Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Zázraky ľudského stvorenia


Zázraky ľudského stvorenia

Toto je príbeh o nás všetkých. Každá ľudská bytosť je jedinečná. Môže byť taká dokonalosť ľudského stvorenia len obyčajnou náhodou?

 Author: Patrik # VebaSydi71
Záhady2013-09-1353
-
 64% ( 18 people voted )
+
Viac na:
ABC
http://www.barankova-nevesta.estranky.sk/
[/url
]

Patrik # VebaSydi71
-
 56% ( 6 people voted )
+
2013-09-13 18:25:51 57f4c28a
Nízko hodnotený príspevok


Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 35% ( 7 people voted )
+
2013-09-13 19:33:47 57c596fc
No rozdiel je taký, že nejde o žiadnu svetskú organizáciu.. Proste človek tam môže prísť k nejakým info a poznaniu Stvoriteľa a už je na ňom ako bude ďalej pokračovať
http://www.barankova-nevesta
.estranky.sk/clanky/znovuzrodenie.html

Na spodku (Dôležitosť spoločenstva kresťanov) je ukázaná sloboda voľby.. Je na každom či chce byť pod hlavičkou nejakej cirkevnej organizácie alebo fungovať nezávisle ako Kristus

Patrik # VebaSydi71
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-09-13 19:44:46 57f4c28a
Ak mám byť úprimný, aj ja keď som klikol na stránku barankova-nevesta.estranky.sk tak som si myslel, že to patrí jehovistom.

montenegro # NycyQywa82
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-14 10:38:45 5057d10a
No, my ľudia často krát mávame predsudky.. Avšak aj medzi jehovistami sa nájde kopa úprimných duší, ktoré hľadajú Boha celým srdcom.. Problém dnešných cirkví je taký, že hovoria: "MY SME TÍ PRAVÍ - VYVOLENÍ!" a nedávajú priestor omylnosti človeka.. a keď je človek v nejakej inej cirkvi než v ich, tak už ho majú za zatrateného alebo sektu.. Mne to príde ako problém, ktorý riešil aj nemecký reformátor Martin Luther - spasenie skrze cirkev.. Keď si v nejakej tej "pravej" cirkvi, tak ty sa nemáš čoho báť, ale tie ostatné sú zatratené, pretože nie sú v tvojej cirkvi.. Toto je postoj mnohých.. Neuvedomujú si, že tým súdia vlastných bratov z iných cirkví, ktorí sú častokrát omnoho úprimnejší voči Bohu.. Boh súdi podľa srdca a našich pohnútok.. A každý kto má dobré pohnútky a čisté srdce (myseľ) bude vedený na správnu cestu.. Či teraz, či neskôr.. Boh vie.. Isté je, že raz to príde a ľudia odídu od pastierov, ktorí pásli samích seba.. Ich pastierom sa stane jedine Kristus a ten ich bude viesť v moci Ducha..
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 10 people voted )
+
2013-09-14 11:16:42 57f4c28a
Nízko hodnotený príspevok


Stano # HyxaFyjo84
-
 37% ( 9 people voted )
+
2013-09-14 16:03:06 5057d10a
loading...
Stano
Ak by BOH neustanovil eucharistiu, nekonal by poslednú večeru.

lucifer # FaliQuva33
-
 56% ( 6 people voted )
+
2013-09-14 16:34:55 55ede02f
@lucifer, ak považuješ obrad eucharistie za pohostenie spojené so vďakyvzdaním Bohu za dar jedla a vína, ako Ježiš ukázal príkladom pri poslednej večeri, tak okej. Tak ako jej rozumeli a konali ju prví kresťania a hostili sa normálnym jedlom a vínom, a nie krvou a ľudským mäsom, fuj. Ale ak považuješ jedlo za modlu, za kúzelný prostriedok spasenia, potom vo svojej fantázii veríš podvedeným podvodníkom a klameš tým sám seba a nič ti to neprospeje. Prečo Ježiš povedal "toto je moje telo a moja krv" si môžeš bez obalu prečítať tu: http://lorber.szm.com/vybrane/telo_
a_krv.html#chlieb_zivota

Myslím že je vždy lepšie prikloniť sa k srdcu, než k žalúdku a zradnej fantázii.

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-09-14 18:35:05 5057d10a
Problém nielen dnešných cirkví je, že existujú.
Amen.
Pock # SihySuri34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-14 18:35:49 c16eba66
Barani nabití "múdrosťami" z vlastných hláv,ako Stano:
Prečítaj si Emmerichovú,čo tá hovorí o Eucharistii a polož si vo svojej "múdrosti" otázku-
dostal som od Boha viac poznania o tomto,ako ona?

Tu sa priučte "kazatelia":
http://www.pomocnudznym.sk/sokujuce-posolstvo/


filip # WyboCeci64
-
 64% ( 12 people voted )
+
2013-09-14 19:00:25 5f66572e
Slava trojjedinemu bohu, na večne casi a nikdy inak !

Ten co chodi po chodniku # VuryGisa86
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-09-14 19:05:23 3ec5dc07
Stano

A prečo by som mal veriť tebe a nie slovám, ktoré BOH zjavil svojim apoštolom?...pokiaľ by Kňazi vykonávali službu BOHU nesprávne, tak mi vysvetli prečo by to BOH nemal záujem za dvetisíc rokov zmeniť? myslíš že by to nedokázal napraviť?

lucifer # FaliQuva33
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-14 19:19:48 55ede02f
Filip, práveže ja žiadnu múdrosť z vlastnej hlavy nepodávam, píšem tu iba to čomu verím že je správne.

Minulý týždeň som zrovna trochu počítal tie "báječné" Emerichovej videnia - "HOŘKÉ-UMUČENÍ-PÁNA-NAŠEHO-JEŽÍŠE-KRISTA.
doc". Okrem toho že v nich kopíruje Jánovo evanjelium, neprináša žiadne užitočné ponaučenie, a to o poslednej večeri je evidentne riťolezectvo ku katolíckej cirkvi a úplne zvrhlé videnie:

"Spasitel se stával během tohoto jednání stále vroucněj¬ším a řekl, že jim chce teď dát všechno, co má, totiž sama sebe. A připadalo mi, že se v lásce zcela rozplývá. Viděla jsem ho úplně zprůhlednělého. Byl jako světlý stín. Nato rozlámal chléb na několik kousků a položil je na hromádku na misku. Potom se modlil a ještě učil. Všechna slova vycházela z jeho úst na apoštoly jako oheň a světlo, jen ne na Jidáše. Nyní vzal Ježíš misku s chleby a řekl: „Vezměte a jezte, toto jest tělo mé, které se za vás vydává!" Přitom nad ní pohnul svou pravicí, jako by žehnal. Když to učinil, vyšla z něho zář, chléb se rozzářil. Vypada¬lo to, jako by sám do něho vplynul. Nejdříve podal Svátost Petrovi, pak Janovi. Nyní pokynul Jidášovi, který seděl na¬příč proti němu, aby přistoupil. Byl třetí, komu podal Pán svaté přijímání. Ale bylo to, jako by jeho slovo couvalo od úst zrádcových. Tak jsem se zhrozila, že už nemohu říci, co jsem přitom pocítila. Ježíš však mu řekl: „Co činíš, čiň rychle!" Potom podal svaté přijímání druhým apoštolům. Přistupovali dva a dva.
Hned nato pozvedl Ježíš kalich za obě ouška k svému obličeji a říkal nad ním slova proměňování. Byl sám přitom zcela jakoby proměněn, jako by přešel sám v to, co druhým podával. Nyní nechal Petra a Jana napít se z kalicha, jejž držel v rukou. Pak ho však postavil a Jan nabíral lžičkou svaté krve a naléval do pohárů, jež Petr podával apoštolům. Pili po dvou z jedné nádobky. Ne¬vzpomínám si už docela dobře, zdali také Jidáš pil z ka¬licha. Avšak jistě se nevrátil na své místo a ihned opustil světnici. Druzí se domnívali, že Pán Jidáši svěřil, aby ně¬co zařídil. Venku začal Jidáš utíkat jako pominutý.
Zbytek svaté krve, jež zůstala v kalichu, vylil Pán do malého poháru, který stál v kalichu. Pak přidržel prsty nad kalichem a dal si na ně nalít vína a vody od Petra a Jana. Abluci dal pít z kalicha oběma apoštolům. Také do pohárků ji dal nalít a dát ostatním. Nato Mistr osušil kalich, vložil do něho nádobku se zbytkem svaté krve, nahoru položil misku se zbylými proměněnými chleby, přikryl víkem a svrchu rozprostřel bílý šátek nad kali¬chem, jejž postavil na podložku mezi menší poháry. Vi¬děla jsem, jak apoštolově požívali z těchto darů, jež Kristus konsekroval, po jeho vzkříšení.
Nevzpomínám si, že by si Pán z toho něco vzal pro sebe. Také jsem neviděla, že by Melchisedech, když obětoval chléb a víno, sám něco požil. Když to podal, daro¬val se sám, takže se zdál jako vyprázdněn a vylit v mi¬losrdné lásce. Nedá se to vypovědět.
"

Nehnevaj sa, ale tieto Emerichovej videnia sú obyčajná čierna omša od posadnutého človeka. Keby to tak bolo v skutočnosti, potom by už zrejme boli všetci Ježišovi učeníci super svätí a Peter by nezaprel svojho Pána, priateľa.

Porovnaj si, čo Ježiš hovorí o svojom tele a krvi v Novom zákone: "56 Ten, kto jie moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. 57 Ako mňa poslal ten živý Otec, a jako ja žijem skrze Otca, tak i ten, kto mňa jie, bude žiť skrze mňa. 58 To je ten chlieb, ktorý sostúpil z neba, nie ako čo vaši otcovia jedli mannu a pomreli. Ten, kto jie tento chlieb, bude žiť na veky. ... To vás pohoršuje? 62 A čo, keby ste videli Syna človeka vystupovať hore, kde bol prv? 63 Duch je, ktorý oživuje; telo nič neosoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život." Ján 6., Matúš 13,10-17........

A tiež nezabúdaj, že v Písme sa prorokuje: "1Ale Duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov. ....."
"1Ale bývali aj falošní proroci medzi ľudom, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí postranne uvedú sekty zatratenia (a sem si prirátaj aj omylný Rím, lebo pravá Ježišova cirkev žije v srdciach ľudí, ktorí je praví pastier) a Veľpána, ktorý ich vykúpil, budú zapierať a uvedú tak na seba náhle zahynutie. 2A mnohí budú nasledovať ich prostopaše, pre ktorých sa budú rúhať ceste pravdy. 3A v lakomstve vymyslenými rečami budú vami kupčiť, ktorým odsúdenie nezaháľa od dávna, a ich zahynutie nedrieme. (2.Petrov 2.)

Naproti tomu si prečítaj, čo hovorí Ježiš o poslednej večeri v Lorberovi, resp. Engelovi:

5. Nastal večer, keď Som prišiel so Svojimi učeníkmi. Keď sme boli našim hostiteľom a jeho rodinou radostne pozdravení, boli sme za uisťovania, že nás tu nebude nikto rušiť, uvedení do zmieneného sálu, kde sme sa posadili k pripravenému baránkovi veľkonočnému.
6. Všetko, čo sa tento večer hovorilo, to tiež evanjelista Ján presne zaznamenal a možno to dostatočne čítať v jeho evanjeliu. Tu treba len niečo ešte dodať, aby sa prispelo k porozumeniu, ako ony udalosti vyvrcholili.
7. Keď sme boli podľa starého zvyku zjedli baránka, vstal Som, opásal Sa a odhodlal Som Sa k mytiu nôh, čím bolo preukázané najhlbšie pokorenie Syna človeka, ktorého toto bolo zamestnanie najnižších sluhov a otrokov. Zároveň sa však tým hovorí, že po Mojich cestách nemôže kráčať nikto, komu som skôr neočistil nástroje, ktoré mu umožňujú ísť tiež po týchto cestách; to je jeho srdce musí byť úplne očistené od všetkého prachu svetských ciest, po ktorých doposiaľ kráčal a Som to Ja, Ktorý mu k tomu poskytne prostriedky. Nech sa teda nikto tohto umývania nôh nebojí, inak nebude mať na Mne podiel.
8. Tým Som tu dal učeníkom hlboké poučenie v symbole, pri čom pravda tento symbol nie je vecou hlavnou, ale všetko tu znamená jadro v ňom väziace.
9. A ako Som očistil Svojich učeníkov Ja, tak sa majú tiež ľudia snažiť vzájomne sa očisťovať, aby Ma mohli s čistým srdcom, teda s umytými nohami v pravde nasledovať.
10. Bolo zvykom, že po jedle podával hospodár ešte sústo, pričom vyriekol nejaký výrok z Písma tomu, kto dostal toto sústo. Tento obyčaj sa do dnešnej doby neudržal, ale vtedy sa všeobecne prevádzal a u mnohých bol považovaný za akúsi veštbu pre prichádzajúcu dobu.
11. Zatiaľ čo som pripravoval tieto sústa, zachvátila Moju dušu veľká trúchlivosť a Ja Som vyriekol slová: „Jeden z vás Ma zradí!”
... VE
J 11/71. Večera Pána.


Takže prepáč, ale Emerichovú ani Valtortu nemusím. Vybral som si veriť v Lorbera, cítim že je to omnoho čistejšia náuka (a plne v súlade s bibliou) než cirkvou blahosklonne imprimaturované výlevy potľapkávajúce ich po pleci a hlásajúce ružence, obrady, spovede, modlitby ku svätcom, a podobné bludisko ľudských zákonov.

Stano # HyxaFyjo84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-09-14 20:08:47 5057d10a
Oooops, teraz som dočítal onu kapitolu do konca:

20. Teraz Som podal Svojim učeníkom ešte raz krátkymi slovami Svoju celú náuku, ako to možno presne čítať v Jánovi. Kap. 13-17 so všetkými rečami a odpoveďami učeníkov, s námietkami Petra a Filipa a s ich vyvrátením.

21. Za týchto rečí sa však už zotmelo a Ja Som teraz vzal ešte raz chlieb, z ktorého som bol pripravil prvé sústa a hovoril jedenástim (apoštolom): „Vezmi ešte každý sústo, ktoré tu pripravujem! Je to Moje telo, telom sa stanúce Slovo, ktorý sa má vo vás stať živé. Vezmite tiež tento kalich! Pite z neho všetci! Je to Moja krv, ktorá bude vyliata za vás na odpustenie vašich hriechov. Kto neje Moje telo a nepije Moju krv, nestane sa nikdy blaženým. Vy však teraz viete, ako tomu máte rozumieť a nebudete sa už o tieto slová potkýnať. Jedzte a pite a čiňte toto, kedykoľvek to činíte, na Moju pamiatku! Kde však dvaja budú toto činiť na Moju pamiatku a zhromaždia sa v mene Mojom, tam budem tiež Ja medzi nimi!”

VE
J 11/71


Stano # HyxaFyjo84
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-09-14 20:29:19 5057d10a
Ty si to schytal naplno Stanko...

filip # WyboCeci64
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-09-14 22:19:27 5f671edb
Vy ste magori, ibaže to nikdy nepochopíte. :-)))))
Pock # SihySuri34
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-09-14 22:37:38 c16eba66
Filip, upokoj sa a radšej si čítaj Jakoba Lorbera. To ti osoží viac ako tvoj slepý sarkazmus a odmietanie Božieho slova v Lorberovi.
Lorberovi tých viac ako 12000 strán diktoval samotný Boh- Ježiš. Tak opatrne.
Skúste si to čítať, pretože slepo odmietať Lorbera je pre všetkých, ktorí tak činia, veľká chyba.

Matej # TywaGupa00
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-09-14 22:54:29 5b7f3f41
matej
ten lorber mal zjavenia niečo ako mohamed?
veď v biblii sa píše, že sa z nej nemá nič uberať ani pridávať?!
tak aký lorber?

aaa # RuxaQija4
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-09-14 23:06:36 b229507a
Filip, teraz naozaj nechápem čo myslíš. Iba som doplnil dva odstavce ku predošlému, ktoré však iba potvrdzujú, že Ježišove slová pri poslednej večeri sú podobenstvom, a nie upírskou hostinou ako tomu verila Emerichová. Toto isté, čisté Božie slovo učil aj Boží muž William Branham:

"Prijímanie tela Pána Ježiša Krista pri večeri Pánovej, to neznamená že tento chlieb je doslovne telo Kristovo. To je po katolícky. Ja neverím že je to tak. Verím, že je to len nariadenie, ktoré nám dal Boh, vidíte, to je nie skutočné telo. Je to... Nuž, vskutočnosti je to kúsok nekvaseného chleba. Je to len nariadenie. ... Tak isto neverím, že tento chlieb a víno má niečo s vami urobiť. Je to len zachovávanie nariadenia, ktoré nám dal Boh, aby sme ho zachovávali Vidíte? Je to tak. A verím, že s vodným krstom je to tak isto. Verím, že je to pre nás potrebné aby sme to zachovávali, keď On sám nám v tom vo všetkom išiel príkladom. On toto urobil, dávajúc nám to za príklad. A umýval nohy učeníkom, dávajúc nám to za príklad."

Keby bol katolíkom, už dávno by ho Rím vyhlásil za kráľa svätcov a najvyššiu modlu, rozumej "orodovníka". Môžeš si prečítať jeho životopis: htt
p://www.posolstvo.szm.com/stalosa3.htmStano # HyxaFyjo84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-09-14 23:27:46 5057d10a
@aaa Lorber nič ku Ježišovmu učeniu nepridal ani neubral, skôr si všimni, čo popridávala a ubrala cirkev.

Stano # HyxaFyjo84
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-14 23:34:41 5057d10a

aaa
Nie, Lorber nemal zjavenia také ako Mohamed.
Lorber jasne píše, že je len jeden trojjediný Boh- Ježiš Nazaretský. Takže už len kvôli tomu prirovnávať Mohameda k Lorberovi je úplne nesprávne.
Napíš mi presne verš, kde sa v Biblii píše, že Boh nemôže doplniť tie nekompletné evanjelia v Biblii, alebo teda znova zoslať Evanjelium Jána, ktoré sa celé nezachovalo len a len ľudským zavinením.
Už sme to tu preberali. Boh je stále rovnaký, je preláskavým Otcom. Keď sa teda nezachovali v úplnosti Jeho slová, ktoré podával za Svojho telesného života tu na zemi, tak ich On zoslal znova hlavne skrze Jakoba Lorbera.
Ale pre ľudí je typické si nájsť tisíc slepých dôvodov prečo to nečítať a prečo to hneď zavrhnúť, ako tomu skúsiť dať šancu. To je ale pre ľudské pokolenie normálne. Radšej si zakryť oči a nič nechcieť vidieť a hlavne všetko čomu nerozumieme treba poohovoriť.
Tak sa mimochodom upalovali aj čarodejnice v stredoveku. Nikto si nedal námahu skúmať, aký to má dar tá žena, že môže liečiť alebo vidieť duchovné veci...Stačilo, keď jeden sused povedal to, ďaľší tamto, a to bol dostatočný argument aby duchovne vidiaca žena bola označená za čarodejnicu a zhorela.
Asi tak beriem aj ten tvoj príspevok aaa.
Jednoducho, je vždy najľahšie niečo zavrhnúť ako to preskúmať.
Matej # TywaGupa00
-
 44% ( 8 people voted )
+
2013-09-14 23:45:36 5b7f3f41
Matej, Jezisovych ucennikov maju sprevadzat iste znamenia. sprevadzali ich Lorbera? aky je rozdiel medzo Bozim prorokom a falosnym?
"Ale prorok, ktorý by sa spupne odvážil hovoriť slovo v mojom mene, to, čoho som mu neprikázal hovoriť, a ktorý by hovoril v mene iných bohov, ten prorok zomrie."

Lorber pise vo VEJ 9.diel 35.kap.:"Ó, Pane, Pane od večnosti, s prístreším to tu celkom dobre pôjde!"
hovori sa o Jezisovi, ze bol od vecnosti. co hovori biblia? kol 1:15: "On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený pred všetkým stvorením."
takze podla biblie Jezis je prvorodeny, t.j. nie od vecnosti, podla Lorbera je od vecnosti.

Fero # LifuRoru61
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-09-15 07:40:27 5ab6fb7f
Fero, tak túto poznámku si si mohol odpustiť. Ja ani vlastne nerozumiem, ako ťa takáto hlúposť mohla napadnúť. Nerozumieš o čom píšeš.
Aby som ti to vysvetlil a aby si tomu chápal, tak ten Grék, ktorý k Ježišovi prehováral v ňom spoznal prvotného stvoriteľa, ktorý je Otec, teda večná láska. Čiže hovoril k Otcovi, ktorého videl v samotnom Ježišovi. Lebo on spoznal, že v Ježišovi je Otec a Syn jedno.
To je presne ten problém, že ľudia nerozumejú, čo znamená trojjedinosť Boha. To nie je trojosobnosť. Boh sa neskladá z troch osôb. Boh je len jedna osoba a teda Ježiš Kristus. Ježiš ako jedna osoba má v sebe večnú lásku, ktorá je Otec, má v sebe múdrosť vychádzajúcu z lásky, ktorá je Syn, a má všadeprítomnú a pevnú vôľu, ktorá je posvätenie a teda Duch Svätý. Ale ako osoba je Boh len jeden- teda Ježiš Nazarestký.
Asi je to pre vás ťažké pripustiť, že si prvotného stvoriteľa od Zčlovečenia večného Boha na Zemi máte predstavovať ako Ježiša Nazaretského, ako jednu jedinú osobu, ako Syna človeka.
Ale nerozumiem, prečo by to pre vás malo byť také ťažké pochopiť a prijať. Keď sme predsa my sami stvorený Bohom na Jeho vlastný obraz a teda sme tiež trojjediný.

Matej # TywaGupa00
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-09-15 08:15:51 5b7f3f41

Fero
"Ale prorok, ktorý by sa spupne odvážil hovoriť slovo v mojom mene, to, čoho som mu neprikázal hovoriť, a ktorý by hovoril v mene iných bohov, ten prorok zomrie."
Prečo si mi toto napísal, tomu naozaj takisto nerozumiem. Lorber písal presne to, čo mu diktoval Ježiš- Boh od večnosti. Ak by ťa zase tá večnosť miatla, tak si vždy spomeň, že Syn a Otec sú jedno. A preto je Ježiš Bohom od večnosti.


Matej # TywaGupa00
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-09-15 08:19:49 5b7f3f41
Je to váš čas a je vás mnoho čo prekrúcate a ohýbate evanieliá na všetky strany.Tak,ako je o vás napísané.
Jeden máte Lorbera,jeden Russela atď.
Tak,ako vám tu napísal "lucifer"-keby v Biblii niečo chýbalo,alebo bolo nesprávne,nechal by to Boh tak?
Nie je!Preto musíte zháňať Lorberov a podobných a prekrúcať a falošne vykladať to,čo je napísané.Preto to aj RKC najprv doplnila do písma tie "správne" vysvetlivky a na druhom vatikánskom koncile otočila Kristovo učenie o 180 stupňov-už netreba neveriacim hlásať aby sa obrátili,lebo len to je cesta,ale už sa treba s nimi spojiť do jedného spoločného náboženstva,riadeného slobodomurármi.
Emmerichovej bolo všetko ukázané priamo v Protonácii-Knihe Života a to každé slovo,každý dej,na potvrdenie písma,práve kvôli takým vykladačom,ako ste vy!
Teda užite si tú chvíľu a šírte vaše evanieliá.Odmena vás už čaká!

filip # WyboCeci64
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-09-15 08:25:49 5f673a33
Nízko hodnotený príspevok


Fero # LifuRoru61
-
 38% ( 3 people voted )
+
2013-09-15 08:35:25 5ab6fb7f
"Keby aj Aniel z Neba prišiel a hlásal vám iné evanielium,nech je prekliaty"

Nieto ešte nejaký Lorber,alebo vy tu!

filip # WyboCeci64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-15 08:48:57 5f673a33
Filip, tak toto čo si napísal je úplne diabolské. Ty nevieš rozlíšiť ani život od smrti.
Vieš čím sa odlišujú Lorberove diela od všetkých ostatných diel ? Iba tým, že sú prestúpené čistou láskou a múdrosťou.
My, ktorí Ježišovo slovo v Lorberovi prijímame, tú Otcovu lásku cítime. Tú Lásku, ktorá sa snaží všetko krivé napraviť a všetko pokazené zachrániť. Ježiša, ktorý o Sebe vraví, že je večne Bohom lásky a života a nie bohom trestu a smrti.
Všetci si to tu môžete všimnúť. Ak aj padajú tvrdšie slová, tak ja nikdy nikomu nenapíšem, že je zatratený alebo odsúdený a takisto to tak nikdy nenapíše ani Stano.
Lebo my vieme, že Boh sa snaží všetko zachrániť aj po smrti tela vo veľkom svete duchov.
Filip ty si tu píšeš, že odmena vás už čaká. Z toho ako si to napísal ide toľko lásky ako z pekla. To už je rovno odsúdenie. Preto ti vravím, daj si pozor, lebo platí, kto kam druhých posiela, ten sa tam posiela sám. Iba Ježiš má takéto právo.
Máme tu Rímsku cirkev, máme tu rôzne iné cirkvi, sekty....No ja nikdy nepoviem žiadnemu členovi akéhokoľvek takéhoto spoločenstva, že ,,odmena vás už čaká! '' v takom kontexte v akom si to napísal ty Filip. Lebo ja sa snažím každého jedného človeka vidieť už na mieste jeho konečného určenia, teda v Kráľovstve Nebeskom. Aj keď je daný človek v danom čase úplne popletený a častokrát už až v stave pekelnom.
Tak si popletený a sám v sebe stratený aj ty Filip. Z tvojho príspevku ide riadny nenávistlivý fanatizmus.
Zostávajme v Ježišovom pokoji.Matej # TywaGupa00
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-15 08:52:43 5b7f3f41

Filip.


"Keby aj Aniel z Neba prišiel a hlásal vám iné evanielium,nech je prekliaty"


Lorber píše to isté evanjelium ktoré sa nezachovalo. Preto sa vôbec voči tejto vete neprehrešuje.

Matej # TywaGupa00
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-09-15 08:57:36 5b7f3f41
Fero
"A slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im, aby boli jedno, jako sme my jedno."
To je krásna veta, ktorá sa dá nádherne vyložiť. Tá veta má obrovskú duchovnú hĺbku, a ja sa teraz neodvažujem ísť nejako hlbšie, preto napíšem len taký jednoduchý výklad, lebo v duchovnej hĺbke tejto vety by sme sa všetci mohli stratiť.
Pozri, skrze Ježiša bola daná úplná Pravda, večne platné Slovo, čistá náuka, skrze večnú Lásku, teda skrze večného Otca. Ježiš túto náuku daroval svojím učením ľuďom, aby sa táto náuka Lásky šírila. A aby všetci ľudia spoznali Ducha lásky v sebe samých, aby sa týmto Duchom nechali prestúpiť a aby vyliečili svoje hriešne duše a teda aby sa zjednotili s Ježišom. Ako sa zjednotí Kráľ so svojimi poddanými, keď ho prijmú.
Veď predsa, keď sa niekoľko ľudí zjednotí v láske, tak konajú ako jeden človek.
Nerozumiem to o tej entici. To mi musíš lepšie vysvetliť.
Čo sa týka trojjedinosti alebo trojosobnosti ( prosím, nech tú trojosobnosť chápe každý správne, preto ďaleko radšej používam slovo trojjedinosť, lebo pod trojosobnosťou si vždy každý predstavuje akoby 3 oddelené osoby ) tak tu je link, ako to vysvetľuje Ježiš: http://www.lorber.szm.com/vej/08/vej08_024.htm ďalej pokračuje kapitola o trojjedinosti http://www.lorber.szm.com/vej/08/vej08_025.htm a potom sa môžeš preklikávať ďalej.Matej # TywaGupa00
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-09-15 09:24:16 5b7f3f41
Matej,
ta n-tica je odvodena z trojice. kedze ludia obhajuju trojicu presne tymito versami, ze syn aj otec su jedno, pricom vsade sa pise len o dvoch. lenze to pokracuje, ze aj vy budte jedno ako otec a syn. to znamena, ze ak na zaklade toho versa sa odvodzuje trojica rovnakou metodikou sa da odvodit medzi ucennikmi n-tica(podla toho kolko ich je) a s tym nesuhlasim.
ak som spravne pochopil lorbera, tie tri osoby su neoddelitelnou sucastou od vecnosti VEJ 8. 25kap,16.
-ako potom vysvetlis ten list kolosanom, ze Jezis ma pociatok? ak by sol sucastou trojice mal by byt od vecnosti?
-ako vysvetlis, ze Jezis na mnohych miestach nazyva Otca vacsim, ako je on sam, modli sa k Otcovi a myslienky, ktore prezentuje nie su jeho, ale od Otca. ak by bol sucastou trojice tak by si mali byt rovni nie? -potom aj my sa podla Lorbera modlit k nejakej svojej casti trojjedinosti, kedze sme na Bozi obraz a Jezis to tak robil?


Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-15 09:42:38 5ab6fb7f
Fero.
Je treba chápať, že aj my nosíme v sebe ducha ( lásku), ktorý je do našej duše vložený. Čiže máme telo, dušu a v duši ducha. Tento duch, je akoby oddelenou časťou z jedného jediného Ducha Božieho. Čiže Boh berie a vkladá zo svojho vlastného Ducha do nás jemu úplne podobné časti, ale duch do nás vložený je s Duchom, ktorého v sebe nosil Ježiš asi v takom pomere, ako kvapka vody k moru. Bez tohoto ducha v nás ( alebo lásky alebo iskry Božej), ktorý je teda úplne rovnorodý s Duchom Božím by naša duša nemohla nikdy Boha spoznávať. Ježiš vedel to, že On v sebe nosí prvotného Ducha Božieho, prvotného stvoriteľa, z ktorého všetko vzišlo. On sa rozhodol neplniť vôľu svojej duše, ale rozhodol sa úplne podvoliť Duchu Božiemu, teda Otcovi, ktorého v Sebe mal. Nechal sa láskou alebo teda Duchom Božím úplne prestúpiť( teda plnil iba to, čo mu Jeho vlastná láska v srdci dávala vedieť) a tým sa Otec a Syn jedným stali. Keďže opakujem, Jeho Duch bol úplne prvotným Duchom, večným Otcom, dovtedy neviditeľným Bohom.
My máme Otca v sebe takisto, ale opakujem, náš duch je s Duchom Božím v takom pomere ako kvapka vody k moru. Čiže úplne rovnorodá, ale stále iba kvapka k veľkému moru. A keďže tento duch, tento Otec ktorého v sebe nosíme, je časť Boha, ( keďže sami sme deti Božie) a čo do svojej podstaty je to teda hlavne láska, tak nám Boh Ježiš vytýka hlavne to, aby sme žili iba podľa lásky, lebo len tá je svätá a dobrá. Máme predsa svedomie, pociťujeme ľútosť a hlavne lásku a toto je vlastnosť ducha ktorého máme v našich dušiach. Preto sa k Otcovi máme modliť v duchu, v láske. Máme vstúpiť do seba a hľadať Otcovu lásku, ktorú On do nás vložil. Ježiš ako Boh nám dal úplne všetko pre to, aby sme to s Jeho, teda s Otcovou pomocou dokázali. Aby sme sa s Otcom, teda s naším duchom lásky úplne zjednotili a teda stali sa jedno v Kristovi a skrze Krista, ako sa stal On jedno s Otcom, s prvotným Svätým Duchom. Preto je Otec väčším ako Syn, ale keď sa Otec a Syn jedno stali, čo Ježiš úplne dokázal, tak kde medzi nimi potom hľadať rozdiel ?
Potom sa ľahko vysvetľuje aj to na čo sa odvolávaš:
13 On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, 14 v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. 15 On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia,
16 lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti.
Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. 17 On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. 18 On je hlavou tela, Cirkvi.
On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo. 19 Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť 20 a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi.

Veď predsa keď sa Otec a Syn jedno stali, nestal sa teda Ježiš Bohom od večnosti, nestala sa Ježišova duša prvotnou dušou keď sa nechala prestúpiť prvotným Duchom a úplne sa s ním zjednotila ?

Kľudne mohol byť Boh Otec v duši Ježišovej, teda jedno s ním, už na počiatku všetkého stvorenia, avšak pri vtelení nechal Boh Otec Božej duši teda Synovi úplnú slobodu, aby ho spoznávala..Ale túto poslednú vetu nechcem rozoberať ani rozvíjať, lebo v hĺbke takej myšlienky sa úprimne strácam...

Matej # TywaGupa00
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-09-15 10:38:32 5b7f3f41
Filip, tak ešte raz som otvoril Emeriškinu knihu, a fujtajbl. Úprimne ti poviem neverím, že jej videnia sú čerpané z "Božej knihy Akáše". Skôr sa ponášajú na predstavy niektorého mŕtveho bludného katolíckeho ducha. Ešte pripúšťam druhú možnosť, ak by boli skutočne pôvodné z Akáše, potom sú značne zdeformované jej pokatolizovanou duševnou sférou, čiže sú silne znečistené jej vidinami. Preto radšej zostávam pri Lorberových spisoch.

Iba malý príklad:

Emerichovej videnie:

Otrasom zeme pri smrti Ježišovej zrútili a prepadli sa mnohé veci na svete, zvlášť však v Palestíne a v Jeruzaleme. Avšak sotva sa ľudia v meste a v chráme po zatmení trochu utíšili, tu sa začala triasť zem a na mnohých miestach sa zrútili budovy. Ľudia v nesmiernom strachu vybiehali a blúdili s nárekom po uliciach. A tu k najväčšej hrôze stretávali z hrobu vstalých umrlcov, ktorí prechádzali mestom a dutým hlasom napomínali živých.

Pánovo slovo:

11. V cirkevných podaniach sa hovorí, že dievča Veronika Mi podala šatku, aby som si ním osušil pot. To je pravda; lebo stála v prvých radách bedákajúcich. Otlačok tváre do tejto šatky je však neskôr vzniknutá povesť; rovnako buď tu tiež povedané, že za Mojej doby nebolo nikdy Žida Ahasvera, ktorý Ma odohnal od svojho domu. Obidve to sú povesti, ktoré vznikli neskôr z rozprávania zbožných myslí, ktoré sa snažili vyzdobiť Moju telesnú smrť rôznymi zázrakmi, ktoré sa vkradli tiež do evanjelií.

12. Keby sa skutočne, zatiaľ čo telo viselo na kríži, stalo všetko to čo sa rozpráva, veľké zemetrasenie, zatmenie Slnka, zjavovanie sa duchov a mnoho iného – potom by sa bol Jeruzalem, donútený týmito mocnými znameniami, kajal ešte toho dňa vo vrecovine a popole a o Mojom zmŕtvychvstaní by uvažoval nie s pochybnosťami, ale s radosťou a ako o znamení odpustenia všetkých hriechov. V dobe smrti Môjho tela sa však nestalo nič tak mimoriadneho, že by to muselo mať práve nutne vzťah na Moju smrť. To nemôže tiež inak byť, pretože musí byť zachovaná sloboda vôle. Keby táto hlavná zásada nemusela byť zachovaná, bolo by Mi každým spôsobom už skôr možné donucovať takými zázrakmi. Všetko, čo sa stalo, bolo také, že by to bolo mohlo nastať tiež bez Mojej telesnej smrti – a tak teda budeme teraz presnejšie uvažovať, čo to bolo. - VEJ 11 / 74.kapitola, odseky 11,12,22 a nasledujúce.

O vplyve duševnej sféry človeka na vnútorné posolstvá nájdeš Slová Pána Ježiša v predhovore Dvaná
stich hodín
, v Duchovnom slnci, v zbierke Pravda o špiritizme.

Vypočuj si prosím svedectvo jedného veriaceho v Pána Ježiša Krista:
Idem ešte ďalej a chcem svojou skúsenosťou vyznať pravdu, ktorú bude mnohý tak dlho odmietať, až sám škodou zmúdrie: Ani Lorberovské oznámenia nie sú absolútne čisté a ani nimi byť nemôžu, lebo bol človekom ako my, vystavený omylom a duševným vplyvom. A nikto nech neverí, že môže niekto dostať pravdu tak rýdzu a nezmiešanú ako razené peniaze; Pán Si vyhradzuje kľúč k najvyššiemu poznaniu a dáva ho len v miere našej osobnej činnosti lásky: „Ak nebudete konať podľa slov, ktoré hovorím, hovorí Ježiš, neprídete do nebeskej ríše pravého poznania.“
A naozaj sa musí bojovať, usilovať, ju dobývať a nemožno ju pohodlne hltať ako dúšky čaju, vôbec sa ju nemožno naučiť čítaním kníh, z tých len prijímať podnet k nej. Aj evanjelium je len ukazovateľom. I tu platí slovo Pána: „Bezo Mňa nemôžete nič konať“. Kto myslí, že môže, potrebuje čítať len novo-teozofické spisy a že sa urobila hlavná vec, ten sa strašne mýli! Pri účtovaní sa ho nebudú pýtať: „Čo si čítal alebo počul.“ Ale „Ako si prijaté strávil, používal, čo si podľa toho vykonal?“
Príliš mnoho vedenia vedie k múdrosti a múdrosť bez lásky nadúva. Pravá pokora prijíma bez bádania nekonečne oveľa viac Božiu pravdu.
Kto v Lorberových spisoch s čistým srdcom a z lásky k Pánovi báda, nájde v nich naozaj Božiu pravdu a (možné) tiene prenikavého svetla mu neuškodia a nepomýlia ho. Ale kto báda len zo zvedavosti alebo iných sebeckých pohnútok, tomu môžu byť súdom. Boží Duch dáva vždy čistú pravdu, ale nebráni duši média, keď nie je ešte celkom čisté, aby sa nevedome neoddávala iným vplyvom. Svojim deťom žehná Pán už duchovným chlebom, že im neškodí. Ale to platí aj vo vonkajšom vzťahu! Vo všetkom, čo požívame, by sme mali Pána prosiť o požehnanie, lebo dnes falšujú ľudia všetko, dokonca aj mlieko. Preto, ak nám žehná Pán (telesne aj duchovne) každý pokrm, môže nám uškodiť aj zdanlivo najčistejší. Ak si zvykáme príliš na jednostrannú duchovnú potravu, ak ju prijímame stále len z jedného zdroja, tu odvykáme svojmu duchovnému zmyslu a ochromujeme svoju schopnosť prijímania vo vzťahu k iným, nie menej významným oznamom Pána.
Pán nám káže neustále rôznym spôsobom – prírodou, svedomím, vládou Svojej prozreteľnosti v osudoch ľudí, ktorí nás obklopujú, našimi vlastnými zážitkami, stykmi, pocitmi, svetovými a prírodnými udalosťami, ba dokonca našimi nepriateľmi a protivníkmi a najzreteľnejšie opatreniami Svojej zľutovanej lásky v našom a na našom vnútornom aj vonkajšom živote, vlastným telu a vlastným srdcu. Všetkého toho si mnohí nevšímajú a predsa to je pravá Božia múdrosť, jedine ozajstná, ako Pána všade a vo všetkom poznávať, počuť, preukazovať.
Potom platí najdôležitejších základných viet o pravde: Každá tak zvaná pravda jedna z prinesených nám zjavmi ľudí, duchov alebo prírody, je len potom a potiaľ skutočnou pre každého z nás, ako sme si ju privlastnili Bohom v sebe, vo svojom svedomí a živým prijímaním do svojej sily vôle.
Aj keby pred našimi očami šumeli seba mocnejšie prúdy pravdy, pokiaľ z nich nebudeme piť a pité neprijmeme do svojej duševnej krvi (osvedčovanie vôle), nie sú nám po ruke (nemáme, nevlastním) ich a ich obraz mizne, bledne pred našimi pohľadmi a postrehmi. Mohutnými prúdmi pravdy dáva teraz Pán šumieť svetom ľudí, ale žiaľ – väčšina nechce vôbec piť, každým spôsobom sa kochajú len trblietaním vĺn (svetlom pravdy) alebo nepoužívajú vody ku kúpaniu, mytiu, pitiu, ale hľadia len chytať ryby (sebecká žiadosť) alebo sa na nej v člnoch kolembajú tu a tam (dialektika, rozpravy, slovné hádky).
Ale pre dnešok musím dobre končiť a len radiť by som chcel: Ak vládne v kruhu médium, či ono aj kruh ho obklopujúci, je naozaj triezve a vážne obcovanie s tak zvanými duchmi. Každý nech stále prosí v najvnútornejšom srdci Pána o ochranu pre nástroj aj všetkých účastníkov o prijímanie požehnaného pokrmu, o vnútorné, ozajstné poznanie. Každý nech prijme len, čo uznal správnym vlastné svedomie po drahej skúške, lebo sa satan môže približovať vo svetlej postave (postave svetla) a ako vlk v baránkovom rúchu s plástom medu sladkých opíjajúcich omamujúcich slov. Každý nech skúša, skúma počuteľné alebo prijímané vzhľadom ku pôsobeniu na svoje srdce: ak ho rozradostňuje, povzbudzuje k horlivejšiemu plneniu denných povinnosti, ak ho robí náklonnejším k odpusteniu, k milovaniu, tu je to pravý pokrm a je správny, opak či sa zavrhne, i keď krásne znie. Predovšetkým nech sa médium a krúžok chráni duchov, ktorí si obľubujú prorocké reči, tí sú najnebezpečnejší.
Každé Božie dieťa vie, že my tu dolu máme žiť vo viere, nie v nazeraní a s tým sa pokorne a poslušne uspokojuje. Všetko predbiehané chcenie o odhaľovaní závoja budúcnosti je zavrhnuteľné a skazonosné. Každé Božie dieťa vie, že pravá budúcnosť povstáva zo semenných zŕn súčasných okamihov. Preto platí: rozsievať pravé semená lásky, potom musí byť naše budúcnosť priaznivá. A večný Otec bude stále so Svojimi deťmi, ktoré chcú nimi byť podľa činu, nech nečasy, búrky vonkajšieho sveta riadi, zúri, detí sa to dotýka len tak ďaleko, ako ešte na svete závisí.
- zo zbierky Pravda o špiritizme (zakrátko bude zverejnený aj slovenský preklad, okrem prvej kapitoly "Ku dňu všetkých svätých a dušičiek." ešte nebol nerevidovaný)

Snáď to treška pomôže. A ako hovorieva klasik: Takže tak.

Stano # HyxaFyjo84
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-09-15 12:54:56 5057d10a
{Každá ľudská bytosť je jedinečná.} Samozrejme, pretože máme rôzne podmienky pre život, ale to platí všeobecne. Každý tvor je jedinečný, pretože podmienky sú rôzne. Napríklad niekto je buzerant vo vatikáne, niekto iný je zas hetero v automobilke vykorisťovaný parazitom na ľudskej práci zo západu a pod...
MrProper # JewuQowo48
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-15 22:20:51 5be9f933
{Môže byť taká dokonalosť ľudského stvorenia len obyčajnou náhodou?} Zaujímalo by ma čo si autor predstavuje pod pojmom náhoda v tomto konkrétnom vyjadrení, lebo ak naráža na evolúciu, tá je len o náhodných mutáciách, ktoré však triedi prírodný výber a žiadny bôžik k tomu nie je potrebný.
MrProper # JewuQowo48
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-15 22:25:55 5be9f933
MrPropper: To druhé video: zázraky lidského stvoření, jasne poukazuje, že za tým stojí Tvorca.. tie samotné bunky boli k ich činnosti naprogramované, neprišli na to samé, alebo snáď sú inteligentnejšie než ľudia?...
A ukáž mi nejakú mutáciu, ktorá priniesla pozitívny výsledok.. Keby sa svet riadi tými náhodnými mutáciami tak by tu nič na zemi nebolo.. všetko by degradovalo
Všimol som si, že si narazil na Vatikán.. dosť divné.. Keď samotný Vatikán uznáva aj evolúciu, teda nie stvorenie, ale postupné procesy :)) Vatikán je pohanský, nie kresťanský

Patrik # VebaSydi71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-09-16 06:57:32 57f4c28a
{tie samotné bunky boli k ich činnosti naprogramované, neprišli na to samé, alebo snáď sú inteligentnejšie než ľudia?... } Iba chémia, nič viac: ht
tp://www.youtube.com/watch?v=KzD5I6LujEA


{A ukáž mi nejakú mutáciu, ktorá priniesla pozitívny výsledok} Pozri sa do zrkadla, všetko sú to mutácie, ktoré boli vyberané prírodným výberom.


{Keby sa svet riadi tými náhodnými mutáciami tak by tu nič na zemi nebolo} To nie je pravda. Mutácie sú náhodné a prírodný výber vyberá tie, ktoré sú výhodné...


{Keď samotný Vatikán uznáva aj evolúciu, teda nie stvorenie, ale postupné procesy :)) } O tom som už čítal, ale do dnes nepovedali ako zladili ženu z rebra s evolučnou teóriou. Rád by som si to vypočul, aby som sa zas s chuti zasmial na kresťanskom slalome.

MrProper # JewuQowo48
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-09-16 07:17:58 c11ce431
Patrik, pozrel som si tie videa. vdaka za ne.
ak by si sa chcel hned rano zabavit pozri si tie Davove videa a mozeme mu podakovat za utvrdenie. a potom aj toto:
ht
tp://www.youtube.com/watch?v=fwNt5PjNLqQ


Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-16 07:36:02 5ab6fb7f
MrProper: Mohli by sme si do nekonečna argumentovať ako iný, a stále by to nič nevyriešilo.. Keď sa dá do reči evolucionista a kreacionista je to otázka viery.. evolucionista bude mať svoje dôkazy a takisto aj kreacionista bude mať dôkazy na obhájenie.. Toto je už záležitosť viery.. Preto ja ti ju neberiem..

Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 4 people voted )
+
2013-09-16 08:06:01 57c5453a
Patrik, uz som ti neraz piusal, ak napises takuto blbost, je zjavne, ze nevies rozlisit dogmu od vedeckej teorie. Lebo viera v dogmu je u teba zjavna, zato vedecka teoria sa moze mylit, ale je to v prospech poznania, ktore prave falzifikaciou danej teorie dosahujeme.
Nikto nespacha samovrazdu, alebo nevyjde na posmech, ak dana teoria padne, ci sa doplni. Zato u mnohych veriacich v dogmy si nemozem byt stopercentne isty.

Rafael # BakiQuno09
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-09-16 10:55:56 59ad5d21
Fero ,zabavne by to bolo, ako som ti tiez neraz pisal, ak by si vykopal fosiliu zajaca v Australii staru 500 rokov, ci fosiliu leva v Amerike rovnako staru. Inak je to len smiech cez plac....
A to od teba nechcem fosiliu hominida v koncinach kde sa evolucne od spolocneho predka so simpanzmi oddelili. Mozno ta mutacia naozaj nie je dokonala v ociach simpanzov, ktory sa na nas divaju, ako nedokazeme prezit v ich prostredi.

Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-09-16 10:59:59 59ad5d21


A to od teba nechcem fosiliu hominida v koncinach kde sa evolucne od spolocneho predka so simpanzmi neoddelili.Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-16 11:03:28 59ad5d21
MrProper: Mohli by sme si do nekonečna argumentovať ako iný, a stále by to nič nevyriešilo.. Keď sa dá do reči evolucionista a kreacionista je to otázka viery.. evolucionista bude mať svoje dôkazy a takisto aj kreacionista bude mať dôkazy na obhájenie.. Toto je už záležitosť viery.. Preto ja ti ju neberiem...


Rafael: Tak som odpovedal, pretože ja ti tu teraz môžem dať plno odkazov na Dr. Prof. Veitha, ktorý rozobral celú evolúciu na kúsky a ukázal aký je to podvod...Ďalej by som ti mohol poslať kopu iných prednášok, ale aj tak by to s tvojou vierou v evolúciu nemuselo pohnúť, preto platí to čo som napísal MrProperovi
http://www.youtube.com/w
atch?v=Bm-JtMTm8OA&feature=plcp&context=C4ca4df0VD
vjVQa1PpcFNCDxLKi68IKb8wJU1_LoIFJ3cQmsWg2e4%3D[/ur
l]
http://www.youtube.com/w
atch?v=gscKTQH7NBE&feature=plcp&context=C4f926b5VD
vjVQa1PpcFNCDxLKi68IKfqLwSkBMuHqDpY9bR_hgco%3D[/ur
l]
http://www.youtube.com/
watch?v=IP9UQAlLB9Q&feature=context&context=C4f926
b5VDvjVQa1PpcFNCDxLKi68IKfqLwSkBMuHqDpY9bR_hgco=[/
url]
http://www.youtube.com/
watch?v=eTrGbV5mgis&feature=context&context=C4f926
b5VDvjVQa1PpcFNCDxLKi68IKfqLwSkBMuHqDpY9bR_hgco=[/
url]
http://www.youtube.com/
watch?v=6ZmhJPpYqNc&feature=context&context=C4f926
b5VDvjVQa1PpcFNCDxLKi68IKfqLwSkBMuHqDpY9bR_hgco=[/
url]
http://www.youtube.com/w
atch?v=lklPH_mSYnw&feature=plcp&context=C413f0feVD
vjVQa1PpcFNCDxLKi68IKSgukxmbzwr4MVuf3RANdy8%3D[/ur
l]
http://www.youtube.com/
watch?v=TuKm-RkkM8E&feature=context&context=C413f0
feVDvjVQa1PpcFNCDxLKi68IKSgukxmbzwr4MVuf3RANdy8=[/
url]
http://www.youtube.com/
watch?v=MIJExrBm8jc&feature=context&context=C413f0
feVDvjVQa1PpcFNCDxLKi68IKSgukxmbzwr4MVuf3RANdy8=[/
url]
http://www.youtube.com/
watch?v=_YrUjr_LQ6g&feature=context&context=C413f0
feVDvjVQa1PpcFNCDxLKi68IKSgukxmbzwr4MVuf3RANdy8=[/
url]
DALEJ:
ht
tp://www.youtube.com/watch?v=S3-P03NiQjc

ht
tp://www.youtube.com/watch?v=k_U3n2zFPhM

ht
tp://www.youtube.com/watch?v=3YQdbmjlR44

http://www.youtube.com/watch?v=YDHqG6TB
SWs&context=C4844255ADvjVQa1PpcFNCDxLKi68IKRUwSJ4-
DksvNtFT84ZGiBk=

...a zoznam by mohol pokračovať
Ak má niekto záujem môže si to všetko pozrieť
Evolúcia stojí na VIERE, nie na faktoch.. Veď prečo sa to volá evolučná TEÓRIA?


Patrik # VebaSydi71
-
 53% ( 7 people voted )
+
2013-09-16 11:49:15 d551b49a
aby sektari ako by mohli nahanat ovce :)
mas aj ty nejaku teroiu vzniku zivota, ci rovno skocime na svatu pravdu?

kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-09-16 12:01:10 c3929699
by = ty

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-16 12:03:14 c3929699
Patrik, az pochopis rozdiel medzi vierou a vedeckou teoriou, potom mozes argumentovat tym, kto, co roztrhal na kusky.
Opytam sa ta rovnako. Najdes fosilie vacnatcov v Europe?
Nie, nenajdes, tak ako nenajdes fosiliu ladoveho medveda v Antarktide, a to sa mizete rozkrajat aj na tisicky kuskov, svedci o tom, ze evolucia je velmi tazko napadnutelna. Ekologicke niky, endemicke druhy, to vsetko dokazuje evoluciu doslova v priamom prenose, absencia fosilii zvierat, podobnym zvieratma, ktore su tu teraz, je ten isty priklad.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-09-16 12:11:33 59ad5d21
Patrik, na akej viere spociva evolucia, ci ina vedecka teoria? Prosim pekne za odpoved....
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-09-16 12:24:17 59ad5d21
.....nemozem dokazat boha vedou, nemozem dokazet nepritomnost boha vedou.

To su podla teba Patrik argumenty, ved rovnako nemozes dokazat dvojzajacika v kute vesmiru, kam nikdy neprideme.

Preto ta poprosim, az pochopis rozdiel medzi vedeckou teoriou a dokazovanim dvojzajacika, potom argumentuj.
Vedecka teoria totiz nie je zalozene na tom, co nevieme, ci comu verime, ale prave na tom, co dosial vieme, preto je tam zahrnuty aj prvok falzifikacie, ktory danu teoriu stavia prave do toho svetla novoziskanych poznatkoch, cim sa dosiahne jej dalsia platnost, popripade neplatnost. Tu ako viids, viera nema a nikdy mat miesto nebude.

Zato falzifikovat dvojzajacika, zi nejaku imaginarnu bytost je nemozne, lebo to nema s vedeckou teoriu nic spolocne.


Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-09-16 12:34:13 59ad5d21
Rafael,
Patrik ma pravdu. dotahovat sa mozeme donekonecna. ty veris v mechanizmus okolo vedeckej teorie, ako si napisal ako najlepsie co ludstvo vymyslelo. samozrejme ako vsetko, co ludstvo vymyslelo aj toto sa da zneuzit. ja tomu mechanizmu nedoverujem a preto sa nikdy nezhodneme.teda nie samotnemu mechanizmu, skor ludom okolo neho. moderne by bolo oznacenie ako sarlatan, pavedec a pod., ale to je mi jedno. co sa tyka verifikacie a falzifikacie veris podla teba serioznym vedeckym caspopisom. pochybujem, ze tu prezentujes vlastny vyskum. takze v tom je ta viera

Fero # LifuRoru61
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-09-16 12:34:47 5ab6fb7f
Fero to je tvoje ponimanie vedeckej teorie, ale aako je potom mozne, ze kazda vedecka teoria ma falzifikovatelnost, kym kazda vypotena blabolina nie...
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-09-16 12:38:51 59ad5d21
{MrProper: Mohli by sme si do nekonečna argumentovať ako iný, a stále by to nič nevyriešilo.. Keď sa dá do reči evolucionista a kreacionista je to otázka viery.. evolucionista bude mať svoje dôkazy a takisto aj kreacionista bude mať dôkazy na obhájenie.. Toto je už záležitosť viery.. Preto ja ti ju neberiem..} Patrik ide v podstate len o náhodné mutácie a prírodný výber a tvrdiť, že náhoda nemôže vytvoriť nič pozitívne je ako tvrdiť, že nemožno vyhrať v hazardnej hre, ktorá je tiež o náhode. Je pravdou, že negatívnych mutácii je viac, pretože podmienky na Zemi sú také aké sú a je menej pravdepodobné, že sa nájde pozitívna mutácia, ktorá by práve v týchto nie príliš perfektných podmienkach bola výhodou, ale vývoj trval veľmi dlho a bol dostatok času aj na tie pozitívne.


Aké máš ty dôkazy pre ženu z rebra a pre "talking snake" stvoreného bohom, ktorý údajne môže za našu mizériu ? ;-)))

MrProper # JewuQowo48
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-09-16 19:24:59 5be9f932
Mr.Proper
ty si jeden velký kecálek a žvanil

SocialPersilColorGel # QasiWifo20
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-13 14:52:01 c305bafe

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Kto je zodpovedný za nezamestnanosť mladých?


Kto je zodpovedný za nezamestnanosť mladých?
V poslednej dobe sme mohli v médiách počuť ako naši aj európski politici chrabro bojujú proti hydre zvanej nezamestnanosť mladých. Na prvý pohľad to znie neskutočne krásne, ale pri hlbš...
Itálie směřuje k historicky rekordnímu zadlužení
Ministerstvo kultúry v rozpočte 2017
Daňové (v)tipy Petra Kažimíra ničia daňový systém na Slovensku

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0866 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne