Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Centrální bankovnictví - iluzorní výdobytek společnosti


Centrální bankovnictví - iluzorní výdobytek společnosti

Když roku 1628 publikoval William Harvey svou práci o krevním oběhu v lidském těle, patrně netušil, že jeho objev učaruje i učencům z jiných oborů. O dvě desetiletí později totiž označil jeho krajan William Potter peníze za životodárnou krev společnosti a na tomto přirovnání postavil svoji argumentaci ve prospěch vytváření papírových peněz: čím více krve, tím více života čím více peněz, tím větší produkce! Odhlédneme-li od nesmyslnosti (a často, jako v tomto případě, katastrofálních důsledků) takovýchto analogií mezi přírodními a společenskými vědami, lze z dodnes velmi populárního Potterova podobenství vyvodit jeden zásadní poznatek: peníze hrají ve vývoji lidstva zcela klíčovou a nepostradatelnou roli.

Bez peněz (tj. všeobecně přijímaného směnného prostředku umožňujícího nepřímou směnu a ekonomickou kalkulaci) by totiž lidské společenství nikdy nedosáhlo takového stupně rozvoje a blahobytu, jakému se těší dnes. Jen těžko si lze představit, že při neexistenci peněz by se lidé vůbec kdy vymanili ze stádia, kdy jedinou náplní jejich života bylo přežít (nakrmit se, nezmrznout, ubránit se). Peníze tak byly a stále zůstávají zcela neoddiskutovatelně zdrojem pokroku. Jsou však i nástrojem, jehož se naprosto cíleně zmocnil stát a díky němuž dokázal během relativně krátké doby vyrůst v monstrum, které požírá polovinu vytvořeného bohatství, říká nám kde, jak a za kolik můžeme bydlet, co jíst, kde se léčit, co se učit, co vyrábět, komu umožnit vstup na vlastní majetek, koho mít rád a komu pomáhat.

Mnoho lidí považuje z různých důvodů svobodu člověka rozhodovat o vlastním životě za nejvyšší hodnotu, o kterou každý slušný člověk musí usilovat. Zároveň je řadě lidí zřejmé, že právo na soukromé vlastnictví je přímým důsledkem existence práva člověka na jeho vlastní život. Těmto lidem je rovněž jasné, že mluvit o lidské společnosti, solidaritě s nemocnými či starými, mravnosti a projevech lidského soucitu lze pouze v kontextu svobodné lidské vůle. Jen člověk, který z vlastní vůle (a nikoli z donucení) pomůže jinému člověku, jemuž osud nepřeje, může být považován za ctnostného; jen člověka, který se může chovat nemravně, ale nechová se tak, lze považovat za mravného. Proto existuje taková touha lidí po svobodě a proto se také všichni zastánci svobody pokoušejí přicházet s přesvědčivými argumenty vysvětlujícími katastrofální dopady státních regulací, a již se jedná o důsledky regulace cen, socializace zdravotnictví či penzijního zabezpečení, důsledky vytváření státních monopolů ve výrobě nebo ve školství.

Mnozí z těch, kteří si svobody váží a za její hodnoty bojují, se však ve chvíli, kdy dojde na peníze, zarazí. Nechápou, proč by mělo být nebezpečné vytvořit státní monopol na emisi peněz. Najednou nerozumějí tomu, co má svoboda společného s penězi, a už vůbec nerozumí tomu, co mají někteří její zastánci "pořád s tím zlatem, přesněji řečeno s komoditním krytím peněz. Tváří se, že si vůbec nedokáží vysvětlit, proč by mělo být něco špatného či nebezpečného na tom, že existuje centrální emisní monopol na tisk papírových peněz vynucovaný státním mocenským aparátem.

Odpověď na tuto otázku je však zcela v duchu předešlé (mnohými přijímané) argumentace. Nelze být pro svobodu jednotlivce a proti násilí, a současně se zastávat jiného peněžního uspořádání než právě komoditních peněz. Peníze se naprosto vždy vyvinuly z komodity (mající pro to určité technické předpoklady), která představovala statek schopný (a už přímo ve spotřebě či nepřímo v procesu výroby) uspokojovat lidské potřeby, a to vždy dobrovolnou kooperací jednotlivců. Peníze tedy, jak Murray Rothbard hned v úvodu této knihy přesvědčivě ukazuje, státu nijak za svůj původ nevděčí. Na rozdíl od peněz komoditních byly nekryté papírové peníze jednotlivcům vždy vnuceny násilím. Jednotlivci by je nikdy jako nositele směnné hodnoty dobrovolně přijímat nezačali.

Rothbardův detailní rozbor procesu, jehož prostřednictvím byly komoditní peníze nahrazeny penězi nekrytými, je dnes již klasikou. Argumenty obsažené v celé této knize do sebe jeden po druhém zapadají a vytvářejí tak pevný základ pro obhajobu intuitivně zřejmé skutečnosti, že jedině komoditní peníze (v historii především zlato) jsou slučitelné se svobodou, a to bez ohledu na to, že může být třeba někdo jako ekonom přesvědčen, že umí vymyslet peněžní uspořádání jiné a lepší. Musel by ho totiž lidem vnutit, čímž by se zachoval, jako bojovník za svobodu, poněkud schizofrenně.

Kniha, kterou držíte v ruce, nám ukazuje, že i kdybychom ponechali stranou argumentaci morálně-právní, kterou lze proti násilí (jež stát při monopolizaci peněz použil a dodnes k vynucení jejich oběhu používá) oprávněně vznášet, lze nevhodnost role státu v oblasti peněz ilustrovat i čistě ekonomickými argumenty. Domnívá-li se někdo, že dodávky makových rohlíků dokáže lépe zajistit konkurenční trh než jedna centrální pekárna řízená státní plánovací komisí (tj. že stát nedokáže "pořádně péct ani housky"), pak tento argument platí mnohem silněji, jedná-li se o poskytování něčeho tak důležitého, jako jsou kvalitní peníze. Peníze jsou totiž v jistém smyslu opravdu životodárnou krví, jakousi mízou společnosti, a jsou tudíž příliš důležité na to, aby mohly být ponechány v rukou státu.

Jak "podniká" centrální banka?

Že jsou tyto argumenty příliš teoretické a celá problematika zajímavá jen pro hrstku intelektuálů, kteří jako by nevěděli, ve kterém dalším odvětví ještě úlohu státu zpochybnit? Ne až tak docela. Ukážeme si totiž, že ve chvíli, kdy zasedne bankovní rada centrální banky, má každý člověk důvod k tomu, aby se o své peníze začal obávat. A jde-li o peníze každého z nás, není možná nejrozumnější teoretickými argumenty proti státnímu monopolu na tisk peněz pohrdat. V čem tedy spočívá podstata existence a činnosti centrální banky?

Představme si, že panovník prezident, monarcha, generální tajemník strany apod. udělí privilegium jedné instituci, aby tiskla nekryté papírové peníze (tj. peníze v podobě, v jaké je známe dnes).

Vybere tedy své nejlepší kamarády, kamarády svých kamarádů nebo jiné osoby, ke kterým má z různých důvodů blízko, a ustaví je do funkcí. [1]

Tito lidé v této chvíli získají ohromnou moc. Proč? Protože nikdo jiný ve společnosti nemůže vytvářet peníze z ničeho. Chtějí-li ostatní lidé peníze, musejí nejprve na trhu poskytnout službu či prodat výrobek, který si ostatní lidé přejí a jsou ochotni za něj zaplatit. [2] Zachce-li se peněz centrálnímu bankéři, žádný výrobek nebo službu druhým lidem poskytovat nemusí, nemusí si lámat hlavu úvahami o tom, co by tak asi mohl na trhu nabízet k uspokojení potřeb ostatních lidí. Nic takového. Centrální bankéř tak pouze provede zhruba následující: [3]

1) Koupí si papír a nůžky.

2) Zajde si do nejbližší tiskárny.

3) Natiskne na koupený papír obrázky velikánů národa a čísla s několika nulami.

4) Rozstříhá archy papíru na menší kousky (ty nazve "bankovky").

5) Vezme si tyto peníze jako "výplatu" za práci pro národ.

6) Jde s "novými penězi" do obchodu a nakoupí tolik aut, lihovin, drahých kravat a obleků, golfových holí a tenisových raket, kolik nul si na bankovky natiskl.

Kdo by nechtěl takto "podnikat"? Kdo by nedokázal v tomto "podnikání" dosáhnout zisku, tj. kdo by nebyl schopen koupit si nakonec reálné věci za peníze, peníze, jejichž výroba téměř nic nestojí? Všichni bychom asi rádi v takovém "odvětví" podnikali. Každému ale není této výsady dopřáno, protože kdyby každý mohl tvořit peníze z ničeho, nikdo by nic pravděpodobně nevyráběl. Všichni by si tiskli peníze, chodili do obchodů a nakupovali nejlepší věci... Byly by ale nějaké obchody? Pracoval by někdo? Tvořil by někdo bohatství? Nikdo! Podnikání v centrálním bankovnictví tak neodpovídá obecnému principu podnikání. Není to aktivita, v rámci které se vstupy přetvářejí na výstupy o vyšší hodnotě. Centrální bankéři žádnou hodnotu nevytvářejí, a proto mohou existovat pouze tehdy, mohou-li parazitovat na zbytku společnosti. Zkrátka a dobře, předtím, než si centrální bankéř může zajít koupit za nově vytištěné peníze láhev whisky, musí tuto láhev whisky totiž nejdřív někdo vyrobit... Kdyby mohl být každý centrálním bankéřem, jen těžko by se výrobou whisky někdo obtěžoval. Každé normální podnikání se tak obejde bez státního privilegia centrální bankovnictví nikoliv! Centrální bankovnictví je proto státní licencí k falšování peněz ke krádeži. Zatímco identická aktivita ze strany "soukromých centrálních bankéřů" (tj. padělatelů) je stíhána jako jeden z nejnebezpečnějších zločinů, státem vyvolení centrální bankéři jsou chováni v bezmezné úctě. [4]

Věci ale nejsou samozřejmě v realitě tak jednoduché a průhledné. Ono by totiž pak bylo velmi těžké obhájit před veřejností instituci, jejíž poslání spočívá ve vytváření peněz z ničeho a jejich následném reálného světa od našeho schematického příkladu?

1) Centrální bankéř si nekupuje papír a nůžky, ale za dříve natištěné peníze si zřídí speciální instituci, která se tiskem peněz zabývá, státní tiskárnu. Této instituci pak samozřejmě platí v penězích, které si u ní nechá natisknout. [5] Nové peníze většinou dokonce vznikají "bezhotovostně" pouhým vymyšlením peněz, ke kterému dochází účetním zápisem do rozvahy centrální banky.

2) Jelikož centrální bankéř má vlastní tiskárnu k dispozici, nemusí do ní chodit, ale vše vyřídí poštou, telefonem či jinými, modernějšími prostředky.

3) O tom, kteří velikáni budou na bankovkách zobrazeni, rozhodne speciálně zřízená komise. K této otázce má dovoleno se vyjádřit i veřejnost, nebo jaká hlava se na bankovce objeví, je z finančního hlediska pro centrálního bankéře zcela nedůležité.

4) Bankéř si vytvoří speciální oddělení, jehož členy také samozřejmě platí z natištěných peněz, kteří bankovky vybaví bezpečnostními prvky, metalickými pásky, vodotisky apod., aby nikdo jiný než centrální bankéř nemohl peníze snadno tisknout a byla tak odstraněna "konkurence padělatelů".

5) Natištěné a "proti padělání zabezpečené" peníze bankéř nevyplácí pouze sobě. Platí v nich rovněž odměny všem svým "spolupracovníkům" v centrální bance; [6] půjčuje je komerčním bankám [7] a dojde-li jim dech, přestane jim "půjčovat", ale rovnou je těmito prostředky "zachrání [8] půjčuje je dokonce některým podnikům či vlastním zaměstnancům. [9]

Zejména však půjčuje státu v případě, že se stát rozhodne utratit více, než je schopen lidem zkonfiskovat na daních. Za veškeré takové úkony inkasuje úroky, případně nehmotný zisk spočívající v získání přízně státu, kterému vděčí za své výsadní postavení. Stát a centrální banka, jak je na mnoha místech této knihy ilustrováno, tak žijí v dokonalé symbióze a jeden bez druhého se neobejdou. Všechny výše zmíněné subjekty patří mezi vyvolené, kterým se dostává od spolku "stát/centrální banka" zvláštního privilegia. Jsou těmi, kteří se dostanou k vytištěným penězům jako první a mohou začít nakupovat. Za tuto "službu" se centrální bance samozřejmě musí odvděčit, aby na ně banka při dalším tištění peněz nezapomněla. Spolupracovníci centrálního bankéře proto usilovně produkují "vědecké" studie plné barevných grafů, složitých výpočtů a "zlatých" pravidel inflační emise, které "dokazují" nutnost "stabilizační" politiky centrální banky. Řada z nich vyučuje na (jak jinak než státem licencovaných, ne-li rovnou státních) školách, kde získává vědecké hodnosti a šíří dále pověsti o nutnosti existence centrálního bankovnictví a jeho funkcích. Stát dbá na to, aby nikdo nezpochybnil privilegované postavení centrální banky, vymýšlí tresty za "narušení peněžního oběhu", (10) "ohrožení devizového hospodářství" (11) a jiné "zločiny". Komerční banky pomáhají vytvářet tlak na to, aby se do bankovního systému nedostalo příliš zahraniční konkurence, a proto centrální banku vybízejí k řádnému výkonu role "regulátora bankovního systému". Všichni tito lidé táhnou za jeden provaz a vytvářejí mocnou bankovní lobby, jejímž cílem je zachovat "nezávislost monopolního falšovatele peněz".

Státní monopol na výrobu užitečné věci (např. poskytování poštovních služeb) je zdrojem monopolního zisku, narušuje fungování cenového systému a způsobuje plýtvání zdroji. Státní monopol na provádění zavrženíhodné aktivity, jakou je např. falšování peněz (vytváření peněz z ničeho), je však již úplnou pohromou. Nejenže představuje fatální narušení tržní koordinace a způsobuje tak ohromné plýtvání zdroji, ale má na svědomí rozsáhlé a systematické přerozdělování bohatství od produktivních členů společnosti směrem k parazitům. [12] Stát si totiž prostřednictvím takovéto "výroby" peněz zajišťuje ze svého pohledu životně důležité prostředky, které by nikdy nebyl schopen pomocí daní v takové míře získat. Nadále tím zamlžuje skutečnou cenu, kterou důvěřiví obyvatelé státu za jeho "služby" (včetně "péče o měnu") platí.

Jak centrální banka "pečuje o měnu"?

Nejsme snad přeci jen příliš zaujatí? Dobrá, odložme tedy "ideologické brýle", ohlédněme se zpět do historie a pojďme se podívat, jak centrální banka plní své ústřední poslání (kterým bývala a dodnes je existence centrální banky zaštiťována): péči o kvalitu měny. [13] Ačkoliv historicky byla měna tím kvalitnější, čím méně se měnil (v praxi snižoval) její komoditní obsah, je v éře centrálních bank měna považována za tím kvalitnější, čím méně se mění (v praxi snižuje) její kupní síla a tedy čím méně se mění (v praxi rostou) ceny v této měně udávané (cenová hladina). [14] Je-li tedy hlavním posláním centrálních bank péče o cenovou stabilitu, měla by úroveň cenové hladiny v dobách bez existence centrální banky kolísat více než v dobách, kdy je tato hladina centrální bankou konečně stabilizována...

Výše uvedený graf (Graf č. 1) ukazuje vývoj cenové hladiny ve Spojených státech od roku 1750 do roku 1913, tedy v době před vznikem americké centrální banky Federálního rezervního systému (FED). [15]Hned na první pohled je zřejmé, že cenovou hladinu nelze v tomto období skutečně považovat za zcela stabilní. [16]

Ještě, než však učiníme nějaký ukvapený závěr o nutnosti existence centrální banky zajišťující stabilitu, pojďme se nejprve podívat na to, jak probíhal vývoj cenové hladiny od roku 1913, tedy po vzniku FED, až do současnosti.

 

Graf č. 2 může na první pohled některým čtenářům připadat jako špatně (jaksi "šikmo") vytištěný. K žádné chybě však při tisku (ani v žádné z předchozích fází přípravy) nedošlo! A tak i poté, co si čtenář promne oči, aby se ujistil, že ho zrak nešálí, zůstává graf nezměněn a ilustruje, že cenová hladina se již nikdy nevrátila na úroveň, jaké dosahovala v době založení centrální banky v USA (ale také např. 150 let před tím!), a že s trochou nadsázky se dá říci, že jediné, co bylo na cenové hladině "stabilizováno", byl její takřka nepřetržitý růst! [17] I kdybychom tak přijali "stabilní cenovou hladinu" jako legitimní cíl, jsou centrální banky zcela zjevně velmi nefunkčním prostředkem k jeho dosažení. Spojíme-li totiž oba předchozí grafy v jeden, dostaneme vhodný podklad pro posouzení úspěšnosti centrální banky jakožto pečovatele o měnu. Z grafu vidíme, že období předcházející vzniku centrální banky může mít k deklarovanému cíli velmi daleko, nicméně v kontrastu s "obdobím stabilizace" se jedná (z pohledu "dynamiky" vývoje cenové hladiny) o naprosto nudnou epizodu.

Při pohledu na tento prostý graf se člověku až tají dech údivem nad troufalostí apologetů centrální banky vydávat zajišťování cenové stability za důvod její existence. Na druhou stranu, na skutečnosti, že se tito lidé snaží obhájit existenci této obskurní instituce za každou cenu, nebo je zdrojem jejich značného prospěchu, vůbec nic neuvěřitelného není. Proč se to však nesnaží činit nějakým sofistikovanějším způsobem? Proč používají jako trumf něco, co se tak očividně příčí skutečnosti?

Možná jsme však i nadále zaujatí. Možná šlo pouze o období, během něhož se centrální banky teprve učily, jak o stabilitu cen pečovat... Jak prohlašuje ve své knize jeden z nejvýznačnějších českých teoretiků centrálního bankovnictví, dnes se "... především díky měnové politice... podařilo dosáhnout nesporných úspěchů při krocení inflace." [18]

Jak se tedy v tomto ohledu dařilo té "naší" centrální bance? Podívejme se na vývoj cenové hladiny u nás, a abychom nebyli nespravedliví, neberme tentokrát v úvahu dobu, kdy se umění "stabilizace" naše centrální banka teprve "učila" a/nebo kdy se jednalo o "nedemokratickou", "totalitní" SBČS podívejme se pouze na historii ČNB.

Z výše uvedeného grafu (Graf č. 4) vyplývá, že navzdory veškerým snahám ČNB s inflací bojovat se ceny za posledních 10 let více než ztrojnásobily!

A tak je zřejmé, že alespoň česká centrální banka se bojovat s inflací doposud nenaučila...

V tuto chvíli si čtenář může pomyslet, že míra naší zaujatosti proti centrálním bankám již překračuje všechny meze, nebo "každý přece ví, že inflace u nás byla způsobena jinými vlivy...". [19] Pokud by tomu tak opravdu bylo a za způsobený nárůst cen nebyla ČNB odpovědna, potom by k růstu cen docházelo navzdory skutečnosti, že centrální banka nevytvářela nové peníze (popř. je nevytvářela rychlejším tempem, než jakým docházelo ke zvyšování vytvořeného produktu v ekonomice).

Pojďme si tedy udělat představu o tom, jak narůstalo množství peněz v ekonomice, které ČNB (na základě tisíců stran sofistikovaně vyhlížejících studií stovek svých zaměstnanců a intelektuálních přisluhovačů) zcela programově vyprodukovala. Následující graf zachycuje vývoj nabídky oběživa. [20]

Při pohledu na tento graf může mít čtenář (podobně jako v případě Grafu č. 2) pocit, že očekával něco zcela jiného. Může být totiž situace, kdy se objem oběživa za necelé desetiletí zvýší více než pětkrát, považována za peněžní restrikci, o níž se tak často mluví...!?

Může se snad nyní, ve chvíli, kdy již víme, jak se ČNB chovala, stále ještě najít někdo, kdo by se odvážil označovat za jediného viníka nárůstu cen jejich deregulaci či jiné kroky spojené s transformací? Může snad komunistická hospodářská politika 80. let za to, že ČNB v 90. letech zpětinásobila množství oběživa?

Po dobu existence ČNB tak nejenže inflace probíhala, ale probíhala ruku v ruce s nárůstem nabídky peněz. Pokud však soudobé centrální banky bojují proti inflaci tím, že takto dramaticky zvyšují nabídku peněz, potom je to ten nejlepší důkaz toho, že doba, kdy centrální banky budou umět s inflací účinně bojovat, je navzdory tvrzení teoretiků centrálního bankovnictví ještě velmi vzdálena. [21]

Moc argumentů proti aroganci moci

Kde se tedy bere ta neuvěřitelná arogance, s jakou je stabilita měny podmiňována existencí centrální banky?

"Důvody zakládání nejstarších centrálních bank sice nebyly z pohledu současnosti právě ekonomicky podložené, nicméně pozdější vývoj vedl jednak k ospravedlnění existence těchto bank a jednak i k narůstání jejich významu v řídící hierarchii každé vyspělé ekonomiky. V současnosti jsou centrální banky v tržních ekonomikách institucemi, které mají své nezastupitelné místo především při regulaci množství peněz v oběhu..." [22]

Možným vysvětlením je skutečnost, že na kritiku tohoto prostého, do očí bijícího rozporu jsou politici, bankéři i profesoři centrálního bankovnictví připraveni reagovat poznámkami o primitivním zjednodušení, bagatelizaci a překrucování. Neúspěch centrální banky při "stabilizaci" měny obhajují jednou tím, že skutečný vývoj nelze považovat za nesplnění cílů, nebo se jedná o záměrnou strategii (nutnost "konvergence cenových hladin", "problém cenové deregulace" apod.), a jindy zase tím, že skutečný vývoj sice není dobrý, ale nebýt prý centrální banky, skutečnost by byla nesrovnatelně horší ("nutnost ohledů na hospodářský růst a zaměstnanost", "monetární kotva" a jiné). "Každý přece dělá chyby, ze kterých se časem poučí...," zaznívá ve chvíli, kdy se současná činnost již nedá jinými způsoby obhájit. Celá problematika bankovnictví je úmyslně zamlžována s jediným cílem vzbudit u veřejnosti dojem, že celý peněžní systém je natolik komplikovaný, že by se ho obyčejní lidé raději ani neměli snažit pochopit a že by měli naopak "odborníky z centrální banky zahrnout vděčností za to, s jakou pílí na zdokonalení tohoto systému neustále pracují.

Kniha Murrayho Rothbarda by mohla být považována za reakci na tuto snahu, za zvednutí pomyslné rukavice hozené zastánci státem řízeného bankovnictví v naději, že zůstane ohromenou veřejností navždy nezvednuta. Právě tato kniha se snaží populárním způsobem problematiku peněz pojmout a ukázat, že mnohé z toho, co je veřejnosti předkládáno jako vysoce odborný problém, jsou pouhá sofismata, jejichž účelem je zakrýt skutečné cíle současného peněžního uspořádání. Lidem se přeci podařilo porozumět fungování daleko složitějších systémů a není sebemenšího důvodu k tomu, aby jim zůstaly utajeny základní principy fungování a uspořádání bankovního systému, s nímž přicházejí každý den do styku. K tomu jim bude tato kniha nejlepším pomocníkem.

Přenechejme tak konečně slovo Murraymu Rothbardovi, jehož systematický výklad pokrývá veškeré významné aspekty fenoménu peněz: od důvodu a způsobu jejich vzniku a principů jejich fungování až po identifikaci překážek při jejich zneužívání a způsobů, jakými byly tyto překážky státem postupně odstraňovány... Doslov z pera Jörga Guida Hülsmanna, jednoho z nejvýznamnějších Rothbardových pokračovatelů, potom ve stejném duchu pokrývá události v době, která uplynula od prvního vydání této mimořádné knihy.

Pevně věříme, že přečtení této knihy bude pro většinu jejích čtenářů příjemným zážitkem. Držte si peněženky, příběh o tom, co nám vláda provedla s našimi penězi, právě začíná...!

Centrální bankéři všech zemí, čtěte!


[1] Okolnosti jako jsou komplikovanost volby, předcházející dohoda politických stran na přijatelných kandidátech, způsob hlasování, výběr různých částí vedení různými institucemi apod. vůbec nic na logice věci nemění, a proto raději při vysvětlování způsobu "podnikání" centrální banky zůstaneme u jednoduchého, schematizovaného vyjádření.
[2] Druhou výjimku z tohoto pravidla představují samozřejmě státní úředníci, nebo ti mají zajištěn příjem peněz, které byly pod pohrůžkou násilí vybrány na daních od lidí poskytujících užitečné služby.
[3] Ke komplikacím tohoto procesu v reálném světě se brzy dostaneme.
[4] Je důležité ukázat na platné české zákonné normě, za jak nebezpečné je falšování peněz považováno. Trestní zákoník 140/1961 Sb. tak říká: § 140 Padělání a pozměňování peněz: (2) Kdo padělá nebo pozmění peníze v úmyslu udat je jako pravé nebo platné anebo jako peníze vyšší hodnoty, ...bude potrestán odnětím svobody na pět až deset let. (3) Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, (a) spáchá-li čin... jako člen organizované skupiny, nebo (b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu. // Na tomto místě se nabízí otázka, zda zločin podle odstavce (3) není páchán samotným centrálním bankéřem, protože jen těžko si lze představit lépe organizovanou skupinu, která by se neustále snažila udávat platné peníze jako peníze vyšší hodnoty a která by tak činila v tak ohromném rozsahu.
[5] K ilustraci výnosnosti takového "podnikání" poslouží pár číselných údajů: ceny bankovek tištěných ČNB se pohybují přibližně od 1,30 Kč za bankovku označenou "50 Kč" do 2,30 za kvalitněji vyvedenou a před paděláním chráněnou bankovku se dvěma nulami navíc. Kdo by si takového "podnikání" nechtěl trochu užít a svoji peněženku napěchovat co možná největším množstvím bankovek s co možná největším počtem nul? Vždy výnosnost takového podnikání (např. výroby "pětitisícovek") je více než 217 000 %. Ve srovnání s tím je výnosnost nejproduktivnějších českých firem naprosto směšná!
[6] Jenom stálých zaměstnanců má ČNB téměř jeden a půl tisíce.
[7] K tomu používá obyčejným lidem nesrozumitelných slov a zdánlivě vědec ky znějících termínů jako je REPO operace, diskontní sazba apod.
[8] Ve chvíli, kdy komerční banka není schopná dostát svým závazkům, není často schopná si ani dále vypůjčovat. Centrální banka potom prostředky, které komerční bance poskytuje, přestane považovat za půjčku a prostě je do ní nenávratně vloží, čímž splní svoji roli nepostradatelného "věřitele poslední instance", jejíž prostřednictvím opodstatňuje svoji existenci.
[9] Půjčování vlastním zaměstnancům přímo centrální bankou je zcela oficiálně považováno za způsob, jak zabránit zneužití informací o "zdraví" bankovního systému.
[10] Viz např. Trestní zákoník 140/1961 Sb.: § 144 Ohrožování oběhu tuzemských peněz: (1) Kdo neoprávněně vyrobí nebo vydá náhražky tuzemských peněz, nebo kdo takové náhražky neoprávněně dává do oběhu, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo peněžitým trestem. (2) Stejně bude potrestán, kdo a) bez zákonného důvodu odmítá tuzemské peníze; b) bez hospodářské potřeby shromažďuje drobné tuzemské peníze, nebo c) poškozuje tuzemské peníze. // Oběh peněz je rovněž možné ohrozit prostřednictvím šíření informací o charakteru bankovnictví, a proto je rozšiřování zpráv, které zpochybňují zdraví bankovnictví rovněž zákonem zakázáno. Kdo ví, zda samotnou publikací této knihy (v níž Rothbard poukazuje na zjevnou skutečnost, že banky s částečnými rezervami nikdy nemohou dostát svým závazkům) nepácháme trestný čin!
[11] Devizový zákon (219/95 Sb.) upravuje např. nákup a prodej deviz a jejich dovoz a vývoz. Tento zákon ještě do konce roku 2000 zakazoval ukládat peněžní prostředky na účtech v zahraničí bez povolení ČNB nyní je to dovoleno, ale pakliže tato skutečnost není ČNB oznámena, hrozí "pachateli" pokuta do výše 1 milionu korun!
[12] Více o historii a následcích tohoto jevu lze nalézt v práci nositele Nobelovy ceny za ekonomii F. A. Hayeka Soukromé peníze, Liberální institut, 1999.
[13] Např. Ústava ČR v článku 98, věnovaném ČNB, říká, že "Hlavním cílem její činnosti je péče o stabilitu měny".
[14] Ruku v ruce s touto změnou proběhla i redefinice významu slova inflace. Zatímco historicky označoval tento termín vytváření závazků banky nekrytých peněžní komoditou (docházelo tak k "nafukování" inflaci peněžní zásoby), dnes představuje inflace růst "cenové hladiny" (měřené jedním z nekonečně mnoha způsoby definovatelných, a proto zcela arbitrárních cenových indexů). Ani tato významová změna nebyla žádnou náhodou, ale nutným krokem k tomu, aby aktivity centrální banky nevypadaly zbytečně nebo dokonce podezřele...
[15] Důvodem, proč jsou na tomto místě předkládána data ze Spojených států, není nějaký bezbřehý obdiv k této zemi, nýbrž prostý fakt, že dostatečně dlouhé časové řady cenových indexů jsou zkrátka snadno dostupné pouze v případě ekonomiky Spojených států. Zdrojem dat, na jejichž základě byly veškeré grafy zpracovány, je U. S. Department of Labor Bureau of Labor Statistics.
[16] Kdybychom se však podívali do historie, zjistili bychom, že drtivá většina prudkých výkyvů cenové hladiny byla následkem zásahů státu do tehdejších peněžních uspořádání, které spočívaly v krátkodobém oslabení vazby mezi penězi a zlatem. To vždy vedlo k růstu cenové hladiny, tj. k inflaci, tak jak je chápána dnes. V této souvislosti stojí za zmínku zejména: 1) inflace v době války o nezávislost (přibližně v letech 1775-80), kdy Kontinentální kongres rozšířil stávající množství peněz ve výši 12 milionů dolarů o celkem 200 milionů dolarů pomocí tisku papírové měny continentalů; 2) inflační epizody z přelomu 18. a 19. století, kdy vládou privilegované (a často vlastněné) banky prováděly tisk papírových peněz, vrcholící roku 1814, kdy byla poprvé v historii vládou pozastavena povinnost bank směňovat bankovky za zlato; 3) inflace v době občanské války (1862-1865), kdy vláda Unie financovala válečné výdaje vytištěním státních papírových peněz greenbacků v celkové hodnotě přes 400 milionů dolarů. To napomohlo vítězství Severu, který byl (oproti Jihu) symbolem politické centralizace, papírových peněz a vysokých cel. Podrobnosti o americké měnové historii lze nalézt např. v Paul, Ron a Lehrman, Lewis: The Case for Gold, CATO Institute, 1982.
[17] "S trochou nadsázky" z toho důvodu, že Federální rezervní systém byl v počáteční fázi své existence ještě svázán zlatým standardem. Omezení z toho plynoucích se však postupně dokázal zbavovat, a tak v období po druhé světové válce, kdy zůstal zlatý standard v platnosti již jen ve velmi okleštěné formě (nemluvě o letech sedmdesátých, kdy byl zrušen zcela), začíná éra tentokráte bez jakékoliv nadsázky nepřetržitého prudkého růstu cenové hladiny.
[18] Viz Revenda, Zbyněk: Centrální bankovnictví, Management Press, Praha, 2000, str. 704.
[19] O inflaci se často mylně hovoří jako o důsledku cenové deregulace, zavádění nových daní a dalších efektů, jimž musí mozkový trust centrální banky neustále čelit.
[20] Jakkoliv definovaná nabídka peněz je determinována ČNB. Tvrzení některých teoretiků o tom, že centrální banka není zodpovědná za nárůst některých částí peněžní nabídky (např. "že depozita jsou vytvářena komerčními bankami a ne bankou centrální" apod.), jsou mylná, nebo centrální banka vždy zůstává tím, kdo stanovuje pravidla, podle nichž jiné instituce peníze vytváří. Tím, že zde bereme v úvahu pouze oběživo, jehož množství může zvyšovat pouze centrální banka a nikdo jiný, však předcházíme i námitkám tohoto druhu...
[21] Proti inflaci by se centrální banky skutečně naučily bojovat ve chvíli, když by konečně pochopily, že jsou jejím prakticky jediným zdrojem (nebo jsou jediným zdrojem zvyšování peněžní zásoby) a že by postačilo, když by přestaly dělat to, co dělají vytvářet peníze. Kdyby však centrální banka nevytvářela peníze, popírala by tím smysl své existence, a proto si centrální bankéři budou tuto skutečnost, že centrální banky bojují proti něčemu, co by bez nich neexistovalo jen neradi připouštět.
[22] Revenda, str. 31.


[Článek je předmluvou, kterou napsali Dan Šťastný a Josef Šíma ke knize Peníze v rukou státu od Murrayho Rothbarda. Knha je zdarma ke stažení ve formátech pdf, epub a mobi.]Author: Dan Stastny # CuquWege91
Svet2014-01-0530
-
 50% ( 4 people voted )
+
tiež mám názor že peniaze sú krvou, a ked už mám akceptovat tento prehnitý systém tak nech teda dajú dost penazí zarobit. Peniaze, ten hlavný sabotér trhu, to zázračné perpetum mobile ked na vyrobenie napr. 1mil potrebujem iba 1tisíc.

karel dvorak # KuliKubi6
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-05 18:15:52 5b7fb2f4
Peniaze sú naprostá analógia krvného obehu a tiež chladiaceho či vykurovacieho obehu.

Takže veta na začiatku článku že:"Odhlédneme-li od nesmyslnosti (a často, jako v tomto případě, katastrofálních důsledků) takovýchto analogií mezi přírodními a společenskými vědami," je nezmysel, ktorý mohol napísat iba človek čo nerozumie nielen prírodným a spoločenským vedám ale ani peniazom a ekonomike.

Centrálna banka je pečen, resp.expanzná nádoba v okruhu. Najvacšie svinstvo je úrok a tlačenie penazí súkromnou nekontrolovatelnou a "nezávislou" inštitúciou.

Pokial úrok a nezávislost centrálnych bank nebude odstránená, žiadna zmena v spolocnosti sa diat nebude!


brano # PelaSedo59
-
 50% ( 4 people voted )
+
2014-01-05 18:52:11 4df7e017
"jehož se naprosto cíleně zmocnil stát a"

Po tomto som prestal čítať tento článok, už som to tu písal čo sú skutočné riešenia.

ps. FED nieje štátnou bankou ale súkromnou skrývajúca sa za "štátne" riadenie.

Duan # SymeVuma90
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-05 19:29:50 d5519281
FED nie je súkromný, takmer všetky zisky plynú do rozpočtu. Riešenie je slobodné bankovníctvo, súťaženie rôznych mien v slobodnej spoločnosti, pre vás postačí FED zoštátniť, nemýlim sa? Štátny monopol.
Ak by aj bol súkromným, mne nijako neprekáža, ak by tí neustále za vlastníkov propagandou predhadzovaní by sa priživovali na americkom ľude. Američania potupu potrebujú veľmi drsnú, zasiahli by ich presne tam, kde údery najviac pocítia, v ich peňaženke.

Lidhja # JojaVime40
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-01-05 20:34:33 b228fe79
"súťaženie rôznych mien v slobodnej spoločnosť "

1. a každá z tých bánk si bude účtovať úrok na tie svoje súkromné peniaze presne ako v USA kde boli vezenia pre dlžníkov a podobne v 18-19storočí.
2. Namiesto spolupráce konkurencia? Presne ako súťažia degeneráti v oberaní ostatných ľudí? Rozdeľuj a panuj? Toto všetko chceš?

"FED nie je súkromný, takmer všetky zisky plynú do rozpočtu........pre vás postačí FED zoštátniť,"

Tak je "štátny" alebo nieje.


štát=občania nieje "štát"
V skutočnosti som za samoderžavie . Ekonomika a peniaze sú až na druhom mieste. Je potreba jasná koncepcia žitia, ale konkurencia a ne-spolupráca to naozaj nieje.
Duan # SymeVuma90
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-05 21:37:15 d5519281
Súkromné banky vydávajú peniaze ako platidlo, pri požičiavaní môžu úročiť, ale číslo nie je stanovené.
Uvedom si povahu človeka, kto ti dnes čo dá zadarmo? Nakoniec ešte aj banky sú mnohokrát mravnejšie ako ľudia. Vypytovať sa, že načo potrebujem prachy, to áno, ale požičať nie, a ešte ako bonus rozchýriť plány. Banky sú aspoň diskrétne.
Mne je ľahostajná aj spolupráca, aj konkurencia, ja navrhujem slobodu a ako sa zariadite bez vládneho dozorcu je vaša vec. Aké panovanie? Hospodárska prevaha je panovanie? Čím pracháč diktuje žobrákovi? Nemá nad ním politickú moc.
FED je síce zložený z rôznych bánk, ktoré sú jeho členovia, ale ak ide takmer všetko nazhromaždené do rozpočtu, vedenie schvaľuje prezident, tak sa jedná o vládnu inštitúciu.
Konkurencia nie je vojna, nič nekalé, len pokiaľ aspoň dvaja výrobcovia ponúkajú niečo podobné, tak si zákazník môže vybrať. Kto by s kým mal spolupracovať? Alebo nespolupracovať?

Lidhja # JojaVime40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-05 22:15:16 b228fe79
loading...
Rothbard... to si mohol kludne zmenit meno na ZIDKO OBECNY

Je to sionistami platený ekonóm. Ľudské hovno, nič viac.

haha # MowuQexa12
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-05 22:17:41 5c343273
"Centrálna banka je pečen, resp.expanzná nádoba v okruhu. Najvacšie svinstvo je úrok a tlačenie penazí súkromnou nekontrolovatelnou a "nezávislou" inštitúciou.

Pokial úrok a nezávislost centrálnych bank nebude odstránená, žiadna zmena v spolocnosti sa diat nebude! "
Tvrdá pravda...
michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-05 22:55:47 5f661380
Braňo, čo hovoríš na to, čo tu píše nick Lidhja ? ...)))
michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-05 22:58:32 5f661380
Centrálna banka je dobrý vynález - tak isto ako štiepenie jadra. Len sa to nesmie dostať do rúk psychopatom...


marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-06 08:56:13 5b7f64be
Lidhja tých nezmyslov popísal viac aj pri iných článkoch, napr. tu:

http://dolezite.sk/Francouzsky-ustavni-so
ud-schvalil-75-dan-na-vysoke-prijmy-1qY5sT.html?ra
nd=43#f23030


haha - toto isté som povedal na Rothbarda pred 3 rokmi, keď som si prečítal kúsok z jeho "diela". No a keď som si pozrel jeho fotku, bolo vymaľované.

Všetkým menejštátnikom ide len o jedno: čo najviac slobody v okrádaní pre tých, ktorí sa v okrádaní kvalitne vyučili, na úkor tých, ktorí sa nevyučili v okrádaní, ale v rôznych užitočných profesiách.
Ich najväčším nepriateľom je silný štát a národný socializmus.

A k téme konkurencie v menách na trhu len toľkoto:
Ak má existovať rovnosť šancí, kto všetko bude mať možnosť vydávať menu? Na základe čoho?
Ak bude na trhu 15 mien, ako bude vyzerať peňaženka, koľko priečinkov na karty bude mať, alebo koľko čipov bude mať priemerný človek pod kožou?
Ako budú vyzeerať cenovky v regáloch? QR kó, po naečítaní ktorého sa mi objavia na ifóne všetky info o tovare vrátane 15-ich cien.
A čo keď budem chcieť pri pokladni zaplatiť každú inú komoditu, alebo časť nákupu inou menou, lebo kvôli rozloženiu rizika ich budem mať v peňaženke 15?
Fakt si nič lepšieho neviem predstaviť, len denno-denne sledovať na teletexte ukazovatele stavu jednotlivých vydavateľov mien, či niektorý nejde do krachu, ako sa hýbu kurzy... Samozrejme, skončilo by to vyklíčením armády poradcov v kravatách...

marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-06 09:09:39 5b7f64be
ahoj Michal...nech sa Ti darí v Novom roku...

no Lidhja je platený troll...vymetený mozog, verklikujúci nezmysly co mu v škole natárali...rozum nefunkčný...už som mu raz vynadal, druhý krat som nechcel už na neho reagovat...je to uplný vymetenec...
maršal Zukov mu to pekne napísal....

brano # PelaSedo59
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-06 09:17:27 4df7e017
Ale nie,...páni...! Berte..Lidhja 40.. vážne!...Lebo...pokiaľ nepoužíva osobné invektíva -je neškodný --a predstavuje , reprezentuje slušný stupeň--NEZNALOSTI...A učiť sa na cudzích......je asi rozumné.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-06 11:10:50 58d4289b
Prvy historicky popisany statny monopol na peniaze vytvoril cisar Dioklecian. Kedze nemal dost penazi na armadu a na "chlieb a hry" pre luzu (dnes sa to vola socialny stat) po ciastkach stiahol zlate mince z obehu, roztavil a pridaval do nich med. Najprv 20%, potom 40% …atd az ku koncu jeho kariery obsahovali mince len asi 30% zlata, zvysok bola med. Tymto vyvolal prvu historicky dolozenu inflaciu-ceny, dovtedy stabilne, zacali prudko stupat. Jeho bozstvo si myslelo ze natlacenim penazi zbohatne-a on dosiel presny opak. Potom jeho bozstvo ako spravny socialista, zacal regulovat ceny-dosledok bol uzasne rozsirenie cierneho trhu Rimske mince znehodnotene medou nik nechcel, najmä v pohranici sa masivne zacalo obchodovat s germanskymi a slovanskymi kmenmi ktore ponukali ciste zlato…A germanski vodcovia si za nefalsovanu menu-zlato-kupili aj velitelov pohranicnych posadok. Bol to zaciatok konca Rimskej rise.
Vidite tu fatalnu podobnost s dneskom?
Centralnu banku je treba zrusit spolu so zakonom o statnej mene. Pre obnovenie rovnovahy je nutna konkurencia v menach, Trh rychle sposobi ze ziadna sukr. banka vydavajuce vlasntne peniaze nebulae inflantovat vlastnu menu pretoze by okamzite prisla o klientov. Zaroven ulozit povinnost 100% REZERV PRE BANKY. Po pociatocnom soku by sa rychlo ustanovila rovnovaha, rychlo by sa vicelo ktory podnik je ziskovy a ktory stratovy, zijuci z kreditov=z centr. bankou sfalsovanych penazi.

Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-06 14:32:23 55e545e3
:-)))
Conte - koľko predpokladáš že by pôsobilo bánk s vlastnou menou na našom trhu? Myslím EU.

marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-06 14:40:59 4e63679b
Marsal Zukov:
To je velmi tazke povedat petoze by sa tymto opatrenim uplne "zresetoval" stary system a bol postupne nahradeny uplne novym, nicmenej si myslim ze by kludne mohlo ostat i Euro-pokial by sa hlavni hraci dohodli na spolocnej mene. Ovsem, potom by Euro bola spolocna mena niekolkych bank a nikto by zakaznika nenutil ho pouzivat. Krajiny PIGS by pravdepodobne euro nepouzivali, v ostatnych by mohlo kludne ostat. O vsetkom by rozhodol trh.t,j, zakaznici, firmy a sikromne osoby.

Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-06 15:14:02 55e545e3
V mainstreamových médiích běží už několik měsíců článek za článkem kampaň ve prospěch bitcoinu, dnes zase další krůček: http://www.novinky.cz/ekonomika/323631-bitcoin-ope
t-pokoril-hranici-1000-dolaru.html

Bithnoj # PawiVyco00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-06 15:49:35 4e88abe7
"Stát a mocné bankovní mafie likvidují kampeličky a spořitelní družstva cíleně a neoprávněně již od devadesátých let. Spolu s nimi likviduje i ty banky, které jsou menší a velkým bankám nepohodlné...tak to bohužel je a naše soudnictví je také v jejich moci." http://www.novinky.cz/ekonomika/323643-us-jus
tice-nechybovala-kdyz-kampelicce-zablokovala-ucty.
html

Rozsz # MipaMaky07
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-06 16:17:09 4e88abe7
Vaše znalosti.. Conte di Savoya 39 ..ma udivujú---chcel som to podstrčiť že nič nové pod slnkom--vďaka!K druhej časti---zrušenie centrálnej banky-- to sa nestane--za môjho života! Stupeň monopolizácie bánk podliehajúcich jednému centru je tak --silný, koncentrovaný, vzájomne manipulovateľný---že novovznikajúca "konkurencia" je oproti FEDU.. tak málo "skúsená" tak aj historický málo znaláá " manipulačnýých procesov", že obrat je časovo neidentifikovateľný ---ani vojenský.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-06 18:35:41 58d4289b
Conte di Savoya je na rovnakej mentálnej a vzdelanostnej úrovni ako Lidhja....aj pre neho platí to co som napísal o Lidhjii...
myslí si že rozumie ekonomike a peniazom a rapoce iba básničky zo školy...holé nezmysly... to by už len bol pekný bordel keby v štáte bolo viac mien...a konkurovali by si...uplná debilita...
Jedna štátna mena, požičiavaná bez úroku jedinou štátnou bankou pod kontrolou verejnosti a parlamentu, to je riešenie.
Viac mien v štáte može navrhovat len debil co to niekde počul a nechápe na čo slúžia a ako maju fungovat peniaze....

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-06 19:03:18 4df7e017
Nízko hodnotený príspevok


Celebrita # WaceVyvo46
-
 38% ( 3 people voted )
+
2014-01-06 19:24:32 3ec5e27c
Ústredná banka je supervynález, len sa jej spravovania zmocnili psychopati. Naopak, psychopati vymysleli etatistický monopol.
Aký to paradox, vyučili sa v užitočných profesiách, a hneď ich ktokoľvek oberie o výplatu, tí „užitočníci“ si nedokážu ustriehnúť ani svoj majetok, alebo skôr platí, že žukov najprv ľudí ohovára, zneváži, len aby navrhol riešenie, silnú teroristickú vládu, ktorá zabráni okrádaniu občanov, ktorých nikto neokráda, alebo sa tak deje s ich vlastným súhlasom. Súdruhovia úradníci, supermani, spidermani, batmani zabezpečia spravodlivosť. Pritom by stačilo málo, aby príbuzní dbali o svojich starcov, aby sa nehrnuli bezmyšlienkovite do nakupovania. Etatisti zneužívajú hlúposť ľudí rovnako ako predajcovia.
Menu by vydával každý, kto by si zažiadal, to je sloboda, že každý je povolaný, ale nie všetci sú vyvolení, radšej sa váľajú lenivci, a ich sprostosť upevňuje moc vlády nad nimi rabmi, ale aj nad tými, čo otroctvo odmietajú. Kto by chcel, mohol by si na bankovku vyryť vlastný ksicht a vytvoril by platidlo, ktoré by ľudia mohli, ale nemuseli prijímať.
V peňaženke mať 15 bankoviek, to sú ale potiaže, najlepší by bol čip do hlavy a už nebudeš mať nijaké starosti, ty otrok.
Obchodník by vedel ako sa zachovať v slobodnej spoločnosti, nie je nutné, aby osvietený tyran písal smernice na každú činnosť, takže v obchode sa uvedie, aké meny prijímajú. Úplne jednoduché riešenie. Ale kto má ľudí za debilov a praje im život v područí, tak sa slaboducho pýta, že ako by postupovali. To nie je tvoja vec, v slobode nemusíš postupovať nijako.

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-06 21:00:43 b22892de
Braňo, som veľmi rád, že pištíš len na internete, utrápený, taký ako ty, alebo možno aj priamo ty si dobačoval a skončil po prevrate, takže ti ostáva len nenávisť a urážanie. Pretože mnohí iní súdruhovia začali podnikať a bohatnúť, prehadzovať kabáty, ale ty máš len svoje socialistické poučky, čo priviedli každú spoločnosť do záhuby. Viac mien je o slobode pred ústredím, nie je to výlučne hospodárska záležitosť, ale ty boľševik slobodu nenávidíš, je ti príťažou, tebe nepostačí byť otrokom, teba napĺňa blahom tyrania, ktorá násilím a terorom kosí tých, čo otrokmi byť nemienia. Nebyť pripútaný k vláde je ozaj bordel, predsa by ľudia mohli sa rozhodnúť mimo predpísaných šablón, to by už súdruhovia nemohli všetko ustrážiť. Dostali ste príležitosť preukázať čo viete, výsledok bola tyrania a hospodárske rozvaliny. Ste nepoučiteľný, bez sebareflexie, opäť pripravujete priepasť pre tých, čo vám naletia.Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-06 21:18:13 b22892de
---Sloboda , svojvôľa, donucovanie, liberalizmus, etatizmus, osobná sloboda, sloboda podnikania---aaa sú pojmy so svojím aj definičným významom! To nie sú " vrecia zemiakov"..Lidhja40 ..ktoré sa prehadzujú z "úst k prdeli" a opačne!Pokiaľ Vám to nebude jasné tak --škoda na Vaše -- osobné-- invektívmi obohatené tvrdenia reagovať! Dostávajú sa mimo -- racionalne obohatenie diskúsie! Ako ste si možná všimol--nikoho som neznevážil---invektívami...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-07 05:33:32 58d4289b
Lidhja

si tupec na en plus dvadsiatuprvú....len žvaniš co si niekde počul...viac mien je debilita ktorú ani nevieš popísat ako by mohla fungovat...že každý by vydával svoju menu:-))))....si totálny magor ...ved to by bolo to isté čo barter....si korunovaný finančný analafbet...škoda na teba reagovat...a súdruh bol ten čo ta robil, nie ja , ty komunistický pako...

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-07 12:01:39 c305bafe
brano :
Tiež ti želám, nech sa ti darí...Čo sa týka nicka Lidhja, fakt, kvalitný ekonomický analfabet, ktorý si myslí, že nejakým vulgarizmom, osočovaním si zlepší ten svoj úbohý príspevok, ktorý priam kričí totálnou nevedomosťou a neznalosťou základov ekonomiky..

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-07 13:36:00 b2294933
Takže luciferkovia na Dôležite.sk -- bla, bla, bla, dležite smetie debilov

Pokiaľ ide o Dôležité, ja si myslím, že je užitočné pre každého mať ho ako zdroj, kde skutočne hocikto môže uviesť skutočne hocičo vďaka tomu, že sa neregistruje na Dôležite.sk. Pozorujeme ho mi, čo chceme ovládať masy v mene demokracie, ale pozorovať ho môže každý – aj Vy a ja. A je to zaujímavý zverinec, to Dôležité.

Slovenský intelekt je mŕtvy, ak kedy vôbec existoval.

Sloven # QomaKumy27
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-07 14:36:01 3ec5e27c
Brano:
Rozumies ekonomike ako karva hviezdam. Centralnu banku s monopolom mame teraz. Aky je vysledok? Presen taky ako popisuju grafy v clanku a presne taky aky vidis okolo seba.

….pekný bordel keby v štáte bolo viac mien…


Presny opak je pravdou, staty kde bolo viacero mien neboli este v 19. str. ziadnou vynimkou. Nic, ani bankovnictvo nemoze fungovat bez volnej sutaze kde rozhoduje zakaznik a nie banker. Ale pochybujem ze to pochopis, cely cas tu iba nadavas bez toho ze by si aspon naznacil riesenie.

Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-07 17:26:07 55e545e3
Lidhja
Brana si nevsimaj, je to nejaky z Klubu Senilnych Sudruhov (KSS), typek asi ako Ondrias (co je diagnoza).
Centralni sionobanksteri si mädlia ruky ked vidia kolko takychto beha po svete…
Su ludia ktori sa zrodili otrokmi a nimi aj ostanu. To su ti ktori potrebuju smernicu a zakon aj na WC a keby nemali obciansky preukaz zabudli by svoje meno.
Takym staci ked ich vedu nevadi ze netusia kam...

Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-07 19:50:52 55e545e3
Conte di Savoya
Tý úbohý pubertiak s amputovaným mozgom....kde ja navrhujem Centrálnu banku s monopolom? prečo mi dávaš do úst to čo som nepovedal, ty komunista zasratý....uved mi príklady ktoré štáty a kedy mali viac mien, ty imbecil tliachajuci nezmysly...ak bankovníctvo je podnikanie tak prečo aj vydávanie občianskych preukazov sa nezverí do rúk súkromných firiem,ktoré ti vydajú OP a budú požadovat aby si im pri skončení platnosti OP vrátil 2 OP???
Ja že som nenaznačil riešenie??? a toto je čo?
"Jedna štátna mena, požičiavaná bez úroku jedinou štátnou bankou pod kontrolou verejnosti a parlamentu, to je riešenie."

Su ludia ktori sa zrodili debilmi a nimi aj ostanu. Takym staci ked tliachajú na diskusiach a ani netusia o čom. Ty si jedným z nich. Vymetený debil...


brano # PelaSedo59
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-08 14:22:27 c305bafe

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Holubi poznají, když je vede blb


 Holubi poznají, když je vede blb
S dinosaury toho máme více společného, než by se na první pohled mohlo zdát. Tak třeba zde zmínění holubi. Nějak se umí dohodnout, který z nich je ten pravý a ten pak létá v čele a...
Prečo neuznávať kresťanstvo a cirkev?
Chcete pomôcť rozvojovým krajinám? Kupujte trička vyrobené v sweatshopoch!
Nový Zéland varoval v Číne před riziky GMO

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0718 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles