22. September 2019
    
naši demokrati - Dolezite.sk

naši demokrati


  2011-02-19  (18:05)  |  Politika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - naši demokrati

Otevřený dopis Václavu HAVLOVI
Vzhledem k jubileu expresidenta, rozhodl jsem se DOSLOVNĚ (i s pravopisnými
chybami) přepsat Otevřený dopis Václavu Havlovi, který je šestistránkový, psaný na
stroji, datovaný k 9. květnu 2001. Autorem je Zdeněk Spálovský, důchodce z
Kroměříže.
Zdůrazňuji, že jsem pouze v roli přepisovatele.
Bc. Martin Kadrman
Otevřený dopis Václavu HAVLOVI
Zdeněk Spálovský, důchodce, Kroměříž, který vstoupil do historie svým soudním
sporem s prezidentem České republiky Václavem Havlem za články, které o něm
publikoval v našich i zahraničních médiích. Redakci der Spiegel zaslal k uveřejnění
dne 9. května 2001 tento otevřený dopis:
Václave Havle, tímto dopisem doplňuji otevřený dopis ze dne 1. 8. 1993. Když jsme
spolu jednali 27. 12. 1989, varoval jsem Vás, abyste se neopovážil omlouvat
Němcům, pokud tak učiníte, budu první, kdo se proti Vám postaví. Mám k tomu to
největší právo, jak se v tomto dopise dozvíte. Nechtěl jsem hovořit o protektorátní
minulosti Vaší rodiny, protože zastávám názor, že děti nemohou za chyby a zločiny
rodičů, pokud nepokračují v těchto zločinech. Vy jste převzal štafetu
sionistickonacistickou a pokračujete ve zločinu (dvě až tři slova jsou vybělena –
pozn.) které se dopustil Váš otec a strýc, proto jste plně vinen.
Váš otec a strýc byli členy organizace sv. Pavel, která byla založena v minulém
století a trvá dodnes. Tato organizace má za úkol germanizaci Evropy a likvidaci
slovanských národů, což napsal Karl Marx-Mardochej v roce 1849.
„Úplný zánik Jihoslovanů jest požadavkem evropské kultury, protože budou
poněmčení a pomaďarštěni. Jsou to banda lupičů a příští světová válka přinese
zánik Jihoslovanů. Čechové, k nimž chceme Moravany a Slováky počítat, ačkoliv se
řečí i minulostí od sebe liší, neměli by nikdy svých dějin a tento neexistující národ
činí si nárok na samostatnost? Nemají žádného práva na národní samostatnost a
nemohou ji nikdy dosíci.“
Toto je také součást tajného židovského učení „KABALA“. Další historický výrok,
který je naplňován, s vaší přímou pomocí. „My nejsme potomci oné husitské
šlechty, která protestovala roku 1415 na sněmu českém proti koncilu kostnickému,
my jsme potomci oné katolické šlechty, která u Lipan porazila Tábory a na bílé Hoře
husitské stavy české…“
„My vidíme v husitech ne slavné bohatýry, ale bandu lupičů a žhářů, komunisty 15.
století, a my, Schwarzenbergové, budeme bojovati proti Vám novohusitům s touže
rázností, jako pánové z Růže bojovali proti starým husitům.“ Karl von
Schwarzenberg, roku 1889.
Ve službách Kohla a Německa
Tak jako Henlein plnil vůli a rozkaz Hitlera, tak Vy plníte plníte vůli Kohla, Kinkla a
Německa. K tomuto lokajství Vás zavazuje Vaše členství v organizaci sv. Pavla a
německé občanství. Aby byl beze zbytku splněn plán likvidace naší země
Československa, kterým jste pověřen, byl Vám určen Schwarzenberg jako kurátor,
protože Váš alkoholismus nezajišťoval toto plnění. Tento potomek cizácké a
nepřátelské šlechty nema právo vůbec do naší země vkročit, natož aby měl tyto
výhody.
Já plnoprávný občan nemám žádná práva a majetek jsem nedostal, přesto, že jsem
prošel peklem nacismu a komunismu.
Deklarace nám vnucená je německý diktát. Tímto je uznána Mnichovská dohoda a
Protektorát a naše podřízenost Německu. Dopustil jste se toho nejhoršího zločinu
vlastizrady na naší vlasti. To, co nestačili uskutečnit Váš otec a strýc, s německou
podporou a pomocí, dokončujete to Vy, pod rouškou sametu, humanisty a Listiny
lidských práv, kterých zneužíváte s cynismem Vám vlastním.
Hitler dosazen a financován Amerikou?
Adolf Hitler, také člen organizace sv. Pavel, byl osobním přítelem obou Havlů, kteří
pro něj pracovali oficiálně od roku 1933, proti naší republice. I když byli významní
členové zednářských lóží, o tom věděli nacisté a samozřejmě i Hitler, protože byl
ortodoxní Žid, dosazen Amerikou a financován, nesmělo se těmto dvěma Havlům
ublížit. Byli pod ochranou samotného Hitlera. Toto je důkaz, co je sionistický
nacionalismus, který obsahuje kapitalismus, nacismus, fašismus, globalismus, který
Vy teď připravujete.
Po okupaci 15. 3. 1939 bylo v Lucerně zřízeno sídlo SD – Sicherheitsdienst a
Gestapo. Oba Havlové pracovali jako agenti. Byly tam zřízeny konspirativní byty,
kde získávali občany ke spolupráci s SD a Gestapem. Váš strýc zajišťoval pro
Gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty a optoval německou národnost i
občanství. Váš strýc pak dostal doklady na německé jméno a příjmení a stal se
řádným úředníkem pražského gestapa. Já jsem ho poznal, když mne v Praze zatýkal
pod Klaus Weidermann.
Než byla provedena okupace Československa, měl Váš strýc a otec vytvořenou
organizaci agentů, kteří pak údajně pracovali pro skutečný odboj. Proto mohli
pronikat do skutečného odboje a likvidovat naše nejlepší lidi. Mají na svědomí
mnoho našich občanů, které dostali do koncentračních táborů a vězení, a osobně
zabili přede mnou 3 lidi. Mají podíl na likvidaci škpt. Morávka, pplk. Balabána, pplk.
Machina a také podíl na zatčení a věznění v koncentračním táboře Dr. Milady
Horákové.
Tajně hlídali Haydricha
Když byl do Protekrorátu přeložen Hendrich a úkolem likvidovat členy zednářských
lóží a zlikvidovat náš národ. Hitler žádal Vašeho strýce, aby Hendricha tajně hlídali.


Byl rodinným přítelem Vaší rodiny a Vás choval na klíně a při tom netušil, že je
vlastně hlídán. Pátral po původu Hitlera. Byl jeho tvrdým odpůrcem a zednářských
lóží, které likvidoval bez slitování a Vašeho otce a strýce se nedotkl. Když poslal
Hendrich své dva agenty do Polné, Váš strýc okamžitě podával zprávu Hitlerovi, s
kterým měli přímý kontakt.
Byl to Hitler, který okamžitě žádal Ameriku o likvidaci Hendricha. Ta byla provedena
na žádost Dr. Beneše! Byl to Váš otec, který určil Lidice jako místo původu atentátu,
Váš otec a strýc mají na svědomí tragédii Lidickou.
4. ledna 1944 jsem předával zprávu v Praze a varování. 5. se mělo uskutečnit
navázání styku. Bylo podezření, že jde o provokaci a nebyla jistota, že jde o
skutečnou skupinu odboje. Byl jsem požádán o pomoc. Žena, která měla být mou
údajnou matkou, mi měla krýt záda. V 10 hod. na nábřeží proti Národnímu divadlu
byl jsem tím dotyčným sražen na zem. Od Národního divadla vyběhli nějací muži.
Chtěl jsem utéct, ale ten, který tam čekal mne nepustil. Dostal jsem ránu a upadl
na zem. Ta žena přiběhla volala na muže, který přiběhl a kopl mne. „Pane Havle, co
Vám můj syn udělal, proč ho kopete?“ Ich bin nicht Havel, a ženu udeřil. Srazil ji na
zem, hned přijelo auto, do kterého nás vhodili. V Bartolomějské výslech. Kdo jsem,
odkud a ke které skupině patříme. Ta žena byla velmi statečná, moc na ni
vzpomínám. Pane Havel, toto je velký omyl, my nikam nepatříme. Váš strýc zařval,
„Ich bin nicht Havel, Ich bin Klaus Wiedermann.“ Ale já Vás znám, povídala ta žena,
jste Miloš Havel a ten vedle je Václav Havel a ten pán je Pružinský Klaus.
A tady žena udělala chybu. Klaus bylo krycí jméno. Váš strýc a ti ostatní kati zařvali,
a Váš otec zaječel. Tak přece, začal ten pravý výslech. Bylo jich tam dost na týrání,
dost. Když jsem zavolal, „maminko“, váš otec uměl dávat pěkné facky. Po každé
jsem omdlel. Tu paní křísili a znovu bili, strhli z ní šaty a nějakými pružnými holemi
ji mlátili.
Váš strýc šílel, protože nepromluvila. Když se probrala, chtěla vstat, ale nemohla,
byla skoro nahá. Váš strýc se k ní naklonil ještě s jedním a zařval „Ty Čechie
švajnehund, budeš mluvit?“ A ona najednou povídá: „Pane Miloši Havle, Vy jste
lidská bestie.“ Váš strýc popadl tu hůl a udeřil ji tak nešťastně, že ji zabil. Začal
jsem plakat a volat „Maminko, co ti to udělali?“ Probral jsem se až na kobce na
Pankráci. Nebudu popisovat to mučení, kterým jsem prošel. Zde mne vyslychali
Němci. Já jsem své jméno a kdo jsem nevyzradil. Byl jsem si vědom, co by to
znamenalo pro mou rodinu a organizaci. Pojem času jsem ztratil. Když mne
převáželi do Berlína, bylo již teplo. Dali mne na kobku, kde byli dva občené Dánové.
Při každém výslechu mi vzali šaty, nahého mne pověsili na dobytčí háky za nohy a
bičovali mne. Ten gestapák, co mne vyslychal byl sudetský Němec a uměl česky.
Sám mi to řekl, že pochází od Karlových Varů a že se budu hlásit jako „čechiše
švajnehund“. To jsem neudělal, mlčel jsem. Byl jsem bit nějakým bičem a pěstmi..
Moji spoluvězni mne opatrovali, hlidali mne a byli mi velkou oporou. Byl jsem na
konci sil fyzických, nemohl jsem už chodit. Měl jsem pár dnů pokoj, klid, pak přišel
další výslech.
K němu překvapení, nějaká kancelář, ale jaksi holá. Byl tam stůl a kolem seděli
nějací muži v unoformách a v civilu. Byli mírně rozpití a pak se mi představil Váš
otec, a váš strýc, dále Pružinský Klaus a Klaus Wilfeld, rezident II. oddělení SD a byl
tam nějaký malý chlapec v uniformě Hitlerjugend. Stál u Vašeho otce, který ho
hladil po hlavě. Váš otec na mne zařval jak to, že se nehlásím jak mam, jak se
jmenuji a kdo jsem, ja mlčel. Svlékli mne do naha a bičovali po chodidlech s tím, že
to ze mne dostanou. Nemohl jsem se postavit, klečel jsem. Pak ke mně přistoupili ti
v uniformách a Váš otec v ruce měl sklenici a popíjel. Ten gestapák na mně řval „Du
čechiše švajnehund, budeš se tak hlácit nebo ne?“ Zakroutil jsem hlavou, že ne.
Kopl do mne a já upadl. Ten chlapec přiběhl a kopl do mne, až jsem močil krev, pak
zvedl pravou ruku a volal Sieg Heil, Heil Hitler. Pak ke mně přistoupil ten gestapák i
s Vaším otcem a něco německy říkal Vašemu otci. Ten se smál a kýval hlavou a
něco říkal. Přivedl moje dva spoluvězně. Ten gestapák mi říkal, když se tak nebudeš
hlásit, tak ty dva zastřelíme. Zakroutil jsem hlavou. Vzal pistoli a chtěl ho zastřelit.
Váš otec ho zastavil, vzal mu pistoli a ty dva spoluvězně zastřelil. Byl to pro mne
šok, ten malý chlapec k nim přiběhl a kopal do nich a pak volal Heil Hitler a Sieg
heil. Váš otec ho za to chválil a hladil. Mohl mít tak 7 až 8 roku. Pak přivedli další
vězně, tři, jeden z nich mluvil francouzsky. Váš strýc i otec na mne řvali, že je také
zastřelí. Nemohl jsem si vzít na svědomí další lidské životy. Kleče jsem se hlásil „Her
komendant, ich bin heftlink čechiše švajnehund ohne nahme.“ Huronský řev a řehot
jaký spustili jsem do té doby neslyšel.
Odsouzen jako nepřítel Třetí říše
25. května 1944 jsem byl nějakým soudem souzen, pro nepřátelskou činnost proti
socialistickému státnímu zřízení. Svědkové proti mně byli Váš otec, strýc, Pružinský
Klaus a Klaus Wilfer. Na základě jejich svědectví, kterým dokazovali, že patřím k
nepřátelské organizaci, svědkové jednoznačně potvrdili, že jsem se ohlasil přesně
podle domluvy. Soud dospěl k jednoznačnému závěru, že jsem člen nepřátelské
organizace, jejíž činnost je zaměřena škodit Velkoněmecké říši a socialistickému
státnímu zřízení. Proto jsem byl odsouzen k smrti s podmíněným odkladem tří
měsíců. Pokud do té doby nesdělím své jméno a nacionály, budu popraven.
Tlumočník, který mi překládal celý průběh soudu, byl zřejmě Čech. Mluvil perfektně
česky.
Za krátkou dobu jsem byl s několika spoluvězni převezen do Mauthausenu. Než
jsem byl dán na oddělení transportu bylo mi vytetováno číslo 80943 na předloktí
levé ruky.
Vězněm v Mauthausenu
V Mauthausenu jsme projeli nějakým tunelem. Přebral mne nějaký spoluvězeň,
mluvil česky a než mne dal na celu, tak se mne ptal jak se jmenuji a odkud jsem.
Řekl jsem zase – nevím. Na cele byli tři vězni ve vězeňských šatech, odsouzeni k
smrti. Když se zavřeli dveře, jeden z nich mi povídá „Ani nám neříkej své jméno, ani
odkud jsi. Vydrž a nezraď.“ Byli to příslušníci dem. Pravice. Ing. Zdeněk Čech, Dr.
Prof. Jindřich Spáčil a prof. Marek Neumann. Cela byla holá, spali jsme na holé zemi
a nesměli ven. Ten vězeň, který mne přebral spolu s dozorcem, byl kápo a placený
agent gestapa, ale radil mě abych neprozradil své jméno.
Odbojova organiazce, které velel JUDr. Jan Uher, vyvinula všechnu svou moc a
tajně mne z Mauthausenu dostali ven. Vážil jsem necelých 25 kg. Váš otec a strýc
mají podíl na likvidaci plk. JUDr. Jana Uhera, pplk. ing. Jiřího Melichara, vypálení
Javoříčka a vyvraždění mužu od 15 let. Byli to bestiální zrůdy, které Vy dnes
oslavujete jako hrdiny, což Vás plně charakterizuje.
Co obsahuje tajná přísaha?
Plně jste převzal jejich odkaz, který naplňujete. Plníte také přísahu, kterou jste
skládal v Izraeli opřen o Zeď nářků a při Vašem svěcení do 30. svěcení ve stupni 1.
Jednáte přesně jak jste slíbil. Rozbít náš stát, podrazit lid, nadělat z nás otroky a
poslušné stádo konzumentních tvorů, vnutit lidu apatii, beznaděj, lhostejnost a
nezájem o věci veřejné, musela narůst kriminalita, prostituce, drogy a tim rozbit
morální hodnoty společnosti. Jednáta přesně podle zasvěcení: Já, jedině já vše kvůli
mně, vše pro mne, a to všemi možnými prostředky. Přísahu, kterou jste skládal v
Izraeli, byla přísaha Bohu zla – Jahvem – Luciferovi a Satanovi. Nejsem fanatik, ale
tvrdý realista. Zlo, v kterém stojíte, se muselo ukázat, odhalit svoji tvář. To se
stalo.
Já jsem skládal přísahu životu, Pravdě a spravedlnosti – tomu Bohu, který stvořil
Vesmír, planetu Země a Člověka, Stvořiteli, Soud, o který jsem požádal není spor
dvou jedinců, ale boj dvou systemu. Dobra a zla. To, že jste mi dal milost, , ne z
humánních důvodů, ale proto, abyste mi zavřel hubu. To jste dal naprosto jasně
najevo, že mám pravdu a z té vy máte strach.
Proto říkám: Buď život nebo smrt, buď pravda nebo lež, buď spravedlnost nebo
zločiny a bezpráví.
Ochrancem vlastizrádných zločinců. Buď já a ten dobrý, čisty obelhaný a okradený
lid a moje vlast, nebo Vy a ta banda vlastizrádných zločinců, které chráníte a
kterým tolik vyhovujete. Proto žádám referendum, proto, že jedině lid je pánem v
zemi a z jeho vůle pochází veškerá moc ve státě.
Máte-li tak silnou podporu lidu, jak uvádí sdělovací prostředky, nemáte se čeho bát.
Navrhuji Vám jen pro nás dva dialog v České televizi. Totéž také navrhuji Václavu
PRUŽINSKÉMU – Klavsovi, po našem pohovoru.
Těším se na ten pohovor, věřím, že bude a loučím se tak, jak jsem se musel hlásit
Vašemu otci a stýci. „HERR KOMANDANT HEFTLINK čechiše švajnehund numer
80943 ohne nahme.“
Zapsáno v Praze dne 9. května 2001. Zdeněk S P Á L O V S K Ý,
důchodce, K r o m ě ř í ž
BYL HITLER OSOBNÍM PŘÍTELEM“ OTCE A STRÝCE MILOŠE
ČESKÉHO PREZIDENTA Václava HAVLA.
EXISTOVAL PLÁN LIKVIDACE ČESKOSLOVENSKA A JEHO NÁRODA ?
Po zasedání nejvyššího Orgánů NATO v Praze, která si uspořádala po listopadová
administrativa v čele s Václavem Havlem, jako hold své velikosti. Je to zpráva všem
v této zemi a celému světu, kdo to vlastně byli a jsou disidenti a čemu posloužila
Sametová kontrarevoluce.
Kdo to ještě teď nepochopil, ať se nediví. Česká republika představuje jeden z
nejreakčnějších imperialistických režimů v Evropě, a stala se mluvčím vojenského
přerozdělování světa jakož je třeba od jejich představitelů očekávat ty největší
zhovadilosti ve službach kapitálistů. Vzpomeňme si na sérií citátů Václava Havla, co
říkal, když zavíral zbrojní průmysl na Slovensku, jak se vyjadřoval k rozpuštění
Varšavské smlouvy, co utrousil zde doma a co u chlebodárců na západě, nic to
nezmění na faktu, že je jestřábem a válečným štváčem, hájícím restauraci
imperialismu do posledního dechu. Proč je V. Havel takoví je vše napsání zhora.
V Praze dne 29. listopadu 2002 PBF. (napsáno rukou – pozn)
POZOR! Text uvedený pod podpisem p. Spálovského je s největší pravděpodobností
dopsán jinou osobou. Otevřený dopis jsem však obdržel v této podobě, proto ho
také tak přepisuji. Osobu pana Spálovského se mi nepodařilo vypátrat, proto
nemohu doplnit jeho vyjádření k Otevřenému dopisu, a k tomu, co následovalo po
jeho zveřejnění.
Otevřený dopis datovaný k 1. 8. 1993 se mi nepodařilo získat. Pokud ho některý ze
čtenářů má k dispozici, nechť mi ho prosím zašle na email m.kadrman@seznam.cz.
Děkuji.
Bc. Martin Kadrman, Praha 11. října 2006


klifton
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Pistalka   |   ip:195.49.18   |   2011-03-01  (14:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sila!


adam   |   ip:195.80.16   |   2011-03-02  (10:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  je to možné, dokonca vierohodné.
židia to za vojny mali problematické a svoje životy zaxraňovali rôzne, zmenou mena - náboženstva,útekom, málo ale niektorí možno aj odbojom, podplácaním skrývaním.... alebo zahynuli. o rodine havla nie je v mainstreame známe vpodstate nič. akoby vzišiel "zo samej spravodlivosti" a lucernu získal len náhodou. fedora gála napr. vyniesli ako decko z terezína v krabici od topánok.
aký spôsob prežitia zvolili havlovci? čo boli predtým?
tu nevieme oficiálne nič, prosím ak niečo niekto vie iné napíšte sem. rád budem informovaný. toto je 1. zdroj, ktorý ma informuje o minulosti havlovcov.


filip   |   ip:95.103.36   |   2011-03-02  (10:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=CtzQDantj6A&;feature=player_embedded


jubuj   |   ip:178.40.14   |   2011-03-02  (14:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  adam za tebou sa neda citat. nechapem to ti je tak vela stlacit c + h ?? ze furt davas x ?fidel   |   ip:91.148.25   |   2011-03-07  (08:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prosím Vás, vykašlite sa na Havla nestojí o debatu veď to meno keď spomeniete tak určite 10000com, slovom /stotisícom/ Čechom a Slovákom sa musí vo vrecku otvárať nožík alebo sa chcieť šablovať


fidel   |   ip:91.148.25   |   2011-03-07  (13:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte. Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků"

TAHLE SLOVA MÁM NAHRANÁ NA MAGNET.PÁSKU

celý názor na p.Havla si môžete tu prečítať a utvoriť naň názor už ani v Čechách ho nemajú radi

http://www.blesk.cz/diskuse//99771/1


jao5   |   ip:70.83.167   |   2011-03-13  (00:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vie niekto, ako ten spor dopadol? Asi nijako, ze? Doslo k tomu rozhovoru na Ceskej TV? Asi tazko, ze? Zije este pan Spalovsky?


Slavomr   |   ip:195.168.7   |   2011-03-13  (20:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja si myslim ze havel nam slovakom nic nedal,skor ubral a ako hrdinu ho urcite neuznavam, všetko bola fraška-sametova revolucia, a za tie peniaze by som sediet isiel aj ja. ale vsetko ukaze čas...a historia


PavolPijak   |   ip:212.81.19   |   2011-07-20  (16:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nedávno som čítal knihu "Demokracia je principiálny omyl". Viem, že neveríte vlastným očiam, ako som aj ja neveril, keď som dostal túto knihu do rúk. Autor knihy Pavol Peter Kysucký tvrdí, že demokracia je degeneratívny systém a produkuje z dlhodobého hľadiska len zlo rovnako ako aj socializmus, ktorý všetci dobre poznáme. Autor obhajuje tržnú ekonomiku, ale tvrdí, že demokraciu (systém štátneho zriadenia) vymysleli a udržujú pri fungovaní vrstvy zlodejov a mafiánov, ktorí si vymysleli dobrý politický systém, za ktorým sa môžu skryť a za nič neručia. Však všetci vieme, že už Kaliňák, posledný minister vnútra tvrdil v televízii, že ich SMER je dobre fungujúca s.r.o. Je to jasné, SMER neručí za nič, je s ručením obmedzeným a je to dobre zarábajúca firma, zarábajúca peniaze z korupcie. Po každých voľbách nastúpia noví politici, podľa autora knihy noví zlodeji a nič sa nielenže nemení, ale zákonite sa musí zhoršovať. Hlavne v knihe sa tvrdí, že s demokratickým systémom sa nedá nič urobiť, pretože medzi absolútne bezcharakterných demagógov a zlodejov a mafiánov sa ľudia s charakterom nedostanú. Teda, čím je demokracia rozvinutejšia, tým menšia šanca na to, že tam budú aj charakterní politici. Nemôžu vydržať medzi zlodejmi. Súčasne som bol prekvapený, že rovnaké názory, že demokracia je zlodejský systém sú známe už viac ako 70 rokov od amerických teoretických ekonómov ao sú Ludwig von Mises, Murray N. Rothbard, ale aj nemecký ekonóm Hans Hermann Hoppe. V knihe na konci sa cituje nemecký ekonóm Hans Hermann Hope, ktorý tvrdí, že tým, že demokratickí politici nie sú za nič zodpovední, tak v skutočnosti ani nikdy neriešia žiadne problémy, o ktorých by aj vedeli, pretože z princípu fungovania demokratických vlád, kedy sú pri moci obmedzený čas, len možno jedno volebné obdobie, tak chcú nakradnúť čo najviac. A po nás potopa. Okamžite som si kúpil aj knihu od tohto nemeckého ekonóma a je to tam jasne popísané ešte ostrejšie. Tržná ekonomika s tým nemá nič spoločného. Naopak demokracia deformuje tržné prostredie a spôsobuje mu veľké škody. Ako hovorím, prečítajte si najskôr túto knihu a potom doporučujem kúpiť aj knihu od Hoppeho „Demokracie, anarchie a omyly ekonomie“, vyšla v nakladateľstve Liberární institut, Praha. Hoppeho kniha je v niektorých častiach dosť teoretická a kto nerozumie ekonomike, asi tým teoretickým dôkazom nebude rozumieť. P. P. Kysucký navrhuje aj riešenie, ktoré ekonomickí teoretici podľa mňa nenašli. Autor v knihe „Demokracia je principiálny omyl“ navrhuje nový štátny systém, ktorý sa má v budúcnosti presadiť proti súčasnému demokratickému. Súčasný systém štátneho zriadenia s tržnou ekonomikou v Číne mi to trochu pripomína. Mne sa to celkom pozdáva: Knihu je možné kúpiť v niektorých kníhkupectvách alebo priamo cez www.negativa.sk . Ale kniha nie je len o demokracii. Je to podstatne zaujímavejšie. Je tam toho veľa. Napíšte mi Váš názor na tieto knihy, ak si ich prečítate.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + päť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Občan (ožran) Havel a polícia


2013-03-11  (15:57)  |  Politika
Mestská polícia v Košiciach dňa 16 novembra 2012 riešila s Václavom Havlom veľmi vážny prípad slobody a demokracie. Problémom bola maska Havla, neskôr prázdna fľaša v jeho ruke, jeho triezvosť či opitosť a neskôr i jeho samotná účasť na zhromaždení papalášov mesta a antikomunistov pri príležitosti 23 výročia novembrového prevratu z roku 1989.

Politická drzosť


2013-02-15  (16:36)  |  Politika
Čo si dovoľujú naši politici, je naozaj za hranicou elementárnej slušnosti. Že vďaka ich výdatnej pomoci je rozkradnutá a morálne zdecimovaná celá naša krajina, sme si za tie roky už akosi zvykli. No to, čo pred národom predvádzajú svojou pracovnou morálkou, už presahuje všetky medze. Najmä poslanci zákonodarného zboru.


K mocnému tomu dubisku ...


2013-02-06  (09:10)  |  Politika
Keď sa zavŕšila "ostblocková" séria ľudových povstaní, ktorých ľudovosť vznikla cestou z ústredia KGB do centrál tajných služieb v satelitných štátoch tábora mieru, tak by nikoho ani vo sne nenapadlo, že slovanský sen o mocnom ruskom dubisku na východe vstane do štvrťstoročia z mŕtvych.


Superman zo Smeru: Tento politik zvláda osem funkcií!


2013-01-31  (11:25)  |  Politika
Právom si zaslúži titul primátor – superman! Prvý muž Považskej Bystrice Karol Janas každý decembrový deň úradoval vo svojej pracovni. Zároveň však celé dni podľa prezenčnej listiny pracoval na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Ako to len dokázal?!


Velké spiknutí mimozemšťanů - CZ dabing


2012-12-18  (14:19)  |  Politika
Oficiálne odvysielané v televízií Science.


Čo sa na dejepise neučí – Kto stál za boľševickou revolúciou?


2012-11-12  (13:54)  |  Politika
Dnes sa deti na dejepise v škole učia, že za veľkou októbrovou socialistickou revolúciou stála najchudobnejšia robotnícka trieda, ktorá sa už nechcela nechávať vykorisťovať. Ťažko si predstaviť, že spočiatku neorganizovaná masa ľudí, robotníkov, dokáže zosadiť niekoľko storočný cársky režim a pritom vybudovať najsilnejší mocenský aparát, aký kedy uzrel svetlo sveta, v podobe ZSSR, z ktorého sa neskôr vykľuje svetová veľmoc založená na ideológií, ktorá sa ako mor rozšíri do celej Európy.


Kartová hra Illuminati III.


2012-10-19  (22:12)  |  Politika
Bermudský trojuholník - čo je za ním


Fakty k vyhláseniu Polície SR ohľadne nebezpečnosti konope


2012-10-14  (13:18)  |  Politika
V bakalárskej práci [2], ktorá cituje [3] (z ktorých pravdepodobne čerpala aj hovorkyňa) sa môžeme dočítať: “THC je 4000 krát účinnějšie než alkohol”. Teda nie je tu reč o nebezpečnosti, ale len o psychoaktívnej účinnosti. Nie je však jasné, ako sa táto účinnosť porovnávala. Mohlo by to napríklad znamenať, že 1 g THC má podobný psychoaktívny účinok ako 4000 g etanolu. Podľa [4] obsahuje marihuana 6 – 18 % THC a podľa [5] má bežný joint okolo 0,24 alebo 0,33 g marihuany. To znamená, že 1 joint obsahuje 0,01 – 0,06 g THC. Jeden panák (4 – 5 cl) vodky (37,5 – 40 % etanolu) obsahuje zas 11,84 – 15,79 g etanolu. Jeden joint by bol teda podľa týchto údajov tak psychoaktívne účinný ako 3,65 až 20,07 panákov vodky. Ak by sme brali do úvahy porovnanie jedného molu THC a jedného molu etanolu, tak jeden joint by mal potom takú účinnosť ako 0,53 – 2,21 panákov vodky.


ZSSR za Stalina - iba fakty


2012-04-21  (17:45)  |  Politika
„Ja viem, že po mojej smrti na môj hrob nahádžu kopu špiny, no vietor histórie ju neľútostne rozpráši!“ J. V. Stalin, 1943


Vítajte všetci späť v ozajstnom svete.Naša jasná budúcnosť je : OZAJSTNÁ krvavá, legitímna a právne ošetri-teľná revolúcia !


2012-03-11  (13:22)  |  Politika
Tak a je to ! Moje tajné prianie sa splnilo ! Pán Boh ma vypočul. Fico má v parlamente nadpolovičnú väčšinu.


Ministerstvo zdravotníctva - člen skupiny Penta


2012-02-11  (12:59)  |  Politika
Ministerstvo zdravotníctva je formálne súčasťou vlády SR, ale v skutočnosti je spolu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vysunutým pracoviskom Penty. Na mieste sú otázky: Kto rozhoduje o verejnom zdravotnom systéme? Vláda, alebo Penta prostredníctvom vlády?


Ľ.Huďo-Januárové udalosti vo svete, rok 2012


2012-02-11  (08:31)  |  Politika
“Kto nepozná pravdu je iba hlupák, ale kto ju zatajuje, je zločinec.” Bertolt Brecht


Ktože to tu robí revolúciu? Osoby a obsadenie.


2012-02-10  (20:41)  |  Politika
V súvislosti s aktuálnymi protestami ku kauze Gorila v poslednom období vystupujú v médiách ako líderky-organizátorky protestov aj tri ženy. Možno by vás zaujímalo, kto to vlastne je.


Rok Penty vo vláde: 5,5 milióna rukojemníkov


2012-02-05  (12:56)  |  Politika
Čo sa tých týka, budú premené na akciové spoločnosti a oddlžené. A následne ponúknuté k privatizácii. Nepredpokladám, že by sa našiel samovrah, ktorý by chcel robiť konkurenciu Pente. Po vstupe do tohto biznisu by ho čakala výpoveď 93 % pacientov zastupovaných dva poisťovňami. A tak zostane iba jeden záujemca o kúpu. Predpokladám, že pri takom záujme bude cena trhová, t.j. dopyt rovná sa ponuke. Koľko Penta ponúkne, toľko budú stáť.


Rečníci protestu Gorila: Kto ste?


2012-02-01  (14:41)  |  Politika
Vždy budem podporovať legitímne prejavy odporu voči vládnucej moci. Ako povedal Thomas Jefferson: "Keď sa ľudia boja vlády, to je tyrania. Keď sa vláda bojí ľudí, to je sloboda." alebo: "Ktorá krajina si môže zachovať svoju slobodu, ak jej vládcovia nie sú z času na čas upozornení na to, že ich ľudia si zachovali ducha odporu?"


Financovanie cirkví treba okamžite zmeniť !!!


2012-01-25  (02:07)  |  Politika
Vo februári 2011 začal minister kultúry Daniel Krajcer dialóg s predstaviteľmi cirkví, ktorého výsledkom má byť zmena financovania cirkví na Slovensku. K financovaniu cirkví je treba uviesť, doteraz platí zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví z roku 1949, podľa ktorého štát priamymi dotáciami financuje v rámci schváleného rozpočtu platy a odvody duchovným cirkví a poskytuje príspevok na prevádzkové náklady cirkevných ústredí (biskupských úradov). Nemalé peniaze nás stojí aj cirkevné školstvo, platy učiteľov náboženstva a podobné.


Havel hrdina.


2012-01-18  (08:28)  |  Politika
Nezpochybňuji zkušenosti disidentů, každý má nějakou vzpomínku, ale co mají za vzpomínku dnešní třeba třicátnici? Jak si pamatují dobu před rokem 1989. Současná vláda devalvuje morální čest na všech stranách, dává na odiv jaká je doba, co máme nyní, poukazuje na nějaké neexistující hodnoty, které máme v současnosti. Dává na odiv třeba, že máme k běžné potřebě počítače, za komunistů to nebylo. No jistě, ale zapomenou dodat že v té době to nebylo ani jinde na světě. Je to stejné jako tvrzení, že Husité prohráli pro špatnou výzbroj, nebyl jim dodán kulomet a protivník napájel koně 98 oktanovým benzínem. Je to již dost dlouho co jsem položil otázku jednomu poslanci, a to bylo: kolik bylo zapotřebí denně vozů brambor k nakrmení řemeslníků při stavbě Karlova mostu? Odpověděl snad pět potahů. Ó, jak byl moudrý, proto mají tiskové mluvčí. Správnou odpověď neznal, ani jeden vůz. Amerika byla objevena 1492 a brambory jsou známy v Evropě zhruba 250 let.


Konzervatínvy inštitút Jaroslava Haščáka


2012-01-11  (14:19)  |  Politika
Mám za to, že tak ako historici delia obdobie na pred Kristom a po Kristovi, tak aj na Slovensku, časom, budeme deliť etapu verejného života na: pred Gorilou a po Gorile. Alebo, tak nejako. V každom prípade sa pri tristnom obnažení PENTA reál politiky akosi opomína ešte jedna zaujímavá skupina, ktorá tancuje tak ako Haščák a spol. píska. A síce svet tvz. „nezávislých“ think- thankov a svet mediálny (v mnohých prípadoch sa tieto svety prekrývajú). Práve tieto zoskupenia hrajú, ako nepriamo priznáva Haščák v Gorile, v celom procese korupcie, dôležitú úlohu. Oni majú totiž ovplyvňovať verejnú mienku a tak vlastne vytvárať dopyt po riešeniach, na ktorých sa PENTA kráľovsky obohacuje.


Ľ. Huďo - Národnoštátne záujmy a NWO


2012-01-05  (23:21)  |  Politika
Nový svetový poriadok nie je fikciou, konšpiračným blúznením ani prázdnym teoretizovaním. Jeho nástup a realizácia je faktom, pred ktorým …


Ľ. Huďo - Novembrové udalosti vo svete


2011-12-06  (15:14)  |  Politika
Pravda je viac ako moc, preto je trvalá. Karel Čapek


Hranice a obranné zóny Spojených štátov európskych


2011-10-15  (12:08)  |  Politika
Onedlho príde chvíľa, keď aj oficiálne vyhlásia Spojené štáty európske (SŠE). Samozrejme sa znovu neopýtajú ani členských krajín ani národov. Okrem menej očividných vecí to má viac, veľmi ľahko viditeľných znakov.


Euroval, cesta do pekla.


2011-10-13  (15:52)  |  Politika
EÚ pripravila nový základný zákon. Ide o takzvanú zmluvu o Európskom stabilizačnom mechanizme (ESM), medzi členskými štátmi používajúcimi spoločnú menu euro. Do platnosti má vstúpiť po júne 2013 a má plniť úlohy doteraz plnené EFSF (European Financial Stability Facility) a EFSM (European Financial Stability Mechanism). Tento zákon rozvíril hladinu na politickej scéne aj u nás, známy ako euroval. O čo vlastne v ESM ide?


Pravda o Eurovale


2011-10-12  (15:50)  |  Politika
Nechajte už prosím Grécko skrachovať. Je to jediná cesta z morálneho úpadku, ktorý v Európe zažívame.


15.11.2011 - Světová revoluce Opravdové demokracie


2011-10-11  (21:54)  |  Politika
Blíží se den, kdy se má konat po celém světě revoluce proti současnému systému typu virtuální peníze bez hodnoty či vláda mafiánů skrývajících se za iluzí práva a demokracie. Jestli se jedná o skutečné pozitivní hnutí nebo naopak nějakou předem připravenou akci globalistů, to si nechť zodpoví každý sám za sebe dle svého svědomí. Ale je jisté, že by odkaz na takovouto obrovskou akci by neměl chybět na Dolezite.sk .


Ve pátek 30.9.2011 - Eduard Chmelár utékol preč od Vaského jako čert od svacenej vody !


2011-10-03  (11:48)  |  Politika
Dňa 30.9.2011 o 17:00 sa v bratislavskom DK Ružinov uskutočnila konferencia o priamej demokracii. Vystúpili tam poprední zástancovia a teoretici z domácej a českej scény, ktorí mali obhajovať teoretické aj praktické princípy priamej demokracie ako riadenie spoločnosti priamo občanmi.


Politiku netreba! Existuje niečo lepšie! Pomôžeš to zrealizovať?


2011-10-02  (14:51)  |  Politika
Alebo sa mieniš len sťažovať a nečinne prizerať kolabujúcemu systému? AKO POMÔCŤ: http://nr.zeitgeistmovement.sk/web/pomozes-je-to-jednoduche + pridaj svoje nápady do komentára!!! Človek nezistí čoho je schopný pokým to neskúsi!


NEW WORLD ORDER : Postavme sa im!


2011-08-25  (23:21)  |  Politika
Ľudstvo je spútané v neviditeľnom väzení tvorené médiami, životný štýlom a hodnotami dnešnej doby. Aby sme zničili New World Order je potrebné zbúrať hranice myšlienok a sprístupniť svet neobmedzených možností. Elity sa dajú zabiť ale NWO sa nedá poraziť len politikou a hrubou silou. Je dôležité napraviť škody ktoré boli spôsobené na našom myslení a vnímaní sveta.


Manifest - Za náš hlas!


2011-08-22  (19:43)  |  Politika
Ak súhlasíte s presadením navrhovaných zmien, uvedených v tomto dokumente, zoberte si ho prosíme za svoj. Bol vypracovaný obyčajnými ľuďmi, občanmi Slovenskej republiky a nesleduje žiadne sebecké ciele. Je koncipovaný s úprimnosťou a v medziach slušnosti. Neobsahuje síce požiadavky, ktoré by vyvolali okamžitú zmenu a zlepšenie situácie v SR v konkrétnych oblastiach napr. sociálnych záležitostiach či daňovej politike, ale dve základné požiadavky, ktoré sú v ňom uvedené podľa nás prinesú významné zlepšenie a posilnenie demokratického zriadenia v Slovenskej republike a v budúcnosti jednoduchšie presadzovanie našich predstáv. Dúfame, že sa pre tento cieľ dokážeme zjednotiť, pretože sami sme slabí, ale ako masu nás budú musieť rešpektovať! Prosíme Vás, podporte túto iniciatívu akýmikoľvek inteligentnými prostriedkami. Ďakujeme


Tento krát, v tejto revolúcii, už nebudeme slušní ako Ján Budaj !


2011-08-10  (00:14)  |  Politika
V roku 1989 Slovenský Národ veril že V SLUŠNOSTI JE SILA ! A Ján Budaj sa stal PERSONIFIKÁCIA TEJTO SILY !


Dopis, který byl zaslán UBS aneb Jak to chodí u Policie.


2011-08-04  (14:12)  |  Politika
Dopis, který byl zaslán UBS od kolegy "strážmistra" z útvaru SDP PČR. Kolegům neřekne nic nového, ale pro občany České republiky je to nádherně popsaný pohled do myšlenek "skoro poldy", který je ještě stále "trochu civil". Doufám že se kolega neurazí za toto označení.UBS děkuje za všechny kolegy. Milí kolegové a přátelé z UBS a dalších odborových organizací! Důvod, proč jsem se rozhodl k napsání tohoto dopisu je, že si potřebuji urovnat myšlenky a zároveň s tím se i "svěřit". A protože jsem paranoidní, bude to bohužel dopis anonymní.


Vladimír Putin: USA sú parazitom globálnej ekonomiky


2011-08-03  (18:09)  |  Politika
"Kto kontroluje potraviny ovláda ľudí, kto kontroluje energiu môže ovládať celé kontinenty, kto kontroluje peniaze, môže ovládať svet." Henry Kissinger


Kauza Dominiqua Kahna skončená. USA nemajú zlaté rezervy


2011-07-12  (19:16)  |  Politika
New Yorská násilnicka kauza DSK skončila pre chuligánov, ako ich nedávno nazval Putin, z Federal Reserve and The City of London totálnym fiaskom. Ešte vždy pozerám na týchto chuligánov s najväčším obdivom. Zorganizovať tak dokonalý matrix ako sa im to podarilo od dobytia anglicka a založenia Bank of England stojí za zložený klobúk. Ale ako sú tlačený do kúta zvonku aj zvnútra tieto tvory bez tváre a chrbtovej kosti, ktoré nám tu permanentne pripravujú bitúnok: od Francúzkej revolúcie cez obe vojny a Boľševickú revolúciu po komunizmus atď., tak s DSK títo páni v bielych golieroch spadli tvárou do hnoja.


Ďaľšie z politiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Torontské protokoly (podľa novinára, ktorý ich uverejnil) dokazujú že plán vytvorenia Nového Svetového Poriadku (ďalej NWO) sa zosnoval už pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu, že pojem New World Oorder „legalizoval” 11.9.1990 vo svojom prejave prezident USA Busch starší. Úzka skupina ľudí, ktorá sa usiluje o vytvorenie NWO svoje „ako na to?“ zaktualizovala už pred najmenej 45 rokmi, čím vytvorili scenár na najbližšie roky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Globalizácia. Je naivné, myslieť si , že my to môžeme ZMENIŤ?

Odvtedy, čo sa stal Robert Fico premiérom, mu už volal aspoň štyridsať krát, aby mu poradil. Bez odozvy. Ponúknuť chcel pritom podľa svojich slov aj finančné prostriedky od "spriatelených kruhov". Tvrdí, že predseda vlády zvolil úplne nesprávnu stratégiu. Predseda Ľudovej strany - Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS-HZDS), ktoré sa už ocitlo na cintoríne pluralitných strán. Vladimír Mečiar preto Smeru veští predčasné voľby. To sú vízie nášho Pandemónia, zlého ducha. Peter Stanek analyzoval na Slovensku ekonomické a makroekonomické postavenie „slovenskej“ súkromnej ekonomiky. Riešenie už nie je možne, pretože politici sa postarali, že sme stratili definitívne akúkoľvek národnú suverenitu a tak vytvárať konkurencia schopnosť na Slovensku je možne jedine tým, že sa zruší minimálna mzda a bežní ľudia sa naučia konzumovať trávu a seno za 5 či 10 rokov, keď starších ľudí čaká utrpenie stále väčšie. Karavána krajín EU smeruje do záhuby aj bez pričinenia obyvateľstva Európy už v najbližších 5 rokoch. Rozhodli o tom kupci biznisu s Áziou – Čínou a bankári, korím taktiež vyhovuje, že obyvateľstvo a krajiny v EU žijú na dlh. Konkurovať Čine, Indii, Brazílii je nezmysel. Európa ak chce prežiť, tak sa musí uzatvoriť týmto vzmáhajúcim sa ekonomikám. Zatiaľ kupcov a bankárov nepresvedčil o nevýhodnosti ich biznis pre Európu nik v Európe. Čo bude ďalej, tak to neviem povedať, pretože až 70% bežných ľudí Európy zatiaľ tento režim znáša v pokore alebo vôbec sa o ekonomiku a politiku nezaujíma.


Ján Sokol, 1,5 miliónová dividenda z USA a moje kupeck...

Zamestnanci jadrovej elektrárne v Mochovciach prehovorili

Charlie Chaplin a ten nejlepší proslov na světě

Velké spiknutí mimozemšťanů - CZ dabing

Karel Gott se už před 11 lety bál totalitní světovlá...

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Ako také ovce

Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.4014 s