26. August 2019
    
reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha - Dolezite.sk

reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


  2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha

 

 

 

 

 

 

Boh sv. Tomáša Akvinského

 

 

Za vznik tejto logickej sondy do hlbín scholastického myslenia vďačím čitateľom tejto stránky, ale najmä aktívnym účastníkom diskusného fóra, ktoré je jej súčasťou. Bez ich prispenia by som sa nikdy nebol ani len dozvedel, že scholastické myslenie je ešte stále živé, že prežilo 30-ročnú aj storočnú vojnu, ba aj obe vojny svetové, že sa bez väčšej ujmy prenieslo cez zrušenie otroctva a nevoľníctva, objav krvného obehu, transplantáciu srdca, nepoškvrnené počatie cicavcov, lety kozmických sond mimo slnečnej sústavy, vznik matematickej logiky a gigahertzových počítačov, spektrálnu teóriu samoadjungovaných operátorov, Darwinovu teóriu evolúcie, rozšifrovanie genetického kódu, ba aj cez kvantovú mechaniku a relativistickú kozmológiu.

„Z pohybu a z príčinnej účinnosti, z náhodnosti, poriadku a krásy sveta možno poznať Boha ako pôvod a cieľ vesmíru.“
KKC § 32

 


 

Tomášova doba

Doposiaľ som sa o dôkazoch božej existencie vyjadroval len okrajovo v akejsi implicitnej viere, že predsa „každý“ dnes už vie, že to nie sú dôkazy, ale iba jalové plody verbálneho© myslenia z čias, kedy filozofi viedli napríklad celé stáročia vášnivý „spor o univerzálie“, ktorý pre navodenie dobovej atmosféry v nasledujúcom odstavci stručne spomeniem.

Človek by ani neveril, že dospelých ľudí z mäsa a kostí mohli vôbec niekedy trápiť také „hlboké“ problémy, ako je otázka, či veci sú len prejavmi ideí, alebo naopak, či idey sú len mená pre veci. Povedané trocha konkrétnejšie, tých učených mužov stredoveku trápilo, či je skutočnejšia „koňovitosť“ než konkrétne živé kone, čo oni formulovali vysoko „odbornou“ dilemou, či sú „universalia ante res“ (pred vecami), alebo „universalia post res“ (po veciach). Trvalo stáročia, kým francúzsky teológ Pierre Abélard prišiel na geniálne dialektické (áno, tak o ňom hovoria teológovia) rozuzlenie tohoto gigantického problému, keď objavil, že „koňovitosť“ je rovno v koňoch (!), čo formuloval sloganom „universalia in res“. Možno na toto neočakávané riešenie tak závažného problému prišiel len preto, že zahorel láskou ku krásnej Héloise, neteri parížskeho kanonika Fulberta, ktorú zneuctil nemanželským dieťaťom, za čo ho dal Fulbert – vykastrovať. Tento pohnutý životný osud vrcholného stredovekého teológa a filozofa, sa stal obľúbenou témou pre umelecké spracovanie od stredoveku až po súčasnosť (viď napríklad modernú operu Roberta Warda).

V dôsledku svojho spomínaného omylu som preto – ja naivný – očakával, že každý zaujíma k týmto názorom iba taký zhovievavý postoj, ako otec k predstavám svojich detí predškolského veku. Tým viac, že ja sám som sa šťastným riadením osudu s dôkazmi božej existencie stretol veľmi skoro a ešte na základnej škole som pochopil ich logickú neudržateľnosť. Možno aj preto som si prostoducho myslel, že ľudia s matematicko-fyzikálnym vysokoškolským vzdelaním budú tieto dôkazy považovať tiež len za plody slepej uličky detinskej etapy ľudského myslenia. Ale dozvedel som sa, že som sa veľmi, veľmi mýlil. Keď sa táto téma na popud jedného návštevníka na fóre vynorila, pokúsil som sa iniciátorovi odpovedať na jeho argumenty, ale čoskoro som pochopil, že nie je zďaleka sám a že sa odo mňa očakáva, že budem každému z diskutujúcich odpovedať osobitne. To som si však už nemohol dovoliť a preto som usúdil, že najlepšie urobím, keď všetky dôkazy podrobím kritickej analýze v jednej samostatnej štúdii. Čitateľ mi dúfam prepáči, keď vynechám dôkazy božej existencie z pera „pohana“ Aristotela a sústredím sa len na argumenty doctora angelorum – svätéhoTomáša Akvinského.

Dúfam, že nemôžem ničomu uškodiť, keď ocitujem charakteristiku Tomáša, ako ju podáva marxistický filozof, akademik Igor Hrušovský (kto na názor marxistu nie je zvedavý, môže nasledujúci citát preskočiť):

„Tomáš Akvinský je vrcholným scholastickým mysliteľom a najväčším systematikom stredovekej filozofie, nazývaným „princeps philosophorum“. Jeho dielo je zavŕšením snáh o vytvorenie cirkevno-feudálnej filozofie. Veľa čerpal z Aristotela, ktorého sa usiloval prispôsobiť a vteliť do cirkevnej náuky.

Narodil sa roku 1225 v Roccasecca pri Aquine neďaleko Neapola. Vzdelával sa najprv u benediktínov na Monte Cassino, potom na neapolskej univerzite. Roku 1243 vstúpil do dominikánskeho rádu, od roku 1245 študoval v Kolíne ako žiak Alberta Veľkého a v Paríži. Počnúc rokom 1252 vyučoval v Paríži, potom vo viacerých italských mestách, od roku 1269 bol opäť v Paríži, neskoršie v Neapoli a v roku 1274 zomrel vo Fossanuove pri Ríme.

Podľa neho, ak teológia smeruje od boha k svetu, filozofia postupuje naopak, od sveta k bohu a takto „prirodzený rozum slúži viere“. Cirkevné dogmy sú teda zjavenými poučkami, no rozum môže zdôvodniť nielen ich účelnosť a osožnosť, ale aj to, že hoci sú nadrozumové, vôbec nie sú protirozumové. Pravda, niektoré cirkevné dogmy pre svoju „tajomnosť“ sú podľa Tomáša celkom mimo dosahu akejkoľvek racionálnej úvahy. Pravdy poznateľné prirodzeným rozumom sú takto iba preambulami fidei a len na ne sa vzťahujú rationes demonstrativae.

Prirodzeným rozumom, a posteriori, je podľa Tomáša dokázateľná aj existencia boha: pretože vraj reťaz príčin a účinkov nemôže mať nekonečný počet článkov, treba postulovať prvého hýbateľa alebo prvú príčinu. Predpokladom svetového poriadku je existencia usporiadateľa.

Tomášova filozofia veľmi skoro bola aj oficiálne schválená cirkvou: už roku 1323 bol Tomáš Akvinský kanonizovaný, roku 1567 bol vyhlásený za jedného z učiteľov cirkvi a roku 1879 vyzval pápež katolíckych filozofov, aby obnovili a ďalej rozvíjali mienku tohto „anjelského doktora“ a „kniežaťa scholastikov“. (Antológia z diel filozofov 3, Pravda, Bratislava 1975, str. 251-252)

Tým, ktorí tento citát nepreskočili (teda všetkým), chcem pripomenúť, že obdobie komunizmu v Československu (s obľubou označované dnes ako obdobie hlbokej náboženskej neslobody), z ktorého tento citát pochádza, nepredstavovalo éru, v ktorej by sa na adresu „reakčnej“ filozofie a náboženskej viery len pľuli jedovaté sliny. V tomto období „ateizácie“, ako ho rád charakterizuje kardinál Korec, vyštudovali a „urobili kariéru“ súčasní biskupi, ba aj podaktorí arcibiskupi, vydávala sa náboženská literatúra, ktorú v týchto esejach zámerne citujem, ale vydávali sa aj také seriózne a objektívne diela, ako je desaťdielna Antológia z diel filozofov (1962-1977), v ktorej bol len jediný diel venovaný filozofii marxistickej. Neviem veru, či sa v dnešnej, nezvratne sa klerikalizujúcej Slovenskej republike, dožijem vydania podobnej antológie, v ktorej by boli rovnakým dielom zastúpení ateistickí myslitelia. Moje pokusy zverejniť svoje eseje v našich súčasných časopisoch mi takú nádej nesľubujú.

Citovaný tretí diel antológie („Patristika a scholastika“) obsahuje niekoľko kapitol z Tomášovho diela Suma proti pohanom v rozsahu 99 strán, ale žiadnu ukážku zo Sumy teológie, v ktorej sú uvedené jeho dôkazy božej existencie. V USA som si v antikvariáte síce kúpil anglický preklad tohoto vrcholného teologického diela, ale ten je písaný značne archaickou angličtinou. Potešil som sa preto, keď sa mi neskôr podarilo vďaka SAIA získať modernú anglickú antológiu Classics of Western Philosophy (Ed. S. M. Cahn), Hackett, Indianapolis 1985, ktorá obsahuje akurát toto miestoSumy teológie. Keďže päť dôkazov Tomáša Akvinského tam zaberá iba dve strany (295-297), rozhodol som sa ich kriticky analyzovať všetky. Pre vážnych záujemcov mám dobrú správu, že toto veľdielo sa nachádza už aj na internete – viem si živo predstaviť, ako by sa tomu nebohý autor úprimne potešil.


 

Tomášove dôkazy existencie boha

Suma sa člení na časti, tie na otázky a ďalej na články. Dôkazy existencie boha sa nachádzajú v treťom článku druhej otázky, ktorá patrí do prvej časti (ide teda o miesto označené ako 1.2.3). V ďalšom uvádzam komentovaný preklad celého tretieho článku a poznamenávam len, žejazykové poznámky k prekladu vkladám do [hranatých] zátvoriek. Zámerne som ponechal kostrbatosť originálu, s neustálymi stereotypnými „tak“, „teraz“, „teda“, aby čitateľ mal možnosť poznať aj jazykovú úroveň textov, ktoré poznačili cirkevnú ideológiu na stáročia. Článok má sľubný názov „Jestvuje Boh?“ a začína takto:

„Pristupujeme teda k tretiemu článku: –
Námietka 1. Zdá sa, že Boh nejestvuje; pretože ak jedna z dvoch protikladných entít je nekonečná, druhá bude úplne zničená. Ale meno Boh znamená, že On je nekonečné dobro. Ak by teda Boh jestvoval, nemohli by sme pozorovať žiadne zlo; lenže vo svete je zlo. Preto Boh nejestvuje.“

Táto námietka, ktorá je uvedená len preto, aby bola nakoniec Tomášom vyvrátená, by nás nemusela zaujímať, ale dobre ilustruje verbálne©myslenie typické pre obdobie scholastiky. Jeho základným znakom bolo to, že sa formálne uvažovalo o slovách, nie o obsahu a význame pojmov, ktoré tieto slová iba zastupujú. Filozofi vtedy preto uvažovali aj o takých „entitách“ ako dobro a zlo a bolo im úplne jasné, že protikladné entity sa vzájomne „ničia“. Ale hlavne im bolo úplne samozrejmé, že entity súdefinované menami! Tomáš Akvinský nemal ani len najmenšiu pochybnosť o tom, že meno Boh znamená dobro, a že teda už zo samotného menavyplývajú vlastnosti. Nevidíte nápadné stopy tejto neotrasiteľnej scholastickej sebaistoty ešte aj v myslení väčšiny dnešných veriacich? Ja to vidím a je mi z toho smutno, pretože mi to dosvedčuje, že ľudstvo ako celokneurobilo za 700 rokov žiadny intelektuálny pokrok. Za pokrok ďakuje ľudstvo iba pár výnimočným jednotlivcom.

Ako príklad prežívajúceho scholastického myslenia uvediem už spomínaný § 203 Katechizmu katolíckej cirkvi, v ktorom sa tvrdí, že „meno vyjadruje bytnosť, totožnosť osoby a zmysel jej života“. Odporúčam čitateľovi, aby sa na moju kritickú analýzu tohoto paragrafu ešte raz pozrel a posúdil, či sa chápanie zmyslu (božieho) mena dnešnou katolíckou cirkvou nejak líši od názorov Tomáša Akvinského.

Námietka 2. Ďalej, je nadbytočné predpokladať, že to, čo možno vysvetliť malým počtom princípov, vzniklo pôsobením viacerých princípov. Zdá sa však, že všetko, čo vidíme vo svete, možno vysvetliť inými princípmi bez predpokladu, že Boh jestvuje. Pretože všetky prirodzené veci možno redukovať na jeden princíp, ktorým je príroda; a všetky vôľové veci [v modernom jazyku by sme povedali „psychologické, či duchovné javy“] možno redukovať na jeden princíp, ktorým je ľudský rozum, alebo vôľa. Preto niet dôvodu predpokladať existenciu Boha.“

Tu sa sv. Tomáš dovoláva veľmi rozumného princípu Ockhamovej britvy, formulovaného františkánskym mníchom a filozofom menom William of Ockham (1285-1349): „non sunt multiplicanda entia praeter necessitatem“, t. j. entity netreba rozmnožovať bez nutnosti. Na tento princíp sa aj jaodvolávam veľmi rád presne v zmysle citovanej námietky. Počkajme si, ako si s ňou sv. Tomáš poradí. Poznamenávam len, že v modernom chápaní by som neredukoval svet na prírodu, ale na hmotu a duchovné javy na činnosť mozgu akéhokoľvek cicavca, nie výlučne na ľudský rozum, alebo vôľu, pretože pre súčasnú vedu je sídlom vedomia nielen ľudský, ale aj zvierací mozog a niet najmenšieho dôvodu považovať vôľu za samostatnú entitu.


 

1. Boh ako dôsledok primitívnych predstáv o fyzike

Naproti tomu, Boh o sebe sám hovorí: Som ten, ktorý som (Exod. iii. 14).
Odpovedám, že Existencia Boha sa dá dokázať piatimi spôsobmi.

Prvý a [naj]názornejší spôsob je argument z pohybu. Je isté, a našim zmyslom zrejmé, že vo svete sú niektoré veci v pohybe. Teraz, čokoľvek sa pohybuje, je pohybované niečim iným, pretože hýbať sa môže len to, čo má možnosť [pohybu] voči tomu, čím je pohybované; pretože vec sa pohybuje pokiaľ je v činnosti. Lebo pohyb nie je nič iné než prechod [redukcia] niečoho z možnosti [potenciálnosti] do skutočnosti [aktuálnosti]. Nič sa však nemôže redukovať z možnosti do skutočnosti ináč než niečim, čo je v stave aktuálnosti. Tak to, čo je aktuálne horúce, ako napríklad oheň, spôsobuje, že drevo, ktoré je potenciálne horúce, sa stáva aktuálne horúcim, a tým ho hýbe a mení. Teraz, nie je možné aby tá istá vec bola súčasne v aktuálnosti aj potenciálnosti z toho istého hľadiska, ale iba z rôznych hľadísk. Lebo to, čo je aktuálne horúce, nemôže byť súčasne potenciálne horúcim; ale je súčasne potenciálne chladné. Preto nie je možné, aby vec bola v tom istom ohľade a tým istým spôsobom aj hýbateľom aj hýbanou, t.j., aby sa hýbala sama. Preto čokoľvek sa pohybuje, musí byť pohybované niečim iným. Ak to, čím je to pohybované, je samo pohybované, potom aj toto musí byť tiež pohybované niečim iným, a toto zase iným. Ale takto to nemôže ísť do nekonečna, pretože potom by nebolo žiadneho prvého hýbateľa [a jeho existenciu chce predsa Tomáš dokázať !] a v dôsledku toho ani ďalšieho hýbateľa, keď uvážime, že sa nasledujúci hýbatelia pohybujú iba pokiaľ sú pohybovaní prvým hýbateľom; rovnako ako sa pohybuje palica len preto, lebo je pohybovaná rukou. Preto je nutné prísť k prvému hýbateľovi, ktorý už nie je ničím pohybovaný; a tohokaždý chápe ako Boha.“

Tomáš Akvinský začína prvý dôkaz popisom svojej predstavy o pohybe. Je to pre súčasníka predstava naozaj kuriózna. Neviem si dosť dobre vysvetliť z akej možnosti do akej skutočnosti sa redukuje zotrvačný pohyb (neťahaného) železničného vagóna po rovnej koľaji. Čo sa s vagónom stalo od doby, kedy minul semafor, do doby, keď sa dostal pár metrov zaň? Podľa mojich znalostí fyziky sa s ním nestalo vôbec nič. Jestvuje inerciálna súradná sústava, v ktorej je priamočiary rovnomerný pohyb kľudom (stačí, ak sa táto sústava pohybuje rovnobežne s vagónom jeho rýchlosťou). A o kľude ani sám Tomáš nehovorí, že je redukciou potenciálneho na aktuálne. Pre rovnomerný priamočiary pohyb teda Tomášovo kategorické tvrdenie o podstate pohybu neplatí. Neplatí ani pre rovnomerný pohyb rotačný, v ktorom telesá, ak na ne nepôsobia vonkajšie sily, zostávajú (teoreticky) naveky (preto sa Zem otáča okolo svojej osi bez akéhokoľvek „pohonu“ už milióny rokov). Keďže je rovnomerný pohyb ekvivalentný kľudu, nepotrebuje hýbateľa. Ukázali sme teda príklad pohybu, pre ktorý neplatí Tomášovo tvrdenie, že „čokoľvek sa pohybuje, je pohybované niečim iným“. Tým by analýza argumentu z pohybu mohla aj skončiť, ale pokračujme ešte chvíľu.

Keď do seba narazia dve pohybujúce sa biliardové gule, čierna a biela, zmenia sa ich dráhy a rýchlosti dosť prudko. Ktorú z gulí by ste si vybrali za pohybujúcu, a ktorú za pohybovanú? Mohli by ste vybrať hociktorú, lebo vhodnou voľbou inerciálnej sústavy možno z ktorejkoľvek z nich urobiť nehybnú guľu. Lenže keby ste si za pohybujúcu vybrali čiernu, prvý hýbateľ by bol kdesi v jej minulosti, a keby ste si vybrali bielu, bol by zasa hýbateľ v jej minulosti, teda v budúcnosti tej čiernej. Z toho však vyplýva, že už v prípade dvoch gulí môžeme dostať podľa Tomáša dvoch prvých hýbateľov. Pre sto gulí budeme mať sto prvých hýbateľov. Lenže svet je tvorený obludným počtom telies, a preto by sme mali dostať rovnako obludný počet prvých hýbateľov, čo Tomáš iste nechcel. Aj v inom ohľade je voľba hýbateľa problematická. Pozrite sa na slnečnú sústavu, alebo na našu galaxiu: čo čím pohybuje? Slnko planétami, či planéty jedna druhou? Ktorá ktorou? Myslím si, že už nemá zmysel pokračovať v hľadaní chýb v uvedenom dôkaze: chybná je takmer každá veta. Predstava „odovzdávania“ pohybu je klasickej mechanike úplne cudzia. Fyzika popisuje pôsobenie telies ich vzájomnými interakciami, v ktorých niet žiadneho usporiadania, či poradia typu „pohybujúce – pohybované“. Klasická mechanika Tomášove predstavy nijak nepodporuje, môžeme preto prejsť k termodynamike.

Tomášove úvahy o potenciálne a aktuálne horúcich veciach sú naozaj rozkošné. Nechcem nijak znevažovať ten fakt, že ľudia v stredoveku nevedeli o teple vôbec nič, ale prečo sa potom o ich „dôkazoch“ s úplnou vážnosťou hovorí ešte aj dnes ako o dôkazoch serióznych? Ak by som ich chápal ako prvé kroky ľudskej snahy orientovať sa vo svete, dokázal by som k ním byť zhovievavý. Ale ak mi o nich niekto bez hanby tvrdí, že sú dodnes platnými a mocnými dôkazmi, musím obnažiť ich absurdnosť, aby som mohol ukázať ako hlboko sú také tvrdenia nepravdivé. Vy rozumiete tvrdeniu, že „to, čo je aktuálne horúce… je súčasne potenciálne chladné“? Ja rozumiem iba tomu, že teleso s izbovou teplotou je teplé v zrovnaní s chladnejším telesom a chladné voči teplejšiemu, ale nevidím, čo to má spoločné s prvým hýbateľom. Má sa z toho porovnávania dospieť knajteplejšiemu hýbateľovi?! To veru neviem, ale je mi jasné, že sv. Tomáš Akvinský nemal predstavu o zdroji tepla. Vedel si predstaviť len to, že chladné sa môže zohriať od teplého, ale bola mu úplne nepochopiteľná predstava exotermickej chemickej reakcie, v ktorej zmiešaním dvoch chladných látok (napr. vody a kyseliny sírovej, alebo vody a NaOH) vznikne horúca zmes. Ako si ten chudák potom vysvetľoval vznik ohňa? Ten bol v stredoveku, zdá sa mi, už objavený. Aj geniálny filozof a teológ by mal v tých dobách predsa vedieť, že sa oheň iniciuje použitím chladného kresadla a chladnej kúdele. Či jemu oheň zakladal stále len jeho sluha, takže on sám založenie ohňa nikdy nepozoroval? Ale ak o vzniku ohňa nič nevedel, prečo o tom učene rozprával? Ukazuje sa teda, že ani termodynamika, ktorá chápe teplo (presnejšie vnútornú energiu) ako súčet energií molekúl, Tomášove predstavy nepodporuje.

Tvrdenie, „čokoľvek sa pohybuje, musí byť pohybované niečim iným“, je nepravdivé a mimo kontextu dôkazu existencie „prvého hýbateľa“ by ani nestálo za námahu ho vyvracať. Je to naozaj iba nijak nezdôvodnené zovšeobecnenie vzájomného pôsobenia medzi nepoddajnými telesami, ako je spomínaný príklad ruky a palice. Popiera ho nakoniec aj autor sám, keď na záver dospieva k názoru, že „je nutné prísť k prvému hýbateľovi, ktorý už nie je ničím pohybovaný“. Toho prvého hýbateľa ničím necharakterizuje, nevysvetľuje aké špecifické vlastnosti z neho robia takú mimoriadnu výnimku, ktorá sa vymyká všeobecnej zásade zdôrazňovanej opakovane počas celého argumentu. Prvým hýbateľom môže preto byť v podstate čokoľvek. Najjasnejšie obnažuje autor podstatu chyby, ktorej sa dopúšťa vtedy, keď tvrdí, že postupnosť hýbateľov „nemôže ísť do nekonečna,pretože potom by nebolo žiadneho prvého hýbateľa“. Tu sa veľduch teológie trápne prezradil, pretože za jediný argument v prospech deklarovanej nemožnosti označil cieľ, ku ktorému chcel dospieť. Predpokladal, že nemôže nejestvovať žiaden prvý hýbateľ a len preto postupnosť hýbateľov nemôže ísť do nekonečna. Keďže však postupnosť nemôže ísť do nekonečna, musí jestvovať prvý hýbateľ. Všetko predtým bolo teda úplne zbytočné, koreň dôkazu je v týchto dvoch vetách, ktoré predstavujú tautológiu: záver sa „dokazuje“ z predpokladu, že je pravdivý. Autor mohol namiesto argumentu jednoducho bez dlhých rečí povedať, že je nutný prvý hýbateľ. Žiaden iný obsah totiž celý tento odstavec nemá.

Argument využíva aj neschopnosť autora predstaviť si nekonečne dlhú postupnosť vzájomných odovzdávaní pohybu, idúcu do minulosti. S budúcnosťou problémy nemá, tú si (asi) vie predstaviť nekonečnú. V tomto argumente nám ešte neprezrádza, prečo mu predstava nekonečnej minulosti robí problémy (nepýta sa, prečo by mal jestvovať nejaký prvý hýbateľ), tu to iba konštatuje. Vrátime sa k tejto jeho neschopnosti – ktorá má tvorivý charakter, lebo ju povýšil na nástroj argumentácie – v ďalších dôkazoch.

Ak by som mal celý argument zhodnotiť, povedal by som, že je to len dlhšie rozprávanie o slovách, ktoré robí zdanie, že čosi z čohosi vyplýva, že sa pri tom rozprávaní nejak spracovávajú nejaké myšlienky, ale nič také sa tam nedeje. Ide len o niekoľkonásobné zopakovanie deklarácie, že nič sa samo od seba nemôže hýbať, kulminujúce náhlym prekvapením, že to tak nemôže ísť do nekonečna a končiace popretím dovtedy opakovanej všeobecnej deklarácie. Celý argument neobsahuje jedinú myšlienku, iba prázdne slová. Podobá sa to na tzv. „slovný šalát“ detí vo veku 2-3 rokov, ktoré si všimli, že dospelí hovoria súvisle a preto aj oni túto súvislosť imitujú. Keďže však majú malú slovnú zásobu, dopĺňajú svoje „prejavy“ vymyslenými „slovami“. U detí je to veľmi milé, lebo oni nič nepredstierajú. Tomáš sa však tvári, že dokazuje hlboké pravdy.

Za zmienku stojí ešte záverečná floskula o tom, že prvého hýbateľa „každýchápe ako Boha“. Tá predstavuje argumentum ad numerum, ktorý je živý ešte aj dnes: pravda je to, čo hovoria „všetci“. Keď teda „všetci“ mohamedáni hovoria, že kresťania sú neveriaci psi, bude to zrejme pravda. Keď v Tomášovej dobe všetci hovorili, že Zem je rovná ako stôl, bola to vtedy určite svätá pravda. Napodiv, dnes to pravda už nie je. Ale asi len preto, lebo to už „všetci“ nehovoria. Žiaden iný dôvod, prečo by prvým zdrojom pohybu mal byť akurát Boh, Tomáš neuvádza. A tiež sa nenamáha vysvetliť, čo pojmom Boh myslí. Veď to predsa „všetci“ vedia!


 

2. Boh ako prvá príčina

Druhý spôsob vychádza z povahy pôsobiacej príčiny (causa efficiens). Vo svete zmyslových vecí zisťujeme, že jestvuje usporiadanie pôsobiacich príčin. Nie je známy žiaden prípad (nie je, v skutočnosti, ani možný) kedy by sa našla vec, ktorá by bola pôsobiacou príčinou seba samej; pretože by potom musela jestvovať pred sebou, čo je nemožné. Teraz, u pôsobiacich príčin nie je možné aby pokračovali donekonečna, pretože u všetkých pôsobiacich príčin nasledujúcich po sebe, prvá je príčinou prostrednej príčiny [medzipríčiny], a prostredná je príčinou konečnej príčiny, či už je prostredná tvorená viacerými príčinami, alebo je iba jediná. Teraz, odobrať príčinu znamená odobrať účinok. Preto, ak by nebola medzi pôsobiacimi príčinami prvá, nebola by ani posledná, ani prostredná príčina. Ale ak u pôsobiacich príčin je možné pokračovať donekonečna, nebude žiadnej prvej pôsobiacej príčiny, ani nebude konečného účinku, ani žiadnych prostredných pôsobiacich príčin; ale všetko toto je evidentne nepravdivé. Preto je nutné pripustiť prvú pôsobiacu príčinu, ktorej každý dáva meno Boh.“

Najprv tu treba objasniť pojem „pôsobiacej príčiny“ (causa efficiens). V stredoveku sa pod vplyvom Aristotela rozoznávali štyri príčiny bytia: 1.causa materialis, látka; 2. causa formalis, forma; 3. causa efficiens, pôsobiaca príčina; a nakoniec 4. causa finalis, účel. Je zrejmé, že v dnešnom jazyku chápeme ako príčinu len to, čo sa vtedy nazývalo pôsobiacou príčinou. Mohol som preto výraz causa efficiens prekladať jednoducho slovom príčina. Rozhodol som sa však zachovať stredoveký kolorit Tomášovho jazyka.

Musíme sa teraz zastaviť pri „príčine bytia“. Je dosť zrejmé, že ak čosi jestvuje, je to obvykle z nejakej látky a má to aj nejakú formu. Aristotelovým slovníkom by sme mohli potom bez problémov povedať, že (takmer) všetko, čo jestvuje, má materiálnu aj formálnu príčinu, ibaže to nie sú príčiny v dnešnom chápaní. Veci, ktoré my zámerne vyrobíme, aby plnili nejakú funkciu, majú pre nás samozrejme navyše aj účel, teda „finálnu príčinu“. Lyžička má pre nás veľmi dobrý účel, ale ťažko má akýkoľvek účel pre baktérie, včely, či Slnko. Finálna „príčina“ je pojem definovaný antropocentricky, ale v scholastických argumentoch sa používal ako pojem absolútny, čo je hrubá chyba proti logike a predstavuje peknú ukážkuverbálneho© myslenia: spomínané tri „príčiny“ sú príčinami len preto, lebo ich tak nazval Aristoteles. Nič v skutočnosti nezapríčiňujú, čo by mala byť jediná funkcia príčiny.

V dnešnom chápaní je príčina to, čo spôsobuje zmenu čohokoľvek. Keďže svet je v chápaní materialistu tvorený iba hmotou a hmota predstavuje iba obrovské množstvo elementárnych častíc, ktoré na seba pôsobia silami odvoditeľnými (derivovaním potenciálu podľa polohy) od polí (gravitačného, elektromagnetického, a i.), celé dianie v prírode pozostáva iba z neustálych zmien usporiadania elementárnych častíc. Zmeny usporiadania sú však len zmeny stavu. Môžeme samozrejme povedať, že ochladením vody vznikneľad, ale musíme chápať, že ľad tvoria tie isté molekuly, ktoré tvorili vodu, iba majú menšiu kinetickú energiu a preto sa nepohybujú pomerne voľne, ale len kmitajú okolo nehybných rovnovážnych polôh. Nemôžeme teda hovoriť, že ochladením vody vznikla nová entita – „ľad“, ani že ochladenie je príčinou „bytia“ ľadu – ono je iba príčinou zmeny stavu tej istej vody.

Neviem akú predstavu o svete má idealista, ale dôkaz existencie boha, ktorý podáva sv. Tomáš Akvinský, má byť určený práve materialistovi a má ho presvedčiť, že svet nie je len čisto hmotný. Aby túto funkciu mohol taký dôkaz plniť, nemôže už hneď na začiatku predpokladať, že východisko materialistu je nesprávne. Cieľom takého dôkazu má byť dokázať chybnosťmaterialistického východiska.

Ak by mala byť Tomášova predstava o postupnosti príčin a následkov pravdivá, musela by to byť predstava o postupnosti príčin zmien, nie predstava o postupnosti príčin bytia. Ak by bol jeho dôkaz logicky bezchybný, mohol by dokazovať iba existenciu prvotnej príčiny celej postupnosti zmien hmoty, ktorej existencia by nebola predmetom dôkazu. Lenže potom by prvotnou príčinou nemohla byť bytosť, ale zmena.

Lenže Tomášove úvahy nie sú logicky bezchybné. Autor predovšetkým v tomto dôkaze demonštruje svoju chybnú predstavu o „usporiadaní pôsobiacich príčin“, keď tvrdí, že nie je možná „vec, ktorá by bola pôsobiacou príčinou seba samej“. Toto tvrdenie ukazuje, že autor si príčinný vzťah chybne predstavuje tak, že existencia jednej veci je príčinouexistencie inej veci, čo je predstava naozaj už len smiešna. Kauzálny vzťah nie je vzťahom „vecí“: rodičia nie sú príčinou svojho dieťaťa (ako som nedávno počul v jednej kázni), tak ako krajčír nie je príčinou nohavíc (ako zaznelo z inej kazateľnice z úst iného vysokoškolsky vzdelaného muža). Dnes už vieme, že vzťah rodičov a detí nemožno adekvátne popísať existenciami, ale skôr tým, že splynutie spermie otca s vajíčkom matky spúšťa proces, ktorý nakoniec privedie (nie nutne) k narodeniu dieťaťa. V každom prípade by sme za príčinu vzniku dieťaťa mali považovať konanie rodičov (a prítomnosť istých zákonitostí fyziológie), nie ich holú existenciu. Ak by už len existencia rodičov bola príčinou detí, koľko detí by rodičia mali? Každý rok jedno až do smrti?

Pochybné je preto hneď prvé Tomášovo autoritatívne vyhlásenie, že nejestvuje „vec, ktorá by bola pôsobiacou príčinou seba samej“. Ak by sme ho chceli korigovať v svetle súčasných fyzikálnych predstáv, mali by sme sa pýtať, či sú nejaké stavy spôsobované samými sebou a dostali by sme odpoveď, že je ich napodiv veľa. Zem sa práve teraz nachádza v stave rotácie (má svoj moment zotrvačnosti a uhlovú rýchlosť) a ak by na ňu nepôsobili žiadne sily, ten stav by spôsoboval stále ten istý rotačný stav, takže by rotačný stav bol sám sebe príčinou a Zem by sa naveky otáčala okolo tej istej osi. To platí pre všetky miliardy vo Vesmíre rotujúcich telies, pretože všetky zotrvačné pohyby sú príkladmi stavov, ktoré sú príčinami samých seba. Tu by sme mohli analýzu druhého dôkazu aj skončiť, lebo sv. Tomáš bol monoteista. Ale pokračujme.

Autor ďalej demonštruje svoju neschopnosť predstaviť si nekonečne dlhú postupnosť zmien bez počiatku. Ale neschopnosť človeka predstaviť si niečo nie je serióznym argumentom, aj keď príklad Darwinovej teórie ukazuje, že tento nedostatok predstavivosti je často jediným argumentom ortodoxných veriacich proti názorom, ktoré sa im nepáčia. Ale o tom nainom mieste.

V úvahách o postupnosti príčin sv. Tomáš už trocha jasnejšie odhaľuje, aký problém má s predstavou nekonečnej minulosti. Keď pôjde do minulosti desať časových krokov, vie že tam v tej minulosti je vzdialený desať krokov od prítomnosti. Keď si však pokúša predstaviť, že by mal ísť nekonečne ďaleko do minulosti, zdá sa mu, že tam v tej nekonečnej minulosti by bol už nekonečne ďaleko od prítomnosti, čo v jeho predstavách znamenalo, že sa do prítomnosti už nikdy nedostane. Pre znalcov filozofie pripomínam, že tu sv. Tomáša chytilo do osídiel aktuálne nekonečno a s tým si ten chudák už veru nevedel rady.

Vysvetlenie Tomášovho problému je veľmi jednoduché a nie je dôsledkom odhalenia žiadnych v jeho dobe neznámych faktov, takže naň mohol prísť aj Tomáš sám – ak by, pravda, trochu rozmýšľal. Treba začať tým, že si jasne uvedomíme triviálny fakt: to, čo je z dnešného hľadiska minulosťou, muselo raz byť prítomnosťou, a dnešná prítomnosť bola vtedy budúcnosťou – a to bez ohľadu na to, ako dávno to bolo. Ich vzdialenosť nemôže, samozrejme, závisieť od toho, či sa dívame z dnešnej prítomnosti do vtedajšej minulosti, alebo z vtedajšej minulosti do dnešnej prítomnosti, čo bol vtedy pohľad z vtedajšej prítomnosti do budúcnosti. Udalosť, ktorá z hľadiska súčasnosti nastala v nekonečne vzdialenej minulosti má teda len takú jednoduchú vlastnosť, že dnešná súčasnosť je pre ňu nekonečne vzdialenou budúcnosťou. Nič viac to neznamená.


 

3. Boh ako nutná nutnosť

Tretí spôsob vychádza z možnosti a nutnosti, a vyzerá takto. V prírode nachádzame veci, ktoré môžu byť aj nebyť, pretože vidíme, že vznikajú a zanikajú a v dôsledku toho je pre ne možné byť aj nebyť. Nie je však možné, aby jestvovali vždy, pretože to, čo môže nebyť, v istej dobe nie je. Preto, ak všetko môže nebyť, potom v istom čase nič nejestvovalo. Teraz, ak by to bola pravda, ani teraz by nič nejestvovalo, pretože to, čo nejestvuje, začína jestvovať iba skrz niečo, čo už jestvuje. Preto, ak v určitej dobe nič nejestvovalo, nebolo by možné aby čokoľvek začalo jestvovať; a teda dokonca ani teraz by nič nejestvovalo – čo je absurdné. Preto, nie všetky bytosti sú iba možné, ale musí jestvovať niečo, existencia čoho je nutná. Ale každá nutná vec buď má svoju nutnosť spôsobenú niečim iným, alebo nie. Teraz,nie je možné pokračovať do nekonečna v nutných veciach, ktoré majú svoju nutnosť spôsobenú inou vecou, ako už bolo dokázané pre pôsobiace príčiny. Preto nemôžeme nepripustiť existenciu nejakej bytosti, ktorá má sama od seba svoju vlastnú nutnosť a nedostáva ju od inej, ale naopak, spôsobuje v iných ich nutnosť. O takej všetci ľudia hovoria ako o Bohu.“

Ak by som si mohol dovoliť parafrázovať sv. Tomáša, povedal by som, že možné je to, čo vzniká a zaniká. Čo však s tým, čo nevzniká ani nezaniká? Zdá sa mi, že to by už mohlo byť nutné. Či okrem možnosti a nutnosti jestvuje aj tretia alternatíva? Ak by nejestvovala, potom by bolo vo svete dosť veľa nutných vlastností, medzi ktoré patria energia, hmotnosť (vlastnosť hmotných objektov, ľudovo nazývaná hmota), spin elektrónov a vôbec všetkých fermiónov, parita kvantových stavov, a pod. Okrem Boha však jestvuje aj dosť veľa nutných „vecí“: elektrický náboj (v teórii relativity sa dokazuje, že náboj celého Vesmíru musí byť nulový), väčšina elementárnych častíc (vrátane „častíc energie“ – fotónov), ktoré sa síce môžu navzájom transformovať, ale nemôžu bez stopy zaniknúť ani z ničoho vzniknúť. Problém teda vzniká hneď na začiatku: „veci“ nemožno len tak rozdeliť na možné a nutné. Tuším, že doctor angelorum mal na mysli hlavne také „veci“, ako sú rastlinky, zvieratká a ľudia. Ale ani u týchto sa mi paušálne delenie na nutné a možné veľmi nepáči. Bol by som napríklad ochotný pripustiť, že v r. 1900 som ja sám bol iba možný, ale dnes som už nutný, napriek tomu, že som nutný nebol vždy, a že raz určite nebudem ani len možný. Delenie na nutné a možné nie je delenie absolútne.

Tvrdenie „ak všetko môže nebyť, potom v istom čase nič nejestvovalo“ ma naplnilo pri prvom čítaní úžasom. Ako to autor myslel? Mne sa zdá, že z toho, že niečo môže nebyť, vyplýva iba to, že niekedy to mohlo nebyť, nie však že by to muselo nebyť. Ak človek môže nebyť, mohli jestvovať doby, keď nebolo ani jediného človeka. Táto predstava je celkom prijateľná, lenže ona nevyplýva z toho, že každý jednotlivec nie je nutný, ale len a len z histórie, či evolúcie živočíchov. Preto úsudok, že boli časy, keď nejestvoval ani jediný elektrón len preto, že elektrón sa môžetransformovať na inú časticu, je absurdný v najhlbšom význame tohoto slova. Je asi taký, aká by bola úvaha, že svetlo môže mať rôznu farbu a preto nie je nutné; keď však nie je nutné, nutne jestvovala doba, keď ho nebolo.

Nemožno preto tvrdiť, že hmota kedysi nejestvovala len preto, lebo môže meniť svoj stav, či formu. Hmota je príkladom množiny nutných „vecí“, ak už mám zostať pri primitívnom scholastickom slovníku. Aj gravitačné a elektromagnetické pole sú rovnako nutné. Toto všetko sú „veci“, ktoré majú „samé od seba“ svoju vlastnú nutnosť a nedostávajú ju od ničoho iného, ale naopak, spôsobujú v iných ich nutnosť: z „nutnosti“ žuly a z geologických dejín Álp vyplýva „nutnosť“ Matterhornu.

Z tretieho dôkazu mi ďalej akosi vôbec nevyplýva, že by to, čo je nutné, muselo byť akurát bytosťou, nie vecou.


 

4. Boh ako supremum dokonalosti

Štvrtý spôsob vychádza z odstupňovania, ktoré nachádzame vo veciach. Medzi bytosťami sú niektoré viac a iné menej dobré, pravdivé, ušľachtilé, a podobne. Ale viac a menej sa posudzuje u rôznych vecí podľa toho ako sa podobajú svojimi rôznymi spôsobmi niečomu, čo je maximálne, tak ako sa o nejakej veci hovorí, že je teplejšia podľa toho ako sa podobá tomu, čo je najteplejšie; takže jestvuje niečo, čo je najpravdivejšie, niečo najlepšie, niečo najušľachtilejšie, a v dôsledku toho niečo, čo je najviac jestvujúce, pretože veci, ktoré sú najväčšie v pravdivosti sú najväčšie v bytí, ako je napísané v [Aristotelovej]Metafyzike, ii. Teraz, maximum v akomkoľvek druhu [genus] je príčinou všetkého v tomto druhu, ako oheň, ktorý je maximom tepla, je príčinou všetkých teplých vecí, ako sa hovorí v tej istej knihe. Preto musí tiež jestvovať niečo, čo je pre všetky bytosti [bytia] príčinou ich bytia, dobroty, a všetkých ostatných dokonalostí; a to nazývame Bohom.“

Také vlastnosti, ako dobré, pravdivé a ušľachtilé, vyjadrujú len náš antropocentrický postoj k veciam, k svetu. Liek na zníženie krvného tlaku je dobrý pre pacienta s hypertenziou, ale ak by sme ho použili pri obehovom zlyhaní, pacienta by sme mohli zabiť. Trafenie králika je pre poľovníka úspech, ale z hľadiska králika znamená koniec jeho krátkeho života. Avšak tvrdenie, že niečo môže byť viac, či menej pravdivé, je už jednoducho nezmyselné. Výroky možno hodnotiť len binárne: buď sú, alebo nie sú pravdivé. Neviem si však vôbec predstaviť, ako by mohla vyzerať pravdivá, či pravdivejšia vec. Ak to viete, budem vám veľmi vďačný za poskytnutie vysvetlenia.

Z toho, že jestvuje čosi najlepšie, najpravdivejšie, robí ďalej sv. Tomáš kuriózny záver, že musí jestvovať aj „niečo, čo je najviac jestvujúce“. Nechápem, ako z miery vlastností vecí možno usudzovať na mieru ich „bytia“. Asi len tak, že bytie scholastici považovali len za takú „vlastnosť“ ako dobro, či pravdivosť. Neverím však, že by si dnes ktokoľvek vedel predstaviť „niečo, čo je najviac jestvujúce“. Gramatika umožňuje stupňovať prídavné mená a tak ako je tretím stupňom od dobrého najlepšie (za socializmu jestvoval aj štvrtý stupeň: sovietske), mohlo by tretím stupňom od jestvujúceho byť „najviac jestvujúce“. Pre scholastikov asi platilo, že to, čo neodporuje gramatike, neodporuje ani logike. Dnes je však logika čosi iné než gramatická manipulácia so slovami. Dnes ľudia už nemysliaverbálne©, myslia pojmami a pojem „najviac jestvujúce“, nemá obsah. Ak si myslíte, že sa mýlim, budem rád ak mi jeho obsah vysvetlíte.

Tvrdenie „oheň, ktorý je maximom tepla, je príčinou všetkých teplých vecí“ sa už naozaj hanbím kritizovať. Nie je predsa mojou povinnosťou vyjadrovať sa ku každej hlúposti. Toto absurdné tvrdenie sv. Tomáš „dokazuje“ aj absurdným spôsobom – citovaním autority a používa teda chybný argumentum ad autoritatem: ak by na dôkaz existencie boha stačila Aristotelova autorita, stál by tento veľduch antickej filozofie nad bohom, lebo už len jeho púhy názor by rozhodoval o božej existencii!

Citovaný dôkaz sa opiera o tvrdenie, že „maximum v akomkoľvek druhu je príčinou všetkého v tomto druhu“, a keď teda jestvuje maximálne bytie, je pôvodcom všetkých „menších“ bytí, viď Tomášov obľúbený príklad ohňa, ktorý je zrejme „dobrý“ najmä vtedy, keď spaľuje kacírov. V tejto súvislosti ma napadá iba táto Russellova poznámka, ktorú použil v diskusii s „otcom“ F. C. Coplestonom: „Každý človek má matku a mne sa zdá, že Váš argument spočíva v tom, že preto musí mať aj ľudstvo matku, lenže ľudstvo matku zrejme nemá – to je už iná logická oblasť“.

Na záver pripomínam, že podľa štvrtého „dôkazu“ je boh „niečo“, nie niekto. A to niečo „nazývame Bohom“. Zrejme z holého faktu, že niečo my ľudia nejak nazývame, už vyplývajú všetky ďalšie atribúty nami nazývanej veci a sv. Tomáš už nemá k dôkazu čo dodať.


 

5. Boh ako konštruktér

Piaty spôsob vychádza z usporiadania sveta. Vidíme, že veci, ktorým chýba poznanie, ako sú prírodné telesá, sú činné pre cieľ, a to je evidentné z toho že sú činné vždy, alebo takmer vždy, rovnakým spôsobom tak, aby dosiahli najlepší výsledok. Je preto zrejmé, že svoj cieľ dosahujú nie náhodou, ale zámerne. Teraz, to čo nemá žiadne poznanie, nemôže mieriť k cieľu ináč než tak, že je k nemu usmerňované nejakou bytosťou nadanou poznaním a inteligenciou; ako šíp je riadený strelcom. Preto jestvuje inteligentná bytosť, ktorou sú všetky prírodné veci usmerňované k cieľu; a túto bytosť nazývame Bohom.“

Pre sv. Tomáša Akvinského bol zrejme aj pád kvapky černidla z jeho pera na rukopis Sumy prejavom zámernej činnosti kvapky, ktorej cieľom bolo padnúť na papier a zašpiniť ho. Považoval machuľu na svojom rukopise za najlepší výsledok tejto činnosti kvapky? Ak áno, kvapka spadla na rukopis nie náhodou, ale zámerne. Keďže však kvapka je hlúpa, musela jej pád spôsobiť bytosť, ktorú nazývame – ako ináč – Bohom. Tak si to sv. Tomáš predstavoval? Naozaj to vyzerá celkom jednoducho – ibaže to nie je pravda.

Tomáš zrejme akosi nejasne tušil determinizmus mechanisticky chápaného prírodného diania, len si ho vysvetľoval po svojom, ako cieľavedomé smerovanie prírody k cieľu. Lenže odkiaľ bral istotu, že ak sa niečo deje opakovane a rovnako, deje sa to len preto, aby sa tým dosiahol nejaký (dokonca najlepší) výsledok? Odkiaľ vedel, že keď nejaký prírodný dej má nejaký výsledok, je ten výsledok „želaný“ (kým?) – len preto, že ho onnazval výsledkom? Toto všetko si iba myslel, lenže on to mal dokázať, keď už tento odstavec označil za dôkaz. Keďže práve toto nedokázal, je zvyšok „dôkazu“ už bezcenný. Použijúc jeho slová, každý šíp síce niečo trafí, ale z toho nemôžeme robiť záver, že strelec chcel trafiť akurát to, čo trafil, pokiaľ nám to sám vopred nepotvrdil. Ale príroda, ani jej zákony nám nič nehovoria o svojich cieľoch. Príroda je z tohoto hľadiska nemým strelcom a nemožno sa od nej dozvedieť, či urobila to, čo „chcela“ urobiť.

Znie to absurdne, ale tento biedny Tomášov argument podporil aj nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, Max Planck, svojou interpretáciou princípu najmenšieho účinku. Ku cti mu však treba pripísať, že teleologické chápanie tohto princípu Planck formuloval len ako nesmelú hypotézu, keď povedal iba toľko, že tento princíp „pripúšťa formuláciu, ktorá zodpovedá účelnému jednaniu“.

Ak však ešte aj geniálny fyzik cítil v predstave účelnosti prírody čosi príťažlivé, prečo by sme sa mali diviť ľuďom menej vzdelaným? Tí myšlienku posledného Tomášovho dôkazu používajú najčastejšie vtedy, keď odmietajú Darwinovu evolučnú teóriu a tvrdia, že rozmanitosť živočíšnych druhov, tak dokonale prispôsobených prostrediu, sa nedá vysvetliť ináč než božím tvorivým zámerom. Evolučnej teórii venujem samostatnépojednanie, preto sa tu obmedzím iba na jediný protiargument, opierajúci sa o tzv. rudimentárne znaky, či atavizmy.

V každej učebnici embryológie sa dočítate, že v určitej etape vývoja má každý ľudský zárodok žiabrové štrbiny a pomerne dlhý chvost. Občas sa narodia ľudia so 6-8 prsnými bradavkami, alebo so súvisle ochlpeným telom. Takmer každý človek má „slepé črevo“, ktoré je rudimentom plne funkčného a značne dlhého čreva nižších bylinožravcov (u koaly je trikrát dlhšie než celé telo). Pri hornom konci ramennej kosti majú mnohé šelmy otvor foramen supracondyloideum, po ktorom väčšina ľudí nemá ani stopu, ale keď sa u ľudí občas objaví, prechádza cezeň hlavný nerv ruky (Ch. Darwin, O původu člověka, Academia, Praha 1970, str. 23). Odkiaľ by mal ľudský genóm informácie o anatomickej stavbe tela iných živočíšnych druhov, keby sme my ľudia s nimi nemali nič spoločné? Či azda pán Boh zabudol v našom genóme svoje stavebné plány iných zvieratiek tak, ako chirurg občas zabudne v tele pacienta peán?

Ak máte na tele dostatok chlpov (ja ich mám až nadbytok, preto o tom píšem), skúste pod sprchou podľa ich smeru uhádnuť, v akej polohe sa vaši predkovia najčastejšie nachádzali. Zistíte, že určite nechodili vzpriamene, lebo chlpy sa vám na bruchu zbiehajú do stredu tela z bokov a v strede hrude navyše smerujú pod krk, na ktorom pokračujú dohora k brade… O ďalších detailoch sa mi nechce hovoriť – veď si to overte sami. Svätý Tomáš Akvinský možno nemal dostatok chlpov, alebo mu cudnosť nedovolila pozorovať svoje nahé telo, lebo ináč by mu jeho vlastné chĺpky poskytli príklad „vecí, ktorým chýba poznanie“, ale ktoré napriek tomu „sú činné pre cieľ“, ktorým je v tomto prípade asi minimálny odpor voči stekajúcej vode. Tieto chlpy sú dokonca aj usporiadané tak, „aby dosiahli najlepší výsledok“ – lenže nie u človeka! Porovnajte svoje ochlpenie so srsťou vám známych cicavcov. Možno zistíte u koho dosahovalo vašeusporiadanie chlpov „najlepší výsledok“.


 

Záver Tomášových „dôkazov“

Všetkých päť dôkazov má niekoľko spoločných prvkov: predstavu o udalostiach sveta ako o lineárnej diskrétnej postupnosti dobre oddelených udalostí, či dokonca „vecí“, argumentovanie neschopnosťou predstaviť si nekonečnú minulosťou, primitívnu predstava o ohni, teple a horení a nakoniec stotožnenie „dokázaného“ objektu s bohom. Pohovorme si na záver o týchto problémoch.

Pád skaly po svahu Slavkovského štítu iste má svoju príčinu, ktorá pádu predchádzala a tá príčina mala opäť svoju príčinu. Lenže na planéte, vzdialenej miliardy svetelných rokov od Zeme, tiež mohla po svahu nejakého kopca v rovnakom čase padať skala, ktorej pád mal príčinu, ktorá mala zasa svoju príčinu, atď. Tieto príčiny by sme mohli vystopovať do minulosti niekoľkých tisícročí a stále by jedna postupnosť bola lokalizovaná na Zemi, druhá na tej druhej planéte. Ako by sme dospeli k miestne spoločnej príčine oboch týchto reťazí príčin? Všetky reťaze majú príčinu v jednom mieste? Ak áno, potom by Vesmír musel byť na začiatku veľmi malý. Ničím takým sa sv. Tomáš netrápil, ani vo sne ho nenapadlo uvažovať o paralelných postupnostiach príčin a následkov, hovoril len o jednej postupnosti. A to je hrubá chyba.

Keď si predstavím nejakú súčasnú udalosť, môžem si predstavovať jej následky do ľubovoľne vzdialenej budúcnosti. Budúcnosť nie je ničím ohraničená (aspoň Tomáš o nijakej hranici nemohol vedieť), čomu sa v matematike hovorí, že je nekonečná. Čím sa však minulosť až tak veľmi odlišuje od budúcnosti, že by mal sv. Tomáš dôvod myslieť si, že minulosť musela raz skončiť? Kedy by mala skončiť: pred tisíc rokmi, či pred miliardami rokov? Pozor, pýtam sa Tomáša, nie dnešného fyzika – Tomáš o Veľkom tresku nevedel a v odpovedi, ktorá by ho mala hájiť, možno používať len jemu dostupné poznatky, lebo argument mal platiť v jeho dobe. Všetky základné zákony mechaniky sú vratné: ak je možný nejaký pohyb telesa, môžeme si v ľubovoľnom okamihu predstaviť zmenu smeru jeho rýchlosti na opačný a dostať tak obraz jeho minulosti (je to čosi také, ako premietať filmový záznam dozadu, ale nie je to to isté). Inverziou rýchlostí meníme budúcnosť na minulosť. A keď môže byť budúcnosť nekonečná, môže byť rovnako nekonečná minulosť. Tomáš však opakovane deklaruje, že minulosť nemôže byť nekonečná. Keďže žiadne dôvody pre túto nemožnosť neuvádza, zostáva mi len domnievať sa, že jediným dôvodom bola jeho neschopnosť predstaviť si ju. A to je na seriózny argument dosť málo.

V Tomášových časoch sa o horení naozaj nevedelo nič. Nikto nevedel, že v pozemských podmienkach ide o chemickú reakciu, ktorej podstatou je oxidácia horľaviny. Nikto vtedy tiež netušil, že nukleárne reakcie sú podstatne účinnejším zdrojom tepla a že teda jadrá hviezd sú podstatne teplejšie než všetky pozemské ohne. Nemôže byť preto pravdivé tvrdenie, že jadro najteplejšej hviezdy, vzdialenej od Zeme až tak ďaleko, že by sme ju sotva videli, by mohlo byť „príčinou všetkých teplých [pozemských] vecí“. Tento nedostatok by sme mohli označiť za faktografický, ale trúfalosť s akou sa v tých časoch argumentovalo aj pri takých hrubých neznalostiach, je zarážajúca. Má nás varovať pred úvahami ľudí, ktorí si mysleli, že na poznanie pravdy netreba o svete vedieť vôbec nič!

Všetky Tomášove argumenty končia štandardnou frázou „a túto bytosť nazývame Bohom“. Už som dostatočne vysvetlil, aké bezobsažné je toto konštatovanie. Zaráža ma už iba to, že ešte aj na konci 20. storočia „straší“ v KKC, napr. v už spomínanom § 203. Touto floskulou sa sv. Tomáš vyhol potrebe dokázať, že entita, ktorej existenciu podľa svojho názoru dokázal (až pätorakým spôsobom), je totožná s bohom. Keďže slovné obraty nič nedokazujú, ani jeden z piatich dôkazov nedokazuje existenciu boha. Ak by aj boli dôkazy bezchybné, dokazovali by iba existenciu prvého nehybného hýbateľa, prvej nezapríčinenej príčiny, najnutnejšej bytosti, najviac jestvujúcej entity a inteligentného usmerňovateľa. Prvého hýbateľa, nezapríčinenú príčinu, ba aj najviac jestvujúcu entitu by som si po istom sebazaprení vedel predstaviť ako fyzikálne, teda hmotné objekty (napríklad ako sféricky symetrické silové pole). Sú však toto všetko bohovia, sú títo bohovia totožní, majú syna, ktorý bol ukrižovaný sub Pontio Pilato v Jeruzaleme? Je zdrojom kresťanskej morálky prvý hýbateľ, odpúšťa nám hriechy nezapríčinená príčina? Ja to neviem a sv. Tomáš mi už neodpovie.

Odpoveď na námietku 1. Ako hovorí Augustinus: Keďže Boh je najvyššie dobro, nedovolil by v Jeho dielach existenciu žiadneho zla, ak by Jeho všemocnosť a dobrota neboli také, že môžu spôsobiť dobro dokonca aj zo zla. Je súčasťou nekonečnej dobroty Boha, že dovolí jestvovanie zla, a z neho produkuje dobro.“

Nie celkom dobre rozumiem, čomu (komu) to vlastne Boh dovoľuje existenciu zla: prírode, človeku, ľudskej spoločnosti ako celku, či niečomu (niekomu) inému? Myslím si však, že by som dokázal súhlasiť s Tomášom v tom, že už spomínaný životný osud P. Abélarda je krásnou ilustráciou produkcie dobra zo zla. V tomto prípade dobrotivý Boh dovolil kastráciou pretaviť zlo vo forme nedovolenej sexuálnej aktivity (nemanželské splodenie syna Astrolaba) na dobro aktivity intelektuálnej, ako bolo naznačené v úvode.

Odpoveď na námietku 2. Keďže príroda smeruje k určitému cieľu pod vedením vyššieho činiteľa [agenta], čokoľvek urobené prírodou sa musí odvodiť z Boha a zo svojej prvej príčiny. Podobne, čokoľvek je urobené úmyselne, sa musí odvodiť z nejakej vyššej príčiny, inej než ľudský rozum a vôľa, pretože tie sa môžu meniť a mýliť; lebo všetky veci, ktoré sú meniteľné a schopné nedostatku sa musia odvodiť z nehybného prvého princípu, ktorý je sám sebe príčinou, ako sme ukázali.“

A ako hodnotí Tomášove názory katolícka cirkev dnes, v dobe keď toho o svete vieme neporovnateľne viac než vedel Tomáš a jeho súčasníci? Poučila sa zo zlyhania scholastickej filozofie? Ajhľa, čo hovorí súčasný nástupca Krista na zemi:

„Celkom osobitné miesto na tejto dlhej ceste patrí svätému Tomášovi… on si získal veľkú zásluhu tým, že posunul do popredia súlad, ktorý existuje medzi rozumom a vierou…

Viera sa teda nebojí rozumu, ale ho hľadá a dôveruje mu… viera predpokladá a zdokonaľuje rozum… Anjelský učiteľ, i keď dôrazne vyzdvihuje nadprirodzený charakter viery, nezabudol na jej hodnotu rozumnosti. Ba vedel preniknúť do hĺbky a spresniť zmysel tejto rozumnosti. Viera je totiž určitým spôsobom „myšlienkovým cvičením“. Rozum človeka sa neznehodnocuje, ani sa neznižuje tým, že dáva súhlas k obsahu viery. K nim sa v každom prípade človek dostáva slobodným a uvedomelým rozhodnutím.

Z tohto dôvodu Cirkev vždy oprávnene pokladala svätého Tomáša za učiteľa myslenia a vzor správneho prístupu k teológii.

…svätý Tomáš miloval nezištne pravdu. Hľadal ju všade, kde sa len mohla objaviť… Jeho myslenie, práve preto, že sa udržiavalo stále v horizonte všeobecnej, objektívnej a nadprirodzenej pravdy, dosiahlo „vrcholy, na ktoré by ľudská inteligencia nikdy nebola ani pomyslela“. Oprávnene ho teda možno nazvať „apoštolom pravdy“. Práve preto, že bezvýhradne šiel za pravdou, vedel vo svojom realizme uznať jej objektívnosť. Jeho filozofia je naozaj filozofiou bytia a nie jednoduchého zdania.“

(Ján Pavol II. Encyklika Fides et ratio (Viera a rozum), Vydavateľstvo Don Bosco, Bratislava 1998, str. 63-65)

K takému chválospevu na úbohé verbálne© myslenie už naozaj niet čo dodať. Možno ho oceniť iba zhovievavým úsmevom…

 

 

zdroj: http://adam.humanisti.sk/?p=67#piaty


Piko
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
smartang . bohupyki56   |   ip:195.91.14   |   2013-01-08  (08:09)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  " ak jedna z dvoch protikladných entít je nekonečná, druhá bude úplne zničená "

To je pravda. Zlo bude zničené.
Ešte si treba uvedomiť je dobro a laska je aj tvrdosť, prísnosť či napr. nekompromisná spravodlivosť. To všetko sa môže tým, ktorí prekračujú hranice zdať krutým a nespravodlivým pričom to mylne považujú za zlo. Slobodna vôľa je prejavom lasky a spravodlivosti. Dostali sme tak neobmedzenú silu byť do istej miery "tvorcom". Zároveň s tým sme dostali svoju IDENTITU. A o to ide. Lebo mohli sme byť aj naprogramovanými ovcami. Lenže to už by nebolo o nekonečnej láske. Bol by to naopak prejav slabosti a malosti .... Boh je však veľkorysý. Chcel sebavedomé a hrdé bytosti, ktoré mkajú PRÁVO sa slobodne rozhodnúť. Neexistuje väčší prejav lásky a dôvery než tento ...


smartang . bohupyki56   |   ip:195.91.14   |   2013-01-08  (08:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ešte doplním pre tých, ktorí by chceli zakontrovať tým, že čo z viery urobil človek .... tak o tom to ja nehovorím ani slovo. Hovorím o čistej viere. A tá má so všetkými súčasnými inštitucionalizovanými organizáciami len pramálo spoločné. Pravá viera je v srdci a nepotrebuje prostredníkov. A poznáte ju na SKUTKOCH človeka.


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-08  (08:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Trochu exaktnosti: .. Ak sa uznávajú pojmy večnosť , nekonečnosť v súvislosti s časom prípadne vzdialenosťou... tak ..


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-08  (09:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  .. je bezpredmetne hovoriť o ních /čas, vzdialenosť/ o začiatku, konci, vzniku, zániku,vytvoreniu...stvoreniu...!


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-01-08  (09:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  smartang, ale vy ste naprogramovane ovce, lebo vsetko co o viere viete, mate od cirkvi, ak by si od narodenia neprisiel nikdy do styku s krestanmi tak by si o bohu nemal ani sajnu


smartang . bohupyki56   |   ip:195.91.14   |   2013-01-08  (09:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  klopi
Ten dovetok ste tvorili 15 minut? :))))) Ale v princípe súhlas že je zbytočné o týchto veličinách nejak vášnivo diskutovať lebo tu aj tak nič neporiešime. Je to zatiaľ - keďže veda NIE JE schopná poskytnúť relevantné dôkazy - len a len otázka viery, resp. presvedčenia.
smartang . bohupyki56   |   ip:195.91.14   |   2013-01-08  (09:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Yanath
Takže niečo ako ovca vs inteligent. OK, vyhrali ste - moja gratulácia. Ozaj, vedeli ste že život ako aj inteligencia vznikli len náhodou? Tak si predstavte že všetko toto je len výsledok náhodného usporiadania hmoty a energie :)


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-08  (09:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..smartang. nepustil ma admín..mám problém napísať dlhšiu vetu....


smartang . bohupyki56   |   ip:195.91.14   |   2013-01-08  (09:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  klopi
Dúfam že ste sa neurazili. Tak som to ozaj nemyslel. Len som si toho všimol a prišlo mi to vtipné :)


Andrej . bomefumi93   |   ip:91.229.29   |   2013-01-08  (09:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V dobach Tomasa Akvinskeho bola spolost negramotna,zaostala a poverciva,teda bolo jednoduche ludom vnutit svoje "poznatky".Je len ironiou,ze pred niekolkymi strociami ludia poznali a vedeli viac,ako par storoci potom,cirkev neznasala ucencov a vedcov akehokolvek druhu,pretoze primarne ohrozovali ich neotrasitelnu poziciu "vseveducich".Dokonca prave cirkev bola proti vzdelaniu mas,naopak,tvrdohlavo zotrvavala na poslusnych a nevelmi vzdelanych oveckach,ktore mali byt hlavne pokorne.Cirkev pod trestom smrti dokonca zakazovala po starocia preklad latinskej biblie do jazykov Europy,nakolko hrozilo,ze ludia uvidia ten nesulad cirkvi s ucenim biblie,najma noveho zakona.Definicia Boha je nedefinovatelna,nakolko existenciu Boha nemozno dokazat,pre veriacich to nie je otazka fyzickej existencie,ale otazka viery.Je mozno namieste tu opisat,akym sposobom sa "dokazovali" zazraky pocas stredoveku,jednoducho primitivny mnich "liecil" zranenych ci chorych vyrezanim kriza na oholene hlavy zranenych,ci chorych.Ak sa z toho pacient dostal,bol to "zazrak" a ak zomrel,bol to dokaz,ze bol prekliaty a Boh mu "zazrak" odoprel.Sialena doba,sialene myslienky a ciny..


klifton . gexisesu84   |   ip:95.103.9.   |   2013-01-08  (10:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ak musia existenciu boha dokazovať ľudia, tak potom o jeho existencii pochybujem.
prečo sám nedokáže svoju existenciu? (to nekonečné "dobro" je dokazované denne v krvavých vojnách a masakroch s ktorými nič neurobí)
prečo nás nestraší peklom sám, neukáže sa a nepovie: ak budete naďalej takí akí ste, tak vás zničím (nemôže, lebo je nekonečne dobrý)?
prečo sú na to potrební prostredníci: kňazi, diabli, a iné bytosti, ktoré preňho pracujú?
pretože, buď je a úplne na nás serie a prd ho zaujíma, čo sa s nami deje ..... alebo nie je a potom je to zase jedno pre nás.


smartang . bohupyki56   |   ip:195.91.14   |   2013-01-08  (10:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  klifton
Čo pre chudobného spravíte ak ho máte naozaj rád a záleží Vám na ňom? Ak mu dáte do rúk peniaze, alebo ho naučíte ako si ich zarobiť? A čo to spätne hovorí o vás?

Aj takto skúste porozmýšľať.


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.21.   |   2013-01-08  (10:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Môže všadeprítomný a všemohúci boh vytvoriť taký oddelený priestor kde by on nebol?


smartang . bohupyki56   |   ip:195.91.14   |   2013-01-08  (10:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ak dáte 2 chudobným možnosť zárobku, pričom jeden z nich to využije a oslobodí sa a jeden zostane radšej žobrákom len aby nemusel pracovať ... Ako k nim potom pristúpiť .... a čo je spravodlivé? Môžeme toho 2 nechať umrieť od hladu? Ak mu dám zase peniaze, ako k tomu potom príde ten 1?

ČO je spravodlivé - Vy si to trúfate zhodnotit?


smartang . bohupyki56   |   ip:195.91.14   |   2013-01-08  (10:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jan
Priestor vytvoril rovnako pre všetkých. To ľudia sa z tohto priestoru vyčleňujú. Sami a dobrovoľne. To Vás nenapadlo?


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2013-01-08  (10:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To znamena, ze clovek ma schopnosti, ktore mozu bozske zakony rusit? Inak nenapadlo vam, je spravnejsi vyraz.


smartang . bohupyki56   |   ip:195.91.14   |   2013-01-08  (10:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko ma dnes zabije ... celkom som mu prevzal jeho tému :) Nech mi k dobru slúži aspoň to, že to nebol úmysel ... Sľubujem, že už dám priestor aj ostatným. Povedal som toho dosť.

peace


smartang . bohupyki56   |   ip:195.91.14   |   2013-01-08  (10:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael
To znamená že človek môže uplatňovaním slobodnej vôle byť spolutvorcom svojho priestoru bytia v rámci nemenných a zákonov ktoré sú sami o sebe nemenné a dokonalé.
rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2013-01-08  (11:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aha.....


klifton . gexisesu84   |   ip:95.103.9.   |   2013-01-08  (11:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  smartang . bohupyki56

to je všetko pekné ale článok sa netýkal mojich morálnych vlastnosti ale:
"reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha "


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.24   |   2013-01-08  (11:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neboj Smartang nezabijem Ta. Celkom som sa pobavil na tom ako Schloastiku nahradila Smartangovina. Nemám záujem sa ani k článku vyjarovať. Bolo v ňom predsa povedané komplexne všetko ohhľadom 'najväčších dôkazov p.Akvinskeho'. :-)

A k Tvojej Smartangovine sa vyjadrím večer. Prajem všetkým pekný deň.


Vrtk . vapoqysa27   |   ip:95.102.39   |   2013-01-08  (12:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Viera nie je tom čo povedali aki filozofi či účenci v tej ,ktorej dobe,na rôznom stupni poznania.Viera je tom,že veriť chcem,lebo dodržavaním zákonov božich sa podriaďujem aj zákonom etickým.Zakladnym zákonom božich zákonov je konať dobro,alebo zhrnuté do jednej vety,,čo nechceš,aby iní činili tebe nerob ani ty iným.Verím,že vo viera najdem silu konať dobro a nezastaví má ani vyvratenie teorie a dôkazov Tomaša Akvinského v existenciu BOHA.


klifton . gexisesu84   |   ip:95.103.9.   |   2013-01-08  (12:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vrtk . vapoqysa27

bez viery v nejakého boha (hospodin, allah, jehova, mannitou, el .........)nemôžeš konať tak ako si napísal?
alebo to sa potom neráta?


Vrtk . vapoqysa27   |   ip:95.102.39   |   2013-01-08  (12:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Môžem,ale už som tu raz bol napísal že existenciu civilizácii do značnej miery podmienila aj ich viera v ich boha respektívne božstva.So zánikom ich viery nastal aj zánik ich civilizácie.No a vy Kliftóno predsa o tom musíte niečo vedieť nie?


smartang . bohupyki56   |   ip:195.91.14   |   2013-01-08  (12:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Klifton
bez viery tak môžem a nemusím konať. Platí, že s pravou vierou je konanie dobra samozrejmosťou, zatiaľ čo bez viery len možnosťou a záleží len na človeku, čo si vyberie. Máte rád logické argumenty - súhlasíte? :)


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.24   |   2013-01-08  (12:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Smartang nesúhlasim

Platí, že s pravou vierou je konanie dobra samozrejmosťou, zatiaľ čo bez viery len možnosťou a záleží len na človeku, čo si vyberie. Máte rád logické argumenty - súhlasíte? :)

Nie neplatí to.. To je poriadna blbosť čo ste napísal.


smartang . bohupyki56   |   ip:195.91.14   |   2013-01-08  (12:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  však ešte aby ste súhlasil ... :))) Ale je Vám jasné že idete proti logike .... či? Túto situáciu Vám teraz nezávidím - nechali ste sa nachytať na hruškách :)


Vladimir . majuride91   |   ip:80.87.209   |   2013-01-08  (12:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Článok obsahuje iba ľudské mudrovanie, ktoré obsahuje mnoho chýb
Ale odporúčam prečítať stránku ktorá je skutočne inšpiráciou Ducha Svätého

http://www.vierafilozofia.estranky.sk/clanky/clanky


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.24   |   2013-01-08  (12:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Smartang Proti logike idete Vy..

O dobru a zlu píšete hore ako o samostatných nezávislý entitách..
A zamenil ste si vieru v dobré skutky s vierou v boha. Tí čo si myslia že konať dobré skutky je dobré vôbec nemusia mať žiadnu vieru v boha. Pravá viera ? To sú len Vaše nábožné táraniny a nič viac. Oslavné chválospevy.


smartang . bohupyki56   |   ip:195.91.14   |   2013-01-08  (12:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko
Takto bezradného som Vás ešte nevidel :) Čo sa deje? Podal som jasný argument, že idete proti logike a vy sa zmôžete len na kecy a zahmlievanie namiesto chlapského priznania že som mal pravdu? Uffffff

Idem na obed, toto može byť Vaša šanca ...


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.24   |   2013-01-08  (12:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Smartang
Tak sa poriadne najedz aby Ti konečne zaplo kde tam máš logickú chybu v tej Tvojej úvahe o pravej viere. :-))))


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-01-08  (12:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dobro a zlo, ludsky konstrukt a k tomu vysoko subjektivny

asteroid, ktory vyhubil dinosaury bol dobry alebo zly? z pohladu jasteric zly, z pohladu cicavcov dobry

slnko je dobre alebo zle? teraz nam dava zivot, o 1-2 miliardy zivot na Zemi zahubi

vsetci robime veci z rovnakeho dovodu, lebo si v danom momente myslime, ze to je dobre...


klifton . gexisesu84   |   ip:95.103.9.   |   2013-01-08  (13:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  smartang . bohupyki56

každý veriaci povie, že má "pravú vieru" ....... a ako kresťania, tak židia, muslimovia, hinduisti, šintoisti, budhisti ........ zabíjajú, kradnú, vraždia, znásilňujú, smilnia. (kategória dobra a zla je len subjektívna .... a povedal by som len ľudská, aj keď nie som si celkom istý. objektívne nejestvuje ani dobro ani zlo.)
hovoriť potom o konaní dobra ako dôsledku viery, nie je na mieste.

hovoriť o konaní dobra možno len v súvislosti s empatiou a tá je daná zväčša výchovou a vlastnou skúsenosťou.
veď ani len adam a eva nevedeli, že konajú "zlo", kým na to neboli upozornení a pripravení o určité pôžitky. (pobyt v raji, pohodlný život ...... )
Slavo . titeduvi40   |   ip:92.245.5.   |   2013-01-08  (13:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko, Akvinsky proste len hovorí, že ak premýšľame o svete kauzálne s axiomou, že ma svoj začiatok v čase, dospejeme nevyhnutne k pojmu Posledná príčina alebo Prvy hýbateľ. Čo ti na tom vadí? Nakoniec fyzici tvrdia, že ta axióma bola správna.


smartang . bohupyki56   |   ip:195.91.14   |   2013-01-08  (13:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jo chlopi, došli argumenty a tak sa začína akože útočiť na pravu vieru? No, je mi jasné že netušíte čo za čudo-judo to môže byť a neviete si ani len predstaviť, že by také niečo mohlo existovať dokonca mimo vašeho pochopenia ... :)))))))) Vidíte sa príliš vysoko páni a to je váš problém. A čo sa týka logických argumentov, tak ste dnes ukázali, že tie beriete len vtedy, keď nejdú proti vám. To je vtipné :) Dôkaz pre toto tvrdenie je zaznamenaný v tejto diskusii - konkrétne teraz ide o moju odpoveď pánovi Kliftonovi z 12:15 a následné bezradné reakcie na ňu s cieľom zatajiť "nos medzi očami".

Nemá význam tu ďalej zotrvávať. Pekný deň. Možno iný deň pri inej téme ...


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.24   |   2013-01-08  (13:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slavo
Ten článok písal fyzik.. Neviem či si ho čítal alebo nie.

A nemám žiadne vedomosti o tom že by nejakí fyzici tvrdili o tom že táto axióma bola správna. Fyzici o žiadnom prvohýbateľovi nehovoria.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.24   |   2013-01-08  (13:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Smartang

Utiekol si z debaty ? Aké úbohé.

Vidíš sa príliš vysoko pán Smartang s tou 'pravou vierou' a to je Tvoj problém. :-)


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-01-08  (13:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  problem su zadubenci, ktory sa tomu pociatku klanaju a pre ktorych je kazdy, kto sa tomu pociatku klania ale ma pre neho ine meno resp. sa mu neklania, neveriaci pes

a to klananie sa pociatku je na rovnakej urovni ako klananie sa slnku alebo gravitacii, len preto, ze este nepozname pricinu velkeho tresku neznamena, ze za nim musi byt nejaka inteligentna vsemocna entita


Fero . lifuroru61   |   ip:90.182.25   |   2013-01-08  (13:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uvažování věřícího Bohem začíná, uvažování fyzika Bohem končí.

Max PlanckYanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-01-08  (13:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  keby to bola pravda, tak este stale nepozname pricinu blesku, nastastie sa vzdy najdu ludia, ktorym na vysvetlenie zloziteho problemu nestaci "lebo boh" ale snazia sa prist veci na koren :)


Slavo . titeduvi40   |   ip:92.245.5.   |   2013-01-08  (14:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko, mal som na mysli axiomu-že svet ma počiatok v čase. Ak túto axiomu zmeníme(to je predsa dovolené)- Svet(vesmír), nemá počiatok v čase, alebo že minulosť je nekonečná, k pojmu prvohýbateľ nedospejeme.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-01-08  (14:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  yanath


uvažoval si nekedy že PánBoh stvoriteľ neba i zeme chcel aby soms a narodil v kresťanskej rodine a dostal zaklady viery?


a preto tomu je tak,že chel aby somsa v takej rodine narodil...


si ochotný vo svojej inteligenci uvažovať aj tak?smerom takym o tom?


mnohi mi vytykaju že som zblbnutí lebo somsa narodil v krestanskej viere mojej rodiny,


len tak kapanek z historie,


moji ridičia ju zdedili po svojich oni po svojich oni po cvojic a tak dalej až sa dostaneš od prvej rodiny čo prijala vieru krestansku....povecme že do roku kedy žil Ježiš,pozor ja nvm kedy sme prijali kresťansku vietru,toto je len uvaha,takže oni vedeli presne prečo ju prijali,a každeho vychovali tak až do mojej ery že nik sa jej nevzdal až do času tohoto,


preto som kresťan a bol som učený v to,a tež sem si prešiel od hladania odpovedi na svoje otazky a ž po dnešok,tež som ako 16ročný uvažoval že je to celkomodbre premyslený tah ako ovladať ľudi,,,


lenže sa kmi udiali veci o ktore som prosil a našiel som odpovede,vysledok je taky aký je,,,i ked za to počuvam a znašam ponižovanie ,,,od iteligenčných jedincov,či ich inteligencia vznikla čistou nahodou,ešte stastie že sa nesekla tá nahoda,a inteligencia sa nezmenila na totalnu hluposť,...fakt veľke šťastie,to by už asi bol fakt veľký problem ju tu mezdi vami vydržať.,--fakt šťstie ,,,že ste vlastne intelgencia...i ked nahodna ale ste


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.24   |   2013-01-08  (14:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slavo ale to je predsa nezmysel. Také úzkoprsé uvažovanie.
Ak ma svet počiatok v čase tak to čo Ty nazývaš 'prvohýbateľom' pretože nemáš inú možnú predstavu, vôbec nemusí mať parametre toho čo nazývate 'bohom'. A žiadny boh preto existovať vôbec nemusí.

Logický klam
Falošná dilema vyvoláva dojem, že existujú iba dve možnosti tam, kde ich je v skutočnosti celá škála.
Slavo . titeduvi40   |   ip:92.245.5.   |   2013-01-08  (14:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nenazval by som to logickym klamom, len premyslam kauzalne a dodrzujem axiomy, lenže je to úzkoprsé ako vravíš, vzdušné zámky bez empírie(fakticity) Kauzalitou sa napríklad nedajú vysvetliť synchronicity v evolúcií a dejinách.


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-01-08  (14:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ciselnik, cele tvoje a ludi tebe podobnych logicke konstrukty padaju uz na zaklade, vy ste si z boha urobili axiom ale tym on nie je, je to dogma a dogma je vecou viery, nie logiky
bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-08  (14:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Yanath
a aký je základný rozdiel medzi dogmou a axiómov


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-08  (14:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Repete: Večnosť nemá koniec ani začiatok!!!


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-08  (14:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  u...


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-08  (14:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak je pobyt v tzv. raji či pekle večný , ak je niečo určené k večnosti , nekonečnosti ....tak nikdy nezačalo ani neskončí!!!


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-08  (14:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A to platí pri všetkých dianiach ktoré sú definované možným prívlastkom večný, nekonečný/čas, vzdialenosť..ale aj pobyt. pohyb.../


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-08  (15:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nič vo večnosti, ani v nekonečnosti neskončí lebo ani nezačalo...nevzniklo.../ Je to trochu no ..."tvrdé ..."/


ContediSavoya . sibinaba02   |   ip:85.229.79   |   2013-01-08  (18:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nic nove pod slnkom. Ktosi tu skopol ca 10 rokov stary clanok z ateistickej stranky Adama Romana (autora ktory sa ani neodvazi podpisat vlastnym menom).Cely clanok posobi ako rec advokata, ktora je tym dlhsia cim neistejsia je vec jeho klienta. Prva cast nic neprinasa iba sa snazi zahmlovat situaciu-presne tak ako fiskal ktory sa snazi co najviac znejasnit jasnu vec.Len v strucnosti:
1. Tomas nepise o fyzikalnom pohybe (fyziky vtedy este vela nebolo) ale o posune od priciny k ucinku
2. ...-pricinou je iba zmena stavu...
A co ma byt? Je zmena stavu zmenou? Je. Potrebuje pricinu? Potrebuje. Takto mozeme postupne dojst az ku big bangu a to mi, mili materialisti, odpovedzte co bolo pricinou big bangu a co zmenilo stav pri big bangu.
O pricine/existencii zla sa teraz sirit nebudem, to patri do inej kategorie-moralky.
(Pokrac.)Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-01-08  (18:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  napisal som to vyssie ale pre teba to dam este raz

a to klananie sa pociatku je na rovnakej urovni ako klananie sa slnku alebo gravitacii, len preto, ze este nepozname pricinu velkeho tresku neznamena, ze za nim musi byt nejaka inteligentna vsemocna entita

su aj celkom zaujimave teorie, a to hlavne tym, ze nas vesmir je len jednym z mnoha, a ze nove vznikaju neustale


ContediSavoya . sibinaba02   |   ip:85.229.79   |   2013-01-08  (18:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Novotomisticka filozofia prinasa tento velmi prehladny dokaz:
Jeiste ze nieco existuje. Cokolvek co existuje ma existenciu bud same od seba alebo od ineho. Lenze nemozu existovat fomry bytia ktore maju existenciu od ineho keby neexistovalo take, ktore existenciu jednoducho ma v prirodzenosti-inymi slovami, nemozu existovat iba "prijimatele" bytia". MUSI EXISTOVAT BYTIE ABSOLUTNE A NEPODMIENENE. (To je ta Tomasova "prva pricina")
Prirodzenost absolutneho bytia:
1.Prvotne bytie je nezlozite-nesklada sa z castic. Keby sa skladalo z castic bolo by podmienene ich existenciou a nebolo by prvotne. To, co sa nesklada z castic, je neznicitelne a nemenitelne. Je vecne (pozor, vecnost nechapat ako nejaky nekonecne dlhy cas, je to existencia mimo casu)
2.Ak pozorujeme akykolvek ucinok, musime nutne usudzovat na adekvatnu pricinu ktora tento ucinok vyvola. Ked pridem rano k autu na ulici, uvidim rozbite okno a na sedadle kamen, asi nebudem za pricinu pokladat kusok z holuba.
Pokial pozorujeme vesmir ako celok, vidime ze ma racionalny zaklad, je pochopitelny (ludskym rozumom) a pouzitelny, je vybudovany s matematickou logikou podobnou nasej ale nepredstavitelne ju presahujucou.Nutne musi teda existovat i jeho adekvatna pricina-prva pricina je rozumna, jej rozumove schopnosti nepredstavitelne predcia tie nase i ked su im podobne.
Pokrac.ContediSavoya . sibinaba02   |   ip:85.229.79   |   2013-01-08  (18:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Evolucia vesmiru: Sucasnu podobu vesmiru urcuje 6 konstant: slaba a silna jadrova, elektrostaticka (permitivita vakua, gravitacna a "antigravitacna"konstatna urcujuca repulziu galaxii v megasvete. Pokial by sa napr. gravitacna konst. lisila len o -10%, nemohli by sa po big bangu vytvorit hviezdy a na nich tazsie prvky. Cely vesmir by tvoril iba nesmierne zriedeny vodik. Pokial by grav. konst. bola +10% vesmir by sa kratko po big bangu zmrstil v giganticku ciernu dieru. Pokial by jadrova konstatna bola nizsia, aj male atomy (zaklad zivota) by boli radoioaktivne.(atd...dalo by sa pokracovat). Cely vesmir je doslova nastaveny tak, aby umoznil element. casticiam spajat sa do atomov, atomom do molekul, makromolekul, tym sa spajat do zivych organizmov, az nakoniec utvorit cloveka-bytost ktora moze byt obdarena vedomim, ta aby vytvorila ludstvo.Spajanie do väcsich a väcsich celkov je LASKA, u ludi je vedoma, slobodna.
Z toho vyplyva ze prva pricina je rozumna a milujuca. Je to OSOBA.
Aky vztah ku nej zaujmeme je vylucne nasa vec.


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-01-08  (18:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to, ze do svojich metafyzickych vyplodov len tak primiesas zopar realnych faktov este neurobi z tych bludov realitu

a inac o uvazovani "keby hento alebo ono bolo inac" uz stari rimania hovorili ako o mlateni prazdnej slamy

skus to z opacneho konca, gravitacna konstanta je taka aka je, lebo je to jeden zo zakladnych fyzikalnych zakonov a vytvorenie hmoty je az nasledkom a nie, ze panbozko zobral do ruky kalkulacku a pocital ako nastavit gravitacnu konstantu aby sa mu hmota, ktoru si stvoril, nerozpadla


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.24   |   2013-01-08  (18:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Novotomisticka filozofia je filozofia krestanska - nabozenska a neposkytuje ziadny dokaz .. Je to nezmysel neposkytujci nic len mentalne spekulacie krestanov.

Spajanie do väcsich a väcsich celkov je LASKA, u ludi je vedoma, slobodna.
Z toho vyplyva ze prva pricina je rozumna a milujuca. Je to OSOBA.

Je to veľmi zaujimavy zaver bez dôkazu, na ktory sa doslo neviem akou metodologiou.. :-))))

Navyse nema ziadnu rozumnu odpoved na to ako sa taka osoba mohla len tak vyskytnuť.

A ta veta na konci je najkrajsia
Aky vztah ku nej zaujmeme je vylucne nasa vec.

Iste, tak ako aj k ruzovemu neviditelnemu jednorozcovi ci spagetovej priserke.. :-)


ContediSavoya . sibinaba02   |   ip:85.229.79   |   2013-01-08  (19:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Yanath:
Sucasne usporiadanie vesmiru je len jedno z mnozstva moznych. Je absolutne opravnene pytat sa preco je nas vesmir taky aky je ked taketo usporiadanie je nepredstavitelne nepravdepodobne.
Piko:
... veľmi zaujimavy zaver bez dôkazu,
zaver logicky vyplyva z toho co bolo pred tym povedane a ku nemu musis skor ci neskor zaujat nejake stanovisko.
(Spagetove prisery nemaju ziaden dovod ku existencii len tolko)


ContediSavoya . sibinaba02   |   ip:85.229.79   |   2013-01-08  (19:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Yanath:
...ze este nepozname pricinu velkeho tresku neznamena, ze za nim musi byt nejaka inteligentna vsemocna entita

OK, cakaj dalej dokedy ju niekto (alebo ty sam?) objavis. Mozno to bude za 1000 rokov a mozno to nebude nikdy.

...a to hlavne tym, ze nas vesmir je len jednym z mnoha, a ze nove vznikaju neustale

To nie je teoria ale hypoteza, nicim (experimentalne) nepotvrdeny model, matematicka fikcia. V matematike mozes vygenerovat akykolvek fiktivny system, jedina podmienka je ze musi byt formalne logicky.
Dalej:
Vesmírne stvorenie potrebuje nielen prvotnú prícinu zrodu, ale aj udrzujúcu prícinu.Pretoze:

1. vieme, ze konecne, meniace sa objekty existujú vsade okolo nás. Popriet môzeme len to, o com vieme, ze existuje; neexistencia stojí mimo nasej mysle;

2. kazdý konecný, meniaci sa objekt musí by zaprícinený niecím iným. Ak je objekt konecný a mení sa, potom nemôze existova samovolne a nezávisle. Keby existoval nezávisle alebo bezpodmienecne, potom by bol vecný a nemenný; to ale hmotny (zlozity) objekt byt nemoze.

3. nekonecný rad historicky zostupných prícin je nezmyselný. Nemôzeme donekonecna odôvodnova, ze vznik meniaceho sa objektu bol zaprícinený iným konecným meniacim sa objektom a ten zase dalsím. Takúto logiku pouzívajú zástancovia teórie ustáleného vesmíru. Ich argumenty nedokazujú vôbec nic,
pretoze odsúvajú vysvetlenie do historického nekonecna. Nakoniec aj ten, co odmieta existenciu Boha, musí dôjst k prícine, ktorá sa stala prícinou svojej vlastnej existencie a súcasne, vo chvíli vzniku, by bola následkom
tejto príciny t.j. musela by existovat i neexistovat zaroven. A to je rozvod s rozumom.
slovk . nihebyxo2   |   ip:82.119.22   |   2013-01-08  (19:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...ale veď na to strašenie a dokazovanie bohom je tu práve RKC,,,už 2000 rokov dokazuje a straší svet - oblbuje ľudía a pozrite aký výnosný obchod má z toho....a to je ten pravý jej cieľ...nemýslíte...??????


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-08  (20:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemám odpoveď na otázku --Condeti Sa,, : aká musi byť inteligencia robotníka aby mohol pochopiť veci ohľadom zvyšovania platov??? A tie Vaše zmyselnosti končiace LÁSKOU... mámeme tiež pod kontrolou... Ale kľudne sa prezentujte....píšte...


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.24   |   2013-01-08  (20:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ContediSavoya

Zaver ktory si uviedol z toho logicky nevyplyva.. :-)
Nema nič spoločné s tým že ak by bol vesmir taky alebo hentaky tak by to nefungovalo a preto to musi byť tak ako sa Vám sníva.

Ale musím uznať že záver ktorý z toho údajne vyplýva, sa zhoduje zo záverom ktorý si praje veľa ľudí..

Navyše nemal si problém používať pri argumentácii slovo keby..
Teda si to môžem dovoliť aj ja ( aspoň pri Tebe )..

Keby mali boha nejake 'inteligentne mravce' vyzeralo by to asi takto..

Spajanie do väcsich a väcsich celkov je náš cit, u mravcov je vedomy.
Z toho vyplyva ze prva pricina má tiež taký cit. Je to mravec.

A nehovor mi že 'inteligentne mravce' neexistujú. Pomocou keby som ich vykuzlil tak ako aj ty si pomocou keby zničil celý vesmír.
A potom aby zničený nebol tak si tam šupol tú osobu a mal si to poriešené.


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-08  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ajaáj...piko.. contedi... je to inde...Len pomaly pojem večnosť , nekonečnosť je kategoria ktorá začala byť presadzovaná v súvislosti s nejakým dianím v raji či v pekle a tiež v matematike-- fyzike---zatiaľ


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-08  (21:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak niekto tvrdí že matematika je vedná disciplína je nezávisla na vedomí je exaktná , tak musí priznať že podiel dvoch čísiel je výsledkovo nekonečný vtedy keď.../5 trieda ZŠ/


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.24   |   2013-01-08  (21:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Klopi sa mýliš, je to inde.

Im je jedno či je vesmír konečný či nekonečný. Či mal či nemal počiatok..

Ale nie je im jedno kam alebo ku komu posielať svoje priania a nesplnene tužby a či ich niekto pred vlastnou smrtou zachrani.. Ak by toto mali poriešene kašlu na to a vobec by ich to nezaujimalo.

Tak budú večne vymýšľať ako to musí byť tak aby im to zapasovalo do ich schémy a obhajovať to. Vymýšľať rôzne historky a pochybné dôkazy len aby im to všetko dávalo zmysel a aby sa na ich priania a túžby pritom nezabudlo. Naozaj biedny je ten Tvor menom človek..


tojejedno . qupyqiwu57   |   ip:85.135.20   |   2013-01-08  (21:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Yanath, rozpravas a rozpravas, ale nevykecas sa z toho. Na konci svojho monologu budes rovnako osamely a vystraseny z vlastneho osudu ktoremu musis celit ci chces ci nechces. A cim viac si budes klamat, tym horsie pre teba.


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-08  (21:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A tu začína .. a vôbec zmyselnosť.... ak sa súbežné priamky pretnú v nekonečnu, ...podiel dvoch čísiel sa blíži k nule resp. k nekonečnu je zbytočne ---nezmyselné sa baviť o tom kde sa pretnu a aké je to číslo vo výsledku nejakého delenia.../22:7/...


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-08  (21:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...ak sa dovolí.. Piko..Urýchlim to .. pokiaľ sa hovorí v kategoriach večnosti, nekonečnosti mimo exaktných vied../matem, fyzika.../ je to skoro nezmyselné ... večná láska je cieľ ktorý sa nikdy nedosiane ...ani večný pobyt v raji či v pekle... ...


Klorel . lycixaqe2   |   ip:178.41.19   |   2013-01-08  (21:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a co elektron v atomovom obale, ten vzaroven je aj nieje a nema ani polohu resp jeho poloha je vzdy kdekolvek v obale atomu..

,,Yanath:
...ze este nepozname pricinu velkeho tresku neznamena, ze za nim musi byt nejaka inteligentna vsemocna entita

ODPOVED ContedyS..:OK, cakaj dalej dokedy ju niekto (alebo ty sam?) objavis. Mozno to bude za 1000 rokov a mozno to nebude nikdy. "
Myslis tak jak cakaju krestania na Jeziska ktory sa vrati...na konci vsetkych casov ako vravia....
ANONYM . sipyrige36   |   ip:90.178.25   |   2013-01-08  (21:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ContediSavoya vynikajici prispevek!

No to ze vsechno kolem nas je energie dnes uz vime. Energie kdyby mela zacatek, musela by nejak vzniknout, z neceho... takze by zase muselo byt neco.
Podle me je energie vecna. A projevem jejiho vnitrniho zivota(nebo sneni, chcete li...) je tento svet. Podle me je tento zivot utvaren dvemi rozdilnymi silami, o kterych nejakym zpusobem vedeli a vysvetlovali si je i nektere stare civilizace a vymizele kmeny a narody. Hodne skutecnosti pravdepodobne zmanipulovala nejakym zpusobem elita, nebo lidem jednodusse nerekla celou pravdu a zaonacila tak aby zapadaly do planu. I tak ale jak se povida: "Na kazdem strochu pravdy trochu".. toto rceni se sice neda pouzit stoprocentne :)) Neznamena samozdrejme ze v kazde hovadine je nejaka pravda.
Toto je vsak vec, kterou si nejakym zpusobem (troufam si rict)uvedomuje kazdy z nas.

Podle me jsou tyto sily nutne k tomu aby existence mohla rust, byt rozmanita a vubec fungovat.
Vsak kazdy zname sama sebe. Kazdeho nekdy napadaji negativni myslenky ci je negativni na sve okoli, a teto negativity si jsme vetsinou taky vedomi.
Tak samo rozezname i myslenku pozitivni, a dokazeme pozitivne pusobit i na sve okoli a sebe sama. Dokazeme myslet pozitivne. Stred bude tedy nejaka harmonie.
Dle meho se existence sama snazi uvezt zpatky do harmonie, podle me je smyslem existence byt v harmonii.
Samozdrejme muze se stat ze jedna sila prevazi, a to se podle me stalo. To je taky puvodni pricinnou vseho...

Myslim ze je nesmysl, aby bylo prirozene prezivat, trpet a trapit se.
Pokavad dokazeme citit bolest, dokazeme trpet!, trapit se sebeznicujicim zpusobem... Co by to bylo za "boha" co vsechno tohle stvoril. To by muselo byt neco zleho co by se vyzivalo v utrpeni...

A to je podle me nesmysl.. :) Vzdyt., snad kazdy znas hluboko uvnitr citi a veri ze dobro existuje. Vnima ho v sobe, okolo nej... Kazdy z vas uz nekdy v zivote urcite dobro zacitil. :) Neni ho moc :( Ale je :)
Tak samo vnimame i zlo, a zle myslenky a pocity.
Myslim ze bysme meli verit hlavne svemu srdci! :) a kor v teto dobe kdyz sme takto klamani a dezinformovani...


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-08  (21:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To sem byl ja nejmenovany, nejak sem opomenul nick.


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-01-08  (22:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tojejedno . qupyqiwu57, aj ty mas v makovici gulas co? ja sa z nicoho nepotrebujem vykecavat, pretoze sa tu nesnazim dokazovat neexistujuce veci, to robia ti na druhej strane

nie je mojou povinnostou dokazat neexistenciu, vy dokazte existenciu ale nie metafyzickymi taraninami a konstrukciami vytvorenymi len na zaklade vaseho presvedcenia, ktore s logikou nemaju nic spolocne

pretoze veta "vsak dokaz, ze neexistuje" sa da pouzit na hocaku vymyslenu somarinu


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-01-08  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mne nevadi ani tak viera ale to, ze sa drviva veriacich spravaju povysenecky a/alebo ako idioti s nutkavym pocitom vnucovat svoje "pravdy" inym


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.24   |   2013-01-08  (22:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mas pravdu Yanath

Tu je hned jeden priklad, toto si dovolil tvrdit jeden expert..

Platí, že s pravou vierou je konanie dobra samozrejmosťou, zatiaľ čo bez viery len možnosťou a záleží len na človeku, čo si vyberie.

No tak nech sa taky clovek neposerie...
Len problem je ze to nie je vobec vidiet ani na nom, ani okolo neho. :-)))


otvoreneoci . vymovepu87   |   ip:99.241.18   |   2013-01-09  (03:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  poniektory ma tu milo prekvapili. Ja som vyrastal v Evanielickej viere, jak detom nam otec casto rozpraval z biblie, jak som dorastal zacal som zavrhovat boha a staval sa zo mna ateista, dnes hlboko verym v boha a jeho lasku k nam, ale uplne odmietam akykolvek vplyv akehokolvek nabozenstva. Za cim je clovek, moze byt akykolvek prorok nie je slovo bozie, pre mna je slovom bozim vstah a laska medzi mnou a bohom. Moje deti som vobec neviedol k bohu, nechal som ich nech si najdu same cestu k nemu, viedol som ich len k tomu aby nemali pokazene srdcia, ale boli ciste jak tie lalie. Moja najstarsia i najmladsia si uz tu cestu nasli a v srdciach pochopili a spoznali lasku boziu. Boh je moj svedok, ze tieto riadky su pravdive a neklamem ani slovom. clovek s cistym srdcom a bez hriechu si najde cestu k bohu aj bez nabozenstva. Bezcharakterny clovek ten keby sa aj oprel o boha jak bicykel zostane slepi.
Od poniektorych citam velmi dobre prispevky po vsetkych strankach a pritom huzevnato odmietate boha a vyvraciate tymi najpresvedcivejsimi dokazmy, zamyslite sa nie ste zahladeny na svoju dokonalost a tym slepi voci bohu? Nie kazdy musi byt pokazeny, aby nevidel boha.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.24   |   2013-01-09  (10:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Otvoreneoči.
Tvoja viera je príliš tvrdá. Myslím tvrdá gramaticky. :-)jan . pukikyri5   |   ip:78.99.180   |   2013-01-09  (11:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   smartang . bohupyki56

to je všetko pekné ale článok sa netýkal mojich morálnych vlastnosti ale:
"reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha "

"Ja prezentujem len svoje morálne vlastnosti a za druhé sa neschovávam a keď prezentujem iné morálne vlastnosti, tak sa potom od nich nedištancujem"!


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.180   |   2013-01-09  (11:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvoreneoci.vymovepu87

Bez urážky, ale už som ti raz napísal, že ty asi máš tie otvorené oči nakreslené na zatvorených, lebo spíš!

Čo je to veriaci - neveriaci? Nechápem. Tiež som raz napísal. že témy o bohu tu buď prezentujú veriaci, ktorí sami v duši svojej vo viere tápajú / alebo si myslíš, že sú misionári? /, inak by to nerobili, alebo sú to takí, ktorí to robia naschvál a Vy sa necháte vyprovokovať / inak ako opisuješ vyššie, nie si nezaujatý, lebo slovo božie nemôže byť vzťah, teda máš to odvodené vo svojom vnútri, ale chápem to, lebo každý človek je slabý /.

Inak čo si napísal že "človek s čistým srdcom a bez hriechu si nájde cestu k bohu aj bez náboženstva", tak to potvrdzuje tú moju prvú vetu. Keď ti nikto nepovie, že existuje Amerika, tak budeš houby vedieť že existuje.
ContediSavoya . sibinaba02   |   ip:85.229.79   |   2013-01-09  (19:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takze este raz a polopate:
Vesmir sa sklada iba zo zapricinenych javov. Neexistuje poznatok o tom ze by niekde v hmotnom svete existoval jav ktory nie je zapricineny. Z toho vyplyva ze i vesmir je iba javom zapricinenym.
Na ostatne osobne invekcie a ironicke poznamky nema zmysel reagovat, uz som zvyknuti na to ze ked dojdu argumenty prichadzaju utoky na prispievatela.

Anonym:
energia je hmota a hmota je energia, nemoze existovat jedno bez druheho. E=mc^2. Z ciste fyzikalneho hladiska je energia schopnost konat pracu. Nemyl si energiu s tvorivou schopnostou, to je ina kategoria. Ak mas na mysli tuto tvorivu schopnost tak suhlas-ta je naozaj vecna ale nie je hmotna. Hmotny svet (i my) sme jej vysledkom.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.24   |   2013-01-09  (21:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ContediSavoya

Tak dobre aj ja Ti to napisem polopate:
Vychadzam z uplne jednoduchej logiky Tvojho verbálneho uvažovania a v tom zmysle to aj napíšem..

Vesmir sa sklada iba zo zapricinenych javov. Neexistuje poznatok o tom ze by niekde v hmotnom svete existoval jav ktory nie je zapricineny. Z toho vyplyva ze i vesmir je iba javom zapricinenym. A kedže cheš dokázať boha potom musím skonśtatovať že aj boh by bol iba javom zapríčineným, keďźe platí (ako píšeš)že neexistuje poznatok o tom ze by niekde v hmotnom svete existoval jav ktory nie je zapricineny.. Preto je to vo vzorci úplne bludny prvok, ktorého si si vymyslel.

Budeš preto musieť na konci zmeniť logiku.
Že na konci ten boh nebol nićím zapríčinený ale že je večný a vždy bol.

A keďže také veci večné ktoré vždy boli a neboli zapríčinené prakticky nepoznáme a platí Tvoja veta že neexistuje poznatok o tom ze by niekde v hmotnom svete existoval jav ktory nie je zapricineny. Tak ten tvoj nezapríćinený boh nemôže existovať, Ináč by si poruśil to svoje logické pravidlo že Neexistuje poznatok o tom ze by niekde v hmotnom svete existoval jav ktory nie je zapricineny.

Ak raz taky poznatok neexistuje tak proste neexistuje poznatok ani o bohu ktory by bol nezapricineny.


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2013-01-09  (21:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko

Toto nevychádza z logiky, ale z nevery.
Z logiky vychádza že musí existovať niekto ktorý stojí nad každým stvorením, pretože všetko má svoj počiatok.
Nunak . fovuwyru17   |   ip:78.136.16   |   2013-01-09  (21:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Co nás přesahuje.Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.24   |   2013-01-09  (21:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vyborna argumentacia lucifer z Tvojej strany

- pretože všetko má svoj počiatok.

Potom aj Tvoj boh mal svoj počiatok.. Tak napíš kto ho stvoril, Ty expert. :-)))


Pristila . sehatefu60   |   ip:78.136.16   |   2013-01-09  (21:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  1 důkaz, že internet je proti Kristu! :Olucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2013-01-09  (22:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko

BOH je ten ktorý stojí nad každým stvorením, od neho má počiatok všetko a zvyšná diskusia nás dvoch už nebude vyjadrovaná logikou o stvorení, ale už len o VIERE.

Budeme pokračovať?Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.24   |   2013-01-09  (22:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie lucifer načo, nič sa tým nezmení.

Ty budeš ďalej veriť v boha

A ja budem ďalej veriť v lásku, dobro a šťastie. :-)))))))


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.1   |   2013-01-09  (22:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko:
ContediSavoya hovoril o hmotnom, materialnom svete, že všetko v ňom má svoju príčinu. Boh je mimo tohoto materiálneho sveta, čo ak naozaj nepotrebuje mať príčinu.
Dnes večer som čítal pár veršov v Biblii a ako vždy znovu sa ukázala aktuálna aj pre súčastnych čitateľov. U Marka v 9 kapitole Ježiš predpovedal učeníkom svoje utrpenie, načo je popísaná reakcia učeníkov, že tomu nerozumeli. To pôvodné slovko ktoré tan je v gréčtine má význam aj neuznať, alebo ignorovať.
To je nám ľuďom vlastné že nerozumieme, alebo ignorujeme to čo sa nám vymyká tomu čo nám vyhovuje.
O pár veršov je zmienka že sa učeníci hádali kto je väčší. Opäť niečo čo nám ľuďom je vlastné hádka o to kto je väčší stále prebieha. Aj dnes. A aj na doležitom. Kto je väčší Ti čo v Boha veria, alebo tí čo v neho neveria? Nie sme všetci tak trochu mimo?


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.24   |   2013-01-09  (23:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip

Neviem kto je mimo a kto nie, kto sa hrá na väčšieho či menšieho. Mňa zaujíma len pravda( myslím tým rovnosť medzi tvrdením a skutoćnosťou) a je mi jedno či boh existuje alebo nie. Pre mňa je dôležitá logika, toho čo sa tvrdí.
Pokiaľ tam logiku nevidím tak sa o tom bavím s inými že jednoducho v tom žiadnu 'logiku nevidím'.

Pokiaľ nejaký boh existuje tak to treba len dokázať.
Nemám vedomie že by eexistoval nejaký dôkaz o tom.
Ale ak niekto povie že tomu iba verí, a že samozrejme možností je mnoho tak mne to vôbec nevadí. V tom prípade je všetko fajn. To mi vôbec nevadí.


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.7   |   2013-01-10  (07:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko:
otázka je aký chceš dôkaz, taký ktorý by presvedčil všetkých? alebo taký ktorý by stačil Tebe. O taký je možné požiadať, ale neklásť si podmienky.
Prepáč že sa zase odvolávam na Bibliu, ale tá hovorí, že dôkazov je dosť, ale mi ľudia ich nechceme vidieť. Samotné stvorenie je dôkaz. Vznik zložitého života z neživéj hmoty? Je to možné? Je to prinajmenšom rovnako neuveriteľne ako stvorenie. Preto ako veriaci mám dosť dôkazov, ktoré stačia pre mňa, ktoré ale nie som schopný demonštrovať tak aby som presvedčil všetkých. A je to dobre, že je to tak. Lebo inak by sa to dalo zneužiť, bolo by s tým možné človeka doslova vydierať.
kucma . fyvafixa2   |   ip:195.146.1   |   2013-01-10  (08:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a o chvilu pride skrat...

tak to neuveritelne stvorenie ma syna, ktoreho porodila (aspon dufam nie uplacala z hliny ) panna, ved ako inac vysvetlit transcendentalnost osoby schopnej ohurit obecenstvo poulicnymi trikmi, vsak.

vsetko v biblii je myslene obrazne, len placanie z hliny, geocentrizmus, noemova archa a babylonska veza su fakty...


kucma . fyvafixa2   |   ip:195.146.1   |   2013-01-10  (08:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pamatam si hru z detstva...

ja som ty a ty si ja, kto je vacsi debil, ty ci ja?

tak a teraz porovnanie so psychologickymi oblbovackami s ktorymi sa tu stretavam.

vediet je verit a verit je vediet, co je fakt a co vymysel?

neviem je boh a boh je neviem, tak viem ako vznikol svet ci neviem?

atd...Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.7   |   2013-01-10  (09:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma:
zrodenie s panny a vznik prvého človeka, je na rovnakej úrovni neuveriteľnosti. Ak by sme vedeli presne ako človek vznikol, tak by sme mohli spochybňovať aj zrodenie z panny. V skutočnosti nikto z nás nerozumie po technickej stránke kde sa tu človek zobral. To že niekto povie, že rozumie že človek vznikol evolúciou, alebo stvorením v skutočnosti neznamená že tomu človek ozaj rozumie, ak by tomu rozumel musel by vedieť ten proces či už evolúcie, alebo stvorenia popísať na chemickej úrovni a to nevie nikto z nás.


kucma . fyvafixa2   |   ip:195.146.1   |   2013-01-10  (09:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pocuj ip.

uveritelne neuveritelne, pravdepodobne nepravdepodobne...

je biblia obrazne pisana ci nie?

zrodenie z panny? toto ma nastrbit evolucnu teoriu, alebo verifikovat teoriu stvorenia?

skus daco lepsie nez obrazne povedane "talafatky"


kucma . fyvafixa2   |   ip:195.146.1   |   2013-01-10  (09:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  na rovnakej urovni neuveritelnosti...to sotva...


kucma . fyvafixa2   |   ip:195.146.1   |   2013-01-10  (09:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  povedz ip.
myslis placanie z hliny obrazne ci skutocne?


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.7   |   2013-01-10  (09:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pozri sa pre mňa je prijateľnejšie, že Boh zobral prach zeme(chemické prvky) a usporiadal ich tak aby mohla fungovať živá bytosť ako to že živá bytosť vznikla z prachu zeme sama od seba, nech by to už hneď trvalo neviem akú dlhú dobu.
O tej rozdielnej úrovni neuveriteľnosti by som bol ochotný uvažovať ak by si bol schopný to popísať na chemickej úrovni, alebo ak by si bol schopný vytvoriť také podmienky aby z prachu zeme vznikal život sám od seba.


kucma . fyvafixa2   |   ip:195.146.1   |   2013-01-10  (09:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ako si sam napisal, z prachu zeme, teda z neziveho a ten prach je kde teraz?
a ci zivot vznika sam od seba?
no treba dodrzat isty postup, isto nie sam od seba a ani som to nikdy netvrdil.
dufam, ze sa pri tom tvoreni zivota nezucastnuje este nikto dalsi, mohlo by to byt totiz trosku sklucujuce, teda u mna urcite :)


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.7   |   2013-01-10  (09:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  u mňa nie, pretože to dáva životu zmysel ak sme boli stvorený z určitým zámerom. Čo ak je ten pôvodný zámer, ktorý Stvoriteľ mal, oveľa lepší ako to čo sme schopný vytvoriť mi sani ako zmysel nášho života. Okrem toho keď to zoberieme vznik nás ako jednotlivcov, tak za naším vznikom v ideálnom prípade bola minimálne vôľa našich rodičov. Nikto z nás sa na svet nepýtal, ale pre človeka je vedomie že niekto ho tu chcel mať dôležité aj na ľudskej úrovni.


kucma . fyvafixa2   |   ip:195.146.1   |   2013-01-10  (10:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  krasne filozofovanie a to sme do debaty ani klincosa nepotrebovali "zasvatitit" :)

aj ja obcas rad filozofujem, no len s ludmi, ktori su si tejto cinnosti vedomi. v opacnom pripade to nekonci dobre.
tak zmysel hladas? v rozpravkach o troch mudrcoch?


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.7   |   2013-01-10  (10:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mohol by som Ťa poprosiť aby si sa tak o Ježišovi nevyjadroval, keď sa so mno rozprávaš?
Čo je ta tom zlé ak si dáva človek otázky po zmysle?
To sa nesmie?
A aký zmysel má zosmiešňovať ľudí, alebo stavať sa vyššie nad ľudí ktorí majú zmysel v niečom inom?
V konečnom dôsledku to čo mi sme schopný vytvoriť je dať životu, určitú náplň a zmysel na čas pokiaľ sme tu. Otázka je aký to bude mať zmysel ak to raz skončí.kucma . fyvafixa2   |   ip:195.146.1   |   2013-01-10  (10:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nemohol. jezisko je smiesny a nevidim dovod, aby som si z tejto rozpravky srandu nerobil.

zvlast po tom, co mi do tvojho filozofovania tato osoba nezapada a nemam ani pocit, zeby nejako mala.

tiez nemam pocit, zeby som zosmiesnoval teba...a kedze zosmiesnujem jeho tak nech sa vyjadri, no do toho sa pre zmenu nemusis starat ty, ci si jeho obhajca alebo nieco podobne?

takze tebe musi zmysel zivota dat bibilia, smutne...
skus trosku aj vlastnej tvorivosti by som ti odporucil :)

napriklad.
ako si si vsimol tento svet nema pociatku a ani konca.
nie je idealny. no mozog toho schopny je.
nieco ako programator, ktory nakresli nieco v CADe, no v skutocnosti to ani za spagetu nedokaze vyrobit idealne :)

nastastie je to tak. inak by si si do toho svojho "idealneho" sveta nemohol vlozit tu svoju cast, ta ktora bude tvojim "zmyslom zivota" a mozno o tom je zivot a preto sa to tak aj nazyva...

alebo nieco podobne...

s tymi biblickymi, dogmatickymi kravinami si uz - minimalne podla mna - dost otravny.


LordX . kyqabume9   |   ip:94.113.16   |   2013-01-10  (11:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kalamov kozmologick dokaz existencie boha (to je to co tu ContediSavoya pise) ma viac dier ako syr v ementale.

1. bez dokazu vylucuje nekonecny regres, ci uz neperiodicky alebo periodicky (cyklicky vesmir). Nekonecny regres vobec neodporuje logike (vid iracionalne cisla ci fraktaly), a je jednou z moznosti usporiania univerza

2. dokaz prvotnej priciny zdaleka nie je dokazom boha. My o nej nevieme povedat vobec nic, a je hlupostou tvrdit ze musi mat veci ako vedomie ci city (laska) lebo vesmir je komplexny, ked vieme ze komplexnost a usporiadanost nemusi byt vytvorena vedomim, stacia jednoduche nevedome pravidla a iteracia (prikladom je evolucia).
On ani neznamena ze ta prvotna pricina musi stale existovat. Co ako zanikla so vznikom vesmiru (ci premenila sa nan?)

Ziadne filozoficke masturbacie nezakryju fakt ze na existenciu boha mame presne 0 dokazov a vobec ho nepotrebujeme na vysvetlenie pozorovaneho.


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.7   |   2013-01-10  (15:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  piko:
je to tvoja vec ako sa vyjadruješ, ja Ježiša obhajovať nemusím, nakoniec sa obháji sám, ale nepočúva, alebo nečíta sa mi to dobre ak by som ja nie pekne hovoril o niekom koho nepoznám, ale Tebe by na ňom záležalo čo by si robil?
Čo je na tom smutné, že príjmam to čo Biblia ponúka? Čo ak je to pravda a nedá sa to porovnať s tým aký zmysel pripíšeš životu Ty? Som zvedavý dokedy Ti tá tvorivosť vydrží. Je ťažké porovnávať niečo čo je tu dočasne s tým čo je večné.
Ako to myslíš, že svet nemá počiatok ani koniec? A ako som si to mal všimnúť?
Čoho je schopný ľudský mozog? Dosiahnuť ideálu? V čom?
Ak sa so mnou baviť nechceš, alebo ak Ťa otravujem, tak sa nemusíš so mnou baviť. Cíť sa slobodne.

LordX
odkiaľ vieme, že komplexnosť a usporiadanosť nemusí byť vytvorená vedomím. Ty snáď vieš popísať ako to všetko vzniklo?


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.7   |   2013-01-10  (15:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prepáč piko, to bolo pre kucmu


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-10  (16:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kdyz budu reagovat vseobecne na to co sem zde precetl, hlavne vsak na prispevek LordaX.

Jedine co dava smysl ze by mohlo nejakym zpusobem existovat vecne je energie.
Jak jinak je mozno vysvetlit prvotni pricinu?
Jestlize preci nebylo nic, nemohlo z niceho vzniknout neco...
Muselo jiz neco existovat...
Nerikam ze vsechno musi mit nejaky zacatek, ALE VSECHNO MUSI MIT NEJAKY SMYSL...
Cely vesmir, funguje dle nejakych pravidel, dle nejakeho smyslu... Kdyby smysl nemel, muselo by se prece vsechno zhroutit...
Tela zivych organizmu, jsou vlastne jen energie na urcite frekvenci, telo samo o sobe by vsak nebylo zive bez duse, bez energie, ktera tvori nase JA.
Energie se neztrati, nezmizi, tim padem se stane zase soucasti celku...

Podle me to ze citime bolest, lasku, zlost, stesti, nestesti, atp., - proste pozitivni(dobre) a negativni(zle) pocity.., souvisi se schopnosti zit. Dava to smysl, bez nich by byl clovek jen neco jako stroj, ktery by se choval jen podle nejakych danych parametru... Poznal by ze je v nebezpeci, snazil by se utect, ale byl by vlastne klidny., reagoval by na kazdou podobnou situaci v podstate stejne.. Vedel by kdy se ma najizt, kdy ma vykonat potrebu, ale nic by neprozival.. Vlastne by nezil... Komunikace by mela smysl jiz jen pro organizaci(napr. pri lovu), ale neslouzila by k prozivani zivota... Jen pripadne k uspokojeni potreb.

Podle me nemuze byt nahoda ze sme skutecne ZIVI....
A to nejen proto ze i nahoda ma vzdy sve opodstatneni a vysvetleni.
Nedavalo by to jednoduse smysl...
Nedava me nejak smysl existence, existujici proto aby se sama vnitrne likvidovala...
Zname pouze negativni ci pozitivni pocity. Mezi tim stred.
Atom taky obsahuje pouze protony, neutrony a elektrony. I kdyz tento priklad kazdy lechce zpochybni.., ja vim. :) K zamysleni to vsak je :)

http://dolezite.sk/Jak_dosahnout_zmeny_10.html


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2013-01-10  (17:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ip.

podla mna je to smutne, ze ti zalezi na vymyslenej postavicke kdesi z juhu, ktoreho nasli mudrci z vychodu, proti ktoremu su mudrci zo zapadu a tak prisiel "spasit" (to je od slova past?) nas ludi zo severu...

obrazy, prirovnania, nehmotny svet...este ti nikto nepovedal, ze to vsetko je akoze ??? akoze nam nosi darceky jezisko, akoze zomrel, akoze sa znova narodil...

to s tym idealnym stavom som ti hadam vysvetil, ci nie?
poznas autocad, proengineer, solidworks, solidedge...

podotykam, ze to je len bohapuste filozofovanie, nic si z toho neber nejako extra k srdcu...ako som uviedol, bol to len priklad...

neotravujes ma ty ako osoba, ale tie rozpravkove talafatky co dookola obmielas, akoby som ich este nikdy nepocul...


ContediSavoya . sibinaba02   |   ip:85.229.79   |   2013-01-10  (17:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko: Zdasa mi ze mas problem porozumiet textu. Pisem "VESMIR" t.j hmotny svet, nie Boh. Ten je uplne mimo neho. A na pseudologicku otazku "kto je priciou BOha" mas odpoved hned v mojom 1. prispevku.

LordX:
1.Ale odporuje a znacne, podla matematickeho pojmu napr. iracionalnych cisel sa nesprava ani jediny hmotny objekt, v matematike mozes vygenerovat systemy akekolvek ale tie nemusia mat s realitou nic spolocne. Nekonecny subor konecnych javov je oxymoron ktory je ovela menej logicky ako princip prvej priciny.
2.Este raz: Kazdy pozorovany ucinok musi mat adekvatnu pricinu. Pokial påozorujeme vlastnosti vesmiru a jeho evoluciu od menej komplexnych ku komplexnejsim (zlozitejsim) formam, je logicke hladat za tym aj adekvatnu pricinu. Este raz si precitaj moj 2. prispevok.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2013-01-10  (18:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  som rad pocitadlo zo savojska, ze si nam dokazal vysvetlit hranicu medzi tymto svetom a svetom UPLNE mimo neho...

ale jasne, ze tento svet pochadza z miesta mimo tohto sveta. ako inac. no ak je uplne mimo, tak ako dochadza k interakcii medzi tymito svetmi???

prepanajana, kde este inde by ste tu modlu neukryli, vsak! no kto uz sa dokaze dostat mimo tento svet ???

ak je mimo, tak tu na tomto svete neexistuje a teda nevidim nic zle na vyhlaseni, ze neexistuje boh...


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-10  (18:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ContediSavoya

O jeje. Ty si bol si mimo vesmir..

Tak Ti gratulujem.. :-)


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.7   |   2013-01-10  (18:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma:
to som si vedomý, že nežijeme v ideálnom svete, prečo to ale tak je sa názorovo rozchádzame.(problém je ale ešte aj uhol pohľadu, alebo nadhľadu, v určitom zmysle ten svet ideálny je, aj keď ešte ten ideálny stav nenastal, neznamená to že raz nenastane, zase ten spôsob ako to dosiahnuť v tom sa nezhodneme ) Čo ma zaujímalo skôr je čoho je schopný mozog. Dosiahnuť ideálneho stavu? v individuálnej rovine, alebo celospoločenskej?


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-10  (18:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Idealni stav je harmonie.
V divoke prirode harmonie funguje.
Proc by tedy nebylo mozne ji dosahnout?

Muze se podle me stat ze jedna sila prevazi tu druhou, podle me se ale existence sama snazi privect zpatky do rovnovahy...

http://dolezite.sk/Jak_dosahnout_zmeny_10.html


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-10  (18:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  IP
'Ideálny svet' je predsa iba predmetom ľudskej mysle. Čo je pre jedného ideálne nebudí byť ideálne pre druhého človeka.kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2013-01-10  (18:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ip.

lebo si strasne upaty na bajky...

filozofovanie s idealnym a realnym som uz predvadzal vyssie...

hlavne to ale stale neznamena, ze to takto "niekto" nastavil :)


smartang . bohupyki56   |   ip:78.99.254   |   2013-01-10  (19:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zdravim kucma ... mal by som k teme nieco. Chcete poznat moj nazor na tie "bajky" a na to "nastavenie"? Sa pytam aby som zbytocne nemrhal casom ... :}


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-10  (19:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Smartang daj, som zvedavy.
Podaj nam pomocnu ruku. :-)


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2013-01-10  (19:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jasne smarty.


smartang . bohupyki56   |   ip:78.99.254   |   2013-01-10  (19:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som presvedceny ze to nie su bajky. Mimochodom Piko, tu pomocnu ruku Vam obom podavam uz vyse roka. Skuste si este raz prejst vsetky moje prispevky cca rok dozadu a skuste nad nimi porozmyslat nezaujate ... Je tam dostatocne mnozstvo argumentov ktore Vas mozu nasmerovat spravne. Ak budete chciet a ak ak pritom v pokore otvorite svoje srdce ...


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-10  (19:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Smartang dost ma podcenujete. Ja predsa vsetko beriem nezaujate s otvorenym srdcom..

A ak mam byť uprimny, tak Tom Sawyer na mňa zapôsobil rovnako ak Ježiš. Tak teraz si neviem vybrať svojho hrdinu.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2013-01-10  (19:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a ja som cakal nieco dolezite a nieco, co by ma mohlo zaujat...


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.7   |   2013-01-10  (19:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  piko:
keď hovorím o ideálnom svete mám na mysli, ideálny pre všetkých, jasne že súčasná realita tomu nezodpovedá

kucma:
pod tými bájkami myslíš asi Bibliu, ale je to len Tvoj pohľad, alebo je to pravda preto, že to hovoríš Ty?
smartang . bohupyki56   |   ip:78.99.254   |   2013-01-10  (19:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  OK, polepsim sa ... a budem postupne pustat nejake tie perly. Inak, nieco mam aj v tejto teme. Keby ma Piko nevyminuskoval, boli by ste si ch urcite vsimli :}


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-10  (19:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Smartang Vy sám ste perla. Čo príspevok, to radosť čítať.. :-)


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2013-01-10  (19:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  iny pohlad, vies, ak chces s niekym komunikovat zmysluplne, musis si s nim vopred vyjasnit pojmy.

ano, je mozne, ze pod istym pojmom si dvaja predstavia nieco ine a tak sa ja dost casto v tejto situacii obraciam nato, co si pod nejakym pojmom predstavuje vacsina, teda aby sme sa co najviac zhodli :)

takze ja za bajku povazujem zaner pisaneho textu, v ktorom sa neludskym veciam pripisuju antropomorfne vlastnosti a ty?


MA . revitabe87   |   ip:85.163.10   |   2013-01-10  (19:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TO: Vrtk . vapoqysa27 | ip:95.102.39 | 2013-01-08 (12:14)
Môžem,ale už som tu raz bol napísal že existenciu civilizácii do značnej miery podmienila aj ich viera v ich boha respektívne božstva.So zánikom ich viery nastal aj zánik ich civilizácie.
--Toto je pravda skor obratene a sice zanik civilizacii bol poznamenany zanikom upadkom viery. Jedno kedysi doplnalo druhe.
Uvedomujete si vobec, preco ludia veria v bozstva? No koli smrti, kamarati moji. Koli smrti. Nebyt smrti, neboli by bozstva. Clovek po case na tomto svete dospeje do stadia, kedy si zacne klast velice zvlastne otazky. A tieto ho dovedu do pojmovej oblasti kde zakladne postulaty bud neexistuju alebo nie su poriadne definovane alebo su uzurpovane tou ci onou skupinkou darmozracov (ako je napriklad RKC, rabini, bankari, atd...), ktori tvrdia, ze maju patent na odpovede.

Mozno sa teraz zda, ze si protirecim, ked v prvej vete akoby lutujem upadok viery. Myslene je to tak, ze uslachtile principy, ktore vacsina nabozenstiev na zaciatku ma ludia zdegeneruju svojim konanim popri degeneracii sameho seba. Ved to vidite nakoniec vsade okolo seba..


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-10  (19:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  IP keď hovoríš o ideálnom svete máš na mysli, ideálny pre všetkých..

Predpokladám že všetci sú v ňom ideálni a o ideáloch uvažujú rovnako aby to potom takto vychádzalo ako si napísal.

Utópia (z gréckeho οὐ – nie a τόπος – miesto, teda "nejestvujúce miesto") je významový útvar pozostávajúci zo súboru predstáv o budúcich ideálnych stavoch spolužitia ľudí. Pojednáva o ideálnom usporiadaní spoločnosti.


MA . revitabe87   |   ip:85.163.10   |   2013-01-10  (19:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333 . xohohaqo72 | ip:85.216.14 | 2013-01-08 (14:07)
mnohi mi vytykaju že som zblbnutí lebo somsa narodil v krestanskej viere mojej rodiny,

len tak kapanek z historie,

moji ridičia ju zdedili po svojich oni po svojich oni po cvojic a tak dalej až sa dostaneš od prvej rodiny čo prijala vieru krestansku....povecme že do roku kedy žil Ježiš,pozor ja nvm kedy sme prijali kresťansku vietru,toto je len uvaha,takže oni vedeli presne prečo ju prijali,a každeho vychovali tak až do mojej ery že nik sa jej nevzdal až do času tohoto

--Toto je velmi naivne rozmyslanie cloveka s psychikou 7 rocneho dietata. Skutocnost je taka, ze niekto z tvojich predkov, ak bol Slovan, zil v rodovej spolocnosti, uctieval tzv. pohanskych bohov, co boli celkom legitimni bohovia nasej Slovanskej chasky. Niekedy v tom case prisli na nase uzemie ini ludia, nie Slovania, ktori sirili KATOLICKU VIERU OHNOM A MECOM! Co znamena, ze tvoji predkovia, blbecku, mali len tri moznosti (vzhladom na presilu siritelov): 1. umriet v boji, 2. umriet na umucenie, 3. podvolit sa a prijat krestansku vieru. To, ze ju prijali je jasne - zijes. Ale to, ze v dnesnej dobe este stale bezpodmienecne veris krutostiam a protireceniam biblie a nespytujes svoje svedomie pri citani si historie RKC je bud dokazom tvojho satanizmu alebo dokazom tvojej rodovej degeneracie. Pane boze na nebi uc sa :D. Alebo aspon precitaj nieco o budhizme ked uz sa chces zaoberat duchovnom...


LordX . kyqabume9   |   ip:94.113.16   |   2013-01-10  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ContediSavoya

1. ako vies ze vesmir ako celok nie je nekonecny v case a/alebo v priestore? Iba preto lebo ziadny nami pozorovany hmotny objekt taky nie je? To je malo na vyvratenie tvrdeni o nekonecnosti celeho vesmiru (ktory nedokazeme cely pozorovat). Tato moznost tu stale je. Preto aj moderna kozmologia uznava moznost ze vesmir je nekonecny (je to stale nezodpovedana otazka). Netvar sa ze na nu mas odpoved.

2. nic z toho co tvrdis nedokazuje ze ta pricina musela mat vlastnosti ktore sa pripisuju bohu (vedomie, vola, city). Na akom zaklade tuto prvotnu pricinu takto antropomorfizujes? Pozorovany vyvoj od jednoducheho k zlozitejsiemu predsa nic take na vysvetlenie nepotrebuje (evolucia dokaze to iste, a pritom nema vedomie). Na to staci fyz. princip narastu entropie.


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.7   |   2013-01-10  (21:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko:
ano, prišiel s tým iný Tomáš aj keď on to nemyslel v tak zosmiešňujúcom význame ako to slovo neskôr nadobudlo v skutočnosti je to pravda, že ľudstvo samé nedokáže vybudovať ideálnu spoločnosť. To či je to možné ak by sa spojilo z Bohom ukáže čas.

Kucma: pod bájkou rozumiem presne to čo hovoríš literárny žáner. Čo sa týka Biblii sú tam v prevažnej väčšine úplne iný žánre. Nájdeš tam spevník, teda piesne, ďalej listy, kroniky, rodokmene, historické knihy, prorocké knihy. Bájky len ozaj minimálne aj z Tvojho pohľadu. Z môjho pohľadu je tam len jedná skutočná bájka v pravom význame slova nachádza sa v knihe sudcov v 9. kapitole. Dobre beriem, že ty berieš ako bájku to čo sa odohralo v raji, ten príbeh z hadom, prípadne Balama a jeho oslicu, ešte by sa mohlo nájsť zopár časti, ale z celkového textu je to minimum.


MA . revitabe87   |   ip:85.163.10   |   2013-01-10  (21:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cogito Ergo Sum.
Ja by som zo skusenosti povedal, ze na co myslim, tym som.
Ovca - veri, ze vodca stada ide spravnym smerom.
Vlk - veri, ze niektora z oviec sa zatula.
Zid - vlk, co sa prezlecie sa za ovcu.
Fyzik - vidi, ze becanie(a la Akvinsky) je nezmyselne a tak hlada a nenachadza, pretoze kazda odpoved vyvolava dalsie "kvantum" otazok :)

Dokazat existenciu Boha je ako dokazat existenciu tretieho rozmeru pouzitim malej nasobilky. Boh je vesmir. A clovek je oproti tomu taka mala nasobilka. Myslim clovek zaseknuty v svojom zmyslovom vnimani, okliesteny zo vsetkych stran svojimi ubohymi receptormi, ktore vnimaju len miniaturny kusticek toho, co je a na zaklade toho svojim intelektom zatazenym neucelenym obrazom o vesmire sa snaziaci vykonstruovat nejake dokazy.

Pani a damy vy ste asi neboli na technickej skole ze nie?

V PRVOM rade, ked chcete dokazovat existenciu niecoho, musite si najprv zadefinovat pojmy. Dohodnut sa na vychodzich bodoch. A to ste sa vy nedohodli a to ste si vy nezadefinovali.

1. Boh. Co to je?
2. Existencia. Co to je?

Ked sa dohodnete aspon na tomto, pre potreby nasledneho dokazovania, potom sa niekam pohnete. Ale to sa nepohnete, lebo na tych dvoch veciach sa nedohodnete :D.
To je sranda, mna to tu tak bavi....


kucma . fyvafixa2   |   ip:195.146.1   |   2013-01-11  (07:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ip.
tak tak, hlavne hada som mal na mysli.
som rad, ze si mi to v mnohych pripadoch potvrdil, takze, este by sme si mohli vyjasnit napriklad zaner ako je mytus :)

MA.
1. je to "hocico". niekto, nieco,... samozrejme okrem spagetovej prisery a higgsovho bozonu :)
podla teistov by "hocico" malo mat antropomorfne vlastnosti, inac je to "hocico" neinteligentne.
no a ak je to "hocico" ospvevovane a uctievane hovorime o modle.

2. bytie, no tu to asi nebude take jednoduche...
dokonca podla demokrita aj nebytie existuje...
takze som z toho paf (asi preto je to predmetom mnohych filozofii).

k vyjasneniu toho by este mohla pomoct ta hra z detstva, co som spominal vyssie :)


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.1   |   2013-01-11  (09:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma:
ono by bolo potrebné vysvetliť viac tých pojmov napríklad okultizmus, špiritizmus alebo aj tú modlu, ktorú spomínaš. Rozprával si sa niekedy s nejakým liečiteľom, alebo psychotronikom? Oni majú skúsenosti z nadprirodzenom, ktoré sa nedajú poprieť, aj keď je to skôr z opačnej strany. Môžem Ti dať odkaz na prednášku jednej bývalej liečiteľky, ktorej úspešnosť liečby rakoviny bola 100% do troch dní a predsa nakoniec prišla na to, že nie je napojená na ten dobrý zdroj a prestala s tým: http://mojpribeh.sk/pribeh/olga-stanova-stretla-som-diabla/

vykladať príbeh v 3. kapitole ako bájku, je len jedna z možností interpretácie. Čo ak tam v skutočnosti nehovoril had, ale bol použitý len ako médium. Iste môžme to poprieť, ale v konečnom dôsledku nedávame tým nepriateľovi vývodu ak v skutočnosti je?
rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2013-01-11  (09:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  IP, je vidiet, ze tvoja viera v hocijaku p. takovinu je ozaj bezbreha...


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.1   |   2013-01-11  (09:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael: ja som tú ženu počúval asi 2 hodinovú prednášku a mal som dve možnosti. Buď si povedať, že klame, alebo že hovorí pravdu. Nesúhlasil som zo všetkým čo hovorila, ale tie skúsenosti by som jej nebral. Ono to nie je jednoduché dostať sa s pút okultizmu. A bez toho aby človek uveril v Boha to nie je ani možné.
Takých ľudí je veľa čo má podobné skúsenosti.


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.1   |   2013-01-11  (09:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tú prednášku stojí za to vypočuť si: http://www.ulozto.sk/xq2u4bk/vyslobodenie-z-put-okultizmu-olga-stanova-mp4

zaujímavé ale je tá schopnosť človeka popierať to čo nám nesedí, alebo nevyhovuje do nášho obrazu sveta, bez priznania, že sa to týka každého z nás sa nedostaneme ďalej


MA . revitabe87   |   ip:85.163.10   |   2013-01-11  (09:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma, :) co sa tyka definicie, prave to, ze Boh sa neda poriadne zadefinovat je prekazkou dokazu jeho existencie. nemozes predsa tvrdit, ze ta presvedcim o tom, ze prasiatko je fasa macka, ked tebe odkuslo nohu a vidis len ciernobielo.
Zadefinujme si teda bod cislo 1.
1. Co/kto je Boh?
V prvom rade treba dosiahnut dohodu o antropomorfnosti. Pokial viem, Boh podla biblie je podobny cloveku, pretoze clovek bol stvoreny na obraz bozi. Toto tvrdenie sa vsak da chapat aj tak, ze Boh nie je antropomorfny a tvrdenie, ze stvoril cloveka na obraz svoj je mienene v zmysle prirodnych zakonov, ktore zformovali kazdu zivu bytost a clovek v sebe obsahuje vlastnosti (metaforicky) okoliteho vesmiru a zivej prirody. Ak je Boh priroda, vyvinuli sme sa z nej a sme teda stvoreni na jej obraz. Alebo je to tak, ze nejaka bytost vo vesmire sa rozhodla stvorit na nasej planete zivot a pre nas sa tym padom stala Bohom? Ano, chapem, ze sa bavime o stvoreni Vesmiru. Viete, teraz ma napada, ze v skutocnosti nemame ani zadefinovane pojmy ako je "vesmir", "nekonecno", "hmota" tak, aby sme to vsetci, ktori vstupujeme do diskusie, vcetne Akvinskeho, chapali ked nie rovnako tak aspon logicky podobne.

Je zrejme, ze k ruhemu bodu sa ani nemusim nejako zvlast vyjadrovat, kedze ten prvy je neriesitelny. Kazdy z nas ma totiz inak vyvinutu schopnost chapat a ponimat problematiku danych pojmov.

Preto si dovolujem vyslovit nasledovnu teoriu:

O Bohu sa mozu bavit konstruktivne tak, aby si aspon trochu rozumeli len ludia, ktori su na rovnakej urovni chapania zakladnych pojmov. Jadrovi fyzici, klerici, blazni, ci trebars drevorubaci z tej istej dediny, bratia najlepsie..
Akakolvek ina debata medzi ludmi s diametralne odlisnymi pojmovymi bazami skonci nevyhnutne na debate nie o Bohu ale o zakladnych pojmoch, ktore sa v debate budu pouzivat.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2013-01-11  (09:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip, dovera v cloveka, ci v jeho rozpravanie ma aj ine suvislosti, ktore sa daju overit. Ak napise niekto, ze do troch dni vyliecil u kazdeho rakovinu, je to bezbreha a pastafarianska p. takovina, ktorej uveria akurat len ludia, ktori tomu uverit chcu.
Kedze nikto s normalnou davkou skepsy by take klamstva nemohol pocuvat, je zrejme, ze na tie prednasky chodia hlavne ludia, ktori to maju skratka v krvi.
A tvoj pripad to zjavne podporuje, ako hltac pravdy z biblie, nie si schopny, ci ochotny priznat, ze taketo taraniny maju aj iny dovod, ako len hlasat pravdu.
Co je u tejto damy uplne normalne, tak jedine to, ze sa sama obklopuje takymi istymi ludmi, ako je ona sama. teda verizcimi, povercivymi a ochotnym uverit kazdej taranine.


MA . revitabe87   |   ip:85.163.10   |   2013-01-11  (09:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  IP, aj Teba sa opytam, ze vysvetli prosim pojem Okultizmus a preco si myslis, ze bez viery v Boha sa z put Okultizmu neda dostat? A povedz mi bez viery v akeho Boha sa to neda z tych put dostat.
Prosim Ta, Ip, skus to postupne, aby som to pochopil spravne.
Najprv povedz, co je okultizmus.
Potom povedz, co je Boh (pripadne ci to je Boh muslimsky, hindsky, zidovsky alebo iny).
A nakoniec mi vysvetli, preco sa z put toho okultizmu, ktory mi vysvetlis dufam co je neda dostat bez viery v Boha, ktoreho mi popises a ukotvis, aby som vedel o com sa bavime.
Dakujem Ti vopred, Ip.


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.1   |   2013-01-11  (09:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael:
rozprával si sa niekedy s psychotronikom, alebo liečiteľom? Nemyslím tím, žeby si vyhľadal, alebo mal vyhľadať jeho pomoc. Ja ich tiež nevyhľadávam ale už som sa pár krát stretol s takými ľuďmi viac menej náhodne. Cielene len v prípade, že už mali za sebou obrátenie. Ja nie som za nadprirodzeno pre nadprirodzeno. Skrýva sa za tým nebezpečenstvo. Ozaj človek nemôže veriť všetkému. Ale tí ľudia majú, alebo prežívajú niečo čo im funguje a nedá sa to vysvetliť normálnym spôsobom. A keď takýto človek zmení názor a zistí jednoducho, že nebol napojený na ten správny zdroj, tak dá sa povedať, že je to zázrak.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2013-01-11  (10:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip, mozno ta prekvapim ,ale stretol a osobne poznam jeden manzelsky par. Obaja maju dost cez osemdesiat rokov. On podstupil operacie obidvoch bedrovych klbov, a stale chodi do zahrady a pracuje, ona tiez ma energie na rozdavanie.

Od ludi viem, ze obaja vedia ludom pomahat, ze ich dokazal dokonca vyliecit. On ma este teraz napriek vysokemu veku vlasy len malo presedivele. On sam tvrdi, ze ma tolko energie, ze ju rad rozdava aj ostatnym ludom .
Skratka viem, ze tento manzelsky par pomaha ludom. To je ale asi tak vsetko, co sa o tom da povedat. Ty ale tomu zacnes pripisovat aj ine veci, pridas tam zopar mytickych citacii, zopar mytickych postav a skladacka je pre teba aspon uplna.

U mna nie, ja akceptujem, ze existuju a ze mozno niecim tych ludi vyliecia, ci uz pomocou hypnozy, energie, alebo viery, je mi uplne jedno .*Lebo to jednoznacne nemozem dokazat. Liecenie samotnym pacientom, tym, ze tomu veri, tiez nemozme vyliecit. Ale ako vidiet z anamnezy dotycneho ,nedokazal sam vyliecit svoje bedrove klby, musela mu pomoct ina medicina. Preto nemozes vsetko brat za zazrak, co nemozes a nedokazes pomenovat.


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.1   |   2013-01-11  (10:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ma:
okultizmus je kontakt z nadprirodzenom, diablom, alebo padlými anjelmi.
Samozrejme sú v podstate dve definície: Buď že je to teória, alebo že je to reálne. Takže keď hovorím o okultizme mám na mysli reálny kontakt človeka zo zlými nadprirodzenými bytosťami
Keď hovorím o Bohu, mám na mysli Boha ktorého zjavuje Biblia, ktorý nás presahuje, ale niečo nám o sebe zjavil a taktiež žil medzi ľudmi v osobe Ježiša Krista.
Biblia zjavuje že tu prebieha spor medzi Kristom a satanom. Obidve strany si robia na človeka nárok a pre človeka v podstate neexistuje neutrálna pôda nakoniec sa postaví na jednu, alebo druhú stranu.
Satan nás po inteligentnej stránke prevyšuje, činí si na nás nárok a samy na to nemáme, aby sme ho porazili. Ježiš ho ale už porazil a môže zmariť jeho vplyv aj na náš život.


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.1   |   2013-01-11  (10:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael:
sú rôzni liečitelia, niektorí zašli ďalej a sú si vedomí kontaktu z nadprirodzenom. Inak je to zvláštne ale asi je to dosť časté, že sami majú zdravotné problémy a vysvetľujú to tím, že ich to energeticky vyčerpáva, keď liečia. Stretol som sa aj s kresťanskými liečiteľmi a tam som tiež opatrný.


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.1   |   2013-01-11  (10:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  až tak ma to zase neprekvapuje, že si sa z niekym stretol ono to je v dnešnej dobe dosť rozšírené. Stáva sa mi že niekedy som dosť bezradný keď niekoho stretnem a tvrdí mi že bol za liečiteľom a že mu to pomohlo. Je to osobná skúsenosť a tú je ľuďom ťažko zobrať. Pokiaľ sa dá skôr od takýchto skúseností odrádzam.


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.90.   |   2013-01-11  (10:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip.bysoniwy6: "Ježiš ho ale už porazil a môže zmariť jeho vplyv aj na náš život."

Porazil ho a dal mu svet do satanovej moci! Haha!


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.1   |   2013-01-11  (11:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jan:
to je dobrá poznámka, dlho som s tým aj ja zápasil, ale nakoniec som zistil, že je to len zbavovanie sa zodpovednosti. Ono je to príliš jednoduché zvaliť všetku zodpovednosť na satana.


kucma . fyvafixa2   |   ip:195.146.1   |   2013-01-11  (12:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MA
az take zlozite to hadam nebude ;)

a preco by sa vymyslena odpoved mala dat nejako zadefinovat? takych odpovedi, ktore ti teraz vymyslim je spusta. kukaj ABC, DEF, PER, FER, SER...

tak skusme prve z toho...
vies ako vznikol svet? tvorca je ABC.
o tom ci ma ABC antropomorfne vlastnosti alebo nema tazko polemizovat.
niekto si mysli, ze je to osoba a niekto dokonca tvrdi, ze to osoba byt nemusi. mozno je ABC priroda a my sme sucatou ABC.

no nakresli na steny kostola ABC...
tak a zosobnenim ABC tuna na zemi bude jesisko. ten sa nakresli lahsie a uz mame dvojjedinnost...
pre istotu pridame este dajakeho ducha, ten je neviditelny uz zo svojho titulu a hopla!

trojjedinost je na svete :)

nepripomina ti to volaco?


kucma . fyvafixa2   |   ip:195.146.1   |   2013-01-11  (12:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ip.
netreba. pytal som sa ta nato, ci rozumies tomu, ked ja nieco oznacim za MYTUS.
je to u teba to iste ???

na ostatne veci som sa vobec nepytal.


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.1   |   2013-01-11  (13:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma: na definícii čo je to mýtus sa zhodneme o tom nepochybujem aj na väčšine mýtov sa zhodneme, že sú to mýty. Napriek tomu niektoré veci ktoré Ty medzi mýty zaradíš, tak ja nie naopak niektoré veci ktoré ja zaradím medzi mýty, tak Ty nie.
kucma . fyvafixa2   |   ip:195.146.1   |   2013-01-11  (14:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  uhm, uhm...

takze skusme toto:
http://lnk.sk/5V

daj mi jediny dovod, preco by som historky z holy bible za myty oznacovat nemal...Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-11  (15:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ABC, DEF, PER, FER, SER...

Tak ste to tu poriešili. :-))


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2013-01-11  (16:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  piko.

jedno ako, preto je boh len jeden :)
ale davalo by to vacsi vyznam, nie?

holy bible mohla zacinat "na pociatku bolo ABC a na konci XYZ"
nieco ako na pociatku ALGFA a na konci OMEGA.

je to obycajna bajka o abecede :))) o nehmotnom svete tvorenom slovami...
Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.1   |   2013-01-11  (17:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma:
keď porovnáš rôzne mýty o stvorení sveta je to niečo neporovnateľné s tým čo popisuje Biblia. Väčšina mýtov, ktoré hovoria o vzniku sveta sú príbehy plné boja a násilia. Napríklad staroveký Babylončania verili, že prvotné božstvá Apsu a jeho manželka Tiamat plodili ďalšie generácie božstiev, ktoré sa potom však snažili zničiť. Apsu bol zabitý a Tiamat bola rozrezaná na dve polovice z jednej vznikli nebesia a z druhej bola utvorená zem. Čo je dosť primitívna predstava.
Biblia napriek tomu že ju písalo asi štyridsať autorov a vznikala v časovom rozpätí viac ako tisíc rokov je jednotná má svoju vnútornú filozofiu, logiku, je svojim spôsobom geniálna. Navyše obsahuje proroctvá, ktoré sa vypĺňajú, dnes doslova je možné pozerať napĺňanie biblických proroctiev pred našimi očami. Len to je na dlhšie štúdium, aby tomu človek porozumel.


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2013-01-11  (17:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aha, tak primitivna predstava...jasne :)


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.1   |   2013-01-11  (17:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma: a nie je? k biblickej správe sa to nedá prirovnať ani v najmenšom prečítaj si to celé (Kopírujem zo stránky http://kruhy.blogspot.sk/2011_02_17_archive.html
Tiamat : patrila do skupiny predpotopných bohov. Jej ríšou bolo more, či bližšie, slaná morská voda. Jej manžel Apsu panoval nad sladkými vodami. Klaňali sa im v Akkádii.
Tiamat mala vrtošivú povahu. Nikdy si nevedel, ako bude reagovať, lebo raz bola mierna, milá a potom odrazu, akoby sa zbláznila. Apsu mal cele inú povahu a preto nie div, že celý svet závisel práve od jeho darov. Smädných napojil, osviežil, rastlinám dal sviežosť a ľuďom dával ich plody.
Tiamat a Apsu splodili ďaľších veľkých bohov, ako Lakhmu a Lakhamu, Anšar a Kišar, až konečne na svet prišiel aj Anu a po ňom ešte mnohí ďaľší bohovia, avšak ako všetky deti, aj mladí bohovia boli hluční, samopašní, nezbední, takže Apsu nemohol si ani zdriemnuť. Rušili ho zo spánku. Toľko ho to rozhnevalo, že so všetkými chcel skoncovať. Tiamat, ako matka, bola zhovievajšia a nechcela, aby jej pobil deti. O otcovom úmysle sa však dozvedeli aj mladí bohovia a Ea vyčkal chvíľu, kedy Apsu nebol ostražitý a zabil si otca. Po tomto, na čas vládol Ea, ktorý splodil Marduk-a, najschopnejšieho a najmúdrejšieho zo všetkých bohov.
Starí bohovia naliehali, aby Tiamat „zmudrela“. Aby nebola toľko zhovievavá vôči svojim deťom. Poslúchla a zase sa z nej stala vrtošivá bohyňa. Vedela, že ten boj s deťmi nebude len obyčajná hračka a preto začala sa priprávať. Začala stvárať rozličné obludy, hadov, drakov, besných psov... všetky najdivšie zvieratá, šelmy a všetkých aj obdarila božskými vlastnosťami. Na čelo tejto divej a dravej armády vymenovala Kingu, ktorý sa medzičasom stal aj jej manželom.
Mladí bohovia tiež mali svoje starosti, ako sa ubrániť. Spomedzi seba vybrali svojho šampióna, ktorý sa má postaviť zoči-vôči nie len armády, ale aj samej Tiamat. Voľbou sa rozhodlo, že to má byť Marduk. Tento sa vyzbrojil s vietrami štyroch svetových strán, ktoré určujú aj priestor a aj čas. Nasadol do bojového voza a hnal sa na bojisko. Uzrel Tiamat, ako od prekvapenia otvorila ústa a hneď jej do nich vohnal najhorší vietor, takže si ústa vôbec nemohla zatvoriť. Do úst jej vystrelil šíp, ktorý jej prepichol nie len žalúdok, ale aj srdce a bolo po nej. Celá armáda jej príšer sa dala na útek.
Marduk teraz rozsekol telo bohyne, ako sa rozsekáva ryba, na dvoje. Z jednej polovice urobil nebeskú klenbu, ktorej rozkázal, že nesmie dovoliť, aby jej nebeská voda utiekla. Z druhej polovice urobil zemskú súš. Z hlavy jej vyrástli všetky pohoria, z ktorých začali vytekať najkrajšie potôčky. Z jej očí začal vytekať Eufrat a Tigris. Zapchal jej nozdry a takto okolo riek vznikli jazerá a vodné nádrže. Z jej prsníkov vznikli všetky vzdialené hory. Hľa, takto vznikol tento svet.
kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2013-01-11  (17:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nepochopil si ip.
rozdiel medzi tymito bajkami a tvojimi je minimalny...


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2013-01-11  (17:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  halooo.
neznamy autor, ludova slovesnost, obrazy, podobenstva, vztah k bohom...
hen, wikipedia. dielo satanovo :)
http://lnk.sk/5V


Ip . bysoniwy6   |   ip:188.112.1   |   2013-01-11  (19:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  možno pre Teba ja mám iný názor, mimochodom keď už vymenúvaš spoločné znaky, tak hneď prvý neplatí autor je známy a v mojžišových knihách je minimum obrazov podobenstiev sú tam predovšetkým príbehy a zákony, spoločenské smernice, náboženské predpisy. Boh ktorého predstavuje Biblia je neporovnateľne iný ako rôzny bohovia. Ale keď v tom nevidíš rozdiel ja Ti to neberiem, ponechaj si svoje názory. Nemám chuť sa s Tebou dohadovať ani Ťa presviedčať.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Římskokatolická církev je největším pokrytcem na světě


2012-05-04  (08:39)  |  Náboženstvo a mystika
Římskokatolická církev je největším pokrytcem a lhářem na světě. 25. ledna jsou pronášena krásná slova plná pokory a lásky, ale všichni tak nějak vědí, že papežská poslání jsou pouhými lacinnými slovy, kterými se neřídí ani církev, natož papež sám. Církev organizovaná v Římě je právě tou církví, kteá se jako ztracená ovečka ztratila ze své původní cesty.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Získal som najlukratívnejšie pozemky, zadarmo. . .

Teraz budem citovať vyjadrenie k tomuto stavu od gen. PaedDr. Tibor Gašpara : “Stavby, rest. príbytky na uvedených parcelách slúžia ako príbytky rómskych občanov, žijúcich v rómskej osade. Pojem obydlia možno definovať ako miesto kde človek býva a podľa príslušných výkladov sa tento pojem nemôže viazať na žiadne technické parametre. Teda pod pojem obydlie, uvedených v článku 12 odsek 1 základnej listiny ľudských slobôd s recepciou článku 21 ústavy SR, ďalej článku 8 osobnému dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd a bývania, uvedeného článku 25 odsek 1 všeobecnej deklarácie ľudských práv, spadá : aj domček z papierových škatúl, maringotka či chatrč, pričom nieje rozhodujúci ani právny stav k samotnému obydliu, alebo k pozemku na ktorom sa toto nachádza. “


Pravda o vitaminu B12

Island varuje Izrael před vojenským útokem na Írán

Putinova odpoveď na vyjadrenia senátora Johna McCaina

Helena Máslová: Nechtěla jsem pracovat pod tlakem ...

Berieme si späť svoju krajinu: 17. novembra chystá veľ...

Archív

Hlinové vystúpenie v parlamente

Čistý otras!!! Humus!!! Neuveriteľné!!! Že vraj politici nemajú nadriadených!!!


Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Maléry pána živnostníka

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.6757 s