20. September 2019
    
Zločiny cirkvi - Dolezite.sk

Zločiny cirkvi


  2010-07-29  (00:01)  |  Z domova
  57% hlasovalo = 4  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Zločiny cirkvi

Historie nám ukázala, že dobrých deset staletí byla církev nepřítelem jakékoli sebemenší lidské spravedlnosti a ani jeden z řady papežů od třináctého století nevyjádřil sebemenší nesouhlas s inkvizicí ani s ostatními krvavými praktikami církve v průběhu staletí, spíše naopak. Učinil tak až Jan Pavel II. vůči čarodejnicím a Husovi - a to ještě nedostatečně.

 

Církev vždy vedla - naštěstí vždy neúspěšně - válku jak proti svobodě a všem demokratickým procesům, tak proti Darwinovi i Freudovi. Dnes vede válku proti homosexuálům, genetickému inženýrství, plánovanému rodičovství a rovnoprávnosti žen. Nevadí jí zločiny mocných, nevadí jí krev, bolesta a utrpení nevinných.

 

Má vůbec tato organizace v dnešním světě právo na existenci?

303 - při nejkrutějších perzekucích císaře Diokleciána bylo v celé římské říši zabito asi dva tisíce křesťanů. (dále 1096)

312 (313) - edikt milánský vyjádřil toleranci, jež umožnila křesťanům vyjít ven z katakomb a stát se plnoprávnými občany. (dále 1648)

315 - konstantinovská donace, neboli Konstantinovo darování vlády čtyřem hlavním stolicím: Antiochii, Alexandrii, Konstantinopoli a Jeruzalému. Testament, mj. dnes prokázaný padělek, dokazoval, že papež byl následníkem sv. Petra a císaře Konstantina. (dále 1440)

330 - císař Konstantin se stěhuje z Říma do Konstantinopole a římští biskupové se stále více angažují ve věcech státu.

380 - křesťanství se stalo ustáleným náboženstvím římské říše. Papežové žádají, aby bylo křesťanství nařízeno jejich poddaným pod hrozbou mučení a smrti.
391 - císař Theodosius zakázal pohanství.

Ve 4.století církevní spisovatel sv. Jan Chrysostom, napsal: "Nenávidím židy", "Neexistuje žádná omluva pro odporné úkladné vrahy Pána. Bůh židy nenávidí a vždy nenáviděl." Později svatořečený Aurelius Augustinus (svatý Augustin) vytvořil dílo, jež se stalo jedním ze základů etiky v katolické sexualitě. Jeho základním principem je, že pohlavní styk v manželství za účelem plození potomků je dobrý a právoplatný, z jakéhokoli jiného důvodu je to hřích. Důraz na Mariino panenství pak přispěl k degradaci křesťanského manželství. Ideálem za žádným pohlavním stykem byl styk chladný, prostý všech vášní. Dále Augustin zformuloval tradici, podle které byl křest nutnou podmínkou ke spasení. Vysvětlil, že na počátku Bůh rozdělil všechna stvoření na dvě odlišné části: obec Boží, obydlenou anděly a všemi dobrými lidmi, a obec ďáblovu, kde dleli démoni a jejich pohanští uctívači.

416 - podle kodexu Theodosia II. je křesťanům dovoleno vstoupit do armády.

590 - papež Řehoř I. byl jedním z prvních papežů, který stvrdil svou pečetí Augustinovo dílo.

680 - koncil v Konstantinopoli prohlásil, že církev může dát do klatby kacíře živé anebo mrtvé.

800 - Karel Veliký je korunován papežem Lvem III. na císaře římského, čímž si nárokoval moc nad světským vladařem.

828 - Pribina, kníže nitranský a panonský zůstal pohanem a je přinucen přijmout křesťanství, když byla Nitra připojena k Velké Moravě. V následujících letech propukají tu a tam v slovanských státech pohanské vzpoury.

896 - papež Štěpán VII. vykopal devět měsíců pohřbené tělo papeže Formosa a posmrtně jej vyslýchal, šlo o tzv. posmrtný synod.

V 9.století prosazoval papež Mikuláš I. názor, že papež je přímým zástupcem Boha na zemi, a proto mu má být podřízena nejen církev, ale i světská moc. Křesťanství, jež bylo pevně spjaté s nejsilnějšími evropskými státy se šířilo jednak prostřednictvím misií anebo násilně, válečnými útoky a podmaňováním cizího území.

904 - papež Sergius III. dal zavraždit Lva V. a kardinála Kryštofa, jež mu stáli v cestě k jeho trůnu. Tento papež nechal znovu exhumovat tělo papeže Formosa a deset let po jeho smrti jej opět soudil.

906 - v církevním nařízení zvaném Canon Episcopi se tvrdí, že existují zlé ženy, které v noci osedlávají zvířata - na nichž po té odlétají za bohyní Dianou.

955 - papež Jan XII. byl i na svou dobu natolik krutý, že i Římané usilovali o jeho krev. Dopustil se incestu s vlastní matkou, v lateránském paláci provozoval harém, hrál hazardní hry s penězi vybranými od poutníků, své milostnice odměňoval zlatými kalichy, které pocházeli z baziliky sv. Petra a znásilňoval ženy přímo v kostele sv.Jana Lateránského. Vydrancoval baziliku sv.Petra a před rozhořčenými Římany prchl do Tivoli. Nakonec byl souzen za to, že si za vysvěcení na kněze nechal platit, oslepil svého duchovního rádce, vykastroval kardinála (a přivodil tak jeho smrt) a byl obviněn z vraždy, křivé přísahy, svatokrádeže, krvesmilstva se svými příbuznými a z toho, že vzýval démony. Jan po návratu z exilu nechal všechny své nepřátele bez lítosti popravit.

970 - dle Liutprandovy kroniky nechal papež Jan XIII. svým nepřátelům vyškrábat oči a polovinu jich poslal na popraviště.

V 10. století bylo papežství pro všechny jeho cizoložné a vraždící papeže neobyčejným zdrojem moci. V tomto století trevírský arcibiskup Réginon de Prüm vydal přepis slavného Biskupského kánonu, jenž zafixoval podobu čarodějnice, která sedíc obkročmo na koštěti nebo zvířeti létá na sabat.

1032 - byl zvolen papežem jedenáctiletý chlapec Benedikt IX.. Ve svých čtrnácti letech prý předčil ve zhýralosti a výstřednosti k ženám všechny své předchůdce. V roce 1046 byl již poněkolikáté vyhnán kvůli drancování, vraždám a utiskování.

1073 - papež Řehoř VII. se prohlásil sám za svatého. Byl posledním papežem, jehož zvolení musel potvrdit císař. Zavedl celibát, aby se majetek církve nikdy nedostal z jejích rukou. Sesadil císaře Jindřicha IV. Vypracoval Dictatus papae, což byl seznam dvaceti sedmi tezí mezi nimiž stálo i toto:

§                          Papeže nesmí na Zemi nikoho soudit.

§                          Římská církev se nikdy nemýlila a ani se nemůže mýlit až na věky věků.

§                          Samotný papež může sesadit biskupy. Jméno papeže náleží pouze římskému biskupu.

§                          On sám má právo na císařské insignie.

§                          Jen papež má moc pomazat císaře. Může sesadit z trůnu císaře a krále a zprostit jejich podřízené poddanství.

§                          Všichni princové jsou povinni líbat mu nohy.

§                          Jeho legáti, i když nejsou kněžími, mají přednost před biskupy.

§                          Právoplatně zvolený papež je bez jakýchkoli otázek svatý, což je dáno podle Petrových zásluh.

Řehoř měl pod sebou celou škálu padělatelů, kteří listiny s papežskou pečetí chrlily jednu za druhou, kdykoli je potřeboval, zejména v momentech, když dokazoval opodstatněnost církevního zákona. V těchto listinách se slovo dnes měnilo na vždy bylo a bude, což o katolicismu platí dodnes, i přes objektivní výsledky historických bádání. Historie se tak stala méně důležitou disciplínou teologie a je tomu tak dodnes. Svým prohlášením, že kdokoli nesouhlasí s Apoštolskou stolicí, je nepochybně kacířem, zavdal příčinu na jejich pozdější hon.

 

1096 - byli odpovědí na zavolání Urbana II. vyvolány křížové výpravy. Při cestě do svaté země však obrátily pozornost k nevěrným, kteří byli blíže k jejich domovům a těmi byli židé. Věčnou inspirací jim byl církevní spisovatel čtvrtého století sv. Jan Chrysostom, jenž napsal: "Nenávidím židy", "Neexistuje žádná omluva pro odporné úkladné vrahy Pána. Bůh židy nenávidí a vždy nenáviděl." V témž roce byla polovina židů ve Wormsu vyvražděna. Podobné tragedie se opakovaly v celém Německu a po té i ve Francii. Když křižáci dobyli Jerusalem, zapálili synagogu se všemi židy uvnitř. Bylo vyvražděno asi dvacet tisíc lidí.

 

V 11.století se volby řešily tak, že se kardinálové, jako představitelé místního duchovenstva, stávali jedinými voliči. Touto dobou již duchovní úplně odmítli blaženost a prohlašovali krveprolévání za své oficiální učení.

 

Koncem 11.století vydal papež Urban II. dekret, podle něhož mají být kacíři mučeni a zabiti. Rusko je v tomto století dějištěm četných pohanských vzpour. V Bulharsku se namísto pohanských bouří objevila sekta Bogomilů, která je posléze církví stíhána pro kacířství.

1147 - druhá křížová výprava vypravila dvě vojska na území Polabských Slovanů proti pohanským Veletům a proti Pomořanům, později vytáhli také proti Obodritům.

1171 - Jindřich II. získává Irsko a když biskupství uzná jej a jeho následovníky králi Irska, zahajuje pod požehnáním papeže jeho dlouhou a tragickou okupaci.

1179 a 1215 - na III. a IV. Lateránském koncilu církev kodifikuje všechna uzákonění proti židům, kteří musí nosit odznak hanby, mají zakázaný kontakt s křesťany, nesmějí vykonávat žádný úřad, jsou zbaveni pozemků, mají zákaz vlastnit obchod, jsou nahnáni do ghett, jež jsou v noci uzavřena.

1181 - prohlásil papež Lucius III., že všechny spory mezi katolíky jsou těžkým hříchem, jež odmítají papežovu autoritu.

1184 - byla veronským koncilem dána do klatby náboženská sekta Valdenských, jejichž stoupenci byli pronásledováni do konce sedmnáctého století.

1199 - křižácký rytíř Šimon z Montfortu směl dle katolických zásad zahubit tolik lidí, kolik chtěl. Při dobytí hradu v Bramu své vězně nezabil, nechal jim uřezat nosy, vypíchat oči a nechal je odejít. Po úspěšném obléhání Minervy nechal sto čtyřicet kacířů bez jakéhokoli soudu na louce naházet do jediného velkého ohně. Vše se odehrávalo pod přísným dohledem církve. Vše se často opakovalo za mnohokrát větších obětí a ještě odpornějších zločinných skutků. Jedním z nejbrutálnějších byl masakr v Lavauru. Inocenc předem posvětil naprosto všechno, čeho se tento křižácký rytíř dopustil a na IV. Lateránském koncilu jej nazval odvážným křesťanským džentlmenem.

Ve 12.století Gracián, mnich z Boloně, prohlásil, že papež je nadřazený a že je zákonodárcem všech zákonů bez omezení.

1203 - katoličtí rytíři se během IV.křížové výpravy dopustili mnoha barbarských zločinů a vydrancovali Konstantinopol. Znesvětili hroby císařů v chrámu sv.Sofie, ženy byli znásilněny a povražděny.

1205 - papež Inocenc III. prohlásil: "My jsme náměstci Ježíše Krista, před nímž by každé koleno mělo pokleknout - včetně kolena královského a císařského." "Každý duchovní musí poslouchat papeže, dokonce i tehdy, když mu přikáže něco špatného; protože nikdo nesmí soudit papeže." Pobil ohněm a mečem stovky tisíc kacířů - muže, ženy i děti - a je odpovědný za vyhlazení tzv. albigenských. Za své vlády zahalil křesťanství do teroru a neprohrál jedinou bitvu.V jedné ze svých bul anuloval Velkou listinu svobod a exkomunikoval každého, kdo by chtěl její nároky uplatňovat. Tato "Magna charta libertatum" je často označována za základ anglických svobod a parlamentarismu a je tedy na místě se domnívat, že všichni Angličané jsou stále exkomunikováni. Kromě jiného také prohlásil, že kdo omezuje svá slova na ano a ne, je kacíř, jež zasluhuje smrt. (Mt 5,37)

1208 - papež Inocenc III. vydal svoji bulu o církevním prokletí proti kacířům, která měla za následek křížovou výpravu proti albigenským. Křižákům papež nabízel zvláštní odpustek a pozemek v Languedocu. Výpravy se zúčastnilo dvacet tisíc kavaleristů a asi dvě stě tisíc pěších vojáků. Po obléhání vtrhli do města Beziérs a kudy šli, tudy plenili a vraždili. Měšťané se snažili ukrýt do katedrál a kostelů. V samotném kostele Maří Magdaleny bylo sedm tisíc žen, dětí a starších lidí. Útočníci neušetřili nikoho, ani děti. Šlo o masakr, který neměl v historii Evropy žádné obdoby.

1215 - na IV. lateránském koncilu papež Inocenc III. a účastníci ochotně uzákonili církevní antisemitismus.

1227 - papež Řehoř IX. prohlásil, že papež je pánem a vládcem světa a věcí stejně jako lidí. S jeho vstupem na trůn začal obrovský teror.

1229 - Řehoř IX. prohlásil, že povinností každého katolíka je pronásledovat kacíře.
1232 - Řehoř IX. vydal bulu, s níž zavedl inkvizici.

1233 - papež svým dekretem svěřil vedení inkvizice řádu dominikánů. Hlavní inkvizitor Svaté říše římské Konrád z Marburku, který se soustředil zejména na různé skupiny kacířů v Alsasku a Porýní, prohlašoval, že s radostí dá upálit sto lidí, bude-li mezi nimi alespoň jeden viník.

1239 - nechal inkvizitor Robert le Bougre během jediného týdne postavit před inkviziční soud celé město a posléze nechal všechny upálit včetně biskupa.

1243 - vydal papež Inocenc IV. bulu Ad extirpanda, která dovoluje inkvizici používat mučení, které do této doby bylo zakázáno, jako nástroj proti kacířství. Svět se tak minimálně na šest století vrací nejen do desátého století, kdy bylo mučení postaveno mimo zákon, ale i do dob, v nichž křesťanství bylo pouze směšnou sektou, jejíž odpůrci nenapáchali ani setinu zločinů papežem pověřených inkvizitorů. Nakonec papežství ve většině špatných zvyků pokračovalo ještě dlouho potom, co je všechny civilizované země v Evropě zrušily. (mj. bití, palečnice i natahování na skřipec nebylo považováno za mučení, ale pouze za jakousi předehru; jeden z arcibiskupů dokonce sestavil ceník mučících úkonů, za které pak platila rodina odsouzeného, což se nakonec stalo naprosto běžnou praxí)

1277 - papež Mikuláš III. si nahromadil obrovské jmění, jež pocházelo z konfiskací majetku obětí obviněných z kacířství.

1294 - papež Bonifác VIII. prohlašoval, že slepá poslušnost jeho autoritě je pro spásu nezbytná. Každý lidský tvor musí činit tak, jak mu papež řekne. Proti rodině Colonnů, jež chtěli zpochybnit jeho volbu, vyslal křižáckou výpravu, která zničila jejich tvrze a pobila a zotročila venkovany na jejich pozemcích. Těm pak poskytlo útočiště město Palestrina, které bylo při šesti tisících mrtvých srovnáno se zemí. Sepsal bulu Unam Sanctam, která říká: "…existuje jenom jediná, katolická a apoštolská církev mimo níž není spása ani odpuštění hříchů." "Vyhlašujeme, oznamujeme a určujeme, že pro spásu každého tvora je absolutně nezbytné, aby se podřídil římskému papeži."

Ve 13.století sv. Bonaventura, kardinál a františkánský opat, přirovnal Řím k apokalyptickému hampejzu, jenž opíjí krále i národy vínem svých nevěstek. Prohlásil, že v Římě nenašel nic než chtíč a svatokupectví i v nejvyšších církevních kruzích.

 

V těchž letech uznávaný teolog a filosof, Tomáš Akvinský, napsal, že ženy jsou muži, kteří se tak docela nevydařily; jejich duše jednoduše ještě nebyly natolik silné, aby se vytvořila mužská postava nebo vyšší mužský intelekt. Tvrdil, že ženské pohlaví bylo výsledkem vadného semene. V tomto století vyšlo jasně najevo, že kacíři nemají žádná práva. Proti tomuto učení, jež se stalo nedílnou součástí katolické doktríny, neprotestoval po více než tři staletí vůbec žádný z papežů.

 

Hlavním principem papežem pověřených dominikánských inkvizitorů bylo, že je lépe, když zemře sto nevinných lidí, než aby unikl jediný kacíř nebo čarodějnice. Na papežův příkaz měli zakázáno mít jakékoli slitování a ještě před sto lety byla ve Svatém oficiu (papežově domě) vystavena Černá kniha, jež byla podrobným manuálem pro inkvizitory. Papežův dekret nařizoval, že mučení se smí provádět pouze jednou, tento pojem však nebyl nijak časově omezen. Inkvizitoři byli placeni z výtěžků konfiskací majetku obětí. Papež a inkvizitoři se často o kořist dělili napůl. I když vězni, podrobenému mučení, nebylo dokázáno, že jednal kacířsky, mohl být odsouzen za to, že kacířsky myslel. Za celou dobu svého působení inkvizitoři neodložili jediný případ, žádný záznam o osvobozujícím rozsudku totiž neexistuje.

 

Papež uznal tvrzení, že ďábel se objevuje na sabatech čarodějnic, kde se jeho následovníci oddávali nejnemravnějším praktikám a zesměšňování katolické církve.

 

Francouz Henri Boguet dokonce napsal ve své příručce, aby byly mučeny i malé děti. Mezi odsouzenými byly často třeba i šestileté dívky. Z historických pramenů temného středověku se pak lze jednoduše dozvědět, že biskup ze Ženevy nechal upálit během tří měsíců pět set lidí, biskup z Bambergu šest set a biskup z Würzburgu devět set.

 

1305 - nechal Klement V. obvinit z čarodějnictví templáře, o nichž záhy vznikl mýtus o uctívání boha - kozla zvaného „bafomet“.

1320 - papež Jan XXII. jednoho jediného dne exkomunikoval jednoho patriarchu, pět arcibiskupů, třicet biskupů a čtyřicet šest opatů, jejichž jediným zločinem bylo, že se zpozdily s odváděním daní papežovi. Vydal bulu „Super illius specula“ namířenou proti zločincům, kteří se smluvili se Satanem.

1323 - papež Jan XXII. prohlásil: "Tvrzení, že Kristus a apoštolové neměli žádný majetek, je překrucování Písma svatého." Františkáni, asi sto čtrnáct, tak byli odsouzeni na hranici.

1327 - je inkvizicí odsouzen a se svými knihami upálen profesor astrologie na bolognské univerzitě Cecco d'Ascoli.

1342 - papež Klement VI. (papež z Avignonu) měl velkou část svého paláce vyhrazenu pro mučírnu inkvizice.

1370 - velký inkvizitor Aragonie Nicolas Eymeric proslul konfiskacemi, spálením mnoha knih a napsáním inkvizitorské příručky.

1378 - papež Urban VI. exkomunikoval krále Karla Neapolského, nechal popravit pět buřičských kardinálů

1377 - vzdoropapež Klement VII. z Avignonu nechal vyvraždit v Ceseně všech osm tisíc obyvatel včetně dětí

1389 - zvolený Bonifác IX. byl vrah a snad největší svatokupec v historii papežství.

1400 - byly obviněni z čarodějnictví muži a ženy švýcarského Simmenthalu.

1414 - kostnický koncil prohlásil, že má autoritu nad papežem, čímž sesadil tehdejší tři papeže a zakončil tak schizma.

1415 - na kostnickém koncilu je bez možnosti vlastní obhajoby při zinscenovaném obvinění zaživa upálen mistr Jan Hus.

1421 - 1440 je vedeno veliké množství čarodějnických procesů v jihovýchodní Francii.

1428 - ve švýcarském kantonu Valais bylo sedm set lidí nařčeno z toho, že patří k satanistické sektě.

1430 - papež Evžen IV. nabádal inkvizici k vymýcení všech kouzelníků a věštců.

1431 - je jako kacířka upálena Jana z Arku. O pět set let později je prohlášena za svatou.

1440 - papežův pomocník Lorenzo Valla dokázal, že tzv. konstantinovská donace je padělek a že jde o podvod. Řím Vallovy argumenty neuznal.
1453 - byly odhaleny čarodějnice v Normandii.

1456 - se stal papežem Alexandr VI., jenž po svém zvolení ztratil již poslední morální zábrany. Sesazen být nemohl, neboť to nedovoloval systém. V této době bylo v Římě již naprosto vše na prodej, od farností a odpustků až po kardinálské klobouky i papežství samotné. Měl prý poměr se svou dcerou , její matkou i její babičkou. Unést někomu ženu, znásilnit ji a hodit do Tiberu pokládal za maličkost. V Římě této doby se denně páchalo v průměru čtrnáct vražd a Alexandr viníka bez nejmenších rozpaků vždy propustil, pokud zaplatil. Často za tučný poplatek nechal jmenovat kardinály, které poté nechal otrávit, aby se zvýšil jejich obrat, jejich majetek zdědila církev neboli papež sám.

1458 - inkvizice nejvíce slídila v Gaskoňsku, ve Švýcarsku, Arrasu a Savojsku.

1471 - papež Sixtus IV. Povolil v Římě nevěstince, jež mu vynášely tisíce dukátů. Začal úspěšně prodávat odpustky i mrtvým, za něž byli příbuzní ochotni sáhnout hluboko do své kapsy.
1478 - vydal Sixtus IV. bulu, s níž uznal inkvizici v Kastilii.
1480 - Sixtus IV ustavil inkvizici ve Španělsku
1482 – jenom v Andalusii bylo upáleno tisíce kacířů.

1483 - byl jmenován jako Velký inkvizitor mnich Tomáš Torquemada, jenž poslal na hranici více jak deset tisíc obětí a minimálně sto tisíc jich odsoudil k doživotnímu žaláři.

1484 - vydal papež Inocenc VIII. bulu „Summis desiderantes affectibus“ proti čarodějnictví, jež záhy poté odstartovala obrovský hon na čarodějnice. Každý, kdo by se jen pokusil popřít existenci čarodějnic nebo čarodějnictví, byl okamžitě považován za kacíře. Příčinou k tomuto neuvěřitelnému a nelidskému běsnění byl výrok z Exodu: "Čarodějnici nenecháš naživu" (Ex 22,17)

1486 - napsali papežem pověření dominikáni Heinrich Kramer a Jakub Sprenger „Malleus Maleficaru - Kladivo na čarodějnice, příručku k objevení a trestání čarodějnic, plnou vrozené nenávisti k ženám a sexu, který je podle této "knihy“ natolik špatný, že tvoří hlavní dveře - jimiž vstupuje ďábel. Předmluvou k této knize byla samotná bula Inocence VIII.

1490 - papež Inocenc VIII. vydal edikt proti židům ve Španělsku. Došlo tak k vlně emigrací nepodobných těm, které předcházely druhou světovou válku.

V patnáctém století bylo za každé léno papežského stolce, opatství a farnost, za každý odpustek stanoven pevný poplatek. Církev bohatla z prodeje tzv. dispensí (prominutí) často extrémních i nemožných zákonů.

1503 - si cestu k papežství uplatil Julius II. Měl úspěchy na válečném poli a pro papežskou korunu vybojoval nová teritoria, dolní Popádí, Boloňskou republiku, Parmu a Piacenzu, které Vatikán ovládal až do konce devatenáctého století.
1506 - obnovil Julius II. odpustky na dalších dvacet let.

1510 - bylo v severní Itálii, v Brescii upáleno sedmdesát mužů a žen.

1514 - bylo tři sta lidí upáleno v Comu. Ročně zde pravidelně bylo zaživa upáleno na sto čarodějnic, asi do roku 1525.

1516 - francouzský král František I. získal od papeže četné pravomoci nad katolickou církví.

1517 - augistiánský mnich Martin Luther přibil na vrata Albertovi zámecké kaple ve Wittenbergu svoji listinu „Devadesát pět tezí“ o odpustcích.

1520 - papež Lev X. exkomunikoval Luthera kromě jiného i za to, že se odvážil říci, že upalování kacířů se děje proti boží vůli.

1522 - papež Hadrián VI. přiznal sněmu v Norimberku, že mnoho let se v Petrově stolci děly ohavné věci, zlořády v církevních záležitostech, přestupky proti božím přikázáním a že všechno tam bylo příliš zvrácené.

1527 - propukly hony na čarodějnice v navarrském kraji, Tyrolsku, Lombardii, kolem Říma, v Alsasku a na mnoha místech v Německu.
1538 - se opakovala tatáž situace na těchž místech.

1542 - byla papežem Pavlem III. založena Římská inkvizice, čímž církevní soudy získaly ještě větší nadvládu nad soudem civilním.

1545 - francouzský král se pod patronátem papeže rozhodl zlikvidovat hnutí kacířské sekty valdenských, čehož důsledkem bylo zničeno 29 vesnic a vyvražděno přes tři tisíce lidí.

1555 - Pavel IV. prohlásil: "Nikdo se nesmí tak snížit, aby toleroval židy." "Kdyby můj vlastní otec byl kacířem, osobně bych nanosil dříví na jeho hranici." Vydal protižidovskou bulu „Cum nimis absurdum“, jež si nijak nezadala s norimberskými zákony z roku 1935, byla jakýmsi mezníkem v historii antisemitismu. Během jeho krátké vlády se počet obyvatel Říma snížil téměř na polovinu. Jeho následovníci Lev XII., Pius VIII., Řehoř XVI., Pius IX., byli jeho velice dobrými žáky.

1557 - vydal papež Pavel IV. bulu „Cum ex Apostolatus officio“, v níž prohlašoval, že je nejvyšší pontifex, velekněz, představitel boha na Zemi a jako takový má neomezené právo sesadit každého panovníka, vystavit každou zemi invazi křižáckých vojsk a sesadit každého z jeho funkce bez soudu a možnosti obhajoby. Oslepil jej přízrak kacířství natolik, že jeho inkvizitoři začali odsuzovat k smrti smilníky, homosexuály, herce, klauny, dokonce i sochaře. Pronásledoval židy více, než kterýkoli jiný papež. Jako kardinál nechal spálit všechny knihy, které pokládal za zhoubné.

1559 - zavedl Pavel IV. index zakázaných knih. Všichni autoři, kteří si cenili svůj vlastní život, okamžitě přestali psát. Všechny tiskoviny byly kontrolovány státními i církevními úřady.

1561 - zuřil strašlivý hon na čarodějnice v luteránském Brunšvicku, který pokračoval i v roce 1590, kdy do Wolfenbütelu svezli na upálení čarodějnice z celého okolí.

1563 - koncil prohlásil: "Jestliže někdo tvrdí, že stav manželství je nad stavem panenství nebo celibátu a že není lepší a požehnanější zůstat panenským a v celibátu než být ve spojení manželského svazku, ať je proklet."

1564 - Tridentský koncil připravil nový a mnohem podrobnější index zakázaných knih.

1566 - byl zvolen papežem Velký inkvizitor Pius V. Napsal bulu „Regnans in Excelsis“, do níž začlenil i verdikt, v němž anglickou královnu Alžbětu prohlásil za kacířku a podněcovatelku kacířů. Důsledkem této buly se z anglických katolíků stali zrádci a více jak sto kněží bylo v jejím důsledku usmrceno.

1570 - procesy propukly v Poitiers, Bordeaux, Le Mans, Toulouse, Avignonu a mnoha dalších místech Francie.

1571- byla v Římě Piem V. založena kongregace indexu zakázaných knih, která své seznamy pravidelně aktualizovala.

1572 - je po sérii hugenotských válek v Paříži povražděno nejméně dva tisíce hugenotů o tzv. bartolomějské noci na popud Kateřiny Medicejské za stálé podpory papeže.
1575 - se konalo veliké množství poprav v Alsasku.

1579 - vyhlásil církevní koncil v Melunu, že každý šarlatán a věštec a všichni, kdo praktikují nekromancii, pyromancii, chiromancii a hydromancii , musí být trestáni smrtí.

1580 - došlo v Trevíru k mnoha případům upálení při kampani, která měla původně za úkol potlačit protestantství a vyhnat židy. V důsledku komplexních procesů byli dvě vesnice prakticky vymazány z mapy. Nesmírně kruté postihy propukly též v Lucembursku a v Lotrinsku až do roku 1595. Filosof, ekonom a právník Jean Bodin vydal spis „Démonomanie des Sorciers“ - v němž schvaloval i mučení dětí.

1582 - se konaly procesy s čarodějnicemi v Braniborsku a Württembersku.

1583 - papež Sixtus V. bulou „Coeli et terrae creator“ zakázal astrologii a všechny formy věštění, které označil za neuskutečnitelné bez pomoci ďábla.

1589 - vydal katolický biskup Peter Binsfeld návod na stíhání čarodějnic „Tractatus de Confessionibus Maleficorum“.

1589 - bylo v saském Quendlinburgu během jediného dne upáleno sto třicet tři čarodějnic.

1590 - počínaje a 1680 konče bylo ve Skotsku popraveno na čtyři tisíce čtyři sta čarodějnic.

1592 - bylo nizozemským dekretem vyhlášeno, že přestože již bylo upáleno mnoho žen, tak počet těch, s nimiž je nutné se vypořádat, je mnohem větší.

1595 - vydal právník, jenž poslal za patnáct let na hranici devět set čarodějnic, Nicolas Remy, příručku pro zastánce tvrdých postihů čarodějnic „Demonolatreiae“. V jejich stíhání ještě pokračoval do roku 1612.

1599 - vydal Martin del Ria uznávaný spis pro odhalení a vyhlazení čarodějnic.

V 16. století se kardinálské klobouky prodávají v průměru za třicet tisíc dukátů, papež Lev X. měl na prodej 2150 svých úřadů. V každé zemi vlastní církev nesmírné bohatství a v Německu je v duchovních rukou celá polovina. Obchod s odpustky byl snad na svém vrcholu.

1600 - byl na příkaz inkvizice zaživa upálen astronom, filosof a básník Giordano Bruno.

1600 - bylo v Mnichově popraveno jedenáct lidí. Než byli zaživa upáleni, šesti z nich bylo cestou k hranici trháno maso z těla rozžhavenými kleštěmi, jedné ženě byly uříznuty prsy, pět mužů bylo lámáno v kole a jeden muž byl naražen na kůl.

1602 - právník Henri Boguet vydal příručku pro inkvizitory Discours des Sorciers. Jen v samotném Burgundsku nechal popravit na šest set čarodějnic. Používal nejkrutějších inkvizičních metod a nepůsobilo mu žádné problémy zahrnout do svých procesů i děti.

1603 - sadistický soudce Balthasar Ross nechal do roku 1606 ve Fuldě upálit na tři stovky lidí.

1605 - Klement VIII. napadl nantský edikt z roku 1598, protože poskytoval stejná práva všem, bez ohledu na jejich náboženské vyznání.

1608 - vydal italský mnich Francesco Gauzz další autoritativní příručku „Compendium Maleficarum“.

1609 - byl jmenován hlavním inkvizitorem v kraji Basků v jihozápadní Francii Pierre de Lancre. Už jen za pouhé čtyři měsíce dal upálit na šest set lidí.

1610 - za zhruba dvacetileté období bylo v západošvýcarském kantonu Vaud popraveno bez mála šest set čarodějnic. Procesy se nadále konaly v Tyrolsku a Alsasku.

1616 - papež Pavel V. vydal rozhodnutí, aby koperníkovský názor, že Slunce je nehybným středem vesmíru, byl posuzován jako bláznivý a absurdní, po filosofické stránce mylný a po stránce formální kacířský. Na základě tohoto rozhodnutí zakázala inkvizice astronomu Galileu Galileiovi vydat cokoli nového nebo vydávat jeho stará díla. Musel se zavázat, že své názory nebude vyučovat, ani obhajovat, ani o nich diskutovat. Koperníka dala církev na index zakázaných knih, kde zůstal až do roku 1822.

1620 - upálil kníže-biskup ve Würzburku během jediného roku devět set místních čarodějnic. Jeho bratranec z Bamberku jich nechal upálit šest set. Byly nemilosrdně upalovány mladé dívky a stovky dětí v rozmezí tří až čtrnácti let.

1630 - Galileo Galilei vydal své dílo Systém světa. V těchto letech dosáhl svého vrcholu hon na čarodějnice v německém Bambergu, Würzburgu, Mohuči, Kolíně, Brunšvicku, Nassau, Badenu, Braniborsku, Trevíru a Württembersku. V hraničních oblastech Lotrinska a Alsaska bylo údajně mezi lety 1615 a 1635 upáleno na pět tisíc čarodějnic. K podobným ukrutnostem též docházelo v Normandii a v Bambergu se na hranici, kromě předních občanů města ocitl i sám starosta Johannes Junius.

1633 - Galileo Galilei je na základě soudu, vyneseným Svatým oficiem důvodně podzírán z kacířství. Jeho knihy byly zakázány. Posléze byl na příkaz římské inkvizice přinucen v souladu s katolickou vírou, že Země je nehybným středem vesmíru. Církev se ve skutečnosti mýlila a jestliže již dnes katolíci prohlašují, že to vlastně ani nebyla katolická doktrína, může si vůbec být někdo jakoukoli katolickou doktrínou jistý? A dodnes Řím vůbec nespěchá s tím, aby se vůbec omluvil.

1648 - když vestfálský mír prohlašuje, že občané, jejichž náboženské vyznání se liší od vyznání jejich panovníků, mají mít stejná práva jako ostatní občané v tomto státě, papež Inocenc X. to odsoudil a katolická církev zavrhla jako prohlášení škodlivé, nekřesťanské…atd.

1650 - byla ve slezské Nyse postavena velká pec pro úsporné upalování čarodějnic, která si vyžádala více jak tisíc obětí včetně dětí. Podobná pec, asi šedesát metrů vysoká, byla postavena již dříve v Avignonu.
1652 - došlo k velikým postihům čarodějnic v Ženevě.

1657 - římská inkvizice vydala bez jediné sebemenší známky lítosti prohlášení, v němž oznamuje, že ani jediný čarodějnický proces nebyl správně veden.

1666 - byly velice četné čarodějnické procesy vedeny v Sasku a Švédsku.

1677 - se vedli procesy s čarodějnicemi ještě v Salcburku, ve Štýrsku a Meklenbursku.
1682 - byly ukončeny hony na čarodějnice.

1685 - je na církevní podnět zrušen nantský edikt, v důsledku čehož v následujících třech letech opustilo na padesát tisíc rodin protestantů.

V 17.století prohlásil kardinál Bellarmine: "Kdyby se papež dopustil omylu tím, že by hříchy povolil a ctnosti zakázal, církev by musela považovat hříchy za dobré a ctnosti za neřestné, protože jinak by se prohřešila proti svědomí." Na celkový počet obětí, jenž si vyžádaly čarodějnické procesy se odhady různí, od několika set tisíc do devíti miliónů.

1715 - byly vedeny procesy v Bavorsku až do roku 1734.

1740- Benedikt XIV. Prohlásil, že papež je hlavní kněz celé církve, který může vzít z jurisdikce biskupa jakoukoli místní církev, kdykoli si to bude přát. Biskupové proto na úkor víry přísahají nikoli službu církvi a náboženství, ale pouze a jen papeži, a to doslova. Přísná autokracie je v papežství na prvním místě.

1782 - se konala v souvislosti s čarodějnictvím ve švýcarském Glarusu poslední zákonná poprava.

1789 - Francouzská revoluce byla v očích papežů ďáblovo dílo, a proto se katolická církev uzavřela do sebe a živila se pouze svým starým dědictvím.

1808 - když Napoleon dobyl Španělsko, tak dominikáni, často zabarikádovaní ve svých klášteřích, popírali existenci mučíren. Místnosti plné nahých, mnohdy duševně chorých vězňů však byly objeveny a po vyklizení byly vyhozeny do povětří.
1813 - byla zrušena španělská inkvizice.

1814 - zavedl papež Pius VII. po propuštění z francouzského zajetí znovu Svatou inkvizici za rouhání se, nemorální chování, neúctu k církvi, neúčast na jejích oslavách, nedodržování půstu a odříkání s pravé víry.
1816 - Pius VII. zakázal při soudech používat mučení.
1828 - Lev XII. opět nechal pozavírat všechny židy do ghett.

1829 - bylo s každým, kdo třeba jen přechovával knihu, kterou napsal kacíř, nakládáno jako s kacířem.

1831 - od tohoto roku napadali papežové každou novou ústavu (rakouskou, francouzskou, belgickou) jako bezbožnou. Všechny tyto ústavy se pouze odvážily zaručit svobodu svědomí, svobodu tisku, svobodné parlamentní instituce.

1832 - papež Řehoř XVI. ve svém díle „Mirari“ označil svobodu svědomí jako bláznivý názor. Napsal, že náboženská svoboda plyne z té nejsmrdutější stoky indiferentismu a hbitě odsoudil svobodu náboženství, tisku, shromažďování a výchovy jako špinavý kanál plný kacířských zvratků.

1838 - lord Maculay, jenž v tomto roce navštívil Itálii, napsal: "Domnívám se, že papežské státy jsou nejhůře ovládanými státy v civilizovaném světě a neschopnost policie, zkorumpovanost státních úředníků, drancování zemí roste tak rychle a v takové míře, že to neunikne pozornosti ani toho nejnedbalejšího cestovatele." Zhruba o třicet let později byly papežské státy již zralé na povstání. Piovi IX. bylo učiněno mnoho nabídek na setkání, aby zachránil Itálii i papežství, ale papež měl za to, že moderní civilizace pochází od ďábla, kdy on odmítl jednat s princi temnot. Když děla generála Cadorny prorazila Aureliánskou zeď, byl to pro davy v ulicích den jejich osvobození. "Svého" území se papež odmítl vzdát a prohlašoval, že pánu může sloužit pouze jako panovník.

1852 - činil papež Pius IX. nátlak na Toskánsko, aby zakázalo židovským doktorům vykonávat svou praxi. Rakouskou ústavu odsoudil zejména za to, že dovolovala protestantům a židům mít svoje vlastní školy a koleje.

1856 - vydal papež Pius IX. edikt, který nadále v papežském státě povoloval exkomunikace, konfiskace, doživotní vězení i tajné popravy. Stejně tak čtení knih z indexu bylo pojímáno jakožto zločin.

1864 - papež Pius IX. ve svém díle „Quanta Cura“ napadl svobodu náboženství a postavil ji na roveň se svobodou smrti a odsoudil ve svém sylabu omylů názor, že křesťanství by už nemělo být jediným náboženstvím v zemi. Za největší katastrofu považoval nástup demokracie. Tzv. Katalog omylů odsoudil veškerý lidský pokrok.

1869 - I. vatikánský koncil prohlásil, že pro spásu je nezbytné věřit v nejvyšší moc papeže a jeho neomylnost. První vatikánský koncil tak popřel vše, co první koncily zavedly a co bylo jednoznačně prohlášeno v Kostnici, kterou bylo ukončeno tehdejší schizma. Vatikánským koncilem bylo jasně dáno, že papež je svým vlastním pánem; neexistuje žádná kontrola ani skládání účtů, žádná diskuse, žádná parlamentní opozice. Svět se může stát demokratičtějším, církev nikdy. Papeži, který přišel o své státy, touha po absolutní moci vůbec neskončila, pouze měla pokračovat v oblasti pravdy. Po tomto koncilu bylo v církvi všechno centralizováno.

1870 - papež Pius IX. je v bazilice sv.Petra prohlášen za neomylného. Jako paradox pak zní závěr z I.vatikánského koncilu jenž hovoří o tom, že aby církev přežila, není nezbytný papež, ale Ježíš Kristus, jenž je opravdovou hlavou církve. V tomtéž roce se z věznic a kobek patřících inkvizici stali úřady a archivy, v nichž práce pokračuje stejně metodicky, pouze ne tak brutálně.

1870 - italská vojska, jež dobyla Řím, lidé zdravili jásotem jako při osvobození. Jedenáct dní na to dostali všichni židé svobody, jež jim papežství upíralo alespoň tisíc pět set let. Poslední ghetto v tehdejší Evropě bylo zbouráno.

1878 - papež Pius IX. prohlásil za omyl, že každý člověk může svobodně přijmout a vyznávat jakékoli náboženství, které bude považovat za správné.

1880 - Lev XIII. ve svých encyklikách prohlašoval, že církev má právo na náboženský monopol v kterémkoli státě a svobodu náboženství odsuzoval. V politické angažovanosti deklaroval, že je nutné myslet nejvíce na to, jak sloužit zájmům katolicismu. Dle něj katolíci byli nuceni hlasovat pouze pro ty, kdo se zaslíbili katolickým zájmům a nikdy před nimi nedávat přednost nikomu, kdo je nepřátelský vůči katolickému náboženství, které je jediným skutečným náboženstvím.

V 19.století papežové tvrdili, že církev a stát jsou nerozlučitelně spojeni. Svoboda není křesťanská, nejdůležitější je právo a pořádek, papežové tak svobodu napadali jeden po druhém a Vatikán odsoudil všechny evropské ústavy. Ještě ve druhé polovině tohoto století byla v Římě a papežských státech dosud židům odepírána naprostá většina jejich lidských práv.

1902 - je pod tlakem sdělovacích prostředků přejmenována Svatá inkvizice na Svaté oficium

1903 - Pius X. prohlásil, že papež, kterého Bůh uvedl do nejvyššího úřadu, nemá právo oddělovat politické záležitosti od víry. Katolická církev se tak stala jediným náboženským sborem na světě, který je současně církevní i politickou organizací.

1903 - Pius X. nechal cenzurovat dílo abbého Loisy. Později jej nechal exkomunikovat a udělil na něj jednu z nejpřísnějších klateb. Vůbec všechny knihy i časopisy před tím, než byly vydány, byly dokonale zcenzurovány.

1906 - Pius X. prohlásil: "Ať se provozuje studium filosofie, teologie a příbuzných předmětů v duchu papežských listin a svatého Tomáše Akvinského." Na základě tohoto prohlášení byl propuštěn katolický intelektuál George Tyrrel z Akademie, jenž se skrýval pod pseudonymy, neboť se pokusil o dobovou přeměnu Tomáše Akvinského. Nakonec byl donucen se zavázat, že nevydá nic bez souhlasu kompetentní osoby.

1928 - papež ve své encyklice „Casti connubi“ horlil proti antikoncepci a zejména rozvodu, u kterého platilo, že nikdo jiný než on nemůže rozvést ani to nejnesnesitelnější manželství.

1930 - papež Pius XI. ve své encyklice prohlásil, že antikoncepce je špatná, vždy špatná, hrozivě špatná. Podle něj je antikoncepce kriminálním zločinem, když pravil: "Velebnost boží si oškliví tento nevyslovitelný zločin s nejhlubší nenávistí a někdy jej musí trestat smrtí."
1932 - schválil Pius XI. Normy pro rozvádění manželství…

1941 - o své živobytí přišly asi tři čtvrtiny italských židů, na nichž papežská reakce Pia XII. bylo pouhé ostudné mlčení. Nejen v Itálii, ale v celé Říši byli židé systematicky pronásledováni a zabíjeni a Vatikán tyto činy nedokázal odsoudit jediným slovem.

1942 - masové vyhlazování židů se již stalo všeobecně známým, přesto papež a celý Vatikán nadále mlčel.

1942 - založil Pius XII. vatikánskou banku, přestože církev dala úrok do klatby jakožto lichvu a dosud tuto klatbu oficiálně neodvolala.

1943 - Němci obsadili Řím a židé jsou v přítomnosti papeže, který nadále mlčí, deportováni z města

1945 - umění, znázorňující Krista jako nežidovského křesťana a teologie, jež těží z této iluze, připravila živnou půdu pro Hitlera a jeho konečné řešení židovské otázky. Robert Katz napsal: "Byl tu jeden muž, který měl být a musí být volán k odpovědnosti za to, že mohl a neučinil ani to nejmenší, aby zabránil německému vyvražďování. Tím mužem je papež Pius XII."

1966 - papež Pavel VI. po více než čtyřech století konečně přerušil existenci indexu zakázaných knih.

1968 - představil papež světu svou novou encykliku týkající se katolické sexuální etiky „Humanae Vitae“. Pavel VI. postavil antikoncepci mimo zákon. Přísná katolická etika v Jižní Americe vedla k nekontrolované plodnosti, která zase vedla k rozsáhlému počtu potratů, které způsobily smrt mnoha matek. Neustále jen opakoval, že morálka pohlavního styku se musí posuzovat pouze z čistě biologického hlediska.

1979 - Jan Pavel II. zrušil licenci světově proslulému katolickému spisovateli Hansu Küngovi, v důsledku čehož již nebyl pokládán za katolického teologa a přišel tak o práci. Římští duchovní tak svého odpůrce umlčeli a ostatní tím byli varováni. 1983 - předpis 747 s přepracované církevní sbírky zákonů z roku 1917 říká, že existuje-li nebezpečí, že dítě zemře v matčině děloze, musí být pokřtěno ještě před narozením.

1986 - připravil papež otce Karla E. Currana o jeho učitelskou licenci, v důsledku čehož přišel v roce 1987 o své místo na katolické universitě. V téže době je přinucen odejít z řádu jezuita Sweeney pro zveřejnění svého průzkumu mezi kněžími o jejich názoru na celibát.

1986 - roste počet sporů Vatikánu s církví Spojených států. Jan Pavel II. pak zprostil autority arcibiskupa ze Seattlu v učení o morálce, zesvětštění kněží, zrušení manželství, vedení liturgických a kněžských seminářů a dosadil do téže oblasti jiného. Papež tím dal jasně najevo, že pokud uposlechne do písmene každý vatikánský dekret, může být znovu dosazen do funkce.

Šóá - tragédie moderních dějin

 

Římskokatolická církev je plně zodpovědná za největší holocaust v dějinách – holocaust Židů, který nezačal příchodem Hitlera, ale už ve středověku – za přímého vedení církve a jejích hodnostářů…

 

Na důkaz tvrzení o církevní zodpovědnosti za antisemitismus a holocaust na Židech v Evropě uvádím nezpochybnitelná historická fakta, zaznamenaná SAMOTNOU CÍRKVÍ – takže mne těžko někdo může obvinit ze „zaujatosti“.

 

Prvním masovým vyhlazováním židů se může církev „pochlubit“ už v době křížových výprav, kdy „křižáci“ pod vedením fanatických kněží a mnichů pořádali pogromy ve všech větších městech Evropy, jimiž táhli… Desítky tisíc obětí…pro ilustraci úvaha opata Petra z Cluny – jedoho z „duchovních“ vůdců druhé křížové výpravy v r. 1146 : „…k čemu se vydávat až na konec světa… bojovat se Saracény, když mezi sebou necháváme žít další bezvěrce, kteří se před Kristem provinili tisíckrát více než Mohamedáni !“… A po druhé křížové výpravě církevní soudy vedou první procesy s Židy, obviňovanými z rituálních vražd křesťanských dětí, znesvěcování hostií… A tato obvinění jsou pak už po staletí typická k vytváření protižidovských nálad ještě ve dvacátém století… V Čechách vzpomeňme třeba známou „hilsneriádu“…

 

Už 4. lateránský koncil v r. 1215 uložil všem židům tehdejší Evropy nosit „jiný“ oděv, než nosili křesťané a zakázal sňatky mezi „křesťany“ a židy… Mezi léty 1215 až 1370 dvanáct koncilů a devět královských nařízení předepsalo ve Francii tamějším židům nosit viditelně na oděvu žlutou hvězdu. V zemích „Svaté říše římské národa německého“ museli židé povinně nosit potupné špičaté klobouky žluté nebo červené barvy, později trojúhelníky našité na oděvu…

 

Nějak ten pověstný Hitlerův antisemitský nacismus postrádá originalitu… Kdepak asi kopíroval ?

 

Protižidovské běsnění církve ve Španělsku je snad dostatečně známo. Jen pro ilustraci – sevillský arcijáhen v r. 1378 ve svých kázáních uvádí „zabití žida“ křesťanem jako „záslužný čin před Bohem i králem“… Opět desítky tisíc obětí – některé prameny uvádějí čísla převyšující sto tisíc… Zabíjení a všemožné pronásledování se týká i „conversos“ – židů, kteří ze strachu o život „přestoupili“ na „katolickou víru“… Dominikán Martiny vydává koncem 13. století knihu „Pugio fidei“ (Dýka víry), ve které označuje Židy za „vazaly Satanovy“… Kniha františkána Alfonze ze Spiny „Fortalicium fidei“ (Pevnost víry) z patnáctého století je pro „křesťanské židobijce“ tím, čím bylo „Malleus maleficarum“ pro „lovce čarodějnic“… Ospravedlňuje totiž jménem církve a Boha jakékoli prostředky, včetně mučení a poprav upálením, použité proti „nepřátelům Boha, Satanovým služebníkům – židům“…

 

Protižidovská bula papeže Evžena IV. z r. 1436 označuje židy za „škůdce a protivníky křesťanství“ a „potvrzuje“ všechny zločiny, jim s oblibou církví už dlouho připisované (vraždění dětí, zločinné čarodějnictví, znesvěcování hostií…)

 

Basilejský koncil v r. 1434 zakazuje přijímání židů na všechny školy a university, „křesťan“ nesměl pracovat u Žida, nesměl dokonce bydlet se židem v jednom domě… Židé se nesměli bez povolení nikde usazovat, nesměli vykonávat žádné veřejné úřady…

 

Necituji nacistické „norimberské“ zákony, ale nařízení „katolické“ církve !!!!

 

V Itálii dva známí františkáni – Jan Kapistrán a Bernardin z Feltre – organizují na přelomu patnáctého a šestnáctého století protižidovské pogromy v mnoha městech a svými kázáními štvou dav do skutečně nechutných excesů… Janu Kapistránovi však Itálie nestačí – v letech 1453 –1454 přenese svoji „bohumilou misi“ do Slezka, kde zinscenuje několik „monstrprocesů“ se židy, obviněnými z rituálních vražd…jsou samozřejmě krutě mučeni a upáleni – a Kapistrán má „volnou ruku“ ke svému protižidovskému štvaní a organizování pogromů…

 

Vrcholu dosahuje církevní protižidovský holocaust v polovině šestnáctého století. Papež Pavel IV., na jehož návrh vzniklo „Sanctum officium“ - inkvizice…, papež Pius V., který byl před svým zvolením „Velkým inkvizitorem“. Oba se nijak netají svými protižidovskými postoji a masivně ze svého úřadu podporují jakoukoli formu pronásledování židů v Evropě. Pavel IV. vydává necelé dva měsíce po svém zvolení pochmurnou bulu „Cum nimis absurdum“, proti níž jsou „protižidovské pasáže“ v Hitlerově „Mein Kampf“ slabým čajovým odvarem. V kostelech vznikají obrazy a sochy s fanatickým antisemitským obsahem – mnohde jsou DODNES k vidění…


...a velké „vyhánění židů“?

 

1290 Anglie – desetitisíce mrtvých. Zde opravdu po vyhnání židů nezůstala dlouhá staletí ani komunita „konvertitů“
1394 Francie (s židy to dopadlo podobně jako v Anglii) a Falcko
1420 Rakousko
1424 Freiburg a Curych
1426 Kolín n. R.
1432 Sasko
1492 Španělsko a Sicílie
1492 Portugalsko

1495 a 1506 Provence
1569 na přímý příkaz papeže Řím
1567 Janovská republika
1572 Lucra
1591 Milánsko
…a stovky dalších…

 

Tyto pochody smrti měly za následek stejné utrpení tisíců rodin, jako ty „nacistické“. Často končily smrtí – buď ubitím, lynčem od fanatického davu „věřících“, který za povzbuzování svých „pastýřů“ tyhle „bohulibé“ akce organizoval (ano, kazatelé opravdu označovali „účast křesťanů“ na protižidovských akcích i pogromech za bohulibou, každému křesťanu doporučovanou činnost…) nebo smrtí vyčerpáním a hladem za nelidských podmínek těchto „pochodů smrti“… Ti, kteří tyto pochody přežili, skončili v předem určených, „křesťanskými“ strážemi hlídaných koncentrácích – ghettech…

 

Katedrální kapitula v Toledu vydala v roce 1547 nařízení o tzv. „čistotě krve“ – „limpieza“, kde se odvolává na podobná nařízení již zmíněného Basilejského koncilu. Opravdu - tohle nařízení až nepříjemně připomíná známé „norimberské zákony“ – „rasová“ čistota byla jedinou možnou podmínkou pro „normální“, občanský život… Židé a jejich „míšenci“ se tímto nařízením stali na dlouhá staletí ve Španělsku „podlidmi“, naprosto bezprávnými.

Kořeny víry

 

A na závěr několik desítek citátů ze „Svaté knihy“ křesťanů, Bible – „Starého zákona“. Tato nejkrvavější kniha, která byla kdy napsána, zcela jasně ukazuje, že „krvavý bůh“ křesťanů není bohem milosrdenství – jak se nám dnes snaží církevní nohsledové namluvit – ale bohem, v jehož stínu blednou ty nejsurovější masové vraždy v mnohatisícileté historii lidstva…

 

1. Královská, 9, 21
…totiž jejich syny, kteří po nich v zemi zbyli, které Izraelci nedokázali vyhubit jako klaté, podrobil Šalomoun otrockým nuceným pracím, a tak je tomu až dodnes.

1. Paralipomenon 4,41
Tito jmenovitě zapsaní přišli za dnů judského krále Jechizkijáše a obořili jejich stany i příbytky, které tam nalezli, zničili je jako klaté, jak je tomu dodnes. Usadili se tam místo nich, protože tam byla pastva pro jejich brav.

1. Samuelova 15,3
Nyní jdi a pobij Amáleka; jako klaté zničíte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i kojence, býka i ovci, velblouda i osla!"

1. Samuelova 15,9
Saul a jeho lid ušetřil Agaga a nejlepší kusy z bravu a skotu, z druhého vrhu, a ze skopců a vůbec ze všeho pěkného, a nechtěli je vyhubit jako klaté. Jako klaté zničili jen to, co bylo podřadné a bezcenné.

1. Samuelova 15,18
Hospodin tě také poslal na cestu s rozkazem: Jdi a jako klaté vyhubíš ty amálecké hříšníky. Budeš proti nim bojovat, dokud je úplně nezničíš.

1. Samuelova 15,20
Saul vysvětloval Samuelovi: "Vždyť jsem Hospodina uposlechl. Šel jsem cestou, na kterou mě Hospodin poslal. Přivedl jsem amáleckého krále Agaga a Amáleka jsem zničil jako klatého.

1. Samuelova 15,21
Ale lid si vzal z kořisti, z bravu a skotu, to nejlepší z klatého, aby měl co obětovat v Gilgálu Hospodinu, tvému Bohu."

2. Královská 19,11
Hle, slyšel jsi o tom, co učinili králové asyrští všem zemím, že je zničili jako klaté. A ty bys byl vysvobozen?

2. Paralipomenon 20,23
Amónovci a Moábci se totiž postavili proti obyvatelům hory Seíru, aby je vyhladili jako klaté. Když pak skoncovali s obyvateli Seíru, pomohli jedni druhým do zkázy.

2. Paralipomenon 32,14
Který ze všech bohů těch pronárodů, které moji otcové vyhubili jako klaté, dokázal svůj lid vysvobodit z mých rukou? Že by váš Bůh dokázal vysvobodit z mých rukou vás?

Daniel 11,44
Ale vyděsí ho zprávy z východu a ze severu. Vytáhne s velikým rozhořčením, aby mnohé zahladil a vyhubil jako klaté.

Deuteronomium 2,34
V oné době jsme dobyli všechna jeho města, vyhubili jsme každé jeho město jako klaté, muže, ženy i děti; nenechali jsme nikoho vyváznout.

Deuteronomium 3,6
Vyhubili jsme je jako klaté, jako jsme učinili chešbónskému králi Síchonovi; vyhubili jsme každé město jako klaté, muže, ženy i děti.

Deuteronomium 7,2
Hospodin, tvůj Bůh, ti je předá, abys je pobil. Vyhubíš je jako klaté, neuzavřeš s nimi smlouvu a nesmiluješ se nad nimi..

Deuteronomium 13,16
…úplně vybiješ obyvatele toho města ostřím meče, zničíš je ostřím meče jako klaté, i všechno, co je v něm, i jeho dobytek.

Deuteronomium 20,17
Zničíš je jako klaté, Chetejce, Emorejce, Kenaance, Perizejce, Chivejce a Jebusejce, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh..

Izaiáš 34,2
Hospodin je rozlícen na všechny pronárody, rozhořčen na všechny jejich zástupy. Zničí je jako klaté, vydá je na porážku.

Izaiáš 37,11
Hle, slyšel jsi o tom, co učinili králové asyrští všem zemím, že je zničili jako klaté. A ty bys byl vysvobozen?

2,10
Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rákosového moře, když jste vycházeli z Egypta, a jak jste v Zajordání naložili se dvěma emorejskými králi, se Síchonem a Ógem, které jste zahubili jako klaté.

6,17
Město se vším všudy je klaté před Hospodinem. Naživu zůstane jen nevěstka Rachab se všemi, kteří jsou u ní v domě, neboť skryla posly, které jsme vyslali.

6,18
Jenom se mějte na pozoru před tím, co je klaté, abyste nebyli vyhubeni jako klatí, kdybyste vzali něco klatého. Přivolali byste na izraelský tábor klatbu a uvrhli jej do zkázy.

6,21
Všechno, co bylo v městě, vyhubili ostřím meče jako klaté, muže i ženy, mladíky i starce, též skot a brav i osly.

10,28
Onoho dne dobyl Jozue Makedu a vybil ji ostřím meče i s jejím králem. Vyhubil obyvatele jako klaté i vše živé v ní, nenechal nikoho vyváznout. Naložil s králem Makedy, jako naložil s králem jerišským.

10,35
Dobyli jej onoho dne a vybili jej ostřím meče, vše živé v něm onoho dne vyhubil jako klaté, stejně jako naložil s Lakíšem.

10,37
Dobyli jej a vybili ostřím meče, jeho krále, všechna jeho města i vše živé v něm, nenechal nikoho vyváznout, stejně jako naložil s Eglónem. Město a vše živé v něm vyhubil jako klaté.

10,39
Dobyl jej a vybil jej ostřím meče, jeho krále i všechna jeho města, a vyhubili jako klaté vše živé v něm, nenechal nikoho vyváznout. Jako naložil s Chebrónem, tak naložil s Debírem a jeho králem, stejně jako naložil s Libnou a jejím králem.

10,40
Tak vybil Jozue celou zemi, pohoří i Negeb, Přímořskou nížinu i srázy, a všechny jejich krále. Nikoho nenechal vyváznout, vše, co dýchalo, vyhubil jako klaté, jak přikázal Hospodin, Bůh Izraele.

11,11
Všechno živé v něm vybili ostřím meče a vyhubili jako klaté. Nic, co dýchalo, nezůstalo naživu. A Chasór vypálil Jozue ohněm.

11,12
Dobyl i všechna města těchto králů, všechny jejich krále Jozue zajal a pobil ostřím meče. Vyhubil je jako klaté, jak přikázal služebník Hospodinův Mojžíš.

11,20
To sám Hospodin zatvrdil jejich srdce, že se dali do boje s Izraelem, aby je vyhubil jako klaté a nesmiloval se nad nimi, nýbrž aby je zahladil, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi.

11,21
Toho času přitáhl Jozue a vyhladil Anákovce z pohoří, z Chebrónu, z Debíru, z Anábu a z celého judského pohoří i z celého pohoří izraelského, Jozue vyhubil je i jejich města jako klaté.

Jeremijáš 25,9
Hle, já pošlu pro všechny čeledi severu, je výrok Hospodinův, i pro Nebúkadnesara, krále babylónského, svého služebníka, a přivedu je na tuto zemi i na všechny její obyvatele i na všechny tyto okolní pronárody a vyhubím je jako klaté.

Jeremijáš 50,21
"Proti zemi meratajimské! Táhni proti ní i na obyvatele Pekódu! Znič, zahlaď jako klaté jejich potomstvo, je výrok Hospodinův, vykonej všechno, co jsem ti přikázal!

Jeremijáš 50,26
Přitáhněte na něj od končin země, otevřete jeho obilnice, navršte vše na hromady, zničte to jako klaté, ať mu nezůstane ani pozůstatek lidu.

Leviticus 27,28
Jenom nic klatého, co někdo jako takové oddal Hospodinu z čehokoli, co má, z lidí, z dobytka i z polností, jež má ve vlastnictví, nesmí být prodáváno ani vypláceno. Všechno klaté je velesvaté a náleží Hospodinu.

Numeri 21,3
Hospodin Izraelce vyslyšel a Kenaance mu vydal. Vyhubil je i s jejich městy jako klaté a nazval to místo Chorma (to je Klatbě propadlé).

Soudců 1,17
Juda však táhl se svým bratrem Šimeónem a pobili Kenaance sídlící v Sefatu. Zničili město jako klaté; proto mu dali jméno Chorma (to je Klatbě propadlé).

Soudců 21,11
Toto je úkol, který máte splnit: Vyhubíte jako klaté všechny mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže a obcovala s ním."
Ne jako Kain, který byl z ďábla a zabil svého bratra. A proč ho zabil? Protože jeho vlastní skutky byly zlé, kdežto bratrovy spravedlivé.

1. Královská 2,5
Ty také víš, co mi udělal Jóab, syn Serújin, co udělal dvěma velitelům izraelských vojsk, Abnérovi, synu Nérovu, a Amasovi, synu Jeterovu: Zabil je a dopustil se válečného krveprolití v čas pokoje. Krví prolitou jako ve válce si potřísnil opasek na svých…

1. Královská 15,27
Proti němu zosnoval spiknutí Baeša, syn Achijášův, z domu Isacharova. V Gibetónu, který patří Pelištejcům, ho Baeša zabil. Nádab a všechen Izrael totiž Gibetón obléhali.

1. Paralipomenon 11,23
Ubil též Egypťana vysokého pět loket; Egypťan měl v ruce kopí jako tkalcovské vratidlo. Sestoupil k němu s holí, vytrhl Egypťanovi kopí z ruky a jeho vlastním kopím ho zabil.

1. Paralipomenon 13,10
Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem a zabil ho, protože napřáhl ruku na schránu. Zemřel tam před Bohem.

2. Královská 11,18
Všechen lid země přešel k Baalovu domu a strhli jej; jeho oltáře i jeho obrazy nadobro roztříštili a Baalova kněze Matána zabili před oltáři. Kněz pak ustanovil nad Hospodinovým domem dohled.

2. Královská 19,37
Když se klaněl v chrámě svého boha Nisroka, Adramelek a Sareser, jeho synové, ho zabili mečem a unikli do země Araratu. Po něm se stal králem jeho syn Esarchadón.

2. Paralipomenon 23,17
Všechen lid přišel k Baalovu domu a strhli jej; jeho oltáře i jeho obrazy roztříštili a Baalova kněze Matána zabili před oltáři.

2. Samuelova 3,30
Tak Jóab se svým bratrem Abíšajem zabil Abnéra, protože v Gibeónu usmrtil v boji jejich bratra Asáela.

2. Samuelova 6,7
Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem. Bůh ho tam pro neúctu zabil a on tam při Boží schráně zemřel.

2. Samuelova 10,18
Aramejci se však dali před Izraelem na útěk. David pobil koně od sedmi set aramejských vozů a čtyřicet tisíc jezdců. Zabil také Šóbaka, velitele vojska; ten na místě zemřel.

2. Samuelova 23,21
Ubil též Egypťana hrozného vzezření; Egypťan měl v ruce kopí. Sestoupil k němu s holí, vytrhl Egypťanovi kopí z ruky a jeho vlastním kopím ho zabil.

Daniel 5,19
Pro velikost, kterou mu dal, se před ním třásli všichni lidé různých národností a jazyků a obávali se ho. Koho chtěl, zabil, koho chtěl, nechal žít, koho chtěl, povýšil, koho chtěl, ponížil.

Ester 9,6
Na hradě v Šúšanu židé zabili a zahubili pět set mužů.

Ester 9,10
…deset synů Hamedatova syna Hamana, protivníka židů, zabili, ale nevztáhli ruce po lupu.

Ester 9,12
Král řekl královně Esteře: "Na hradě v Šúšanu židé zabili a zahubili pět set mužů a všech deset synů Hamanových. Co asi učinili v ostatních královských krajinách? Jaká je tvá prosbě? Bude ti splněna. Jaká je tvá žádost? Bude ti vyhověno."

Ester 9,15
Židé v Šúšanu se shromáždili také čtrnáctého dne měsíce adaru a zabili v Šúšanu tři sta mužů, ale nevztáhli ruce po lupu.

Ester 9,16
I ostatní židé v krajinách králových se shromáždili, aby se postavili na obranu svých životů a zajistili si klid od svých nepřátel, a z těch, kdo je nenáviděli, zabili sedmdesát pět tisíc mužů, ale nevztáhli ruce po lupu.

Genesis 4,23
Tu řekl Lámech svým ženám: "Ado a Silo, poslyšte můj hlas, ženy Lámechovy naslouchejte mé řeči: Zabil jsem muže za své zranění, pacholíka za svou jizvu.

Genesis 22,10
I vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka.

Genesis 32,12
Vytrhni mě prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezauovy, neboť se ho bojím, aby nepřišel a nezabil mě, matku nad dětmi.

Izaiáš 37,38
Když se klaněl v chrámu svého boha Nisrocha, Adramelek a Sareser, jeho synové, ho zabili mečem a unikli do země Araratu. Po něm se stal králem jeho syn Esarchadón.

11,10
V téže době se Jozue obrátil a dobyl Chasór a jeho krále zabil mečem, Chasór byl totiž dříve hlavou všech těchto království.

11,14
Všechnu kořist z těch měst a dobytek si Izraelci nechali jako lup. Zato každého člověka zabili ostřím meče, až všechny vyhladili. Neponechali nic, co dýchalo.

Jeremijáš 26,23
Odvedli Úrijáše z Egypta a přivedli ho ke králi Jójakímovi. Ten ho zabil mečem a jeho mrtvolu pohodil u hrobů prostého lidu.

41,2
Jišmael, syn Netanjášův, a deset mužů, kteří byli s ním, pak povstali a Gedaljáše, syna Achíkama, syna Šáfanova, zabili mečem. Tak usmrtil toho, kterého babylónský král ustanovil správcem země.
41,7
Když přišli do středu města, tu je Jišmael, syn Netanjášův, s muži, kteří byli s ním, zabil a hodil do cisterny.
41,9
Cisterna, do níž Jišmael vhodil všechna mrtvá těla mužů, které zabil s Gedaljášem, byla ta, kterou udělal král Ása, když bojoval proti Baešovi, králi izraelskému. Tu naplnil Jišmael, syn Netanjášův, skolenými.
41,16
Pak Jóchanan, syn Káreachův, se všemi veliteli vojsk, kteří byli s ním, vzal celý pozůstatek lidu z Mispy, který přivedl zpět od Jišmaela, syna Netanjášova, poté co zabil Gedaljáše, syna Achíkamova: muže, bojovníky, ženy, děti i dvořany
41,18
…před Kaldejci, jichž se báli, protože Jišmael, syn Netanjášův, zabil Gedaljáše, syna Achíkamova, kterého babylónský král ustanovil správcem země.

Numeri 31,8
Zabili také midjánské krále Evího, Rekema, Súra, Chúra a Rebaa, pět midjáských králů, mimo ostatní skolené. I Bileáma, syna Beórova, zabili mečem.

Soudců 7,25
Přitom zajali dva midjánské velmože, Oréba (to je Havrana) a Zéba (to je Vlka). Oréba zabili na Havraní skále a Zéba zabili ve Vlčím lisu, a pronásledovali Midjánce. Hlavu Orébovu a Zébovu přinesli Gedeónovi za Jordán.

Soudců 8,21
Tu řekli Zebach a Salmuna: "Vstaň sám a zasaď nám úder, vždyť jaký muž, taková jeho síla." Gedeón tedy vstal a zabil Zebacha a Salmunu a pobral měsíčky, které měli jejich velbloudi na krku.

Soudců 12,6
…vyzvali ho: "Tak řekni šibbolet!" On však řekl: "Sibbolet" a nedokázal to přesně vyslovit. Tu ho popadli a zabili při jordánských brodech. Toho času padlo z Efrajima čtyřicet dva tisíce mužů.

1. Královská 15,29
Když se ujal kralování, vybil všechen dům Jarobeámův, nezanechal Jarobeámovi nic, co mělo dech; vyhladil jej podle slova Hospodinova, které ohlásil skrze svého služebníka Achijáše Šíloského.

1. Královská 16,12
Tak Zimrí vyhladil celý Baešův dům podle Hospodinova slova, které Baešovi ohlásil skrze proroka Jehúa.

1. Paralipomenon 5,25
Avšak zpronevěřili se Bohu svých otců a smilnili s božstvy národů země, které Bůh před nimi vyhladil.

1. Paralipomenon 17,8
Byl jsem s tebou, ať jsi šel kamkoli. Vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Tvé jméno jsem učinil tak veliké, jako je jméno velikánů na zemi.

1. Samuelova 28,9
Žena mu odpověděla: "Však víš, co udělal Saul, že vyhladil ze země vyvolávače duchů zemřelých a jasnovidce. Proč mi strojíš léčku? Chceš mě vydat na smrt?"

2. Královská 21,9
Neposlechli. Menaše je svedl, že dopouštěl horších věcí než pronárody, které Hospodin před Izraelem vyhladil.

2. Paralipomenon 22,7
Bylo to od boha, že šel Achazjáš k Jóramovi; proto byl zničen. Po svém příchodu vyjel s Jóramem k Jehúovi, synu Nimšího, kterého Hospodin pomazal, aby vyhladil Achabův dům.

2. Paralipomenon 33,9
Menaše však Judu a obyvatele Jeruzaléma svedl, že se dopouštěli horších věcí než pronárody, které Hospodin před Izraelci vyhladil.

2. Samuelova 7,9
Byl jsem s tebou, ať jsi šel kamkoli. Vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Tvé jméno jsem učinil tak veliké, jako je jméno velikánů na zemi.

Deuteronomium 2,12
V Seíru zase předtím sídlili Chorejci, ale Ezauovci si je podrobili; vyhladili je před sebou a usadili se na jejich místě, jako učinil Izrael se svou vlastní zemí, kterou jim dal Hospodin.

Deuteronomium 2,21
Byl to veliký a početný lid, vysoký jako Anákovci. Hospodin je před nimi vyhladil, takže si je podrobili a usadili se na jejich místě,

Deuteronomium 2,22
…jak to učinil pro Ezauovce sídlící v Seíru. Vyhladil před nimi Chorejce, takže si je podrobili a usadili se na jejich místě, a zde jsou až dosud.

Deuteronomium 4,3
Na vlastní oči jste viděli, co Hospodin učinil kvůli Baal-peórovi, že každého muže, který chodil za Baal-peórem, Hospodin, tvůj Bůh, vyhladil z tvého středu.

Deuteronomium 7,4
To by odvrátilo tvého syna ode mne, takže by sloužili jiným bohům. Hospodin by proti vám vzplanul hněvem a rychle by tě vyhladil.

Deuteronomium 9,8
Rozlítili jste Hospodina na Chorébu. Hospodin se na vás rozhněval tak, že vás chtěl vyhladit.

Deuteronomium 9,19
Lekal jsem se hněvu a rozhořčení, jímž se Hospodin proti vám rozlítil, aby vás vyhladil. A Hospodin mě vyslyšel i tentokrát.

Deuteronomium 31,4
Hospodin s nimi naloží, jako naložil se Síchonem a Ógem, emorejskými králi, které vyhladil, a s jejich zemí.

Ester 3,13
Dopisy byly poslány po rychlých poslech do všech králových krajin, aby vyhladili, povraždili a zahubili všechny židy od mládence po starce, děti i ženy, v jednom dni, třináctého dne dvanáctého měsíce - to je měsíc adar; a kořist po nich aby si vzali…

Ester 8,11
Král dal židům všude po všech městech právo, aby se shromáždili a postavili na obranu svých životu, aby vyhladili, povraždili a zahubili všechnu válečnou moc národa a krajiny těch, kteří by je napadli, i s dětmi a ženami, a kořist po nich aby si vzali…

Exodus 33,5
Potom řekl Hospodin Mojžíšovi: "Řekni Izraelcům: Jste tvrdošíjný lid. Kdybych šel jediný okamžik uprostřed vás, musel bych vás vyhladit. Nyní však ze sebe složte své ozdoby, ať vím, jak mám s vámi naložit."

Ezechiel 21,9
Proto, abych vyhladil z tebe spravedlivého i svévolníka, tasím svůj meč z pochvy na všechno tvorstvo od Negebu až na sever.

11,14
Všechnu kořist z těch měst a dobytek si Izraelci nechali jako lup. Zato každého člověka zabili ostřím meče, až všechny vyhladili. Neponechali nic, co dýchalo.

23,4
Pohleďte, přidělil jsem vám tyto zbylé pronárody do dědictví pro vaše kmeny, od Jordánu, se všemi pronárody, které jsem vyhladil, až k Velkému moři, kde slunce zapadá.

24,8
Potom jsem vás uvedl do země Emorejců, kteří sídlili v Zajordání. Bojovali proti vám, ale já jsem vám je vydal do rukou. Obsadili jste jejich zemi a já jsem je před vámi vyhladil.

Sofoniáš 3,6
Vyhladil jsem národy, jejich cimbuří zpustla, jejich ulice jsem zničil, nikdo jimi neprochází; jejich města jsou vylidněna, nikdo v nich nesídlí.

Skutky 13,19
…a když vyhladil sedm národů v kanaánské zemi, dal ji v úděl svému lidu.


Giordano Bruno
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Yanath   |   ip:85.159.10   |   2010-07-29  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sice je to uz otravne s frekvenciou nabozenskych clankov ale aspon tu maju ludia moznost vsimnut si, ze skutocne krestanstvo trvalo necelych 300 rokov a to co nasledovalo potom je vysmech skutocnym krestanskym hodnotam


BOBO   |   ip:209.119.1   |   2010-07-29  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vatikán vydal mnoho ediktů odsuzujících zednáře: papež Klement XII v roce
1738, papež Benedict XIV v roce 1751, papež Pius VII v roce 1821, papež Lev XII v roce
1825, papež Pius VIII v roce 1829, papež Řehoř XVI v roce 1832, papež Pius IX v roce 1846
a 1873 a papež Lev XIII v roce 1884 a 1892. Papež Lev XXIII řekl, že cílem zednářství je
"zničit celý náboženský, politický a sociální řád založený na křesťanských institucích a
založení státního zřízení založeného na čistém naturalismu." Do roku 1974 římsko-katolická
církev zakazovala svým členům být zednáři a 21. Března 1981 Vatikán varoval, že "všichni
římští katolíci, kteří patří k nějaké zednářské lóži, riskují, že budou exkomunikováni."
V roce 1784 a opět v roce 1845 bavorská vláda prohlásila zednářství za nebezpečí pro stát.
Roku 1814 vláda regenta Milána a benátský guvernér vyjadřovali stejné pocity. Portugalský
král Jan VI. Vydal v roce 1816, a podruhé roku 1824, zákaz činnosti tohoto bratrstva. V
Rusku roku 1820 Alexandr I. Tento řád zakázal.
Mnoho spisovatelů na konci 19. Století, jako například arcibiskup Meurin a Dr. Bataille,
tvrdilo, že zednářství je jen krycí organizací uctívačů satana, kteří se vyskytovali ve vyšších
stupních zasvěcení a pro běžné členy byli utajeni.

Vysoce postavení zednáři věří, že Lucifer nikdy nespadl na zem a že je skutečným Bohem a
Jehovovovi dali jméno "Adonay", tvrdíce, že je zlým bohem, protože nutí lidi, aby se
podřídili jeho represivnímu diktátu. Zednářské knihy, dávané vybraným členům 32. a 33.
stupně, říkají, že Ježíš byl podvodník a že pravým Bohem je Lucifer. Zednáři mají svůj vlastní
luciferský kalendář. Zatímco náš kalendář začíná narozením Ježíše Krista a za letopočtem se
uvádějí zkratky př. Kr. a po Kr., oni počítají roky s příponou A.L., což znamená Anno Lucis,
česky "rok světla".

V knize Morals and Dogma, Pike napsal: "Každá zednářská lóže je náboženský chrám a jeho
učením jsou náboženské příkazy. Zednářství, stejně jako všechna náboženství, všechna
mystéria, Hermetismus a alchymie, ukrývá svá tajemství před všemi s výjimkou Adeptů a
mudrců, nebo vyvolených, a používá falešná vysvětlení a nesprávné interpretace svých
symbolů, aby nežádoucí osoby uvedlo v omyl. zakrylo Pravdu, kterou nazývá Světlem.
Pravda musí zůstat utajena a masy musí mít takové učení, které je úměrné jejich
nedokonalému rozumu." Napsal, že "každá lidská představa Boha musí být úměrná jeho
vzdělání a duševním silám a morální úrovni. Bůh je, jak si ho člověk vymyslel, odrazem
samotného člověka." Následující tvrzení redukuje zednářskou filozofii do jednoduchého
předpokladu. Pike píše: "Kabalisté říkají, že pravé jméno Satana je obrácený Jahve; protože
Satan není černý bůh. Lucifer je Nositel Světla! Je nesmysl dávat takové jméno Duchu
Temnoty! Lucifer je Syn Jitra! Je to ten, kdo přináší Světlo. O tom nepochybujte!" Myslím, že
tyto pasáže jsou pádnými argumenty pro tvrzení, o antikřesťanské povaze zednářů. Zdá se, že
jejich role v dějinách je působit jako zřeďující faktor, zmenšující vliv křesťanství
prostřednictvím hlásání tolerance a politicky pracovat směrem k dosažení cílů, určených
Ilumináty. Aby skryli své podvratné aktivity, začali se nejvyšší členové Řádu maskovat jako
humanisté a filantropové.


omas   |   ip:95.105.20   |   2010-07-29  (22:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ano cirkev nie je zrkadlom boha ani zdaleka len zneuzila veci vo svoj prospech ale pytam sa za to ze cirkev zlyhala zlyhal aj Boh ?? ked urobi vase dieta zlee veci aj ked ho otec vedie k dobremu moze za to ten rodic ??? No nie nemoze dieta ma je predsa uz plnolete a moze si robit co chce ma slobodnu volu...
a tie citaty vytrhnute s kontextu ako ked su napr. zlee deckaaa a kamenujuu ta a robia ti zle tak co si zasluzia ??? su to vobec deti ?

pozrite si tento dokument aj ked som ho hore uz napisal este raz. To su len vedci kt. maju vyvratit existenciu nadprirodzeneho ved preto aj veda vznikla aby vyvratila myty o stvoreni prosim vas pozrite si ho trva len 1 hodinku a potom sa sem vyjadrite.

http://filmy.kinotip.cz/jedinecna-planeta-2004


PterDeckofik   |   ip:91.191.11   |   2010-07-29  (22:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pekne!


Yanath   |   ip:85.159.10   |   2010-07-29  (22:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a bobo je jeden z trollov, ktori spamuju diskusie s hovadinami :\


BOBO   |   ip:209.119.1   |   2010-07-29  (22:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V době 3. zednářského kongresu ve Frankfurtu roku 1786 měli Ilumináti pod
kontrolou doslova všechny zednářské lóže a na tomto kongresu byly formulovány následující
cíle:
1) Panteismus pro vyšší stupně, ateismus pro nižší stupně a populaci.
2) Komunismus zboží, žen a věcí veřejného zájmu.
3) Zničení církve a všech forem křesťanství a odstranění všech existujících světských vlád a
vytvoření univerzální republiky, v níž by vládly utopické myšlenky úplného osvobození od
existujících sociálních, morálních a náboženských omezení, absolutní rovnost a společenské
bratrství.


joplins   |   ip:95.209.23   |   2010-07-29  (22:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  povedal by som ,ze miestami az krasne...


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-07-29  (22:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý, vecný článok s faktami. Odpoveď na otázku 1. vety: tá mafiánska kostolná organizácia nielenže dnes už nemá nárok na existenciu, ona namala právo ani vzniknúť!


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-07-29  (22:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Len nechápem, že prečo sa Yosarian podpísal ako Giordano Bruno?


blablabla   |   ip:213.151.2   |   2010-07-29  (22:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  všetky fakta nasvedčujú tomu, že keby pisateľ a komentátory nepozerali na diania ktoré sa dejú ale keby ich porovnali s písmom sv.Jána tak si veľmi ľahko určia čo je dané od Pána a čo nie "A majú tam odkazy všetci - či iluminát, či kresťan, či ateista!" - treba len porovnať zdroj !!!


filip   |   ip:95.103.11   |   2010-07-29  (22:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bude zaujímavé vidieť koľkí z tých ,čo ich cirkev vyhlásila za svätých , budú k svätým naozaj pripočítaní.


BARBAR   |   ip:91.127.20   |   2010-07-29  (22:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zločiny treba potrestať alebo odsúdiť ak ostali nepotrestané z minulosti. My zločiny spáchané v cirkvi /cirkvou/ nechceme. Túžíme po tom ,aby podobných nešvárov v cirkvi bolo čo najmenej, teda žiadny. Treba v modlitbách prosiť aj za toto. Stav aký bol a aj je nás nenapĺňa spokojnosťou. Prajeme si zlepšenie.


W   |   ip:88.146.18   |   2010-07-29  (23:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zase tu niekto omiela chudacikov zidov furt dokola ako keby toho uz nebolo dost o hitlerovi, pocas stredoveku bolo cirkvou nezmyselne upalenych, zavrazdenych statisice ludi ked nie viac a podobne zverstva ktore pachali na vsetkych, tak co furt niekto zase omiela iba zidov, ked si tak vezmem, ze hitler bol plateny z Wall street cize to tiez boli aj zidia, tak to vlastne malo svoj ucel pretoze prave vdaka 2. svetovej ziskali konecne vlastny stat a dalsie vyhody, pozrite sa dnes ako to je, maju vlastny stat a teraz su oni ti co nas dzia v hrsti viz USA a spol.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-07-29  (23:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  W - Státisíce ľudí? odkiaľ máš to číslo, môžeš uviesť nejaký zdroj? Ale nie komunistické portály a ich lživú propagandu prosimťa, niečo normálne

nech si Giordano Bruno zisti aj to, aké pekné veci robili židia kresťanom – vykonávali na nich rituálne obety a pili ich krv (úžerníctvo, zločinnosť a pod. snad ani nemusim spominať), boli vyzývaní nielen cirkvou, ale aj mnohými panovníkmi, aby opustili územie, alebo sa nechali pokrstiť. Tí, ktorí tak neurobili, išli pred španielsku inkvizíciu - ktorá mimochodom nepodliehala pápežovi, ale svetskej moci, na to nejak Giordano Bruno pozabudol...alebo zamerne vynechal. Ďalej robenie z kresťanov otrokov a prenasledovanie počas komunizmu bolo čo? Kto vytvoril a riadil komunizmus? Vtedy vyhravala cirkev, dnes vyhravaju slobodomurari a verim tomu, že cirkev bude znova prenasledovaná..a Yosarian sa už zrejme nevie dočkať, keď príde ten deň, ale neboj sa, aj na teba raz dojde, každy bude sudeny za svoje skutky

„Aj Ruská pravoslávna cirkev vždy odsudzovala slobodomurárstvo ako istú formu satanizmu. Slobodomurári sa vždy snažili zakrývať svoje zločinné aktivity závojom klamlivých argumentov o duchovnom raste a dobročinnosti. Pritom sa dopúšťali hrozných zločinov, čo ich stavia mimo zákon."

Zločiny treba odsudiť, ale v mnohých prípadoch išlo aj o sebaobranu, ktorá dnes zlyháva na celej čiareW   |   ip:88.146.18   |   2010-07-29  (23:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB: Precitaj si poriadne co som napisal ! Znovu citujem cast z mojho prispevku:

"...pocas stredoveku bolo cirkvou nezmyselne upalenych, zavrazdenych statisice ludi ked nie viac a podobne zverstva ktore pachali na vsetkych, tak co furt niekto zase omiela iba zidov..."

Tie cisla som prevzal akurat z tochto clanku o com aj cely bol zverstva a zabijanie v mene cirkvi vo velkom, ja som chcel len poukazat na to, ze zomrelo za tu dobu neuveritelne mnozstvo ludi z celej europy a autor sa zameral specialne zase na holocaust a zidov co sa mi zda, ako keby na zbytok ludi, ktorych bolo pocas likvidacii ovela viac, zabudol spomenut v ramci tej myslienky "Zločiny cirkvi"...


LordX   |   ip:178.40.15   |   2010-07-30  (00:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  omas - ten film je strasna demagogia..

http://ncse.com/rncse/25/1-2/review-privileged-planet
http://www.epicidiot.com/evo_cre/vr_privileged_planet.htm

Len v pozorovatelnej casti vesmiru je 10 na 22 hviezd, takze pokial kreacionisti nedokazu ze pravdepodobnost vzniku terestrialnej planety pri hviezde je mensia ako 1 ku 10 na 22, dovtedy na vysvetlenie povodu Zeme bohato stacia prirodzene procesy.

http://en.wikipedia.org/wiki/Drake_equation
http://en.wikipedia.org/wiki/Anthropic_principle


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2010-07-30  (04:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vazenu, umyselne ociernovanie cirkvy, z komara robenie somara. Autor by sa mal pokusit polozit i kladne stranky cirkvy na druhu stranu vahy, aby sme videli kde sa uchyli rucicka spravodlivosti. Takto je to take jednostranne-bolsevicke, Amen.


Yanath   |   ip:85.159.10   |   2010-07-30  (06:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  keby blbost nadnasala tak lenka je uz pri iss

"nech si Giordano Bruno zisti aj to, aké pekné veci robili židia kresťanom – vykonávali na nich rituálne obety a pili ich krv" vsetko len zo svojho obmedzeneho pohladu co?

z toho isteho obvinovali (jeden pribeh, mnoho verzii, vsetky nepravdive):

rimania prvych krestanov (+- rok 200)

nacisti zidov (1934)
ty mas svoju rozpravku pravdepodobne z prahy, obvineny sa mi zda prisiel o zivot a pritom bol nevinny

krestania pohanov (ludi vyznavajucich prirodne nabozenstva) (1999)

krestania satanistov (ti su aj tak len produktom krestanstva) (2005)

krestania slobodomurarov

...ale ked rozpravky o piti krvi nemluvnat tak pekne hraju na city primitivom, ze?

a tvoja predstava sebaobrany je zvratena, trestat ludi na zaklade vierovyznania?!
samo   |   ip:91.127.23   |   2010-07-30  (07:19)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  katolicka cirkev = celosvetova zlocinecka organizacia


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-07-30  (07:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Yanath – keby hlúposť kvitla, tak ty si jeden záhon ruží. Že, satanisti su produktom cirkvi?. V tvojom vybájenom svete pred príchodom kresťanstva tu bolo všetko uplne krasne a ideálne, lepšie ako v nejednom americkom kresťanskom mestečku, potom nastupilo kresťanstvo a hnusna cirkev stvorila satanistov a vraždila ľudi ako na bežicacom páse. LOL. Pre teba su satanisti asi typkovia v koženke čo počuvaju sepulturu a nosia obrateny križ.

Otvoreneoci – to sa nestane, jednak by sa tu ten članok ani nezmestil a jednak oni nepotrebuju hovoriť pravdu, oni potrebuju zničiť cirkev...LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-07-30  (07:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo sa týka primitivov, je jasne, že mnoho detičiek nasledkom takychto člankov začne vykrikovať, že cirkev je zločinecka organizácia....Lenže tych stredovekych pripadov je viacero: Dnes sa to vydáva v „istých“ vedeckých kruhoch samozrejme viacmenej za povery, ale bol to stredovek a nebudem tu o tom postovať članky, tak, ako sa niekto vyžíva v hrôzostrašných proticirkevných legendách, urobim to len na tvoju vyzvu :

1144 v anglickom meste Norwich. Ukrižovanie malého Williama malo byť zopakovaním Kristovho umučenia. Chýry o ukrutnej smrti kresťanského chlapca sa šírili vďaka židovskému konvertitovi Theobaldovi z Canterbury, ktorý zločin klasifikoval ako rituálnu vraždu. Podľa neho sa na každoročnom zhromaždení rabínov v Španielsku žrebovaním rozhodovalo, odkiaľ si Židia zadovážia kresťanské dieťa. Jeho krv sa mala potom rozposlať do hlavných židovských komunít. Židov pred cirkevným súdom a hnevom kresťanských obyvateľov zachránila skutočnosť, že boli majetkom kráľa.
William a iné detské obete boli príčinou všeobecného strachu kresťanských rodičov o svoje deti a ich dojímavý osud sa dostal do folklóru západoeurópskych štátov.

Ukrižovanie kresťanských detí počas Veľkej noci ako symbol napodobenia Kristovho utrpenia, zosmiešňovania a urážky kresťanskej viery bolo najčastejším motívom obvinení z rituálnych vrážd
smrť chlapca Huga z anglického Lincolnu, zaznamenanú dobovými kronikármi, si vybral renesančný básnik Geoffrey Chaucer za námet pre príbeh do svojich známych Canterburských poviedok. Hugov osud pripomína starú Apionovu povesť - Hugo bol tiež vykrmovaný a napokon ukrižovaný za účasti takmer všetkých Židov z celého Anglicka.

: Židia vraj nemôžu dosiahnuť čistotu, a preto nenávidia nepoškvrnenosť a nevinnosť kresťanských detí a ich veselý smiech. Tento motív je opäť doložený v rôznych obmenách v stredovekých legendách

Na začiatku 13. storočia sa rozšírila predstava, že Židia rozpútali svoj "démonický boj" aj proti Oltárnej sviatosti. Po celej Európe sa množili prípady krádeží konsekrovaných (posvätených) hostií, ktoré potom Židia údajne znesväcovali hriešnymi úkonmi. Podľa zaužívanej kresťanskej predstavy Židia poznali zjavenú pravdu o Kristovi. Podobne ako kresťania, aj oni verili, že konsekrovaná hostia je premeneným Kristovým telom, a preto ju mučili a týrali

Stredoveká mystika verila v zázračnú a liečivú moc krvi, čo potvrdzuje aj pokus Tomáša z Cantipré vysvetliť pohnútky Židov odoberať svojim obetiam krv. Keď Židia kričali na Piláta: "Krv jeho [Krista] na nás a na naše deti", celé židovské pokolenie postihla kliatba, ktorá podľa Tomášovho vysvetlenia pominie až vtedy, keď Židia priznajú, že zavinili Kristovu smrť. Istý prorok potom predpovedal, že sa môžu vyliečiť jedine kresťanskou krvou. Židia si však prorokove slová vysvetlili doslovne, a preto sa každoročne postarali o to, aby ju mali k dispozícii. Pritom nepochopili, že nejde o krv človeka - kresťana, ale o krv, ktorá sa denne prelieva na oltári za odpustenie hriechov.
Existuje mnoho ďalších obvinení z používania kresťanskej krvi na liečebné účinky alebo na mágiu ...

P.s. otvor si konečne oči a uvedom si to odveke nepriateľstvo medzi židmi a kresťanmi od čias ukrižovania Krista a uvedom si, kto dnes vlastni medialne prostriedky a „píše dejiny“...Potom hovor o objektivite

Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-07-30  (07:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Už konečne oddelte od seba Boh - cirkev, kresťan - katolík... ... ..., lebo bez toho sa nikam nedostanete, len štekanie vám ostane.

Kto si myslí, že v cirkvi je všetko v poriadku, že dokonca nad ňou už nemá ten niekto dávno vplyv, tak nech si ďalej nosí klapky na očiach, aj pre takého poznanie príde, o to bolestnejšie, lebo potom už možno pomoci nebude.


Temno je dnes všade, v každej oblasti, či už materiálnej a či duchovnej, všade vykonáva dnes na plné obrátky svoju špinavú prácu, dokonca úplne hladko, lebo aj tam, kde by to mali čo najskôr pochopiť, aj tam sa to berie ako nejaká sci-fi. Prečo asi, kto to tam pôsobí, keď sa niečo tak jasné a zreteľné prejavuje? Nestačí len pozerať, treba aj vidieť!


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-07-30  (08:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tony ak je to nespojitelne, stale cakam na odpoved, si zenaty v kostole, mas pokrstene deti?


dexter   |   ip:85.248.14   |   2010-07-30  (08:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kristus raz povedal jeden pekny priklad ako bude moct urcit totoznost spravnej cirkvy ked povedal jednoduche prirovnanie. Strom poznat po ovoci a jeho pravych nasledovnikov tiez poznat po ovoci, a to co bolo uvdene v tom clanku je jasne podlozene to niesu vymysli ale fakty takze ani viac sa uz nemusim zamyslat a viem ze katolicka cirkev v ziadnom pripade nemoze byt cirkvov reprezentujucou praveho boha :p


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-07-30  (08:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dexter a kto je ten boh?


Kwakka   |   ip:71.20.113   |   2010-07-30  (08:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stručne povedané. Cirkev je jedným z pilierov oligarchickej hierarchie. Medzi najveľkolepejšie vynálezy církvi patria GENOCIDA a POLICAJNý ŠTAT. Ak náckovia su extrémisti, tak potom cirkevné orgány su priamo spoločníkmi ANTIKRISTA. Daniel Lipšic, František Šebej či Miroslav Kusý sledujte kde sú extrémisti. Kvalitne zdokumentovaná 5000 ročná história extrémizmu v biblii.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-07-30  (09:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Daniel Lipšic, František Šebej či Miroslav Kusý sledujte kde sú extrémisti"

Hej, sledujem, hovori sa tomu hnutie zvané sionizmus

Tony - maš pravdu, ale treba si v prvom rade uvedomiť aj to, kto a prečo sa dnes infiltruje do cirkvi a kto chce zničiť kresťansku civilizaciu...


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-07-30  (09:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nikto ju nechce znicit, to je len vasa paranoja, keby ju chcel niekto znicit, nie je nic jednoduchsie, stacilo by zverejnit Zvitky od Mrtveho mora, alebo sa distancovat od toho, ze biblia je pismo bozie. Takze si nenamyslajte, ze je ta vasa cirkev v niecom jedinecna, ste vsetky rovnake, vybudovane na rovnakych zakladoch, sposobom oblbovania ludi cez strach zo smrti a vecne zatratenie. Uuvedomte si, ze ste sekta ako kazda ina, nic vynimocne.


ANONYM   |   ip:178.41.12   |   2010-07-30  (09:26)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  mam otazku kto zvas zil v tej dobe?kto zvas to videl na vlasne oci kto zvas moze jednoznacne vyhlasit ze tak to bolo?je uplne mozne ze vas ucili bludi a uci jednoznacne tvrdit ze historia bola tak ako je zaznamenane,preco zpalili vsetky velke kniznice ,tvrdia ze to cirkev ale v tejto dobe mate jasne ze sa robia aj teraz utoky pod falosnou vlajkou ako viete ze to aj vtedy tak nebolo?jedine o com mozem s istotou tvrdit je to co som zazil .ludia ktory zklil za sociku myslim tym co nic nezobrali vam povedia ze sa zilo lepsie iba ty co prisli o majetky a nechceli sa ich zdat dobrovolne pre blaho vsetkych tak tu budu pindat o sociku ako bolo o nicom,kolky s nich vystudovali a zadara.vezmite si havla ved jemu sa oplatilo vsetkych vas oklamat a bid lidrom neznej.vsak mu vratili lucernu ktoru za 40r sociku zveladili a ktorej polku predal za 200mega,to je ten jeho pravy boj a nie za demokraciu ako vam tvrdil,vezmite si vojnu 2svetovu ako sa teraz spekuluje a prekruca a co taka daleka historia myslite ze neni zmanipulovana tymi co zo vsetkym manipuluju?tak nvm na akom zaklade odsudzujete jednoznacne ze to tak bolo,myslim si ze chyba ludi je to ze sa vyjadruju k niecomu o com majudost obmedzene informacie a tvrdia ze je to jednoznacne pravda.viem co som sa ja ucil o 32svetovej za sociku a teraz co vypravaju.vtedy bol jednoznecne rus vytaz teraz je to jednoznacne american aj ked rusi boli prvy v nemecku.netvrdim ze neupalili a ze neboli kriziacke vypravy ale tvrdim ze uz po tolkej dobe je tazke byt objektivny hlavne preto ze nik zvas tam nebol.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-07-30  (09:32)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Presne ako vravis, vojna skoncila pred vyse 60 rokmi a uz teraz nie je kazdemu jasne, ako to vtedy bolo. Takto mozeme ist dozadu, napr pred 2000 rokmi citovanie cloveka ludmi niekolko stokrat prepisovane a dokonca ludmi, ktori ho ani nepoculi, len z rozpravania, tu sa vydava za pravdu. Ak objektivny tak vo vsetkom, aj ohladne citacii.


ANONYM   |   ip:178.41.12   |   2010-07-30  (09:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  az na to ze panBoh je a je aj v tejto dobe.to ze si ho nevidel lebo sa neda je tvoj problem ked to tvrdis ze preto neexistuje,je zvlasne ze tvrdis potom a akceptujes gravitacnu silu:)ako vies potom ze je co ked mas neviditelne traky co ta tahaju k zemi:D


omas   |   ip:195.28.70   |   2010-07-30  (09:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kto je ten boh ?? hod si do googlu bozie meno skratka JHWH vseobecne celosvetovo Jahve...


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-07-30  (09:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonym ja netvrdim v tomto clanku nic o bohu, ani o tom, ci existuje, alebo neexistuje. Ak by si pozorne cital, co som napisal, ja som s tebou len suhlasil a doplnil, ze tak to treba brat aj u ostatnych veciach, co sa v historii udiali. Tak si nevymyslaj, a nabuduce sa pozorne pozri, co je tam napisane. Nie je tam ani jeden krat spomenute slovo boh.


ANONYM   |   ip:178.41.12   |   2010-07-30  (09:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a co mam ako?caj link co si mam precitatANONYM   |   ip:178.41.12   |   2010-07-30  (09:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael viem co vypisujes tak to je reakcia na to ze ako hlavny dokaz neexistencie PanaBoha tvrdis to ze nie je lebo si ho neikdy nevidel ci?uz si zas zmenil argumentaciu?


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-07-30  (09:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak si myslis, ze gravitacia vysvetluje boha, tak si potom macher, len uz nezijes za Newtona, to by ti zozrali, Einstein to vysvetlil lepsie.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-07-30  (09:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie nezmenil, ale reaguj len na to, co pisem, nie na to, co si ty myslis.


ANONYM   |   ip:178.41.12   |   2010-07-30  (09:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kto tvrdi ze gravitacia vysvetluje PanaBoha ja tvrdim ze tvrdit nieco ze nie je a pouzivat ako jasny a hlavny dokaz to ze som to nikdy nevidel je zavadzanie ci?


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-07-30  (10:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonym reagujem na 9.26, na nic ine, tam som sa ani slovkom nedotkol boha, len ludi, ktori v hocijakej dobe prekrucali historiu. Na to reaguj.


ANONYM   |   ip:178.41.12   |   2010-07-30  (10:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no hej prekrucali ale v bibli sa pise ze jej pravost zarucuje PanBoh.pozor nie ten panacik co sedi na oblacku ako mate vy ateisti vacsinovu predstavu o nom.nvm sice na akom zaklade usudzujes ze je to panacikco sedi na oblacku to by si mi tiez mohol vysvetlit.a k tomu biblia prva eze vraj vznikla 300rpkov po narodeni jezisa krista tvrdia vedcky historici aj to je dost zaujimave preco az vted ak maju pravdu.ale k tomu urcoani veku sa ja stavam dost skepticky ,myslim si ze je to dost zavadzajuce,ale to je uz na vedcoch co s tym robia.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-07-30  (10:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonym ver mi, ja nemam ziadnu predstavu ako vyzera boh, to len tie vase sa z casu na cas menia, ako veda postupuje dopredu, vysvetluj to radsej cirkvi, ktora ho uz tisic rokov zobrazuje u seba doma vo Vatikane. Ak si v niecom skepticky, to nie je ziadny argument na podporu tvojho skepticizmu, ak vedci tvrdia, ze je to vtedy a vtedy, je uplne irelevantne, dolezity nie je rok vyroby, ale obsah. A ten nemusi vyvracat ziaden vedec, on sa totiz vyvracia sam.


ANONYM   |   ip:178.41.12   |   2010-07-30  (10:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no nvm nebol by som si taky isty ci sa vyvracia sam ,mam na teba dve otazky neuraz sa .hlavne ,proste chcem len uprimnu a skutocne neklamnu a nezavadzajucu odpoved na to,rafael.ci zid?alebo tvoji predkovia su zidia?alebo boli zidia?a druha:kolko a aku najstarsiu bibliu si celu precital?


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-07-30  (10:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ta vasa zidofobia je neskutocna, odpoviem ti, do svojich zhruba 15 rokov, som myslel, ze zidia su len historiou, nikdy dovtedy som ziadneho nestretol, aspon sa nepriznal, ak by som ho nahodou stretol. Az nastupom tohto kapitalistickeho sialenstva sa roztrhlo vrece so vselijakymi cudnymi vecami, jednym bolo aj to, ze zrazu sa odkialsi vyrojili, neviem kde boli dovtedy, ale mne pokial ma neohrozuju nic neorobili, ani moslimovia, ktorych je plna Obchodna ulica v Bratislave. takze neposudzujem cloveka podla toho, kto je, ale aky je. A neviem kam tou otazkou mieris, lebo ja nemam nic proti veriacim akehokolvek vierovyznania, je to ich vec. Mne vadi ta cirkevna omacka.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-07-30  (10:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Co sa tyka biblie, celu som ju cital, ale cital som ju ako beletriu, nie ako literaturu faktu. A co sa tyka akou najstarsou, to je pre mna irelevantne.


ANONYM   |   ip:178.41.12   |   2010-07-30  (10:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fajn tak ake stare vydanie asi si ma moc nepochopil?


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-07-30  (10:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pochopil, ale pre mna to nebolo vtedy dolezite, a nie je ani teraz, ako som povedal, neberiem to ako literaturu faktu. Ak ma budes presviedcat, ze ten a ten prepis je originalnejsi, nebudem sa hadat. Je kopec vydani, a viem, ze roznymi prekladmi su rozneho znenia, ale to ja neriesim.


ANONYM   |   ip:178.41.12   |   2010-07-30  (10:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dobre no:)


citron   |   ip:95.143.19   |   2010-07-30  (10:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hriechom cirkvi je už len jej existencia!
Viď Biblický nový Zákon !


ferko   |   ip:78.98.72.   |   2010-07-30  (11:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ach
ziadny boh neni aj ti homosexualni a pedofilni fanatici to dobre vedia cele je to trapne nigdy vam vas boh nepomoze nigdy ho neuvidite absolutne neovplyvnuje nase zivoty pochopte to ked podla vas je preco vtedy nezakrocil preco este nigdy nezakrocil? len sa modlite debili :D pomoze vam to stat sa obycajnymi ubohymi oveckami ako vecina na zemy


Andy   |   ip:217.144.2   |   2010-07-30  (11:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja vas nechapem,, ,ked neverim v boha, tak mam najblizsie k zidovi??? a na tejto stranke som nim asi automaticky :)to kde sme????


Madness   |   ip:78.98.103   |   2010-07-30  (11:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ferko
Pekne napísané :D súhlasím len nevravím že nemôže existovať. AK existuje a číta si tieto články musí sa pekne zabávať.
rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-07-30  (11:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Madness, predstav si mravenisko s milionmi a milionmi mravcov, pozeras sa nanho zvrchu a vidis zhruba, co sa tam deje. Ale nikdy by ti ani vo sne nenapadlo, zobrat z toho hniezda nejakych mravcov len pre to, ze by sa menej snazili, alebo boli proti tebe nejako nepriatelsky naladeni. Urcite mi das za pravdu, ze by si ich z toho mraveniska nevybral a nehodil do nejakej zeravej pece. Boli by ti ukradnuti.


Madness   |   ip:78.98.103   |   2010-07-30  (12:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael
Keď som bol malý a u babky sa vytvorilo mravenisko na dvore, dedo zobral benzín a usmažil ich všetkých. Nezáležalo mu na tom aký sú, ale to že ich je veľa na mieste kde netreba.


ANONYM   |   ip:178.41.12   |   2010-07-30  (12:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Andy
pytal soms a ho na to pre nieco ine.ja vas akosi ateisti nepochopim .o co vam ide napr tebe ferko ?ako si ubohy clovek to co ti dokazes napisat a furt tvrdit ze vy ste vlasne mierumilovni a ze nenapadate inych si precitaj ten tvoj prispevok,ty si plateny za to ,inac nechapem ako mozes ludom nadavat ani ich nepoznas.vsak neni podla vas tak co tu riesite ,rafael aky mas vlasne skutocny dovod tu bojovat za to ze PanBoh neni?ako mne sa zda ze ty nebojujes za to ze PanBoh neni ale proti jezisovi a RKC ta ti lezi naj v zaludku preto soms a pytal ze ci si zid alebo si mal predkov zidov to by vysvettlilo preco tu bojujes?takto to poukazuje len na to ze si plateny za to ,toto nevyzera ze je to dobrovolne,ako je jasne ze sa k tomu nepriznas ze si plateny za to sorosom ,povec mi fakt potom tvoj skutocny dovod preco a oco ti vlasne ide?lebo su omnoho horsie veci proti ktorym treba bojovat a na tie prdis.ako je korupcia rozkradanie stat majetku.,politika a skutocne vojny ,ovplivnovanie mediami aj touto strankou a td,


Andy   |   ip:217.144.2   |   2010-07-30  (12:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonym
Ale rafael bojuje tak isto ako ty, a o to vlastne ide, ze nedokazete pochopit toho druheho, lebo nechcete :)


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-07-30  (12:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Madnes, ved o to prave ide.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-07-30  (12:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonym ,ako vzdy len kratkozrake obvinenia, nebudem predsa bojovat proti korupcii, alebo rozkradaniu, alebo proti vojnam tu na tejto stranke. Lebo proti mne nestoja ti, co korumpuju, rozkradaju, alebo vyvolavaju vojny. A na druhej strane tieto atributy patria do predvolebnych kampani, skutocnost je ina. Ja toto nepovazujem za nejaky boj, je to len vymienanie si svetonazorov. Ak to tu niekto ponal ako hon na carodejnice, potom mi je ho uprimne luto, lebo je to len debata, ktora neohrozi dianie vo svete. Ani zamak to nezapricini ono prislovecne mavnutie motylich kridiel, ak ti nieco hovori teoria chaosu. takze sa prestanme hrat na nejake medialne hry, Sorosovcov , zidov, len kludne debatujme.


Madness   |   ip:78.98.103   |   2010-07-30  (12:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonym
ON nebojuje, ja nebojujem, ferko nebojuje. Vyjadrujú si názor ako ty, bobo (newiem čo si sa dal ním zlákať na teoriu soroša :D :D), lenkaB. Každý inak, niekto radikálnejšie, búrlivejšie iný s nadhľadom a pochopením. Je to od typu človeka, kt. píše a od toho kto mu odpíše.
A ako zabrániš rozkradanie majetku, vojnám médiám aby nechŕlili tie klamstvá ako máme možnosť niekedy vidieť. :D Myslím si že na politika nemám aby som mohol niečo s tým urobiť :D


ferko   |   ip:178.41.12   |   2010-07-30  (12:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM ty uz racej prestan tolko citat tie konspiracne clanky lebo ti to naozaj ide na mozog vsetci co tu piseme to co sa ti nepaci su plateni to je neuveritelne. Najlepsie su tie vtipy ze: kto ta plati Soros? ach len sa smejem. ano dostavam 100 evry za kazdy prispevok je fajna robotka Soros sem chodi kukat na stranku ako prispievam vies :)
ja len poukazujem na skutocnosti ze na svete existuje taka anomalia ze v 21. storoci veria ludia na nieco co nevideli nepoculi nevedia ako to vyzera nemaju o tom ziadne dokazy ale su ochotny tomu obetovat svoj zivot a dokonca budu o tom presviecat inych a co je nahlupejsie presviecaju ludi o tom ze je to stvoritel vsetkeho ktory nas stale vidi a mame sa k nemu modlit to je trapas ktory si neviete uvedomitLenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-07-30  (12:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dôkazov je až priliš veľa...

Inak toto je pecka: normalne ste mi zlepšili naladu chlapci:

Rafael: "Madness, predstav si mravenisko s milionmi a milionmi mravcov, pozeras sa nanho zvrchu a vidis zhruba, co sa tam deje. Ale nikdy by ti ani vo sne nenapadlo, zobrat z toho hniezda nejakych mravcov len pre to, ze by sa menej snazili, alebo boli proti tebe nejako nepriatelsky naladeni. Urcite mi das za pravdu, ze by si ich z toho mraveniska nevybral a nehodil do nejakej zeravej pece. Boli by ti ukradnuti."

Madness: "Keď som bol malý a u babky sa vytvorilo mravenisko na dvore, dedo zobral benzín a usmažil ich všetkých. Nezáležalo mu na tom aký sú, ale to že ich je veľa na mieste kde netreba."

:)))))))))rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-07-30  (12:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Problem diskusie, ak sa to da niekedy nazvat, je ten, ze obidve strany ak chcu diskutovat, a nie len tarat cirkevny balast, lebo to za diskutovanie nepovazujem. Ak mi dame nejaky konkretny dotaz, odpoved je zvycajna, lebo ak nie su argumenty, povedia, lebo, boh to tak chcel, je to vola bozia, jedina pravda a ine kecy. Ale ziadny normalny prispevok, ktory by mal nejaky historicky, alebo aspon racionalny dovod. naopak akonahle vytiahneme temu, ktora sama o sebe nestoji na vobec ziadnych zakladoch, uz sme zidia, nepriatelia Europy, vyvolavaci vojen, moslimovia atd... takato diskusia samozrejme sklzne do osobnych urazok, lebo kde niet argumentov, treba pouzit hrubu silu. Ja ako som vravel nemam nic proti veriacim, ale nech je zalozena na niecom, co ma realny zaklad.


BOBO   |   ip:209.119.1   |   2010-07-30  (12:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Oklamaní lidé" musíte pochopit, že zde existuje spiknutí ve prospěch despotismu a proti
svobodě, ve prospěch neschopnosti proti talentu, ve prospěch neřesti proti ctnosti nebo
nevědomosti proti světlu!. Každý druh hříchu, který souží zemi, každá nedovařená myšlenka,
každý zvrácený vynález se hodí do doktriny Iluminátů. Cílem je celosvětové panství."

Ilumináti vytvořili takové situace, aby mezi lidi zaseli sváry. Například Vévoda z Orleánsu
nařídil svým agentům, aby skoupili tolik obilí, kolik mohli, potom lidi nechali uvěřit, že král
záměrně způsobil nedostatek, aby lidé hladověli. Spoluspiklenci ve vládě pomohli vytvořit
prudký vzestup inflace. Tak byli lidé manipulováni, aby se obrátili proti králi, jehož vláda
podporovala střední třídu. Monarche měla být zničena a střední třída utiskována. Bůh měl být
nahrazen iluminátským náboženstvím rozumu, které se opíralo o myšlenku, že "lidská mysl
vyřeší lidské problémy."

V roce 1829 Ilumináti uspořádali tajné zasedání v New Yorku
Přítomným bylo sděleno, že bylo rozvinuto mezinárodní podvratné hnutí podle linie principů Iluminátů,
které mělo být použito k podněcování budoucích válek. Členy tohoto hnutí byli
"komunisty". Toto hnutí mělo být použito k učinění myšlenky jednosvětové vlády
přitažlivější působením chaosu ve světě prostřednictvím válek a revolucí, aby Ilumináti mohli
nastolit pořádek podle svých představ.

V dopise s datem 15. srpna 1871 Pike Mazzinimu píše: "Pustíme z řetězu nihilisty a
ateisty a vyprovokujeme strašnou sociální katastrofu, která v celé své hrůze ukáže národům
účinky absolutního ateismu, původ divošství a nejkrvavější vřavy. Potom se občané budou
všude bránit proti menšině revolucionářů, vyhladí tyto ničitele civilizace a většina, zbavená
iluzí o křesťanství, bude v ten moment bez duchovního vedení, avšak prahnoucí po nějakém
ideálu, ale bez znalosti, kde získat předmět uctívání, přijme čisté světlo, prostřednictvím
univerzální manifestace, která bude výsledkem všeobecného reakčního hnutí, jež vyplyne z
destrukce křesťanství a ateismu, obě ideologie poraženy a vyhlazeny současně."
Další část tohoto dopisu, která byla objevena v roce 1949, graficky znázorňuje plány na tři
světové války a minimálně dvě revoluce. První světová válka měla umožnit komunistickým
ateistům zničit carskou vládu v Rusku. Tohoto cíle bylo dosaženo. Druhá světová válka měla
být vyprovokována popichováním Velké Británie proti Německu za účelem zničení nacismu a
na podporu sionismu, aby mohl být vytvořen stát Izrael. Také tohoto cíle bylo dosaženo. Po
této válce měl být komunismus již tak silný, že mělo dojít ke svržení slabších vlád. V roce
1945 na Postupimské konferenci mezi Trumanem, Churchillem a Stalinem byl Rusku dán
pořádný kus Evropy, což také napomohlo tomu, že komunisté zaplavili Čínu. Plán také volal
po Třetí světové válce, která má být vznícena podnícením výboje mezi sionisty (Izrael) a
Araby, kteří se zničí navzájem a zbytek světa přivedou do konečného konfliktu. Tento
konflikt bude naplánován tak, aby způsobil úplný společenský, politický a ekonomický chaos,
z něhož vzejde světová vláda, kontrolovaná Ilumináty.


Madness   |   ip:78.98.103   |   2010-07-30  (13:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BOBO
Newiem z kade to vyťahuješ tieto články. Sú zaujímavé v jednom ale len v jednom smere, a nechápem čo tým chceš povedať ?? že tieto články a všetci proti cirkvi sú ilumináti :D už ti nestačí že sme Sorošovci, či Iluminát=soroš=odporca viery. A skús sa konečne vyjadriť. Stačí dať stránku a ľudia si to pozrú sami. Nemusíš to tu zahlcovať.


ANONYM   |   ip:178.41.12   |   2010-07-30  (13:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Andy |
hej napadol som tu nekoho ze je debil?


filip   |   ip:178.40.68   |   2010-07-30  (13:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hlavne nech sa všetci hrabú v minulosti , aby sa čo najmenej pozornosti venovalo súčasným otrokárom a vrahom.


filip   |   ip:178.40.68   |   2010-07-30  (13:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Giordano -Daj niečo aktuálne. Napríklad zločiny cirkvi za posledných 20 rokov.


zoltan   |   ip:160.44.24   |   2010-07-30  (15:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  radsej som si to ani neprecital cele lebo by mi vysla moaj AC pumpa.


Luk   |   ip:213.81.21   |   2010-07-30  (16:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Verím v existenciu BOHA a snažím sa podľa toho žiť. Uznávam cirkev aj napriek im negatívom (Kniha-Lee Strobel-Kauza Viera), lebo tých pozitív, ktoré dala svetu je určite viac, aj tie by ste mohli vypisovať!!!...Samozrejme sú tam ľudia, ktorí tam nemajú čo robiť, ale to všade. Ako náhle začne, či už Pápež alebo jeho predstavitelia vyhlasovať bludy a nepravdy, ktoré sa nezhodujú so svätým písmom, vtedy treba povedať, že prišiel Antipápež,Antikrist...a nepočúvať ho. Riadiť sa srdcom a tým, čo sa človek naučí v živote a živou vierou v Ježiša nášho Pána.AMEN


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-07-30  (16:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Luk tu knihu som cital, velmi zabavne citanie, hlavne pre tych, ktorym je cudzie vlastne patranie po uatentickosti.


Lukas   |   ip:213.81.21   |   2010-07-30  (17:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael tak potom si prečítaj Lee Strobel-Kauza Kristus,Ježiš...sú tuším 4 hnihy, perfektne zozbierané materiály na súčasné otázky pre a proti. Ale k údajom a faktom sa človek objektívne dopátra kedykoľvek. Tu ide o to čo chceš. Chceš nájsť pravdu a zúžitkovať ju v tvojom živote, hľadať trhliny, ktoré ťa budú len utvrdzovať v neviere alebo nájsť pravdu a povedať si ok je to pravda, ale mám problém sa vzdať,zanechať veci ktoré si pestujem, lebo BOH mi hovorí ak chceš ísť za mnou nasleduj ma a nechcem aby mi do toho hovoril. Neviem aký si ty prípad, ale aj tak ti prajem veľa šťastia v tom čo robíš, čo chceš v živote dosiahnúť.


Yosarian   |   ip:78.141.74   |   2010-07-30  (18:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  1942 - založil Pius XII. vatikánskou banku, přestože církev dala úrok do klatby jakožto lichvu a dosud tuto klatbu oficiálně neodvolala.

bezúročná ekonomika,že!!

Na Vatikánsku banku sa pozrieme neskôr.
Yosarian   |   ip:78.141.74   |   2010-07-30  (19:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkeB

"Yosarian sa už zrejme nevie dočkať, keď príde ten deň, ale neboj sa, aj na teba raz dojde, každy bude sudeny za svoje skutky"

"dievča" ,ak je láska k pravde hriech, tak ti garantujem , že ak peklo naozaj existuje , tak v ňom určite skončím, len neviem ,ako dlho má tam sám Lucifer bude trpieť, lebo tomu sa asi z dlhej chvíle tiež pozriem na zúbky ,čo je to ten diabol za "kvietok" :=)

jarojaro   |   ip:193.85.20   |   2010-07-30  (20:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tý kresťania sú veľmi zlý,keď ubližovali tým obrezancom.kto písal tento članok?mesežnikov??nabudúce tu bude kritizovať Tyranosaurov rex,že požierali obrezaných.


BOBO   |   ip:209.119.1   |   2010-07-30  (21:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vatikán vydal mnoho ediktů odsuzujících zednáře: papež Klement XII v roce
1738, papež Benedict XIV v roce 1751, papež Pius VII v roce 1821, papež Lev XII v roce
1825, papež Pius VIII v roce 1829, papež Řehoř XVI v roce 1832, papež Pius IX v roce 1846
a 1873 a papež Lev XIII v roce 1884 a 1892. Papež Lev XXIII řekl, že cílem zednářství je
"zničit celý náboženský, politický a sociální řád založený na křesťanských institucích a
založení státního zřízení založeného na čistém naturalismu." Do roku 1974 římsko-katolická
církev zakazovala svým členům být zednáři a 21. Března 1981 Vatikán varoval, že "všichni
římští katolíci, kteří patří k nějaké zednářské lóži, riskují, že budou exkomunikováni."
V roce 1784 a opět v roce 1845 bavorská vláda prohlásila zednářství za nebezpečí pro stát.
Roku 1814 vláda regenta Milána a benátský guvernér vyjadřovali stejné pocity. Portugalský
král Jan VI. Vydal v roce 1816, a podruhé roku 1824, zákaz činnosti tohoto bratrstva. V
Rusku roku 1820 Alexandr I. Tento řád zakázal.
Mnoho spisovatelů na konci 19. Století, jako například arcibiskup Meurin a Dr. Bataille,
tvrdilo, že zednářství je jen krycí organizací uctívačů satana, kteří se vyskytovali ve vyšších
stupních zasvěcení a pro běžné členy byli utajeni.

Vysoce postavení zednáři věří, že Lucifer nikdy nespadl na zem a že je skutečným Bohem a
Jehovovovi dali jméno "Adonay", tvrdíce, že je zlým bohem, protože nutí lidi, aby se
podřídili jeho represivnímu diktátu. Zednářské knihy, dávané vybraným členům 32. a 33.
stupně, říkají, že Ježíš byl podvodník a že pravým Bohem je Lucifer. Zednáři mají svůj vlastní
luciferský kalendář. Zatímco náš kalendář začíná narozením Ježíše Krista a za letopočtem se
uvádějí zkratky př. Kr. a po Kr., oni počítají roky s příponou A.L., což znamená Anno Lucis,
česky "rok světla".

V knize Morals and Dogma, Pike napsal: "Každá zednářská lóže je náboženský chrám a jeho
učením jsou náboženské příkazy. Zednářství, stejně jako všechna náboženství, všechna
mystéria, Hermetismus a alchymie, ukrývá svá tajemství před všemi s výjimkou Adeptů a
mudrců, nebo vyvolených, a používá falešná vysvětlení a nesprávné interpretace svých
symbolů, aby nežádoucí osoby uvedlo v omyl. zakrylo Pravdu, kterou nazývá Světlem.
Pravda musí zůstat utajena a masy musí mít takové učení, které je úměrné jejich
nedokonalému rozumu." Napsal, že "každá lidská představa Boha musí být úměrná jeho
vzdělání a duševním silám a morální úrovni. Bůh je, jak si ho člověk vymyslel, odrazem
samotného člověka." Následující tvrzení redukuje zednářskou filozofii do jednoduchého
předpokladu. Pike píše: "Kabalisté říkají, že pravé jméno Satana je obrácený Jahve; protože
Satan není černý bůh. Lucifer je Nositel Světla! Je nesmysl dávat takové jméno Duchu
Temnoty! Lucifer je Syn Jitra! Je to ten, kdo přináší Světlo. O tom nepochybujte!" Myslím, že
tyto pasáže jsou pádnými argumenty pro tvrzení, o antikřesťanské povaze zednářů. Zdá se, že
jejich role v dějinách je působit jako zřeďující faktor, zmenšující vliv křesťanství
prostřednictvím hlásání tolerance a politicky pracovat směrem k dosažení cílů, určených
Ilumináty. Aby skryli své podvratné aktivity, začali se nejvyšší členové Řádu maskovat jako
humanisté a filantropové.

"Davu musíme říci toto: 'Uctíváme Boha, ale je to Bůh uctívaný bez
předsudků.' Avšak vám, Suverénním velkým generálním inspektorům (zednářům 33. stupně)
říkáme, že Bratrům 32., 31. a 30. stupně můžete opakovat toto: 'Zednářské náboženství by
mělo být všemi z nás, kteří jsou zasvěceni do vyšších stupňů, udržováno v čistotě Luciferské
doktríny.'"
Dále řekl: "Pokud Lucifer není Bůh, je jím Adonay (nebo Adonai, hebrejské slovo pro "Pána",
které odkazuje na slovo "Jehova", označení Boha Izraele, jehož používání se vyhýbali), jehož
činy dokazují jeho krutost, věrolomnost a nenávist k člověku, barbarství a odpor k vědě,
kterého jeho kněží pomlouvají? Ano, Lucifer je Bůh a Adonay je bohužel také Bůh. Podle
věčného zákona není světla bez stínu, krásy bez ošklivosti, bílé bez černé, proto Absolutno
může existovat pouze jako dva Bohové: temnota je nutná jako pozadí pro světlo, jako je
podstavec nutný pro sochu a brzda pro lokomotivu."
"Doktrína Satanismu je hereze a pravé a čisté filozofické náboženství je víra v Lucifera, který
je na stejné úrovni jako Adonay; ale Lucifer, Bůh Světla a Bůh Dobra bojuje za lidstvo proti
Adonayovi, Bohu temnoty a zla."

V době 3. zednářského kongresu ve Frankfurtu roku 1786 měli Ilumináti pod
kontrolou doslova všechny zednářské lóže a na tomto kongresu byly formulovány následující
cíle:
1) Panteismus pro vyšší stupně, ateismus pro nižší stupně a populaci.
2) Komunismus zboží, žen a věcí veřejného zájmu.
3) Zničení církve a všech forem křesťanství a odstranění všech existujících světských vlád a
vytvoření univerzální republiky, v níž by vládly utopické myšlenky úplného osvobození od
existujících sociálních, morálních a náboženských omezení, absolutní rovnost a společenské
bratrství.

"Oklamaní lidé" musíte pochopit, že zde existuje spiknutí ve prospěch despotismu a proti
svobodě, ve prospěch neschopnosti proti talentu, ve prospěch neřesti proti ctnosti nebo
nevědomosti proti světlu!. Každý druh hříchu, který souží zemi, každá nedovařená myšlenka,
každý zvrácený vynález se hodí do doktriny Iluminátů. Cílem je celosvětové panství."

Ilumináti vytvořili takové situace, aby mezi lidi zaseli sváry. Například Vévoda z Orleánsu
nařídil svým agentům, aby skoupili tolik obilí, kolik mohli, potom lidi nechali uvěřit, že král
záměrně způsobil nedostatek, aby lidé hladověli. Spoluspiklenci ve vládě pomohli vytvořit
prudký vzestup inflace. Tak byli lidé manipulováni, aby se obrátili proti králi, jehož vláda
podporovala střední třídu. Monarche měla být zničena a střední třída utiskována. Bůh měl být
nahrazen iluminátským náboženstvím rozumu, které se opíralo o myšlenku, že "lidská mysl
vyřeší lidské problémy."

V roce 1829 Ilumináti uspořádali tajné zasedání v New Yorku
Přítomným bylo sděleno, že bylo rozvinuto mezinárodní podvratné hnutí podle linie principů Iluminátů,
které mělo být použito k podněcování budoucích válek. Členy tohoto hnutí nazývali
"komunisty". Toto hnutí mělo být použito k učinění myšlenky jednosvětové vlády
přitažlivější působením chaosu ve světě prostřednictvím válek a revolucí, aby Ilumináti mohli
nastolit pořádek podle svých představ.

V dopise s datem 15. srpna 1871 Pike Mazzinimu píše: "Pustíme z řetězu nihilisty a
ateisty a vyprovokujeme strašnou sociální katastrofu, která v celé své hrůze ukáže národům
účinky absolutního ateismu, původ divošství a nejkrvavější vřavy. Potom se občané budou
všude bránit proti menšině revolucionářů, vyhladí tyto ničitele civilizace a většina, zbavená
iluzí o křesťanství, bude v ten moment bez duchovního vedení, avšak prahnoucí po nějakém
ideálu, ale bez znalosti, kde získat předmět uctívání, přijme čisté světlo, prostřednictvím
univerzální manifestace, která bude výsledkem všeobecného reakčního hnutí, jež vyplyne z
destrukce křesťanství a ateismu, obě ideologie poraženy a vyhlazeny současně."
Další část tohoto dopisu, která byla objevena v roce 1949, graficky znázorňuje plány na tři
světové války a minimálně dvě revoluce. První světová válka měla umožnit komunistickým
ateistům zničit carskou vládu v Rusku. Tohoto cíle bylo dosaženo. Druhá světová válka měla
být vyprovokována popichováním Velké Británie proti Německu za účelem zničení nacismu a
na podporu sionismu, aby mohl být vytvořen stát Izrael. Také tohoto cíle bylo dosaženo. Po
této válce měl být komunismus již tak silný, že mělo dojít ke svržení slabších vlád. V roce
1945 na Postupimské konferenci mezi Trumanem, Churchillem a Stalinem byl Rusku dán
pořádný kus Evropy, což také napomohlo tomu, že komunisté zaplavili Čínu. Plán také volal
po Třetí světové válce, která má být vznícena podnícením výboje mezi sionisty (Izrael) a
Araby, kteří se zničí navzájem a zbytek světa přivedou do konečného konfliktu. Tento
konflikt bude naplánován tak, aby způsobil úplný společenský, politický a ekonomický chaos,
z něhož vzejde světová vláda, kontrolovaná Ilumináty.


BOBO   |   ip:209.119.1   |   2010-07-30  (21:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Hlavne nech sa všetci hrabú v minulosti , aby sa čo najmenej pozornosti venovalo súčasným otrokárom a vrahom."

Toto je pekné a pravdivé vystihnutie.
Aká je tá cirkev zlá, no toto čo sa dá o nej dočítať. Hlavná vec, že by sa malo riešiť čo sa deje teraz. Otrokárstvo, vykorisťovanie, úžera, vojny, bieda, hlad, nezamestnanosť... Ale to nie, to by išlo proti tým, čo platia takýmto magorom, ako tento čo sem vložil takúto tému.

Ludia by mali začať konečne rozmýšlať a nie chovať sa ako užitočný idioti.


BOBO   |   ip:209.119.1   |   2010-07-30  (21:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Yosarianova objektivita končí nástopumom Iluminátov k moci.
Urobte si obrázok o tomto človeku sami.


Yosarian   |   ip:78.141.74   |   2010-07-30  (21:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neboj sa bobo aj iluminatom sa pozriem na zubky,uz na tom pracujem.


barbar   |   ip:95.105.14   |   2010-07-30  (21:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sa cudujem vsetkym k o k o t k o m , ktori tieto protikrestanske prispevky komentuju.

nerozumiete ani kto a ani preco zahltil tento web takouto tematikou.

dokazom je pocet "plusiek" ktore tito "znalci" prispevku dali... uplni blbci...


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-07-31  (00:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Barbaros, a teba kto platí? Paranojou postihnutí hlupáci tu na tomto fóre tvrdia, že niktorých platí hungaroidný Shit Soros. A teba kto platí? Biely osol z Vatikánu?


kam   |   ip:88.100.8.   |   2010-07-31  (12:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "„Kým Kristus, ,svätý, nevinný a nepoškvrnený‘,(1425-1429) nepoznal hriech, ale prišiel jedine preto, aby odčinil hriechy ľudu, Cirkev zahŕňa vo svojom lone hriešnikov, je svätá a zároveň stále potrebuje očisťovanie, ustavične kráča cestou pokánia a obnovy.“ (821) Všetci členovia Cirkvi, vrátane jej služobníkov, musia uznávať, že sú hriešnikmi. Vo všetkých je ešte pomiešaný – a to až do skončenia čias – kúkoľ hriechu s dobrým semenom evanjelia. Cirkev teda zhromažďuje hriešnikov, ku ktorým už prišla Kristova spása, ale sú ešte stále na ceste posväcovania:
Cirkev „je teda svätá, hoci má vo svojom lone hriešnikov, lebo nemá iný život ako život milosti: ak sa ním jej údy živia, posväcujú sa; ak sa mu odcudzia, upadajú do hriechov a nezriadeností, ktoré bránia, aby vyžarovala jej svätosť. Preto trpí a robí pokánie za tieto hriechy, z ktorých má však moc vyslobodzovať svoje deti Kristovou krvou a darom Ducha Svätého.“ "

Katechizmus KC 827


omas   |   ip:195.245.2   |   2010-08-09  (09:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lord x co je na tom demagogia ??? to ze ked vysypes scrabble z vysky na zem tak sa ti nahodou usporiadaju slova do zmysluplnych viet alebo ked hodim rozne casti auta motor vyfuk plechy gumy nahadzem na seba tak co sa stane ?? same sa my to posklada ?? puzzle ked ihc zamiesam tak kto ich posklada do obrazu ktory dava zmysle ? no predsa inteligentny dizajn v tomto pripade je nim clovek..a takto sa daa pokracovat dookola..


Sage   |   ip:92.245.8.   |   2010-08-14  (17:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na adresu vsetkych, ktori tu vystupuju, komentuju atd: ste lamy, nikdy sa nevyrovnate iluminatorovi (ak este nanho niekto pamata). Vobec netusite o co ide. Hadat a argumentovat sice nevedel ani on, ale proste uplne nicite celu diskusiu. Vas prejav je vasa vizitka a tato vizitka nestoji ani dost na to, aby som sa pridal do diskusie.
Hawgh.


shambal   |   ip:77.234.24   |   2010-08-14  (18:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LENKAB K tvojmu antisemitizmu a urputnemu obhajovaniu cirkvi som sa vyjadril v teme vek popieracov alebo ako sa ta tema volal ...


LordX   |   ip:95.103.17   |   2010-08-15  (12:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  omas - "to ze ked vysypes scrabble z vysky na zem tak sa ti nahodou usporiadaju slova do zmysluplnych viet alebo ked hodim rozne casti auta motor vyfuk plechy gumy nahadzem na seba tak co sa stane ??"

Nie, lebo samovolne skladanie scrabble je nepravdepodobny nahodny proces. Formovanie hviezdnych sustav a planet vsak nie je, a pravdepodobnost vzniku planety zemskeho typu pri hviezde nemusi byt vobec mala.

Este raz to napisem: Len v pozorovatelnej casti vesmiru je 10 na 22 hviezd, takze pokial kreacionisti nedokazu ze pravdepodobnost vzniku terestrialnej planety pri hviezde je mensia ako 1 ku 10 na 22, dovtedy na vysvetlenie povodu Zeme bohato stacia prirodzene procesy.

Preto je spominany dokument strasna demagogia :)


Kiwo   |   ip:87.244.22   |   2010-09-18  (14:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dokial tu bude existovat cirkev, tak dotial je dobre o nej hovorit uplnu pravdu, ale ''uplnu''. Tak svaty nezurte. Nikdo nas neposiela, nepiseme len o minulosti ale aj o sucasnosti a pripadne i buducnosti. Dnes uz inteligentnemu dobremu cloveku nikdo nezaprie, ze nabozenstva su najvacsim podvodom v historii ludstva. To co je hore pisane by mali farari povinne hovorit v kostoloch na omsach ako + k tomu co tam blabolia, nech su uz ty nic netusiacy ludkovia uplne informovany, tak jak sa patri.


Antonn   |   ip:81.200.63   |   2010-11-21  (11:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všichni, kdo nechtějí vést jen plané diskuse, ale udělat něco konkrétního, nechť nahlédnou na www.humanistictiateiste.cz .


MilanTobi . habopaxy39   |   ip:81.0.248.   |   2011-12-27  (10:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Citáty ze „Starého zákona“, demonstují krvežíznovost křesťanů. Produkt choré mysli jako celý tento text.MilanTobi . habopaxy39   |   ip:81.0.248.   |   2011-12-27  (10:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Celková úroveň spíše než objektivitu vyjadřuje snahu doložit předem stanovený cíl.


pjotr . vemajevi80   |   ip:89.24.93.   |   2012-01-03  (21:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  církev=80%latentních homosexuálů a 20%pedofilůdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


päť + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Torontské protokoly (podľa novinára, ktorý ich uverejnil) dokazujú že plán vytvorenia Nového Svetového Poriadku (ďalej NWO) sa zosnoval už pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu, že pojem New World Oorder „legalizoval” 11.9.1990 vo svojom prejave prezident USA Busch starší. Úzka skupina ľudí, ktorá sa usiluje o vytvorenie NWO svoje „ako na to?“ zaktualizovala už pred najmenej 45 rokmi, čím vytvorili scenár na najbližšie roky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Pravda vyšla najevo...ale osvobodí nás to, nebo budeme zednářům stále zobat z ruky?

Odtajniť slobodomurárske lóže považujem za nereálnu ilúziu. Je to tajná organizácia, ktorá v prípade núdze má k dispozícii 3-4 falošné zoznamy. Okrem iného, ich posledné zoznamy sú len fiktívne, špekulatívne. Je ale k dispozícii zoznam Lyonského klubu, čo, ako isto viete, je tiež slobodomurárska organizácia, kde nájdeme ľudí, ako sú Kalvoda, Baudyš atď… spolu asi 1500.


Proč pracujeme v mizerných podmínkách? Odpověď..

Jeme aby sme žili alebo žijeme aby sme jedli ?! 3.časť

Vědci se domnívají, že mimozemšťané těží na ...

Štátny dlh - naše vyrabované bohatstvo

Zásadný omyl mystikov

Archív

Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom House

Americká nezisková organizace Freedom House vydala nový žebříček svobody ve světě. Podle očekávání euroatlantické země jsou nejsvobodnější a „darebácké státy“ naopak nesvobodné.


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Ako také ovce

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.4403 s