Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Úvod do liberalismu: Přirozená práva a liberalismus (1/2)


Úvod do liberalismu: Přirozená práva a liberalismus (1/2)

Ze všech idejí, které jsou pro liberalismus základní, není snad žádná tak prudce napadána jako myšlenka přirozeného práva. Představa, že existuje přirozené právo, je pokládána za středověkou, netolerantní, scholastickou, totalitární, nevědeckou atd. Tento odmítavý postoj nepřevládá pouze mezi příznivci státu, ale je sdílen také většinou liberálů.

Jedni ani druzí však nemají správnou představu o tom, co je vlastně myšleno pod pojmem přirozené právo, a sotva někdo z nich rozumí, jak úzká souvislost je mezi přirozeným právem a liberalismem. V následujícím textu se tedy pokusím objasnit myšlenku přirozeného práva a její praktický a teoretický význam pro svobodnou společnost. Následně se dostanu i ke kritice — dnes v této oblasti převládajících — alternativních učení.

Základní myšlenka přirozeného práva nevyjadřuje nic jiného než toto: Co je správné a nesprávné, nezávisí na lidské libovůli, nýbrž se určuje podle objektivního ("přirozeného")stavu věcí, kterého se lidský rozum může dopátrat. Kdybych například zabil člověka, který mi nic neudělal, a učinil bych to bez jeho souhlasu, pak je toto jednání nesprávné, a to zcela nezávisle od toho, jestli bych chtěl, aby správné bylo.

Tato základní myšlenka není pouze jednoduchá a zřejmá, ale přesahuje dalece také oblast práva. Každé lidské konání závisí na podmínkách a vztahuje se na věci, které se mohou lišit od vůle jednajícího. Kdo chce dobýt dámu svého srdce, má již předem jasno, že pouhé přání, aby byla jeho, v žádném případě nestačí. Dáma má svoji vlastní vůli, a ta je pro našeho lamače srdcí objektivní realitou, které musí přizpůsobit své subjektivní představy, aby dosáhl úspěchu.

Pouhá skutečnost, že se nebude v temném kamrlíku oddávat fantazírování, nýbrž něco podnikne k dosažení svého cíle, dokazuje, že tuto objektivní realitu uznává. Právě tak je to i s úspěšným podnikatelem. Také on nedosahuje svého úspěchu pouhým přáním, ale tím že přizpůsobuje své jednání přáním zákazníků. Pro něho jsou přání jiných lidí objektivními faktory, jež jsou rozhodující pro jeho příjem.

Ale také umění a věda jsou jevy, kterých by bez objektivní reality položené za základ nebylo. Každý umělec musí již předem vycházet z toho, že v umění existuje něco takového jako objektivní měřítko. Jinak by nebylo potřeba žádného zvláštního úsilí, aby se jakémukoli nápadu propůjčil umělecký výraz. Každá mazanice a břinkot by se pak staly "uměním".

Velmi podobně formuluje přírodovědec hypotézy o skutečnosti, která je na něm nezávislá, a na základě pozorování si tyto hypotézy potvrzuje nebo vyvrací. Správnost jeho teorie nezávisí na tom, jestli si přeje, aby byla správná, ale na tom, zda je správná, či chybná. Jen proto pozoruje přírodu a nespokojuje se s pouhým spekulováním ve věži ze slonoviny.

A také ekonomové se musejí při objasňování tržních cen opírat o objektivní stav věcí. Ne skutečnost, že hodnocení je subjektivní, ale že hodnocení každého individua jsou nezávislá na oceněních všech ostatních účastníků trhu, je skutečným základem teorie ceny.

Tato svéráznost ceny formuje mezilidské jednání zákonitým (to znamená objektivním) způsobem, který může být vědou zkoumán. Když například poptávám méně banánů, pak je cena banánů menší, než by byla jinak — nezávisle na tom, jestli si to přeji, nebo ne. Kdyby účinky konání závisely jen na přáních jednajících lidí, neexistovala by žádná ekonomie.

Ve všech těchto případech by pravděpodobně nikdo nepopíral, že jsou lidskému jednání dány objektivní hranice, kterým se musí přizpůsobit, chce-li být úspěšný. Když půjde ale o to, stanovit pro lidskou společnost pravidla, zaregistrujeme jednu výjimku z těchto všeobecných pravidel. Předpoklad, že právo a bezpráví nejsou závislé na lidské libovůli — že jsou objektivními skutečnostmi, a ne více či méně subjektivními určeními — se zdá být neúnosné.

Nemůžeme se na tomto místě zabývat podrobněji psychologickými příčinami této skutečnosti. Že by přívrženci státu rádi formovali společnost podle svého vlastního gusta, a že je pro ně tudíž myšlenka přirozeného práva šerednou věcí, se dá lehce pochopit. Ale už se dá méně snadno pochopit, proč také mnoho liberálů kategoricky tuto myšlenku odmítá. V každém případě je skutečností, že to tak dnes je, a proto chceme těmto pochybovačům nabídnout něco málo k přemýšlení.

Předně bychom měli dát slovo našemu zdravému lidskému rozumu. Chce snad někdo vážně tvrdit, že vražda, loupež, znásilnění atd. nejsou zločiny? V určitých případech lze mít pochybnosti, jestli se tu jedná skutečně o vraždu nebo loupež (tímto problémem se budeme ještě zabývat). Ale že něco jako zločin existuje a že zločin nemůže být odstraněn ze světa dohodou a krasořečněním — jinými slovy, že zločiny jsou věcí objektivně daných skutečností — nebude zřejmě popírat nikdo, kdo má ještě svých pět pohromadě.

Neexistovala snad žádná civilizace, ve které by nebyly shora jmenované delikty potlačovány nebo vykonávány jen ve velmi ritualizované podobě (pomysleme na aztécké lidské oběti nebo na moderní vybírání daní). Kam bychom se dostali, kdyby každý — podobně jako velekněz — směl ostatním lidem proti jejich vůli vyříznout játra z těla?! Nebo kdyby směl každý zdaňovat své bližní bez jejich souhlasu, jak to činí vlády? Nebo kdyby se většina společnosti dala dohromady, aby "stanovila", že loupež již není loupeží a vražda již není vraždou, ale jsou vlastně zcela v pořádku?

Právě tyto otázky si pokládá každý, kdo ještě trochu nad věcmi přemýšlí, a naprosto nutná odpověď zní: Stvořil by se tím svět, který by byl ještě chaotičtější, brutálnější a děsivější než ten současný. Trochu přemýšlení vede tímto samo o sobě k závěru, že právo a bezpráví nejsou jednoduše věcí ujednání, ale že zde hrají určitou roli skutečnosti nezávislé na naší libovůli (tedy skutečnosti "objektivní" nebo "přirozeně dané").

Je to vskutku tak, že v říši Aztéků byly lidské oběti na denním pořádku a nebyly považovány za zločin. A přesto z toho nelze vyvodit, že je právo věcí ujednání a že je tímto čistě subjektivní záležitostí. Když lidé v tlupě spáchají zločin, tak to přeci jen zůstane zločinem — nezávisle na tom, jak o svém činu zúčastnění smýšlejí.

Shora uvedený předpoklad, že něco takového jako přirozené právo musí existovat, není v žádném případě pouze šedou teorií, ale je to potvrzováno každodenní právnickou praxí. Soudci a advokáti mohou mít nejrůznější představy o právu a bezpráví, mohou být příznivci přirozeného práva, nebo mohou věřit, že vše, co schválí parlament, je právo. Ale v okamžiku, kdy vstoupí do soudní síně a projednávají případ, vycházejí všichni z toho, že je možné se na základě objektivních kritérií shodnout.

Bylo by nesmyslné, někoho před soudem žalovat nebo hájit, kdybychom se domnívali, že soudce rozhodne pouze podle vlastní libosti. Pouze předpoklad, že existují objektivní hlediska, podle nichž je možné případ rozhodnout, dává vystoupení advokáta smysl. A také když se strany po soudním přelíčení rozcházejí v tom smyslu, že se nemohly dohodnout, vycházejí mlčky z toho, že existuje něco, v čem nebylo shody možné dosáhnout.

Tyto jednoduché úvahy samozřejmě ještě nestačí k odůvodnění liberální (nebo nějaké jiné) sociální filosofie. Ale přeci jen ukazují alespoň jedno: že zastánci přirozeného práva nemohou kotvit naprosto nesprávně. Zdá se, že musejí existovat nějaké přirozeně dané stavy věcí, o které je možné se opřít, když je řeč o právu a bezpráví. Ale jaké? Z jakých objektivních skutečností se nechají vyvozovat jaká práva?

Odpověď, kterou na to dává moderní liberalismus, spočívá na průkopnických pracích Murrayho N. Rothbarda a Hanse-Hermanna Hoppeho. Tato odpověď vychází z úvahy, že je nutné, aby se všechna práva dala ospravedlnit formou argumentace. Za prvé totiž neexistuje myšlenka, o které by se dalo říci, že ji není možné vyjádřit slovy. A za další by nám to při uspořádání naší společnosti ani v ničem nepomohlo, kdybychom sice věděli, co je správné, ale neuměli bychom to říci našim bližním.

Každá argumentace ale předpokládá, že argumentující je vlastníkem sebe sama (neboť jinak by neexistovalo žádné jednající Já, které by mohlo přednést nějaký argument), a každý rozhovor se zakládá na vzájemném uznání vlastnictví sebe sama, které má každý debatující sám k sobě. Neboť jen tehdy si mohu bez vnitřního rozporu myslet, že "argumentuji" nebo že "vedu rozhovor", když již dopředu nejen předpokládám, ale také respektuji, že můj protějšek má možnost, se k mé argumentaci připojit nebo ji odmítnout.

To ale neznamená nic jiného, než to, že každý diskutující již předem předpokládá, že existuje právo na soukromé vlastnictví, jehož kořeny spočívají ve vlastnění sebe sama a svého těla. Každý, kdo mi říká "to a ono jsou tvoje práva", již předpokládá, že mám soukromé vlastnictví sebe sama. Nikdo nemůže zpochybnit výrok "existuje osobní vlastnictví, a každý člověk je vlastníkem sebe sama", aniž by se nedostal do rozporu.

Když někdo tvrdí, že neexistuje soukromé vlastnictví, tak to navozuje otázku: "Co je základem tohoto tvrzení?" Buď se jedná o výrok člověka A, který samostatně nakládá se svým myšlením a obrací se na jiného člověka B, přičemž A zjišťuje, že B disponuje vlastním míněním. Pak si ale člověk A ve své výpovědi sám odporuje. Nebo se vůbec nejedná o výrok, ale jde pouze o nesmyslné zvuky jako "beh", "haeh" atd.

Pak tedy vyjádření A neodkrývá žádný objektivní stav věcí, který by mohl B jakousi formou zavazovat k respektování práva. Oproti tomu věta: "existuje individuální respektive soukromé vlastnictví" popisuje stav, který se projeví právě jako objektivní a obecně závazný, tím že ho každý rozpozná, respektive předpokládá, stav, který chce formulovat pravidla pro nejjednodušší formu společenského styku.

Z liberálního pohledu je tímto každý člověk vlastníkem, neboť každý je přinejmenším vlastníkem sebe sama. Každý vstupuje do světa jako vlastník svého vlastního těla, a při použití tohoto svého těla si může právoplatně osvojovat ostatní psychické náležitosti. Tak má zejména právo, převést do svého vlastnictví věci, které nikomu nenáleží, a on s nimi jako první "smísí svoji práci" (Locke).

Z tohoto práva prvotního přivlastnění je možné odvodit — v souvislosti s právem na vlastnictví sebe sama — všechna ostatní práva. Každý člověk má právo, získávat majetek ostatních lidí směnou za část svého majetku (např. deset hodin své práce). Každý má právo, změnit svůj majetek tak, aby ho uvedl do nového, pro něj osobně výhodnějšího stavu.

Tato individuální práva jsou objektivní realitou. Každý jedinec je automaticky rozpozná, když s ostatními lidmi vstoupí do nějaké formy společenského styku. A také všechna ostatní práva lze tímto způsobem odvodit ze soukromého vlastnictví. Zákonné jednání je definováno tak, že respektuje vlastnictví jiných lidí, zatímco nezákonné konání vlastnictví ostatních poškozuje.

Co je zákonné, a co ne, je tudíž možné určit na základě racionálního kritéria. Je lehce patrné, že všechny nesporné zločiny (vražda, loupež, znásilnění atd.) představují narušení vlastnictví. Vrah osoby X změní tělo osoby X způsobem, který nebyl osobou X dovolen. Zloděj mé peněženky uchvátil část mého vlastnictví atd. Ale také zašmodrchanější případy lze na základě tohoto pravidla lehce vyřešit.

Nikdo asi nemá právo dát mi facku — ale ne proto, že by tím poškodil moji důstojnost, ale proto, že poškozuje mé vlastnictví mého těla. Nikdo nemá právo být vydržován z daní ("sociální pomoc") — ale ne proto, že sociální pomoci využívají pouze lenoši a že je tento způsob podpory neúčinný, ale proto, že vymáhání daní je narušením vlastnictví.

Nikdo nemá právo, aby se kdekoliv neomezeně vyjadřoval ("svoboda slova") — jinak by měl každý také svobodu slova k tomu, aby se mohl nepozván v noci v půl druhé v ložnici svého souseda vyjadřovat k německé zahraniční politice. Oproti tomu má například každý právo, pronajmout si sál a mluvit k lidem, kteří se do něj dostaví.

Právo a bezpráví tedy z liberálního pohledu nacházejí objektivní normu v soukromém vlastnictví. Ale nikterak není vždy hned evidentní, komu co patří. Když zpozorujeme, jak Petr bere Pavlovi na ulici peněženku, tak pouze z tohoto pozorování nemůžeme ještě vyvodit, že se jedná o krádež. Petr si také jednoduše mohl vzít zpět to, co mu předtím Pavel ukradl.

Je tedy potřeba případ pozorovat o něco důkladněji a např. prozkoumat, kdo jakým způsobem v minulosti peněženku získal. Podobné otázky se vynořují vždy poté, co jsou lidé konfrontováni s novými problémy, jako například v dřívější době v oblasti ochrany životního prostředí. Na otázku, kolik zplodin smí emitovat určitá továrna, existuje jak známo právě tak mnoho různých odpovědí jako ve sporu o peněženku. Petr tvrdí, že peněženka je jeho, a Pavel říká opak. Majitel továrny se odvolává na neomezené právo emise, zatímco obyvatelé jsou zcela odlišného názoru. Takovéto konflikty formují každou reálnou lidskou společnost. Umožňují nám porozumět, proč existují soudci a advokáti a proč je čas od času třeba také policie a armády.

Mnoho lidí ale vidí v existenci takovýchto konfliktů nedostatek v ideji přirozeného práva. Argumentují přibližně následovně: "Zastánci přirozeného práva nejsou ani mezi sebou jednotní v tom, co to vlastně přirozené právo je. A tudíž to není sama příroda, která nám ukazuje, co je správné, a co nesprávné. Proto je myšlenka přirozeného práva rozporuplná a chybná."

Chyba v této argumentaci pramení z mylného předpokladu, že něco takového, jako je přirozené právo, může existovat pouze tehdy, když ho lidé mohou bez námahy rozpoznat. Ale stavební myšlenkou přirozeného práva není zrovna to, že by nám příroda sama říkala, co máme dělat. Základní myšlenkou není ani to, že to či ono právo je přirozené právo. Rozhodující myšlenka je mnohem elementárnější: právo a bezpráví není závislé na lidské libovůli, ale projevuje se v (objektivní) realitě, která se může od lidské vůle lišit.Author: svet # WuqoWugo32
Svet2016-02-262
-
 55%  ( 1 people voted )
+
Už som to tu kedysi písal o liberalizme..Teda nazeranie na isté politické usporiadanie je najlepšie pochopiť pri jeho "NATIAHNUTÍ" v extréme...Dajme tomu taký A. Smithov kapitalizmus , ani nemá extrem ,je to neskutočný blahobyt. Komunizmus zase v extréme predstavuje šťastie ktoré je porovnávané s istými náboženskými prejavmi-definíciami raja--edenu. A liberalizmus vo svojích extremoch osobnej slobody a podnikaní..či trhovej neobmedzenosti...smeruje k predávaniu samého seba/ biele mäso..?./a bezdonucovacieho stavu--pobytu kdesi na púšti či póle ..s pohybom a konaním nekonečným--- ľubovôľa...../osobná sloboda/ ...Takže je z čoho vyberať. A "prírodzené právo" je len MÉTA../túžba/ to nie je stav.
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-03-01 13:57:21 58d4289b
Po precitani si tejto vtakoviny som nadobudol silny pocit, ze ideologickymi otcami liberalizmu museli byt alebo nejake deti v predskolskom veku, alebo imbecili... Aspon podla "argumentacie", prezentovanej v tomto clanku, je ina moznost vylucena...

Clanok napisal nemecky uctovnik Jörg Guido Hülsmann (49), ktory o necele tri mesiace oslavi patdesiatku... Neviem kedy tento "skvost" zo seba vypustil, ale ak to nebolo pred minimalne 45-timi rokmi, tak je jednoznacne imbecilom... To nie je nakoniec nicim prekvapivym... Jednalo by sa u neho skor o typicku diagnozu liberalnych uctovnikov a preto liberalni uctovnici, v zaujme ochrany mladeze pred mentalnymi deviantami, by mali mat zakonom zakazane publikovanie cohokolvek...

Prirodzene pravo, vravis Jörg...?

Neviem ake imaginarne bytosti mas na mysli, ked pises o odporcoch sukromneho vlastnictva a tiez mi nie je jasne, ako si predstavujes spravovanie tvojej imaginarnej "slobodnej spolocnosti", bez akychkolvek jej spravcov...? Poznas nejaku firmu bez jej vedenia...? Taku, kde si kazdy robi co chce, ako chce a kedy chce...? Ale dobre, pre imbecila to pravdepodobne nie je podstatne...?

Ano, nebudem to zatial komplikovat a tak suhlasimj, ze kazdy clovek je majitelom svojho tela, ale to je jediny "spravny" postreh v tvojom trapnom pokuse o ospravedlnenie myslienky liberalneho kapitalizmu...

Trepes o nejakej imaginarnej "slobodnej spolocnosti"... Vies cim je priamo determinova miera slobody jednotlivca v spolocnosti...? Istotami, ktore mu ta spolocnost ponuka... A vies preco prave istotami, ktore mu dana spolocnost ponuka...? Preto, lebo prave tie su hlavnou myslienkou existencie spolocnosti... Prave preto ludia prirodzene ziju v spolocnostiach (statoch), aby takto mali zarucenu co najvacsiu moznu sancu vlastneho prezitia, aby spolocnostou mali zarucovanu prave tuto istotu, ktora je suborom celeho radu ciastkovych istot...

Spolocnost ludi musi znamenat spolocny zaujem jej clenov... Ano, spolocny zaujem clenov spolocnosti, o vzajomne zarucovanie si co najvacsej moznej sance vlastneho prezitia... Toto musi byt fundamentalnym cielom kazdej spolocnosti a od tohto ciela sa musi odvijat vsetko ostatne...

Aby si ludia mohli v spolocnosti navzajom cokolvek zarucovat, musia na rozvoj vlastnej spolocnosti tiez spolocne prispievat... Aby ludia mohli prispievat do spolocnosti, musia mat tiez zarucenu moznost do spolocnosti prispievat a jedinym moznym sposobom, akym mozu ludia prispievat do spolocnosti, je ich praca... Toto je a aj musi byt ich prirodzene pravo a zaroven aj ich prirodzena povinnost...

Z tohoto jednoznacne vyplyva, ze kazda spolocnost musi tiez mat nejakych svojich spravcov (vladu) a v spolocnosti musia tiez existovat dane, ako jedina realna moznost financovania realizacie spolocnych cielov... Odmietanie potreby spravcov spolocnosti (statu) a nazyvanie dani okradanim ludi, je len jednym z mnohych prejavov imbecility liberalov...

Ak by sme sa striktne drzali prirodzeneho prava, museli by sme nutne dospiet k zaveru, ze ani clovek nepatri sam sebe... Na produkcii svojho tela sa totiz nijako nepodielal... Neposkytol na nu ani material a ani ziadnu pracu... Ak by sme aj privreli vsetky styri oci, tak aj vtedy by telo cloveka muselo patrit minimalne jeho rodicom... A ich tela ich rodicom atd... Len pre pripad, ze by nahodou nejakym nabozenstvom postihnutym ludovym myslitelom napadlo za vlastnika ludi urcit nejakeho fiktivneho vyrobcu, ktory "vyprodukloval" prvy par, vybaveny vajickami a spermiami a ten jeden par potom zaludnil celu planetu, tak take nieco je technicky nemozne... Toto som uviedol len preto, lebo k liberalizmu sa hlasiaci ludia, typicky trpia nabozenskym postihnutim... Okrem toho, clovek sa tiez nijako nezasluzil o vznik planety, ktoru obyva, takze jeho naroky na cokolvek, co z nej pochadza, vratane neho sameho, su prinajmensom sporne a to aj ak by sme sa drzali tohto Jörgeho dristu:

"Tak má zejména právo, převést do svého vlastnictví věci, které nikomu nenáleží, a on s nimi jako první "smísí svoji práci""

Tak ako ludske telo, tak ani nasa planeta nevznikla bez potreby konkretneho materialu a vynalozenia konkretnej prace... Nebudem to ale dalej rozvijat, aby z toho nahodou urcitym sposobom postihnuti ludia, nezacali prekonavat neopodstatnene orgazmy... Uvolnim trosku opraty striktne prirodzenemu pravu a pozriem sa na vec ludmi deformovanym pohladom na prirodzene pravo... Ak aj teda upustime od faktu, ze to, ze nasa planeta nema doposial zisteneho majitela neznamena, ze jej majitel neexistuje a drzali by sme sa Jörgeho dristu vyssie, jeho vysinuta predstava "slobodnej spolocnosti", by nutne musela stroskotat, hned pri vzniku prvej spolocnosti ludi... Ako som uz vysvetlil vyssie, spolocnost znamena spolocny ciel a dosahovanie spolocneho ciela znamena koordinovu cinnost na vlastnom uzemi a to uzemie, kedze je obhospodarovane clenmi danej spolocnosti, musi nutne patrit tej spolocnosti, teda vsetkym jej clenom rovnakym dielom... Vsetko co je na povrchu tohto uzemia, nad nim, aj pod nim...

A tu sa dostavame k dalsiemu typickemu prejavu imbecility liberalov... O uzemi ziadneho statu nie je mozne prehlasit, ze nepatri nikomu, lebo patri clenom danej spolocnosti... Z toho dovodu, na tomto uzemi nie je mozne liberalne sukromne bohatnut z toho, co patri vsetkym... To nie je v zhode s prirodzenym pravom a ani v zhode so zaujmom ziadnej spolocnosti... Kazda normalna spolocnost ma zaujem o zvysovanie ekonomickeho stausu vsetkych rovnako a nie len niektorych, na ukor inych... Fundamentalnym principom kazdej normalnej spolocnosti, ako som uz tiez spomenul vyssie, je predsa to, aby si jej clenovia navzajom zarucovali co najvyssiu moznu sancu vlastneho prezitia... Prezitia vsetkych, nielen niektorych... Diferencovat rozhodne treba, nie kazdy prispieva do spolocnosti rovnako, ale kazdeho praca je spolocnosti potrebna... Preto nech sa niektori maju ekonomicky o nieco lepsie, ako iny, ale tam to musi koncit, ziadne priepastne rozdiely, z hladiska prirodzeneho prava, take rozdiely nie su pripustne...

Nikto nedokaze sam vyrobit traktor... Niekto ho zaprojektuje, ale niekto musi vykopat zo zeme zeleznu rudu, bauxit, ropu, niekto musi tie rudy a ropu spracovat, vyrobit z nich potrebne materialy, niekto musi tie materialy spracovat a potom aj opracovat, niekto musi ten traktor zmontovat, niekto pomalovat, niekto na vystupe skontrolovat, niekto ho musi predat, niekto mu robit servis a niekto s nim musi aj jazdit, aby cely proces mal nejaky zmysel... Bez ohladu na to, kto si o sebe mysli, ze je v celom tom procese najdolezitejsim, kazdy do toho procesu zapojeny, je pre zarucenie pozadovaneho vysledku, potrebny... Nikoho do toho procesu zapojeneho, z neho nie je mozne vylucit a preto z hladiska prirodzeneho prava, jedinym spravnym kriteriom financneho ohodnocovania prace cloveka, do tohto procesu zapojeneho, je miera narocnosti jeho povolania, miera pozadovanych vedomosti, zrucnosti a skusenosti, potrebna k jeho efektivnemu vykonavaniu...

Vsetky materialy na ten traktor boli ziskane alebo zo spolocneho uzemia, patriaceho vetkym clenom spolocnosti rovnako, alebo vymenou za tie matrerialy, alebo vymenou za pracu clenov danej spolocnosti a preto v normalnej spolocnosti nesmie byt dovolene sukromne profitovanie z majetku a prace vsetkych... Inymi slovami, v normalnej spolocnosti, z hladiska prirodzeneho prava, nikomu nesmie byt nikdy dovolene povysit svoj sukromny zaujem nad spolocny... A co sa sukromneho velkopodnikania tyka, tak tam sa o nic ine, ako o bezohladne povysovanie sukromneho zaujmu nad zaujem celej spolocnosti, ani nikdy nejednalo... Sidlis, alebo posobis na uzemi konkretneho statu, vyuzivas vsetky vyhody statom na danom poskytovane, tak sa alebo plne podielaj na realizacii spolocneho ciela obyvatelov daneho statu, alebo z toho statu vypadni...

Ano, ak ma niekto zaujem o nikym a nicim neobmedzovany individualizmus, nema co hladat v ziadnej spolocnosti... A ak je niekto clenom spolocnosti, k jeho prirodzenym pravam sa vzhladom na realitu, musia nutne priclenit aj jeho prirodzene povinnosti... A prirodzene povinnosti kazdeho clena spolocnosti, musia logicky respektovat zaujem celej spolocnosti... Samozrejme zaujem celej spolocnosti, musi spatne respektovat prirodzene prava kazdeho jej clena, ktore su limitovane vyhradne jehoi prirodzenymi povinnostami...

Co to znamena v praxi...? Nemozeme od ludi len pozadovat, aby kazdy z nich prispieval do spolocnosti, ale musime im aj vytvorit podmienky, aby na svoje prispievanie do spolocnosti mali vobec sancu... Povinnost a pravo pracovat, 100%-na zamestnanost, z tohto to musi vsetko vychadzat, inac bude dana "spolocnost", len liberalno kapitalistickym nezmyslom... Neexistuju prava bez povinnosti, ani v pripade tych prirodzenych, nic nie je zadarmo, ak chces zit v spolocnosti, musis pre nu aj nieco urobit, predovsetkym pre nu, ak nechces zit sam v dzungli a az potom pre seba... Predovsetkym sa musis striktne drzat pravidiel hry v danej spolocnosti a az potom sa mozes vlastnym snazenim pokusat zlepsovat si svoju ekonomicku poziciu... Nikomu v spolocnosti nesmie byt nikdy dovolene povysit svoj sukromny zaujem nad spolocny... To len liberali su natolko vysinuti, ze sa krcovito drzia fikcie, na individuzlizme zalozenej neralnej "slobodnej spolocnosti"...

Tolko hadam uz staci k tym posahanym liberalnym poredstavam o prirodzenych pravach...?


liberalolog # XubeTama14
-
 54%  ( 3 people voted )
+
2016-03-02 17:47:40 bd08c302

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Od tmy ku svetlu


Od tmy ku svetlu
Volám sa Patrik a tu je môj osobný životný príbeh ako som vyšiel z podsvetia drog, okultizmu a hudby. Video je rozdelené do troch častí.
Biblické zázraky mohli byť javy UFO. Máme na to dôkazy
Päť digitálnych služieb, ktoré robia svet slobodnejším, a prečo
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0268 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles