20. Júl 2019
    
Záhada zániku ZSSR - Dolezite.sk

Záhada zániku ZSSR


  2009-10-24  (14:54)  |  Knihy
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Záhada zániku ZSSR

A.Ševiakin. Záhada zániku ZSSR

( úryvok z knihy )

Informačno-psychologická vojna

O tejto vojne ako, na jednej strane, najciteľnejšej a na druhej – tej najnenápadnejšej, ktorá sa navyše v rámci iných poddruhov vyznačuje najväčšou váhou, existuje aj viac literatúry. Nebudeme teraz hovoriť o jej obsahu, ale svoju pozornosť zameriame na analytické rozpracovanie, ako aj na to, že obeťami jej útokov sa celkovo stala nielen sovietska spoločnosť. Jej skoncentrovaný, bezchybný a vysokokvalitný útočný vplyv bol zameraný aj na riadiacu elitu ZSSR. Boli vypracované, odskúšané a použité zákony správania sa informácií v zložitom, dynamicky sa rozvíjajúcom a psychologicky nesúrodom (stabilnom aj nestabilnom) sociálnom prostredí. Cieľom informačno-psychologickej vojny bolo prostredníctvom viditeľnej (zo strany ideologického aparátu USA) a neviditeľnej (zo strany nezasvätenej časti sovietskych médií) zámeny pojmov dosiahnuť, aby sa objekty vplyvu dostali do stavu zmeneného vedomia, zúženia intelektuálnej bázy, a takto boli zapasované do ich kontúr riadenia.

Ako je všeobecne známe, „psychologická vojna“ (PV) je v širokom zmysle cieľavedomé a plánovité využívanie propagandy a iných prostriedkov (diplomatických, vojensko-politických, ekonomických apod.) politickými oponentmi na priame či nepriame ovplyvňovanie názorov, nálad, pocitov a v konečnom dôsledku správania protivníka s cieľom prinútiť ho, aby konal v potrebnom smere. V praxi sa termín PV najčastejšie používa v trochu užšom význame: donedávna sa ešte vykladal ako súhrn ideologických diverzií imperializmu proti socialistickým krajinám, ako podryvná antikomunistická a antisovietska propaganda, ako metóda ideologického boja proti socializmu. Analogickým spôsobom sa pojem PV využíval aj v rámci konfrontačného myslenia na Západe – ako súhrn metód, ktoré „východný blok“ využíva na podkopanie duchovno-psychologickej jednoty prívržencov západnej demokracie.

Američania sa venovali spracovaniu v tejto oblasti – a dodajme, že celkom kvalitnému – od obdobia druhej svetovej vojny. V roku 1943 v ústavnom dokumente americkej armády (poučenie M33-5) sa po prvýkrát objavil pojem psychologická vojna“. Dešifroval sa takto: „plánovité vedenie propagandy, ktorej hlavný cieľ spočíva v ovplyvňovaní názorov, nálad, orientácie vojska a obyvateľstva protivníka, obyvateľstva neutrálnych a spojeneckých krajín s tým, aby sa napomáhalo štátnym cieľom a úlohám“. A prirodzene, že skoncovať so smerom tohto vedeckého spracovávania po vojne sa nijako neponáhľali. Práve naopak: v Spojených štátoch bola psychologická vojna proti ZSSR, ako vyplýva z týchto dokumentov, povýšená na úroveň štátnej politiky.

V roku 1948 Rada národnej bezpečnosti Spojených štátov doporučila, aby sa vyvinulo „veľké propagandistické úsilie“ proti ZSSR. Plánovaním zahraničnej propagandy sa začal zaoberať špeciálny orgán – Aparát styku so zahraničnou verejnosťou. Zo štátnej pokladnice mu bolo v roku 1949 vyčlenených 31,2 milióna dolárov, v roku 1950 – 47,3 milióna. Peniaze na tie časy vskutku obrovské.

V čase, keď USA vypracovávali svoje technológie a prakticky ich odskúšavali vo vzťahu k ZSSR, u nás v tejto oblasti prebiehalo jednostranné odzbrojenie. Očividnou ukážkou tohto bol konkrétny „vojenský“ príklad, keď sa zrušil Vojenský inštitút cudzích jazykov, kde sa na štvrtej fakulte štúdium zameriavalo na rozloženie vojsk a obyvateľstva protivníka. V kontexte nasledujúcich udalostí zrušenie takéhoto inštitútu sa ukazuje ako veľmi závažné. Nasledovná výmena celého jedného vedeckého smeru iba propagandistickými knihami zástupcu náčelníka Hlavného politického vedenia Sovietskej armády a vojensko-námornej flotily ZSSR, doktora filozofických vied, generál-plukovníka D. Volkogonova je veľmi významná. V krajine prestal pôsobiť kolektív odborníkov, ktorí sa zaoberali sa informačnou vojnou. Teraz objasníme niektoré z deštrukčných technológií, ktoré rozpracovali „americkí priatelia“.


Neurolingvistické programovanie (NLP). Azda k najúspešnejšiemu a najvýraznejšiemu pokroku došlo v oblasti bezprostredného vplyvu na podvedomie objektu. Človek, ktorý sa dostáva pod tento vplyv, je zľahka zhypnotizovaný, je si úplne vedomý svojich činov, ale myslí si, že všetko robí z vlastnej vôle.

Na to, aby sme človeka prinútili k potrebnému rozhodnutiu, je nutné oklamať ho. Práve to učia metodiky skúseného odborníka D. Carnegieho, ktoré sa na Západe dávno využívali a dosiahli dokonalú úroveň. Ak Carniegeho knihy v tzv. slobodnom svete boli vydané v obrovských nákladoch, v ZSSR sa kniha Ako si získavať priateľov a vplývať na ľudí objavila až v roku 1978 nákladom 600 exemplárov. Mimochodom, od čias, ako Carniege napísal svoje knihy (zomrel v r. 1955), veda pokročila míľovými krokmi dopredu. Proti nám sa už využívali aj iné metódy, z ktorých jednou sa stalo NLP. NLP sa vo veľkej miere používa v rozviedke, tam, kde je reč o „ľudskom faktore“.

Podstata NLP spočíva v tom, že vedci-prvoobjavitelia (medzi ktorými sú takí apologéti , ako Grinder a Bendler) odhalili priamu a pevnú vzájomnú súvislosť medzi gestami, mimikou človeka a štruktúrou jeho reči. Stačí ju len odhaliť, a dá sa používať ako kód, ktorý skrytým spôsobom riadi správanie človeka. Ako prvé využívali NLP americké tajné služby. Aj v Sovietskom zväze sa v jednom z laboratórií KGB sa viedli v tomto smere výskumy, ale ich výsledky sú doposiaľ tajné. Uvedený vplyv môže byť tak bezprostredný – pri bežnom ľudskom kontakte, ako aj sprostredkovaný – pomocou médií, ktoré vnucujú svoje predstavy, vkladajúc myšlienky bezprostredne do podvedomia. Človek, ktorý sa nachádza v takomto informačnom poli, môže žiť vo virtuálnom svete a neadekvátne vnímať realitu. Zdôrazňujem, jedno aj druhé prebieha pre objekt v neviditeľnej podobe – človek si neuvedomuje, že sa s ním manipuluje.

Jednou z konkrétnych a široko využívaných metód bola tzv. zámena pojmov. Kvalitatívne zmeny v otázkach vplyvu na protivníka nastali v polovici 20. storočia. Bola rozpracovaná stratégia informačno-psychologickej vojny, zameraná na budúcnosť a vypočítaná na dlhé obdobie, pričom konkrétne kroky vymedzoval dlhodobý scenár. Základom tejto stratégie sa stal veľký objav, ku ktorému dospeli pracovníci CIA pod vedením Allena Dallesa (1893-1966). Podstata objavu spočíva vo využívaní objektívnych zákonitostí spoločenských procesov, včlenenia sa do týchto procesov, ďalej v ich modifikácii a na tomto základe sa dosahujú žiadané ciele. Na nevyhnutnú modifikáciu spoločenských procesov pri zachovaní ich celkového smerovania sa vyžaduje pomerne malé úsilie a finančné náklady. Takto sa napr. boj proti kolonializmu metódou určitej modifikácie a zámeny pojmov mení na zápas o rozdelenie štátov, nepriateľov USA. Proces sa navonok zachováva, no súčasne sa mení na nástroj likvidácie veľkých mocností. Zápas o demokraciu (vláda ľudu) v Rusku v 90. rokoch sa mení na nastolenie totalitného režimu, keď prezident krajiny disponuje právami neobmedzeného vládcu.

V skutočnosti sú metódy zámeny pojmov veľmi svojské a kvalitné: na základe ich „logiky“ napr. v decembri 1991 nedošlo k rozpadu ZSSR, ale presne naopak – k vzniku SNŠ.

Zdrojom všetkých informačno-psychologických technológií sa stal celý rad projektov, z ktorých jeden je známy ako Harvardský projekt. S. Novikov, profesor Stratfordskej univerzity, ho dosť podrobne opísal:

„O tomto Harvardskom projekte je známe, že obsahuje podrobný psychologický výskum novej emigrácie zo Sovietskeho zväzu, tzv. homo sovieticus, že na ňom pracovali tí najlepší americkí sovietológovia, že sa naň vynaložilo niekoľko miliónov dolárov a že bol pripravovaný v rokoch 1949-1951 prevažne v Mníchove. V priebehu práce nad uvedeným projektom sa stovky sovietskych utečencov podrobili špeciálnym psychologickým výskumom, vrátane tých najintímnejších interview na sexuálne témy, pri ktorých sa každé slovo nahrávalo na magnetofón. Dávali sa aj iné testy, kde sa pomocou psychoanalýzy vysvetľovali rôzne psychologické komplexy. Jedným z nich bol komplex Lenina“.

V Harvardskom projekte boli podané vedecké plány a predstavy, týkajúce sa prípravy vhodných kádrov pre psychologickú vojnu, ktorá sa v tom čase začínala medzi Východom a Západom. Tento projekt sa stal jej východzím bodom.

Ako prvé, v celkovom súlade s minimálnym programom Harvardského projektu, nám bolo vnútené heslo tzv. deideologizácie.

O tzv. deideologizácii tu nehovorím len tak. V skutočnosti totiž neexistovala nijaká deideologizácia, ale pod týmto heslom dochádzalo k zámene jednej ideológie za druhú.

Objektom psychologickej agresie sa stali nielen „radoví“ občania, ale aj príslušníci vládnej elity. Jestvujú dôvody domnievať sa, že augustový „puč“ sa odohral podľa scenára, vypracovaného „enelpistami“, a samotní jeho iniciátori boli pod psychologickým vplyvom. Pripomeňme si, že podstata všetkých technológií tejto vojny spočíva v tom, aby sa subjekt ani nedovtípil, že nie je autonómna, samostatne sa rozhodujúca bytosť, ale len objekt riadenia. Preto pol roka po skončení „puču“ sme si mohli prečítať tak úprimné priznania: „Veľa sa o tom píše, no, žiaľ, bez toho aby sa poznali skutočný stav vecí, vlastné verzie sa budujú na všelijakých dohadoch. Vrátane takých, akým bolo sprisahanie, špeciálne zorganizované na rozpad ZSSR a KSSZ, ako sprisahanie, ktoré na Západe niekto naplánoval za účasti CIA a ich agentov, apod. Všetko toto sú veľké omyly.“ ( ?. Šenin . Nikto nechcel návrat k minulosti).

Teda, hlavný cieľ informačno-psychologickej vojny – dostať objekty vplyvu na takú bezpečnú úroveň, aby tieto objekty nemali ani len možnosť opísať situáciu v systémových termínoch a nájsť protiliek – , bol dosiahnutý.


Čo dosiahli antisovietski ideológovia


Pomocou destabilizácie a odpútaním pozornosti ľudí na veľké politické divadlo podarilo sa uskutočniť tzv. „davovzdelanie“ obyvateľstva ZSSR – dočasnú premenu jednotlivcov a organizovaných kolektívov na obrovský dav národného rozmeru alebo množstva davov. V tomto stave ľudia stratili adekvátny vzťah, príznačný pre každého jednotlivca, k  životným zmenám, ktoré sprevádzajú veľká neistota a riziko. Bez akejkoľvek debaty, pochýb, bez prognózy výhod a strát väčšina obyvateľov súhlasila s revolúciou, hoci vôbec nebola nevyhnutná, – súhlasila s revolúciou v  životaschopnej spoločnosti. Toto sa vôbec nezlučuje so zdravým rozumom.

Obyčajní ľudia, ktorí nie sú zatiahnutí do davu, sa vyznačujú zdravým konzervativizmom, vyplývajúcim z ich historickej skúsenosti a schopnosti predvídať nechcené dôsledky zmien. Tieto vlastnosti sídlia podvedomí a fungujú automaticky a intuitívne. Táto podvedomá kontrola bola v ZSSR počas perestrojky odstránená zo spoločenského vedomia.

Počas perestrojky vošlo do vedomia sovietskych ľudí veľa krásnych, ale vágnych obrazov, ako demokracia, občianska spoločnosť, právny štát atď. Nikto z politikov, ktorí sa klaňali týmto pekným ideám, nevysvetlil podstatu pojmu. Prijať nepriateľov jazyk znamená nenápadne sa stať jeho zajatcom. Dokonca aj keď chápeš slová inakšie ako spolubesedník, ocitáš sa v jeho rukách, pretože neovládaš význam ukrytý v slove, ktorý často býva mnohoznačný a dokonca aj tajný. Je to vedomá prehra v akomkoľvek spore.

Postavenie sovietskeho človeka sa ukázalo ešte ťažšie – tým, že prešiel na jazyk neurčitých pojmov, stratil možnosť komunikácie a dialógu so „svojimi“, a dokonca aj so sebou samým. Logika sa ukázala rozpoltená a aj relatívne jednoduchý problém človek nebol schopný sformulovať a domyslieť do konca. Myslenie obrovskej masy ľudí a politikov, ktoré zastupovali ich záujmy, sa stalo nekoherentné, ľudia dodnes nemôžu pochopiť príčiny a dôsledky toho, čo sa udialo, a vypracovať projekt, ktorý by ich zjednocoval – ani projekt odporu, ani projekt, ako sa dostať z krízy. Dokonca ani nie sú schopní vyjadriť, čo chcú.

A vlastne celá vec spočíva v tom, že práve v činnosti cudzej rozviedky sa rovnako ako predtým považuje za efektívny, spoločne so špionážou, tajný vplyv na politický kurz, na proces vypracovania a prijatia rozhodnutí. Na rozdiel od rozšírených spôsobov (podplatenie, špionáž, hrozby), keď si objekt vplyvu uvedomí, že škodí svojmu štátu a koná v záujmoch opačnej strany, sa v poslednom čase rozšíril jeden z najbezpečnejších typov tajných operácií – manipulovanie. Pri manipulatívnom vplyve sa človeku mimo jeho vôle predpisuje prísne vymedzený rámec spávania a spôsob konania. Navyše, tento človek je presvedčený, že sa rozhoduje samostatne, bez akéhokoľvek vonkajšieho nátlaku. V prípade informačnej vojny je všetko inak. Ani s odstupom času sa tu obeť nedozvie, že je obeťou, a ani sa to nikdy nemusí dozvedieť. Vysvetľuje sa to zásadným rozdielom predmetnej oblasti použitia informačnej zbrane. Obyčajná zbraň sa používa proti živej sile a technike, a informačná hlavne proti systému riadenia.

Ak sústredíme svoju pozornosť na toho či onoho príslušníka elity, prostredníctvom najnovších technológií sa o ňom dá mnohé dozvedieť – dokonca viac, než sám objekt o sebe tuší. Laboratórium rozviedky sa zaoberalo otázkami psychologického portrétu zradcu. Najpoddajnejšími osobami z hľadiska verbovania sú tí, pre ktorých je pojem „vlasť“ prázdnym pojmom, ktorí nemajú svoje korene – sociálne, kultúrne, emocionálne – v tej krajine, v ktorej sa narodili a žijú, sú to osoby so zjavne zvýšenou úrovňou sociálnych a iných ašpirácií. Ak sa takáto osoba v potenciálne vhodnom prostredí nájde, budú pred ňou „zametať chodník“, budú ju chrániť pred neúspechom, a takto sa môže tento pešiak posúvať po šachovnici...Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Miso_2   |   ip:88.212.37   |   2009-10-25  (00:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zase bez zdroja...


Miso_2   |   ip:88.212.37   |   2009-10-25  (00:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no jasne...chelemendik :-D


jachacutebadevackamaja   |   ip:78.99.115   |   2009-10-25  (05:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  citali ste to?.obama vyhlasil stav narodnej nudze a kazdeho chcu nasilu zaockovat tou humanitarnou davkou.a ja so myslel ze to su len take reci o koncentracnuch taboroch a ine.hmmm


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-10-25  (06:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  janechacutibjadevuskamaja

nemaj strach,kazdy amik ma zbran a neviem kto by sa odvazil niekoho nasilu ockovat...
asi pred tym by bol ockujuci zaockovaný nejakou 9mm injekciou.


heh   |   ip:95.102.65   |   2009-10-25  (07:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zaujimavy clanok ale cele to ich umenie pv spociva na tom,ze amici si kupili gorbacova,a teraz zacinaju mistri pv utocit,uz aj u nich doma.si myslia ze su mistri vytvarania reality.a ze aku nam vytvoria oni cez zapredane media a novynarov realitu.taka bude,ale mam taky dojem,ze uz su sami mimo skutocnej reality a to je najnebezspecnejsie.pre cely nas svet.


gordon   |   ip:89.173.77   |   2009-10-26  (15:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mätenie pojmov a dojmov je pre dnešnú dobu príznačné.Relativizácia. Chránme si svoje , kultúru , jazyk. Novinári je správne. Minule tu niekto napísal piramídy. Nie je to jedno.


Myrek   |   ip:88.103.15   |   2009-10-28  (07:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Souhlasím s "gordonem". Ukázka popisuje modelovou situaci. Netýká se pouze rozpadu SSSR. Totéž se stalo nám a děje se i v jiných koutech světa. Aby to fungovalo jako na drátkách, je třeba z lidí nadělat tu voly (v Čechách :-D), tu somáry (na Slovensku :-D) Jinde zas jiná hovada - a pak jde všechno jako na drátkách. Po vystřízlivění to lidem dojde, ale zpravidla už je na relativně dlouhou dobu pozdě. V systému nahromaděná energie je ta tam a zpravidla nejméně jednu generaci trvá, než se zase obnoví. Doufám, že ten čas se už opět blíží.


JANO   |   ip:78.99.173   |   2009-10-28  (10:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nič nové pod slnkom.Amerika kuje pykle,ešte predtým ako sa nou oficialne stala.voľakedy to bolo ako sa zbaviť indiánov,dnes to je ako vládnuť a okrádať zbytok sveta. za peniaze si kúpia posluhovačov,ktorý zapredajú i vlastnú mater.


longchi   |   ip:78.16.252   |   2009-11-06  (18:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a preco som vravel, ze treba dat dole cely sustem a pojebat peniaze, naco su nam, ved je to len nastroj chazarov, ako obalamutit svet a podriadit si hodiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


tri + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kolik Američanů čte knihy?


2013-03-13  (18:39)  |  Knihy
Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?

Dan Millman Čísla života


2013-03-10  (18:52)  |  Knihy
Dan Millman napísal knihu, v ktorej odkrýva sily pôsobiace v našich životoch a ponúka nám zároveň návod ako začať tieto sily používať v prospech seba a v prospech ostatných.


Varovné signály očkování: Lékaři o nich nemluví


2012-12-05  (18:38)  |  Knihy
Nemusíte se vším souhlasit, ale stejnojmennou knihu si přečtěte. Pro běžného čtenáře bude asi nejděsivější zjištění, jak málo víme o vakcínách a jejich účincích na náš organismus.


Pravda o kolosální manipulaci lidstva již prosákla ven


2012-06-14  (08:36)  |  Knihy
Vydavatelství Anch BOOKS nedávno vydalo knihu autora Michaela Morrise: Co neSmíte vědět! Interview se uskutečnilo na podzim 2011 krátce po vydání knihy v Německu. *** V začarovaném kruhu. Stefan Erdmann v rozhovoru s autorem Michaelem Morrisem


Bernský politický proces - Znalecký posudek, vypracovaný z pověření soudního dvora č. V v Bernu


2012-05-04  (00:18)  |  Knihy
PRAVÉ PROTOKOLY SIONSKÝCH MUDRCŮ


Kniha Ilumináti od Henry Makowa


2012-04-26  (07:00)  |  Knihy
dovolujeme si Vas informovat o nove pripravovanem titulu Ilumináti od Henryho Makowa s podtitulem Sekta, jež se zmocnila světa ve formátu A5, cca 300 stran. Na našem eshopu ji můžete odbjednávat již nyní za zvýhodněnou cenu a pro prvních 200 objednávek máme připravený bonus ve formě knihy Tábor svatých, která je v zahraničí označována jako druhá bible rasismu a pojednává o problematice přistěhovalectví. Info na www.bodyartmag.cz/book


Opice neveria, že pochádzajú z človeka


2012-01-15  (15:29)  |  Knihy
čo sa to tu vlastne deje?


Pět tajemství, která musíte objevit dříve, než zemřete


2011-12-27  (22:53)  |  Knihy
Pět tajemství, která musíte objevit dříve, než zemřete


1984 - George Orwell


2011-12-25  (14:21)  |  Knihy
V roku 1984 je svet rozdelený na tri mocnosti: Euráziu, Východoáziu a Oceániu. V podstate sú všetky tri mocnosti rovnaké: vládne v nich tvrdá diktatúra, bieda a obyvatelia každej z mocností fanaticky nenávidia ľudí vo zvyšných dvoch. Všetky tri mocnosti sú neustále vo vojnovom konflikte, bojujú o tie územia, ktoré nepatria ešte žiadnej z nich a o konečné víťazstvo a vládu nad svetom, hoci sa to žiadnej z nich nemôže nikdy podariť. Hlavným hrdinom románu je úradník Winston Smith, ktorý žije v Oceánii, v Londýne. Na čele diktatúry tu stojí tzv. Veľký brat. Oficiálna ideológia sa nazýva Angsoc (pôvodne anglický socializmus) a jej ústredné heslá znejú: Vojna je mier. Sloboda je otroctvo. Nevedomosť je sila


ZELENÁ KNIHA - Muammar Kaddafi


2011-12-24  (13:40)  |  Knihy
Nástroj vlády je prvoradým politickým problémem, jemuž celí lidské spolecenství. I konflikt uvnitr rodiny je casto výsledkem tohoto problému. Tento problém se stal velmi vážným od vzniku moderních spolecenství. Národy dnes celí tomuto trvalému problému a spolecenství jsou vystavena ruzným nebezpecím a težkým dusledkum, k nimž vede. Nedokázaly jej dosud vyrešit s konecnou platností a demokraticky.


SILA PRÍTOMNÉHO OKAMIHU - Eckhart Tolle


2011-12-17  (21:05)  |  Knihy
Ste tu, aby ste božskej podstate univerza umožnili prejaviť sa. Takí ste dôležití !


Kniha Vatikán ve světové politice


2011-09-29  (21:17)  |  Knihy
Ale zatímco úsilí USA a SSSR je sledováno s rostoucími obavami, úsilí Vatikánu je zkoumáno zřídka. I když ani jedna důležitější událost, která přispěla k dnešnímu chaotickému stavu věcí, nenastala, aniž by se na ní nepodílel Vatikán.


Niečo málo o dôležitosti kníh


2011-04-30  (18:56)  |  Knihy
Čítať a čítať.Každý prečítaný riadok je zažatou sviecou v nasom živote.Čím viac prečítame, tým viac svetlejší bude náš pobyt na zemi.


Brána k moudrosti


2011-04-23  (17:24)  |  Knihy
Novinka roku 2011 z oblasti osobního rozvoje. V knize jsou ukryté také informace ze zákulisí dnešní doby, především však rozcestník.


AdaM - Život Hrou


2011-04-18  (10:08)  |  Knihy
Zábava je prekážka, je to obmedzenie, ide o akýsi nezodpovedný prístup. Stali ste sa profesionálmi vo svojom obore. A ten obor sa nazýva život. Pristupujete ku svojmu životu tak, ako to robia dnešní hráči Manchestru pri výbehu na Old Traford. Tréner, majiteľ, spoluhráči i diváci, všetci do jedného od neho očakávajú skvelý výkon. Čakajú, že dá gól, že pomôže tímu vyhrať zápas či dokonca ligovú trofej. Rovnako aj vy pociťujete tlak okolia. Aj oni od Vás očakávajú, že niečo vo svojom živote dokážete, že uspejete ako silné osobnosti, že sa presadíte v tomto silnom konkurenčnom prostredí.


Vlastná cesta


2011-04-12  (12:24)  |  Knihy
Hitom 21. storočia sa stáva úspech, kariéra, ambicióznosť, odhodlanie a zápal. Je smutné, že sme všetci prijali hru tohoto systému a berieme život, aký nám spoločnosť ponúka. Je smutné, že nikoho z nás už nezaujíma, prečo je všetko v tomto svete postavené na hlavu. Všetko sa robí presne naopak. Prečo je tomu tak?


Je dovolené brániť inkvizíciu?


2011-03-30  (11:24)  |  Knihy
Téma inkvizície je zväčša spracovávaná z odsudzujúceho hľadiska. Je však oprávnená otázka, ako to skutočne bolo a či nie je dôvod tento pohľad prehodnotiť ako neobjektívny. Aj preto je dobré preto a preto má význam prečítať si malú publikáciu s titulom Je dovoleno bránit inkvizici? od českého historika Radomíra Malého, v ktorej sa autor pokúsil korektne s inkvizíciou vysporiadať a poukázať na to, že odsudzujúci pohľad na inkvizíciu môže byť vcelku veľmi mylnou paradigmou.


Bahno usedlé v člověku


2011-01-19  (15:28)  |  Knihy
Úvodem chci poznamenat, že to co budete dále číst, je výsledkem mých vlastních dlouhodobých úvah – výsledkem letitých studií zasvěcené i laické literatury, popisuji také vlastní bohaté zkušenosti a v neposlední řadě jsou tyto listy součtem mého nekompromisního pohledu na minulý i současný svět. Jsem také pevně přesvědčen o tom, že mnoha lidem se určité pasáže nebudou líbit – je však nutné pořádně rozvířit bahno usedlé v člověku za uplynulá tisíciletí!


Človek je sám kováčom svojho osudu


2011-01-08  (00:13)  |  Knihy
Ako funguje psychika, myslenie, city, pocity, pamäť, ako správne myslieť, ako sa správne koncentrovať pomocou jednoduchých cvičení. Ponúka možnosť ako sa človek môže stať kováčom svojho osudu. Cieľom čitateľa sa má stať zdravie, životný úspech a sebadôvera. Tento cieľ sa má dosiahnuť cestou učenia, poznania a praktického využitia. Poznanie a vedomosti majú praktickú cenu, lebo len oni prinášajú vhodné nazeranie na správne prirodzené myslenie, konanie, na správny životný svetonázor, ktoré určujú správanie ľudí. Úplný úspech môže byť cez poznanie len tak dosiahnutý, keď sa prenesie do celkového a aj do každodenného života.


Sme humatoni?


2010-10-06  (08:09)  |  Knihy
Sme alebo nie sme humatoni, obyvatelia ‘matrixu‘ tohoto sveta? Clanok je analogiu knihy Matrix s ‘nasou realitou‘, mozno je to uz stara otrepana tema,ale coraz aktualnejsia. Sme alebo nie sme humatoni?


MEDZINÁRODNÝ ŽID, Henry Ford


2010-07-30  (09:24)  |  Knihy
Proč je židovská otázka přetřásána? Protože existuje a protože její vnikání do amerického života má přispět k tomu, aby byla řešena a ne aby přispívala k dalšímu trvání oněch neblahých, vedlejších okolností, které obklopují tuto otázku v jiných zemích. Již dlouho se zabýváme ve Spojených státech židovskou otázkou.


Igor Bukovský, Pavol Lipták : Hneď to bude


2010-07-16  (17:23)  |  Knihy
Pre všetkých, ktorí sa radi zdravo stravujú a varia ľahké zdravé jedlá, je určená kniha, ktorej autormi sú Igor Bukovský a Pavol Lipták. Knihe dali výstižný názov – Hneď to bude.


2.1 GB ebookov o voľnej energií!


2010-05-24  (23:05)  |  Knihy
Tím čo sa zaujímajú o voľnú energiu ponukam moju zbierku kníh na danú tému. Je tam nieco okolo 977 kníh zväčša v anglickom jazyku.


Prognóza na 100 rokov


2010-05-24  (15:25)  |  Knihy
Recenzia na velmi zaujímavú knihu od Georga Friedmana.


Európska Únia: Cosa Nostra


2010-04-12  (02:05)  |  Knihy
Vojenské výdavky členských štátov sú spolu 311 920 000 000 USD ( v 2008 )! Ako je možné, že 495.128.529 miliónov občanov nemá právo voliť a ich hlavné demokratické práva boli pozastavené. Od bezvízového programu s USA po nemecko-ruské plynové potrubie. Spoločné záujmy 500 miliónov európskych občanov nie sú kompatibilné zo záujmami národných politikov. Heinz Duthel, European Union: Cosa Nostra


Pôvod postkomunistických elít: Od Pražskej jari po rozdelenie Československa


2010-04-07  (00:21)  |  Knihy
Ako to, že sa Československo rozdelilo na dve krajiny v roku 1993 tak mierumilovne najmä v porovnaní s Ruskom a Juhosláviou? Táto kniha obsahuje sociologickú odpoveď na túto otázku a empirické vysvetlenie rozpadu Československa sledovaním politických procesov, ktoré začali Pražskou jarou v roku 1968. Gil Eyal: The origins of postcommunist elites: from Prague Spring to the breakup of Czechoslovakia


Šlomo Sand: Vymysleli si sionisté dějiny židovského národa?


2010-04-05  (16:11)  |  Knihy
Podstata sdělení této knihy se dá shrnout do věty „Dějiny židovského národa byly vymyšleny, aby vyhovovaly požadavkům sionismu.” Kdyby něco takového řekl např. nějaký palestinský představitel, jistě by byl některými obviněn z “antisemitismu”. U izraelského (židovského) autora, potomka rodičů přeživších holocaust, to ale asi dost dobře nejde... Z genetického hlediska není prakticky žádný rozdíl mezi dnešními Palestinci a většinou izraelských Židů.


Marec - mesiac knihy.


2010-03-30  (08:04)  |  Knihy
Končí sa marec - mesiac knihy. Preto je na mieste otázka: "Čítate?"


Podobenstvo o jaskyni


2010-03-29  (23:43)  |  Knihy
V siedmej knihe svojho diela Ústava (Politeia VII, 514a – 515a) grécky filozof Platón (420 - 348) napísal peknú alegóriu hlbokého zmyslu, ktorá sa preslávila ako „podobenstvo o jaskyni.“ Je podaná vo forme dialógu medzi Platónovým učiteľom Sokratom a istým Glaukonom. Odcitujem toto významné podobenstvo bez dodatočných komentárov. Jej zmysel pochopí každý sám.


Kniha kníh


2010-03-26  (09:52)  |  Knihy
V tomto príspevku by som chcel poukázať na zopár krásnych výrokov od Santiága - postavy z knihy Alchymista. Táto kniha je plná rôznych výrokov a určite si dokážete bez nanútenia vybrať ten, ktorý vám niečo dá. Výroky som nevyberal z knihy ja, ale sú pre mňa väčšou inšpiráciou ako otrocké cnosti z biblie. Osobne si myslím, že keby boh existoval a keby sa už rozhodol písať, bolo by to minimálne na úrovni alchymistu a nie na úrovni myslenia otrokárov. Pre mňa bude až do konca života viac slobodný pastier oviec Santiágo - postava z knihy, ako "syn boží Ježiš - postava z knihy" A prečo ? Lebo mám ako človek bližšie k pastierovi ako k bohom, ale stále mám viac rozumu ako ovca, ktorá má byť riadená.


Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady


2010-03-25  (15:37)  |  Knihy
Podvod a korupcia v tunajšom zdravotníctve nie sú žiadnou raritou, skôr základným fenoménom. V rozhodujúcej miere sú do neho zapletené aj úrady, ktoré sotva kontrolujú (farma) priemysel, lekárov a zdravotné poisťovne, skôr s nim kolaborujú.


Kniha: PEDOFILI V SUTANÁCH - OCHRÁNTE SI DETI


2010-03-12  (09:07)  |  Knihy
Sexuálne škandály kňazov. Pápež prehovoril. Ježiš nechcel celibát. Aká je sexualita kňazov? Vatikán čelí žalobe za zatajovanie. ...Čo neviete o cirkvi. Škandály po celom svete – detské obete a súdne procesy. Cirkev všetko utajuje. Množstvo šokujúcich faktov. Je náboženstvo vecou morálky alebo iba pokrytectva? Aká je skutočná morálka cirkvi? Zneužívanie detí a mladistvých nie je samozrejme, problémom výlučne katolíckej cirkvi. Je však isté, že autoritatívne sexu nepriateľské katolícke prostredie takéto psychické poruchy silne podporuje. Viedenské noviny „Der Standard“ uvažujú takto: „Príčiny pedofílie nie sú nejaké zvláštne tajomstvo.


Ďaľšie z kníh...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Trójsky kôň s názvom 99!

Donedávna sa mi pri pojme 99 percent vynorila asociácia s protestami v USA a davom držiacim transparenty s nápisom, „99 percent of us creates prosperity for one percent of you". Neskôr som si, musím sa priznať že s prekvapením všimol, že už aj na Slovensku máme niečo podobné.


Zrušme povinnosť zdravotného poistenia

Venus Project

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze

8. března vám vypnou internet

Ako funguje na Slovensku prokuratúra, polícia...

Archív

Aj OĽaNO sklamalo.

Aj OĽaNO sklamalo. Až by obyvateľstvo – voliči všetkých krajín sveta mali právo si vytvoriť volebný zákon bez účasti politických strán a mohli si voliť len osobnosti zo svojich obci či miest, krajov do parlamentu a mali pravo kontrolovať svojho voleného zástupcu a taktiež ho pri klamstve či korupcii odvolať, tak by vo svete neboli vojny, nebola chudoba, neboli protesty a demonštrácie a perfektne by fungovala aj trhová ekonomika k spokojnosti väčšiny obyvateľstva. Nebolo by tu integračného a globalizačného procesu v tej podobe, ktorú poznáme až dnes. Takže systém až príliš vyhovuje veľkokapitálu korumpovať politické stranícke záujmové skupiny, ktoré väčšine ničia život na čo nemajú právo. Zmenou volebného zákona by sa dlhodobo neudržal žiadny zástupca ľudu pri možnosti zastupovať svojich voličov, ale cez politické stranícke záujmové skupiny sa do parlamentu dostanú nečestný občania v každej krajine sveta, ba dokonca sa majú možnosť aj dlhodobo udržať u verejnej moci, keď ich voliči nikdy nemôžu za klamstva a podvody z postu ústavného činiteľa odvolať a potrestať, vid rôznych politikov politických trvalých karieristov v každej krajine sveta s výnimkou Švajčiarska a Islandu. Takže keď už tým politickým stranám už dnes nedôveruje až 40 percent obyvateľstva, tak sa pripojme k ním a zväčšime nespokojnú väčšinu, ktorú politici z politických strán majú len vďaka strachu 30 percent obyvateľstva z pravice. Už dnes by ich systém sa zrútil ako domček z kariet, keby neovládali vlastníkov a redaktorov z médií hlavného prúdu či politický verejnoprávne média, ktoré manipulujú obyvateľstvo žijúce v strachu z pravice v prospech ich systému prichádzať k slobodným voľbám, ktorí si vytvorili pre seba čiže pre 30 % obyvateľstva každej krajiny vo svete. Prečo zabránili obyvateľstvu politické strany vo svete vytvoriť si občianske Ústavy a občiansky volebný zákon? Odpoveď na tuto otázku som už dal v predchádzajúcich slovách, takže aj OĽaNO s týmto nechce pohnúť do predu a vyhovuje mu v plnej miere súčasný volebný zákon..


Počátek občanských nepokojů v USA?

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Alternatíva priamej demokracie

Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.3687 s