Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Cyril a Metod


Cyril a Metod

"Náš národ je pokrstený, a predsa nemáme učiteľa. Nerozumieme ani po grécky, ani po latinsky... Nerozumieme písaným znakom ani ich významu, preto nám pošli učiteľov, ktorí nám dajú poznať slová Písiem a ich zmysel." — Rastislav, veľkomoravské knieža, rok 862 n. l.

DNES má viac ako 435 miliónov ľudí hovoriacich jazykmi slovanskej skupiny prístup k prekladu Biblie vo svojom rodnom jazyku. Z nich 360 miliónov používa cyrilskú abecedu. Ale pred 12 storočiami nemali dialekty ich predkov písaný jazyk ani abecedu. Muži, ktorí pomohli túto situáciu napraviť, boli rodní bratia Cyril a Metod. Ľudia, ktorí milujú Božie Slovo, zistia, že odvážne a priekopnícke úsilie týchto dvoch bratov je veľmi zaujímavou kapitolou dejín zachovávania a rozširovania Biblie. Kto boli títo muži a s akými prekážkami zápasili?

"Filozof" a miestodržiteľ

Cyril (827 869 n. l., pôvodným menom Konštantín) a Metod (825 885 n. l.) sa narodili vo vznešenej rodine v gréckom Solúne (Tesalonika). Solún bol v tom období dvojjazyčným mestom, ktorého obyvatelia hovorili po grécky a jednou formou staroslovienčiny. Početná prítomnosť Slovanov a blízky vzájomný kontakt medzi obyvateľmi tohto mesta a okolitými slovanskými spoločenstvami dali azda Cyrilovi a Metodovi príležitosť nadobudnúť dôkladné poznanie jazyka južných Slovanov. Jeden Metodov životopisec sa dokonca zmieňuje o tom, že ich matka bola pôvodom Slovanka.

Cyril sa po smrti svojho otca presťahoval do Carihradu (Konštantinopol), hlavného mesta Byzantskej ríše. Tam študoval na cisárskej škole a stýkal sa s významnými učiteľmi. Stal sa knihovníkom Hagie Sofie, čo bola najvýznamnejšia cirkevná budova Východu, a neskôr sa stal profesorom filozofie. Pre svoje akademické úspechy dostal Cyril prezývku Filozof.

Metod sa medzičasom usiloval o rovnakú životnú dráhu ako jeho otec — o kariéru v politickej správe. Dosiahol postavenie archona (miestodržiteľa) v jednej pohraničnej oblasti Byzancie, kde žilo mnoho Slovanov. Ale odišiel do kláštora v maloázijskej Bitýnii. V roku 855 n. l. sa k nemu pripojil aj Cyril.

V roku 860 poslal carihradský patriarcha týchto dvoch bratov na zahraničnú misiu. Vyslal ich k Chazarom, k ľudu bývajúcemu severovýchodne od Čierneho mora, ktorý stále váhal, či sa rozhodnúť pre islam, judaizmus, alebo pre kresťanstvo. Na ceste tam zostal Cyril nejaký čas v Chersone na Kryme. Niektorí učenci sú presvedčení, že tam sa naučil po hebrejsky a samaritánsky a že tam preložil hebrejskú gramatiku do jazyka Chazarov.

Volanie z Veľkej Moravy

V roku 862 poslal Rastislav, knieža Veľkej Moravy (východ dnešného Česka, západ Slovenska a západ Maďarska), byzantskému cisárovi Michalovi III. prosbu uvedenú v úvodnom odseku, totiž aby poslal učiteľov Písiem. Učenie cirkvi starosloviensky hovoriaci občania Veľkej Moravy poznali už od misionárov z Východofranského kráľovstva (dnes Nemecko a Rakúsko). Rastislavovi však robil starosti politický a cirkevný vplyv germánskych kmeňov. Dúfal, že náboženské zväzky s Carihradom pomôžu jeho štátu udržať si politickú a náboženskú autonómiu.

Cisár sa rozhodol poslať na Veľkú Moravu Metoda a Cyrila. Títo dvaja bratia boli na vedenie takej misie akademicky, vzdelanostne a jazykovo dobre vyzbrojení. Jeden životopisec deviateho storočia uvádza, že keď ich cisár nabádal, aby išli na Veľkú Moravu, povedal: "Obaja ste rodení Solúnčania a všetci Solúnčania hovoria čistou slovienčinou."

Rodí sa abeceda a preklad Biblie

Mesiace pred odchodom sa Cyril pripravoval na misiu tak, že vytváral Slovanom písmo. Hovorí sa, že mal citlivý sluch na fonetiku. Použil teda grécke a hebrejské znaky a pokúsil sa každému zvuku v staroslovienčine priradiť nejaké písmeno.* Niektorí výskumníci sú presvedčení, že kladeniu základov takej abecedy venoval už predtým celé roky. A ešte stále nie je celkom jasné, akú formu mala abeceda, ktorú Cyril vymyslel.

V tom čase Cyril začal s programom rýchleho prekladu Biblie. Tradícia hovorí, že začal tým, že z gréčtiny do staroslovienčiny s použitím novej abecedy preložil prvú vetu Jánovho evanjelia: "Na začiatku bolo Slovo..." a potom preložil štyri evanjeliá, Pavlove listy a knihu Žalmy.

Pracoval sám? S touto úlohou mu s najväčšou pravdepodobnosťou pomáhal Metod. Navyše kniha The Cambridge Medieval History uvádza: "Je veľmi pravdepodobné, že [Cyrilovi] pomáhali ďalší, ktorí museli byť predovšetkým pôvodom Slovania a museli mať grécke vzdelanie. Keď skúmame najstaršie preklady... dostávame najlepší dôkaz o vysoko vyvinutom cite pre starosloviensky jazyk, ktorý rozhodne treba pripísať spolupracovníkom, ktorí boli sami Slovanmi."

"Ako havrany do sokola"

V roku 863 Cyril a Metod začali svoju misiu na Veľkej Morave, kde ich srdečne privítali. K náplni ich práce patrilo okrem prekladania biblických a liturgických textov aj vyučovanie skupiny miestnych ľudí novovytvorenému staroslovienskemu písmu.

To však nebolo jednoduché. Franské duchovenstvo na Veľkej Morave zúrivo odporovalo používaniu staroslovienčiny. Títo duchovní sa pridržiavali trilingvistickej teórie, podľa ktorej sa mohli pri uctievaní používať len tri jazyky: latinčina, gréčtina a hebrejčina. V roku 867 sa títo bratia vydali na cestu do Ríma s nádejou, že pre svoj novovytvorený písaný jazyk získajú pápežovu podporu.

Cestou mali Cyril a Metod v Benátkach ďalšiu zrážku so skupinou trilingvistických latinských duchovných. Istý stredoveký Cyrilov životopisec hovorí, že miestni biskupi, kňazi a mnísi sa do nich pustili "ako havrany do sokola". Podľa tejto správy Cyril ostro odpovedal citátom z 1. Korinťanom 14:8, 9: "Lebo ak trúbka nezaznie zreteľne, kto sa pripraví na boj? Podobne, pokiaľ jazykom nevyjadríte reč, ktorá je ľahko zrozumiteľná, ako sa pozná, čo sa hovorí? V skutočnosti budete hovoriť do vzduchu."

Keď sa títo bratia konečne dostali do Ríma, pápež Hadrián II. plne schválil to, že používajú staroslovienčinu. O niekoľko mesiacov, ešte počas pobytu v Ríme, Cyril vážne ochorel. Ani nie o dva mesiace vo veku 42 rokov zomrel.

Pápež Hadrián II. povzbudil Metoda, aby sa vrátil pracovať na Veľkú Moravu do okolia Nitry. Pápež chcel posilniť svoj vplyv v tejto oblasti, a preto dal Metodovi listy, ktorými schválil používanie staroslovienčiny, a vymenoval Metoda za arcibiskupa. Ale v roku 870 franský biskup Hermanrich s pomocou nitrianskeho kniežaťa Svätopluka Metoda uväznil. Metod bol dva a pol roka väznený v jednom kláštore v juhovýchodnom Nemecku. Pápež Ján VIII., nástupca Hadriána II., napokon nariadil, aby bol Metod prepustený, opätovne ho dosadil do úradu v jeho diecéze a potvrdil pápežskú podporu používania staroslovienčiny pri uctievaní.

Ale odpor zo strany franského duchovenstva pokračoval. Metod sa úspešne obhájil proti obvineniam z odpadlíctva a nakoniec získal od pápeža Jána VIII. bulu, ktorá výslovne oprávňovala používať staroslovienčinu v cirkvi. Ako uznal dnešný pápež Ján Pavol II., Metod strávil svoj život "na cestách, v odriekaní, utrpení, nepriateľstve a prenasledovaní... a počas istého obdobia aj v krutom väzení". Iróniou je, že to bolo spôsobené biskupmi a kniežatami priaznivo naklonenými Rímu.

Je preložená celá Biblia

Napriek neúprosnému odporu Metod s pomocou viacerých pisárov píšucich tesnopisom dokončil preklad zostávajúcej časti Biblie do staroslovienčiny. Tradícia hovorí, že túto obrovskú prácu dokončil iba za osem mesiacov. Nepreložil však apokryfické Makabejské knihy.

Dnes nie je ľahké presne odhadnúť kvalitu prekladu, ktorý vytvorili Cyril a Metod. Existuje už len niekoľko rukopisných kópií, ktoré sa datujú do času blízkeho prvotnému prekladu. Pri skúmaní týchto vzácnych raných exemplárov si jazykovedci všimli, že tento preklad je presný a myšlienky odovzdáva prirodzene a sviežo. Dielo Our Slavic Bible (Naša staroslovienska Biblia) uvádza, že títo bratia "museli vytvoriť mnoho nových slov a výrazov... A všetky ich vytvorili s úžasnou presnosťou [a] sprístupnili staroslovienskemu jazyku nebývalo bohatú slovnú zásobu."

Trvalé dedičstvo

Po Metodovej smrti v roku 885 franskí odporcovia vyhnali jeho učeníkov z Veľkej Moravy. Učeníci našli útočisko v Čechách, južnom Poľsku a Bulharsku. Tak dielo Cyrila a Metoda pokračovalo a ešte sa rozširovalo. Starosloviensky jazyk, ktorému dali títo dvaja bratia trvalejšiu písomnú formu, prekvital, rozvíjal sa a neskôr sa rozdelil. Dnes tvorí slovanskú skupinu 13 jazykov a mnoho dialektov.

Okrem toho odvážne úsilie, ktoré Cyril a Metod vynaložili pri prekladaní Biblie, prinieslo ovocie v podobe rôznych slovanských prekladov Písiem, ktoré sú dnes dostupné. Milióny ľudí, ktorí hovoria týmito jazykmi, majú úžitok z toho, že majú Božie Slovo vo vlastnom jazyku. Vyjadrenie: "Slovo nášho Boha, to potrvá na neurčitý čas," je naozaj pravdivé aj napriek krutému odporu! — Izaiáš 40:8.

"Staroslovienčina" je pojem, ktorý sa používa na označenie slovanského dialektu, ktorý použili Cyril a Metod pri svojej misijnej a literárnej práci. Niekedy sa používajú aj pojmy "slovančina" alebo "stará cirkevná slovančina". Jazykovedci sa zhodujú v tom, že Slovania nehovorili v deviatom storočí nášho letopočtu jedným spoločným jazykom.

Cyrilika, alebohlaholika?

Otázka, ktorú abecedu Cyril vymyslel, vyvoláva medzi jazykovedcami mnohé spory, lebo nemajú istotu, ktorá to bola. Abeceda, ktorá sa nazýva cyrilika, je dôsledne založená na gréckej alfabete a obsahuje viac než tucet ďalších znakov vymyslených na vyjadrenie staroslovienskych hlások, ktoré gréčtina nemá. Ale na niektorých najstarších staroslovienskych rukopisoch je použité veľmi odlišné písmo známe ako hlaholika a mnoho učencov je presvedčených, že toto je písmo, ktoré vymyslel Cyril. Niekoľko hlaholských písmen pochádza asi z gréckej alebo hebrejskej kurzívy. Niektoré boli možno odvodené od stredovekých diakritických znamienok, ale väčšina je výsledkom pôvodnej a zložitej tvorby. Zdá sa, že hlaholika je veľmi odlišným a pôvodným dielom. No bola to práve cyrilika, z ktorej sa vyvinulo dnešné ruské, ukrajinské, srbské, bulharské a macedónske písmo a tiež písmo ďalších 22 jazykov, z ktorých niektoré sú neslovanské.
Author: megabaran # PytiSinu00
Slovensko2015-01-1317
-
 42% ( 9 people voted )
+
títo dvaja bu_zer***anti nesú najväčšiu vinu za zničenie slovanskej a tým slovenskej pôvodnej kultúry.


klifton # GexiSosy84
-
 61% ( 8 people voted )
+
2015-01-14 11:13:14 5b7f02ec
no tak ked sli najpr po rozumy k chazarom, tak uz mi je jasne, preco to cele tak dojebabrali...
lolo # TinuPoku32
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-01-14 11:24:29 55a2bb4c
nech sa paci k nasim slavnym svatcom pripajam videjko (skor audijko teda). cyril a metod su velkou tragediou slovanskeho rodu, nic viac nic menej.

https://www.youtube.com/watch?v=DwxOR3ILLq8&index=
17&list=PLmf5hGAJaQBgRM0OPEeQOiK19fCiqU9bG

kaktus # GosyLebu71
-
 43% ( 4 people voted )
+
2015-01-14 13:54:53 d4189ab2
Cyril a Metod spravili podvod 100 rocia z gréčtiny ,latinčiny a z hebrejčiny spravili slovenčinu terajšieho pôvodu . Bol to tak zvaný projekt z troch hlavných spraviť jeden . Aj Maďari nám to závideli, chceli nám zato jazyky vyrezať .
janko hrasko # NabuLiby35
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-01-14 19:24:07 c35b08bc
Zmyslom istých vyjadrení, na adresu Cyrila a Metoda ,by mali byť objektívne ...samozrejme prukázateľne zdokumentované , klady a nedostatky /prínosy či škody/ ! Nemožno---hodiť do ---tá het všetko ich pôsobenie na naších územiach. Zvýrazním ich misijnú činnosť v oblasti písomníctva čo bolo výraznym kultúrnym "povýšením" na tú dobu ! /len 3 národy mali vlastný písomný prejav svojho jazyka/.. Presadzovanie kresťanských "ambícií " bolo skôr násilné ako dobrovoľne./ po neúspešnom pôsobení medzi Chazarmi zahynulo niekoľko 100 tisíc osídlencov medzi Dneprom a Volgou../ Poslední Europsky kresťania..Litovci prijali vieru až niekedy v 14 storočí! Určite , prínosy sú z ich pôsobenia a následne ,... výrazne vyššie ako nejaké škody. Smutné je že vtedajší "Rímsky dejatelia" "zatemnili" --aj písomne-- historické dianie zhruba od počiatku nášho letopočtu../ ako keby Slovania neexistovali--/A až po cca 8- 9 storočí sa začalo "uvažovať vôbec" o "nejakých kultúrach " vo východnej Európe! / nebyť následne Slovanov tak Džingischán je pri Atlantiku.../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-15 13:03:18 58d4289b
megabaran, zas si skopiroval jehovisticke publikacie a supol ich sem? keby si sam nieco napisal zdroje co mas pouzil ako podklady? nielen nakopirovat hotove clanky a zverejnovat ich sem pod nickom.
zvlast toto ozaj nikoho nezaujima. pre veriacich su tito dvaja zmrdi modla, pre ostatnych vrahovia slovanov a ich kultury.

geno natvar # SyhyHira44
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-15 13:50:04 b229dcbc
loading...
Nuž ..geno natvar44..už len argumenty chýbajú na Vaše tvrdenia uvedené v posledných dvoch "zosmoklených" riadkoch./ Totiž aj ten býk je naučený na toreadorové plátno aaa..... predsa má veľké gule a v ních ..oné.... geno..GEŇO... a nič mu to nie je platné../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-15 15:22:47 58d4289b
Žiadny methodmen a redmen ale Cyril a Metod to sú naši vierozvestci pošahaný ) co ti poviem koho ste tu chceli mat arabou moslimov však vsetci ste sa behali posahat po 89 aj to Vám vadilo vy posahanci )
janko hrasko # SuxiHoxe49
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-01-15 16:07:56 c35b0d43
Už len význam slova ..."pošahaný".. chybuje aj nám v krčmičke... janko hraško49... Alebo sa chcete významne zapísať do diania minulého , z ktorého do dnes je isté usmernenie? Alebo ste navrhli,navrhnete čosi lepšie a už budete ..slávny..vo svojej UBOHOSTI..dúfam že nie ...neversko-ateistickej... či výsostno nemarxisticko-ľavičiarskej ..ak ste takéhoto..razenia tak určite im ste skôr---na prd.../Ono v tom.. " volskom uchu".. je priestoru dosť..hovorí rozpravkár...To by ste mohol...janko hraško 49 ..poznať..lepšie ako dejiny Slovanov..či kohosi...prezentovať...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-15 18:32:24 58d4289b
Mrzí ma to! ..janko hraško 49.. i geno natvar44.... budem úprimný! Mne to pripadá ako keby ste sa tu .prišli vysrať ..ako bastardný psi bez obojka...a každý iní nech si s odpratávaním poradí sám ..lebo to bude dosť dlho smrdieť...tu. To sebarelexia , nedaj.. aj rozumnosť to sú vzdialeností... pre vás nedosažiteľné... veci.. Velikáni histórie Slovanskej si to nezaslúžia . Vyššie som o tom písal.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-15 18:52:31 58d4289b
Doklady o cinnosti Cyrila a Metoda u nas najdeme v Metodovom zakonniku. Vrelo odporucam precitat.
jan # LikeNeby82
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-15 20:11:42 57f4c28a
Klopi -Ja viem očom hovorím to je maturitna otázka c.1 ja niesom gadzo ani Róm ale som Slovák aspoň to mám v občianskom preukaze tak a rodený Čechoslovák a ja sa zato nehanbím )) a to ze boli odlišný to už je jedno ja sa ospravedlňujem však vsetci svetci sú taký nie len v tejto dobe)
janko hrasko # SuxiHoxe49
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-15 21:22:06 c35b0543
hrasko jani...neboli by sme ani krestania a ani molsimovia, a ty sa spamataj.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-16 21:03:08 b2fd8654
Kucma ,Klopi nehnevsjtesa stretnemesa a ja vás pozývam na pivo dnes večer v tej nasej krcmicke )a tam si povieme ci by znas bolo v USA Rusku v Nemecku a na Slovensku )ja som len obyčajný janko hrasko to kresťania zomna spravili Jana krstiteľa )
janko hrasko # SuxiHoxe49
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-16 21:56:53 c35b0543
a nesi nahodou aj hrasko z topiek? obcas tam z recesie nakuknem a aj tam je taky tipek?
pivko beriem, dojdi do presova, ta prekrsitm :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-16 22:00:27 b2fd8654
no nist, dnes uz asi kasleme nato...aj tak som unaveny z neprijemneho tyzdna, nemcov akoby ucili v skolach je.bat slovakov, sice v osobitnej skole, ale zato statocne. no jeziszial, zakaznik ma aj obcas pravdu...

tak mozno zajtra a zober so sebou aj janka raraska, bo vyplata bola poslabsia, dobru noc neskaj.
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-16 22:24:25 b2fd8654
pre raraska....

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-16 22:25:45 b2fd8654

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0346 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo