapitalizme je čoraz častejší fenomén vzájomných dohôd medzi veľkými konkurentmi a ťažko preto hovoriť o ideálnom trhovom správaní firiem. Ako tvrdí kanadský filozof Kai Nielsen, trh rovných nezávislých indivíduí je ideologický obrázok. Dnes je realitou skôr korporatívny kapitalizmus, v ktorom majú najväčšiu moc obrovské ekonomické giganty, premknuté byrokratickým duchom a špekulatívnymi záujmami. Podľa amerického filozofa Benjamina Barbera je obrázok malých podnikateľov, ktorí úmornou prácou naakumulujú základný kapitál a uspokojovaním potrieb spotrebiteľov tento kapitál poctivou prácou zveľaďujú, súperiac s rovnako malými konkurentmi v prostredí slobodnej výmeny, asi tak podobný súčasnej realite, ako bol Marxov ideál podobný sovietskemu experimentu. Barber odmieta vidieť súčasný korporatívny kapitalizmus cez prizmu buržoázneho ideálu súťaže malých podnikateľov a ako tvrdí, neexistuje dôvod, aby sme sa zbavovali svojich sociálnych práv a hodnoty spravodlivosti kvôli idealizovanému trhu, ktorý v skutočnosti aj tak neexistuje.Samoúčelný rast
Teoretici, ktorí obhajujú ekonomický rast a efektivitu, sa najčastejšie odvolávajú na predpoklad, že vyššia ekonomická produkcia prispieva k vyššej životnej úrovni celej spoločnosti. Ako tvrdia, pri hospodárskom raste budú mať aj ľudia dole prospech z bohatstva, ktoré k nim „presiakne“ zhora. Je to však tak? Čísla ukazujú, že tento argument sa nezakladá na pravde a možno pochybovať o tom, či sa vôbec niekedy na pravde zakladal. Navyše, väzba medzi všeobecnou hospodárskou úspešnosťou a zaručeným podielom zamestnancov na týchto úspechoch je dnes dokonca slabšia ako kedykoľvek predtým.
K tomu, že prísun zahraničných investícií a ekonomický rast už dávno nevypovedajú o kvalite života jednotlivcov, sociálnych istotách ani o zamestnanosti, ponúka viacero príkladov aj kanadská teoretička Naomi Kleinová vo svojej práci Bez loga: „Rozhadzovačné utrácanie na marketing, fúzie a propagáciu značiek typické predovšetkým pre 90. roky 20. storočia bolo spojené s nevídaným odporom voči investíciám do výrobných zariadení a pracovnej sily. Spoločnosti, ktoré sa tradične uspokojovali so stopercentným rozdielom medzi výrobnou cenou tovarovej produkcie a cenou maloobchodnou, začali pátrať po celej planéte, aby našli továrne, ktoré budú ich produkty vyrábať tak lacno, aby sa rozdiel priblížil k 400 percentám.“ Kleinová dokladá, že „nadnárodné spoločnosti, ktoré sa kedysi chválili svojou úlohou ‘motorov rozvoja pracovných príležitostí’ a využívali ich ako páky k získavaniu najrôznejších foriem štátnej podpory, sa teraz s obľubou prezentujú ako motory ‘ekonomického rastu’. Je to len jemný posun významu, ale iba ak práve nehľadáte miesto. Korporácie skutočne ‘poháňajú’ ekonomiku, ale ako sme si už povedali, dosahuje sa to prostredníctvom znehodnocovania alebo úplnej likvidácie pracovných príležitostí.“

...bez pracovných príležitostí
Poháňanie ekonomiky teda môže byť pokojne samoúčelné a väzba medzi kvalitou života jednotlivcov a ekonomickým rastom je čoraz pochybnejšia. Skutočnosť, že hrubý domáci produkt v krajine vykazuje nárast, ešte neznamená, že tento nárast sa odzrkadlí aj na peňaženkách väčšiny obyvateľstva. Neznamená ani, že porastie zamestnanosť. V skutočnosti môže ísť o obrovský nárast v príjmoch úzkej skupiny ľudí a strádanie zvyšku spoločnosti. Toto sú dôsledky javu, ktorý dánsky sociálny teoretik Gosta Esping-Andersen pomenúva ako súčasný fenomén „ekonomického rastu bez pracovných príležitostí“ (jobless economic growth). Aby sme si tento fenomén ilustrovali štatisticky, stačí sa zamerať na Európsku úniu. Ako upozorňuje Anthony Giddens, v rokoch 1984 až 1994 došlo v krajinách EÚ iba k nepatrnému nárastu nových pracovných miest, hoci priemerný ekonomický rast dosiahol 2,3 percenta.
Spomínané javy nie sú iba strašením ľavicových radikálov. Potvrdzujú ich aj význační ekonómovia, nositelia Nobelovej ceny. Ako dokladá napríklad neoklasický ekonóm Paul Samuelson, ekonomický rast môže paradoxne viesť k strádaniu mnohých jednotlivcov a politika, ktorá sa zameriava iba na ekonomický rast, je teda zlou politikou. Ďalší významný ekonóm, laureát Nobelovej ceny Edmund Phelps jednoznačne konštatuje, že efektívnosť je žiaduca iba v kombinácii s nejakým kritériom sociálnej spravodlivosti. Bez nej je jednoducho samoúčelnou. Skrátka, efektivitu síce možno považovať za dôležitú hodnotu, ale nie je to hodnota sama o sebe. Ekonomická efektivita má svoj význam, ale nemožno z nej robiť fetiš. Slovami Elstera, ekonomika nie je cieľom o sebe, ale iba prostriedkom k cieľu. Tým sú životné štandardy všetkých občanov, a teda sociálna spravodlivosť a kvalita života. Najvyšším cieľom sa stala ekonomická efektivita až v rámci kapitalizmu, čím sa vytvára pozoruhodná logická slučka, ktorú trefne opisuje postmarxista Cornelius Castoriadis: „Nevyhnutnosť kapitalizmu je odvodená z tézy, že kapitalizmus je schopný najlepšie zabezpečiť ekonomickú efektivitu, avšak ekonomická efektivita sa stala hlavným kritériom až v kapitalistickom systéme.“

Nadbytok sa stal normou
Existuje čoraz viac dôvodov prestať chápať ekonomický rast ako hodnotu samu o sebe. Vzhľadom na rastúci konzumentský charakter modernej spoločnosti a environmentálne problémy, ktoré so sebou hospodársky rast prináša, je stále aktuálnejšia požiadavka vymaniť so zo „zajatia produktivizmom“. Ako tvrdí známy sociológ Zygmunt Bauman, nadbytok sa stal normou. Neexistujú hranice pre ekonomický rast a tento vývoj môže byť nebezpečný. Preto sa stále aktuálnejšou stáva požiadavka nulového ekonomického rastu, prirodzene, iba v tých spoločnostiach, ktoré už majú zabezpečený určitý životný štandard. V moderných západných spoločnostiach, ktoré dokážu pokryť materiálne požiadavky všetkých svojich občanov, nie je nevyhnutné trvať na neustálom hospodárskom raste. Skôr by sme sa mali zamerať na otázky spravodlivého prerozdelenia. Veľmi trefne sa v tomto kontexte vyjadruje Esping-Andersen: „Nemali by sme zabúdať, že jediným skutočným dôvodom stojacim za ekonomickou efektivitou je ten, že produkuje sociálny blahobyt (welfare).“ Inými slovami, ekonomická efektivita má význam iba vtedy, ak z nej má osoh väčšina obyvateľstva. V opačnom prípade sa nedá hovoriť o jej spoločenskom význame. Práve preto sa možno domnievať, že prioritné by mali byť práve distribučné úvahy (otázka príjmov), prípadne úsilie o znižovanie pracovného času pri zachovaní miezd (otázka zamestnanosti), a nie dokola obohraté pesničky o spásonosnom ekonomickom raste.
Ľudia by sa zároveň mali konečne naučiť, že nadbytok nie je normou. Že neustály hospodársky rast nemôže byť cieľom. Že konzumný spôsob života ich nikdy nemôže uspokojiť. V časoch ekonomickej krízy si budú musieť zvyknúť, že spotreba má svoje hranice a že pôžitky môžu prinášať aj iné aktivity, ako sliedenie po obchodných centrách a nakupovanie zbytočností. Spoločnosť sa dostala do stavu, keď už v ekonomike dávno nejde o uspokojovanie ľudských potrieb, ale skôr o patologický konzum.

Opustime paradigmu konzumu!
Ako tvrdil frankfurtský teoretik Herbert Marcuse, do budúcnosti je nevyhnutné potlačenie všetkých heteronómnych túžob a nové definovanie naozajstných ľudských potrieb. To by sa však malo tvoriť pri absencii akejkoľvek reklamy a indoktrinujúcich informačných a zábavných médií. Sú to totiž práve médiá, reklama a nivelizovaná spoločnosť, ktoré nám podsúvajú názor, že všetky zbytočnosti, ktoré trh ponúka, musíme nevyhnutne vlastniť. Východonemecký neomarxista Rudolf Bahro takisto trvá na tom, že je nevyhnutná „revolúcia potrieb“, ktorá postaví alternatívu bezuzdnej a nelimitovanej expanzii materiálnych potrieb. Ak by sa ľudský život prestal definovať ako honba za čo najväčším množstvom materiálnych statkov, azda by sme sa vyhli hroziacej globálnej ekologickej katastrofe a bolo by možné hľadať aj spravodlivejšie sociálno-ekonomické usporiadanie. To by však v spoločnosti musela absentovať potreba zaslúžiť si svoj život, musel by byť potretý princíp výkonu a konkurencie, musela by sa odmietnuť potreba plytvajúcej a ničiacej produktivity. Slovom, spoločnosť by sa musela vzoprieť ekonomickému systému, ktorý je postavený na masovej nadvýrobe a následnom naháňaní odbytu marketingovým terorom.
Opustenie paradigmy konzumu a ekonomického rastu ukazuje zásadnú alternatívu riešenia hospodárskej krízy. Ako výstižne píše M. D. Sahlins: „Potreby sa totiž dajú ľahko uspokojiť dvojakým spôsobom: Buď tým, že mnoho vyrábame, alebo tým, že málo požadujeme.“ Neomarxistickí teoretici tzv. frankfurtskej školy (kritická teória) sa pokúsili poukázať na druhú alternatívu, ktorá neguje paradigmu ekonomického rastu vlastnú rovnako liberálom ako ortodoxným marxistom. V rámci novej paradigmy myslenia sa rúcajú samotné predpoklady, na ktorých stoja osvietenstvom nakazené teórie (či už neoliberálne alebo ortodoxne marxistické), a to ideály pokroku, civilizácie, racionalizácie, neustáleho rastu, inovácie a pod.

Imperatív ziskuchtivosti
Podľa Ericha Fromma stojí industrializmus, ktorého dieťaťom je jednak liberálny kapitalizmus, jednak klasický marxistický projekt komunizmu, na dvoch základných psychologických predpokladoch: Po prvé – za cieľ života sa považuje neobmedzené uspokojovanie všetkých túžob či subjektívnych potrieb; po druhé – systém má podporovať egoizmus a chamtivosť. Tieto dva predpoklady by sme mohli nazvať „radikálnym hedonizmom“ a „pleonaxiou“. Inými slovami, buď zdieraš, alebo si zdieraný – to je imperatív, v ktorom sú ľudia v modernej spoločnosti vychovávaní, pričom predstavu človeka, ktorý si hľadí len svojho a na druhom mu nezáleží, nasávajú takpovediac už s materským mliekom.
Ako Fromm kriticky dodáva, kým sa bude v spoločnosti podporovať pleonaxia, triedny boj bude neustále pretrvávať. V tom spočíva aj vnútorné protirečenie marxistického projektu. Na druhej strane je absolútnym nezmyslom, že by chtivosť a závisť boli ľudskou prirodzenosťou. Podľa Fromma je tento empirický fakt súčasných západných spoločností len výsledkom javu, že je ťažké odolávať všeobecnému tlaku ostať „vlkom medzi vlkmi“. Priemyselná spoločnosť ľuďom jednoducho vnucuje zmysel života, spočívajúci v neobmedzenej spotrebe a následne v neobmedzenej nadvláde nad prírodou.

Neandertálec žil spokojnejšie než moderný človek
Navyše, ako dodáva Fromm, stupňovanie konzumu, ktorý industriálna spoločnosť podporuje, nevedie k zvyšovaniu blaha. Konzum je len symbolickým aktom, ktorý slúži vyplneniu vnútornej prázdnoty. Dokonca podľa neho možno tvrdiť, že človek v neolitickej spoločnosti žil omnoho spokojnejšie než dnešný moderný človek, a to aj napriek tomu, že z hľadiska buržoázneho myslenia ovládaného pleonaxiou sa tomu verí iba veľmi ťažko. Problémom je totiž fakt, že v buržoáznej spoločnosti ľudia nechcú mať len to, čo potrebujú na prežitie a na naplnenie svojich duchovných daností, a teda to, čo tvorí materiálny základ ľudsky dôstojného života. Väčšina ľudí západnej kultúry chce mať, naopak, stále viac: či už jedla, pitia, majetku, sexu, moci alebo slávy. Tragédia moderného človeka však tkvie v tom, že neustály pocit nedostatku, podporovaný nadvýrobou, ktorú ponúka trhový mechanizmus a jeho marketingové páky, nemôže byť nikdy uspokojený.
Na druhej strane je zrejmé, že ľudia musia vždy uspokojovať svoje materiálne potreby. To ale ešte neznamená, že spôsob, akým ich uspokojujú, je v každej dobe osou celého ich sociálneho života. Ako tvrdí Jan Keller, zdá sa, že iba stúpenci trhového liberalizmu a vedeckého komunizmu považujú túto historickú výnimku za pravidlo. Pravdou však ostáva, že myslenie súčasnej trhovej spoločnosti je paradigmou konzumu a ekonomického rastu hlboko predchnuté. Navyše, aj sily, ktoré nespravodlivosť trhovej spoločnosti prebrala k životu, sa oddávajú tejto paradigme. Možnosť ničím a nikým neohraničovaného konzumu sa v podmienkach moderných spoločností považuje za nespochybniteľnú súčasť ľudskej emancipácie. Avšak, ako si uvedomili najmä environmentálne hnutia a alternatívna neomarxistická ľavica, ďalší nárast materiálneho konzumu je z hľadiska budúcnosti kontraproduktívny, pretože ničí základný zdroj ľudského života – prírodu a životné prostredie.

Ekonomika nulového rastu?
Už zakladatelia frankfurtskej školy Max Horkheimer a Theodore Adorno apelovali na záchranu civilizácie prostredníctvom jej zmierenia s prírodou. Na konflikt prírody a priemyselnej spoločnosti, ktorá ňou vyslovene pohŕda, upozornili aj mladší frankfurtskí teoretici, vrátane Fromma a Marcuseho. Neomarxista Bahro nazval industriálny postoj k prírode „parazitujúcou mentalitou“ a futurológ Alvin Toffler odsúdil materialistickú paradigmu k zániku. Slovami Jürgena Habermasa, ktorý takisto poukazuje na ekologické hranice kvalitatívne neriadeného nárastu a slepého rozvoja výrobných síl, „hodiny produktivistickej paradigmy dotikali“. V posledných dekádach sa environmentálna kríza natoľko prehĺbila, že vlády západných krajín začali uvažovať nad ekonomikou trvalo udržateľného rastu a podstúpili prvé nesmelé pokusy k náprave zdevastovaného životného prostredia. Napriek tomu západné spoločnosti, naďalej ovládané neutíchajúcim konzumom, nedokážu opustiť paradigmu ekonomického rastu. Globálny kapitalizmus sa premieňa na osudovú hru o prežitie planéty.
Pripájam sa k názoru, že výzva frankfurtských teoretikov k opusteniu princípu výkonnosti, k nezdôrazňovaniu schopností a ich maximalizácie, k odmietnutiu honby za čo najväčšou efektivitou má svoje opodstatnenie tak pre systém, ako aj pre jednotlivých ľudí. Dnes sa už viac-menej samoúčelná honba za materiálnym konzumom a ekonomickým rastom musí prekonať ako v záujme človeka, tak aj v záujme prírody. Neomarxisti považujú za jeden zo svojich základných cieľov ekonomiku nulového rastu. S tým súvisí aj odmietnutie ekonomického režimu, ktorý v mene narastania výroby vníma ľudí iba ako obyčajné veci. Človek sa opäť musí stať cieľom, a nie prostriedkom výroby. Podľa neomarxistov je nevyhnutné, aby sa idea pokroku interpretovala radikálne odlišne, než je to v rámci paradigmy konzumu.

Ľavica nie je o raste, ale o distribúcii
Podľa viacerých neomarxistov treba aj komunistickú teóriu očistiť od predpokladu neustáleho narastania výroby, ktorý síce mal za čias Marxa a Engelsa opodstatnenie, ale ktorý dnes znamená už len neohraničený samoúčelný a zhubný konzum. Kritérium kvantity sa musí odstrániť z jeho dominantnej pozície. „Čím viac, tým lepšie“ ako krédo industriálnych spoločností totiž, zdá sa, ovládlo všetky úrovne spoločenského života. Na makroúrovni je jeho derivátom bezhraničná honba za ekonomickým rastom, na mikroúrovni zasa chtivosť a pleonaxia západných ľudí. Kvantita však nemôže nahradiť kvalitu a nová paradigma by sa mala orientovať predovšetkým na kvalitu. Samoúčelný ekonomický nárast a v rámci distribúcie pretrvávajúci triedny protiklad hŕstky vlastníkov a námezdne závislých más, ktorý liberálno-kapitalistický systém rastu podporuje, je podľa Habermasa jednou z krízových tendencií straty legitimity súčasnej buržoáznej paradigmy.
Sám Marx si uvedomoval samoúčelnosť kapitalistickej formácie, v ktorej ide o akumuláciu pre akumuláciu a výrobu pre výrobu. Také je podľa neho historické poslanie buržoázneho obdobia. Podľa neomarxistov je načase opustiť túto paradigmu. Je preto okrem iného nevyhnutné opustiť aj snahu o neustále zvyšovanie produktivity práce a venovať sa radšej starostlivosti o podmienky a kultúru výrobnej činnosti. Zvyšovanie produktivity práce je totiž dvojsečnou zbraňou. Človeka, ktorý žije iba svojou prácou, líha si s ňou do postele a neustále žije vnútorným stresom, v konečnom dôsledku úsilie o zvyšovanie produktivity celkom zmrzačí. Neustále apely na väčšiu výkonnosť sú pritom čoraz väčšmi samoúčelné. Slovom, ak je už dnes industriálna spoločnosť schopná zaobstarať každému človeku dôstojný život, nie je viac nevyhnutné žiadať čo najvyšší ekonomický rast ani nekonečné sebaprekonávanie. Skôr je nevyhnutne potrebné žiadať takú distribúciu spoločenského bohatstva, ktorá by zabezpečila dôstojný život každému, a nie len hŕstke vyvolených.

Utópia alebo nevyhnutnosť?
Ako vysvetľuje Marcuse: „Za týchto okolností odmietnutie spoločnosti prebytku neznamená žiadny návrat k zdravej a robustnej chudobe, morálnej čistote a prostote. Naopak, odstránenie výnosného plytvania by zvýšilo spoločenské bohatstvo použiteľné na distribúciu.“ Prekonanie paradigmy rastu má teda kľúčový význam aj pre výhľady na vytvorenie sociálne spravodlivejšej spoločnosti. Tá by mohla zabezpečiť materiálne predpoklady na dôstojný život pre každého jednotlivca, a to bez ohľadu na to, či pracuje alebo nie. Fromm veľavravne píše, že „toto právo priznávame svojim obľúbeným zvieratám, nie však svojim blížnym.“ Ako dodáva, fundamentálnym predpokladom spravodlivosti sa teda stáva imperatív, že nikto nesmie zomrieť hladom, nikto nemôže žiť v strachu, že sa dostane do podmienok, v ktorých stráca ľudskú dôstojnosť či do podmienok, v ktorých strata zamestnania povedie k strachu o živobytie.
Predstavy neomarxistov sa možno zdajú málo reálne, ale ako možno na záver dodať spolu s Marcusom: „Nerealistické znenie týchto tvrdení nie je dané ich utopickým charakterom, ale veľkosťou síl, ktoré bránia ich realizácii.“ Aj tieto sily by si však mali uvedomiť, že ekonomická kríza je jasný dôkaz, že kapitalizmus sa zrazil s budúcnosťou. Ak sa nevzdáme paradigmy konzumu a neustáleho ekonomického rastu, bude pokračovať sebazničujúci proces, ktorý napokon dovedie celý svet nielen k prehlbovaniu ekonomickej krízy, nielen k duchovnej sebadeštrukcii, ale v konečnom dôsledku aj k ekologickej katastrofe a k zániku života na našej planéte. Základná výzva dneška by preto mala znieť: Zabudnime na ekonomický rast, ide o naše prežitie!

Autor: PhDr. Ľuboš Blaha PhD.
Autor je politológ a filozof.

(Článok obsahuje časti autorovej knihy Sociálna spravodlivosť a identita vydanej v roku 2006.)

Zdroj: http://www.noveslovo.sk/clanok.asp?id=17675&cislo=15-16/2009Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
OldMan   |   ip:82.20.214   |   2009-05-27  (19:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Fantasticky clanok,dakujem autorovi.


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-05-27  (19:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vskutku neuveritelna snuska nesmyslu z kuchyne vecne vcerejsich prerozdelovatelu cizich penez. Autor nejen ze nema poneti o eknomickych procesech, ocividne nema ani nejmensi znalosti lidske povahy a jejiho dopadu na zminene procesy.Jak videt, nepochopil ze socialismus nebo komunismus nezkrachoval kvuli spatne realizaci nebo nevhodnemu personalnimu obsazeni politickych elit, zkrachoval jednoduse proto, ze nebyl kompatibilni se samou podstatou lidske povahy, nenazranosti, touze po moci atd. Na tom nezmeni nic ani citovani zvastu z pera nekterych nositelu Nobelovy ceny, ktera je beztak vetsinove udelovana na podklade prislusnosti k jistym vyvolenym skupinam a na podklade uzitecnosti pro bankovni mafii, nikoli dle skutecnych znalosti ekonomie. Samozrejme neexistuje a nebude existovat zadny zcela bezchybny trzni system jednoduse protoze za soucasneho "demokratickeho" systemu vlivne politicke skupiny nikdy nedojdou ke spolecnemu konsensu co ma vlastne byt optimalni a zadouci. Samozrejme nepretrzity rust jen kvuli rustu samotnemu nic neprinese, to same vsak plati u tvorby pracovnich mist jen kvuli zamestnanosti obecne, to je stejne plytvani zdroji.Je naprosto detinske, za dnesniho globalniho otevreneho obchodniho systemu a giganticke populacni exploze, ocekavat jakykoli spravedlivy system s prijatelnou zivotni urovni pro vsechny. Vzdy pujde o boj o zdroje a misto na vysluni, bez ohledu na to ktery system vladne. Marxisticti snilkove zrejme nechapou, ze soucasna krize neni selhanim kapitalismu a volneho trhu, nybrz nasledkem jeho sabotaze. Od zalozeni FED roku 1913 prestal volny trh existovat a vysledkem je soucasny system oligarchie striknuty socialismem v podobe Konzumistanu a plytvani surovinami. Nastrojem ktery bankovni mafie pouzila je manipulace urokovych sazeb, frakcni system bankovnich rezerv,system nicim nekryte meny a ovladnuti masovych sdelovacich prostredku a univerzit. Kapitalismus a volny trh nemohou fungovat v rezimu manipulovanych uroku, prave tato manipulace usmernuje alokaci kapitalu do konsumu na misto investic a umoznuje obohacovani zasvecenych elit. Tento system nekryte meny ma v sobe korupci primo zabudovanou coz kriminalnim elitam umoznuje koupit si parlamenty a vlady usite na miru pro jejich potreby, s kapitalismem to nema nic spolecneho. Kontrolni organy financnich trhu nejen ze nedohlizi na transparenci a dodrzovani zakonu, naopak systematicky primo pomahaji skandaly a podvody zatajit. Jedinym resenim soucasne krize bude zruseni centralnich bank, zakaz manipulace uroku a navrat k systemu kryte meny, nikoli vsak ve spojeni se systemem frakcnich rezerv jak tomu bylo drive, protoze to rovnez nemuze fungovat, cili zakaz systemu frakcnich rezerv. Dale zajisteni naproste transparence vsech financnich transakci pomoci povinosti realizace pres standartni burzy a nikoli v telefonnim a mimoburzovnim obchodu.Dale zavedenim spolecnych ekonomickych oblasti se srovnatelnou urovni, napr. Evropa, Kanada,USA a navratu k celnimu systemu vuci zemim ktere jsou mimo, jednoduse protoze pri soucasne globalizaci, populacni explozi v Asii a otevrenem trhu vuci zemim jako Cina nebo Indie a tamnejsim otrokarskem pracovnim trhu bude pokracovani v soucasne politice znamenat nivelizaci zivotni urovne smerem dolu.Mimochodem, prave manipulace urokovych sazeb ma hlavni podil na outsourcingu pracovnich mist do Asie, protoze neustale snizovani uroku brani firmam v rozumnem financovani mzdoveho fondu, bohuzel ani vetsina tzv. podnikatelu tohle nechape a domniva se ze snizovani uroku jim prospiva.


x   |   ip:91.127.77   |   2009-05-27  (19:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  super clanoksuicufnok   |   ip:78.141.11   |   2009-05-27  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano, ide o vyborny clanok a od slovenskeho autora, to sa nestava casto...

Okrem Dolezite.sk a NoveSlovo.sk bol zverejneny uz aj tu:
http://www.blisty.cz/2009/4/10/art46355.html


maleja   |   ip:78.99.181   |   2009-05-27  (20:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ripajam sa k Oldman , vyborny clanok a kto viacej pozoruje a rozmysla, je to skutocne tak.


Vlastnyrozum   |   ip:64.229.22   |   2009-05-27  (20:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Perfektny clanok plny pravdy


marcelKE   |   ip:88.212.40   |   2009-05-27  (21:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ludia spojme sa a robme uz nieco, lebo to zle s nami dopadne. Prestanme byt otrokmi tohto systemu.......


maslosyr   |   ip:95.102.6.   |   2009-05-27  (22:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pripajam sa k Stanovi, clanok tak 30% pravda, zbytok komoušske blbosti. Kontrolovany kapitalizmus je najlepsi system. Kto pracuje, ten by sa mal mat dobre a naopak kto nepracuje, nech neje.
Citujem z clanku: Prekonanie paradigmy rastu má teda kľúčový význam aj pre výhľady na vytvorenie sociálne spravodlivejšej spoločnosti. Tá by mohla zabezpečiť materiálne predpoklady na dôstojný život pre každého jednotlivca, a to bez ohľadu na to, či pracuje alebo nie.
..to nemyslite vazne ze spolocnost by mala podporovat ludi, ktori nepracuju a len ju vyciciavaju.. Spolocnost ma motivovat ludi aby pracovali, inac skoncime takisto ako komousi na smetisku dejin.


Peto   |   ip:85.216.15   |   2009-05-27  (22:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Super clanok pekna fylozoficka uvaha som spokojny.
Stavim sa ze ekonom Stan nevie ratat ani parcialne diferencialne rovnice to vies ekonomicke uciliste je furt len uciliste.


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-05-27  (22:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re Peto:
mas vskutku obdivuhodnou logiku, gratuluji, prisel jsi na to sam, nebo ti nekdo pomahal. Kupodivu ti sem neupadl jediny argument ktery by ma tvrzeni vyvratil, nebude to nahodou tim, ze toto tema jsou pro tebe o 3 cisla vetsi boty?


pišta   |   ip:87.244.23   |   2009-05-27  (23:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak tento článok pohladil moju dušu, socializmus nikdy nezanikol, prečo sme sa ho v 1989 vzdali? no bola lepšia propaganda kapitalizmu a videli sme len plné obchody v rakúsku a ich drahé auta,ale nikto vtedy netušil,ake dlhy sú za tým, aj vysoký hospodársky rast na slovensku som vnímal tak, že sa majú dobre len podnikatelia, ktorí nás okradali cez nízke mzdy a že sa má dobre štát,ktorý nás okrádal cez vysoké dane, teraz dochádza k degradacii,ako podnikatelov a žial aj štátov. Navyše Československo pred 1989 paradoxne patrilo medzi najbohatšie štáty sveta,mali sme nulové dlhy,naopak mnohé krajiny dlhovali nám,vratane supervelmoci ako Rusko, cez deblogacie nám dlh stale vracajú, ludia boli skromní a vybudovali velké hodnoty štátu, bohužial kapitalizmus nás o tieto hodnoty okráda a hlupym konzumom zadlžuje, treba sa nám vrátiť k hodnotám pred rokom 1989, vačšina slovákov je stále skromná,dlhy vyrába pár chamtivcov a privatizérov


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-05-27  (23:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re pista:
vidim ze bolsevicke krysy vylezaji z kanalu, maji ovsem smulu, pomalu nebude co rozkrast.


Peto   |   ip:85.216.15   |   2009-05-28  (00:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RE:STANko teba netreba vyvracat tebe sa to uz stalo. nato aby som nieco vyvracal by si ma musel viac zaujat. Diferencialne rovnice vyuzivaju analzticku logiku ked sa ti zda divna tvoja vec. Len dufam ze vies co to je


estudiantes   |   ip:88.100.13   |   2009-05-28  (01:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tu knihu si prectu:) jen bych dodal, ze za velmi kratkou dobu (2020-2030) nas ceka vycerpani zasoby fosilnich paliv a z toho vyplyvajici ohromne problemy jako valky, hladomory, chudoba... na udrzitelnou uroven zivota spolecnosti se pak urcite hledet nebude... diky za clanek...


Jirka R   |   ip:213.220.2   |   2009-05-28  (07:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skvely clanek, uz dlouho jsem nic tak zpracovaneho necetl. Diky. Knihaurcite stoji za precteni.


Godwinson   |   ip:85.216.21   |   2009-05-28  (08:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na základe tohto článku sa budem riadiť nasledovnými pravidlami:
1. Nebudem kupovať výrobky a využívať služby "hnusných ziskuchtivých korporácií". Žiadny mobil, pracie prostriedky, teplo, elektrinu, noviny, auto a televízor atď. Fuj, odporný konzum!
2. Porovnateľné výrobky budem kupovať za vyššiu cenu, pretože výkonnosť je prežité kritérium.
3. Ak niečo vyrobím, odovzdám to autorovi článku alebo jemu podobným, aby to spravodlivo a láskavo rozdelili iným. Samozrejme ich upozorním, nech si niečo nechajú za námahu.
4. Už mám vyhliadnutú jaskyňu, lebo ak sa k moci dastane takýto typ ľudí, bude o ne bitka.

Poznámka k diferenciálnym rovniciam. Poznal som veľa ľudí, ktorí slušne zarábali bez toho, že existuje nejaká napr. lineárna diferenciálna rovnica s konštantnými koeficientami. Od "analytických ekonómov" očakávam diferenciálnu rovnicu, ktorá presne určí, kedy príde ďalšia ekonomická kríza. Už teraz sa črtajú jej obrysy.


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-05-28  (08:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RE Pato:
vidim ze jsi nekde z druhe ruky zaslechl neco o dif. rovnicich a od te doby o nich blabolis pri kazde prilezitosti abys zaujal pozornost aniz bys chapal zda vubec maji nejakou souvislot s tematem. Nic si z toho nedelej,nejsi sam, podobni hlupaci kteri veri, ze ekonomii a burzu lze pojmout matematikou jsou i mezi nositeli Nobelovy ceny. V 1998 tak prisel jeden z nich na burze o kalhoty kdyz jeho LTCM fond nejak prestal poslouchat jeho matematicke modely a zkrachoval s miliardovymi ztratami coz malem privedlo cely financni system ke krachu.Existuji ovsem "vedatori" kteri bez diferencialnich rovnic nedaji ani ranu, nekteri je pouzivaji i k vypoctu obsahu sveho nocniku nebo rychlosti vykyvu jejich houpaciho kone, mam silne podezreni, ze k nim patris.


matez   |   ip:195.168.5   |   2009-05-28  (12:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  maslosyr tak ked ta vyhodia s prace a nebudes si moct pol roka najst inu tak nezer! vela ludi chce pracovat,ale nema kde alebo zarobi asi len na ucty. a vsimol si si tuto vetu v clanku? "Nerealistické znenie týchto tvrdení nie je dané ich utopickým charakterom, ale veľkosťou síl, ktoré bránia ich realizácii" aj tí co nechcu pracovat maju pravo aspon na to zradlo. a kontrolovany kapitalizmus je naj system? padol som na zem od smiechu


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-05-28  (13:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re Matez:
az se z te zeme opet seberes, mozna nam vysvetlis co branilo za komousu realizaci toho "zarneho zitrku", meli prece veskerou moc? Prakticky zadna opozice nebyla. Jaky je duvod verit tomu ze priste to bude jinak a komunisticti funkcionari si budou ukrajovat posledni krajic od ust aby pomohli tem kteri nemaji co do ust. Mozna ze jeste veris i na to ze zeme je placata, proc bys tedy neveril na bolsevicke dobrodeje.


matez   |   ip:195.168.5   |   2009-05-28  (13:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stan pokial budu vsetko riadit iluminati tak nikdy tu nebude spravodlivy system a este pokial bude monetarny.tak tu nemudruj ktory system je naj,lebo to neni ani jeden co doposial bol.tvoja gebula je placata


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-05-28  (13:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RE Matez:
no ja jsem v pohode, porad lepsi placata kebule nezli tvoje duta, to vis, kdyz mas vakuum v hlave, tezko pochopis proc vse ridi iluminati a co jim to umoznuje. Nic si z toho ale nedelej, takovych je vetsina, kteri nosi hlavu na krku jen aby jim do nej neprselo, mezi temi se ztratis.


matez   |   ip:195.168.5   |   2009-05-28  (13:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nic normalne si nepovedal okrem urazok si CHUDAAAK


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-05-28  (13:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RE matez:
asi jeste neznas prislovi ze "jak se do lesa vola, tak se z lesa ozyva". Pokud se podivam na to co jsi zde zatim vypotil, je to dost chabe kafe, zak pate tridy by te strcil do kapsy,nejak jsi zapomel odpovedet na me otazky. Vyznam slova monetarny jsi zrejme tez jeste nepochytil. Dam ti dobrou radu, pokud veris ze existuje nejaky system ktery bude "naj naj naj", nech se urychlene vysetrit.


redswift   |   ip:213.220.2   |   2009-05-28  (13:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nulovy ekonomicky rust je zajimava uvaha, ale pojdme si to ukazat na prikladu. vychozim stavem je pracovnik, ktery vyrobek/svou praci udela za 1 hodinu. pak sam prijde na "zlepsovak", kterym si praci zlehci na polovinu a najednou mu prace trva uz jen 30 minut. jak ted zaridite, aby nebyl ekonomicky rust? zakazete ten zlepsovak? nebo zamestnanci prikazete, ze od ted uz pracuje jenom 2 tydny v mesici? protoze jinak uz tu zase mate ten "nenavideny" ekonomicky rust... (konkurencni vyhoda pro jeho zamestnavatele, najednou vyrobi 2x tolik vyrobku a za nizsi cenu)


Matez   |   ip:195.168.5   |   2009-05-28  (13:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  STAN nemam naladu sa stebou dotahovat.raz si videl zeitgeist aj to si polku prespal a mudrujes tu.vies vlastne co je kapitalizmus? podla mna nie. poznam to prislovie ale ty si ma zacal brat do huby za to ze nesuhlasim s kapital.ano verim ze bude tisic krat lepsi system,nehovorim ze dokonaly ale urcite bude. skor ty si nepochopil vyznam slova monetarni.a neviem o tom ze by si mi dal normalnu otazku,akurat tak urazky. a teba schova do vrecka moj skrecok ktoreho nemam.hod sa sliepkam Mafuko. (maly fuzaty kkot)


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-05-28  (14:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re matez:
odpovidat na otazky otazkou umi kazdy vul, jak videt, s odpovedi toho moc neporazis, chtel jsem jen vedet proc ten tisickrat lepsi system komousi nerealizovali kdyz meli tenkrat vse v hrsti.Pokud ja nevim co znamena monetarni, jiste mi to rad vysvetlis, cekam napjate.Byt tebou, toho krecka si opatrim, alespon budes mit v baraku nekoho chytrejsiho. Vypada to ze jsi jeste utrinos, ktery komouse ani nezazil, pokud ano, budes mit jeste pod posteli schovane kladivo a srp.


Matez   |   ip:195.168.5   |   2009-05-28  (14:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  STAN my sme sa asi dobre nepochopily. co mi tu trepes o komacoch? nechapen o co ti ide.co mali komaci v hrsti? hovno akurat tak.lebo vsetko mali a maju v hrsti zidia. uz ta nebudem urazat lebo hovori sa ze mudrejsi ustupy tak ustupim.ty mas svoje nazory a ja svoje.ja som za projekt venus,neviem ci ti to nieco hovori


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-05-28  (14:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re matez:
no ted je to jasne, Venus, uprimnou soustrast, to fakt neni potreba dal rozebirat, jak se to ti stalo? Nebyl to uraz?


Matez   |   ip:195.168.5   |   2009-05-28  (14:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  STAN ty kokso ty si negramota.bud bude NWO alebo pokapeme vsetci.ale nakoniec to je jedno ci za sto alebo 200 rokov tu bude take nieco ako venus.tak teraz uz nepochybujem ze si total negramota a hovno vis aj o venuse.a za takychto total negramotakov ako si ty tu bude NWO co nevidiet.skoncil som debatu s negramotakom.


matez   |   ip:195.168.5   |   2009-05-28  (15:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stan mam taky pocit ze si sa asi potreboval len sniekym pohadat.viem ze s nabozenstvom a bohom sme sa zhodli.ale neviem co sa ti nepaci ked poviem ze kapitalizmus je pca system.


moon   |   ip:195.168.4   |   2009-05-28  (15:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  neviem o com sa tu hadate ...kapitalizmus, komunizmus, marxizmus, demokracia vsetko je to vxplod panov ktorx si vravia ILUMINATI a ich poskokov a verte tomu alebo nie vxpinaju a zapinaju tie sistemx jak im to momentalne vxhovuje...


matez   |   ip:195.168.5   |   2009-05-28  (15:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MOON plne stebou suhlasim.len STAN si dal asi hribiky alebo co a ma silne halucinacie


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-05-28  (15:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re matez:
mam dojem ze musis byt jeste velmi mlady, ocividne jsi jeste nepochopil podstatu druhu clovek. Jinak bys vedel ze nebude ani zadny projekt Venus ani zadny NWO. Ne ze by nebyli magori kteri o NWO usiluji, to jsou, jsou to ale stejni debilove jako ti (zido)bolsevicti budovatele zarnych zitrku nebo komousi v novem baleni znacky Venus, nemaji proste sanci, vzdy kdyz uz to bude vypadat ze jsou v cili, posere se jim to pod rukama. Jak chteji kontrolovat cely svet nebo pul, kdyz nezvladnou ani Irak, nebo Gazu. Ty proste nechapes ze vsichni vari z vody,je mozne oblbovat urcitou dobu urcite mnozstvi lidi, nikdy ale ne nepretrzite a vsechny. Co vsak prijde zcela jiste, nejaky druh kovem kryte meny, vsechny trhy se daji manipulovat, dokonce i future trhy se zlatem, fyzicky trh zlata se ale rozhodne manipulovat neda, alchymisti jeste nezabodovali, a ten se casem prosadi, jednoduse protoze zlato a s nim souvisejici moc nejlepe zrcadli lidskou povahu, nenazranost a touhu po moci.


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-05-28  (15:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re moon:
doporucuji dobre se podivat pod tvoji posteli, urcite tam sedi nejaky iluminat a kuje pikle, kdybys mel nahodou strachy plne gate, matez te doprovodi, bude vas vic, nebudete se bat vlka nic.


matez   |   ip:195.168.5   |   2009-05-28  (15:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  STAN mas pravdu stym oblbovanim.ale ludska povaha sa vytvara v spolocnosti v ktorej vyrasta.a urcite by bolo lepsie keby boli peniaze niecim kryte ale stale by to bolo o peniazoch a ludia by boli na druhom mieste az nie na tretom.myslis ze venus su komousi v novom baleni? preco? oni navrhuju ekonomiku zdrojov kde na prvom mieste su ludia.myslis ze oblbuju?mne sa to nezda,ale je to tvoj nazor.aspon si uz nenadavame som rad


matez   |   ip:195.168.5   |   2009-05-28  (15:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  STAN co si pisal moonovi ja uz ta uplne nechapem.sam si povedal ze NWO chcu tí isty co bolsevicti budovatele a to su iluminati,alebo zidia,ale zas neni zid ako zid su aj slusny zidia.a sam vies ze zidia vlastnia vacsinu sveta aj vasu tv novu a nasu markizu.ale hlavne FED. a kto robi peniaze automaticky ma najvaciu moc cize iluminati.


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-05-28  (15:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re matez:
tve naivni predstavy maji nepochybne puvod v tvem mladi, jeste ti nedoslo, ze lide jsou dnes naprosto stejni jako ve stredoveku a za 200 let budou jeste stale takovi, to je hlavni duvod proc tihle snilkove naprosto pohori. 70% populace jsou nemyslici tupci, staci jeden brilantni komunikator a cele stado pobezi uplne jinym smerem, dnes vubec nelze rict kterym. Cele ty pohadky o tom ze na prvem miste jsou lide se zhrouti v okamziku,kdy se bude urcovat kdo bude sefem a bude rozhodovat o tom jak se co rozdeli,nekdo vzdy musi,to je presne duvod proc komunismus zustane utopie. Zlatem kryta mena vsak perfektne zrcadli lidske pudy ktere se vyvijely po staleti, trh neni zadna ideologie, je to pouze vysledek staleteho vyvoje kryti lidskych potreb.


duves   |   ip:83.168.16   |   2009-05-28  (16:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pekne napisane!!!
Zvlasť tento odstavec: "Neustále apely na väčšiu výkonnosť sú pritom čoraz väčšmi samoúčelné. Slovom, ak je už dnes industriálna spoločnosť schopná zaobstarať každému človeku dôstojný život, nie je viac nevyhnutné žiadať čo najvyšší ekonomický rast ani nekonečné sebaprekonávanie. Skôr je nevyhnutne potrebné žiadať takú distribúciu spoločenského bohatstva, ktorá by zabezpečila dôstojný život každému, a nie len hŕstke vyvolených."


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-05-28  (16:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re matez:
pochop konecne jedno, jiste nepopiram ze FED a za nimi stojici bankovni mafie neusiluji o uchopeni naproste kontroly,spolu s lidmi v pozadi. Nejde ale rozhodne o nejakou pevne organizovanou strukturu jak si treba predstavuje moon, zadne tajemstvi nelze uchovat dlouha desetileti, lidsky faktor je proste nevypocitatelny, jde spise o skupiny se spolecnymi zajmy, ktere instinktivne podporuji spolecne cile.Samozrejme existuji vselijake skupiny magoru, zednarskych spolku atd. V zadnem pripade vsak nejde o nejake elity pokud se jedna o inteligenci nebo chladnokrevnost. Vsimni si jake lidi tam berou, i takovy debil Havel je pry clenem, v podstate jde o sbirku soucasnych politickych loutek ktere si tim snazi dodat si dulezitost nebo pocit moci, pri pohledu na soucasnou politickou "elitu" se musim pousmat, s temihle debily to iluminati nevyhraji.


matez   |   ip:195.168.5   |   2009-05-28  (16:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  STAN videl si ZT addendum? ked nie tak si to pozri aspon tri krat.nebudem to tu uz stebou rozoberat.ty mas svoje nazory a ja svoje.a toto neni pokec.nech sa ti dari


matez   |   ip:195.168.5   |   2009-05-28  (17:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  STAN ano chapem ze ludia su stale taky isty.lenze teraz je umelo vytvarany nedostatok inak by nefungoval fin.system. v dobe ked bol naozaj nedostatok bolo treba peniaze.ale teraz su peniaze najvacsie zlo a pokial budu existovat tak nikdy sa svet nezbavi vojen korupci a nikdy nebudu ludia k sebe ferovy.vzdy bude prvorady zisk aale to je na dlhe rozpravanie.maj sa


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-05-28  (17:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re matez:
potrebujes zrejme jeste par let abys to pochopil, lidi k sobe nejsou neferovi kvuli penezum nebo systemu, nybrz protoze takovi jsou, zbrane tez nikoho nezabiji samy.Pokud chces pochopit jak dnesni svet skutecne funguje, zamer se na monetarni system fiat money, frakcni system bankovnich rezerv a trh zlata a obligaci, do detailu. Pokud skutecne pochopis jak to funguje, dojde ti ze vlada ani FED nejsou zdaleka ta mocni jak se rika a tato krize neni jimi rizena, jak nekteri naivkove z konspiracniho koutka veri, diky sve aroganci a sebepreceneni si nasrali totalne do bot a riskuji tim totalni kolaps systemu ktery bude znamenat konecnou ztratu jejich moci.Ja sleduji burzu a makroekonomii vic nez 30 let denne nekolik hodin a troufam si tvrdit ze vim o cem je rec, zadna vlada ani centralni banka nema moc nad pudy lidskeho stada a nebude nikdy schopna kontrolovat cely svet.


matez   |   ip:95.102.27   |   2009-05-28  (18:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  STAN neni su taky ludia stym nemozem suhlasit nijako.za to moze spolocnost v akej vyrastaju.clovek sa nenarodi chamtivy,nenazrani to vsetko sa nan nalepi v spolocnosti.to si myslim ze je cista pravda.ok riskuju totalny kolaps,lenze co ked im patry skoro vsetko,ako pridu o moc.a kym je riadena kriza to by ma ozaj zaujimalo ked nie FEDkou.vies ako by mohli kontrolovat cely svet? pocul si o RFID cipoch.tak napriklad


Pravda   |   ip:213.181.1   |   2009-05-28  (18:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Matez je dalsi zo sekty Zeitgeistu, co dufa, ze je zmena taka jednoducha. Keby to bolo tak, uz davno by sme mali raj.


matez   |   ip:95.102.27   |   2009-05-28  (18:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja nehovorim ze je to take jednoduche.ale je to buducnost ale uz nie nasa


matez   |   ip:95.102.27   |   2009-05-28  (18:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PRAVDA a zeitgeist neni sekta


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-05-28  (18:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  matez:
samozrejme ze clovek je takovy jakeho ho udela spolecnost, co je to spolecnost, to jsou lidi, uz jsi videl mimino vyrust nekde v poli o samote? Asi tezko a na tom se nic nezmeni.Uz jsem rekl ze krizi neni mozno ridit,rozhodne ne krizi techto dimenzi, jakmile panika zachvati trhy, je to domino,zcela se to vymklo jejich kontrole,idiotek Obama veri ze se muze prodluzit k prosperite, nehodlam se opakovat, dokud nechapes jak system funguje, budes stale verit takovym volovinam. Akcionari FED jsou nektere US banky, UK banky a dalsi, vetsina z nich je bankrot, nebyt zkorumpovane politiky ktera umoznuje falsovani bilanci, uz by neexistovaly, je nesmysl ze jim vse patri, co jim momentalne patri je giganticka hromada dluhu pro kterou uz nenasli jeste vetsi idioty nez jsou sami aby jim to prodali, ten zbytek nestaci na kontrolu sveta. Je to vse jedna ohromna potemkinska vesnice, kulisy. Lidi prilis veri tomu co zvani media.


matez   |   ip:95.102.27   |   2009-05-28  (18:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  STAN pozri si obama deception,end game,addendum,esoteric agenda,money as dept atd. To mi je jasne ze ludia veria tomu co zvani media.ja telku nepozeram dobre dlho.obama je babka wallstreetu.Pocul si vyrok neviem uz od koho "nechajte sukromnu spolocnost vytvarat menu naroda a nakoniec vas oberu o vsetok majetok" vid kriza globalne prerozdelovanie majetku.extremne bohaty budu stale bohaty,stredna vrstva bude extremne chudobna a chudobny pokapu.cize vymyzne stredna vrstva a bohaty budu mat len svojich otrokov.ja viem ako funguje fin.system to ta v skole nenaucia


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-05-28  (19:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  matez:
to jsem samozrejme videl, Obama je stejna loutka sionistu jako Bush, to vsak neni relevantni, je zcela jedno kdo to v pozadi ridi,uvedom si jednu vec, 70% US HDP je service sektor, vetsinu fabrik zavreli a vse se vyrabi v Asii, to znamena 70% konzum, neboli pouhe presupovani dluznich smenek sem a tam, jsou proste bankrot. V Cine si sionisti neskrtnou, stejne jako vsude v Asii. Moc spojena s vyrobou dollaru se vypari jestlize mena pujde do kytek, v 1929 udelali bankrot, fabriky ale zustaly stat a nekdo pak pokracoval, dnes jim zustanou jen potistene papirky.Pomyslne bohatstvi ktere podle tebe prerozdeluji zadne bohatstvi nebylo, pouze giganticka hromada dluhu, barak ktery stal 2006 1 mil.$ dnes stoji polovinu a nikdo ho nechce, zerou ho termiti a chatra, miliony baraku.Zadnou kontrolu uz nad tim nemaji, odskacou to vsichni, ti bohati samozrejme mene, tak to bylo vzdy a tak to zustane.


ANONYM   |   ip:78.99.36.   |   2009-05-28  (19:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  STAN mas pravdu podrbali to cele,lenze blby lud ich to necha napravovat.a vytvoria si novu menu ktoru budu mat pod kontrolu napr amero. a zas vyjdu stoho ako zachranci.nehovorim ze to tak bude,ale moze. ja viem ze americany konzumuju najviac,ved aj preto sa jebu do iraku afganistanu.


MAtez   |   ip:78.99.36.   |   2009-05-28  (19:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  anonym som ja matez


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-05-28  (19:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re anonym:
never tomu, Ami jsou sice blbi, pokud ale dollar zkolabuje, nikdo nebude akceptovat novou menu ktera neni kryta kovem.


Godwinson   |   ip:85.216.21   |   2009-05-29  (08:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vyzerá to tak, že bude vytvorený menový kôš z mien silných štátov alebo zoskupení (EU, USA, Čína, Rusko, Japonsko...) a ich vlády budú veselo infláciou okrádať svojich obyvateľov a zvyšok sveta. Krytie kovom (zlatom, striebrom...) nehrozí, aj keď je to jediná cesta ako zachovať dolár v pozícii kľúčovej meny pre obchod medzi štátmi. A potom zavrieť zlaté okno a la Nixon.


interbulo   |   ip:88.212.36   |   2009-06-04  (23:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No, chlapci moji, nie ste sprostí, ale akosi podceňujete moc vyvolených!!!Sem, tam boli aj hlasy, poukazujúce správnym smerom, ale, akosi nesmelo!!! Stále je to o vyvolenom národe, ktorý vie čo činí...darmo sa krútiť...Oni tak fungujú a budú fungovať!!! Straty na ľuďoch, prírode, Zemi nie sú podstatné...Oni sú Boží a tým pádom sa ospravedlňujú prostriedky, ako dôjsť k cieľu!!! Čo k tomu dodať??diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?


 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?2013-05-26  (17:26)  |  Ekonomika
Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?

Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu


2013-05-14  (10:03)  |  Ekonomika
V průběhu posledních deseti let vládní instituce, německý kancléřský úřad, Mezinárodní energetická agentura, americké ministerstvo energetiky,... operují s argumentem, že vrcholu světově vytěžitelného množství ropy a zemního plynu již bylo dosaženo, nebo že již tato hranice byla překročena. Vžil se pro to termín „Peak Oil“ – ropný zlom. Následovat má už jen hrozivý růst cen a nedostatek energie.


Komu patří peníze v bance?


2013-04-26  (10:08)  |  Ekonomika
Lidé často žijí v přesvědčení, že když své peníze vloží do banky, stále jsou to „jejich“ peníze, že je mají v bance uschovány. Omyl. Hluboký omyl...


BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ


2013-04-25  (09:18)  |  Ekonomika
Finanční firma Boston Consulting Group prohlašuje, že krize eurozóny musí být řešena radikálním vyvlastněním normálních střadatelů. Mysleli jste si, že žijete ve společenském systému, ve kterém je soukromé vlastnictví nedotknutelné a že být pilný, spořivý a odpovědný vůči svým potomkům je ctností? Tak se probuďte z iluze!


Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová manipulace trhu se zlatem


2013-04-22  (09:14)  |  Ekonomika
Byl jsem první, kdo poukázal na to, že Federální rezervní systém manipuloval všechny trhy, nejen ceny dluhopisů a úrokové sazby, a že Fed manipuluje trh se zlatem za účelem ochrany směnné hodnoty amerického dolaru, který je ohrožen kvantitativním uvolňováním FEDu. FED zvyšuje nabídku dolarů rychleji, než jak roste jejich poptávka a tím je cena či směnná hodnota dolaru předurčena k poklesu.


Trh s papírovým zlatem kolabuje


2013-04-18  (09:46)  |  Ekonomika
Nedostatek fyzického zlata určeného na prodej v Asii. Oficiální historkou předloženou „spolehlivými“ finančními analytiky je, že cena zlata se propadla v důsledku „poklesu obav“, že centrální banky budou nyní schopny „krmit“ inflační tlaky, a tudíž že jednoho dne začnou opět důvěřovat americkému dolaru.


Zlato a jeho propad – co za ním může být?


2013-04-17  (12:58)  |  Ekonomika
Co je původem? Řada komentářů dávala propad zlata do souvislosti s prodejem kyperského zlata. To však vůbec nemusí být pravda. Toto je první ze série extrémních pohybů.


Už je to tady: Největší holandská banka oznámila klientům, že nedodá jejich zlato


2013-04-17  (09:18)  |  Ekonomika
Minulý týden došlo k pověstnému překročení Rubikonu na trhu s investičním zlatem ve fyzické podobě, když jedna z největších evropských bank v Evropě vypověděla smlouvy se svými klienty a informovala je, že dodávky fyzického investičního zlata nebudou možné.


HODNOTA BITCOINU PŘESÁHLA 1 MILIARDU DOLARŮ, ZATÍMCO DALŠÍ MĚNY SE HROUTÍ


2013-04-09  (14:01)  |  Ekonomika
Během jen několika málo let je Bitcoin už měnou, s níž je třeba počítat. Jejich hodnota už přesáhla 1 miliardu dolarů s tím, že pro budoucnost se počítá s většími zisky. Jelikož jde o revoluční a nezávislou virtuální měnu, tak se mnozí hrnou k bitcoinům ve snaze vyhnout se zabrání peněz v bankách a propadající se ekonomice spjaté s centrálními bankami. A navíc se široká škála příležitostí k využití Bitcoinů už stává běžnou věcí, jelikož popularita této inovativní a bezpečné měny roste.


Kyperská krize z pohledu tradera


2013-04-06  (19:39)  |  Ekonomika
Kyperská krize ovládla titulky médií. Zkušenější investoři i tradeři místo debat o variantách řešení vyhledávají způsoby, jak na aktuální situaci vydělat. Je to prostě tak, krize a katastrofy na finančních trzích mohou být skvělou příležitostí k zisku. Byl jsem požádán, abych ukázal, jak využívám takové situace k zobchodování. Pojďme se tedy podívat, jak krize na finančních trzích může přinést slušný zisk bez zbytečného rizika.


Světová finanční pyramida v číslech


2013-04-06  (15:33)  |  Ekonomika
Ptáte se, proč je světová ekonomika v tak vážných problémech? A jak si vlastně může být tolik lidí jistých, že světový finanční systém nakonec zkolabuje? Pravdou je, že pokud se na celou věc podíváme přes optiku tvrdých čísel, není tak náročné pochopit, proč je světová finanční pyramida odsouzena k zániku.


Hromadí si Rusko s Čínou zlato, protože plánují zabití petrodolaru?


2013-04-04  (09:57)  |  Ekonomika
Bude se ropa brzy obchodovat v měně, která je tisíce let stará? Co by systém „zlata za ropu“ znamenal pro petrodolar a US ekonomiku? Hromadí si Rusko a Čína ohromná množství zlata, protože plánují zabití petrodolaru? Už od 70. let byl US dolar tou měnou, kterou mezinárodní komunita používala k obchodování ropy po celém světě. To vytvořilo ohromnou poptávku po US dolarech a po US dluhopisech. Co se ale stane, když zbytek světa začne ten v rostoucí míře méně stabilní US dolar odmítat a počítání ve zlatě by se mohlo objevit v měnovém vypořádávání mezinárodního obchodu? Skutečností je, že není třeba mít moc představivosti, abychom si to spočítali.


Co se dá očekávat od zlata a stříbra v nejbližších týdnech?


2013-04-03  (09:27)  |  Ekonomika
Trpělivost a pevné nervy. Jediná tvrdá měna světa, zlato, opět poroste. Nachazíme se v nejdelším období konsolidace od roku 2001. Inflační deprese je však na cestě. Biliony nově tvořených peněz ze vzduchu zatím sedí v bankách, přibývají každým dnem a čekají na příležitost. Jakmile se hráze protrhnou, svět zaplaví inflační povodeň, která bude zničující pro úspory v papírových penězích. Kupní síla zmizí, životní náklady skokově narostou a příjmy většiny populace budou v nejlepším stagnovat.


Po Cypre potopa?


2013-04-02  (09:09)  |  Ekonomika
Schválil sa záchranný balík pre Cyprus. Má hodnotu 10 mld. euro a je podmienený tým, že na záchranu sa poskladajú i majitelia vkladov nad 100 000 euro, ktorí môžu prísť o 40 % svojich vkladov, pričom niektoré odhady hovoria aj o 80 %. Predstavitelia EU verklíkujú, že ide o jednorazové a úplne ojedinelé opatrenie.


História sa opakuje-netreba nič vymýšlať-všetko tu už bolo- banková mafia


2013-03-31  (14:34)  |  Ekonomika
Článok ktorí ba sa mali všetci občania naučit naspamat už v základnej škole a dennne sa ho modliť po očenáši.


Svetová finančná pyramída v číslach


2013-03-27  (12:51)  |  Ekonomika
Pýtate sa, prečo je svetová ekonomika v tak vážnych problémoch? A ako si vlastne môže byť toľko ľudí istých, že svetový finančný systém nakoniec skolabuje? Pravdou je, že ak sa na celú vec pozrieme cez optiku tvrdých čísel, nie je až tak náročné pochopiť, prečo je svetová finančná pyramída odsúdená na zánik. Celkový dlh vo finančnom systéme Spojených štátov je v súčasnosti približne 56 biliónov dolárov, zatiaľ čo vklady na bankových účtoch predstavujú približne len 9 biliónov dolárov. To znamená, že aj keby sme vybrali všetky bankové vklady v USA do posledného centu a znásobili ich šesťkrát, ešte stále by to nestačilo na zaplatenie nahromadených dlhov.


Bitcoin pro začátečníky


2013-03-26  (09:59)  |  Ekonomika
Všichni jistě máme v živé paměti, co se nedávno událo na Kypru – tamní vláda na požadavek Evropské unie provedla měnovou reformu a znárodnila svým obyvatelům část úspor. Je zcela evidentní, že vzhledem k děravým státním rozpočtům a neschopnosti států omezit své výdaje budou tyto scénáře pravděpodobně přicházet častěji a po celé Evropě.


Spolehlivý žlutý kov


2013-03-18  (09:08)  |  Ekonomika
V posledních deseti letech se stalo Rusko největším kupcem zlata ve světě. Experti se dohadují, zda není ještě před Ruskem Čína. Podle oficiálních údajů je to Rusko, které zvýšilo zásoby zlata o 570 tun. Existují však podezření, že Čína své údaje o nákupu zlata Čínskou národní bankou poněkud snižuje. Údajně utajováním skutečných rezerv připravují čínští finančníci jakousi velmi vychytralou strategickou linii s úmyslem předvést svou sílu ve „vhodnou chvíli“. Překvapení má být například spojeno s tím, že se najednou Čína objeví jako největší držitel zlata a zatlačí do pozadí dosavadního „šampiona“ – strýčka Sama.


VATIKÁN CHCE „CENTRÁLNÍ BANKU SVĚTA“


2013-03-18  (09:04)  |  Ekonomika
Vatikán volá po “globálním veřejném úřadu” a světové centrální bance, aby spravovali finanční záležitosti, až nastane zrežírovaný ekonomický kolaps. Dokument vydaný vatikánským ministerstvem spravedlnosti a míru “by měl být rajskou muzikou pro demonstranty z ‘Okupace Wall Street’


Zavedie nový pápež Bitcoin menu vo Vatikáne?


2013-03-18  (08:55)  |  Ekonomika
Najdôležitejšou neekonomickou udalosťou tohto týždňa bolo zvolenie pápeža. Tento post prekvapivo obsadí Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, ktorý podobne prekvapivo nepochádza z Európy – ako prvý pápež od roku 741.


Maďarsko vytvorí systém štátneho bankovníctva


2013-03-14  (23:16)  |  Ekonomika
Nový systém založený na sieti družstevných sporiteľní, ktoré kontroluje štát, zlepší dostupnosť úverov a zníži závislosť podnikateľov na pôžičkách v cudzej mene, uviedol maďarský premiér Viktor Orbán.


Indie a reálne používání zlata


2013-03-14  (09:20)  |  Ekonomika
Naposledy jsem se Indii specificky věnoval v červnu loňského roku v souvislosti s repatriací zlata. Nyní se na ní podívám znovu. Pokud jde o zlato, o Indii se často mluví v souvislosti s omezením dovozů. Přitom Indie se do trhu se zlatem aktivně zapojuje. Připojila se k Turecku, které začalo využívat zlato v mezinárodním obchodě.


Čo dnes znamenajú pojmy gramotnosť a negramotnosť?


2013-03-13  (06:22)  |  Ekonomika
Ako je možné, že 80% absolventov stredných škôl v New York city je braných za negramotných? Úlohou vzdelávania je pripraviť ľudí do života tak, aby mladí ľudia našli miesto v spoločnosti a uplatnenie na trhu práce. Pokrok priniesol tlak na spoločnosť zvýšiť laťku v pohľade na gramotnosť a negramotnosť. Čo teda gramotnosť a negramotnosť znamenájú v dnešnej dobe?


Zlato proti strachu z inflace


2013-03-12  (09:54)  |  Ekonomika
Německá Bundesbanka začala v uplynulých týdnech stahovat velkou část svých zlatých rezerv z New Yorku a Paříže do trezorů ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento krok znamená revoluci, protože je to poprvé od druhé světové války.


Má zlato reálnu hodnotu 20.000 USD za 1 uncu?


2013-03-08  (17:07)  |  Ekonomika
Podľa bretton-woodskej kalkulácie má zlato hodnotu 20 000 dolárov za 1 uncu. Globálny monetárny systém je založený na krehkých základoch dôvery. Vďaka pôsobeniu centrálnych bánk, tlak na systém bude aj naďalej rásť.


Mýty o zlých kapitalistech


2013-03-05  (10:47)  |  Ekonomika
"Nevěřím, že něčí chudoba je způsobena bohatstvím jiných. Nevěřím, že něčí neschopnost je způsobena schopností jiných. Nevěřím, že něčí nemoc se zhoršuje zdravím jiných." Michael Howard


Kde je inflace?


2013-02-26  (10:32)  |  Ekonomika
Kritici rakouské školy popichují rakušáky, jakým je například Robert Murphy, protože v americké ekonomice je momentálně velmi nízká inflace.


BITCOIN: MŮŽE FINANČNÍ MONOPOLY ZNIČIT INTERNETOVÁ TECHNOLOGIE?


2013-02-18  (09:05)  |  Ekonomika
Velké banky ničí naši ekonomiku … a naši zemi. Jsou doslova vedeny jako zločinné podniky (což už přiznávají i média mainstreamu), vlastní i naše politiky a to ony podněcují k těm nejhorším a nejautoritářštějším tendencím v naší vládě. Jak nedávno uvedl ten bývalý dohlížitel nad výkupem bank z dluhů, velké banky „nám pořád ještě drží zbraň u hlavy,“ a – potud, pokud ony vládnou hornímu bidýlku – věci se zlepšovat nezačnou.


Světový bankovní byznys: Šokující údaje


2013-02-13  (13:09)  |  Ekonomika
Výbor pro finanční stabilitu (FSB) byl vytvořen na summitu G20 v dubnu 2009, v době, kdy byla světová finanční krize v plném proudu. Na konci roku 2012 vydal svoji Zprávu o monitorování globálního stínového bankovnictví, vyhodnocující informace o aktivitách bank a dalších finančních subjektů v r. 2011 (1). Globální stínový bankovní systém vzrostl na 67 bilionů dolarů, hodnotu srovnatelnou s globálním GNP ve stejném roce. To se vymyká představivosti a drasticky to mění celý náhled na světovou ekonomiku…


Elektro varování pro Slováky


2013-02-10  (23:45)  |  Ekonomika
Pokud se v příštích 20 letech rozhodnete navštívit ČR, chovejte se tak, jako by žádná elektřina vůbec neexistovala.


Made in Czechoslovakia - tohle by mělo zajímat každého občana ČR


2013-02-10  (21:14)  |  Ekonomika
České značky se vyrábějí mimo ČR. Zde zůstaly jen obchodní a logistická centra. Již víte, proč má ČR nejvyšší nezaměstnanost od roku 1933 ? Z čeho se tu budou platit daně ?


Kto profituje z inflácie?


2013-02-01  (09:18)  |  Ekonomika
Inflácia, vždy a všade, je primárne spôsobená nárastom peňažnej zásoby a kreditu. V skutočnosti, inflácia je nárast peňažnej zásoby a kreditu. (pozn. inflácia definovaná ako nárast cenovej hladiny je zmena pôvodnej definície. Jedná sa o súvisiace, ale rozdielne javy.)


Ďaľšie z ekonomiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Emil Páleš: Jezuiti

Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví

Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Vzkaz Nigela Farage Evropanům: “Vyveďte své peníze ...

O odvodoch a superhrubej mzde

Keď sa to stalo na Cypre, môže sa to stať aj u nás

Léčba konopím

Spoločenský a ekonomický systém v našej vlasti je ...

Archív

Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou AIDS

Výzkum provedený týmem rostlinných a živočišných vědců zjistil, že Monsantovská chemikálie glyfosát, která je hlavní složkou v jeho oblíbeném herbicidu Roundup, se zdá zodpovědná za infikování rostlin syndromem podobným AIDS, který ničí jejich imunitu, blokuje vstřebávání některých vitaminů a minerálních látek a nakonec je zahubí.


Momentky z, ehm, z EHMK2013

Počátek občanských nepokojů v USA?

Ale vážení Slováci, veď vy nemáte prezidenta!

Alternatíva priamej demokracie

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.5444 s