Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Trh a kresťanská morálka


Trh a kresťanská morálka

Ekonomické poznanie neskorých scholastikov

Slobodný trh najčastejšie ohrozujú ekonomické a etické námietky. Aj keď etatisti uznajú jeho efektívnosť, tvrdia, že za ňu treba platiť príliš vysokú cenu. Hovoria, že obyčajná ekonomická analýza neuspokojuje požiadavky "sociálnej spravodlivosti" alebo "starostlivosti" o chudobných. Odpoveď na oba problémy pre nich predstavujú vládne zásahy či dokonca socializmus.

Aby čelili týmto obvineniam, začali súčasní autori poukazovať na to, že slobodný trh má ekonomické zdôvodnenie i morálne zdôvodnenie, ktoré sú vzájomne kompatibilné. Michael Novak a Ronald Nash ukázali, že kresťanská morálka a tradícia podporujú slobodné trhy, a nie štátne násilie. Najpozoruhodnejšie je z tohto pohľadu dielo Alejandra A. Chafuena, ktoré prináša na svetlo súčasného sveta veľkú -- hoci do vydania tejto knihy takmer zabudnutú -- tradíciu neskorých scholastikov, myšlienkový prúd, ktorý bol aktívny v Španielsku od 14. do 17. storočia. Starí scholastici učili, že slobodný trh je vždy prakticky a morálne nadradený etatizmu, a robili to bez toho, že by obchádzali ekonomickú vedu.

Peniaze z krvi chudobných

Vo svojom prelomovom diele Christians for Freedom: Late Scholastic Economics (Kresťania za slobodu: Ekonómia neskorých scholastikov) z roku 1986 Chafuen ilustruje, že táto škola bola dokonca protorakúska, pokiaľ ide o koncepcie ako subjektívna hodnota, hraničná užitočnosť, ceny, kvantitatívna teória peňazí, ekonomická kalkulácia a problémy kolektívneho vlastníctva.

Jezuita Juan de Mariana (1535 -- 1624) napísal, že kráľ smie míňať svoje vlastné bohatstvo, ale nemá "žiadne právo na statky ľudí a nemôže im ich odňať ani vcelku, ani čiastočne". Ďalej pokračoval: "Aké žalostné je pre republiku a aké nenávideniahodné pre dobrých ľudí, keď vidia tých, čo vstúpia do verejnej správy úplne chudobní, zbohatnúť a stučnieť vo verejnej službe." Mariana požadoval vysvetlenie: "Odkiaľ sa berú tieto peniaze, ak nie z krvi chudobných a potu obchodníkov?"

Vyrovnané rozpočty, hovoril Mariana, by mali byť "hlavnou starosťou" tak, aby "sa republika neocitla v ešte väčšom zle pre neschopnosť splatiť dlhy". Ale dane nie sú riešením dlhovej krízy, pretože, ako Mariana poznamenal: "Dane sú všeobecne katastrofou pre ľud a nočnou morou pre vládu. Lebo pre ľud sú vždy príliš veľké a pre vládu zase nie sú nikdy dostatočné, nikdy dosť veľké."

Fernandez Navarette, kráľov kaplán, napísal v liste panovníkovi v roku 1619 toto: "Príčinou chudoby sú vysoké dane. V neprestajnom strachu pred výbercami daní roľníci radšej opúšťajú pôdu, aby sa vyhli týraniu. Ako povedal kráľ Teodorico, jediná akceptovateľná krajina je tá, kde sa nik nemusí obávať výbercov daní."

Na margo úradníkov Navarrete napísal: "Bolo by dobré mnohých z nich sa zbaviť." Nestačí len zastaviť rast byrokracie. Skôr "ju potrebujeme očistiť od súčasného prebytku jej členov. Ľudia môžu hovoriť, že je to extrémny návrh, pretože dvor predsa podporuje tak veľa ľudí, ale choroba je už dnes taká vážna a jasná, že nemáme žiadne ospravedlnenie, ak nepoužijeme liek."

O inflácii

O inflácii sa Mariana dôrazne vyjadril, že "ak je zákonná hodnota meny znížená, ceny všetkých tovarov bez výnimky sa priamo úmerne zvýšia". Uzavrel, že "akákoľvek zmena peňazí je nebezpečná. Nemôže byť nikdy dobré znehodnotiť menu alebo fixovať jej cenu vyššie, ako je jej prirodzená hodnota a všeobecné hodnotenie." Dominikán Martin de Azpicuelta v roku 1553 poznamenal: "Za inak nezmenených podmienok sa v krajinách s veľkou vzácnosťou peňazí všetky ostatné obchodovateľné tovary a ruky a práca človeka predávajú za menej peňazí, ako keď ich je nadbytok."

Iný dominikán, Thomas de Mercado (1500 -- 1575), odmietal infláciu, lebo mení vzťahy medzi dlžníkmi a veriteľmi tak, že "chudobní sa stanú bohatými a bohatí chudobnými". Jeho riešenie: "hodnota peňazí, a dokonca aj ich pečať a vzhľad musia byť trvácne a nemenné tak dlho, ako je to len možné". Nielen na krátku dobu, ale na "dvadsať generácií, takže aj pravnuci budú vedieť, čo zdedia od svojich prarodičov a čo vo svojej dobrote rozšíria, získajú a zanechajú svojim deťom". Ako reagovať na bežné tvrdenie, že scholastici, počnúc od svätého Tomáša Akvinského, verili v "spravodlivú cenu" a "spravodlivú mzdu" stanovenú mimo trhu? Chafuen ukázal, že je to mýtus. Jezuitský učenec Luis de Molina (1535 -- 1600) vystihol prevládajúci názor: "Spravodlivá cena tovarov závisí zásadne od obecného ohodnotenia ľuďmi v každej oblasti. Keď sa tovar predáva v určitom regióne alebo mieste za určitú cenu (bez podvodu, monopolu alebo nečestných praktík), táto cena by mala byť považovaná za pravidlo a meradlo."

Žiadna "minimálna mzda"

Pre scholastikov sa teória cien založená na "obecnom hodnotení trhom" vzťahovala aj na mzdy. Molina povedal: "Ak sa mzda, ktorá je pre človeka stanovená, minimálne rovná najnižšej mzde bežne platnej v danej oblasti v danom čase pre ľudí v danej službe, musí sa táto mzda považovať za spravodlivú." Spravodlivú cenu nemožno posudzovať podľa toho "čo je dostatočné na prežitie, a o to menej na udržanie jeho detí a rodiny". Dominikánsky učenec Domingo de Soto (1495 -- 1560) napísal, že pracovníci nemôžu okrádať svojich zamestnávateľov "s ospravedlnením, že nie sú dostatočne platení". Pretože "tým, ktorí dali svoj súhlas, sa nemôže diať nijaká ujma". Robotníkom radil: "Ak nechcete slúžiť za daný plat, odíďte!" Scholastici takisto chápali, že hodnota nie je inherentná v tovare, že prebýva v mysliach jednotlivcov, ktorí tovar používajú. Molina píše: "Cena sa považuje za spravodlivú alebo nespravodlivú nie pre podstatu vecí samotných... ale vďaka ich schopnosti slúžiť ľudskej užitočnosti." Práve preto "potkany, ktoré sú vzhľadom na svoju podstatu vyššie ako pšenica, si človek necení a nehodnotí. Dôvodom je, že nemajú preňho žiadnu užitočnosť."

Adam Smith o hodnote povedal toľko, že nikdy nepochopíme, prečo sa diamanty predávajú za vyššiu cenu ako chlieb, hoci chlieb je pre život dôležitejší. Takmer o štyristo rokov skôr však tento problém vyriešil sv. Bernardino zo Sieny (1380 -- 1444). Tvrdil, že ceny sú funkciami relatívnych vzácností: "Voda je zvyčajne lacná tam, kde je jej nadbytok. Ale môže sa stať, napríklad na vrchole hory alebo inom mieste, že voda je vzácna, nie jej dostatok. Môže sa pokojne prihodiť, že voda je tam väčšmi cenená ako zlato, pretože zlata je na tomto mieste viac ako vody."

Scholastici prirodzene odmietali kolektívne vlastníctvo a podporovali súkromné. Domingo de Soto v roku 1567 podotkol, že "súkromné záujmy" fungujú tam, kde nefunguje "všeobecná láska". "Preto sa súkromne vlastnené statky budú znásobovať. Ak by zostali v spoločnom vlastníctve, opak by bol pravdou." Chafuen dokladá, že neskorí scholastici objavili dokonalú harmóniu medzi požiadavkami ekonomickej logiky a kresťanskej morálky. Ak sa nám podarí vrátiť k múdrosti tejto školy, podkopeme základy ideológie kresťanských socialistov a ľavicových liberálov a obnovíme dôveryhodnosť tých, čo nenachádzajú žiadne rozpory -- ba práve naopak, nachádzajú harmóniu -- medzi morálkou a dobrou ekonómiou.Author: Martin Stefunko # TykySafo80
Svet2016-02-179
-
 55% ( 1 people voted )
+
Ak sa v článku spomína ..kresťanská morálka.. a ekonomika..hlavne v 15--16--17--storočí.. tak zapomeň zavarúúúúúúj. Najkrajšie kresťanské stavby..kostolov..katedral , najviac bohatstva , majetku VATIKáNSKEHO .RKC sa nazhromažďovalo práve v tomto období..kedy pôsobili spomínaní duchovní "myslitelia". Indianske zlato, križiacké lúpežníctvo po Európe morom vymreté.,.križiacké "mísijné "ťaženia drancovacie ..a podplácanie za vykúpiteľstvo, odpustkovanie či pozemkové árendovanie a žido-habanie majetkové--pogromové...boli hlavné morálno..zdrojovo..voľnotrhové príjmy...Takže fakty sú presné detailne zdokumentované.A vraj ..harmónia medzi morálkou a dobrou ekonomiou.../asi len v teoretickej či fantasmagorickej podobe vtedajšieho sveta...vyspelejšieho.../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-17 18:43:19 58d4289b
A čo si predstavujete pod slovným spojením "kresťanská morálka"? Nelogickým spojením niektorých slov vznikajú skutočne bizarné kombinácie...
:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-02-18 12:19:49 d425402d
nosenie igelitovej jarmulky v pekárňach podľa predpisu. a porušenie vegánstva, pokiaľ nám niekto v reštike platí biftek.
Urbi et Orbi # JabeKajy85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-18 13:11:35 b2294a0e
Európska únia ---jej "kapacitné obsadenie"--- má snaženie zistiť stav ekonomického diania v tej ktorej krajine --únijnej-- Má možnosť získať aj o "Krajine" "štátu" či územia ktoré "alokuje" cca 1500 človiečikov Vatikánskych...?.Neviem ani daňové, ani výnosové, ani bankové, ani ináč nákladovo..výnosové POLOHY.... A morálka sa prezentuje nie len duchovne ./teoreticky/ Hodnotenie morálneho aspektu diania má tiež svoje kritéria.Kto ich pozná...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-19 14:17:46 58d4289b
LOL zase si jedna zblúdená dušička potrebovala uľaviť :DD ktovie, prečo majú v sebe toľko nahromadenej žlče...;))
lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-20 02:02:19 5f69ce4b
Je sympatické..lisa 22.. ak niekto obhajuje isté presvedčenie, duchovné hodnoty alebo prínosy pre "obecné dobro". A ak sú to atribúty podložené skutkami tak je to o to cennejšie. Nie je však namieste ak "duchovný hodnostári " Vatikánsky presadzujú čosi o rodine , morálke, "hmotných statkoch " a ich pôvodu ,"trhovej produkcií morálnej.." aaa., Poznamenávam , že ku cti terajšiemu Pápežovi patrí isté snaženie reformného charakteru, ktoré práve k spomínaným "anomáliam", dalo už v minulosti popud k "narušeniu " jednoty kresťanov....A tá Vaša "žlč" ..nech je radšej smerovaná na PRÍČINY , kedy sa etablovali také kresťanské "odnože" od RKC., ako ."pravoslavie---luteranstvo...anglikánstvo"...aaa
.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-20 07:02:43 58d4289b
loading...
klopi, azda ste len nevztiahli môj príspevok na seba? ;) ja som sa pobavila nad komickými výprdkami toho nešťastníka nad vami, v ktorom žlč len tak kypí (to ma vždy dobre rozosmeje :D)

inak k tým PRÍČINÁM, ktoré spomínate...to by bolo na dlhšiu debatu a nie pod týmto článkom. takže len stručne a výstižne: ako sa oddávna hovorí, kto chce psa biť, palicu si nájde...;))

no a ešte k článku samotnému - áno, sloboda, akákoľvek, nielen ekonomická a trhová - musí byť nevyhnutne spojená s morálkou a vyvinutým svedomím. inak to proste nejde, potom už len násilím. a keďže kresťanská morálka založená na láske k blížnemu je jediná, ktorá kladie dôraz na dobro blížneho rovnako ako na moje vlastné - čiže ako sa píše v článku, "tam, kde funguje všeobecná láska, nefungujú súkromné zámery" (parafráza) - potom to znamená, že v spoločnosti založenej na kresťanských princípoch (ktoré sa aj skutočne dodržiavajú) môže fungovať slobodný trh a slobodná ekonomika bez toho, aby bohatla len jedna skupina na úrok všetkých ostatných (menej vychcaných).

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-20 13:40:47 5f69ce4b
súkromné záujmy, nie zámery...
lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-20 13:41:55 5f69ce4b
šak von ma súkromne zaujímave záujmy- bic či nebic- mudrejši od seba-bo kedz chudák Gejza odešol do dochodku- Klopi virostnul ríchlosci svetla jak čínski bambus-a nikeho nepušci bic mudrejši od seba-bo Gejza aspont me učil pisac- gdze še piše i-y--Bo ja hutorim mu- kedz zabudne co še naučil-budze jak tota lešenarska trubka--duta! ta lem tak pre zabavu še ce opítam -čom body A----B je polovica celku ! vaš Dežku Lakatoš!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-20 15:11:39 58d4285f

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

O mudlovských penězích a kouzelné síle člověka


O mudlovských penězích a kouzelné síle člověka
Fascinace lidí penězi je nezměrná. Jako by přikládali penězům nějakou zvláštní kouzelnou moc. Jen se podívejte na ekonomy a politiky...
PROČ JE EU SOCIALISTICKÁ
Zoznámenie cez internet na vlastnej koži
Doma tištěné pistole se už neroztrhnou

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0718 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo