Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Kapitalismus — cesta ke svobodné společnosti (1/2)


Kapitalismus — cesta ke svobodné společnosti (1/2)

Pro všechny levičáky je kapitalismus mrtvým a nenáviděným systémem, který se snaží veškerou silou omezovat, ničit a regulovat. Místo něj se snaží prosadit různé formy socialismů, které vždy a opakovaně selhávají svou ekonomickou nevýkonností. Paradoxně tak dochází k tomu, že celá společnost za každého socialismu sice rovnoměrně, ale chudne. Základním problémem socialistů je, že pro své rovnostářské cíle nemohou respektovat soukromé vlastnictví.

"Kapitalismus je společenský systém založený na explicitním uznání soukromého vlastnictví a neagresivních, smluvních výměnách mezi vlastníky soukromého majetku."

(Hans-Herman Hoppe: "A Theory of Socialism and Capitalism",
Kluwer Academic Publishers, 1988).

"Kapitalistický sociální řád je ekonomickou demokracií v nejpřísnějším smyslu tohoto slova. Všechna rozhodnutí závisí koneckonců na vůli lidí jako spotřebitelů. Tedy vždy když existuje rozpor mezi představami spotřebitelů a představami manažerů, tlak trhu zajistí, že názory spotřebitelů zvítězí."

(Ludwig von Mises: Die Ursachen der Wirtschaftskrise: Ein Vortrag.
Přednáška 28. února 1931 v Teplicích-Šanovu před shromážděním německých průmyslníků).

"Tržní ekonomika — kapitalismus — je společenský systém nadvlády spotřebitelů".

(Ludwig von Mises: Observations on the Russian Reform Movement, 1966)

"Kapitalismus je ekonomický systém, ve kterém jsou výrobní prostředky v soukromém vlastnictví a používají se za účelem dosažení zisku. Ekonomické parametry (např. ceny) jsou určovány prostřednictvím volného trhu (laissez faire) — nabídkou a poptávkou, a to i ceny práce, nejsou řízeny zásahy státu (jako v řízených či plánovaných ekonomikách)."

Wikipedia.

Citovat bychom mohli i další velikány liberální filozofie a klasické ekonomie (například: A. F. Hayeka[1], A. Smithe[2], ...). Kdybychom chtěli charakterizovat kapitalismus (tržní ekonomiku) pár slovy — tak vystačíme pouze se slovy: — soukromé vlastnictví a svoboda (nenásilí). Nic víc. Kapitalismem (jak nám to vtloukala a vtlouká do hlav komunistická, socialistická a antiglobalistická propaganda) není: — vykořisťování člověka člověkem, dětská práce, bída, hlad, nemoci, války, atd.... Existence soukromého vlastnictví je přirozenou vlastností člověka, co si pak vynucuje jeho akceptaci jinými lidmi přes přirozené (zvykové) právo vlastnit majetek, jakož i právo svobodně s ním nakládat. Jak napsal R. Pipes:

"Vlastnické cítění je univerzálně platný jev, kterým se vyznačují zvířata, děti, dospělí lidé a národy vyspělé i primitivní. Má původ v pudu sebezáchovy a psychologicky podporuje sebedůvěru člověka". [3]

Vlastnické právo je pak "přirozenou" institucí. Každý člověk něco vlastní, minimálně sám sebe — což přirozeně vede k tomu, že pak vlastní i výsledky fyzické i duševní práce svého těla, jakož i prvotní přisvojení [4] materiálu a věcí, které pak sám svými fyzickými a duševními schopnostmi následně využil a přetvořil. Aby člověk mohl využívat plody, výrobky vytvořené pomocí vlastnictví výrobních prostředků a své práce, musí existovat ve svobodné společnosti, v svobodném ekonomickém prostředí. Tímto prostředím je svobodný trh, kde dochází mezi lidmi ke svobodné výměně zboží a služeb. Trh nikdo nevymyslel, trh zde byl vždy. I za nejtužšího komunistického režimu jsme mezi sebou obchodovali. I sovětští komunisté museli na přechodnou dobu po zavedení socialistické ekonomiky zavést "NEP" [5] na odstranění hladomoru. Tržní řád je pro člověka "vrozený", je přirozeným řádem. Jak napsal Hayek:

"Kapitalistický ekonomický systém jsme nikdy uvědoměle nevytvořili. Nebyli jsme pro to dost inteligentní. Náhodou jsme na něj narazili ..."

Kapitalismus vznikl evolučním vývojem v daných podmínkách historie lidstva.

Klíčovou kulturní institucí umožňující vznik a přetrvání kapitalistické společnosti (tj. založené na dobrovolné svobodné výměně) je trvalá garance vlastnictví a svobodného nakládání s ním. A to nejen pro určitou, vybranou skupinu obyvatel, ale bez rozdílu úplně každému. Žádná jiná civilizace takto široký koncept trvalé garance soukromého vlastnictví nevytvořila, kromě té, kde se podařilo kapitalismus vytvořit. Výsledek zavedení kapitalistického systému hospodářství je znázorněn na obr. č. 1. a obr. č. 2.

kapitalismus-obr1.jpg (27,629 kiB)Obr. č. 1: Historický vývoj průměrného HDP (Hrubý domácí produkt) světa, Zdroj: Arnold Kling a Nick Schulz: "From Poverty to Prosperity", Intangible Assets, Hidden liability and the Lasting Triumf Over Scarcity [Encounter Books: New York, 2009 ]

Z obr. č. 1 jednoznačně vyplývá, že nouze a bída provázely lidstvo od úsvitu jeho dějin. Průměrný HDP obyvatel Země se v průběhu dějin skoro neměnil, byl na hranici prostého udržení života člověka, lidé horko-těžko přežili, průměrná délka života byla kolem 25 let. Teprve v posledních zhruba 200 letech došlo k ohromnému zvýšení bohatství lidí. Průměrný HDP na světě se v průběhu této krátké doby zvýšil skoro 60násobně.

Čím to bylo způsobeno? Stal se zázrak? Ne. Začal fungovat kapitalismus. Na konci 18. a začátkem 19. století se konečně podařilo prosadit, instituovat a zákony garantovat dlouhodobější ekonomickou svobodu, jako základní podmínku pro fungování svobodné tržní ekonomiky — kapitalismu.[6]

kapitalismus-obr2.jpg (22,936 kiB)kapitalismus-obr3.jpg (27,771 kiB)Obr. 2 a 3, Zdroj: National Geographic Česko, leden 2011

Důkazem zvyšování bohatství lidí je, že na Zemi se mohly uživit další miliardy obyvatel — viz Obr. č. 3, průměrná délka života v současnosti je kolem 75 let. První miliarda lidí byla na Zemi v r. 1804, sedmá miliarda v r. 2011 (přírůstku cca 6 miliard můžeme s jistou nadsázkou říkat "děti kapitalismu"), osmá miliarda se dosáhne v r. 2025. Z historického, ale i současného hlediska je kapitalistický ekonomický systém bezkonkurenčně nejúspěšnější. Umožnil lidstvu, tam kde je zaveden, zbavit se bídy. Toto je postačující argument, aby lidstvo rozvíjelo a chránilo kapitalismus před různými utopiemi a centrálně řízenými pseudoekonomiami. V rámci globalizace tento úspěšný systém proniká i do zemí, kde z různých příčin nebyly dosud vytvořeny vhodné podmínky pro jeho fungování, zjednodušeně řečeno — globalizace je rozšiřování kapitalismu (tj. i svobody) do zemí celého světa. Pak je nepochopitelná snaha antiglobalistů, kteří vlastně nedopřejí blahobyt a svobodu i pro obyvatele ekonomicky zaostalých zemí. Zvyšování bohatství se projevuje i na zvyšování kvality života lidí.

kapitalismus-obr4.jpg (22,193 kiB)Obr. 4: Zdroj: Arnold Kling a Nick Schulz: "From Poverty to Prosperity", Intangible Assets, Hidden liability and the Lasting Triumf Over Scarcity [Encounter Books: New York, 2009]

Na obr. č. 4 je znázorněna změna jednotlivých složek životních nákladů v časovém odstupu 120 let. Kvalita života se projevuje v tom, že část výdajů připadajících na potraviny se za 120 let snížila 10násobně, tj. potraviny o tolik relativně zlevnily, zlevnilo ošacení a bydlení, lidem zůstává více prostředků na zvyšování zdravotní péče (9×), vzdělání (5×) a osobní aktivity volného času (4×).

Při posuzování společenského uspořádání svobodné společnosti považujeme svobodu jednotlivce či rodiny za konečný cíl. Svoboda jako hodnota se v tomto smyslu spojuje se vztahy mezi lidmi. Ve společnosti lidí pojem svoboda nevypovídá nic o tom, co jednotlivec se svou svobodou dělá, nepředstavuje všepojímající etiku. Jednotlivec ve svobodné společnosti stojí před problémem, jak se svou svobodou naložit. Svoboda má zásadní význam pro vztahy mezi lidmi, pro jednotlivce má svoboda význam v tom, že si svobodně může uplatnit svou individuální etiku a filozofii. Pokud existuje svobodná výměna, tak hlavním znakem tržní ekonomiky (kapitalismu) je to, že zabraňuje jedné osobě zasahovat do většiny aktivit druhé osoby.

Spotřebitel je chráněn před donucením ze strany prodávajícího, neboť existují ostatní prodávající, se kterými může obchodovat. Prodávající je zase chráněn před donucením ze strany spotřebitele, protože existují jiní spotřebitelé, kterým může prodat. Navíc, každá výměna v prostředí svobodného trhu (v kapitalismu) je dobrovolná, nenásilná. Zaměstnanec je chráněn před donucením ze strany zaměstnavatele, neboť existují ostatní zaměstnavatelé, u nichž může pracovat, atd. — Svobodný trh vše zajišťuje neosobně, nenásilně a bez centralizovaného úřadu. Naproti tomu v centrálně plánované ekonomice, se předchozí uvedené vztahy mohou realizovat pouze podle předpisů a nařízení centralizovaného orgánu — tj. použije se násilí. Snahou (spíše propagandou) centrálně plánovaných i centrálně řízených ekonomik je vize rovnostářství lidí, příjmová rovnost a to se považuje za sociální spravedlnost.

Podle Karla Poppera:[7]

"Svět, ve kterém jsou všichni lidé svobodní a současně si i rovni, by byl rájem na Zemi. Takový svět nelze provést. Kdybychom si museli vybrat, měli bychom dát přednost svobodě před rovností. Nepřítomnost svobody totiž zákonitě vede k naprosté nerovnosti a nespravedlnosti — k tyranii. Nerovnost však nemusí nutně vést k nepřítomnosti svobody."


[1] A. F. Hayek: "Právo, zákonodárství a svoboda" (Brno, Akademia 1994)

[2] A. Smith: "Bohatství národů" (Praha 2001)

[3] R. Pipes: "Vlastnictví a svoboda", str. 124, (Argo 2008)

[4] Prvotní přisvojení: — přivlastnění si materiálu, věcí které dosud neměly vlastníka

[5] "NEP" — Nová ekonomická politika, vyhlášená Leninem 15. 3. 1921. Je to politika omezeného soukromého podnikání, čímž sovětští bolševici odstraňovali katastrofální hospodářskou situaci a hladomor po zabavení půdy, průmyslu a obchodu znárodněním.

[6] Ve Francii má mimořádnou zásluhu císař Napoleon I. na kodifikaci soukromého práva. Pověřil skupinu právních expertů pod vedením R. de Cambacérès sestavením zákonů — Code civil (občanský zákoník — 1804), Code de la Procédure civil (občanský civilní řád — 1807), Code de commerse (Obchodní zákoník — 1807), Code pénal (Trestní zákoník — 1810). Zákony byly vytvářeny pod vlivem liberální filozofie (svobodné společnosti), myšlenky přirozených práv, svobody jednotlivce, svobody obchodování a nedotknutelnosti soukromého vlastnictví, současně odstranili feudální a šlechtická privilegia, zavedlo se oddělení soudní od výkonné moci. Základním rysem občanského zákoníku je zavedení trojí svobody — osobní, vlastnické a smluvní, dal občanům rovnost před zákonem a nedotknutelnost soukromého vlastnictví.

[7] Karl Popper: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24. prosinec 1976Author: Ing Jan Laurincik # LudaReny67
Svet2016-07-1913
-
 43% ( 4 people voted )
+
Jde o to, že "nepostátněná" (ne omezená do rukou bílých koňů "státu" a ostatní ovládaní direktivně) ekonomika neslouží (protože ani není "celkem") - ekonomika jako souhrn těch jednání jednotlivců s nějakým "zdrojem" NADVLÁDĚ. Kdežto postátněná "ekonomika" je akorát sluhou NADVLÁDĚ. Rozdíl je tedy ve VZTAHU k otázce nadvlády. Jestli je jednání se zdroji používáno k nadvládě nebo jde prostě o JEDNÁNÍ EKONOMICKÉ. Vládnout a činit ekonomicky je prostě něco jiného.

ovladac # CukuWito09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-19 15:57:04 4e88bac3
Špatně se mi to vysvětluje slovně.

"Ekonomika" SPOLEČNOSTI (ta není monolitem, organizací-viz. popisoval jsem to pod článkem: http://dolezite.sk/Evolucia-ekonomiky-alebo-preco-
sa-socialisti-mylia-Yvcges.html jako odpormarny # WebyMiqi83) není totéž co pseudoekonomika státní.

ovladac # CukuWito09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-19 16:03:11 4e88bac3
Hurvajs, ak by si rozumel tomu, o com sa pokusat dristat, tak by si bol predovsetkym zhrozeny z dristov v clanku vyssie, ktore vysli z hlav pravicovymi imbecilmi sustavne citovanych uctovnickych objahcov kapitalizmu... Tymi volovinami nielenze kapitalizmus neobhajili, ale aj priamo vysvetlili, preco je kapitalizmus totalnou volovinou...

Vies Hurvajs, ekonomika je taky isty pojem suhrnne oznacujuci nejaky proces, ako napriklad aj pojem stravovanie... To, ci je stravovanie sa spolocnosti dobre, alebo nie, je mozne posudzovat vyhrandne na zaklade stupna dosiahnutia konkretnych vytycenych cielov... Ak si vytycime nespravne ciele, tak aj vysledok nasho posudenia stravovania sa spolocnosti bude nespravny... Samozrejme, ze pokial nezavrieme vsetkych ludi do gulagu, kde nebudu mat moznost vyberu, ale vsetci budu musiet 3x denne jest to, co pre gulag pripravil dietny kuchar, tak jednotlivcov k spravnemu stravovaniu sa nebudeme mat ako donutit, aj ked spravne stravovanie sa by logicky malo byt v zaujme kazdeho jednotlivca...

Mozeme vsak zabezpecit, aby kazdy clen spolocnosti mal aspon realnu moznost spravneho stravovania sa... Spravne stravovanie sa znamena konkretne zlozenie stravy/jej rozmanitost, pripravenej z kvalitnych surovin, konzumovanej v dostatocnych, ale nie nadmernych mnozstvach, v pravidelnych casovych intervaloch...

Ako je toto mozne zabezpecit...? Jedine statom vlastnenym, riadenym a kontrolovanym polnohospodarstvom a potravinarskym priemyslom a statnym vlastnenymi stravovacimi zariadeniami, importermi potravin, velkoskladmi a maloobchodnymi predajnami... Len cely tento retazec, fungujuci podla striknych noriem, dokaze zabezpecit kvalitu a pozadovany sortiment stravy pre ludi... Zabezpecovanie kvalitnej stravy a konkretneho sortimentu kvalitnej stravy je totiz nakladny proces, o ktory kapitalista nebude mat nikdy zaujem... V clanku vyssie je nadherne vysvetlene preco...? Citujem: "Kapitalismus je ekonomický systém, ve kterém jsou výrobní prostředky v soukromém vlastnictví a používají se za účelem dosažení zisku."

Hluboke nedorozumeni panove... Vyrobne prostriedky nemaju sluzit k dosahovaniu ziskov, ale k pokryvaniu potrieb spolocnosti...! Toto ma byt jedinym ucelom vyrobnych prostriedkov/celej vyroby, len vtedy mozeme hovorit o zmysluplnej ekonomike spolocnosti...! Ak ti to nahodou este nedoslo, tak ak vyrabam cokolvek z dovodu dosahovania zisku, budem robit vsetko preto, aby som mohol co najviac znizit kvalitu svojich vyrobkov, pri zachovani ich predajnosti a pre predajnost vyrobku je vzdy najdolezitejsia jeho cena, nie kvalita... Kvalita totiz zvysuje moje naklady a preto ked tvorim zisk, mam eminentny zaujem svoje naklady znizovat...

Dobre, kvalitu polnohospodarskych a potravinarskych vyrobkov sme vybavili... Teraz je nutne garantovat moznost spravneho stravovania sa zavodnymi kuchynami, restauraciami a predajnami potravin... Tu opat plati presne to iste, co pre vyrobu... Kvalita zvysuje naklady... Ak varime z kvalitnych surovin a drzime sa striktnych noriem, ak predavame len kvalitnu zeleninu, ovocie, masove a mliecne vyrobky, nase naklady su vyssie... Ako som uz povedal, kapitalista nema zaujem toto robit a ak by aj mal, trhova paprca mu to nedovoli, lebo postaci, ak sa na trhu objavi jeden hajzel, ktory zacne ponukat lacne nekvalitne smejdy a ostatnych na trhu svojimi cenami okamzite polozi... O tom je ten kapitalizmu, o schopnosti predat co najvacsi mozny smejd, s co najvacsim moznym ziskom... V clanku vyssie to mas nadherne vysvetlene...

A presne takto je nutne vnimat aj celu ekonomiku... Jenotlivca bude vzdy zaujimat vyhradne dosahovanie jeho osobnych cielov a dopady jeho konania na ostatnych ho nebudu zaujimat... Taketo chovanie sa jednotlivcov mozes predsa denne sledovat...

Vratim sa ale este k tomu stravovaniu sa... Preco by mal stat mat zaujem o to, aby sa jednotlivci spravne stravovali...? Ak stat vlastni vyrobne prostriedky a skolstvo a zdravotnictvo su rozpoctovymi/nakladovymi organizaciami, je logicke, ze statu musi zalezat na tom, aby jeho obcania boli zdravi... Bezplatne studium kazdeho obcana su statom vynalozene peniaze/investicia... Kazde osetrenie/liecenie kazdeho obcana su taktiez statom vynalozene peniaze... Stat ma preto logicky zaujmem, aby na liecenie obcanov vynakladal co najmenej penazi a zaroven, aby sa mu jeho investicia do vzdelania obcana vratila v podobe jeho celozivotnej prace... Stat ma logicky zaujem na tom, nielen socialisticky, aj kapitalisticky, len kapitalisticky v tomto zmere moze robit akurat tak velke hovno, aby vsetci jeho obcania boli zdravi a praceschopni...

Toto by ti Hurvajs uz malo postacovat na to, aby si bol schopny spisat ake ciele by mala mat kazda normalna spolocnost a na zaklade toho, ako by mala vyzerat ekonomika danej spolocnosti...? Neviem sice, ci ti to tvoja mentalna kapacita niekedy umozni, ale ak nahodou ano, tak potom uz urcite nikdy nepouzijes slovne spojenie "pseudoekonomika státní"... Pseudostravovanie sa tiez neexistuje, Hurvajs... Samotny pojem ekonomika/stravovanie nereprezentuje ziadnu kvalitu, je to len nazov nejakeho procesu...


Spejbl # RuseNuky19
-
 67% ( 11 people voted )
+
2016-07-19 21:40:50 bad7a882
Este lopatickejsie... Na uctovnickych skolach sa uci predmet politicka ekonomia... Keca sa v nom o tom, ci a ako konkretne sa ekonomika a politika navzajom ovplyvnuju...?

Ak by sa pouzivali spravne pojmy a ten predmet by sa nazyval politicke uctovnictvo, kazdemu by bolo okamzite jasne, o aku volovinu sa jedna...? Uctovnictvo je uctovnictvo a moze sluzit len ako senzor, ukazujuci konkretne hodnoty nejakej premennej v nejakom procese, tak isto ako teplomer, prietokomer, alebo tlakomer... Tak isto, ako ziadny senzor nemoze urcovat konstrukciu/funkcnost ziadneho stroja, tak isto kapitalisticky "ziskomer"/kapitalisticke uctovnictvo nemoze determinovat realnu kvalitu ekonomiky...

Vytycene ciele spolocnosti, teda to, o aku konkretnu zivotnu uroven kazdeho jednotlivca, alebo inac, o zarucenie akeho konkretneho ekonomickeho statusu jednotlivca nam v spolocnosti ide, priamo determinuje politiku spolocnosti a politika spolocnosti priamo determinuje konkretne aktivity na dosiahnutie danych cielov, teda ekonomiku spolocnosti... Uctovnictvo ma v kazdej ekonomike sluzit len na to, aby sme mali na zaklade coho posudzovat uspesnost nasich snazeni... Konkretne ma poskytovat aktualne data, uctovne a statisticke, nic viac... Uctovnictvo (ekonomia) nam nema pravo kecat do nasej politiky, teda do toho, ake mame mat zaujem dosahovat ciele...?

Ekonomika je len nazov procesu dosahovania ekonomickych a spolocenskych cielov v spolocnosti... V spolocnosti sa alebo budu dosahovat spolocne ciele, s priamym pozitivnym dopadom na kazdeho jednotlivca, alebo sa v nej budu dosahovat sukromne ciele jednotlivcov, s nevyhnutne negativnymi dopadmi na mnohych (typicky vacsinu) inych jednotlivcov... Politika vzdy priamo determinuje kvalitu ekonomiky a kvalitu ekonomiky ma vzdy zmysel posudzovat len na zaklade ekonomickeho statusu jej najchudobnejsich clenov... Ak aj najchudobnejsi clen spolocnosti ma dostatocne prijmy na to, aby z nich vzdy dokazal pokryt aspon svoje minimalne potreby, ekonomika ide spravnym smerom... Cim vyssi je ekonomicky status najchudobnejsieho clena spolocnosti, tym lepsia je dana ekonomika...

Z toho je hadam jasne, ze ak v spolocnosti existuju bezdomovci a ekonomicky stradajuci ludia, politika a teda logicky aj ekonomika takeho statu stoji za prd... Kazdeho kapitalistickeho statu...


Spejbl # RuseNuky19
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-07-19 22:32:13 bad7a882
Spejble neboli Hufnagele, Orangutane-dosahuješ "sobeckého zisku" (zisku čeho/v jaké formě/na úkor čeho?) tím, že ...
jsi placen (spíš odměňován) těmi falešnými hracími kartami vydávanými za platidlo-peníze...tedy státními PSEUDOPENĚZI...mocichtivci vydávajícími se za "PAN STÁT" (KDO TO JE?:D) -Jak může mít pan stát "ZÁUJEM" (viz. třeba tvoje věta: "jeho celozivotnej prace... Stat ma logicky zaujem na tom")
na čemkoli když je to jen VYMYŠLENINA a ne skutečný jedinec schopný zájmů?

... jsi placen od slova ? -proto tak dlouhé a na mě jakoby reagující (ve skutečnosti si mě jen beroucí za záminku-což je teda trapnej přístup) rádoby příspěvky (k čemu)?
za trollování
...a nebo stačí za ten pocit odměny?

"politika a teda logicky aj ekonomika takeho statu stoji za..."

"Ekonomika státu" je ŽVÁST. Je to jen HRANÍ SI NA EKONOMIKU, je to loutkové divadýlko, faleš, NAPODOBOVÁNÍ, umělá NÁHRAŽKA. Proto je zcela namísto i použitý pojem "pseudoekonomika státní".
Dobrou noc.

makris # PaqiLyse74
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-07-20 01:56:38 4e88a7b3
Nadvláda má prostě ve zvyku to tak dělat...za to co zničí...respektive soustavně hatí, maří, znemožňuje...nasadí jakousi NAPODOBENINU-šidítko a takovou nápodobou zabírá místo tomu opravdovému. To se mi nelíbí.

makris # PaqiLyse74
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-20 02:02:33 4e88a7b3
loading...
pre Ihle Nite Gombiky mam otazku, ako by dokazal udrzat kapitalizmus pri plnej zamestnanosti?
Ten majlepsi syste,. ktory tak oslavuje by nevydrzal ani rok, ak by ten filantrop vykoristovatel musel zamestnancov hladat a mal problem vobec niekoho zohnat.
Bez armady nezamestnanych totiz neexistuje, aby zohnal otroka, ochotneho pracovat pre jeho zisky.
Takze jedinou hnacou silou je vytvorenie vrstvy ludi, ktori su ochotni pracovat za almuznu.

Ano kapitalizmus vytvara hodnoty, ale len pre tych, co vykoristuju, ti vykoristovani maju len tolko, aby museli stale chodit do prace.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-20 08:08:36 55d89f5b
Neni to take jednoznacne, ako sa snazia prezentovat oba sfanatizovane tabory - zastancovia byvaleho rezimu aj kapitalizmu. Byvaly rezim bol skor nieco ako zvlastna odroda cerveneho fasizmu, teoretici komunizmu (Marx a Engels) ako utopisti predpokladali dobrovolne vzdanie sa vyrobnych prostriedkov v prospech komunity, predpokladali ze nasilím nie je mozne konat kolektivne, lebo taky kolektiv nema buducnost a rozpadne sa. Principy komunizmu najvernejsie aplikovali do praxe rozne sekty, ktore vyuzivali napr. manipulaciu - ak sa nevzdas majetku a nepridas sa, nebudes povolany nastupit na matersku lod, ked "to" pride - vid. Amisi v USA, alebo pokus scientologickej sekty o projekt s nazvom "Idealne mesto". Keby sa zachovala scientologicka sekta podobne ako predstavitelia "socialistickych" rezimov - okradanie svojich clenov, lagre, donucovacie, opresivne metody, vypocuvanie, strach vyjadrit nazor, kraglovanie ludi na beznom poriadku atd., kazdy clovek so zdravym myslenim by to samozrejme odmietal.
Na druhej strane bol evidentne spravny marxov predpoklad, ze v cistej podobe kapitalizmu dojde ku akumulacii vyrobnych prostriedkov, vzniku nadnarodnych koncernov a väcsie podniky budu pohlcovat mensie, az zanikne konkurencna sutaz a stupnu ceny.
Skutocne socialne krajiny ako napr. Svedsko, Norsko, Dansko alebo ine Europske staty stavali na osobnej slobode, vlastnickom prave, ludskych pravach a vytvorili celkom uspesny priestor na zivot - az taky, ze pozabudli na obranu hranic, kdezdo z krajin cerveneho fasizmu vseobecne ludia skor zdrhali cez ostnaty drat, ako sa do nich hrnuli.
Paradoxom Slovenskej "postsocialistickej" reality bolo aj to, ze prave ludia, ktori pred rokom 1989 robili inym zo zivota peklo (napr. za vyjadrenie mienky, ze obsadenie CSSR vojskami varsavkej zmluvy vidia ako okupaciu), po prevrate akoby nic rozosielali ospravedlnujuce dopisy za zlociny komunizmu, stacilo prevratit kabat - priklad byvaly sef tajnej policie Lorenz - neskor velky kapitalista a seda eminencia Penta Group. Takze tak ...


LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-20 11:24:55 509a8e88
to je sice pekne, ze sa opat snazis ujat temy, ktorej absolutne nerozumies, ale zvaz aspon tu prvu vetu a blbost, co si napisala, a hlavne ci vies co znamena termin vyrobny prostriedok a hlavne uvaz, ci ich ma vlastnit len zopar ludi na zemeguli.
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-20 13:22:06 55d89f5b
Státní "kapitalismus" NEMŮŽE BÝT kapitalismem. (-ať tím kdo míní cokoli.)
Státní "socialismus" NENÍ socialismem. (-ať už tím kdo míní cokoli.)
Státní "ekonomika" NENÍ ekonomikou, vše je pouhým PŘEDSTÍRÁNÍM že to něco je (jiného než je a že jde o něco jiného než komu jde!) HNUS

PanApaniStatovi # DagyTylo96
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-20 13:32:50 4e888ae9
Tak je to naozaj pravda. Co Pepan to blb.

Janosik # ResoWaru82
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-20 18:42:31 c1abca96
Policajti v Ostravě zastřelili chlapa v exekuci. Co na to říkáš, rafaeli?
Sasin # KixiXoke65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-21 00:48:51 b248e52a
Hurvajs, vies preco sa na sympozia pozyvaju vyhradne ludia s konkretnym vzdelanim a z konkretnej oblasti vedy a nie nahodne vybrani ludia z celej populacie nasej planety...? Presne z toho dovodu, aby na tych sympoziach svojimi vystupeniami neoberali ostatnych o cas ludia, ktorym nie je znama ani terminolgia daneho odboru vedy... Ty si toho jasnym prikladom...

Stat, to su vsetci obyvatelia danej krajiny, konkretne spolocenstvo ludi zijucich na konkretnom uzemi, s presne vytycenymi hranicami atd... Statny zaujem, alebo zaujem statu, to je spolocny zaujem vsetkych obyvatelov daneho statu/majitelov toho statu...

Kazda sukromna korporacia ma nejakych svojich majitelov (akcionarov), svojich manazerov (ludi platenych za kazdodenne spravovanie/vedenie korporacie), svoju formalnu organizacnu strukturu, ktorou su presne vymedzne vztahy medzi zamestnancami vnutri korporacie (nadriadenost, podriadenost, kompetencie, vazby, zodpovednost, konkretne cinnosti), v zaujme dosahovania spolocnych cielov korporacie a ma tiez nejake svoje interne predpisy... Ano, toto musi byt ohromnym prekvapenim pre stat sustavne rusiacich internetovych bojovnikov za slobodu jednotlivca a individualizmus, ale zamestnanci korporacii musia mat spolocne ciele, ciele majitelov/vedenia korporacii a ich individualizmus tam nikoho nezaujima, v tomto tam nemaju ziadnu slobodu, ani vykonni riaditelia korporacii ju nemaju, pokial zaroven nevlastnia nadpolovicny balik akcii, alebo budu robit to, co sa od nich ocakava, alebo budu vykopnuti na ulicu...

Stat je z pravneho hladiska tiez korporaciou a preto ma presne tak, ako aj ktorakolvek sukromna korporacia, svojich platenych manazerov (vladu), konkretnu formalnu organizacnu strukturu a svoje konkretne zakony... 100%-nymi majitelmi statu su jeho obyvatelia, s konkretnymi spolocnymi cielmi, ktorych naplnanim su povereni nimi plateni manazeri statu (vlada)... Prirodzenym pravom majitelov statu, jeho obyvatelov, je sa v zaujme co najvyssej moznej miery naplnania ich spolocnych cielov logicky tiez rozhodnut, aky konkretny ekonomicky model statu preferuju...? Ci chcu stat financovany vyhradne z dani, teda rozpoctovu organizaciu, s obmedzenymi moznostami naplnania ich spolocnych cielov (v skutocnosti objektivne neschopnu naplnat spolocne ciele), teda stat, ktory v realite bude nuteny naplnanie minimalne velkej casti spolocnych cielov jeho majitelov prenechat sukromnym korporaciam, ktore o ich naplnanie logicky nebudu mat dovod mat zaujem, alebo chcu stat s plnou kontrolou nad ekonomickym dianim v nom, vratane kontroly nad tvorbou kapitalu a jeho vyuzivanim v prospech dosahovania ich spolocnych cielov...?

Nech si uz majitelia statu, jeho obyvatelia, vyberu akykolvek ekonomicky model statu, cely objem kapitalu, ktory bol v tom state kedykolvek vytvoreny, bol vytvoreny a v buducnosti vzdy aj bude vytvarany prave nimi... Sukromna korporacia bez zamestnancov ziadny kapital nevytvori... Kapital je v kazdej sukromnej korporacii vytvarany jej zamestnancami, nie jej majitelmi... V pripade statu, su vsetci jeho obyvatelia nielen pracovnici vytvarajuci kapital (zamestnanci) na uzemi svojho statu, ale zaroven su aj majitelmi svojho statu... Z tohto dovodu by bolo hadam logicke, ak by im nimi vytvoreny kapital aj patril...? Kapital bol vytvoreny nimi, na ich uzemi, s vyuzitim ich infrastruktury, za ktoru si oni zaplatili, s vyuzitim ich energii a casto aj z im patriacich surovin, lebo oni su majitelmi uzemia statu a preto vsetko na povrchu a pod povrchom ich uzemia, patri vyhradne im... Pri uvedomeni si tychto elementarnych faktov, kapitalizmus je nutne len nejakou globalnou mentalnou uchylkou... Neexistuje ziadny logicky dovod, preco by obyvatelia (majitelia) ktorehokolvek statu, mali tento ekonomicky model dobrovolne akceptovat...

Ak by sa nahodou nejaky internetovy bojovnik za slobodu a individuzlizmus citil potrebu rozpisat o tom, ze kazdy clovek je iny a preto ma aj ine ciele a reci o nejakych spolocnych cieloch su volovinou, ochotne s nim budem suhlasit, ak mi dokaze logicky zdovodnit, preco by kazdy normalny clovek nemal mat zaujem o vlastne prezitie, o dostatocne prijmy na zabezpecenie si stravy, osatenia, strechy nad hlavou, atd...? Preco by kazdy normalny clovek nechcel, aby o neho bolo postarane aj v chorobe a starobe...? Preco by kazdy normalny clovek nechcel mat pristup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, atd...? Ak taky normalny clovek neexistuje, jednoznacne to znamena, ze existuje spolocny zaujem nielen obyvatelov konkretneho statu, ale vsetkych obyvatelov celej nasej planety a to bez ohladu na to, ci sa ktorykolvek z tych ludi bude okrem naplnania vlastnych cielov zaujimat aj o naplnenie cielov kohokolvek ineho, alebo nie...

Tak ako kazda sukromna korporacia naplna ciele jej majitelov, aj hlavnou ulohou manazerov statu je naplnat ciele jeho majitelov – obcanov statu... Ak ich nenaplnaju, neznamena to, ze stat, teda spolocenstvo ludi obyvajucich konkretne uzemie a majucich konkretne spolocne ciele, je nezmysel, ale len to, ze alebo si majitelia statu vybrali nespravny hospodarsky system, ktory moznost naplnania ich spolocnych cielov priamo vylucuje, alebo manazeri statu su neschopni, alebo oboje... Pre stat plati presne to iste, co plati aj pre sukromne korporacie... Stat musi mat spravny podnikatelsky model (hospodarsky system) na naplnanie spolocnych cielov a na jeho cele musia stat manazeri, schopni tieto ciele naplnat... Tvrdenie, ze take nieco je v pripade statu nemozne, je len pravicovo liberalnou volovinou... Ak existuje clovek schopny uspesne viest sukromnu korporaciu, tak ten isty clovek bude schopny uspesne viest aj ktorukolvek inu korporaciu, vratane statu... Schopni a neschopni su konkretni ludia, nie institucie, pre ktore ti ludia pracuju... Korporacie, institucie a organizacie, su len nazvy konkretnych zoskupeni ludi, ktori maju/nemaku konkretne schopnosti tvorit konkretne hodnoty a to bez ohladu na konkretnych majitelov danych korporacii, institucii a organizacii...

Ak teda tuzis po zruseni statu, prakticky tuzis po zruseni formalnej organizacnej struktury narodnych spolocenstiev ludi, teda po odobrani ludom aj co i len teoretickej moznosti rozhodovat o sposobe vyuzivania ich majetku, nimi vytvaranych materialnych hodnot a nimi vytvaraneho financneho kapitalu, v zaujme naplnania ich spolocnych fundamentalnych cielov... Hurvajs, koho zauyjmy ty vlastne obhajujes...? Prehovara z teba len vlastna tupost, alebo si za svoje dristy aj niekym plateny...?

Myslim, ze som dostatocne jasne vysvetlil, ze vsetci ludia na nasej planete maju totozne fundamentalne ciele a to bez ohladu na ich rasu a narodnost... Naplnenie tychto cielov je mozne len pod podmienkou, ze budu navzajom spolupracovat... Najlepsie podmienky pre spolupracu ludi v zaujme dosahovania ich spolocnych fundamentalnych cielov, objektivne existuju medzi ludmi hovoriacimi spolocnym jazykom a obyvajucimi spolocne uzemie, teda v narodnych spolocenstvach ludi... Aby mohli ludia narodnych spolocnosti spolocne pracovat na dosahovani ich spolocnych fundamentalnych cielov, musia byt organizovani, teda v ich spolocnosti musi existovat formalna oraganizacna struktura, s konkretnymi manazermi (vladou) na jej cele... V sukromnych korporaciach su tito manazeri vyberani na zaklade ich odbornosti a preukazanej sposobilosti pre vykon danych funkcii... Ideologicke presvedcenie a politicka prislusnost kandidatov, nehra v procese vyberu manazerov ziadnu ulohu... Majitelov sukromnych korporacii nezujima nejaky ich predvolebny boj a prazdne sluby, posudzuju len ich odbornost a preukazanu sposobilost pre vykon danych funkcii...

Aby bolo realne mozne naplnit fundamentalne ciele kazdeho cloveka v konkretnom spolocenstve ludi, dane spolocenstvo ludi musi fungovat podla toto umoznujuceho hospodarskeho modelu a na jeho cele musia stat schopni manazeri... Kapitalizmus a demokracia dosahovanie spolocnych fundamentalnych cielov majitelov statu (obyvatelov statu) priamo vylucuju, takze tadialto cesta urcite nevedie... Tak ako v akomkolvek hospodarskom systeme, aj v kapitalizme su hodnoty/kapital vytvarane radovymi pracujucimi (zamestnancami), ale tych ich v kapitalizme nemaju pravo vyuzivat a ani o ich vyuziti rozhodovat... Sukromny podnikatel (akumulator kapitalu) nikdy nebude mat dovod sa ani zamyslat nad cielmi nejakych inych ludi, nieto ich este aj naplnat a demokracia priamo vylucuje vyber objektivne sposobilych manazerov spolocnosti, pretoze vdaka demokracii su za manazerov dosadzovani ludia nie na zaklade ich odbornosti a preukazanej sposobilosti pre vykon danych funkcii, ale vyhradne na zaklade ich politickej prislusnosti... Toto vsak nemeni nic na fakte, ze existencia spolocenstiev ludi, statov, je v zaujme ludi nevyhnutne potrebna...

Hurvajs, aj napriek mojim opakovanym priamym ziadostiam o to, si zo seba dodnes nedokazal vysukat jedinu vetu, ako si predstavujes fungovanie spolocnosti bez akejkolvek organizacnej struktury a nedokazal si definovat ani tvoju predstavu kapitalizmu...? Zaoberas sa problematikou, ktorej zjavne nerozumies a snazis sa o dosiahnutie stavu, ktory si ani sam nedokazes predstavit... Chocholousek pre teba urcite najde nejaku volnu klietku...


Spejbl # RuseNuky19
-
 63% ( 6 people voted )
+
2016-07-21 20:50:11 bad7a882

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

10 důvodů, proč se připojit ke Globálnímu pochodu proti modifikaci počasí


											10 důvodů, proč se připojit ke Globálnímu pochodu proti modifikaci počasí
Debata o „konspiraci“ známé jako chemtrails, tj. o hlavní části rostoucího programu geoinženýring, se posunula od samotné existence tohoto programu k tomu, jak a proč se to nasazuje. ...
Americká pseudoveda opäť prináša nové diagnózy
Slovensko na Ptolemaiovej mape IV.
Zdaňme zisky, zdaňme straty

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0393 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage