Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

VZŤAH PENETRÁCIE OBYVATEĽSTVA STRELNÝMI ZBRAŇAMI K MIERE VRÁŽD


VZŤAH PENETRÁCIE OBYVATEĽSTVA STRELNÝMI ZBRAŇAMI K MIERE VRÁŽD

Nedávna streľba na škole v Oregone znova reflexívne spustila samopotvrdzujúci sa mechanizmus diskusie o strelných zbraniach v USA. Najprv sa strieľa na deti, čo je tématicky výhodné pre médiá, tie spravia zo streľby highlight dňa, čo následne vyvolá rovnaké diskusie ako minule. Dôležitá je atmosféra, pretože väčšina sa bojí zranenia, či smrti a väčšina nerada vidí, ak sa zabíjajú deti. Reflexívnym výsledkom tejto atmosféry je kolektívny NÁZOR, že s tým treba niečo robiť, čo opäť reflexívne v prostredí súčasného absolutistického štátu vyvolá reakcie politikov. Reakcie sú možné len dve: obmedziť, či zrušiť strelné zbrane (veď predsa zabíjalo sa strelnou zbraňou), alebo nezrušiť strelné zbrane (veď treba zachovať slobodu vlastniť strelnú zbraň).

Nie je cieľom tohoto článku straniť v tejto moralistickej diskusii niekomu, ale pokúsiť sa nazrieť na celý tento jav z odstupu. Opriem sa pri tom hlavne o knihu Davida M. Bossa "Vrah v nás" [1] a o štatistiku intencionálnych homicídií (úmyselných vrážd, ďalej iba IH) z Wikipédie [2], zostavenú z údajov Úradu Spojených národov pre drogy a kriminalitu.

Fakty a štatistiky

Mapa intencionálnych homicídií podľa zemepisných oblastí. Zdroj Wikipédia.

Aj v našich médiách sú streľby masových vrahov prezentované ako niečo mimoriadne hrozivé, veď strelec v Oregone zabil deväť ľudí a ďalším spôsobil zranenia [3]. Faktom však podľa [1] je, že z celkového počtu vrážd tvoria masové vraždy 1-2%. Diskusia o legislatíve strelných zbraní je teda jasne neúmerná k problematike vrážd, a je zreteľne dôsledkom pôsobenia mediálnych záujmov..

Z vyvolanej diskusie vyvstáva hrozivý obraz USA, kde sa na dennom poriadku vraždí, pretože sú legálne strelné zbrane a ich penetrácia do obyvateľstva je najvyššia na svete. K takémuto obrazu je výhodné si vybrať nejaký štatistický údaj, napríklad, že v USA je až 6x vyšší počet vrážd ako v Nemecku. To je údaj, ktorý spomína prezident USA Obama, ktorý si z vraždenia spravil politickú tému.

Pozrime sa však na tabuľku IH a zoraďme si ju podľa stĺpca Rate, ktorý uvádza počet IH na 100 tis. obyvateľov. USA sa nachádzajú niekde v strede tabuľky na 108. mieste v susedstve štátov Nigéria a Lotyšsko. Skuťočne neviem, či sú v Nigérii legálne povolené strelné zbrane, ale v Lotyšsku je legislatívou oveľa obmedzenejšie ako v USA. A čo napríklad také Rusko s dvojnásobným ratingom IH ako má USA? Iste, 4,7 obetí na 100.tisíc obyvateľov je asi 5,8 krát viac ako v Nemecku (0,8), vidieť to však ako dôsledok slobodného vlastnenia strelnej zbrane bude sotva vierohodné, najmä ak sa pozrieme na také štáty, ako sú napríklad Bahamy, kde je naopak 6x viac IH ako v USA.

A vôbec, ak tabuľku nezoradíme podľa ratingu, dostávame prehľad zoradený podľa zempisných oblastí a tu zistíme, že obyvatelia Južnej a Strednej Ameriky, Karibiku, Strednej a Južnej Afriky sa s násobne väčšou obľubou zabíjajú ako v USA. Pričom v mnohých týchto oblastiach je zákaz vlastniť a nosiť strelné zbrane.

Samozrejme zbrane nezabíjajú iba v prípadoch kriminálnych. Máme tu aj nehody a samovraždy. Tam samozrejme budú krajiny s tak vysokou penetráciou strelnej zbrane v ratingoch vyššie, ako tie, kde tomu tak nie je. Napríklad podľa [6] v celkovom počte úmrtí strelnou zbraňou (IH, samovraždy a nehody) sú USA s ratingom 10,64 niekde v poslednej štvrtine zoznamu. Na druhej strane však napríklad Švajčiarsko s podobnou penetráciou zbraní do obyvateľstva má rating 2,91. Zasa vidíme, že aj v celkovom počte úmrtí prostredníctvom strelnej zbrane miera úmrtí priamo súvisí oveľa viac s kultúrnym vývojom ak s penetráciou zbraňami.

Navyše, aj tam, kde ide o najvyššie ratingy, stále je to pod 100 obetí na 100 tis. obyvateľov (< 0,1%), čo nesvedčí o tom, že by IH bolo zvlášť hojný jav, ktorý by významne ohrozoval spoločnosť. Napriek tomu tu je, a stojí za to zaoberať sa otázkou prečo.

Vraždia ľudia, nie zbrane. Prečo?

Tento článok píše sociálny darwinista, preto sa vo svojej argumentácii budem opierať o darwinistický model človeka ako produktu evolúcie. Človek, rovnako ako iné organizmy, bol evolúciou vybavený fyzicky a psychicky adaptáciami na situácie, ktoré musel počas minulého vývoja riešiť. Také adaptácie, ktoré zvýšili jeho schopnosť prežitia sa presadili, také, ktoré túto schopnosť znižovali, sa nepresadili.

Na tejto základnej koncepcii je postavený vedný odbor — evolučná psychológia —, a David M. Boss , autor [1], je evolučný psychológ. Vykonal doteraz najrozsiahlejší výskum homicídií a homicídnych fantázií, na základe ktorého sa mu podarilo presvedčivo zdokumentovať a dokázať evolúciou vytvorené motivačné adaptácie pre vraždenie, adaptácie, ktoré preukazateľne zvyšovali evolučnú zdatnosť nášho druhu. Zároveň vyvrátil celý rad mýtov o príčinách vraždenia, od sociálne-ekonomických po psychiatrické. V knihe jasne dokázal, že drvivú väčšinu vrážd vykonajú normálni priemerní jedinci.

Fakty z [1]

 • Mnohé vraždy sú úkladné, nie afektívne. V jednej z najväčších štúdií homicídií žien spĺňalo napríklad 56% z nich kritériá úkladných (prvostupňových) vrážd a ich plánovanie, zvažovanie a rozpracovanie trvalo dni, týždne, mesiace a niekedy aj roky.
 • 91% mužov a 83% žien vo výskume autora uvádzalo, že mali niekedy strach, že ich niekto zabije.
 • Počty vrážd v USA ročne sa pohybujú v medziach 16000-16500. Ovšem do toho sa nepočítajú pokusy o vraždu a nezvestné osoby. Tieto počty sa zhodujú aj s údajmi zo stránok FBI a štatistikami v [2]. Preto správy o ročných 30 tisíc vrážd strelnou zbraňou sú buď nesprávne, alebo obsahujú aj iné úmrtia, napríklad dopravné nehody.
 • Masové vraždy tvoria iba 1-2% z vrážd. Spolu s rôznymi bizarnými typmi vrážd, vrážd gangov, profesionálnych vrážd a vrážd prominentných osobností je to okolo 5% celkového počtu vrážd.
 • Iba 6% prepustených vrahov z väzenia sa vraždy dopustilo znova. Tede niet niečoho takého, ako rodený vrah.
 • Iba u 4% vrahov bola diagnostikovaná nejaká psychická porucha.
 • 87% percent vrážd vykonajú muži a muži sú aj obeťamni vraždy v 75% prírpadov.
 • 65% vrážd vykonajú muži na na mužoch, 22% na ženách. 10% vrážd vykonali ženy na mužoch a iba 3% ženy na ženách.
 • Vražda je kriminálny čin, kde sa najľahšie odhalí páchateľ zo všetkých trestných činov, má najvyššiu objasnenosť — 69%. Je to preto, že čin je vykonaný medzi jedincami, ktorí sú v nejakom vzťahu, poznajú sa. Vraždy spáchané známymi, priateľmi a príbuznými sú oveľa častejšie, než vraždy spáchané cudzími ľuďmi.

Nie je cieľom tohoto článku vysvetliť dopodrobna motivácie jednotlivých druhov vraždenia. Od toho je tu spomínaná kniha, ktorá je napísaná aj pomerne živým a pútavým spôsobom. Preto iba heslovite niektoré súvislosti:

 • Väčšina všetkých vrážd sú vraždy súvisiace s pohlavným výberom partnera. 65% vrážd sú vraždy, kde páchatelia a obete sú muži. Ide o typický boj o samice. Ten kto vraždou zlikviduje protivníka má mnohonásobný prospech. Jednak zlikvidoval súpera, ale zlikvidoval aj jeho genofond, čím zvýhodil svoj. Súčasne aj zastrašil partnerku a obmezil jej voľbu iného genofondu. Vraždy zo žiarlivosti sú zďaleka najčastejšie formy vrážd.
 • Infanticída, teda zabíjanie detí je rovnako adaptačne užitočné pre druh. Pokiaľ žena stratí partnera a má deti, stratí jednak možnosť získať partnerove zdroje na výchovu, súčasne však stratí aj možnosť rozmnožiť sa do väčšieho počtu potomkov. Východiskom je nájdenie si nového partnera. Z pohľadu nového partnera je však pre jeho genofond nevýhodné investovať do cudzieho dieťaťa. Preto je infanticída nevlastných detí jednou z najčastejších príčin úmrtí u prírodných národov (uvádza sa až 30%) a u civilizovaných národov je evidovaný výrazne vyšší rodinný diskomfort u nevlastných detí. Sú však aj iné prirodzené motivácie na infanticídu.
 • Statusové vraždy. Samca, ktorý je v hierarchii tlupy vyššie, majú samice radšej, má teda vyššiu šancu na replikáciu svojho genofondu. Rovnako samice medzi sebou súťažia o šancu rozmnožiť sa svojím vzhľadom. Najčastejšou príčinou vrážd žien ženami je nejaké poníženie v otázkach vzhľadu vrahyne. Tak isto za väčšinou masových a sériových vrážd je boj o statusové postavenie vraha. Naprílad Breivikovi, ktorý je očividne vizuálne neatraktívny, po jeho čine stúpla sexuálna atraktívnosť a má ctiteľky. Aj spomínaný vrah z Oregonu sa sťažoval na nízky spoločenský status a nezáujem žien [3]. Vražda teda môže zvýšiť spoločenský status a zvýhodniť vraha v pohlavnom výbere.
 • Súčasne s evolúciou kognitívne-behaviorálnych modulov pre zabíjanie sa vyvinuli aj obranné moduly. Strach z toho, že môžem byť zabitý partnerom sprevádza veľkú skupinu vzťahov, a modifikuje správanie potenciálnych obetí. Napríklad tak typický spontánny strach pred cudzími ľuďmi u detí je pravepodobne dôsledok infanticíd v našej evolučnej minulosti.

Takto by sa dalo pokračovať ďalej. Vidíme teda, že tri hlavné motivačné skupiny pre IH vôbec nesúvisia s motiváciou vlastnenia, či nevlastnenia strelnej zbrane. Napokon prevažná vňčšina IH sa deje nožom.

Záver

Na základe uvedených štatistík sa dá jednoznačne preukázať, že množsvo násilných kriminálnych činov končiacich smrťou nezávisí od typu nástroja, ktorý sa na to použil. Zároveň vidíme, že v oveľa vyššej miere závisí od kultúrno-historického vývoja rôznych geografických oblastí sveta, pretože je geograficky členiteľné.

Motivácie týchto činov taktiež nesúvisia s typom smrtiaceho nástroja, ale z motivácií, ktoré sme zdedili od svojich predkov. Tieto motivácie slúžili na zvýšenie genetickej zdatnosti nášho druhu, rovnako ako všetky iné psychické motivácie. aj keď sa to môže z povrchného videnia javiť ako nezmysel. Regulácia strelných zbraní preto nemá na výskyt týchto modulov nijaký vplyv.

Podľa štúdie [5] sa dá poukázať na určitú koevolúciu génov a kultúry v otázke homicíd. Od raného stredoveku postupne s vývojom štátu sa vyvíjal aj regulátor zabíjania vo zvyšovaní zabíjania kriminálnych živlov, hlavne tých, ktorí sa dopúšťali homicíd. To postupne zvýhodňovalo menej vyvinuté formy kognitívno-behaviorálnych homicídnych modulov. Znižoval sa hlavne pool prirodzene násilných mužov. Kultúrne geografické rozdiely v tabuľke z [2] sa preto dajú vďaka tomu vysvetliť odlišnými kultúrnymi evolúciami . Rôzne kultúry selektujú iné varianty mužov a muži sú podľa [1] hlavný vykonávatelia homicíd, pretože im to prináša najväčší evolučný prospech. Čím dlhšie pôsobenie civilizačných kultúrnych regulátorov tým nižší rating intencionálnych homicíd, čo približne zodpovedá geografickému rozdeleniu.

Z pohľadu diskusie o regulácii strelných zbraní je to však problém, pretože oveľa ťažšie sa reguluje genetický pool ako množstvo strelných zbraní. Je preto prirodzené pre politika ponúkať takéto riešenie, aj keď vlastne nič nerieši.


Literatúra a odkazy:

 1. Buss, D. M. (2009). Vrah v nás (Kauza Homo.). F, Pro mento sana s.r.o.. Trenčín.http://ge.t t/4mSkYFP2
 2. List of countries by intentional homicide rate. Wikipedia.https://en.wikipedia.org/wiki/List_o f_countries_by_intentional_homicide_rate
 3. Motivem střelce z Oregonu může být milostná frustrace, vyplývá z jeho manifestu. Lidovky.cz. http://www.lidovky.cz/motivem-strelc e-z-oregonu-muze-byt-milostna-frustrace- vyplyva-z-jeho-manifestu-gf2-/zpravy-sve t.aspx?c=A151006_081125_ln_zahranici_ELE
 4. Wodarz, D., & Komarova, N. L. (2013). Dependence of the Firearm-Related Homicide Rate on Gun Availability: A Mathematical Analysis. PLoS ONE, 8(7), e71606. doi:10.1371/journal.pone.0071606
 5. Harpending, H. C. (2015). Western Europe , State Formation , and Genetic Pacification. Evolutionary Psychology, 13(1), 230 243. Retrieved fromhttp://www.epjournal.n et/articles/western-europe-state-formati on-and-genetic-pacification/
 6. List of countries by firearm-related death rate. Wikipedia.https://en.wikipedia.org/wiki/List_ of_countries_by_firearm-related_death_ra te


Author: Radek Domica # XuwoNiwi92
Svet2015-10-1411
-
 50% ( 0 people voted )
+
Ľudia sa zabíjajú od jak živa. Je nezmysel zakázať len určitý druh zbraní. Zbraňou je aj nôž, sekera, kladivo, kameň, palica alebo aj auto. V dávnych dobách sa pravdepodobne ľudia zabíjali vo väčšej miere ako teraz a to nepoznali strelný prach. Vraždia ľudia, nie zbrane. Kto chce zabiť, zbraň si nájde.
milan # PesyMihy72
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-10-14 13:36:01 57f4fff1
Petr Chobot o islamizácii Európy
PERFEKTNÉ VIDEO O ISLAMIZÁCII EURÓPY
VEĽMI ODPORÚČAM POZRIEŤ
matej # HogeRaju64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-10-14 22:05:41 5057d10a
Petr Chobot je sektár a bludár. Je mi jedno čo si myslí o islamizácii, ale je zodpovedný za samovraždy svojich bývalých klientov, na ktorých experimentoval s drogami. A stále manipuluje ľuďmi!

Teba by mali za gule zavesiť, za šírenie jeho mena.


VypIta placacka # CevePyli42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-10-15 07:53:45 55d8bc65
VypIta placacka: si psychcky chorý človek keď veríš takým hlúpostiam, ktoré sa píšu po internete o Chobotovi. Máš nulovú inteligenciu.
Už len ten tvoj psychopatický nick prezrádza, že si chorý.

matej # HogeRaju64
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-10-15 09:21:44 5057d10a
Rôzne pochybné očierňujúce internetové klebety o Chobotovi treba brať z rezervou.

Napr. veľmi smiešna klebeta o Chobotovi koluje po internete, že podával ľuďom ketamín - ide o zakázanú látku a nebol by taký blázon aby rizkoval niekoľko rokov vo väzení, navyše túto látku je extrémne ťažko zohnať - žiaden drogový díler vám ju nepredá - zohnať je ju prakticky nemožné, používajú ju iba anestéziologovia v lekárstve.

Takže informačná hodnovernosť kritikov Chobota, je teda veľmi pochybná.

Stala sa mu raz nepríjemná situácia, že nejakým omylom podal ľuďom bylinky obsahujúce skopomalín (alebo jemu podobné látky).

Aj skopomalín je psychedelická látka a dajú sa pri ňom zažiť zmenené stavy vedomia.
Existuje aj teória v psychiatrii, že pri schizofrénni zohrávajú dôležitú rolu znížená aktivita muskarín-acetylcholínových receptorov, čo spôsobuje aj skopomalín.
Užitie skopomalínu dosť pripomína zmenené stavy vedomia podobné ako pri schizofrénii. Tiež je to zaujímavá psychoaktívna látka, má však určité riziká na srdce je tam riziko prehriatia tela.

Petr Chobot je zaujímavý aj tým, že najmenej 15 rokov dozadu mal veľkú víziu v zmenenom stave vedomia, v ktorom videl ako sa bude islam šíriť do Európy prostredníctvom imigrácie. Vtedy bol považovaný za túto viziu ešte za blázna (znelo to veľmi nereálne), dnes sa to z hrôzou plní. Avšak ako hovorí on sám, v rukách máme všetkú moc my - a dokážeme aj tieto určité tendencie zvrátiť, ak my ľudia urobíme zo svojej strany všetko čo sa dá.

matej # HogeRaju64
-
 50% ( 4 people voted )
+
2015-10-15 09:24:35 5057d10a
Ty si, ty hlúpy copypaste analfabet.
VypIta placacka # CevePyli42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-10-15 23:55:24 55d8bc65
loading...
Ja mám svoju zbraň zamknutú v trezore. Zatiaľ. Som však viac-menej presvedčený, že ju ešte za svojho života použijem. A pritom vôbec nevyjdem ani na ulicu. Tam vám totiž v tej dobe už bude nanič aj súkromný tank. Bude sa treba účinne brániť medzi stenami a psychicky sa pripraviť, ako správne použiť posledný náboj...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-10-16 00:39:03 bc7b649f
pandáš, aj páter kuffa, aj on.
aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-10-16 22:47:39 b2294b8b
:-DDDDDDDDDDD

Maciak sa uz dostal do poslednej fazy halucinacii... Odhalil v sebe novy konspiracno prorocky talent... Uz sa aj psychicky pripravuje na samovrazdu... :-DDD

A zacalo to tak nevinne, postavanim na moste s tulavymi mackami a snivanim o tajnych ostrovoch a tajnych baroch... :-DDD

Mnau mnau a co takto statny tank, alebo drustevny tank, ten by ti bol tiez nanic...? :-DDD

Nenapisal si sice, aku fiktivnu zbran mas fiktivne zamknutu v koho trezore, ale ked uz spominas naboje, tak povedzme, ze fiktivnu pistol... Alebo chces radsej fiktivny revolver...? Ak tu "zbran" "mas" v trezore NBS, tam by sa zmestil aj fiktivny samopal, dokonca aj fiktivna hufnica a mozno aj "sukromny tank"...? :-DDD

Tak, tak, maciak, psychicky sa pripravuj na spravne pouzitie posledneho naboja medzi svojimi stenami, onedlho ich uz urcite budes mat v zaujme tvojej ucinnej ochrany pekne calunene... :-DDD

Mnau, mnau, aky je tvoj akcny plan...? Najprv vystrielat vsetky tvoje tulave macky a poslednou gulkou odstrelit seba...? A ak sa netrafis...? Mas aj nejaky zalozny plan B...? Napriklad fiktivnu bednicku C4 s fiktivnou casovanou rozbuskou, na ktoru sa aj s netrafenymi tulavymi mackami posadis...? :-DDDDDD



P.S.: Taky zachvat smiechu, aky si mi tvojim dristom sposobil, som uz davno nezazil... Az ma z toho bolia vsetky svaly na tvari... :-DDD


mackolog # VegaXady76
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-10-17 12:09:35 25bb9742
Konečne! Už som mal trochu obavy. Bol som pár dní preč a po návrate mi niekto stále chýbal v troll komédiách kabaretu Dôležité. Preto ma potešilo, že stačí niečo napísať k hocijakému článku a zalezený starý psycho ako na povel vylezie z nory. Nuž vitaj späť, Truhlík, lol!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-10-17 21:31:28 d405c1fd
Maciak, ty sa radsej sustred na to, aby si pocas zasamovrazdovania sa nemal na plne pecky pusteny heavy metal, lebo nebudes pocut, kedy si sa zastrelil... :-DDD


mackolog # VegaXady76
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-10-18 02:36:30 25bb9742

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jede   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:







Podporte nás aj cez BITCOINY



12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Prečo Čína vytvorila nad Východočínskym morom zónu protivzdušnej obrany?


Prečo Čína vytvorila nad Východočínskym morom zónu protivzdušnej obrany?
To, čo pred pár týždňami vyzeralo ako špekulácie (viď naše Novinky), sa stalo skutočnosťou. Čínske ministerstvo obrany vyhlásilo s platnosťou k 23. 11. vytvorenie identifikačnej zó...
Nenažraní europoslanci
20 LÉKŮ, KTERÉ ZPŮSOBUJÍ ZTRÁTU PAMĚTI
Fenomén zvaný vlastenectví

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0366 s
good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made