19. Júl 2019
    
Právne záruky slobody prejavu a práva na informácie - Dolezite.sk

Právne záruky slobody prejavu a práva na informácie


  2009-11-02  (23:41)  |  Politika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
demokracia,sloboda slova, prejavu,fašizmus,komunizmus -  Právne  záruky slobody prejavu a práva na informácie

Počas 40 rokov komunistickej vlády existovala síce ústavne zaručená sloboda prejavu a aj mediálny zákon (zákon o tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch), ktorý sa na túto slobodu prejavu odvolával, v skutočnosti však médiá boli ovládané komunistickou stranou a riadené jej direktívami. Až politická zmena po roku 1989 mala priniesť skutočnú slobodu médií, odstránenie cenzúry a štátneho monopolu v oblasti médií. Aká je skutočnosť po dvadsiatich rokoch viac ako jednoznačne dokazuje existencia tejto webovej stránky.

V januári 1991 prijalo Národné zhromaždenie ČSFR  Základnú listinu ľudských práv   a slobôd    ktorá vychádzajúc z Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a jeho článku 10, v článku 17 zaručuje slobodu prejavu a právo na informácie, ako aj vyhľadávanie, prijímanie a šírenie myšlienok a informácie bez ohľadu na hranice štátov. Po rozdelení ČSFR prešla táto listina do základnej legislatívy nového slovenského štátu.

Ústavne zaručenou sa sloboda prejavu stala aktom Slovenskej národnej rady, ktorá 1. septembra 1992 prijala Ústavu Slovenskej republiky ako suverénneho, demokratického a právneho štátu. Ústava vstúpila do platnosti 1. januára 1993 súčasne so vznikom Slovenskej republiky. V súvislosti so slobodou prejavu a právom na informácie čl. 26 ústavy hovorí:

(1)    Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.
(2)    Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v obore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon.
(3)    Cenzúra sa zakazuje.
(4)    Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide  o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.
(5)    Štátne orgány a orgány územnej samosprávy majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon."

 Obsahom štandardu ochrany slobody prejavu tak ako vyplýva z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd je právo na slobodu prejavu.

Je nepochybné , že tlač bežne obsahuje informácie alebo myšlienky, ktoré šokujú, urážajú, znepokojujú alebo provokujú (ako vyplýva z nižšie uvedeného, sloboda prejavu chráni aj uverejnenie takýchto myšlienok či informácii). Je potom logické, že publikácia takýchto myšlienok či informácii je spôsobilá privodiť vznik ujmy dotknutým osobám. V zmysle konštantnej judikatúry  Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu však platí , že zodpovednosť nie je daná vždy, ak je spôsobená ujma , ale iba v prípade, ak sú prekročení medze výkonu slobody prejavu t.j. ak určitá osoba koná neoprávnene.

Každé Informovanie o trestnej činnosti je  preto realizované právo na slobodu prejavu podľa čl. 26 Ústavy SR čl. 10 Dohovoru o ochrane slobody prejavu vyplývajúce z judikatúry Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu.

Východiská a jurisdikcia:
Zákon neposkytuje dobrej povesti absolútnu ochranu. Všetky práva a slobody chránia len v takej miere a rozsahu, dokiaľ uplatnením jedného práva alebo slobody prejavu nedôjde k neprimeranému obmedzeniu či dokonca popretiu iného práva alebo slobody. Rovnováha verejného a súkromného záujmu je dôležitým kritériom  pre určovanie primeranosti obmedzenia každého základného práva (Nález Ústavného súdu SR zp. zn. PL  ÚS 7/96).

Právny názor, že hranice slobody prejavu sa končia tam, kde začínajú práva iných, je prekonaný.  Kolíziu chránených hodnôt (slobody prejavu a práva na ochranu osobnosti) treba riešiť nastolením spravodlivej rovnováhy medzi oboma hodnotami (Drgonec, J.: Základné práva a slobody podľa Ústacvy SR, Zväzok 2, MANZ Bratislava 1999, str. 71 a nasl.) V konkrétnom prípade je vždy nevyhnutné skúmať mieru (intenzitu)  tvrdého porušenia práva na ochranu dobrej povesti, a to práve v kontexte so slobodou prejavu a právom na informácie a so zreteľom na požiadavku proporcionality uplatňovanie týchto práv (a ich ochrany)/ nález  Ústavného súdu Českej republiky zp.zn. ÚS 156/99/.
Je zrejme, že záväzok chrániť slobodu prejavu ako základné právo môže viesť a vedie k nutnosti prehodnotenia niektorých záverov, ku ktorým súdna prax doteraz v oblasti ochrany osobnosti dospela.

            Každý sa môže rovnako dovolávať štandardu ochrany slobody prejavu vytvoreného aplikačnou praxou Európskeho súdu  podľa čl. 10 Dohovoru, a to z nasledujúcich dôvodov:
„SR potvrdila svoju viazanosť Dohovorom, ktorý ratifikovala a uverejnila predpísaným spôsobom. Ak špecifikácia práva alebo neslobody zaručenej Dohovorom na konkrétnu situáciu vyplýva z medzinárodného štandardu uplatnenia Dohovoru, je ním Slovenská republika viazaná“ (nález Ústavného súdu SR sp.zn. II.ÚS 28/96 z 12.5.1997).

„ Pre stanovenie rozsahu a ochranu určitého základného práva alebo slobody je teda právne významný aj rozsah a obsah základného práva alebo slobody podľa medzinárodných dohovorov, ak je nimi SR viazaná. Ústavu SR nemožno vyložiť spôsobom porušujúcim medzinárodné záväzky  štátu“. (rozhodnutia Ústavného súdu sp. zn. Pl. ÚS 5/93, sp,zn, II ÚS 94/95 alebo II. ÚS 48/97).

Slobode prejavu sa čl. 26 ods. 4 Ústavy SR zaručuje osobitná ochrana  (nález  Ústavného súdu  sp.zn. II ÚS 28/96).

Podľa č. 10 ods. 1 Dohovoru každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice.

Európsky súd vo viacerých prípadoch k rozsahu a obsahu slobody prejavu zaujal nasledujúce právne názory:
„ sloboda prejavu je jedným z hlavných základov demokratickej spoločnosti; s obmedzeniami vyplývajúcimi z článku 10 ods. 2 sa vzťahuje nielen na , informácie, alebo myšlienky, ktoré sú prijímané priaznivo, alebo pokladané za neškodné, alebo je k nim zaujímaný ľahostajný postoj, ale aj na také informácie, alebo myšlienky, ktoré urážajú, šokujú alebo znepokojujú a provokujú“.
Európsky súd zdôraznil, že „článok 10 nechráni iba podstatu vyjadrených myšlienok  a informácii, ale takisto formu, prostredníctvom ktorej sú rozšírované.
Ochrana urážajúcich šokujúcich alebo znepokojujúcich myšlienok  tvorí súčasť požiadaviek pluralizmu, tolerancie a liberálneho myslenie, bez ktorých neexistuje žiadna demokratický spoločnosť“ (rozsudok vo veci Lehideux a Isorni proti Francúzsku z roku 1998).
Aj podľa judikatúry Ústavného súdu Českej republiky (nález zp.zn. II. ÚS 35/96) polemické tvrdenia  v zásade vylučujú zásah do práva na ochranu osobnosti.

            Nemožno pripustiť, aby novinár mohol formulovať kritické názory iba pod podmienkou, že môže dokázať ich pravdivosť (Dalban proti Rumunsku z roku 1999, munatis mutandis Feldek proti Slovenskej republike z roku 2001).

Európsky súd s odvolaním sa na rozsudky Goodwin proti Spojenému kráľovstvu z roku 1996 a Fressoz a Roire proti Francúzsku z roku 1999 dospel k záveru, že poistka, ktorú čl. 10 Dohovoru priznáva novinárom vo vzťahu k spravodajstvu o otázkach verejného záujmu, je podmienená tým, že títo jednali v dobrej viere s cieľom poskytnúť presné a dôveryhodné informácie v súlade s novinárskou etikou“. Mimoriadne dôležité je aj uviesť, že „ak majú  opatrenia štátnych orgánov takú povahu, že môžu odradiť tlač od šírenia informácii o otázkach legitímneho verejného záujmy, musí sa Európsky súd pozorne zaoberať ich primeranosťou“. (rozsudok vo veci Jersild proti Dánsku z roku 1994).

Hranice prípustnosti kritiky osôb verejného záujmu sú podstatne širšie, ako vo vzťahu k súkromnej osobe. Osoba verejného záujmu sa nevyhnutne a spravidla vedome otvorene vystavuje podrobnému skúmaniu zo strany novinárov a širokej verejnosti a musí prejaviť väčšiu mieru tolerancie, ak je podrobená kritike za svoje konanie (mutatis mutandis rozsudky Európskeho súdu vo veciach, Oberschlick proti Rakúsku z roku 1991, Vereinigung demokratischer Soldaten Osterreichs a Gubi proti Rakúsku z roku 1994, Oberschlick  proti Rakúsku z roku 1997).

Voľba spravodajskej techniky je výlučne oprávnením tlače, pričom žiadný súd nemôže nahradiť novinárov pri stanovení spravodajskej techniky, ktorú majú použiť  (prípady Jersild proti Dánsky z roku 1994 a Bergens Tidende a ďalší proti Nórsku z roku 2000).

            Pre úplnosť  je potrebné uviesť, že novinárska sloboda dokonca zahŕňa aj možnosť určitej miery preháňania alebo dokonca provokácie (rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Prager a Oberschlick proti Rakúsku z roku 1995) a nesporne aj interpretovania faktov (rozsudok Európskeho súdu vo veci Lingens proti Rakúsku z roku 1986).

Vladimír PavlíkShare/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
jachacutebjadevackamaja   |   ip:95.102.30   |   2009-11-03  (04:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to su kydy.to sa neda citat.kde je to odstranenie cenzury a kde su tie pravdive informacie?.dnes ked chce clovek vediet pravdu musi surfovat po roznych neoficialnych samizdatovych a konspiracnych strankach.je to horsie ako za socializmu.vieme len to co dovolia rychlozbohatlici majitelia medii.alebo to co si na zaklade utrzkov v zahranicnych mediach domyslime.


klifton   |   ip:91.127.16   |   2009-11-03  (06:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  citujem: "Každý má právo vyjadrovať svoje názory...........", teda nielen novinári, akoby oni boli dajaká výnimočná kasta, ale každý občan. Teraz nechápem, ako mohol byť prijatý zákon zakazujúci pochybovať o niečom.


Godwinson   |   ip:85.216.13   |   2009-11-03  (11:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Fero X jazdí cez deň v aute s megafónom po dedine a rozhlasuje o Jožovi Y, že je vrah. Fero X vedome klame. To je najhorší prípad, lebo sú možné aj iné: Fero X má pravdu alebo Fero X je mylne presvedčený, že má pravdu. V spoločenstve je uzákonená sloboda prejavu. Jožo Y zažaluje Fera X za ohováranie a poškodzovanie dobrého mena či povesti. Ak by bolo ohováranie trestné, tak by mnohé dedinčanky dávno sedeli s doživotným trestom. Sloboda prejavu je dôležitejšia.
Poškodzovanie dobrého mena či povesti sa zdá byť nepriestrelné, ale len pokiaľ si človek neuvedomí, že dobré meno či povesť nie je vlastníctvom konkrétneho človeka (Joža Y), ktorý ju "má". Dobrá povesť či meno sa formuje v mysliach iných a napr. Jožo Y na ne nemá nárok. Nerozhoduje o tom, čo sa deje v hlavách iných, hoci ho to môže priamo postihnúť. Fero X by teda mal byť právne nepostihnuteľný aj v tomto prípade, ale napr. dedinčania z neho môžu úplne prirodzene za to, že klamal, urobiť čiernu ovcu. Alebo Jožo Y zoberie svoj megafón a začne po dedine rohlasovať, že Fero X je klamár atď. a spoluobčania sa možno dobre pobavia.
Na záver: Sloboda slovného prejavu je absolútna a malo by byť úplne jedno, či aktéri sú súkromné osoby, politici, novinári alebo firmy.

P.S.: Predstavme si však tieto dva prípady:
1. Matka, v zlosti skrútená do X, reve na svojho syna: "Čo si to spravil, ja ťa zabijem!"
2. Chlap mieri na iného pištoľou a pokojne vraví: "Teraz ťa zabijem."
Druhý prípad už nie je len o slobode slovného prejavu.


bejbous   |   ip:78.102.48   |   2009-11-03  (11:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto je svoboda projevu?:
Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.


zab   |   ip:147.232.8   |   2009-11-03  (11:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to bejbous

to nieje :-( bohuzial

co sme chceli to mame


Monty   |   ip:85.135.12   |   2009-11-03  (14:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bejbous

(4) Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.

Otazne je, kde je hranica co je a co nieje nevyhnutne.


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-11-03  (15:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dnes už není jasné ani to, o "bezpečnost" kterého státu a jakou veřejnost se jedná.


Antabus   |   ip:204.110.2   |   2009-11-04  (03:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Co takto pokrutena historia? Je to klamstvo, ale statne klamstvo, ktore sluzi oligarchii na udrziavanie moci. Tak to je demokraticke a je to v poriadku. Preboha chlapi, kto sa dnes odvazi este spochybnovat zlociny fasizmu, komunizmu ci holokaustu. Jednoznacne. Fasisti boli nieco strasne. Komunisti podobne. Ubili miliony ludi, z toho 6 milionov zidov v plynovych komorach pocas druhej svetovej vojny.
Problemom je, ze pokracovateliatradicie fasizmu a komunizmu nam vladnu nadalej.


Anunnaki   |   ip:83.208.59   |   2009-11-05  (18:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To Godwinson:

si pekne popleteny. Iny priklad:
Obcan1 a Obcan2 kandiduju na prezidenta, ktoreho budu ludia moct volit za 1/2roka.

Obcan1 je skutocne vrah, zlodej a klamar v jednej osobe, a chce nakradnut viac penazi a zavrazdit viacero ludi, vziat im slobodu a spravit s nich otrokov, a zacat nejaku vojnu. Obcan1 vlastni 1 000 000 000 000 USD, v tej cene je 70% vsetkych komercnych medii na slovensku (prostrednictvom akcii roznych koproracii, ktore potom vlastnia akciami dane casti medii). Na zaklade toho ako vetsinovy akcionar menuje svojich ludi do vedeni danych medii.

Obcan2 je skutocne srdcom, telom i dusou dobrak, a skutocne chce pre ludi to najlepsie. Bohuzial nema ziadne peniaze.

Na druhy den sa zacnu vo vsetkych mediach 1.obcana informacie presne opacne (presny opak nez je pravda). Zatial co obcan1 siri tieto spravy v hlavnych vysielacich casoch v spravach formou oficialnych serioznych sprav a sukromnych spravodajskych sluzieb (oslovy cca 95% obyvatelstva), obcan2 moze z dovodu nedostatku penazi chodit po "dedinach" s megafonom a presviedcat ludi, ze to nieje pravda. Mimo to moze podat trestne oznamenia za "klamstvo" a ziadat odskodnenie.

Co si myslite ako to dopadne ? Za 1/2 roka ludia zvolia obcana 1. k moci. Po dalsich 4 az 8 smych rokoch, sa konecne zacnu vynasat rozsudky podanych zalob na jednodlive media za to ze klamali, a su uznane z klamstva. Dane media s usmevom na tvary zaplatia pre nich smiesne male financne "odskodnenie", pripadne zverejna ospravedlenenie niekde medzi inzeratmi eroritickych sluzieb malym necitatelnym pismom. V hlavnych spravach ho pocut nebudete :) Na to sa bude musiet sudit chudak este raz.

Ako to asi uz pomoze 2. obcanovi ? Dokonca ani 1.obcan uz nemusi byt pri moci, a valat sa na nejakom ostrove, na ktory si zarobil pokial bol u moci :).

Tu je vidiet, ze SLOBODA SLOVA moze byt zarucena len v tedy, ked NIEJE ZAVISLA NA PRIJME !!! Preto neexistuje nic take, ako SLOBODA SUKROMNA TLAC ci SPRAVODAJSKA AGENTURA, a uz vobec nie, ak jej prijmy su z reklamy, vetsinou od reklamnych agentur, ktore tiez vlastny 1.obcan.

A ak si niekdo mysli, ze sa to da riesit tym, ze sa zrychlia sudy, tak nema predstavu o com hovori. To by rozsudok musel byt vyneseny do 24hod od podania zaloby! Preto jedina moznost je miesto sudu mat tlacovy zakon, ktory tuto moznost "reakcie" dava druhej strane v pripade, ze ta s uvedenymi informaciami nesuhlasila. Je to jedine riesenie. V opacnom pripade by museli byt media statne (nezavisle od zisku), platene priamo z rozpoctu, a ich VEDENIE by muselo kopirovat presne percentualne rozlozenie poslancov v parlamente, aby bola zarucena vyvazenost a objektivita.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-12-12  (09:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja tvrdím že sloboda prejavu je zaručená všade na svete!

Co je ale velmi zlé je že nie je zaručená sloboda aj PO PREJAVE!


RV   |   ip:76.15.209   |   2009-12-12  (09:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  C.V.

To je dobri napad,zacneme bojovat nie za slobodu prejavu,ale ZA SLOBODU PO PREJAVE!

To bude program aky este ziadna politicka strana este nemala,Alebo to najprv ponukneme Sulikovi a ked on nebude chciet tak si to vezmem ja.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Občan (ožran) Havel a polícia


2013-03-11  (15:57)  |  Politika
Mestská polícia v Košiciach dňa 16 novembra 2012 riešila s Václavom Havlom veľmi vážny prípad slobody a demokracie. Problémom bola maska Havla, neskôr prázdna fľaša v jeho ruke, jeho triezvosť či opitosť a neskôr i jeho samotná účasť na zhromaždení papalášov mesta a antikomunistov pri príležitosti 23 výročia novembrového prevratu z roku 1989.

Politická drzosť


2013-02-15  (16:36)  |  Politika
Čo si dovoľujú naši politici, je naozaj za hranicou elementárnej slušnosti. Že vďaka ich výdatnej pomoci je rozkradnutá a morálne zdecimovaná celá naša krajina, sme si za tie roky už akosi zvykli. No to, čo pred národom predvádzajú svojou pracovnou morálkou, už presahuje všetky medze. Najmä poslanci zákonodarného zboru.


K mocnému tomu dubisku ...


2013-02-06  (09:10)  |  Politika
Keď sa zavŕšila "ostblocková" séria ľudových povstaní, ktorých ľudovosť vznikla cestou z ústredia KGB do centrál tajných služieb v satelitných štátoch tábora mieru, tak by nikoho ani vo sne nenapadlo, že slovanský sen o mocnom ruskom dubisku na východe vstane do štvrťstoročia z mŕtvych.


Superman zo Smeru: Tento politik zvláda osem funkcií!


2013-01-31  (11:25)  |  Politika
Právom si zaslúži titul primátor – superman! Prvý muž Považskej Bystrice Karol Janas každý decembrový deň úradoval vo svojej pracovni. Zároveň však celé dni podľa prezenčnej listiny pracoval na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Ako to len dokázal?!


Velké spiknutí mimozemšťanů - CZ dabing


2012-12-18  (14:19)  |  Politika
Oficiálne odvysielané v televízií Science.


Čo sa na dejepise neučí – Kto stál za boľševickou revolúciou?


2012-11-12  (13:54)  |  Politika
Dnes sa deti na dejepise v škole učia, že za veľkou októbrovou socialistickou revolúciou stála najchudobnejšia robotnícka trieda, ktorá sa už nechcela nechávať vykorisťovať. Ťažko si predstaviť, že spočiatku neorganizovaná masa ľudí, robotníkov, dokáže zosadiť niekoľko storočný cársky režim a pritom vybudovať najsilnejší mocenský aparát, aký kedy uzrel svetlo sveta, v podobe ZSSR, z ktorého sa neskôr vykľuje svetová veľmoc založená na ideológií, ktorá sa ako mor rozšíri do celej Európy.


Kartová hra Illuminati III.


2012-10-19  (22:12)  |  Politika
Bermudský trojuholník - čo je za ním


Fakty k vyhláseniu Polície SR ohľadne nebezpečnosti konope


2012-10-14  (13:18)  |  Politika
V bakalárskej práci [2], ktorá cituje [3] (z ktorých pravdepodobne čerpala aj hovorkyňa) sa môžeme dočítať: “THC je 4000 krát účinnějšie než alkohol”. Teda nie je tu reč o nebezpečnosti, ale len o psychoaktívnej účinnosti. Nie je však jasné, ako sa táto účinnosť porovnávala. Mohlo by to napríklad znamenať, že 1 g THC má podobný psychoaktívny účinok ako 4000 g etanolu. Podľa [4] obsahuje marihuana 6 – 18 % THC a podľa [5] má bežný joint okolo 0,24 alebo 0,33 g marihuany. To znamená, že 1 joint obsahuje 0,01 – 0,06 g THC. Jeden panák (4 – 5 cl) vodky (37,5 – 40 % etanolu) obsahuje zas 11,84 – 15,79 g etanolu. Jeden joint by bol teda podľa týchto údajov tak psychoaktívne účinný ako 3,65 až 20,07 panákov vodky. Ak by sme brali do úvahy porovnanie jedného molu THC a jedného molu etanolu, tak jeden joint by mal potom takú účinnosť ako 0,53 – 2,21 panákov vodky.


ZSSR za Stalina - iba fakty


2012-04-21  (17:45)  |  Politika
„Ja viem, že po mojej smrti na môj hrob nahádžu kopu špiny, no vietor histórie ju neľútostne rozpráši!“ J. V. Stalin, 1943


Vítajte všetci späť v ozajstnom svete.Naša jasná budúcnosť je : OZAJSTNÁ krvavá, legitímna a právne ošetri-teľná revolúcia !


2012-03-11  (13:22)  |  Politika
Tak a je to ! Moje tajné prianie sa splnilo ! Pán Boh ma vypočul. Fico má v parlamente nadpolovičnú väčšinu.


Ministerstvo zdravotníctva - člen skupiny Penta


2012-02-11  (12:59)  |  Politika
Ministerstvo zdravotníctva je formálne súčasťou vlády SR, ale v skutočnosti je spolu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vysunutým pracoviskom Penty. Na mieste sú otázky: Kto rozhoduje o verejnom zdravotnom systéme? Vláda, alebo Penta prostredníctvom vlády?


Ľ.Huďo-Januárové udalosti vo svete, rok 2012


2012-02-11  (08:31)  |  Politika
“Kto nepozná pravdu je iba hlupák, ale kto ju zatajuje, je zločinec.” Bertolt Brecht


Ktože to tu robí revolúciu? Osoby a obsadenie.


2012-02-10  (20:41)  |  Politika
V súvislosti s aktuálnymi protestami ku kauze Gorila v poslednom období vystupujú v médiách ako líderky-organizátorky protestov aj tri ženy. Možno by vás zaujímalo, kto to vlastne je.


Rok Penty vo vláde: 5,5 milióna rukojemníkov


2012-02-05  (12:56)  |  Politika
Čo sa tých týka, budú premené na akciové spoločnosti a oddlžené. A následne ponúknuté k privatizácii. Nepredpokladám, že by sa našiel samovrah, ktorý by chcel robiť konkurenciu Pente. Po vstupe do tohto biznisu by ho čakala výpoveď 93 % pacientov zastupovaných dva poisťovňami. A tak zostane iba jeden záujemca o kúpu. Predpokladám, že pri takom záujme bude cena trhová, t.j. dopyt rovná sa ponuke. Koľko Penta ponúkne, toľko budú stáť.


Rečníci protestu Gorila: Kto ste?


2012-02-01  (14:41)  |  Politika
Vždy budem podporovať legitímne prejavy odporu voči vládnucej moci. Ako povedal Thomas Jefferson: "Keď sa ľudia boja vlády, to je tyrania. Keď sa vláda bojí ľudí, to je sloboda." alebo: "Ktorá krajina si môže zachovať svoju slobodu, ak jej vládcovia nie sú z času na čas upozornení na to, že ich ľudia si zachovali ducha odporu?"


Financovanie cirkví treba okamžite zmeniť !!!


2012-01-25  (02:07)  |  Politika
Vo februári 2011 začal minister kultúry Daniel Krajcer dialóg s predstaviteľmi cirkví, ktorého výsledkom má byť zmena financovania cirkví na Slovensku. K financovaniu cirkví je treba uviesť, doteraz platí zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví z roku 1949, podľa ktorého štát priamymi dotáciami financuje v rámci schváleného rozpočtu platy a odvody duchovným cirkví a poskytuje príspevok na prevádzkové náklady cirkevných ústredí (biskupských úradov). Nemalé peniaze nás stojí aj cirkevné školstvo, platy učiteľov náboženstva a podobné.


Havel hrdina.


2012-01-18  (08:28)  |  Politika
Nezpochybňuji zkušenosti disidentů, každý má nějakou vzpomínku, ale co mají za vzpomínku dnešní třeba třicátnici? Jak si pamatují dobu před rokem 1989. Současná vláda devalvuje morální čest na všech stranách, dává na odiv jaká je doba, co máme nyní, poukazuje na nějaké neexistující hodnoty, které máme v současnosti. Dává na odiv třeba, že máme k běžné potřebě počítače, za komunistů to nebylo. No jistě, ale zapomenou dodat že v té době to nebylo ani jinde na světě. Je to stejné jako tvrzení, že Husité prohráli pro špatnou výzbroj, nebyl jim dodán kulomet a protivník napájel koně 98 oktanovým benzínem. Je to již dost dlouho co jsem položil otázku jednomu poslanci, a to bylo: kolik bylo zapotřebí denně vozů brambor k nakrmení řemeslníků při stavbě Karlova mostu? Odpověděl snad pět potahů. Ó, jak byl moudrý, proto mají tiskové mluvčí. Správnou odpověď neznal, ani jeden vůz. Amerika byla objevena 1492 a brambory jsou známy v Evropě zhruba 250 let.


Konzervatínvy inštitút Jaroslava Haščáka


2012-01-11  (14:19)  |  Politika
Mám za to, že tak ako historici delia obdobie na pred Kristom a po Kristovi, tak aj na Slovensku, časom, budeme deliť etapu verejného života na: pred Gorilou a po Gorile. Alebo, tak nejako. V každom prípade sa pri tristnom obnažení PENTA reál politiky akosi opomína ešte jedna zaujímavá skupina, ktorá tancuje tak ako Haščák a spol. píska. A síce svet tvz. „nezávislých“ think- thankov a svet mediálny (v mnohých prípadoch sa tieto svety prekrývajú). Práve tieto zoskupenia hrajú, ako nepriamo priznáva Haščák v Gorile, v celom procese korupcie, dôležitú úlohu. Oni majú totiž ovplyvňovať verejnú mienku a tak vlastne vytvárať dopyt po riešeniach, na ktorých sa PENTA kráľovsky obohacuje.


Ľ. Huďo - Národnoštátne záujmy a NWO


2012-01-05  (23:21)  |  Politika
Nový svetový poriadok nie je fikciou, konšpiračným blúznením ani prázdnym teoretizovaním. Jeho nástup a realizácia je faktom, pred ktorým …


Ľ. Huďo - Novembrové udalosti vo svete


2011-12-06  (15:14)  |  Politika
Pravda je viac ako moc, preto je trvalá. Karel Čapek


Hranice a obranné zóny Spojených štátov európskych


2011-10-15  (12:08)  |  Politika
Onedlho príde chvíľa, keď aj oficiálne vyhlásia Spojené štáty európske (SŠE). Samozrejme sa znovu neopýtajú ani členských krajín ani národov. Okrem menej očividných vecí to má viac, veľmi ľahko viditeľných znakov.


Euroval, cesta do pekla.


2011-10-13  (15:52)  |  Politika
EÚ pripravila nový základný zákon. Ide o takzvanú zmluvu o Európskom stabilizačnom mechanizme (ESM), medzi členskými štátmi používajúcimi spoločnú menu euro. Do platnosti má vstúpiť po júne 2013 a má plniť úlohy doteraz plnené EFSF (European Financial Stability Facility) a EFSM (European Financial Stability Mechanism). Tento zákon rozvíril hladinu na politickej scéne aj u nás, známy ako euroval. O čo vlastne v ESM ide?


Pravda o Eurovale


2011-10-12  (15:50)  |  Politika
Nechajte už prosím Grécko skrachovať. Je to jediná cesta z morálneho úpadku, ktorý v Európe zažívame.


15.11.2011 - Světová revoluce Opravdové demokracie


2011-10-11  (21:54)  |  Politika
Blíží se den, kdy se má konat po celém světě revoluce proti současnému systému typu virtuální peníze bez hodnoty či vláda mafiánů skrývajících se za iluzí práva a demokracie. Jestli se jedná o skutečné pozitivní hnutí nebo naopak nějakou předem připravenou akci globalistů, to si nechť zodpoví každý sám za sebe dle svého svědomí. Ale je jisté, že by odkaz na takovouto obrovskou akci by neměl chybět na Dolezite.sk .


Ve pátek 30.9.2011 - Eduard Chmelár utékol preč od Vaského jako čert od svacenej vody !


2011-10-03  (11:48)  |  Politika
Dňa 30.9.2011 o 17:00 sa v bratislavskom DK Ružinov uskutočnila konferencia o priamej demokracii. Vystúpili tam poprední zástancovia a teoretici z domácej a českej scény, ktorí mali obhajovať teoretické aj praktické princípy priamej demokracie ako riadenie spoločnosti priamo občanmi.


Politiku netreba! Existuje niečo lepšie! Pomôžeš to zrealizovať?


2011-10-02  (14:51)  |  Politika
Alebo sa mieniš len sťažovať a nečinne prizerať kolabujúcemu systému? AKO POMÔCŤ: http://nr.zeitgeistmovement.sk/web/pomozes-je-to-jednoduche + pridaj svoje nápady do komentára!!! Človek nezistí čoho je schopný pokým to neskúsi!


NEW WORLD ORDER : Postavme sa im!


2011-08-25  (23:21)  |  Politika
Ľudstvo je spútané v neviditeľnom väzení tvorené médiami, životný štýlom a hodnotami dnešnej doby. Aby sme zničili New World Order je potrebné zbúrať hranice myšlienok a sprístupniť svet neobmedzených možností. Elity sa dajú zabiť ale NWO sa nedá poraziť len politikou a hrubou silou. Je dôležité napraviť škody ktoré boli spôsobené na našom myslení a vnímaní sveta.


Manifest - Za náš hlas!


2011-08-22  (19:43)  |  Politika
Ak súhlasíte s presadením navrhovaných zmien, uvedených v tomto dokumente, zoberte si ho prosíme za svoj. Bol vypracovaný obyčajnými ľuďmi, občanmi Slovenskej republiky a nesleduje žiadne sebecké ciele. Je koncipovaný s úprimnosťou a v medziach slušnosti. Neobsahuje síce požiadavky, ktoré by vyvolali okamžitú zmenu a zlepšenie situácie v SR v konkrétnych oblastiach napr. sociálnych záležitostiach či daňovej politike, ale dve základné požiadavky, ktoré sú v ňom uvedené podľa nás prinesú významné zlepšenie a posilnenie demokratického zriadenia v Slovenskej republike a v budúcnosti jednoduchšie presadzovanie našich predstáv. Dúfame, že sa pre tento cieľ dokážeme zjednotiť, pretože sami sme slabí, ale ako masu nás budú musieť rešpektovať! Prosíme Vás, podporte túto iniciatívu akýmikoľvek inteligentnými prostriedkami. Ďakujeme


Tento krát, v tejto revolúcii, už nebudeme slušní ako Ján Budaj !


2011-08-10  (00:14)  |  Politika
V roku 1989 Slovenský Národ veril že V SLUŠNOSTI JE SILA ! A Ján Budaj sa stal PERSONIFIKÁCIA TEJTO SILY !


Dopis, který byl zaslán UBS aneb Jak to chodí u Policie.


2011-08-04  (14:12)  |  Politika
Dopis, který byl zaslán UBS od kolegy "strážmistra" z útvaru SDP PČR. Kolegům neřekne nic nového, ale pro občany České republiky je to nádherně popsaný pohled do myšlenek "skoro poldy", který je ještě stále "trochu civil". Doufám že se kolega neurazí za toto označení.UBS děkuje za všechny kolegy. Milí kolegové a přátelé z UBS a dalších odborových organizací! Důvod, proč jsem se rozhodl k napsání tohoto dopisu je, že si potřebuji urovnat myšlenky a zároveň s tím se i "svěřit". A protože jsem paranoidní, bude to bohužel dopis anonymní.


Vladimír Putin: USA sú parazitom globálnej ekonomiky


2011-08-03  (18:09)  |  Politika
"Kto kontroluje potraviny ovláda ľudí, kto kontroluje energiu môže ovládať celé kontinenty, kto kontroluje peniaze, môže ovládať svet." Henry Kissinger


Kauza Dominiqua Kahna skončená. USA nemajú zlaté rezervy


2011-07-12  (19:16)  |  Politika
New Yorská násilnicka kauza DSK skončila pre chuligánov, ako ich nedávno nazval Putin, z Federal Reserve and The City of London totálnym fiaskom. Ešte vždy pozerám na týchto chuligánov s najväčším obdivom. Zorganizovať tak dokonalý matrix ako sa im to podarilo od dobytia anglicka a založenia Bank of England stojí za zložený klobúk. Ale ako sú tlačený do kúta zvonku aj zvnútra tieto tvory bez tváre a chrbtovej kosti, ktoré nám tu permanentne pripravujú bitúnok: od Francúzkej revolúcie cez obe vojny a Boľševickú revolúciu po komunizmus atď., tak s DSK títo páni v bielych golieroch spadli tvárou do hnoja.


Ďaľšie z politiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Emil Páleš: Jezuiti

Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

McDonald´s: Jídlo obsahující tmely a kosmetické petrochemikálie

Každé sousto jídla od McDonalds obsahuje hrst chemických látek, které zvyšují „špatný“ cholesterol, zvyšují riziko cukrovky, snižují imunitu a poškozují DNA. Fast food vlastně obsahuje tolik škodlivých látek, že bych ho nedal ani zvířatům, protože by to bylo kruté.


Hitparáda citátov prezidenta hlavy štátu.

Vědci uvádějí že sledování televize doslova zabíj...

Varovné signály očkování: Lékaři o nich nemluví

6 důvodů k započetí třetí světové války

Nadchází derivátová panika, která zničí globáln...

Archív

Počátek občanských nepokojů v USA?

První náznaky organizovaného občanského odporu, inspirovaného zejména španělským hnutím 15-M, se objevily 17. září ve Spojených státech. V zemi, jejíž představitelé se domnívají, že disponují monopolem na výklad demokracie, je stále více lidí nespokojených se stávajícím systémem banksterského kapitalismu a vlastní neutěšenou sociální situací. Skupina aktivistů doufá, že také Američané začnou s pokojnými masovými protesty na Wall Street.


Alternatíva priamej demokracie

Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou ...

Aj OĽaNO sklamalo.

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.424 s