Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Podmienky využívania služieb dolezite.sk


Podmienky využívania služieb dolezite.sk

Podmienky využívania služieb dolezite.sk


ustanovené v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky, aplikovateľného práva Európskej únie a medzinárodného práva

Čl. I


Vymedzenie základných pojmov

Prevádzkovateľ - užívateľ internetovej domény dolezite.sk prevádzkujúci na nej služby. 
Používateľ&n bsp;- osoba využívajúca službu poskytovanú Prevádzkovateľom na internetovej doméne dolezite.sk, najmä uverejňovaním článku alebo príspevku.
Služba &n dash; možnosť publikácie článku, príspevku, správy, názoru, komentára a iného obsahu súvisiacich činností na internetovej doméne dolezite.sk po vykonaní registračného úkonu.
Registrácia&nb sp;– úkon, ktorým Používateľ uvedie Prevádzkovateľovi údaje nevyhnutné pre každé jednotlivé využitie Služby v rozsahu meno a priezvisko.

Čl. II


Základné ustanovenia

1.Predmetom týchto podmienok je upraviť právny vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom pri bezodplatnom využívaní Služby.
2.Prevádzkovateľ a Používateľ sa dohodli na týchto podmienkach v záujme zabezpečenia bezporuchového fungovania internetovej domény dolezite.sk, využívania Služby na nej, úcty k slobode slova a slobodného vyjadrovania názorov, zabezpečenia ochrany práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických a právnických osôb (ďalej len „práva i povinnosti“) zakotvených v právnom poriadku SR, aplikovateľnom práve EÚ, medzinárodnom práve (ďalej aj „právne predpisy“) a zásadách dobrých mravov.
3.Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah internetovej domény dolezite.sk, ktorý vytvára Používateľ na základe využívania Služby. Zodpovednosť za obsah vytvorený Používateľom nesie on sám. To sa týka, okrem iného, aj porušenia povinností uvedených v ods. 3 a 4 Čl. IV týchto podmienok.
4.Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude v najvyššej možnej miere využívať svoje vedomosti a technické možnosti tak, aby Používateľovi zaručil spoľahlivosť, bezpečnosť a funkčnosť využívania Služby. Zároveň Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude dbať na dodržiavanie týchto podmienok, právnych predpisov a využívať primerané i nevyhnutné kroky na zabránenie porušovania práv i povinností zakotvených v právnych predpisoch.
5.Prevádzkovateľ však nedáva žiadne záruky funkčnosti ani dostupnosti Služby, rovnako nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté používaním alebo nedostupnosťou Služby alebo využitím práv Prevádzkovateľa podľa ods. 2 a 3 Čl. III týchto podmienok.
6.Vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami dáva Používateľ súhlas pre akúkoľvek osobu na ďalšie rozširovanie, kopírovanie a voľné nakladanie s informáciami na internetovej doméne dolezite.sk, ktoré uverejnil prostredníctvom využívania Služby.

Čl. III


Práva a povinnosti Prevádzkovateľa
1.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok, o čom sa Používateľ dozvie z článku alebo príspevku uverejneného na internetovej doméne dolezite.sk, a ak Používateľ so zmenou podmienok nesúhlasí, má právo i povinnosť od ďalšieho využívania Služby odstúpiť.
2.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akokoľvek zasiahnuť do systému fungovania Služby bez nutnosti predchádzajúceho upozornenia Používateľa. 3.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť akýkoľvek Používateľom uverejnený článok, príspevok, správu, názor, komentár alebo obsah súvisiacich činností na internetovej doméne dolezite.sk bez uvedenia
dôvodu, najmä však taký, ktorý ohrozuje alebo porušuje práva zakotvené v právnych predpisoch, osobitne práva i povinnosti uvedené v ods. 4 Čl. IV týchto podmienok, alebo pri jeho publikácii boli zo strany Používateľa porušené povinnosti ustanovené v ods. 3 Čl. IV týchto podmienok.
4.Prevádzkovateľ má právo spracovávať a uchovávať údaje podľa Čl. V týchto podmienok a zverejniť údaje získané pri Registrácii ako údaje, ktoré slúžia na identifikáciu autorstva publikovaného článku, príspevku, správy, názoru, komentára a iného obsahu súvisiacich činností.
5.Prevádzkovateľ nesmie spracovávať a uchovávať údaje podľa Čl. V týchto podmienok za účelom ich využívania na marketingové účely. Tieto údaje slúžia výlučne na identifikáciu autorstva Používateľa, ktorý využil Službu, prípadne na účely vyplývajúce z nasledujúceho odseku.
6.Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť údaje o aktivite Používateľa uchovávané a spracovávané pri využívaní Služieb v rozsahu podľa ods. 2 Čl. V týchto podmienok príslušným orgánom Slovenskej republiky za účelom prípadného vedenia trestného alebo správneho konania voči Používateľovi.

Čl. IV.


Práva a povinnosti Používateľa
1.Používateľ má právo prostredníctvom využívania Služby slobodne vyjadrovať svoje názory a myšlienky, názory a myšlienky iných; a uplatňovať Ústavou Slovenskej republiky zaručenú slobodu prejavu. To sa nevzťahuje na propagovanie alebo prevádzkovanie podnikateľskej činnosti alebo činnosti tzv. „slobodného povolania“ Používateľa.
2.Používateľ je povinný uviesť pravdivé údaje pri svojej Registrácii a nesťažovať alebo neznemožňovať zistenie, uchovávanie a spracovávanie iných údajov podľa Čl. V týchto podmienok (napr. používaním anonymizéra IP pod.).
3.Používateľ je povinný pri uplatňovaní svojich práv uvedených v ods. 1 tohto článku:
a)dbať na to, aby svojím konaním nezasahoval do základných práv a slobôd iných alebo ich neobmedzoval najmä tým, že nebude uverejňovať informácie, ktoré sú spôsobilé šíriť rasovú, xenofóbnu i náboženskú neznášanlivosť, neznášanlivosť voči názorovej, politickej či sexuálnej orientácii iných osôb, pluralizmu, uplatňovaniu základných práv a slobôd a pod.; b)dbať na to, aby svojím konaním neporušil alebo neohrozil občianske práva iných osôb (napr. právo fyzických osôb na ochranu svojej osobnosti, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy);
c)dbať na ochranu práv duševného vlastníctva iných osôb (najmä autorských práv) a pri preberaní a uverejňovaní statkov, na ktorých viaznu autorské právo alebo iné práva (text, obrazový snímok, zvukový a zvukovoobrazový záznam) dodržiavať zásadu, že pri citácii ich úryvkov alebo ich celkov za účelom kritiky či recenzie, nekomerčného vzdelávania, sprístupňovania informácií o bežných hospodárskych, politických alebo náboženských témach zo zverejnených článkov alebo vysielaných diel alebo iných predmetov ochrany toho istého charakteru, v prípadoch, keď takéto použitie nie je výslovne vyhradené, označiť presný zdroj vrátane mena autora;
d)dbať na to, aby svojím konaním neporušil alebo neohrozil práva zakotvené v obchodnoprávnych predpisoch (napr. porušovanie obchodného tajomstva, zľahčovanie, nekalá súťaž a pod.);
e)dbať na to, aby svojím konaním predchádzal počítačovej kriminalite, teda trestnej činnosti páchanej pomocou elektronických komunikačných sietí a informačných systémov alebo voči takýmto sieťam a systémom, najmä tým, že sa v súlade s trestnoprávnymi predpismi nebude na tejto činnosti akýmkoľvek spôsobom podieľať (napr. podielnictvo, verejné schvaľovanie trestného činu alebo verejné vychvaľovanie páchateľa trestného činu, neoznámenie a neprekazenie trestného činu, ohováranie, vyzývanie na páchanie trestnej činnosti alebo jej iné podnecovanie, obzvlášť závažné trestné činy a trestné činy súvisiace s terorizmom, extrémizmom, nedovoleným obchodovaním, detskou pornografiou, organizovanou trestnou činnosťou, obchodovaním s ľuďmi, únikom a ohrozením utajovaných skutočností, s trestnými činmi spáchanými nebezpečným zoskupením a pod.);
f)dbať na to, aby zverejňovaným obsahom nemohlo dôjsť k mravnému ohrozeniu výchovy mládeže;
g)vyhýbať sa uvádzaniu vulgarizmov;
h)dbať na to, aby nedochádzalo k inému ohrozovaniu alebo porušovaniu práv i povinností osôb ustanovených v právnych predpisoch.


Čl. V


Spracovávanie a uchovávanie identifikačných údajov a iných osobných údajov Používateľa
1.Používateľ týmto udeľuje súhlas Prevádzkovateľovi na spracovávanie a uchovávanie identifikačných údajov poskytnutých mu pri Registrácii a iných osobných údajov o aktivite Používateľa pri využívaní Služby v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom riadnej prevádzkyschopnosti internetovej domény dolezite.sk a účelom uvedeným v ods. 6 Čl. III týchto podmienok na dobu maximálne 2 roky.
2.Prevádzkovateľ uchováva a spracováva nasledovné údaje o aktivite Používateľa pri využívaní Služby:
a)IP adresu Používateľa, ktorý využil Službu;
b)čas využitia Služby;
c)výstup využitia Služby (napr. publikovaný príspevok, správa, názor, komentár a iný obsah súvisiacich činností na internetovej doméne dolezite.sk na diskusnom fóre);
d)udelený súhlas s týmito podmienkami vrátane ich celého textu.

Čl. VI


Záverečné ustanovenia
Prevádzkovateľ a Používateľ prehlasujú, že týmto podmienkam porozumeli a slobodne i s vážnosťou s nimi vyjadrili súhlas.Author: Admin # SapaLyva30
Svet2013-06-0131
-
 40% ( 37 people voted )
+
nemate chodit volit , a neživte politikov. Od Vašej dobroty už nevedia ako Vas ešte maju zotročit
palinoxy # PahyRywo89
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-08-13 17:45:20 55ede02e
vyborny clanok,,vystizny..
problem je ..ze toto chape kolko??? 1 percento populacie??

dark # XygaBica14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-28 18:42:59 d41ab3ef
Tiež si myslím , že je to výborný článok .

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-28 18:52:19 d5d75caa
Teda myslel som ten adminov .

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-28 18:53:52 d5d75caa
Neznasam taketo clanky kde niekto opisuje, co dobreho spravil Meciar pre blaho tohoto naroda. Ten uz narobil dost zla pre svoje obohatenie a nech uz ide niekde do pekla. Asi autor clanku je dobre plateny za pisanie a sirenie clnakov oslavujucich Meciara. Vsetci co okradate pracujucich dane platiacich obcanov, ci uz od politikov,ci Penta, J&T, Siroky a podobny exoti, chodte uz niekde raz a navzdy do puce a dajte nam poctivim pracujucim slovakom pokoj a zoberte tam so sebou aj autora tohoto clanku.
JuroTn # TuhaDyti73
-
 50% ( 4 people voted )
+
2013-09-01 00:02:47 b2291bd0
Progresivni dan je bezva vec.

Frantisek Vopicka # PuroFogi35
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-09-02 08:51:03 4e5014cb
loading...
mali by sme sa opýtať, tých, čo ich namáčali do vody na Guatnáme, možno by vedeli povedať.

milan mikulik # CahyXyra29
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-09-18 16:26:35 6d4a9f18
A co tak zakazat najprv silne auta. Tie pouzivame castejsie ako vysavace a maju podstatne vyssi dopad na zivotne prostredie ako pouzitie vysavaca v domacnosti 15 minut za tyzden.

vysavac # NisuRolo80
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-04 15:20:36 5cfbff0e
Boh - imaginárny priateľ :)
Martina # RocuNehe68
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-04 20:00:03 5fad403a
videl som už kadečo, ale toto je mimoriadne hlúpy príspevok. Boh vás žehnaj, aby ste nestratili vlastnú existenciu+
Jozef Javorka # QubeKote52
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-14 18:50:55 d5519ca9
Uvěřil posel v to, co od Pána jeho mu bylo sesláno, a uvěřili všichni věřící v Boha, anděly Jeho i Písma Jeho i posly Jeho - a My neděláme rozdíl mezi posly Jeho - a řekli:

živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.


„Prvé je toto: »Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. 30 Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!« 31 Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“


Petra # PisoHaba04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-21 12:15:46 57c58099
Môj zlatý "negro"! Hovoriť o nejakej v podstate nekultúrnej, v lepšom prípade okrajovej súkromnej iniciatíve ako o Cirkvi je úplná a dokázaná hlúposť. Hlavne že si spustil(a) úplný guľomet príspevkov, strieľajúc hlava-nehlava. "Ať jsem bit, jen když se peru"! Si typický homonimus súčasných politikov, ktorí nám hovoria, že z pravdy sa nenajeme. Nenajeme! Ale pravda ani nie je žiadne "žrádlo". Pravda je niečo úplne iné.
OldNoe # WihiDyve74
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-11-21 16:05:00 bca75806
Bol som dnes medzi manifestujúcimi v Bratislave. Tak si dovolím napísať pár postrehov.
Zatiaľ je to skôr o určitej konfrontácii so štátnou mocou.. Táto taktika ale oslovuje iba málo ľudí, resp. len ľudí určitého nazerania , ( či zazerania ? ). Takže mám z toho dosť zmiešané pocity. Mne by sa žiadalo viac folklóru, hudby, a zábavy na odľahčenie rôznych vášní , ktoré tu vznikajú. Nejakí umelci, hudobníci a rečníci by sa zišli, aby to malo lepšiu príťažlivosť pre okoloidúcich.
Určite sa tam žiada aj nejaké osvetlenie a technika na reprodukciu pútavej hudby..

Dobrá nálada pred Vianocami by bola určite atraktívnejšia , ako potýčky so štátnou mocou. Mnoho ľudí by dnes prebudil skôr cit pre krásne veci.. Atmosféra v r. 1989 bola v tomto smere omnoho úspešnejšia práve z toho dôvodu. ( Poučili sme sa akurát, že aké zázraky sme si to "vybojovali". ).
Štátna exekutíva sa s nami zatiaľ nebude deliť o svoju moc na verejnosti. Začali sme inteligentnú revolúciu a je potrebné ukázať našu prevahu v smeroch, v ktorých sme lepší, a v ktorých sa druhá strana nevyzná, alebo nechce vyznať. A tou je naša spolupatričnosť a vystupovanie na všetkých úrovniach.
Úcta k tradíciam, vlastenectvo, príjemná nálada a pod. Až potom môžeme ísť do ulíc bez obáv, či budeme úspešní, či sa k nám pridajú ľudia, atd.


Ladislav # WuhiBytu83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-23 00:12:01 4e6223d5
Rozhorel sa ohník druhého SNP. Ohník nespokojnosti občana s pozitívnou diskrimináciou, s neľudským okrádaním, klamaním, dehonestovaním poctivo pracujúcich ľudí...
Vážení, zo srdca vám, ktorí povstali od svojich počítačov a išli vyjadriť svoj odmietavý postoj voči súčasným predajným a zločinným politikom tým, že vhodili svoj hlas do volebnej urny


ĎAKUJEM!


Ak by poslanci zvolení za Banskobystrický samosprávny kraj nemali v úmysle spolupracovať s novým
županom, musíme ich upozorniť, že onedlho skončia rovnako ako predošlý župan. Týka sa to celého nášho milovaného Slovenska! Pevne verím, že sa ohník rozhorí a že sa k občanom BB kraja pridajú aj ostatní obyvatelia tohto ťažko skúšaného štátu.


Vďaka vám, Banskobystričania, vďaka všetkým občanom BB kraja. Slovensko vám to nezabudne!


Útoky na nášho nového župana pokladajme za útoky na nás! Bráňme ho, podporujme ho a pomáhajme mu.
S jeho nástupom prichádzajú nové časy.
Som hrdý na to že som Slovák, som hrdý na to, že som občanom krásneho a nebojácneho Banskobystrického kraja!
Pánovi županovi prajem v jeho funkcii veľa úspechov a hlavne dobré zdravie.

Fajo # KoreFyho67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-24 08:51:54 c35b0b89
Ta hysteria,čo sa na Slovensku rozputala,zaujimave,že Slovač nevykrikovala ,keď ju ožobračovala ta luza demokraticka,ale nemajme strach,zavolaju si spolubratov-odbornikov od mrtveho mora a BB župan,skonči s malym ifartikom a zas tu bude zlodejska demokracia v pokoji vladnuť
jasny # NuviHema87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-25 08:47:35 55a3db00
Josef, výrok, že vznikom ČSR v r. 1918 unikli Slováci národnej smrti je pravdivý, pretože ak by boli zostali v Uhorsku, neexistovali by sme - nemali by sme územie a boli by sme viac- menej asimilovaní.
Je treba ale povedať, že Česi, aj Slováci sa o tento štát snažili spoločne, nezabúdajme na Pittsburskú dohodu.
Výrok o snahách vytvoriť Slovenský štát si zasluhuje debatu. Hlinkova SNS sa snažila o dodržanie Pittsburskej dohody a ďalších, zo strany Česka.
Tiso bol v 13.marca 1939 v Berlíne a odmietol čokoľvek dohodnúť, napriek tomu, že mu Ribbentrop ukázal Horthyho list Hitlerovi, v ktorom Horthy oznamuje, že 16. marca dôjde k pohraničnému incidentu a 18. Maďarsko odpovie silným úderom.
Hitler mu oznámil, že on o Slovensko záujem nemá, ale nebude brániť Maďarsku v jeho anektovaní.
14. marca 1939 Slovenský parlament, ktorý zvolal prezident Hácha, po zvážení tejto situácie odhlasoval samostatnosť.
14.marca 1939 bol u Hitlera aj Hácha a dopadol podstatne horšie. Hitler mu oznámil, že o niekoľko hodín vstúpia Nemecké vojská do ČSR a prikázal mu zatelefonovať ministrovi obrany, aby armáda nekládla odpor.
Mohol, Hácha odmietnuť? Samozrejme mohol, aj nemohol.
To je otázka, ktorá je pre Česko traumou do dnešných dní.
Tie časy neboli tak jednoduché a bol tu zo strany mocností hrubý nátlak, ktorý nemôžete nevziať do úvahy.
Takisto môžem tvrdiť, že Beneš mohol odmietnuť Mníchov. Zložitosť tej doby je však treba brať do úvahy predovšetkým. Existuje však istá diplomatická tzv. Čílska cesta, ktorá, ak to nie je podvrh, naopak ukazuje na Beneša, ako autora ,,Sudetského riešenia", pretože 3 milióny Nemcov predstavovalo politickú silu, ktorá by tak, ako tak viedla k zložitej situácii a z tej strany neskôr mohlo tiež dôjsť k vyhláseniu autonómie a neskoršiemu pripojeniu k Nemecku.
Naopak, v r. 1992 to mal v rukách V. Klaus a V. Mečiar. Nebol na nich žiadny nátlak porovnateľný s tým, z r. 1939. Mohli vyhlásiť referendum, dokonca sa tým nemuseli vôbec zaoberať. Na Slovensku ani 20% nechcelo samostatnosť, v Česku podobne. Napriek tomu ambície týchto politikov a hlavne plány zahraničných plánovačov viedli k nelogickému a pre oba národy nevýhodnému kroku. A Klausa ste akosi opomenuli kritizovať.
with respect
domino svetík


domino svetik # ViqyMujo72
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-01 09:52:59 5c3c3c28
a vedeli ste ze holokaust tak ako ho popisuju zidia je len hrou na tych ktorym bolo ublizene a ktorych treba lutovat a donekonecna im platit odskodne?
koncetracne tabory (odvodene od slova koncentrovat,sustredovat) nie vyhladzovat sluzili ako pracovne tabory a ten plyn sa pouzival na hubenie hmyzu prenasajuceho tyfus nie splynovanie ludi,preto boli ostrihany do hola,preto im boli odobrane saty,ziadny chudaci mali zubarov,lekarov,bazen,volny pohyb po tabore prisun stravy taky isty ako majoritne obyvatelstvo!!!
pozrite si dokumenty od RIP. brata na ulozto : skutocna pravda je to dost zaujimave
Zidia tak utlacany a co robia ostatnym narodom?prave oni by to mali chapat ale su to len uzernici vykoristujuci ostatnych hned po vojne tiahli na palestinu a zacali okupovat,utlacat,vrazdit, chudaci prefikany hraju tu na nas podlu hru su vsade v politike v akciach podnikov riadia staty trh filmovy a hudobny priemysel ovladaju nase mysle urcuju kolko co bude stat a kolko zarobime,udrzuju nas len ako pracovnu silu,uvedomte si jednu vec a to ze izrael nema takmer ziaden priemysel kseftuju s diamantmi,zlatom a su vehementne finncne podporovany zo zahranicia stali a stoja za prevratmi v okolitych statoch ktore su im hrozbou

trebor # FyviGyna50
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-23 11:38:56 b2293e23
Tiez si myslim ze na OH sa nieco zomelie. A Bobamko s EU bude za tym.
Bolsevik # MygyXudu53
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-24 23:51:52 48ee77ec
kousek z usnesení soudu-...podle MNV ..,učitel nemá kladný postoj ku dnešnímu řežimu jelikož jest velmi nábožný a kostel jest nejpřednější ....,..Dnes ten nejdůležitější úkol,který vůbec jest,výchova mládeže,budoucího socialistického člověka,pak..musí učitel býti spolehlivý a musí míti i potřebné vlastnosti,aby tuto mládež mohl vychovávati ke zdárnému vývoji.Tvrdí-li MNVněco jiného,pak správa MNVnení zcela oběktivní...,naše socialist.zřízení nikomu nezabraňuje ve studiu pokud má předpoklady pro stududium,protože vláda chce vzdělanost...,neboť jen tak mohou být splněny veliké úkoly ....,kladeny na každého jednotlivce..,(1953).Pak už se všichni přizpůsobili nařízením a od církve se tak odklonili.(jako by to bylo jen změna stylu ve psaní ).z dokumentů rodiny.
eva # HagaWucu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-27 16:36:48 4e9da74e
Admin,prečo si neuverejnil môj článok na tému základný príjem?
sando # TivaWydi69
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-03 22:32:35 5c341847
Sando, kdo je admin těchto jinak jedinečných stránek? Zdá se, že tu řádí hlídání statusu quo a něčí utajená agenda tu nad tím drží "stráž"(neboli potlačuje)...
Zeptej se No tota, Gejzy nebo podobných, třeba o tom něco vědí.
Je tu cenzura.

Tero # MyxyRixe66
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-04 12:01:15 4e889495
Tak, tomuto nerozumiem, nepoužil som žiadnu nadávku, žiadnu rasu som neurazil...ajjaj, Admin, máš zle nastavený filter!!!

Interbulo # HacoSyfi01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-27 17:54:32 58d42498
No i S@LUT!| znow zem jest zprowokowany. I w czym problem? Stary SB-ek siedzacy i szpiegujacy w oknie /nie malo takich ino w Czeskim Cieszyne - odesle zdjecia na e-mail/ odbija swoj "jego zdaniem calej spolecznosci- .... "cywilizowanej" poglad o normach spolecznych, normach zachowania itp, pomijajac fakt narzucenia przez SIĘ wartości, czy właściwie od-normatywnego ładu spoołecznego! A się pytam... i co? Czy "Wolność tomku w "Swoim" domku, czy nikt nie może być @-społeczny, "społeczni" jesteśmy wszyscy, bo nie żiwut w odizolowaniu łod reszty socialu, a więc??????????
Phidel77 # CowiNebo70
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-06 17:45:59 4e9da79b
teda nikto nevie, čo je normálne a čo normálne nie je.

to čo je za cipovina ? nechceš mi hovoriť že dvaja chlapi alebo dve babi je normálne?

ti pere.

tester123 # VoqaSefo00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-06 23:01:46 d91f280b
pravda je lož, vojna je mier, otroctvo je sloboda.

takéto plány mali obe strany a obe strany ich pri opakovaných vojnových hrách každých x rokov zdokonaľovali. obe strany by A bomby použili až po použití protivníkom. až do 80 rokov mal západ 3 násobnú prevahu v A zbraniach. v 80 rokoch to východ dotiahol na remízu v strategických A zbraniach, v taktických mal západ stále mohutnú prevahu.
sovieti postupne prišli na to, že A bomby by nakoniec nik nepoužil. proste, usa by európu obetovalo.
aj uvažovali, či to neskúsiť, ale neskúsili. možno nestihli.
viac. palba.cz

robo # BuvoWufe66
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-28 09:55:43 5bc71f86
Fg
Peter Novak # NucoGaco89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-25 03:02:56 55a3becd
https://m.youtube.com/watch?v=3FY4MRdQOdE&itct=CCQ
QpDAYACITCLberrDOxsECFYgZwgodRzUAbzIHcmVsYXRlZEjNr
eSrkJ7hxOwB
Peter Novak # NucoGaco89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-25 03:09:36 55a3becd
Nejde mi poslať článok. Vraj je vždy antispam číslo nesprávne, ale zadal som ho vždy správne. Kde je problém ? Ďakujem za odpovede.
Vitandi # TyfuVuho27
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-15 16:47:02 b212440e
Samé hlúpsti
potravinar # BuxyJehy40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-09-26 14:44:05 c36286a0
Sulíku a ty nevieš, že pravidlá platia iba pre slabšieho?

Qerulant # WugaKowo85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-10 19:40:45 6d4a9f31
Trocha mierny
Jan Hajdoczy # VeniGexi59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-08-03 13:26:25 97ece11f

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň

ITÁLIE: NELEGÁLNÍ IMIGRANTI ZDEVASTOVALI TRAJEKT! OBTĚŽOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH A KRÁDEŽE!


ITÁLIE: NELEGÁLNÍ IMIGRANTI ZDEVASTOVALI TRAJEKT! OBTĚŽOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH A KRÁDEŽE!
63 rozzuřených imigrantů rozpoutalo peklo na trajektu Tirrenia z Cagliari (Sardínie) do Neapole! Cestující prožili noční můru, v nebezpečí byli celou noc. Obtěžování a krádeže. ...
PANAMA - CESTA Z PEKLA NA SLOBODU
NÁROKOVÁ SPOLEČNOST, ANEB CESTA DO PEKLA NA SOCIALISTICKÝ ZPŮSOB
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Najčítanejšie za týždeň

NĚMECKO: IMIGRANT SEXUÁLNĚ ZNEUŽIL ŠESTILETOU DÍVKU, DOSTAL SMĚŠNÝ TREST. OTEC HOLČIČKY JEJ U SOUDU NAPADL. BYL ZASTŘELEN


NĚMECKO: IMIGRANT SEXUÁLNĚ ZNEUŽIL ŠESTILETOU DÍVKU, DOSTAL SMĚŠNÝ TREST. OTEC HOLČIČKY JEJ U SOUDU NAPADL. BYL ZASTŘELEN
Sedmadvacetiletý Pákistánec, který v Německu čekal v Berlíně na vyřízení azylu a v té době sexuálně zneužil šestiletou dívenku, odešel od soudu s podmíněný trestem...
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Ropný kolaps, ktorý stále nebol
Keď sa upchá dôchodková rúra

Umělá inteligence DeepCoder sama programuje vykrádáním jiných programů


 Umělá inteligence DeepCoder sama programuje vykrádáním jiných programů
Tahle inteligence vytváří nové krátké programy ve zlomku vteřiny. Jejím cílem není ovládnout svět, ale pomáhat psát programy lidem, kteří v tom nejsou moc dobří.
Veřejné statky — kompromis socialismu (1/2)
KONSPIRAČNÍ TEORIE SE MĚNÍ NA REALITU: BOJ PROTI HOTOVOSTI JE ZÁVAŽNĚJŠÍ NEŽ TUŠÍME
Bitcoin rastie na paritu so zlatom

Keď sa upchá dôchodková rúra


Keď sa upchá dôchodková rúra
História dôchodkov sa začala písať už v neskorom stredoveku, najmä v baníctve. Prvé vdovské fondy podobné dôchodkom sa zjavili v polovici 17. storočia na území Nemecka...
Školstvo potrebuje novú víziu
Vďaka za vývoz zisku!
KDO CHCE SOCIALISMUS, AŤ MÁ JEN, CO SI ZASLOUŽÍ

V KANADĚ SE OPĚT VRAŽDILO ZA POKŘIKU ALLAHU AKBAR! KANADSKÝ PREMIÉR VŠAK VÍTÁ VŠECHNY UPRCHLÍKY Z MUSLIMSKÉHO SVĚTA


V KANADĚ SE OPĚT VRAŽDILO ZA POKŘIKU ALLAHU AKBAR! KANADSKÝ PREMIÉR VŠAK VÍTÁ VŠECHNY UPRCHLÍKY Z MUSLIMSKÉHO SVĚTA
Nejméně šest lidí zemřelo a dalších 39 utrpělo zranění při střelbě v islámském kulturním centru v kanadském Quebeku. Policie ve svém vyhlášení potvrdila, že jsou na místě mrtv...
Málo bolo Castra?
Kuba - ako je to tam naozaj?
V čem je Castro jako minimální mzda

Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit


 Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
Ve čtvrtek pronikl poprvé robot do kontejnmentu druhého bloku. Jeho úkolem bylo vyčistit rampu, která je přístupem do prostor pod reaktorovou nádobou a připravit cestu svému následovníku...
India s nadrozmernými bankovkami a barterom
V severokórejských baniach a kameňolomoch otročia malé deti, dokazujú videonahrávky
Indovia bez peňazí aj bez zlata

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

Spíše než Trumpovu zeď


Spíše než Trumpovu zeď
President Trump již plní to, k čemu se zavázal ohledně řešení ilegální imigrace. Jeho exekutivní nařízení z 25. ledna vyžaduje výstavbu zdi podél celé hranice USA a Mexika. Ač se ...
Facebook Trumpovi volby nevyhrál
PŘIŠLA NA GRAMMY V ŠATECH „MAKE AMERICA GREAT AGAIN“. OSTUDA, KŘIČÍ MÉDIA
HURÁ NA TRUMPA

Zachránila čínska politika jedného dieťaťa svet?


Zachránila čínska politika jedného dieťaťa svet?
Čína zaviedla politiku jedného dieťaťa v roku 1979 a až v roku 2015 začalo prichádzať k jej uvoľňovaniu (momentálne je hranica posunutá na 2 deti). Táto politika sa uplatňovala formou ...
S Bitcoinom je v Číne pokoj, zatiaľ
Tak už je to tady: Čína staví terminátora
TAJNÁ ZADNÍ VRÁTKA TELEFONŮ ANDROID POSÍLAJÍ DATA DO ČÍNY

RUSKO POSÍLÁ VĚDOMĚ SEVEROKOREJCE NA POPRAVU


RUSKO POSÍLÁ VĚDOMĚ SEVEROKOREJCE NA POPRAVU
Je to mimořádně hnusné, v pátek měl být do zločinného komunistického státu z Ruska vydán Čche Mjong pom, který utekl ze sibiřského poddanství a dvacet let žil v ilegalitě. Rusov...
JOSIF STALIN: BEZOHLEDNÝ MASOVÝ VRAH
Sovětský svaz nezahynul na zahraniční spiknutí, ale na svou zaostalost
PUTIN UVEDL VTIP, KDE KONČÍ RUSKÉ HRANICE

Až roboti budou platit daně…


Až roboti budou platit daně…
Co budou dělat lidé, až za ně veškerou práci udělají roboti? No přece kontrolovat daňová přiznání robotů.
Od malého občánka k poslušnému občanovi
PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU
Oblievanie peniazmi školstvu nepomohlo

Nie, korporácie nie sú viac ako štáty


Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Ovplyvňovanie politického rozhodovania záujmovými skupinami je trvalý a v ľudskej spoločnosti viac menej neriešiteľný (len manažovateľný) problém. Záujmové skupiny majú rôzne zlož...
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie
Kontroverzné prevádzkové podmienky serveru Vimeo vs. autorské práva

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

Bláznivý svět altcoinů


Bláznivý svět altcoinů
Bitcoin není jediná kryptoměna. Je „pouze“ první a nejvýznamnější z několika stovek kryptoměn. Většina z nich je zbytečná, nebo dokonce nebezpečná. Pár jich ale stojí za ...
SVĚT NARUBY? ANO. TAK VYPADÁ MONETÁRNÍ INTOXIKACE
Mýtus zlé deflace
Komodity: Bilance roku 2016. Výhled na rok 2017

Druhá světová válka a její ekonomické důsledky


Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Spočítat lidské oběti druhé světové války je obtížné. Vyčíslit její ekonomické důsledky hraničí s nemožností. Jisté je pouze, že byly nedozírné. Hospodářské následky vá...
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá
Kult jménem válka

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Neokomunistický řecký experiment: Jde o víc než o peníze


Neokomunistický řecký experiment: Jde o víc než o peníze
„Prostě jsme chtěli dát šanci někomu, kdo ještě nevládl, “ vysvětluje mi jeden athénský mladík, kterého místo právničiny živí v čase krize taxikaření.
Sedm věcí, které ti nikdo neřekl o výběru vysoké školy
CIA i NSA měly tajnou pobočku v Praze, píše Der Spiegel
Spojenectvo USA - ISIS (ISIL) odhalené

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0694 s
private label cosmetics, custom made cosmetic, skin care manufacturer, custom made cream, custom lip stick lip balm | Chemický peeling Bratislava Peeling aha kyselinami chemicky peeling v Bratislave aha kyseliny bratislava Kozmetický salón Bratislava Kozmetika Bratislava Hĺbkové čistenie pleti Bratislava Salón krásy Bratislava | good positive news inspirational stories articles | Chemický peeling v Bratislave aha chemicky peeling v Bratislave Chemicky peeling Bratislava peeling aha kyselinami v Bratislave Kozmetický salón v Bratislave Kozmetika Bratislava Hĺbkové čistenie pleti Bratislava Salón krasy Bratisalava | ultra high end - lip balms, custom made design, strawberry, chocolate, cocoa, mint