17. August 2019
    
Změny v překladech Bible - Falešná učení v křesťanství - Dolezite.sk

Změny v překladech Bible - Falešná učení v křesťanství


  2011-11-19  (16:42)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Změny v překladech Bible - Falešná učení v křesťanství

V českém jazyce v poslední době přibývá mnoho překladů Bible. Kromě Ekumenického překladu je k dispozici nejen kompletní Český studijní překlad a Nová bible kralická, ale také bible Jeruzalémská, či bible svědků Jehovových. Američané mají také mnoho biblických překladů do angličtiny, například New International Version (NIV).

Jsou ale tyto překlady správně přeložené podle originálních textů?

V dobách středověku Církev nechtěla, aby lid Bibli četl, protože by zjistil, jak daleko je Církev vzdálená od pravdy. Bible byla pronásledována, pálena, ale přesto Bůh nedopustil, aby byla úplně zničena a zapomenuta. Vždy měl Bůh svůj lid, který jí ochraňoval. Již tenkrát se snažila Církev Boží slovo také měnit a byl vytvořen falešný překlad do latiny - Vulgáta. Pravý Biblický překlad se ale přesto uchoval díky věrnému lidu Valdenských v Italskách horách. A tak již tenkrát byly dvě verze Bible.

Když přišla reformace pravý překlad Bible se začal šířit. Martin Luther přeložil Písmo právě z pravých řeckých rukopisů a ne z latinské Vulgáty. Bible byla najednou překládána do všech evropských jazyků a nebylo možné to zastavit. Když přišla reformace poznali vůdci Katolické církve, že jedinou knihou, která způsobovala u lidí ztrátu katolické víry byla Bible. Proto jí tak nenáviděli.

Jezuité byli chytří a  vytvořili proto další svůj překlad a doufali že se rozšíří mezi lidi. Nejdříve se to nedařilo, ale ve dvacátých letech devatenáctého století se to začalo dařit v anglikánské církvi. Vznikl Kodex Vatikanus a Kodex Sinaitikus, který například vůbec neobsahuje knihu Zjevení Jana,  a tyto kodexy jsou plné chyb, a mají vypuštěno mnoho pasáží. Od té doby je na světě více než 100 různých biblických překladů, různých verzí.

Zjevení 22,18-19 - Každého, kdo slyší prorocká slova této knihy, ujišťuji: Kdokoli k nim něco přidá, Bůh mu přidá ran v této knize zapsaných. Kdokoli z prorockých slov této knihy něco odejme, Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města a z dobrých věcí v této knize zapsaných.

V angličtině je ale jen jedna verze ta správná „ King James Bible“ - (Bible krále Jakuba) -  protestantský překlad z roku 1611.  V češtině je to Bible Kralická z roku 1613. Ostatní verze Biblí jsou překládané převážně z již překroucených rukopisů.

Například Bible Ekumenická ČEP ( New International Version (NIV) byla zpracována podle  různých podkladů tak, aby vyhovovala všem odpadlým církvím.  Nalézá se v ní hodně míst, kde je vypuštěna celá pasáž, jinde chybí slova, prostě mnoho chyb.

Mnozí říkají že tento nový překlad je zde pro to, aby pomohl především mladým lidem, protože je snadno čitelný v jazyku dnešní doby. Většina mladých lidí se ale učí cizím jazykům, což je mnohem těžší než porozumět asi dvěma stům slov uvedených v bibli Kralické v jazyce staročeštiny.

Snahou obránců Bible Ekumenické je tvrzení, že chybějící slova, či verše, jsou umístěné pod čarou dole. Jako by byly málo důležité, nebo nepatřily do skutečné Bible. Většina čtenářů Bible však sdělení pod čarou dole nečte, protože jsou zde uvedena malým písmem, a tak přijímají pozměněné poselství z překroucených řeckých rukopisů Katolické církve.

V žádné z 39 knih Starého zákona nenaleznete v Ekumenickém překladu odpověď na otázku, který to je ten sedmý den, uvedený jako „Den sváteční“. Mnozí protestanté i katolíci budou přesvědčeni, že se jedná o den nedělní. Dokonce ani v desateru není v Ekumenickém překladu uvedeno, že se jedná o den sobotní! Den, který ustanovil Hospodin při stvoření světa, jako památku svého stvořitelského díla, a který podle Bible je stále znamením mezi Bohem a jeho lidem.

Pozorný čtenář brzy zjistí, že změny provedené v Ekumenickém překladu na mnoha místech vedou také k likvidaci víry ohledně významu a jedinečnosti Pána Ježíše Krista, jako jediné cesty ke spasení a jako hlavy církve Boží.

Proč se najednou objevilo tolik nových různých překladů? Důvodů bude mnoho, ale jistě mezi ně budou patřit i tyto:

Snaha zlikvidovat důvěru v Bibli, jako Boží poselství, protože když je každý překlad velmi rozdílný od předešlého, čemu má potom čtenář věřit?

Snaha pokusit se novými překlady překlenout a podpořit různou věrouku všech církví.

V době sílícího tlaku nového celosvětového náboženství New Age vést lidi k víře, že ke spasení vede mnoho různých cest.

Je zde jasný záměr vést lidi k tomu, že není potřeba brát vážně všechno, co je v Bibli psáno. Lidi, kteří věří všemu co je v Bibli psáno jsou často s posměškem označeni, jako takzvaní Fundamentlalisté. Je zde záměr vést lidi k volnomyšlenkářství ohledně spasení a tak je vést k věčnému zahynutí. Vždyť celé ekumenické hnutí je založeno na citaci poloviny biblického verše z Jan 17,21: „Aby všichni jedno byli,....“. Tento verš je velmi často používaný při bohoslužbách, ale druhá část tohoto verše však upřesňuje, jakou jednotu měl Kristus na mysli. Že to má být taková jednota, jakou měl se svým Otcem. Pokud budou mít křesťané takovou jednotu s Kristem, potom i zde na zemi bude naprostá jednota v celé boží církvi. Pak bude naprosto zbytečné  hovořit  o ekumenickém sjednocení církví, potom bude celá Boží církev jednotná, bude zde jednomyslnost v pravdě a lásce. Takovou jednotu měl Kristus na mysli.

Malá ukázka změn provedených v Ekumenickém překladu Bible oproti Bibli Kralické:

1. Kralický překlad - Exodus 20, 8- Pomni na den sobotní, abys jej světil.

Ekumenický překlad - Exodus 20, 8- Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.

2. Kralický překlad - Římanům 8,1 - A protož neníť již žádného potupení těm, kteříž jsou v Kristu Ježíši, nechodícím podlé těla, ale podlé Ducha.

Ekumenický překlad - Římanům 8,1 -  Což nevíte, bratří – vždyť mluvím k těm, kteří znají zákon – že zákon panuje nad člověkem, jen pokud je živ?

3. Kralický překlad - Jan 6,47 - Amen, amen pravím vám: Kdož věří ve mne, máť život věčný.

Ekumenický překlad - Jan 6,47 - Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný.

4. Kralický překlad – 1Korintským 6,20 - Nebo koupeni jste za mzdu. Oslavujtež tedy Boha tělem svým i duchem svým, kteréžto věci Boží jsou.

Ekumenický překlad - 1Korintským 6,20 - Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.

5. Kralický překlad – Koloským 1,14 - V němž máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů,

Ekumenický překlad - Koloským 1,14 - V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů:

6. Kralický překlad – Zjevení 22, 14 - Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázaní jeho, aby měli právo k dřevu života, a aby branami vešli do města.

Ekumenický překlad – Zjevení 22, 14 - Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města.

7. Kralický překlad – Žalm 8,6 - Nebo učinil jsi ho  málo menšího andělů, slávou a ctí korunoval jsi jej. (člověka – poznámka autora)

Ekumenický překlad – Žalm 8,6 - Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností.

8. Kralický překlad – Daniel 9,26 – 27 - Po téhodnech pak těch šedesáti a dvou zabit bude Mesiáš, však jemu to nic neuškodí; nýbrž to město i tu svatyni zkazí, i lid ten svůj budoucí, tak že skončení jeho bude hrozné, ano i do vykonání boje bude boj stálý všelijak do vyplénění. Utvrdí však smlouvu mnohým v téhodni posledním, u prostřed pak toho téhodne učiní konec oběti zápalné i oběti suché; a skrze vojsko ohavné, až do posledního a uloženého poplénění hubící, na popléněné vylito bude zpuštění.

Ekumenický překlad – Daniel 9,26 – 27 - Po uplynutí šedesáti dvou týdnů bude pomazaný zahlazen a nebude již . Město a svatyni uvrhne do zkázy lid vévody, který přijde. Sám skončí v povodni, ale až do konce bude válka. Je rozhodnuto o pustošení. Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Hle, pustošitel na křídlech ohyzdné modly, než se naplní čas a na pustošitele bude vylito rozhodnutí.“

9. Kralický překlad – Matouš 17, 21 - Toto pak pokolení nevychází, jediné skrze modlitbu a půst.

Ekumenický překlad – Matouš 17, 21 -  Takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem.

10. Kralický překlad – Matouš 18,11- Přišel zajisté Syn člověka, aby spasil to, což bylo zahynulo.

Ekumenický překlad – Matouš 18,11- Vždyť Syn člověka přišel spasit, co zahynulo.

11. Kralický překlad – 1Korintským 9,27- Ale podmaňuji tělo své, a v službu podrobuji, abych snad jiným káže, sám nebyl nešlechetný.

Ekumenický překlad – 1Korintským 9,27 - Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal.

V našich článcích jsme z technických důvodů (automatických překladů do ostatních jazyků) nuceni používat  nový překlad Bibli21, který je psán moderním srozumitelným jazykem, žel také často s nepřesným překladem. V každém případě doporučujeme vše porovnávat s nejlepším, nejpřesnějším překladem Bible v Českém jazyce, takzvaným Národním pokladem, Biblí Kralickou.


Johny
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-19  (17:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BIBLIA, nebola prepisovaná, boli pokusy ale zanikli tak ako vyšli...celý príspevok nemá ani hlavu a ani pätu, nikdy cirkev BIBLIU nezakazovala, pekná hlúposť.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-11-19  (17:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Celé kostolné učenie je blud. Prípadné zmeny a účelové úpravy tú rozprávku už nevylepšia...


Marcos001 . wotevudi17   |   ip:62.168.65   |   2011-11-19  (17:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dnes je mozne studovat bibliu aj na nete a v roznych jazykoch.Dokonca aj v orginaly http://www.osel.cz/index.php?clanek=5892
Ten kto hlada najde to co potrebuje.


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.1   |   2011-11-19  (17:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer:
mám dojem, že ten článok nie je protikresťanský.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-19  (17:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..nieje ale nesúhlasím s niektorými pasážami.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-19  (17:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to co je toto??

2. Kralický překlad - Římanům 8,1 - A protož neníť již žádného potupení těm, kteříž jsou v Kristu Ježíši, nechodícím podlé těla, ale podlé Ducha.

Ekumenický překlad - Římanům 8,1 - Což nevíte, bratří – vždyť mluvím k těm, kteří znají zákon – že zákon panuje nad člověkem, jen pokud je živ?

???

rohackov preklad..
Rim 8,1
A tak teraz už nieto nijakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa Ducha.

evanjelicky preklad...
Rim 8,1
Nieto teda teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristovi Ježišovi [a nechodia podľa toho, ale podľa ducha].

katolicky preklad...
Rim 8,1
Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi;

moderny preklad..
Rim 8,1
A tak tí, čo patria Kristu, sa už nemusia báť odsúdenia.


takze bud sa jedna o chybu v texte a nebola to autorova chyba..alebo je to umyselne prekrucanie..

neviem.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-11-19  (18:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Smola čo? Veru, prasklo to! Ako sám vidíš čierne na bielom, tvoje otravné prorocké tikania z tatranskej koliby sa zakladajú na nesprávnych vstupných údajoch. Ktorá rozprávková kniha je tá pravá? Nie, že by si nebola - ovečka naša prprocká - na smiech už predtým, ale teraz sa na tvojich výpiskoch už bude smiať každý. Úprimne povedané, trochu mi je ťa aj ľúto, ako si dopadla...


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.1   |   2011-11-19  (18:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins:
to si si zle pozrel v tom ekumenickom preklade, si sa pomýlil o jednu kapitolu to je verš Rimanom 7,1


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-19  (18:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  IP..
ja som sa pozrel dobre..
tie prve verse su z clanku.. a nesedia.preto som tu dal 4 preklady rim 8.1..
on tam ma zmiesane 8 a 7.1..
lenlen . lovegigu11   |   ip:85.239.25   |   2011-11-19  (18:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kazdy rok ine nabozenstvo
no a co ?
hlavne ze ludia platia a klanaju sa


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-19  (18:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  truhlik..
az taky isty by som si nebol,
lebo kazdy inteligentny clovek ,ktory sa o toto zaujima,,si vyhlada na nete rozne preklady,,a uvidi sam na vlastne oci,ze tie preklady sa nelisia, co do vyznamu..

to len ty, besny stihaci pudel,si si teraz urychlenym zaverom podpilil konarik pod sebou..
pretoze kazdy uvidi, ze si len stihaci pudlik,ktory tu prska bez hlbsej analyzy..co je typycke pre povrchneho blekmetaloveho zadubenca ako si ty!!

tak a teraz co povies, brendne??:-DDDD


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-11-19  (18:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Viem, ako ti je, ty naša tatranská rarita. Teda, bývylá. Chápem, že tebou teraz lomcuje bezmocnosť a dusíš sa v zajakavo prerývanom plači, ale ver mi že šok z odhalenia pravosti ovčej knihy pominie. Zrútil sa ti jediný svet čo si mal, ale aspoň ti osud ponúka šancu stať sa normálnym človekom. Nepremárni ju! Zahoď bibliu a podobné kostolné krámy a vychutnaj si realitu života. Zazvonil z kaplnky zvonec... a kostolným rozprávkam je koniec!


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-19  (18:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  článok je lživý útok na katolícku cirkev - nebyť katolíckej cirkvi, ani jeden z podobných pisálkov by sa k Biblii nedostal, práve cirkev strážila písmo sväté a zakazovala ho prepisovať podľa ľubovôle rôznych siekt...
Navyše práve cirkev zakladala školy, učila ľudí čítať a písať - a v katolíckom prostredí bola vynájdená kníhtlač, a Biblia sa začala šíriť do celého sveta. Toľko k týmto priehľadným lžiam


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2011-11-19  (18:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pandanemo
netleskej predcasne i sama bible pravi ze na konci budu skoro vseci maloverni:)

joplins
mna by zaujimalo skor nieco ine a to tvrdenie ze den kedy mas svatit je sobota a nie nedela,tvoj nazor na to daj ,prosim


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-19  (18:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  panikarium..

konecne nieco na com sa da zasmiat..
zlepsujes sa,,

no ohladom prispevku, si zasa mimo ako vzdy..
ja som uplne v pohode, lebo taketo dristy ma nemozu vyviest z miery.
ja citam bibliu ktoru prelozil prof, Rohacek,a v nej je vstko v poriadku,,ziadne vynechane slova ani frazy..
nakoniec citam aj anglicku a sem tam si najdem aj grecku a prekladam sií co mi treba rovno odtial,,

takze hoc by si si prial ma vidiet urevaneho, z opuchutymi ocami..a trasuc sa v kute z rozdriapanou bibliou okolo sebe..nepotesim ta!!

priznaj sa ,ze si clanok ani necital..
co??MeGusta . mybodite20   |   ip:78.98.145   |   2011-11-19  (18:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenka sama si to povedala oni si ju strazili exportovali do sveta...vsetky pradavne tradicie sa zrusili lebo deti zobrali od rodicov a dali do skol kde ich ucili hluposti co sa ich netykaju dali im zmysel zivota ktory vsade hlasaju a ten zmysel zivota teda vytvoreny boh je ich MOC ktora este doteraz pretrvava dali sme im ju my lebo sme boli moc dobry,...

tolko k tomu ved nech vydaju z vatikanu vsetky tie listiny ked sa neboja,...ak maju pravdu oni tak im to len potvrdi ale preco je to v tajnosti? no hadajte,...prosimvas to vas nenapadlo uvazovat viac do hlbky a pripustit aj inu alternativu????


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-19  (18:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333
Mat 12,1
Raz v sobotu, vo sviatočný deň Židov, prechádzal Ježiš so svojimi učeníkmi obilným poľom. Učeníci boli hladní, trhali klasy a jedli zrno.
Mat 12,2
A keď to videli farizeovia, povedali mu: Hľa, tvoji učeníci robia to, čo sa nepatrí robiť v sobotu.

Mat 12,7
Keby ste rozumeli slovám: Nejde mi o obete, ale chcem, aby ste boli milosrdní, tak by ste nikoho neodsudzovali neprávom.
Mat 12,8
Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“


ale inak, mala by to byt sobota..:-))
ty svätis sobotu??
Ip . hewykobe30   |   ip:188.112.1   |   2011-11-19  (18:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins:
máš pravdu, ale nemyslím že by to autor urobil zámerne na to čo chcel povedať, má dostatok iných príkladov


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-19  (18:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Megusta...vôbec ťa nenapadlo že Vatikán čo sa týka BIBLIE ani mať tajnosti nemôže...už dávno by Kresťania zistili že boli podvedený, stačí ak by ju raz pozmenili a dostalo by sa to na povrch....mimochodom a čo by v nej asi mali tak tajiť?


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-11-19  (18:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zatiaľ z hlboka dýchaj a daj nohy do tepla. Nechoď na pivčisko, si priveľmi rozrušený, ešte by si zamrzol. Pozri, jedna smiešna rozprávková kniha nestojí za to, aby si sa zbytočne vešal na povale tvojej novej kolibky. Radšej si teraz v kľude pozormýšľaj nad novou témou do budúcich diskusií. Tvoje pomotané čísielká už nikoho nezaujímajú.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-19  (19:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  truhlik..
zlepsujes sa..
zacinas sami lubit.
hlavna previdlo dobreho provokatera ,je ignorancia prispevkov alebo argumentov toho ktoreho chces vyprovokovat..

robis to dobre..
no nesmies zabudat ani na to,ze ostatny ludia vedia citat!!!

a oni sami si precitaju ci to co zastavas,,alebo to cim provokujes,je pravda alebo nie..
takze v sirsom meritku uspech mat nebudes,,
no ako voda na myln,,alebo ako novy zavat do tvojej zatuchnutej zaovcovanej mysle,,toje dobre,
aj clanok aj diskusia trochu prevetra ten tvoj zahnity mozocek,,a daco hodne kvalitnej hadky ,konecne vypotis!!

tesim sa..
daj este nieco..
PS..no musim do rachoty o 8333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2011-11-19  (19:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer . faliqevu33
kopu veci napr,aby prisli na to kedy tu bude ten co ma prist pred koncom.co sa o nom pise v zjaveni jana.

joplins
nesvetim nie som satanista


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-11-19  (19:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Teraz riešim teba a ako vidím, úspech mám. Dobre, teraz si choď kľudne do rachoty, ja si idem posedieť. Prajem ti príjemnú nočnú zmenu, na ktorej môžeš do rána popremýšľať nad novými témami, keďže proroctvá si už môžeš strčiť akurát tak za... klobúk.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-19  (19:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dobre budeme sa bavit o zbierke barbin co mas doma..
:-)))lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-19  (19:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ....skúškalucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-19  (19:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...skúška


MeGusta . mybodite20   |   ip:78.98.145   |   2011-11-19  (19:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prepac lucifer cakal som od teba viac myslel som si ze si kvalitnejsi ale tuto moj nazor neovplyvnis biblia mohla byt prepisovana ved o com bol ten council niekedy v 300rokoch po kristovi a tak ktoreho tema bolo krestanstvo ci co

nepaci sa mi jednoducho toto nemoze byt svete pismo svete pismo ma dat kazdemu nieco svetle ale mne dalo iba pochybnosti a to ostava


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-19  (19:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MeGusta...a ti si ako prišiel nato že bola predpisovaná?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-19  (19:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..pardón prepisovaná...prečo by Kresťania v tej dobe prepisovali BIBLIU?...išli by sami proti sebe...a v tej dobe bolo nemysliteľné aby sa niekto prezentoval ako neveriaci...a prepisovanie BIBLIE by znamenalo ťažký hriech.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-19  (19:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins...čo myslíš urobí pre mňa pandemonium niečo?


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-19  (22:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.

:) zase perlis. a kto podla teba tu knihu skutocne pisal?
hadam si nemyslis, ze pero v ruke drzal naozaj boh...


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-19  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...BOH, sú to jeho slová, darované Vám jeho deťom, aby ste v nich našli Lásku ktorú do Vás vložil...preto sa nedá prepísať, lebo tá kniha je Láska v každom z Vás a preto je neprepísaná, lebo tú Lásku v sebe doteraz nájde každý kto si ju prečítal...tá Láska je BOH.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-19  (22:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
aha. ja som si naivne myslel, ze to spisal stredoveky koncil...


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-19  (22:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...určite nie.


Ip . hewykobe30   |   ip:188.112.1   |   2011-11-19  (22:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma:
stredoveký koncil určite nie, to by bolo určite naivné ak by si si to myslel :)kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-19  (22:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer a ip.
takze kto?


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.1   |   2011-11-19  (23:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skôr má zatiaľ, zmysel debata kedy:
Starý zákon bezbochyby vznikol pred naším letopočtom.
Dôkazy: Septuaginta + náleza v Kumráne
Nový zákon tiež určite nevznikol v stredoveku apoštolský otcovia (2. storočie) a cirkevný otcovia (3. až 7. storočia) Novozákonné spisy poznajú a citujú z ních.
Otázka kto napísal biblické spisy, tak nikto netvrdí že pero držal v rukách Boh, ale všetci pisatelia biblických spysov svedčia o svojej viere a poznaní Boha. Otázka našej dôvery v to čo oni píšu, už je aj otázkou do akej miery, poznáme a rozumieme to o čom píšu. A je to v podstate osobná vec každého z nás.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-19  (23:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ip.

takze lucifer sa myli. tych pravd je vicero a len ludia postupom casu rozhodovali co tvrdi boh :)

myslim ze sa to zacalo 1. nicejskym koncilom podotykam...

este sa chcem opytat, kedy uz konecne prepisete tavu uchom ihly na logicke lano uchom ihly?


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.1   |   2011-11-19  (23:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma:
nicejský koncil bol na začiatku štvrtého storočia a riešil otázku prirodzenosti Ježiša Krista. Nový zákon bol už dávno skomletizovaný a neboli do neho zahrnuté rôzne iné kresťanské spisy jemu bližšie, dnes by tam kde kdo chcel natlačiť rôzne gnostické spisy, ktoré s ním boli a sú v rozpore.
Čo sa týka ťavy a ihly tak pre mňa je skôr dôležitejší zmysel teda, že bohatý(sebestačný) nemôže vôjsť do kráľovstva nebeského ako logická formulácia. Nezabúdaj, že je to vzdialená doba a kultúra. Keby si naše "vezmi nohy na plecia" preložil doslovne do inej reči tiež by to niekomu nemuselo dávať žiadnu logiku a zmysel.Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-11-20  (01:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Práve som sa vrátil z baru... Mapujem situáciu a vidím: pacient sv. Lucifer je opäť priviazaný na samotke a pseudobiblická proročka-Joplička v rachote - s hlavu v smútku - intenzívne premýšľa (po dnešnom šokujúcom odhalení jej zdrojov videnia budúcnosti) nad novou kostolnou témou. Včerajší deň bol pre tento cirkusový web prelomový - ukončil éru otravných proroctiev jednej tatranskej ovce, ktorá namiesto obligátneho bé-ééé, daného od prírody, sa rozhodla pre trápne tikanie. Uvidíme, ako sa v najbližších hodinách vyrovná s realitou.


Anupew . jacanidy24   |   ip:91.191.82   |   2011-11-20  (02:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ty si prípad to sa musím úprímne a donekonečna smiať :-)


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (07:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...po dlhom a vážnom úsudku som skonštatoval, že pandemonium je..."alkoholik"


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (08:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ip.

ano nicejsky koncil bol niekedy vtedy a vraj riesil tuto otazku. no bolo koncilov bolo este neskutocne vela a riesili aj ine otazky a formovali bibliu do dnesnej podoby.

nechapem, ze vobec ta nezaujima kto ten zakon napisal predtym a kto to, co obsahuje biblia vyberal. teda kto rozlisoval biblicke od gnostickych spisov?

fakt si myslis, ze to robil boh prostrednictvom hlav ludi? nezda sa ti, ze by to potom znamenalo zasah do slobodnej vole?

no a k tej ihle. predstav si, ze mne to zmysel nedava. spravodlivy boh rozdeluje ludi na zaklade ich majetkov, ktory podotykam podla vasich tvrdeni, nema s duchovenstvom nic spolocne.

je to dost diskutabilne, pretoze ja sa za bohaca povazujem len v pripade porovnavania s africanmi, indmi a pod. kto akoze urcuje presnu hranicu?

z logickeho zladiska by som vyrok "nohy na plecia" inym kulturam lahko vysvetlil. bezis tak, ze sa ti pomaly nohy dotykaju pliec. som rad, ze to neni "tava na plecia". to by som uz vysvetlit nevedel.

alebo obycajna kamilos povodne bol kamelos.
http://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_a_needle333 . viqivyxe08   |   ip:85.216.14   |   2011-11-20  (08:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma
sry ale na zaklade toho co tu pises tak zjavne neveris v PanaBoha stvoritela neba i zeme,a potom je jasne ze nemozes pochopit ako pohol pisat skrze ludi bibliu a ze sa zachovalo v nej prestne to co malo.
skus pochopit ze len PanBoh stvoritel neba i zeme am taku silu ,ze moze robit veci bez ludi,ani satan to nedokaze,on vyuziva svojich stupencov a strach ludi zo smrti,len vtedy ma moc nad nima,ak sa bojis smrti nie si nezavisli a skutocne slobodny,mozes byt aky chces bohaty v kapitalizme,aj tak nie si skutocne slobodny,pre toto je svet tam kde je,v moci soros elity.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (08:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...do akej slobodnej vôle?...každý kto VERÍ, by pre BOHA urobil toto rád a kedykoľvek znova...na konciloch sa BIBLIA nemenila, ani neformovala do dnešnej podoby, to by totiž robili neustále a obsah BIBLIE by sa zmenil už natoľko že by Kresťanstvo časom zaniklo.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-11-20  (08:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pacient, nenadávaj oplzlo zvýraznenými slovami hneď doobeda. Máš ešte pred omšou, tak si ich nechaj medzi svojich súkmeňovcov v ovčom rúchu...


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (09:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...áááááááááááále pandáš...tvoja logika je dnes na bode mrazu?...chceš vedieť kde si sa kopol?


mkultra . jytewedu51   |   ip:78.99.205   |   2011-11-20  (09:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čítam teraz zaujímavú knihu - Karen Armstrong: Dejiny Biblie, Od ústnej tradície do súčasnosti.
Píše sa v nej o tom ako sa vyvíjal Starý aj Nový Zákon a jeho výklad v priebehu dejín.
No a v kapitole Láska k blížnemu (str.96) je táto fenomenálna pasáž, spravila na mňa dojem, je to na zamyslenie:

"Augustín (biskup v Hippe 354-430) si neskôr uvedomil, že jeho pôvodné problémy s Bibliou spôsobila pýcha: Sväté písmo bolo dostupné iba tým, ktorí sa zbavili namyslenosti a predstavy o vlastnej dôležitosti. Logos zostúpil z nebies preto, aby mal účasť na našej slabosti; rovnako platí, že keď Boh zjavil svoje Slovo vo Svätom písme, musel sa znížiť na našu úroveň a použiť také súdobé podobenstvá, ktorým sme mohli porozumieť. Nikdy nespoznáme celú pravdu tohto života; dokonca ani Mojžiš sa nemohol pozrieť na božskú podstatu priamo. Jazyk je v podstate nedokonalý: iba zriedkavo sa nám podarí vyjadriť naše myšlienky iným adekvátne, a preto sú naše vzťahy s inými ľuďmi problematické. A tak naša snaha pochopiť Sväté písmo nám má pripomínať nemožnosť božské tajomstvá ľudskou rečou. Ostré a zlostné debaty o význame Svätého písma sú preto absurdné. Biblia vyjadruje pravdu, ktorá je nekonečná a leží za hranicami chápania akejkoľvek osoby, preto nikto nemôže mať posledné slovo. Dokonca aj keď Mojžiš osobne objasňoval, čo napísal, niektorí ľudia nebudú schopní akceptovať jeho interpretáciu Pentateuchu, lebo každý z nás môže uložiť do svojej mysle iba drobný aspekt celého zjavenia. Namiesto angažovania sa v nemilosrdných kontroverziách, v ktorých je každý presvedčený o svojej pravde, spájať by nás malo pokorné uznanie, že náš pohľad je nedokonalý. Biblia je o láske.Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.1   |   2011-11-20  (09:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kučma:
nepochybne koncilov bolo množstvo, ale nespomínam si že by bol taký, ktorý by riešil ktoré knihy patria do biblie, alebo nie. Alebo ak o nejakom vieš tak daj príklad alebo link pozriem sa na to.

ale mňa to zaujíma kto to napísal a ten kto pozná dobre bibliu, tak nemá problém ani dnes rozlíšiť, že gnostický spis v nej nemá čo hľadať. Samotná biblia je dobrá v tom, že slúži ako merítko, miera, trstenica (pôvodný význam slova kánon) na to, aby mohol človek posúdiť pravosť, alebo nepravosť nejakého spisu alebo učenia.
Zujímavý text je v 2. liste Tesloničanom: "nedajte sa tak ľahko vyviesť z rovnováhy a zastrašiť nijakým duchom, ani slovom, ani listom, údajne naším..."
S tým nebol problém len vtedy, ten problém stále trvá
ja som za bibliu vďačný, pretože aj dnes pomáha rozlišovať čo pravda je a čo nie je.
A to, že to človek vie posúdiť, rozhodne nie je zásah do slobodnej vôle, ale naopak jej využívanie a pomoc pre slobodnú vôľu.

Čo sa ucha ihly týka:
Naozaj nemá logigu aby si ilustroval rýchlosť behu, alebo úteku výrazom vezmi ťavu na plecia, ale ak by si chcel poukazať na niečo čo človek nie je schopný urobiť tak by sa nič nestalo ak by si poveda: neber si ťavu na plecia, lebo to nezvládneš, uznávam že v našej kultúre by sa to asi neujalo, lebo ťavy tu nemáme.
No a to čo tvrdíš že Boh rozdeluje ľudí na základe ich majetku, tak to jednoducho nie je pravda a nemusíš brať do úvahy ani celú bibliu, ani len z toho príbehu to nevyplýva, lebo Ježiš tam hovorí čo nie je možné človeku, Bohu možné je. V samotnej biblii sú ľudia ktorý boli veriaci a boli bohatý(Abrahám, Jób, Šalamún)
V tej dobe v tej kultúre bola taká predstva, že ten kto bohatý je, ten je požehnaný a ten do nebeského kráľovstva patrí a ten kto je chudobný toho Boh nepožehnal a tak tam nepatrí. Jedným zo zmyslov tohot textu je skôr vyvrátiť túto predstavu. Takže bohatsvo v akomkoľvek množstve, rozhodne nie je žiadne kritérium pre vstup do Božieho kráľovstva
kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (09:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333
mas vyborne dedukcne schopnosti. nie panbozko ako tvorca sveta pre mna odpovedou nie je a tiez nechapem, ako pre niekoho moze byt.
tiez taku silu aku opisujes nema, pretoze ludia storocia formovali slovo bozie, nie boh. svedcia o tom aj ludske chyby, ktore sa v biblii objavuju.
a smiesne je, ze slobodu opisujes bojazlivostou zo smrti, pretoze to povazujem za hlavny dovod, preco ty veris v boha.

lucifer.

ale menila a to dost rapidne. nie je povodna, ale starociami sa ustalovala do dnesnej podoby.lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (09:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...máš dôkaz?


Lubomir . kamoqaxa   |   ip:92.245.5.   |   2011-11-20  (09:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Teraz som konecne pochopil, preco islam zakazuje prekladat koran. Dokonca aj europski muslimovia ho srotuju v povodnom zneni, hoci uz neovladaju arabsky jazyk.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (09:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ip a lucifer.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ekumenick%C3%BD_koncil

na tychto konciloch sa riesilo hadam vsetko.
arianizmus - teda kristus nie je rovnocenny s bohom, a ma ludsku prirodzenost
monofyzitizmus - kristus mal len bozsku prirodzenost
nestorianstvo - maria nebola bohorodicka
pelagianizmus - odmietanie dedicneho hrichu
celibat, katari, valdeni, kriziacke vypravy, schizmy.

ked toto nie je formovanie biblie, ta ja potom neviem.jurosp . jifypoki41   |   ip:95.103.22   |   2011-11-20  (09:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblia je po tolkych rokoch prekladania iba kus bezcenneho papiera


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (09:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...a toto čo si tu rozpísal je porovnávanie, nie prepisovanie BIBLIE.


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.1   |   2011-11-20  (09:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kučma:
Nie je. Tie koncili sú o výklade toho čo tam je a nie o tom ktoré knihy tam patria alebo nie
najstaršia cirkev je katolícka a napriek tomu sú v biblii veci ktoré katolickej viere odporujú, alebo skôr cirkev učí veci ktoré nemajú svoj základ v biblii
Čo sa týka zmien, tak áno zmeny v prekladoch sú, ale nie také aby sa o nich nedalo vedieť.
Podstatné veci: Aký je Boží charakter, spôsob akým zachraňuje ľudí, ale aj napríklad Boží zákon desatoro nie je možné zmeniť aj keď snahy sú.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (09:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ip.

tak aby bolo jasne, biblia je mix, ktoru tieto koncily namiesali. neviem ako inac to mam povedat.

stary zakon je prevzaty z judaizmu. cely. to hadam netreba riesit, pretoze je smiesny a nevysvetluje nic, okrem toho, ze je vedeny formou bajok.

novy zakon sa formoval ludskym vyberom co pravda je a co nie. a som si isty, ze tie spisy su pseudoepigrafy, cize boli pisane davno po jezisovej smrti.

a asi ta sklamem, tak aj desatoro bolo formovane takym istym sposobom.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Desatoro


mkultra . jytewedu51   |   ip:78.99.205   |   2011-11-20  (10:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chyba v Matrixe alebo kvalitný fake?
http://www.youtube.com/watch?v=QPhq2ov_8uk&;feature=channel_video_title


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2011-11-20  (10:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma
a smiesne je, ze slobodu opisujes bojazlivostou zo smrti, pretoze to povazujem za hlavny dovod, preco ty veris v boha.

problem je ze uvazujes v tom co ta ucili,predstava ateistu je ze veriaci sa boji smrti,zialbohu to vznika z ich nevedomosti a toho ze necitali a ak citali tak nepochopili co ich uci jezis v biblii.a to je ze ich viera v PanaBoha stvoritela neba i zeme zachrani pred vecnou smrtou,vecna sprt je trest pre dusu ,nie telesna smrt,

stary zakon je ak si cital tak mal by si pochopit o bohu ,ktory sa hra na PanaBoha stvoritela neba i zeme.a vyhraza sa zidom zabitim ak ho nebudu posluchat,ak budu ze im da celu zem ,co sa aj plni,dava im ju,pricom jezis uci o PanuBohu stvoritelu neba i zeme,kery pride a zachrani vsetkych ludi v co v neho veria pred satanom,a jeho stupencami a spravy to presne vtedy ked budu mat celu zem pod kontrolov tak ako im to slubil satan v starom zakone.


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.1   |   2011-11-20  (10:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kučma:
pseudoepigraf je keď niekto niečo napíše a za autora označí niekoho kto je známy, aby to vyzeralo vierohodnejšie.
Napriek tomu tvrdil niekto niekedy, že bolo niečo z Nového zákona napísné počas Ježišovho pozemského života?
Taktiež neviem o tom žeby v nejakom spise noveho zákona bolo uvedené, že autorom bol Ježiš.

bájka je keď sa ľudské vlastnosti pripisujú zvieratám a má z toho vzniknúť nejaké poučenie. Myslím že by sa niečo podobné dalo nájsť v starom zákone, ale je toho minimum, takže celkovo literárny žáner starého zákona si si trošku tiež poplietol.

To desatoro je v bibli len jedno a platí to ktoré je v biblii. Máš dojem že neviem o iných verziach?

To čo hovoríš na začiatku aby bolo jasné. Prečo by to malo byť jasné? Pretože si to Ty povedal?kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (10:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333
mna nemusel nikto ucit, ja si viem vytvorit nazor aj sam.
moja "predstava" je, ze veriaci sa smrti neboji len kvoli tomu, ze existuje boh. no a to je hlavny dovod, preco si boha vytvoril.

a mas pravdu. nechapem stary zakon, cize boha, ktory sa hra na milostiveho PanaBoha a vyhraza sa zidom zabitim, ak ho nebudu posluchat.

podla vsetkeho ho uz dnes neposluchaju, kedze nie su krestania a stale ziju. a musim uznat, momentalne sa im vedie velmi dobre.

333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2011-11-20  (10:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma
ete raz zjavne si zas nepochopil co som sa ti snazil naznacit,takze skusim takto,kedze mas dobre znalosti.podla toho co tu tvrdis a mas bibliu precitanu,tak by si to mal pochopit o kom je rec:

a vzal ho na horu medi medzi oblaky a hovoril mu ak poklaknes predomnou a uznas ma za svojho pana dam ti celu,zem,koho vzal satan na horu a pokusal a odolal mu?a kto bol na hore v oblakoch a chodil tam dalej?

ak si na toto dokazes odpovedat tak pochopis preco sa zidom tak dobre dari a preco maju uz skoro celu zem,tajze ak si sa dostal vo svojom poznani az sem tak chapes ze biblia sa naplna,tak ako je pisane,cize je to slovo PanaBoha stvoritela neba i zeme aj ked je pisane skrze ludi,len je na tebe ci si dokazes uvedomit az tak daleko tieto veci.


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.1   |   2011-11-20  (10:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No myslím že je trochu rozdiel povedať že Boh sa vyhrážal zabitím a povedať že Boh varoval pred prirodzenými dôsledkami, naších nesprávnych rozhodnutí. Nemám dojem že by Boh v starom zákone chcel povedať: Alebo ma budete poslúchať a milovať, alebo vás zabijem. Dá sa milovať niekoho kto hovorý ak ma nebudeš milovať tak Ťa zabijem?


rafael . qelyhutu11   |   ip:188.167.7   |   2011-11-20  (10:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333,ma to jeden logicky nedostatok, sumerske dosticky dokazuju, ze skoro cely Stary zakon je okopirovany z ich kultury, takze pred bohom nestal Zid, ale Sumer, a tych Sumerov tu po svete nebeha vela, oni totiz davno vyhynuli ako kultura.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (11:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip.
pseudoepigraf je preto, lebo ten co ho pisal tvrdi, ze to pisal boh.

v bajkach autor humorne kritizuje spravanie ludi, no a ja som sa pri citani stareho zakona nesmierne zabaval :)

to ze to desatoro ma dnesnu podobu aku ma neznamena, ze sa nevyvinulo. vies o inych verziach a predsa tu podobu a vyvoj nevidis.

ano mne to jasne je a nechapem, preco tebe nie.

a boh sa zabitim vyhrazal, dokonca vecnou smrtou. takze tvoja laska k bohu je v podstate strach zo smrti.

333

slovo panbozka je pisane skrze ludi. ja tvrdim to iste co ty.

kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (11:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  posledny anonym je kucma


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.7   |   2011-11-20  (11:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael:
to je vyložené klamstvo o ktorom hovoríš, pretože starý zákon v prevažnej miere tvoria dejiny židov v dobe kedy Sumer už dávno nebol


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.7   |   2011-11-20  (11:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael:
nevim teda či klameš Ty, alebo si sa nechal oklamať


mkultra . jytewedu51   |   ip:78.99.205   |   2011-11-20  (11:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333
Je to komplikované, nedá sa to jednoznačne povedať. Musíš brať do úvahy historický vývoj textov aj ich chápania. Tiež som najskôr prišiel k rovnakému záveru ako ty, ale treba do úvahy zobrať všetky premenné. Biblia si dosť často odporuje a obsahuje protichodné tvrdenia. Ako vznikli? Je možné, že Židia niektoré časti SZ napísali tak, aby ospravedlnili činy svojich otcov? Zober si tú situáciu, keď na jednu stranu Boh skrze prorokov hovorí, že Židia majú byť dobrí aj na cudzincov v ich krajine, neutláčať ich a brať ich ako svojich a na druhú stranu vieš, že tvoji praotcovia páchali jednu genocídu za druhou. To vytvára schizmu, ktorú treba nejako vyriešiť. Príde mi ako elegantné riešenie jednoducho povedať, že im to prikázal hlas z neba.

Čo sa týka Ježíša, sám predsa povedal, že neprišiel zrušiť Zákon. Jeho meno nebolo Ježíš, ale Yahshua - Yah zachraňuje - čiže by som netvrdil, že YHWH nie je ten istý Boh, ktorého Ježíš nazýval Otcom - El, Eli,Elohim.

Som však presvedčený, že Židia čo odmietli Ježíša a čakajú na svojho mesiáša, čakajú na Antikrista.


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.7   |   2011-11-20  (11:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Problém s protichodnými tvrdeniami spočíva hlavne v tom že do akej situácii boli povedané. Treba rozlišovať medzi zámermi a realitou aká je. Je Božia vôľa aby boli všetci ľudia zachránený? Ano je. Ak niekto zachránený nebude je to v rozpore z Božou vôľou? Z pôvodnou Ano, ale za daných okolností iná možnosť nie je a Boh nakoniec bude musieť dopustiť aby ty ktorí sa ztotožnia zo zlom poniesli dôsledky svojich rozhodnutí.
To sa dialo aj v starom zákone. Niektorý ateisti radi vytrhujú veci z kontextu a obviňujú Boha z genocídy, ale absolutne ich nezaujíma kontext a o akých ľudí išlo. Prvotná Božia vôľa bola ich záchrana, ale tí ľudia boli v takom stave, že Boh vedel, že už im nie je možné pomôcť a ak by ich naďalej nechal pri živote, bolo by to len na škodu ostatným ľuďom ktorých ešte bolo možné zachrániť.


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-11-20  (12:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblia je najväčší dar ľudstvu. Je bezkonkurenčne najrozšírenejšou knihou v dejinách ľudstva. Každý človek na Zemi si ju môže prečítať vo svojom jazyku. Biblia bola napísaná preto, aby sme poznali Boží zámer so zemou a ľuďmi, pochopili prečo Boh pripustil zlo na zemi a ako ho nakoniec odstráni.Obsahuje stručné dejiny ľudstva s ohľadom na vyvolený ľud, aby sme mali možnosť poznať Boha, jeho zákony a prostredníctvom ich dodržiavania si k nemu vytvoriť vzťah. Predpovedala vo vyše 300 proroctvách príchod Krista, ktorý sníme hriech sveta a prostredníctvom jeho mesiášskej vlády Božieho kráľovstva napraví všetky krivdy spáchané Satanom na ľudstve. Z tohto pohľadu aj tento článok zapadá do pokrivenej mozaiky protibiblických nálad, ktoré živý Dôležité.sk uverejňovaním polopravdivých a zavádzajúcich článkov. Nedá sa tomu vyhnúť, lebo veď bohom tohto sveta je Satan a preto je to posledné, že by si prial, aby sa o Biblii písalo pozitívne. Najprv si Bibliu prečítajte a potom sa vyjadrujte o jej obsahu.


rafael . qelyhutu11   |   ip:188.167.7   |   2011-11-20  (12:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keby Hitler vyhral vojnu, aj jeho kniha by bola najrozsirenejsou knihou sveta....


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-11-20  (12:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bibličko, ukľudni sa. Aj taký rozšírený brak, akým je napr. Harry Potter je oproti tej tvojej knihe hotové literárne dielo. Pritom je to obsahovo podobné - tiež vymyslená rozprávka... :-D


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2011-11-20  (12:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium . darujete36
ma to jeden hacik ,zas sa naplnilo slovo bozie ,ze vseci o nom budeme pocut,ci aj toto zase chces popriet?:)kludne si tu vymyslajte co keby hitler a ci poter.proste naplnilo sa ze vseci budu o nom pocut.biblia je proste kniha ktora sa naplna.to ze je pisana tak ci onak ze su v nej protirecenia a podobenstva je zamer,nic nehovori ludom ktory neveria v PanaBoha stvoritelaneba i zeme,ma to tak byt a tak to je pandanemo nemas sancu pochopit pokial neuveris,to ti tam jasne jezis aj tebe odkazuje.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (12:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ip.
ateisti nic nevytrhavaju z kontextu. tak napriklad ja to beriem ako nezmysel komplexne.

biblista.

uz mi to je jasne. bibliu rozsiruje satan, boh tohto sveta, no a preto je najrozsirenejsia kniha sveta.
asi preto:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Inkviz%C3%ADcia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kri%C5%BEiacka_v%C3%BDprava


vstraha . wivyvite83   |   ip:85.237.22   |   2011-11-20  (12:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nick "pandemonium" sledovaný a zameraný, budete predvolaný za neustále ohrozovanie mravnej výchovy. S pozdravom novovytvorené oddelenie pre sledovanie mravných zásad na internete. Pokuta za porušenie sa pohybuje do výšky až 3330 eur, Váš prípad sme ohodnotili ako nebezpečný pre spoločnosť.


MeGusta . mybodite20   |   ip:78.98.145   |   2011-11-20  (12:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ked sa hodi slobodomurarom/svetovladcom ci ako si ich nazvete tak budis,... len to cim dalej tym viac hovori ze by sa asi nestala popularnou keby im nebola vhod! ved dobre vieme ako sa da menit historia vsak? kto ovlada pritomnost ovlada minulost a kto ovlada minulost ovlada aj buducnost..........


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2011-11-20  (13:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MeGusta . mybodite20
hm dobry postreh,oni si myslia ze to maju pod kontrolou uz davno,ale velmi sa milia ,preto je pisana v podobenstvach,ktore musis spravne pochopit,ktorym oni vobec nechapu,tak ako mnohi ateisti.preto je to zazracna kniha a preto je tu do dnesnych casov,


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (13:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333
podotykam, ze to, preco ju slobodomurari a svetovladci presadzuju je jednoduchy a vsimol si ho uz Napoleon Bonaparte:
"Náboženstvo je dôvod, prečo chudobní neútočia na bohatých a je to skvelá vec na udržanie chudoby ticho."


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-20  (13:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ludia, čo ste blbí? Jasné, že máte pravdu, je to blbosť. To celé bola iba skrytá kamera, Biblia je nezmysel a Ježiš bol Izraelský potulný herec, ktorého angažovali za 30 strieborných (honorár mu ale potom šlohol jeden Judáš z komparzu). Mimochodom cirkev pred vami skryla aj skryté kamery s nahrávkami, aby vás udržala v nevedomosti, ľudstvo ich má k dispozícii už 3000 rokov a jedna z roku 4 pred Kristom leží uzamknutá vo Vatikánskom archíve, nachytali sme vás – je to celé komplot, obyčajná konšpiračná teória, ktorá sa predáva z pokolenia na pokolenie, aby ľudia uverili takej blbosti, že môžu byť spasení LOL – a pritom sme iba obyčajné opice, ktoré chcípnu a zakopú sa v zemi medzi červy

Takže šťastné odhalenie – happyend!333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2011-11-20  (14:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma . fyvafixa2 | ip:88.212.37 | 2011-11-20 (13:17)

333
podotykam, ze to, preco ju slobodomurari a svetovladci presadzuju je jednoduchy a vsimol si ho uz Napoleon Bonaparte:
"Náboženstvo je dôvod, prečo chudobní neútočia na bohatých a je to skvelá vec na udržanie chudoby ticho."

-nad tymto som sa zamyslal tak v 16rokoch ze co ked je to dobre premysleny podvod na ovladanie ludi,dnes som ,sry uz uplne inde.a mam uplne ine poznania.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (14:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333
no a ja som na tom presne opacne.
tak v 16 rokoch som sa zamyslal nad tym, ci by to nemohla byt pravda a dnes vidim, ze je to dobre vymysleny podvod na ovladanie ludi.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-20  (14:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja som na tom nasledovne: v detstve som bola veľmi veriaca, v 16 sa začali pochybnosti a dnes už viem, že je to pravda - a mám na to veľmi dobré dôvody a osobné dôkazy...


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.7   |   2011-11-20  (14:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma:
keby ľudia bibliu čítali, tak by sa nenechali ovládať. Ovládať je možné práve ľudí ktorí bibliu nepoznajú. Čo myslíš koľko % ľudí ktorí sa ku kresťanstvu hlásia bibliu nepozná a nečíta?

k tým ateistom čo vytrhujú z kontextu Ti dám príklad. Pred nedávnom tu bolo zverejnené video: http://dolezite.sk/Koren_vseho_zla__58.html
hneď v tretej minute cituje verš Deuteronomium 20,16 vôbec ho nezaujíma že v 18. verši sa píše že tí ľudia konali ohavnosti a nedáva si žiadnu námahu na to aby zistil o aké ohavnosti sa jednalo.
Prepáč, ale to že tomu komplexne nerozumieš je očividné.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (14:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja som na tom podobne..

v 16 blby ako vagon sadrovych janosikov..

v 25..este blbsi..

a teraz som na dolezitom.sk..
(tomu sa hovori karierny postup)
:-DDDD


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (14:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...ale kucma už uveril, preto stále hľadá dôkaz, chce viac...kucma dôkaz máš vo svojich pocitoch, ten pocit keď sa stratí strach zo smrti je, nenahraditeľný...teraz sa tu môže diať čokoľvek, bude mi to jedno, pretože ak sa mi niečo stane, vlastne my len pomôžu....ale ak budem môcť pomôžem neveriacim aby tu tak netrpeli, pod vládou saionistov....preto som na dôležitom aj ja:)


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (14:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB
necudujem sa. tipujem, ze uz ani na sekundu nedokazes rozmyslat o tom, ze nic take ako boh stvoritel sveta nemoze byt pravda.

Ip.
takze ja tomu nerozumiem a asi ani nikdy nepochopim. poviem ti pravdu, ze sa citim ako v zlom sne, ked tu pocuvam dristy o tom, ze jezis ma nieco spolocne so vznikom vesmiru a zivota. ze vdaka tomu, ze uveris v bibliu uz nie si ovladany.
nechapem, a do tychto bludnych kruhov sa ani zapliest nechcem!

joplins.
vitaj v klube debilov na dolezite.sk. vo velkom tu kritizujes, ale este si nic, a to nic myslim vobec nic rozumneho nezavesil.

lucifer.
ja som ti to uz pisal. ja viem ze boh je.
je to iste, ako ked si priznas, ze je neviem.
boh stvoril svet, boh je povodcom zivota, boh ta caka po smrti...
no ja nic z toho neviem. pretoze neviem, preco vznikol boh.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-20  (14:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "nechapem, a do tychto bludnych kruhov sa ani zapliest nechcem!"

Tak načo dookola riešiš tieto veci? keď raz sa nechcem do niečoho zapliesť, alebo ma to nezaujima, tak to proste neriešim - aspoň ja

p.s. - ty tu kritizuješ nonstop - od teba som tu snaď ešte normalny prispevok k inej teme ako "hanobenie naboženstva" ani nevidela. Takže vyber brvno, az potom triesku


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (15:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma.
jasne,ze som nic "rozumneho" nezavesil.. a vies preco??

lebo som sem nazavesil nic co by vyhovovalo tvojmu modelu myslenia!!

je to akoby som sa bavil na fore filatelistov o vykonavani ambulantnej opreracie odstranenia mokvajucich hemoroidov!!

tiez by som tam podla nich nic "rozumne" nezavesil..

PS..
ani ty si tu okrem detskych ,uplne hlupych a naivnych dristov este nic rozumne nezavesil!!

a PS 2..

ja som na tejto stranke bol skor ako ty..tak ma ty nikde nevitaj..
ja mozem vitat teba v klube idiotov..lebo ja som tu nieco ako tajomnik toho klubu..
tak vycuvaj!!
:-DDD


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (15:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB
ty tu bezostysne hlasas boha ako tvorcu sveta. ja sa dalej tejto iraconalite nemozem prizerat. dokazom je aj tento clanok, ku ktoremu som sa zacal vyjadrovat.
biblia nepochadza od boha, ale z ludskych hlav.

joplins.
narazam na to, ze tvoj prispevok bol chabym pokusom o provkaciu.


ANONYM . ratybidu12   |   ip:85.216.14   |   2011-11-20  (15:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma . fyvafixa2 | ip:88.212.37 | 2011-11-20 (15:09)

LenkaB
ty tu bezostysne hlasas boha ako tvorcu sveta. ja sa dalej tejto iraconalite nemozem prizerat. dokazom je aj tento clanok, ku ktoremu som sa zacal vyjadrovat.
biblia nepochadza od boha, ale z ludskych hlav.

-aky mas dokaz ze vychadza len z ludskych hlav,to ze su tam protirecenia?aky ams dokaz ze PanBoh nestvoril nebo i zem?daj


333 . puwypane64   |   ip:85.216.14   |   2011-11-20  (15:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to je moj prispevok ten anonym sry


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (15:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma..nemyl si pojmy z dojmamy..
keby som chcel provokovat,vypadalo by to inak..
bolo to len konstatovanie na osadku a dolezitost. doleziteho.sk..

nic viac..
myslim,ze ma podcenujes..
no ja som uz v inom leveli,,a nechce sa mi tu vypisovat o veciach ktore aj tak nikam nevedu,,a su stale o tom istom..teda o nicom..
unavuje ma to..preto si tu uz len robim srandu a dotahujem si pandamanika..

lebo reagovat na tie jalove dristy ktore tu ty viedies ,je totalna strata casu,,zatial co ja ,ked sa tu natahujem s truhlikom ,sa aspon na smejem,,amam z toho uzitok..
no tvoje debaty su len mlatenie prazdnej slamy..

takze len tolko..kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (15:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333.

dokazom su chyby a zjavne prepisovania biblie.

mna dost zaujima preco vzikol svet. casto navstevujem podobne diskusie a je to aj dovod, preco si casto zapinam discovery. no co spravis, zivot je kratky a chcel by som to vediet...
vies pravda sa vyvija aj vyvracanim nezmyslov. tak preto "hanobim nabozenstvo krestanov".

ak sa neuspokojis s teoriou, ze vesmir je vecny. tak musi platit nasledovne:
nic-pricina-svet
nic-pricina-panbozko-pricina-svet

ty sice tvrdis, ze panbozko je pricinou stvorenia sveta, ale stale to nevysvetluje preco v konecnom dosledku svet vzikol.

boh je len vyplnenie medzery luskej hluposti
http://en.wikipedia.org/wiki/God_of_the_gaps
a je to prostriedok ako spravit z ludi vsevediacich.

zato ma to serie. pretoze to NEMOZE BYT PRAVDA.

joplins.
hej hej. ty si uz v inom leveli. no nezacal si komentovat clanok ale oznacil si ma za "blby ako vagon sadrovych janosikov"
preto seriem na tvoje komentare.


mkultra . jytewedu51   |   ip:78.99.205   |   2011-11-20  (15:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  So mnou to bolo takto. Rodičia ateisti, starí rodičia silno veriaci. Dedko trval na tom, aby som chodil na náboženstvo v škole. Tak som chodil od 9rokov. Chodil som aj do kostola a videl som, že najsilnejšie veria starí ľudia. Vydedukoval som z toho, že je to istá forma ako prekonať strach zo smrti. Hodiny náboženstva v škole u mňa vyvolali antipatie voči RKC. Proste tie dogmy boli na mňa príliš. Keď dedko o dva roky umrel, prestal som chodiť na náboženstvo, ale povedal som si, že nechcem skončiť tak, že budem hľadať Boha až na staré kolená, keď mi bude dýchať smrť na chrbát. Odvtedy bola spiritualita dôležitým bodom v mojom živote, ale bol som v podstate agnostik. Povedal som si, že treba preskúmať všetky náboženstvá, veď ako môže človek byť istý, že jediné náboženstvo, ktoré pozná je to pravé. Do toho prišlo 9/11 a začal som moju púť králičou norou. Najskôr som prečítal Bhadavadgítu, potom Bardo Thodol (tibetská kniha mŕtvych), Korán. Prvý šok prišiel, keď som sa pozrel bližšie na satanizmus. Zistil som, že naša západná civilizácia je modelovaná ako prototyp satanistickej spoločnosti. "Do thy will shall be the whole of the law." Alisteir Crowley
Zistenie, že zo všetkých náboženstiev môj životný štýl a myslenie, malo najbližšie k satanistom ma príliš nepotešilo.
Stále som sa však vyhýbal kresťanstvu - hoci som pokrstený katolík. Druhý šok prišiel, keď som zažil spánkovú paralýzu. Keď som sa naprosto zhrozený s výkrikom zobudil, tak mi ako prvé napadlo, že toto sa mohlo stať iba preto, že sa stále odmietam obrátiť k Bohu. Fakt neviem, ako mi mohlo napadnúť zrovna toto vzhľadom na situáciu. Tak som sa rozhodol, že sa polepším, kúpil som si Bibliu a na moje veľké prekvapenie som zistil, že Ježíš má podobný názor na organizované náboženstvo ako ja. Nehovoriac o tom, že Biblia bola oproti iným náboženským textom odlišná. Toľkokrát som našiel v tých príbehoch paralely na moje životné situácie až som tomu nemohol uveriť. Príručka pre život. Toľko moja story.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (15:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB
ozaj. a naco tu chodis ty, ked pravdu uz davno poznas?


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-11-20  (16:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je potešiteľné, že sa tu opäť (i keď zatiaľ nesmelo) objavila Joplička, vyspatá do ružova po nočnej šichte. Ale čo je podstatné, zatiaľ netiká svoje pomotané prorocké číselká. Nepripomínajme tomu bývalému tatranskému orloju zatiaľ tie choré biblické vidiny. Uvidíme, či senzačné odhalenie s tou ovčou knižočkou, z ktorej naša vedma čerpala svoje bludy, zapôsobilo pozitívne.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (16:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...hľadáš príčinu?...a čo tak sa zamyslieť nad vlastnou príčinou svojho bitia?...prečo? načo? a za čo?...popieraš slová v BIBLII tak ako keby si vedel kto ich napísal, našiel ich konečný význam a zistil že je to klamstvo...kucma...nevieš nič, len vychádzaš z článkov a poučiek na internete, presne z toho istého internetu ktorý ovládajú moji bývali zamestnanci..hľadáš dôkaz?...dostaneš ho po smrti, pretože tebe aj keby sa mŕtvy prebral v náručí a povedal BOH EXISTUJE, uver lebo skončíš v pekle...povedal by si je to len posmrtný kŕč, ktorý sa prejavil v mozgu a tak ešte mŕtvy vydal zvuk...proste ti si už dôkaz dostal...bola ti ukázaná cesta....ale vykročiť musíš sám.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (16:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  t iii k...

t aaa k..

pssst...
:-DDDDDD


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-20  (16:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A – už sa prebral z opice aj truhlíček, šou môže začať :))
kucma –chodim sem, lebo teraz dosť riešim veci na počítači a beriem to ako relax – odreagovanie sa, keby som tu hľadala pravdu o Bohu, tak ma asi zachvilu vynesú v kazajke :)
mkultura – keď povedal: Peter, ty si skala, na tebe postavím svoju cirkev – tým myslíš ten spoločný názor na organizované náboženstvo, ktorý máte s Ježišom? Alebo skôr beda vám farizeji – lebo podla mňa platia obidve, len niektorí si pripúšťajú existenciu len tej druhej možnosti.
A keď môžem za seba povedať – ja som v detstve čítala veľmi rada Bibliu pre deti a detský katechizmus a veľmi ma zaujala kniha príbeh zjavenia Panny Márie vo fatime – trom deťom Hyacinte, Lucii a Františkovi...joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (16:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucmahúúúd..
nebud taky vztyhovacny..
ja som nenazval teba "blbym ako vagon sadrovych janosikov" ale seba v 16-tich..

v 25-tich by som sa prirovnal k bedni sklenarskeho gitu..

a teraz opreujem zo svojimi skusenostami na tejto stranke,kde som tiez ktovieaky uspech nezaznamenal..

takze,,nie ty,kucma..ale ja ,a jedine ja som blby ako vagon sadrovych janosikov..
precitaj si ten moj duchaplny prispevok este raz..

:-)))


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-11-20  (16:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  FC, to si potom musela mať veľmi smutné a nešťastné detstvo...


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-20  (17:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ani nie PD, joplins - mohol si dopadnúť aj horšie :)))


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (17:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
ja skoncim v pekle?
vyhrazaj sa idiotom, co veria takym kravinam, co tu pises. takze preco si tu? naco si tu? a zaco si tu?

joplins.
naskor si reagoval na moje slova a potom si v tom duchu pokracoval, cize ano, mal som si dovod mysliet, ze rozpravas o mne.
ak si to tak nemyslel, tak sa prepac.
s tvojimi slovami mi potom ostava len suhlasit.

LenkaB.
tak dohoda, nebudeme riesit, preco vlastne chodime na tuto stranku. budeme sa nadalej zabavat a relaxovat pri pocitaci.joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (17:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kučmahúd..
prepacim sa..

a som rad ,ze s mojimi slovami úplne suhlasis..Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-11-20  (17:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lienka Bí, nevadi ti, keď budem tiež používať na tomto fóre (s láskavým dovolením autora) familiarne oslovenie FC? Však nie? Kto má vedieť význam, ten vie. Mne je tá skratka sympatická, pretože odkazuje jedným slovom na moje obľúbené mačky. :-)


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-20  (17:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "LenkaB.
tak dohoda, nebudeme riesit, preco vlastne chodime na tuto stranku. budeme sa nadalej zabavat a relaxovat pri pocitaci."

dobre a mohli by sme sa dohodnuť, že prestaneme riešiť kto je tupec, blbec, ovca, koho treba zavraždiť a koho nechať žiť a pod. Ok? Takže čokeby sme predstavitelia všetkých náboženských a filozofických smerov uzavreli mier a počali konštruktívny dialóg?? To bude taká parafráza na stretnutie v Assisi...lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (17:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...nepochopil si ma...nevadí...tak ti to vysvetlím teda polopate...ti NIKDY NEUVERÍŠ aj keby si dostal dôkaz...ale uveril si sám sebe...netvrdím že skončíš v pekle a určite po tom ani netúžim, súdiť ťa bude BOH ja nie, ja som len vždy čakal koho za svoj život do pekla pošle...mimochodom ako vieš že máš pravdu?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (17:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium ti máš rád mačky?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (17:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma a neurážaj veriacich.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (17:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma..
nedaj sa.
urazaj este viac..

ty si pouzivany aj z pandamanikom a rafaelom ako brusne kamene nasich dusi..
robis to dobre..
skus vymysliet este lepsie a stiplavejsie urazky,,ak na to mas..(co pochybujem,lebo som si ta vsimal,,a si dost podpriemerny)
pandakomika som aspon niecomu priucil..
zlepsuje sa..

no ty ,,si slabinger..
ale mozno aj z teba nieco bude..
LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-20  (17:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium - bude mi to vadiť, keďže to oslovenie dehonestuje moju osobu, aj dôstojnosť kňazského stavu. Preto budem ti povďačná, ak sa budeš držať oslovenia Lenka, LenkaB, prípadne tebou používaného Lienka Bí..
Môže byť?


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (17:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB
ja som zacal komentovat prispevok na fore. nemam pocit, zeby som ta nejako urazal. len tvrdim, prepisovanie biblie je fakt a nepochadza od boha.

lucifer.
"uver, lebo skocis v pekle" bojim bojim. bojim sa hlavne toho, ze sa tu taki ako ty budu donekonecna omielat kraviny a zahalovat pravdu nezmyslami.

joplins.
dostatocne sa urazas sam svojimi viziami o konci sveta. moju pomoc nepotrebujes.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-11-20  (17:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To nemôžem len tak narýchlo rozhodnúť a prisľúbiť. Musím zvážiť, do akej miery by mi to narušilo slohový kontext. Ale čo sa za tou skratkou presne plnovýznamovo skrýva, to už vie málokto na tomto fóre.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (17:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenka..tomuto otrokovi to nevysvetlíš...a prečo je to otrok?...lebo poslúcha ako pes na slovo svojich pánov, ktorým som dal výpoveď.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (17:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...nepochopil si nevadí, ale znova...NEUVERÍŠ aj KEBY SA TI ZJAVIL BOH OSOBNE....už chápeš...to že skončíš v pekle bol len príklad...čo ti máš za iq?...fakt jak malému decku.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (17:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
jediny otrok si tu ty. otrok pana nezmyslov...
myslim, ze ani tebe sa to neda vysvetlit.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (17:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...ale to patrilo pandemoniumovi...nevadí.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (17:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma..
ja sa sam urazam viziami o konci sveta??
ha ha ah aha hahaaa...

si ma pobavil..
zabavas sa aj na viziach NWO,,aj viziami o pade eura, zrusenia papierovych penazi..
pripadnej vojny..atd atd??

zabavas sa.??
to je super,,bav sa..

:-DDD


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (17:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma..alebo si to ti?


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (17:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
ako si to myslel s tym iq. zda sa ti, ze moje iq je nizke, cize take ako maleho decka?
nebol si to ty, co ma zjazdil za urazky.

tvoja predstava zjavenia boha je smiesna. osobne sa nikdy nezjavi, pretoze neexistuje.

tvoja vizia deduska so sedivimy vlasmi je halucinacia. s tym musia suhlasit aj ostatni teisti.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (17:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins.
bavim sa na tvojom rieseni tvojich problemov.
jezis pride druhy krat.

neveris, ze sa naozaj bavim?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (17:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...čo ťa furt sere?...ak urážaš ti je to o.k?...ale ak niekto urazí teba už to nie je o.k?...správaš sa jak mojsej keď o sebe tvrdil že nepije a prichytili ho napitého s prostitútkou...ak by si si to trocha pospájal, vedel by si že aj dýchaš vďaka BOHU.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (17:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
ak by si si to dal trochu dokopy, vedel by si, ze v boha neverim a predsa dycham.

viera v boha totizto pre dychanie nie je potrebna...


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (17:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma o tom ,ze sa bavis nepochybujem..
aj ja sa bavim..
no ja som sa ta pytal nieco ine,,ako to ci sa bavis na tom ,ze sa Jezis vrati druhy krat..
pytal som sa ta o NWO,,tajnych spolkoch, o svetovom spiknuti..atd..

aj na tom sa tak vyborne bavis,,ci tu si uz obozretny,,lebo si nieco zahliadol,,a pripustas ,ze by to aj mohlo byt??

bavis sa??lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (17:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...malinkému kučmikovi sa nelúbi že ho ľudia urážajúúúú...ale malý kučmik móóóže, lebo on je ateista.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-20  (17:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma - ok, ale je tu takých pár expertov, ktorí si urážky neodpustia a nie su schopni diskusie, alebo pochopenia postoja veriacich.

Pandemonium - teraz neviem, či robíš blbého zo mňa,alebo zo seba. Tak ešte raz a pomalu - keď ma budeš oslovovať touto dehonestujúcou skratkou, tak to budem chápať ako nejaký útok na mňa, ako keby ja som ťa volala skratkou GEM - gigolo Evy Mázikovej. Pochopil? :)


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (17:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma..vieš prečo dýchaš?...lebo aj teba BOH MILUJE a ponechal ti slobodnú vôľu sa rozhodnúť...preto...ak si to nepochopil, tak sa ohraď vysvetlím znova.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-20  (17:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer - stále čakám, že príde nejaký záblesk z jasného neba...asi som večný optimista...


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (17:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins.

nie je nahodou NWO prave o jednote s bohom?
o tom, ze sa laska samoorganizuje a preto vodcovia RKC nie su potrebni.
nie je to nahodou hlavny dovod, preco RKC ociernuje NWO?


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-11-20  (17:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kučma, sú to pacienti. Neschopní samostatného a logického uvažovania, s obmedzeným rozhľadom, verglíkujúci nejaké texty z brakovej brožúrky, na ktorej pravosti sa ani nevedia zhodnúť. Jeden má rozhľad obmedzený rámom strešného okna na kolible, druhý oknom na samotke liečebne. Otroci vymasleného sveta. Hodní akurát na útrpné poľutovanie.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (17:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...že NWO o jednote s BOHOM...hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha...tak to bol góóóóóóóól...a rovno za dva

BODY.....hahahahahahahahahaha


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (17:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenka..
fuuha..ty tiez nezaostavas v sarkazme..
dobry sarkazmus je znakom vysokej inteligencie, no este vyssej je sarkazmus nepouzivat..

podla toho mozes vidiet,kto je aj z tych pomylencov intel-igent..a kto len nasraty buran!!

GEM- je dost dobry pseudonick pre pandrmólia...
:-DD
lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (17:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium...ale my sme sa zhodli...VERÍME...to je to slovo...to od nás aj BOH chce, aby sme UVERILI...ti si a zostaneš na úrovni len otroka a tak aj skončíš.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (18:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  GEM..
tak teraz si sa pochlapil..
zacinam sa aj smiat na tvojich komentaroch..
super..to s tym ramom na kolibe bolo dobre..
parada...
:-DDDD


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (18:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
tak ked ma miluje aj bez toho, aby som v neho veril, tak nevidim zmysel zmeny sposobu mojho zivota, cize bez viery v boha.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-11-20  (18:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-DDD "Ťi, ťi, ťi" pacient, "ťi" náš malý ikváčik...! :-DDD "Ťi" ma vždy svojim negramotným prejavom tak rozosmeješ.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (18:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma..

nie je nahodou NWO prave o jednote s bohom?
o tom, ze sa laska samoorganizuje a preto vodcovia RKC nie su potrebni.
nie je to nahodou hlavny dovod, preco RKC ociernuje NWO?

chapes to vyborne..
niet ti co vysvetlovat,,

ako vzdy a zo vsetkym si to odhalil dokonale..

:-)))


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (18:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...vieš čo mňa pobaví na tebe najviac...že ťa vždy dostanem do stavu, kedy vieš len urážať...pohlaď za mňa svoje mačky...ja ich mám rád tiež.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (18:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins.
citim ustipacnost.
http://mojsupreme.sweb.cz/newage.htm
no mne sa zda, ze prave boh v hlavach predstavitelov NWO hra hlavnu ulohu.joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (18:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma..
nie nie..chapes to spravne..
je to tak..
odhalil si to..
a vies o co im ide..
o svetovu vladu z bohom na cele..


niet o com..LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-20  (18:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins - ja by som veľmi chcela uzavrieť mier a zakopať vojnovú sekeru s pandemoniom, ktorú sme nedávno tak trochu vykopali, ale keď mi hneď navrhne, že ma bude volať "farárová cicuška", tak čo mam s nim robiť? Asi to má v podstate na háku...

A vidím, že sa to tu zas mení na primitívne hádky, to naozaj nie ste schopní sebareflexie?


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (18:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins.
no ja to vidim tak, ze skupina NWO vdaka viere v boha zatvara usta takym ako si ty.
takze falosne hlasaju vieru v boha a nakoniec dosiahnu to, co chcu.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (18:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenka
ja sa ani z nikym nehadam ,, jedine si robime zo seba s pandroliakom srandu..
to je cele..
vojnovu sekeru z nim mozes jedine vykopat,,no uz nikdy nezakopes..
neviem kolko toho ovladas z psychologie,,no toto je (ako cigani hovoia) "tazky oriešok)!!

nemas jednoducho, ziadnu sancu!!
zmier sa stym.
ziadne lichotenie ani pochlebovacky na toho sialenca z mastnymi vlasmi neplatia,lebo je to cierna dusa..

su len 2 moznosti..
stale sa s nim hadat a urazat..
alebo ho uplne ignorovat , ci odist odtialto..

ziadna 3 cesta ruda vaskyho nie je!!
:-DDD


maros . pokuledu45   |   ip:95.103.12   |   2011-11-20  (18:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Staci si vsimnut, ktorý preklad používa Božie meno a pravda je hneď na svete !


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (18:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma..
ved ti hovorim,ze mas absolutnu pravdu..
my sa tu sice snazime este nieco zachranit..
no ludia v dnesnej dobe nas uz davno prekukli..uz sa neda ich ovladat ako kedysi.
dnes je jednoducho ina doba..ludia su rozumnejsi..a vy medzi nich patrite..prekukli ste to..
info sa siri..a my nestihame to kontrolovat..
a sype sa nam to pod rukami..
este su nejake pokusy o zmiesanie New age a New world order..aby sa aj vnovom zriadeni zachovalo nejeke to nabozenstvo z novou tvarou..
no myslim,ze to neprejde..
ludia sa ho zbavia pri prichode Nwo,,raz a navdzy..
skoncili sme..

mas pravdu..


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (18:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  maros..ktore to je??

JHWH??
ci Jehova??Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-11-20  (18:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prečo si prezradila plnohodnotný význam skratky pre svoje familiárne oslovenie? Teraz to zbytočne bude každý vedieť. :-(


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (18:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  GEM..
neni nahodou admin tvoj kamos..??
kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (18:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins.
nerucaj sa.
takze aj ked sa snazite este nieco zachranit, hoci nechapem ako sa tato situacia da riesit citanim biblie, nie je to v tvojich ani mojich rukach :)
zachrani to jezis, ktoreho dlhodobo a tuzobne ocakavas.
asi o to tu ide...


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (18:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma..
ja som uz hotovy..
uz len obesit..
neviem co mam robit..
pridal sa tu clanok ktory mi rozbil cely svet..biblia bola prepisovana..
som v riti..

no ja sa uz inde nepohnem..ostanem v tej temnote,ze Jezis pride a zachrani ma..
ziadna radost zo zivota,,nic..
to je uz moj udel..

no chcel by som byt ako vy..slobodny..a mat vo vsetkom jasno..
padol som do pasce,,a neviem z nej von..
lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (18:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...NWO je moja bývala robota, aby som ovládol ľudí ako ti...už nechcem si v bezpečí.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (18:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins.
no mozno by sme mohli zacat tym, ze sa prestaneme bavit o nadprirodzenom rieseni a zacali hladat nieco prirodzenejsie a ucinnejsie...
joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (18:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma..

a to je co??
ja som uz nad tym premyslal z kazdej strany..
ci myslis, revolucie.. politiku..strany..ciste energie..cajtgaisty??
toto myslis??

a co potom zivot??
nejak unika..
preco by som sa mal byt a zaoberat sa niecim co vymysleli iní ludia.??

co ja mam z toho??
no ale aj tak ,,daj navrh!!


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-20  (19:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins – nemal by si hovoriť, že už je stratený a čierna duša s mastnými vlasmi a pod. – takto predsa vopred žiadny kresťan by nemal odsudzovať, každý má nádej až do konca, nikdy nevieš....

Pandemonium – nevadí, kto to vie, vedeli sme to my dvaja a to stačí, dúfam, že ma naozaj takto nebudeš volať...urobme prvý krok – skús to, oslov ma v ďalšom príspevku normálne Lenka – to si ešte nikdy neurobil...lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (19:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  leni...ale on neznáša Kresťanov...ten slúži démonom....viem to.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (19:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...sú medzi Vami ako ľudia.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-20  (19:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  L - svätý Pavol svojho času kresťanov prenasledoval... a zmenil sa


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (19:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenka..

toto si si posrala..
nepoznas mapu..

keby si videla do jeho duse ako ja..tak by si tu poslednu vetu nikdy nenapisala,,a radsej by si ho ignorovala..

no sleduj to ....
pankomikum ,ides..


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (19:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins.
taki ako ty nas do tejto sracky dotali a ja by som mal teraz davat navrhy na riesenie.
nezda sa ti, ze biblia je najrozsirenejsia kniha, lebo si to niekto zela. a zjavne (ne)funguje!
nemam riesenie a urcite si nemyslim, ze nejake jednduche existuje.
fakt ti ostava uz len viera, ze to ma nejaky zmysel, aj ked este stale zijes na tomto svete...


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (19:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Leni...bodaj by si mala pravdu.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (19:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...spochybňovať je ľahké, dokazovať ťažké...blažený čo nevideli a UVERILI...to je joplins...jemu už ťažko zoberieš tú duševnú slobodu, ktorú získal keď UVERIL.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (19:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma..takze aj ty si len taky dristačik..
očiernujes tu vsetko dookola,,no sam nic nemas???

to co je toto??
vies mi to vysvetlit??
katolici, nabozenstva aspon nieco maju..
a ty nic nemas a vsetko co niekto povie,znesies pod ciernu zem..a este sa aj alibisticky obhajujes ,ze to nie je tvoja starost a nech to riesia tí co to posrali,,a ked to chcu riesit ,tak im v tom branis!!
co je toto za schyzofrenia??

no nic..


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (19:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins.
sice nadavavas na NWO, tvrdis, ze sa s tym snazis nieco urobit, ale si so svojim zivotom aj tak spokojny...
ciel biblie je splneny.
takze neviem ci choroba o ktorej pises nepatri skor tebe...
dristacik.333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2011-11-20  (19:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kde koncia argumenty nastupuju urazky,


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (19:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ....v pohode tým je kucma známi...ale sa zježil, pri mojich slovách...malinký kucmííííík...neurážajte ho on je ateista.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2011-11-20  (19:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma
pisal si vyssie ze nik ta nic neucil ze rozmyslals sam tak preco tvrdis ze PanBohs stvoritel neba i zeme ,je panacik co sedi na oblacku?myslel som si ze si predsa dalej ako verit v toto ,je to len zas naucena fraza ateistu.

a ak dovolis upravim tvoju poucku,ktora je zas milna.)


nic -panbozko- vznik sveta

PanBoh -vznik sveta ,ziadne nic a potom PanBoh.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-20  (20:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins - a ty vidíš do jeho duše? a vidíš, že je komplet čierna? :)

no, ale aby sme boli konečne k veci, keď ste sa tu bavili o starom zákone, tak v detskom katechizme je zaujímavá vec:

"Ústami proroka povedal Boh, že
nemá zaľúbenia v starozákonných obetách; predpovedal, že
ich zruší a nahradí novozákonnou obetou [Mal 1, 10—11]. Tú
novozákonnú obetu priniesol Bohu Ježíš Kristus na kríži a
sprístupňuje ju vo svätej omši.
d) My, kresťania, máme obetu svätej omše."

týmto sa vlastne potvrdzuje, že Boh nemal záľubu v Starozákonných obetách a teda zrejme nemal záľubu vo viacerých veciach čo sú v starom zákone. čo si o tom myslíte?kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (20:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333
mas velmi skresleny pohlad na diskusiu.
to s milujucim otcom so sedivimy vlasmi tvrdil lucifer.
vies on tvrdi, ze ako lucifer ho naozaj videl, tak som ho spytal ako vyzera.
ja tvrdim, ze neexistuje takze to nie je moj pohlad nanho.
je zvlastne, ze stvoritel sveta nepotrebuje pricinu.
to v podstate znamena, ze tento svet vznikol bez priciny, resp, ze tento svet je vecny, pretoze boh ako stvoritel je vecny.
nevidis, ze je to slovo, ktore nic nevysvetluje?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (20:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...príčina preto aby BOH stvoril svet je ten, aby si mal kde žiť a učiť sa aby si v sebe rozvíjal Lásku ktorú do teba vložil.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (20:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...príčina si TY kucma.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (20:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
ja ze som sa zjezil pri tvojej fatalnej pripomienke malinky kucmik? ako si na to prisiel?
zase trpis utkvelymi predstavami v skrytu realitu?

ak som pricinou stvorenia sveta ja, tak potom som na seba pysny...joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (20:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenka..
mas tam primiesany jed..

"novozákonnú obetu priniesol Bohu Ježíš Kristus na kríži a
sprístupňuje ju vo svätej omši.
d) My, kresťania, máme obetu svätej omše."

Boh nic nespristupnuje cez ziadnu svätu omsu!
pristup k tejto obeti Jezisa ma kazdy clovek na zemi , na hociktorom mieste na zemi,,a aj uplne sam v strede dzungle!
nepotrebuje chram..nepotrebuje knaza..ani oplatku ,,ani kalich ani vino..ani nic..
potrebudje jedine vieru!
a o tomto sa so mnou nemozes hadat..lebo ked to popries tak si sektarka co popiera slovo Bozie..
mier s tebou,,no taketo nepis..
riad sa bibliou,,nie katechizmom..
smerodajna je biblia a nie kanonicka zbierka zakonov,,alebo katechizmus!
pochop tuto jednoduchu pravdu ,,a mas vyhrate!!
lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (20:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...nechajme tie hádky, nikam nevedú...pozri mne je jedno načo si hrdí alebo nie, iba ti odpovedám na tvoje otázky...pýtaš sa, ja ti odpovedám, neveríš fajn, aj tak neskôr uveríš....VER MI.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2011-11-20  (20:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2011-11-20 (17:44) | Z domova | 88.212.37...
kucma . fyvafixa2: lucifer.
ako si to myslel s tym iq. zda sa ti, ze moje iq je nizke, cize take ako maleho decka?
nebol si to ty, co ma zjazdil za urazky.

tvoja predstava zjavenia boha je smiesna. osobne sa nikdy nezjavi, pretoze neexistuje.

tvoja vizia deduska so sedivimy vlasmi je halucinacia. s tym musia suhlasit aj ostatni teisti....

-zeby mi nieco uslo?ak hej tak sry mozna som si nevsimol ze pisal nieco lucifer o deduskovi.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2011-11-20  (20:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenka
co si o tom myslim ze boh v starom zakone je satan,ktory sa vydava za boha.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-20  (20:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  poviem ti tolko Joplins :

"kto bude jesť moje telo a piť moju krv, nezomrie na veky"

"toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás jedzte z neho všetci a toto robte na moju pamiatku"

- verše z Biblie, takže ideš proti samotnej Biblii - Kristus nám hovorí, aby sme to robili


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (20:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333...a to ti kto povedal?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333...to som opisoval kucmovi BOHA, ako som ho videl naposledy.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (20:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenka..mas cistu pravdu..ale nie tak,ze si nejaka organizacia uzurpuje pravo,,a miesto a prostriedky na vykonavanie tej pamiatky!!
a to je rozdiel!!
Panovu veceru si mozu urobit aj doma dvaja veriaci ludia,,chlebom a vinom ,presne tak isto ako to urobil Jezis!!

chapes..?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (20:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333...ja som nestvoril svet ani som nedal všetkému život, v starom zákone sa môžeš dočítať moje pokušenia k ľudom a ako im podľahli, viď sodoma a gomora a tak.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (20:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333..
neviem neviem., priatelu..
je tam vela zmienok o Kristovi..proroctiev o jeho prichode..atd atd..

myslim skor,ze jednanie Boha z ludmi ktore sa nam dnes javi ako krvave,,malo svoju pricinu inde..kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (20:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333
nezapajaj sa do cudzich debat. na tejto stranke to nenajdes, ale on mi ho tak skutocne opisoval pri inej diskusii.
no ved nakoniec ti to mozno povie aj sam...


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-11-20  (20:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo si mal zas halucinácie, keď si videl nejakú mátohu?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (21:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma..a prečo by sa 333 nemal zapájať do diskusii?...chlapec už to pekne preháňaš s tvojímy výrokmi.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-20  (21:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
a preco si myslis, ze ta oslovujem.
podla mna sa do nasej vymeny nazorov zapojil dost nevhodne, pretoze ani netusil o com je rec.
ale na druhej strane mas pravdu. trochu som to aj prehnal...
neches mu nahodou prezradit svoje zazitky po stretnuti s bohom? myslim si, ze tiez by ho zaujimalo ako vyzera. zvlast potom, ked zisti, ze si naozaj videl.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-20  (21:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Joplins –čo to táraš? Ved už aj tí dvaja ludia sú organizácia aj rodina je organizácia. Kňaz počas omše, kde sa všetci spoločne modlia a prosia v mene Krista prednesie prosbu, aby sa oblátka premenila na telo Kristovo a rozdáva ju veriacim tak, ako to robil Kristus svojim učeníkom. Ty si robíš sám doma obrady vo svojej kolibe a premieňaš telo Kristovo?

333 – neverím tomu, že starozákonný Boh bol satanlucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (21:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...ak sa ma nato opýta...kľudne.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (21:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Leni...nebol...všimni si ako Dávid Miluje BOHA a ako ho BOH chráni a dáva mu múdrosť.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-20  (21:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...potom je tam Šalamún no a strašne veľ hrdinov, ktorých si BOH zvolil aby naplnili jeho vôľu.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2011-11-20  (21:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins
polozim tiu otazku myslis ze PanBoh stvoritel neba i zeme ,o ktorom uci jezis ze je laska,viedol by iny narod proti inemu a dal tomu narodu jeho zem?aj ked to boli pohania?a dalej vzal ho na horu medi medzi oblaky a hovoril mu poklakni a uznaj ma za pana a ja ti dam celu zem,tebe to nic neukazuje ,sry mne hej,

lucifer
sry neupresnil som to stvoritel neba i zeme je jeden snad chapes ,takze som no nepredpokladal ze aj to musim uviest ,ze to neni satan,ale prevazbna vacsina je o tom co sa za boha vydava,


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2011-11-20  (21:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB . lyrokemu25
hm ,nemusis ja ta nenutim,jezis prisiel vyviest zidov z omylu,no oni mu tiez neuverili a ukrizovali ho,


bublinka . pahequji50   |   ip:178.40.24   |   2011-11-20  (21:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  este vas bavia tie bludy? nechce sa vam zvracat:
Dokial budete vieru preciedzat rozumom,ste v riti,aj ked v bozejLenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-20  (21:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  „L“ – presne tak, je tam desatoro prikázaní, ktoré dal Boh Mojžišovi a príbehy ako o babylonskej veži, potope sveta, sodoma – gomora, ktoré veľa vysvetľujú, a plno iných vecí. Starý Zákon je jeden z pokladov ľudstva


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (21:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenka..
ty to proste nepochopis!
toto je otazka ktoru mozes chapat az vtedy,ked pochopis tie najokatejsie bludy..

Žid 5,12
Lebo namiesto toho, čo by ste už boli mali byť učiteľmi na toľký čas, zase potrebujete, aby vás niekto učil prvkom počiatku výrokov Božích, a stali ste sa potrebnými mlieka a nie tvrdého, pevného pokrmu.

ty potrebujes najprv pochopit ,ze katolicka "cirkev" je len pokracovanim "vazenych knazov a farizejov".. ze to je len obdoba tej moci co vladla v izraeli za cias Jezisa,proti ktorej sa on postavil,,a ktora ho ukrizovala!!
toto iste by urobili s nim katolici aj dnes ,keby tu pride!!

keby povedal katolickym knazom ,ovesanym zlatom,, z velkymi bruhcami,,zijucich si nad pomery..v blahobyte,presne tak isto ako farizeji a knazi za jeho dni.. a zopakoval im to co pred 2000 rokmi.."ze su vretenicie plemä" co myslis ,ze by ti dobri katolicky bruchaci urobili??

lenka,,pocuvaj,,nejdem sa s tebou vadit,,
nepoznas zaklady.. si oklamana zjaveniami.a katechizmom..
klanias sa socham..a nevidis v tom nic..
ucitevas mrtvych a nevidis v tom nic..
veris na vseliake zjavenia..a nepatras ci to je v biblii ci nie!!
veris na "MYSTERIUM" premeny oblatky na telo Kristovo..a vobec za tym nevidis carodejnictvo a okultizmus!!

urobili ste z poslednej vecere satansko-okultisticky obrad, ktory mozu vykonavat len skoleny knazi, a ktorym sa v rukach meni pecivo na telo Jezisa,,a vino na jeho krv..
no ked vypijes to vino,,citis v ustach vino,,no namyslate si ,ze to je jeho krv!!

toto je co sa upirizmus,ci ako to mam nazvat??

nepripada ti to chore??
mne hej a dost!!

keby si ozaj studovala bibliu a nie katechizmus..tak by si sa docitala,,ze zena jazdiaca na selme ma n a hlave meno! BABYLON, MYSTERIUM!!

A to je to mysterium kedy sa vyvolenym premiena v rukach vino na krv!!

si oklamana nad oklamanych..neda sa svietit!!

ale kaslem na to,,aj tak ti to nevysvetlim!!!


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2011-11-20  (21:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB . lyrokemu25 | ip:88.212.40 | 2011-11-20 (21:33)

„L“ – presne tak, je tam desatoro prikázaní, ktoré dal Boh Mojžišovi

mozes mi citovat kde presne je napisane v bibli ze ich dal boch mojzisovi a znenie ?


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2011-11-20  (21:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a este nieco vysvetlite mi preco knazy v starom zakone striekaju krv na oltar?mne to pripomina nieco ine ako obetu PanuBohu,


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-20  (21:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no ked vypijes to vino,,citis v ustach vino,,no namyslate si ,ze to je jeho krv!!

toto je co sa upirizmus,ci ako to mam nazvat??

opakujem "kto bude jesť moje telo a piť moju krv - nezomrie na veky..."

obviníš Bibliu z upirizmu? Veď je úplne jasné, že ide o symboliku pripomínania si Kristovej obety, ktorú si symbolicky pripomíname každou omšou a modlíme sa v mene Ježiša - to už musí byť riadna vyšinutosť ked v tom niekto vidí okultizmus... Veľmi blúdiš Joplins

To, čo rozprávaš je veľmi veľmi zlé...toto nepochádza od Boha


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (21:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333

2 M 31,18
A dal Mojžišovi, keď s ním dohovoril na vrchu Sinai, dve dosky svedoctva, kamenné dosky, popísané prstom Božím.

a potom..

2 M 34,1
A Hospodin riekol Mojžišovi: Uteš si dvoje dosiek z kameňa, také, jaké boly tamtie prvé, a ja napíšem na dosky slová, ktoré boly na tých prvých doskách, ktoré si rozbil.

2 M 34,4
Utesal tedy dvoje dosiek z kameňa, ako boly tie prvé, a potom vstal Mojžiš skoro ráno a vyšiel na vrch Sinai, tak ako mu prikázal Hospodin, a vzal do svojej ruky dvoje dosiek z kameňa.


co tym sledujes??


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-11-20  (21:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pozor, náš tatranský clairvoyant už opäť hádže číselká. Len či sú tie správne, to tak ešte vedieť... :-DDD


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (22:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenka..
sama si teraz napisala,ze to je symbolika.
tak preco to "MYSTERIUM" a zmena peciva na telo a vina na krv???
vysvetli mi to!!

preco to neberu aj knazi tak ako symboliku..??

je tona ovladanie ludi..ze len oni maju to zvlasnte povolenie a pomazanie a len oni to dokazu atd atd..
nechapes to??

hovorm ti, ze pripomnut panovu veceru si mozes aj doma,,ked si nalejes vino a zjes kusok chleba a v modlitbe podakujes ..
to je cele..
cele tie ceremonialy a obrady zahalene mysticizmom su od diabla..
hovorim ti..

inak na margo toho, ci obvinujem bibliu z upirizmu..
ja nie ,,no obvinujem tu ceremoniu a satansky obrad premeny oblatky na telo,,z upirizmu..

opytam sa ta tako.. klame biblia??
asi mi odpovias, ze nie..
tak ti dam priklad, taky isty chytacky ako ty mne..

Ján 10,7
Vtedy im zase povedal Ježiš: Ameň, ameň vám hovorím: Ja som dverami oviec.
Ján 10,9
Ja som dvere. Ak niekto vojde cezo mňa, bude zachránený, a vojde aj vyjde i pašu najde

je Jezis dvere??
no podla toho ako ty vidis bibliu tak asi je ..
len neviem ci vypada ako plastove dvojkridlove..ci ako lave euro dvere!!

biblia neklame..a tak jezis musi byt a vypadat ako dvere..je to tam napisane!!
hotovo!!

lenka..trochu musis pocuvat svoje srdce..joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (22:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pankomikum..
vidim ,ze mas hrozu z "ciselok"
to bude asi tou traumou z detstva,,ked si ako bledy ministrantik musel znasat perverzne spovedanie pred tlustym knazom ,z udom v ustach..a za chrochtania-" este si dame jedno ciselko!!"

trafil som??Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.9   |   2011-11-20  (22:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma:
písal si niečo o Bohu a nwo, aby Ti bolo jasnejšie dám Ti jeden odkaz: http://www.dobakonce.cz/?page_id=3737
ak toto pochopíš, tak pochopíš aj to prečo je biblia dôležitá na to aby sa ľudia nedali zmanipulovať, lebo sa v nej píše že na koniec tu budú ľudia ktorí sa nenechaju zmanipulovať vďaka tomu, že si na základe správneho poznania k Bohu vybudovali sprány vsťah k nemu.
Ešte si písal niečo v tom zmysle, že aký má zmysel meniť svoj život ak nás má Boh rád tak či tak. Nuž práve preto, že nás má rád, nebude od nás chcieť niečo čo by nám mohlo byť v konečnom dôsledku na škodu.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-20  (22:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins - to čo rozprávaš je nezmysel, navyše cítiť z teba divné pôsobenie - tá nenávisť voči cirkvi pochádza od zlého, nemá cenu s tebou ďalej diskutovať na tému cirkev - si mimo a o cirkvi nevieš vôbec nič, spájaš si zle súvislosti a myslíš, že si prekukol najväčší podvod dvoch tisícročí - hovorím ti úprimne, preštuduj si dejiny cirkvi a začni používať svoju vlastnú bedňu, nie nejakú proticirkevnú propagandistickú čudnú omáčku. Keby si zažil katolícku omšu na vlastnej koži po spovedi s eucharistiou nikdy by ťa ani nenapadol nejaký okultizmus - to môže vyprávať len ten, čo s tým nemá žiadnu skúsenosť - tomu pocitu sa nevyrovná nič na svete a teraz mi napíš, že to robí satan LOL


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2011-11-20  (22:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplin
hm mozes mi dat znenie co bolo na tych doskach?co dostal mojzis?lenka tvrdi ze desatoro ,zaujima ma ze skade vie ze tam je desatoro,pokial ja viem tak jezis doniesol ludom desatoro a nie mojzis.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (22:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenka..ja si nemusim prestudovavat dejiny katolikov..
vieme dobre ze dijiny pisu vitazi..
a nadvlada totalna katolicka diktatura tu vladla storocia!!
co chces namietat voci fotkam ako cirkevnici hailuju z hitlerom??
co chces namietat voci ich spolceniami s politikmi..s ich vplyvom na kazdeho krala a vladu??
co ??

je tojedno co si zazivala na omsiach..to iste zazivaju aj hinduisti pri meditaciach..aj buduhisti..
aj vsetci..lebo to je tak zariadene..ze sa tam kde sa ludia zhromazduju ,zhanaju aj duchovne bytosti..a tie vedia zariadit vsetkko!!

preco si myslis ze je v biblii napisane toto..

Sk 7,48
Ale Najvyšší nebýva v chrámoch, učinených rukou, jako hovorí prorok:

Sk 7,49
‚Vesmír je môj trón a zem je podnožou mojich nôh. Aký chrám mi môžete vystavať? Je vôbec miesto, kde by som mohol bývať?


veru ,lenka,.,Boh nebyva vo vatikane..ani papez nie je jeho nastupca..
Boh nepotrebuje nastupcu..vies toto pochopit??
ziaden nastupca nikdy nemal byt..to satan z neho urobil nastupcu..a miliony tomu veria!!
a ty nemi neodpovedas na otazky ci argumenty co tu ja davam,,len pises dokola ,ze som satanista,,a bludar..
ved si to nejako obran:!!

ani jeden vers si tu nedala..nicim neargumentujes..len aby som si precital dejiny..
a ty nepripustas,ze tie dejiny mozu byt zmanipulovane??
aby to pasovalo??
co??

preco mi neodpovies na to ,ze mate vela vedi co su proti biblii,,a vy to stale robite::
nic na to nehovoris!!
preco??
Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-11-20  (22:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kostolní gambleri, pozor! Dnes boli vylosované tieto prdpovede: Zjazvenie 7,48 7,49, ...


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-20  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemáme veci čo sú proti Biblii, tradičná katolícka cirkev určite nie (teraz sa nebavím o II. Vatikánskom koncile, tam sa mi už viac vecí nepáči)

takže nezaškodilo by ti poznať katechizmus katolíckej cirkvi - pochop, čo sa robí na omši svätej - neviem či si na nejakej niekedy bol, alebo kto do teba hustil tieto drísty, ale na omši svätej sa číta písmo - biblia, ľudia sa spoločne modlia Otčenáš a ostatné motlitby a to všetko sa deje pod znamením kríža a v prítomnosti Krista.

Tu máš katechizmus katolíckej cirkvi, keď máš oči, čítaj človeče!

• 334. Kto konal najväčšiu obetu?
Najväčšiu obetu konal Ježiš Kristus, keď Bohu sám seba
obetoval na kríži.

Obeta je tým dokonalejšia, čím dokonalejší je č 1 o v e k, kto-
rý ju koná a čím cennejší je d a r, ktorý Bohu dáva. Obeta Je-
žiša Krista na kríži je najdokonalejšia a najsvätejšia preto, lebo
ten, kto ju konal, je nielen opravdivý človek, ale aj opravdivý
Boh a obetný dar, ktorý priniesol Bohu, bol ľudský život vtele-
ného Boha.

• 335. Kde sa sprítomňuje obeta kríža?
Obeta kríža sa sprítomňuje v svätej omši.

336. Čo je svätá omša?
Svätá omša je ustavičná obeta Nového zákona, v ktorej
Ježiš Kristus pod spôsobmi chleba a vína obetuje sám seba
Bohu.

Ježiš Kristus je opravdivý Boh a opravdivý človek v jednej
osobe. Ako opravdivý človek sa môže obetovať Bohu a keďže je
aj opravdivý Boh, má jeho obeta nekonečnú cenu.

337. Aký je rozdiel medzi obetou kríža a obetou svätej omše?
Medzi obetou kríža a obetou svätej omše je tento rozdiel:
na kríži sa Ježiš Kristus obetoval krvavým spôsobom, v svä-
tej omši sa obetuje nekrvavým spôsobom.

• 338. Kedy ustanovil Ježiš Kristus obetu svätej omše?
Ježiš Kristus ustanovil obetu svätej omše pri Poslednej
večeri, vtedy, keď ustanovil Sviatosť Oltárnu.

339. Prečo ustanovil Ježiš Kristus svätú omšu?
Ježiš Kristus ustanovil svätú omšu:
1. preto, aby tú obetu, ktorú vykonal na kríži,
sprítomňoval v každom čase a na každom mieste
až do konca sveta;
2. preto, aby tých, čo neboli prítomní pri obete kríža,
robil účastnými milostí, ktoré na kríži získal.

Ustavičným sprítomňovaním obety kríža svätou omšou je Boh
,vždy a všade' (semper et ubique) dokonale oslavovaný,
,vždy a všade' sa mu dostáva dôstojného poďakovania za
dary, ktoré ľuďom preukazuje, ,vždy a všade' ho môžu ľudia,
zjednotení s Ježišom Kristom, účinne p r o s i ť o ďalšie dobro-
denia, ,vždy a všade' ho môžu zmierovať, t. j. odprosovať
za urážky, ktorými proti sebe popudil jeho spravodlivý hnev.
Lebo ako každá obeta, aj obeta svätej omše sa koná so štvorakým
úmyslom: zjednotení s Ježišom Kristom oslavujeme Boha:
(1) svojou poklonou, (2) svojou vďakou, (3) svojimi prosbami,
(4) svojím zmierovaním.

• 340. Z koľkých čiastok pozostáva svätá omša?
Svätá omša pozostáva z dvoch čiastok:
1. z bohoslužby slova,
2. z bohoslužby obety.

a) Syn Boží sa stal človekom: 1. preto, aby nás učil, 2. preto,
aby nás svojou obetou na kríži vykúpil. V bohoslužbe slova
[v liturgii slova) sa oboznamujeme s náboženským učením:
sprítomňuje sa nám slovo božie, zjavenie božie. V bohoslužbe
obety (v liturgii obety) sa nám sprítomňuje krížová obeta
Ježiša Krista.
b) Bohoslužba obety má tieto tri čiastky: 1. obetovanie
(chleba a vína), 2. premenenie (chleba na telo a vína
na krv Ježiša Krista), 3. prijímanie [tela a krvi Ježiša
Krista).LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-20  (22:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandička - choď si už ľaškať do postieľky, to sú veci, ktorým ešte nemôžeš porozumieť...:)


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (22:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenka,,
suhlasim..no nezabudaj,,najhorsia loz je ta ktora sa podoba na pravdu an 99%..

b) Bohoslužba obety má tieto tri čiastky: 1. obetovanie
(chleba a vína), 2. premenenie (chleba na telo a vína
na krv Ježiša Krista), 3. prijímanie [tela a krvi Ježiša
Krista).

premenenie sa nekona..je to okultizmus!!

dalej-ustavicna obeta..
preco ustavicna??
to co jezis urobil na krizi treba dookola opakovat?? naco??
vysvetli mi toto!!
jeho slova "dokonane je" su nie dost??
nebolo to urobene dobre??a katolici to musia dokoncovat za neho a stale dookola kazdy den obetovat to co bolo obetovane raz a navzdy??

neviem neviem,,lenka..
ty sa ani nechces zamysliet nad tym co ti pisem..
Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-11-20  (22:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  FC, ani z komédie sa neodchádza v najlepšom, a tak nemôžem opustiť ani tento zábavný pátričkársky diskusný koncil.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-20  (22:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LEBO TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU!

Zamyšľaš sa nad tym, čo ti pišem ja?

Ty si úmyselne hľadáš, aby si niečo našiel, ale nenašiel si nič, dokonca chceš ešte aj popierať Bibliu...


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.9   |   2011-11-20  (22:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenka:
list židom hovorí že Kristus nevošiel do svätine zhotovenej rukou, ktorá je len predobrazom pravej, ale do samého neba, aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou. Ani nie preto aby seba samého viackrát obetoval, ako veľkňaz... ... raz a navždy, aby obetovaním seba zničil hriech (9,24-28)
nie je to v rozpore z tým že Kristus sa pri omši znovu a znovu obetuje? On sa obetoval raz a ro stále plati.

Na pocitoch by som rozhodne nestaval. Sú dôležité, ale vôbec nerozhoduju vo veciach viery.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-20  (22:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  IP- Účelom omše je chvála Boha, ďakovanie Bohu, prosenie Boha a zmierovanie Boha. Omša je zameraná na Boha, nie na človeka.

Vy dvaja ste zameraní na seba a na svoje pocity a presvedčenia..nebudem vam to kaziťIp . bysoniwy6   |   ip:188.112.9   |   2011-11-20  (23:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenka:
Ale Boha nie je potrebné zmierovať a my ani nie sme schopný Ho zmieriť. On je s nami už dávno zmierený On sa s nami zmieril v Kristovi na kríži. Ak by to neurobil On my by sme Ho nikdy nezmierili. Človek je ten kto sa potrebuje zmieriť z Bohom. Ako aj Pavel píše: Na mieste Kristovom prosíme zmierte sa z Bohom. Vďaka krížu je to možné.joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (23:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pankomikum..
v osudi prvniho tahu bolí vylosovany tahle cisla...

a dotatkove cislo si kde zabudol??
ja mam jedno pre teba z protoka Amosa.


medzi tymi co sa tulaju v tomto opise,,budes na konci sveta aj ty!!
spomenies si na moje slova..no ja tu uz nebudem..

citaj..
presne to sedi na teba..

Am 8,11
Hľa, idú dni, hovorí Pán Hospodin, že pošlem hlad na zem, nie hlad po chlebe ani nie smäd po vode, ale hlad a smäd počuť slová Hospodinove.
Am 8,12
A budú sa tackať od mora k moru a od severu na východ sa budú túlať, čo budú hľadať Pánovo slovo, ale nenájdu.
Am 8,13
V ten deň omdlejú od smädu krásne panny i mládenci.

aj ty sa budes tulat,,a hladat.
len ten cas este nenastal..
:-)))


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (23:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenka..
LEBO TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU!

Zamyšľaš sa nad tym, čo ti pišem ja?

lenka ja toto nikde nepopieram.ja viem co je to.!!
no ty si nevsimas co ti pisem ja..
ide o ten okultizmus premeny!!mysterium premeny!!
take neexistuje..
vies to prijat??

inak IP ti dobre napisal..o tom zmierovani..


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-11-20  (23:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dnes si sa v písaní prekonával. Škoda len, že po obsahovej stránke je to hodné iba na stránky Nového času...


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-20  (23:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nič mi nenapísal dobre, že vraj nie je potrebné zmierovať Boha. Cítim z toho protestantizmus. Boha je potrebné zmierovať po každom jednom hriechu, Boha si treba pripomínať, treba robiť to, čo povedal - na Jeho pamiatku. Vy sa tomu chcete vyhnúť - bud z lenivosti alebo z pýchy. Je pohodlnejšie sedieť za počítačom a písať ako vyzuť papuče a ísť niekde raz za týždeň, čo chcel od nás Kristus - čítať písmo, modliť sa a činiť na Jeho pamiatku. Tak to vidím ja...Radšej budeš joplin vypisovať somariny, že to je okultizmus, ale to ti veľmi nepomôže


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-20  (23:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium - ale nalepený si k tomu celý večer lol


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-20  (23:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   pozrite si toto a nehadajte sa..

som sa nasíkal..
http://www.youtube.com/watch?v=b3JVKNzK78w


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-20  (23:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobre, je najvyšší čas ísť spať, dobrú noc, IP- aj tebe, aj malej nevystatej pandičke


Martin . nujogibe55   |   ip:195.91.11   |   2011-11-21  (00:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujimava diskusia, vskutku zaujimava. Stret dvoch veriacich ludi - zaujimave.

Moj nazor na toto cele asi poznate ale ak by som sa mal k jednemu z vas priklonit tak by to bol Joplins. Omse a obrady su nanajvis smiesne. Je to cisty okultizmus - nahovaranie si, ze oblatka sa meni na telo Krista a vino na jeho krv je smiesne. Ta oblatka pred omsou a po omsi ma stale tu istu konzistenciu vody a muky a je tvorena z toho isteho poctu atomov aky bol pred a po omsi. Je to sugerovanie nadprirodzena do uz vopred prepeceneho mozgu, ktory to dokonca aj vie, ze to vobec nie je telo a krv ale oblatka a vino.

Lenka je smiesne, ze sa riadis katechizmom, ktory pochadza od cloveka. I ked to iste by som mohol napisat o Biblii ale ok, budiz. Ak by som mal byt menej hlupy radsej by som bol Joplinsom.


Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2011-11-21  (07:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak vitaj medzi ovcami...


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-21  (07:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Martin- jedine, že by si veril, že Ježiš Kristus a satan je to isté. Ale ten rozdiel chápe aj joplins, aj keď nakoniec,podla toho, čo píše v tejto téme, neviem neviem. Definícia z wikipedie:

„Podstatnou vecou je fakt, že všetko čo pramení v okultizme nemá v princípe nič spoločné s dobrom ako takým.Praktizovanie je často podmienené používaním talizmanov , ktoré boli pomocou zariekaní spojených so zlým duchom - satanom.“

V tom je rozdiel medzi okultizmom a sv. Omšou - jedno je vzývanie satana (zla), druhé vzývanie Krista (dobra). Až mi je čudnô, že takéto základné veci musím vysvetľovať...Ale ak veríš, že by si satan ustanovil také obrady, kde by sa čítalo Sväté písmo, modlili by sa motlitby, ktoré ľudí naučil Pán Ježiš, kde by sa modlili ľudia k Bohu za celý svet, za obrátenie hriešnikov, kde by kňaz podával oplátky so slovami – telo Kristovo – tak to už chce poriadnu predstavivosť, ale narušenú a nelogickú
Keby ste mali šajnu, čo tá „oblátka“ znamená, hovorím vám, utekali by ste si po ňu do kostola, až by ste si nohy polámali, ale pre vašu pýchu to nikdy nepochopíte a joplins je v tomto s vami na jednej lodi – darmo sa tvári aký je učenec Biblie a tiká na poplach – podstata mu uniká

K tomu, že katechizmus napísali ľudia – kto ho mal napísať? Zvieratá? Nečítaš nič, čo napísali ľudia? Podstata je, že ho napísali ľudia inšpirovaný Duchom Svätým a keby si ho vôbec niekedy zobral do ruky, tak by si to zistil. Lebo kritizovať naučenými priblblými frázami, že „napísali ho ľudia“ dokáže každý. Kritizuj k veci – máš priestor (aj keď pochybujem, že si katechizmus vôbec čítal, ale môžeš s tým kedykoľvek začať) – ale odporúčam ti katechizmus staršieho dáta, dnes už bol zmenený aj katechizmus.....
joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-21  (07:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenka ..
podla tejto tvojej naivnej definicie , by mal mat satan panicky strach z bozieho slova,,amal by samu na kilometre vyhybat..!!

no realita je trohcu ina..
samemu Jezisovi z nej citoval,,lebo ju dokonale pozna..
a v mnohych cirkvach ju zneuziva,,a hovori z NEJ AKO BARANOK NO JE TO DRAK!!!

Uz sa konecne odosobni od tych uceni..a zocni rozmyslat!!joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-21  (07:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a katechizmus je "inpisrovany duchom" to znamena ,ze to je na urovni sameho Bozieho slova??

tak tu uz mam ozaj dost...
uz som pocul taketo dristy aj od samotneho kat.farara..ktory sa ma snazil presvedcit,ze kanonicka zbierka zakonov je tiez inspirovana..a dokonca je na jej prvej strane aj bohoruhacksy napisane,ze "tato kniha je na urovni Bozieho slova"!!!
tu uz koncia vsetky srandy..

toto je vazne..!!!


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2011-11-21  (07:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins lena
tak mi uz konecne date kde v bibli je napisane ze desatoro dostal mojzis od bpha a ich znenie?nemam rad ked tvrdite nieco a potom ked sa clovek na to spyta tak ignorace.ako neurazte sa ale ja som este nikde necital ze mojzis zniesol bozich desatoro.a ani znenie,ale cital som ako co ma obetovat a preco,


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-21  (09:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins – aj takto rožkaty bojuje – dáva ti prekážky, aby si mal zlé predstavy o Bohu a jeho cirkvi. Poznam vela ludi, čo po vzdaní sa katolíckej viery takto dopadlo. Tí potom v domnení, že objavili ameriku a "odosobnili sa" chodia, otravujú, svedčia na pouličnych evanjelizaciach, podiach, domacnostiach, rôznych internetovych forach ako spoznali pravdu. Preštuduj katechizmus a spoznaj, v akych si bludoch


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2011-11-21  (09:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lena
zamysli sa co myslel jezis tym ,ked hovoril ,vacsiu hodnotu pre PanaBoha ma jedna zabludila ovecka,ako plny kosiar oviec aj s pastierom,a potom tvrd o tych co uz nie su v kosiari ze su v odmneni ze objavili ameriku.

dik ze si potvrdila kde je napisane ze PanBoh stvoritel neba i zeme ,dal mojzisovi desatoro,a podlozila svoje tvrdenie aj skutkom.


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-11-21  (11:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to vôbec možné, že diskutéri o Biblii nevedia ani to, kde sa nachádza 10 prikázaní? - 1. Mojžišova 20 kapitola


Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2011-11-21  (11:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A je to vôbec podstatné? Keď sa mláti prázdna slama, je to jedno...


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-11-21  (11:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Máš pravdu Panoptikum aj ja som sa zmýlil v tom rozčúlení. Správne malo byť 2. Mojžišova 20 kapitola


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2011-11-21  (12:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista
svetis sobotu?


MM . sidasafa91   |   ip:217.75.73   |   2011-11-21  (14:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako som uz X krat pisal. Ta knizka ma asi taku dolezitost ze ked pridu reklamne letaky do schranky "prestuduje" ich mnohonasobne viac ludi ako tento blud. To ze bola ucelovo menena od jej vzniku uz vie snad kazdy. A ked tu citam ze knihtalc vzisla z nabozenseho prostredia atd... No to je AAAAMEN S VAMI LUDIA
Keby nebolo ludi co pochopili ze na svet neprisli preto aby sa stali ovcami ale aby nieco dokazali tak do dnes by ste roznym fararom,batmanom a inej havedi dreli na pozemkoch a utierali im rit.
Ale dementom to nikdy nedojde. Vase mila cirkev ma dodnes prsty v kazdom krviprelievani po celom svete.
Keby sa v okamihu podarilo pozabijat vsetkych cirkevnich fanatikov svet by vol po 1000 rocia mierumilovnou planetou, no a potom by to asi zacalo znova. V dakej pomatenej mysli by vzisla super myslienka ako ovladnut ovce.

BEEE BEEEE


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-21  (14:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MM...a nestačilo by sa zbaviť ľudí, ktorý zmýšľajú podobne ako ti?...svet by bol hneď plný BOŽEJ Lásky.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-21  (14:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Leni...neboj starý zákon je o BOHU...333 ti si vážne myslíš že by som dal Mojžíšovy desať BOŽÍCH prikázaní?...a prečo by som to robil?...aby v sebe našli Lásku a dobro?...išiel by som sám proti sebe...všetci by skončili totiž v NEBI.


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-11-21  (14:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333, svätím Boží deň odpočinku, nie ľudský, alebo ľuďmi vymyslený deň odpočinku, nech by to bola nedeľa, sobota či piatok! - Hebrejom 3:18,19

lucifer, to nebo si vymyslel ty, eď si oklamal ľudí, že budú ako boh, a aj keď zhrešia proti Bohu, nezomrú. Proste nejako si ich musel oklamať, aby poslúchli teba. - Žalm 115: 16

Všetci sa tu bavíte o Biblii, tak si tie texty prečítajte vo vašich Bibliach a prestanete už konečne mlátiť prázdnu slamu!lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-21  (15:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblista...a nepíše sa náhodou že na počiatku stvoril BOH NEBO...a kam by asi odišli BOHOM MILOVANÝ?...do pekla?...alebo do stratena?...tak kam?


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2011-11-21  (15:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista
inac dik ,

lucifer . faliqevu33
hm sory ze ti beriem iluzie.mojzis a jeho stupenci nikda nekonali podla PanaBoha o ktorom ucil jezis.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-21  (15:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všetko je tak ako sa to píše, nemusíte si ku všetkému domýšľať vaše osobné poznania, môžete sa totiž aj mýliť...ľudská fantázia je nekonečná a ak je doplnená darom slobodnej vôľe, máte svoju cestu vidieť jasne a nie zahmlene.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-21  (15:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333...nekonali? a prečo som potom vyslobodil židovský národ z otroctva? aby som makal na tých pyramídach sám či čo?


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-11-21  (15:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer, a šak som ti nechal odkaz na Bibliu, Žalm 155:6. Či ani ty ju nemáš? Ale to je veľká hanba, pre teba, ktorý prekrúcaš každý výrok Biblie! Či k tomu ani nepotrebuješ Bibliu? Stačí len prevracať texty naruby, ako vidlami seno? Tak ti ten text napíšem, aby si vedel, kam majú prísť Bohom milovaní:

"Nebesia, nebesia patria Jehovovi, ale zem dal ľudským synom"

Lucifer kde si bol, keď ste sa to učili? Za čo ťa platí Dôležité.sk?


biblista . xebesewu88   |   ip:188.167.1   |   2011-11-21  (15:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vidíš, myslel som na Žalm 115:16 a napísal som 155. Toľko žalmov ani v Biblii nie je. Načisto zblbneš každého, a pritom som si myslel, že ty si len vymyslený lucifer, pretože skutočný lucifer neobhajuje Boha, ale bojuje proti nemu. Nejako je to pomotané. Ty sa čím cítiš, lucifuk? Zástancom Boha alebo Odporcom Boha?lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-21  (15:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista...BOH my ODPUSTIL, požiadal som o to a oľutoval som všetko čo som napáchal, BOH MI ODPUSTIL a už ho NIKDY nesklamem, ďalej.."Nebesia, nebesia patria Jehovovi, ale zem dal ľudským synom"...to znamená že ZEM nám daroval do opatrovníctva, nie NEBESIA, tam panuje BOH a NAVEKY BUDE...to čo zostalo zo zeme v našom opatrovníctve, vidíš z okna.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-21  (15:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblista...po smrti ideš do NEBA, nezostávaš na zemi.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-21  (16:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Leni...neboj starý zákon je o BOHU"
ja viem :)333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2011-11-21  (17:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  HM zaujimave vas boh zabija ludi,dava svojmu vyvolenemu narodu zem inych po meci,

tak potom ake nezabijes?

este raz je to iny boh ako PanBoh stvoritel neba i zeme o ktorom prisiel zvestovat jezis.

vysvetlite mi preco chcel vas boh aby sa vylievala krv na oltar?preco chel obetu,v podobe zvierat?


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2011-11-21  (17:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a este nieco hovori vam nieco sabat?

neni to nahodu vysvetlenie toho preco sobotu mal mojzis svatit ako den odpocinku?

lebo ak budeme pocitat tak pondelok je prvy den a posledny nedela,kedze PanBoh stvoritel neba i zeme stvoril vsetko za sest dni a nasiedmi odychoval musel preds v nedelu,jedine ak by nedela bol zaciatok dna.ci?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-21  (17:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333...BOH nezabíja, nevraždí, nevyhladzuje a ani nemučí...BOH trestá...pre BOHA smrť nič neznamená...to že sa prelievala krv v jeho mene, bolo kvôli tým ktorý v neho neuverili a nárokovali si na túto ZEM, prečo by nepomohol Národu ktorý v neho uveril?...opakujem nezabíjal...TRESTAL...každý ktorý v starom zákone umrel žije doteraz, niektorý v pekle a niektorý v NEBI...dokonca sa tak isto aj volajú...mimochodom bolo to pre hriechy ľudí, že boli potrestaný...celý starý zákon je o začiatkoch ľudstva a ako sa vyvíjali...to že sa diali hriechy a rúhanie proti BOHU zato môžem ja...vždy som získal ľudí, ktorý mali radšej peniaze ako BOHA a preto aj boli potrestaný...už chápeš...BOH NEVRAŽDIL...BOH TRESTAL.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2011-11-21  (18:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hm az na to ze sam boh v starom zakone konal proti mojzisovim desatoro.

ci ako chapes ty ze miluj blizneho ako seba sameho?kto je podla teba blizny?

alebo

Nepožiadaš dom svojho blížneho! Nepožiadaš ženu svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani jeho vola, ani jeho osla, ani nič, čo patrí tvojmu blížnemu.

preco jezis ucil ze vseci sme bratia a sestry a ze sme si roven pred PanomBohom,ked boh v starom zakone si vybral jeden narod?a slubil mu ked bude posluchat ze mu da celu zem co sa zjavne teraz naplna a zas len po meci,?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-21  (18:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BOH nás MILUJE ROVNAKO...nikomu nedáva nič po meči...a po JEŽÍŠOVOM ukrižovaní už vôbec nie...BOH sa proti Mojžíšovím zákonom nerúha, tieto zákony dal nám, svojim deťom, aby sme podľa nich žili...pretože pre BOHA tieto zákony neplatia BOH sa nemusí naučiť MILOVAŤ....BOH JE LÁSKA.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-21  (18:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BOH ti nezoberie nič, ani o nič nepožiada...BOH Nám neustále dáva...to si si nevšimol?...ak by nás NEMILOVAL...už tu nič nerastie a každý z nás skončí v pekle.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-11-21  (18:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tebe to dnes ide, pacient, ako verbálny prejav cigánskemu Riťmusovi. :-DDD


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-21  (18:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..tak si či ne?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-21  (18:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pandemonium...dal som ti otázku...v googly to nenájdeš.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-11-21  (18:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Si zas mimo reality. Pacient nemôže klásť otázky. Pacien má poslúchať a plniť príkazy ošetrovateľa.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-21  (18:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pandemonium...ale ja ti ju pokladám preto aby som zistil rozsah tvojich znalostí...no čo už, pokrok nikde.


fghhzr . pafivawu26   |   ip:62.245.11   |   2011-11-21  (19:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  díky, velmi užitečný článek!
ty rozdíly překladů na konci články, to je fakt síla
zdánlivě totéž, ale z duchovního pohledu obrat skoro o 180 stupnů


Martin . nujogibe55   |   ip:195.91.10   |   2011-11-21  (20:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chlapi, im nevysvetlite, ze boh v Biblii je amoralne skazene monstrum. Nie clovek je obrazom boha ale boh je obrazom cloveka. O Biblii som sa tu uz napisal hordy textu no oni si aj tak toho despotu zastavali a lucifer tu stale pisal, ze boh nezabijal - boh trestal. Podla neho tento boh potrestal pravom malych chlapcov, ktori sa vysmievali Elizeovi. Ten ich nasledne preklial menom hospodinovym a nasledne z hory vysli dve medvedice a roztrhali z nich styridsat dva chlapcov. Ani veta "ak má niekto nepoddajného a vzdorovitého syna… nech ho všetci mužovia mesta ukameňujú až k smrti“ (Dt 21, 18-21) mi nerozjasnila tvar. Veru, boli to svate casy: takmer kazdy priestupok sa "riešil" ukamenovanim podla prikazania "Nezabijes!". Lucifer si taktiez mysli, ze je spravodlive ak muz obcuje so zvieratom a nasledne musia zomriet obaja. Za co uz len to chuda zviera moze. Dalej kniha Jozue, hrdinsky epos o hromadnom vyvrazdovani domorodych obyvatelov Palestiny, s vydatnou (nielen organizacnou) pomocou hospodina, na pozadi prikazu "Nezabijes!", mnou otriasol. Vedel som vtedy uz dost dobre, co znamena protirecenie, ale toto bolo protirecenie par excellence, pochadzajuce z bozích ust a skutkov. Na knihe Jozue totiz nie je hrozna jedna udalost, jedno vyvrazdenie, ale prave to, ze tak to ide v tejto "hrdinskej" knihe stale a stale, bez prestania. Vrazdenie, dobyjanie mesta po meste, a boh pri tom vydatne pomaha, radi, usmernuje, organizuje. Ani slovka sucitu s obetami, ani najstrucnejsie ospravedlnenie, nic – ved boh predsa zaslubil tuto zem svojmu ludu! Suhrn vsetkeho pysne podava tento text: „Takto porazil Jozue celú krajinu: pohorie i Negeb, Nížinu a svahy i so všetkými kráľmi a nedal nikomu ujsť. Na všetkom živom vykonali kliatbu, ako prikázal Hospodin, Boh Izraela… A všetkých tých kráľov i s ich krajinami zaujal Jozue naraz, lebo Hospodin, Boh Izraela, bojoval za Izrael.“ (Joz 10, 40-42). Pytal som sa vtedy sam seba, ci nekonecne mudry a dobrotivy boh naozaj nebol schopny poskytnut svojmu "vyvolenemu" narodu urodnu, ale neobyvanu krajinu, do ktorej by ten lud presiel bez krviprelievania? Ved ju mohol na tento ciel rovno aj stvorit! Myslim si dnes, ze naozaj nemohol, pretoze on ani chvilku nejestvoval. Izraelci jednoducho dobyli cudziu krajinu a vymysleli si legendu o bozom zaslubeni.
333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2011-11-21  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Martin . nujogibe55
asi tak,je to presne o tom a robi to amerika dodnes,teda ich predstaveny.je to pokracovanie puti naroda izrael mojzisovho,a je to celkom dobry tach ako zmiast ludi ,spravili satana za boha.a ked im to jezis povedal tak ho ukrizovali,je to sikovny tah ako dostat satana cez stary zakon medzi ludi za boha ich,

ale jezis co uci uci o PanuBohu stvoritelu neba i zeme o skutocnej laske,k vsetkym ludom rovnako an celej zemi,nie len o vyvolenom narode ktory vo svojej nadutosti chce len pre seba celu zem,a ten PanBoh je zachranca ,pride pred koncom a zachrani ludi ktori o to sami stoja.to je ta skutocna sila,ktorej sa zli boja.


333 . malysafe65   |   ip:195.91.10   |   2011-11-21  (21:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333

Ty si veriaci? Ja som si myslel, z tvojich prispevkov, ze nie.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-21  (21:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Martin...ak by BOH nezasahoval od počiatku do ľudstva, nikdy by si tu nebol...z týchto príbehov sa máte poučovať a nie súdiť samotného BOHA...ktorý život jak dáva...tak ho nakoniec zoberie aj TEBE Martin...je preto vrah?


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2011-11-21  (21:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ano som je to problem?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-21  (21:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333...tvoje tvrdenie vyvracia celý starý zákon...prekrúcaš fakta.


333 . malysafe65   |   ip:195.91.10   |   2011-11-21  (22:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Problem? preco by to mal byt problem? Len som sa ta na to normalne opytal...


Martin . nujogibe55   |   ip:195.91.10   |   2011-11-21  (22:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333

Prepac pri tom zhone som napisal namiesto svojho mena (martin) 333 :D


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-21  (23:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vsetci su tu teisti, no kazdy ma aj tak svoju pravdu...
vsetci su veriaci, no este presne nevedia v co veria, hlavne ze veria...

aj tak budete stale polyateisti, lebo neverite ani clenom vlastnej sekty.

panbozko co si v oblakoch, ako toto mozes dopustit?
sak sa konecne ukaz, ved im tie makovice puknu jak sa snazia dokazat tvoju existenciu.


Martin . nujogibe55   |   ip:195.91.10   |   2011-11-21  (23:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Naozaj nerozumiem tvojej logike Lucifer. Si veľmi zvláštny človek.

Ale kniha Samuelova a kniha kráľov sú na tom tiež veľmi obstojne. Tu ma boh úplne znechutil tým, ako sa zachoval ku konaniu kráľa Dávida voči Uriášovi Hetejskému. Každý veriaci by mal túto historku poznať. Kráľovi Dávidovi sa zrejme málilo jeho takmer dvadsať žien a súložníc, lebo zatúžil ešte aj po žene Uriášovej, ktorá sa v jeho zornom poli umývala po menštruácii – Biblia tento nadmieru dôležitý fakt naozaj zdôrazňuje (zrejme preto, aby sa čitateľ nezľakol, že sám kráľ porušil Hospodinov zákaz súlože počas menštruácie): „Keď prišla k nemu, spal s ňou. A ona sa práve bola očistila zo svojej nečistoty“ (2Sam 11, 4). Keď žena z cudzoložstva otehotnela, Dávid dal neboráka Uriáša jednoducho zabiť vo vojne. Tu mi už vzkypela krv a čakal som, ako s ním Hospodin zatočí. Boh sa naň naozaj nahneval – a zabil dieťa (2 Sam 12,14), ktoré sa z cudzoložstva narodilo!! Neviem to s istotou, ale kdesi tu sa mi začal stavať podozrivým Hospodinov vzťah k vlastným príkazom. Pre koho vydal desatoro, keď nikoho za jeho porušovanie netrestal? Kde sa podel trest ukameňovaním za cudzoložstvo? Kde je koreň morálky, keď sám boh je amorálny? Myslím si teraz, že časťou odpovede je to, že už vtedy platilo: Dávid bol predsa kráľ, a kráľovi je dovolené viac než sprostému ľudu. To musí aj sám boh rešpektovať! Za poznámku hádam stojí, že potomkom Dávida a spomínanej vdovy po Uriášovi, je aj sám Kristus, a že na tento pôvod mesiáša sú evanjelisti veľmi hrdí, lebo Krista označujú ako syna Dávidovho až osemkrát. Ale ako môže byť syn Dávidov? Kristus je vraj boží syn, ktorý sa zrodil z panny tak ako môže byť potomok Dávidovho rodu a teda Jozefov syn? Zvláštne.

Ani kráľ Šalamún mi neimponoval orientálnym poňatím "múdrosti", ktorá sa vyčerpávala znalosťou bájok a porekadiel: „Mal sedemsto kniežacích žien a tristo vedľajších žien“ (1Kr 11, 3). Márne som hľadal miesto, kde by mu boh pripomenul "Nescudzoložíš!". Boh akoby o svojom prikázaní ani nevedel (viem, že polygamiu nikde nezakázal, ale 300 súložníc naozaj nemožno považovať za manželky).

U Izaiáša som mal dojem, že "sa blýska na lepšie časy". Ústami proroka sa boh ponosuje: „Načo mi množstvo vašich obetí? Sýty som zápalov z baranov i tuku z kŕmnych teliat… Vaše novmesiace a sviatky z tej duše nenávidím; bremenom sa mi stali, ustal som znášať ich“ (Iz 1, 11-14). Je to síce od boha sympatické (nazval by som to božím osvietením), ale protirečí to jeho podrobným príkazom ako, kedy a aké obete prinášať, ktoré v knihe Leviticus zaberajú až deväť (!) prvých kapitol. Hovorí ústami Izaiáša ten istý boh, ktorý inšpiroval knihu Leviticus? Tomu som nerozumel. Isté sa mi zdalo len to, že žiadne obete nemal nikdy požadovať – veď boh nemôže byť odkázaný na ľudí a na ich obete! Ale to by malo byť zrejmé z Biblie, lenže nie je.


Martin . nujogibe55   |   ip:195.91.10   |   2011-11-21  (23:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Po krátkom intermezze, ktoré predstavuje dosť nezrozumiteľné podobenstvo (nazvané samým bohom "záhadná rozprávka") o orlovi a viniči, sa objavuje zrozumiteľná "revolučná" novinka: „Syn neponesie zodpovednosť za vinu svojho otca“ (Ez 18, 20), ktorá je v príkrom rozpore s tvrdením „ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestám neprávosť otcov na synoch do tretieho a do štvrtého pokolenia“ (Ex 20, 5). Takže neviem, či platí zásada, že novší text popiera starší, alebo sme tu opäť svedkami protirečenia v božom slove. Ale rozhodne si myslím, že ten starší text bol absurdný, spolu so zvrhlou predstavou o dedičnom hriechu, ktorá v ňom nachádza svoje ospravedlnenie.

Zaujímavé sa mi zdalo aj tvrdenie: „Ak sa bezbožný odvráti od akéhokoľvek svojho hriechu, ktorý páchal… nijaké priestupky, ktorých sa dopustil, sa mu nebudú pripomínať“ (Ez 18, 21-22) . Tento výrok bol pre mňa dokladom názoru, že rozhodujúce sú posledné skutky a prijímal som ho za predpokladu, že ide naozaj o skutky posledné, teda ako potvrdenie viery, že hriechy sa môžu odpustiť iba raz, nie periodicky, takrečeno na bežiacom páse. Chybou je len to, že text pokračuje aj "opačným" výrokom: „Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha neprávosť… zomrie pre svoj hriech, ktorý spáchal“ (18, 24). A bolo po akejkoľvek logike…

A čo vravíš na Ezechielovu knihu?
Keď som sa dostal k Ezechielovi, myslel som si, že je už po všetkom, čo sa mi v Starom zákone nepáčilo, čo ma v ňom urážalo. O chvíľu ma opäť ovalila záplava vulgárnych slov (aspoň ja som ich ako vulgárne v božom slove chápal). Najprv som čítal o jedení chleba upečeného na ľudských a hovädzích výkaloch (Ez 4, 12 a 15) a potom som bol opäť vrhnutý do sveta sexuálnych predstáv: „Prsia sa ti vyvinuli a chĺpy narástli. Bola si však holá a nahá… videl som, že nadišiel tvoj čas, čas lásky [ruje?]“ (Ez 16, 7-8). Potom sa na mňa začalo valiť smilstvo všemožného druhu: slov odvodených od oddávania sa smilstvu je v Ezechielovi podľa konkordancie BK celkom 38. Prorok Ezechiel mi strkal pred nos také ušľachtilé výrazy, aké sú obsiahnuté napríklad v týchto vetách: „Avšak spoľahla si sa na svoju krásu, smilnila si pre svoj chýr a zahrňovala si smilstvom každého, kto išiel okolo… zhotovila si si mužské podoby [penisov] a smilnila si s nimi“ (Ez 16, 15-17); „rozťahovala si nohy pred každým, čo prechádzal okolo“ (Ez 16, 25); „Potom si smilnila s Egypťanmi, so svojimi susedmi s veľkým údom“ (Ez 16, 26); „Smilnila si s nimi, ale ani tak si sa neukojila“ (Ez 16, 28); „Nebola si ako obyčajná neviestka; pohrdla si odmenou za smilstvo… ty si dávala dary svojim milencom… aby vchádzali k tebe zo všetkých strán“ (Ez 16, 31-33). Na jednom mieste sa Hospodin už neudržal (áno, Ezechiel stále tvrdí, že cituje Hospodinove slová!) a vysoptil až takú tirádu: „Pretože si odhalila svoju hanbu a tvoje ohanbie bolo odhalené pri tvojom smilstve s tvojimi milencami… zhromaždím všetkých tvojich milencov, ktorých si milovala… a odkryjem im tvoje ohanbie, takže bude vidieť celé tvoje ohanbie“ (Ez 16, 36-37). Cítite tú božiu žiarlivosť? Boh sa pri tej predstave až trasie a prestáva ovládať svoj jazyk i rozum, pretože tej, ktorá kdekomu otŕčala svoje ohanbie sa vyhráža, že odkryje jej ohanbie!
„Tam ich chytali za prsníky a ohmatávali ich panenské bradavky“ (Ez 23, 3); „oni ohmatávali jej panenské prsia a vylievali svoju smilnú žiadosť na nej“ (23, 8). Zvlášť hlbokým odporom ma naplnila nasledujúca veta, ktorá sa pre mňa stala na celý život symbolom Ezechielovej knihy: „zahorela žiadosťou po milencoch, ktorých úd [penis] je ako úd oslov a ktorých výron [ejakulát] je ako výron žrebcov“ (Ez 23, 20). Nemienim ďalej citovať z nechutného textu, ktorý sa takmer doslova podobá na ten predchádzajúci.

Nepohoršujte sa nad mojím slovníkom, nad mojimi tvrdými výrokmi o bohu. Prostredie, v ktorom som vyrastal, vo mne pestovalo k bohu lásku a úctu. Čítaním Starého zákona som však bol rozčarovaný, cítil som sa podvedený a oklamaný. Mal som pocit, akoby ma zradila milovaná osoba. Veril som dobrote a láske boha a zistil som, že som veril netvorovi. Len ten, kto úprimne miloval, môže rovnako úprimne nenávidieť. Áno, znenávidel som boha Starého zákona, toho prchlivého Jahweho, toho samoľúbeho Hospodina, toho despotu, ktorý sa staral len o ohanbia a smilstvo, ktorý trestal hlavne to, čo nezakázal a to čo zakázal, väčšinou netrestal; boha, ktorý rozumel len vraždeniu cudzích národov, krvavým obetiam, ktorý každý priestupok trestal ukameňovaním a tým v svojom ľude podporoval vražedné a sadistické chúťky. Znenávidel som ho preto, lebo mi zrúcal ilúzie, ktoré som si o ňom vplyvom náboženskej výchovy vytvoril. Zistil som, že to nie je milujúci otec, ale nenávistný zloduch, ktorý bez najmenších zábran vydá spravodlivého Jóba do rúk Satana (Jób 1, 12), nech mu ten vyvraždí všetkých desať detí a nech sa s ním trochu „pohrá“.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-22  (15:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Martin...a za ktorý z týchto hriechov boli potrestaný neprávom?


Martin . nujogibe55   |   ip:195.91.10   |   2011-11-22  (18:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer

Dovod preco dnes ludia nesuhlasia so starozakonnym bohom je jednoduchy. Kto by uz len suhlasil s takymi amoralnostami, ktorych sa tu tento zevraj boh dopusta.

"Ak niekto obcuje s mužom tak ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť, musia byť vydaní na srť, za svoju krv sú sami zodpovední."

Na svete je tolko homosov no predsa ich dnes nikto nezabija. Je tu jednoduchy dovod preco s bohom ludia nesuhlasia.

A uz ti ani jejdem pisat ake ohavnosti Jahve robi. Stoji ma to zbytocne vela energie a casu a nema to ziadny zmysel. Ty nazor mas a si nezlomny a Bibliu chapes doslovne a muyslis si, ze za tie roky sa vobec nezmenila a vsetko co sa v nej nachadza je pravda.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-22  (18:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Martin...to že dnes BOH netrestá ako v starom zákone je vďaka tomu že sa JEŽÍŠ obetoval pre vaše hriechy a BOH uzatvoril s ľudstvom novú zmluvu...Nový zákon Vás učí ako v sebe nájsť Lásku, preto už nezasahuje ponechal len a len na Vás ako sa s Novou zmluvou vysporiadate...ku konečnému zúčtovaniu dôjde tak či tak..po smrti a každý bude súdení tak ako žil a či je BIBLIA pravá, samozrejme pretože žiadny človek na svete nikdy nedokáže slová BOHA sfalšovať, aj keby ich prekrúcal ako chcel....mohol ich len vynechať a preto vzniklo toľko cirkiev.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-22  (18:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  martin ..a teraz rozmyslaj..

1,,ak bibliu napisali ludia..a ludia ju aj prepisovali pocas storoci,,za ucelom ovladania davov,,tak preco tam vsetky opisy tychto "protireciacich", do oci bijucich, sodomistickych a krviladnych udalosit ponechali??

preco ich neupravili tak,,aby Boh vypadal prijatelnejsi,,a aby sa ludia na to lahsie namotali,,a aby nenasli ziadnej chyby ani v pisme ani na Bohu??

preco to tam nechali??
zeby si to nevsimli ??(pocas niekoklonasobnych prepisov??)
zeby to tam nechali umyselne?? a ak ano, tak preco??

ALEBO JE TU MOZNOST,ZE JU NEPISALI LUDIA ,,A BIBLIA JE BOZIM SLOVOM!!
a po 2..ak bibliu pisali ludia inspirovaní samotnym Bohom..to iste..preco Boh ktory podla biblie stvoril cely univerzum aj z clovekom, nechal zapisat do biblie veci ,ktore sa normalnemu cloveku priecia a vyvolaju akurat tak odpor voci Bohu??

zeby s tym boh neratal??
zeby sa zabudol??
ALEBO JE TU MOZNOST,,ZE VSETKY TIE VECI SU TAM KVOLI NEMU DOVODU AKY SI ODHALIL TY..A SU TAM PONECHANE SCHVALNE,,A VOBEC NEMAJU TAKY VYZNAM AKY IM PRIKLADAS TY,,!!

JE TO MOZNE??
ak to je mozne tak ok..ak nie..tak mi vysvetli tie dve otazky co som ti dal??
Pandemonium . darujete36   |   ip:78.98.106   |   2011-11-22  (18:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pacient, v akej pochybnej rodine si vyrastal, keď používaš stále tie zvýraznené oplzlosti?


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-22  (18:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  truhlik ,, a teba kolkokrat pretiahol farar ked si ministroval,ze mas taky odpor voci Bohu,,a dokonca aj "ciselkam"??

skus sa premôct,,a napis nam vsetkym ,,z vypetim sil,,aspon jedno "ciselko" kolkokrat to bolo,,lebo by sme chcelu vediet ,po kolkych vycisteniach "výfuku" sa dostavi u jedinca takyto odpor k Bohu??

bud tak laskavy,, si mily..dik..

:-DDD


Martin . nujogibe55   |   ip:195.91.10   |   2011-11-22  (18:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins.

Na tvoju prvu otazku som ti uz kedysi odpovedal v teme TURINSKE PLATNO. Ak chces vyhladaj si moju odpoved. A btw ak by tu knihu naozaj pisal boh tak bol vazne hlupy, ze by dopustil aby tam tie protirecenia boli a aj ostali. Naivita nepozna hranic.

Beries to z tvojho pohladu - bohom inspirovany ludia. Ja to beriem z pohladu - pisatelia boli obycajny ludia. Preco by im jednoducho boh nenadiktoval ze Zem je gula a ze obieha okolo Slnka? Preco? Preco im diktoval to, v co oni verili? A pre toto je to pre mna mozne ze v biblii su take hluposti, pretoze pisatelia boli obycajny ludia. prepac ale moja logika ma nepusti dalej k tebe. Tam kde sa zacina viera konci rozum.


Martin . nujogibe55   |   ip:195.91.10   |   2011-11-22  (18:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer, Joplins

Ak teda suhlasite s bohom a mate deti, ktore vas preklinaju alebo sa nespravaju slusne preco ich nedate ukamenovat ako to Jahve prikazuje? Pacilo by sa vam to? SUHLASITE S TYMTO PRAVIDLOM? Odpovedzte


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-22  (19:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pretože ja sa už riadim Novým Zákonom...preto.


Martin . nujogibe55   |   ip:195.91.10   |   2011-11-22  (19:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aspon si uprimny Lucifer, cenim si to.

ALE:
„Starý zákon je neoddeliteľnou časťou Svätého písma. Jeho knihy sú inšpirované Bohom a zachovávajú si trvalú hodnotu, lebo Stará zmluva nebola nikdy odvolaná.“
(Katechizmus katolíckej cirkvi, § 121)

Stary zakon by mal teda platit pretoze sam Jezis vravi, ze neprisiel nic zrusit ale naplnit. No Stary zakon nie je vobec dobry. Asi preto krestania skor kulminuju k Novemu zakonu lebo im je blizsi.

Preco jednoducho nemozete priznat, ze niektore veci v Starom zakone (a je ich ovela viac) su zle, su amoralne... Naozaj ani v kutiku duse nemate pochybnosti, ze taketo nieco by boh nediktoval? A pritom jezis je diametralne odlisny a naozaj si myslite, ze to je ten isty boh? Fakt ste nemali nikdy pochybnosti ked sa na seba vobec nepodobaju?lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-22  (19:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale podobajú...je to JEDEN BOH.


Martin . nujogibe55   |   ip:195.91.10   |   2011-11-22  (19:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ok, snaha tu bola. Snad niekedy inokedy zistis, ze sa na seba naozaj nepodobaju. Snad vtedy ked si precitas cely Stary a Novy zakon a nasledne si ich porovnas.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-22  (19:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...Martin...lenže ty si už BOHA znenávidel a keby si sa na Starý zákon pozrel očami, ktorý BOHA Miluje, vedel by si že tresty v starom zákone si ľudia zaslúžili.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-22  (19:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  martin.

A btw ak by tu knihu naozaj pisal boh tak bol vazne hlupy, ze by dopustil aby tam tie protirecenia boli a aj ostali. Naivita nepozna hranic.

jednoduche odstrcenie otazky destkym sposobom..
ziadne take,,ze ozaj sa nad tym zamyslim..
nic..
odstrcit a hotovo..
klasika..

povedalsom ti 2 moznosti..anijedna nie je z tvojhopohladu logicka,,no len preto aby si nemusel prijat kapitulaciu sa tu hras na mudreho ,,a ze vsetkoje jasne!!

poviem to takto..
to ze nekamenujeme homosov,,este nie je vyhra..!!
toto si kazdy clovek ktory normalne rozmysla,,musi uvedomit.
toto je len "pokus" .
myslime si o sebe ,ze sme uz akí vyspelí ,ze nekamenujeme gayov..a ze ako sme postupili atd..
no este nevieme ako by vypadala spolocnost o 100 rokov , po zlegalizovani homosexuality!!
martin. co ked o 100 rokov bude svet jedna sodoma a gomora.?
co ked bude svet na vymretie,,lebo sa tato choroba rozsiri::???

co ked zacnu buzici byt vo vecsine a zacnu genocidu, obycajnych ludi??

co ked??
vies co sa dialo v sodome a gomore??
ani 10 spravodlivych v celom meste??
vies si to predstavit?
orgie zo svieratami,,z detmi,,na uliciach..zvratenosti hrubeho zrna!!
vies si to predstavit??
ked si taky ludomil.. ??
keby tebe pretiahne syna 20 buzikov volakde v ghette,,co by si hovoril??
volal by si za prava homosov??

chcel by si vidiet ohen z neba padat na to ghetto..
tak sa tu nehlraj na mudreho ludomila,,ktory odsudzuje to co nepozna!!!
nevies sa vzit ani do tych vojen co kedysi boli,,ani do krvavych ritualov ktore robili narody..ani do plienenia a pustosenia vsetkeho co dychalo,,divymi kmenmi a tlupami..bez kusky zlutovania!!
nevies ani hovno!!iba tu sudis ako najvyssi sudca sveta!!

to ze niektore narody boli nepoucitelne,,ze napr. mali boha molocha,ktory bol zo zeleza,,ktoru rozpalili do biela,,a do narucia tejto soche hadzali nemluvnata,,to je ok..
to je dobry mierumilovny narod ,,ktory museli hnusny zida vykantrit!!

nevies nic o okolitych narodoch,,preto lebo biblia o nich nepise,.,pise len o zidoch..a ty mudrlant si sa na to chytil,,a "vytiahol" si velice nedostatky!!Pandemonium . darujete36   |   ip:78.98.106   |   2011-11-22  (19:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To je situácia, čo? Priznaj sa, proroček z koliby, že si v perdeli aj s pacientom. Zdá sa, že sa našiel niekto, kto vás s prehľadom presíkal.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-22  (19:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins....úplný súhlas.


Martin . nujogibe55   |   ip:195.91.10   |   2011-11-22  (19:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :) dobre staci Joplins. Vidim, ze ta to irituje ked pisem o Starom zakone, o ktorom nic neviem. A to si dovolim tvrdit, ze o nom viem viac ako ty. Tak ja sa neviem vzit do vojen, do krvavych ritualov, do plienenia, do pustosenia? A ty sa vies? :D Ani jeden z nas nic take nezazil no ja sucitim s nevinnymi a je mi ich luto, ze zomreli takou smrtou a zbytocne koli hlupym barbarom, ktory vyznavali taku bestiu. (ktoru si vlastne v konecnom dosledku oni vymysleli.)

Ja viem toho dost o okolytych narodoch, to mi ver :) Ak si sa neuspokojil s mojou odpovedou tak ti opat napisem, ze uz som ti odpovedal v teme o Turinskom platne. Vyhladaj si to ty apologet :)

Ja kapitulaciu viem prijat ale len vtedy ked som v koncoch. Co sa tyka polemik o nabozenstvach este nikdy som nemusel kapitulovat pretoze Biblia je ta najlepsia zbran pre ateistov aku kedy ludia vymysleli :)


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-22  (19:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Martin...každý nevinný je v NEBI...ako veriaci by si pochopil že si nesmrteľný a smrť pre teba nič neznamená...dokonca oslobodzuje.


Martin . nujogibe55   |   ip:195.91.10   |   2011-11-22  (20:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer

Ja som boha miloval. Bol som 20 rokov krestanom - bol to dobry imaginarny priatel. Ale uz som dospely clovek a na imaginarneho priatela som pristary. Miloval som Jezisa tak ako ma to ucili rodicia a stary rodicia. V kostole som pocuval tie citania z Noveho zakona a boli naozaj pekne.

Potom som si povedal, ze aspon raz v zivote si musim precitat celu Bibliu. Ale asi som nemal vobec citat stary zakon. Prostredie, v ktorom som vyrastal, vo mne pestovalo k bohu lasku a uctu. Citanim Stareho zakona som vsak bol rozcarovany, citil som sa podvedeny a oklamany. Mal som pocit, akoby ma zradila milovana osoba. Veril som dobrote a laske boha a zistil som, ze som veril netvorovi. Len ten, kto uprimne miloval, moze rovnako uprimne nenavidiet. Ano, znenavidel som boha Staraho zakona, toho prchliveho Jahveho, toho samolubeho ziarliveho Hospodina, toho despotu, ktory sa staral len o ohanbia a smilstvo, ktory trestal hlavne to, co nezakazal a to co zakazal, vacsinou netrestal, boha, ktory rozumel len vrazdeniu cudzich narodov, krvavym obetiam, ktory kazdý priestupok trestal ukamenovanim a tym v svojom lude podporoval vrazedne a sadisticke chutky. Znenavidel som ho preto, lebo mi zrucal iluzie, ktore som si o nom vplyvom nabozenskej vychovy vytvoril. A potom prisiel skok v intelektualnom zmyslani o svete a studovanie vednych odborov a tie to zavrsili a dejiny ludstva podpisali. Prestal som vyznavat hocijake nabozenstvo lebo som zistil, ze to nevedie k nicomu. Dobry clovek moze byt aj neveriaci a pritom nemusi verit na vily, spagetove monstra a na bohov. Ked zistis preco neveris aj v ostatnych bohov inych nabozenstiev, potom pochopis preco ja neverim v toho tvojho.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-22  (20:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ved aj prvá cirkev viedla vojny s barbarskými národmi, ktoré štvrtili telá a napichovali ich časti na koli, hádzali slabších novorodencov zo skál, či robili ľudské obety. Takisto sa museli brániť napr. pred moslimami počas stredoveku– to len naivky si myslia, že mier tu bol odjakživa a nikdy sa nikde nebojovalo len v Biblii, všade naokolo pokoj a láska...


Martin . nujogibe55   |   ip:195.91.10   |   2011-11-22  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer

Mas o tom nejaky dokaz?


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-22  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  martin..mas pravdu..stacilo..
ludsky mozog dokaze vymysliet vyhovorku na vsetko na svete..a to zanamena ,ze by sme sa tu mohli hadat aj do smrti..anikdy by to neskoncilo..

vies ako to funguje?
keby bolo v biblii napisane doslovne.."zem je gulata a obieha okolo slnka"(co tam nie je z jednoducheho dôvodu.a sice,ze to nie je dolezita informacia..co samozrejme vy ateisti vyuzivate ako dôkaz,ze boha nie)
tak by ste si vymysleli otazku.."ako to je mozne ,ze v biblii nie je navod ako zostrojit auto,,ci preco tam nie su opisane I.pody!!

proste kto chce psa byt ,palicu si najde..
a to chcenie psa byt ,vo vasom pripade neskonci jednym uderom..
budete toho psa byt dovtedy kym nebude krv striekat ,,a kym z neho neostane neidentifikovatelna masa!!!

takto by to pokracovalo.
myslis si ,ze si vsetko odhlalil..dal si nam to tu na precitanie,,,tvoje ego podrastlo..a zasa ti usiel nejaky cas z tvojho zivota..a zasa si sa priblizil o par dni blizsie k Boziemu sudu,,kde budes jedneho dna vsetky svoje "obvinenia" ohajit..
a potom som zvedavy ako ti pojde papulka!!

dnes mas slobodnu volu,,mas mozog,.,.mas net.,,mas klavesnicu..a mozes ist!!

no tento cas sa za chvilu skonci..a budes platit za vsetko co si v zivote urobil,.,ci uz dobre alebo zle!!

a neber to ako vyhrazanie..
je to len konstatovanie situacie!!
lebo viem ze tvoje ego sa po precitani tohto zasa postavi na zadne a pouzije frazy.."toto je ta laska co vas uci Jezis" ci " nesudte aby ste neboli sudeni"


nema to vyznam..
treba chvilu pockat..
uz to dlho trvat nebude,,neboj..

joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-22  (20:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  proste kto chce psa bit ,palicu si najde..
a to chcenie psa bit ,vo vasom pripade neskonci jednym uderom..
budete toho psa bit dovtedy kym nebude krv striekat ,,a kym z neho neostane neidentifikovatelna masa!!!


sorry.."i"lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-22  (20:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Martin...ti si Lásku k BOHU stratil?...a prečo?...pre hriechy ľudí, ktorých potrestal?


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-22  (20:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins - a vieš prečo to robia? :

Chcete ešte lepšie pochopiť ošklivosť hriechu? Počúvajte, čo hovorí bezbožník svojmu Stvoriteľovi. „Kážeš mi modliť sa ranné a večerné modlitby, a ja sa nebudem modliť. Chceš, aby som svätil nedeľu, a ja ju vlastne budem znesväcovať zakázanými prácami a váľaním sa v príjemnostiach a nemravnosti. Prikazuješ mi zachovávať čistotu tela i duše, a ja mám rád čosi iné: teda budem ich špiniť myšlienkami, túžbami a nehanebnými činmi. Kážeš mi odpúšťať nepriateľovi, a ja sa chcem pomstiť. Prikazuješ mi, aby som Ťa miloval, ale ja Tebou pohŕdam a oddávam sa stvoreniam. Chceš, aby som využil Božie slovo, ktoré mi hlásajú Tvoji sluhovia; kážeš mi utiekať sa k prameňom milostí, aby som mohol prekonať zlé náklonnosti – ale ja zavrhujem Tvoje slová, smejem sa z kazateľov, šliapem po Tvojich milostiach!“

Sv. Ján Maria VianneyMartin . nujogibe55   |   ip:195.91.10   |   2011-11-22  (20:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V biblii informacia zbytocna no preco teda zavadzajuca? Je mi jasne ze tam nejde o gulatost Zeme ale preco teda diktovat falosnu informaciu? A keby len jednu. Nepravdive informacie z geologie a astronomie robia Bibliu este viac nedoveryhodnu.

A na ten sud sa veru tesim :) aspon sa ho spytam preco zvolil tuto hru na slepu babu - nehmotny, nedokazatelny akysi duch, ktory sa mne bezboznikovy nemoze zjavit aby som v neho uveril. Spytam sa ho preco ma obdaroval takou hlbokomyselnou prezieravostou.

Kedysi som tu pisal moju uprimnu modlitbu k buhu - prekopirovany text:

Bože, ak jestvuješ, daj sa mi, prosím, spoznať. Neschovávaj sa predo mnou, ukáž mi aspoň v nejakom náznaku, že si tu, že o mne vieš, že ti na mne záleží. Veď Ty ma poznáš od môjho narodenia, nič pred tebou nemôžem utajiť. Ty vieš ako nikto, že ťa chcem spoznať, že ťa hľadám desaťročia. Ty vieš, že zostávam neveriacim iba z jediného dôvodu: nikdy si mi neposkytol ani ten najdrobnejší náznak o svojej existencii a iste uznáš, že ja ťa za takýchto podmienok nemôžem prijať. Veď si to bol nepochybne ty, kto do môjho srdca vložil opatrnosť, aby som neuveril hocčomu, aby som hľadal pravdu a nenaletel nepravde. Ty vieš, že správanie mnohých veriacich ma od viery v teba môže odradiť. Veď tvojmu synovi bolo z duše odporné pokrytectvo. Ja však viem, že správanie ľudí nemožno považovať za argument proti Tebe…

„Ale keď budeš tam hľadať Hospodina, svojho Boha, nájdeš Ho, ak Ho budeš hľadať celým srdcom a celou dušou.“
Deuteronomium 4:29

Veru hladal som, studoval som - on sa mi este viac vzdialil a postupne vyprchal lebo o nom nebolo ani naznaku, ze tu je a niekedy vobec bol.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-22  (20:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  martin..
ty si nikdy neveril..
ty sa vlastne len buris voci manipulovaniu z detstva,,
ked si dospel , tak si prekukol manipulaciu ktora sa ti zhnusila,,a toto je tvoj vysledok..

kto sa znovuzrodi z vody a z ducha,,ten je nove stvorenie..
toho take veci nemozu rozhadzat..

takze hladaj dalej..

PS..v popierani si dobry..Martin . nujogibe55   |   ip:195.91.10   |   2011-11-22  (20:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ty zase v dokazovani neviditelneho, nehmotneho, nedokazatelneho :)

Ale pokoj s tebou bratku.


christian . nakeroqi86   |   ip:78.98.31.   |   2011-11-22  (20:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ohľadom pravdivosti biblie doporučujem knihu od Františka Trstenského - Kumrán a jeho zvitky. Okrem toho si myslím, že najpredávanejšia kniha v histórii, ktorá je inšpirovaná Bohom stojí za náš záujem - pre ateistov minimálne pre doplnenie si všeobecných vedomostí. Na začiatok by si stačilo prečítať Nový zákon. Nezabúdajte, že Biblia nie je len kniha náboženská, ale aj historická (sú tu presne uvádzané konkrétne historické osoby, mestá, ktoré existovali), poučná (podáva dokonalý morálny zákon a vzor pre život) a prorocká (obsahuje mnoho naplnených proroctiev).
A ešte jedna vec - najstarší rukopis biblie pochádza zo Sýrie, napísaný bol okolo roku 925 a volá sa kódex Aleppo. Tento rukopis je zhodný s tým, čo máme dnes. Po objavení zvitkov v Kumráne si ale mnoho ľudí myslelo, že Bibliu bude treba upraviť podľa týchto zvitkov, keďže pochádzali z obdobia okolo 50 r. pred Kristom a boli týmpádom najstaršie nájdené rukopisy. Avšak pri porovnaní so súčasnou Bibliou boli rozdiely len minimálne a technického charakteru. Do skúmania zvitkov v Kumráne boli zapojeni vedci z každého táboru - ateisti, katolíci, evanjelici a židia. Všetko je to vedecky doložené a zverejnené. Kto má seriózny záujem vypne počítač a chytí knihu do ruky :)


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-22  (21:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nazvala by som to dobrá bodka za touto témou...:)

Vážení, pripnite niekto ďalší náboženský článok, nech sa presunieme..


christian . nakeroqi86   |   ip:78.98.31.   |   2011-11-22  (21:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ešte odkaz Martinovi, skôr dobrá rada.

To vyznanie je pekné, ale.... skús porozmýšľať, v čom si slabý a čo ťa zotročuje a udržiava v hriechu. Muži majú spravidla problém so šiestym prikázaním. Jediné, čo bráni človeku spojiť sa s Bohom je hriech. Skús na tej svojej slabosti popracovať a potom bude Boh s tebou. Nech ťa Pán Boh žehná.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-22  (21:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Martin...BOH sa od teba NIKDY nevzdialil, stále stojí pri tebe...MILUJE ŤA stále rovnako, tak ako pred tým keď si v neho UVERIL a aj teraz keď si veriť prestal...ak by sa ti Martin zhmotnil už by si neveril ale VEDEL...a ako hovorí BOH...BLAHOSLAVENÍ ktorý nevideli a UVERILI.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-23  (10:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Muži majú spravidla problém so šiestym prikázaním."

odmietajú si priznať existenciu hriechu, na internete kopec porna, nič iné ako sex im nebehá po rozume (napr. rafael s pandemoniom ma už aj nazvali fararova cicuška) a potom sa sťažujú, že sa nevedia spojiť s Bohom, že Boh im nedava dôkaz. Lenže na to, aby človek spoznával Boha musí sa zmeniť a žiť čistý život...a z hriechov sa spovedať a ľutovať..


Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2011-11-23  (11:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pardon, ale ja som výraz toho familiárneho oslovenia, vyjadrený skratkou FC, len prebral, a to iba preto, lebo má vzťah k mačkám. Keby tam autor výrazu zpodobnil rožný statok, nepoužil by som to. A to aj napriek tomu, že lienke sa vo všeobecnosti hovorí pán***kova kravička...


rafael . qelyhutu11   |   ip:188.167.7   |   2011-11-23  (11:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako autor tohto oslovenia sa pripajam, nevidim na tom nic dehonestujuce, ak sa vzijem do sposobu zivota hore menovanej, tak mi to dokonca pripadalo ako vhodne pomenovanie,ktore nemoze adresata urazit. Sme predsa oboznameni aj s tym, ze oddane privrzenkyne fantasmagorickych entit sa radi nazyvaju sluzobnickami lasky, ci boha, alebo neposkvrnenej P.Marie. Preto familiarne pomenovanie fararova cicuska by malo mat aj punc oficiality, aby nahodni navstevnici tohto sidla s kecpultom vedeli, s kym maju cest.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-23  (11:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  podstata vám unikla, chlapci...


christian . nakeroqi86   |   ip:212.5.201   |   2011-11-23  (13:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  S pornom som mal problém aj ja v minulosti. Skončiť s tým nie je jednoduchá vec, pretože aj keď sa Vám na chvíľu darí, veľa obrazov sa vracia v myšlienkach a nejde to odtiaľ len tak vyhnať - bojoval som s tým zhruba pol roka a prosil Boha o milosť a čistotu a modlitba bola vyslišaná. Potreboval som nájsť čistý pohľad na ženu. Predtým som nechápal ako kňazi dokážu zachovať svoj život v čistote - teraz už chápem, lebo ju zažívam. Spláchol som porno do žumpy, do ktorej sa už nechcem vrátiť. Tu žačalo obdobie môjho skutočného obrátenia k Bohu. Svedčiť o Bohu môže ten, kto ho zažil a tak to tu píšem. Rozumom sa to hneď tak pochopiť nedá - Vy môžte špekulovať od rána do večera nad Darwinom, Budhizmom, Ateizmom a k pravde sa nedopracujete. Ale ak budete skutočne hľadať, tak nakoniec sa dopracujete k morálke, ako k počiatku všetkých problémov. Začnete sa zaujímať o to ako žili ľudia, u ktorých tá morálka bola na vysokej úrovni, ako žili, zázračne uzdravovali a presne predpovedali budúce veci. Prídete k menám ako páter Pio, Katarína Emmerichová, Mária Valtorta a v súčasnosti Catalina Rivas. Samozrejme že medzitým prelúskate aj iné náboženstvá, aby ste mali prehľad, kde to všetko začalo. Začnete sa zaujímať o zjavenia panny Márie vo Fatime, Garabandale, Lurdách, Akite a v súčasntosti už 30 rokov trvajúce v Medžugorí, ale to nepríde skôr pokiaľ budete dobrovoľne žiť v hriechu. Málo bude tých čo pochopia tieto slová, tí už zažili to čo ja, ale aj pre Vás ateistov príde čas, keď Vám dá Boh poslednú šancu na obrátenie, aby ste ho toľko neobviňovali. A ešte niečo pre Lenku - Úloha nás katolíkov nie je presviedčať zbytok sveta o pravde - máme povinnosť informovať a žiť podľa toho čo nám Boh zjavil. Človek totižto, ak nie je s niečím vnútorne stotožnený je len umelina.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-23  (14:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  christian - snažím sa, ale úloha katolíkov je aj presviedčať o pravde, veď na čo slúžili napr. takí kazatelia a kňazi?
A ohladom vnútorného stotožnenia...ja som s katolíckou vierou stotožnená


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-23  (18:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vie mi niekto vysvetlit, preco tu to honibrko andersen miesa moralku s bohom?lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-23  (18:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...opisoval ako ti hriech bráni k spojeniu s BOHOM a má pravdu, toto bol len príklad...a nechápem prečo ho urážaš, si snáď výnimka?


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-11-23  (19:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja sa spájať s ***om v žiadnom prípade nepotrebujem. Nie som buzna. Chpé-eš, pacient?


Martin . nujogibe55   |   ip:195.91.10   |   2011-11-23  (19:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  christian

Keby si mi pisal ten prispevok z Indie mozno by si ho napisal inac. Ak by si mi ho pisal z Afriky z nejakeho kmena tiez by si mi pisal o tvojom bohu v inom zmysle. Ak by si mi pisal od Americkych indianov pisal by si o inom buhu. Ak by si mi pisal z Turecka pisal by si mi o Alahovi. Ak z Grecka mozno o Diovi... Si krestan - je mi jasne o kom mi budes pisat a koho si stretol a ake mas dokazy o buhu.

Co sa tyka masturbacie :) je mi luto, ze sa oberate o tento prirodzeny a krasny pocit, ktory nam bol od prirody dany. Je mi luto, ze sa o to ukracujete a zijete neustale v potlacani tohto zvieraieho pudu - tejto prirodzenosti. Aj teraz sa udivujem, ze si naozaj myslite, ze prave boh nas takto stvoril aby nam tym vlastne sposoboval neskutocne muky sebapotlacania v zevraj "hriesnom" ukajani. A ze celibat? :D No jasne - vec, ktora je v praxi neuskutocnitelna.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-23  (19:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucius.
moralka.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mor%C3%A1lka
boh
http://sk.wikipedia.org/wiki/Boh

nevidis ten rozdiel?
ak sa spravas ako clovek len vdaka tomu ze to prikazal boh, tak nie si clovek, pretoze tvoj mozocek to nevie rozlisit. mne je to uplne jasne aj bez tvojho boha.

este by ma zaujmalo, chodis na spovede?lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-23  (19:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...to som rád že žiješ dobrý život...nemusíš uveriť, viera sa nedá nanútiť...ži tak aby bol na teba BOH hrdý keď pred neho predstúpiš.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-23  (19:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.

podla mna slusny kompromis. netreba sa dalej o tejto teme bavit.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-23  (19:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma..kompromis?..ja ti hovorím PRAVDU...ak chceš môžeš si moje slová dokázať...UVER.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-23  (19:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer nedas pokoj.
ja ti tiez horovim pravdu a ty neveris.
blahoslaveni, ktori nevideli a uverili...


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-23  (20:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...ale ja neverím JA VIEM..preto mám PRAVDU...budeš blahoslavený...UVER.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-23  (20:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
tak vies ako ja. bud normalny. uver.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-23  (20:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...ale ja VIEM že BOH existuje a verím že pravdu nemáš.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-23  (20:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a ja verim, ze dnes barcelona vyhra, lebo som podal tiket.
to este neznamena, ze mam pravdu...


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-23  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  inac je zvlastne, ze vies ze je boh a to ze neni veris.
no nic. ver si comu chces...


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-23  (21:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...že neni verím?...kde som to uviedol?


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-23  (21:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer:
"...ale ja VIEM že BOH existuje a verím že pravdu nemáš"

len aby bolo jasne. ne vsetko, co boh povie musi platit:

http://www.youtube.com/watch?v=OxBxiZxn6zE&;feature=related


Pandemonium . darujete36   |   ip:78.98.106   |   2011-11-23  (21:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pacient, zas sa všetkým prihováraš cez anál?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-23  (21:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak VIEM že nemáš pravdu...prepáč.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-23  (21:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pandemonium...nepociťujem tvoje potreby.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-23  (21:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Ja sa spájať s ***om v žiadnom prípade nepotrebujem. Nie som buzna."

buzny sa akosi nespájajú s Bohom, sťažujú sa, že ich vraj chcel dať kameňovať...
Inak podľa mňa neexistuje skutočný muž bez silnej viery v Boha a s pevnými morálnymi princípmi, ktoré z nej vychádzajú...

„Co sa tyka masturbacie :) je mi luto, ze sa oberate o tento prirodzeny a krasny pocit“

predstav si, že by si mal tento „prirodzeny a krasny“ pocit stale a to by bolo úplné ale zanedbateľné nič oproti tomu, ako je v nebi.a ty by si vymenil večnosť v nebi za pár okamihov fyzickej rozkoše.... (Nehram sa na sväticu a netvrdím, že je tu medzi nami človek, ktory to nikdy nerobil, ale pre kresťana je to hriech a snaži sa tomu vyhybať , lebo duševná a fyzická čistota idú ruka v ruke...)

a kucma - christian sa vam tu vyznal z takýchto intímnych vecí a osobnych skuseností a nazyvaš ho honibrko? By som chcela vidieť, či si si ty nahodou nepozrel porno za posledny tyždeň...Vyber brvno zo svojho oka najprv, on to aspoň napravil a odmietol pornobiznis. Keď už chcete diskutovať o viere a s kresťanmi, tak to aspoň robte na úrovni
kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-23  (21:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB
ci si honim to vie len boh :) a moja zena. naco to tu hans vesa?
ked sa mu to zda byt nemoralne, mal s tym uz davno prestat...
ano boh existuje, pretoze hans andersen si uz nehoni...
LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-23  (21:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak načo to vôbec komentuješ? Nechaj tak... su aj uprimnejši ludia a keď mal potrebu o tom hovoriť, sam povedal, že z toho mal blby pocit, a že ho to zmenilo - chcel sa podeliť o skusenosť. Keď ťa to nezaujima, kašli na to


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-23  (21:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...a dokázal by toto ateista?


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-23  (22:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB
komentujem to, lebo mi to neprislo adekvatne k teme. inac ma to vazne nezaujima.

Lucifer.
ak myslis ze ci by som sa dokazal vzdat honby, tak to som dokazal aj vdaka mojej ateistickej zene.
celibat je smiesny...minimalne ta predstava...


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-23  (22:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  usta su predsa nato, aby jedli.
alebo zeby cikula bola len na cikanie.
asi preto ma vagina dva otvory...


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-23  (22:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...ale Kresťania majú tiež sex...zo svojimi manželkami...nemusia dodržiavať celibát.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-23  (22:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
ale tvoja hlava je nato aby verila, nie nato, aby rozmyslala...


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-23  (22:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "mi to neprislo adekvatne k teme"

a čo ty si tu nejaky cenzor? podla mňa si si mal len potrebu do neho kopnuť, aby si sa ukazal.

A opytaj sa radšej tvojej ateistickej ženy, či ma dva otvory kym začneš mudrovať...


Pandemonium . darujete36   |   ip:78.98.106   |   2011-11-23  (22:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pacient, ale ty prasíš... pardon, obcuješ s ***om. A to je ten tvoj problém, prečo si v psychiatrickom ústave.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-23  (22:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...znova urážky?.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-23  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB
nie som cenzor. zda sa ti, ze mam zakazane sa vyjadrit?
aj ty by si si kopla, no s takymi bohapustymi argumentami nenosis kopacky na nohach...
svojej zeny sa na to budem zbytocne pytat, v siedmom rocniku zakladnej skoly nas to ucili.

lucifer.
len sa neurazaj a vyjadri sa...
tak si veriaci ci vedec? existuje boh?


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-23  (22:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  čo ja viem, možno vaša pani učitelka zo siedmeho ročnika bola ožiarená reaktorom v černobyle, nevylučujem


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-23  (22:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pandemonium...neťahaj sem slová, ktoré ti hovorili pri výchove.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-23  (22:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...opakujem ja viem že BOH EXISTUJE...nepoužívam vedu na jeho potláčanie.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-23  (22:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB
http://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1va_%28vag%C3%ADna%29
hlavny je bod 6 a 7
posli fotku svojej, taku abnormalitu si nenecham ujst :)


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-23  (22:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB
pre istotu posli aj fotku hlavy. mozno bude stat zato si to porovnat...


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-23  (22:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  až na to, že jedno je pohlavny organ a druhe vyvod močovej trubice...

Nema to tu vyznam, idem radšej spať


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-23  (22:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jeden zo spolahlivych indikatorov naruseneho jedinca je absolutna absencia akejkolvek empatie ,ci nestitenie sa urazit hocikoho ,hocijakym sposobom,,co je ako vidim v pripade pan-komika dost zretelne potvrdene v diskusiach ..

Individum, ktore v ramci "srandy" ci dokonca v tuzbe po 5 min. slavy v podobe "potlapkania" po pleci v diskusii, zamieri svojimi urazkami takmer vzdy na oblast, ktora je pre väcsinu ludi prilis intimna a teda aj citliva, a ktora dokaze samozrejme u normalne citiaceho davu vyvolat pocity znechutenia az odporu pri zlocinoch s tymto skutkom ci aktom spojenych, oplzlo prirovnava a nazyva pohlavny styk "prasenim" a zamerne zasa len na zcelom primitivneho zosmiesnenia prirovnava spojenie ci kontakt z duchovnou entitou k perverznemu sexualnemu styku ,ktory z neajväscou pravdepodobnostou prameni z traumy podobneho charakteru , preziteho v utlom detstve, a ktory samozrejme zanechala nezmazatelne stopy v cistej detskej dusi, ktora sa teraz ako msti a demoluje vsetko okolo seba v podobe vulgarneho sarkazmu, vyznavania smrti, inklinovaniu k tvrdej hudbe provokujucej nasilie a pravdepodobne aj prisposobovania vyzoru negativneho charakteru.

Jednym slovom, pan-komikum, je za mladi psychicky a sexualne zdemolovany jedinec muzkeho pohlavia,,trieskajuci okolo seba rucickami a nozickami v snahe vyhnut sa dalsiemu zraneniu.

dakujem za precitanie..

klikaj aby sa to rychlo schovalo..:-DDD


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-23  (22:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  začinate mať aj vy pocit, že ateisti su blbi jak bedňa gitu?


Pandemonium . darujete36   |   ip:78.98.106   |   2011-11-23  (23:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  FC, domnievam sa, že git by sa dal skôr vo väčších množstvách exportovať po nedeľňajších omšových slezinách.
Tiež som rád, že sa zapája aj bývalá tatranská vedma, ostatné dva dni už konečne bez hlúpych proroctiev. :-D


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-23  (23:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pravda.. dal som sa na psychologicke posudky prispievajucich,,a ty si schytal prvy..

tak co trafil som??

:-DDD


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-23  (23:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  trafil si a tiež je zaujimave, že kym ostatni riešili istu sferu sexuality, pande behala po rozume cely čas iba homosexualita...A na záver sa uprimne potešil tvojmu "návratu" - joplins - davaj bacha, nech ti nevystopuje kolibu :)

no ale fakt už idem spať...


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-23  (23:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no bouprisam :-O !!!

na toto som nemyslel..co ked ma jedneho pekneho latentneho vecera ,za cvrlikania cvrckov a bzukotu komarov prepadne mastno vlasaty ,mierne podnapity z cerveneho, uz presedively, z ovísajucim brušinom, v mikine z pentagramom na "zádech" na terase, neznamy nasilnik a zvrhlik , z jasnym cielom prefiknutia , ktory da na javo vykrikom
" mam ta orloj, teraz si v p..i aj z "troma hviezdickami"!!!
:-DDDD


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-24  (08:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fuj, nechutna predstava.
Inak keď takto opisuješ pandemonia, tak si ho predstavujem ako takeho maleho siveho zhrbeneho gluma zo štyrmi mastnými prameňmi riedkych vlasov na hlave, ktorý sleduje za počítačom kedy sa v diskusii spomenie Boh, aby mohol vypustiť svoj sliz. škoda ho - mohol to byť celkom milý chlapec, Smeagol našiel prsteň zla, ktovie čo sa stalo pandemoniovi...


Martin . nujogibe55   |   ip:62.197.21   |   2011-11-24  (17:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB

Bol by to zanedbatelny pocit lebo v nebi je lepsie, krajsie? Mas o tom nejaky dokaz?
Pre teba to je hriech a istym zmyslom mucenie a ides proti prirode. Pre mna je to prirodzene. Vidiet to aj v prirode na zvieratach - napr take delfiny pouzivaju sex nielen v obdobi parenia ale aj ako zabavu a vzrusenie. A este mi povedz co je na tom neciste? Kaslem ja nejaku pseudomoralizaciu cirkvi. Vodu kazu - vino piju. Sami to porusuju - to sa proste neda. Vid. pripady zneuzivania. K comu je taka vec ako celibat? K nicomu. Postavene na hlavu...cele....

Dufam, ze niekedy tento nezmysel zmizne zo sveta a clovek pochopi, ze to je prirodzene. Ale vidiet co to s vami dokaze spravit.
lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-24  (17:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Martin...a ako ich voláš?...brenda a kely?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-24  (17:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Martin..prepáč iba žartujem, ale na túto intímnu otázku si musí nájsť vo svojom svedomí odpoveď každý sám...vieš telo každého z nás je originál a naše vedomie je odlišné, preto táto otázka, zostane vždy medzi človekom a BOHOM jednotlivá.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-24  (19:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Martin-

Dôvod – napr. sebaúcta:

"Večný Boh vo svojej prozreteľnosti spojil čistotu človeka s mohutnou príťažlivosťou. Dokonca poniektorí humoristi tvrdia, že čistota je najsilnejšie afrodiziakum. Svätý Duch neustále pracuje, a takýchto čistých ukazuje, ako ľudí pevných, stálych, ktorý nezradia a ovplývajú dobrotou. Takéto atribúty osobnosti boli vyhľadávané vždy. Samozrejme, keď si ma ctia ostatní ľudia, ruka v ruke ide s takouto úctou aj sebaúcta. Tak ako sebaukájanie vedie človeka k hrubosti, strachu, beznádejnosti a zúfalosti, tak čistota vedie k radosti, láskavosti, k pokoju, k tomu, že si človek seba váži, a v konečnom dôsledku ako keby sa rozbehol cestou do Božieho kráľovstva. A keď taký človek vie chváliť Boha celým srdcom, vzývať ho v každej chvíli, oslavovať až do maximálneho vyčerpania, vtedy akoby sa naplňovalo: „Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Ani nepovedia: »Aha, tu je!« alebo: »Tamto je!«, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami." (Lk 17, 20b-21)

Vezmi si napr. keby si videl dieťa sa sebaukájať, nezdalo by sa ti to odporné?

Inak dnes je moda porovnavať ľudi so zvieratami a brať si priklad, neviem kto to zaviedol...
lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-24  (20:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Leni...pekne si to vystihla:)...Martin...šach mat.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-24  (20:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  len aby bolo jasne co je celibat.
hlavni predstaveni klastorov, teda katilicky knazi, nemaju zeny.
ak vidim dieta sa ukajat, zda sa mi to odporne...
ak vies ze sa ukaja tvoj knaz, nebudes sa mu predsa chodit spovedat z ukajania.
no toto je hadam odpornejsie.kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-24  (20:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  teda katolicki


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.1   |   2011-11-24  (20:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kučma:
vypočuj si pár príbehov na stránke: http://www.pornojeloz.sk/
nemusíš to hovoriť niekomu, koho nepoznáš a nedôveruješ, ale ak máš s kým o tom hovoriť tak je to dobre. Nie?


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-24  (20:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  na celibat ma biblia jeden nazor..

varuje,ze pridu rozne ucenia demonov,ktore budu branit zenit sa a jest jedlo..
citajte ..

1 Tim 4,1
Ale Duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov,
1 Tim 4,2
hovoriacich v pokrytstve lož, majúci žhavo poznačené vlastné svedomie,

1 Tim 4,3
ktorí budú zbraňovať ženiť sa a prikazovať zdržovať sa pokrmov, ktoré Bôh stvoril na požívanie s ďakovaním pre veriacich a poznavších pravdu.

celibat je vymysel katolikcej organizacie,a je to demonske ucenie!!

koniec.Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-11-24  (20:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Len či sú tie číselká opäť tie pravé... :-D


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-24  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bratu..na to mozes vypit aj tri krabicove hradne sviece..!!:-DDD


ANONYM . sipyrige36   |   ip:88.212.37   |   2011-11-24  (21:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip.
na zaklade coho sa domnievas, ze ateista=clovek schvalujuci pornopriemysel?
a vobec si nemyslim, ze je dobre sa o tom s niekym bavit. no minimalne nie s niekym, o kom s urcitostou vies, ze to sam musi porusovat.
hovor si co chces, ale nevidel som cloveka schopneho potlacat pudy. predstava celibatu je pre mna smiesna...

joplins.
"celibat je vymysel katolikcej organizacie,a je to demonske ucenie!!"
nestava sa to casto, ale s tym suhlasim.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-24  (21:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nie ANONYM, kucma.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-24  (21:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma,,
suhlasis z bibliou ..
no vidis a si veriaci ako bic..

kedy tam mozem prist pokrstit??:-DDDDDDDDDDDD


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-24  (21:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins.
neboj. nepocitujem potrebu sa stat prislusnikom tvojej sekty. teda doteraz som si myslel, ze si katolik.

a este sa musim opakovat, moralka a biblia nie je to iste. aj ked taki ako ty si to asi predstavit nevedia, zeby si bol moralny len tak, len kvoli tomu ze si clovek.kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-24  (21:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins.
a o krst sa neboj. pokrsteny som.
aj ked si nemyslim, ze to malo nejaky zmysel.
tento ritual je bohapusta loz. nikto sa nestane krestanom krstom.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-24  (21:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma...krst ťa zbavuje prvotného hriechu a darujú ti večný život...ale cestu k BOHU už musíš absolvovať sám.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-24  (21:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma..
ale vedel,,co by nie..
ved kopa takych ludi bude zachranenych ,lebo Boh je spravodlivy..
napisal to vo svojom slove,,lebo vedel, ze ludia budu argumentovat tym,ze,-" a co z ludmi co nepoculi o Jezisovi ajeho obeti"??

odpoved je tu

Rim 2,14
Keď teda pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody konajú, čo žiada zákon, aj keď nemajú zákon, sami sú si zákonom.


boli ,su a budu ludia ,ktorí nepoznali ani bibliu ani Jezisa,,no z prirody a svedomia robili dobre,,a teda naplnili Bozi zakon..a takí budu zachranení na zaklade svojho svedomia a skutkov ...
no toto plati len pre ludi ktorí nemali moznost o Jezisovi a jeho obeti pocut!!

opacna strana mince je ta..ze ked uz niekto pocul o Jezisovi a odmietol ho ,,uz je odsudeny..
a niet ziadnej sance pre neho..

takze kucma.. nesud skor ako vypocujes,,

PS. katolik nie som..a nie som ani v ziadnom spolku,,ani sekte..
nepatrim nikam..!!!
lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-24  (21:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma..priznaj si ty si UVERIL, lebo hladáš dôkaz...ak by si neuveril nehľadal by si BOHA.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-24  (21:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer.
jasne. prvotny hriech. a to je akoze co? narodenie?


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-24  (21:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a o tom krste zasa nemas pravdu..
ty nie si pokrsteny..
ty si bol znasilneny ked si bol dieta,,pofrkali ta vodou,,ked si sa ty nemohol k tomu vyjadrit,,ani odtial odist,,ani nic,,je tak??

clovek sa stava krestanov vtedy,,ked sa rozhodne sam,,vedome,,v dospelosti,,alebo proste vdety ked je uz sam za seba zodpovedny,,ze chce byt krestan..a chce nasledovat Jezisa..a jeho ucenie..a nasledne na to sa da pokrstit..je to nieco ako specatenie ..a vyjadruje to vlasne ,,symbolicky pohreb stareho cloveka zo svojimi starymi ziadostami..a z vody vstava novy clovek,,!!

ziadne pofrkanie vodou male dieta nie je krst!!
takze ani ty kucma pokrsteny nie si!!
kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-24  (21:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins.
kedze nepatris nikam, to akoze sa nepriradzujes k ziadnemu teizmu? inac toto som si ja vsimol uz skor.
lucifer.
ja som ti tu dokaz uz dal.
boh=neviem.
v co este mam uverit?


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-24  (21:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins.
ja som tvrdil to iste. nenasiel som zmysel frkania vodou...
ale zda sa, ze ty nepocuvas a aj mas pravdu.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-24  (21:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins...krstom ťa neznásilňujú, pretože kresťanský rodičia vedú svoje deti k BOHU už od malička, v dospelosti už majú slobodnú vôľu každé z nich.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-11-24  (21:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no takto to ma vyzerat.
skuste si to vydiskutovat medzi sebou.
prajem dobru noc.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-24  (21:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer..
bratu,,aj teba mam rad..no ako v mnohych veciach,,tak aj vtejto bludis!!

Jezis nikde nehovori o krste malych deti..
katolici obratili vers z biblie kedy Jezis povedal:- "nechajte malickych ist ku mne ,lebo takych je kralovstvo Bozie"!!

lenze to nie je o krste!!
je to o dôvere,,
na toto Jezis narazal,ked hovoril o malickych ktorym patri kralovstvo..
je to o ludoch co dôveruju Bohu tak ako deti svojim rodicom..
a nie aby ich krstili ked su nemluvnata!!

krst ma byt v dospelosti..ked sa clovek sam rozhodne..respektive,,ked sa "znovuzrodi"!!
vtedy sa da pokrstit!!

never katolickym bludom..lucifer..
never..
citaj bibliu ,,ona ta navedie!!LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-24  (21:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins - šíriš jedy a to dokonca prostredníctvom Biblie a pretvárky, že si nábožný človek. Hanba tijoplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-24  (21:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenka..
v com zasa??

ze katolici a evanjelici frkaju male deti vodou a volaju to krst??

to je pravda!!
nech ti to je hocijako proti srsti,,je to tak!!

najdi mi v biblii jednu zmienku o tom aby sa krstili male deti..!!
jednu!!
ak ju nenajdes,,tak mi viac taketo nepis!!
vdaka..
LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-24  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V celibáte kňazov - ktorý má ten význam, že majú žiť v úplnej čistote a slúžiť ľudom vo svojej farnosti, lebo keby mali rodiny, tak by neslúžili tak oddane svojmu poslaniu

Krst - ide hlavne o motlitby, ktoré sú aj exorcizmom - očisťovaním, určite si už počul o hriešnej podstate človeka, keďže sme poznačený prvým hriechom Adama a Evy. Deti sa krstia a vychovávajú vo vzťahu k Bohu, čo na tom nedokážeš pochopiť?

Pochop - nemáš na to, aby si si sám vykladal sväté písmo, potom si celý dopletený a pletieš aj ostatných


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-24  (22:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenka..
prosim ta na mojich hrcatych kolenach,,precitaj si bibliu a nie katechizmus!!

chces vediet co hovori biblia o knazskom zivote??
ako ma vypadat??

tie dristy o oddanosti a cistote som uz pocul z ust katolickeho farara,,lebo samozrejme,ze museli nieco vznesene vymysliet na stiplave otazky"!!

kazdy to tak robi ,lenka..kazde sektarstvo sa zaobali do pekenho pozlatka,,a mravnych dristov..
je to klamstvo..
tu mas vers z biblie co hovori o knazoch!!

aj ked pochybujem ,ze to tym budes akceptovat,,ved to je napisane len v biblii,,a nie v dokonalom katechizme!!ze???

1 Tim 3,1
Verné je to slovo: Ak niekto túži po biskupstve, žiada si výborné dielo.
1 Tim 3,2
Biskup musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, triezvy, uvážlivý, slušný, pohostinný, schopný učiť,
1 Tim 3,3
nie pijan vína, nie bitkár, nie žiadostivý mrzkého zisku, ale prívetivý, nesvárlivý, nie milujúci peniaz,
1 Tim 3,4
ale taký, ktorý dobre spravuje svoj dom a deti má v podriadenosti s celou počestnosťou.
1 Tim 3,5
Ale ak niekto nevie spravovať svoj vlastný dom, ako sa potom bude starať o cirkev Božiu?!

1 Tim 3,6
Nie novák, aby nadujúc sa neupadol v odsúdenie diablovo.

takze lenka..
ma mat v poriadku svoje deti,,a ma byt muz jednej zeny..a ma mat zaopatreny dom!!

takze celibat je vymysel diabla,,ako som pisal uz vyssie,,co ty samozrejme spolahlivo ignorujes!!
otazka na teba..preco takto bezocivo ignorujes Bozie slovo??Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.1   |   2011-11-24  (22:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kučma: a nato si ako prišiel že stotožňujem ateistu s človekom schvaľujúcim pornopriemysel. Ateisti sú rôzny a ja ich nehádžem do jedného vreca. Kde si som raz čítal zaujímavú myšlienku: Sú dva typy ateistov. Jedny ktorí si myslia, že keď nie je Boh tak si môžu robiť čo chcú a druhí ktorí si myslia, že keďže Boh nie je tak musia robiť dobro ktoré by mal robiť Boh podľa ich predstáv ak by bol. Rovnako sú aj dva typy veriacich: jední ktorí úprimne veria v Boha, druhí rovnako úprimne veria, že sú veriaci.
Tú stránku som dal preto lebo sú tam ľudia ktorí boli na dne a vďaka Bohu sa z toho dostali. Tie skúsenosti sú zaujímavé, ľudia ktorí boli kedysi na dne sú dnes schopní pomáhať iným
Nemusíš sa o tom baviť s nikým, ale ľudia ktorí bojujú z rôznymi závislosťami a stretávajú sa sú schopný vytvoriť spoločenstvo kde si vzájomne pomáhajú a podporujú sa neviem či si niečo počul o dvanásťkrokovom programe, ktorý sa dá aplikovať na každú závislosť a ľudia ktorí tím prešli zakúsili vyslobodenie. Myslím že to začalo anonymnými alkoholikmi, tí ľudia hoci nepijú stále sa považujú za alkoholikov, lebo vedia, že by stačil jeden pohárik a sú znovu závislí.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-24  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins...ale odvrátiť sa od BOHA môžeš aj ako pokrstený...či nie?


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-24  (22:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer..
jasne,ze mozes ,,mas slobodnu volu,,nie??

no co si tym chcel povedat,mi uniklo..
:-))


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-24  (22:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..že svätý krst nieje znásilňovanie ani nútenie viery...lebo kráčať po ceste k BOHU nakoniec budeš sám.


christian . nakeroqi86   |   ip:78.98.31.   |   2011-11-24  (22:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No vidím, že ste si ma tu pekne podali, hlavne kopírovaním poučiek z Googlu. Ja vyskúšam pridať teda svoje vlastné myšlienky.
Najprv k Martinovi a Indiánom v Afrike.
Každý človek bez ohľadu na vierovyznanie má vo svojom vnútri svedomie, ktoré človeku našepkáva, čo je dobré a čo zlé. Vo svojom živote má rád, keď sa mu dostáva iba toho dobrého od druhých, a preto je rovnako rád, keď môže toto dobro sám odovzdávať. Inak povedané - rád lásku prijíma, ale aj rozdáva. Toto je pochopiteľné pre všetkých ľudí, dokonca aj pre Indiána v Afrike. Ak tento Indián teda múdro počuva svedomie a svoje rozhodnutia smeruje k tomuto poznaniu lásky, práve objavil zmysel života. On o žiadnom kresťanskom ani inom Bohu ešte nepočul (nemal mu to kto povedať), objavil zmysel života, ale nevie, že tento ZMYSEL je bytosť. V Biblii je napísané: Boh je láska, a kto zostáva v láske zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. Boha nikto nikdy nevidel. Lásku nikdo nikdy nevidel a predsa je tu. Ale ak je Boh naozaj bytosť a súčasne duch ako môže dať o sebe vedieť? No jedine tak, že prijme na seba hmotné telo a vstúpi medzi ľudí. To sa udialo narodením Ježiša Krista v Betleheme (je to konkrétna historická osoba, okrem biblie ju spomínajú aj židovské spisy a autorov evanjelií spomína aj Eusebius Pamphili). A čo je najkrajším prejavom lásky? Ja by som povedal, že je to obeta za druhého - stratiť vlastné šťastie pre šťastie osoby, ktorú milujem. Okrem toho, že Boh vstúpil pred 2000 rokmi medzi nás v podobe svojho syna, obetoval ho pre naše šťastie, aby pred nami vydal svedectvo nielen o sebe ale aj o večnom živote v Jeho prítomnosti. Prečo je potom peklo, ak Boh je láska? Pretože rešpektuje Vaše slobodné rozhodnutie Ho neprijať a vyčlenil na to zvláštne miesto, kde nie je Boh. Ak na tomto mieste nie je Boh, tak potom tam nie je ani láska - tak si to skúste predstaviť. Opakujem, že výjavy pekla s ohňom berie katolícka cirkev symbolicky. Krátku recenziu o ňom podali tí, ktorí sa odtiaľ už vrátili. Boli až natoľko presvedčivé, že obrátili aj celoživotného ateistu Dr. Rawingsa, ktorý sa venoval skúmaniu klinickej smrti. Ale tých svedectiev o pekle je mnoho - ak sa chcete informovať, stačí použiť google.
Teraz k Moslimom.
Pri Isláme platí vyššie spomínané o Indiánoch, akurát tu boli Arabi a mali to šťastie, že im niekto poznanie o Bohu priniesol. Bol to prorok Mohamed a ich Boh je totožný s Bohom Židov, prevzali len Starý Zákon a neuznávajú Božstvo Ježiša Krista. Tvrdia o ňom, že to bol len prorok. Kvôly mnohým protirečeniam, ale aj kvôly úpravám, ktorým pozmenil prorok Mohamed Starý zákon a pridal tam vlastné myšlienky, ho neprijalo ani Židovstvo ani Kresťanstvo.
Teraz k sebaukájaní.
Martin, ty hovoríš, že je to prirodzený a krásny pocit, že je to zvierací pud. Krásny pocit - áno to je, ale krásny pocit má aj zlodej, keď vykradne banku a celý život leží na pláži na Kube a dobré to nie je. Zvierací pud to tiež nebude, lebo zviera svoje pudy nevie ovládať, človek áno. Môže to byť teda prirodzenosť? Určite, ale len v rozsahu svojho účelu. A čo je ten účel? Účelom je splodiť dieťa. Účelom nie je homosexuálne uspokojovať svojho partnera ani sa sebaukájať - na toto to nebolo stvorené. Pane Bože, kde by sme došli, keby toto všetci ľudia praktizovali, však by sme vyhynuli. U muža, ale táto telesnosť prevláda viac ako u ženy a to preto, aby sa zabezpečilo plodenie. Ak by muž mal len city ako ženy - opäť by sme boli pred vyhubením. Nikomu by sa nechcelo rozmnožovať. Preto obe vlastnosti treba spojiť v jedno a prežívať život v láske - kde muž je darom pre ženu (stará sa o ňu a chráni ju) a žena je darom pre muža (plodí mu deti).


pitbul . hyfyduly57   |   ip:195.91.11   |   2011-11-24  (23:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V stredoveku bolo učenie Ježišovo zatajované , pretože cirkev potrebovala vyhlásiť nevhodných za kacírov a vyhovieť požiadavkám vrchnosti . Inak Ježiš mal rád všetkých okolo seba , či boli zvrhlí , alebo slušný . Nahneval sa iba keď zneuctili Boží chrám a začali v ňom robiť obchod . Preto boli preklady v latinčine .


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-24  (23:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "hlavne kopírovaním poučiek z Googlu."

ak hovoriš o mne, tak som to dala do uvodzoviek, aby bolo jasne, že citujem

Inak chcem ťa upozorniť, že zjavenia v Garabandale a Medjugori su satanske zjavenia a nie su ani uznane cirkvou.

Joplins - vyjadrim sa zajtra, idem už spať


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-25  (00:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  christian..
posledna svieca??
bludite aj zo zjaveniami..

bratu pises dobre,,vela veci vies,,no katolicizmus je silna kava!!
zjavenia udajnej marie su satanovou lzou ,,sam satan sa predoblieka za anjela svetla!!
co to nevidis??
je to jedno aky pater,,ci aky papez to "schvali" ,,on nevie tak isto nic o tom kto to robi!!
satan je boh tohto sveta..robi si z ludi blaznov!!
Jezis pred tym varoval,,ze sa to bude diat..dokonca sa bude zjavovat prizrak ktory bude vypadat ako Jezis sam!!
no on pred tym varuje,,"neverte" lebo ja ked sa vratim tak to bude ako blesk od vychodu po zapad!!

no keby take zjavenie niekde v medzugori lieci..tak by sa tam nahrnulo 100 biskupov a skumali by ci je to zjavenie prave alebo nie!!

a vies mi aj vysvetlit akym sposobom to skumaju??
co pri tom pouzivaju??
ako take skumanie prebieha??

ved toto je na smiech..
vsetci tu ignorujete bibliu ,,a nechate sa vlacit za nos zjaveniami,,ktore boli "odklepnute" zasa len ludmi!!

prosim vas,,ludia..
ja vam nechcem zle!!
odvratte sa od tych falosnych bludov..Martin . nujogibe55   |   ip:62.197.21   |   2011-11-25  (13:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Christian

Ak by to bolo tak ako vravis potom by clovek mal pouzit svoj ud len ked chce mat deti. A cize ak chcem mat 2 deti tak za cely zivot mozem len 2x sulozit. Krasna predstava veru :) Co tie ostatne roky?

Prosim ta, neklam ma tu, ze si svaty. Sebaukajanie je sucastou kazdeho cloveka - aj teba! Neviem koli comu (komu) hras toto divadlo - koho chces presvedcit? Ak sa tu hras na kazatela ako spravne zit v cistote - nedbam. No ja sa o tento krasny pocit ukracovat nebudem. U muza tato telesnost prevlada viac? Nevrav. Je dokazane, ze zeny su v urcitom obdobi viac nadrzane ako muzi. Zeny sa tym taja - hanbia sa za to - nedavaju to najavo. Su uplne ine nez muzi a svoje myslienky vedia potlacat. Ale co sa tyka chuti k sexu alebo sebaukajani su na tom obe pohlavia skoro tak isto. Vravim ti to z vlastnej skusenosti. S mojou partnerkou vieme svoje.

O tom, ze si presvedceny, ze krestanstvo je to prave je mi jasne :) Ako aj nie ked si vyrastal na Slovensku a ani si nemohol pocut ba ani vidiet Koran alebo védy. Si ako aj ostatni ovplyvneny geologickou polohou - to kde sa nachadzas ma vplyv na tvoj zivot. Tvoja viera je tradiciou, ktora bola v tvojej rodine po pokolenia a ty si to od nich jednoducho prebral lebo ta odmalicka k tomu viedli. Klasicky priklad. Dalej tu bola autorita, ktorej si veril - ci uz rodicia alebo knaz na tom nezalezi. Male dieta este nemoze o sebe rozhodovat a je plne ovplyvnitelne tym co mu starsi povie. Uveri vsetkemu... Ale je protipravne takto zasahovat do zivota dietata ked nie je schopne o sebe uvazovat a samo sa rozhodnut comu bude verit a comu nie.

Medzi tym nabozenstva medzi sebou bojuju, skriepia sa, zabijaju... Vravis, ze Alah je pre nich ten isty boh ako ten tvoj. Preco teda citia taku nenavist ku krestanom a ak si co i len jeden krestansky karikaturista spravi srandu z Mohameda, chcu ho zabit?

Svetovy mier nie je mozny bez mieru medzi nabozenstvami. Ak si toto clovek neuvedomi potom to nevedie nikam.


Lenkab . fataceru93   |   ip:88.212.40   |   2011-11-25  (13:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Ináč ty si tu taká posledná svieca vo vetre spolu s tým Luciferom (neviem či sa nemýlim - nečítal som všetky jeho komentáre)."

ďakujem, aj ty si tu svieca, medzi „osvietenými“. jasne, L-ko patrí k nám.
Nech si chodia na satanistické koncerty a masturbujú od rána do večera, potom sa niet čo diviť, že iné radosti nepoznajú tak pre nich je to jediná radosť, my vieme svoje…Martin . nujogibe55   |   ip:62.197.21   |   2011-11-25  (14:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB

Ako mozes vediet co robia vo volnom case? Ja nechodim na ziadne satanisticke koncerty a podobne cirkusy a myslim, ze ani jeden z chalanov. Z coho si to usudila? To mas take vynimocne predikcne schopnosti? Myslis, ze nepoznaju ine radosti? Coby nie, certa tvojho stareho :) Zatial co ty si napr v takom kostoliku a sedis tam hodinu s tvarou uprenou na strop a opakujes tie iste slogany uz od detstva, ja sa prechadzam po prirode a obdivujem tu krasu naokolo :) Pocuvam stebot vtakov, potom sadnem pod strom, otvorim si napr knihu z astronomie a fyzika a citam si. Vecer radsej vezmem dalekohlad a pozorujem nebeske telesa.

Ak by si si spocitala tie zbytocne presedene a premodlene hodiny - dosla by si asi k velkemu cislu. Mozno, ze polovicu zivota si premodlila a vidis tie nasledky? Nic vo svete sa nezmenilo tvojim modlenim :) Nikto neprestal vrazdit, nikto neprestal vykradat banky, nehody na dennom poriadku, interupcie, vojny, chamtivost :) Richard Dawkins vo svojej knihe GOD DELUSION opisuje experiment s modlitbou. Rozni ludia v nemocnici mali ludi, ktori sa za nich modlili no pacienti o tom nevedeli. Za jednych sa modlilo za druhych sa nemodlilo. Co myslite ako tento experiment dopadlo? Musim vas sklamat, nic sa nekonalo :( ziadny zazrak. Modlitby boli opat zbytocne. Lenka, Lenka si ty hviezda veru... Co sa tyka radosti zivota. Myslim si, ze ja si svoj zivot uzivam dositosti a nemam zaujem ho premarnit koli zivotu druhemu, ktory ti slubuju v kostole a o ktorom niet ani len jedneho dokazu. Ale budiz, ver si comu chces.

"Kázeň je rozprávanie človeka – kňaza o nebi v ktorom nikdy nebol, pre ľudí, ktorí sa tam nikdy nedostanú."

Myslim si, ze Joplins je na tom stale lepsie ako ty i ked s nim vo vela veciach nesuhlasim.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-25  (15:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Martin, každý má svoj životný štýl a svoje rozhodnutia…Prečítaj si rozhovor s týmto farárom a možno pochopíš lepšie ten pohľad:

http://www.postoy.sk/maros_kuffa
Martin . nujogibe55   |   ip:62.197.21   |   2011-11-25  (15:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Poznam dobre Mariana Kuffu :) moja mama ma jeho prednasky. Ano, je to skvely clovek, ktory nikoho nenuti niecomu verit. Ale je to taky isty clovek ako ja a ty. To co on povazuje za spravne, ja mozem niekedy povazovat za nespravne a naopak.

Mas to ako so zakonmi. Kto ich vymysla? Ludia - vacsina ludi sa zhodne na niecom no su tu aj ludia, ktorym sa to nepaci a protestuju koli takym zakonom. To bolo ako priklad.


christian . nakeroqi86   |   ip:178.41.19   |   2011-11-26  (00:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  S tým pohlavným stykom v manželstve - žena má plodné a neplodné dni, mokré a suché obdobie. Nemusíš sa báť o nedostatok sexu.

Čo sa týka katolíckej tradície v rodine, tak v tom máš pravdu, ale aby som ťa uviedol do obrazu, musím býť trochu úprimnejší. Rodičia mi odovzdali kresťanskú vieru a vďaka nim mám krst a birmovanie. Ale od skutočnej kresťanskej rodiny sme ďaleko. Otec chodil do kostola len krátko a potom ho vymenil za krčmu a ani v rodine sme sa nikdy nemodlili, len na Vianoce. Moje chodenie do kostola bol zvyk, ktorý som pravidelne vykonával v nedeľu, ale o čo tam ide, som si nikdy neuvedomoval, aj keď som cítil, že Boh existuje. Sviatosti (sv. spoveď a sviatosť oltárna) som skoro vôbec neprijímal - výnimočne, ak niekto zomrel v rodine alebo pri svadbe. A samozrejme, že som si o sebe myslel, že som dobrý človek - však nefajčím, nepijem, som nekonfliktný a s ľudmi vychádzam. V jednom období - bolo to asi 3 týždne pred Vianocami, ma ale začalo svedomie obviňovať zo sledovania porna. Samozrejme, že som tú myšlienku odbíjal tým, že je to prirodzenosť a mužský pud a že to robí každý. Vždy som si vedel nájsť alibi a nepriznať si vinu. Ale bolo to aj obdobie môjho obrátenia, kedy som si povedal, že vyskúšam žiť čisto - hovorí sa že za pokus nič nedáš. Na zažiatku sa mi nedarilo, lebo som to chcel dokázať ja sám. Cítil som, že mi stým bude musieť pomôcť Boh. Tak som sa pýtal Boha, čo mám robiť. Prvým krokom bola generálna sv. spoveď, hádam z celého života - na spoveď som sa prvý raz v živote pripravoval. Po spovedi som pocítil v srdci dosť zvlástny pocit ľútosti. Spolu s týmto prišla túžba chodiť do kostola, čiže už nie zvyk a potreba modlitby. Kostol som navštevoval aj vo všedné dni a prijímal sv. oltárnu, a to bol začiatok duchovnej čistoty. Ako tzv. kresťan som nikdy nečítal Bibliu, teraz čítam už 2 krát Nový zákon. Nikdy som sa doma nemodlil - prišlo mi to detinské, trápne a vhodné akurát tak pre babky. Výnimku tvoril expresný otčenáš pred maturitami a štátnicami :). Teraz sa modlím každý deň. Zistil som, že silná modlitba sa reálne naplňa. A kedy je modlitba najsilnejšia? Tesne po sv. spovedi, keď je človek v milosti posvätcujúcej. V čase obrátenia som sa zamýšlal aj nad ostatnými náboženstvami, lebo som vedel, že jedna pravda musí existovať. Hľadal ju aj Pilát, keď sa Ježiša pýtal - Čo je pravda? Kristus o sebe vyhlásil: Ja som cesta, pravda a život! A musím v pokore priznať, že mal pravdu.

A áno keby som vyrastal v Indii som Hinduista, keby v Egypte tak moslim a keby v Izraeli, tak žid. Záleží ale na tom, či tú svoju vieru aj žiješ nie len navonok, ale aj vo vnútri.

A nikto netvrdí, že si satanista keď si ateista - si úplne normálny človek ako každý iný, ktorý hľadá pravdu. Kristus nikdy neodsúdil človeka ale TO, čo človek robí. A ako by aj mohol, veď ho sám vymyslel.

Toto bol môj posledný komentár pre teba Martin. Zbytočne by nasledovali z tvojej strany len ďalšie a ďalšie otázky. Podstatnejšie je, ale v živote konať, lebo keď budeš celý život len rozmýšlať, zistíš nakoniec, že si nič nespravil.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-26  (00:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  christian..trefne..
keby si zil v indii ,tak si hinduista..
keby si zil v japonsku ci cine,,tak si budhista..
keby si zil v afrike,,tak si saman..
a keby si zil v europe, tak si katolik..

a teraz to pride..
vsetci sa rodia do urciteho svetoveho nabozenstva,,do urcitej tradicie a retaze!!

a len ten kto sa znovuzrodi,,a ten kto vyjde z toho babylonu,,ten bude spaseny..

cirkev Kristova je:
- " Zjav 5,9
a spievali novú pieseň: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou vykúpil si Bohu svojich z každého kmeňa i jazyka, ľudu i národa

jeden priklad..

krestania sa rozpravaju ake naj.obratenie zivota cloveka videli..

1 -" ja som videl jedneho tazkeho alkoholika, ktory bil svoju zenu a deti,,vsetko kvoli alkoholu predal,,a potom sa obratil,,a je z neho uplne iny clovek.. vdaka Bohu"

2- " no ja som videl nieco väcsie..u nas v meste bol jeden narkoman,ktory vykradal byty,,prepadaval ludi a kradol peniaze aby mal na drogy..robil vseliake zverstva..no potom sa obratil,,a je z neho jeden uzasny clovek.. cvala Bohu"!!

3.- " no chlapci ,,ja vam poviem nieco ine..
u nas v rodine pracoval moj stryko 30 rokov ako katolicky, ci evajnelicky knaz..mal "supernaboznu" rodinu,,vsetko ako ma byt..
a potom sa znovuzrodil,, nato ho vyhodili z cirkvi,,a povadil sa z celou rodinou..vsetci ho mali za sektara..
no je to clovek ,z ktoreho vnutra tecu rieky zivej vody!!!"
a stalo sa mu to presne ako vsetkym ludom ktorí sa kedy znovuzrodili,,a ktorí zacali byt prenasledovaní pre slovo Bozie,,tak ako to aj hovori..

Mat 10,34
Nedomnievajte sa, že som prišiel dať pokoj na zem; neprišiel som dať pokoj, ale meč.

Mat 10,35
Lebo som prišiel rozdeliť človeka proti jeho otcovi a dcéru proti jej materi a nevestu proti jej svokre,
Mat 10,36
a nepriateľmi človeka budú jeho domáci.

takze tak mili katolici..
citajte bibliu a nie katechizmus..a znovuzrodte sa z vody a z ducha..
nie z oblatky a vina pomocou carov o premene!!


Martin . nujogibe55   |   ip:62.197.21   |   2011-11-26  (01:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Christian

Ty si asi jediny normalny krestan, ktoreho som za svoj zivot stretol :) Som rad ze sa s tebou da normalne porozpravat. Vazim si niekoho takeho ako si ty i ked si veriaci a mame odlisne nazory. Musel som ti to jednoducho napisat. Prajem ti len dobre v zivote..


Martin . nujogibe55   |   ip:62.197.21   |   2011-11-26  (01:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dufam, ze si tento moj prispevok este precitas. Nedufal som, ze taky veriaci ako ty vobec existuju.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-26  (01:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  martin ..
a coze ta na nom tak chytilo,,ta uprimnost s pornom??
no to chapem,,,cloveka to dostane ked sa stretne z uprimnostou a zvlast intimneho charakteru..

to hej..
no ktovie ako by si sa tvaril, keby pride na lamanie chleba..

no to uz necham na tvoje svedomie..
:-)))Martin . nujogibe55   |   ip:62.197.21   |   2011-11-26  (01:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins

Nechapem tvojej ustipacnej odpovede. Christian mi jednoducho prisiel simpaticky a myslim si, ze to je dobry clovek. Pisal som to vsetko uprimne. Sice sa s tebou nestotoznujem a to v mnohom ale to nemeni nic na medziludskych vztahoch. Ja ta neodsudzujem. A neviem co by s tym malo mat moje svedomie. Ja necham praveze na teba tvoje svedomie - po tvojom zbytocnom komentovani prispevku....


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-26  (01:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  martin,,nie je zbytocne ,,len triezve..Martin . nujogibe55   |   ip:62.197.21   |   2011-11-26  (01:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobre. Si spokojny? :) nech sa paci...


JA . mosimima27   |   ip:81.89.60.   |   2011-11-26  (08:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Martin,
klobúk dole pred tvojou vskutku obdivuhodnou prácou s textami Starého zákona! Čítať bez prípravy tieto veci nutne vedie človeka k tomu, že z toho scvokne. Na otázku, prečo si tie hospodinove príkazy sústavne odporujú, je prostá: Každú knihu Starého zákona písal iný človek, a ten prosto vyslovil svoje nálady a svoju úroveň. Izajáša písal niekto rozumný, Jozueho asi dajaký vyslúžilý generál. Treba ešte pamätať, že Židia rozhodne neboli práve výkvet inteligencie, preberali od okolitých národov všetko možné, i bájky, ktoré spísali do tej knihy, o ktorú tu ide. Keďže sústavne niekoho "porážali", a pritom stále mali akosi koho porážať /akoby nepriateľom rástli hlavy ako tým drakom/, tak to značí, že bojovali sami proti sebe, resp. že legendy v biblii sú pôvodu všakovakého a samotný "židovský národ" neexistoval. Aspoň nie ako vyhranená skupina. Veď sústavne znásilňovali... a čo ako, pritom používali kondómy? Dnes genetické testy jednoznačne potvrdzujú, že Palestínci a tmaví židia sú totožným národom. /Bieli Chazari, ktorí im vládnu, sú privandrovalci./
Starý zákon ani z hľadiska archeologického nie je práve spoľahlivým vodítkom. Autori textov poriadne zveličovali, alebo si rovno vymýšľali - prehru v boji poľahky zmenili na víťazstvo. Boh Izraela je normálnym človekom, čo sa jeduje a nenávidí a hromží... ako nejaká hlúpa hádavá žena. Preto je aj zrejmé, že občas narazíme i na rozumné knihy, napr. mne sa páči Kazateľ. Autor tohto textu bol hĺbavý človek, a hoc bol kráľ, mal súcit i s chudobou a bohatstvo považoval za zlo. A bol to pesimista, ako ja. Tiež neveril, že človek sa zo svojich zvieracích pút niekedy vymaní.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-26  (09:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Martin – joplins žiarli :)

Christian – neprestavaj pisať na tento portal prosim, potrebujeme ťa tu ako soľ…

Joplins - ohladom toho oslobodenia z babylonu – pohania maju prirodzeny zakon, ktory Boh vštepil do srdca všetkým ľudom. Ale kresťania dostali veľký dar – zjavenú pravdu a návod ako žiť a dospieť ku spáse plus sviatosti, ktoré nám majú pomôcť prekonávať zlo – ako je spoveď a eucharistia – to čo opisuje Christian – viem o čom hovorí – neznesiteľná ľahkosť bytia… A motlitba – to je takisto. Všetko, čo potrebuješ je prekonať svoju pýchu a prijať Božie dary…
Pohania nebudú automaticky zatratení a nebudú sa posudzovať tak prísne, ako ten, ktorý dostal všetko.. Zato kresťan, ktorý odmietne Božie dobrá a zavrhne pravdu bude súdený prísnejšie…Spravodlivosť Boha je totiž nekonečná a aj on pozná poľahčujúce okolnosti…joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-26  (10:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenka..
neziarlim, len konstatujem ,ze martin je spokojny z christianom preto lebo nedoslo na lamanie chleba a zaimponovala mu jeho uprimnost,,ako som s pominla vyssie.
no ked pride na pravdu,,tak tu bude hadka ako vzdy..a je po kamaratstve:-)))
tak ako ani Jezis nemal priatelov medzi tymi co mu neverili,tak nema ani ziaden krestan kamosov,,z radov ateistov,,ked pride na pravdu!!

a dalej.-
tym babylonom som myslel svetove nabozenstva ,do ktorych spada aj katolicizmus!!
nepochopila si vôbec nic!
Keby ma urcita cast sveta vysostne pravo,,narodit sa do pravdy, byt pofrkany vodou nejakym knazom,a dobre,,bolo by to NESPRAVODLIVE!!
a to Boh nie je!!

uz si to konecne precitaj v tej biblii..
Boh si vybral jeho cirkev z kazdeho naroda. ludu , jazyka, kmena!!
je to par hinduistov..par arabov,,bar budhistov,,a par indianov..a par katolikov,,a par evanjelikov,,a par jehovistov,,a par mormonov..a par ateistov!!

co na tomto nechapes??
nie je to automatikcy miliarda a pol katolikov,,a potom par hinduistov, par budhistov,,a par moslimov!!!

Boh si vybera , a z kazdeho kmena , ludu, jazyka,,sa obrati par jednotlivcov..
to znamena ,ze katolici su len more,, take iste more ako miliarda hinduistov..a miliony budhistov a moslimov!!

pre kristove rany ta prosim,, uz si to precitaj!!!
alebo nad tym aspon rozmyslaj, co ti pisem!!!


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-26  (10:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins... ako vieš že ti si jeden z tých vyvolených, ktorý poznajú pravdu?
joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-26  (10:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer..
neviem to.. no v prvom rade , sa snazim filtrovat vsetko co nie je v biblii,,
teda ked je v katechizme ci v kanone nieco co nie je v biblii,,je to falosne!
a pokial sa zobudis zo svojho sna aj ty.. tak nastane burka u teba doma,,a medzi kamosmi..a poznas pravdu a ta ta vyslobodi!!

pokial budes katolikovat,,eucharistiovat,,birmovat,,a spovedat..tak sa nic nestane!!
no nechaj Boha aby v tebe zobudil ducha..a uvidis to tornado!!lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-26  (10:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins...a prečo si myslíš že by BOH nechcel aby ľudia slávili eucharistiu spoločne?lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-26  (10:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...myslíš žeby sa hneval ak by zistil že Kňazi krstili deti?...alebo že slávili jeho meno v katedrálach?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-26  (10:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...myslíš že odsúdi tých, ktorý prosia pannu Máriu?...ale svätých?...alebo Kňazov, ktorý žili v katolíckej viere v dobrote a láske...naozaj si to myslíš?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-26  (10:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins...BOH ťa miluje...ale ti nenávidíš jeho deti....vážne si na správnej ceste?joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-26  (10:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  preco nie eucharistiu som uz pisal sto krat..
lebo je to carodejnictvo..a to Boh nenavidi..
preco to stale ignorujes,mozem vediet??

a vôbec..myslis,ze odsudi tie miliardy hinduistov,ktorí len uctievaju bohov ku ktorym sa narodili?
a miliony mosilimov,,ktori tiez len vieria,,a maju radi..a ktori sa tiez narodili do toho prostredia..a uctivaju svojho boha..myslis ze by ich Boh odsudil??
urcite nie!
Boh je laska..

nema vyznam, sa tu s vami dotahovat..
ako som uz povedal,,keby si knazi zmysleli obetovat deti na oltaroch ,,a obalili by to do peknych reci,,vy by ste im aj to zhltli,,a branili by ste ich..
nerozmyslate ani za mak..a vobec necitate bibliu..lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-26  (10:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins...ja nehovorím o to že odsúdi tých, ktorý vyznávajú krišnu, alebo budhu?...ja sa ťa pýtam prečo si ti myslíš že to čo robia katolíci, by sa BOHU nepáčilo?


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-26  (11:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins joplins – ty si na tom ešte horšie, ako som si myslela. Vidíš, že úprimnosť dokáže zasiahnuť aj srdce ateistu…a prial mu všetko dobré.
Zas púšťaš jedy. Aj ateisti cítia pravdu, aj medzi nimi môžeš mať priateľov – Boh miluje hriešnikov, lebo tí jeho lásku potrebujú úplne najviac. Nebo je plné bývalých vrahov (mojžiš zabil), prostitútok (Mária Magdaléna, kým nespoznala Ježiša) atd. Ale všetci, čo sú v nebi majú jednu vlastnosť – že oľutovali svoje hriechy, nenájdeš tam jediného pyšného a z teba ide pýcha. Pýcha peklom dýcha joplins. Cez bránu Božej spravodlivosti by neprešiel nikto – nikto nemôže pochopiť nekonečnú Božiu spravodlivosť, ani ty, nesúď aby si nebol súdený. preto sa musíme spoliehať na jeho milosrdenstvo a to je nekonečné – nauč sa milovať ľudí, aj ateista je ľudská bytosť, cíti a vie, keď mu niečo prehovorí rovno do duše a radšej ho skús priviesť k pravde, ako odstrčiť do pekla… Mnohí z tu prítomných ateistov majú v sebe viac pokory a lásky ako ty. (a mnohí nie)Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-11-26  (12:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý deň, ovečky naše modloslužobnícke! Viete, v ktorom mieste na Zemi dnes nebude pre vašu smiešnu modlu miesta? Na zimnom Masters of rock v Zlíne. Práve tam budú o chvíľu smerovať moje kroky. A čo ma včera mimoriadne potešilo? Že Iced Earth zahrali aj Dante´s inferno...


bublinka . pahequji50   |   ip:178.40.24   |   2011-11-26  (12:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  admin, premenuj si stranku,to sa uz fakt neda


Jozef . tijegaxi19   |   ip:95.102.68   |   2011-11-26  (12:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer, z akého dôvodu si si dal takú prezývku? Si silný kresťan a takto sa necháš pomenovať? Prosím, zamysli sa nad tým. :-/


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-11-26  (12:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V prvom rade je to pacient psychiatrického ústavu. To hovorí za všetko a to je i odpoveď na tvoju otázku. Majú tam troch Napoleovo, tak prečo by tam nemohli mať aj sv. Lucifera? :-DDD


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-26  (12:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium - vďaka za informáciu ... dufam, že si sa dobre "zabavil" ale nemáš toho nejak veľa? toľko kultúry naraz
(Jozef - aj ja som mu to hovorila...)
Bublinka - veď to nečitaj, mňa napr. nezaujimaju tvoje dristy o tretej ceste a priblble reči, preto tvoje komentare nečitam - jednoduché


rafael . qelyhutu11   |   ip:188.167.7   |   2011-11-26  (12:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Trojjedinost sa tu prejavuje v podani FC,tatranskeho orloja a domacej faklicky. Joplins to vlastne priznal, boha popierat mozno, ale len na stranke humanisti, ci ateisti, toto je domovska stranka trojjedinych v horeuvedenom zlozeni a popieranie ich vymyslenych entit je tu zakazane. Potom totiz nastupi uderne komando a zasype nas cisielkami a citaciami vymyslenych postav.


Martin . nujogibe55   |   ip:62.197.21   |   2011-11-26  (12:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Christian

Mame toho dost spolocneho. Vyrastal som v podobnych podmienkach. Vieru som prebral od mojich rodicov. Teda skor od mojej mamy, ktora vyrastala u ortodoxnych veriacich rodicov. Otec ma krst, svate prijimanie, birmovanie a svatbu s mamou v kostole no nikdy nebol presvedceny o bezej existencii. Mozno este v detstve ale jeho viera bola nutena zo strany jeho rodicov. To iste som zazival aj ja - mama ma nutila chodit v nedelu do kostola, s bratom a mamou sme sa ako mali modlievali vsetci spolu bez otca a pamatam si este maminu otazku ked som mohol mat takych 7 rokov: "Mato slub mi, ze ked budes dospely tak sa budes modlit a chodit do kostola." Samozrejme, ze som odpovedal "ano mami slubujem" ale mami musim ta sklamat - tento slub som nedodrzal. Vzdy mi bolo luto mojej mami, ze sa vobec nepozastavovala nad vecami viery alebo citanim Biblie. Jednoducho chodila ako robot do kostola, odriekavala tie iste modlitby, nikdy sa nad nicim nezamyslala preco vlastne veri v to co veri. Ked som sa jej to pytal nevedela mi na to odpovedat. O com je takato viera. Dodnes sa mama nezmierila s tym, ze som prestal chodit do kostola - ako keby od navstevy kostola sa meral clovek :( bol som z toho smutny kam moze viera az zajst a zistil som ako sa clovek moze zmenit zo dna na den. Babka mi vravela aby som nebol pohan a chodil do kostola a mama dokonca povedala aby som radsej zaprel ju nez boha. Nechapal som co sa to deje v hlave mojej vlastnej mamy. Necudujem sa ked jej cely den do hlavy hra radio Lumen. Nic proti nim ale sem tam cosi zapocujem z toho radia a udivuju ma ti moderatori a ich absencia intelektu.

Chodieval som pravidelne na svatu spoved - kazdy mesiac. Potom som polavil a chodieval som len na Vianoce a Velku noc. No nikdy som sa po spovedi necitil nejako extra zvlastne, cistejsie a lepsie ako mi to popisovala moja mama alebo ini... Tento pocit som zazival inokedy a to vo chvilach ked som bol napriklad sam v izbe a myslel som na ludi, ktorym som ublizil a uprimne som to lutoval a niekedy mi vyhrkli aj slzy. Toto bola pre mna spoved a nie vopred pripravovany slogan, ktory budem odrapkavat cloveku, obleceneho v smiesnom ruchu a ktoreho vobec nepoznam. Spoved blizkemu priatelovi bola silnejsia a vzdy sa mi ulavilo. O to viac ma v neskorsom veku sklamala informacia, ktoru som zistil o tzv "svatej spovedi". Moj nazor vsak nachadza podporu v historickom fakte, o ktorom sa akosi cudne mlci: opakovane odpustanie hriechov bolo schvalene az na stvrtom Lateranskom koncile v roku 1215. Pred tymto rokom (teda po dobu vyse tisic rokov) sa jeden typ hriechu (az tak presne to nebolo formulovane, ale da sa to zhruba tak povedat) mohol odpustit iba raz. A v pripade velmi vaznych hriechov bolo na to treba konat niekolkorocne pokanie, kdesi v pustovni, ci na bojisku. Take tvrde mravy vsak ohrozovali popularitu katolickej viery a preto sa cirkev "zmodernizovala" a prisposobila sa masám (lebo z nich zila). Odklonila sa tym vsak od Kristovho ucenia, takze sa domnievam, ze dnesni "prakticki" krestania (vratane vsetkeho kleru az po papeza) uz nemaju pravo dovolavat sa v tejto veci Krista. V tej dobe som si vravel preco by som sa mal ja veriaci v Jezisa Krista zapodievat pravidlami akejsi Cirkvi, ktora si len tak vymysla svoje ustanovenia. Zacal som sa hlbsie zaoberat krestanstvom a Bibliou a bol som naozaj sklamany. Uz som opisoval, ze mi to prislo ako keby som stratil blizkeho priatela a citil som sa podvedeny ked som postupne odokryval tu spinavost Cirkvi, ktoru nam nikdy nikto nespominal na nabozenstve, na birmovnych stretnutiach a inych divadelnych predstaveniach.

Nie je to tak davno co som sa este modlieval mojimi vlastnymi slovami k blizsie nespecifikovatelnemu bohu - mojmu osobnemu bohu, ktoreho som si predstavoval. Ale bol to iny boh akeho popisuju nabozenstva a v akeho verite vy. Myslel som si, ze predsa musi byt nieco vyssie co dalo veci do chodu a dalo prvotnu pricinu vzniku vesmiru. Preto sa povazujem za polovicneho ateistu/deistu i ked skor sa priklanam k ateizmu. Postupne som si ale zacal mysliet, ze to co robim je smiesne. naivne a hlupe a nema to ziaden zmysel - predsa ma nikto nepocuva a aj tak sa na svete nic nezmeni ak podakujem prirode za to ze ma vyvrhla na tento svet a vyhral som bunkovy boj spomedzi toho velkeho poctu moznych potomkov Martina (mna) v bunkach mojho otca a mojej mami.

Vcera som si precital velmi pekny komentar jedneho veriaceho, napisal to naozaj krasne:

Vybíjanie sa na diskusiách nemá zmysel,ak za tým nie je hľadanie pravdy.Pokiaľ sa však vyhnete tomu súpereniu, vytváranie encyklopedických stránok a zdrojov poznania je zmysluplné. Nie je v mojich silách Vás presvedčiť,či skončíte alebo nie,ale z pohľadu hľadania pravdy,ak v ňu veríte, ak existuje nezávisle od vierovyznania či ateizmu, má Vaše snaženie význam. Aj ateizmus je cesta k pravde. Iná, než nás veriacich,ale ak existuje pravda,tak sa v nej stretnú veriaci aj neveriaci.
rafael . qelyhutu11   |   ip:188.167.7   |   2011-11-26  (13:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Martin bolo to pekne vyznanie, mozno to tak citi drviva vacsina tzv. ateistov, i ked ja toto pomenovanie rad nemam. Nemozem byt oponentom niecoho, co neexistuje. tento zazitok, ci skusenost ma urcite vela ludi, je na nom, ako s novymi poznatkami v dospelosti nalozi, lebo pre cloveka je vacsinou pohodlne nezamyslat sa, ale kracat s davom. Pre mna boo prekvapujuce, po tom vsetkom, ako som chodil na nabozenstvo, mal som za sebou prakticky vsetky tie ich procedury, ked som zistil, ze osoba Krista je vlastne historicky nedolozitelna, neexistuju o nom ziadne relevantne informacie od jeho hypotetickych sucasnikov, ci historikov. A to bol prvy signal zamysliet sa nielen nad tymto, ale aji nymi podobnymi nabozenstvami, ako vznikli, kde su ich argumenty, ci dokazy. A tu ako vidime, este teraz, v 21.st, tu neuveritelne ludia papagajuju citacie, versovacky, rymovacky z knihy, ktoru pisali ludia doby, ktori nevedeli o nic viac, skor menej ako ich sucasnici.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-26  (13:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael - ty vieš podľa mňa najviac - si proste vrchol evolučného reťazca, ako to, že to ľudia ešte nezbadali?
rafael . qelyhutu11   |   ip:188.167.7   |   2011-11-26  (13:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  FC, mna nevyprovokujes, ale tato stranka by bez tvojich nicnehovoriacich invektiv urcite nepostradala tvoju absenciu. Vrchol evolucneho retazca je terminus technicus cloveka, ktory o evolucii pocul len z kecpultu tvojho idola.


rafael . qelyhutu11   |   ip:188.167.7   |   2011-11-26  (13:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a ak by som chcel pouzit vas slovnik, ty si urcite na najspodnejsej priecke scala naturae.


Martin . nujogibe55   |   ip:62.197.21   |   2011-11-26  (13:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael

Suhlasim. Zdielam ten isty nazor. Studovanie dejin a vzniku nabozenstva popieralo mnoho veci. A mas pravdu ludia su pohodlny a nezamyslaju sa nad niektorymi vecami a kracaju s davom. Naco by sa vzdelavali a hladali pravdu? A aj mna sprevadzali hlboke zamyslania ohladom Jezisa Krista, Biblie, samotneho boha, vznik nabozenstiev a ine. U mna to bolo aj prehlbenie zaujmu skumania vesmiru a neslo mi dohromady aby akysi boh popisovany v Biblii mal zalubu vo vyplod evolucie - cloveka - v tak obrovskom nehostinnom vesmire. Toto ale veriaci nechapu. Nezamyslaju sa nad vesmirom - nad hviezdami, neutronovymi hviezdami, planetami, rozmermi a vzdialenostami. Nemaju ani len tu najmensiu predstavu o tychto veciach a preto si myslia, ze SVET a VESMIR je toto kde zijeme. Nedavno som pocul splechnut jednu staru pani v radiu lumen velmi vtipnu vetu. Bolo vyrocie Gagarinovej cesty do kozmu a hostom relacie bol astronom a ludia sa ho pytali na cokolvek; na to ta pani vravi: "A ja som si uz myslela, ze ked ten Gagarin vyleten hore na oblohu a bol v tom nebi, ze ludia su uz schopny vsetkeho a zaujimalo by ma ci sa tam stretol s bohom." V momente ked som to pocul ma skoro vystrelo.

Rafael aj ty si teda prebral tradiciu ako aj ja. Velmi ma v poslednom case hneva sila tradicie a autorit. Ludia su velmi, velmi hlupi a uveria comukolvek.

Povedzme si napr o jednej zvlastnej tradicii. Veriaci veria, ze Maria nezomrela a bola vzata aj s telom do neba. Ine krestanske tradicie s tym nesuhlasia a hovoria ze Maria zomrela ako ktokolvek iny. Tieto ostatne nabozenstva o nej ani vela nehovoria a na rozdiel od rimskych katolikov ju nenazyvaju "Nebeskou Kralovnou". Tradicia, ktora hovori, ze Maria bola vzata aj s telom do neba nie je prilis stara. Biblia o tom, ako a kedy zomrela nic nehovori. V skutocnosti sa o tejto zene v Biblii skoro nehovori. Viera o tom, ze jej telo bolo vzate do neba spatrilo svetlo sveta asi az o sest storoci po Jezisovej smrti. Behom storoci sa vsak vyvinula v tradiciu a ludia ju zacali brat vazne proste preto, ze bola predavana po tolko generacii. Cim starsia sa tradicia stavala, tym viac ludi ju bralo vazne. Nakoniec bola spisana ako oficialny rimsko-katolicky clanok viery, co sa stalo vlastne nedavno v roku 1950. A teda autorita (papez) ako dovod v nieco verit neznamena nic. Udivuje ma ako ludia vzhliadaju k papezovi - ako k nemu natahuju ruky, ako placu ked ho vidia, ako dokonca odpadavaju a jeho slova sposobuju ludom orgazmus. A ked tvrdim, ze az v roku 1950 bolo s konecnou platnostou povedane rimskym katolikom, ze musia verit, ze Marino telo sa vznieslo do neba, chcem tym povedat, ze v roku 1950 papez povedal ludom, ze tomu musia verit. A bolo to. Ludia tomu veria a dalej to neskumaju. Je to vlastne ako dogma, ktora je vyslovnym zakazom mysliet.
LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-26  (13:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vidíš, môj príspevok bol hneď vymínuskovaný...Je mi to ľúto, si skrátka nepochopený génius...


rafael . qelyhutu11   |   ip:188.167.7   |   2011-11-26  (13:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Martin, skoda, ze tu na tejto, ci hocijakej inej sa neda diskutovat bez spamov trojjedinych, mas zaujimave nazory i pohlad na svet. Dogmy cirkvi su ozaj ukazkovym prikladom, ako nabozenstvo casom nabalovalo veci, ktoru ich zakladatelia ani nebrali v uvahu. Co sa tyka absencie dokazov hocicoho, je to podobne ako napr. s Astarom Saronom, kde mozno o niekolko sto rokov ludia zalozia jeho kult no a budu sa opierat o poznatky zaznamenane z tejto doby, ved predsa musel existovat, ak o nom pisali. Ale napriek tomu je tu jeden velky rozdiel, o Astarovi sa pise, ale pise sa aj o tom, ze nie je dovod verit v jeho existenciu, je to vymysel zopar pobluznenych ludi. No a Krista jeho sucasnici nielenze nezaznaenali , ale neexistuju ani oponentne zaznamy spochybnujuce jeho existenciu. Uz to stoji za zamyslenie.


Martin . nujogibe55   |   ip:62.197.21   |   2011-11-26  (13:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Diskutovat kludne mozme niekde inde. ICQ, FB, hocijaka socialna siet. Mozme si vymienat informacie a obohacovat tak nase spektrum poznania. Uvital by som aj Pandemonium-a a Kucm-u a tiez Cristiana.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-26  (14:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobre, opúšťam dolezite na dnes aj zajtra, môžte kľudne diskutovať dalej a tľapkať sa po pleciach že Boh neexistuje - javisko je vaše


Martin . nujogibe55   |   ip:62.197.21   |   2011-11-26  (14:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB

Tak som to nemyslel. Diskutovat mozme vsetci tu. Napokon to aj robime. Islo mi len o sukromnu diskusiu s chalanmi, mozno by som sa dozvedel nieco nove o com este neviem.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-26  (15:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael.
ty si nskutocne obmedzeny clovek.
tie tvoje nafukane vyhlasenia mi sposobuju vyrazky!!

Martin, skoda, ze tu na tejto, ci hocijakej inej sa neda diskutovat bez spamov trojjedinych, mas zaujimave nazory i pohlad na svet.

ved chod na stranku ateizmus .sk,,ci neviem co,,a nemusis to tu pisat,,
mozes sa vyzivat v cisto ateistickej diskusii,kde ta nikto neotreavuje..a mozes sa obohacovat..
no ty miesto toho prides sem,,a snazis sa vytlacit vsetkych vonku,,urobit z hoho "ateizmu.sk 2",,a potom sa asi chces presunut na dajme tomu christnet.sk..a tam rozdrbat diskusiu,,vsetkych vytlacit podobnymi debilnimy urazkami ,ze sa tam neda "normalne" diskutovat,,lebo vsade su trojjediní..a nakoniec z christnet.sk urobit," ateizmu.sk 3"

a tak dalej az to konca sveta ,,co ako??

ty si fakt debil,,
cisty debil..

inak kazdy normalny,,a to podotykam normalny clovek vie,,ze ked sa v hocijakom smere vyvinie jednosmernost,,tak to vedie k STAGNACII!!! BLBECKU!!
ako ludia zijuci na jednom ostrove,.,bez novej krvi,,za chvilu su tam vsetci degenerovaní!

pal na ateizmus.sk..a nenechaj sa nikym rusit vo svojich intelektualych vygrcoch..
prosim..
lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-26  (15:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jozef...viem že tomu neuveríš, ale ja som skutočný lucifer...žijúci medzi Vami ako človek...dokonca sa živím poctivou prácou.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-26  (15:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer..
ked si skutocny lucifer..tak povedz miliarde a pol oklamanych katolikov,ze ich tahas za nos zjavniami udajnej marie,,cez ktoru hovoris sebecky "poklonte sa MôJMU NEPOSKVRNENEMU SRDCU"
vyklop to na nich,nech sa zobudia..
alebo aj sam ludifer je oklamany este dalsim luciferom??

hm..to mi je sranda..


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-26  (15:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hm...ako ti to povedať tvojmu nepoškvrnenému srdiečku...panna Mária bola pri zjavení skutočná sorry, tak ako sú pravé všetky viery tu na ZEMI, kde vyznávajú TROJJEDINÉHO BOHA...BOH sa pre teba nenahnevá preto že sa ako Kňaz oženíš alebo nie, či dodržuješ celibát alebo nie, alebo máš iné zvyky...BOH od Vás chce len JEDNO, aby ste v neho UVERILI a MILOVALI ako svojho OTCA, ktorý Vás stvoril...vieš joplins...ja som ľudom skôr zakrýval tvár pred BOHOM, že neexistuje...a preto som sa nezjavoval nikde a nokdy ani ako anjel...už chápeš?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-26  (15:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kto uverí bude spasení.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-26  (15:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins...jedine ako som mohol človeka dostať do pekla, bolo tak že neuveril a prepadol svojim temným stránkam...to bola celá moja robota...aby ste porušovali desať BOŽÍCH prikázaní.


bublinka . pahequji50   |   ip:178.40.24   |   2011-11-26  (15:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lena,to posledne pre mna by bolo tu diskutovat s idiotmi
o bohu,myslim, ze tato stranka je nie na to urcena,urobili ste tu s toho nechutny odpad


bublinka . pahequji50   |   ip:178.40.24   |   2011-11-26  (15:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lena,to posledne pre mna by bolo tu diskutovat s idiotmi
o bohu,myslim, ze tato stranka je nie na to urcena,urobili ste tu s toho nechutny odpad


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-26  (15:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bublinka...lenže vy ste začali BOHA popierať a urážať prvý, takže kto je idiot?


bublinka . pahequji50   |   ip:178.40.24   |   2011-11-26  (16:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  co chliapes,nebyt vasich priblblych prispevkov,nikto tu boha nespomina.Obratite chorbne kazdu temu na vase obsesivne diskusie.
nieco ine
http://www.youtube.com/watch?v=OdljWiRUlss&;feature=related


Chick . gusyhela76   |   ip:93.99.51.   |   2011-11-26  (16:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Joplins ? Proč se tak pořád vztekáš ?

Martin i Rafael jsou rozumní lidé , kteří tě v mnohém převyšují . Nestačíš na ně a proto se vztekáš . Nemáš argumenty a proto nadáváš ... Je to u tebe zkratkovité jednání , které prozrazuje , že ses dostal na konec svých "intelektuálních" schopností . Nějak podobně reagují velmi primitivní lidé (např.Romové) ... Zase jsi plivl proti větru :-)
joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-26  (16:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bubla..
prestan tu vyšilovat!!
zasa sa stavias do pozicie vsevedka a jedineho cloveka ,kotry pa pravo hovorit svoje nazory, a ktory jediny pozna pravdu..a ktoreho nazory su jenine spravne , dolezite a najmudrejsie??

toto je volna stranka,,moze tu pisat kazdy co chce!!
nie je to ani sranka Vaskeho,,a ni vyhradena ateisticka, ci filatelisticka stranka!!
ked taku chces..tak si taku zaloz..daj tam plateny vstup..bud tam sam adminom..a urcuj kto tam moze byt..a vo moze pisat!!

POKIAL TAK NEUROBIS,,TAK DRZ HUBU A KROK..A PRESTAN TU VSETKYCH DOKOLA URAZAT ,LEB PRETO ZE S TEBOU NEZDIELAME TRETIU CESTU MESIASA VASKEHO!!
joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-26  (16:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  chick..
napodobne,,kamo..
tie tvoje ciganske utoky na moju inteligenciu spomenutu v tvojom kratkom prispevku 3 krat,,ma nemozu rozhadzat..
tvoje IQ mam ja tiez zmapovane,,a ver mi ze nejak vysokych pricok nedosahuje podla toho co si tu doteraz vypotil!!

mna moze rozhodit ozaj len inteligentny clovek,,a to ty niesi..
takze si daj pohov..:-))


Chick . gusyhela76   |   ip:93.99.51.   |   2011-11-26  (16:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
:-)

Ok joplins . Ale nemáš opravdu nějaké barevné geny ? Jsi plný napětí


bublinka . pahequji50   |   ip:178.40.24   |   2011-11-26  (16:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  obsesivne diskusie veriacich na dolezite:
http://www.youtube.com/watch?v=ZHxhOvakmWY&;feature=related


Chick . gusyhela76   |   ip:93.99.51.   |   2011-11-26  (16:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Hezké bublinko :-)))joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-26  (16:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bubla..
podla agresie typyckej pre nasich tmavsich spoluobcanov by som to typoval skor na tvojho tatina,,alebo maminu..
vies ako "zlodej vzdy krici-chytte zlodeja!"

a podobne to bude asi aj u kurčáka-chicka..
podpriemerna iteligencia sa snazi vytiahnut ,,tak ukazuje prstomna ostatnych a obvinuje ich z vlasneho nedostatku,aby sam bol tymto chovanim zakryty!!
klasicka ukazka,,chlapcii..
este sa predvedte..

:-DDDD


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-26  (16:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bublas..
to video ta dokonale vystihuje!!

ako my o Bohu v kazdom prispevku,,tak ty samonasieraci typ v kazdom prispevku o Vaskom a jeho tretej ceste!!
a ked nie je niekto s tebou,,je to hned debil!!
dobre si to sem dal,,
som rad, ze si taky sebakriticky..urcite to dotiahnes daleko!!:-DD


Chick . gusyhela76   |   ip:93.99.51.   |   2011-11-26  (16:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  


Bublinka ty si chlapec ? :-))))))))


bublinka . pahequji50   |   ip:178.40.24   |   2011-11-26  (16:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=I1pMWWIRiEU&;feature=related
vase diskusie o bohu


Chick . gusyhela76   |   ip:93.99.51.   |   2011-11-26  (16:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   :-))))))))))))))))))))))))))
bublinka . pahequji50   |   ip:178.40.24   |   2011-11-26  (16:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dalsia teoria:
mozno sa vam hodi


bublinka . pahequji50   |   ip:178.40.24   |   2011-11-26  (17:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  

http://www.youtube.com/watch?v=V0shgS0tpcA&;feature=related


bublinka . pahequji50   |   ip:178.40.24   |   2011-11-26  (17:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  neserte veriaceho

http://www.youtube.com/watch?v=zkJjcgOvDZM&;feature=related


JA . mosimima27   |   ip:81.89.60.   |   2011-11-26  (17:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Martin
ako cez kopirák som to prežíval rovnako, ako ty. Ale kde si ty teraz, tam som bol ja v r.1985. Celá moja rodina, ešte aj moja žena /svatba v r.2003/ sú hlboko veriaci. Žijeme vedľa seba. Rešpektujeme sa navzájom. O viere sa nerozprávame. Ostal som sám s odbornou literatúrou, z nej som sa dozvedel, ako to bolo. Tak už to viem. Môžem zomrieť.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-26  (17:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bublas..
co tu spamujes, tie debiliny??
toto nie je fasbook!!!
ak chces zdielat tvoje vtipne videa,,daj sa na pokec medzi -nast rocnych ,,a smejte sa do popuku!!

toto je vazna diskusia,,a nezanam,ked tu detiska spamuju svoje debilne videa v kazdom prispevku!!!


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-26  (17:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ups..
ba vlastne nie..
ty mozes..

to len my nesmieme nic spomenut o Bohu..to je zakon..
to je prehresok proti ludskosti!!

len ty mas pravo tu dristat o VAskeho utopiach a tretich chujovinach,..a vsetci to musia akceptovat,,lebo si to tu dal ty,,!!
jediny spravny a jediny triezvy!!

psychiatria...


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-26  (17:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA a Martin..

takze odtial prameni vas "patent na rozum"!!
ahaaa!!

zatrpknutost z preziteho "znasilnovania" katolikmi..

uz chapem..
JA sa docital vsetko v encyklopediach..
nevie o Bohu zhola nic,.,nasraty na katolikov,si vysvetlil vsetko pomocou "vedeckych manikov"

krasne..:-DDDD
biedne ste na tom chlapci..
cas sa vam krati,,
za nejaky cas budete stat pred tym ktory vas stvoril,,a budete sa musiet obhajovat!!
JA-mu odkazujem,nech do zavete napise,,aby mu vedla jeho hrobu vykopali este jeden,,ktory bude pouzivat ako kniznicu,,a nech mu tam nahadzu po pohrebe vsetky tie encyklopedie,,lebo ich bude na sude potrebovat!!:-DDDD


JA . mosimima27   |   ip:81.89.60.   |   2011-11-26  (18:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins
náhodou si pomerne trafil: Skutočne sa zaoberám predstavou, že budem postavený pred onen súd. /To vieš - čo ak sa predsa mýlim, veď ateista musí pochybovať vždy./ Viem o svojich všetkých hriechoch, mám ich požehnane, za mnohé sa hanbím, až pod zem zaliezť! Ale viem, prečo som sa ich dopustil. Kto na mojom by to zvládol?
Napriek tomu: Ak som mysliaca bytosť, musím sa spýtať stvoriteľa: Čo si to stvoril za šmejd? Veď to nemá budúcnosť! My sa zo svojich problémov nevyhrabeme. Vykynožíme sa! To čo máš za choré úmysly??


Martin . nujogibe55   |   ip:62.197.21   |   2011-11-26  (18:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins

Nabozenstvo nam vysvetli vsetko za pomoci nicoho. No ja radsej siahnem po encyklopedii, ktoru ty tak neuznavas...Je to ako byt slepy. V nabozenstvach a "posvatnych" knihach je mnozstvo nezrovnalosti, ktore nedavaju zmysel. Ludia by mali opustit stranu viery a vymenit ju za pravdu - poznanie je dolezitejsie. Neverim v nabozenstvo, pretoze verim v toleranciu, charakter a sucitne pochopenie. U teba som take nieco nenasiel.

Co sa tyka mojho ateizmu - niekedy mam pocit, ze je proti mne cely svet, ale vyhovuje mi to ist proti prudu a aspon pravdu hladam. Neuspokojim sa s obycajnym preberanim informacii. To, ze je skoro cely svet religiozny este neznamena, ze tam je pravda ukryta. To by bol argument pocetnosti, ktory nic nevravi o pravdivosti. Hovori sa, ze my ateisti obraciame svet hore nohami. Ale co ak prevraciame uz prevrateny a pomyleny svet, ktory zije v klamstve?

JA
Iste sa da spolunazivat v harmonii a byt k sebe tolerantny. O tom by to predsa malo byt ci uz som veriaci alebo nie. Treba sa respektovat a nikomu nic nevnucovat. Slobodna mysel je predsa najvacsim bohatstvom ludstva.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-26  (18:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Martin...keď už si teda študoval BIBLIU, našiel si v nej to dobré čo je v tebe?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-26  (18:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bublinka...ale my sa vyjadrujeme k téme, prečo nás napádaš?...BIBLIA JE O BOHU.


Martin . nujogibe55   |   ip:62.197.21   |   2011-11-26  (18:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak nejaky sud bude, v tom pripade budem velmi rad, ze si mal pravdu a konecne sa porozpravam s bohom. Spytam sa ho na to vsetko co bolo po starocia nejasne. Na podstatu bytia - zmyslu zivota. Dalej sa ho spytam preco zvolil taky ukrutny sposob prirodnej selekcie kde silnejsi vyhrava - sposob, voci ktoremu sa dnesna moralka prieci a snazi sa slabeho ochranovat. Spytam sa ho kde bol cely ten cas ked som ho intenzivne hladal a on sa mi stale neukazoval. Namiesto toho mi podsuval ludi, ktori ma nutili verit v neviditelne, ludi, ktori ma odsudzovali za to, ze som hladal pravdu - cize za to ze som hladal teba boha. Spytam sa ho preco je na svete tolko nabozenstiev a aj to, preco bol take amoralne monstrum, ktore si neustale protirecilo a trestalo nevinnych. Spytam sa ho preco zvolil taky zvlastny sposob poznania seba sameho, ze o nom museli pisat druhi - obycajni omylni ludia zasadeni v dobe barbarstva, okultizmu, krviprelievania do nejakej knihy spred 2000 rokov. Spytam sa ho preco sa nam tak isto nezjavoval aj v dnesnej dobe a pripadne by sa Biblia prepisovala a upravovala tak aby suhlasila s dnesnou dobou. Spytal by som sa ho preco ma stvoril takym sposobom, ze do mna vlozil opatrnost, skepticizmus, zmysel pre objavovanie, zmysel pre vyvracanie nepodlezenych spekulacii, nezmyselnych dogmat a inych veci. A teda sa ho spytam co odomna ocakaval - cloveka, do ktoreho vlozil toto vsetko - ocakaval, ze si k nemu najdem cestu a uverim tymto bachorkam? Potom ho ja obvinim za to, ze mi nedal dostatocne dokazy o jeho existencii a obvinim ho aj za to, ze som nemal ani najmensiu sancu v neho uverit kedze som bol cely cas taky opatrny a skepticky (vlastnosti, ktore mi on dal) a daval som prednost vedecky dokazanym faktom, ktore sa dali vzdy overit vedeckymi metodami, namiesto vymyslom, ktore nemali dokazu. Spytam sa ho preco zvolil taky ukrutny sposob odpustenia hriechov celeho sveta tym, ze dal zabit svojho syna - a teda, ze sa dal sam zabit - ponizil sa sam boh pred celym svetom a nedosiahol tym nic - ludia stale nepretrzite hresia, periodicky sa spovedaju aby to mohli znova porusovat. A zda sa mi, ze to je cim dalej tym horsie. Budem mat vela otazok a iste aj on. No ja sa sudu nebojim. Predstupim pred neho s cistym svedomim a s pocitom, ze som ho intenzivne hladal. Ak teda vobec niekedy existoval...


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-26  (18:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Martin..ale BOH stále k tebe posiela svojich poslov, stále ťa MILUJE a čaká že ťa privedú na cestu k nemu, stále sa k tebe prihovára, skrze každého z nás Kresťanov...ja viem viera ale, ti sám cítiš akú máš Slobodnú vôľu...vždy sa môžeš rozhodnúť, či sa na tú cestu vrátiš.


Martin . nujogibe55   |   ip:62.197.21   |   2011-11-26  (18:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer

Ale iste, ze nasiel. Ja mam Novy zakon celkom rad. Aj Jezisa Krista mam celkom rad ale nemam moc v laske krestanov lebo sa mu vobec nepodobaju (cest vynimkam). Ale uprednostnim pred nim skor Cicera alebo Konfucia. Nikto nikdy nevyslovil krajsie pravdy nez Cicero.

A uz len fakt, ze ateizmus je neziskovy narozdiel od nabozenstiev o niecom svedci. Pretoze cirkev bola jediny podnik, ktory v case najvacsej biedy a najhorsej doby zaznamenaval najvacsi rozmach. Zije sa mi takto dobre. Nepotrebujem ziadne spolocenstva, ziadne sekty. Len mojich priatelov, moju rodinu a blizkych - lasku, porozumenie, toleranciu...

A ak aj existuje nejaky blizsie nespecifikovany boh tak sa mu musi ateizmus zdat mensou urazkou nez nabozenstvo. Bolo by velmi prijemne, ak by existoval Boh, ktory stvoril svet, spravodlivo mu vladne, zabezpecuje moralny poriadok a existenciu raja po smrti. Ale neuprosne fakty hovoria o tom, ze to vsetko je len nase nesplnitelne zelanie. Bol by to pre mna ten najlepsi zo vsetkych moznych svetov, keby tu nebolo nabozenstvo.

A este krasny citat :))
“Všetky náboženstvá sľubujú odmenu za vynikajúcu vôľu a dobré srdce, avšak žiadnu odmenu za vynikajúcu hlavu alebo chápanie.”

A. Schopenauer


Martin . nujogibe55   |   ip:62.197.21   |   2011-11-26  (18:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer

Ano sam sa mozem rozhodnut a mozno sa stanem niekedy veriacim. Ale najskor budem potrebovat realny dokaz bozej existencie. Pokial sa mi nezjavi a neprehovori ku mne, odmietam verit v existenciu boha ktorehokolvek nabozenstva.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-26  (19:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...jasné ale BOH ťa tak MILUJE že ti poslov, bude zasielať stále...pokiaľ ho neprestaneš hľadať do vtedy ťi bude posielať svojich poslov:)...netráp sa otázkami prečo?...ale pýtaj sa kde je v tvojom SRDCI...mimochodom ateizmus je najdrahšia daň na svete...nikdy nebol bezplatný....sú to klamstvá.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-26  (19:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  martin..

" Taky Boh ktoreho ty budes obvinovat na sude,,je jedine v tvojej hlave,,nikde inde!!"

toto iste plati aj pre JA!!

jedine vo vasich hlavach je Boh s ktorym sa budete hadat,,a ktremu to "nandate" svojimi nalhluplymi otazkami a obvineniami ,ktore nenapadne vyzdvihuju moju vlastnu brilantnu inteligenciu ,typu-"mam to v sebe..som opatrny,,som iteligentny,nenaletim hocijakym bachorkam,,mna len tak nepreštis,a mem neskutocny zmysel na vsetko technicke a vedecke,tak pozor na mna!!

"ked pridete na sud. tak vase usta zmlknu,, budete ticho stat,,a budete vsetko vediet..
ziadne otazky,,ziadne obvinenia..ziadne vyhovaracky..ziadne vykrucacky!!

pravda sa ti objavi v hlave, a nebudes moct ani hlesnut,.
uznas ci si vinny alebo nie bez jedineho slova!! to mi ver!!
Boh vsetko urobil tak, aby bol kazdy clovek bez vyhovorky..na to mozte obaja vziat jed!!

no na to si musime chvilu este pockat..
zbytocne sa tu o tom dotahovat..aj tak to nikam nevedie!!

Martin . nujogibe55   |   ip:62.197.21   |   2011-11-26  (19:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins

Ty uz si tam bol ci co? :D rozpravas o tom ako keby si bol samotnym bozim pisarom na sude :D


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-26  (19:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nebol som tam..
no na rozdiel od teba som cital bibliu,, a rozumiem jej,,a nevyberam len tie verse ktore podporia moju neveru!!

viem ako BOh rozmysla,,a viem aj aky ma charakter.. viem co je to Bozia spravodlivost,,a viem aj co je to Bozia laska..
co ty nevies..
a preto tu pises infantilne argumenty ohladom jeho charakteru!!
joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-26  (19:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Spytam sa ho preco zvolil taky ukrutny sposob odpustenia hriechov celeho sveta tym, ze dal zabit svojho syna - a teda, ze sa dal sam zabit - ponizil sa sam boh pred celym svetom a nedosiahol tym nic

martin martin..
ten katolicizmus v tvojej rodine je uplne na hovno!!
ale uplne..
tak ako aj v ostatnych katolickych rodinach,.,.
ako aj v rodine JA!!
neviete zhola nic,,ani to co za nechet vojde..
ked citam tie tvoje vylevy,,tak mi je do smiechu ..nehnevaj sa!!

to co si vypotil na konci tvojho samolubeho prispevku je sila..
ty si nieco hladal??
ty si ho uprimne hladal,,a on sa ti nedal poznat??
ved nechapes ani zakladne veci ohladom jeho obeti,,ohladom jeho charakteru,,preco urobil to co urobil ,,a robis si tu srandy a uplne detsky tu argumentujes ohladom celej tej veci okolo obete Jezisa!!

si totalne mimo,,nic si nezistil,,nic si nehladal,,
jedine co si hladal,,bolo ako z toho vybrdnut..ako najst sposob ,,ko neverit!!
toto si hladal,,rypal si sa v darwinizme az dovtedy ,kym si nepresvedcil sam seba,,ze si to vyzistil!!
ukludnil si si svedomie,ze nemusis pred nikym niest zodpovvednost,,a ze si mozes zit svoj volnomyslienkarksy zivot!!

keby si len trosku chapal Bozi charakter,,a Bozi zamer..tak by si takuto hovadinu nikdy nenapisal..
cely stary zakon si pojal z pohladu kritika,,a tak si nasiel len to co si hladal,,nie je to odhalenie,,
nasiel si len to ,,co ti bolo treba k tomu aby si nemusel verit!!

uz sa mi to nechce vysvetlovat..

no pravda je taka,,ze na sude budes uplne tichucko,,a budes vediet vsetko,,aj to ako uprimne si Boha hladal,,alebo ako si bol uz dopredu nachyleny a rozhodnuty, neverit a hladat argumenty proti!!

a tak si ich nasiel,,tie sa usadili v tvojej hlave..a uz si specateny!!Martin . nujogibe55   |   ip:62.197.21   |   2011-11-26  (19:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aha cize ty predsa vies, ze v biblii sa nachadzaju aj take verse, ktore mozu podporit v cloveku neveru. Veru je to ale bozie dielo tato Biblia, ktora vie presvedcit cely svet o jej pravdivosti a viere v jedineho boha. A mimochodom ty na jednej strane vravis, ze cirkev je dielo satana a ze sa odklonila od Jezisovho ucenia, no na druhej strane asi neprijimas fakt, ze Biblia, ktoru ty povazujes za svetlo - za tvoj hnaci motor bola prave cirkvou drzana, prekladana a prepisovana na konciloch. Ty si vlastne stale myslis, ze Biblia je nedotknute dielo a ze sa zachovala presne v takej podobe ako ked vznikala :) Potom by si ju mal zahodit pretoze sa odklanas od praveho Jezisovho ucenia, ktore bohuzial uz nikdy nezistis a v akom zneni vlastne bolo.


Martin . nujogibe55   |   ip:62.197.21   |   2011-11-26  (19:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins

Keby som kedysi nebol veriaci a nebol by som zasvateny do tejto maskarady s nazvom krestanstvo tak by bol tvoj komentar opravneny, ze som boha vlastne nehladal. Ale na toto ti uz naozaj nemam co povedat. Azda len to, ze sa v tomto bode radsej vzdy rozideme. Snad este v inej diskusii mi objasnis vlastne tu boziu existenciu, ktora je vsade okolo nas pritomna.


bublinka . pahequji50   |   ip:178.40.24   |   2011-11-26  (19:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dolezite.sk - dôležité informácie, denné správy, aktuálne spravodajstvo

dolezite.sk - dôležité informácie z domova a zo sveta s možnosťou pridávať články | Facebook.

tak neviem


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-26  (20:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Martin poslednú knihu BIBLIE našli z 50 rokoch po JEŽÍŠOVOM ukrižovaní...sú rovnaké ako tie čo si kúpiš zajtra v kníhkupectve.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-26  (20:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  martin..
ty si bol zasveteny akurat do maskarady katolicizmu..a to ze si ho prekukol mas velke plus!!
to sa musi nechat..
no problem je ten ,ze ty vobec nevies kto je cirkev Bozia.
tvoje hladanie a vysvetlovanie o cirkvi a Bohu zacalo a aj skoncilo KATOLICIZMOM A JEHO PRETVARKOU A MOCOU ,KTORU SI SPRAVNE PREKUKOL!!
odvtedy si hladal uz len argumenty na podporu nevery, ktore si aj nasiel!!
nie je to tazke,,kazdy clovek co cita bibliu tam moze najst hocico..aj uchyl si tam najde verse pre seba..aj Däniken tam nasiel lietajuce taniere..aj neviem co vsetko!!
Boh je vo svojej mudrostu nekonecny..
Biblia je napisana tak,ze ked ju chyti do ruk zosmiesnovaci kritik,,tak tam najde vsetko na podporu svojich tvrdeni,,niekedy sice vytrhnute z kontextu,,ale najde!!

Dalej. keby si chapal kto je cirkev Kristova ,, a vedel by si ze to nie je Katolicka organizacia , co ti vymyla mozog za mladi,,tak by si vedel aj to,ze tato cirkev mala tiez bibliu a ti ludia ju udrzovali v cistote a presnom preklade po cele veky ,uz len preto lebo to boli ludia ktorí verili v Boha celym srdcom,,nikdy nemali moc,,nikdy nevladli,,a nemali ani najmensi umysel zmenit slovo Bozie,,aj z uprimnosti,,aj z lasky,,aj proste z respektu pred Bohom!!

To ze to katolici robili,, ze nieco pomenili,,je ina kapitola,,priznavam!

a nakoniec ked sme pri tom, v biblii su veci ktore hovoria jasne proti katolickemu sposobu zivota ,,vladnutiu,,bohatstvu..atd

preco to tí katolicky prepisovaci ,nevytrhli,,ci nezmenili??

male zmeny tam boli ,,take ako vynechane slovo,,ci trochu zmeneny vyznam,,no nikdy nie nejak vyznamne..
vsetky hlavne veci v biblii su stale,,a nema vyznam sa dotahovat na drobnostiach ktore nemaju ziaden dopad na spasu cloveka,,co je hlavna tema biblie!!

takze neviem o co ti ide?

PS nenamyslaj si ,ze uz vies vsetko,,vela veci ti vdaka katolicizmu a tradiciam tvojej rodiny uniklo,,nevies o vsetkom,,o ludoch co drzali pravdu,,chranili ju,,a boli za to katolikmi upalovaní a zabijaní..
vsetko je uplne inac martin,,ako by sa na prvy pohlad zdalo!!

ako nakoniec vzdy!!


Martin . nujogibe55   |   ip:62.197.21   |   2011-11-26  (20:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dakujem pan odporca nemam dalsie otazky :) Tvoj verdikt je teda jasny. Vecne zatratenie. Za to, ze som nevidel neviditelne. Ale koho vidim v sudnej sieni? To je predsa Jeffrey Dahmer ktory zavrazdil 17 muzov, pred smrtou im vrtal lebky, cez otvor do nich vstrekoval mravciu kyselinu, sulozil s takto dokalicenymi obetami a potom i s mrtvolami, ich tela varil a zral, ale nakoniec vo vazeni nasiel cestu k "pokaniu" a prijal vsetky "svatosti". Tento ma byt spaseny?

(http://www.trutv.com/library/crime/serial_killers/notorious/dahmer/index.html)

Co zeny, ktore bojovali za emancipaciu zien ale neverili v boha? Co ti, ktori cely zivot pomahali chorym, slabym a nevladnym ludom, starali sa o male dietky ale neprijali Jezisa Krista ako boha alebo Jahveho toho ziarliveho despotu? Bohuzial, zatratenie ... :((

Ja clovek, ktory nevidi len prospecharstvo a peniaze, clovek, ktory sa snazi pomahat svojim blizkym som odsudeny za to, ze som neuveril v neviditelne. Asi si pojdem pozriet vyznam slova "neviditelne" lebo stale to nemozem uvidiet.

Ale pockat. Pan sudca dajte mi este jednu sancu na moju obhajobu. Je pan Joplins spaseny pre skutky alebo pre svoju vieru? Petoze:

(Jakub - 2:24) Vidíte, že zo SKUTKOV(!) býva človek ospravedlnený a nie zo samej viery.

ale Galatskym vravi nieco ine:
(Ga 2:16) Vediac, že človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale VIEROU(!) v Krista Ježiša.


A zase skutky:
(Jakub- 2:17) Tak aj viera, ak nemá SKUTKOV(!), je sama osebe mŕtva.

verzus viera:
(Tit- 3:5) Spasil nás NIE PRE SKUTKY(!) spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva(!).


A zase skutky:
(Jakub-2:20) Či chceš pochopiť prázdny človeče, že viera bez SKUTKOV(!) je neužitočná.

verzus viera:
(Rim- 3:28) Lebo tak myslíme, že Človek ospravedlnený býva VIEROU(!) bez skutkov zákona. (Podla anglickeho vydania Biblie NRSV text znie: bez skutkov predpisanych zakonom).


A zase skutky:
(Jakub- 2:14) Čo je platné bratia moji, keď niekto povie, že má vieru, ale nemá SKUTKY(!)? Či ho (takého) viera môže spasit?

verzus viera:
(Rim-4:5) Kto však nekoná skutky, ale VERÍ(!) v Toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť.

Prosim vas priatelia, som opat svedkom protirecenia v Biblii alebo nie?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-26  (20:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Martin...ateista bude tiež spasený ak žil dobrý a ľudom prospešný život....pretože BOH je láska....ti tvojim výkladom nehľadáš porovnanie ale dôkaz a ten nájdeš len v sebe...preto máš VERIŤ a nie vedieť.


JA . mosimima27   |   ip:81.89.60.   |   2011-11-26  (20:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins
pravdu povediac, keby som mal teba v rodine a budeš mi non-stop pilovať nervy fanatickým táraním, tak dostaneš do nosa. To nie ja, ale moja ruka.


JA . mosimima27   |   ip:81.89.60.   |   2011-11-26  (20:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Martin
ale sám Ježiš v tomto zaujal jasný postoj: Nie skutky, ale viera! Verte vo mňa, že som boh a budete spasený. Celý svoj krátky život vyžadoval iba to jedno - aby v neho uverili. No to preto, že sa sústavne stretal s nevierou. Až do biedneho konca.
Ak by ťa zaujímali protirečivé tvrdenia v evanjeliách, spísal som ich tu pre dolezite.sk v článku "Ježišove výroky vytrhuté z kontextu".


Martin . nujogibe55   |   ip:62.197.21   |   2011-11-26  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mas nejaky dokaz o ten Kristovej cirkvi, ze ju udrzovali v cistote a presnom preklade po cele veky ,uz len preto lebo to boli ludia ktorí verili v Boha celym srdcom,,nikdy nemali moc,,nikdy nevladli,,a nemali ani najmensi umysel zmenit slovo Bozie,,aj z uprimnosti,,aj z lasky,,aj proste z respektu pred Bohom?

Ak budes mat dokaz tak mi ho sem uved. V inom pripade to beriem ako tvoju dedukciu silnej viery v boha.

Male zmeny tam boli....hmm.... A predsa mi povedz preco presla Biblia sitom koncilov a neobsahuje niektore knihy a listy? Skutky Pilata, Ondreja, Marie, Pavla, Tekly, list Egyptanom a mnohych inych. Jestvovala tiez kniha s nazvom Hermov pastier. Preco nie su zakomponovane v Biblii? Kam sa vytratilo ucenie o reinkarnacii, ktore povodne v Biblii bolo a na Niceaskom koncile v roku 325 zmizlo? Co ak prave toto bolo Jezisove ucenie?


Cirkev uz od prveho storocia ucila, ze kazdy vyvolany potrat je moralne zlo. Toto ucenie sa nezmenilo. Ostava nemenne. Priamy potrat, to znamena chceny ako ciel alebo ako prostriedok, zavazne protireci moralnemu zakonu: „Nezabiješ zárodok potratom ani neusmrtíš novonarodené dieťa.“ 49 (KKC § 2271) (Ano Joplins ja viem, citujem tu sektu, s ktorou ty nemas nic spolocne a je satanovym dielom ale citaj dalej prosim ta)

(http://foncorda.fara.sk/download/katechizmus.pdf)

A teraz hadaj, odkial pochadza citat oznaceny cislom 49: zo Stareho zakona, ci z niektoreho evanjelia, alebo epistoly? Nie, pochadza z nekanonickeho Didaché a v poznamke pod ciarou sa uvadza: „Porovnaj aj Epistula Pseudo-Barnabae, Epistula ad Diognetum“. Naraz su ako argumenty dobre aj spisy, ktore neboli uznane za inspirovane bohom! Prečo Kristus na temu potratov necekol ani slovko? Tak malo vedel predpovedat buducnost, ci tak neochvejne veril, ze koniec sveta nastane uz za zivota jeho posluchacov, a ze teda na takej banalnosti, akou je potrat, nemohlo uz v takej kratkej dobe privelmi zalezat? Either way

Podme dalej, pises:
"vsetky hlavne veci v biblii su stale,,a nema vyznam sa dotahovat na drobnostiach ktore nemaju ziaden dopad na spasu cloveka,,co je hlavna tema biblie!!"

To by som netvrdil ze kazda kniha biblie obsahuje navod na spasu.

Precitaj si knihu Jozue, Sudcov, obe knihy Samuelove a Knihy kralov a povedz mi, co dolezite pre spasu je v nich obsiahnute? Se pre spasu dolezite popisy vrazdeni, smilstiev, vojen? Aky vzznam pre spasu ma informacia, ze kral Salamun mal 700 zien a 300 suloznic? Boh si zelal aby toto pisatelia Biblie napisali? Naco, preboha? Mas tu priklad siestich knih, ktore o spase nehovoria vobec nic. Naco su potom v Biblii? Naco je v Biblii povabne eroticka Piesen piesni (Šír haššírím) a ateisticka Jobova kniha? Ako mozno o vsetkych tychto knihach tvrdit, ze pravdive je v nich len to, co sa tyka spasy? Nic v nich sa netyka spásy a teda vsetko, co je v nich obsiahnute moze byt nepravdive, lebo boh zarucuje podla KKC a urcite aj podla teba iba pravdivost informacii dolezitych pre spasu. Biblia teda obsahuje aj knihy, ktorych obsah moze byt celkom dobre nepravdivy, nepodoprety autoritou boha. V akom zmysle su potom tieto knihy inspirovane bohom?

Lezi tu pred tebou prastary text a vedla neho ludia ako ty, ktori tisicrocia povazovali tento text za doslovne pravdivy. Ludia, ktori sa odvazili pochybovat o doslovnej pravdivosti Biblie, cirkev aj upalovala a naraz je to ona, ktora nas so zdvihnutym prstom poucuje, ze Bibliu netreba chapať doslova. Ako na to ale ti ludia prisli? Ked sa tolko ohanate tradiciou, ako druhym zdrojom pravdy, tu sa vam akosi napadne vzdava, lebo tisicrocia trvajuca tradicia o doslovnej pravdivosti je dost silna. Odpoved je velmi jednoducha. Boli ste racionalistami a vedcami zahnani do kuta a snazite sa z toho nejak vybrdnut. Obetuje aj nazory, ktore tisicrocia krvavo hajite. Preco to aj taka cirkev naraz robi? Lebo chce prezit. Na ideologii az tak zasa velmi nezalezi. Do certa aj so stvorenim sveta za sest dni, ved to mohli byt aj miliardy rokov, co na tom zalezi dnes, ked ide o pocty veriacich, o politicku moc? Cirkev sa vzda aj Kristovho zmrtvychvstania (oznaci ho za symbolicke), ved co na tom zalezi, ci akysi Kristus vstal, ci nevstal z hrobu? Dolezity je tento pozemsky zivot a blahobyt kleru, nie akesi fikcie – tie su iba nastrojom moci.


Martin . nujogibe55   |   ip:62.197.21   |   2011-11-26  (21:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA

Potom je cely tento cirkus na nic. Je to pravda, ze podla nich ten co nema skutky ale vieru je spravnejsi ako ten co vieru nema ale veri v boha. Co je toto za choru ideologiu...cuduj sa svete...

Chcem poukazat na nieco; vsimnite si rozdielu medzi veriacimi a neveriacimi:

Joplins zhrniem ti to:

Veriaci "chcu":
- aby neveriaci uverili v dogmy, ktore nikto nevie dokazat, lebo su "mystickym tajomstvom".
- Chcu aby uverili, ze biblia plna popisov vrazdenia, moralnych nechutnosti a oplyvajuca protireceniami, je bohom inspirovane dielo, ktore treba "len spravne" interpretovat.
- ze dejiny cirkvi so smilniacimi papezmi, nabozenskymi vojnami a upalovanim ludi pre samostatny nazor, nijak nevyvracaju tvrdenie, ze akasi viera je jedinou zarukou moralky, pravdy a spravodlivosti.
- Veriaci od neveriacich chcu, aby uverili, ze aj masovy vrah, ktory sa tesne pred smrtou vyspoveda, je lepsi nez clovek, ktory nikomu neublizil, iba odmietol "pravu vieru".


Neveriaci naproti tomu "chcu":
- aby veriaci neverili v nedokazane dogmy, aby verili iba v to, co sa da dokazat.
- Chcu aby veriaci uznali, ze biblia je iba dielom omylnych ludi a vyjadruje ich dobovo obmedzene nazory na svet, a ze ju treba interpretovat len tak, ako vsetky ostatne podobne diela – v historickom kontexte.
- Ze dejiny cirkvi dokazuju, ze viera vo vymyslenych bohov nema nic spolocne s moralkou, pravdou ani spravodlivostou.
- Chcu aby veriaci pochopili, ze masový vrah zostane vrahom bez ohladu na cokolvek, co vykonal po svojich vrazdach a ze slusný clovek, ktory "odmietol" akukolvek nedokazanu vieru, konal len tak, ako sa na sebavedomeho cloveka patri a ze toho vraha nepochybne nekonecne prevysuje.

Som rad, ze som v tej druhej skupine.


Martin . nujogibe55   |   ip:62.197.21   |   2011-11-26  (21:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA

Dik za info o clanku :) neskor si ho iste precitam.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-26  (21:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ano si..
si svedkom "protirecenia" v biblii,lebo teraz si presne ukazal svetu aky si manipulant..a aky si prvrchny vo svojnich "uprimnych hladaniach"

preco si taky porkytecky a vytrhavas verse z kontextu? toto robia aj sektari aj ateisti,,len aby to pasovalo na ich teorie!!

precitaj si cely kontext. je to o tom,ze nabadaju ludi ktorí tvrdia o sebe ,ze veria ,aby aj pomahali ako Jezis ,,a aby neboli pokrytcami co budu hulakat ,ze veria ale nic nerobia!!

citaj kontext,,citaj ten kontext..a zapoj svoju brilantnu inteligenciu a skus pochopit ten jednoduchy text,,

Jak 2,13
Bez milosrdenstva čaká súd na toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Milosrdenstvo však víťazí nad súdom.
Jak 2,14
Čo osoží, bratia moji, ak niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho môže taká viera spasiť?
Jak 2,15
A keby brat alebo sestra boli nahí a nemali by denného pokrmu,

Jak 2,16
A keby im niekto z vás povedal: Iďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa, a keby ste im nedali toho, čo je potrebné telu, čo to osoží?
Jak 2,17
Tak aj viera, keď nemá skutkov, je mŕtva sama v sebe.
Jak 2,18

Ale povie niekto: Ty máš vieru a ja mám skutky! Ukáž mi svoju vieru bez skutkov! Ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru.
Jak 2,19
Ty že veríš, že je jeden Bôh? Dobre robíš. Aj démoni veria a trasú sa.
JEDNO BEZ DRUHEHO SU OBOJE MRTVE,!! O TOMTO JE TEN TEXT!!!

Jak 2,20
Chceš vedieť, márnivý človeče, že viera bez skutkov je neúčinná?
Jak 2,21
Či náš otec Abrahám nebol ospravedlnený zo skutkov, keď svojho syna Izáka položil na obetný oltár?
Jak 2,22
Tedy vidíš, že viera spoluúčinkovala s jeho skutkami a že viera bola dokonaná zo skutkov.
Jak 2,23
Tak sa splnilo Písmo, ktoré hovorí: "Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť." A bol nazvaný Božím priateľom.
Jak 2,24
Tak teda vidíte, že sa človek ospravedlňuje zo skutkov a nie samo z viery.
Jak 2,25
Tak podobne aj smilnica Rachab, či nebola ospravedlnená zo skutkov, keď prijala poslov a súrne ich vyslala inou cestou?
Jak 2,26
Lebo jako je telo bez ducha mŕtve, tak je i viera bez skutkov mŕtva.
JEDNO BEZ DRUHEHO SU OBOJE MRTVE,!! O TOMTO JE TEN TEXT!!!lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-26  (21:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Martin...a k tomu dobru si prečo nenašiel takéto vysvetlenie?...stále len súdiš...nič viac.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-26  (21:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA..
ver mi ,ze by si bol na tom podobne,,keby si mi chodil umrncany po dome,ze sme len opice ktore sa poludstili,,a z toho prekypujuci pesimizmus a la "JA"..
chytil by si ju ani by si nevedel odkial prisla,,a encyklopedie by horeli v sude za humnom!!

:-)))


Martin . nujogibe55   |   ip:62.197.21   |   2011-11-26  (21:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Idem na pivec. Potom pokracujeme.


JA . mosimima27   |   ip:81.89.60.   |   2011-11-26  (22:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Martin
možno by stačilo, aby deťom nebola vnucovaná viera. Aby sa deti v škole učili to, čo sa deti v treťom tisícročí majú učiť. Starých neprerobíš, ale deťom treba dať dýchať vzduch racionality, nie bludov. Keďže ale cirkev upevňuje moc, tak z toho nič nebude.


JA . mosimima27   |   ip:81.89.60.   |   2011-11-26  (22:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins
no a keď by sme si dali po papuli, tak by som ti otvorene povedal, že ja ukecaných optimistov nemôžem vystáť. Ty stále melieš, aj keď nemáš čo povedať. To je desné!


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-26  (22:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja
ani ty netusis co vlastne krestanstvo je!!
(ja nie som ukazkovy krestan,to priznavam)..

no vsetko stale cedite a neviete sa toho predstudku co bol naprogramovany do vasi hlav vzdat,,neviete sa pozriet na pravdu o krestanstve bez okuliari katolicizmu!!
ňste zapredsudkovaní,,a to sa chvalis ze aky si ty vzdelany!!
je to fakt na smiech ked vidim ako sa tu prezentujes,,a vzapeti tu zavesis koment,,ktory je tak smiesne detsky a povrchny ,ze sa musim smiat!!

katolicizmus zanechal aj v tebe aj v martinovi nezmazatelne stopy!!
vypalil vam do duse svoj znak,,a na hlavu vam nasadil tmave okuliare,,a vy sa teraz neviete inak na svet pozerat!!

a to ma dost udivuje,na cloveku ktory vypada sice inteligentne v jednej veci,,no v druhej nevie ten mozog pouzit ani kus!!
tak je blok,,a koniec!!

a tak ti znova pripominam..v tejto otazke bludis!!
a to v dost hlbokom lese!!Ip . hewykobe30   |   ip:188.112.1   |   2011-11-26  (22:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja:
snažil som sa Ti odpovedať, ale nejako mi to nechce préjsť


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-26  (22:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja ,,
napodobne..
ty mas tiez svoju stipku dokonalej mudrostu ku kazdemu clanku,,a nasledne ku kazdemu prispevku!!
tiez si vyberias svoju obet,ktorej trieskas o hlavu svoj "opici" pesimizmus!!

ci nemame zrkadlo??

:-)))


Ip . hewykobe30   |   ip:188.112.1   |   2011-11-26  (22:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zaujímavé zase to neprešlo, skúšal som poslať odpoveď na Tvoju reakciu na ten článok


JA . mosimima27   |   ip:81.89.60.   |   2011-11-26  (22:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins
byť na mne, budete povinne dodržiavať, čo vám Kristus kázal! Aj keď... on táral niekedy piate cez deviate, to by vlastne nešlo. Ale niektoré postuláty by sa dali presadiť, napr. "rozdaj majetok...", ten sa mi páči. To by sme vykadili Vatikán! A viem, že by si mi pomohol, veď ja viem, že nie si len tak tuctový kresťan. Fakt by som kresťanom nechal užiť si Kristových príkazov! To by sa im panenky pretáčali!
Nemám dokonalú múdrosť, naopak, celý život trpím tým, že sa mi nedostalo patričného vzdelania. Mám síce maturitu, ale vyše 20 rokov som drevorubač. Ľutujem, že som nešiel na chemickú a odtiaľ by som sa odrazil niekam... sám neviem, na vedné odbory nemám dosť IQ. Túžim žiť i sto životov a v každom z nich byť nadaným odborníkom na niečo iné, aby som do všetkého videl až na posledný atóm. Blbý sen drevorubača...


JA . mosimima27   |   ip:81.89.60.   |   2011-11-26  (22:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip
doteraz som neprišiel na to, aký kód používa admin na vhodnosť príspevku. Rešpektujem jeho vôľu, je to jeho stránka. Aj keď ma to niekedy vytáča.
Možno ti vložil do textu kódové slovo - ak ho použiješ, neprejde to. Ja to svoje slovo poznám. Musím ho vždy nejako obchádzať.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-26  (22:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  s tymto mam aj ja velakrat problem,,
nejde mi presjt prispevok,,
no dost vela razy mi prejde ked si ho skopirujem a otvorim stranku v novom okne , nacapim to tam,,a prejde!!

tak na 80% to ide


JA.o tych 100 zivotoch som rozmyslal aj ja,,tiez by som chcel byt dobry hudobnik na kopu nastrojov,,toto ma viac laka ako veda..
no sme na tom v tejto veci uplne rovnako..
akurat s tym rozdielom, ze ja budem mat tu moznost v tisicrocnom kralovstve!§
budem zit tu na zemi, 100O rokov tak ako teraz ,len tu bude ine vedenie,,iny system,,tesim sa..,
za tisic rokov stihnem szvladnut aj 30 nastrojov:-)))
JA . mosimima27   |   ip:81.89.60.   |   2011-11-26  (23:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins
túžim žiť v inom svete, už od detstva. Ľudia sú tendenční, málo zaujímaví. Aké by to bolo TAM? Rozmýšľam nad takou vecou: Vesmír je zrejme absolútne mŕtvy, ale ak aj niekde vyspelé bytosti dosiahnu úroveň, že budú schopné opustiť svoj priestor, tak určite miznú kamsi inam, lebo ich za miliardy rokov ešte stále niet. Ako to, že ich niet? Lebo miznú TAM.
Dnes už existencia iných, povedzme paralelných priestorov, nie je taká bláznivá, začínajú sa k nej prikláňať i seriózni vedci. My by sme tam boli ale strašní burani! My sme tak blbí! Sme len také plaziace sa červy. Čo by sme tam robili s tou svojou gebuľou? Sme nuly.


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.1   |   2011-11-26  (23:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja:
prečítaj si to na maili ak zistíš v čom bol problém daj vedieť


bublinka . pahequji50   |   ip:178.40.24   |   2011-11-26  (23:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Misere en afrique!!
ina zem?


bublinka . pahequji50   |   ip:178.40.24   |   2011-11-27  (00:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=EB2HVOoRU8o&;feature=related


Chick . gusyhela76   |   ip:93.99.51.   |   2011-11-27  (07:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Toto video není pro primitivy ...

http://www.youtube.com/watch?v=EB2HVOoRU8o&;


Možná je to trest za to , že nebyli pokřtění . Nebo snad právě proto ?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-27  (09:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chick...ale za tento stav môžu bohatý ktorý rozkrádajú túto krajinu...kresťania tejto krajine pomáhajú a kŕmia deti, ktoré nenakŕmi žiadna spoločnosť ktorá na tejto krajine zarába...BOH ponechal slobodnú vôľu každému z nás a nezasahuje do diania sveta, toto utrpenie ktoré nám tu prezentuješ tak zato môžu len a len ľudia.


Chick . gusyhela76   |   ip:93.99.51.   |   2011-11-27  (09:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Nevím jaký je křesťanský princip rození bytostí do tohohle světa ... Jestliže se lidé rodí na tento svět (z vůle boží) jen jednou , pak proč si zaslouží jedni tolik utrpení a druzí žijí v blahobytu ?

Kdo určuje kde se kdo narodí a do jakých sociálních poměrů a v jaké zemi ?

Kde byly duše dřív než se dostaly do lidského těla ? Kdo je tam umístil , kdo je tam poslal ? Kdo je poslal do takového utrpení a za co ?


rafael . qelyhutu11   |   ip:188.167.7   |   2011-11-27  (10:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jolopinsku evidentne to nezvladas, je toho na teba privela. Baconov idol divadla je na teba priam usity. Nechodi, nechodi, co je s nim....


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.8   |   2011-11-27  (13:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael:
istého času sme sa bavili o mimobiblických zmienkach o Ježišovi. Narazil som na celkom zaujímavý odkaz na tú temu: http://zmensvojzivot.mypage.cz/menu/apologenetika/mimobiblicke-zminky-o-kristu-3
na ľavo nájdeš ešte dva ďalšie články na tú tému.
Ak chceš tak sa na to pozri je tam aj množstvo ďalších článkov reagujúcich na rôzne námietky ateistov.LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-27  (15:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pozerám, že plán presunu Bohorúhačov na ICQ nevyšiel. Škoda


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-11-27  (15:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zato sa podaril parádny kúsok -vytočili do nepríčetnosti ovečku Jopličku. Pritom sa dušovala, že ju nemôže nikto naštvať. Dokonca sa - zahnaná do kúta - uchýlila až k vyhrážaniu. Skvele jej sekundoval pacient, ktorý prskal svoje tradičné oplzlé slová, taktiež zvýraznené veľkými písmenami. Škoda, že som nebol pri tom, som momentálne stále na cestách za kultúrou. Vidím, že ich pokleslý prejav diskutujúci správne ocenili a kopli ich do zadku von z diskusie. Aspoň vidíte raz prevždy, že ovce nemínuskujem ja. Teraz odchádzam pre zmenu do Frýdku Místku pozrieť na klasiku Whitesnake. Joplíčka, minule si mi želala nejaký Kroasan do batoha. Čo by si mi zaželala dnes? Dokáž, že si pravá veriaca ovca a zaželaj mi aspoň tragickú autonehodu. Nepoznám totiž zákernejších pokrytcov, ako sú kostolníci, ktorí vedia popriať svojim nepriateľom uhranutie a skúšanie modlou, podporené rituálom zariekania modlitbičkou so zopätými ručičkami. Keď sa tu zajtra ozvem znova, bude to dôkaz, že ťa má tá tvoja trojpísmenková modla na háku. :-DDD


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-27  (15:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  panddemonium...šťastnú cestu, konečne tu bude kľud, na tvoje urážky sme si už zvykli, ale ten kľud od tvojich urážok bude príjemná zmena medzi nami diskutujúcimi, ktorý na rozdiel od teba sa vždy vedeli vyjadriť odborne a v súlade s témou...tak pa...pozdravuj havla...a naber skúsenosti, akk sa vrátiš dúfam že nám rozdáš nové darčeky a nie neustále to isté, u sme prekŕmení...nepochopil si vôbec nič, my sa nehádame ani nesúťažíme, len diskutujeme, to len ti si tu z toho vytváraš umelé prostredie pre nejakú súťaživosť a boje...si jediný ktorý to tu nepochopil..nevadí, ešte sa vrátiš dúfam že z novým slovníkom...čao čao.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-11-27  (15:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...dúfam že sa vyhne akejkoľvek autonehode a dorazí včas...vydajte výstrahu diaľničnej spoločnosti, aby boli ostatný vodiči ostražitý...text výstrahy..."debil na cestách"..ale ne iba žartujem pandáš...tak kľud a nohu na plyne...čaf.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-27  (16:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "ešte sa vrátiš dúfam že z novým slovníkom..."

sekcia vtipy je na inom webe..
pan D. - prajem ti šťastnú cestu bez nehody, vieš, my kresťania si prajeme dobré, neviem ako vy v ateistickom prostredí tých "pekelných koncertov"

"Aspoň vidíte raz prevždy, že ovce nemínuskujem ja."

no je vás tu viacero takto posadnutých - prítomní kresťania tymto detinským spôsobom nestrácajú čas - to tiež hovorí veľa o tom, kto má akú sebadôveru v názoroch a kto potrebuje rýchlosťou blesku zakryť opozičný názor...:)


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-11-28  (01:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak vidíte, ovečky. Vaša modla nemá na mňa dosah, aby ma skúšala. Dobrú noc, dnes vás nebudem počítať...


rafael . qelyhutu11   |   ip:188.167.7   |   2011-11-28  (10:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip, velakrat som to pisal, ale napriek tomu vidim, ze si to nepamatas, J.Flavius spomina Krista jeden jediny raz, co dokonca dosvedcuje tvoj link. keby si si pamatal, co som uz neraz pisal, tato jedina zmienka v 18 knihe je dokonca dokonaly podvrh, lebo vsetci co studovali jeho diela zistili, ze je to len potom dopisane, coho znakom je iny styl pisania, ako autor. Takze tento najdolezitejsi mimobiblicky text potvrdzujuci, ze ludia tej doby Krista poznai je vlastne priznanie, ze to tak nie je.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-28  (10:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium - dnes nás nebudeš počítať? To bolo zlaté:), škoda, že nie si taký zlatý častejšie...


Martin . nujogibe55   |   ip:195.91.10   |   2011-11-28  (13:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ahoj Rafael. Prosim ta mohol by si mi dat nejaky link kde sa spomina ten J. Flavius? Mal by som zaujem si to precitat. Teraz to myslim v dobrom - nie ustipacne ako by sa to dalo z prispevku odhadnut. Ved poznas moj nazor z mojich prispevkov :) aspon sa obohatim o informacie


rafael . qelyhutu11   |   ip:188.167.7   |   2011-11-28  (14:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Teraz neviem celkom presne, ci som to necital niekden na stranke zosity humanistov, . Ale cital som to aj z inych zdrojov, preto ma udivuje link dodany Ip, ze sa objavil aj v 20-tej knihe Zidovskych starozitnosti. Nemyslim si, ze vsetci, ti ktori citali toto jeho dielo, kde sa malo nachadzat spomenutie Krista, by si tu narazku z 20-tej knihy nevsimli. Tak ci onak, je nadovsetko jasne, ze stylisticky bola zmienka o Kristovi Flaviovmu dielu pridana. Autor v linku od Ip, dokonca pise, ze sa objavilo v jeho diele Zidovske vojny, co je nezmysel. Lebo Zidovske vojny opisovali vacsinou historicitu doby, zato Zidovske starozitnosti boli opisom mytov Zidov od stvorenia sveta az po Zidovsku vojnu. A to, ze v takom veldiele nespomenul krista ani raz, kedze autenticita jedinej zmienky je lahko spochybnitelna, je az zarazujuco logicka. Ale porozmyslam, kde som to cital, a napisem ti to.


Martin . nujogibe55   |   ip:195.91.10   |   2011-11-28  (14:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  diky moc


rafael . qelyhutu11   |   ip:188.167.7   |   2011-11-28  (15:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.zosity-humanistov.sk/2004/07/boh/#more-511
Martin pre zaciatok, neviem ci si toto cital, ale kedze mame zhtuba rovnaky vkus, je to velmi zaujimave od zaciatku do konca.


Martin . nujogibe55   |   ip:195.91.10   |   2011-11-28  (16:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mame, mame :) pretoze na tejto istej stranke ktoru si mi poslal som cital od Rastislava Skodu prelozenu knihu Bozi blud od Richarda Dawkinsa :) ani som si ju nemusel kupovat. Diky moc, urcite precitam.


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.8   |   2011-11-28  (19:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael:
viem, že si o tom písal, ale nepamätám si že by si niečo písal aj o tom Agapiovom texte s 10. storočia. (Práve kvoli tomu som dal ten odkaz) Pre mňa to bolo zaujímavé tá druhá verzia, ktorá by vysvetlovala to čo o Flaviovi písal Origenes, ktorý bol predsa len o niečo bližšie(časove) k Flaviovi ako Eusebius u ktorého je už známy ten doplnok.
A zaujímavá je aj Tá druhá zmienka v Dejinách židov o ktorej sa tam píše že o nej vedel aj Origenes aj Eusebius.
joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-28  (20:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  IP..
myslim,ze dokazovanie takehoto typu aj tak nezavazi..oni sa uz rozhodli a aj keby napisalo o Jezisovi 70 historikov, tak by to zmietli zo stola "100% -nymi dôkazmi" ze to tam bolo vsunute kaotlikmi,,alebo na nejakom koncile,,atd atd!!


Maatheww . vipusenu26   |   ip:95.102.17   |   2011-11-29  (20:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblia sa prekladmi zmenila vstekymi prekladmi na kus papiera
kto chce duchovne znalosti ktore sa tam nachadzali nech skusi daco ine napriklad Vedy Koran...


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.8   |   2011-11-30  (23:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins:
je to pokušnie myslieť si, že niekoho presvedčíme, ale to nie je naša úloha. Na to je tu niekto iný. Výsledky jeho presviedčania, nemusia byť nutne viditeľné, hlavne nie v tejto chvíli. A nie sme tu ani od toho, aby sme súdili druhých ľudí.

Matheww:
existujú rôzne preklady, sú doslovné (králická biblia, u nás Roháčkov preklad) tie su trochu ťažšie na čítnie. Potom sú preklady ktoré sa čítajú ľahšie, ale je to niekedy na úkor presnosti. Keď človek porovnáva rozdielne preklady, tak zistí, že až také veľké rozdieli tam nie su. A v podstatných veciach sa dá zistiť, čo bolo v texte pôvodne. V dnešnej dobe to ozaj nie je problém.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + sedem =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Ako sa trampuje na Slovensku

Ak ste tramp, nemôžete sa zaviezť na miesto činu autom, ani nemôžete vyraziť na pár-hodinovú prechádzku s príručnou batožinou s iontovým nápojom a mletým hamburčanom.


„Čakáme na Obamu, Rada Európy a WHO v tomto prípade ...

UFO z reálného pohledu

Dahlia Wasfi – strhující projev (české titulky)

Čo my len vieme ?! CZ dabing

Zničte mem trávníků než on zničí nás

Archív

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Vzkaz pro NATO: Přestaňte lákat chudé a nezaměstnané mladé muže z Egypta, Tuniska, Pákistánu a Afghánistánu do svého odporného západního tažení do Libye, zastavte posílání těchto mladých lidí na smrt, přestaňte jim lhát o tom, kolik jim zaplatíte a přestaňte používat cizince k podněcování vašich děsivých, sobeckých, ropných válek v Libyi. Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl mít nějaké slitování pro krysy, které zaměstnává NATO jako nájemné žoldáky (v rozporu s mezinárodním právem) v Libyi. Teď ale říkám těmto mladým mužům, kteří byli vlákáni do této pasti příslibem tisíců dolarů… že budou zabiti a pokud nebudou zabiti, vrátí se domů bez peněz. V invalidním vozíku (najatém od NATO, nepochybně za cenu obrovských splátek). Paralyzováni. NATO bankrotuje a tisícovky žoldáků v Libyi přestaly bojovat, protože už několik týdnů nedostaly zaplaceno.


Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Naše výhody vstupu do EÚ

Hlinové vystúpenie v parlamente


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.7906 s