Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Takhle nevypadá “ křehké “ oživení !


Takhle nevypadá “ křehké “ oživení !

Takhle nevypadá " křehké " oživení !

Dne 24.6. 2015 uveřejnilo U.S. Bureau of Economic Analysis již druhou revizi amerického HDP za 1Q 2015, která byla sice o půl procenta lepší než ta předchozí, ale stále se pohybovala v záporném teritoriu -0,2 %, což naznačuje, že americká ekonomika není zřejmě v optimální kondici. Pokud bychom použily pro výpočet amerického HDP původní metodiku z osmdesátých let, dostali bychom výsledek ještě o čtyři procentní body horší, a to už je velmi varovné číslo (viz Shadow Government Statistics ).

Pojďme ale opustit snadno manipulovatelné hospodářské ukazatele a věnujme se tvrdým číslům, jako je mezinárodní obchod, průmyslová výroba a spotřeba surovin a energií.

Baltic Exchange Dry Index (BDI)

Index BDI byl poprvé uveřejněn na Baltic Exchange (sdružení námořních obchodníků) v roce 1985 a měl za úkol monitorovat náklady na námořní přepravu komodit po celém světě. Jeho počáteční hodnota byla nastavena na 1 000 bodů, přičemž klesající hodnota indexu naznačovala nadbytek lodní kapacity nebo pokles mezinárodního obchodu a tím i pokles jednotkových nákladů na dopravu.

Graf č.1 Baltic Exchange Dry Index (BDI)Recent, 20 day exponential average in red.

Jak je patrné z výše uvedeného grafu, pohybuje se v současné době index BDI na historických minimech 591,22 bodu, která nebyla zaznamenána ani v době vrcholící krize koncem roku 2008.

Shanghai Containerized Freight Index (SCFI)

Index SCFI vyhodnocuje náklady na kontejnerovou dopravu ze Shanghajedo patnácti největších světových přístavů a stejně jako index BDI zaznamenal v posledních týdnech katastrofální propad.

Graf č.2 Zdroj: Wolf Richter

Abychom si alespoň okrajově uvědomili, jakou tragédii pro lodní dopravce tento strmý pokles hodnoty indexu SCFI znamená, uveďme si pár zajímavých čísel. Ještě v půlce března 2015 činily náklady na přepravu jednoho šestimetrového kontejneru ze Shanghaje do Rotterdamu 399,- USD, což znamená meziroční pokles o těžko uvěřitelných 67 %, přičemž tato hodnota činí přibližně polovinu tzv. break-even (hraničních) nákladů na tuto cestu. Situace se ale nadále rapidně zhoršovala, aby v půlce června 2015 poklesla cena přepravy toho samého kontejneru na 205,- USD, kdy jenom uvažované náklady na palivo činí 300,- USD.

Stejný osud potkal i podobně koncipovaný index China Containerized Freight Index (CCFI), který sleduje ceny námořní dopravy z čínských přístavů do jiných světových destinací.

Graf č.3 Zdroj: Wolf Richter

Dramatický pokles indexů je přinejmenším alarmující a musíme si samozřejmě položit otázku, zda-li za nízkou hodnotou výše uvedených indexů stojí nadměrné uvádění nových lodních kapacit do provozu nebo pomalu oslabující mezinárodní obchod.

Growing in size: Capesize vessels built 1994 June 2015

< img class="alignnone size-full wp-image-222928 aligncenter" src="http://www.hellenicshippingnews.com /wp-content/uploads/2015/06/cape.png" border="0" alt="cape" width="450" height="260" />

Graf č.4Capesize vessels ordered 1994 -June 2015 (Source: SSY Research & Consultancy)

Předchozí graf znázorňuje množství objednávek nových lodí dle uvedené tonáže (deadweight tonnage dwt) v období let 1994 -2015. Doba výstavby plavidel této tonáže trvá přibližně dva roky a i pro naprostého laika je zcela nepochopitelné, že počty objednávek vrcholí právě v letech 2010 2011na dříve nevídaných hodnotách, jakoby přepravci byli zcela mimo realitu a očekávali zázračný nárůst mezinárodního obchodu.

Nicméně neoddiskutovatelnou skutečností je, že v minulých letech bylo na vodu spuštěno nebývalé množství lodní tonáže a je nade vší pochybnost, že právě tato nadstandardní expanze výrazně ovlivnila pokles přepravních indexů. Otázkou zůstává, jaký procentuelní podíl na propadu cen lodní dopravy zaujímá na jedné straně nárůst tonáže a na druhé straně ochabnutí mezinárodního obchodu. V každém případě optimismus již pomalu lodní přepravce opouští a počet nově objednaných lodí se dostává mírně pod předkrizovou úroveň.

Mezinárodní obchod

Další neradostný pohled nám poskytne následující graf, ve kterém je znázorněna meziměsíční (průměrovány tři měsíce) změna v objemu mezinárodního obchodu. Jak naznačovaly již zmíněné přepravní indexy, důvodem jejich značného poklesu je kromě nárůstu přepravních kapacit do značné míry i snížení objemu mezinárodní lodní dopravy zboží a komodit, a to z důvodu poklesu mezinárodního obchodu. Mezinárodní výměna zboží má sestupný trend již více než půl roku a začátkem února 2015 se dostala do záporných čísel, což znamená, že mezinárodní obchod je již pět měsíců v poklesu. Ani tento údaj jistě nesvědčí o oživení světové ekonomiky.

Graf č.5

Průmyslová výroba

Průmyslová výroba ve vyspělých zemích (plná čára) ještě zdaleka nedosáhla svých předkrizových hodnot z počátku roku 2008 a zdá se, že veškeré minulé i současné stimulační balíčky vlád a centrálních bank se zcela minuly účinkem. Měly bychom se nesměle zamyslet nad tím, zda hlavním účelem těchto finančních injekcí bylo pozvednout ekonomiku nebo zachránit skomírající bankovní systém, samozřejmě z peněz daňových poplatníků.

INDUSTRIAL PRODUCTION VOLUME

Graf č.6 Zdroj: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

Smutný je i pohled na meziměsíční vývoj světové průmyslové produkce, která od počátku roku 2015 výrazně zpomaluje a v dohledné době se zřejmě chystá vydat do záporných čísel.

INDUSTRIAL PRODUCTION VOLUME

Graf č.7 Zdroj: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

Velmi špatná je situace především na jižním křídle Evropské unie, kde průmyslová výroba v Itálii, Španělsku a Francii klesla na úrovně zaznamenané naposledy před 25 lety v roce 1990.


Graf č.8


Žalostný stav řecké ekonomiky jenom potvrzuje následující graf, kde propad průmyslové produkce (pokles o 25 %) vrátil Řeky zpět na konec sedmdesátých let a při dnešní finanční a politické situaci se žádný zázrak v dohledné budoucnosti nedá očekávat.

Žádné zázraky nepředvádí ani tolik vychvalovaný německý průmysl, který se již několik let drží na úrovních dosažených v roce 2008 a za květen 2015 je předběžně hlášen pokles o 4 %.


Graf č.9

Ceny komodit

Dalším dobrým indikátorem stavu světové ekonomiky je vývoj cen hlavních komodit, kterými jsou především měď a ropa a slouží jako spolehlivé ukazatele průmyslové aktivity. Měď se nachází ve volném pádu již od roku 2011 a ze svých maxim okolo 460,- USD/100 liber (1 libra = 0,454 kg) spadla na dnešních 260,- USD/100 liber, což znamená výrazný pokles o 43,5 %. Navíc se objevují signály, že poptávka po tomto průmyslovém kovu slábne i ve druhém čtvrtletí 2015, takže řeč o nějakém brzkém oživení nebude zřejmě v dohledné době na pořadu dne.

Graf vývoje ceny komodity Měď

Graf č.10 Zdroj: kurzycz


Velkým hlavolamem pro ekonomy a různé analytiky je skokový pokles cen ropy v polovině roku 2014, kdy se její cena propadla během šesti měsíců z hodnot okolo 105,- USD/barel (WTI) na 45,- USD/barel a po mírném vzestupu se její cena ustálila na dnešních 60,- USD/barel. Jedním z důvodů poklesu cen ropy je určitě výrazné zvýšení těžby z amerických břidlic a kanadských ropných písků, druhým závažným faktorem tlačícím ceny ke dnu je pokles poptávky především v ochabujících ekonomikách rozvinutých zemí (viz dále spotřeba energií), způsobená hlavně klesající koupěschopností jejich obyvatelstva.

Graf vývoje ceny komodity Ropa západotexaská

Graf č.11 Zdroj: kurzycz


Celkový a opět neradostný obrázek o vývoji cen komodit nám poskytnou následující dva grafy z dílny IMF (Mezinárodní měnový fond).

Graf č.12Zdroj: IMF

První graf zobrazuje vývoj cen všech komodit (včetně paliv) v USD, přičemž jako výchozí je stanoven rok 2005 s hodnotou 100 bodů. Za povšimnutí stojí plná čára na tomto grafu, která znázorňuje vývoj reálných cen, to znamená očištěných o " oficiální inflaci ". Jak je zřejmé, ocitly se reálné ceny komodit na úrovni krizových let 2008-2009, potažmo roku 2005. Když si uvědomíme, že statistické údaje o "oficiální inflaci" jsou hrubě podhodnocené (tzn. ještě nižší reálné ceny) a procentní podíl těžených surovin obsažený v daných ložiscích rychle klesá, stává se současná cenová hladina komodit pro řadu těžařských společností neudržitelná.

Druhý stejně koncipovaný graf nám ukazuje vývoj cen komodit s vyloučením paliv (fuel) a i zde je evidentní sice mírnější, ale přesto výrazný pokles.

Můžeme samozřejmě oponovat, že za dnešním poklesem cen surovin stojí lepší organizace práce, technologický pokrok atd., ale ty na ně mají v současné době jen marginální vliv. Klíčová je poptávka a nabídka, které v podstatě vytvářejí tržní cenu ( pomineme-li burzovní manipulace). Protože valná většina nově budovaných dolů nebo ropných polí má daleko nižší ekonomickou návratnost (ROI) než stávající provozy a cenová válka pro tyto nové investice dlouhodobě nepřipadá v úvahu, musí se těžaři při plánování těchto investic zvlášť detailně zajímat především o budoucí vývoj cen, velikost trhů a tím i o směřování světové ekonomiky v rozpětí mnoha následujících let.

Když se podíváme na téměř 40 % pokles cen komodit během posledního 4,5 roku, musíme si položit otázku, jaké obchodní a ekonomické strategie v minulosti zaujímaly těžařské společnosti. Jak naznačuje současná napjatá situace na komoditních trzích, světová ekonomika se pohybuje na úplně jiných, nižších trajektoriích než byly jejich původní optimistické předpoklady. Těžařské společnosti musí proto pro nedostatek poptávky uzavírat ekonomicky nerentabilní provozy a omezovat nebo úplně rušit plánované investice, což se jistě v dohledné budoucnosti odrazí na stoupajících cenách.

Spotřeba energií

Je zcela logické, že vzestup světové ekonomiky musí být následován i odpovídajícím zvýšením spotřeby energií. Málokdo ovšem ví, jak těsný tento vztah je.

Graf č.13 Zdroj: Gail Tverberg - World GDP in 2010$ (from USDA) compared to World Consumption of Energy (from BP Statistical Review of World Energy 2014).


Na předchozím grafu je znázorněna závislost mezi celosvětovým HDP (svislá osa, v bil. USD) a světovou spotřebou energie (vodorovná osa, v mld. tun ropného ekvivalentu - TOE). První modrý čtvereček zcela nalevo nám ukazuje stav v roce 1969, kdy hodnota světového HDP se pohybovala okolo 19,- bil. USD (svislá osa) a spotřeba energií byla téměř 4,5 mld. TOE (vodorovná osa). Poslední modrý čtvereček napravo nahoře ukazuje situaci v roce 2013 s hodnotou HDP 70 bil. USD a spotřebou energií necelých 13,- mld. TOE. Jak je vidno, vztah mezi hrubým domácím produktem a spotřebou energií je téměř lineární, což zcela průkazně svědčí o tom, že pokud stoupá v nějakém regionu HDP musí se adekvátně zvyšovat i spotřeba energií, naopak pokud spotřeba energií klesá, měl by odpovídajícím způsobem klesat i hrubý domácí produkt dané země.

V následujících třech grafech je znázorněna spotřeba energií podle zdrojů ve třech nejrozvinutějších regionech světa, v Evropě, Japonsku a USA.

Graf č.14Zdroj:Gail Tverberg-BP Statistical Review of World Energy 2014

Graf č.15Zdroj:Gail Tverberg-BP Statistical Review of World Energy 2014

Graf č.16Zdroj: Gail Tverberg-BP Statistical Review of World Energy 2014

Na všech třech grafech je obzvlášť nápadný výrazný pokles v letech 2006 2007, kdy se již na obzoru začínala rýsovat blížící se hospodářská krize. Evropa a Japonsko se koncem roku 2013 vracejí ve spotřebě energií na hodnoty viděné naposledy před čtvrt stoletím a jestliže je pravdou lineární vztah mezi HDP a energetickou spotřebou, tak se výkonnost jejich ekonomik nachází někde na počátku devadesátých let.

Pokud budeme chtít argumentovat tím, že za snižováním spotřeby energií stojí zvyšování účinnosti elektráren a strojního vybavení průmyslových podniků, snižování spotřeby spalovacích motorů, zateplování budov, zavádění úsporných spotřebičů a žárovek, atd., musíme si uvědomit, že podobný, ne-li ještě intenzivnější proces probíhal po celé poslední půl století. Navíc určitě nelze technologickými inovacemi vysvětlit prudký propad spotřeby energií na počátku hospodářské krize 2006 2007.

Hlavním důvodem poklesu spotřeby energií ve vyspělých zemích je přemísťování energeticky náročných průmyslových kapacit do Východní Asie a to především do Číny a s tím spojené i nebezpečné snížení své ekonomické soběstačnosti. Dalším nepřehlédnutelným faktorem je stagnace či dokonce pokles reálných mezd pracujících v Evropě a Spojených státech v průběhu minimálně posledních dvaceti let. Domácnosti ve vyspělých zemích obrací v dlani každé EURO nebo dolar než se rozhodnou za co jej utratí, energie nevyjímaje (topení, svícení, nafta, benzín).

Bezesporu hlavním světovým tahounem co se týče spotřeby energie je Čína, která dokázala během posledních patnácti let zvýšit svou energetickou spotřebu o neuvěřitelných 200 %, ale i ona, jak je vidět z následujícího grafu postupně ztrácí dech. Tento slábnoucí trend bude i nadále pokračovat vzhledem k čím dál omezenějšímu celosvětovému přístupu ke kvalitním energetickým zdrojům.

Graf č.17Zdroj:Gail Tverberg-BP Statistical Review of World Energy 2014

Občas se vyskytující představa, že Čína (1 370 mil.obyvatel) někdy dosáhne velikosti HDP na hlavu jako Spojené státy (320 mil.obyvatel) je z říše snů, protože takové množství potřebné a dostupné energie prostě není a nebude po ruce. Pokud by se Číňanům opravdu podařilo docílit takové životní úrovně, musela by se celosvětová výroba energie zvýšit o 6,35 mld. TOE (tun ropného ekvivalentu), což znamená padesáti procentní navýšení současné spotřeby (necelých 13,- mld. TOE) na více než 19,- mld. TOE. Nepředstavitelné číslo.

Deset největších spotřebitelů

2013

Jednotka: mil.TOE

China 3 013

United States 2 187

India 819

Russia 730

Japan 455

Germany 323

Brazil 293

South Korea 267

Canada 254

France 253

Závěr

Mnozí čtenáři jistě nejsou potěšeni uvedenými fakty, ale hospodářská krize z roku 2008 ještě zdaleka není za námi. Naopak si myslím, že žijeme v přelomové době, kdy si stále ještě můžeme užívat relativního dostatku a léta následující, natož desetiletí, budou probíhat za zcela v jiných podmínek než ta současná. Energetické a fyzikální zákony nelze zmanipulovat a klesající množství a kvalita energetických nosičů a nerostných surovin budou rozhodujícím způsobem určovat budoucí směřování naší civilizace.Author: Milan Brejcha # GodyXyhe12
Svet2015-07-084
-
 45%  ( 1 people voted )
+
Aby som trochu schladil horúcu hlavu kišického geronta - a prípadne ďalších nekritických boľševických diskusných pokračovateľov - tak len na margo pripomínam, že už niekoľko dní prudko padá k tamojšiemu zdeseniu čínska burza. Asi to nebude jednoduché ani s vašim údajne budúcim načervenalým euroázijským levom zo ZOO Moskva-Peking.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50%  ( 4 people voted )
+
2015-07-09 16:53:20 bc7b649f
Pandemonium,

uz zase ide hore.Ale aj tak,jednoduche to nebude nikde,neboj.

Idu velke zmeny.Velke.A bolave,si myslime my mierny optimisti./tak Gejza,a uz to zo mna konecne vyliezlo:}/

harry # PahoLenu00
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-07-09 17:13:16 b229bc69
Pandemonium pojdzeš dole jak gladiator v arene jak še hutori, ked cisar ukaže s paľcom dole a na tebe
Erza # TywyMyci89
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2015-07-09 17:20:52 3ec5e27c
panda, jedno sa tchcem opitat uz dlhejsie...preco taki antybolsevyk jak ti chodi na volbi a voly bravcovu hlavu, nevyes sy zyvot sam zaryadyt?

kucma # FyvaFixa25
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2015-07-09 19:38:20 b2fd8936

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
devä   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Kam se ženeme …?


Kam se ženeme …?
Tak trochu mimo zájem hlavního mediálního proudu prošly éterem zprávy, které o naší společnosti možná vypovídají více než neustálé opakování „intelektuálně“ diskusních há...
Monoteismus je prazáklad a idea absolutní totality
AKO UROBIŤ ZO SLOVENSKA NAJBOHATŠIU KRAJINU NA SVETE?
Nejpodstatnější funkce americké vlády: Výcvik Al-Káidy, aby z nich byli účinnější zabijáci

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0788 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage