Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Hoď řeckou ekonomiku do stroje...


Hoď řeckou ekonomiku do stroje...

Počítačovou simulaci řecké ekonomiky lze naprogramovat, model bude brzy v podobě hry k dispozici veřejnosti. Co z něj vyplývá?

V Řecku proběhnou příští víkend předčasné volby, z nichž vzejde nová vláda. Řecký výraz pro vládu (kyvernisi) má stejný základ jako kybernetika (kyvernitiki). Řecko je zároveň příkladem ekonomiky, která byla dlouhodobě řízena katastrofálně špatně. Proč nenaprogramovat model Řecka a nepoučit se z jeho chyb?

Nápad řídit stát kyberneticky není nový, tyto myšlenky vznikly dokonce ještě před vynálezem počítače samotného a existovali i tací, kdo se do toho pustili ve skutečnosti. Šlo samozřejmě o myšlenky socialistické: už jen etymologie tohoto slova (kybernétés kormidelník) vzbuzuje představu centrálního mozku, který uvědoměle a efektivně řídí národní hospodářství podle jeho potřeb. Je něco takového možné?

Nezdařený experiment

Polský ekonom Oskar Lange se ve 30. letech domníval, že to možné je. Lange byl marxista, ale na rozdíl od většiny jiných nevěřil marxistické pracovní teorii hodnoty (ta tvrdí, že výrobek má právě takovou hodnotu, kolik obsahuje lidské práce pochopitelně ji lze snadno teoreticky i prakticky vyvrátit, mnohem hůře je pochopitelné, že ji vůbec někdo někdy mohl brát vážně).

Lange věřil, že klasická teorie hodnoty (hodnota je rovna ceně, která vychází z nabídky a poptávky základ kapitalismu) v kombinaci se socialistickým plánováním může odstranit kapitalistické krize a zároveň umožní vyhnout se nedostatku způsobenému nepružným socialistickým cenovým inženýrstvím.

Ve svých pracích publikovaných kolem roku 1936 a později Lange prosazoval využití tržních nástrojů v centrálním plánování. Navrhl komisi, která by stanovovala ceny nejprve metodou pokusu a omylu centrální plánovači by v první fázi odhadli úvodní cenu pro určitý výrobek, produkovaný státními továrnami, a poté by ji pružně měnili podle nedostatku či nadbytku. Kybernetický charakter myšlenky je zřejmý: řízení systému na základě zpětné vazby.

Po nabytí zkušeností díky těmto experimentům by proces další cenotvorby byl záležitostí matematiků, kteří by řešili složité soustavy rovnic popisující chování ekonomiky.

Správné ceny pro nejrůznější druhy zboží by jednoduše padaly ze systému, který by simuloval chování trhu, ovšem bez tržního chaosu, který socialisty tak děsil. Nejen socialisty: hovoříme o době, kdy velká deprese byla čerstvou a ještě neukončenou zkušeností.

Vypadalo to jako geniální myšlenka, která jen čeká na správnou technologii. Líbila se na Západě i na Východě. Stalinovi imponovaly Langovy práce natolik, že ho pozval do Moskvy (Lange žil od roku 1937 v USA) a osobně mu nabídl místo v poválečné polské vládě. Lange souhlasil, vzdal se amerického občanství a skutečně působil v různých vládních, diplomatických a akademických funkcích v komunistickém Polsku.

Jelikož hospodářské výsledky Polska v poválečném období jsou známou věcí, je zřejmé, že experiment se nezdařil. Snad to bylo jen nedostatečnými kapacitami výpočetní techniky, lze namítnout...

Biologická inspirace

Nikdy se nedozvíme ani výsledek hospodářského experimentu, který chystala socialistická vláda Salvadora Allendeho v Chile. Systém se jmenoval Cybersyn a jeho autorem byl britský inženýr Stafford Beer. Inspiroval se strukturou nervového systému a navrhl centrálně řízený kybernetický systém pro řízení ekonomiky s využitím nejmodernější techniky.

"Allende, vystudovaný patolog, okamžitě pochopil biologickou inspiraci Beerova modelu a během výkladu zasvěceně přikyvoval," hovoří o setkání obou mužů ekonom Eden Miller. Když po několika hodinách výkladu Beer vysvětlil, že nejvyšší hierarchická pozice v systému patří prezidentovi, projekt měl zelenou.

Řídící středisko Cybersynu. Zvětšíte klikem
Zdroj: hackitectura.net

Vláda nakoupila moderní počítače značky Burroughs a postavila řídicí středisko. Systém měl několik částí: komunikační systém, ústředí pro zpracování dat a teoreticky nejzajímavější softwarový model chilské ekonomiky. Model zvaný "CHECO" (CHilean ECOnomy) měl poskytovat simulace budoucího chování ekonomiky a pomáhat tvořit optimální hospodářský plán. Systém byl dílem britských vědců a inženýrů, možná proto hlavní řídicí místnost do jisté míry připomínala operační středisko britské vlády během 2. světové války, ovšem s moderním designem. Interiér se zachoval a je velmi působivý: něco mezi Star Trekem a televizním seriálem Návštěvníci.

Systém nikdy neposkytl použitelné výsledky, pokud šlo o modelování ekonomiky. Přesto byl jednou úspěšně použit: v říjnu 1972, kdy opozice zorganizovala generální stávku, vláda využila mohutné komunikační kapacity pro minimalizaci škod způsobených stávkami. Užitečnost výkonného komunikačního systému byla prokázána avšak pouze pro operativní řízení, nikoli pro strategické plánování.

Následoval Pinochetův převrat. Ještě než mohla přijít armáda, tým obsluhující Cybersyn zničil veškerý software, aby nepadl do nesprávných rukou a nemohl sloužit diktatuře. Experiment byl u konce. Stafford Beer si později získal renomé v oblasti teorie podnikového managementu a konzultační činnosti v řízení týmů. Nikdy se však neprosadil na makroekonomické úrovni.

Kdyby měl Stalin počítače...

Na kybernetický socialismus se téměř zapomnělo. Téměř ovšem neznamená úplně. Britský televizní ekonomický redaktor Paul Mason si v knize Post Capitalism:A Guide to Our Future (Postkapitalismus: Průvodce po naší budoucnosti, 2015) položil otázku, co by se stalo, kdyby Stalin měl počítače. Měl by šanci řídit socialistické příkazové hospodářství lépe, než jak funguje současný kapitalismus? Anebo ještě znepokojivější formulace téže otázky: Co když hlavní problém sovětského hospodářství byl v tom, že přišlo příliš brzy, než byla připravena technika k jeho uskutečnění?

Mason argumentuje, že velké obchodní organizace jako Walmart, Amazon nebo Tesco shromáždily tak obrovské objemy dat, že dovolují velmi přesně odhadovat chování zákazníků na individuální úrovni. Sovětští plánovači by prý plakali radostí. A nyní si představte, kdyby tyto firmy (včetně Googlu) zveřejnily své databáze. "Společnost by získala: každý, od farmářů k epidemiologům, by mohl těžit z dat a dělat mnohem přesnější rozhodnutí," tvrdí Mason.

Nabízí se myšlenka, že Mason stejně jako většina Britů vůbec nepochopil podstatu socialismu, zejména jeho stalinské verze. Neklade si ani celkem logickou otázku, proč by vlastně Tesco nebo Amazon měly pečlivě shromažďovat a publikovat informace o trhu, aniž by z této činnosti měly nějakou výhodu.

Hlavní námitkou pro socialismus (ať už tradiční, nebo kyberneticky řízený) je zpracování informací. Můžete si představit tržní ekonomiku jako distribuovanou počítačovou síť: miliardy lidí denně rozhodují o svých výdajích. Váží přínosy a náklady svých rozhodnutí a snaží se jednat optimálně. Systém neustále zpracovává mnoho miliard rozhodnutí denně.

Plánované ekonomiky se pokoušely nahradit tento mechanismus komisemi úředníků, kteří občas jednali s jinými úředníky. Ale ani při nejlepší odborné kvalifikaci a nejčistších úmyslech tito úředníci nemohou zpracovat srovnatelné množství informací v reálném čase.

Ani geniální matematické modely, ani nejsilnější počítačové sítě nedokážou nahradit trh. Ten samozřejmě také není dokonalý, neboť se skládá z nedokonalých lidí nicméně z nedokonalých lidí se skládaly i všechny plánovací komise. Ukázalo se, že kolektivní znalosti milionů vždy dokázaly řídit ekonomiku lépe trh nemá vždy pravdu, ale má ji mnohem častěji než plánovači.

Připusťme, že se vzdáme myšlenky řídit ekonomiku do všech detailů, včetně cen rohlíků a počtu vyrobených gumových holínek. Necháme trh tvořit ceny a spokojíme se s makroekonomickými zásahy. Bude to fungovat?

Chybí cílová funkce

Pokud ambiciózní myšlenku centrálního řízení zredukujeme na vyrovnávání hospodářského cyklu, máme k dispozici různé nástroje. Hlavně rozpočtovou a měnovou politiku. Praxe ale ukázala, že řízení ekonomiky pomocí rozpočtových schodků je pomalé, navíc vede k dlouhodobé kumulaci státního dluhu. Výsledkem byl monetarismus, teorie, jež se soustředila výhradně na měnové nástroje v rukou centrální banky. Vláda by se ani neměla snažit o nějaké řízení, natožpak plánování, tvrdí Milton Friedman a jeho přívrženci.

Proč by se vláda měla vzdát cíle řídit hospodářství? Hlavní námitkou je neexistence cílové funkce. Vláda nemůže vědět, kterým směrem se vydat. Proč?

Řídíte-li firmu, řešíte problém optimalizace investic a nákladů. Musíte respektovat určitá omezení a snažíte se maximalizovat cílovou funkci. Jejím výsledkem je obvykle zisk nebo tržní hodnota firmy. U větších firem je toto rozhodování dosti složité, ale vždycky alespoň víte, jaké proměnné chcete ovlivnit a jakým směrem.

Na makroekonomické úrovni ovšem podobný kompas chybí. Jak formulovat cílovou funkci pro ekonomiku jako celek? Jako cílová funkce se nabízí hrubý domácí produkt, nejoblíbenější agregátní ukazatel všech politiků a televizních komentátorů. Vždyť přece když HDP roste, máme se dobře (nebo aspoň tak je to veřejnosti předkládáno).

Má to ovšem háček. HDP je součtem soukromé spotřeby, vládní spotřeby, investic a čistých exportů. Všechny tyto složky lze stimulovat uměle, nepřirozeně, s krátkodobým efektem a s dlouhodobými nepříznivými vedlejšími účinky.

Soukromou spotřebu lze stimulovat úvěrovým boomem. Možné důsledky: hypoteční krize, vysoká míra platební neschopnosti domácností. Jiná cesta: nábor státních zaměstnanců (i jejich spotřeba je soukromá). Nepříznivý důsledek: přezaměstnanost, neefektivita, státní dluh.

Že vládní spotřebu lze rovněž stimulovat dluhem, není třeba zdůrazňovat. Totéž platí pro investice, soukromé i veřejné. Investice jsou pro politiky posvátnou krávou, neboť navozují představu odpovědnosti a starosti o budoucnost. Vysoká míra investic vypadá dobře ve statistických výkazech, ale je jisté, že ve všech případech jde o investice, které vrátí vynaložené prostředky se ziskem? To se ukáže až v dlouhodobém horizontu, ale maximalizace HDP v krátkodobém výhledu tuto otázku neřeší.

A konečně čistý export lze krátkodobě stimulovat například manipulací s měnou, která ovšem také může mít nepříznivé dlouhodobé následky.

Každá vláda, která se cílevědomě snaží povzbudit HDP v domnění, že podporuje ekonomiku, ve skutečnosti maximalizuje jen jedno z mnoha měřítek, která vypovídají o stavu ekonomiky. Často na úkor jiných ukazatelů, jež jsou méně nápadné, ale srovnatelně důležité.

Na plánování zapomeňte

Tím se dostáváme zpět k Řecku. Tato ekonomika nikdy nebyla socialisticky centrálně řízena. Zhruba od poloviny 70. let různé řecké vlády aplikovaly standardní nástroje rozpočtové a měnové politiky. Výsledek?

Dodnes populární bývalý premiér Andreas Papandreu (zemřel roku 1996) byl profesor ekonomie z Harvardu a Berkeley. Jako takový určitě věděl hodně o maximalizaci užitkových funkcí. Rozhodně se mu podařilo maximalizovat tu svoji, která zřejmě spočívala v součtu doby strávené v úřadě (celkem přes deset let) a všech požitků z toho plynoucích. Jako nástroj Papandreu použil bezohledné zadlužování. Řecká ekonomika se stala pouhým nástrojem pro nákup popularity ambiciózního politika.

Počítačovou simulaci řecké ekonomiky lze naprogramovat. Tento model bude dokonce zanedlouho v podobě hry k dispozici veřejnosti. Co z něho vyplývá?

Můžete se snažit sebevíce. Můžete udržovat rozpočtový schodek pod kontrolou, ale přijdou volby a zvítězí populisté se slibem velkorysých výdajů. A opravdu, HDP roste díky zadlužení. Pak znovu vyhrajete volby a snažíte se věci napravit. HDP ztratí dynamiku a lid protestuje proti úsporným opatřením. Ale i když voliči jsou naivní a opozice populistická, přece jen lze simulovanou herní ekonomiku řídit alespoň částečně. Při jisté zručnosti je možné vyhnout se hořkému konci. Anebo jej alespoň oddálit.

Poučení? Zaprvé, v podmínkách demokracie zapomeňte na jakékoli hospodářské plánování vždy budete v nejlepším případě korigovat výstřelky populistů, kteří budou slibovat ráj na zemi placený dluhem. Zadruhé, hra je hra a skutečnost je skutečnost ve hře můžete cvičně zkrachovat třeba stokrát, ve skutečnosti takový komfort nemáte. Zatřetí: ve vládě není pro genialitu místo.

Zdroj: h ttp://finmag.penize.cz/ekonomika/304041- hod-reckou-ekonomiku-do-strojeAuthor: Pavel Kohout # JakuGemy33
Európa2015-09-172
-
 50%  ( 0 people voted )
+
XXX milionová Anglia aj s "koloniami" to cca 10 milionové Grécko...aj s "Metaxou" má v "paži " On ten kráľovnÝn manžel je silný " Lokál--patriot" aj keby mal pol národa presťahovať do AUS trálie..ako to urobila ..Viktória .. //vyprázdnili väzenia/A tých Anglánskych---mimo---EURA -- je cca 100 milionov..priamo --teda 10%.a nepriamo 1,2 miliardy teda...neviem už tie percenta ale núúúl je tam.. viac...
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-09-18 18:58:20 58d4289b
Grécko by mala riešiť Anglia-- lebo--- Odtíaľ je Kráľovnej "manželík" , majú pod "palcom " cca 150a viac milionov "človiečikov" v rámci "Camán Welthu" a nie nejakýcch 9- 10 milionov Grékov spolu aj s Martou a Tenou Ester--- naidiadu..či tak akosi...aj Turko-- Bulharmi-- demo --kratický "pohrobkovia..."A predať jeden -dva ostrovy v Egejskom a "sranda" okolo Grécka by skončila...
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-09-19 13:44:31 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
s   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Pohádka o pečených holubech létajících do huby


Pohádka o pečených holubech létajících do huby
Ve Švýcarsku nás čeká hlasování o garantovaném příjmu. Jeho výše je přitom z českého pohledu astronomická. Každý nehledě na to, zda pracuje či ne, by měl dostat 2 500 franků, ...
Anglo-americká osa ztrácí Ukrajinu i Evropu. Putin si myslí, že tu jejich hru můžeme vyhrát
Pohádka z Bruselu
Pani Monika Flašíková - Beňová

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0338 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles