Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Nemožnost rovnosti


Nemožnost rovnosti

Zřejmě nejčastějším terčem etické kritiky tržní ekonomiky je nařčení, že tato nedokáže zajistit rovnost. Ve prospěch rovnosti byly používány různé "ekonomické" argumenty, jako například minimální společenská oběť anebo klesající mezní užitek peněz. V posledních letech ale ekonomové zjistili, že nemohou ospravedlňovat rovnostářství pomocí ekonomie a že k prosazování rovnosti nakonec potřebují nějaký etický základ.

Ekonomie či praxeologie nemohou potvrdit správnost etických ideálů, ale i etické cíle musí být vystavěny smysluplně. Musí proto před praxeologií obstát jako vnitřně konzistentní a konceptuálně možné. Tyto vlastnosti etického ideálu "rovnosti" nebyly dosud tomuto testu náležitě podrobeny. Pravdou je, že již byla vznesena řada námitek, které donutily rovnostáře se nad svým cílem zamyslet. Uznání nutných dopadů jejich politik vede někdy k opuštění, i když častěji pouze ke zpomalení prosazování jejich plánu. Vynucování rovnosti má tedy tyto dopady: prokazatelně potlačí motivaci, odstraní přizpůsobovací procesy tržní ekonomiky, ničí veškerou efektivnost při uspokojování přání spotřebitelů, velmi omezí tvorbu kapitálu a povede k jeho spotřebě - což všechno jsou dopady představující prudký propad všeobecné životní úrovně. Kromě toho, pouze ve svobodné společnosti se nevyskytují kasty, a proto pouze svoboda umožní změny příjmu určované podle produktivity. Společnost založená na státu oproti tomu způsobí spíše zmrazení ekonomiky v určité formě (neproduktivní) nerovnosti.

Tyto argumenty nelze, navzdory jejich pádnosti, v žádném případě označit za konečné. Někteří lidé budou sledovat cíl rovnosti tak jako tak. Mnozí vezmou tyto námitky v úvahu a za účelem dosažení větší rovnosti se smíří pouze s jistým omezením životní úrovně.

Ve všech diskuzích o rovnosti se bere za samozřejmé, že rovnost je cílem, kterého by bylo velmi záhodno dosáhnout. Tato samozřejmost ale není vůbec na místě, neboť samotná rovnost jakožto cíl je vystavena řadě vážných výhrad. Praxeologická teorie je vyvozena ze tří univerzálně přijímaných axiomů: hlavním axiomem je existence účelového lidského jednání a méně významnými předpoklady či axiomy jsou jednak rozličnost lidských dovedností a přírodních zdrojů a za druhé upřednostňování volného času před prací (disutility of labor). Přestože je možné ekonomickou teorii společnosti vybudovat i bez těchto dvou méně významných axiomů (nikoli ovšem bez hlavního předpokladu), jsou zde zmiňovány proto, aby omezily naše teoretizování na zákony, které mají přímý vztah k realitě. Kdyby chtěl někdo vytvořit teorii použitelnou na totožné lidské bytosti, může tak klidně učinit.

Různorodost lidstva je tedy základním postulátem našich znalostí lidí. Je-li ale lidstvo různorodé a každý člověk je individualitou, jak potom někdo může jako ideál navrhovat rovnost? Každý rok se konají konference o rovnosti, kde učenci volají po větší rovnosti, aniž by někdo tento základní princip zpochybnil. Jaké ospravedlnění může ale najít rovnost v podstatě člověka? Je-li každý jedinec jedinečný, jak jinak může být učiněn "rovným" ve vztahu k ostatním než zničením většiny toho, co je v něm lidské a ponížením lidské společnosti na uniformitu mraveniště? Břemeno důkazu leží na rovnostáři, který sebejistě vstupuje na scénu a informuje ekonoma o svém nejvyšším etickém cíli. Musí prokázat, jakým způsobem je rovnost slučitelná s podstatou člověka a uhájit funkčnost možného rovnostářského světa.

Rovnostář je na tom ještě hůře, neboť lze ukázat, že rovnost příjmu je pro lidstvo nemožným cílem. Příjem nemůže být nikdy rovný. Je samozřejmě nutné o příjmu uvažovat v reálném vyjádření, a nikoli ve vyjádření peněžním, jinak by se přece nejednalo o skutečnou rovnost. Reálný příjem (důchod) nemůže být ale nikdy vyrovnán. Jak by mohl být požitek obyvatele New Yorku z pohledu na manhattanské panorama vyrovnán s požitkem Inda? Jak by mohl Newyorčan plavat v Ganze tak jako Ind? Jelikož je každý jedinec nutně situován na jiné místo, reálný příjem každého jedince se musí lišit zboží od zboží a od člověka k člověku. Neexistuje žádný způsob, jak dát různá zboží dohromady a měřit nějakou "úroveň" příjmu, a tak je nesmyslné pokoušet se najít nějakou "rovnou" hladinu. Musíme se smířit s tím, že rovnosti nelze dosáhnout, protože je to pro člověka konceptuálně nemožný cíl, což vyplývá z nutného rozptýlení lidí v prostoru a jejich různosti. Je-li ale rovnost nesmyslným (a tedy iracionálním) cílem, pak i každá snaha dosáhnout rovnosti je rovněž nesmyslná. Je-li samotný cíl nesmyslný, pak je nesmyslná i snaha jej dosáhnout.

Mnoho lidí se domnívá, že rovnost příjmu je sice nesmyslný ideál, ale že jej lze nahradit ideálem spočívajícím v rovnosti příležitostí. Tento koncept je ale stejně nemyslitelný jako koncept, o kterém jsme právě hovořili. Jak může být "vyrovnána" možnost Inda a Newyorčana plout okolo Manhattanu nebo plavat v Ganze? Nevyhnutelná rozličnost umístění ruší fakticky jakoukoli možnost vyrovnání "příležitostí".

Blum a Kalven zabředávají do častého omylu, když tvrdí, že spravedlnost znamená rovnost příležitostí a že tato rovnost vyžaduje, aby "závodníci startovali ze stejné čáry" a "závod" tak mohl být "spravedlivý". Lidský život ale není závodem, ve kterém by měl každý startovat z identické čáry. Každý člověk se snaží být co možná nejšťastnější. Každý ale nemůže začínat na stejné čáře, neboť svět nezačal právě existovat. Je rozmanitý a skládá se z nekonečně odlišných částí. Samotná skutečnost, že se někdo nutně rodí na jiném místě než někdo jiný, okamžitě způsobuje, že zděděná příležitost jednoho člověka nemůže být totožná s příležitostí jeho souseda. Snaha o rovnost příležitostí by také vyžadovala zrušení rodin, protože různí rodiče mají různé - nerovné - schopnosti. V této logice by bylo potřeba zavést komunální vychovávání dětí. Stát by musel znárodnit veškeré děti a vychovávat je ve státních jeslích za "stejných" podmínek. Ale ani zde by podmínky nemohly být pro všechny totožné, protože různí pracovníci v jeslích by sami měli různé schopnosti a osobní vlastnosti. Rovnost tedy nelze nikdy zajistit již kvůli nutným rozdílům v umístění dětí do jednotlivých jeslí.

Ukázali jsme, že rovnostáři nelze dovolit ukončit diskusi jednoduše tím, že prohlásí rovnost za absolutní etický cíl. Musí se nejprve vypořádat se všemi společenskými a ekonomickými důsledky rovnostářství a pokusit se ukázat, že tento cíl není v rozporu s podstatou člověka. Musí vyvrátit argument, že člověk není stvořen k nucenému životu mravence v mraveništi. A konečně musí uznat, že rovnost příjmu a rovnost příležitostí jsou jako cíle konceptuálně neuskutečnitelné, a tedy nesmyslné. Ipso facto je potom nesmyslná i každá snaha jich dosáhnout. Rovnostářství je proto v podstatě nesmyslná společenská filozofie. Její jedinou smysluplnou interpretací je požadavek "stejné svobody", který formuloval Herbert Spencer ve svém slavném Zákonu stejné svobody: "Každý člověk má svobodu činit cokoli se mu zlíbí za předpokladu, že neomezuje stejnou svobodu jiného člověka." Tento cíl se nepokouší dosáhnout rovnosti celkových podmínek člověka, což je úkol zcela nemožný. Namísto toho obhajuje svobodu, tj. stav neexistence násilí jednoho člověka používaného proti druhému člověku a jeho majetku.

I toto vyjádření rovnosti má ovšem řadu vad a lze jej ku prospěchu věci odmítnout. Otevírá především prostor pro dvojznačnost a rovnostářství. Za druhé, slovo "stejná" vzbuzuje představu veličiny měřitelné s nějakou pevnou jednotkou a rozměrem. "Stejná délka" znamená rovnost měření pomocí objektivně určitelné jednotky. Při studiu lidského jednání ať již v praxeologii či sociální filozofii ale žádnou takovou měřitelnou jednotku nemáme, a proto nic takového jako "rovnost" neexistuje. Je mnohem lepší říkat, že "každý člověk by měl mít X", než prohlašovat, že "všichni lidé by měli mít stejné X". Jestliže chce někdo přimět všechny lidi, aby si koupili auto, formuluje takto svůj cíl a říká, že "každý člověk by si měl koupit auto", a nikoli, že "všichni lidé by měli mít rovné podmínky při nákupu auta". Používání slova "rovné" je v tomto případě nešikovné a zavádějící.

A konečně platí, jak již před mnoha lety tak působivě ukázala Clara Dixon Davidson, že Spencerův Zákon stejné svobody je přebytečný. Má-li totiž každý člověk svobodu dělat co se mu zlíbí, potom z této samotné premisy vyplývá, že svoboda žádného člověka nebyla porušena či poškozena. Celá druhá část Spencerova Zákona následující za slovem "zlíbí", je nadbytečná. Od doby, co byl Spencerův zákon formulován, využívali jeho kritici jeho druhou část stanovující podmínky jeho platnosti k nabourávání libertariánské filozofie. Po celou tuto dobu se však veškeré jejich úsilí soustředilo na tu jeho část, která ho činí problematickým, a nikoliv na jeho samotnou podstatu. Vzhledem k tomu, že koncept "rovnosti" lze nahradit logickým kvantifikátorem "každý", nenachází přítomnost tohoto konceptu v Zákoně stejné svobody žádné ospravedlnění. "Zákon stejné svobody" by mohl být klidně přejmenován na "Zákon úplné svobody".Author: Hynek Rk # RypoWagu33
Svet2016-10-266
-
 50%  ( 0 people voted )
+
"Každý člověk má svobodu činit cokoli se mu zlíbí za předpokladu, že neomezuje stejnou svobodu jiného člověka" celé zle... je to takto... Kazdý clovek má slobodnú volu robit cokolvek co chce ale za tieto rozhodnutia ponesie aj zodpovednost vo forme následkov. Tak klamár bude oklamaný zlodej okradnuty aby na sebe prezil dosledky svojho slobodného rozhodnutia a prezil ich na sebe.Iba tak sa nauci co je dobre a co zle. Ale rovnako tak spravodlivý a cistý clovek bude spätnym posobením posilnený a dosiahne spravodlivost a cistotu. Zákon co kto zaseje to aj zozne platí totiz univerzálne a vsade v skutkoch slovách ale aj myslienkach. Kto zaseje kukuricu vie ze nezozne psenicu. Rovnotártsvo je teda utopiou preto lebo kazdy clovek skrze svoju slobodnu volu zasieva ine plody ako jeho krajan. Preto aj zatva je u kazdeho ina.


Hladac pravdy # XexeDaca39
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-10-26 15:22:57 a02efc47
Tak teraz je to správne : Táááá ROVNOSŤ.a nemožná . Keby tie "štreky" neboli "Nemožnosť rovnosti" táááá i mašinky by mali problém.A ... Hynek Rk33..nám čosi o a tu pod Tatrami a vysvetľuje a vy... Ta to i toty ..orly sa splašia ...že bude sa čosi vysvetľovať: Ale pre poriadok ---prdenie je závislé ---aj ---.dajmä tomu od fazule... Ale neviem ći to treba ta kto ...my lopaty vieme aké... "lopatisticky" ... Však ste to chcel napísať čosi ...pre ... "českú kavárnu... lahvovskú.." .. Je to inde... mimo Vážho ... "obdrizdu.."Ani kritika... ani hľadanie.. ani riešenie... Jednoducho ... obyčejnej "Čecháček" ... My sme zvyknutý na rozumných --NAŠÍCH ČECHOV...
klopi # KyvoWavo40
-
 45%  ( 1 people voted )
+
2016-10-26 15:23:02 58d4289b
Verím že aj Vy ..Hynak Rk33.. to pochopíte a samozrejme ... aj no teda ..Hladac pravdy 39../konečne máloriadkoví / zisťujete ... Ale no ...jelenia ruja končí.... ta NE ... szia igazgato.-./ Takto sa "gejzi " HUFI dostať... do závislosti ... niekomu čosi .. možná i vysvetľovať.. Už len sranda .... i v tých KoŠicoch... ..je .. "vekša" "bazmekovňa" jak tu ---okolo Tatroch.... / dachto muši mac rozum ... ale chto../Čerstvý dôchdoca " gejzi --fiu" ide ... Priestorové ---"bezbrehé.."
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-10-26 16:00:06 58d4289b
HISTÓRIA ma dokumentačne ..preukazateľne ..čosi o ROVNOSTI...Rovná je ,,, liesková palica.,,, rovný je ľad na potoku, A filozoficky s lieskovou palicou po tenkom ľade ... a ... potom sa vymysli čosi o "BRATSTVE , SLOBODE-- ROVNOSTI--- " a vyhraté.... nikto nevie ---a ani nebude vedieť ---o čom je reč... /Franckovia už asi pochopili... že tá ích hymnická ... o bratstve.rovnosti , slobode. je táááák akuirát.... SNENÍ ..jak spieva Gott/Ani bratsvo / bratovraždenie/ ani rovnosť/ zákonná/ ani sloboda / donucovanie/ nie sú prírodzenosti na ktorých je možné stavať ---- nemajú mieru, ani kvalitu . ani systém... ani...Ale drizdať sa dáááá...do zošalenia...
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-10-26 18:19:15 58d4289b
Nech sa na nás v našej krčmičke/ červené --deci-- 20 cecnt-meďaky --/ , ale ani eticky , ani "rovnostne" ani inák " ošacovac" človiečika...nevieme . Ale vieme že hlúpi človiečik --aj mladňak.. môže sa kde čomu naučiť , ale GLUPTAK ... ta už len tááá het..Teda autorovi:" třipitivost rčení je míň než plytká...neb šedost je výrazná.." hovoril už svojho času Horníček...
Klopi # KafuKygu89
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-10-26 19:27:11 58d4289b
Nemožnost rovnosti? Ne, jen umělá
nerovnost možnosti.

Basics-part-I # HolaVube56
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2016-10-27 00:03:07 4e88b234
loading...

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
  dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň

FAKE NEWS NARUBY


FAKE NEWS NARUBY
Sepsat tyto řádky mě donutili ti novináři, politici a aktivisté, kteří jsou natolik posedlí touhou změnit svět k lepšímu, že se mnohdy chovají jako členové nějaké sekty. ...
Komunismus
DEZINFORMAČNÍ DESATERO
Raketa, která je skutečně na baterky
Najčítanejšie za týždeň

BUDETE BOJOVAT O SVŮJ ŽIVOT?


BUDETE BOJOVAT O SVŮJ ŽIVOT?
V posledních letech neustále čtu, jak se k nám do Evropy valí miliony přistěhovalců, jak se Evropa mění, jak se mění její města a ulice. Kde dřív bývalo bezpečno, klid, pohoda...
Mobil s reflexním spektrometrem
JAK NEOMARXISTÉ ZNIČILI ŠVÉDSKO (VIDEO)
AKTIVISTA MALUJE MUŽSKÉ PŘIROZENÍ OKOLO DĚR V SILNICÍCH A TY JSOU DÍKY TOMU OPRAVENY DO 48 HODIN

TRUMP: POLITIKA MERKELOVÉ JE KATASTROFÁLNÍ OMYL, Z BREXITU UDĚLÁME VELKOU VĚC


TRUMP: POLITIKA MERKELOVÉ JE KATASTROFÁLNÍ OMYL, Z BREXITU UDĚLÁME VELKOU VĚC
Ve dvou oddělených a dost překvapujících nedělních interview s německým časopisem Bild a londýnským listem Sunday Times učinil Trump něco, co zanedbal na své první tiskové konferenci...
Štát nemá podnikať
Oligarchie světa
BUDETE BOJOVAT O SVŮJ ŽIVOT?

Politika trhu práce zvyšuje nezamestnanosť


Politika trhu práce zvyšuje nezamestnanosť
Štát používa neefektívne nástroje na tvorbu pracovných miest. Najefektívnejšia forma tvorby zamestnanosti je v prvom rade jej nebrániť odvodmi a reguláciami...
PRÁVO NA COKOLIV VERSUS SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ
HLAVNÍ PILÍŘE VYKOŘISŤOVATELSKÉHO SOCIALISMU
JAK TOTO KOMUNISTÉ MOHLI DOKÁZAT?

Málo bolo Castra?


Málo bolo Castra?
Vyše 15.000 Kubáncov zabitých, vyše 100.000 uväznených a 2 milióny v emigrácii. To všetko od roku 1959, počas vlády komunistického diktátora Fidela Castra...
Kuba - ako je to tam naozaj?
V čem je Castro jako minimální mzda
KRIZE VE VENEZUELE POKRAČUJE. A NIKDO NECHCE PŘIZNAT, ŽE ZA TO MŮŽE SOCIALISMUS

Evropské státy říkají ne


Evropské státy říkají ne
Referendum o Brexitu není první a jistě ani poslední hlasování, v němž občané některého členského státu hlasovali proti Bruselu...
SPOLEČNÉ TOALETY? BERLÍN JE SNAD NA JINÉ PLANETĚ!
Vzdušné zámky Evropy
Hotovosť je opäť pod paľbou

India s nadrozmernými bankovkami a barterom


India s nadrozmernými bankovkami a barterom
Posledné dva týždne sa tešili najmä obchodníci s Bitcoinom, keďže jeho cena je aktuálne na úrovni viac ako 950 dolárov a očakáva sa kedy pokorí tisícku. V poslednom prehľade roku 2016...
V severokórejských baniach a kameňolomoch otročia malé deti, dokazujú videonahrávky
Indovia bez peňazí aj bez zlata
Indovia investujú do Bitcoinu

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

Jaký bude Trump?


Jaký bude Trump?
V pátek přestane být Donald Trump prezidentem čekatelem a stane se prezidentem, se vším, co k tomu v Americe patří. Jak asi bude nakládat se svěřenou mocí? Bradford DeLong z univerzity v...
Padouch nebo hrdina: Silicon Valley stojí za Trumpem
Barack Obama rozpuštěný a vypuštěný
TRUMP VADÍ

Sovětský svaz nezahynul na zahraniční spiknutí, ale na svou zaostalost


Sovětský svaz nezahynul na zahraniční spiknutí, ale na svou zaostalost
Na tuto zdánlivě jednoduchou otázku umí odpovědět každý trochu sečtělejší student: 8. prosince 1991. Zrovna jsme oslavili 25. výročí této události. I když oslavili… Někdo ji možn...
PUTIN UVEDL VTIP, KDE KONČÍ RUSKÉ HRANICE
Genetici konečně odhalili podstatu tajemné sovětské biologické zbraně
99. výročí VŘSR — bolševické revoluce v Rusku (I/II)

Zprivatizovat: Vlády selhávají v ochraně ohrožených druhů


Zprivatizovat: Vlády selhávají v ochraně ohrožených druhů
Ochrana ohrožených zvířecích druhů je oblastí, kde většina ekonomů tvrdí, že zde existuje tržní selhání. Kvůli tomu se většina lidí domnívá, že tato služba může být zaji...
IRACIONÁLNA VIERA V DOBROTIVÝ ŠTÁT SPÔSOBUJE ĽUDSKÉ TRAGÉDIE
KOMUNISMUS A KANIBALISMUS V SSSR
Chcete vyhrát válku proti drogám? Stačí vyhlásit mír

Nie, korporácie nie sú viac ako štáty


Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Ovplyvňovanie politického rozhodovania záujmovými skupinami je trvalý a v ľudskej spoločnosti viac menej neriešiteľný (len manažovateľný) problém. Záujmové skupiny majú rôzne zlož...
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie
Kontroverzné prevádzkové podmienky serveru Vimeo vs. autorské práva

Čína narobila chaos s Bitcoinom


Čína narobila chaos s Bitcoinom
Za posledné dva týždne sa so správami o Bitcoine roztrhlo vrece. Vďačíme tomu najme Číňanom, ktorí vyvolali chaos. Avšak okrem ceny sa objavili aj iné správy, či už o jeho akceptá...
Silný rok Bitcoinu a kryptografie
Ekonómia vianočných darčekov
VEGANSKÁ MARXISTICKÁ RESTAURACE BYLA UZAVŘENA, NEBOŤ HOSTÉ NEBYLI OCHOTNI ČEKAT 40 MINUT NA SENDVIČ

Druhá světová válka a její ekonomické důsledky


Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Spočítat lidské oběti druhé světové války je obtížné. Vyčíslit její ekonomické důsledky hraničí s nemožností. Jisté je pouze, že byly nedozírné. Hospodářské následky vá...
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá
Kult jménem válka

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Prečo nevolím pána Kňažka


Prečo nevolím pána Kňažka
Po porážke mečiarizmu sa stal ministrom kultúry. Táto pozícia sa mu páčila, a bol sklamaný, keď tento post po voľbách 2002 dostal pán Chmel (ANO). Tiež bol sklamaný, keď ho SDKÚ ...
Pod tlakem
NOVÉ OBJEVY SLADKÉ VODY SKRYTÉ POD OCEÁNSKÝM DNEM. MOHOU ZÁSOBOVAT BUDOUCÍ GENERACE?
Chce to rozvahu

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0643 s
ultra high end - lip balms, custom made design, strawberry, chocolate, cocoa, mint | Chemický peeling aha kyselinami Bratislava chemický peeling ovocnými kyselinami Chemický peeling Bratislava aha chemicky peeling v Bratislave peeling aha kyselinami v Bratislave Kozmetický salón v Bratislave Kozmetika Bratislava Hĺbkové čistenie pleti Bratislava Salón krasy Bratislava | good positive news inspirational stories articles | Kozmetický salón v Bratislave salón krásy Bratislava Kozmetický salón bratislava kozmetika Bratislava Kozmetika v Bratislave omladenie pleti Bratislava regenerácia pleti Bratislava beauty salon bratislava chemicky peeling bratislava hlbkove cistenie pleti bratislava Mezoterapia Bratislava Mezoterapia v Bratislave Omladenie pleti v Bratislave Regeneracia pleti v Bratislave Omladenie pleti kyselinou hyaluronovou | Chemický peeling v Bratislave aha chemicky peeling v Bratislave Chemicky peeling Bratislava peeling aha kyselinami v Bratislave Kozmetický salón v Bratislave Kozmetika Bratislava Hĺbkové čistenie pleti Bratislava Salón krasy Bratisalava