20. August 2019
    
Zjavenie v La Salette s komentármi - Dolezite.sk

Zjavenie v La Salette s komentármi


  2011-05-21  (22:33)  |  Náboženstvo a mystika
  62% hlasovalo = 3  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Zjavenie v La Salette s komentármi

Poznámka: La Satettské posolstvo nebolo utajené, zverejnil ho pápež na audiencii. Po kontroverziách v médiach sa už cirkev toto posolstvo snažila utajiť

Toto proroctvo bolo zverejnené na oficiálnych stránkach českých katolíckych farností.

 

*nemusí byť isté že obsah sa bude plniť po poradí

Text s modrým pozadím sú komentáre.

 

Toto je tajomstvo odovzdané Melánii:

Melanie, co ti teď hodlám říci, nebude tajemstvím navždy: budeš je moci uveřejniti r. 1858.

Kněží sluhové mého Syna, kněží svým špatným životem, veškerou svou neuctivostí a svou bezbožností v slavení svatých tajemství, láskou k penězům, láskou k poctám a rozkošem, kněží stali se stokami nečistoty (to sú veľmi silné slová. Aj keď napr. nedávne pedofilné kauzy m médiami riadne nafúknuté, aj tak je počet týchto prípadov apokalypticky veľké číslo). Ano, kněží volají po pomstě, a pomsta jest zavěšena nad jejich hlavami. Běda kněžím a osobám Bohu zasvěceným, které svou zpronevěrou a svým špatným životem křižují znovu mého Syna! Hříchové osob Bohu zasvěcených křičí k Nebi a pomstu svolávají; a hle, kterak pomsta za jejich dveřmi, neboť nelze již nikoho nalézti, jenž by snažně prosil za milosrdenství a odpuštění pro národy; není již duší šlechetných; není již nikoho, kdo by byl hoden obětovati Beránka bez poskvrny Věčnému ve prospěch světa.

Bůh hodlá uhoditi způsobem bez příkladu.

Běda obyvatelům země! Bůh hodlá vyčerpati svůj hněv, a nikomu nebude možno vyhnouti se tolika zlům sjednoceným. (týmto sa jednoznačne myslí spájanie a spolupracovanie slobodomurársko – židovských organizácii s protikresťanskými organizáciami. Jednota týchto organizácii je naozaj silná)

Hlavy, vůdcové lidu Božího, zanedbali modlitbu a pokání,a démon zatemnil jejich inteligence; stali se těmi bludnými hvězdami, jež starý ďábel strhne svým ohonem, by je ve zkázu přivedl. (toto sa už jednoznačne deje v súčastnosti. Ľudia zanedbávajú kresťanstvo a podľahli protikresťanskému tlaku, strhli sa protikresťanským prúdom. Aj samotní kresťania sú kvalitatívne na tom veľmi zle)

Bůh dovolí starému tomu hadovi, by rozbroj vrhl mezi panující ve všech společnostech a ve všech rodinách. Budou lidé trpěti mukami fysickými a mravními; Bůh ponechá lidi sobě samým a pošle tresty, jež budou po sobě následovati déle než třicet pět let.

Společnost ocitla se v předvečer nejstrašnějších a největších událostí; třeba očekávati, že bude vládnouti prut železný, a že se bude píti kalich hněvu Božího.

Nechť náměstek mého Syna, Svrchovaný Velekněz Pius IX., nevychází již z Říma po roku 1859; ale ať jest pevný, stálý a statečný, ať bojuje zbraněmi víry a lásky; budu s ním.

Nechť nedůvěřuje Napoleonovi; jeho srdce jest dvojaké; a když bude chtít býti zároveň papežem i císařem, brzo Bůh vzdálí se od něho; onť jest tím orlem, jenž chtěje se stále výš a výš vznášeti, padne na meč, jímž si chtěl posloužiti, by přiměl národy k svému vyvýšení. Italie bude potrestána za svou touhu (možno svetové vojny), by setřásla se sebe jho Pána pánů; zároveň bude vydána válce na pospas; krev poteče na všech stranách; chrámy budou zavírány neb zneuctívány; kněží, řeholníci budou vyháněni; budou je zabíjeti, a smrt jejich bude ukrutná (komunizmus, možno sa to ešte nesplnilo).

Mnozí opustí víru, a počet kněží a řeholníků, kteří se odloučí od pravého náboženství, bude veliký; mezi těmito osobami vyskytovati se budou i biskupové. (zrejme tu ide o Druhý vatikánsky koncil. Dôkazy, že 2. VK naozaj nebol Božím dielom, ale dielom zla)

http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/diktatura3.rar

Nechť papež se má na pozoru před strůjci zázraků; neboť čas přichází, že zázraky nejúžasnější objeví se na zemi i ve vzdušných prostorách.

Roku 1864 Lucifer s velikým počtem démonův utrhnou se z pekelných řetězů; ponenáhlu vyhubí víru i v osobách Bohu zasvěcených; oslepí je takovým způsobem, že kromě milosti obzvláštní, tyto osoby přijmou ducha těchto andělů zlých. Mnohé domy řeholní ztratí úplně víru a ztratí mnoho duší (bude celkový duchovnú úpadok vďaka 2. VK).

Špatné knihy (média NWO) hojně rozplemení se na zemi, a duchové temnot rozšíří všude ochablost a všeobecnou zmalátnělost u každého v tom, co se týká služby Boží; budou míti velmi velikou moc nad přírodou; budou chrámy, kde se bude sloužit těmto duchům.

Osoby budou přenášeny s místa na místo těmito zlými duchy, ba i kněží, protože nebudou vedeni dobrým duchem Evangelia, jenž jest duchem pokory, lásky a horlivosti pro slávu Boží. Budou z mrtvých křísiti mrtvé a spravedlivé (totiž, že tito mrtví vezmou na se podobu duší spravedlivých, které žily na zemi, by lépe lidi byli svedeni; tito tak řečení mrtví vzkříšení, kteří ničím jiným nebudou než démony pod těmito podobami, budou kázati jiné evangelium , protivné Evangeliu pravého Krista Ježíše, popírajíce existenci nebe, buď i duše odsouzených. Všechny tyto duše budou se jeviti jakoby s těly svými spojeny.) (to znamená, že diabli budú mať podoby svätých ľudí a takto sa budú ľuďom zjavovať) Vyskytnou se na všech místech zázraky neobyčejné, protože pravá víra shasne a poněvadž falešné světlo ozáří svět. Běda knížatům Církve, jež nebudou zaměstnána ničím než hromaděním bohatství na bohatství, chráněním a zabezpečováním své autority a panováním s pýchou.

Náměstku mého Syna bude mnoho trpěti, protože na jistý čas Církev bude vydána velikým pronásledováním; to bude čas temnot; Církev bude zakoušeti děsnou krisi.

Poněvadž svaté víry Boží bude zapomenuto, každý jednotlivec bude chtíti sama sebe vésti a býti vyšší než jemu podobní. Vyhubí mocnosti občanské i církevní; každý řád a každá spravedlnost nohama pošlapány budou; neuvidí se leda vraždy, nenávist, žehravost, nepřízeň, lež a nepořádek, bez lásky k vlasti a rodině.

(toto do veľkej miery platí aj v súčastnosti!!! Už teraz je na zemi poriadny chaos, morálne hodnoty sú zanedbané, každý je individualistom. Ľudia nie sú nacionalistami – nemajú lásku k vlasti. Problematika vlastenectva je tiež veľmi zaujímavá)

 

Svatý Otec velice bude trpěti. Budu s ním až do konce, bych přijímala jeho oběť. (väznení pápeži údajne boli: Gregor 17. , Pavol 6.,)

Zlí pokusí se několikráte o jeho život, aniž by mu mohli uškoditi do jeho dnů; avšak ani on, ani jeho nástupce, jenž nebude dlouho panovati, neuvidí triumfu Církve Boží. ( na viacerých pápežov sa pokúsili urobiť atentát. Na JP II. sa tam určite nemyslí)

Vlády občanské budou míti všechny týž úmysl, totiž zrušiti a vyhladiti jakýkoliv náboženský princip, by udělal místo materialismu, atheismu, spiritismu a všem druhům neřestí.

(to už do silnej mieri platí aj dnes. V EU sú snahy presadzovať pedofíliu, zaviesť do školských osnov pozitívny názor na homosexualitu, zaviesť jogu – nepriamo propagovať hinduizmus)

 

Roku 1865 uvidí se spuštění na všech místech svatých; v klášteřích květiny Církve zetlí a shnijí, a démon učiní se jakoby králem srdcí (diabol začne mať omnoho väčšiu moc). Nechť ti, kdož jsou v čele řeholních obcí, mají se na pozoru k osobám, jež jim jest přijímati, protože démon použije veškeré své zloby, by uvedl do řádů duchovních osoby hříchu oddané, neboť nezřízenosti a láska k rozkošem tělesným budou rozšířeny po veškeré zemi.

Francie, Italie, Španělsko a Anglie octnou se ve válce. Krev poteče ulicemi. Francouz bude bojovati s Francouzem, Vlach s Vlachem (to sa zrejme ešte nesplnilo). Na to nastane válka všeobecná, jež bude hrozná. Na jistý čas Bůh nebude již pamatovati ani na Francii, ani na Italii, protože evangelium Ježíše Krista nebude již známo. Zlí rozvinou a napnou veškerou svou zlobu; budou se zabíjeti, vzájemně vražditi až do domů.

Na první ránu jeho meče, drtícího jako blesk, hory a příroda celá třásti se budou hrůzou, protože zlořády a zločiny lidí proniknou klenbu nebes. Paříž bude sežehnuta a Marseille pohlcena; mnoho velkých měst bude spáleno a propadne se zemětřeseními; bude se mysliti, že vše jest ztraceno; uvidí se všude vražedníci; bude slyšán jen třeskot zbraní a proklínání. Spravedliví mnoho trpěti budou; jejich modlitby, jejich pokání a jejich slzy vstoupí až k nebi, a veškeren lid Boží volati bude za odpuštění a slitování a žádati bude mne za podporu a přímluvu moji. Tu Ježíš Kristus zvláštním činem své spravedlnosti a svého milosrdenství pro spravedlivé rozkáže andělům svým, aby všichni jeho nepřátelé byli vydáni na smrt. Náhle pronásledovatelé Církve Ježíše Krista a všichni lidé hříchu oddáni zahynou, a země promění se jakoby v poušť. Tehdy nastane pokoj, smír Boha s lidmi; Ježíši Kristu bude se sloužiti, Jemu klaněti a jej oslavovati; láska blíženecká všude pokvete; noví králové budou pravou rukou svaté Církve, jež bude silná, pokorná, zbožná, chudá, horlivá a napodobitelka ctností Ježíše Krista. Evangelium bude se kázati všude, a lidé budou činiti veliké pokroky u víře, protože bude jednota mezi dělníky Ježíše Krista a poněvadž lidé budou žíti v bázni Boží.

Tento pokoj mezi lidmi nebude dlouho; následkem dvaceti pěti let hojných žní zapomene se, že hříchové lidí jsou příčinou všech trestů, jež přicházejí na zemi.

Jakýsi předchůdce Antikristův se svými vojsky z mnohých národů bojovati bude proti pravému Kristu, jedinému Spasiteli světa; proleje mnoho krve a bude chtíti zničiti kult Boží, by jeho považovali za Boha.

Země bude zasažena všeho druhu ranami, (kromě moru a hladu, jež budou hlavními); budou války až k poslední válce, jež tehdy bude vedena šesti králi Antikristovými, králi, kteří budou míti týž úmysl a budou samojedinými panovníky světa. Dříve než toto nastane, bude jakýsi nepravý, lichý pokoj na světě; nebude se na nic mysleti, než jak by se lidé bavili. (toto sa určite dotýka súčastnosti) Zlí oddají se všem druhům hříchů; avšak dítky Církve svaté, dítky víry, moji praví následovníci, růsti budou v lásce Boží a v ctnostech, jež mi jsou nejdražšími. Šťastné duše pokojné, vedené Duchem Svatým! Budou bojovati s nimi, až dojdou v náplň věků.

Příroda prahne po pomstě na lidi a tetelí se hrůzou v očekávání toho, co má nastati na zemi, poskvrněné zločiny.

Třeste se, země, a vy, kteří skládáte sliby k službě Ježíše Krista a kteří vnitř sami sebe uctíváte a samým sobě se klaníte, třeste se! Neboť Bůh hodlá vás vydati svému nepříteli, protože místa svatá jsou porušena; četné kláštery nejsou již domy Božími, avšak pastvou Asmodeovou a jeho (věrných).

A v tom čase zrodí se Antikrist z řeholnice hebrejské (asi židovka), z falešné panny, jež bude spojena se starým hadem, mistrem nečistoty; jeho otcem bude biskup. Hned při narození vychrlí rouhání, zuby bude míti; slovem, bude to ďábel vtělený; vyrazí v strašné křiky, zázraky bude konati. Bude se živiti pouze nečistotami. Bude míti bratry, kteří ačkoliv nebudou jako on vtělení démonové, budou dětmi zla; ve dvanácti letech vyznamenají se skvělými vítězstvími, jež vybojují; brzy každý z nich ocitne se v čele armád, a budou provázeni legiemi pekla.

Roční počasí změní se; země nebude roditi než špatné plody, hvězdy ztratí svůj pravidelný koloběh, měsíc bude odrážet jen bledé červenavé světlo: voda a oheň způsobí v globu země pohyby křečovité, a hrozná zemětřesení pohltí hory, města (atd.)

Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikristovým.

Démoni vzduchu s Antikristem veliké zázraky budou konati na zemi a ve vzduchu: a lidé budou se odvraceti a kaziti čím dál tím více. Bůh bude pečovati o své věrné služebníky a o lidi dobré vůle. Evangelium bude se všude kázati a všechen lid a všichni národové budou míti známost Pravdy. (bude to aj čas prosperity cirkvi aj zla zároveň)

 

Posílám naléhavé vyzvání zemi. Volám pravé učedníky Bohy živého a panujícího na nebesích. Volám pravé následovníky Krista, člověkem učiněného, jediného a pravého Spasitele lidí. Volám své dítky, mně upřímně a nábožně oddané, ty, kteří se mi věnovali, bych je vedla k svému božskému Synu, ty, jež takřka nesu ve své náručí, ty kteří žili mým duchem. Posléze volám ty apoštoly posledních dob, věrné učedníky Ježíše Krista, kteří žili v opovrhování světem a sebou, v chudobě a v pokoře, v opovržení a v mlčení, v modlitbě a v umrtvování, v čistotě a ve sjednocení s Bohem, v utrpení a světu neznámi. Jest čas, by vyšli, aby světlem naplnili zemi. Jděte a ukažte se jako moje milované děti; jsem s vámi a ve vás, jestliže vaše víra bude světlem, jež vás osvěcovati bude ve dnech těch plných protivenství. Nechť vaše horlivost rozhladoví se pro slávu a čest Ježíše Krista. Bojujte, děti světla, vy malé stádo, kteří tu vidíte; neboť aj, čas časů, konec konců.

Církev se zatemní, svět octne se v předěšení. Tu však hle, Henoch a Eliáš, naplněni duchem Božím; budou kázati úsilovně o Bohu, a lidé dobré vůle uvěří v Boha, a mnoho duší bude potěšeno; učiní veliké pokroky mocí Ducha Svatého a odsoudí bludy Antikristovy.

Běda obyvatelům země! Nastanou krvavé války a hlady, mory a nakažlivé nemoci; nastanou deště jakéhosi strašlivého krupobití zvířat, hromův a blesků, jež sežehnou města, zemětřesení, jež pohltí země; uslyší se hlasy ve vzduchu; lidé budou hlavou o zeď tlouci, budou volati smrt, a jinak zase smrt bude působiti jim trápení; krev poteče na všech stranách. Kdo by zvítězil, nezkrátí.li času Bůh té zkoušky? Pro krev, slzy a modlitby spravedlivých Bůh se dá obměkčiti. Henoch a Eliáš budou smrti vydáni. Řím pohanský zmizí, a oheň s nebe spadne a ztráví tři města. (KC už existovať určite nebude. Je to dobré, pretože skazená katolícka cirkev zmizne a vznikne bohumilá, obnovená Cirkev) Celý vesmír hrůzou bude zachvácen, a mnoho se jich dá svésti, protože se neklaněli pravému Kristu, živému mezi nimi. Jest čas; slunce se zatmí; víra jedině žíti bude!

Toť ten čas, propast se otevírá. Hle, král králů temnot. Hle, šelma se svými poddanými, pravíc se býti spasitelem světa. Pozdvihne se s pýchou do vzduchu, by až k nebi dosáhla: bude zadušena dechnutím svatého Michaela, archanděla; padne; a země, jež ode tří dnů bude v ustavičných převratech, rozevře lůno své plné ohně; bude pohlcen se všemi svými na vždy věčnými propastmi pekla. Tehdy voda a oheň očistí zemi a ztráví všechna díla lidské pýchy a vše bude obnoveno: Bohu se bude sloužiti a Bůh bude oslavován!

(nakoniec dôjde už k definitívnej obnove sveta a konečne nastane mier a poriadok)

***

Poznámka: mnoho vecí sa nám zdá, že sú samozrejmosťou, keď sa tak udiali. Ale presnosť a konkrétnosť predpovedania, ktoré sa už udiali dnes je veľmi silná a nemôže ísť o náhodu. Mnohé veci sa ešte nesplnili, takže môžeme očakávať ich splnenie.

************************************************************************************************************************************************************************

Marginálna pripomienka zasa k inému proroctvu, ktoré tu bolo zverejnené:

http://dolezite.sk/_TRETIE_FATIMSKE_TAJMSTVO_64.html

Toto Fatimské proroctvo je určite falošné. Už hneď po prvom prečítaní sa mi nepozdávalo to sa mi aj neskôr potvrdilo: v Katolíckych novinách aj na rádiu Lumen potvrdili tento fakt. Podľa môjho názoru ide o nejaký dezinformačný projekt slobodomurárov. Nejako podozrivo silne bolo proroctvo rozširované po webových stránkach a mailoch kresťanov.

******

súvisiaci link

http://dolezite.sk/Zradil_Jan_Pavol_II_Krista_Video_41.html

 

 

 

 


Tradicionalista
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-05-23  (22:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zopár právd skombinovaných s drýstami starej matere...ada   |   ip:89.176.28   |   2011-05-23  (23:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Clanecek k zamysleni

http://pravdu.cz/vesteni/horoskopy-vesteni-numerologie-lze-jim-verit


lenlen   |   ip:194.228.1   |   2011-05-24  (06:25)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  krestanska laska = upalovanie mudrych
krestanske pochopenie = vyvrazdenie kyjevskej rusi
krestanske vzdelanie = vyvrazdenie katarov
krestanske sucitenie = inkvizicia
krestanska pokora = cirkev je jedna z najbohatsich mafii
krestnaska cistota = homosexualita a pedofilia

co viac ?
su to paraziti, ktori oklamali vela dobrych ludiaaa   |   ip:195.168.4   |   2011-05-24  (08:42)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Najkrajsie su tie modre vlozky. :-) Sice sa v povodnom texte pise o tom, co sa stane v roku 1864, ale vysvetlovac tam hned vidi 2. vatikansky koncil. Co uz. Co sa babe chcelo, to sa babe prisnilo. Niektori chapu cirkev ako nastroj na sirenie evanjelia... a niektori zasa ako nastroj na upevnenie moci na zemi.


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-05-24  (09:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nestačí , že pred pár dňami nejaký Američan zvestoval koniec sveta. Znalec Biblie. Úpne presne to vypočítal. Tak ako tisícky pred ním. Vytiahol v TV starú knihu a zvestoval : prežijú len tí , čo Veria. Obohratá platňa.
V NY boli bilboardy a plagáty. Zaplatil si ich aj v Moskve. Rusi to zobrali športovo. Dobrý marketingový ťah povedali. Bola tam adresa jeho súkromného rádia. V USA to má tradíciu. Kazatelia súkromných rádií a TV kanálov. Strašia ľudí Diablom , niektorí aj desaťročia. A doláriky sa sypú . Samozrejme na dobrú vec. Kážu o čistote manželského zväzku. Malá chybička se vloudila – zistilo sa že mal dve frajerky. Teraz vytiahneme zjavenie z predminulého storočia. 321 569 – tá verzia BU BU BU.
Strašenie ľudstva je jedna z najobľúbenejších činností. Nie je to také nevinné. Stane sa , že niektorí spáchajú samovraždu. Niektorí hromadnú.
Nechcel by som potom byť v koži toho svätého muža. Bude sa zodpovedať sám pred sebou , nie na Poslednom súde. Bude konfrontovaný s celým svojím životom a ani Boh mu nepomôže . Bude úplne zdrvujúco sám.rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-05-24  (09:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujimave na tom vsetko je, ze ak niekto pomateny zavola niekam, ze je tam bomba, je pravne zodpovedny a trestu zvycajne neujde. Ale tymto pomatencom sa nikdy nic nestane, dalej siria bludy z najxenofobnejsej knihy, ktora daleko fanatizmom prevysuje aj Hitlerove zapisky, ale tychto nezavru a knihu nezakazu. Cim to asi bude...


lenlen   |   ip:194.228.1   |   2011-05-24  (10:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pretoze biblia a tora su povolene knihy
oni mozu sirit co sa im zachce
ich autori maju jasnu predstavu o tom na co su urceneTradicionalista   |   ip:80.87.209   |   2011-05-24  (11:25)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  V KOMENTÁRE ZVÄČŠA ZATIAĽ OVLÁDOL MORÁLNY ODPAD ĽUDÍ Z CELÉHO SLOVENSKA


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-05-24  (11:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zapnutim Caps Locku si tomu dal lepsi punc. Ak posudzujes moralku podla toho, ci vyznavas zidofiliu, alebo nie, tak mi ta je uprimne luto.


Tradicionalista   |   ip:80.87.209   |   2011-05-24  (11:50)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  UŽ SOM POCHOPIL, PREČO TOTO POSOLSTVO TAK PODRÁŽDILO, DUCHOVNE A MORÁLNE* NAJHORŠÍCH ĽUDÍ Z CELÉHO SLOVENSKA. JE TO NAOZAJ VEĽMI JEDNODUCHÉ.
ZLÍ A HRIEŠNI ĽUDIA NEZNÁŠAJÚ AK IM NIEKTO KRITIZUJE ICH SKAZENOSŤ. V POSOLSTVE SA JASNE HOVORÍ NEGATÍVNE O ZLÝCH ĽUĎOCH


martintrue   |   ip:195.80.18   |   2011-05-24  (11:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tradicionalista:

Čo nemám rád to nemám, čo nechcem tak to nechcem, a vy čo si iné myslíte tak do zadku mi vlezte
Nechcem chodit do školy a písať sprosté úlohy a nechcem vidieť tváre blbých profesorov.
Nechcem sa stať figúrkov prinútenou k poslušnosti , nechcem byť súčasťou stáda.
Nemám rád predpísané formy, nemám rád uniformy. Nemám rád životný stereotyp.

Toto je môj život tak neserte sa doňho
Do môjho života je vám hovno
Toto je môj život tak neserte sa doňho
Do môjho života je vám veľké hnedé smradľavé a fuuj.

Chcete ma ovlivniť život mi usmerniť ale najskor si urobte poriadok sami v sebe
Kašlem vám na tradície, na to čo ste vytvorili, úctu u mňa nikdy nedosiahnete
Ste mrtvá generácia odumretých starcov, viem čo chcem , dnes už viem čo chcem.

Toto je môj život tak neserte sa doňho
Do môjho života je vám hovno.
Tak toto je môj život tak neserte sa doňho
Do môjho života je vám hahahaha.

Toto je môj život tak neserte sa doňho
Do môjho života je vám hovno.
Toto je môj život tak neserte sa doňho
Do môjho života je vám hovno.
Toto je môj život tak neserte sa doňho
Do môjho života je vám hovno.
Toto je môj život tak neserte sa doňho
Do môjho života je vám hovno.


zlo   |   ip:195.80.18   |   2011-05-24  (11:55)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  podľa uverejnených textov tradičného si môžme urobiť celkom slušný tradičný psychologický profil tradicionalistu, ktorého strach a hrôza ovládla celú jeho osobnosť.na myslenie, žiaľ, nezostalo miesto. ja pevne dúfam že ježíšek a bôžiček mali aspoň trochu lepší prehľad o živote a smrti, lebo podľa svojich nie len tradičných nasledovateľov to museli byť riadny idioti... :)


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-05-24  (12:37)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Viete , ľudkovia aký je rozdiel medzi nami a nimi. Jednoduchý . My sme iní.
Čo to značí? Napríklad aj to , že ja , ktorý patrím k iným nemám nutkanie niekoho koho nepoznám , onálepkovať ako morálny odpad , najhorší , zlého , duchovný a morálny odpad dokonca celého Slovenska.
To je strašné , my sme tí praví , nič nemusíme, všetko vieme, tí ostatní – celé Slovensko nám nerozumia,nechcú poznať jedinú zjavenú Pravdu.
Nemusím sa všetkému vyjadrovať ako jediný najmúdrejší. Pokojne som si tu rok čítal a nepísal.
Urazenosť, netolerancia , dogmatizmus, pravoviera, poslanie ,hrach o stenu. Určite ste na seba hrdí , aké záslužné Dielo vykonávate.

Ja tu načrtnem ako by to vyzeralo, keby ste zvíťazili. Zmenili by ste ústavu a všetky zákony. Všetci by sme sa pod dozorom modlili. Najprv len 3 x denne. Potom čoraz viac. Však je to pre Vaše dobro. Povinne by sme študovali Bibliu, tú pravú. Povinne by sme sa verejne kajali zo svojich hriechov. Povinne by sme chodili na prednášky. Povinne by sme odrecitovali výklady Biblie. Však to je to jediné dôležité. Nakoniec by sme umierali od hladu. Nevadí Boh to tak chce. Povinne by sme šírili slovo Božie do sveta. Kto by s tým nesúhlasil by bol izolovaný, sankcionovaný, eliminovaný, pranierovaný. Portrét zástupcu Najvyššieho by bol všade.
Kto by poukázal na to, že na najvyšších miestach sa skutok rozchádza s ideálom mal by po chlebe. To tu na Zemi bolo už nespočet krát. Niekde aj je doteraz.LordX   |   ip:158.194.1   |   2011-05-24  (12:58)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Dalsie sektarske apokalypticke posolstvo.. Skonci rovnako ako tisice posolstiev pred nim, a tisice ktore este pridu po nom. :))


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-05-24  (13:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Camping ve vysílání svého Family Radio přiznal, že se spletl a že to pro něho "je velmi těžké". Mnoho Campingových stoupenců má zřejmě tentýž pocit, zejména ti, kdo se vzdali svých zaměstnání anebo věnovali své peníze na reklamní kampaň, upozorňující, že konec světa se blíží - kampaň stála 100 milionů dolarů. Například Robert Fitzpatrick vydal na tuto kampaň své celoživotní úspory ve výši 140 000 dolarů a Jeff Hopkins dal na střechu svého auta billboard upozorňující, že se konec světa blíží a jezdil s ním v New Yorku ve snaze toto varování zviditelnit.
Slavo   |   ip:85.135.14   |   2011-05-24  (13:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chlapi domysleli ste dokonca článok: "KĽDR prí napadlo Jižní Koreu"?


Tradicionalista   |   ip:80.87.209   |   2011-05-24  (13:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ZLÝCH ĽUDÍ JE VEMI MÁLO - IBA 0,1%. ŽIAĽ TÁTO 0,1%-NÁ MENŠINA MORÁLNEHO ODPADU SLOVENSKA OVLÁDLA CELÚ DISKUSIU


MM   |   ip:217.75.73   |   2011-05-25  (10:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak som sa tu raz zas dobre pobavil. Neviem sice komu sa to ten jezis kristup pan boh vsemohuci najvyzsi alah zjavil tentokrat ale poznamky ku tomu su este lepsie,vsetko ze: mozno,zrejme atd.. A nezabudol Vam ovciam dako najvyzssi zdelit ze bude internet,dolezite.sk a to bude hniezdo samotneho diabla ? Jedine co uz vtedy zjavne vedeli bolo ze cirkev je to najvacsie zlo co ovlada svet. A tento tradicionalista tak to je sila - mal by si skocit ku svojmu psychologovi nech ti napise silnejsie lieky lebo tie co beres zjavne nezaberaju :-)) ROZUMU ZDAR A BOHU NAKOPEME GULE


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-05-25  (12:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tradicionalista
aspon vidno aky si chudacik
dlhe roky krestanska cirkev nici jeden zivot za druhym
klamete
kradnete

a ked ti to potom niekto splechne do tvare, aby ta zobudil , aby si sa prebral tak robis urazeneho
vsetko zlo sa zmestilo do tejto diskusie ?
ano super
sam satan ma potrebu ovladnut diskusiu prave pod tvojim clankom
nie si trochu namysleny ?

moralny odpad su tvoji sefovia
cely vatikan a im podobny parazitined   |   ip:217.112.1   |   2011-05-26  (00:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nedá se ta přeširoká stránky nějak zúžit ? To se nedá číst, ano to nečtu. Dobrou noc.


Tradicionalista   |   ip:80.87.209   |   2011-05-26  (20:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ned: môžeš si to skopírovať do Wordu a tam čítať


Jaroslav   |   ip:217.229.3   |   2011-07-15  (11:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre vás ateistov a všetkých, ktorí opovrhujete Kristom Ježišom, Božím Synom – pozrite si fascinujúce video o svedectve mladého muža, surfistu z Nového Zélandu, ktorý mal zážitok klinickej smrti a čo prežil počas ca. 20 minút mimo svojho fyzického tela: http://vimeo.com/25767458

Žiaľ, z tohto portálu sa stala bašta ateizmu s urážkami a nehanebným osočovaním všetkých veriacich a Bohu oddaných ľudí, ktorí v neho veria a uctievajú ho cez jeho syna Ježiša Krista, ktorý položil svoj život za nás i za vás ateistov na kríži. Znova a znova ho urážate, bičujete a pribíjate na kríž, znova a znova prebodávate jeho sväté Božské srdce, krvácajúce nad vami, vašimi hriechmi a vašimi zapredanými dušami satanovi. I napriek všetkým vašim démonickým útokom na jeho Svätosť, mám pre vás správu nádeje a spásy, pretože už zakrátko príde deň veľkého Božieho VAROVANIA – na oblohe sa ukáže veľké svetelné znamenie kríža a každý človek vo veku nad 7 rokov (kedy začína chápať svoje konanie a jeho dôsledky, lebo malé dieťa to ešte nedokáže) nakrátko vyjde zo svojho tela, jeho duša prejde tunelom do duchovnej dimenzie a to svetlo na konci tunela – Ježiš Kristus – mu ukáže jeho doterajší život z pohľadu Boha i s rozsudkom, kam by sa dostal po svojej fyzickej smrti. Takto dostanete ešte raz poslednú šancu od vášho milosrdného Boha obrátiť sa a oľutovať vaše hriechy. Drvivá väčšina ľudí na svete uvidí Peklo a len malá časť uvidí Nebo. Tento posledný akt Božieho Milosrdenstva vám ateistom dáva ešte poslednú možnosť obrátiť sa a oľutovať vaše životy, vedené v odlúčení od Boha, lebo takéto videnie vlastných hriechov sa už nikdy viac nezopakuje, je to posledné VAROVANIE pred Druhým Príchodom Ježiša Krista na zem, kedy príde tentoraz už ako spravodlivý sudca. Zamyslite sa, vážne sa nad sebou zamyslite, pokiaľ je ešte čas, lebo prichádzajú na zem strašné dni súženia (kniha Zjavenia podľa Jána). Pán Ježiš Kristus má pre vás dôležité posolstvo: www.jezis-kristus-varovanie.webnode.skdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


tri + štyri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Vystúpenie S. Miloševiča z roku 2000

Veľmi veľa vedel o skutočných mechanizmoch svetovej politiky a silách, ktoré za ňou stáli. Vedel a otvorene o tom hovoril. Je možné, že práve preto sa nedožil svojho rozsudku. Príliš zúrivo sa bránil, príliš veľa hovoril pravdy. A to, že hovoril pravdu, potvrdzuje samotný čas, pretože mnohé jeho slová sa stali prorockými.


Národní banka zasahuje. Nabucco, nebo South stream ?

Rozhovor s Petrom Staněkom

Pravda o dianí v Šarišských Michaľanoch 8. augusta ...

Čie bolo Uhorsko

Konspirační teorie, malá polemika s MF Dnes

Archív

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce?

2. března 2013 protestovaly proti vládě škrtařů v Portugalsku statisíce lidí, jen v Lisabonu jich bylo půl miliónu, od té doby opět mlčení. Mlčí se o revolučních událostech v Řecku, Albánii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, mlčí se o demonstracích ve Francii, Německu, Maďarsku, Rumunsku. Cenzura je totiž dobrým nástrojem totality.


Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Dane by sa mohli zrušiť a štát by dokázal existovať!

Den bez lékaře, nákupů, médií

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.1387 s